Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling"

Transkript

1 Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. maj 2014 Foto: Tomas Lindberg

2 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta vad som läggs ner i marken och hur. Målsättningen är att styra upp vilka material som används, dels ut kvalitetssynpunkt och dels för att driftavdelningen ska kunna ha en bra lagerhållning för framtida underhåll. Skriften ska ses som ett komplement till AMA och är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt. Dokumentet är framtaget av Skövde VA-avdelning Reviderat Skövde VA-avdelning 2014 Kenneth Jensen Tomas Lindberg Tina Ljungberg VA-chef Planeringsingenjör Ledningsdokumentation VA-avdelningen VA-avdelningen VA-avdelningen Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen 2

3 Innehåll 1. Allmänt Projektering och byggande... 5 Ledningar... 5 Anordningar på ledning för vatten... 8 Avloppsledningar Brunnar Dagvatten Byggvatten och avlopp Allmänt Rivning av fastigheter Allmänt Förbesiktning Allmänt Träd Byggkontroll Allmänt Provning Allmänt TV inspektion Provtryckning Provtagning Besiktning Allmänt TV inspektion Ansvar och överlämning Närvarande vid besiktning Relationshandlingar Skövde kommuns VA koder Materialval

4 1. Allmänt Föreliggande dokument utgör ett led i tekniska förvaltningens strävan efter att kvalitetssäkra det arbete som utförs inom VA-verksamheten vid projektering, anläggning, underhåll och förnyelse av rörnätet. Det är också viktigt att driftavdelningen kan upprätthålla en bra lagerhantering för att säkra framtida underhåll. Där inget annat föreskrivs ska arbetsprocessen bedrivas i överensstämmelse med Anläggnings-AMA och allt arbete ska utföras enligt vedertagen god praxis. Avsikten med dokumentet är att utgöra en standard för VA-ledningsnätet vara en handledning för berörda medarbetare revidering ska ske vid ändring av arbetsmetoder, materialval etc. 4

5 2. Projektering och byggande VA-ledningarna förläggs i största möjliga utsträckning i gatumarksområdet eller allmän parkmark. I de fall allmänna VA-ledningar behöver förläggas till tomtmark skall U-områden begäras i samband med upprättande av förslag till detaljplan. U-området skall ges en bredd, som minst motsvarar summan av ledningsgravens bredd (mellan ytterkanter) plus 3,0 meter på ömse sidor om ledningarna. På ställen med t.ex. stora ledningsdjup eller rasrisker p.g.a. dåliga markegenskaper kan området utökas. Detta sker i samråd med Skövde kommuns VA-avdelning. VA-anordningar inom asfalterade ytor bör placeras utanför körspåren. Schakt för VA-anläggningar ska utföras så att intilliggande anläggningar inte påverkas negativt. Vid projektering av VA-ledningar och därtill hörande anläggningsdelar ska gällande branschstandard följas, främst Anläggnings-AMA och Svenskt Vattens publikationer. Nedanstående krav är specifika för Skövde kommuns VA-planering. Kvalitetskrav på utlämnade handlingar Det är projektledarens ansvar att se till att nedanstående punkter följs: Då Skövde kommun projekterar ska tekniska förvaltningens ritningsram, ritningshuvud och logga användas. Ritningarna ska namnges och numreras enligt tekniska förvaltningens normer. Följande ritningsskalor används i normalfallet: Planritningar: 1:500 Profilritningar: Längdskala 1:500, höjdskala 1:50 Detaljritningar kan utföras i lämplig skala. För överföringsledningar med få detaljer på fastighets- och primärkarta kan 1:1000 användas. Större VA-arbeten ska ha profilritning. Brunnar och övriga anordningar ska numreras, både på plan- och profilritning. Exempel på hur rörmaterial på ledning ska anges på ritning: Dim. 160 PE110 PN10 SDR17 Dim. 250 PP ULTRA Rib2 Ny ledning eller anordning ritas med tjocka streck. Norrpil ska finnas. Skalstock ska finnas. Koordinatsystem och höjdsystem ska anges på ritning. Vid sanering och underhåll ska alla serviser ritas in. Befintliga fjärrvärme- och gasledningar ska vara med på ritningarna. Alla vatten- och avloppsserviser som inte är i drift ska proppas bort och redovisas på ritningen. Projektör samordnar med representanter för gatuverksamheten om gatuavvattning. Efter projektering lämnas ritning i dwg-format till Skövde kommuns VA-planering för namnsättning av brunnar. Dessa namn ska användas vid TV-inspektionen. Innan schaktning inom tätbebyggt område ska Skövde kommuns parkavdelning kontaktas. Ledningar Vattenledning Normalt används PE-rör, även vid omläggning av vattenledningar i områden som i övrigt består av andra material. Vid förorenad mark, risk för mekaniska skador och liknande tas beslut om material från fall till fall. Höjd på vattenledningar ska anges på ritningen. De bör helst inte ligga djupare än 1,80 m. Vattenledningarna dimensioneras enligt Svenskt Vatten VAV P83. 5

