Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnummer:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. 2014-10-31 Projektnummer: 107350"

Transkript

1 Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnummer:

2 Dokumenttitel: Gestaltningsprogram, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: J Lööf Dokumentdatum: Dokumenttyp: Gestaltningsprogram Dokument ID: 2 L 07 GP00 Ärendenummer:TRV 2014/49933 Projektnummer: Version: 0.5 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Anna-Maria Erlandsson Uppdragsansvarig: Dan Olsson, Norconsult AB Tryck: Distributör: Trafikverket, Solna strandväg 98, , Solna, telefon:

3 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte Landskapsanalys Syfte Avgränsning Områdets karaktär och form Rumslighet, trafikantperspektiv Åskådarperspektivet och vägrummet Landmärken, orienteringspunkter Skyddade områden/riksintressen natur & kultur: Naturmiljö och naturvärden Kulturmiljövärden Rekreation och friluftsliv Regional och kommunal planering Övergripande idéer för gestaltning Förslag Cirkulation, droppe och refuger Övriga sidoområden Byggnadsverk Vegetation Jordar Utrustning Konst Återställande av naturmark Kompensationsåtgärder Drift- och underhåll Rekommendationer inför fortsatt arbete Förfrågningsunderlag Rapport landskap Objektspecifik teknisk beskrivning Ritningar Byggskede Förvaltningsskede... 21

4 1 Inledning Figur 1. Orienteringskarta där ungefärligt område för planerad vägutbyggnad är inringad. 1.1 Bakgrund Befintlig väg 222 som går mellan Stockholm och Stavsnäs planeras att förses med en ny trafikplats väster om Nacka trafikplats. Trafikplatsen ansluter till den nya Kvarnholmsförbindelsen och föreslås få en påfartsramp västerut mot Stockholm, samt en avfartsramp från väster. Den nya trafikplatsen hamnar nära trafikplats Nacka, ca 500 meter västerut, vilket ställer krav på tydlighet för en bra orientering. Platsen är belägen på gränsen mellan ett naturområde norr om väg 222 och ett relativt glest bebyggt tätortslandskap söder om väg 222. Nacka kommun har dock ambitioner att på lång sikt omvandla marken söder om väg 222 till en mer tät stadsbebyggelse. 1.2 Syfte I samband med ombyggnad eller anläggning av väg uppförs ett gestaltningsprogram vars syfte är att samlat redovisa riktlinjer för den estetiska utformningen. Gestaltningsprogrammet är en del av planerings- och projekteringsprocessen och ingår som en del av Vägplanen. Arbetet med gestaltningsfrågor pågår under hela planerings- och projekteringsprocessen från åtgärdsvalsstudie till byggskede och vidare i drift och underhåll. I tidiga skeden som åtgärdsvalsstudie och utredning/ samråd handlar gestaltningsarbetet framförallt om att beskriva och analysera landskapets förutsättningar för att bedöma om och var det är lämpligt att utföra åtgärder. I vägplanens skiss- och projekteringsskeden behandlas frågor om vilken utformning vägen/ trafikplatsen ska ha. I skisskedet utformas riktlinjer och principlösningar till grund för projektering och utformning i det fortsatta arbetet. Under projekteringsskedet fördjupas gestaltningsprogrammet i takt med att projekteringen blir mer detaljerad. Mycket av gestaltningsarbetet handlar om att balansera olika intressen och skapa en fungerande helhetslösning.

5 2 Landskapsanalys 2.1 Syfte Landskapsanalysens syfte är att beskriva landskapets karaktärer och kvaliteter. Avsikten är att definiera och lokalisera de värden som finns i landskapet där planerade ingrepp kommer att ske. Analysen behandlar natur- och kulturpräglade faktorer samt visuella värden och övriga funktioner som tillgänglighet etc. Analysen utgör ett underlag för utformnings- och skissarbetet i vägplaneskedet för Trafikplats Kvarnholmen. Figur 2. Utredningsområde. 2.2 Avgränsning En övergripande analys omfattar väg 222 från Ryssviksvägen i väster och Vikdalsvägen i öster. Analysen fördjupas vid läget för de planerade trafikplatserna och ramperna från befintlig gångvägsport vid Griffelvägen till befintlig gångvägsport vid Birkavägen.

6 Figur 3. Landskapskaraktär, markanvändning 2.3 Områdets karaktär och form Figur 4. Väg 222 med bergskärningar och Ryssbergen i bakgrunden. Området präglas av skogsområdet Ryssbergen i norr med dess dramatiska naturlandskap samt bostads- och verksamhetsområden och handelskomplex som breder ut sig söder om väg 222.

7 Figur 5. Naturskogskaraktär norr om väg 222 och tätortskaraktär söder om väg 222. Ryssbergen reser sig brant ur Svindersviken och sluttar svagt upp mot Järlahöjden. Det är minimal visuell kontakt med Svindersviken längs sträckan. Väg 222 har en nivåvariation med ca +43 vid Mariestadsvägen, + 49 vid Birkavägen, en höjdtopp finns på +51,20 vid Nacka gymnasium och därefter sluttar vägen ner mot ca +37 vid Nacka forum och viadukten Vikdalsvägen. Berggrunden i Ryssbergen består av granit och området består till största delen av kalt berg med inslag av bergytor med tunt jordtäcke. Vid södra tunnelmynningen för Kvarnholmsförbindelsen som är under uppbyggnad finns ett låglänt område med kohesionsjordar, som mulljord och lera. Väg 222 löper i östvästlig riktning, delvis på tvärs mot landskapets riktningar med Ryssbergets nordsydliga sprickdalar men längs med de riktningar som Svindersviken och Järla sjö utgör. Längs stora delar av utredd vägsträcka finns branta bergskärningar. Väg 222 utgör en barriär mellan bostads- och handelsområden söder om leden och naturområden norr om leden. Inom utredningsområdet finns tre passager via vägportar; en gång- och faunapassage vid Birkavägen, en trafik- och gångpassage vid Kvarnholmsförbindelsen/Griffelvägen samt en gångcykelpassage vid Vikdalsvägen. Kvarnholmsförbindelsen och dess tunnelmynning bildar en barriär för rörelsemöjligheterna inom naturområdet. 2.4 Rumslighet, trafikantperspektiv Vägavsnittet erbjuder vyer mot storskalig stadsmiljö vid Nacka forum i öster och i väster (fr.o.m. Ryssviksvägen) mot stadsmiljöer/större bostadshus på Kvarnholmen, Sickla och Henriksdalsberget. Landskapstypen är ett tätortsområde med storskaliga delvis höga byggnader samt skogsmark i form av barrskog med inslag av lövträd (varav en del ädellöv) samt hällmarksvegetation.

