Stadsbyggnadsnämnden 2015

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadsbyggnadsnämnden 2015"

Transkript

1 Stadsbyggnadsnämnden 2015

2 SOLNA STAD Stadsbyggnadsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) Verksamhetsplan och budget 2015 () Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till verksamhet, nämndmål, internkontrollplan, konkurrensplan, förändringar i taxor samt driftbudget för den skatte- respektive taxefinansierade verksamheten under 2015 med inriktning för åren Röstförklaring Bernhard Huber anmäler att (MP) avstår från att delta i beslutet och lämnar en röstförklaring i enlighet med bilaga 1 till protokollet. Martin Eliasson anmäler att (S) inte deltar i beslutet och hänvisar till eget förslag till kommunfullmäktige i november. Beslut Stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna föreslagen verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för åren Stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta stadsbyggnadsnämndens förslag till nya taxor för trafikanordningsplaner, nya taxor för laserdata, adresser och leveransmedia inom kart- och mätavdelningen, samt reviderade taxor för baskarta, nybyggnadskarta, grundkarta, GIS-skikt och timersättning inom kart- och mätavdelningen. Noteras till protokollet att (MP) och (S) inte deltar i beslutet. Signatur

3 '01>w 1 2D ~~ ~ I D ~ J 5 ) '2 1 b, l~c,. 1 Solna, 15 oktober 2014 Stadsbyggnadsnämnden Ärende 4, SBNj2014:1515 Verksamhetsplan och budget Röstförklaring Vi deltar inte i beslutet om verksamhetsplan och budget för 2015 utan hänvisar till värt eget budgetförslag som vi lägger fram till kommunfullmäktige i november Bernhard Huber Miljöpaltiet de gröna

4 SOLNA STAD Stadsbyggnadsförvaltningen SID 1 (1) TJÄNSTESKRIVELSE Verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för Sammanfattning Stadsbyggnadsförvaltningen har inom beslutade ramar upprättat förslag till verksamhet, nämndmål, internkontrollplan, konkurrensplan, förändringar i taxor samt driftbudget för den skatte- respektive taxefinansierade verksamheten under 2015 med inriktning för åren Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade om preliminär verksamhetsplan och budget för 2015 den 16 juni Stadsbyggnadsnämndens nettokostnadsram för driftbudgeten beslutades bli tkr. Denna ram har justerats med anledning av förväntad intäktsökning p g a nya taxor för trafikanordningsplaner (TA-planer). Nettokostnadsram efter justering är tkr. Stadsbyggnadsförvaltningen har inom den ekonomiska ramen upprättat förslag till verksamhet, nämndmål, internkontrollplan, konkurrensplan, förändringar i taxor samt driftbudget för den skatte- respektive taxefinansierade verksamheten under 2015 med inriktning för åren Verksamhetsplan och budget 2015 MBL-förhandlades med Vision, Sveriges Arkitekter och Ingenjörerna. Förhandlingen avslutades i enighet. Förhandlingsprotokollet bilägges ärendet. Stadsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut Att stadsbyggnadsnämnden beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för åren Kristin Andersson Stadsbyggnadschef Magnus Åsman Stabschef Bilagor: Verksamhetsplan och budget 2015 med inriktning för inklusive konkurrensplan, internkontrollplan och förändrade taxor. MBL-förhandlingsprotokoll.

5 Stadsbyggnadsnämnden Sida 1 (20) Verksamhetsplan och budget för 2015 med inriktning för

6 SID 2 (20) Innehåll 1 Övergripande verksamhetsbeskrivning och prioriteringar Stadsbyggnadsnämndens mål och uppdrag Målområde Solna i utveckling Målområde Levande stad Målområde God ekonomisk hushållning Tvärsektoriella frågor Kvalitetsarbetet Medarbetare/Personal Driftbudget Stadsbyggnadsnämndens ramar Driftbudget Konkurrensplan (bilaga 1) Internkontrollplan (bilaga 2) Förändrade taxor (bilaga 3)