6 Viktigt! Verktyg som används vid anläggning av vattenledningar ska vara noga rengjorda och får inte vara använda vid avloppsarbeten eller andra arbeten. Vattenledningsrör får inte lämnas utan propp i rörända. Vattenledningsrör i upplag måste ha propp i båda ändar. Pallningsvirke får inte ligga kvar under ledningarna. Endast kommunens anläggningsavdelning får göra inkoppling av ny huvudledning. Huvudledning Ledning av PE I första hand ska PE100 PN10 användas. I de fall PE100 inte finns tillgängligt, exempelvis i mindre dimensioner, kan PE80 PN10 användas. Vid normal schakt och läggning ska ringstyvhet SN8 användas. Vid relining, styrd borring och rörspräckning ska ringstyvhet SN16 användas. Vid relining, styrd borrning och rörspräckning ska relativt tjocka rör användas. Därför måste styvhetsklassen vara SDR17 ner till tre meters djup och SDR11 vid mer än tre meters djup. SDR-värdet beskriver förhållandet mellan utvändig diameter och rörets godstjocklek. SDR = Nominell diameter/minimum godstjocklek. Exempel för 160 mm: Dim. 160 PE100 PN10 rör=> 160/9,5 = SDR17 Ledningar av PE ska vara märkta med Nordic Poly Mark. Exempel på PE-rör Följande dimensioner på huvudledning används av Skövde kommun: Övriga dimensioner bör undvikas. I de fall det ändå är nödvändigt måste det först godkännas av Skövde kommuns VA-planering. Svetsning Vid svetsning används elsvetsmuff eller spegelsvetsning. Spegelsvetsning ska utföras av licensierad svetsare. 6

7 Vid svetsning används följande material: Elsvetsdelar Elofit Gavatec - - Durafuse Euronord Rörkopplingar Multifix VATEK Ledning av segjärn Om VRS-segjärnsledningar används bör dessa ha låselement. Invändig ytbehandling m.m. specificeras vid behov. Servisledning Servisledningar läggs med PE-rör. Huvudprincipen är att en servisledning ska anläggas till varje fastighet. Den minsta dimension som läggs vid nyläggning är 32 mm. Servisledningen ska vara försedd med avstängningsventil placerad i förbindelsepunkten, 0,2-0,5 m utanför fastighetsgränsen. Vid nybyggnation läggs servisledningarna 1,5 2,5 m innanför tomtgränsen. Höjder på VA-serviser bör anges, även när husen saknar källare. De kan annars hamna alldeles för djupt. Servisernas inbördes ordning ska vara D-S-V sett från gatan. Läggning och anslutning av VA-serviser ska utföras av auktoriserad VVS-firma. Servisledningar av PE ska vara märkta med Nordic Poly Mark. 7

8 Anordningar på ledning för vatten Avstängningsventil Vid PE-material med 63 mm används slussventil POM med rostfritt garnityr, leverantör AVK. Vid PE-material med 63 mm används slussventil (kilslidsventil), fabrikat Hawle, leverantör Belos. Skylt Avstängningsventiler ska avståndsmarkeras. Kilslidsventiler Hawle Belos Ventilbetäckningar AV Tierp Servisventil Skylt Servisventiler ska avståndsmarkeras. Servisventiler POM AVK Anborningsbyglar Hawle Belos PEM kopplingar PRK TA Ventilbetäckningar SV Tierp Brandpost Brandposten ska vara tillverkad i rostfritt stål, teleskopisk och med mjuktätande slussventil. Brandposten ska vara försedd med utloppskoppling typ normalgängad. Utloppskopplingen ska skyddas med plastlock RSK Brandposten utförs med lång trumma enl. Anläggnings-AMA principritning PEB.4 s.624, från lockets underkant ned till spindeltopp ska det vara 15 cm +/- 5 cm. För stagning av brandposten används ett justerbart inspänningsstag RSK Brandposten ska vara självdränerande. Skylt Brandposter ska skyltas och avståndsmarkeras. Brandposter BP 1990T Thisab Betäckning RSK Furnes 8

9 Spolpost Spolpost ska ofta användas i slutände på huvudledning. Underhållssidan ska bestämma om och var spolposter ska placeras i de enskilda fallen. Spolposten ska vara försedd med Atlaskoppling och vara tillverkad i rostfritt stål med teleskopiskt utförande. Den ska ha mjuktätande slussventil och möjlighet till justering i läggningsdjup. Spolposten ska vara självdränerande. Skylt Spolposter ska skyltas och avståndsmarkeras. Spolposter RSK Belos Betäckning RSK Furnes Skyddsrör Vägverket och Banverket kräver ofta skyddsrör där vattenledning korsar allmän väg eller järnväg. Nedstigningsbrunn ska sättas i en ände och avrinningsmöjlighet ska finnas. Vattenledningen ska förses med avstängningsventiler på ömse sidor om skyddsröret. Om skyddsrör används ska vattenledningen fixeras så att rörelser inte uppkommer. Vid större skillnader mellan skyddsrör och vattenledning kan rörstöd behöva användas. I skyddsrör för vattenledning får inga andra ledningar förläggas. 9

