Stadsbyggnadsnämnden 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadsnämnden 2015"

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden 2015

2 SOLNA STAD Stadsbyggnadsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) Verksamhetsplan och budget 2015 () Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till verksamhet, nämndmål, internkontrollplan, konkurrensplan, förändringar i taxor samt driftbudget för den skatte- respektive taxefinansierade verksamheten under 2015 med inriktning för åren Röstförklaring Bernhard Huber anmäler att (MP) avstår från att delta i beslutet och lämnar en röstförklaring i enlighet med bilaga 1 till protokollet. Martin Eliasson anmäler att (S) inte deltar i beslutet och hänvisar till eget förslag till kommunfullmäktige i november. Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreslagen verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för åren Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta stadsbyggnadsnämndens förslag till nya taxor för trafikanordningsplaner, nya taxor för laserdata, adresser och leveransmedia inom kart- och mätavdelningen, samt reviderade taxor för baskarta, nybyggnadskarta, grundkarta, GIS-skikt och timersättning inom kart- och mätavdelningen. Noteras till protokollet att (MP) och (S) inte deltar i beslutet. Signatur

3 '01>w 1 2D ~~ ~ I D ~ J 5 ) '2 1 b, l~c,. 1 Solna, 15 oktober 2014 Stadsbyggnadsnämnden Ärende 4, SBNj2014:1515 Verksamhetsplan och budget Röstförklaring Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för 2015 utan hänvisar till värt eget budgetförslag som vi lägger fram till kommunfullmäktige i november Bernhard Huber Miljöpaltiet de gröna

4 SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen SID 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till verksamhet, nämndmål, internkontrollplan, konkurrensplan, förändringar i taxor samt driftbudget för den skatte- respektive taxefinansierade verksamheten under 2015 med inriktning för åren Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade om preliminär verksamhetsplan och budget för 2015 den 16 juni Stadsbyggnadsnämndens nettokostnadsram för driftbudgeten beslutades bli tkr. Denna ram har justerats med anledning av förväntad intäktsökning p g a nya taxor för trafikanordningsplaner (TA-planer). Nettokostnadsram efter justering är tkr. Stadsbyggnadsförvaltningen har inom den ekonomiska ramen upprättat förslag till verksamhet, nämndmål, internkontrollplan, konkurrensplan, förändringar i taxor samt driftbudget för den skatte- respektive taxefinansierade verksamheten under 2015 med inriktning för åren Verksamhetsplan och budget 2015 MBL-förhandlades med Vision, Sveriges Arkitekter och Ingenjörerna. Förhandlingen avslutades i enighet. Förhandlingsprotokollet bilägges ärendet. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Att stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för åren Kristin Andersson Stadsbyggnadschef Magnus Åsman Stabschef Bilagor: Verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för inklusive konkurrensplan, internkontrollplan och förändrade taxor. MBL-förhandlingsprotokoll.

5 Stadsbyggnadsnämnden Sida 1 (20) Verksamhetsplan och budget för 2015 med inriktning för

6 SID 2 (20) Innehåll 1 Övergripande verksamhetsbeskrivning och prioriteringar Stadsbyggnadsnämndens mål och uppdrag Målområde Solna i utveckling Målområde Levande stad Målområde God ekonomisk hushållning Tvärsektoriella frågor Kvalitetsarbetet Medarbetare/Personal Driftbudget Stadsbyggnadsnämndens ramar Driftbudget Konkurrensplan (bilaga 1) Internkontrollplan (bilaga 2) Förändrade taxor (bilaga 3)

7 SID 3 (20) 1 Övergripande verksamhetsbeskrivning och prioriteringar Stadsbyggnadsnämnden är både myndighet och serviceorgan. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska stadsbyggnadsnämnden bl.a. verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Nämndens ansvar inrymmer hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. Nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållning som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Dessa verksamheter är helt avgiftsfinansierade. Stadsbyggnadsnämnden är också trafiknämnd. Plan- och byggavdelningen ansvarar för planläggning och bygglovgivning inklusive byggnadsinspektion. Planverksamheten omfattar ansvar för detaljplaneläggning, översiktlig trafikplanering och deltagande i övrig översiktlig planering. Inom bygglovenheten hanteras bygglovs- och bygganmälningsärenden samt påföljdsärenden. Tillsyn avseende obligatorisk ventilationskontroll och motordrivna anordningar som hissar och portar ingår i avdelningens ansvar. Verksamheten inom plan- och byggavdelningen är till största delen myndighetsutövning som styrs av plan- och bygglagen. Även under 2015 kommer arbetet till stor del att bestå av fortsatt planering och utbyggnad i de fem stora utvecklingsområdena, Hagastaden, Arenastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden och Solna city. Planarbete kommer även att ske i området kring Pampas/Ekelund och för tunnelbanan från Hagastaden till Arenastaden. Arbete pågår med framtagande av nya detaljplaner vilket innebär att bygglovsarbetet kan förväntas vara fortsatt intensivt gällande både ny och en alltmer omfattande befintlig bebyggelse. En del i det översiktliga planarbetet innebär att i samverkan med stadsledningsförvaltningen ta fram en ny översiktsplan. Ett översiktligt, strategiskt arbete kommer även att påbörjas för nya områden i Solna, exempelvis i Bergshamra. Inom trafikområdet kommer verksamheten bland annat att inriktas mot medverkan i stockholmsregionens översiktliga trafikplanering, utreda och ta fram förslag för att öka framkomligheten och tillgängligheten i Solnas vägnät för samtliga trafikslag. En viktig del i detta arbete är att färdigställa den nya cykelplanen. 3