7 SID 3 (20) 1 Övergripande verksamhetsbeskrivning och prioriteringar Stadsbyggnadsnämnden är både myndighet och serviceorgan. Den ansvarar för frågor som rör detaljplaner, bygglov, byggnadsinspektion, kartframställning, geografiska informationssystem (GIS) och mätningsarbeten. Enligt plan- och bygglagen ska stadsbyggnadsnämnden bl.a. verka för en god byggnadskultur och en god stads- och landskapsmiljö. Nämndens ansvar inrymmer hela processen från god planering till färdiga byggnader samt kontroll av byggverksamheten. Nämnden svarar för drift, underhåll och investeringar avseende stadens kommunaltekniska anläggningar såsom gator, byggnader, parker och grönområden. Vidare ansvarar nämnden för stadens parkeringsverksamhet samt den renhållning som staden enligt lag är skyldig att tillhandahålla. Dessa verksamheter är helt avgiftsfinansierade. Stadsbyggnadsnämnden är också trafiknämnd. Plan- och byggavdelningen ansvarar för planläggning och bygglovgivning inklusive byggnadsinspektion. Planverksamheten omfattar ansvar för detaljplaneläggning, översiktlig trafikplanering och deltagande i övrig översiktlig planering. Inom bygglovenheten hanteras bygglovs- och bygganmälningsärenden samt påföljdsärenden. Tillsyn avseende obligatorisk ventilationskontroll och motordrivna anordningar som hissar och portar ingår i avdelningens ansvar. Verksamheten inom plan- och byggavdelningen är till största delen myndighetsutövning som styrs av plan- och bygglagen. Även under 2015 kommer arbetet till stor del att bestå av fortsatt planering och utbyggnad i de fem stora utvecklingsområdena, Hagastaden, Arenastaden, Nya Ulriksdal, Järvastaden och Solna city. Planarbete kommer även att ske i området kring Pampas/Ekelund och för tunnelbanan från Hagastaden till Arenastaden. Arbete pågår med framtagande av nya detaljplaner vilket innebär att bygglovsarbetet kan förväntas vara fortsatt intensivt gällande både ny och en alltmer omfattande befintlig bebyggelse. En del i det översiktliga planarbetet innebär att i samverkan med stadsledningsförvaltningen ta fram en ny översiktsplan. Ett översiktligt, strategiskt arbete kommer även att påbörjas för nya områden i Solna, exempelvis i Bergshamra. Inom trafikområdet kommer verksamheten bland annat att inriktas mot medverkan i stockholmsregionens översiktliga trafikplanering, utreda och ta fram förslag för att öka framkomligheten och tillgängligheten i Solnas vägnät för samtliga trafikslag. En viktig del i detta arbete är att färdigställa den nya cykelplanen. 3

8 SID 4 (20) Fastighetsavdelningen förvaltar och genomför investeringar i Solna stads fastigheter. Stadens fastighetsbestånd består i huvudsak av förskolor, skolor, omsorgsfastigheter och fastigheter för kultur- och fritidsverksamhet. Stadens bestånd omfattar ca kvm och inhyrning av verksamhetslokaler från andra fastighetsägare uppgår till ca kvm. Fastighetsavdelningen administrerar också en parkeringsverksamhet som består av uthyrning av garageplatser och markparkeringsplatser. Under året kommer fokus fortsatt att vara det löpande fastighetsunderhållet och anpassningar till verksamheternas behov och åtgärder för ökad tillgänglighet. En prioriterad uppgift under 2015 är att implementera ett förbättrat it-stöd för driftuppföljning och energiuppföljning. It-stödet möjliggör en tydligare kommunikation till verksamheterna om status på pågående arbeten. En översyn av avtalen kommer att ske med syfte att minska antalet underentreprenörer till förmån för egna ramavtal för olika fackområden. Investeringsverksamheten kommer att domineras av uppförandet av ishall vid Rittorp Arbetet med yteffektiviserings- och energieffektiviseringsinvesteringar samt klimat och miljöförbättrande investeringar fortsätter under 2015 i enlighet med plan. Stadsmiljöavdelningen kommer inom verksamheten med att förvalta allmän platsmark och allmäntekniska anläggningar under året bland annat att fokusera på att fortsätta utveckla metoder och rutiner för uppföljning och kontroll av driftentreprenaderna. En förbättrad process för beviljande av TA-planer, och krav på dessa kommer att implementeras under Enköpingsvägen kommer under 2015 att övertas från Trafikverket Fortsatt arbete med att förbättra standarden på staden gatunät, där målning kommer att prioriteras. Målning av GC-banor, och framtagande av ny vägvisningsplan för cykelnätet Vidare kommer ett antal dynamiska hastighetsskyltar att användas för tillfällig hastighetsbegränsning och mätning av trafikflöden Under året kommer nytt avtal för parkskötsel att tas fram, då befintligt avtal löper ut. Utbytet av belysningsarmaturer fortsätter i syfte att få en mer driftsäker och energieffektiv belysning. Arenastadens fortsatta utbyggnad innebär även under 2015 en utmaning för stadsmiljöavdelningen där målet är att skapa en fungerande stadsdel för boende, gående, cyklister och fordon både till vardags och under evenemang, trots en intensiv byggverksamhet. Under året kommer avdelningen att tillsammans med exploateringsavdelningen och planavdelningen genomföra en ny process för projektstyrning i stadsbyggnadsprocessen En ökad insats då det gäller projektledning av byggnation inom våra stadsutvecklingsprojekt kan förväntas under 2015, då staden numera själv övergår till att bygga allmän platsmark Ett arbete för att ställa bättre krav på tekniskt utförande och kvalitet i stadens byggprojekt kommer att genomföras. Som ett led i utvecklingen av stadens parker, grönområden kommer ett antal åtgärder att genomföras utifrån den nya grönplanen. En temalekplats i Bergshamra skall byggas, och 4