10 Avloppsledningar Huvudledning Avloppsledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P90. Spillvattenledningar får inte läggas med mindre dimension än 160 mm. Dagvattenledningar får inte läggas med mindre dimension än 200 mm. Minsta ledningslutning bör vara minst 5 promille. Servisledningar och huvudledningar med dimensioner mellan 110 och 200 mm ska läggas i PVC. Dimensioner över 200 mm ska läggas med Ultra Rib2. Exempel på Ultra Rib2 Till tryckavlopp används PE. Inga dimensionsändringar får förekomma på spill- och dagvattenledningar utan att vi sätter en brunn. Vid små dimensionsförändringar mellan BTG och plast ska plastledningen ha större dimension än BTG-ledningen. Om anslutande servisledning eller avgreningar har större dimension än 110 mm ska man sätta en brunn. Det kan bli översvämning, lukt- och svavelväteproblem om anslutningar sker på tryckavlopp eller i självfallsledning strax efter en tryckledning. Anslutande ledningar får sticka in högst 2 cm i huvudledningen. Centrum på anslutningsledningar får inte placeras på en höjd understigande halva diametern på huvudledningen. Till spillvattenledning får inte anslutas dagvattenavlopp. För anslutning av dräneringsvatten till spillvattenledning krävs dispens från Skövde kommuns VA-avdelning. Anslutning mellan två rörledningar Axiell anslutning Vid skarvning eller lagning av BTG-rör med PP- eller PVC-rör ska följande dimensioner användas: BTG 150 PVC 160 BTG 225 PP Ultra 250 BTG 300 PP Ultra 315 Vid anslutning av PP Ultra med övergång till PP eller BTG, eller PVC med övergång till BTG ska FERNECO s flexibla övergångskopplingar användas. Flexibel övergångskoppling RSK IBECO 10

11 FERNECO s flexibla övergångskoppling. Huvudledning av betong Till 400 och uppåt ska armerade rör väljas. Anslutning på befintlig ledning utförs med grenrör eller sadelgrenrör. Betongrördelar Alfa Meag Vägtrummor Wavin/ViaCon Huvudledning av PVC och PP Ledningar av PVC och PP ska vara märkta med Nordic Poly Mark. Markrör/Lättvikt Ultra Rib2 Uponor Dräneringsslang - - Dräneringsrör Pipelife Huvudledning av PE (polyeten) för avlopp PE-rör används vid relining och styrd borrning. Dessutom kan det läggas där det finns stor risk för rotinträngning. Vid normal schakt och läggning ska ringstyvhet SN8 användas. Vid relining, styrd borrning och rörspräckning ska relativt tjocka rör användas. Därför måste styvhetsklassen vara SDR17 ner till tre meters djup och SDR11 vid mer än tre meters djup. Tryckavloppsledningarna ska vara märkta med bruna längsgående linjer. Detta är viktigt för att de inte ska förväxlas med vattenledningar. SDR-värdet beskriver förhållandet mellan utvändig diameter och rörets godstjocklek. SDR = Nominell diameter/minimum godstjocklek. Exempel för 160 mm: Dim. 160 PE100 PN10 rör => 160/9,5 = SDR17 11

12 Tryckavloppsledning Till tryckavloppsledning används PE, med tryckklass minst PN10. Tryckavloppsledningarna ska vara märkta med bruna längsgående linjer. Detta är viktigt för att de inte ska förväxlas med vattenledningar. Tryck PE Uponor/Wavin Tryckavloppsventil Tryckavloppsventil WA-GATE.SVM-TG Wapro Huvudledning av flexibelt foder (strumpinfodring) Vid infodring skall ringstyvheten minst vara SN2 långtid (50 år). Infodring skall ske med glasfiberarmerat flexibelt foder. Servisledning Minsta dimension för servisledning är 110 mm. Servisledningar och huvudledningar med dimensioner mellan 110 och 200 mm ska läggas i PVC Servisernas inbördes ordning ska vara D-S-V sett från gatan. Spillvattenservisen ska ligga i mitten! Läggning och anslutning av VA-serviser ska utföras av auktoriserad VVS-firma. Brunnar Tillsynsbrunnar PP Uponor Rensbrunnar PP - - Dagvattenbrunnar - - Brunnsbetäckning för: Rens- Dag- och Tillsynsbrunnar RSK Uponor Nedstigningsbrunnar RSK Furnes Övriga - - Avståndet mellan brunnarna bör inte överstiga 100 m. OBS! Där vi sätter brunnar ska böjarna ske i brunnen och absolut inte efter brunnen. Gäller även STB och DTB. Inga dimensionsändringar på spill- och dagvattenledningar utan att vi sätter en brunn. Nedstigningsbrunnar ska ha en diameter på minst 1000 mm. Tillsynsbrunnar ska ha en diameter på minst 600 mm. Undantag från detta kan göras i samarbete med Skövde kommuns VA-planering. Vid pumpat vatten får man nedströms inte sätta några nya BTG-brunnar. Gatuavdelningen avgör om kupolbrunnarna ska ha låsbara lock. Inga sandfång i brunnar på huvudledningar för dagvatten. Skylt Brunnar ska skyltas och avståndsmarkeras. 12