8 Figur 6. Ryssbergen till vänster, Nacka gymnasium till höger och Jarlabergs vattentorn i fonden. Till stor del är vägrummet slutet p.g.a. bergskärningar, bullerskyddsvallar och bullerplank samt trädvegetation tätt inpå vägen. Det finns endast enstaka utblickar och relativt långa siktlinjer i vägens riktning. Figur 7. Bergskärningar och bullerskydd. Det finns få rumsligheter längs med vägen; vid Nacka Forums trafikplats vidgas vägrummet. Vid Kvarnholmsförbindelsen bildas ett öppnare vägrum. Trafikantupplevelsen kan sammanfattas som sluten med enstaka landmärken i form av byggnader, relativt långa siktlinjer i vägens riktning och enstaka utblickar åt sidorna. Vägens linjeföring ger viss variation i upplevelsen. Bilisten kan uppleva en känsla av att färdas högt upp i landskapet. Bilister som färdas

9 västerut ges vackra vyer mot Kvarnholmen och upplevelser av att närma sig Stockholms innerstad. Figur 8. Riktningar, barriärer och passager 2.5 Åskådarperspektivet och vägrummet Söderifrån Utblickar mot vägen söderifrån är begränsade p.g.a. bullerskydd. Som åskådare befinner man sig ofta något lägre än vägens läge. Nacka gymnasium har sina angöring- och leveransytor mot väg 222. Dessa ytor påverkas av den planerade rampen. Högre upp i Nacka gymnasiums lokaler är det fri sikt mot väg och planerad ramp/trafikplatser. I och med byggnationen av Kvarnholmsförbindelsen har bullervallar och vegetation avlägsnats vilket medför att vägen blivit mer påtaglig från Nacka idrottsparksområde och Griffelvägen.

10 Figur 9. Vy söderifrån från Griffelvägen. Norrifrån Väg 222 syns från de gångstråk i Ryssbergens friluftsområde som är belägna närmast vägen. Längre in i naturområdet upplevs vägen endast p.g.a. trafikbuller. Vid tunnelmynningen för Kvarnholmsförbindelsen syns den planerade trafikplatsen, vägporten och väg 222. Figur 10. Vy från ovan Kvarnholmsförbindelsens tunnelmynning mot sydost och Nacka forum. Väg 222 utgör en barriär mellan norr och söder. Befintlig port vid Griffelvägen används idag av oskyddade trafikanter och förbinder Vikedals bostadsområde och omnejd med Nacka gymnasium, idrottsanläggningar m.m. Efter

11 färdigställande av Kvarnholmsförbindelsen kommer porten även hysa bil/busstrafik. 2.6 Landmärken, orienteringspunkter Högre utmärkande byggnader mot öster: Jarlabergs vattentorn på Enspännarvägen, Nacka forum, Nacka gymnasium. Högre utmärkande byggnader mot väster: vattentornet på Henriksdalsberget, punkthus i Sickla. Figur 11. Landmärken, målpunkter och noder. 2.7 Skyddade områden/riksintressen natur & kultur: Utredningsområdet angränsar till Riksintresse Kulturmiljövård. Riksintresset är en farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm, men berörs inte. Inga fornminnen finns registrerade inom utredningsområdet. Nyckelbiotop (barrnaturskog) i Ryssbergens naturområde berörs. Naturvärden (barrskog) i Ryssbergens naturområde berörs. Värmdöleden, väg 222 är riksintresse för kommunikationer. Enligt Trafikverket är väg 222 av särskild betydelse för regional och interregional trafik.

12 2.8 Naturmiljö och naturvärden Figur 12. Ryssbergen med väg 222 i bakgrunden. Området ligger i direkt anslutning till ett grönstråk benämnt Nacka- Värmdökilen. Bildande av naturreservat pågår i Ryssbergen. Större delen av området planeras bli naturreservat, men exakt avgränsning är inte klarlagd. Grönytor söder om väg 222 har ej bedömts innehålla några förhöjda naturvärden enligt naturvärdesbedömning utförd i uppdraget. Ryssbergen är ett kuperat skogsområde beläget på en bergsplatå. Ett par sprickdalar i nordsydlig riktning skär genom platån. Det förekommer idag inte några skyddade områden i utredningsområdet. I anslutning till inventeringsområdet finns biotopskyddsområden med naturvärden framför allt i form av gammal tallskog. Rödlistade arter finns i anslutning till inventeringsområdet. Inventeringsområdet där ramper och trafikplatser är planerade, består av blockrik terräng med stora höjdskillnader, hällmark med tallar samt blandskog/lövskog. I sänkområdena mellan hällpartierna finns mer fuktiga miljöer med högt inslag av lövträd. Rödlistade talltickan har påträffats inom inventeringsområdet. Den planerade norra rampens läge sammanfaller till viss del med den etableringsyta som upprättats för byggnation av Kvarnholmsförbindelsen. 2.9 Kulturmiljövärden Området är präglat av Svindersvikens farledsmiljö, lämningar efter tidiga industrianläggningar, storskaliga industrier från 1800-talet, herrgårdarna Svindersvik och Stora och Lilla Nyckelviken, villaområden från sekelskiftet 1900 bl.a. uppförda som bostäder för arbetare inom verkstadsindustrin. Väg 222 byggdes genom eller i anslutning till Ryssbergens skogsområde. Ryssbergen saknar bebyggelse. Ett par militära anläggningar från andra världskriget har funnits, men dessa revs år Idag finns endast spår kvar i

