Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling"

Transkript

1 Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. maj 2014 Foto: Tomas Lindberg

2 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta vad som läggs ner i marken och hur. Målsättningen är att styra upp vilka material som används, dels ut kvalitetssynpunkt och dels för att driftavdelningen ska kunna ha en bra lagerhållning för framtida underhåll. Skriften ska ses som ett komplement till AMA och är ett levande dokument som kommer att uppdateras kontinuerligt. Dokumentet är framtaget av Skövde VA-avdelning Reviderat Skövde VA-avdelning 2014 Kenneth Jensen Tomas Lindberg Tina Ljungberg VA-chef Planeringsingenjör Ledningsdokumentation VA-avdelningen VA-avdelningen VA-avdelningen Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen Tekniska förvaltningen 2

3 Innehåll 1. Allmänt Projektering och byggande... 5 Ledningar... 5 Anordningar på ledning för vatten... 8 Avloppsledningar Brunnar Dagvatten Byggvatten och avlopp Allmänt Rivning av fastigheter Allmänt Förbesiktning Allmänt Träd Byggkontroll Allmänt Provning Allmänt TV inspektion Provtryckning Provtagning Besiktning Allmänt TV inspektion Ansvar och överlämning Närvarande vid besiktning Relationshandlingar Skövde kommuns VA koder Materialval

4 1. Allmänt Föreliggande dokument utgör ett led i tekniska förvaltningens strävan efter att kvalitetssäkra det arbete som utförs inom VA-verksamheten vid projektering, anläggning, underhåll och förnyelse av rörnätet. Det är också viktigt att driftavdelningen kan upprätthålla en bra lagerhantering för att säkra framtida underhåll. Där inget annat föreskrivs ska arbetsprocessen bedrivas i överensstämmelse med Anläggnings-AMA och allt arbete ska utföras enligt vedertagen god praxis. Avsikten med dokumentet är att utgöra en standard för VA-ledningsnätet vara en handledning för berörda medarbetare revidering ska ske vid ändring av arbetsmetoder, materialval etc. 4

5 2. Projektering och byggande VA-ledningarna förläggs i största möjliga utsträckning i gatumarksområdet eller allmän parkmark. I de fall allmänna VA-ledningar behöver förläggas till tomtmark skall U-områden begäras i samband med upprättande av förslag till detaljplan. U-området skall ges en bredd, som minst motsvarar summan av ledningsgravens bredd (mellan ytterkanter) plus 3,0 meter på ömse sidor om ledningarna. På ställen med t.ex. stora ledningsdjup eller rasrisker p.g.a. dåliga markegenskaper kan området utökas. Detta sker i samråd med Skövde kommuns VA-avdelning. VA-anordningar inom asfalterade ytor bör placeras utanför körspåren. Schakt för VA-anläggningar ska utföras så att intilliggande anläggningar inte påverkas negativt. Vid projektering av VA-ledningar och därtill hörande anläggningsdelar ska gällande branschstandard följas, främst Anläggnings-AMA och Svenskt Vattens publikationer. Nedanstående krav är specifika för Skövde kommuns VA-planering. Kvalitetskrav på utlämnade handlingar Det är projektledarens ansvar att se till att nedanstående punkter följs: Då Skövde kommun projekterar ska tekniska förvaltningens ritningsram, ritningshuvud och logga användas. Ritningarna ska namnges och numreras enligt tekniska förvaltningens normer. Följande ritningsskalor används i normalfallet: Planritningar: 1:500 Profilritningar: Längdskala 1:500, höjdskala 1:50 Detaljritningar kan utföras i lämplig skala. För överföringsledningar med få detaljer på fastighets- och primärkarta kan 1:1000 användas. Större VA-arbeten ska ha profilritning. Brunnar och övriga anordningar ska numreras, både på plan- och profilritning. Exempel på hur rörmaterial på ledning ska anges på ritning: Dim. 160 PE110 PN10 SDR17 Dim. 250 PP ULTRA Rib2 Ny ledning eller anordning ritas med tjocka streck. Norrpil ska finnas. Skalstock ska finnas. Koordinatsystem och höjdsystem ska anges på ritning. Vid sanering och underhåll ska alla serviser ritas in. Befintliga fjärrvärme- och gasledningar ska vara med på ritningarna. Alla vatten- och avloppsserviser som inte är i drift ska proppas bort och redovisas på ritningen. Projektör samordnar med representanter för gatuverksamheten om gatuavvattning. Efter projektering lämnas ritning i dwg-format till Skövde kommuns VA-planering för namnsättning av brunnar. Dessa namn ska användas vid TV-inspektionen. Innan schaktning inom tätbebyggt område ska Skövde kommuns parkavdelning kontaktas. Ledningar Vattenledning Normalt används PE-rör, även vid omläggning av vattenledningar i områden som i övrigt består av andra material. Vid förorenad mark, risk för mekaniska skador och liknande tas beslut om material från fall till fall. Höjd på vattenledningar ska anges på ritningen. De bör helst inte ligga djupare än 1,80 m. Vattenledningarna dimensioneras enligt Svenskt Vatten VAV P83. 5