9 SID 5 (20) stadens gångvägar runt Brunnsviken kommer att ses över, samt en upprustning vid Tivoliområdet ska planeras och genomföras Inom avfallsenheten fortsätter matavfallsinsamlingen mot uppsatta mål i avfallsplanen. Även aktivitet inom avfallsminimering, till exempel minskat matsvinn och återbruk (kopplat till avfallsplanen), kommer det att arbetas vidare med. Sophämtningens arbetsmiljö- och trafiksäkerhetsfrågor fortsätter att vara en prioriterad arbetsuppgift. Under året är ambitionen att återvinningsgraden för förpackningar ska öka ytterligare, enligt samverkansavtal med FTI och med fokus på markupplåtelsefrågor och projekt inom fastighetsnära insamling (FNI). Åtgärder för att underlätta för medborgarna att bli av med farligt avfall på ett miljöriktigt sätt utvecklas vidare. Leveranser av både GIS-och kartdata till de stora stadsutvecklingsprojekten och till utbyggnaden av tunnelbanan beräknas bli en fortsatt omfattande uppgift för Kart- och mätavdelningen under året. Det påbörjade arbetet med utveckling av mätsidan kommer också att fortsätta. Snabbare inmätning underlättar produktionen av nybyggnadskartor och grundkartor. Det ger också bättre förutsättningar för uppdateringen av baskartan, där efterfrågan ökar i och med stadens många stora projekt. Detta kommer bland annat att åstadkommas genom fortsatt test av fotogrammetrisk kartering som arbetsmetod och användning av mätkonsult vid arbetstoppar. Under 2015 kommer bättre information på webben, tydligare beställningsblanketter och en tydligare taxa för kart- och mätavdelningens produkter att underlätta både för beställare och för handläggare. Inom ramen för ekonomistaben ska förvaltningens stödprocesser tydliggöras, utformas och dokumenteras. Ekonomiadministrationen ska fortsatt utvecklas och förbättras genom att fokus läggs på att metoder och rutiner rörande kund- och leverantörsfakturor. Verksamhetsplanerings-, uppföljnings- och rapporteringsverksamheten ska fortsatt utvecklas i syfte att förenkla avdelningschefernas planering, genomförande, uppföljning, rapportering och utvärdering av verksamhet och ekonomi. Detta bland annat genom framtagande av mallar och utveckling av metoder som våra stödsystem (QlikView, Raindance, VITEC m fl.) stödjer. Metoder för att stödja verksamheterna att följa upp entreprenadavtalen och de åtaganden som de gjort i tecknade avtal är prioriterad uppgift även under Kommunikationsarbetet Stadsbyggnadsförvaltningen kommer under 2015 att fortsätta det förstärkta kommunikationsarbetet genom en tydlig och stadsgemensam arbetsprocess som medför ett mer strategiskt förhållningssätt. Utgångspunkten för arbetet är stadens gemensamma arbete för planerad kommunikation. Den planerade kommunikationen tar avstamp i en kartläggning av de viktigaste frågorna för respektive förvaltning i staden. Kartläggningen styr sedan hur förvaltningen prioriterar och 5