13 form av betongrester och stenhögar. Deras kulturhistoriska värde bedöms vara låga. I sydvästra delen av Ryssbergen, nära Värmdöleden har en stensättning från bronsåldern eller järnåldern funnits. Den är sedan tidigare borttagen. (Utdrag ur MKB sicklaön 13:3 m.fl.) Området var under 1800-talet glest bebyggd. Spricklandskapet och den karga terrängen gav dåliga förutsättningar för jordbruk. Vägar och odlingar följde sprickdalarna. På karta från 1846 syns sommarherrgårdarna Stora Nyckelviken och Svindersvik uppfördes i mitten av 1700-talet av direktörer i Ostindiska kompaniet. På kartan syns även Järla gård som har anor ända tillbaks till 900- talet. Figur 13. Utsnitt karta från Historiska kartor Lantmäteriet, Nacka karta Kvarnholmen var då en ö och kallades Hästholmen. Saltsjöbanan som byggdes på 1890-talet innebar en utveckling av området med industrier och bostadsområden som byggdes för arbetarna runt 1900-talet och exklusiva villasamhällen som Storängen. Ryssbergen var tidigare en del av ett större sammanhängande grönområde. På karta från 1951 syns hur bebyggelsen utvecklats kring den gamla Värmdövägen och Saltsjöbanan. Figur 14. Utsnitt karta från Historiska kartor Lantmäteriet, ekonomiska kartan Värmdövägen och Saltsjöbanan har byggts, Väg 222 byggdes några år senare.

14 2.10 Rekreation och friluftsliv Ryssbergen används för rekreation och friluftsliv och är delvis svårtillgängligt p.g.a. den kuperade terrängen. Stigar följer dalgångarna och viker av mot utsiktspunkter som är målpunkter. Det finns ett fåtal promenadstråk däremot genomsyras området av ett nät av upptrampade mindre stigar. Gångstråket som leder från vägporten vid Griffelvägen upp till utsikspunkter kommer att påverkas/brytas av den planerade trafikplatsen. Det är viktigt att möjligheterna att röra sig i friluftsområdet och de gångvägar som finns säkras/behålls p.g.a. områdets otillgänglighet. Figur 15. Utsikt mot Djurgården från Ryssbergen Regional och kommunal planering RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Västra Sicklaön ingår i den regionala stadskärnan. Nacka ÖP 2012 I översiktsplanen anges att det ska skapas en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön genom förtätningar. Kommunen planerar för nya invånare på västra Sicklaön fram till Kvarnholmen definieras som ett nyexploateringsområde som är under uppbyggnad. Kvarnholmsförbindelsen och ökad kollektivtrafik med ny tunnelbanedragning är enligt ÖP en förutsättning för utbyggnaden. Grönstrukturplan Ryssbergen klassas som värdekärna av kommunalt värde. Mycket högt upplevelsevärde med avseende på utsiktsplatser med vidsträckt utsikt. Aktuella detaljplaner: Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl., antagen , är gällande för Kvarnholmsförbindelsen.

15 3 Övergripande idéer för gestaltning Enligt gestaltningsmålen bör en stadsmässig gestaltning utföras på södra sidan av väg 222, medan en gestaltning som anknyter till skogs- och naturområdet Ryssbergen göras på norra sidan av väg 222. Detta p.g.a. Nacka kommuns långsiktiga inriktning att utveckla Järlahöjden till en mer stadsmässig del och pga. de planer som finns att inrätta ett naturreservat i Ryssbergen. Den del av trafikplatsen som kommer att ligga norr om väg 222 kommer att ligga i direkt anslutning till Ryssbergen, ett naturområde där det finns planer på att inrätta ett naturreservat. Naturområdet är nästan helt opåverkat av artefakter och är idag begränsat av Svindersviken i norr, Vikdalen i öster och väg 222 i söder. I och med Kvarnholmsförbindelsen har nyligen gjorts ett stort ingrepp i naturmiljön, men det är ändå lämpligt att fortsatt se de tre gränserna som gällande och få Kvarnholmsförbindelsen att smälta in i naturtemat. Norr om väg 222 föreslås därför naturliknande sidoområden som ansluter till omgivande skogsmiljöer. Här undviks stödmurar, gräsmattor, planteringar med hortikulturella inslag etc. Hänsyn tas dock till sikt, inte minst på rampen upp mot väg 222. Trafikplatsen som helhet med ramper och tillkommande cirkulationsplats och droppe ges en utformning som förstärker trafikplatsen som landmärke. Trafikplatsen behöver förankras väl i befintligt landskap. Detta gäller inte minst kring cirkulationsplatsen.