13 Dagvatten Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt (LOD = Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) i enlighet med kommunens riktlinjer för dagvattenhantering (Skövde kommuns dagvattenpolicy). Till dagvatten räknas här, förutom ytvatten från hårdgjorda ytor såsom gator och tak, även dräneringsvatten. Är LOD inte möjligt ska dagvatten ledas till dagvattenledning eller annan avledningsanordning, t.ex. ett dike. LOD ska inte användas om marken innehåller föroreningar eller om markförutsättningarna i övrigt är olämpliga. Förslag på dag- och dränvattenhantering ges i Svenskt Vattens publikation P105. In- och utlopp till dagvattenledning utformas, vid ledningsdimensioner mindre än 400 mm, med galler där Skövde kommuns VA-avdelning bedömer att så krävs. Vid ledningsdimensioner större än 400 mm utformas galler i samråd med Skövde kommuns VA-avdelning. Lokala dagvattenlösningar kan utformas efter platsens förutsättning i samråd med Skövde kommuns VAavdelning. Dimensionering Dagvattenanläggningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vatten P90/P104. Ny forskning har visat att tillämpning av dimensionerande regndata enligt Dahlströms tidigare geografiska samband med z-värden troligtvis gett fel underlag och i orter med z-värden under 18 (Skövde = 12) har troligtvis för låga regnintensiteter använts. Svenskt Vatten rekommenderar att ekvation 1-5 i P104 används för att bestämma regnintensiteten. Vi dimensionering av dagvattenanläggningar i Skövde kommun ska återkomsttid 10 år användas. Dimensionerande regnvaraktighet i stadsmiljö är normalt 10 minuter. Ett regn med dessa egenskaper ger enligt ekvation 1-5 regnintensiteten 228 l/s och ha. För att framtidssäkra dagvattenanläggningarna ska regnintensiteten given av ekvation 1-5 även multipliceras med en klimatfaktor. För Västra Götaland gäller faktorn 1.2. Avvikelse från dessa dimensioneringsanvisningar ska godkännas av Skövde kommuns VA-avdelning. Rännstensbrunn Rännstensbrunnar ska ha minst 400 mm och vara försedda med sandfång och fast vattenlås. Projektör samordnar med representanter för gatuverksamheten om gatuavvattning. Dagvattenmagasin Dagvattenmagasin, t.ex. perkolations-, fördröjnings- eller infiltrationsmagasin, under mark, ska utföras med kassetter. Dessa ska kläs in med fiberduk som ska ligga med dubbla lager på ovansidan. Innan vattnet får släppas in i dagvattenkassetterna ska det passera genom två stycken brunnar. Dessa ska ha 400 och vara försedda med sandfång. Undantag från detta kan endast beviljas av Skövde kommuns VAplanering. Dagvattenkassetter Wavin 13

14 3. Byggvatten och avlopp Allmänt När byggserviserna inte behövs längre ska dessa proppas bort för både vatten och avlopp vid huvudledningarna. 14

15 4. Rivning av fastigheter Allmänt Vid rivning av fastigheter ska vatten- och avloppsserviserna proppas bort vid huvudledningarna om de inte ska användas längre. 15

16 5. Förbesiktning Allmänt Gator ska rutinmässigt avsynas och dokumenteras, gärna med hjälp av videokamera. Besiktningen ombesörjs av projektledaren. Träd Innan schaktning inom tätbebyggt område ska Skövde kommuns parkavdelning kontaktas. 16

17 6. Byggkontroll Allmänt Kontinuerlig byggkontroll ska ske. Korsning av ledningar ska alltid kontrolleras. 17

18 7. Provning Allmänt Projektledaren ansvarar för att provning genomförs. TV-inspektion Vid nyläggning ska spill- och dagvattenledningar filmas. Det ska vara genomfört innan beläggningsarbetena utförs. TV-inspektion, med i förväg från oss namngivna punkter, samt nivåmätning i spolad ledning levereras med TV3-filer och i enlighet med Svenskt Vattens publikation P93. Provtryckning Nylagda vatten- och tryckspilledningar ska täthetsprovas. Provtagning Före inkoppling av nylagda vattenledningar ska godkänt vattenprov, DVM3, finnas. 18

19 8. Besiktning Allmänt Slutbesiktning kan ske först när relationshandling har inlämnats och blivit godkänd av Skövde kommuns VAplanering. TV-inspektion Vid TV-inspektion ska filmerna granskas. Vid granskning ska både film och protokoll kontrolleras. När det gäller gradering räknas även grad 1 som icke godkänt. Finns det grad 1 ska en särskild bedömning göras av beställaren sträcka för sträcka. Ansvar och överlämning Arbetsledaren har ansvar för arbetsplatsen tills arbetet är slutbesiktigat och godkänt. Därefter ska en överlämning av VA-anläggningen ske till kommunens VA-planering och VA-drift. Slutfakturan regleras först när godkänd slutbesiktningen utförts och följaktligen först när alla relationshandlingar inlämnats och godkänts. Närvarande vid besiktning Följande personer ska delta vid besiktning: (Vid mindre arbeten kan projektledaren vara besiktningsman) Arbetsledare (kallar till besiktning) Projektledare för VA (ev. protokoll) Projektör Representant för VA-drift Besiktningsman (ev. protokoll) 19

