Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun"

Transkript

1 Teknisk handbok för projektering av VA-anläggningar inom Trosa kommun BILAGA 2 Innehållsförteckning 2 PROJEKTERINGSFAS VA-ANLÄGGNINGAR Handlingar Allmänna föreskrifter Vattenledningar Självfallsledningar Tryckspillvattenledningar Tryckslag Tryckstegringspumpstationer Avloppspumpstationer Dokumentation... 9

2 2 PROJEKTERINGSFAS 2.6 VA-ANLÄGGNINGAR Handlingar Handlingar ska innehålla följande:» Ritningar i plan och profil 1. Planritning ska normalt upprättas i skala 1:400 eller 1:500. Andra lämpliga skalor kan förekomma. Tomtgränser och arbetsområdesgränser ska framgå. Befintliga ledningar och kablar ska vara inlagda. Brunnar, ventiler, andra anordningar samt servisavsättningar ska markeras. Gängse branschstandard vad gäller ritningsupplägg och symboler ska användas. 2. Profilritning upprättas normalt i samma längdskala som planritning och med höjdskala 1:100. På ritning ska längdmätning, markslag, jordarter, ev. grundförstärkning och packningshöjd redovisas. Utförda sonderingsdjup ska redovisas. Ledningar inkl. servisavsättningar ska redovisas med material-dimension, lutning och vattengångsnivå. Korsningar med befintliga ledningar markeras.» För att ge en översiktlig information om objektet med dess läge och utformning ska en orienteringskarta samt översiktsplan och översiktsprofil fogas till bygghandlingen.» Erforderliga geotekniska utredningar» Dimensioneringsberäkningar» Dagvattenutredning (beträffande innehåll se ovan Planskedet. Bör vara framtagen redan i detaljplanen)» Teknisk beskrivning och AF enligt AMA» Typritningar och ev. detaljritningar Om inget annat anges skall exploatör/konsult tillhandahålla två exemplar i pappersformat och ett i digitalt format av ritningar och handlingar till beställaren för skriftlig granskning och godkännande. Trosa kommun äger rätten att ensam avgöra vad som är likvärdigt material, produkter mm. Trosa kommun äger rätt att utan ersättningskrav från exploatör, avbryta pågående anläggningsarbete i avvaktan på att godkända bygghandlingar föreligger Allmänna föreskrifter Allmänt gäller att nedlagda VA-ledningar ska kunna schaktas upp för reparation, omläggning och renovering, utan att fördyrande hjälparbeten behöver utföras. Inom u- områden får inte fasta anläggningar, träd, uppfyllnader eller andra åtgärder som försämrar ledningarnas åtkomlighet anläggas.» U-område eller servitutsområde bör vara > 6,0 m.» U-områdets bredd kan ökas när fasta hinder föreligger på någon sida av U- området, eller när andra särskilda skäl föreligger.» Annan ledningsägares ledningar/kablar, som ligger parallellt med Trosa kommuns va-ledningar, får inte ligga närmare än att fullgod åtkomlighet finns för framtida reparationer. 2

3 » Korsningar mellan olika ledningsägares ledningar/kablar skall utföras så vinkelrätt som möjligt. Minsta vertikala avstånd mellan de korsande ledningarnas ytterkant skall vara 0,15 m. Distansmarkering Skylt för brunnar, ventiler, brandposter mm uppsätts på följande sätt:» På belysningsstolpar, gatunamnsskyltar eller brandpostskyltar.» På egen stolpe. (Brunnar etc. distansstolpe med faxefot längd mm.) (Brandpost distansstolpe med terafixfot längd mm.) Färg» Spillvatten distanseras med BRUN färg.» Dagvatten distanseras med GUL färg.» Vatten distanseras med BLÅ färg.» Skylt för brandpost skall vara enligt brandförsvarets anvisningar, typ reflekterande brandpostflagga enligt SMS 2209 (Wejo). Röd reflex vid konventionell brandpost.» Skyltar skall monteras med komplett avgasrörklammer, mutter, stödbleck (slangklämma godkännes vid montering på belysningsstolpe). Materiel och arbetsutförande enligt bilaga 2A VA-material och arbetsbeskrivning Vattenledningar» Dimensionering enligt VAV P38.» Täthetsprovning utförs enligt VAV P78 (plast), alternativt VAV P79 (segjärn). Provtryckning skall ske med 13 bar.» Spolning och desinfektion utförs enligt VAV P77.» Cirkulationssystem skall eftersträvas.» Avluftning på huvudvattenledning sker genom servisanslutningar eller brandposter, som är placerade på höjdpunkten. Där ändledningens dimension är > 100 mm skall alltid brandpost sättas i slutet av ledningen. Vid dimensioner <100 mm sätts spolpost, se nedan.» Om annan avluftningsanordning skall anordnas skall anordningen vara avsedd för tryckklass PN12. Läggningsdjup» I snöröjda ytor 1,7 m och i icke snöröjda ytor 1,2 m till hjässa.» Vattenledning isoleras där den inte ligger på frostfri nivå. Maximalt läggningsdjup bör inte överstiga ca 2m.» Vattenledning får inte förläggas under eller på samma nivå som spillvattenledning.» Om vattenledning i undantagsfall läggs under spillvattenledning skall spillvattenledningen vara svetsad (utan skarvar). Avstängningsanordningar samt grenrör för vatten» Ventiler placeras och anläggs i den omfattning så att så få abonnenter som möjligt blir utan vatten vid en akut avstängning.» T-rör vid nyanläggning bör alltid svetsas. Sadelgrenrör med både mekanisk koppling och svetsmuff kan användas. 3

4 Servisventilanordningar för vatten» Servisventil ska plomberas tills fastigheten ska bruka VA-anläggningen.» Material enligt bilaga Material och arbetsbeskrivning, bilaga 2A.» Inkoppling till det kommunala ledningsnätet utförs alltid av huvudmannen. Backventiler och återströmningsskydd Har en fastighet mer än en vattenservis, ska varje servis ha ett återströmningsskydd. Skyddet monteras direkt efter mätstället. Återströmningsskyddet säkerställer vattenmätarens funktion och förhindrar att vatten från fastigheten kommer ut i det allmänna ledningsnätet. Ibland uppstår det undertryck i det allmänna vattenledningsnätet. Då kan vatten strömma tillbaka från fastighetens vatteninstallationer och ut i det allmänna nätet. Detta kan orsaka föroreningar i det allmänna vattenledningsnätet. Återströmningsskyddet skyddar det allmänna nätet mot sådana kvalitetsstörningar. Därför kräver Trosa Kommun ibland att privata vatteninstallationer har återströmningsskydd enligt SS EN Detta gäller vatteninstallationer inom vissa verksamheter. Behovet av återströmningsskydd meddelas av Tekniska enheten. Luftgap När det finns risk att vatten kan sugas tillbaka till det allmänna vattenledningsnätet, med risk för förorening, skall luftgap finnas mellan tappställe och det allmänna ledningsnätet. Detta är särskilt viktigt vid exempelvis anordningar för påfyllning av bassänger och reservoarer och vatteninstallationer i avloppspumpstationer och avloppsreningsverk. Luftgapet ska vara minst 50 mm. Kontakta alltid Tekniska kontoret vid denna typ av installationer. Brandposter» Principer för brandvattenförsörjning, enligt Allmänna vattenledningsnät VAV P83.» Brandpost skall vara med dränerad lång trumma.» Ventil sätts mellan huvudledning och brandpost.» Brandpost skall ha automatisk avtappning. Finns risk att grundvatten stiger upp genom avtappningshålet, skall det proppas.» Brandpost skall vara teleskopisk.» Brandpost skall förses med utkoppling enligt bilaga 2A VA-material och arbetsbeskrivning. Spolposter Utförs på vattenledningar med dålig omsättning. Utförande enligt bilaga 2A, Material- och arbetsbeskrivning. Anborrning» Vid inkoppling på befintlig vattenledning från Ø63, får anborrning utföras.» Anborrningsbygel enligt bilaga 1, Va-material och arbetsbeskrivning.» Anborrning får endast utföras av Trosa kommun. Förankringar Dimensionering och utformning, se VAV P41. 4

5 Kallvattenmätare» Installation i byggnad utförs enligt VAV P100, Utrymmeskrav enligt bild nedan.» Vattenmätarna ska monteras i horisontella fast förankrade mätarkonsoler med avstängningsventiler och skjutbar kopplingshylsa. Vattenmätarens längd för villamätare ska vara 220 mm. För större mätare, kontakta Tekniska kontoret för uppgifter.» Om vattenmätarbrunn till enskilda fastigheter skall användas föreskrivs KZ-handels brunn där mätaren sitter i flexibla slangar, mätaren lyfts upp ur brunnen vid byte/avläsning Självfallsledningar» Dimensionering enligt VAV P90.» Självrensningsförmåga bestäms enligt P90.» Läggningsanvisningar enligt P92.» Täthetsprovning utförs enligt VAV P91. Toleransgränser ska sättas enligt VAV:s rekommendationer.» Minst 6 lutning eftersträvas vid plaströr och minst 10 vid betongrör.» Vid läggning ska laser användas vid lutningar under 20.» Samtliga allmänna VA-ledningar skall filmas (dock inte serviser) enligt VAV P93.» Kameramätning enligt klass A ska utföras. Filmning skall lämnas i TV 3 format som passar filmprogrammet Wincam. Ledningsmaterial Material enligt bilaga 2A, VA-material och arbetsbeskrivning. Infodring (Relining)» Innan infodringsarbetet påbörjas skall alltid TV-inspektion utföras.» Dimensionering skall utformas enligt VAV P101. Läggningsdjup 5

6 Självfallsledningar förläggs med hänsyn till aktuell köldnedträngning i jorden och anslutande fastigheters befintliga eller planerade golvnivåer. Spillvatten» Vid beräkning av lägsta golvnivå för anslutning till den allmänna spillvattenledningen ska hänsyn tas till eventuell uppdämningsnivå vid förbindelsepunkten. Denna meddelas av Tekniska kontoret. Normalt är att lägsta golvnivå bör vara belägen minst ca 60 cm över aktuell uppdämningsnivå.» Till spillvattenledning får ej anslutas ytvatten och dräneringsvatten.» För att höja säkerheten mot översvämning i lågt belägna källargolv där huvudledningen däms upp, utreds om pump ska installeras på fastighetens spillvattenledning (gäller befintliga förhållanden). Dagvatten» Dagvattenledningens uppdämningsnivå är normalt lika med marknivå vid förbindelsepunkten.» För att inte riskera att fukt dras in i grundplattan via husgrundsdräneringen, bör lägsta golvnivå ligga minst ca 60 cm över uppdämningsnivån.» Lokalt omhändertagande av dagvatten skall alltid utredas. Se även Trosa kommuns Dagvattenstrategi, som finns på Trosa kommuns hemsida. Nedstigningsbrunn/ tillsynsbrunn» Självfallsledningar förses med nedstigningsbrunnar (NB) på ca var 100:e meter. Däremellan i brytpunkter i plan och profil samt vid ledningsförgreningar utförs tillsynsbrunnar (TB). Täthetsprovning utförs enligt VAV P91. Täthetsprovning skall alltid omfatta alla brunnar både på spill- och dagvattenledningar.» Där tryckspillvattenedningar släpper skall plastbrunnar användas minst 200 m nedströms. Rensbrunn Rensbrunn utförs på spillvattenserviser enligt bilaga 2A, VA-material och arbetsbeskrivning. Dagvattenbrunn (rännstensbrunn)» Dagvattenbrunn utförs enligt bilaga 2A, VA-material och arbetsbeskrivning.» Kupolsils material skall vara segjärn samt låsbar. Servisavsättning» Servisdimensioner för avloppsledningar skall vara DN160 vid plast- och 150 mm vid betongrör.» Servisledningarnas (spill- och dagvatten) vattengång i förbindelsepunkt ska normalt motsvara respektive huvudlednings inre hjässa i anslutningspunkten.» Serviser dras in minst 2m innanför tomtgräns.» Servisavsättning för vatten skall utföras så att servisventilen alltid placeras längst till vänster när man står vid huvudledningen och ser mot fastigheten. Samtliga servisledningar bör ansluta till endast en punkt på huvudledningssystemet.» Rensbrunn 200 på spillvattenledning, skall alltid placeras 0,5 m från fastighetsgräns, oavsett om servisledning ansluts direkt på nedstigningsbrunn (dock inte om avståndet understiger 3,0 m mellan tomtgräns och nedstigningsbrunn).» Anslutning till huvudledning ska utföras med 45 graders grenrör. 6

7 Infiltration Perkolationsbrunn/infiltrationsmagasin utförs i första hand med dagvattenkassetter av plast, alternativt enligt typritning i anläggnings AMA. Renovering av ledningar Val av renoveringsmetoder anpassas till aktuellt objekt. Renoveringar med olika typer av flexibla foder eller andra typer, ska alltid föregås av kontroll av ledningens hydrauliska kapacitet Tryckspillvattenledningar» Dimensionering enligt VAV P90.» Täthetsprovning utförs enligt VAV P91 (plast), alternativt VAV P79 (segjärn). Provtryckningsprotokoll skall skickas in till kommunen. Grunt förlagda VA-ledningar, LTA» Grunt förlagda VA-ledningar föreslås av Tekniska kontoret där stora kostnadsbesparingar kan uppnås för VA-kollektivet.» Vid val av grunt förlagda ledningar skall Tekniska kontorets instruktioner inhämtas för val av isolering, värmekabel samt el/styrskåp inklusive provningar och dokumentation.» Pumpstation skall förläggas inom tomtgränser, åtkomlig för skötsel.» Ledningsnätet dimensioneras med hänsyn till självrensning, uppehållstider och så att pumparnas maxtryck inte överskrids. Hänsyn till successiv anslutning med de problem det medför, ska tas hänsyn till. Hänsyn till risk för undertryck och hävertverkan i ledningssystemet måste tas.» Spol- och tömningsventil skall finnas i alla ändledningar. Inga ventiler skall sättas på tryckavloppsledningen förutom vid förbindelsepunkt.» Beakta utsläppspunkten för avlopp med hänsyn till luktproblem. Avstängningsanordning samt grenrör för tryckavloppsledning, LTA» Avser ventiler > eller lika med DN 50. Material enligt bilaga 2A, Material och arbetsbeskrivning.» T-rör vid nyanläggning skall alltid svetsas.» Inkoppling till det kommunala ledningsnätet utförs alltid av huvudmannen. Servisventilanordning för tryckavloppsledning, LTA» Servisventil skall plomberas tills fastigheten ska bruka VA-anläggningen.» Avser ventiler < 50 mm. Utförs enligt bilaga 1, VA-material och arbetsbeskrivning. Spolposter, LTA Efter provtryckning ska tryckslangskopplingen förses med lock. Material och utförande enligt bilaga 2A, VA-material och arbetsbeskrivning. Ledningsmaterial och dimensioner LTA» PE 40 x 3,4 SDR 17 är minsta dimension som servisledning till en fastighet.» PE 50 x 5,8 SDR 17 är minsta dimension som allmän distributionsledning. 7

8 » Ledningar skall utföras med svetsning alternativt elektrosvetsmuffar eller PRKkopplingar (eller likvärdiga).» Backventil skall monteras på servistryckledningen. Huvudmannen monterar denna i samband med anslutning.» För att styra avloppsflödet i bestämd riktning monteras I vissa fall backventil även på huvudledningsnätet. Detta bestäms under projekteringstiden.» Tryckavloppsledning ska vara försedd med brun stripe.» Anslutning av tillkommande serviser på LTA system Anslutning på vattenledning med dimension PE 63 eller större, kan utföras under tryck eller trycklöst. Vid anslutning under tryck används anborrningsbygel eller elsvetssadel enligt material- och arbetsbeskrivning, bilaga 2A. Vid trycklöst utförande används T-rör, elsvets- eller typ PRK-kopplingar. Vid dimensioner PE 50 eller mindre sker anslutningen via typ PRK koppling eller elsvets T-rör. Vattenavstängning sker genom klämning eller om möjligt genom ventilstängning. Anslutning på tryckavloppsledning PE 63 eller större, kan ske under tryck eller trycklöst. Vid anslutning under tryck används mekanisk anborrningsbygel typ Hawle. Vid trycklöst utförande används T-rör, elsvets- eller typ PRK-kopplingar. Vid dimensioner PE 50 eller mindre sker anslutningen via typ PRK koppling eller elsvets T-rör. Avstängning sker genom klämning. Vid avstängning måste hänsyn tas till uppströms liggande pumpar, som inte får gå för länge mot stängd ledning. Detta kan lösas genom öppnande av spolpost om sådan finns, eller genom urdragning av elhandske på uppströmsliggande pumpar. Med noggrann planering av avstängningstidpunkt och arbetsplanering bör anslutningen kunna genomföras utan nämnda åtgärder. Där huvudledningarna är förlagda i isolerlåda med frostskyddskabel och även servisen ansluts på samma sätt, måste hänsyn tas till den extra längd på frostskyddskabeln som erhålls, så att effekten räcker till. Vid osäkerhet kontaktas leverantören av frostskyddet. Enstaka serviser utgör normalt inga problem. Innan frostskyddskabeln kapas mäts frostskyddsslingans isolation och resistans. Värdena jämförs med uppgifter på relationsritning. Innan kapning kontaktas leverantören för information om utförande. Efter kapningen skarvas med motsvarande typ av kabel enligt färgmärkning på kabeln. Färgen anger resistans/m. Skarven skyddas genom hartsgjutning i dosa. Efter skarvningen mäts frostskyddskabeln avseende isolation och resistans, värdena jämförs med de som uppmättes före kapningen. Om ok kan återfyllning göras. De nya mätvärdena förs in på relationsritning. I vissa fall kan servisens isolerlåda med frostskyddskabel bytas ut mot annan frostskydd med hästskoisolering t ex. Beräkning om detta är möjligt måste då göras Tryckslag» Orsaker beräkningsmetoder, skyddsåtgärder och mätningar utförs enligt VAV P 58.» En tryckslagsberäkning bör alltid utföras på långa rörledningar för att säkerhetsställa att inga skadliga tryck kan uppstå i ledningen samt att avgöra vilket skydd som är lämpligt. 8

9 2.6.8 Tryckstegringspumpstationer Dimensionering och utförande utförs i enlighet med anvisningar i VAV publikation P 57. Systemval bestäms av de lokala förutsättningarna. I de fall bygg- och montageritningar samt dimensioneringsberäkningar inte ingår i förfrågningsunderlaget, ska entreprenören upprätta dessa. Beställaren ska granska och godkänna dem innan arbetena får påbörjas Avloppspumpstationer» Dimensionering och utförande utförs i enlighet med anvisningar i VAV publikation P47.» Antal anslutna personer, uppfordringshöjder etc. är avgörande för utformningen. Stor hänsyn ska tas till arbetsmiljöaspekter och luktproblem för omgivningen mm. Om luktproblem kan uppstå i framtiden på grund av tillkommande närliggande bebyggelse, ska hänsyn tas till det med avseende på utrymmesbehov för luktreducerande utrustning/anläggning. Minsta mått på överbyggnad ska vara 2,4x2,4 m.» I de fall bygg- och montageritningar samt dimensioneringsberäkningar inte ingår i förfrågningsunderlaget, ska entreprenören upprätta dessa. Beställaren ska granska och godkänna dem, innan arbetena får påbörjas Dokumentation» Entreprenören ska upprätta relationshandlingar enligt bilaga 2A, Material- och arbetsbeskrivning. Relationsritningar för ledningsnät ska dokumentera lägen, nivåer fram till och med förbindelsepunkter, dimensioner, material och andra inmätta egenskaper och funktioner. Protokoll, intyg från provningar och kontroller samt produktverifikationer ska ingå.» Vad gäller pumpstationer ansvarar entreprenören för att all erforderlig dokumentation finns tillgänglig, så att beställaren kan upprätta den tekniska dokumentation inkl riskanalys, som behövs för att kunna CE-märka färdig anläggning mot maskin, LVD, EMC samt minimidirektiven.» Entreprenören ska upprätta driftinstruktioner för pumpstationer enligt bilaga 2A Material- och arbetsbeskrivning. 9

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27

Teknisk handbok VA. Teknisk handbok Rev 1.0 Del 5 VA 2014-08-27 Teknisk handbok VA Innehållsförteckning Teknisk handbok VA... 1 Läsanvisningar... 3 1. Lagar, bestämmelser och riktlinjer... 3 1.1. Handlingar som åberopas... 3 2. Allmänna riktlinjer... 3 2.1. Placering

Läs mer

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5

1 ALLMÄNT 5. 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 2 1 ALLMÄNT 5 1.1 Handlingar som ska gälla när Sundbybergs stads stadsbyggnads- och miljöförvaltnings standard åberopas 5 1.1.1 AB04 5 1.1.2 ABT06 (Gäller för totalentreprenör och vid exploateringar).

Läs mer

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun

Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun Version 2015-10-01 Projekteringsanvisningar för kommunala vattenoch avloppsanläggningar i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD ADRESS Postadress: 442 81 Kungälv Besöksadress: Filaregatan 15 TELEFON

Läs mer

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11

Anläggningsdel Dimension Material Tryckklass SDR-värde. Servisledningar mm PE80 PN 10-12,5 SDR 11 1(5) MATERIALVALSPOLICY Utfärdare: Mathias Jönsson Datum: 2009-06-09 Rev 2016-11-01 PW För att uppnå så hög kvalitet och livslängd som möjligt på VA-ledningsnätet har Sölvesborg Energi tagit fram en förläggnings-

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning med LTA

Informationspaket för nyanslutning med LTA Informationspaket för nyanslutning med LTA Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet samt installationen av LTA-tanken.

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 2 Material Antagen: 2015-01-29 Mbn 8 Innehåll INLEDNING 4 DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M.M. 5 DEF.21 Fundament för stolpe för skylt

Läs mer

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden

Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden 2015-01-01 Information om vatten- och avloppsinstallationer inom Herrljunga Vatten ABs verksamhetsområden Va-anmälan Varje gång man bygger nytt, bygger om eller bygger till, det vill säga gör större förändring

Läs mer

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR)

TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) TEKNISK STANDARD (PROJEKTERINGSANVISNINGAR) FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Rev. 2011-08-30 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER... 3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR... 3 1.3 LEDNINGARS

Läs mer

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300

RAMBESKRIVNING-Förnyelse av vattenledning DN 400 och DN 300 2014-07-02 Sida 1 Kod Text RAMBESKRIVNING- ALLMÄNT Denna rambeskrivning med tillhörande situationsplan (701) redovisar den standard som föreslagits för projektet. Denna handling utgör underlag för eventuell

Läs mer

Informationspaket för nyanslutning

Informationspaket för nyanslutning Informationspaket för nyanslutning Hej Här får ni ett informationspaket som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan skall skickas

Läs mer

Information för nyanslutning

Information för nyanslutning Information för nyanslutning Hej Här får ni information som hjälper er att komma igång med er anslutning till det kommunala vatten- och avloppsnätet. Servisanmälan Servisanmälan, som bifogas informationspaketet,

Läs mer

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun

Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1:43 Tjörns kommun Uddevalla den 7 juni 01 Ny och ombyggnad av bostäder på skoltomten Åstol 1: Tjörns kommun Vatten- och avloppsanläggningar Utredning Gamla skolan Åstol 1 Allmänt Den gamla skolan på Åstol skall byggas om

Läs mer

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR

2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR 2011-02-09 TYRESÖ KOMMUN TEKNISK STANDARD FÖR VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNINGAR Tyresö kommun / 2011-02-09 2 (15) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT...3 1.1 LOKALA FÖRESKRIFTER...3 1.2 PLACERING AV LEDNINGAR...3

Läs mer

Placering av vattenmätare

Placering av vattenmätare Placering av vattenmätare Mätarens placering skall vara godkänd av VA-anläggningens huvudman, som har rätt att kostnadsfritt disponera platsen och ensam har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera,

Läs mer

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard

STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard STYRANDE DOKUMENT FÖR ANLÄGGANDE AV VA-ANLÄGGNINGAR Del 1 Teknisk standard Antagen: Senast reviderad: 2015-01-29 2015-10-13 Mbn 8 Innehåll 0. Inledning 2 Praktisk Tillämpning 2 1. Projektering/ Dimensionering

Läs mer

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN

BESTÄMMELSER FÖR INMÄTNING AV VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN sida 1 (6) VA-LEDNINGAR I KUNGSBACKA KOMMUN Fastställd: 2013-09-20 : 2016-09-16 Fastställare: : David Johnson Barbro Premmert 2 (7) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida ALLMÄNT 3 SAMORDNING 3 MÄTNINGSBESTÄMMELSER

Läs mer

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun

Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng 1:153 m.fl. Tjörns kommun Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng m.fl. Tjörns kommun Principer för vatten- och avloppsanläggningar, dagvattenhantering. Detaljplan för Gamla Salteriet Del av fastigheten Rönnäng

Läs mer

VA-fakta för fastighetsägare

VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare VA-fakta för fastighetsägare Uppsala Vatten och Avfall AB är VA-huvudman i Uppsala kommun. Här följer information om vatten och avlopp i en fastighet. Utgåva 2011 Ansvarsfördelning

Läs mer

Så gör du en anmälan om vatten- och avloppsarbeten

Så gör du en anmälan om vatten- och avloppsarbeten Så gör du en anmälan om vatten- och avloppsarbeten Anmälan ska innehålla 4 sidor. Anmälningsblanketten (2 sidor) Situationsplanen (1 sida) Information om vattenmätare (1 sida) Om du vill förtydliga något

Läs mer

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system

Teknisk handbok VA Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för VA-system Teknisk handbok A Region Gotlands projekterings- och anläggningsanvisningar för A-system Upprättad av Region Gotland eptember 2013 Göran Randahl TKF Christina Larsson BF Fastställd av A-huvudmannen Region

Läs mer

Checklista för val och installation av återströmningsskydd

Checklista för val och installation av återströmningsskydd Checklista för val och installation av återströmningsskydd Samtliga fastighetsägare i Borgholms kommun som är anslutna till den allmänna dricksvattenanläggningen skall förse inkommande dricksvattenledning

Läs mer

Bilagor tillhörande geoteknisk utredning

Bilagor tillhörande geoteknisk utredning Bilagor tillhörande geoteknisk utredning Bilaga 2.1 Laboratorieundersökningar Bilaga 2.2 Utbredning plan, mossmark Bilaga 2.3 Situations- och borrplan Bilaga 2.4 Sond- och provtagningsresultat BILAGA 2:1

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla

VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28. Lannekulla VÄLKOMNA! Informationsmöte VA-sanering 2011-11-28 Lannekulla Presentation Christer Adlerborn Byggledare Mikael Fellman Projektansvarig Lennart Torgelsson Stadsnät Michael Johansson VA-plan Informationsmöte

Läs mer

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se

Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba. Välkommen. www.vastvatten.se Informationsmöte VA utbyggnad för Palle Näbba Välkommen Medverkande på mötet - Mikael Svensson Projekt och utrednings chef, Västvatten AB - Martin Birgersson Projektledare, Västvatten AB - Gerhard Pettersson

Läs mer

Sundbybergs stad VA-teknisk standard

Sundbybergs stad VA-teknisk standard Sundbybergs stad VA-teknisk standard 1 ALLMÄNT 4 1.1 Handlingar... 4 1.1.1 AB04... 4 1.1.2 ABT06... 4 1.1.3 ABK09... 4 1.1.4 Svenskt Vattens publikationer och meddelanden... 4 1.1.5 Föreskrifter... 4 1.1.6

Läs mer

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - -

BBB.11 Topografiska förhållanden - - - - - BBB.12 Jordmåns- och vegetationsförhållanden - - - - - BBB.13 Geotekniska förhållanden - - - - - Denna mängdförteckning är upprättad enligt AMA Anläggning 07 om inget annat anges. Mätregler enligt MER Anläggning 07 om inte annat anges. Anbudsgivare skall i kolumnerna a-pris och kostnad föra in uppgifterna.

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Riktlinjer för sprinkleranläggningar

Riktlinjer för sprinkleranläggningar Riktlinjer för sprinkleranläggningar Innehåll 1 Vattentjänstlagen 2 Två huvudtyper av sprinklersystem 2.1 Konventionell sprinkler... 2.2 Boendesprinkler... 3 Återströmningsskydd 4 Riktlinjer 4.1 Konventionell

Läs mer

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare

Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Principutformning av utrymmen för montering av kallvattenmätare Anvisningarna är hämtade ur Svenskt Vattens publikation P100 3.2.1 Installation För mätare med q n fr o m 2,5 t o m 10,0 m 3 /h bör korrosionsskyddade

Läs mer

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun

Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Grundregler VA-Nät Härryda Kommun Såväl ledning som gata är investeringsobjekt med mycket lång livslängd. Det är därför totalekonomiskt sett i de allra flesta fall lönsamt att satsa på ett högklassigt

Läs mer

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser

Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Separering av dag- och dränvatten, fastighetsserviser Har du tänkt byta dina yttre VA-ledningar, eller göra om trädgården? Läs detta först! I den här foldern vill vi informera dig som är fastighetsägare

Läs mer

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA

Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Ansökan om nybyggnadskarta samt anmälan för sophämtning och servisanslutning VA Mariestad Töreboda Gullspång Fastighet som anmälan avser Fastighetsbeteckning Adress Fastighetsägare Person-/organisationsnummer

Läs mer

Teknisk Handbok. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se. Dec 07

Teknisk Handbok. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se. Dec 07 Teknisk Handbok Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Dec 07 PRESENTATION LPS(Low Pressure Sewer) är ett tryckavloppssystem som utvecklats i USA och Sverige. Det har varit i praktiskt bruk

Läs mer

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service

Att ansluta till kommunalt VA. Skövde VA, sektor service Att ansluta till kommunalt VA Skövde VA, sektor service Kommunalt vatten och avlopp Funderar du på vad kommunalt vatten och avlopp är? Varför du måste ansluta din fastighet när du bygger ett nytt hus innanför

Läs mer

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt VA. Anvisningar och information till fastighetsägare utanför verksamhetsområde VA i Trollhättans Kommun. Inledning Lista med

Läs mer

DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL

DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL DRIFTSÄTTNINGSPROTOKOLL Punkterna 1-11 Kontrollpunkter LTA-pump och 12-13 Kontrollpunkter elinstallation fastighet/elskåp i detta protokoll ska vara kontrollerade och genomförda senast samma dag som driftsättning

Läs mer

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening

Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening 2009-12-01 Allmänna bestämmelser för Bastuholmens Samfällighetsförening Allmänt Bastuholmens Samfällighetsförening och dess deltagande fastigheter är bundna av anläggningsbeslutet registrerat 2009-10-01

Läs mer

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund:

Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA. Bakgrund: Fastighetsägarens egna arbete Vallebygden VA Bakgrund: Fastighetsägarna har ansvaret att utföra en del egna arbeten (arbeten på egen tomt), de arbeten som utförs där kan i viss mån påverka stamnätens funktion

Läs mer

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun

Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Uddevalla 2013-05-14 Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning Detaljplan för Tanums-Rörvik 1:101 och 1:58 Tanums kommun Gatu- och va-anläggningar Utredning

Läs mer

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun

Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Uddevalla den 11 februari 2011 Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Utredning, principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Askums Anneröd 1:17 Sotenäs kommun Planområdet Askums Anneröd

Läs mer

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten

Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten Materialbeskrivning för VA-ledningsarbeten i Växjö kommun VA-avdelningen ver. 5 Inledning Det här dokumentet innehåller en beskrivning av de material som är godkända vid arbeten på VA-ledningsnätet i Växjö

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Innehållsförteckning Information om tryckavloppssystem... 1 (LTA = Lätt Tryck Avlopp)... 1 Vad är ett tryckavlopp?... 3 Kontakta Byggnadsförvaltningen...

Läs mer

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND

PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Svedala Kommun PM DAGVATTENHANTERING OCH VA-LÖSNINGAR I SEGESTRAND Karlskrona 2008-07-04 SWECO Environment AB VA-system, Södra Regionen ra01s 2005-11-11 Pär Svensson Uppdragsnummer 1230881 SWECO Östra

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(6) VA och dagvattenutredning Bilagor Till denna VA- och dagvattenutredning bifogas följande kartmaterial. Bilaga 1 Illustrationskarta med VA för Stare 1:109 m fl. Daterad 2011-11-28.

Läs mer

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp)

Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) _ Vad är ett tryckavlopp? En vanlig orsak till att man måste ha ett tryckavloppssystem är att det är bergigt och svårt att få ner avloppsrör

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING 1 (8) VATTEN OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID SPEXHULTASJÖN INFORMATION OM ANSLUTNING För områdena Rävsnäs, Stenören, Talludden, Vallbohaga, Spexhult, Solgläntan, Solhaga, Solbacka, Solvik och Soludden samt mellanliggande

Läs mer

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb.

Beräkning av tryckfall för vattenledning till ny detaljplan och golfklubb. PM UPPDRAG Gårdsby Fylleryd 2:2 UPPDRAGSNUMMER 1291764000 UPPDRAGSLEDARE Mattias von Porath UPPRÄTTAD AV Mattias von Porath DATUM 2012-01-24 PM VA-UTREDNING FÖR GÅRDSBY FYLLERYD 2:2 Dagvatten. Dagvatten

Läs mer

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne.

Du som fastighetsägare ansvarar för och bekostar alla installationer på din fastighet, både grävning ute och för en mätarplats inne. Gävle januari 2016 Fastighetsägare 1 Fastighetsägare 2 Adress Postnummer Ort Till våren är det dags för kommunalt vatten och avlopp! Vatten- och avloppsnätet där du bor blir färdigt under våren 2016. I

Läs mer

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet

Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd vid anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdet Råd och anvisningar till fastighetsägare vid anslutning av kommunalt vatten och avlopp utanför verksamhetsområde för allmänt VA i Trollhättans

Läs mer

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ

VA-UTREDNING. Regementsparken Växjö ALHANSA FASTIGHETER AB SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ ALHANSA FASTIGHETER AB Regementsparken Växjö UPPDRAGSNUMMER 1291904000 FÖR DETALJPLAN INOM REGEMENTSPARKEN, VÄXJÖ SWECO ENVIRONMENT AB VÄXJÖ VATTEN OCH MILJÖ MATTIAS VON PORATH/JONAS BACKÖ Sweco Innehållsförteckning

Läs mer

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun

ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun ABVA Allmänna Bestämmelser för Vatten och Avloppstjänster i Trollhättans kommun Fastställd av kommunfullmäktige i Trollhättans kommun 2011 02 28, 12, att gälla från och med 2011 03 01. Läs vår broschyr

Läs mer

Information om vattenmätare

Information om vattenmätare Information om vattenmätare Branschorganisationen Svenskt Vatten publicerar anvisningar för bl.a. montering av vattenmätare. Följande informationsskrift är framtagen utifrån Svenskt Vattens publikation

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde

Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde Viktig information till dig som har fastighet i ett omvandlingsområde www.sevab.com Kommunalt vatten och avlopp en investering för miljön och fastighetsvärdet Under perioden 2011-2020 finns det sju prioriterade

Läs mer

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2

Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Utbyggnad av kommunalt VA-nät Öbolandet etapp 1-2 Varför bygger vi ut VA-nätet? Trosa kommun växer med 100-200 invånare per år och sommarboenden omvandlas alltmer till permanentbostäder. Detta ställer

Läs mer

Anmälan för anslutning till vatten- och avloppsanläggning

Anmälan för anslutning till vatten- och avloppsanläggning Anmälan för anslutning till vatten- och avloppsanläggning Fastighetsbeteckning (för anslutning) Gatuadress Postadress Hustyp Bostadsfastighet Antal bostadshus:... Tomtyta (m 2 ):... Vattenanslutning...

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Montering och drift LPS1000

Montering och drift LPS1000 Montering och drift LPS1000 Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Sept 11 LPS allmänt LPS (Low Pressure Sewer) eller Tryckavlopp på svenska, skiljer sig från självfallsystem på flera sätt.

Läs mer

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet.

Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Information till dig som fastighetsägare i södra Boviken angående installation och inkoppling till det kommunala vatten- och spillvattennätet. Utbyggnaden av det kommunala vatten- och spillvattennätet

Läs mer

Vatten och avloppsanläggning. Tovrida udde. - information om anslutning 1

Vatten och avloppsanläggning. Tovrida udde. - information om anslutning 1 Vatten och avloppsanläggning Tovrida udde - information om anslutning 1 2 Informationen framtagen av tekniska kontoret 2011. Kerstin Nyström, projektledare. Sofia Alriksson, foto Marianne Brännman, layout.

Läs mer

SVINNINGE PARTNERING

SVINNINGE PARTNERING SVINNINGE PARTNERING Vi bygger vägar, vatten och avlopp Informationsmöte för fastighetsägare Skåvsjöholm 2012-11-12 Kvällens program Allmänt Svinningeprojektet VA-projektering och anslutning Vad sker under

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2014-04-01

Materialförteckning VA-material 2014-04-01 Sida 1 Titel Materialförteckning VA-material Innehållsansvarig Godkänd av Teddy Kärrman Anneli Fransson Reg. nr Utgåva nr RIK 0781 5.0 Handläggare Tomas Nilsson Publicerat 2014-05-21 Sid. nr 1 av 49 Materialförteckning

Läs mer

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering

Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Rekommendationer för dag- och dränvattenhantering Information från Borås Energi och Miljö AB I denna informationsskrift vill vi informera om hur man på ett bra och säkert sätt tar hand om sitt dagoch dräneringsvatten

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 5 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 5 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING

VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING VATTEN- OCH AVLOPPSANLÄGGNING VID GISSHULTSSJÖN - INFORMATION OM ANSLUTNING För Gisshults stugområde bygger Nässjö Affärsverk AB(NAV) allmän VA-anläggning med så kallad LPSteknik. Ledningsarbetet i stugområdet

Läs mer

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling

Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling 2015-02-03 R-0564.7 Kravspecifikation för inmätning som underlag för relationshandling Mätansvarig för entreprenaden, ska inför byggstart

Läs mer

Information om. Lätt Tryck Avlopp (LTA) Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) Vattenmätarplacering

Information om. Lätt Tryck Avlopp (LTA) Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) Vattenmätarplacering Information om Lätt Tryck Avlopp (LTA) Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) Vattenmätarplacering Postadress: 619 80 Trosa Besöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 31 E-post: rune.larsen@trosa.se

Läs mer

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster

Information till fastighetsägare. GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster Information till fastighetsägare om GÖTENE KOMMUNS Allmänna vatten- och avloppstjänster INNEHÅLL 1 Inledning... 3 2 Huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen... 3 3 Verksamhetsområde... 3 3.1 Fastighetsägare...

Läs mer

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA.

Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. Information till fastighetsägare vars fastighets avloppsledning skall anslutas till den allmänna anläggningen via LTA. 1 (6) Kort om LTA-system Ett LTA-system (Lätt Tryckavlopp) består av små pumpenheter,

Läs mer

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79)

ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) repo001.docx 2012-03-2914 UPPDRAGSNUMMER 1143576400 ÖVERSIKTLIG VA-UTREDNING FÖR HUS 13 (SICKLAÖN 13:79) 2014-06-04 SWECO ENVIRONMENT AB UPPDRAGSLEDARE AGATA BANACH HANDLÄGGARE ÅSA BENGTSSON SJÖRS KVALITESGRANSKARE

Läs mer

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan

Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Bön i Henån,Orust kommun 1(2) Väg och Va-utredning för ny plan Utbyggnad av väg och Va-ledningar Aqua Canale AB har fått i uppdrag att projektera vägar och va-ledningar inom planområdet på Bön. Förslaget

Läs mer

Principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Hövik 5:1 m.fl. Tjörns kommun

Principförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Hövik 5:1 m.fl. Tjörns kommun Uddevalla den 7 maj 00 rincipförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Hövik : m.fl. Tjörns kommun Översikt Hövik : rincipförslag för gator och va-anläggningar inom detaljplan för Hövik

Läs mer

VA och dagvattenutredning

VA och dagvattenutredning Teknisk försörjning 1(8) VA och dagvattenutredning Miljö Området ligger vid fjorden Gullmarn som är ett Natura 2000 område, vilket innebär att det klassas som områden med särskilda skydds- och bevarandevärden

Läs mer

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se

Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se Vi tar hand om era knepiga avloppsproblem! Från förslag till färdigt system. Skandinavisk Kommunalteknik AB www.kommunalteknik.se FÖRETAGET Skandinavisk Kommunalteknik AB Skandinaviens största leverantör

Läs mer

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA

Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Bilaga 1 Alternativ utbyggnadsmodell för VA Exempel på avtal Diarienummer: KS 2013/1902-32 Dokumentansvarig: Samhällsbyggnad/VA-teknik/Enhetschef Beredande politiskt organ: SU/KS Beslutad av: Kommunfullmäktige

Läs mer

Vad är avloppsvatten

Vad är avloppsvatten Vad är avloppsvatten Avloppsvatten delas in i: Spillvatten: förorenat vatten från t ex bad, dusch och WC. Renas i reningsverk. Dagvatten: regn- och smältvatten från t ex tak och hårdgjorda ytor. Leds ut

Läs mer

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun

Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun. VA-avdelningen, Håbo kommun Allmänna anvisningar för VA-arbeten i Håbo kommun VA-avdelningen, Håbo kommun 2012 2 1 Allmänt... 3 1.1 Huvudman för den allmänna va-anläggningen är:... 3 1.2 Tänk på innan projektering... 3 2 Projektering

Läs mer

Allmänna bestämmelser och anvisningar

Allmänna bestämmelser och anvisningar 2012-12-05 Allmänna bestämmelser och anvisningar För markarbeten inom eller intill jordförlagda anläggningar (ledningar, pumpstationer etc.) tillhörande Stockholm Vatten. I allmänna bestämmelser och anvisningar

Läs mer

Om dag- och dräneringsvatten

Om dag- och dräneringsvatten Om dag- och dräneringsvatten Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare BEGREPPSFÖRKLARING Avloppsvatten Förorenat vatten som avleds i avloppsledningsnätet. Kan bestå av spillvatten,

Läs mer

Projektering av VA-system

Projektering av VA-system Projektering av VA-system Teknisk standard SEVAB Strängnäs Energi AB Dammvägen 12a, Box 32, 645 21 Strängnäs Tel. 0152-460 50 Fax. 0152-188 88 kundservice@sevab.com www.sevab.com Innehållsförteckning Ändringar...3

Läs mer

Materialförteckning VA-material 2013-04-01

Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material 2013-04-01 Materialförteckning VA-material, Tekniska Förvaltningen skall tillämpas vid alla nyanläggnings och underhållsarbeten. Materialförteckningen anknyter till Anläggnings

Läs mer

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se

Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. orebro.se Dag- och dräneringsvatten. Riktlinjer och regler hur du ansluter det på rätt sätt. 1 orebro.se Var rädd om ditt hus! Om du ansluter ditt dag- och dräneringsvatten rätt, minskar du risken för översvämning

Läs mer

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR

FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR FASTIGHETSÄGARNAS ANSVAR OCH MÖJLIGHET ATT FÖREBYGGA ÖVERSVÄMNINGSSKADOR ETT SAMVERKANSPROJEKT MELLAN LÄNSFÖRSÄKRINGAR SKÅNE OCH SVENSKT VATTEN UTVECKLING 1 Bakgrund Med anledning av det stora antalet

Läs mer

Bilaga 1. Bostäder i Hultet södra delen Partille kommun, Västra Götalands län Upprättad 2012-02-28 XXX. cirkulationsplats. busshållplats.

Bilaga 1. Bostäder i Hultet södra delen Partille kommun, Västra Götalands län Upprättad 2012-02-28 XXX. cirkulationsplats. busshållplats. 0 10 50 100 m Skala 1:1000 vid format A1 Beslutsdatum Instans Detaljplan. Illustrationskarta Utställningshandling Bostäder i Hultet södra delen Partille kommun, Västra Götalands län Upprättad 2012-02-28

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Finnekumla fiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 6 Finnekumla fiber Ekonomisk förening Org.nr: 769626-1358 UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDESKRIVNING AVSEENDE SCHAKTENTREPRENAD Denna beskrivning ansluter till

Läs mer

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning

Projektledare Handling upprättad av Rev datum. Status Handläggare Handling. Förfrågningsunderlag Bengt Lander Rambeskrivning 2014-03-02 Sida 1 Förfrågningsunderlag Rambeskrivning Kod Text RAMBESKRIVNING-Mark Tryckledningar för SA och V mellan norra delen av Trelleborgs hamn och Östergatan i Trelleborgs kommun. Styrbar borrning

Läs mer

ABVA 2006. Inledande bestämmelser

ABVA 2006. Inledande bestämmelser ABVA 2006 Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Bromölla-, Hässleholms-, Hörby-, Osby-, Perstorps- Kristianstads- och Östra Göinge kommun. Gäller fr.o.m.

Läs mer

VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD

VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD Enskild anslutning till allmän anläggning för vatten och avlopp Anvisningar och information för samfälligheter och fastighetsägare utanför VA-verksamhetsområden i Kungälvs kommun VA-VERKET SAMHÄLLSBYGGNAD

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 1 av 6 Länghem Landsbygd Fiber UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Länghem Landsbygd Fiber Sida 2 av 6 Denna beskrivning ansluter till AMA Anläggning

Läs mer

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten

Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Projektering, arbetsbeskrivning och relationshandling för vatten- och avloppsarbeten Gäller fr.o.m. september 2015 Förord Anledningen till att vi har tagit fram det här dokumentet är för att vi vill veta

Läs mer

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT

UTBYGGNAD AV FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 1 av 5 Månstadfiber Ekonomisk Förening UTBYGGNAD AV FIBERNÄT UTFÖRANDEBESKRIVNING ENTREPRENAD FÖR FIBERNÄT Månstadfiber Ekonomisk Förening Sida 2 av 5 Denna beskrivning

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö

Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Utbyggnad av allmänt dricksvatten och spillvatten på Skarpö Agenda Presentation av projektmedlemmar Kort om Roslagsvatten Bakgrund Vad är gjort hittills? Vad händer? Hur påverkas du? Frågestund Projekt

Läs mer

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun

Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun Material- och Arbetsbeskrivning för VA-arbeten i Svedala kommun 2009-08-26 Handlingen är baserad på beskrivning från Jönköpings kommun 2 Om föreskrifterna i denna handling skiljer sig från fabrikantens

Läs mer

Information om tryckavloppssystem

Information om tryckavloppssystem Information om tryckavloppssystem (LTA = Lätt Tryck Avlopp) 2 Vad är ett tryckavlopp? Du som har fått denna information bor i ett verksamhetsområde där avloppsvattnet måste pumpas bort från fastigheten.

Läs mer

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet

Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Information om anslutning till det kommunala lågtryckavloppssystemet Tryckavlopp i Höganäs kommun Med hjälp av ett tryckavloppssystem som kallas LTA, lågtryckavlopp, är det i de delar av kommunen där systemet

Läs mer

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA

UaFS Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Blad 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR VATTEN OCH AVLOPPSTJÄNSTER I UDDEVALLA KOMMUN - ABVA Fastställd av kommunfullmäktige i Uddevalla kommun 2014-11-12, 201, att gälla från och med 2014-11-12. Dessa bestämmelser

Läs mer

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt.

VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. VA som i Vatten och Avlopp. Bekvämt, helt enkelt. I den här broschyren vill vi ge dig sakliga besked om vad det innebär när Mälarenergi har ansvaret för vatten och avlopp hos dig. Vår syn på Vatten och

Läs mer