16 4 Förslag 4.1 Cirkulation, droppe och refuger Gestaltningen av cirkulationsplatsen söder om väg 222 görs med inslag av stödmurar lika de nyligen byggda i samband med Kvarnholmsförbindelsen. Murarnas höjd varierar från 10 till 50 cm. Rondellen kan med fördel ges ett stort inslag av hårdgjorda ytor och konst. Droppen norr om väg 222 gestaltas med marksten närmast kantstenen och med tema öppen barrskog. Marktäckare av ljung eller motsvarande samt tallar och enar. Detaljerad gestaltning görs i samråd med Nacka kommun. Figur Övriga sidoområden Ytan mellan ramperna och Värmdöleden föreslås planteras med låga marktäckande buskar för att ytterligare markera platsen och skilja den från övriga sidoområden längs med väg 222 som mestadels har grässlänter med vissa inslag av mindre träd samt buskar.

17 Figur 17. Avfartsramp från Stockholm schaktas ned och slänter gräsbesås. På norra sidan föreslås marktäckare som passar in i naturområdet Ryssbergen, förslagsvis ljung eller motsvarande, på södra sidan föreslås mer hortikulturella arter, exempelvis spirea. Slänter görs generellt med magra jordar norr om väg 222 och normala växtjordar söder om väg 222. Bergskärningar behöver göras mot Ryssbergen och i anslutning mot Nacka gymnasium. Schaktens lutning görs lika befintliga schakter längs väg 222. Figur 18. Påfartsramp mot Stockholm schaktas ned i del av Ryssbergen och slänter återetableras med liknande vegetation. 4.3 Byggnadsverk Befintligt bullerskyddsplank på södra sidan mot Nacka gymnasium föreslås ersättas och ges en ny placering. Form och färg till planket hämtar inspiration från bullerskyddsplank vid trafikplats Nacka, men ges inslag som gör att den ger trafikplats Kvarnholmen en egen identitet. T.ex. kan planket delvis förses med en utanpåliggande spaljé, markerade stolpar eller på annat sätt markera en distinktion från Nacka trafikplats. Höjdskillnader tas upp med trappning vid stolparna. Vid plankets västra ände vid avfarten från Stockholm föreslås att planket får ett förhöjt slut och att planket vinklas 90 grader och fortsätter några meter vinkelrätt mot väg 222.

18 Figur 19. Förslag till utformning av avslutning av bullerskyddsplank vid början av avfarten från Stockholm. Plankhöjd ca 3 meter ovan körbana för väg 222. Kring cirkulationsplatsen anläggs lägre stödmurar med en höjd på cm, längst ned i slänterna ner mot rondellen. Utformningen bör vara av samma sort som befintliga nybyggda stödmurar på denna plats som byggdes i samband med Kvarnholmsförbindelsen. Figur 20. Exempel på stödmur vid cirkulation. Längs med rampen på norra sidan av väg 222 kan eventuellt något sorts släntstabilisering behöva göras. Om möjligt görs denna så att slänten framstår som en jordslänt med dold stabilisering, alternativt görs en gabionmur som smälter in i närliggande bergskärning. 4.4 Vegetation

19 Kring cirkulationsplatsen söder om väg 222 görs val av arter som ansluter till stadsmiljön. Företrädesvis lövträd och buskplanteringar av hortikulturell karaktär, samt gräsmattor. Ytan kring droppen norr om väg 222 förses med vegetation som ansluter till naturkaraktären i Ryssbergen. Arter som växer vilt i detta område används t.ex. ljung som marktäckare, torktåligt lågt gräs i slänter, tall, en, rönn etc. På den östra sidan mot den lågt liggande björk- och aspdungen planteras buskar och buskträd, exempelvis hägg, hassel och skogstry som ett bryn, vilket gör övergången till den uppvuxna skogen mjukare. 4.5 Jordar På den norra sidan av väg 222, kring droppen används sandjordar eller grusjordar till planteringarna. Undantagsfall i anslutning till det lågt liggande skogen i nordost där ordinarie växtjordar kan användas. Jordvalet görs för att ansluta till naturkaraktären här. 4.6 Utrustning Vägutrustning inklusive belysning anpassas till befintlig utrustning på väg Konst Vertikala element, t.ex. konstverk, kan med fördel placeras i rondellen. Detta för att ytterligare stärka orienterbarheten, inte minst sett från högre belägna Värmdöleden. 4.8 Återställande av naturmark På norra sidan av väg 222 kan naturområden behöva återställas. Magra jordar med mycket friktionsjordar ska användas utom vid anslutning till det lågt liggande lövskogsområdet dominerat av asp och björk i nordost. Spontan etablering alternativt frösådd eller plantering av häckplantor/ungträd rekommenderas. Slutmålet är en glest bevuxen naturskog av tall, rönn mm med magert fältskikt på ytor med friktionsjordar. I det lågt liggande lövskogsområdet är målet ett mer frodigt fältskik med en brynzon mot vägområdet. Området behöver ses över med röjningar och gallringar till dess naturytorna har etablerats. 4.9 Kompensationsåtgärder Som kompensationsåtgärd för minskning av naturområdet så föreslås tillgängligheten vid gång- och faunapassagen under väg 222 vid Birkavägen förbättras. Marken ordnas och städas upp, avspärrningar av sprängsten ersätts av betongsuggor av mer estetisk karaktär (tex i form av ett stiliserat djur eller stadsvapen etc) jämfört med rent funktionella suggor för temporära avspärrningar. Stigen in i Ryssbergen röjs närmast gångpassagen. Avverkade träd och även eventuellt stubbar kan placeras i skogsområdet, dock en bit ifrån vägområdet. Eventuella kompensationsåtgärder för de ingrepp som görs i naturmiljön kan vara att öka andelen död ved genom ringbarkning av träd i sänkorna. Värdefulla hällmarker bör bevaras och ingreppet bör förläggas så att naturmiljö med högst naturvärde prioriteras, kategori c i naturvärdesbedömningen som har utförts i uppdraget.