10 SID 6 (20) planerar sina kommunikationsinsatser för året. Genom att alla förvaltningar använder samma arbetsmetod kommer vi att kunna samordna kommunikationen på ett bättre sätt. Fördelarna blir att budskap, tilltal, val av kommunikationskanal och aktivitet blir mer enhetliga och ger en tydligare kommunikation till Solnas medborgare och andra målgrupper. Kommunikationsarbetet ska bygga på viktiga händelser inom förvaltningens verksamhetsområde, såväl nya frågor som årligen återkommande händelser. Kommunikationsinsatserna ska fokusera på de mest angelägna frågorna för förvaltningen enligt verksamhetsplan 2015, men det ska även finnas beredskap för att kommunicera kring frågor som uppkommer under året. Kontaktcenter Den 14 oktober 2013 beslutade kommunstyrelsen att införa ett stadsgemensamt kontaktcenter från och med 15 januari Syftet med ett kontaktcenter är att förbättra servicen, öka tillgängligheten och förbättra bemötandet genom att skapa en väg in till alla stadens tjänster, som ger kortar kontaktvägar, frigör arbetstid och avlastar förvaltningarna genom att frågor besvaras och omhändertas direkt i kontaktcenter. Dessutom skapas nya möjligheter till god överblick av vilka frågor som kommer in till staden och kommer på så sätt bidra till kvalitets- och verksamhetsutveckling och strategisk kommunikation. Att införa ett stadsgemensamt kontaktcenter skapar många möjligheter till en bättre service till medborgare och företag och en effektivare verksamhet hos samtliga nämnder. För att uppnå detta behöver samtliga nämnder anpassa sin verksamhet för att nå full effekt av kontaktcentret. Nedan beskrivs kortfattat hur stadsbyggnadsförvaltningen avser gå till väga. Målet är att 70 procent av frågorna besvaras eller tas om hand direkt vid första kontakten. De frågor som kontaktcentret inte kan eller ska besvara styrs kontrollerat till ansvarig förvaltning. Förvaltningen ger frågeställaren återkoppling inom tre dagar med besked om hur frågan hanteras eller när handläggningen av ärendet beräknas vara klar. Systemstödet som upphandlats till kontaktcenter ger förvaltningen och staden som helhet större möjlighet att systematiskt följa upp och utveckla tillgänglighet, bemötande och service. För att kontaktcenter alltid ska ha korrekt information om förvaltningens verksamhet är det förvaltningen som äger och ansvarar för information och svar på vanliga frågor som hanteras i systemstödet. Det innebär att förvaltningen kontinuerligt måste uppdatera, komplettera och revidera informationen i systemstödet. Systemstödet ska användas både av kontaktcenter och förvaltningen och stödjer hela flödet från medborgarens eller företagarens fråga till dess att ärendet är avslutat och återkopplat. Systemstödet ger därmed förvaltningen ett dagligt stöd i att upprätta god servicenivå. Rapporter och analyser av informationen ger en ökad kunskap om och en bättre överblick av frågor och ärendeflöden. Den kunskapen kan tillsammans med övrig uppföljning och analysanvändas för att stärka stadens kommunikation och kvalitets- och verksamhetsutvecklingsarbete. Kontaktcenter och respektive förvaltning kommer att ha 6

11 SID 7 (20) löpande avstämningar för att ständigt förbättra servicen och gemensamt identifiera möjliga förbättrings- och utvecklingsområden. I undersökningar och fokusgrupper bekräftas vikten av att skapa rätt förväntningar hos målgrupperna genom att berätta hur lång tid det tar att få återkoppling och/eller besked om handläggningstiden. Förvaltningen ska därför kontinuerligt se över och vid behov föreslå nämnden förslag till reviderade kvalitetsdeklarationer kring bl.a. handläggningstider inom respektive verksamhetsområde. För stadsbyggnadsförvaltningen kommer särskilda insatser göras för att kontaktcenter ska få digital tillgång till handlingar. Detta möjligör att besök till förvaltningen i större utsträckning kan hållas till entreplan. Ett intensifierat arbete med att ta fram korrekt och aktuell information på webben är avgörande för att kontaktcenter ska avlasta handläggare i den utsträckning som planerat. 7

12 SID 8 (20) 2 Stadsbyggnadsnämndens mål och uppdrag 2.1 Målområde Solna i utveckling Inriktningsmål Solna ska vara en attraktiv stad, som ger goda förutsättningar för ett växande antal boende, företag och besökare. Effektmål Medborgarnas nöjdhet med att bo och leva i Solna ska öka i medborgarundersökningen år 2015 jämfört med (År 2013 NRI 63). Indikatorer Genomsnittstid mellan beslutat planuppdrag och antagen detaljplan. Medborgarnas nöjdhet med kommunikationer till Solna. Genomförda projekt/aktiviteter som gynnar framkomligheten i Solna. Antal färdigställda bostäder. Effektmål Företagarnas nöjdhet med Solna stads service ska öka till minst nöjdhetsindex 75 i Stockholm Business Alliance serviceundersökning år (År 2011 och 2013 NKI 70). Indikatorer Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande bygglov. Företagarnas nöjdhet med Solna stads service gällande markupplåtelse. Nämndmål - NKI för bygglov i Solna ska öka till minst 75 i 2015 mätning. ( ) 8