20 9. Relationshandlingar Relationshandlingar lämnas till projektledaren som lämnar VA-relationen vidare till Skövde kommuns VAavdelning. På relationshandlingarna ska namn och telefonnummer till den ansvarige för relationshandlingarna finnas. Arbetsledaren ansvarar för att: Ledningarna mäts in och avvägas enligt Anläggnings-AMA. All inmätning sker i öppen rörgrav. Uppgifterna är klara och tydliga. Förtydliganden bör göras med skisser, detaljer och måttuppgifter. Ritningarna innehåller uppgifter om de ändringar och tillägg som är gjorda jämfört med den projekterade anläggningen. Finns inga avvikelser från bygghandlingen ska detta antecknas på ritningen. Tillkommande detaljer på relationsritningarna (brunnar, servisventiler, brandposter etc.) är numrerade. Material- och dimensionsuppgifter för både ledningar och brunnar finns med på ritning. TV-inspektion, med i förväg från oss namngivna punkter, samt nivåmätning i spolad ledning, levereras med TV3-filer. Borttagna objekt och ledningar ska redovisas. Följande ska mätas in i öppen rörgrav: ALLA VA-ledningar. ALLA VA-objekt och VA-anordningar. (Brunnar, ventiler, brandposter, korsande ledningar etc.) ALLA ändpunkter, anslutningspunkter och brytpunkter i plan och profil. Material- och dimensionsförändringar. Vattengångshöjd vid varje inmätt punkt. Samtliga vattengångar i nedstigningsbrunnar, in- och utlopp Serviser: Vattengångshöjd BÅDE vid avsättning och servisände. Dessutom: Lockhöjd på brunnar, ventiler, brandposter etc. ska mätas in. Lock i gata ska mätas in efter första asfalteringen. Följande ska lämnas in: Relationshandlingar i dwg-format, läsbart i 2D. Digital Excel-fil där varje inmätt punkt ska vara numrerad, kodad med Skövde kommuns VA-kod och kunna återfinnas numrerad på dwg-ritningen. Både läge (x,y) och höjd (z) ska finnas med på Excel-filen. Det ska klart framgå om z-värdet representerar vattengång eller lockhöjd. (Vid mindre arbeten kan lista med dessa uppgifter infogas i dwg-filen.) o Samtliga handlingar ska ha projektets namn. o Koordinatsystem Swereff och höjdsystem RH2000 gäller och ska stå på handlingarna. Lista över borttagna objekt. TV-inspektion. Godkända vattenprov Provtryckningsprotokoll 20

21 Skövde kommuns VA-koder VATTEN DAGVATTEN VVV Vattenverk DPU Pumpstation VVT Vattentäkt DNB Nedstigningsbrunn dim.1000 VHR Högreservoar DXB Tillsynsbrunn dim.600 VLR Lågreservoar DTB Tillsynsbrunn dim.400 VPU Tryckstegringsstation DWB Brunn med backventil VNB Nedstigningsbrunn DMU Munk VMB Vattenmätarbrunn DVB Dagvattenbrunn (rännstensbrunn) VTB Tillsynsbrunn DDK Kupolbrunn VFM Flödesmätare DIF Infiltrationsmagasin VBP Brandpost DUM Utjämningsmagasin VPO Spolpost DRB Rensbrunn vid infiltrationsmagasin VAG Avgrening DSB Servisbrunn VAS Avsättning servis (numreras som VSV) DDR Dräneringsbrunn VPL Punkt på ledning DOL Oljeavskiljare VFP Förbindelsepunkt DAG Avgrening VAV Avstängningsventil DAS Avsättning servis (numreras som VSV) VSV Servisventil DPL Punkt på ledning VSP Sprinklerventil DFP Förbindelsepunkt VZV Zongränsventil DAV Avstängningsventil VLV Luftningsventil DEV Envägsventil (backventil) VEV Envägsventil DLV Luftningsventil VMV Motorventil DPP Ändpropp VRE Reduceringsventil DUL Utlopp VPP Propp DUB Utlopp med backventil VTÖ Tömningsanordning DIN Inlopp VTV Tömningsventil DTÖ Tömningsanordning för fjärrvärme SPILLVATTEN GAS SRV Reningsverk GPL Punkt på ledning SPU Pumpstation SNB Nedstigningsbrunn dim.1000 LEDNINGSTYP SXB Tillsynsbrunn dim Huvudledning STB Tillsynsbrunn dim Anordningsledning SWB Brunn med backventil 3 Servisledning SSB Servisbrunn SGA Avskiljare SAG Avgrening SAS Avsättning servis (numreras som VSV) SPL Punkt på ledning SFP Förbindelsepunkt SSV Servisventil (tryckledning) SEV Envägsventil (backventil) SAV Avstängningsventil SLV Luftningsventil SPP Ändpropp SIN Inlopp SUL Utlopp STÖ Tömningsanordning för fjärrvärme STV Tömningsventil 21

22 10. Materialval Servisventiler POM AVK Kilslidsventiler Hawle Belos Anbborningsbyglar PEM kopplingar PRK TA Rörkopplingar Multifix VATEK Brandposter BP 1990T Thisab Spolposter Belos Ventilbetäckningar SV-AV Tierp Repmuffar ABOCO Elsvetsdelar Elofit Gavatec - - Durafuse Euronord Fiberduk Terra Dräneringsrör Pipelife Betongrördelar Alfa Meag Vägtrummor Wavin/ViaCon Dagvattenkassetter Wavin Tryck PVC Uponor/Wavin Flexibel övergångskoppling RSK IBECO Nedstigningsbrunnar PE Tegra Uponor/Wavin Nestigningsbrunnar BTG Alfa Meag Tillsynsbrunnar PP Uponor Rensbrunnar PP - - Dagvattenbrunnar - - Markrör/Lättvikt Ultra Rib2 - - Dräneringsslang - - Tryckavloppsventil WA-GATE.SVM-TG Wapro Brunnsbetäckning för: Rens- Dag- och Tillsynsbrunnar RSK Uponor Nedstigningsbrunnar RSK Furnes Övriga

23 23

24 24 Tekniska förvaltningen Postadress SKÖVDE Telefon Hemsida

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. september 2015 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. februari 2017 (kompl.170220) Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun VA-avdelningen, Håbo kommun 2012 2 1 Allmänt... 3 1.1 Huvudman för den allmänna va-anläggningen är:... 3 1.2 Tänk på innan projektering... 3 2 Projektering

Läs mer

Allmänt Alla ledningar ska mätas in med brunnar, ventiler, brytpunkter och förgreningspunkter mm. All inmätning ska ske i öppen ledningsgrav.