20 5 Drift- och underhåll Sidoområden längs med väg 222 sköts på samma sätt som övriga sträckan. Delar med mycket inslag av träd och buskar röjs lämpligen för hand med gräsröjare. På kommunens mark söder om väg 222 föreslås en förhållandevis intensiv skötsel för att förstärka intrycket av stadsmiljö. På kommunens mark norr om väg 222 föreslås en förhållandevis extensiv skötsel då ytorna föreslås ges en naturlik utformning. Viss skötsel behövs dock för att vidmakthålla utseendet och städning behövs för att undvika att miljön uppfattas som förbisedd. De återetablerade skogsytorna behöver gallras allt eftersom träden växer till.

21 6 Rekommendationer inför fortsatt arbete 6.1 Förfrågningsunderlag Rapport landskap Rapport landskap ska beskriva varför vägen är utformad på ett visst sätt och ge den gestaltningsansvarige hos entreprenören förståelse för landskapets förutsättningar och värden. Innehållet i Rapport Landskap utgår från gestaltningsprogrammet. Rapport Landskap ska styra entreprenörens val av utformning där krav inte ställts i Objektspecifik Teknisk Beskrivning (OTB) och ska ingå i förfrågningsunderlaget. Framöver är det viktigt att sidoområden vid cirkulationsplatsen söder om väg 222 utformas i samklang med Nacka kommuns framtida utformning i närområdet. t.ex. hur ska parkeringsplatsen söder om cirkulationsplatsen hanteras. Detsamma gäller övriga sidoområden och droppen. Utformning av rondell kan mycket väl involvera konstverk och detta förankras med Nacka kommun. Tallar på norra sidan på bägge sidor vid porten under Värmdöleden mäts in och skyddas Objektspecifik teknisk beskrivning I OTB som är ett gemensamt dokument för alla teknikområden ställs funktionskrav och vid behov tekniska krav. Från gestaltningsprogrammet ska information om landskapets förutsättningar omvandlas till text i avsnitt C BEFINTLIG MARK, MILJÖ OCH KONSTRUKTIONER SAMT TILLFÄLLIGA ANLÄGGNINGAR. Gestaltningskrav förs in i avsnitt D. VÄGANLÄGGNING under flera olika rubriker. För att skapa förståelse kan det vara bra att använda illustrationer och målbilder. Det är viktigt att beskriva bildens status. Om specifika krav ska uppfyllas ska typbilder användas. I avsnitt X. DOKUMENTATION beskrivs vad entreprenören ska ta fram för dokumentation. Ett ur gestaltningssynpunkt viktigt dokument är Projekteringsbeskrivning Landskap där entreprenören ska visa att han har förstått uppdraget och hur det ska lösas. Handlingen ska överlämnas till beställaren innan byggarbetet får påbörjas Ritningar En plan som beskriver ytor avseende vegetation (befintlig vegetation som ska skyddas, eventuell gallring och nyplantering) ska bifogas. Ytorna på ritningen kopplas till beskrivande text i OTB. 6.2 Byggskede Viktiga frågor att bevaka under framtagande av bygghandling och byggskede är bland andra rätt kvaliteter på träd och buskar, rätt material och utrustning, skydd av bevarandevärda träd, uppbyggnad av växtbäddar, jordkvalité, rätt skötsel under etableringstiden etc. 6.3 Förvaltningsskede Drift av vegetationsytor bör kommuniceras tillbaka till projektören och samordnas mellan Trafikverkets och Nacka kommuns driftentreprenörer.

22 Trafikverket, Solna. Besöksadress: Solna strandväg 98. Telefon: , Texttelefon:

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

Lustigkulle domänreservat

Lustigkulle domänreservat Lustigkulle domänreservat Skötselplan Upprättad 1996 Länsstyrelsen i Östergötlands län SKÖTSELPLAN FÖR LUSTIGKULLE DOMÄNRESERVAT Skötselplanen gäller utan tidsbegränsning. En översyn ska göras senast om

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn

Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Samrådsyttrande från Stockholms Naturskyddsförening och Söderorts Naturskyddsförening över naturreservat Kyrkhamn Diarienr. 2013-06332-55 2014-08-29 Söderorts Naturskyddsförening och Stockholms Naturskyddsförening

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33

Täby Galopp. PM gällande nuvarande plan och naturvärden. Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 2013-12-17 Beställare: Malén Wasting Projektledare för JM och Skanska, Täby galopp, 073-432 68 33 Täby Galopp PM gällande nuvarande plan och naturvärden 1. Bakgrund och frågeställning 2 2. Uppföljning

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig.

TULLPARKEN TULLPARKEN. 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet. 2. Minnestenen över svenska frivilliga i finska krig. TULLPARKEN Målsättningen är att skapa en park där människor kan uppleva skulptural konst. Idag finns i parken tre skulpturer och minnesmärken. (se karta) 1. Krigsbarnsminnesmärket och Krigsbarnsmonumentet

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2

Ringstad mo. Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland. Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Ringstad mo Östra Eneby och Kvillinge socknar Norrköpings kommun,östergötland Särskild arkeologisk utredning, etapp 2 Rapporter från Arkeologikonsult 2008:2187 Linda Lindwall 1 Kartor ur allmänt kartmaterial:

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014

GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS. Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 GESTALTNINGSPROGRAM FÖR NYA BÖSTÄDER VID UTTRANS SJUKHUS Detaljplan för Sandstugan 60-35 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN MARS 2014 SAMMANFATTNING Vision Gestaltning Natur Platsen har stor potential genom

Läs mer

Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla. Koncept 2002-09

Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla. Koncept 2002-09 Gestaltningsprogram Väg E22 Hurva Bromölla Koncept 2002-09 Uppdragsorganisation: Beställare: Projektledare: Landskapsarkitektur: Landskapsarkitektur: Miljö: Vägverket Region Björn Tillström Karin Gullberg

Läs mer

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan

Kronogården, Ale Geoteknisk undersökning: PM till underlag för detaljplan Beställare: ALE KOMMUN 449 80 ALAFORS Beställarens representant: Åsa Lundgren Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Bengt Askmar HannaSofie Pedersen Uppdragsnr: 101

Läs mer

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter.

