Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnummer:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län. 2014-10-31 Projektnummer: 107350"

Transkript

1 Gestaltningsprogram Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Projektnummer:

2 Dokumenttitel: Gestaltningsprogram, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: J Lööf Dokumentdatum: Dokumenttyp: Gestaltningsprogram Dokument ID: 2 L 07 GP00 Ärendenummer:TRV 2014/49933 Projektnummer: Version: 0.5 Publiceringsdatum: Utgivare: Trafikverket Kontaktperson: Anna-Maria Erlandsson Uppdragsansvarig: Dan Olsson, Norconsult AB Tryck: Distributör: Trafikverket, Solna strandväg 98, , Solna, telefon:

3 Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte Landskapsanalys Syfte Avgränsning Områdets karaktär och form Rumslighet, trafikantperspektiv Åskådarperspektivet och vägrummet Landmärken, orienteringspunkter Skyddade områden/riksintressen natur & kultur: Naturmiljö och naturvärden Kulturmiljövärden Rekreation och friluftsliv Regional och kommunal planering Övergripande idéer för gestaltning Förslag Cirkulation, droppe och refuger Övriga sidoområden Byggnadsverk Vegetation Jordar Utrustning Konst Återställande av naturmark Kompensationsåtgärder Drift- och underhåll Rekommendationer inför fortsatt arbete Förfrågningsunderlag Rapport landskap Objektspecifik teknisk beskrivning Ritningar Byggskede Förvaltningsskede... 21

4 1 Inledning Figur 1. Orienteringskarta där ungefärligt område för planerad vägutbyggnad är inringad. 1.1 Bakgrund Befintlig väg 222 som går mellan Stockholm och Stavsnäs planeras att förses med en ny trafikplats väster om Nacka trafikplats. Trafikplatsen ansluter till den nya Kvarnholmsförbindelsen och föreslås få en påfartsramp västerut mot Stockholm, samt en avfartsramp från väster. Den nya trafikplatsen hamnar nära trafikplats Nacka, ca 500 meter västerut, vilket ställer krav på tydlighet för en bra orientering. Platsen är belägen på gränsen mellan ett naturområde norr om väg 222 och ett relativt glest bebyggt tätortslandskap söder om väg 222. Nacka kommun har dock ambitioner att på lång sikt omvandla marken söder om väg 222 till en mer tät stadsbebyggelse. 1.2 Syfte I samband med ombyggnad eller anläggning av väg uppförs ett gestaltningsprogram vars syfte är att samlat redovisa riktlinjer för den estetiska utformningen. Gestaltningsprogrammet är en del av planerings- och projekteringsprocessen och ingår som en del av Vägplanen. Arbetet med gestaltningsfrågor pågår under hela planerings- och projekteringsprocessen från åtgärdsvalsstudie till byggskede och vidare i drift och underhåll. I tidiga skeden som åtgärdsvalsstudie och utredning/ samråd handlar gestaltningsarbetet framförallt om att beskriva och analysera landskapets förutsättningar för att bedöma om och var det är lämpligt att utföra åtgärder. I vägplanens skiss- och projekteringsskeden behandlas frågor om vilken utformning vägen/ trafikplatsen ska ha. I skisskedet utformas riktlinjer och principlösningar till grund för projektering och utformning i det fortsatta arbetet. Under projekteringsskedet fördjupas gestaltningsprogrammet i takt med att projekteringen blir mer detaljerad. Mycket av gestaltningsarbetet handlar om att balansera olika intressen och skapa en fungerande helhetslösning.

5 2 Landskapsanalys 2.1 Syfte Landskapsanalysens syfte är att beskriva landskapets karaktärer och kvaliteter. Avsikten är att definiera och lokalisera de värden som finns i landskapet där planerade ingrepp kommer att ske. Analysen behandlar natur- och kulturpräglade faktorer samt visuella värden och övriga funktioner som tillgänglighet etc. Analysen utgör ett underlag för utformnings- och skissarbetet i vägplaneskedet för Trafikplats Kvarnholmen. Figur 2. Utredningsområde. 2.2 Avgränsning En övergripande analys omfattar väg 222 från Ryssviksvägen i väster och Vikdalsvägen i öster. Analysen fördjupas vid läget för de planerade trafikplatserna och ramperna från befintlig gångvägsport vid Griffelvägen till befintlig gångvägsport vid Birkavägen.

6 Figur 3. Landskapskaraktär, markanvändning 2.3 Områdets karaktär och form Figur 4. Väg 222 med bergskärningar och Ryssbergen i bakgrunden. Området präglas av skogsområdet Ryssbergen i norr med dess dramatiska naturlandskap samt bostads- och verksamhetsområden och handelskomplex som breder ut sig söder om väg 222.

7 Figur 5. Naturskogskaraktär norr om väg 222 och tätortskaraktär söder om väg 222. Ryssbergen reser sig brant ur Svindersviken och sluttar svagt upp mot Järlahöjden. Det är minimal visuell kontakt med Svindersviken längs sträckan. Väg 222 har en nivåvariation med ca +43 vid Mariestadsvägen, + 49 vid Birkavägen, en höjdtopp finns på +51,20 vid Nacka gymnasium och därefter sluttar vägen ner mot ca +37 vid Nacka forum och viadukten Vikdalsvägen. Berggrunden i Ryssbergen består av granit och området består till största delen av kalt berg med inslag av bergytor med tunt jordtäcke. Vid södra tunnelmynningen för Kvarnholmsförbindelsen som är under uppbyggnad finns ett låglänt område med kohesionsjordar, som mulljord och lera. Väg 222 löper i östvästlig riktning, delvis på tvärs mot landskapets riktningar med Ryssbergets nordsydliga sprickdalar men längs med de riktningar som Svindersviken och Järla sjö utgör. Längs stora delar av utredd vägsträcka finns branta bergskärningar. Väg 222 utgör en barriär mellan bostads- och handelsområden söder om leden och naturområden norr om leden. Inom utredningsområdet finns tre passager via vägportar; en gång- och faunapassage vid Birkavägen, en trafik- och gångpassage vid Kvarnholmsförbindelsen/Griffelvägen samt en gångcykelpassage vid Vikdalsvägen. Kvarnholmsförbindelsen och dess tunnelmynning bildar en barriär för rörelsemöjligheterna inom naturområdet. 2.4 Rumslighet, trafikantperspektiv Vägavsnittet erbjuder vyer mot storskalig stadsmiljö vid Nacka forum i öster och i väster (fr.o.m. Ryssviksvägen) mot stadsmiljöer/större bostadshus på Kvarnholmen, Sickla och Henriksdalsberget. Landskapstypen är ett tätortsområde med storskaliga delvis höga byggnader samt skogsmark i form av barrskog med inslag av lövträd (varav en del ädellöv) samt hällmarksvegetation.