Allmänt Alla ledningar ska mätas in med brunnar, ventiler, brytpunkter och förgreningspunkter mm. All inmätning ska ske i öppen ledningsgrav. 1(6) INMÄTNINGSANVISNING Utfärdare: VA-enheten Karlshamns kommun Datum: 2017-01-02 Rev Anvisningar för inmätning av VA-objekt för registrering i ledningsregistret (relationsdokument). Allmänt Alla ledningar

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Anvisningar från tekniska förvaltningen

Anvisningar från tekniska förvaltningen Relationsinmätning va-ledning 2014:1 Anvisningar från tekniska förvaltningen LULEÅ KOMMUN PM Dnr 1 (4) 2014-02-03 Utgåva 2014:1 Anvisningar för inmätning och leverans av relationsinmätning VA-ledningar

Läs mer

Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm

Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm Rutiner vid inmätning Tekniska kontoret, Ängelholm Reviderad 2014-02-26 1 (10) BJB.2 Inmätning Gällande koordinatsystem: SWEREF 991330, höjdsystem: RH2000. Handlingen skall levereras digitalt i PXY- och

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

Material och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten. Gäller fr.o.m. augusti 2015

Material och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten. Gäller fr.o.m. augusti 2015 Material och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. augusti 2015 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta vad som läggs ner i marken

Läs mer

Teknisk Handbok Bilaga 13:10

Teknisk Handbok Bilaga 13:10 Sida 1 av 6 Relationshandlingar Datum: 2015-12-02 Leveransanvisningar för relationshandlingar 1. Syfte Denna anvisning är objektanpassad och reglerar utseende, antal ritningar mm avseende relationshandling.

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

Materialvalspolicy 2017

Materialvalspolicy 2017 Materialvalspolicy 2017 för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun DEF DEF.21 FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR MM Fundament för stolpe för skylt för röranläggning mm Fundament skall vara av typ Meag

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Såväl ledning som gata är investeringsobjekt med mycket lång livslängd. Det är därför totalekonomiskt sett i de allra flesta fall lönsamt att satsa på ett högklassigt

Läs mer

Teknisk Handbok Bilaga 13:10

Teknisk Handbok Bilaga 13:10 Sida 1 av 6 Relationshandlingar Datum: 2013-12-16 Leveransanvisningar för relationshandlingar 1. Syfte Denna anvisning är objektanpassad och reglerar utseende, antal ritningar mm avseende relationshandling.

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

Bestämmelser för inmätning av VAledningar

Bestämmelser för inmätning av VAledningar Bestämmelser för inmätning av VAledningar Reviderad: 2012-09-03 Tjörn Möjligheternas ö Revideringar 10 januari 2012 Mindre rättelser i texten och uppdatering av Bilaga 1: Typkodlista. 8 mars 2012 Specificering

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Nykvarns kommun 2012-08-24, Upprättat grundhandling Besöksadress: Centrumvägen 26 Revideringar, se sidan 2 155 80 Nykvarn

Läs mer

Teknisk Handbok Bilaga 13:10

Teknisk Handbok Bilaga 13:10 Sida 1 av 6 Relationshandlingar Datum: 2015-03-06 Leveransanvisningar för relationshandlingar 1. Syfte Denna anvisning är objektanpassad och reglerar utseende, antal ritningar mm avseende relationshandling.

Läs mer

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2009-08-26 Handlingen är baserad på beskrivning från Jönköpings kommun 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens

Läs mer

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system Teknisk handbok A Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system Upprättad av Region Gotland eptember 2013 Göran Randahl TKF Christina Larsson BF Fastställd av A-huvudmannen Region

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING

MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING MATERIAL OCH ARBETSBESKRIVNING LEDNINGSARBETEN VA-bolaget AB Reviderad 2016-02-16 Innehåll INLEDNING 3 1. LOKALA FÖRESKRIFTER 4 1 PLACERING AV LEDNINGAR 4 1.1 DISTANSMARKERING 4 1.2 STOLPAR OCH SKYLTAR

Läs mer

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun 2014-01-22 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS... 2 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR... 2 2.6.1 Handlingar... 2 2.6.2 Allmänna föreskrifter...

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07

tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 tekniska kontorets Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Filip Gränfors 2015-10-07 1 INLEDNING Inom tekniska kontoret i Jönköping är vi angelägna om att veta vad som grävs ner

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

din partner för mark, väg och vatten

din partner för mark, väg och vatten din partner för mark, väg och vatten ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan starten 1986 har företaget varit en betydande

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng m.fl. Tjörns kommun Principer för vatten- och avloppsanläggningar, dagvattenhantering. Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024

VA-Utredning Mogden. 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18. Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2011-03-22 Reviderad 2011-05-18 Beställare: Ulricehamns Energi AB VA-Utredning Mogden m.fl. Uppdragsnummer: 226024 VA-Utredning Mogden 2 (19) 2011-03-22, Rev. 2011-05-18 1 Bakgrund...