Plandata Planområdets läge och areal Planområdet är beläget norr och väster om Segelvägen i stadsdelen Dalgången och omfattar c:a 6000 kvadratmeter. DNR C 2/2003 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR OMRÅDE VID SEGELVÄGEN omfattande del av fastigheten Oxelö 8:20 Oxelösunds kommun, Södermanlands län PLANBESKRIVNING Planens syfte och

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.

GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16. 2014-09-22 Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Sjöhäll (fastigheten Stockby 2:24 m fl) på Färingsö i Ekerö kommun, Stockholms län dnr PLAN.2009.16.214 GESTALTNINGSPROGRAM 2(8) Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet

Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Projektbeskrivning Väg 222 Trafikplats Lugnet Januari 2010 1(6) Innehållsförteckning 1. Bakgrund...3 2. Planerade åtgärder...3 3. Trafikflöden...5 4. Standard och vägsektion...5 5. Planeringsläge och tidplan...5

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

Nya bostäder i Diseröd

Nya bostäder i Diseröd Nya bostäder i Diseröd Tyfter 1:19 m fl, Kungälvs kommun Trafik- och bullerutredning 2012-10-31 ÅF Infrastructure AB, Kvarnbergsgatan 2, Box 1551 SE-401 51 Göteborg Telefon +46 10 505 00 00. Fax +46 10

Läs mer

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21

Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21. Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län. SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214. Fastighet Smälteryd 2:21 SAMRÅDSHANDLING Diarienummer PBN 2009/0324 214 Detaljplan för SMÄLTERYD 2:21 Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Fastighet Smälteryd 2:21 Upprättad 2009-12-16 Planarkitekt Åsa Svensson Plantekniker

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson

Inventering av naturvärden med anledning. av detaljplan för del av Resö 8:69. Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson Inventering av naturvärden med anledning av detaljplan för del av Resö 8:69 Linda Andersson RIO GÖTEBORG NATUR-

Läs mer

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten

Rådgivning inom projektet Klimatanpassat skogsbruk och vatten RÅDGIVNINGSKVITTO 1(7) Datum 2014-02-21 Ärendenr R 390-2014 Stefan Eklund Stockholms distrikt Galgbacksvägen 5, 18630 VALLENTUNA stefan.eklund@skogsstyrelsen.se 08-51451462 Värmdö-Evlinge fast ägare för.

Läs mer

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5.

Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Naturvårdspolicy i anslutning till exploatering av fastigheterna Brösarp 12:129 och del av 5:5. Denna redogörelse beskriver den naturvårdspolicy som kommer att tillämpas vid exploateringen av fastigheterna

Läs mer

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad

NCC Boende AB. Norra Sigtuna Stad 2013-11-04. Förstudie Geoteknik. Uppdragsnummer: 7178448. Norra Sigtuna Stad NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Förstudie Geoteknik 2013-11-04 Uppdragsnummer: 7178448 Norra Sigtuna Stad Uppgifter om dokumentet: Beställare, Slutkund Objekt NCC Boende AB Norra Sigtuna Stad Handlingens

Läs mer

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck

Väg 940, delen Rösan-Forsbäck ARBETSPLAN Väg 940, delen Rösan-Forsbäck Kungsbacka kommun, Hallands län TEKNISK PM BRO MED GEOTEKNIK Objekt: 106 705, Upprättad den 2013-03-15 1 Titel: Tekniskt PM bro med geoteknik Utgivningsdatum: 2013-03-15

Läs mer

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald

9. Naturmiljöer och biologisk mångfald 9. Natur och gröna frågor kan ses ur flera perspektiv. Detta kapitel behandlar naturvärden utifrån perspektivet biologisk mångfald och förutsättningarna för denna. Naturvärden utifrån ett rekreativt perspektiv

Läs mer

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården

Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 527, Gång- och cykelväg Västerås-Örtagården Västerås stad, Västmanlands län Vägplan, 2013-09-23 Projektnummer: 107506 Dokumenttitel: Väg 527, gc-väg Örtagården-Västerås Skapat av:

Läs mer

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart

Bakgrund. Uppdraget. Genom: Tydligare vägvisning Attraktiv rastplats Pendlarparkering Tillgänglig och attraktiv genomfart Hofors genomfart Bakgrund Uppdraget Projektera för en genomfart med målsättningarna att: Förtydliga Hofors tätort och dess infarter Öka tillgängligheten för näringsidkare Skapa en inbjudande känsla för

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD

GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD GESTALTNINGSPROGRAM ÖJA INDUSTRIOMRÅDET, YSTAD Innehåll Gestaltningsprogram mål och syfte... 2 Bakgrund, förutsättningar... 2 Övergripande gestaltningsidé... 2 Gator, gaturum... 3 Byggnader - placering,

Läs mer

Trafikutredning Storvreta

Trafikutredning Storvreta Trafikutredning Storvreta 2008.05.22 Resultat från trafikanalyser Projektorganisation Uppsala kommun Projektledare Pernilla Hessling, Stadsbyggnadskontoret Uppdragsansvarig Handläggare Trafiksimulering

Läs mer

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv.