13 SID 9 (20) 2.2 Målområde Levande stad Inriktningsmål Solna ska vara en levande stad, som kännetecknas av tillgänglighet, trygghet, stadsmässighet och miljöhänsyn. Effektmål Medborgarnas upplevelse av hur tryggt det är att vistas i Solna ska öka i medborgarundersökning år 2015 jämfört med (År 2013 NRI 61) Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med hur tryggt och säkert det är att vistas utomhus på kvällar och nätter. Antal dagar från upptäckt/inkommen anmälan om klotter på stadens fastigheter till det är sanerat. Antal dagar från upptäckt/inkommen anmälan av trasig lampa på lyktstolpe till det är åtgärdat. Effektmål Solnas medborgare, företag och besökare ska erbjudas goda möjligheter att kunna agera miljövänligt. Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med stadens miljöarbete Antal möjliga uppställningsplatser för lånecyklar på allmän platsmark i Solna. Avfallshantering Solnabornas insamling av hushållsavfall till förbränning. Antal hushåll och företag i Solna med möjlighet att sortera matavfall. Mängden utsortering av rent matavfall, tidningar och förpackningar i Solna. Medborgarnas nöjdhet med tillgängligheten till återvinningscentraler i kommun. Energieffektivisering Energianvändningen avseende belysning på allmän platsmark. Fjärrvärmeanvändningen inom stadens egna fastigheter. Antalet gamla armaturer som bytts ut till mer effektiva armaturer. Antalet nya ljuspunkter på allmän platsmark i Solna. Antal genomförda energieffektiviseringsåtgärder. Nämndmål - Av det matavfall som genereras inom Solna kommun 2015 ska minst 22 % samlas in för biologisk behandling. - Antalet hushåll som har möjlighet att sortera matavfall ska under 2015 öka till Effektmål Medborgarnas nöjdhet med gator och vägar i Solna ska öka i medborgarunder-sökningen år 2015 jämfört med år (År 2013 NMI - 52) Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med underhåll. Medborgarnas nöjdhet med snöröjning. Medborgarnas nöjdhet med belysning. Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten. Antal timmar efter snöfall till att de kommunala vägarna åter har normal framkomlighet. Antal timmar efter inträffat halt väglag till att de kommunala vägarna åter har normal framkomlighet. 9

14 SID 10 (20) Antal dagar efter upptäckt/inkommen anmälan till att potthål är åtgärdade. Nämndmål - Medborgarnas nöjdhet med underhåll ska öka till minst 6,0 (2012 5,8, ,6). - Medborgarnas nöjdhet med snöröjning ska öka till minst 5,1 (2012 5,1, ,9). - Medborgarnas nöjdhet med belysning ska öka till minst 6,5 (2012 6,5, ,4). - Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten ska öka till minst 5,9 (2012 5,9, ,8). Effektmål Solnas fysiska tillgänglighet avseende allmän plats och allmänna lokaler ska öka jämfört med år Indikatorer Inom lagstiftningen Enkelt avhjälpta hinder (EAH). Utom lagstiftningen Enkelt avhjälpta hinder (EAH). 2.3 Målområde God ekonomisk hushållning Inriktningsmål Alla verksamheter som Solna stad finansierar ska vara av god kvalitet och kostnadseffektiva. Effektmål Solnas kommunala skattesats ska bibehållas på nuvarande nivå. (År ,12 per skattekrona) Indikatorer Kostnadsutvecklingen för stadens finansierade verksamheter. Nettokostnad per invånare. Effektmål Solna stads resultat enligt balanskravet ska år 2015 minst uppgå till 60 mkr. (År 2014 budgeterat resultat 45 mkr) Indikatorer Prognostiserad nämndavvikelse mot budget under året. Prognostiserade övriga avvikelser mot budget under året. Effektmål Solna stads nettoinvesteringar ska inte överstiga 700 mkr över en rullande femårsperiod. (År mkr under en rullande femårsperiod) Indikatorer Prognostiserad avvikelse mot budget under året. Prognostiserade re- och nyinvesteringar. Effektmål Solna stads medarbetares engagemang ska öka i 2015 års medarbetsundersökning jämfört med år 2014 (År 2014 Solna HME 78) Indikatorer Solna stads medarbetares motivation till sitt arbete. Solna stads medarbetares förhållande till sin chefs ledarskap. Solna stads medarbetares kunskap och delaktighet i sin verksamhets styrning. Solna stads sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i förhållande till genomsnittet i Stockholms län. 10

15 SID 11 (20) Effektmål Solna stad ska vara en av Sveriges tre mest kostnadseffektiva kommuner. (Bokslut år :a plats) Indikatorer Kostnadsutvecklingen för stadens finansierade verksamheter. Nettokostnad per invånare. Prognostiserad nämndavvikelse under året. Solna stads sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid i förhållande till genomsnittet i Stockholms län. Effektmål Medborgarnas nöjdhet med Solna stads verksamheter ska öka i medborgarundersökning år 2015 jämfört med år (År 2013 NMI 51) Indikatorer Medborgarnas nöjdhet med: o Solnas bemötande och tillgänglighet. o Solna stads information. o Gång- och cykelvägar i Solna. o Gator och vägar i Solna. o Renhållningen och sophämtningen i Solna. o Miljöarbetet i Solna. Solna stads medarbetares engagemang i undersökningen Hållbart Medarbetar Engagemang, HME. Solna stads sjukfrånvaro i procent av tillgänglig tid jämfört med genomsnittet i Stockholms län. Nämndmål Delmål - Medborgarnas nöjdhet med gång- och cykelvägar i Solna ska öka till 50 ( , ). - Medborgarnas nöjdhet med belysning av GC ska öka till 6.0 (2012 6,0, ,8 ) - Medborgarnas nöjdhet med underhåll och skötsel av GC öka till 5,7 (2012 5,6, ,5 ) - Medborgarnas nöjdhet med snöröjning av GC öka till 5,0 (2012 4,8, ,6 ) - Medborgarnas nöjdhet med trafiksäkerheten av GC ska öka till 5,9 (2012 5,9, ,8 ) Delmål - Medborgarnas nöjdhet med renhållning och sophämtning i Solna ska minst bibehållas på 2013 års nivå ( , ). - Medborgarnas nöjdhet med sophämtningen minst bibehållas på 2013 års nivå (2012 7,1, ,9 ) - Medborgarnas nöjdhet med tillgängligheten till återvinningscentraler ska öka till 5,8 (2012 5,4, ,6) - Medborgarnas nöjdhet med åtgärder mot klotter och annan skadegörelse ska minst bibehållas på 2013 års nivå (2012 6,1, ,0) - Medborgarnas nöjdhet med renhållning av parker och allmänna platser öka till 6,0 (2012 5,8, ,9) 11

16 SID 12 (20) 3 Tvärsektoriella frågor För stadsbyggnadsnämndens verksamhet är den fysiska tillgängligheten i stadsmiljön och i stadens fastigheter den enskilt mest prioriterade delen i det tvärsektoriella arbetet. Detta ingår som en naturlig del i plan- och bygglovsarbetet, i anläggandet av ny offentlig miljö och i byggandet/ombyggandet av stadens fastigheter. Den verksamhetsövergripande miljöfrågan är ett förhållningssätt till att utveckla och främja ett miljövänligt agerande i staden. Stadens fokus är på områdena; hållbar samhällsplanering, effektiva transporter och resande, trygg och effektiv energianvändning, kretsloppsbaseras avfallshantering samt sunda inomhusmiljöer. Stadbyggnadsnämnden arbete är av avgörande betydelse för en positiv utveckling i alla dessa fokusområden. Stadens miljöpolicy genomsyrar nämndens arbete med trafik, stadsmiljö och detaljplaner Stadsmiljöavdelningen arbetar specifikt med aktiviteter kring kretsloppsanpassad avfallshantering och sunda inomhusmiljöer är för fastighetsavdelningen prioriterad vid planering av periodiskt underhåll. Vid gjorda och kommande rekryteringar är förutom rätt kompetens och personliga egenskaper också ett mål att behålla den stora mångfald som finns på förvaltningen. 4 Kvalitetsarbetet Nämnden arbetar kontinuerligt med att utarbeta åtaganden med efterföljande kvalitetsdeklarationer. Ett antal planerade åtgärder för att säkerställa uppställda åtaganden i kvalitetsdeklarationerna kommer att utföras under Ett verksamhetssystem som stödjer handläggningen av bygglov så att personalresurserna inom bygglovsenheten kan utnyttjas på ett effektivare sätt och på så sätt kunna säkerställa åtagandena i kvalitetsdeklarationerna. För att öka effektiviteten och servicen kommer under 2015 informationen på webbsidorna att fortsätta utvecklas. Inom stadsmiljö kommer en förbättrad process för beviljande av TA-planer att genomföras. Syftet med förändringen är TA-planerna ska kunna användas i kommunikationen med Solnaborna om pågående trafikarbeten, samt att säkerställa att olägenheterna för gång, cykeloch biltrafikanter minimeras. Tillsammans med exploatering drivs ett förbättringsarbete med utveckling av de processer och stödjande verktyg som behövs för verksamheten. Två aktiviteter kommer att prioriteras. För det första ett genomförande av Solnas nya stadsbyggnadsprocess; dvs det nya arbetssätt för markutvecklingsprojekten som förvaltningen för närvarande utvecklar tillsammans med exploateringsenheten. För det andra en utveckling av verktyg för kalkylering och tidplanering både på projektnivå och på en stadsövergripande nivå. Detta skall resultera i en bättre samordning mellan markutvecklingsprojekten och ökad prognossäkerhet avseende antalet tillkommande bostäder och projektens påverkan på stadens investeringsbudget. 12

17 SID 13 (20) 5 Medarbetare/Personal Under 2015 kommer åtgärder för att öka medarbetarnas nöjdhet med sin arbetssituation och öka medarbetarnas engagemang prioriteras i syfte att behålla och förbättra den minskning i personalrörlighet som skett under 2014 jämfört med tidigare års mycket höga personalrörlighet. Medarbetarundersökningen visade två tydliga förbättringsområden för att öka medarbetarnas engagemang. Tydligare mål och styrnings arbete, samt förbättrade verktyg för att hantera upplevd stress. Att fortsätta det ständiga förbättringsarbetet med att involvera medarbetarna i att ta fram de aktiviteter som leder mot uppställda mål blir därför viktigt även under nästa år. En ökad delaktighet i planeringen av verksamheten är även en effektiv åtgärd mot upplevs stress. Workshops och utbildning om stresshantering kommer hållas under året. Redan vidtagna åtgärder kommer att fortsätta under Förvaltningsgemensamma arbetsplatsträffar hålls varje månad i syfte att tydliggöra kopplingen mellan politik, verksamhet och individ. Formerna för dessa utvecklas ständigt. En trivselgrupp finns som tar fram gemenskapsförbättrande aktiviteter utanför ordinarie arbetstid. Arbetet med fortsatt utveckling av arbetsformer och arbetsrutiner i ny beslutad detaljorganisation är ett fokusområde. Där det finns behov kommer arbetsbeskrivningar samt roll- och uppgiftsfördelningar förtydligas. Under 2015 skall individuella utvecklingsplaner utarbetas för varje medarbetare som ska vara kopplad till individens och avdelningens behov. En analys av kompetensförsörjningen på förvaltningen sker kontinuerligt i syfte att säkra framtidens kompetensbehov. En anpassning av detaljorganisationen görs med anledning av införandet av Kontaktcenter. Ny detaljorganisation ska gälla från Stadsbyggnadschef 50 3 Ekonomistab Verksamhetscontroller Huvudregistrator Plan och bygg Kart och mät Fastighe t Stadsmiljö 7 8 Planenhet Bygglovenhe t 13

18 SID 14 (20) 6 Driftbudget 6.1 Stadsbyggnadsnämndens ramar År 2014 Ram Generell kompensation 282 Avgår sänkt internränta Avgår tillfälligt tillskott skolupprustning Avgår ökade avgifter parkeringsintäkter m m. Avgår tillfälligt tillskott upprustning offentlig miljö Avgår ram exploatering flyttar till KS Tillfälligt tillskott för att uppgradera förskole- och skollokaler Tillfälligt tillskott för att säkra skötsel av gata och park Tillfälligt tillskott cykelplan År 2015 Ram Generell kompensation 127 Tillskott höjd internränta Ny ram År 2016 Ram Generell kompensation 198 Avgår tillfälligt tillskott för att uppgradera förskole- och skollokaler Avgår tillfälligt tillskott för att säkra skötsel av gata och park Avgår tillfälligt tillskott cykelplan Ny ram År 2017 Ram Generell kompensation 200 Tillskott höjd internränta Ny ram

19 SID 15 (20) 6.2 Driftbudget 2015 Stadsbyggnadsnämndens nettokostnadsram för driftbudgeten beslutades i kommunstyrelsen juni 2014 bli tkr. Planerade nya taxor på TA-planer beräknas ger ökade intäkter på 500 tkr. Förändrade taxor på kart- och mätavdelningen väntas inte ge något nettotillskott. Ramen efter justering med förväntad intäktsökning för TA-planerna är tkr. Stadsbyggnadsnämnden Budget Budget Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier 0 0 Lokalkostnad 0 0 Övr driftkostnader Summa kostnader Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader Stab inkl. förvaltningschef Budget Budget Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Övr driftkostnader Summa kostnader Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader

20 SID 16 (20) Fastighet Belopp i tkr Personalkostnad Inventarier Lokalkostnad Kapitalkostnad Övr driftkostnader Inhyrningskostnader Värme, el och vatten Fastighetsskötsel Fastighetsadministration Övriga fastighetskostnader Underhåll Fördelat på: Periodiskt underhåll Felavhjälpande underhåll Skadegörelse Summa kostnader Hyresintäkter Parkeringsintäkter Övr intäkter Summa intäkter Nettokostnader Tillfälligt tillskott för att uppgradera förskole- och skollokaler på tkr ingår i periodiskt underhåll. 16

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25

Solna stads verksamhetsplan och budget 2014. med inriktning för 2015-2016. Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads verksamhetsplan och budget 2014 med inriktning för 2015-2016 Fastställd av kommunfullmäktige 2013-11-25 Solna stads organisation 2 Förord Solna stads budgetprocess innebär att kommunstyrelsen

Läs mer

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013

7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 7 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2013 Gemensamma familjerättsnämnden för Solna och Sundbyberg 2012-10-18 Ärende 1. Verksamhetsplan och budget 2013, GFN/2012:7 Röstförklaring Jag

Läs mer

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26

Solna stads verksamhetsplan och budget 2013. med inriktning för 2014-2015. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads verksamhetsplan och budget 2013 med inriktning för 2014-2015 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-26 Solna stads organisation Kommunfullmäktige Kommunrevisionen Valnämnden Kommunstyrelsen

