Verksamhetsplan Näringsliv 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsplan Näringsliv 2013"

Transkript

1 Verksamhetsplan Näringsliv 2013 Kommunikation/marknadsföring Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta arbete är företagsbesök, samarbete med företagsgrupper samt en årlig sammankomst med de största företagen i kommunen. Dessutom arrangeras årligen besök på företag inom besöksnäringen för kommunstyrelsens arbetsutskott i regi av Linderödsåsens Turism. Minst 75 företagsbesök ska genomföras. Dessutom ska en sammankomst äga rum mellan kommunledningen och kommunens, personellt sett, största arbetsgivare. När Företagsbesöken görs kontinuerligt över året. En sammankomst med kommunens största arbetsgivare sker i september månad. Besök på företag inom besöksnäringen genomförs under våren för kommunstyrelsens arbetsutskott. Ansvar, näringslivshandläggare och kommunledning. Samverkan Hörby kommuns befintliga samverkan med kommunens företagareföreningar samt LRF ska följas upp, utvärderas och förnyas i syfte att vidareutveckla samarbetet. Via en under 2012 inrättad samverkansgrupp där ordförande i Företagarna och Köpmannaföreningen ingår, läggs en gemensam årsplan med aktiviteter. en ger en bild om det behövs verka för fler och kompletterande aktiviteter och vilket behov det finns att samverka kring olika arrangemang. Det ska vid behov skapas arbetsgrupper som samverkar med fler aktörer och på bredare front i de fall aktiviteterna eller arrangemangen kräver detta. Kalenderfunktion kopplat till Därutöver träffar näringslivssamordnaren LRFs kommungrupp kontinuerligt. När Enligt fastlagd plan för samverkansgrupp samt möte vid ca 1-2 tillfällen per år med LRF., näringslivshandläggare samt ordförande i respektive föreningar. 1

2 Näringslivsråd Hörby kommun ska koordinera och målmedvetet driva arbetet i Näringslivsrådet (en gruppering som ska spegla det lokala näringslivet)och ska tillsammans med dessa företrädare för näringslivet bl a lägga förslag till riktlinjer, strategier och utveckling av det framtida näringslivsarbetet. Minst fyra möten skall genomföras i Näringslivsrådet som dessutom ska fungera som remissinstans gällande den årliga verksamhetsplanen. Företagsträffar Hörby kommun ska kontinuerligt arrangera företagsträffar med näringslivsinformation. Vi ska i dialog med företagen och företagarföreningarna arrangera minst fyra företagsträffar varav ett ska ha kommunala frågor i fokus. Därutöver arrangeras större tematräffar i samverkan med Höör och Eslöv. Tema LoU kommer exempelvis ges som seminarium vid fyra tillfällen Handelsutveckling och generationsskifte är andra teman som planeras i samverkan med grannkommunerna. Nyhetsbrev Hörby kommuns lokala näringsliv ska kontinuerligt förses med information via nyhetsbrev och kommunens hemsida. Det digitala nyhetsbrevet Näringslivsnytt ska utkomma minst 4 gånger per år. Här ges aktuell information från kommunen samt från andra aktörer och samverkanspartners. Dessutom ska hemsidan förses med aktuell information. och näringslivshandläggare Marknadsföring Att stärka och stödja det lokala näringslivet och utgå från de lokala förutsättningarna stärker Hörbys varumärke. Att fortsätta vara tydlig som handelsort, intressant för besöksnäringen samt möjlig etableringsort är viktiga byggstenar i marknadsföringen. 2