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden 2015-01-01 Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden Va-anmälan Varje gång man bygger nytt, bygger om eller bygger till, det vill säga gör större förändring

Läs mer

PRODUKTKATALOG 2015/2016

PRODUKTKATALOG 2015/2016 PRODUKTKATALOG 2015/2016 KUNSKAP ScanPipe har sedan etableringen 1993 varit en verksamhet med stark tillväxt. Vi har idag en markant posi - tion som leverantör av plaströrssystem och tillbehör till entreprenadbranschen.

Läs mer

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten

Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten Produktkatalog utgåva 2 ViaCon - din partner för mark, väg och vatten 342 www.viacon.se ViaCon din partner för mark, väg och vatten ViaCon är ett välkänt företag för många inom entreprenadbranschen. Sedan

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Innehåll 1 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten 3 Kontakta Lerums

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder

Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Tekniskt PM Avvattning och ledningar Väg E6 och 896 vid Lomma, kollektivtrafikåtgärder Lomma kommun, Skåne Län Vägplan 2016-06-03 Projektnummer: 145981 1 Innehåll 2 ALLMÄNT 3 3 AVVATTNING 3 3.1 Förutsättningar

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar

Skarvmuff 400 / 350 inkl. 2 gummiringar Tillsynsbrunn med rakt genomlopp Tillsynsbrunn med inlopp 52 9 5 52 92 5 5 x 0 5 x 25 5 75 25 5 7 25 5 77 55 55 4 55 5 x 0 x 0 x x x 5 x 2 2 55 22 00 55 2 00 55 42 00 55 52 00 För K2-kan rör x K2 x K2

Läs mer

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar

Hareslätt, Kungälvs kommun Avvikelser mellan utförd VA-utredning och projekterade lösningar Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställaren representant: Micael Pehrson Konsult: Uppdragsledare: Teknikansvarig VA: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Karin Gamberg Håkan Emqvist Uppdragsnr:

Läs mer

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit.

Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas hit. Presentation Mikael Lindgren Projektledare VA Michael Johansson Arbetsledare, VA-planering Byggnation pågår av ledningsnät på västra sidan av väg 158. Tanken är att området Torred sedan ska kunna anslutas

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD

VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD Enskild anslutning till allmän anläggning för vatten och avlopp Anvisningar och information för samfälligheter och fastighetsägare utanför VA-verksamhetsområden i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Dagvattenutredning, Borås Stad

Dagvattenutredning, Borås Stad Dagvattenutredning, Borås Stad Detaljplan för Brämhults Kärra 1:3 Koncept 081103 2008-11-03 Beställare Borås Stad, Stadsbyggnadskontoret Kristine Bayard Konsult Vägverket Konsult Affärsområde Syd Avdelning

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta Vakin när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Terana Rörsystem för VA

Terana Rörsystem för VA Terana Rörsystem för VA MARKAVLOPPSSYSTEM DRÄNERING TRYCKRÖRSSYSTEM VÄGTRUMMOR ENSKILT AVLOPP BRUNNAR OCH TILLBEHÖR Kompletta rörsystem för nordiska förhållanden 4 System anpassade för både inner- och

Läs mer

Anvisningar för inmätning vid byggprojekt i Härryda kommun

Anvisningar för inmätning vid byggprojekt i Härryda kommun 2015-09-09 Anvisningar för inmätning vid byggprojekt i Härryda kommun Inmätning Entreprenören ska utföra inmätning av allt som byggs i ett projekt. Vägkanter, stödmurar, trappor, belysningsstolpar, kablar,

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation

Om- och tillbyggnad av kök och matsal. Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation 11.4 PM01 Objekt: Kv. Gymnasiet 2 Klippans Kommun Om- och tillbyggnad av kök och matsal Innefattande: Beskrivning av entreprenad för rörinstallation : Antal blad: T.Allansson 1 första sida 5 sidor beskrivning

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN 1 BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Ytterbyvägen 2 TELEFON -2 8 vx FAX -21

Läs mer

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS

STAVAB PRISLISTA 1 ART.NR BENÄMNING DIM. ENH KOD PRIS STAVAB PRISLISTA 1 PP MARKRÖR SN8 2353986 PP MARKRÖRK SN8 110*6 M ST P10 335 2353987 PP MARKRÖRK SN8 160*6 M ST P11 689 2353988 PP MARKRÖRK SN8 200*6 M ST P12 1373 2353991 PP MARKRÖRK SN8 110*3 M ST P10

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard Antagen: Senast reviderad: 2015-01-29 2015-10-13 Mbn 8 Innehåll 0. Inledning 2 Praktisk Tillämpning 2 1. Projektering/ Dimensionering

Läs mer

Teknisk handbok för VA-anläggningar

Teknisk handbok för VA-anläggningar 2014-01-22 Teknisk handbok för VA-anläggningar BILAGA 2 A MATERIAL- OCH ARBETSBESKRIVNING Innehållsförteckning C TERRASSERING, PÅLNING, MARKFÖRSTÄRKNING, LAGER I MARK m.m. 3 D MARKÖVERBYGGNADER, ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