8 Figur 6. Ryssbergen till vänster, Nacka gymnasium till höger och Jarlabergs vattentorn i fonden. Till stor del är vägrummet slutet p.g.a. bergskärningar, bullerskyddsvallar och bullerplank samt trädvegetation tätt inpå vägen. Det finns endast enstaka utblickar och relativt långa siktlinjer i vägens riktning. Figur 7. Bergskärningar och bullerskydd. Det finns få rumsligheter längs med vägen; vid Nacka Forums trafikplats vidgas vägrummet. Vid Kvarnholmsförbindelsen bildas ett öppnare vägrum. Trafikantupplevelsen kan sammanfattas som sluten med enstaka landmärken i form av byggnader, relativt långa siktlinjer i vägens riktning och enstaka utblickar åt sidorna. Vägens linjeföring ger viss variation i upplevelsen. Bilisten kan uppleva en känsla av att färdas högt upp i landskapet. Bilister som färdas

9 västerut ges vackra vyer mot Kvarnholmen och upplevelser av att närma sig Stockholms innerstad. Figur 8. Riktningar, barriärer och passager 2.5 Åskådarperspektivet och vägrummet Söderifrån Utblickar mot vägen söderifrån är begränsade p.g.a. bullerskydd. Som åskådare befinner man sig ofta något lägre än vägens läge. Nacka gymnasium har sina angöring- och leveransytor mot väg 222. Dessa ytor påverkas av den planerade rampen. Högre upp i Nacka gymnasiums lokaler är det fri sikt mot väg och planerad ramp/trafikplatser. I och med byggnationen av Kvarnholmsförbindelsen har bullervallar och vegetation avlägsnats vilket medför att vägen blivit mer påtaglig från Nacka idrottsparksområde och Griffelvägen.

10 Figur 9. Vy söderifrån från Griffelvägen. Norrifrån Väg 222 syns från de gångstråk i Ryssbergens friluftsområde som är belägna närmast vägen. Längre in i naturområdet upplevs vägen endast p.g.a. trafikbuller. Vid tunnelmynningen för Kvarnholmsförbindelsen syns den planerade trafikplatsen, vägporten och väg 222. Figur 10. Vy från ovan Kvarnholmsförbindelsens tunnelmynning mot sydost och Nacka forum. Väg 222 utgör en barriär mellan norr och söder. Befintlig port vid Griffelvägen används idag av oskyddade trafikanter och förbinder Vikedals bostadsområde och omnejd med Nacka gymnasium, idrottsanläggningar m.m. Efter

11 färdigställande av Kvarnholmsförbindelsen kommer porten även hysa bil/busstrafik. 2.6 Landmärken, orienteringspunkter Högre utmärkande byggnader mot öster: Jarlabergs vattentorn på Enspännarvägen, Nacka forum, Nacka gymnasium. Högre utmärkande byggnader mot väster: vattentornet på Henriksdalsberget, punkthus i Sickla. Figur 11. Landmärken, målpunkter och noder. 2.7 Skyddade områden/riksintressen natur & kultur: Utredningsområdet angränsar till Riksintresse Kulturmiljövård. Riksintresset är en farledsmiljö utmed inloppet till Stockholm, men berörs inte. Inga fornminnen finns registrerade inom utredningsområdet. Nyckelbiotop (barrnaturskog) i Ryssbergens naturområde berörs. Naturvärden (barrskog) i Ryssbergens naturområde berörs. Värmdöleden, väg 222 är riksintresse för kommunikationer. Enligt Trafikverket är väg 222 av särskild betydelse för regional och interregional trafik.

12 2.8 Naturmiljö och naturvärden Figur 12. Ryssbergen med väg 222 i bakgrunden. Området ligger i direkt anslutning till ett grönstråk benämnt Nacka- Värmdökilen. Bildande av naturreservat pågår i Ryssbergen. Större delen av området planeras bli naturreservat, men exakt avgränsning är inte klarlagd. Grönytor söder om väg 222 har ej bedömts innehålla några förhöjda naturvärden enligt naturvärdesbedömning utförd i uppdraget. Ryssbergen är ett kuperat skogsområde beläget på en bergsplatå. Ett par sprickdalar i nordsydlig riktning skär genom platån. Det förekommer idag inte några skyddade områden i utredningsområdet. I anslutning till inventeringsområdet finns biotopskyddsområden med naturvärden framför allt i form av gammal tallskog. Rödlistade arter finns i anslutning till inventeringsområdet. Inventeringsområdet där ramper och trafikplatser är planerade, består av blockrik terräng med stora höjdskillnader, hällmark med tallar samt blandskog/lövskog. I sänkområdena mellan hällpartierna finns mer fuktiga miljöer med högt inslag av lövträd. Rödlistade talltickan har påträffats inom inventeringsområdet. Den planerade norra rampens läge sammanfaller till viss del med den etableringsyta som upprättats för byggnation av Kvarnholmsförbindelsen. 2.9 Kulturmiljövärden Området är präglat av Svindersvikens farledsmiljö, lämningar efter tidiga industrianläggningar, storskaliga industrier från 1800-talet, herrgårdarna Svindersvik och Stora och Lilla Nyckelviken, villaområden från sekelskiftet 1900 bl.a. uppförda som bostäder för arbetare inom verkstadsindustrin. Väg 222 byggdes genom eller i anslutning till Ryssbergens skogsområde. Ryssbergen saknar bebyggelse. Ett par militära anläggningar från andra världskriget har funnits, men dessa revs år Idag finns endast spår kvar i

13 form av betongrester och stenhögar. Deras kulturhistoriska värde bedöms vara låga. I sydvästra delen av Ryssbergen, nära Värmdöleden har en stensättning från bronsåldern eller järnåldern funnits. Den är sedan tidigare borttagen. (Utdrag ur MKB sicklaön 13:3 m.fl.) Området var under 1800-talet glest bebyggd. Spricklandskapet och den karga terrängen gav dåliga förutsättningar för jordbruk. Vägar och odlingar följde sprickdalarna. På karta från 1846 syns sommarherrgårdarna Stora Nyckelviken och Svindersvik uppfördes i mitten av 1700-talet av direktörer i Ostindiska kompaniet. På kartan syns även Järla gård som har anor ända tillbaks till 900- talet. Figur 13. Utsnitt karta från Historiska kartor Lantmäteriet, Nacka karta Kvarnholmen var då en ö och kallades Hästholmen. Saltsjöbanan som byggdes på 1890-talet innebar en utveckling av området med industrier och bostadsområden som byggdes för arbetarna runt 1900-talet och exklusiva villasamhällen som Storängen. Ryssbergen var tidigare en del av ett större sammanhängande grönområde. På karta från 1951 syns hur bebyggelsen utvecklats kring den gamla Värmdövägen och Saltsjöbanan. Figur 14. Utsnitt karta från Historiska kartor Lantmäteriet, ekonomiska kartan Värmdövägen och Saltsjöbanan har byggts, Väg 222 byggdes några år senare.