8 SID 4 (20) Fastighetsavdelningen förvaltar och genomför investeringar i Solna stads fastigheter. Stadens fastighetsbestånd består i huvudsak av förskolor, skolor, omsorgsfastigheter och fastigheter för kultur- och fritidsverksamhet. Stadens bestånd omfattar ca kvm och inhyrning av verksamhetslokaler från andra fastighetsägare uppgår till ca kvm. Fastighetsavdelningen administrerar också en parkeringsverksamhet som består av uthyrning av garageplatser och markparkeringsplatser. Under året kommer fokus fortsatt att vara det löpande fastighetsunderhållet och anpassningar till verksamheternas behov och åtgärder för ökad tillgänglighet. En prioriterad uppgift under 2015 är att implementera ett förbättrat it-stöd för driftuppföljning och energiuppföljning. It-stödet möjliggör en tydligare kommunikation till verksamheterna om status på pågående arbeten. En översyn av avtalen kommer att ske med syfte att minska antalet underentreprenörer till förmån för egna ramavtal för olika fackområden. Investeringsverksamheten kommer att domineras av uppförandet av ishall vid Rittorp Arbetet med yteffektiviserings- och energieffektiviseringsinvesteringar samt klimat och miljöförbättrande investeringar fortsätter under 2015 i enlighet med plan. Stadsmiljöavdelningen kommer inom verksamheten med att förvalta allmän platsmark och allmäntekniska anläggningar under året bland annat att fokusera på att fortsätta utveckla metoder och rutiner för uppföljning och kontroll av driftentreprenaderna. En förbättrad process för beviljande av TA-planer, och krav på dessa kommer att implementeras under Enköpingsvägen kommer under 2015 att övertas från Trafikverket Fortsatt arbete med att förbättra standarden på staden gatunät, där målning kommer att prioriteras. Målning av GC-banor, och framtagande av ny vägvisningsplan för cykelnätet Vidare kommer ett antal dynamiska hastighetsskyltar att användas för tillfällig hastighetsbegränsning och mätning av trafikflöden Under året kommer nytt avtal för parkskötsel att tas fram, då befintligt avtal löper ut. Utbytet av belysningsarmaturer fortsätter i syfte att få en mer driftsäker och energieffektiv belysning. Arenastadens fortsatta utbyggnad innebär även under 2015 en utmaning för stadsmiljöavdelningen där målet är att skapa en fungerande stadsdel för boende, gående, cyklister och fordon både till vardags och under evenemang, trots en intensiv byggverksamhet. Under året kommer avdelningen att tillsammans med exploateringsavdelningen och planavdelningen genomföra en ny process för projektstyrning i stadsbyggnadsprocessen En ökad insats då det gäller projektledning av byggnation inom våra stadsutvecklingsprojekt kan förväntas under 2015, då staden numera själv övergår till att bygga allmän platsmark Ett arbete för att ställa bättre krav på tekniskt utförande och kvalitet i stadens byggprojekt kommer att genomföras. Som ett led i utvecklingen av stadens parker, grönområden kommer ett antal åtgärder att genomföras utifrån den nya grönplanen. En temalekplats i Bergshamra skall byggas, och 4

9 SID 5 (20) stadens gångvägar runt Brunnsviken kommer att ses över, samt en upprustning vid Tivoliområdet ska planeras och genomföras Inom avfallsenheten fortsätter matavfallsinsamlingen mot uppsatta mål i avfallsplanen. Även aktivitet inom avfallsminimering, till exempel minskat matsvinn och återbruk (kopplat till avfallsplanen), kommer det att arbetas vidare med. Sophämtningens arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsfrågor fortsätter att vara en prioriterad arbetsuppgift. Under året är ambitionen att återvinningsgraden för förpackningar ska öka ytterligare, enligt samverkansavtal med FTI och med fokus på markupplåtelsefrågor och projekt inom fastighetsnära insamling (FNI). Åtgärder för att underlätta för medborgarna att bli av med farligt avfall på ett miljöriktigt sätt utvecklas vidare. Leveranser av både GIS-och kartdata till de stora stadsutvecklingsprojekten och till utbyggnaden av tunnelbanan beräknas bli en fortsatt omfattande uppgift för Kart- och mätavdelningen under året. Det påbörjade arbetet med utveckling av mätsidan kommer också att fortsätta. Snabbare inmätning underlättar produktionen av nybyggnadskartor och grundkartor. Det ger också bättre förutsättningar för uppdateringen av baskartan, där efterfrågan ökar i och med stadens många stora projekt. Detta kommer bland annat att åstadkommas genom fortsatt test av fotogrammetrisk kartering som arbetsmetod och användning av mätkonsult vid arbetstoppar. Under 2015 kommer bättre information på webben, tydligare beställningsblanketter och en tydligare taxa för kart- och mätavdelningens produkter att underlätta både för beställare och för handläggare. Inom ramen för ekonomistaben ska förvaltningens stödprocesser tydliggöras, utformas och dokumenteras. Ekonomiadministrationen ska fortsatt utvecklas och förbättras genom att fokus läggs på att metoder och rutiner rörande kund- och leverantörsfakturor. Verksamhetsplanerings-, uppföljnings- och rapporteringsverksamheten ska fortsatt utvecklas i syfte att förenkla avdelningschefernas planering, genomförande, uppföljning, rapportering och utvärdering av verksamhet och ekonomi. Detta bland annat genom framtagande av mallar och utveckling av metoder som våra stödsystem (QlikView, Raindance, VITEC m fl.) stödjer. Metoder för att stödja verksamheterna att följa upp entreprenadavtalen och de åtaganden som de gjort i tecknade avtal är prioriterad uppgift även under Kommunikationsarbetet Stadsbyggnadsförvaltningen kommer under 2015 att fortsätta det förstärkta kommunikationsarbetet genom en tydlig och stadsgemensam arbetsprocess som medför ett mer strategiskt förhållningssätt. Utgångspunkten för arbetet är stadens gemensamma arbete för planerad kommunikation. Den planerade kommunikationen tar avstamp i en kartläggning av de viktigaste frågorna för respektive förvaltning i staden. Kartläggningen styr sedan hur förvaltningen prioriterar och 5