6 Viktigt! Verktyg som används vid anläggning av vattenledningar ska vara noga rengjorda och får inte vara använda vid avloppsarbeten eller andra arbeten. Vattenledningsrör får inte lämnas utan propp i rörända. Vattenledningsrör i upplag måste ha propp i båda ändar. Pallningsvirke får inte ligga kvar under ledningarna. Endast kommunens anläggningsavdelning får göra inkoppling av ny huvudledning. Huvudledning Ledning av PE I första hand ska PE100 PN10 användas. I de fall PE100 inte finns tillgängligt, exempelvis i mindre dimensioner, kan PE80 PN10 användas. Vid normal schakt och läggning ska ringstyvhet SN8 användas. Vid relining, styrd borring och rörspräckning ska ringstyvhet SN16 användas. Vid relining, styrd borrning och rörspräckning ska relativt tjocka rör användas. Därför måste styvhetsklassen vara SDR17 ner till tre meters djup och SDR11 vid mer än tre meters djup. SDR-värdet beskriver förhållandet mellan utvändig diameter och rörets godstjocklek. SDR = Nominell diameter/minimum godstjocklek. Exempel för 160 mm: Dim. 160 PE100 PN10 rör=> 160/9,5 = SDR17 Ledningar av PE ska vara märkta med Nordic Poly Mark. Exempel på PE-rör Följande dimensioner på huvudledning används av Skövde kommun: Övriga dimensioner bör undvikas. I de fall det ändå är nödvändigt måste det först godkännas av Skövde kommuns VA-planering. Svetsning Vid svetsning används elsvetsmuff eller spegelsvetsning. Spegelsvetsning ska utföras av licensierad svetsare. 6

7 Vid svetsning används följande material: Elsvetsdelar Elofit Gavatec - - Durafuse Euronord Rörkopplingar Multifix VATEK Ledning av segjärn Om VRS-segjärnsledningar används bör dessa ha låselement. Invändig ytbehandling m.m. specificeras vid behov. Servisledning Servisledningar läggs med PE-rör. Huvudprincipen är att en servisledning ska anläggas till varje fastighet. Den minsta dimension som läggs vid nyläggning är 32 mm. Servisledningen ska vara försedd med avstängningsventil placerad i förbindelsepunkten, 0,2-0,5 m utanför fastighetsgränsen. Vid nybyggnation läggs servisledningarna 1,5 2,5 m innanför tomtgränsen. Höjder på VA-serviser bör anges, även när husen saknar källare. De kan annars hamna alldeles för djupt. Servisernas inbördes ordning ska vara D-S-V sett från gatan. Läggning och anslutning av VA-serviser ska utföras av auktoriserad VVS-firma. Servisledningar av PE ska vara märkta med Nordic Poly Mark. 7

8 Anordningar på ledning för vatten Avstängningsventil Vid PE-material med 63 mm används slussventil POM med rostfritt garnityr, leverantör AVK. Vid PE-material med 63 mm används slussventil (kilslidsventil), fabrikat Hawle, leverantör Belos. Skylt Avstängningsventiler ska avståndsmarkeras. Kilslidsventiler Hawle Belos Ventilbetäckningar AV Tierp Servisventil Skylt Servisventiler ska avståndsmarkeras. Servisventiler POM AVK Anborningsbyglar Hawle Belos PEM kopplingar PRK TA Ventilbetäckningar SV Tierp Brandpost Brandposten ska vara tillverkad i rostfritt stål, teleskopisk och med mjuktätande slussventil. Brandposten ska vara försedd med utloppskoppling typ normalgängad. Utloppskopplingen ska skyddas med plastlock RSK Brandposten utförs med lång trumma enl. Anläggnings-AMA principritning PEB.4 s.624, från lockets underkant ned till spindeltopp ska det vara 15 cm +/- 5 cm. För stagning av brandposten används ett justerbart inspänningsstag RSK Brandposten ska vara självdränerande. Skylt Brandposter ska skyltas och avståndsmarkeras. Brandposter BP 1990T Thisab Betäckning RSK Furnes 8

9 Spolpost Spolpost ska ofta användas i slutände på huvudledning. Underhållssidan ska bestämma om och var spolposter ska placeras i de enskilda fallen. Spolposten ska vara försedd med Atlaskoppling och vara tillverkad i rostfritt stål med teleskopiskt utförande. Den ska ha mjuktätande slussventil och möjlighet till justering i läggningsdjup. Spolposten ska vara självdränerande. Skylt Spolposter ska skyltas och avståndsmarkeras. Spolposter RSK Belos Betäckning RSK Furnes Skyddsrör Vägverket och Banverket kräver ofta skyddsrör där vattenledning korsar allmän väg eller järnväg. Nedstigningsbrunn ska sättas i en ände och avrinningsmöjlighet ska finnas. Vattenledningen ska förses med avstängningsventiler på ömse sidor om skyddsröret. Om skyddsrör används ska vattenledningen fixeras så att rörelser inte uppkommer. Vid större skillnader mellan skyddsrör och vattenledning kan rörstöd behöva användas. I skyddsrör för vattenledning får inga andra ledningar förläggas. 9

10 Avloppsledningar Huvudledning Avloppsledningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vattens publikation P90. Spillvattenledningar får inte läggas med mindre dimension än 160 mm. Dagvattenledningar får inte läggas med mindre dimension än 200 mm. Minsta ledningslutning bör vara minst 5 promille. Servisledningar och huvudledningar med dimensioner mellan 110 och 200 mm ska läggas i PVC. Dimensioner över 200 mm ska läggas med Ultra Rib2. Exempel på Ultra Rib2 Till tryckavlopp används PE. Inga dimensionsändringar får förekomma på spill- och dagvattenledningar utan att vi sätter en brunn. Vid små dimensionsförändringar mellan BTG och plast ska plastledningen ha större dimension än BTG-ledningen. Om anslutande servisledning eller avgreningar har större dimension än 110 mm ska man sätta en brunn. Det kan bli översvämning, lukt- och svavelväteproblem om anslutningar sker på tryckavlopp eller i självfallsledning strax efter en tryckledning. Anslutande ledningar får sticka in högst 2 cm i huvudledningen. Centrum på anslutningsledningar får inte placeras på en höjd understigande halva diametern på huvudledningen. Till spillvattenledning får inte anslutas dagvattenavlopp. För anslutning av dräneringsvatten till spillvattenledning krävs dispens från Skövde kommuns VA-avdelning. Anslutning mellan två rörledningar Axiell anslutning Vid skarvning eller lagning av BTG-rör med PP- eller PVC-rör ska följande dimensioner användas: BTG 150 PVC 160 BTG 225 PP Ultra 250 BTG 300 PP Ultra 315 Vid anslutning av PP Ultra med övergång till PP eller BTG, eller PVC med övergång till BTG ska FERNECO s flexibla övergångskopplingar användas. Flexibel övergångskoppling RSK IBECO 10

11 FERNECO s flexibla övergångskoppling. Huvudledning av betong Till 400 och uppåt ska armerade rör väljas. Anslutning på befintlig ledning utförs med grenrör eller sadelgrenrör. Betongrördelar Alfa Meag Vägtrummor Wavin/ViaCon Huvudledning av PVC och PP Ledningar av PVC och PP ska vara märkta med Nordic Poly Mark. Markrör/Lättvikt Ultra Rib2 Uponor Dräneringsslang - - Dräneringsrör Pipelife Huvudledning av PE (polyeten) för avlopp PE-rör används vid relining och styrd borrning. Dessutom kan det läggas där det finns stor risk för rotinträngning. Vid normal schakt och läggning ska ringstyvhet SN8 användas. Vid relining, styrd borrning och rörspräckning ska relativt tjocka rör användas. Därför måste styvhetsklassen vara SDR17 ner till tre meters djup och SDR11 vid mer än tre meters djup. Tryckavloppsledningarna ska vara märkta med bruna längsgående linjer. Detta är viktigt för att de inte ska förväxlas med vattenledningar. SDR-värdet beskriver förhållandet mellan utvändig diameter och rörets godstjocklek. SDR = Nominell diameter/minimum godstjocklek. Exempel för 160 mm: Dim. 160 PE100 PN10 rör => 160/9,5 = SDR17 11

12 Tryckavloppsledning Till tryckavloppsledning används PE, med tryckklass minst PN10. Tryckavloppsledningarna ska vara märkta med bruna längsgående linjer. Detta är viktigt för att de inte ska förväxlas med vattenledningar. Tryck PE Uponor/Wavin Tryckavloppsventil Tryckavloppsventil WA-GATE.SVM-TG Wapro Huvudledning av flexibelt foder (strumpinfodring) Vid infodring skall ringstyvheten minst vara SN2 långtid (50 år). Infodring skall ske med glasfiberarmerat flexibelt foder. Servisledning Minsta dimension för servisledning är 110 mm. Servisledningar och huvudledningar med dimensioner mellan 110 och 200 mm ska läggas i PVC Servisernas inbördes ordning ska vara D-S-V sett från gatan. Spillvattenservisen ska ligga i mitten! Läggning och anslutning av VA-serviser ska utföras av auktoriserad VVS-firma. Brunnar Tillsynsbrunnar PP Uponor Rensbrunnar PP - - Dagvattenbrunnar - - Brunnsbetäckning för: Rens- Dag- och Tillsynsbrunnar RSK Uponor Nedstigningsbrunnar RSK Furnes Övriga - - Avståndet mellan brunnarna bör inte överstiga 100 m. OBS! Där vi sätter brunnar ska böjarna ske i brunnen och absolut inte efter brunnen. Gäller även STB och DTB. Inga dimensionsändringar på spill- och dagvattenledningar utan att vi sätter en brunn. Nedstigningsbrunnar ska ha en diameter på minst 1000 mm. Tillsynsbrunnar ska ha en diameter på minst 600 mm. Undantag från detta kan göras i samarbete med Skövde kommuns VA-planering. Vid pumpat vatten får man nedströms inte sätta några nya BTG-brunnar. Gatuavdelningen avgör om kupolbrunnarna ska ha låsbara lock. Inga sandfång i brunnar på huvudledningar för dagvatten. Skylt Brunnar ska skyltas och avståndsmarkeras. 12

13 Dagvatten Dagvatten ska i första hand omhändertas lokalt (LOD = Lokalt Omhändertagande av Dagvatten) i enlighet med kommunens riktlinjer för dagvattenhantering (Skövde kommuns dagvattenpolicy). Till dagvatten räknas här, förutom ytvatten från hårdgjorda ytor såsom gator och tak, även dräneringsvatten. Är LOD inte möjligt ska dagvatten ledas till dagvattenledning eller annan avledningsanordning, t.ex. ett dike. LOD ska inte användas om marken innehåller föroreningar eller om markförutsättningarna i övrigt är olämpliga. Förslag på dag- och dränvattenhantering ges i Svenskt Vattens publikation P105. In- och utlopp till dagvattenledning utformas, vid ledningsdimensioner mindre än 400 mm, med galler där Skövde kommuns VA-avdelning bedömer att så krävs. Vid ledningsdimensioner större än 400 mm utformas galler i samråd med Skövde kommuns VA-avdelning. Lokala dagvattenlösningar kan utformas efter platsens förutsättning i samråd med Skövde kommuns VAavdelning. Dimensionering Dagvattenanläggningar ska dimensioneras enligt Svenskt Vatten P90/P104. Ny forskning har visat att tillämpning av dimensionerande regndata enligt Dahlströms tidigare geografiska samband med z-värden troligtvis gett fel underlag och i orter med z-värden under 18 (Skövde = 12) har troligtvis för låga regnintensiteter använts. Svenskt Vatten rekommenderar att ekvation 1-5 i P104 används för att bestämma regnintensiteten. Vi dimensionering av dagvattenanläggningar i Skövde kommun ska återkomsttid 10 år användas. Dimensionerande regnvaraktighet i stadsmiljö är normalt 10 minuter. Ett regn med dessa egenskaper ger enligt ekvation 1-5 regnintensiteten 228 l/s och ha. För att framtidssäkra dagvattenanläggningarna ska regnintensiteten given av ekvation 1-5 även multipliceras med en klimatfaktor. För Västra Götaland gäller faktorn 1.2. Avvikelse från dessa dimensioneringsanvisningar ska godkännas av Skövde kommuns VA-avdelning. Rännstensbrunn Rännstensbrunnar ska ha minst 400 mm och vara försedda med sandfång och fast vattenlås. Projektör samordnar med representanter för gatuverksamheten om gatuavvattning. Dagvattenmagasin Dagvattenmagasin, t.ex. perkolations-, fördröjnings- eller infiltrationsmagasin, under mark, ska utföras med kassetter. Dessa ska kläs in med fiberduk som ska ligga med dubbla lager på ovansidan. Innan vattnet får släppas in i dagvattenkassetterna ska det passera genom två stycken brunnar. Dessa ska ha 400 och vara försedda med sandfång. Undantag från detta kan endast beviljas av Skövde kommuns VAplanering. Dagvattenkassetter Wavin 13

14 3. Byggvatten och avlopp Allmänt När byggserviserna inte behövs längre ska dessa proppas bort för både vatten och avlopp vid huvudledningarna. 14

15 4. Rivning av fastigheter Allmänt Vid rivning av fastigheter ska vatten- och avloppsserviserna proppas bort vid huvudledningarna om de inte ska användas längre. 15

16 5. Förbesiktning Allmänt Gator ska rutinmässigt avsynas och dokumenteras, gärna med hjälp av videokamera. Besiktningen ombesörjs av projektledaren. Träd Innan schaktning inom tätbebyggt område ska Skövde kommuns parkavdelning kontaktas. 16

17 6. Byggkontroll Allmänt Kontinuerlig byggkontroll ska ske. Korsning av ledningar ska alltid kontrolleras. 17

18 7. Provning Allmänt Projektledaren ansvarar för att provning genomförs. TV-inspektion Vid nyläggning ska spill- och dagvattenledningar filmas. Det ska vara genomfört innan beläggningsarbetena utförs. TV-inspektion, med i förväg från oss namngivna punkter, samt nivåmätning i spolad ledning levereras med TV3-filer och i enlighet med Svenskt Vattens publikation P93. Provtryckning Nylagda vatten- och tryckspilledningar ska täthetsprovas. Provtagning Före inkoppling av nylagda vattenledningar ska godkänt vattenprov, DVM3, finnas. 18

19 8. Besiktning Allmänt Slutbesiktning kan ske först när relationshandling har inlämnats och blivit godkänd av Skövde kommuns VAplanering. TV-inspektion Vid TV-inspektion ska filmerna granskas. Vid granskning ska både film och protokoll kontrolleras. När det gäller gradering räknas även grad 1 som icke godkänt. Finns det grad 1 ska en särskild bedömning göras av beställaren sträcka för sträcka. Ansvar och överlämning Arbetsledaren har ansvar för arbetsplatsen tills arbetet är slutbesiktigat och godkänt. Därefter ska en överlämning av VA-anläggningen ske till kommunens VA-planering och VA-drift. Slutfakturan regleras först när godkänd slutbesiktningen utförts och följaktligen först när alla relationshandlingar inlämnats och godkänts. Närvarande vid besiktning Följande personer ska delta vid besiktning: (Vid mindre arbeten kan projektledaren vara besiktningsman) Arbetsledare (kallar till besiktning) Projektledare för VA (ev. protokoll) Projektör Representant för VA-drift Besiktningsman (ev. protokoll) 19

20 9. Relationshandlingar Relationshandlingar lämnas till projektledaren som lämnar VA-relationen vidare till Skövde kommuns VAavdelning. På relationshandlingarna ska namn och telefonnummer till den ansvarige för relationshandlingarna finnas. Arbetsledaren ansvarar för att: Ledningarna mäts in och avvägas enligt Anläggnings-AMA. All inmätning sker i öppen rörgrav. Uppgifterna är klara och tydliga. Förtydliganden bör göras med skisser, detaljer och måttuppgifter. Ritningarna innehåller uppgifter om de ändringar och tillägg som är gjorda jämfört med den projekterade anläggningen. Finns inga avvikelser från bygghandlingen ska detta antecknas på ritningen. Tillkommande detaljer på relationsritningarna (brunnar, servisventiler, brandposter etc.) är numrerade. Material- och dimensionsuppgifter för både ledningar och brunnar finns med på ritning. TV-inspektion, med i förväg från oss namngivna punkter, samt nivåmätning i spolad ledning, levereras med TV3-filer. Borttagna objekt och ledningar ska redovisas. Följande ska mätas in i öppen rörgrav: ALLA VA-ledningar. ALLA VA-objekt och VA-anordningar. (Brunnar, ventiler, brandposter, korsande ledningar etc.) ALLA ändpunkter, anslutningspunkter och brytpunkter i plan och profil. Material- och dimensionsförändringar. Vattengångshöjd vid varje inmätt punkt. Samtliga vattengångar i nedstigningsbrunnar, in- och utlopp Serviser: Vattengångshöjd BÅDE vid avsättning och servisände. Dessutom: Lockhöjd på brunnar, ventiler, brandposter etc. ska mätas in. Lock i gata ska mätas in efter första asfalteringen. Följande ska lämnas in: Relationshandlingar i dwg-format, läsbart i 2D. Digital Excel-fil där varje inmätt punkt ska vara numrerad, kodad med Skövde kommuns VA-kod och kunna återfinnas numrerad på dwg-ritningen. Både läge (x,y) och höjd (z) ska finnas med på Excel-filen. Det ska klart framgå om z-värdet representerar vattengång eller lockhöjd. (Vid mindre arbeten kan lista med dessa uppgifter infogas i dwg-filen.) o Samtliga handlingar ska ha projektets namn. o Koordinatsystem Swereff och höjdsystem RH2000 gäller och ska stå på handlingarna. Lista över borttagna objekt. TV-inspektion. Godkända vattenprov Provtryckningsprotokoll 20

21 Skövde kommuns VA-koder VATTEN DAGVATTEN VVV Vattenverk DPU Pumpstation VVT Vattentäkt DNB Nedstigningsbrunn dim.1000 VHR Högreservoar DXB Tillsynsbrunn dim.600 VLR Lågreservoar DTB Tillsynsbrunn dim.400 VPU Tryckstegringsstation DWB Brunn med backventil VNB Nedstigningsbrunn DMU Munk VMB Vattenmätarbrunn DVB Dagvattenbrunn (rännstensbrunn) VTB Tillsynsbrunn DDK Kupolbrunn VFM Flödesmätare DIF Infiltrationsmagasin VBP Brandpost DUM Utjämningsmagasin VPO Spolpost DRB Rensbrunn vid infiltrationsmagasin VAG Avgrening DSB Servisbrunn VAS Avsättning servis (numreras som VSV) DDR Dräneringsbrunn VPL Punkt på ledning DOL Oljeavskiljare VFP Förbindelsepunkt DAG Avgrening VAV Avstängningsventil DAS Avsättning servis (numreras som VSV) VSV Servisventil DPL Punkt på ledning VSP Sprinklerventil DFP Förbindelsepunkt VZV Zongränsventil DAV Avstängningsventil VLV Luftningsventil DEV Envägsventil (backventil) VEV Envägsventil DLV Luftningsventil VMV Motorventil DPP Ändpropp VRE Reduceringsventil DUL Utlopp VPP Propp DUB Utlopp med backventil VTÖ Tömningsanordning DIN Inlopp VTV Tömningsventil DTÖ Tömningsanordning för fjärrvärme SPILLVATTEN GAS SRV Reningsverk GPL Punkt på ledning SPU Pumpstation SNB Nedstigningsbrunn dim.1000 LEDNINGSTYP SXB Tillsynsbrunn dim Huvudledning STB Tillsynsbrunn dim Anordningsledning SWB Brunn med backventil 3 Servisledning SSB Servisbrunn SGA Avskiljare SAG Avgrening SAS Avsättning servis (numreras som VSV) SPL Punkt på ledning SFP Förbindelsepunkt SSV Servisventil (tryckledning) SEV Envägsventil (backventil) SAV Avstängningsventil SLV Luftningsventil SPP Ändpropp SIN Inlopp SUL Utlopp STÖ Tömningsanordning för fjärrvärme STV Tömningsventil 21

22 10. Materialval Servisventiler POM AVK Kilslidsventiler Hawle Belos Anbborningsbyglar PEM kopplingar PRK TA Rörkopplingar Multifix VATEK Brandposter BP 1990T Thisab Spolposter Belos Ventilbetäckningar SV-AV Tierp Repmuffar ABOCO Elsvetsdelar Elofit Gavatec - - Durafuse Euronord Fiberduk Terra Dräneringsrör Pipelife Betongrördelar Alfa Meag Vägtrummor Wavin/ViaCon Dagvattenkassetter Wavin Tryck PVC Uponor/Wavin Flexibel övergångskoppling RSK IBECO Nedstigningsbrunnar PE Tegra Uponor/Wavin Nestigningsbrunnar BTG Alfa Meag Tillsynsbrunnar PP Uponor Rensbrunnar PP - - Dagvattenbrunnar - - Markrör/Lättvikt Ultra Rib2 - - Dräneringsslang - - Tryckavloppsventil WA-GATE.SVM-TG Wapro Brunnsbetäckning för: Rens- Dag- och Tillsynsbrunnar RSK Uponor Nedstigningsbrunnar RSK Furnes Övriga

23 23

24 24 Tekniska förvaltningen Postadress SKÖVDE Telefon Hemsida

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1)

2014-05-14. Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Tjänsteskrivelse 1(3) Handläggarens namn Anders Holm 2014-05-14 Byggnation av vattenverk vid Dösebacka(Dnr KS2014/881-1) Sammanfattning I stort sett alla framtida investeringar för VA-kollektivet är beroende

Läs mer

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad

EXAMENSARBETE. Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna. Tommy Kemppainen Therese Unander. Högskoleexamen Samhällsbyggnad EXAMENSARBETE Förnyelse VA Smedsgatan, Kiruna Tommy Kemppainen Therese Unander Högskoleexamen Samhällsbyggnad Luleå tekniska universitet Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser Förnyelse VA

Läs mer

Roger Johansson Hans Lundgren

Roger Johansson Hans Lundgren Jonas Blomgren Anders Estola Börje Johansson Roger Johansson Hans Lundgren Förord Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Bodens kommun, tekniska förvaltningen, och är avslutningskursen på YTH, Väg

Läs mer

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn

- Sammanfattning. Stat. uppfodringshöjd. 12 timmars drifttid/dygn 16 timmars drifttid/dygn 20 timmars drifttid/dygn Rörnätsteknik Norrköpingsgruppen VM-9 YH Hallsberg juni 2012 1 Förord Vår grupp Norrköpingsgruppen är en grupp på fem personer som studerar Vatten- och miljöteknik vid yrkeshögskolan i Hallsberg. Detta

Läs mer

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen

RÅD & ANVISNINGAR. Till LEVA i Lysekils ABVA. Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen RÅD & ANVISNINGAR Till LEVA i Lysekils ABVA Ver. 1.5 2013-05-28 Råd & anvisningar för den allmänna VA-anläggningen Information och råd till fastighetsägare i Lysekils kommun. Foto:Kärnsjön LEVA i Lysekils

Läs mer

Råd & Anvisningar till ABVA 2009

Råd & Anvisningar till ABVA 2009 Råd & Anvisningar till ABVA 2009 INLEDNING Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. Gatukontoret ansvarar för att producera och

Läs mer

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning.

RÅD OCH ANVISNINGAR. till Partille kommuns ABVA. Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. RÅD OCH ANVISNINGAR till Partille kommuns ABVA 09 Allmänna Bestämmelser för användande av Partille kommuns Vatten- och Avloppsanläggning. Stadsbyggnadskontorets arbetsgrupp Björn Marklund, stadsbyggnadschef

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011

RÅD ANVISNINGAR. till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 RÅD ANVISNINGAR till Uddevalla kommuns ABVA 1 mars 2011 ABVA Allmänna Bestämmelser för brukande av Uddevalla kommuns allmänna Vatten- och Avloppsanläggningar Väl fungerande vatten- och avloppsförsörjning

Läs mer

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP

UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP UNDERJORDISK INFRASTRUKTUR EN HANDBOK FÖR DIG SOM ARBETAR MED VATTEN OCH AVLOPP BESTÄNDIGT MATERIAL MED TRADITION I alla tider har människan lämnat avtryck efter sig genom att beskriva sin samtid och för

Läs mer

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m

Hästholmen Ödeshögs kommun Dikesutbyggnad m m Sidantal 19 Teknisk beskrivning för Väg/Mark/VA Förfrågningsunderlag Upprättad: WSP Samhällsbyggnad Östra Storgatan 67 553 21 Jönköping Tfn: 036 30 43 20 Uppdragsansvarig: Reino Erixon BET ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Information om. källaröversvämningar

Information om. källaröversvämningar Information om källaröversvämningar Att få översvämning i källaren innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från

Läs mer

ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR

ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR Axel Olsson Rickard Sjölander EXAMENSARBETE 2008 BYGGNADSTEKNIK ENTREPRENÖRENS MATERIALVAL FÖR SJÄLVFALLSLEDNINGAR The contractors choice of material

Läs mer

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser.

Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att gälla från 2011-05-02. Dessa bestämmelser ersätter tidigare allmänna bestämmelser. abva Nordanstig Allmänna bestämmelser för användande av Nordanstig Vatten AB:s allmänna vattenoch avloppsanläggning samt information till fastighetsägare Antagna av kommunalfullmäktige 2011-05-02 31 att

Läs mer

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP

DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP RAPPORT DAGVATTENUTREDNING BJUVSTORP 2013-09-11 Uppdrag: 245191, VA utredning Bjuvstorp 9:13 Titel på rapport: Dagvattenutredning Bjuvstorp Status: Slutrapport Datum: 2013-09-11 Medverkande Beställare:

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare

ABVA. Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. samt. Information till fastighetsägare ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Malung-Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt Information till fastighetsägare Antagen av Kommunfullmäktige i Malung-Sälens kommun 2008-12-15

Läs mer

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp

Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Vatten och avlopp i Värmdö kommun Information till dig som bor i ett område där kommunen drar fram vatten och avlopp Innehåll Välkommen som VA-abonnent i Värmdö kommun!... 3 Detta får du som VA-abonnent...

Läs mer