Läs mer

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014

Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 SID 1 (1) KS/2015:122 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning för kommunstyrelsen 2014 Sammanfattning Stadsledningsförvaltningen har

Läs mer

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016

Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2013-12-05 SID 1 (2) KS/2013:298 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsens reviderade budget och verksamhetsplan för 2014 med inriktning för 2015-2016 Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Teknik & fastighetsutskottet

Verksamhetsplan med budget 2015-2017. Teknik & fastighetsutskottet Verksamhetsplan med budget -2017 Teknik & fastighetsutskottet Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Ansvarsområde... 3 3 och nyckeltal... 4 3.1 Kund - nöjd väsbybo... 4 3.2 Samhälle och miljö -

Läs mer

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden

Reviderad 2014-10-07. Strategi och budget 2015-2016. Stadsbyggnadsnämnden Reviderad 2014-10-07 Strategi och budget 2015-2016 Stadsbyggnadsnämnden 1. INLEDNING 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 4 2. ANSVARSOMRÅDE OCH ORGANISATION 5 2.1. Nämndens ansvarsområde 5 2.2. Förvaltningens

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden

Verksamhetsplan 2013. Barn- och utbildningsnämnden Verksamhetsplan 2013 Barn- och utbildningsnämnden 2 (36) Innehåll Verksamhetsplan och budget 2013... 3 Bakgrund... 4 Ekonomiska förutsättningar... 4 Målområde Trygghet och lärande för solnabornas bästa...

Läs mer

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015

STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 STRATEGI OCH BUDGET 2014 2015 Fastställd av Stadsbyggnadsnämnden 2013-10-30 Stadsbyggnadsnämnden 1. Inledning 3 1.1 Förord 3 1.2 Målkedjan 3 2. Ansvarsområde och organisation 5 2.1. Nämndens ansvarsområde

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-05-31 Sida 1 (2) 81/2012 KS2012/520 Planändring Marstrand 82:22 (Dnr KS2012/520) Sökandens önskemål: Sökanden önskar en planändring för att möjliggöra s.k.

Läs mer

Vad menar vi med perspektivbyte?

Vad menar vi med perspektivbyte? Äldrenämnden Verksamhetsberättelse 2013 Vad menar vi med perspektivbyte? Som läsaren säkert känner till har Jönköpings kommun from den 1 januari 2013 även ansvar för hälso-och sjukvård i det ordinära

Läs mer

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen

Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Revisionsrapport nr 8/2014 Granskning av samhällsbyggnadsprocessen Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Sammanfattning och rekommendationer...2 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Syfte...4 2.3 Revisionsfrågor...4

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007

Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Revisionsrapport* Övergripande granskning av Kommunstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande år 2007 Tyresö kommun Mars 2008 Anders Hägg Johan Karlander Helen Samuelsson-Dahlstrand *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114

Verksamhetsplan 2013. Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 Verksamhetsplan 2013 Budget för år 2013 med inriktning för 2014-2015 Beslutad av kommunfullmäktige den 2012-11-29, 114 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Förslag till Verksamhetsplan 2013... 4 Den politiska

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Vård och omsorg December 2013 Per-Olof Frick, Kvalitetscontroller 076 724 41 43 Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete inom Vård och Omsorg, enligt SOSFS 2011:9 Antagen av nämnden 2013-12-11 Ledningssystem

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende

Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011. Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Handlingar till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2011 Använd fliken bokmärken för att snabbt hitta till respektive ärende Ärende 1 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelseförvaltningen 2011-10-31

Läs mer

Budget 2014, plan 2015-2016

Budget 2014, plan 2015-2016 Heby kommun en växande landsbygdskommun, med trygghet, närhet och livskvalitet Heby kommuns vision Budget 2014, plan 2015-2016 Antagen av kommunfullmäktige 25 november 2014, 156-161 5 november 2013, Dnr

Läs mer

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se

Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Årsredovisning 2012. Vellinge årsredovisning 2012. Vellinge.se. Vellinge.se Vellinge kommun 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 Årsredovisning Vellinge årsredovisning Vellinge.se Vellinge.se Årsredovisning Årsredovisning Grafisk form och original Guideline

Läs mer

Budget 2013 LOMMA KOMMUN

Budget 2013 LOMMA KOMMUN Budget 2013 LOMMA KOMMUN SAMT PLAN FÖR EKONOMIN ÅREN 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Kommunstyrelsens ordförande har ordet... 3 Fem år i sammandrag... 4 Vart går skattepengarna?... 5 Styrprocess

Läs mer

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03

Projekt ny kommunal styrmodell och organisation. Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 Projekt ny kommunal styrmodell och organisation Förslag till ny styrmodell och organisation Slutrapport 2009-12-03 1 Sammanfattning av rekommendationer och förslag...3 2 Projektet Ny styrmodell och organisation...3

Läs mer