Del av Mjölkeröd 1:1. Principförslag avseende VA-anläggningar. AqVAtech AB Datum: Rev A: Rev. B

Del av Mjölkeröd 1:1. Principförslag avseende VA-anläggningar. AqVAtech AB Datum: Rev A: Rev. B Del av Mjölkeröd 1:1 Principförslag avseende VA-anläggningar AqVAtech AB Datum: 2010-10-01 Rev A: 2012-09-26 Rev. B 2013-01-04 Dnr: 3522 Del av Mjölkeröd 1:1, Principförslag avseende VA-anläggningar Orientering

Läs mer

Småbåtshamn Bondökanalen

Småbåtshamn Bondökanalen 06.2 RAMBESKRIVNING MARK Status Totalt antal sidor inkl. denna sida 10 st PITEÅ Revidering Uppdragsnummer: 10208423 Uppdragsansvarig:, WSP Samhällsbyggnad Upprättad av: INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Borgholms kommun Antagen av kommunfullmäktige 21 november 2011 Gäller från och med 1 januari 2012 Inledning 1 Lagar,

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Har du tänkt byta dina yttre VA-ledningar, eller göra om trädgården? Läs detta först! I den här foldern vill vi informera dig som är fastighetsägare

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD

Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber NORRA HÄRENE, HOVBY & KARTÅSEN LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD Utbyggnad av Avlopp och kanalisation för Fiber LIDKÖPINGS KOMMUN LEDNINGSARBETEN TOTALENTREPRENAD 2011-05-07 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG BESKRIVNING Handling 10 1 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN 1 ( 4 ) BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING OCH REDOVISNING AV VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR INOM KUNGÄLVS KOMMUN Bestämmelser för inmätning 2017-02-23 Bilaga 1 2017-02-23 VA-VERKET Bilaga 2 2017-02-23 SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

Ventiler - Hawle. Slussventil med dragsäkra muffar för PE/PVC-rör, system 2000. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp.

Ventiler - Hawle. Slussventil med dragsäkra muffar för PE/PVC-rör, system 2000. RSK.nr Beskrivning Dimension (mm) Antal/förp. Slussventil med dragsäkra muffar för PE/PVC-rör, system 2000 425 69 00 Hawle ventil 2000 63 425 69 01 Hawle ventil 2000 75 425 69 02 Hawle ventil 2000 90 425 69 03 Hawle ventil 2000 110 425 69 10 Hawle

Läs mer

VA-GUIDE 2013. 40 magenta. 60 sort VA-GUIDE. Rätt rör är bra för miljön. 42 års erfarenhet med frostsäkra vattenrör

VA-GUIDE 2013. 40 magenta. 60 sort VA-GUIDE. Rätt rör är bra för miljön. 42 års erfarenhet med frostsäkra vattenrör VA-GUIDE 20 0 magenta 0 sort VA-GUIDE Rätt rör är bra för miljön 97 20 2 års erfarenhet med frostsäkra vattenrör V Isotermrör med Ohmsk värmekabel kan även levereras med rödbrunt skyddsrör för trycka Isoterm

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne.

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne. Gävle januari 2016 Fastighetsägare 1 Fastighetsägare 2 Adress Postnummer Ort Till våren är det dags för kommunalt vatten och avlopp! Vatten- och avloppsnätet där du bor blir färdigt under våren 2016. I

Läs mer

Instruktion för inmätning

Instruktion för inmätning inmätningsinstruktion_versiondocx Revision 1: Senast reviderad: 2012-02-20 Instruktion för inmätning Instruktion för inmätning av E.ON Värmes Sveriges fjärrvärme-, fjärrkyla- och akviferledningar samt

Läs mer

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN

RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN RAPPORT ÖVERFÖRINGSLEDNING SYDVÄSTRA MÖCKELN 12 JUNI 2012 Uppdrag: 229963, Västra Bökhult Titel på rapport: Överföringsledning Sydvästra Möckeln Status: Slutrapport Datum: 2012-06-12 Medverkande Beställare:

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Bilagor tillhörande geoteknisk utredning

Bilagor tillhörande geoteknisk utredning Bilagor tillhörande geoteknisk utredning Bilaga 2.1 Laboratorieundersökningar Bilaga 2.2 Utbredning plan, mossmark Bilaga 2.3 Situations- och borrplan Bilaga 2.4 Sond- och provtagningsresultat BILAGA 2:1

Läs mer

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200

RAPPORT. VA utredning Handelscenter Lindvallen 2015-02-19. Sweco Environment AB Falun. Boel Nyberg SKISTAR AB UPPDRAGSNUMMER 3314571200 SKISTAR AB VA utredning Handelscenter Lindvallen UPPDRAGSNUMMER 3314571200 2015-02-19 Sweco Environment AB Falun Boel Nyberg repo001.docx 2012-03-2914 Innehållsförteckning 1 Allmänt 2 1.1 Orientering

Läs mer

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening

Markavtal. mellan. VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening 1(6) Markavtal mellan VA SYD och Eslövs kommun NN Vägförening Mellan VA-SYD och Eslövs kommun finns ett samverkansavtal daterat i januari 2012. 1 Avtalets syfte och parter Detta avtals syfte är att klargöra

Läs mer