SAMMANFATTNING. Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. 2010-04-06 Av: Paul Hansson SAMMANFATTNING Riksintresset för kulturmiljövård M77 Alnarp Burlöv ur ett innehållsmässigt och upplevelsemässigt perspektiv. Innehållsmässigt kan riksintresset indelas i två

Läs mer

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen

Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Stenungsundshem Detaljplan Kopper 2:1, Bergsvägen Slutrapport Göteborg 2013-09-17 Datum 2013-09-17 Uppdragsnummer Utgåva/Status Slutrapport Kenneth Funeskog T Persson, R Chilton Elisabeth Olsson Uppdragsledare

Läs mer

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun

PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 2 (8) PM till detaljplan Vägutformning Hareslätt - Kungälvs kommun 2014-03-14 Beställare: Kungälvs kommun 442 81 Kungälv Beställarens

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

Korsningen E20-rv 44

Korsningen E20-rv 44 Korsningen E20-rv 44 HANDLINGAR Planbeskrivning dat juni 2008 Planen antagen 2008-08-26 Plankarta med planbestämmelser dat juni 2008 Laga kraft 2008-09-25 Samrådsyttrande dat 2008-06-24 Genomförandetiden

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx

Riktlinjer för plank, staket och murar. Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Riktlinjer för plank, staket och murar Beslutad av bygg- och miljönämnden den 2013-01-28, xx Under senaste åren har intresset för att sätta upp plank och mur vid tomtgräns som insynseller bullerskydd ökat

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer

TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer TRÄDGÅRDSSTADEN Lyft fram och tillgängliggör områdets starka karaktärer I det här avsnittet beskrivs hur den idag redan karaktärsfyllda trädgårdsstaden, kan förstärkas i sin läsbarhet och logik, genom

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv.

UPPDRAG. Medborgarnas perspektiv och deras behov av tillgång till grönområden är viktig och då i synnerhet barnens perspektiv. 2013 02 26 GRÖNPLAN UPPDRAG Park- och naturnämnden beslutade 2011-06-21, att ge park- och naturförvaltningen i uppdrag att ta fram en Grönplan för Göteborgs Stad i samverkan med övriga berörda förvaltningar

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD NOVEMBER 2012 KÄLLVIKEN I STRÖMSTAD AB REV A 2012-11-19 DETALJPLAN FÖR DEL AV KÄLLVIK 1:73 M FL, STRÖMSTAD INVENTERINGS-PM GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg TEL 010 850

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA PM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK BEDÖMNING PRÄSTVIKEN-ERIKSBERG BOTKYRKA BILAGA TILL DETALJPLAN FÖR PRÄSTVIKEN 2014-11-17 Uppdrag: 251223, Stöd i framtagande av detaljplan Eriksberg, Botkyrka Titel på rapport:

Läs mer

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun

Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Naturvärdesbedömning inom fastigheten Hjälmaröd 4:203 (Kiviks hotell) Kivik, Simrishamns kommun Rapport 2014-06-13 Uppdragstagare: Tomelillavägen 456-72 275 92 Sjöbo Tel 0416-151 20 rune.gerell@sjobo.nu

Läs mer

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby

POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för POETEN 7 och del av Poeten 8- Ekeby Enkelt planförfarande - nya PBL Upprättad 9 oktober 2013 Samråd 24 oktober -14 november Detaljplan för Poeten 7 och del

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden

Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållanden Nordkroken detaljplan Vänersborg Geoteknisk undersökning: PM beträffande geotekniska och bergtekniska förhållande Beställare: Vänersborgs kommun Beställarens representant: Helena Bråtegren Konsult: Uppdragsledare

Läs mer

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl

Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Brinova Fastigheter AB Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Malmö 2012-01-17 Tillägg till trafikutredning Sunnanå 1:2 m fl Datum 2012-01-17 Uppdragsnummer 61660933566 Utgåva/Status Rev 1 HEDMAN

Läs mer

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS)

1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) 1 Checklista för åtgärder i Naturvård / Skötsel bestånd (NS) (Listan ska även användas för generella naturvårdhuggningar) Man kan grovt dela upp NS bestånd i två kategorier. Dels en kategori som utgörs

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG

PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Danvikshem, detaljplan PM genomförande, bygg 2015-03-09 1 (6) HSB Bostad AB Ref. Urban Jonsson, Projektchef Box 8160 104 20 Stockholm PM FINNBODABERGET GENOMFÖRANDE, BYGG Bakgrund Uppförande av nya flerbostadshus

Läs mer

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län

PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län PROGRAM till detaljplan för Hjälmaröd 4:20 och 4:203 m fl i Kivik Simrishamns kommun, Skåne län Programmet har upprättats 2006-11-14 Handlingar 1(4) Planprogram, 2006-11-14 Fastighetsförteckning, 2006-11-14,

Läs mer

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26

Teknisk PM Geoteknik. Detaljplan Hällebäck. Stenungsund 2013-08-26 Detaljplan Hällebäck Stenungsund 2 (6) Beställare Samhällsbyggnad Plan 444 82 Stenungsund Daniela Kragulj Berggren, Planeringsarkitekt Konsult EQC Karlstad Lagergrens gata 8, 652 26 Karlstad Telefon: 010-440

Läs mer

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö

BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö 2011-04-26 Dp 5155 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för HEMSÖGATANS FÖRLÄNGNING i Hamnen i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson

arkivrapport Inledning Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping Sörmlands museum, Ingeborg Svensson Nr 2013:08 KN-SLM12-150 arkivrapport till. Länsstyrelsen i Södermanlands län att; Agneta Scharp 611 86 Nyköping från. Sörmlands museum, Ingeborg Svensson datum. 2013-10-10 ang. förenklad rapport över arkeologisk