14 2.10 Rekreation och friluftsliv Ryssbergen används för rekreation och friluftsliv och är delvis svårtillgängligt p.g.a. den kuperade terrängen. Stigar följer dalgångarna och viker av mot utsiktspunkter som är målpunkter. Det finns ett fåtal promenadstråk däremot genomsyras området av ett nät av upptrampade mindre stigar. Gångstråket som leder från vägporten vid Griffelvägen upp till utsikspunkter kommer att påverkas/brytas av den planerade trafikplatsen. Det är viktigt att möjligheterna att röra sig i friluftsområdet och de gångvägar som finns säkras/behålls p.g.a. områdets otillgänglighet. Figur 15. Utsikt mot Djurgården från Ryssbergen Regional och kommunal planering RUFS 2010 Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen. Västra Sicklaön ingår i den regionala stadskärnan. Nacka ÖP 2012 I översiktsplanen anges att det ska skapas en tätare och mer blandad stad på västra Sicklaön genom förtätningar. Kommunen planerar för nya invånare på västra Sicklaön fram till Kvarnholmen definieras som ett nyexploateringsområde som är under uppbyggnad. Kvarnholmsförbindelsen och ökad kollektivtrafik med ny tunnelbanedragning är enligt ÖP en förutsättning för utbyggnaden. Grönstrukturplan Ryssbergen klassas som värdekärna av kommunalt värde. Mycket högt upplevelsevärde med avseende på utsiktsplatser med vidsträckt utsikt. Aktuella detaljplaner: Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl., antagen , är gällande för Kvarnholmsförbindelsen.

15 3 Övergripande idéer för gestaltning Enligt gestaltningsmålen bör en stadsmässig gestaltning utföras på södra sidan av väg 222, medan en gestaltning som anknyter till skogs- och naturområdet Ryssbergen göras på norra sidan av väg 222. Detta p.g.a. Nacka kommuns långsiktiga inriktning att utveckla Järlahöjden till en mer stadsmässig del och pga. de planer som finns att inrätta ett naturreservat i Ryssbergen. Den del av trafikplatsen som kommer att ligga norr om väg 222 kommer att ligga i direkt anslutning till Ryssbergen, ett naturområde där det finns planer på att inrätta ett naturreservat. Naturområdet är nästan helt opåverkat av artefakter och är idag begränsat av Svindersviken i norr, Vikdalen i öster och väg 222 i söder. I och med Kvarnholmsförbindelsen har nyligen gjorts ett stort ingrepp i naturmiljön, men det är ändå lämpligt att fortsatt se de tre gränserna som gällande och få Kvarnholmsförbindelsen att smälta in i naturtemat. Norr om väg 222 föreslås därför naturliknande sidoområden som ansluter till omgivande skogsmiljöer. Här undviks stödmurar, gräsmattor, planteringar med hortikulturella inslag etc. Hänsyn tas dock till sikt, inte minst på rampen upp mot väg 222. Trafikplatsen som helhet med ramper och tillkommande cirkulationsplats och droppe ges en utformning som förstärker trafikplatsen som landmärke. Trafikplatsen behöver förankras väl i befintligt landskap. Detta gäller inte minst kring cirkulationsplatsen.

16 4 Förslag 4.1 Cirkulation, droppe och refuger Gestaltningen av cirkulationsplatsen söder om väg 222 görs med inslag av stödmurar lika de nyligen byggda i samband med Kvarnholmsförbindelsen. Murarnas höjd varierar från 10 till 50 cm. Rondellen kan med fördel ges ett stort inslag av hårdgjorda ytor och konst. Droppen norr om väg 222 gestaltas med marksten närmast kantstenen och med tema öppen barrskog. Marktäckare av ljung eller motsvarande samt tallar och enar. Detaljerad gestaltning görs i samråd med Nacka kommun. Figur Övriga sidoområden Ytan mellan ramperna och Värmdöleden föreslås planteras med låga marktäckande buskar för att ytterligare markera platsen och skilja den från övriga sidoområden längs med väg 222 som mestadels har grässlänter med vissa inslag av mindre träd samt buskar.

17 Figur 17. Avfartsramp från Stockholm schaktas ned och slänter gräsbesås. På norra sidan föreslås marktäckare som passar in i naturområdet Ryssbergen, förslagsvis ljung eller motsvarande, på södra sidan föreslås mer hortikulturella arter, exempelvis spirea. Slänter görs generellt med magra jordar norr om väg 222 och normala växtjordar söder om väg 222. Bergskärningar behöver göras mot Ryssbergen och i anslutning mot Nacka gymnasium. Schaktens lutning görs lika befintliga schakter längs väg 222. Figur 18. Påfartsramp mot Stockholm schaktas ned i del av Ryssbergen och slänter återetableras med liknande vegetation. 4.3 Byggnadsverk Befintligt bullerskyddsplank på södra sidan mot Nacka gymnasium föreslås ersättas och ges en ny placering. Form och färg till planket hämtar inspiration från bullerskyddsplank vid trafikplats Nacka, men ges inslag som gör att den ger trafikplats Kvarnholmen en egen identitet. T.ex. kan planket delvis förses med en utanpåliggande spaljé, markerade stolpar eller på annat sätt markera en distinktion från Nacka trafikplats. Höjdskillnader tas upp med trappning vid stolparna. Vid plankets västra ände vid avfarten från Stockholm föreslås att planket får ett förhöjt slut och att planket vinklas 90 grader och fortsätter några meter vinkelrätt mot väg 222.

18 Figur 19. Förslag till utformning av avslutning av bullerskyddsplank vid början av avfarten från Stockholm. Plankhöjd ca 3 meter ovan körbana för väg 222. Kring cirkulationsplatsen anläggs lägre stödmurar med en höjd på cm, längst ned i slänterna ner mot rondellen. Utformningen bör vara av samma sort som befintliga nybyggda stödmurar på denna plats som byggdes i samband med Kvarnholmsförbindelsen. Figur 20. Exempel på stödmur vid cirkulation. Längs med rampen på norra sidan av väg 222 kan eventuellt något sorts släntstabilisering behöva göras. Om möjligt görs denna så att slänten framstår som en jordslänt med dold stabilisering, alternativt görs en gabionmur som smälter in i närliggande bergskärning. 4.4 Vegetation

19 Kring cirkulationsplatsen söder om väg 222 görs val av arter som ansluter till stadsmiljön. Företrädesvis lövträd och buskplanteringar av hortikulturell karaktär, samt gräsmattor. Ytan kring droppen norr om väg 222 förses med vegetation som ansluter till naturkaraktären i Ryssbergen. Arter som växer vilt i detta område används t.ex. ljung som marktäckare, torktåligt lågt gräs i slänter, tall, en, rönn etc. På den östra sidan mot den lågt liggande björk- och aspdungen planteras buskar och buskträd, exempelvis hägg, hassel och skogstry som ett bryn, vilket gör övergången till den uppvuxna skogen mjukare. 4.5 Jordar På den norra sidan av väg 222, kring droppen används sandjordar eller grusjordar till planteringarna. Undantagsfall i anslutning till det lågt liggande skogen i nordost där ordinarie växtjordar kan användas. Jordvalet görs för att ansluta till naturkaraktären här. 4.6 Utrustning Vägutrustning inklusive belysning anpassas till befintlig utrustning på väg Konst Vertikala element, t.ex. konstverk, kan med fördel placeras i rondellen. Detta för att ytterligare stärka orienterbarheten, inte minst sett från högre belägna Värmdöleden. 4.8 Återställande av naturmark På norra sidan av väg 222 kan naturområden behöva återställas. Magra jordar med mycket friktionsjordar ska användas utom vid anslutning till det lågt liggande lövskogsområdet dominerat av asp och björk i nordost. Spontan etablering alternativt frösådd eller plantering av häckplantor/ungträd rekommenderas. Slutmålet är en glest bevuxen naturskog av tall, rönn mm med magert fältskikt på ytor med friktionsjordar. I det lågt liggande lövskogsområdet är målet ett mer frodigt fältskik med en brynzon mot vägområdet. Området behöver ses över med röjningar och gallringar till dess naturytorna har etablerats. 4.9 Kompensationsåtgärder Som kompensationsåtgärd för minskning av naturområdet så föreslås tillgängligheten vid gång- och faunapassagen under väg 222 vid Birkavägen förbättras. Marken ordnas och städas upp, avspärrningar av sprängsten ersätts av betongsuggor av mer estetisk karaktär (tex i form av ett stiliserat djur eller stadsvapen etc) jämfört med rent funktionella suggor för temporära avspärrningar. Stigen in i Ryssbergen röjs närmast gångpassagen. Avverkade träd och även eventuellt stubbar kan placeras i skogsområdet, dock en bit ifrån vägområdet. Eventuella kompensationsåtgärder för de ingrepp som görs i naturmiljön kan vara att öka andelen död ved genom ringbarkning av träd i sänkorna. Värdefulla hällmarker bör bevaras och ingreppet bör förläggas så att naturmiljö med högst naturvärde prioriteras, kategori c i naturvärdesbedömningen som har utförts i uppdraget.

20 5 Drift- och underhåll Sidoområden längs med väg 222 sköts på samma sätt som övriga sträckan. Delar med mycket inslag av träd och buskar röjs lämpligen för hand med gräsröjare. På kommunens mark söder om väg 222 föreslås en förhållandevis intensiv skötsel för att förstärka intrycket av stadsmiljö. På kommunens mark norr om väg 222 föreslås en förhållandevis extensiv skötsel då ytorna föreslås ges en naturlik utformning. Viss skötsel behövs dock för att vidmakthålla utseendet och städning behövs för att undvika att miljön uppfattas som förbisedd. De återetablerade skogsytorna behöver gallras allt eftersom träden växer till.

21 6 Rekommendationer inför fortsatt arbete 6.1 Förfrågningsunderlag Rapport landskap Rapport landskap ska beskriva varför vägen är utformad på ett visst sätt och ge den gestaltningsansvarige hos entreprenören förståelse för landskapets förutsättningar och värden. Innehållet i Rapport Landskap utgår från gestaltningsprogrammet. Rapport Landskap ska styra entreprenörens val av utformning där krav inte ställts i Objektspecifik Teknisk Beskrivning (OTB) och ska ingå i förfrågningsunderlaget. Framöver är det viktigt att sidoområden vid cirkulationsplatsen söder om väg 222 utformas i samklang med Nacka kommuns framtida utformning i närområdet. t.ex. hur ska parkeringsplatsen söder om cirkulationsplatsen hanteras. Detsamma gäller övriga sidoområden och droppen. Utformning av rondell kan mycket väl involvera konstverk och detta förankras med Nacka kommun. Tallar på norra sidan på bägge sidor vid porten under Värmdöleden mäts in och skyddas Objektspecifik teknisk beskrivning I OTB som är ett gemensamt dokument för alla teknikområden ställs funktionskrav och vid behov tekniska krav. Från gestaltningsprogrammet ska information om landskapets förutsättningar omvandlas till text i avsnitt C BEFINTLIG MARK, MILJÖ OCH KONSTRUKTIONER SAMT TILLFÄLLIGA ANLÄGGNINGAR. Gestaltningskrav förs in i avsnitt D. VÄGANLÄGGNING under flera olika rubriker. För att skapa förståelse kan det vara bra att använda illustrationer och målbilder. Det är viktigt att beskriva bildens status. Om specifika krav ska uppfyllas ska typbilder användas. I avsnitt X. DOKUMENTATION beskrivs vad entreprenören ska ta fram för dokumentation. Ett ur gestaltningssynpunkt viktigt dokument är Projekteringsbeskrivning Landskap där entreprenören ska visa att han har förstått uppdraget och hur det ska lösas. Handlingen ska överlämnas till beställaren innan byggarbetet får påbörjas Ritningar En plan som beskriver ytor avseende vegetation (befintlig vegetation som ska skyddas, eventuell gallring och nyplantering) ska bifogas. Ytorna på ritningen kopplas till beskrivande text i OTB. 6.2 Byggskede Viktiga frågor att bevaka under framtagande av bygghandling och byggskede är bland andra rätt kvaliteter på träd och buskar, rätt material och utrustning, skydd av bevarandevärda träd, uppbyggnad av växtbäddar, jordkvalité, rätt skötsel under etableringstiden etc. 6.3 Förvaltningsskede Drift av vegetationsytor bör kommuniceras tillbaka till projektören och samordnas mellan Trafikverkets och Nacka kommuns driftentreprenörer.

22 Trafikverket, Solna. Besöksadress: Solna strandväg 98. Telefon: , Texttelefon:

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen Teknisk PM Geoteknik Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2014-10-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: Teknisk PM Geoteknik, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen PM Buller Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län 2015-01-31 Projektnummer: 107350 Dokumenttitel: PM Buller, Väg 222, tpl Kvarnholmen, Nacka kommun, Stockholms län Skapat av: A Axenborg Dokumentdatum:

Läs mer

E4 Trafikplats Rotebro

E4 Trafikplats Rotebro GESTALTNINGSPROGRAM VÄGPLAN E4 Trafikplats Rotebro Sollentuna kommun, Stockholms län Samrådshandling 2013-11-01 Uppdragsnummer: 137356 Yta för bild eller mönster Dokumenttitel: Gestaltningsprogram vägplan,

Läs mer

Väg 80/56 Valbo Handelsområde

Väg 80/56 Valbo Handelsområde Väg 80/56 Valbo Handelsområde GESTALTNING Tallarna definierar vägrummet och klarar att förankra de stora volymerna i köpcentrat. Platsen blir ett möte mellan köpcentrats öppna ytor och färgstarka karaktär

Läs mer

Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län

Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län GESTALTNINGSPROGRAM FÖR ARBETSPLAN Trafikplats Handen Haninge kommun, Stockholms län Utställelsehandling 2012-09-17 Objekt: 884232 Yta för bild eller mönster DokumentID: 4L14001 Objektnummer: 884232 Dokumentslag:

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G NACKA KOMMUN Planenheten DP 353 ONS 46/2003 214 P L A N B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 369:37, hus nr 9 Nacka Strand, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i mars 2005 Enkelt planförfarande

