Järnvägens roll i transportförsörjningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Järnvägens roll i transportförsörjningen"

Transkript

1 Järnvägens roll i transportförsörjningen Analys av nuläge och utveckling för godstrafik sedan 1988, med tyngdpunkt Godstrafik Del 1

2 Innehåll 1 Bakgrund och syfte 2 2 Övergripande om godsmarknaden ALLMÄNT OM GODSTRANSPORTERNA I SVERIGE UTVECKLING INTERNATIONELL JÄMFÖRELSE TRANSPORTMÖNSTER Nuläge ALLMÄNT OM GODSTRAFIKEN PÅ JÄRNVÄG I SVERIGE JÄRNVÄGSSYSTEMET FÖR GODSTRAFIK JÄRNVÄGSNÄTETS STANDARD FÖR GODSTRAFIK...12 TRAFIKERING OCH GODSFLÖDEN KAPACITET Analys av utvecklingen sedan JÄRNVÄGENS INFRASTRUKTUR TRAFIKERING OCH GODSFLÖDEN PUNKTLIGHET OCH FÖRSENINGAR TRANSPORTKOSTNADER FÖR GODSTRANSPORTER PÅ JÄRNVÄG Fortsatt arbete 32 KÄLLFÖRTECKNING

3 1 Bakgrund och syfte Denna rapport ingår i rapportserien Järnvägens roll i transportförsörjningen, del 1 och omfattar en analys av nuläge och utveckling sedan år Syftet med rapportserien är dels att vara ett kortfattat faktamaterial kring järnvägens utveckling sedan år 1988 och dels att vara ett planeringsunderlag för långsiktig planering. Rapportserien omfattar totalt åtta rapporter, varav sex behandlar olika regionala persontransportsystem. Rapporterna om godstrafik och långväga persontrafik omfattar hela landet. Materialet i denna rapport kommer från flera olika källor, vilka är angivna i slutet av rapporten. Rapporten är sammanställd av Lennart Lennefors vid Banverkets Huvudkontor. Figur 1.1: Det svenska järnvägsnätet uppdelat på stråk Morjärv-Karsborgsbruk PITEÅ Nyfors-Piteå SKELLEFTEÅ Bastuträsk-Skellefteå ÖSTERSUND ÖRNSKÖLDSVIK Mellansel-Örnsköldsvik Ådalsbanan HÄRNÖSAND Söderhamn-Kilafors MORA Västerdalsbanan Frykdalsbanan Berslagspendeln UPPSALA Hargshamnsbanan KARLSTAD ÖREBRO ESKILSTUNA STRÖMSTAD Kinnekullebanan HALLSBERG NYKÖPING UDDEVALLA SKÖVDE LINKÖPING Bohusbanan Tjustbanan Viskadalsbanan JÖNKÖPING BORÅS VÄSTERVIK Nässjö-Oskarshamn Nässjö-Vetlanda/Kvillsfors HNJ-banan VARBERG VÄRNAMO VÄXJÖ OSKARSHAMN Stångådalsbanan Markarydsbanan KALMAR Älmhult-Olofström Rååbanan HELSINGBORG KARLSKRONA Blekinge kustbana KRISTIANSTAD LUND Ystadbanan TRELLEBORG YSTAD

4 2 Övergripande om godsmarknaden 2.1 Allmänt om godstransporterna i Sverige De svenska godstransporterna domineras volymmässigt av importerade energiråvaror och traditionella exportprodukter knutna till gruvindustrin och skogsbruket. Denna tunga del av godstransporterna har givit den svenska godstransportmarknaden en speciell prägel. Konsumtionssamhällets expansion har dock medfört att en stor och växande mängd andra varor och produkter tillkommit, vilket bidragit till att godstransportmarknaden blivit mera differentierad. I takt med att marknaderna utvidgats och den geografiska specialiseringen ökat fraktas nu många varor långa sträckor som tidigare producerades och användes lokalt. Godstransportmönstren i Sverige är förhållandevis stabila. Det finns en uppdelning av den svenska transportmarknaden i vissa segment där huvuddelen av transporterna kan hänföras till ett visst transportslag. Under de senaste åren kan man dock notera en ökande användning av enhetslastbärare, exempelvis container. Det ger bättre möjlighet till intermodala transporter. Den ökade containeriseringen av allt fler varugrupper har medfört att gods som tidigare i första hand gick med lastbil nu med fördel kan transporteras på järnväg. Detta har bland annat medfört att kostnadseffektiva järnvägsskyttlar blivit ett allt mer attraktivt alternativ för containeriserat gods. 2.2 Utveckling Under perioden har godstransportarbetet ökat med ca 29 % eller 21 miljarder tonkilometer. Ca 60 % av ökningen var dock koncentrerad till de fyra åren då antal tonkm ökade med hela 17 %. Efter år 1997 har ökningstakten bromstats upp. Godstransporterna på väg har under perioden ökat med ca 47 %. Motsvarande siffror för järnväg och sjöfart är 14 % respektive 23 %. Efter år 1997 har dock järnvägstransporterna haft den största ökningstakten med 11 %, medan transportarbetet med sjöfart och lastbil har ökat med 5 % respektive 7 %. Figur 2.1 visar utvecklingen av godstransporterna för åren , där sjöfart är uppdelat på inrikes- och utrikestransporter och lastbilstransporterna är uppdelad i lång- och kortväga (>10 mil resp <10 mil). Figur 2.1: Utveckling av godstransporter för åren Järnväg Inrikes sjöfart Utrikes sjöfart Lastbil långväga Lastbil kortväga Miljarder tonkm Källa: Marknadsanalys av godstransporterna och persontrafiken, Banverket, Jakob Wajsman, 2002, 2003 och