10 SID 6 (20) planerar sina kommunikationsinsatser för året. Genom att alla förvaltningar använder samma arbetsmetod kommer vi att kunna samordna kommunikationen på ett bättre sätt. Fördelarna blir att budskap, tilltal, val av kommunikationskanal och aktivitet blir mer enhetliga och ger en tydligare kommunikation till Solnas medborgare och andra målgrupper. Kommunikationsarbetet ska bygga på viktiga händelser inom förvaltningens verksamhetsområde, såväl nya frågor som årligen återkommande händelser. Kommunikationsinsatserna ska fokusera på de mest angelägna frågorna för förvaltningen enligt verksamhetsplan 2015, men det ska även finnas beredskap för att kommunicera kring frågor som uppkommer under året. Kontaktcenter Den 14 oktober 2013 beslutade kommunstyrelsen att införa ett stadsgemensamt kontaktcenter från och med 15 januari Syftet med ett kontaktcenter är att förbättra servicen, öka tillgängligheten och förbättra bemötandet genom att skapa en väg in till alla stadens tjänster, som ger kortar kontaktvägar, frigör arbetstid och avlastar förvaltningarna genom att frågor besvaras och omhändertas direkt i kontaktcenter. Dessutom skapas nya möjligheter till god överblick av vilka frågor som kommer in till staden och kommer på så sätt bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling och strategisk kommunikation. Att införa ett stadsgemensamt kontaktcenter skapar många möjligheter till en bättre service till medborgare och företag och en effektivare verksamhet hos samtliga nämnder. För att uppnå detta behöver samtliga nämnder anpassa sin verksamhet för att nå full effekt av kontaktcentret. Nedan beskrivs kortfattat hur stadsbyggnadsförvaltningen avser gå till väga. Målet är att 70 procent av frågorna besvaras eller tas om hand direkt vid första kontakten. De frågor som kontaktcentret inte kan eller ska besvara styrs kontrollerat till ansvarig förvaltning. Förvaltningen ger frågeställaren återkoppling inom tre dagar med besked om hur frågan hanteras eller när handläggningen av ärendet beräknas vara klar. Systemstödet som upphandlats till kontaktcenter ger förvaltningen och staden som helhet större möjlighet att systematiskt följa upp och utveckla tillgänglighet, bemötande och service. För att kontaktcenter alltid ska ha korrekt information om förvaltningens verksamhet är det förvaltningen som äger och ansvarar för information och svar på vanliga frågor som hanteras i systemstödet. Det innebär att förvaltningen kontinuerligt måste uppdatera, komplettera och revidera informationen i systemstödet. Systemstödet ska användas både av kontaktcenter och förvaltningen och stödjer hela flödet från medborgarens eller företagarens fråga till dess att ärendet är avslutat och återkopplat. Systemstödet ger därmed förvaltningen ett dagligt stöd i att upprätta god servicenivå. Rapporter och analyser av informationen ger en ökad kunskap om och en bättre överblick av frågor och ärendeflöden. Den kunskapen kan tillsammans med övrig uppföljning och analysanvändas för att stärka stadens kommunikation och kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Kontaktcenter och respektive förvaltning kommer att ha 6

11 SID 7 (20) löpande avstämningar för att ständigt förbättra servicen och gemensamt identifiera möjliga förbättrings- och utvecklingsområden. I undersökningar och fokusgrupper bekräftas vikten av att skapa rätt förväntningar hos målgrupperna genom att berätta hur lång tid det tar att få återkoppling och/eller besked om handläggningstiden. Förvaltningen ska därför kontinuerligt se över och vid behov föreslå nämnden förslag till reviderade kvalitetsdeklarationer kring bl.a. handläggningstider inom respektive verksamhetsområde. För stadsbyggnadsförvaltningen kommer särskilda insatser göras för att kontaktcenter ska få digital tillgång till handlingar. Detta möjligör att besök till förvaltningen i större utsträckning kan hållas till entreplan. Ett intensifierat arbete med att ta fram korrekt och aktuell information på webben är avgörande för att kontaktcenter ska avlasta handläggare i den utsträckning som planerat. 7