Läs mer

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling

Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Väg 73 Trafikplats Vega

Väg 73 Trafikplats Vega Väg 73 Trafikplats Vega Tpl Trångsund Tpl Handen Arbetsplan Teknisk PM Byggnadsverk UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-09-17 3K140001.docx Dokumentinformation Beskrivning 1 Beskrivning 2 Beskrivning 3 Beskrivning

Läs mer

Väg 267, Rotebroleden

Väg 267, Rotebroleden ÖVERSIKTLIGT GESTALTNINGSPROGRAM Väg 267, Rotebroleden Delen Tpl Stäket - Tpl Rotebro Järfälla, Upplands Väsby och Sollentuna kommuner, Stockholms län Granskningshandling 2013-05-01 Uppdragsnummer: 107277

Läs mer

PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län Objektnummer: ,TRV 2015/101450

PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken. Malå kommun, Västerbottens län Objektnummer: ,TRV 2015/101450 PM GESTALTNINGSAVSIKTER Vägplan - 370, Nölviken Malå kommun, Västerbottens län 2016-02-15 Objektnummer: 137580,TRV 2015/101450 Trafikverket Postadress: Trafikverket, Box 809, 971 25 Luleå, Besöksadress:

Läs mer

Väg 222, tpl Kvarnholmen

Väg 222, tpl Kvarnholmen SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 222, tpl Kvarnholmen Nacka kommun, Stockholms län Vägplan, 2015-02-16 Projektnummer: 107350 Yta för bild Samrådsredogörelse, Väg 222, tpl Kvarnholmen Trafikverket Postadress: Solna

Läs mer

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil

Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Samrådsunderlag för utökning av utredningsområde Vägutredning väg 288 delen Gimo-Börstil Östhammar, Uppsala län Samrådsunderlag 2011-11-21 Projektnummer: 880007 Dokumenttitel: Vägutredning väg 288 delen

Läs mer

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun

Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Naturvårdsplan Resö 12:1 m.fl. Tanums kommun Cecilia Nilsson 2001-08-10 1 Innehållsförteckning sida Syfte 2 Bakgrund 2 Området idag 2 Förändringar och åtgärder: Strandområdet 4 Tallskog på sandjord 4 Hällmarkskog

Läs mer

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer.

Tomtägare som vill hålla brynet öppet bör kunna få rätt att röja zonen fram till stigen utifrån ovanstående beskrivna principer. Målbild en bitvis gles skogsmiljö rik på död ved och blommande buskar. Den domineras av lövträd: främst ek, hassel, sälg, vildapel och fågelbär. Bland ekarna finns flera grova friställda individer med

Läs mer

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband

Slutversion. Kv New York. Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor , Dnr PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 Kv New York PM Natur, med fokus på eksamband Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor -, Dnr 2014-03804 2 Beställning: Brf Guldmyran, c/o Wallenstam

Läs mer

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen

Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Naturinventering Väsjö norra, Sollentuna Juni 2011 Beställare: Karin Sköld Sollentuna kommun Plan- och exploateringsavdelningen Utfört av: Tengbomgruppen AB. Medverkande: Jenny Andersson och Agnetha Meurman.

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20

Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20 Gestaltningsprogram för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund Vägutredning för väg 913 och väg 16 Bjärred-Lund. Väg - Objektnr 51112 2006-12-20 1L320001.indd 1 2007-01-24 10:53:43 Titel: Gestaltningsprogram

Läs mer

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton

Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Beskrivning av uppdrag, inklusive foton Den vegetation som ska avverkas/röjas består av sly, buskar och yngre träd, samt några äldre och grövre träd. Allt ska transporteras bort till angiven upplags plats

Läs mer

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten

Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten 1 (2) SAMRÅD 2015-03-24 Dnr MSN 2014/106-214 Till: Berörda fastighetsägare samt Länsstyrelsens planenhet Lantmäterimyndigheten För kännedom till: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Natur- och trafiknämnden

Läs mer

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka

E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka E18 Enköping-Stockholm,Tpl Kockbacka Upplands-Bro kommun, Stockholms län UNDERLAG FÖR SAMRÅD: generella biotopskydd, artskydd och strandskydd, 2013-10-09 Projektnummer: 884258 Bakgrund om projektet Befintlig

Läs mer

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson

PM miljövärden. 1. Syfte och bakgrund. 2. Förordningar. Uppdrag Detaljplan Örnäs 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Elsa Alberius Alex Mabäcker Johansson Uppdrag 1:1 Beställare Kilenkrysset AB Från Elsa Alberius Till Alex Mabäcker Johansson Datum 2012-01-25 Ramböll Sverige AB Dragarbrunnsgatan 78B 753 20 Uppsala T: +46-10-615 60 00 D: +46 (0)10 615 15 06

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen

VÄGARKITEKTUR. Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen Exempel på vajersågad yta, Göteborg. Exempel som visar broar på Arlanda som varit inspirationskälla vid utfomningen av brofamiljen 31 BROAR Optimal lutning på bullerskydd utreds vidare i bygghandlingsskedet.

Läs mer

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05

E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Utställelsehandling 2011-05-05 E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09

VEDDÖKILEN LANDSKAPSANALYS 2012-05-09 Innehållsförteckning Inledning 3 Naturgeografi 4 Kulturgeografi 6 Rumslig visuell analys 9 Landskapskaraktärsområden 12 Framställt av: Liljewall Arkitekter AB www.liljewall-arkitekter.se tel. 031-350 70

Läs mer

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby

E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby TEKNISKT PM GEOTEKNIK E4 Stockholm Uppsala, Trafikplats Måby Sigtuna Kommun, Stockholms Län Arbetsplan, Utställelsehandling 2011-11-18 Projektnummer: 8447022 Dokumenttitel: Tekniskt PM Geoteknik Skapat

Läs mer

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar

Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar GRANSKNINGSHANDLING Väg 47, gång- och cykelväg, delen Grästorp-Tre Älgar Grästorps kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning, 2015-12-15 Projektnummer: 139143 Trafikverket Postadress: Kruthusgatan 17,

Läs mer

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center SAMRÅDSUNDERLAG Väg 46 Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Vägplan, 2013-12-13 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Samrådsunderlag, Väg 46, Cirkulationsplats

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering

GRANSKNINGSHANDLING. E18 Köping-Västjädra. Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län. PM Kommunal planering GRANSKNINGSHANDLING E18 Köping-Västjädra Köpings, Hallstahammars och Västerås kommun, Västmanlands län PM Kommunal planering 2016-09-30 Dokumenttitel: PM Kommunal planering Skapat av: Mia Jameson Dokumentdatum:

Läs mer

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement

Naturstensbeklädnad. lutning 10:1 Betongyta formsatt med smala brädor. Rundad mittpelare. Barriärelement VINSTA Terrängmodelleringen vid gång- och cykelöverfarten över Bergslagsvägen och Skattegårdsvägen fungerar även som ett bullerskydd. Den möter söderut en vall, kombinerad med plank vid gång- och cykelpassagen

Läs mer

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge

2015-08-28 Slutversion. Naturinventering och översiktlig spridningsanalys. Solskensvägen Tullinge Naturinventering och översiktlig spridningsanalys Tullinge 2 Beställning: Wästbygg Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-525 201 00 : Uppdragsansvarig: Karn Terä Medverkande:

Läs mer

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum

Lerums Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning Störa Bra ta, Lerum 634-10 1 (8) Datum 2014-12-15 Granskad/Godkänd Christian Höök Identitet 634-10 Bergteknik Stora Bråta 2014-12-15.docx Dokumenttyp PM s Kommun / Structor Mark Göteborg Ö versiktlig bergteknisk undersö kning

Läs mer

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka

VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Tekniskt PM Geoteknik VÄG E18 Busshållplatser, norr om trafikplats Danderyds kyrka Danderyds Kommun, Stockholms Län UTSTÄLLELSEHANDLING 2012-04-01 Uppdragsnummer: 107294 Dokumenttitel: Projekterings PM

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Bussgata - nulägesbeskrivning. Bussgata, Bollnäs kommun Bussgatans närområde. Björktjära. Björktjäratjärn. Brånan

Bussgata - nulägesbeskrivning. Bussgata, Bollnäs kommun Bussgatans närområde. Björktjära. Björktjäratjärn. Brånan Bussgata - nulägesbeskrivning Bussgatans närområde Björktjära Bollevägen Bussgatan planeras att dras över den uppodlade dalgången mellan Brånan och Björktjära, Bollnäs kommun. Området ligger i en svag

Läs mer

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07

Gestaltningsprogram Norrsätra verksamhetsområde, Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 , Väsjön, Edsberg Laga kraft 2014-03-07 Dnr 2008/721 Innehåll Gestaltningsprogrammets syfte och mål 3 Bakgrund 3 Planområdets läge samt syfte 3 Beskrivning av området 3 Överordnad struktur- och gestaltningsidé

Läs mer

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan.

1(4) Dnr. Vid inventeringen har områdenas naturvärden har bedömts utifrån en tregradig skala enligt nedan. 1(4) 2011-08-19 Dnr Handläggare: Göran Fransson Kommunekolog tel 0303-33 07 37 goran.fransson@ale.se Översiktlig naturinventering av detaljplaneområdet Lahallsåsen Inventeringen har gjorts översiktligt

Läs mer

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING

ÖVERSIKTLIG NATURINVENTERING 14 UPPDRAGSNUMMER: 3840003 FÖR DETALJPLAN LÅNGREVET, VÄSTERVIK 2014-04-03 Sweco Architects AB Ulrika Kanstrup Sweco 14 1 Sammanfattning Naturen i bostadsområdet utgörs av mindre skogspartier med främst

Läs mer

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14

Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Eriksöre 5:1, 6:1 och 6:14 Mörbylånga kommun Förstudie bebyggelseutveckling Anders Nilsson, Helena Nilsson 2009-12-01 Eriksöre 5:1 skifte 4 Eriksöre 6:14 Eriksöre 6:1 skifte 5 innehållsförteckning Eriksöre

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Detaljplaneprogram för centrala Nacka på Sicklaön, Nacka kommun Yttrande

Detaljplaneprogram för centrala Nacka på Sicklaön, Nacka kommun Yttrande 2014-12-04 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KUN 2014/47-879 Kulturnämnden Detaljplaneprogram för centrala Nacka på Sicklaön, Nacka kommun Yttrande Förslag till beslut Kulturnämnden tillstyrker förslaget till detaljplaneprogram

Läs mer

Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm

Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm VÄGPLAN - GRANSKNINGSHANDLING Väg 193, gång- och cykelväg Madängsholm-Tidaholm Tidaholms kommun, Västra Götalands län PM Gestaltning 2015-06-15, Projektnummer: 144 554 Trafikverket Trafikverket, Box 110,

Läs mer

V A L B O K Ö P S T A D U T F O R M N I N G S P R O G R A M

V A L B O K Ö P S T A D U T F O R M N I N G S P R O G R A M V A L B O K Ö P S T A D U T F O R M N I N G S P R O G R A M 2 0 1 2-1 2-2 1 2012-12-21 Utställningshandling Valbo Köpstad Detaljplan Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 801 84 Gävle Besöksadress:

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.

GESTALTNINGSPROGRAM. Ekerövallen. Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30. Stadsarkitektkontoret Detaljplan för Ekerövallen (Ekerö-Väsby 43:1 m fl) på Ekerö i Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 2014.30.214 2015-01-26 SAMRÅD NORMALT PLANFÖRFARANDE GESTALTNINGSPROGRAM Ekerövallen

Läs mer

Vindkraftprojektet Skyttmon

Vindkraftprojektet Skyttmon Vindkraftprojektet Skyttmon Projektpresentation, april 2010 1 Projektägare JP Vind AB är projektägare till Vindkraftprojektet Skyttmon. JP Vind AB bygger och driver förnybar elproduktion i form av vindkraftanläggningar.

Läs mer

Översiktlig naturinventering

Översiktlig naturinventering Översiktlig naturinventering Mastodonten 1, Västervik 2013-12-05 Upprättad av Rebecca Martinsson och Louise Olofsson, Sweco Infrastructure Växjö 1 INLEDNING Avgränsning Naturinventeringen är gjord för

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

E16/väg 70, Borlänge Djurås, etapp 1

E16/väg 70, Borlänge Djurås, etapp 1 E16/väg 70, Borlänge Djurås, etapp 1 Borlänge kommun, Dalarnas län Vägplan - Gestaltningsprogram, 2015-12-11 Projektnummer: 83859571 Trafikverket Postadress: Box 417, 801 05 Gävle E-post: trafikverket@trafikverket.se

Läs mer

PM LANDSKAPSBILD Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Karlslund 3:4

PM LANDSKAPSBILD Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Karlslund 3:4 Bilaga 2 PM LANDSKAPSBILD Miljökonsekvensbeskrivning detaljplan Karlslund 3:4 Östersunds kommun version: Granskningshandling 2016-07-01 rev. 2016-08-26 E-City Landscape & Art Elina Söderström PM Landskapsbild

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA

UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA Bilaga 8 UTVECKLINGSMÖJLIGHETER VEGETATION GRÖNOMRÅDE ONSALA (Fastighet 1:20) Landskapsgruppen AB Telefon: 031-749 60 00 Torsgatan 5 Telefax: 031-749 60 01 411 04 Göteborg Org nr: 556253 5988 Enens Samfällighetsförening

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl. Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum. Utställningshandling 2

GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl. Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum. Utställningshandling 2 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för del av Sicklaön 13:3 m.fl. Ny förbindelse mellan Kvarnholmen och Nacka centrum Nacka kommun Oktober 2009, reviderad september 2010 KFKS 2007/12 214 Projekt 9214 Utställningshandling

Läs mer

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25

Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 2007-04-25 Diarienummer Datum Sidan 1(5) B 565/2005 Skötselplan för naturområden Säljan Detaljplan för Säljan 4:1, 20:1, Sätra 40:1, 41:1, 43:1 m.fl. i Sandviken, Sandvikens kommun, Gävleborgs län Skötselområde 2

Läs mer

TRAFIKPLATSER. De höga bergskärningarna mellan trafikplatserna Akalla och Häggvik gestaltas med stor omsorg och med arkitektonisk

TRAFIKPLATSER. De höga bergskärningarna mellan trafikplatserna Akalla och Häggvik gestaltas med stor omsorg och med arkitektonisk att klätterväxter, träd och buskar ska klara av att växa och trivas i en tuff vägmiljö är det helt avgörande att de får goda förutsättningar i form av bra tillgång till näring, vatten och syre. Både i

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län

GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Dnr 2014/0547-31 GESTALTNINGSPROGRAM. Tillhörande detaljplan för bostadsområdet Äppelbacken, del av Säbyggeby 4:17 m.fl. Ockelbo tätort och kommun, Gävleborgs län Upprättat i maj 2015 Innehåll Gestaltningsprogrammets

Läs mer

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik

Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR Teknisk PM geoteknik 1(3) Vägverket Region Sydöst Väg 34 Kisa Linköping Delen Skeda udde Kåparp OBJEKT NR 87 53 34 13 Arbetsplan Teknisk PM geoteknik JÖNKÖPING 2008-06-13 Handläggare: Björn Pettersson Vägverket Konsult Postadress:

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Belysningsstolpar med kort rak arm.

VÄGARKITEKTUR. Belysningsstolpar med kort rak arm. Belysningsstolpar Belysningspunkterna skall vara placerade så att de ger god visuell ledning. Utmed Förbifart Stockholm placeras belysningsstolpar med två armaturarmar i vägens mittremsan. Utmed ramper

Läs mer

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga

Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga GRANSKNINGSHANDLING Väg E6 Helsingborg-Halmstad, Trafikplats Rebbelberga Ängelholms kommun, Skåne län Tekniskt PM Geoteknik 2014-12-19 Dokument nr 1G07TP01 Projektnummer: V8850565 Yta för bild Trafikverket

Läs mer

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16

Vindbruk Dalsland. Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 SAMRÅDSHANDLING 2009-04-16 bruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål BILAGA 3, OMRÅDESBESKRIVNINGAR bruk Dalsland består av följande dokument: Planförslag

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Planenheten Dnr ONS 1/ PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö & Stadsbyggnad Dnr ONS 1/2002 214 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Sicklaön 151:4 och en del av Sicklaön 40:14 (Värmdövägen 199), Nacka kommun Enkelt planförfarande. Upprättad på

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9)

Detaljplan för fastigheterna Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Hunnebostrand, Sotenäs kommun 1(9) Gestaltningsprogram för fastigheterna Hunnebostrand Sotenäs kommun Antagandehandling 2008-12-11 Gestaltningsprogrammets syfte Gestaltningsprogrammets syfte är att illustrera

Läs mer

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December

Planbeskrivning. Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län. Granskningstid: 13 November 11 December SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE GRANSKNINGSHANDLING 2013-11-08 HANDLÄGGARE: LOUISE GRANÉR Planbeskrivning Bönan 2:16 m fl, Holmudden (del av) Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Granskningstid:

Läs mer

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning

Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Sara Lindh 2013-05-21 PLA 2012-020104 Miljöbedömning; Steg 1 - Behovsbedömning Detaljplan för Kv. Städet, Brillinge 3:3 BEHOVSBEDÖMNING FÖR MILJÖBEDÖMNING

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM. i arbetsplan Väg 76 förbi Norrtälje Västra vägen UTSTÄLLELSEHANDLING 2007-06-29

GESTALTNINGSPROGRAM. i arbetsplan Väg 76 förbi Norrtälje Västra vägen UTSTÄLLELSEHANDLING 2007-06-29 GESTALTNINGSPROGRAM i arbetsplan Väg 76 förbi Norrtälje Västra vägen UTSTÄLLELSEHANDLING 2007-06-29 Projektorganisation Vägverket Region Stockholm Vägverket Konsult t o m 2006-10 Vägverket Konsult fr o

Läs mer

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda

Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda 2015-02-13 Dnr MSN/2014:1421 Planutskottet Start-PM Ändring genom tillägg till detaljplan för Fredriksberg 14, Rudboda Ärendet Fastighetsägaren för Fredriksberg 14 har ansökt om en ändring genom tillägg

Läs mer

JÄRNVÄGSRESENÄRENS UPPLEVELSE AV LANDSKAPET

JÄRNVÄGSRESENÄRENS UPPLEVELSE AV LANDSKAPET JÄRNVÄGSRESENÄRENS UPPLEVELSE AV LANDSKAPET En fallstudie av järnvägssträckan Höör Osby Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap Området för Landskapsarkitektur Alnarp Foto:

Läs mer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer

Förord. Syfte med skötseln av området. Generella råd och riktlinjer Detaljplan för Kristineberg 1:39 och del av Kristineberg 1:1, Gunnarsö semesterby Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret maj 2013, reviderad januari 2014 Bilaga: SKÖTSELPLAN

Läs mer

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg

Trafikutredning Ny vägdragning inom Skrea 2:39, Falkenberg Beställare: FALKENBERGS KOMMUN Box 293 311 23 Falkenberg Beställarens representant: Sabina Uzelac Konsult: Uppdragsledare: Handläggare: Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Johanna Gervide Terese Salomonsson

Läs mer

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732

Trafikomfördelning. E22 Fjälkinge - Gualöv Ärendenummer: TRV 2017/1732 PM Trafikomfördelning E22 Fjälkinge - Gualöv 2017-10-11 Ärendenummer: TRV 2017/1732 Trafikverket Postadress: Box 366, 201 23 Malmö E-post: trafikverket@trafikverket.se Telefon: 0771-921 921 TMALL 0004

Läs mer

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2

Gestaltningsprogram. Bilaga till planbeskrivningen ANTAGANDEHANDLING 1(6) tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 Gestaltningsprogram 1(6) Bilaga till planbeskrivningen tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde OBS! (södra delen av Jursla industriområde) inom Kvillinge i Norrköpings

Läs mer

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN

VÄGUTREDNING TILLFART MALMAKVARN Innehåll Bakgrund... 2 Översiktskarta... 3 Nulägesbeskrivning... 4 Alternativ 1... 6 Alternativ 2... 9 Alternativ 3... 12 Alternativ 4... 15 SWECO VBB G:a Rådstugug. 1, 602 24 Norrköping Telefon 011-495

Läs mer

Naturvärdesinventering

Naturvärdesinventering Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun 2016-10-20 Uppdragsnr: 16139 Status: Granskningshandling Naturvärdesinventering Porsödalen Luleå kommun Beställare Luleå kommun Daniel Rova Konsult Vatten

Läs mer

PM Geoteknik (PM Geo)

PM Geoteknik (PM Geo) Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se Svefa Fastighetsutveckling AB Miljöbedömning Tomteboda bussdepå Tomteboda, Solna Datum: Rev: 2013-04-08 Org.nr. 556832-9451

Läs mer

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger.

Kartan visar områdets preliminära avgränsning. Den lilla kartan visar var i Nacka kommun området ligger. 2013-11-05 1 (8) STARTPROMEMORIA Dnr KFKS 2013/543-214 Projekt 9429 Stadsbyggnadsprojekt för nytt verksamhetsområde vid Orminge trafikplats, Del av fastigheterna Lännersta 10:1 och Tollare 1:3, i kommundelen

Läs mer

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Version 1.00 Projekt 7320 Upprättad 2012-07-03 Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning Översiktlig naturinventering av vissa delar av Gårvik inför detaljplaneläggning

Läs mer

Vägplan Väg 262 Danderyd - Rösjön, gång- och cykelväg. Danderyds och Sollentuna kommun, Stockholms län

Vägplan Väg 262 Danderyd - Rösjön, gång- och cykelväg. Danderyds och Sollentuna kommun, Stockholms län Vägplan Väg 262 Danderyd - Rösjön, gång- och cykelväg Danderyds och Sollentuna kommun, Stockholms län Gestaltningsprogram, granskningshandling 2015-09-15 TRV 2014/45542 Innehåll Sammanfattning... 3 1.

Läs mer

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012

Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 INFORMATION 1 [9] Skogliga åtgärder vintern 2011/2012 Under vintern 2011/2012 kommer gallring att ske på flera platser inom kommunen. Åtgärderna startar som tidigast i mitten av december och kommer att

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun

PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Version 1.00 Projekt 7390 Upprättad 2015-12-21 Reviderad PM Översiktlig naturvärdesbedömning, tillhörande planprogram för Hallersrud 1:67, Hammarö kommun Sammanfattning En inventering har skett i samband

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000

4.Östra Täby. 4. Östra Täby. Skala 1:18000 4. Östra Täby 1 2 3 4 9 5 6 10 11 8 12 7 13 Skala 1:18000 177 4. Östra Täby 1. Jaktvillans naturpark Arninge Kundvägen = Fornlämningsområde Skala 1:2000 = Fornminnesobjekt =Kulturlämning 178 1. Jaktvillans

Läs mer

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17

Samrådsunderlag. För vindkraft vid Kronoberget Lekebergs kommun, Örebro län. Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 2010-06-17 För vindkraft vid Lekebergs kommun, Örebro län Vindkraftanläggning på Fjällberget i Dalarnas län 21-6-17 Vindkraft - Lekebergs kommun Medverkande Verksamhetsutövare Stena Renewable AB Box 7123 42 33 Göteborg

Läs mer

Arbetsplan. Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar. Utställelsehandling

Arbetsplan. Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar. Utställelsehandling E4 förbifart Stockholm Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Ansluter till: Gestaltningsprogram del 2: Tunnlar Objektnummer 8448590 Titel: E4 Förbifart Stockholm, Arbetsplan Gestaltningsprogram

Läs mer

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25

Geoteknisk utredning PM Planeringsunderlag. Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34 Bollebygd Kommun 2011-03-25 Upprättad av: Sara Jorild Granskad av: Michael Engström Uppdragsnr: 10148220 Detaljplan Malmgården Flässjum 1:7, 1:8 och 1:34

Läs mer

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3.

Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Tätortsnära skogar i Skellefteå stad. Del 3. Text och bild: Patrik Nygren för Naturskyddsföreningen i Västerbotten. Under 2012 har Naturskyddsföreningen inventerat flera tätortsnära skogar i Skellefteå

Läs mer

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01

Skötselplan. för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund 2010-09-01 Skötselplan för området kring dammen på Hökeberget, Hamburgsund Området är höglänt beläget på Hökeberget i Hamburgsund och exponeras

Läs mer

Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m fl

Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, del av Hällebäck 1:6 m fl Beställare: EQC Karlstad AB Detaljplan för bostäder, Gullvivevägen, Bergab Berggeologiska Undersökningar AB Uppdragsansvarig Peter Danielsson Handläggare Helena Kiel L:\UPPDRAG\ Detaljplan Hällebäck\Text\Arbetsmaterial\Rapport

Läs mer

Tre gc-vägar i Stockholms län

Tre gc-vägar i Stockholms län Stiftelsen Kulturmiljövård Rapport 2015:83 Tre gc-vägar i Stockholms län Väg 646, sträckan Gustavsberg Ingarö Arkeologisk utredning, etapp 1 Väg 646 Ingarö socken Värmdö kommun Uppland Jan Ählström Tre

Läs mer

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk

Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk Översiktlig naturvärdesbedömning med fokus på värden knutna till träd. Siggehorva, Mönsteråsbruk 2013-12-09 Inledning I december 2013 utfördes en övergripande inventering av skogsområdena med syfte att

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Inventering och bedömning av naturvärden

Inventering och bedömning av naturvärden Inventering och bedömning av naturvärden Utgångspunkten för arbetet har varit att översiktligt beskriva befi ntlig naturmark och identifi era särskilda upplevelsevärden som underlag för lokalisering av

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP

GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE BRÖSARP GESTALTNINGSPROGRAM TOCKABJÄR BOSTADSOMRÅDE, BRÖSARP BAKGRUND Sydväst om Brösarp finns ett stort, kuperat skogsområde. Mellan Brösarp och Brunsvik planeras

Läs mer

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun

Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Strömstads kommun STRÖMSTADS KOMMUN Miljö- och byggförvaltningen Skrivelse 2014-09-09 1 (5) Översiktlig inventering av natur- och friluftslivsvärden på Myren, Bakgrund Efter önskemål från miljöplanerare Anna Wallblom har

Läs mer

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center

Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center VÄGPLAN Väg 46 Ulricehamn - Falköping Cirkulationsplats vid Ålleberg center Falköpings kommun, Västra Götalands län Samrådsredogörelse 2015-03-23 Projektnummer: 138960 Dokumenttitel: Vägplan väg 46 Cirkulationsplats

Läs mer

del av Kyrkberget 1:1 (förskola)

del av Kyrkberget 1:1 (förskola) Detaljplan för del av Kyrkberget 1:1 (förskola) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län SAMRÅDSREDOGÖRELSE Diarienummer 2010-S602 Samrådsredogörelse Detaljplanearbetet för del av Kyrkberget 1:1 (förskola)

Läs mer

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2

Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 2013-09-20 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE MSN 2013/66-214 Miljö- och stadsbyggnadsnämnden Begäran om planbesked för fastigheten Sicklaön 207:8, Bävervägen 2 Förslag till beslut Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar

Detaljplan för Skutbergets friluftsområde. Naturvärdesbedömningar Detaljplan för Skutbergets friluftsområde Naturvärdesbedömningar TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN Natur- och Parkenheten Karlstad 2009-06-17 Alexandra Varbäck, 054-29 53 06 alexandra.varback@karlstad.se

Läs mer