3 Samarbete med Lokaltidningens Handla i Hörby, samt handelsbilaga i Skånskan. Näringslivsbilaga, Näringsliv och människor i MittSkåne tillsammans med Eslöv och Höör. Hemsida/sociala medier Hemsidan skall innehålla lättillgänglig relevant information för företagarna. Därutöver skall aktuell information och nyheter läggas ut kontinuerligt. Under 2013 skapas en undergrupp till Hörby på Facebook där nyheter från näringslivskontoret och uppdateringar om verksamheten läggs ut. Hemsidan arbetas med kontinuerligt under året. Facebookssidan lanseras under hösten. Företagsbesök för kommunstyrelsen i samverkan med näringslivsorganisationer Under året planeras och genomförs en halvdag då Kommunstyrelsen bjuds in att besöka ett antal företag i kommunen. Besöken genomförs tillsammans med näringslivsorganisationerna Företagarna och Svenskt Näringsliv. Besöken avslutas med gemensam samling och diskussion. Genomförs vid lämplig tid, antingen sen vår eller tidig höst. och näringslivshandläggare Företagsservice Samverkan, service och lotsning Hörby kommun ska aktivt vidareutveckla företagsservice och kontinuerligt följa upp detta. För att följa företagens upplevelse av den kommunala servicen deltar kommunen i Insikt. E-tjänster börjar utredas för att underlätta för företagen. Modeller med samverkan i tillståndsärenden ska provas. Förslagsvis inrättas en servicegrupp med deltagare från myndighetssidan. (Plan o bygg, miljö, serveringstillstånd). Modellen lanseras under Möjligheten att delta i SKLs utbildning Förenkla helt enkelt undersöks och ambitionen är i så fall att starta utbildningen under hösten. 3

4 Insikt, undersökning som genererar NKI, genomförs under våren. Resultatet används för att öka servicegraden och införlivas i ovan nämnda utbildningsinsats. E-tjänster börjar utredas under våren Ansvar samt berörda förvaltningschefer, främst samhällsbyggnadschef. Bredband och mobiltelefoni Vi ska aktivt medverka till att få tillstånd en bra och heltäckande bredbandslösning för företagare i kommunen samt verka för en fullgod täckning för mobiltelefoni. Kontinuerligt arbete för genomförandet samt påverkan på marknadens aktörer. Samhällsbyggnadschef, IT-chef, Näringslivssamordnare och kommunledning Entreprenörskap Nyföretagarcentrum Hörby kommun har ett etablerat samarbete med Nyföretagarcentrum Öresund. Målsättningen är att öka nyföretagandet. Rådgivning erbjuds varje vecka i Hörby. Informationsmöten ges på månadsbasis. Arbetet med att söka fler partnerföretag pågår kontinuerligt. Generationsskifte/ Köp av företag För att underlätta för blivande entreprenörer att köpa företag samt informera företagare som har funderingar på att sälja sitt bolag genomförs ett antal seminarier. Men tanke på åldersstrukturer och mängden av små företag i Hörby är denna fråga aktuell. Utbildningar genomförs vid tre tillfällen under våren i samverkan med Höör och Eslöv. 4

5 Kvinnors företagande Hörby kommun ska aktivt se till att vara delaktig i och nyttja specifika satsningar riktade mot att främja kvinnors företagande. Vara medsökande i minst ett projekt för främjande av kvinnors företagande så länge dessa medel finns att söka. När Kopplat till utlysningar av projektmedel från Region Skåne och Tillväxtverket. Starta eget dagar För att inspirera och underlätta för människor som vill starta företag planeras att genomföra två starta eget dagar i samverkan med Höör och Eslöv samt företagsstödjande organisationer som bl ALMI, NFC, Coompanion, Skatteverket, Bolagsverket etc. En dag på våren samt en på hösten. Näringslivsdag SKNO Näringslivsdagen syftar till att inspirera och skapa mötesplats mellan företagare, politiker och tjänstemän. Hörby skall ta aktiv del i planering och genomförandet av näringslivsdagen. Genomförs under hösten Näringslivshandläggare Ungt entreprenörskap Hörby kommun ska ge förutsättningar för att unga skall få prova på företagande och ett entreprenöriellt tänkande. En metod för detta är Sommarlovsentreprenörerna. Genomförs en gång per år, under sommarlovet. Inför 2013 läggs ett förslag att samordna detta med de kommunala feriearbetena. En idéverkstad genomförs innan ansökan för att ge intresserade ungdomar en försmak på entreprenörskap. Kick off för utvalda ungdomar i juni 2013, som därefter får utbildning och stöd under fyra veckor. och Fritidschef 5

6 Entreprenörskap i skolan Grundskolan ska verka för att få till stånd ett brett, hållbart och utvecklat samarbete med det lokala näringslivet. Likaså ska insatser göras inom ramen för projekt som berör entreprenörskap/företagsamhet. Näringslivsenheten bistår med företagskontakter och modeller för entreprenörskap och ungt företagande i skolan på efterfrågan och uppdrag från utbildningsförvaltningen. Förvaltningschef Kultur, fritids och utbildningsförvaltningen. Studie- och yrkesvägledare på Hörbys högstadieskolor samt näringslivsansvarig. Företagsetablering Etableringservice Hörby kommun ska verka för en god och professionell företagsservice vad gäller att bemöta potentiella investerare och etablerare. : Nära samverkan med plan- och byggavdelning i samband med förfrågningar från intressenter. Våra etablerade och planerade verksamhetsområden ska i samverkan med samhällsbyggnadsförvaltningen marknadsföras där det är lämpligt och möjligt. Våra markområden skall läggas in i markregister Syd. Ansvar, planarkitekt och stadsarkitekt. Lokaler Lediga lokaler ska förmedlas Det lokalregister (vakant.nu) som finns på kommunens hemsida skall hållas aktuellt. Näringslivshandläggare Upphandlingar Aktuella upphandlingar ska meddelas lokalt. Möjlighet att synliggöra förenklade upphandlingar skall provas då modul avseende detta är färdigutvecklad. Aktuella upphandlingar ska meddelas på hemsidan. och Utredare 6

7 Medverkan i regionalt och delregionalt näringslivsarbete Kommunal och regional samverkan Vi skall tillsammans med kommunerna i Skåne Nordost och grannkommunerna Höör och Eslöv, genom långsiktig satsning utveckla ett allt bättre regionalt företagsklimat. Vi ska fortsätta utveckla samarbetet med Höör och Eslöv i frågor som gynnar vårt gemensamma näringsliv. Störst fokus ska läggas på fortsatt samarbete gällande destinationsutveckling. I frågor av gemensamt intresse ska samverkan även ske med andra kommuner. Vi ska i övrigt medverka i Region Skånes gemensamma näringslivsarbete. Det är viktigt att kommunens företag får ta del av regionens näringslivspolitiska kapital och resurser. ESS Max IV Vi ska vara tydliga intressenter i arbetet med ESS och Max IV etableringarna. Vi fortsätter att vara delaktiga i det fortsatta arbetet som Region Skåne samordnar. (Efter TITA) Fortsatt fokus på affärsnyttan av etableringen för företagen genom samverkan med Företagarna samt olika informationsinsatser genom frukostträffar och seminarier. Genom arbetet med ÖP belyses även vilken roll Hörby skall ta och på vilket vis vi kan arbeta såväl strategiskt som operativt för att aktivt ta vara på de möjligheter som etableringen ger. Destinationsutveckling Hörby fortsätter samverkan med Höör och Eslöv med sikte på att bli en tydlig destination med definierade reseanledningar. Leaderprojektet Destination Mitt Skåne har som mål att undersöka förutsättningarna för att skapa en gemensam organisation för destinationsutvecklingen i Mitt Skåne. Detta görs i nära samarbete med näringen. Förutsättningarna för att öka besöksnäringen i Hörby är gynnsamma. Småskaligheten och naturvärdena har möjlighet att utvecklas och skalas upp. Det finns några större anläggningar som med rätt stöd kan fungera som dragare och om man bortser från kommungränserna och ser till områdets helhet så blir potentialen ytterligare större. Det traditionella sättet att driva Turistbyrå på kommer att ses över. Det finns en efterfrågan från näringen om att använda medlen för mottagning av besökarna mer effektivt och anpassat över året. Samordning i MittSkåne är här av stor vikt. Att under 2013 genom projektet Destination MittSkåne konkretisera en modell för framtida arbete som kan sjösättas under

Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012 Verksamhetsplan 2012 Kommunikation Företagsbesök Regelbundna kontakter mellan kommunledning och Hörbys näringsliv ska äga rum i syfte att utveckla goda relationer och utökad samverkan. Vår bas för detta

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne

4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne 5 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-05-19 7 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/168 4 Förslag till gemensam organisation för besöksnäringen i Destination MittSkåne Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015

Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Näringslivsutveckling för Nordmalings kommun - Handlingsplan med rollfördelning, 2014-2015 Inledning Att få företag att etablera sig och växa i Nordmalings kommun är angeläget. Företagande driver tillväxt,

Läs mer

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA

FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA FÖRETAGSFRÄMJANDE AKTIVITETER - VERKTYGSLÅDA SKNT, Sveriges kommunala näringslivstjänstemän Författare Gustav Pettersson Projektledare Lena Miranda 14 januari 2014 2014 Skill Om Skill Skill grundades 1997

Läs mer

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund

Bilaga 1. Projektplan Platsorganisation Åhus. Projektidé. Bakgrund Bilaga 1 Projektplan Platsorganisation Åhus Projektidé Projektidén är att samla ett brett spektrum av lokala krafter föreningar, företag och boende i en nybildad förening som blir ett forum för att stärka

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018

Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 Näringslivsprogram för Askersunds kommun 2015-2018 1 2 Näringslivsprogram 2015-2018 Innehåll Innehåll... 3 Information... 6 Mötesplatser... 7 Företagsklimat... 8 Lokala företagarnätverk... 9 Nyföretagande...

Läs mer

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB

ALMI FÖRETAGSPARTNER VÄRMLAND AB BILAGA 4: BESKRIVNING AV VERKSAMHET, ERBJUDANDEN, MÅLGRUPP, MÅL OCH SAMVERKAN PER AKTÖR I denna bilaga återfinns samtliga aktörer inom offentligt finansierade verksamheter, intresseorganisationer, samt

Läs mer

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 -

NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - NÄRINGSLIVS- PROGRAM för Lomma kommun 2015-2018 - 1 - INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 1.1 Definitioner 3 2. EN ATTRAKTIV KOMMUN HAR ETT BRA FÖRETAGSKLIMAT 4 2.1 Lokala företag är en viktig parameter

Läs mer

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Verksamhetsplan 2015 Smålands Turism AB Smålands Turism AB ägs fr o m 2015 av Region Jönköpings län (50%) och Jönköpings läns tretton kommuner (50%). Ägarnas uppdrag till Smålands

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008

Med sikte på framtiden. Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 Med sikte på framtiden Handlingsplan för Näringsliv och tillväxt i Falköpings kommun 2008 1 Handlingsplan för Näringslivsutveckling 2008 Sid 2 Kommunfullmäktiges mål Sid 3 Kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Kommun och näringsliv tillsammans

Kommun och näringsliv tillsammans Kommun och näringsliv tillsammans Hur härligt vore Härjedalen utan idéer, jobb och företag? Det är lätt att inse att utan driftiga företagare, inga jobb och ingen tillväxt. Arbetet med Härjedalskontraktet

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Vision med Mera Skog i Västerbotten

Vision med Mera Skog i Västerbotten Verksamhetsplan 2010-2012 Innehåll Vision med Mera Skog i Västerbotten... 2 Riktlinjer för Mera Skog i Västerbotten... 3 Utvärdering av tidigare verksamhetsår... 4 Verksamhet 2008, summering av resultat...