12 SID 8 (20) 2 Stadsbyggnadsnämndens mål och uppdrag 2.1 Målområde Solna i utveckling Inriktningsmål Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Effektmål Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska öka i medborgarundersökningen år 2015 jämfört med (År 2013 NRI 63). Indikatorer Genomsnittstid mellan beslutat planuppdrag och antagen detaljplan. Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer till Solna. Genomförda projekt/aktiviteter som gynnar framkomligheten i Solna. Antal färdigställda bostäder. Effektmål Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 75 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år (År 2011 och 2013 NKI 70). Indikatorer Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande bygglov. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande markupplåtelse. Nämndmål - NKI för bygglov i Solna ska öka till minst 75 i 2015 mätning. ( ) 8

13 SID 9 (20) 2.2 Målområde Levande stad Inriktningsmål Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Effektmål Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska öka i medborgarundersökning år 2015 jämfört med (År 2013 NRI 61) Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter. Antal dagar från upptäckt/inkommen anmälan om klotter på stadens fastigheter till det är sanerat. Antal dagar från upptäckt/inkommen anmälan av trasig lampa på lyktstolpe till det är åtgärdat. Effektmål Solnas medborgare, företag och besökare ska erbjudas goda möjligheter att kunna agera miljövänligt. Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med stadens miljöarbete Antal möjliga uppställningsplatser för lånecyklar på allmän platsmark i Solna. Avfallshantering Solnabornas insamling av hushållsavfall till förbränning. Antal hushåll och företag i Solna med möjlighet att sortera matavfall. Mängden utsortering av rent matavfall, tidningar och förpackningar i Solna. Medborgarnas nöjdhet med tillgängligheten till återvinningscentraler i kommun. Energieffektivisering Energianvändningen avseende belysning på allmän platsmark. Fjärrvärmeanvändningen inom stadens egna fastigheter. Antalet gamla armaturer som bytts ut till mer effektiva armaturer. Antalet nya ljuspunkter på allmän platsmark i Solna. Antal genomförda energieffektiviseringsåtgärder. Nämndmål - Av det matavfall som genereras inom Solna kommun 2015 ska minst 22 % samlas in för biologisk behandling. - Antalet hushåll som har möjlighet att sortera matavfall ska under 2015 öka till Effektmål Medborgarnas nöjdhet med gator och vägar i Solna ska öka i medborgarunder-sökningen år 2015 jämfört med år (År 2013 NMI - 52) Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med underhåll. Medborgarnas nöjdhet med snöröjning. Medborgarnas nöjdhet med belysning. Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten. Antal timmar efter snöfall till att de kommunala vägarna åter har normal framkomlighet. Antal timmar efter inträffat halt väglag till att de kommunala vägarna åter har normal framkomlighet. 9

14 SID 10 (20) Antal dagar efter upptäckt/inkommen anmälan till att potthål är åtgärdade. Nämndmål - Medborgarnas nöjdhet med underhåll ska öka till minst 6,0 (2012 5,8, ,6). - Medborgarnas nöjdhet med snöröjning ska öka till minst 5,1 (2012 5,1, ,9). - Medborgarnas nöjdhet med belysning ska öka till minst 6,5 (2012 6,5, ,4). - Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten ska öka till minst 5,9 (2012 5,9, ,8). Effektmål Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmän plats och allmänna lokaler ska öka jämfört med år Indikatorer Inom lagstiftningen Enkelt avhjälpta hinder (EAH). Utom lagstiftningen Enkelt avhjälpta hinder (EAH). 2.3 Målområde God ekonomisk hushållning Inriktningsmål Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (År ,12 per skattekrona) Indikatorer Kostnadsutvecklingen för stadens finansierade verksamheter. Nettokostnad per invånare. Effektmål Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2015 minst uppgå till 60 mkr. (År 2014 budgeterat resultat 45 mkr) Indikatorer Prognostiserad nämndavvikelse mot budget under året. Prognostiserade övriga avvikelser mot budget under året. Effektmål Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 mkr över en rullande femårsperiod. (År mkr under en rullande femårsperiod) Indikatorer Prognostiserad avvikelse mot budget under året. Prognostiserade re- och nyinvesteringar. Effektmål Solna stads medarbetares engagemang ska öka i 2015 års medarbetsundersökning jämfört med år 2014 (År 2014 Solna HME 78) Indikatorer Solna stads medarbetares motivation till sitt arbete. Solna stads medarbetares förhållande till sin chefs ledarskap. Solna stads medarbetares kunskap och delaktighet i sin verksamhets styrning. Solna stads sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i förhållande till genomsnittet i Stockholms län. 10

15 SID 11 (20) Effektmål Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. (Bokslut år :a plats) Indikatorer Kostnadsutvecklingen för stadens finansierade verksamheter. Nettokostnad per invånare. Prognostiserad nämndavvikelse under året. Solna stads sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i förhållande till genomsnittet i Stockholms län. Effektmål Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka i medborgarundersökning år 2015 jämfört med år (År 2013 NMI 51) Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med: o Solnas bemötande och tillgänglighet. o Solna stads information. o Gång- och cykelvägar i Solna. o Gator och vägar i Solna. o Renhållningen och sophämtningen i Solna. o Miljöarbetet i Solna. Solna stads medarbetares engagemang i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. Solna stads sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid jämfört med genomsnittet i Stockholms län. Nämndmål Delmål - Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar i Solna ska öka till 50 ( , ). - Medborgarnas nöjdhet med belysning av GC ska öka till 6.0 (2012 6,0, ,8 ) - Medborgarnas nöjdhet med underhåll och skötsel av GC öka till 5,7 (2012 5,6, ,5 ) - Medborgarnas nöjdhet med snöröjning av GC öka till 5,0 (2012 4,8, ,6 ) - Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten av GC ska öka till 5,9 (2012 5,9, ,8 ) Delmål - Medborgarnas nöjdhet med renhållning och sophämtning i Solna ska minst bibehållas på 2013 års nivå ( , ). - Medborgarnas nöjdhet med sophämtningen minst bibehållas på 2013 års nivå (2012 7,1, ,9 ) - Medborgarnas nöjdhet med tillgängligheten till återvinningscentraler ska öka till 5,8 (2012 5,4, ,6) - Medborgarnas nöjdhet med åtgärder mot klotter och annan skadegörelse ska minst bibehållas på 2013 års nivå (2012 6,1, ,0) - Medborgarnas nöjdhet med renhållning av parker och allmänna platser öka till 6,0 (2012 5,8, ,9) 11

16 SID 12 (20) 3 Tvärsektoriella frågor För stadsbyggnadsnämndens verksamhet är den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i stadens fastigheter den enskilt mest prioriterade delen i det tvärsektoriella arbetet. Detta ingår som en naturlig del i plan- och bygglovsarbetet, i anläggandet av ny offentlig miljö och i byggandet/ombyggandet av stadens fastigheter. Den verksamhetsövergripande miljöfrågan är ett förhållningssätt till att utveckla och främja ett miljövänligt agerande i staden. Stadens fokus är på områdena; hållbar samhällsplanering, effektiva transporter och resande, trygg och effektiv energianvändning, kretsloppsbaseras avfallshantering samt sunda inomhusmiljöer. Stadbyggnadsnämnden arbete är av avgörande betydelse för en positiv utveckling i alla dessa fokusområden. Stadens miljöpolicy genomsyrar nämndens arbete med trafik, stadsmiljö och detaljplaner Stadsmiljöavdelningen arbetar specifikt med aktiviteter kring kretsloppsanpassad avfallshantering och sunda inomhusmiljöer är för fastighetsavdelningen prioriterad vid planering av periodiskt underhåll. Vid gjorda och kommande rekryteringar är förutom rätt kompetens och personliga egenskaper också ett mål att behålla den stora mångfald som finns på förvaltningen. 4 Kvalitetsarbetet Nämnden arbetar kontinuerligt med att utarbeta åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer. Ett antal planerade åtgärder för att säkerställa uppställda åtaganden i kvalitetsdeklarationerna kommer att utföras under Ett verksamhetssystem som stödjer handläggningen av bygglov så att personalresurserna inom bygglovsenheten kan utnyttjas på ett effektivare sätt och på så sätt kunna säkerställa åtagandena i kvalitetsdeklarationerna. För att öka effektiviteten och servicen kommer under 2015 informationen på webbsidorna att fortsätta utvecklas. Inom stadsmiljö kommer en förbättrad process för beviljande av TA-planer att genomföras. Syftet med förändringen är TA-planerna ska kunna användas i kommunikationen med Solnaborna om pågående trafikarbeten, samt att säkerställa att olägenheterna för gång, cykeloch biltrafikanter minimeras. Tillsammans med exploatering drivs ett förbättringsarbete med utveckling av de processer och stödjande verktyg som behövs för verksamheten. Två aktiviteter kommer att prioriteras. För det första ett genomförande av Solnas nya stadsbyggnadsprocess; dvs det nya arbetssätt för markutvecklingsprojekten som förvaltningen för närvarande utvecklar tillsammans med exploateringsenheten. För det andra en utveckling av verktyg för kalkylering och tidplanering både på projektnivå och på en stadsövergripande nivå. Detta skall resultera i en bättre samordning mellan markutvecklingsprojekten och ökad prognossäkerhet avseende antalet tillkommande bostäder och projektens påverkan på stadens investeringsbudget. 12

17 SID 13 (20) 5 Medarbetare/Personal Under 2015 kommer åtgärder för att öka medarbetarnas nöjdhet med sin arbetssituation och öka medarbetarnas engagemang prioriteras i syfte att behålla och förbättra den minskning i personalrörlighet som skett under 2014 jämfört med tidigare års mycket höga personalrörlighet. Medarbetarundersökningen visade två tydliga förbättringsområden för att öka medarbetarnas engagemang. Tydligare mål och styrnings arbete, samt förbättrade verktyg för att hantera upplevd stress. Att fortsätta det ständiga förbättringsarbetet med att involvera medarbetarna i att ta fram de aktiviteter som leder mot uppställda mål blir därför viktigt även under nästa år. En ökad delaktighet i planeringen av verksamheten är även en effektiv åtgärd mot upplevs stress. Workshops och utbildning om stresshantering kommer hållas under året. Redan vidtagna åtgärder kommer att fortsätta under Förvaltningsgemensamma arbetsplatsträffar hålls varje månad i syfte att tydliggöra kopplingen mellan politik, verksamhet och individ. Formerna för dessa utvecklas ständigt. En trivselgrupp finns som tar fram gemenskapsförbättrande aktiviteter utanför ordinarie arbetstid. Arbetet med fortsatt utveckling av arbetsformer och arbetsrutiner i ny beslutad detaljorganisation är ett fokusområde. Där det finns behov kommer arbetsbeskrivningar samt roll- och uppgiftsfördelningar förtydligas. Under 2015 skall individuella utvecklingsplaner utarbetas för varje medarbetare som ska vara kopplad till individens och avdelningens behov. En analys av kompetensförsörjningen på förvaltningen sker kontinuerligt i syfte att säkra framtidens kompetensbehov. En anpassning av detaljorganisationen görs med anledning av införandet av Kontaktcenter. Ny detaljorganisation ska gälla från Stadsbyggnadschef 50 3 Ekonomistab Verksamhetscontroller Huvudregistrator Plan och bygg Kart och mät Fastighe t Stadsmiljö 7 8 Planenhet Bygglovenhe t 13

18 SID 14 (20) 6 Driftbudget 6.1 Stadsbyggnadsnämndens ramar År 2014 Ram Generell kompensation 282 Avgår sänkt internränta Avgår tillfälligt tillskott skolupprustning Avgår ökade avgifter parkeringsintäkter m m. Avgår tillfälligt tillskott upprustning offentlig miljö Avgår ram exploatering flyttar till KS Tillfälligt tillskott för att uppgradera förskole- och skollokaler Tillfälligt tillskott för att säkra skötsel av gata och park Tillfälligt tillskott cykelplan År 2015 Ram Generell kompensation 127 Tillskott höjd internränta Ny ram År 2016 Ram Generell kompensation 198 Avgår tillfälligt tillskott för att uppgradera förskole- och skollokaler Avgår tillfälligt tillskott för att säkra skötsel av gata och park Avgår tillfälligt tillskott cykelplan Ny ram År 2017 Ram Generell kompensation 200 Tillskott höjd internränta Ny ram

19 SID 15 (20) 6.2 Driftbudget 2015 Stadsbyggnadsnämndens nettokostnadsram för driftbudgeten beslutades i kommunstyrelsen juni 2014 bli tkr. Planerade nya taxor på TA-planer beräknas ger ökade intäkter på 500 tkr. Förändrade taxor på kart- och mätavdelningen väntas inte ge något nettotillskott. Ramen efter justering med förväntad intäktsökning för TA-planerna är tkr. Stadsbyggnadsnämnden Budget Budget Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier 0 0 Lokalkostnad 0 0 Övr driftkostnader Summa kostnader Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader Stab inkl. förvaltningschef Budget Budget Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader

20 SID 16 (20) Fastighet Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader Inhyrningskostnader Värme, el och vatten Fastighetsskötsel Fastighetsadministration Övriga fastighetskostnader Underhåll Fördelat på: Periodiskt underhåll Felavhjälpande underhåll Skadegörelse Summa kostnader Hyresintäkter Parkeringsintäkter Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader Tillfälligt tillskott för att uppgradera förskole- och skollokaler på tkr ingår i periodiskt underhåll. 16

Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016-2017

Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016-2017 2015-02-1010 SID 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan och budget för 2015

Läs mer

Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för

Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2015-02-09 SID 1 (1) TND/2015:95 TJÄNSTESKRIVELSE Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för 2016-2017 Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om verksamhetsplan och budget

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011

Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011 Stadsbyggnadsförvaltningen Årsredovisning 2011 1 (12) Innehållsförteckning: Sid 1. Sammanfattning 3 1.1 Driftbudget totalt för nämnden 3 1.2 Investeringsbudget totalt för nämnden 3 2. Händelser av betydelse

Läs mer

SOLNA STAD. Budget 2011 (SBN/2010:1196) Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden Utdrag

SOLNA STAD. Budget 2011 (SBN/2010:1196) Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden Utdrag SOLNA STAD Sammanträdesprotokoll Stadsbyggnadsnämnden 2010-10-13 Utdrag 110 Budget 2011 (SBN/2010:1196) Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till drift-

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Nämndens nettokostnader avseende den skattefinansierade verksamheten är 51,2 mkr, vilket innebär ett underskott gentemot budget på 2,0 mkr.

Nämndens nettokostnader avseende den skattefinansierade verksamheten är 51,2 mkr, vilket innebär ett underskott gentemot budget på 2,0 mkr. SID 1 (21) ÅRSREDOVISNING 2013 Stadsbyggnadsnämnden 1. Sammanfattning Stadsbyggnadsnämndens ansvarar för stadens arbete med detaljplaner. Ansvaret omfattar hela processen från planering till färdiga byggnader

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

118 Byggnadsnämndens budget för 2016 (BND/2015:761)

118 Byggnadsnämndens budget för 2016 (BND/2015:761) SOLNA STAD Byggnadsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2015-10-14 118 Byggnadsnämndens budget för 2016 (BND/2015:761) Sammanfattning Kommunstyrelsen har 15 juni 2015 beslutat om planeringsunderlag inför

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal)

Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på offentlig mark (grävtillstånd, TA-planer, markavtal) 7 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Frohm Jöran Lindström Roger Datum 2015-08-04 Diarienummer GSN-2015-1796 Gatu- och samhällsmiljönämnden Avgifter och viten vid ledningsförläggning och arbete på

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416. Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Karolina Ernarp Tjänsteskrivelse 1 (7) 2015-02-05 MHN/2014:1416 Årsredovisning 2014 Förslag till beslut i Miljö- och hälsoskyddsnämnden Sammanfattning Årsredovisningen innehåller avsnitt om händelser av

Läs mer

Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 (reviderad efter beslut i KF )

Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 (reviderad efter beslut i KF ) SOLNA STAD Miljö- och byggnadsförvaltningen 2016-01-26 SID 1 (1) BND/2015:761 TJÄNSTESKRIVELSE Byggnadsnämndens verksamhetsplan och budget 2016 (reviderad efter beslut i KF 2015-11-30) Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 2 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare B Rinander Datum 2015-03-25 Diarienummer GSN-2015-0516 Gatu- och samhällsmiljönämnden Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut Gatu- och samhällsmiljönämnden

Läs mer

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa:

Intern kontroll handlar om att på en rimlig nivå säkerställa: 1 Intern kontroll 2012 Den interna kontrollen är ett instrument för att säkerställa att mål, policys och rutiner efterlevs när det gäller verksamhetsstyrning, finansiell rapportering och efterlevnad av

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare.

Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Sida 1(10) Kommunfullmäktige Program för uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av privata utförare. Inledning Efter ändring i kommunallagen har kommunerna ålagts skärpta krav i att följa upp

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter

Läs mer

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden

BUDGETUPPFÖLJNING. Budgetuppföljning 2015-03-31. Bygg- och miljönämnden Budgetuppföljning -03-31 Bygg- och miljönämnden 0 Innehållsförteckning Bygg- och miljönämnden mars... 2 Beskrivning av verksamheten... 2 Viktiga händelser under året... 2 Utveckling av verksamhetens möjligheter/risker...

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 3 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Barbro Rinander 2016-12-14 GSN-2016-2735 Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut föreslås besluta att att godkänna internkontrollplan för

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks

Fastställd datum Gäller t o m datum Version 1.0. Diarienummer Ks Grävtillståndstaxa Dokumenttyp Taxa grävtillstånd på kommunal mark Gäller för Kommunstyrelsens verksamheter Fastställd av Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Samhällsbyggnad Diarienummer Ks 2016.714 Fastställd

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund

Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Internkontrollplan 2014 Jämtlands Räddningstjänstförbund Godkänd av direktionen 2014-01-XX 2014-01-13 Sida 1 Förslag till internkontrollplan för 2014 Direktionen fastställer varje år områden för intern

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Barbro Rinander Datum 2016-11-24 Diarienummer GSN-2015-2632 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare

Läs mer

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd

Intern kontrollplan Miljö- och hälsoskyddsnämnd Intern kontrollplan 017 Miljö- och hälsoskyddsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning... Nämndens och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll... Nämndens internkontrollplan 017....1 Ekonomi.... Verksamhet....

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet

Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet BESLUT 1(7) Avdelning Ledningskansliet Handläggare Agnes Ers 08-563 086 63 agnes.ers@uka.se Föreskrifter och riktlinjer för intern styrning och kontroll på Universitetskanslersämbetet Bakgrund Syftet med

Läs mer

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål

Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, invånare Övergripande mål Värnamo den mänskliga tillväxtkommunen, 40 000 invånare 2035 Övergripande mål 2016-2018 DELAKTIGHET - medborgare och medarbetare är delaktiga i kommunens utveckling KOMPETENSFÖRSÖRJNING arbetsgivare kan

Läs mer

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen

Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Balanserat styrkort 2016 Landstingsstyrelsen Fastställt i Landstingsstyrelsen 2015-05-13 Dnr 15LS1947 BALANSERAT STYRKORT 2016 LANDSTINGSSTYRELSEN Landstinget använder balanserad styrning/balanserat styrkort

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017

Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 SKRIVELSE Anders Karlsson 160926 Vårt Dnr: 2015-G033 Kommunens revisorer Miljö- och byggen Internkontrollplan och systematiskt kvalitetsarbete 2017 Bakgrund Kommunfullmäktige har 2005-11-28 antagit ett

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer

Förslag till investeringsprocess

Förslag till investeringsprocess PM Tyresö kommun 2013-05-14 1 (8) Sigbrith Martinsson Kommunstyrelsen Dnr 2013/KS 0177 10 Förslag till investeringsprocess Investeringsprocessen inom Tyresö Kommun har varit föremål för översyn. En utgångspunkt

Läs mer

Riktlinjer för tillgänglighet och service

Riktlinjer för tillgänglighet och service Riktlinjer för tillgänglighet och service Antagna av kommunstyrelsen den xx månad xx, 2016KS/0674 Besöksadress: Skogsbovägen 9 11, 134 81 Gustavsberg Postadress: Värmdö kommun, 134 81 Gustavsberg Växel

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi

Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi Miljöskyddsnämndens Flerårsstrategi 2014-2016 1 Innehållsförteckning Övergripande verksamhetsbeskrivning... 3 Nämndens åtagande... 4 Nyckeltal... 5 Internkontroll... 6 Driftbudget... 8 Investeringsbudget...11

Läs mer

REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige , 19)

REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige , 19) REGLEMENTE FÖR STADSBYGGNADSNÄMNDEN I JÖNKÖPINGS KOMMUN (antaget av kommunfullmäktige 2016-01-28, 19) Stadsbyggnadsnämnden i Jönköpings kommun fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet

Läs mer

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun

Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun 181 Riktlinje 2014-12-08 Politisk riktlinje för styrmodellen i Norrköpings kommun KS 2013/0558 Beslutad av kommunstyrelsen den 10 januari 2011. Redaktionella ändringar införda den 10 maj 2011 och den 8

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering

Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Trafikkontoret Bilaga1, Projektdirektiv Dnr T2012-310-02254 Sida 1 (7) 2015-11-25 Projektdirektiv Förslag till parkeringsstrategi och plan för gatuparkering Författare: Jan Prestberg, Daniel Firth Version

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt

Verksamhetsberättelse 2014 Bygg- och tekniknämnden, skatt Verksamhetsberättelse 2014 en, skatt en ansvarar för driften av verksamheterna hamn, gator samt parker och ska se till att Nyköping har ett funktionellt gatuoch vägsystem. Välskötta gator, vackra parkmiljöer,

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Policys. Vård och omsorg

Policys. Vård och omsorg LEDNINGSSYSTEM FÖR KVALITET Policys Vård och omsorg 2010/2011 Antagen av vård- och omsorgsnämnden 2010-08-26 ( 65) Reviderad av vård- och omsorgsnämnden 2013-12-19 (Policy för insatser och vårdåtgärder)

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN

Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Årsredovisning 2016 FAMILJERÄTTSNÄMNDEN Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Nämndens ansvarsområden... 3 Viktiga händelser... 3 Solna stads styrning... 3 Mål och uppdrag... 4 Nämndmål... 4 Ekonomisk

Läs mer

Internkontrollplan 2017

Internkontrollplan 2017 KULTURFÖRVALTNINGEN Handläggare Datum Diarienummer Strömberg Annika 2016-11-23 KTN-2016-0393 Kulturnämnden Internkontrollplan 2017 Förslag till beslut Kulturnämnden föreslås besluta att anta förslag till

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden

Vårbokslut Miljöskyddsnämnden Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden

Nämndberedning preliminär budget 2013. Miljö- och byggnadsnämnden Nämndberedning preliminär budget 2013 Miljö- och byggnadsnämnden Innehållsförteckning 1 Beredning resurstilldelning samt föreslagna budgetuppdrag... 3 1.1 Är beskrivna volymer korrekta? Beskriv annars

Läs mer

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13

Byggnadsnämnden. Nämndplan 2012 2011-10-13 Byggnadsnämnden Nämndplan 2012 2011-10-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INLEDNING 3 2. VERKSAMHETSBESKRIVNING 3 2.1 Omvärldsanalys 3 2.2 Personal 4 2.3 Ekonomi 4 2.4 Väsentliga verksamhetsförändringar 5 2.5

Läs mer

Program för uppföljning av privata utförare

Program för uppföljning av privata utförare Program för uppföljning av privata utförare Ks/ 2016:142 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för uppföljning av privata utförare Fastställt av kommunfullmäktige 2016-10-20

Läs mer

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla

Komplettering av ansökan En cykelstad för alla 2011-10-14 Bn 364/2010 Delegationen för hållbara städer Miljövårdsberedningen 103 33 Stockholm Komplettering av ansökan En cykelstad för alla Örebro kommun har ansökt om stöd från Delegationen för hållbara

Läs mer

Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad

Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad Taxa för verksamhetsområdet geodata i Sundbybergs stad Antagen av kommunfullmäktige den 21 november 2016, 413, Att börja gälla från 1 januari 2017 SUNDBYBERGS STAD STADSMILJÖ- OCH SERVICEFÖRVALTNINGEN

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten.

Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Revisionsrapport Granskning av investeringsverksamheten. Östersunds Kommun 16 Maj 2013 Marianne Harr certifierad kommunal revisor Veronica Blank revisor Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning...

Läs mer

2010 i3 26. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 14 PROTOKOLL Intern kontroll - rapport 2009, plan (14) Bilaga 3

2010 i3 26. ESLÖVS KOMMUN Servicenämnden 14 PROTOKOLL Intern kontroll - rapport 2009, plan (14) Bilaga 3 ESLÖVS KOMMUN 14 PROTOKOLL 2010-03-17 4(14) Intern kontroll - rapport 2009, plan 2010 2010 i3 26 Bilaga 3 Ärendebeskrivning Kommunens nämnder ska enligt kommunallagen se till att den interna kontrollen

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Kommunövergripande mål

Kommunövergripande mål Kommunövergripande mål 2015 2018 Vision, mål och styrning Vår vision - med segel mot framtiden En bättre, attraktivare och mer medborgarengagerad kommun, som står rustad mentalt, ekonomiskt, socialt och

Läs mer

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service

Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Till Landstingsdirektören CIRKULÄR E1213 Budget 2014 Verksamhetsstöd och service Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé: Vår verksamhetsidé är att genom samverkan tillgänglighet och

Läs mer

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden

Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och hälsoskyddsnämnden 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-11-28 2013-005797- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 10 december 2014 Redovisning av intern kontroll 2014 för miljö- och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013

Tjänsteskrivelse. Delrapport om internkontrollarbetet för år Tjänsteskrivelse delårsrapport internkontroll Bilaga: Intern kontrollplan 2013 Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (4) Datum 2013-09-09 Vår referens Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse Delrapport om internkontrollarbetet för år 2013 FRI-2013-2447 Sammanfattning Fritidsnämnden beslutade

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Anders Hägg Anders Rabb Sandra Volter Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Solna stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning Delårsrapportens innehåll

Läs mer