Läs mer

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011

Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka. Samråd med allmänheten 14 december 2011 Förstudie för gångoch cykelväg mellan Olofsbo och Långaveka Samråd med allmänheten 14 december 2011 3. Planeringsprocessen enligt väglagen Förstudie Förstudien är första steget in i den fysiska vägplaneringen

Läs mer

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan

Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Nätverket Trädplan Göteborgs yttrande angående Göteborgs Grönplan Trädplan Göteborg välkomnar Park- och naturnämndens beslut att upprätta inriktnings- och planeringsdokumentet Göteborgs grönplan. En strategi

Läs mer

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01

Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun. Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m fl Stenungsunds kommun Geoteknisk, bergteknisk, radon- och geohydrologiskt utlåtande 1 009 5668 2007-07-01 Upprättad av: Magnus Lundgren Granskad av: Magnus Lundgren Godkänd

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan

Partille, Hossaberget i Öjersjö Översiktlig geoteknisk utredning: PM till underlag för detaljplan 2 (11) Beställare: Partille kommun 433 82 PARTILLE Beställarens representant: Erica von Geijer Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg HannaSofie Pedersen Araz Ismail

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1

Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 Projektpresentation, juni 2009 1 Projektets lokalisering och omfattning Vindkraftprojekt Borgvattnet Område 1 omfattar fastigheterna Björkhöjden 3:1 och Västra Björkhöjden

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun

Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplaneunderlag Vattrudan, Hallstavik, Norrtälje kommun Detaljplan för verksamhetsområde söder om västra infarten PM Mark och vatten Stockholm 2010-10-05 Beställare: Norrtälje kommun Projektbeteckning:

Läs mer

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING

Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Blåklockan mm Planbeskrivning 1(4) Detaljplan för Blåklockan mm inom Prästängen, Arvika kommun PLANBESKRIVNING Handlingar Planen omfattar följande handlingar: 1. Planbeskrivning 2. Genomförandebeskrivning

Läs mer

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län

Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson, 0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-29 Referens Sida 1(7) Behovsbedömning Del av Presterud 1:11 m fl Kristinehamns kommun,

Läs mer

Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län.

Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds kommun, Södermanlands län. PLANBESKRIVNING 1 (7) Datum 2013-12-17 Dnr C 3 / 2009 Miljö- och samhällsbyggnadskontoret Plan Samy Abu Eid 0155 38344 samy.abueid@oxelosund.se Detaljplan för Tegelbruksvägen, Lastudden etapp 2 Oxelösunds

Läs mer

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258

Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 YIMBY Yes In My BackYard. 2011-10-25 2011:13 Yttrande om förstudie för Hågelbyleden - Väg 258 Nätverket YIMBY ser mycket positivt på Botkyrka kommuns planer att förtäta och koppla samman Alby och Eriksberg.

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Rädda Våneviks gammelskog!

Rädda Våneviks gammelskog! Foto: Marit Stigsdotter Rädda Våneviks gammelskog! En gammal artrik, strandnära skog hotas av Oskarshamns kommuns planer på att exploatera delar av den för villabebyggelse. Skogen är en nyckelbiotop hemvist

Läs mer

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse.

Typsektion. Bullerplank med carport agerar bullerskydd för bostadsbebyggelse. Typsektion. Park med vall agerar bullerskydd för. bostadsbebyggelse. INDUSTRIBYN INDUSTRIBYN Publika event/ och sportanläggningar Fortsatt utveckling av centrumfunktion Befintlig kultur och fritid Befintliga offentliga byggnader Befintliga offentliga byggnader Befintlig kultur

Läs mer

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013

Årsmöte. Tisdagen 12 mars 2013 Årsmöte Tisdagen 12 mars 2013 Föredragningslista 1. Årsmötets öppnande. 2. Fråga om kallelse behörigen skett. 3. Val av mötesledare vid årsmötet. 4. Val av protokollförare och två justeringsmän. 5. Föredragningslistans

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM Uppdr. nr. 10081538 HAMMARÖ KOMMUN BÄRSTAD/GRÅBERG PLANOMRÅDE FÖR BOSTÄDER ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PM FÖRHANDSKOPIA Örebro WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro BILAGA 4 2 HAMMARÖ KOMMUN

Läs mer

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka

Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Lura 2:3 & 2:7-2 Nacka Beräkning av buller från väg och flygtrafik Uppdragsnummer: 150510 Beställare: Sixten Jaskari Rapport: R150510-1 Datum: 2015-09-15 Antal sidor: 6 Handläggare: Rickard Hellqvist Granskare:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden

Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden , Rönnäng 1:34 och 1:560 Tjörns kommun Geoteknisk undersökning för detaljplan: PM beträffande geotekniska förhållanden 2008-03-03 GF KONSULT AB Väg och Bana Geoteknik Björn Göransson Uppdragsnr: 1010 411

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun

Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-03-05 Detaljplan för Slättelund 3 och del av Karlslund 2:1, Vetlanda, Vetlanda kommun Handlingar Planförslaget består av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte

Läs mer

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun

Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Dnr KS 2012/214 Dnr BN 2012/25 Program för Ursands camping m m, Vänersborgs kommun Januari 2014 Godkänt KF 2014-03-26 24 Programområdets läge Programområdet ligger vid Vänerns strand, ca fem kilometer

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM

2010-11-18 Dnr Kst 2009/262. Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM 2010-11-18 Dnr Kst 2009/262 Detaljplan för HANDEL VID NETTOVÄGEN GESTALTNINGSPROGRAM INNEHÅLLSFÖRTECKNING Tänkbar kvällsvy från Veddestavägen söderifrån Gestaltningsprogram mål och syfte sid 3 Förutsättningar

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer