Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling"

Transkript

1 Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. maj 2014 Foto: Tomas Lindberg

2 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta vad som läggs ner i marken och hur. Målsättningen är att styra upp vilka material som används, dels ut kvalitetssynpunkt och dels för att driftavdelningen ska kunna ha en bra lagerhållning för framtida underhåll. Skriften ska ses som ett komplement till AMA och är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt. Dokumentet är framtaget av Skövde VA-avdelning Reviderat Skövde VA-avdelning 2014 Kenneth Jensen Tomas Lindberg Tina Ljungberg VA-chef Planeringsingenjör Ledningsdokumentation VA-avdelningen VA-avdelningen VA-avdelningen Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen 2

3 Innehåll 1. Allmänt Projektering och byggande... 5 Ledningar... 5 Anordningar på ledning för vatten... 8 Avloppsledningar Brunnar Dagvatten Byggvatten och avlopp Allmänt Rivning av fastigheter Allmänt Förbesiktning Allmänt Träd Byggkontroll Allmänt Provning Allmänt TV inspektion Provtryckning Provtagning Besiktning Allmänt TV inspektion Ansvar och överlämning Närvarande vid besiktning Relationshandlingar Skövde kommuns VA koder Materialval

4 1. Allmänt Föreliggande dokument utgör ett led i tekniska förvaltningens strävan efter att kvalitetssäkra det arbete som utförs inom VA-verksamheten vid projektering, anläggning, underhåll och förnyelse av rörnätet. Det är också viktigt att driftavdelningen kan upprätthålla en bra lagerhantering för att säkra framtida underhåll. Där inget annat föreskrivs ska arbetsprocessen bedrivas i överensstämmelse med Anläggnings-AMA och allt arbete ska utföras enligt vedertagen god praxis. Avsikten med dokumentet är att utgöra en standard för VA-ledningsnätet vara en handledning för berörda medarbetare revidering ska ske vid ändring av arbetsmetoder, materialval etc. 4

5 2. Projektering och byggande VA-ledningarna förläggs i största möjliga utsträckning i gatumarksområdet eller allmän parkmark. I de fall allmänna VA-ledningar behöver förläggas till tomtmark skall U-områden begäras i samband med upprättande av förslag till detaljplan. U-området skall ges en bredd, som minst motsvarar summan av ledningsgravens bredd (mellan ytterkanter) plus 3,0 meter på ömse sidor om ledningarna. På ställen med t.ex. stora ledningsdjup eller rasrisker p.g.a. dåliga markegenskaper kan området utökas. Detta sker i samråd med Skövde kommuns VA-avdelning. VA-anordningar inom asfalterade ytor bör placeras utanför körspåren. Schakt för VA-anläggningar ska utföras så att intilliggande anläggningar inte påverkas negativt. Vid projektering av VA-ledningar och därtill hörande anläggningsdelar ska gällande branschstandard följas, främst Anläggnings-AMA och Svenskt Vattens publikationer. Nedanstående krav är specifika för Skövde kommuns VA-planering. Kvalitetskrav på utlämnade handlingar Det är projektledarens ansvar att se till att nedanstående punkter följs: Då Skövde kommun projekterar ska tekniska förvaltningens ritningsram, ritningshuvud och logga användas. Ritningarna ska namnges och numreras enligt tekniska förvaltningens normer. Följande ritningsskalor används i normalfallet: Planritningar: 1:500 Profilritningar: Längdskala 1:500, höjdskala 1:50 Detaljritningar kan utföras i lämplig skala. För överföringsledningar med få detaljer på fastighets- och primärkarta kan 1:1000 användas. Större VA-arbeten ska ha profilritning. Brunnar och övriga anordningar ska numreras, både på plan- och profilritning. Exempel på hur rörmaterial på ledning ska anges på ritning: Dim. 160 PE110 PN10 SDR17 Dim. 250 PP ULTRA Rib2 Ny ledning eller anordning ritas med tjocka streck. Norrpil ska finnas. Skalstock ska finnas. Koordinatsystem och höjdsystem ska anges på ritning. Vid sanering och underhåll ska alla serviser ritas in. Befintliga fjärrvärme- och gasledningar ska vara med på ritningarna. Alla vatten- och avloppsserviser som inte är i drift ska proppas bort och redovisas på ritningen. Projektör samordnar med representanter för gatuverksamheten om gatuavvattning. Efter projektering lämnas ritning i dwg-format till Skövde kommuns VA-planering för namnsättning av brunnar. Dessa namn ska användas vid TV-inspektionen. Innan schaktning inom tätbebyggt område ska Skövde kommuns parkavdelning kontaktas. Ledningar Vattenledning Normalt används PE-rör, även vid omläggning av vattenledningar i områden som i övrigt består av andra material. Vid förorenad mark, risk för mekaniska skador och liknande tas beslut om material från fall till fall. Höjd på vattenledningar ska anges på ritningen. De bör helst inte ligga djupare än 1,80 m. Vattenledningarna dimensioneras enligt Svenskt Vatten VAV P83. 5

6 Viktigt! Verktyg som används vid anläggning av vattenledningar ska vara noga rengjorda och får inte vara använda vid avloppsarbeten eller andra arbeten. Vattenledningsrör får inte lämnas utan propp i rörända. Vattenledningsrör i upplag måste ha propp i båda ändar. Pallningsvirke får inte ligga kvar under ledningarna. Endast kommunens anläggningsavdelning får göra inkoppling av ny huvudledning. Huvudledning Ledning av PE I första hand ska PE100 PN10 användas. I de fall PE100 inte finns tillgängligt, exempelvis i mindre dimensioner, kan PE80 PN10 användas. Vid normal schakt och läggning ska ringstyvhet SN8 användas. Vid relining, styrd borring och rörspräckning ska ringstyvhet SN16 användas. Vid relining, styrd borrning och rörspräckning ska relativt tjocka rör användas. Därför måste styvhetsklassen vara SDR17 ner till tre meters djup och SDR11 vid mer än tre meters djup. SDR-värdet beskriver förhållandet mellan utvändig diameter och rörets godstjocklek. SDR = Nominell diameter/minimum godstjocklek. Exempel för 160 mm: Dim. 160 PE100 PN10 rör=> 160/9,5 = SDR17 Ledningar av PE ska vara märkta med Nordic Poly Mark. Exempel på PE-rör Följande dimensioner på huvudledning används av Skövde kommun: Övriga dimensioner bör undvikas. I de fall det ändå är nödvändigt måste det först godkännas av Skövde kommuns VA-planering. Svetsning Vid svetsning används elsvetsmuff eller spegelsvetsning. Spegelsvetsning ska utföras av licensierad svetsare. 6

7 Vid svetsning används följande material: Elsvetsdelar Elofit Gavatec - - Durafuse Euronord Rörkopplingar Multifix VATEK Ledning av segjärn Om VRS-segjärnsledningar används bör dessa ha låselement. Invändig ytbehandling m.m. specificeras vid behov. Servisledning Servisledningar läggs med PE-rör. Huvudprincipen är att en servisledning ska anläggas till varje fastighet. Den minsta dimension som läggs vid nyläggning är 32 mm. Servisledningen ska vara försedd med avstängningsventil placerad i förbindelsepunkten, 0,2-0,5 m utanför fastighetsgränsen. Vid nybyggnation läggs servisledningarna 1,5 2,5 m innanför tomtgränsen. Höjder på VA-serviser bör anges, även när husen saknar källare. De kan annars hamna alldeles för djupt. Servisernas inbördes ordning ska vara D-S-V sett från gatan. Läggning och anslutning av VA-serviser ska utföras av auktoriserad VVS-firma. Servisledningar av PE ska vara märkta med Nordic Poly Mark. 7

8 Anordningar på ledning för vatten Avstängningsventil Vid PE-material med 63 mm används slussventil POM med rostfritt garnityr, leverantör AVK. Vid PE-material med 63 mm används slussventil (kilslidsventil), fabrikat Hawle, leverantör Belos. Skylt Avstängningsventiler ska avståndsmarkeras. Kilslidsventiler Hawle Belos Ventilbetäckningar AV Tierp Servisventil Skylt Servisventiler ska avståndsmarkeras. Servisventiler POM AVK Anborningsbyglar Hawle Belos PEM kopplingar PRK TA Ventilbetäckningar SV Tierp Brandpost Brandposten ska vara tillverkad i rostfritt stål, teleskopisk och med mjuktätande slussventil. Brandposten ska vara försedd med utloppskoppling typ normalgängad. Utloppskopplingen ska skyddas med plastlock RSK Brandposten utförs med lång trumma enl. Anläggnings-AMA principritning PEB.4 s.624, från lockets underkant ned till spindeltopp ska det vara 15 cm +/- 5 cm. För stagning av brandposten används ett justerbart inspänningsstag RSK Brandposten ska vara självdränerande. Skylt Brandposter ska skyltas och avståndsmarkeras. Brandposter BP 1990T Thisab Betäckning RSK Furnes 8

9 Spolpost Spolpost ska ofta användas i slutände på huvudledning. Underhållssidan ska bestämma om och var spolposter ska placeras i de enskilda fallen. Spolposten ska vara försedd med Atlaskoppling och vara tillverkad i rostfritt stål med teleskopiskt utförande. Den ska ha mjuktätande slussventil och möjlighet till justering i läggningsdjup. Spolposten ska vara självdränerande. Skylt Spolposter ska skyltas och avståndsmarkeras. Spolposter RSK Belos Betäckning RSK Furnes Skyddsrör Vägverket och Banverket kräver ofta skyddsrör där vattenledning korsar allmän väg eller järnväg. Nedstigningsbrunn ska sättas i en ände och avrinningsmöjlighet ska finnas. Vattenledningen ska förses med avstängningsventiler på ömse sidor om skyddsröret. Om skyddsrör används ska vattenledningen fixeras så att rörelser inte uppkommer. Vid större skillnader mellan skyddsrör och vattenledning kan rörstöd behöva användas. I skyddsrör för vattenledning får inga andra ledningar förläggas. 9

10 Avloppsledningar Huvudledning Avloppsledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P90. Spillvattenledningar får inte läggas med mindre dimension än 160 mm. Dagvattenledningar får inte läggas med mindre dimension än 200 mm. Minsta ledningslutning bör vara minst 5 promille. Servisledningar och huvudledningar med dimensioner mellan 110 och 200 mm ska läggas i PVC. Dimensioner över 200 mm ska läggas med Ultra Rib2. Exempel på Ultra Rib2 Till tryckavlopp används PE. Inga dimensionsändringar får förekomma på spill- och dagvattenledningar utan att vi sätter en brunn. Vid små dimensionsförändringar mellan BTG och plast ska plastledningen ha större dimension än BTG-ledningen. Om anslutande servisledning eller avgreningar har större dimension än 110 mm ska man sätta en brunn. Det kan bli översvämning, lukt- och svavelväteproblem om anslutningar sker på tryckavlopp eller i självfallsledning strax efter en tryckledning. Anslutande ledningar får sticka in högst 2 cm i huvudledningen. Centrum på anslutningsledningar får inte placeras på en höjd understigande halva diametern på huvudledningen. Till spillvattenledning får inte anslutas dagvattenavlopp. För anslutning av dräneringsvatten till spillvattenledning krävs dispens från Skövde kommuns VA-avdelning. Anslutning mellan två rörledningar Axiell anslutning Vid skarvning eller lagning av BTG-rör med PP- eller PVC-rör ska följande dimensioner användas: BTG 150 PVC 160 BTG 225 PP Ultra 250 BTG 300 PP Ultra 315 Vid anslutning av PP Ultra med övergång till PP eller BTG, eller PVC med övergång till BTG ska FERNECO s flexibla övergångskopplingar användas. Flexibel övergångskoppling RSK IBECO 10

11 FERNECO s flexibla övergångskoppling. Huvudledning av betong Till 400 och uppåt ska armerade rör väljas. Anslutning på befintlig ledning utförs med grenrör eller sadelgrenrör. Betongrördelar Alfa Meag Vägtrummor Wavin/ViaCon Huvudledning av PVC och PP Ledningar av PVC och PP ska vara märkta med Nordic Poly Mark. Markrör/Lättvikt Ultra Rib2 Uponor Dräneringsslang - - Dräneringsrör Pipelife Huvudledning av PE (polyeten) för avlopp PE-rör används vid relining och styrd borrning. Dessutom kan det läggas där det finns stor risk för rotinträngning. Vid normal schakt och läggning ska ringstyvhet SN8 användas. Vid relining, styrd borrning och rörspräckning ska relativt tjocka rör användas. Därför måste styvhetsklassen vara SDR17 ner till tre meters djup och SDR11 vid mer än tre meters djup. Tryckavloppsledningarna ska vara märkta med bruna längsgående linjer. Detta är viktigt för att de inte ska förväxlas med vattenledningar. SDR-värdet beskriver förhållandet mellan utvändig diameter och rörets godstjocklek. SDR = Nominell diameter/minimum godstjocklek. Exempel för 160 mm: Dim. 160 PE100 PN10 rör => 160/9,5 = SDR17 11

12 Tryckavloppsledning Till tryckavloppsledning används PE, med tryckklass minst PN10. Tryckavloppsledningarna ska vara märkta med bruna längsgående linjer. Detta är viktigt för att de inte ska förväxlas med vattenledningar. Tryck PE Uponor/Wavin Tryckavloppsventil Tryckavloppsventil WA-GATE.SVM-TG Wapro Huvudledning av flexibelt foder (strumpinfodring) Vid infodring skall ringstyvheten minst vara SN2 långtid (50 år). Infodring skall ske med glasfiberarmerat flexibelt foder. Servisledning Minsta dimension för servisledning är 110 mm. Servisledningar och huvudledningar med dimensioner mellan 110 och 200 mm ska läggas i PVC Servisernas inbördes ordning ska vara D-S-V sett från gatan. Spillvattenservisen ska ligga i mitten! Läggning och anslutning av VA-serviser ska utföras av auktoriserad VVS-firma. Brunnar Tillsynsbrunnar PP Uponor Rensbrunnar PP - - Dagvattenbrunnar - - Brunnsbetäckning för: Rens- Dag- och Tillsynsbrunnar RSK Uponor Nedstigningsbrunnar RSK Furnes Övriga - - Avståndet mellan brunnarna bör inte överstiga 100 m. OBS! Där vi sätter brunnar ska böjarna ske i brunnen och absolut inte efter brunnen. Gäller även STB och DTB. Inga dimensionsändringar på spill- och dagvattenledningar utan att vi sätter en brunn. Nedstigningsbrunnar ska ha en diameter på minst 1000 mm. Tillsynsbrunnar ska ha en diameter på minst 600 mm. Undantag från detta kan göras i samarbete med Skövde kommuns VA-planering. Vid pumpat vatten får man nedströms inte sätta några nya BTG-brunnar. Gatuavdelningen avgör om kupolbrunnarna ska ha låsbara lock. Inga sandfång i brunnar på huvudledningar för dagvatten. Skylt Brunnar ska skyltas och avståndsmarkeras. 12

13 Dagvatten Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt (LOD = Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) i enlighet med kommunens riktlinjer för dagvattenhantering (Skövde kommuns dagvattenpolicy). Till dagvatten räknas här, förutom ytvatten från hårdgjorda ytor såsom gator och tak, även dräneringsvatten. Är LOD inte möjligt ska dagvatten ledas till dagvattenledning eller annan avledningsanordning, t.ex. ett dike. LOD ska inte användas om marken innehåller föroreningar eller om markförutsättningarna i övrigt är olämpliga. Förslag på dag- och dränvattenhantering ges i Svenskt Vattens publikation P105. In- och utlopp till dagvattenledning utformas, vid ledningsdimensioner mindre än 400 mm, med galler där Skövde kommuns VA-avdelning bedömer att så krävs. Vid ledningsdimensioner större än 400 mm utformas galler i samråd med Skövde kommuns VA-avdelning. Lokala dagvattenlösningar kan utformas efter platsens förutsättning i samråd med Skövde kommuns VAavdelning. Dimensionering Dagvattenanläggningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vatten P90/P104. Ny forskning har visat att tillämpning av dimensionerande regndata enligt Dahlströms tidigare geografiska samband med z-värden troligtvis gett fel underlag och i orter med z-värden under 18 (Skövde = 12) har troligtvis för låga regnintensiteter använts. Svenskt Vatten rekommenderar att ekvation 1-5 i P104 används för att bestämma regnintensiteten. Vi dimensionering av dagvattenanläggningar i Skövde kommun ska återkomsttid 10 år användas. Dimensionerande regnvaraktighet i stadsmiljö är normalt 10 minuter. Ett regn med dessa egenskaper ger enligt ekvation 1-5 regnintensiteten 228 l/s och ha. För att framtidssäkra dagvattenanläggningarna ska regnintensiteten given av ekvation 1-5 även multipliceras med en klimatfaktor. För Västra Götaland gäller faktorn 1.2. Avvikelse från dessa dimensioneringsanvisningar ska godkännas av Skövde kommuns VA-avdelning. Rännstensbrunn Rännstensbrunnar ska ha minst 400 mm och vara försedda med sandfång och fast vattenlås. Projektör samordnar med representanter för gatuverksamheten om gatuavvattning. Dagvattenmagasin Dagvattenmagasin, t.ex. perkolations-, fördröjnings- eller infiltrationsmagasin, under mark, ska utföras med kassetter. Dessa ska kläs in med fiberduk som ska ligga med dubbla lager på ovansidan. Innan vattnet får släppas in i dagvattenkassetterna ska det passera genom två stycken brunnar. Dessa ska ha 400 och vara försedda med sandfång. Undantag från detta kan endast beviljas av Skövde kommuns VAplanering. Dagvattenkassetter Wavin 13

14 3. Byggvatten och avlopp Allmänt När byggserviserna inte behövs längre ska dessa proppas bort för både vatten och avlopp vid huvudledningarna. 14

15 4. Rivning av fastigheter Allmänt Vid rivning av fastigheter ska vatten- och avloppsserviserna proppas bort vid huvudledningarna om de inte ska användas längre. 15

16 5. Förbesiktning Allmänt Gator ska rutinmässigt avsynas och dokumenteras, gärna med hjälp av videokamera. Besiktningen ombesörjs av projektledaren. Träd Innan schaktning inom tätbebyggt område ska Skövde kommuns parkavdelning kontaktas. 16

17 6. Byggkontroll Allmänt Kontinuerlig byggkontroll ska ske. Korsning av ledningar ska alltid kontrolleras. 17

18 7. Provning Allmänt Projektledaren ansvarar för att provning genomförs. TV-inspektion Vid nyläggning ska spill- och dagvattenledningar filmas. Det ska vara genomfört innan beläggningsarbetena utförs. TV-inspektion, med i förväg från oss namngivna punkter, samt nivåmätning i spolad ledning levereras med TV3-filer och i enlighet med Svenskt Vattens publikation P93. Provtryckning Nylagda vatten- och tryckspilledningar ska täthetsprovas. Provtagning Före inkoppling av nylagda vattenledningar ska godkänt vattenprov, DVM3, finnas. 18

19 8. Besiktning Allmänt Slutbesiktning kan ske först när relationshandling har inlämnats och blivit godkänd av Skövde kommuns VAplanering. TV-inspektion Vid TV-inspektion ska filmerna granskas. Vid granskning ska både film och protokoll kontrolleras. När det gäller gradering räknas även grad 1 som icke godkänt. Finns det grad 1 ska en särskild bedömning göras av beställaren sträcka för sträcka. Ansvar och överlämning Arbetsledaren har ansvar för arbetsplatsen tills arbetet är slutbesiktigat och godkänt. Därefter ska en överlämning av VA-anläggningen ske till kommunens VA-planering och VA-drift. Slutfakturan regleras först när godkänd slutbesiktningen utförts och följaktligen först när alla relationshandlingar inlämnats och godkänts. Närvarande vid besiktning Följande personer ska delta vid besiktning: (Vid mindre arbeten kan projektledaren vara besiktningsman) Arbetsledare (kallar till besiktning) Projektledare för VA (ev. protokoll) Projektör Representant för VA-drift Besiktningsman (ev. protokoll) 19

20 9. Relationshandlingar Relationshandlingar lämnas till projektledaren som lämnar VA-relationen vidare till Skövde kommuns VAavdelning. På relationshandlingarna ska namn och telefonnummer till den ansvarige för relationshandlingarna finnas. Arbetsledaren ansvarar för att: Ledningarna mäts in och avvägas enligt Anläggnings-AMA. All inmätning sker i öppen rörgrav. Uppgifterna är klara och tydliga. Förtydliganden bör göras med skisser, detaljer och måttuppgifter. Ritningarna innehåller uppgifter om de ändringar och tillägg som är gjorda jämfört med den projekterade anläggningen. Finns inga avvikelser från bygghandlingen ska detta antecknas på ritningen. Tillkommande detaljer på relationsritningarna (brunnar, servisventiler, brandposter etc.) är numrerade. Material- och dimensionsuppgifter för både ledningar och brunnar finns med på ritning. TV-inspektion, med i förväg från oss namngivna punkter, samt nivåmätning i spolad ledning, levereras med TV3-filer. Borttagna objekt och ledningar ska redovisas. Följande ska mätas in i öppen rörgrav: ALLA VA-ledningar. ALLA VA-objekt och VA-anordningar. (Brunnar, ventiler, brandposter, korsande ledningar etc.) ALLA ändpunkter, anslutningspunkter och brytpunkter i plan och profil. Material- och dimensionsförändringar. Vattengångshöjd vid varje inmätt punkt. Samtliga vattengångar i nedstigningsbrunnar, in- och utlopp Serviser: Vattengångshöjd BÅDE vid avsättning och servisände. Dessutom: Lockhöjd på brunnar, ventiler, brandposter etc. ska mätas in. Lock i gata ska mätas in efter första asfalteringen. Följande ska lämnas in: Relationshandlingar i dwg-format, läsbart i 2D. Digital Excel-fil där varje inmätt punkt ska vara numrerad, kodad med Skövde kommuns VA-kod och kunna återfinnas numrerad på dwg-ritningen. Både läge (x,y) och höjd (z) ska finnas med på Excel-filen. Det ska klart framgå om z-värdet representerar vattengång eller lockhöjd. (Vid mindre arbeten kan lista med dessa uppgifter infogas i dwg-filen.) o Samtliga handlingar ska ha projektets namn. o Koordinatsystem Swereff och höjdsystem RH2000 gäller och ska stå på handlingarna. Lista över borttagna objekt. TV-inspektion. Godkända vattenprov Provtryckningsprotokoll 20

21 Skövde kommuns VA-koder VATTEN DAGVATTEN VVV Vattenverk DPU Pumpstation VVT Vattentäkt DNB Nedstigningsbrunn dim.1000 VHR Högreservoar DXB Tillsynsbrunn dim.600 VLR Lågreservoar DTB Tillsynsbrunn dim.400 VPU Tryckstegringsstation DWB Brunn med backventil VNB Nedstigningsbrunn DMU Munk VMB Vattenmätarbrunn DVB Dagvattenbrunn (rännstensbrunn) VTB Tillsynsbrunn DDK Kupolbrunn VFM Flödesmätare DIF Infiltrationsmagasin VBP Brandpost DUM Utjämningsmagasin VPO Spolpost DRB Rensbrunn vid infiltrationsmagasin VAG Avgrening DSB Servisbrunn VAS Avsättning servis (numreras som VSV) DDR Dräneringsbrunn VPL Punkt på ledning DOL Oljeavskiljare VFP Förbindelsepunkt DAG Avgrening VAV Avstängningsventil DAS Avsättning servis (numreras som VSV) VSV Servisventil DPL Punkt på ledning VSP Sprinklerventil DFP Förbindelsepunkt VZV Zongränsventil DAV Avstängningsventil VLV Luftningsventil DEV Envägsventil (backventil) VEV Envägsventil DLV Luftningsventil VMV Motorventil DPP Ändpropp VRE Reduceringsventil DUL Utlopp VPP Propp DUB Utlopp med backventil VTÖ Tömningsanordning DIN Inlopp VTV Tömningsventil DTÖ Tömningsanordning för fjärrvärme SPILLVATTEN GAS SRV Reningsverk GPL Punkt på ledning SPU Pumpstation SNB Nedstigningsbrunn dim.1000 LEDNINGSTYP SXB Tillsynsbrunn dim Huvudledning STB Tillsynsbrunn dim Anordningsledning SWB Brunn med backventil 3 Servisledning SSB Servisbrunn SGA Avskiljare SAG Avgrening SAS Avsättning servis (numreras som VSV) SPL Punkt på ledning SFP Förbindelsepunkt SSV Servisventil (tryckledning) SEV Envägsventil (backventil) SAV Avstängningsventil SLV Luftningsventil SPP Ändpropp SIN Inlopp SUL Utlopp STÖ Tömningsanordning för fjärrvärme STV Tömningsventil 21

22 10. Materialval Servisventiler POM AVK Kilslidsventiler Hawle Belos Anbborningsbyglar PEM kopplingar PRK TA Rörkopplingar Multifix VATEK Brandposter BP 1990T Thisab Spolposter Belos Ventilbetäckningar SV-AV Tierp Repmuffar ABOCO Elsvetsdelar Elofit Gavatec - - Durafuse Euronord Fiberduk Terra Dräneringsrör Pipelife Betongrördelar Alfa Meag Vägtrummor Wavin/ViaCon Dagvattenkassetter Wavin Tryck PVC Uponor/Wavin Flexibel övergångskoppling RSK IBECO Nedstigningsbrunnar PE Tegra Uponor/Wavin Nestigningsbrunnar BTG Alfa Meag Tillsynsbrunnar PP Uponor Rensbrunnar PP - - Dagvattenbrunnar - - Markrör/Lättvikt Ultra Rib2 - - Dräneringsslang - - Tryckavloppsventil WA-GATE.SVM-TG Wapro Brunnsbetäckning för: Rens- Dag- och Tillsynsbrunnar RSK Uponor Nedstigningsbrunnar RSK Furnes Övriga

23 23

24 24 Tekniska förvaltningen Postadress SKÖVDE Telefon Hemsida

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun VA-avdelningen, Håbo kommun 2012 2 1 Allmänt... 3 1.1 Huvudman för den allmänna va-anläggningen är:... 3 1.2 Tänk på innan projektering... 3 2 Projektering

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Nykvarns kommun 2012-08-24, Upprättat grundhandling Besöksadress: Centrumvägen 26 Revideringar, se sidan 2 155 80 Nykvarn

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten 342 www.viacon.se ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan

Läs mer

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Innehåll 1 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten 3 Kontakta Lerums

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Svarte Utredning för VA och höjdsättning

Svarte Utredning för VA och höjdsättning Malmö Uppdragsnummer: 232583 2 (9) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte... 3 1.3 Omfattning... 4 1.4 Ingående personal... 4 1.5 Följande underlag har använts i uppdraget... 4 2 UTREDNING

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav)

Förnyelsetakt 500 år = 0.2% per år = 3km ledning (1km rörgrav) 84 mil vatten 76 mil avlopp (10 mil komb) 50 mil dagvatten Totalt 210 mil ledning 21 000 serviser 29 000 ventiler 30 000 brunnar 3 000 brand/spolposter Totalt 83 000st anordningar 22 000 fastigheter anslutna

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll

HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Produktsortiment HAWLE-Produktion / kvalitetskontroll Serie- och styckeproduktion med senaste maskinpark. Hög produktkvalitet säkras genom ständiga kvalitetstester efter varje produktionsfas och på den

Läs mer

Instruktion för inmätning

Instruktion för inmätning inmätningsinstruktion_versiondocx Revision 1: Senast reviderad: 2012-02-20 Instruktion för inmätning Instruktion för inmätning av E.ON Värmes Sveriges fjärrvärme-, fjärrkyla- och akviferledningar samt

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Handen

Väg 73 Trafikplats Handen Väg 73 Trafikplats Handen Tpl Handen Tpl Jordbro Arbetsplan Teknisk PM Avvattning, VA och övriga ar UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 4W140001.doc Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från 1 juli 2009 Beslutad av kommunfullmäktige 10 mars 2009 Inledning 1 Lagar, avtal och fastighetsägare

Läs mer

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC Markavloppssystem w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se w w w.pipelife.se Pragma, Mark PP, Mark PVC 2 Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Nina Johansson, Sweco Environment, VA-System. Symbolbibliotek för VA-kartor samt uppdaterad objektklassning

Nina Johansson, Sweco Environment, VA-System. Symbolbibliotek för VA-kartor samt uppdaterad objektklassning Nina Johansson, Sweco Environment, VA-System Symbolbibliotek för VA-kartor samt uppdaterad objektklassning 1 Syfte och mål En standard skulle: Minska missförstånd Underlätta för samarbete mellan kommuner,

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version

365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version EKERÖ KOMMUN 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg) Kort version Sundsvall 365 Tappström 3:1 (Wrangels väg). Kort version Datum 2013-02-12 Uppdragsnummer 61811355960000 Utgåva/Status Bo Granlund Magnus Sundelin

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö

Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Datum 2011-03-21 Reviderad - Dagvattenutredning Träkvista 4:191, Ekerö Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala Region Mitt Uppdrag Beställare Träkvista Järntorget Bostad AB T: +46-10-615

Läs mer

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton)

VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) 1 VA-ledningsnätet i Helsingborg svar på frågor från Villaägarnytt (Kompletterat med bakgrundsbeskrivning och 2 foton) Bakgrund - NSVA Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) ansvarar för drift,

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING 1 (8) VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING För områdena Rävsnäs, Stenören, Talludden, Vallbohaga, Spexhult, Solgläntan, Solhaga, Solbacka, Solvik och Soludden samt mellanliggande

Läs mer

Dagvatten för övriga fastigheter

Dagvatten för övriga fastigheter Dagvatten för övriga fastigheter Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Övriga fastigheter (fastigheter som inte är småhus) betalar för hur många

Läs mer

Vatten och avlopp på landsbygden

Vatten och avlopp på landsbygden Vatten och avlopp på landsbygden Innehåll Kontakta oss 2 Vatten- och avloppspolicy 3 Inledning 4 Om allmänt vatten och avlopp 4 Utbyggnad av allmänt VA på landsbygden 5 Områden som inte omfattas av utbyggnadsplanen

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29.

Underlag på befintliga ledningar har erhållits från Trafikverket, relationshandlingar E4, Förbifart, Norrköping, daterade 1996-10-29. Vectura Mark&Samhälle Box 412 581 04 Linköping Telefon: 0771-159 159 Fax: 010-484 00 00 Lars Skoog Telefon: 010-4845187 Datum: 2011-04-21 Beteckning: Väg E4 Helsingborg-Stockholm, delen Trafikplats Bråvalla

Läs mer

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen

Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen PM Dagvattenutredning Dagvattenutredning Detaljplan del av Kopper 2:1 m fl, Bergsvägen 2013-09-15 Halmstad 1 av 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Underlag... 3 2. Befintliga

Läs mer

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC

PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM. Markavloppssystem. Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE MARKAVLOPPSSYSTEM Markavloppssystem Pragma, Mark PP, Mark PVC PIPES FOR LIFE PIPELIFE 2 MARKAVLOPPSSYSTEM Innehåll sida Pragma markavlopp information 4 monteringsanvisning 6 produktsortiment

Läs mer

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Mariestad Töreboda Gullspång Fastighet som anmälan avser Fastighetsbeteckning Adress Fastighetsägare Person-/organisationsnummer

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS2000E/Ex LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan

Bostäder vid Mimersvägen Dagvattenutredning till detaljplan Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Olof Halvarsson Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Åsa Malmäng Pohl Herman Andersson Uppdragsnr:

Läs mer

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010

DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 DRIFT OCH UNDERHÅLLSPLAN VA-VERKSAMHETEN 2010 Plan Antagen av tekniska nämnden 2010-01-18 3 Postadress: 447 80 VÅRGÅRDA i Besöksadress: Kungsgatan 45 Telefon, växel: 0322-600 600 i Telefax: 0322-600 960

Läs mer

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun

VA-utredning Stretered, Mölndals kommun DOKUMENT: VA-UTREDNING DATUM: REVIDERING: VA-utredning www.reinertsen.se Reinertsen Sverige AB Kilsgatan 4 411 04 GÖTEBORG Tel 010-211 50 00 Fax 010-211 50 55 VA-utredning En Va-utredning har som en del

Läs mer

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm

Sluten tank. 3 m 3 utan larm. 5,3 m³. 10 m³. Stigare 560 till slutna tankar. Trådlöst VA-larm Sluten tank Sluten tank 3 m 3 utan larm Höjd: 1175 mm Bredd: 1630 mm Längd: 2400 mm Dim. tömningsrör: 200 mm Dim. anslutning: 110 mm Min/Max överfyllnad: 0,3-1 m RSK Uponor 5618243 1057366 RSK Uponor Produkt

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader 1931-649 -1 291 Budget 500 500. Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för

Läs mer

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun

Ny spårvagnsdepå vid AGA, stadsdelen Skärsätra Lidingö Kommun , stadsdelen Skärsätra 2011-05-10 Structor Mark Stockholm AB Uppdragsnummer: 2846 Uppdragsansvarig: Tomas Holmqvist Structor Mark Stockholm AB, Industrigatan 2A, 112 46 STOCKHOLM, Org nr: 55 66 24 68 55

Läs mer

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB

BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN. Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB BILAGA 5 VA-UTREDNING DETALJPLAN FÖR SKUMMESLÖV 24:1 M FL. FAST. SKUMMESLÖVSSTRAND, LAHOLMS KN Växjö 2009-11-11 SWECO Infrastructure AB Malin Engström Uppdragsnummer 2292762 ra01s 2008-06-03 SWECO Lineborgsplan

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB

Källdal 4:7. Dagvattenutredning. Bilaga till Detaljplan 2015-05-21. Uppdragsansvarig: Lars J. Björk. ALP Markteknik AB Källdal 4:7 2015-05-21 Dagvattenutredning Bilaga till Detaljplan Uppdragsansvarig: Lars J. Björk Handläggare: Anna Löf ALP Markteknik AB Innehållsförteckning 1.1 Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Uppdrag...

Läs mer

Dagvattenutredning Sparven 6

Dagvattenutredning Sparven 6 Dagvattenutredning Sparven 6 Datum: 2011-11-02 Pauline Sandberg Uppdragsledare Jan Kjellberg Granskare BYLERO, Byggledare i Roslagen AB Baldersgatan 12 761 31 Norrtälje Organisationsnummer 556489-0340

Läs mer

Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3

Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3 Kv. Städet m.fl. Brillinge 3:3 Uppsala kommun Uppdragsgivare: Archus Upprättat av: Jessica Stålheim Konsult: Structor Uppsala 753 30 UPPSALA Revideringsdatum: - , 753 30 UPPSALA ANTAL BLAD: 18 BLAD NR:

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Information från Karlshamns kommun, VA-enheten din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur fastighetsägaren kan ta hand om sitt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter.

Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. 1 (5) Servisanmälan avseende vatten- och avloppsanslutning för flerfamiljshus, affärslokaler samt övriga verksamheter. Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger

Läs mer