Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun"

Transkript

1 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS VA-ANLÄGGNINGAR Handlingar Allmänna föreskrifter Vattenledningar Självfallsledningar Tryckspillvattenledningar Tryckslag Tryckstegringspumpstationer Avloppspumpstationer Dokumentation... 9

2 2 PROJEKTERINGSFAS 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR Handlingar Handlingar ska innehålla följande:» Ritningar i plan och profil 1. Planritning ska normalt upprättas i skala 1:400 eller 1:500. Andra lämpliga skalor kan förekomma. Tomtgränser och arbetsområdesgränser ska framgå. Befintliga ledningar och kablar ska vara inlagda. Brunnar, ventiler, andra anordningar samt servisavsättningar ska markeras. Gängse branschstandard vad gäller ritningsupplägg och symboler ska användas. 2. Profilritning upprättas normalt i samma längdskala som planritning och med höjdskala 1:100. På ritning ska längdmätning, markslag, jordarter, ev. grundförstärkning och packningshöjd redovisas. Utförda sonderingsdjup ska redovisas. Ledningar inkl. servisavsättningar ska redovisas med material-dimension, lutning och vattengångsnivå. Korsningar med befintliga ledningar markeras.» För att ge en översiktlig information om objektet med dess läge och utformning ska en orienteringskarta samt översiktsplan och översiktsprofil fogas till bygghandlingen.» Erforderliga geotekniska utredningar» Dimensioneringsberäkningar» Dagvattenutredning (beträffande innehåll se ovan Planskedet. Bör vara framtagen redan i detaljplanen)» Teknisk beskrivning och AF enligt AMA» Typritningar och ev. detaljritningar Om inget annat anges skall exploatör/konsult tillhandahålla två exemplar i pappersformat och ett i digitalt format av ritningar och handlingar till beställaren för skriftlig granskning och godkännande. Trosa kommun äger rätten att ensam avgöra vad som är likvärdigt material, produkter mm. Trosa kommun äger rätt att utan ersättningskrav från exploatör, avbryta pågående anläggningsarbete i avvaktan på att godkända bygghandlingar föreligger Allmänna föreskrifter Allmänt gäller att nedlagda VA-ledningar ska kunna schaktas upp för reparation, omläggning och renovering, utan att fördyrande hjälparbeten behöver utföras. Inom u- områden får inte fasta anläggningar, träd, uppfyllnader eller andra åtgärder som försämrar ledningarnas åtkomlighet anläggas.» U-område eller servitutsområde bör vara > 6,0 m.» U-områdets bredd kan ökas när fasta hinder föreligger på någon sida av U- området, eller när andra särskilda skäl föreligger.» Annan ledningsägares ledningar/kablar, som ligger parallellt med Trosa kommuns va-ledningar, får inte ligga närmare än att fullgod åtkomlighet finns för framtida reparationer. 2

3 » Korsningar mellan olika ledningsägares ledningar/kablar skall utföras så vinkelrätt som möjligt. Minsta vertikala avstånd mellan de korsande ledningarnas ytterkant skall vara 0,15 m. Distansmarkering Skylt för brunnar, ventiler, brandposter mm uppsätts på följande sätt:» På belysningsstolpar, gatunamnsskyltar eller brandpostskyltar.» På egen stolpe. (Brunnar etc. distansstolpe med faxefot längd mm.) (Brandpost distansstolpe med terafixfot längd mm.) Färg» Spillvatten distanseras med BRUN färg.» Dagvatten distanseras med GUL färg.» Vatten distanseras med BLÅ färg.» Skylt för brandpost skall vara enligt brandförsvarets anvisningar, typ reflekterande brandpostflagga enligt SMS 2209 (Wejo). Röd reflex vid konventionell brandpost.» Skyltar skall monteras med komplett avgasrörklammer, mutter, stödbleck (slangklämma godkännes vid montering på belysningsstolpe). Materiel och arbetsutförande enligt bilaga 2A VA-material och arbetsbeskrivning Vattenledningar» Dimensionering enligt VAV P38.» Täthetsprovning utförs enligt VAV P78 (plast), alternativt VAV P79 (segjärn). Provtryckning skall ske med 13 bar.» Spolning och desinfektion utförs enligt VAV P77.» Cirkulationssystem skall eftersträvas.» Avluftning på huvudvattenledning sker genom servisanslutningar eller brandposter, som är placerade på höjdpunkten. Där ändledningens dimension är > 100 mm skall alltid brandpost sättas i slutet av ledningen. Vid dimensioner <100 mm sätts spolpost, se nedan.» Om annan avluftningsanordning skall anordnas skall anordningen vara avsedd för tryckklass PN12. Läggningsdjup» I snöröjda ytor 1,7 m och i icke snöröjda ytor 1,2 m till hjässa.» Vattenledning isoleras där den inte ligger på frostfri nivå. Maximalt läggningsdjup bör inte överstiga ca 2m.» Vattenledning får inte förläggas under eller på samma nivå som spillvattenledning.» Om vattenledning i undantagsfall läggs under spillvattenledning skall spillvattenledningen vara svetsad (utan skarvar). Avstängningsanordningar samt grenrör för vatten» Ventiler placeras och anläggs i den omfattning så att så få abonnenter som möjligt blir utan vatten vid en akut avstängning.» T-rör vid nyanläggning bör alltid svetsas. Sadelgrenrör med både mekanisk koppling och svetsmuff kan användas. 3

4 Servisventilanordningar för vatten» Servisventil ska plomberas tills fastigheten ska bruka VA-anläggningen.» Material enligt bilaga Material och arbetsbeskrivning, bilaga 2A.» Inkoppling till det kommunala ledningsnätet utförs alltid av huvudmannen. Backventiler och återströmningsskydd Har en fastighet mer än en vattenservis, ska varje servis ha ett återströmningsskydd. Skyddet monteras direkt efter mätstället. Återströmningsskyddet säkerställer vattenmätarens funktion och förhindrar att vatten från fastigheten kommer ut i det allmänna ledningsnätet. Ibland uppstår det undertryck i det allmänna vattenledningsnätet. Då kan vatten strömma tillbaka från fastighetens vatteninstallationer och ut i det allmänna nätet. Detta kan orsaka föroreningar i det allmänna vattenledningsnätet. Återströmningsskyddet skyddar det allmänna nätet mot sådana kvalitetsstörningar. Därför kräver Trosa Kommun ibland att privata vatteninstallationer har återströmningsskydd enligt SS EN Detta gäller vatteninstallationer inom vissa verksamheter. Behovet av återströmningsskydd meddelas av Tekniska enheten. Luftgap När det finns risk att vatten kan sugas tillbaka till det allmänna vattenledningsnätet, med risk för förorening, skall luftgap finnas mellan tappställe och det allmänna ledningsnätet. Detta är särskilt viktigt vid exempelvis anordningar för påfyllning av bassänger och reservoarer och vatteninstallationer i avloppspumpstationer och avloppsreningsverk. Luftgapet ska vara minst 50 mm. Kontakta alltid Tekniska kontoret vid denna typ av installationer. Brandposter» Principer för brandvattenförsörjning, enligt Allmänna vattenledningsnät VAV P83.» Brandpost skall vara med dränerad lång trumma.» Ventil sätts mellan huvudledning och brandpost.» Brandpost skall ha automatisk avtappning. Finns risk att grundvatten stiger upp genom avtappningshålet, skall det proppas.» Brandpost skall vara teleskopisk.» Brandpost skall förses med utkoppling enligt bilaga 2A VA-material och arbetsbeskrivning. Spolposter Utförs på vattenledningar med dålig omsättning. Utförande enligt bilaga 2A, Material- och arbetsbeskrivning. Anborrning» Vid inkoppling på befintlig vattenledning från Ø63, får anborrning utföras.» Anborrningsbygel enligt bilaga 1, Va-material och arbetsbeskrivning.» Anborrning får endast utföras av Trosa kommun. Förankringar Dimensionering och utformning, se VAV P41. 4

5 Kallvattenmätare» Installation i byggnad utförs enligt VAV P100, Utrymmeskrav enligt bild nedan.» Vattenmätarna ska monteras i horisontella fast förankrade mätarkonsoler med avstängningsventiler och skjutbar kopplingshylsa. Vattenmätarens längd för villamätare ska vara 220 mm. För större mätare, kontakta Tekniska kontoret för uppgifter.» Om vattenmätarbrunn till enskilda fastigheter skall användas föreskrivs KZ-handels brunn där mätaren sitter i flexibla slangar, mätaren lyfts upp ur brunnen vid byte/avläsning Självfallsledningar» Dimensionering enligt VAV P90.» Självrensningsförmåga bestäms enligt P90.» Läggningsanvisningar enligt P92.» Täthetsprovning utförs enligt VAV P91. Toleransgränser ska sättas enligt VAV:s rekommendationer.» Minst 6 lutning eftersträvas vid plaströr och minst 10 vid betongrör.» Vid läggning ska laser användas vid lutningar under 20.» Samtliga allmänna VA-ledningar skall filmas (dock inte serviser) enligt VAV P93.» Kameramätning enligt klass A ska utföras. Filmning skall lämnas i TV 3 format som passar filmprogrammet Wincam. Ledningsmaterial Material enligt bilaga 2A, VA-material och arbetsbeskrivning. Infodring (Relining)» Innan infodringsarbetet påbörjas skall alltid TV-inspektion utföras.» Dimensionering skall utformas enligt VAV P101. Läggningsdjup 5

6 Självfallsledningar förläggs med hänsyn till aktuell köldnedträngning i jorden och anslutande fastigheters befintliga eller planerade golvnivåer. Spillvatten» Vid beräkning av lägsta golvnivå för anslutning till den allmänna spillvattenledningen ska hänsyn tas till eventuell uppdämningsnivå vid förbindelsepunkten. Denna meddelas av Tekniska kontoret. Normalt är att lägsta golvnivå bör vara belägen minst ca 60 cm över aktuell uppdämningsnivå.» Till spillvattenledning får ej anslutas ytvatten och dräneringsvatten.» För att höja säkerheten mot översvämning i lågt belägna källargolv där huvudledningen däms upp, utreds om pump ska installeras på fastighetens spillvattenledning (gäller befintliga förhållanden). Dagvatten» Dagvattenledningens uppdämningsnivå är normalt lika med marknivå vid förbindelsepunkten.» För att inte riskera att fukt dras in i grundplattan via husgrundsdräneringen, bör lägsta golvnivå ligga minst ca 60 cm över uppdämningsnivån.» Lokalt omhändertagande av dagvatten skall alltid utredas. Se även Trosa kommuns Dagvattenstrategi, som finns på Trosa kommuns hemsida. Nedstigningsbrunn/ tillsynsbrunn» Självfallsledningar förses med nedstigningsbrunnar (NB) på ca var 100:e meter. Däremellan i brytpunkter i plan och profil samt vid ledningsförgreningar utförs tillsynsbrunnar (TB). Täthetsprovning utförs enligt VAV P91. Täthetsprovning skall alltid omfatta alla brunnar både på spill- och dagvattenledningar.» Där tryckspillvattenedningar släpper skall plastbrunnar användas minst 200 m nedströms. Rensbrunn Rensbrunn utförs på spillvattenserviser enligt bilaga 2A, VA-material och arbetsbeskrivning. Dagvattenbrunn (rännstensbrunn)» Dagvattenbrunn utförs enligt bilaga 2A, VA-material och arbetsbeskrivning.» Kupolsils material skall vara segjärn samt låsbar. Servisavsättning» Servisdimensioner för avloppsledningar skall vara DN160 vid plast- och 150 mm vid betongrör.» Servisledningarnas (spill- och dagvatten) vattengång i förbindelsepunkt ska normalt motsvara respektive huvudlednings inre hjässa i anslutningspunkten.» Serviser dras in minst 2m innanför tomtgräns.» Servisavsättning för vatten skall utföras så att servisventilen alltid placeras längst till vänster när man står vid huvudledningen och ser mot fastigheten. Samtliga servisledningar bör ansluta till endast en punkt på huvudledningssystemet.» Rensbrunn 200 på spillvattenledning, skall alltid placeras 0,5 m från fastighetsgräns, oavsett om servisledning ansluts direkt på nedstigningsbrunn (dock inte om avståndet understiger 3,0 m mellan tomtgräns och nedstigningsbrunn).» Anslutning till huvudledning ska utföras med 45 graders grenrör. 6

7 Infiltration Perkolationsbrunn/infiltrationsmagasin utförs i första hand med dagvattenkassetter av plast, alternativt enligt typritning i anläggnings AMA. Renovering av ledningar Val av renoveringsmetoder anpassas till aktuellt objekt. Renoveringar med olika typer av flexibla foder eller andra typer, ska alltid föregås av kontroll av ledningens hydrauliska kapacitet Tryckspillvattenledningar» Dimensionering enligt VAV P90.» Täthetsprovning utförs enligt VAV P91 (plast), alternativt VAV P79 (segjärn). Provtryckningsprotokoll skall skickas in till kommunen. Grunt förlagda VA-ledningar, LTA» Grunt förlagda VA-ledningar föreslås av Tekniska kontoret där stora kostnadsbesparingar kan uppnås för VA-kollektivet.» Vid val av grunt förlagda ledningar skall Tekniska kontorets instruktioner inhämtas för val av isolering, värmekabel samt el/styrskåp inklusive provningar och dokumentation.» Pumpstation skall förläggas inom tomtgränser, åtkomlig för skötsel.» Ledningsnätet dimensioneras med hänsyn till självrensning, uppehållstider och så att pumparnas maxtryck inte överskrids. Hänsyn till successiv anslutning med de problem det medför, ska tas hänsyn till. Hänsyn till risk för undertryck och hävertverkan i ledningssystemet måste tas.» Spol- och tömningsventil skall finnas i alla ändledningar. Inga ventiler skall sättas på tryckavloppsledningen förutom vid förbindelsepunkt.» Beakta utsläppspunkten för avlopp med hänsyn till luktproblem. Avstängningsanordning samt grenrör för tryckavloppsledning, LTA» Avser ventiler > eller lika med DN 50. Material enligt bilaga 2A, Material och arbetsbeskrivning.» T-rör vid nyanläggning skall alltid svetsas.» Inkoppling till det kommunala ledningsnätet utförs alltid av huvudmannen. Servisventilanordning för tryckavloppsledning, LTA» Servisventil skall plomberas tills fastigheten ska bruka VA-anläggningen.» Avser ventiler < 50 mm. Utförs enligt bilaga 1, VA-material och arbetsbeskrivning. Spolposter, LTA Efter provtryckning ska tryckslangskopplingen förses med lock. Material och utförande enligt bilaga 2A, VA-material och arbetsbeskrivning. Ledningsmaterial och dimensioner LTA» PE 40 x 3,4 SDR 17 är minsta dimension som servisledning till en fastighet.» PE 50 x 5,8 SDR 17 är minsta dimension som allmän distributionsledning. 7

8 » Ledningar skall utföras med svetsning alternativt elektrosvetsmuffar eller PRKkopplingar (eller likvärdiga).» Backventil skall monteras på servistryckledningen. Huvudmannen monterar denna i samband med anslutning.» För att styra avloppsflödet i bestämd riktning monteras I vissa fall backventil även på huvudledningsnätet. Detta bestäms under projekteringstiden.» Tryckavloppsledning ska vara försedd med brun stripe.» Anslutning av tillkommande serviser på LTA system Anslutning på vattenledning med dimension PE 63 eller större, kan utföras under tryck eller trycklöst. Vid anslutning under tryck används anborrningsbygel eller elsvetssadel enligt material- och arbetsbeskrivning, bilaga 2A. Vid trycklöst utförande används T-rör, elsvets- eller typ PRK-kopplingar. Vid dimensioner PE 50 eller mindre sker anslutningen via typ PRK koppling eller elsvets T-rör. Vattenavstängning sker genom klämning eller om möjligt genom ventilstängning. Anslutning på tryckavloppsledning PE 63 eller större, kan ske under tryck eller trycklöst. Vid anslutning under tryck används mekanisk anborrningsbygel typ Hawle. Vid trycklöst utförande används T-rör, elsvets- eller typ PRK-kopplingar. Vid dimensioner PE 50 eller mindre sker anslutningen via typ PRK koppling eller elsvets T-rör. Avstängning sker genom klämning. Vid avstängning måste hänsyn tas till uppströms liggande pumpar, som inte får gå för länge mot stängd ledning. Detta kan lösas genom öppnande av spolpost om sådan finns, eller genom urdragning av elhandske på uppströmsliggande pumpar. Med noggrann planering av avstängningstidpunkt och arbetsplanering bör anslutningen kunna genomföras utan nämnda åtgärder. Där huvudledningarna är förlagda i isolerlåda med frostskyddskabel och även servisen ansluts på samma sätt, måste hänsyn tas till den extra längd på frostskyddskabeln som erhålls, så att effekten räcker till. Vid osäkerhet kontaktas leverantören av frostskyddet. Enstaka serviser utgör normalt inga problem. Innan frostskyddskabeln kapas mäts frostskyddsslingans isolation och resistans. Värdena jämförs med uppgifter på relationsritning. Innan kapning kontaktas leverantören för information om utförande. Efter kapningen skarvas med motsvarande typ av kabel enligt färgmärkning på kabeln. Färgen anger resistans/m. Skarven skyddas genom hartsgjutning i dosa. Efter skarvningen mäts frostskyddskabeln avseende isolation och resistans, värdena jämförs med de som uppmättes före kapningen. Om ok kan återfyllning göras. De nya mätvärdena förs in på relationsritning. I vissa fall kan servisens isolerlåda med frostskyddskabel bytas ut mot annan frostskydd med hästskoisolering t ex. Beräkning om detta är möjligt måste då göras Tryckslag» Orsaker beräkningsmetoder, skyddsåtgärder och mätningar utförs enligt VAV P 58.» En tryckslagsberäkning bör alltid utföras på långa rörledningar för att säkerhetsställa att inga skadliga tryck kan uppstå i ledningen samt att avgöra vilket skydd som är lämpligt. 8

9 2.6.8 Tryckstegringspumpstationer Dimensionering och utförande utförs i enlighet med anvisningar i VAV publikation P 57. Systemval bestäms av de lokala förutsättningarna. I de fall bygg- och montageritningar samt dimensioneringsberäkningar inte ingår i förfrågningsunderlaget, ska entreprenören upprätta dessa. Beställaren ska granska och godkänna dem innan arbetena får påbörjas Avloppspumpstationer» Dimensionering och utförande utförs i enlighet med anvisningar i VAV publikation P47.» Antal anslutna personer, uppfordringshöjder etc. är avgörande för utformningen. Stor hänsyn ska tas till arbetsmiljöaspekter och luktproblem för omgivningen mm. Om luktproblem kan uppstå i framtiden på grund av tillkommande närliggande bebyggelse, ska hänsyn tas till det med avseende på utrymmesbehov för luktreducerande utrustning/anläggning. Minsta mått på överbyggnad ska vara 2,4x2,4 m.» I de fall bygg- och montageritningar samt dimensioneringsberäkningar inte ingår i förfrågningsunderlaget, ska entreprenören upprätta dessa. Beställaren ska granska och godkänna dem, innan arbetena får påbörjas Dokumentation» Entreprenören ska upprätta relationshandlingar enligt bilaga 2A, Material- och arbetsbeskrivning. Relationsritningar för ledningsnät ska dokumentera lägen, nivåer fram till och med förbindelsepunkter, dimensioner, material och andra inmätta egenskaper och funktioner. Protokoll, intyg från provningar och kontroller samt produktverifikationer ska ingå.» Vad gäller pumpstationer ansvarar entreprenören för att all erforderlig dokumentation finns tillgänglig, så att beställaren kan upprätta den tekniska dokumentation inkl riskanalys, som behövs för att kunna CE-märka färdig anläggning mot maskin, LVD, EMC samt minimidirektiven.» Entreprenören ska upprätta driftinstruktioner för pumpstationer enligt bilaga 2A Material- och arbetsbeskrivning. 9

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Anvisningarna är hämtade ur Svenskt Vattens publikation P100 3.2.1 Installation För mätare med q n fr o m 2,5 t o m 10,0 m 3 /h bör korrosionsskyddade

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Mariestad Töreboda Gullspång Fastighet som anmälan avser Fastighetsbeteckning Adress Fastighetsägare Person-/organisationsnummer

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING 1 (8) VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING För områdena Rävsnäs, Stenören, Talludden, Vallbohaga, Spexhult, Solgläntan, Solhaga, Solbacka, Solvik och Soludden samt mellanliggande

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och spillvattennätet

Läs mer

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun VA-avdelningen, Håbo kommun 2012 2 1 Allmänt... 3 1.1 Huvudman för den allmänna va-anläggningen är:... 3 1.2 Tänk på innan projektering... 3 2 Projektering

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening 2009-12-01 Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening Allmänt Bastuholmens Samfällighetsförening och dess deltagande fastigheter är bundna av anläggningsbeslutet registrerat 2009-10-01

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun

Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun 2015-10-01 Bra att veta om vatten och avlopp för småhusägare i Järfälla kommun Det här bladet innehåller kortfattad information och förklaringar om de bestämmelser som gäller för det kommunala vattnet

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP

KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP KAPITEL 3 VATTEN OCH AVLOPP 3.1 Ledande dokument Anläggnings AMA 13 Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, Svensk byggtjänst Dagvattenhanteringsplan (LÄNK) 2011, Tyresö kommun Riktlinjer

Läs mer

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26

PM Mark och Avvattning. Utredning i samband med detaljplanearbetet vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 PM vid Torsboda Logistikpark 2012-03-26 Upprättad av: Kjell Molarin Granskad av: Joakim Alström Godkänd av: Henrik Jönsson vid Torsboda Logistikpark Kund Torsboda Combiterminal AB Konsult WSP Samhällsbyggnad

Läs mer

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan.

Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny konferensanläggning med camping och ca 316 fritidshus. VA och dagvattenutredning för ny detaljplan. Vrångsholmen, Tanums kommun. 2014 05 26 1(5) Ny detaljplan Det planeras för nytt fritidsområde med konferensanläggning, camping med tält, husvagnar, stall, ridhus och ca 316 st campingstugor. Yta inom

Läs mer

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system

Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Teknisk standard för VA-utbyggnad eller VA-anslutning till Nykvarns kommuns VA-system Nykvarns kommun 2012-08-24, Upprättat grundhandling Besöksadress: Centrumvägen 26 Revideringar, se sidan 2 155 80 Nykvarn

Läs mer

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden

Optimering av ledningsrenovering. Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Rent vatten idag och i framtiden Optimering av ledningsrenovering Först en kort presentation av MittSverige Vatten AB och mig själv och min kollega Owe Westerlund. Jag

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten

Dag- och dräneringsvatten Dag- och dräneringsvatten Information till fastighetsägare I denna broschyr finns information om vad fastighetsägare som ansluter sig till det allmänna vatten- och avloppsnätet kan tänka på för att undvika

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

VA- Material- och arbetsbeskrivning

VA- Material- och arbetsbeskrivning VA- Material- och arbetsbeskrivning 2009-02-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 1 2. LOKALA FÖRESKRIFTER 2 2.1 PLACERING AV LEDNINGAR 2 2.2 DISTANSMARKERING 2 2.3 STOLPAR, SKYLTAR MM 2 DEF.222 Stolpe

Läs mer

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma

Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma VÄRMDÖ KOMMUN 2012-02-22 Dnr 11SPN0063-540 Informationsbrev om den kommande utbyggnaden av VA i Strömma Allmänt Värmdö kommun har nu påbörjat arbetet med att förse Strömma, detaljplaneområde S4, med kommunalt

Läs mer

Wira Bruk 2009-09-08

Wira Bruk 2009-09-08 Wira Bruk 2009-09-08 Nulägesrapport av projektet Kort om Roslagsvatten Fattade beslut Samråd om placering av förbindelsepunkt Frisprängning Aktuella va-ledningskartor Va-anslutning av fastighet Tidplan

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. maj 2014 Foto: Tomas Lindberg Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för

Läs mer

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering

Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Nya riktlinjer för dagoch dränvattenhantering Information till fastighetsägare Översvämning Västerlånggatan 1962 foto Linderoth (bearbetad) Riktlinjer för bättre miljö inne och ute Nu gäller nya riktlinjer

Läs mer

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen?

Översvämning i källare. Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Översvämning i källare Vad kan du som fastighetsägare göra och vilket ansvar har kommunen? Innehållsförteckning Ordlista...3 Om en översvämning inträffar!...4 Vatten tränger in genom fastighetens avloppssystem...6

Läs mer

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG

TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG sid 1/6 TJÖRNS KOMMUN VEBERGA I RÖNNÄNG Underlag för detaljplan Göteborg 2008-02-18 Markteknik AB Box 36135 400 13 Göteborg VEBERGA I RÖNNÄNG, TJÖRNS KOMMUN sid 2/6 Allmänt Enligt uppdrag från JM AB har

Läs mer

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun

Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Uddevalla kommun Gäller fr.o.m. 1 mars 2011 Beslutad av kommunfullmäktige 9 februari 2011 Innehåll INLEDNING.................................................................

Läs mer

Installation av pumpstation

Installation av pumpstation Installation av pumpstation COMPIT 900 Checklista Checklistan nedan ska fyllas i av fastighetsägaren innan driftsättning av avloppspumpen. Vår entreprenör som utför driftsättningen får inte godkänna avvikelser.

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25

LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 LTA LÅGTRYCKSAVLOPP VÄGLEDNING FÖR FASTIGHETSÄGARE OCH ENTREPRENÖRER SPARA DEN HÄR INFORMATIONEN GÄLLER FRÅN OCH MED 2014-08-25 Innehåll 1. Allmänt om LTA... 2 2. Ordförklaring och definitioner... 3 3.

Läs mer

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar

Avloppssystem. Avloppsvatten. Avloppssystem består av. Avloppsvatten. Spillvatten. Avloppsvatten. vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsvatten Avloppssystem vatten som leds från fastigheter, gator och vägar 2012-05-30 2 Avloppsvatten Avloppssystem består av vatten som leds från fastigheter, gator och vägar Avloppsnät Pumpstationer

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2012-10-15 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens råd och anvisningar så skall fabrikantens råd och anvisningar

Läs mer

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD

VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD VA-UTREDNING MÖLNDALS INNERSTAD Handläggare Martin Lindberg Tel +46 10 505 34 88 Mobil +46 70 895 05 14 Fax +46 10 505 30 09 martin.lindberg@afconsult.com 1 (9) Datum 2013-10-02 Uppdragsnr 586140 VA-UTREDNING

Läs mer

Askersunds kommun Sida 1(1)

Askersunds kommun Sida 1(1) Tekniska förvaltningens Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten Fastställd 2011-04-11 Revidering 01 Revideringsansvarig: VA-chef Askersunds kommun Sida 1(1) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Innehåll 1 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten 3 Kontakta Lerums

Läs mer

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning

Dagvattenseparering. Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Dagvattenseparering Information om frånkoppling av dag- och dräneringsvatten från spillvattenledning Innehåll Kontaktpersoner för information... 2 Separering av dag- och dräneringsvatten från spillvatten...

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten Lokalt omhändertagande av dagvatten I den här broschyren vill vi informera dig som fastighetsägare om hur du på bästa sätt tar hand om ditt dag- och dräneringsvatten

Läs mer

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde

Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Sidantal 7 Arb.nummer 10 197 Edö 1:18, etapp 2A, Askersund kommun Utbyggnad av gator- GC-väg och va-ledningar för nytt bostadsområde Tillhörande bilagor: Bilaga 1 VA-lösning, Bilaga 2 Bok1. Rambeskrivning

Läs mer

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009

Allmänna bestämmelser. För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 Allmänna bestämmelser För vatten- och avloppsanläggningar ABVA 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDANDE BESTÄMMELSER 1. Lagar, författningar och föreskrifter 2. Verksamhetsområde 3. Huvudman för den allmänna

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex

Montering och drift LPS2000E/Ex Montering och drift LPS000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Jan 0 Höganäs LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på

Läs mer

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24

Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 Frågor och svar vid möte i Östernäs 2010-10-24 K = Kommunen S = Samfälligheten E = Entreprenör 1. Varför bygger Norrtälje kommun ut ledningsnätet i Räfsnäs men inte i Östernäs? K svarar: Området mellan

Läs mer

Information om dag- & dräneringsvatten

Information om dag- & dräneringsvatten Information om dag- & dräneringsvatten Information från VA- och Gatuavdelningen I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för att minska

Läs mer

Information om. källaröversvämningar

Information om. källaröversvämningar Information om källaröversvämningar Att få översvämning i källaren innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen du eventuellt kan få ut från ditt försäkringsbolag eller från

Läs mer

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING

RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING RIKTLINJER FÖR DAG- OCH DRÄNVATTENHANTERING DAGVATTEN SKA INTE GÅ TILL RENINGSVERKET RIKTLINJER FÖR BÄTTRE MILJÖ INNE OCH UTE Det finns riktlinjer för hur Karlstadsborna ska hantera sitt dagvatten. Riktlinjerna

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten.

Information om dag- och dräneringsvatten. Information om dag- och dräneringsvatten. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör I den här broschyren vill vi informera om hur man på bästa sätt tar hand om sitt dag- och dräneringsvatten för

Läs mer

SKT Suomi Oy. www.sktsuomi.fi. Montering och drift LPS2000D/Q

SKT Suomi Oy. www.sktsuomi.fi. Montering och drift LPS2000D/Q SKT Suomi Oy www.sktsuomi.fi Montering och drift LPS2000D/Q LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden

Läs mer

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03

ABVA. Allmänna bestämmelser för brukande. av den allmänna vatten- och. avloppsanläggningen BERGS KOMMUN. gällande från 2009-03-03 ABVA Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i BERGS KOMMUN gällande från 2009-03-03 BESTÄMMELSER FÖR BRUKANDE AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN

Läs mer

Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. st. x

Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. st. x Administrativa och tekniska basdata Bd100 Antal invånare i kommunen Antal mantalsskrivna invånare i kommunen den 31 dec. För att kunna beräkna anslutningsgrad och sortera statistik i kommunernas storleksordning.

Läs mer

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby

Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Information och anvisningar vid utbyggnad av vatten- och avloppsna t i Sjo bo sommarby Under år 2015 påbörjar kommunen utbyggnaden av vatten- och avloppsledningsnät i Sjöbo Sommarby. Samtidigt kommer Sjöbo

Läs mer

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012

Marks kommun. Sjödal Stora Öresjön. Västra Götalands län. Förstudie VA och Gatuutredning. december 2010, rev juli 2012 Marks kommun Sjödal Stora Öresjön Västra Götalands län Förstudie VA och Gatuutredning december 2010 Rev juli 2012 december 2010, rev 2012 07 05 1 Förstudie, VA och Gatuutredning Sjödal, Stora Öresjön,

Läs mer

Information om dag- och dräneringsvatten

Information om dag- och dräneringsvatten Information om dag- och dräneringsvatten 1 Inledning I den här broschyren ges information om hur du på bästa sätt tar hand om dag- och dräneringsvatten för att minska risken för översvämning och skador

Läs mer

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor

Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Frågor och Svar? Detaljplanefrågor Till vilken adress skickas inbjudningar och handlingar ut? Alla handlingar skickas till den adress där man är skriven. Kommunen tar alltid ut en fastighetsägarförteckning

Läs mer

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex

Skandinavisk Kommunalteknik AB. www.kommunalteknik.se. Montering och drift. LPS2000E/Ex Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Montering och drift LPS2000E/Ex LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den

Läs mer

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA)

Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Vad är en LTA-enhet? Om du bor i ett område med LTA-system, t ex Hornslandet utanför Västervik, behöver varje fastighet en egen liten villapumpstation som kallas

Läs mer

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN

KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP PÅ HEMLUNDA - FRÅGOR OCH SVAR FRÅN ALLMÄNT - BAKGRUND Vem har beslutat att Hemlunda ska ha kommunalt vatten och avlopp och vad innebär det? Kommunfullmäktige i Piteå beslutade

Läs mer

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN.

INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. 1 Upprättad: 2010-03-17 Reviderad: INFORMATION TILL BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE AVSEENDE UTBYGGNAD AV KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPPSNÄT PÅ LANDSBYGDEN. Du som är fastighetsägare och som berörs av utbyggnaden

Läs mer

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING

Reviderad 2013-10-09 Material- och arbetsbeskrivning för vatten- och avloppsarbeten INLEDNING 1 INLEDNING Vi på Tekniska Kontoret i Jönköping har en vilja att veta vad som kommer ner i backen och hur. Resultatet av denna vilja ser ni nu framför Er. Skriften skall ses som ett uppslagsverk, uppbyggt

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning

Information till fastighetsägare. Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning Information till fastighetsägare Information om Luleå kommuns allmänna VA-anläggning 1 Innehåll Inledning 3 Anslutning till den allmänna VA-anläggningen 6 Användning av den allmänna dricksvattenanläggningen

Läs mer

Montering och drift. LPS2000E/Ex

Montering och drift. LPS2000E/Ex Montering och drift PS2000E/Ex PS allmänt PS (ow Pressure Sewer) eller tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt. Den mest påtagliga skillnaden är att avloppsledningarna följer

Läs mer

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Information om anslutning till kommunalt vatten och avlopp Anmälan om anslutning Varje gång du bygger nytt, bygger om, bygger till, eller vid flytt av befintlig mätare och detta berör vatten och avlopp

Läs mer

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007

AllmännA Bestämmelser för BrukAnde AV den AllmännA VAtten- OCH AVlOPPsAnläGGnInGen I stockholm OCH HuddInGe ABVA 2007 allmänna bestämmelser för brukande AV DEN ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGEN I STOCKHOLM OCH HUDDINGE ABVA 2007 ABVA 2007 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Läs mer

Möte 16 oktober mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Bevarandegruppens

Möte 16 oktober mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Bevarandegruppens Stadsbyggnadsförvaltningen VA-avdelningen Möte 16 oktober mellan Årsta havsbads samfällighets styrelse, Fastighetsägareföreningens styrelse, Bevarandegruppens styrelse och VA-avdelningen, minnesanteckningar

Läs mer

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011

TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 TAXA FÖR KARLSKOGA MILJÖ ABs ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- ANLÄGGNING 2011 Antagen av styrelsen 2010-11-25 1 För att täcka nödvändiga kostnader för Karlskoga Miljö ABs allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP

INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 1 INFORMATION OM KOMMUNALT VATTEN OCH AVLOPP 2 INLEDNING Vattenförsörjning och avloppsrening är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för att producera och

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Montering och drift LPS2000E/Ex Anpassad för Roslagsvatten AB, Dok.nr. 6A (2006-05-01)

Montering och drift LPS2000E/Ex Anpassad för Roslagsvatten AB, Dok.nr. 6A (2006-05-01) Montering och drift LPS000E/Ex Anpassad för Roslagsvatten AB, Dok.nr. 6A (006-05-0) Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Mars LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska,

Läs mer

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE

INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE INFORMATIONSSKRIFT OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR FÖR FASTIGHETSÄGARE KUNGSÖR 2012 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt

Läs mer

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning

Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning ABVA Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Gäller från 1 juli 2009 Beslutad av kommunfullmäktige 10 mars 2009 Inledning 1 Lagar, avtal och fastighetsägare

Läs mer

Dagvatten för småhus

Dagvatten för småhus Dagvatten för småhus Den nya taxan och hur du kan påverka den 1 Växjö kommun inför en ny dagvattenavgift i VA-taxan. Småhus betalar en årsavgift på 981 kr, moms inräknat. Genom att i större grad ta hand

Läs mer