Läs mer

I fokus. Verksamhetsplan 2014

I fokus. Verksamhetsplan 2014 I fokus Verksamhetsplan 2014 version 2014-04-28 som bygger på den av styrelsen fastställda planen 2013-12-05. Planen ska ses i kombination med Den fria uppfinnaren som är föreningens beskrivning av verksamheten

Läs mer

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27

Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 Uppdrag att genomföra insatser för att förenkla för företagen på kommunal nivå Delrapport 2013-03-27 N 2010/8069/ENT, N2011/4050/ENT Tillväxtverkets dnr: 012-2011-2501 Sammanfattning Det här är en delrapport

Läs mer

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833

Slutrapport. KonkurrensKraftiga KransKommuner 4K ID 41364. Bjurholms Kommun 212000-2833 Slutrapport Version 2.1 2010-11-11 Projektnamn Ärende-ID KonkurrensKraftiga KransKommuner "4K" ID 41364 Stödmottagare Organisationsnummer Bjurholms Kommun 212000-2833 Redovisningsperiod Total projektperiod

Läs mer

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt

Besöksnäringen. Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun. Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Besöksnäringen Slutrapport projekt: Samverkan besöksnäring i Nordanstigs kommun Projekttid: 2013-03-01 2013-08-31 Bergsjö 2013-08-31 Lena Strömstedt Projekt Samverkan Besöksnäring i Nordanstigs kommun

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN

ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN ILLUSTRATÖRCENTRUM 2015 FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN Innehåll 1. Illustratörcentrums fokus 2015 2. Ordinarie verksamhet 3. Budget 1. Illustratörcentrums fokus 2015 Under 2015 fortgår arbetet med att vidareutveckla

Läs mer

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete. Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Granskning av kommunens näringslivsarbete Revisionsrapport 2008 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning och slutsatser...2 1. Inledning...3 1.1 Bakgrund...3

Läs mer

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006

Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 Sid 1 av 15 Upprättad av: Datum: Version: lars.forslof@ljusdal.se 2006-08-15 Verksamhetplan Närljus 0.7 Verksamhetsbeskrivning NärLjus 2006 INNEHÅLL 1 Versionshistorik... 2 2 Identifikation... 2 2.1 NärLjus

Läs mer

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014

Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun. 2011 till 2014 Strategi för ett bättre företagsklimat i Norsjö kommun 2011 till 2014 1 Strategi för ett bättre företagsklimat Inledning I Norsjö kommun finns det över 500 företag registrerade. Exkluderas företag som

Läs mer

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015

Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 Arbetsmetoden FÖRETAGSLOTSEN Handlingsplan 2011-2015 INNEHÅLL sid 2 1. Inledning 2. Bakgrund 3. Övergripande mål Sid 3 4. Arbetssätt 5. Arbetsmetod Företagslotsen 5.1 Strategi Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 8 Sid

Läs mer

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT

PROFESSIONELLT & PERSONLIGT PROFESSIONELLT & PERSONLIGT ETT UTBYTE FÖR ATT GAGNA, INSPIRERA & FÖRKOVRA DEN SMÅSKALIGA TURISMEN ETT SAMARBETEMELLAN LEADER MITTSKÅNE & LEADER ÅLAND INNEHÅLL PROFESSIONELLT & PERSONLIGT... 1 Projektidé...

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Näringslivsprogram för Askersunds kommun

Näringslivsprogram för Askersunds kommun Näringslivsprogram för Askersunds kommun Askersunds kommuns näringslivsprogram är formulerat och antaget i samverkan mellan kommunen och dess näringsliv. Organisationen för att genomföra programmet heter

Läs mer

Granskning av näringslivsverksamheten

Granskning av näringslivsverksamheten www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av näringslivsverksamheten Henrik Fagerlind Sofia Regnell Vallentuna kommun 18 oktober 2013 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning... 1 1. Inledning... 3 1.1.

Läs mer

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar:

Arbetet har hittills resulterat i följande skrivelser/delutredningar: 1 (18) Datum 2014-03-25 Strategisk chef Charlotte Sjövall 0410-73 31 11, 0708-81 71 11 charlotte.sjovall@trelleborg.se Företagsklimat Bakgrund Med anledning av svaga resultat i bland annat Svenskt Näringslivs

Läs mer