5 Godstransporternas utveckling över tiden beror av rad olika faktorer exempelvis ekonomisk utveckling; internationellt, nationellt och för olika branscher. Dessa faktorers förändring över tiden påverkar naturligtvis import- och exportmönster, inrikes transportbehov samt vilket typ av gods som behöver transporteras. I figur 2.2 visas hur de olika transportslagens andel av totala transportarbetet i Sverige har utvecklats sedan Godstransporterna på väg har ökat sin andel från 31 till 37 %, medan sjöfart och järnvägstransporterna har minskat sina andelar under samma period. Förutom ovannämnda faktorer som ekonomisk utveckling och branschutveckling påverkas transportvalen av kostnaderna för att använda de olika transportslagen. En utförlig beskrivning av dessa ganska komplicerade samband ryms inte inom ramen för denna korta rapport, utan vi hänvisar till exempelvis "Marknadsanalys av godstransporterna och persontrafiken för år 2004" Banverket, J Wajsman, Viktiga faktorer bakom den kraftiga ökningen av lastbilstransporterna mellan 1992 och 1996 var bland annat höjd tillåten totalvikt från 40 till 60 ton som medförde en möjlig kostnadssänkning med %, slopad kilometerskatt för lastbilar och ökad tillåten fordonslängd för lastbilar. Detta är en del (men inte hela) förklaringen bakom den ökande andelen lastbilstransporter under denna period. Under år 2000 sänktes banavgifterna och dieselpriset ökade, vilket bidragit till att järnvägstransporterna har bibehållit sin andel under de senaste åren. Under de senaste åren ser man också en trend att allt mer gods transporteras i container. Järnvägstrafikens totala transportarbete år 2004 bedöms preliminärt ha uppgått till 20,6 miljarder tonkm, vilket är en ökning med 0,5 miljarder tonkm jämfört med Det bör påpekas att förändring av transportarbete i vissa fall kan vara missvisande. När exempelvis Botniabanan står klar, kommer delar av godtrafiken att gå en kortare väg, vilket i sig kommer att medföra minskat transportarbete. Trots att Botniabanan i sig kommer att ge bättre konkurrenskraft och en ökning av mängden gods som fraktas. Figur 2.2: Transportslagens andel av det långväga transportarbetet 45% 40% 35% 30% 25% 20% Lastbil Utrikes sjöfart Järnväg Inrikes sjöfart 15% 10% 5% 0% Källa: Marknadsanalys av godstransporterna och persontrafiken, Banverket, Jakob Wajsman, 2002, 2003 och

6 2.3 Internationell jämförelse KTH har i rapporten Effektiva tågsystem för godstransporter analyserat de internationella godstransporterna på järnväg. KTH konstaterar att det finns väl kända svårigheter med att transportera gods mellan olika länder i Europa, men att detta i praktiken har varit svårt att överbrygga. I de länder som var EU-länder 1996 har järnvägstransporternas andel av det totala transportarbetet minskat med 1/3 sedan 1988 och andelen är nu endast hälften så stor som i Sverige. Detta trots att Sverige har betydligt förmånligare regler för totalvikt och fordonslängd för lastbilar. Att järnvägstransporternas andel i Sverige ändå är relativt hög, beror bland annat på att basindustrin fortfarande transporterar en stor mängd råvaror inom landet. För de utrikes godstransporterna är andelen i Sverige endast hälften så stor. Att järnvägens godstransporter har så pass låg andel i Europa, beror bland annat på svårigheter att garantera transporttiderna. Den hittillsvarande avregleringen av järnvägen i Europa har inte medfört några påtagliga förbättringar, detta beror bland annat på att operatörerna haft svårt att samarbeta. Andra hinder har varit byråkrati och höga banavgifter. Avregleringen av lastbilstrafiken har däremot medfört lägre priser. I USA har dock godstransporter på järnväg bättre förutsättningar. Där finns en stor gemensam marknad utan nationsgränser och järnvägarna har tekniska prestanda som ligger långt över Europas, se tabell 2.3. Tabell 2.3: Jämförelse mellan järnvägens godstrafik i Sverige, Tyskland och USA 1996 Sverige Tyskland USA Medeltågslastvikt (nettoton) Medeltransportavstånd (km) Medelintäkt (kr/tonkm) 0,19 0,42 0,13 Max axellast (ton) 25 22,5 35 Max bruttovikt lastbil (ton) Markandsandel, exkl utrikes sjöfart 1 30 % 15 % 2 50 % Källa: KTH (2004) Effektiva tågsystem för godstransporter I tabell 2.3 har de utrikes sjöfartstransporterna exkluderats, det medför att järnvägstrafikens marknadsandel i Sverige är 30 %. Den är en andel som är dubbelt så hög som genomsnittet inom EU. Det är dock viktigt att notera att järnvägens utrikes transporter i Sverige endast är hälften så stor som inrikes. I USA är dock järnvägens marknadsandel väsentligt högre än i Sverige. Det beror framförallt på de relativt goda förutsättningarna för järnvägens godstrafik i USA (och sämre förutsättningar för lastbilstrafiken). 1 Järnvägens markandsandel räknat i tonkm 2 Avser genomsnitt i EU 5

7 2.4 Transportmönster En stor del av godstransporterna inom Sverige sker mellan råvaruintensiva industrier i Norrland till vidareförädling i Mellansverige. Även andra typer av industrier längs Norrlandskusten har behov av att kunna nå industrianläggningar och marknader i mellersta och södra Sverige. I figur 2.6 visas kommuner med större arbetsplatser/företag inom fyra olika verksamhetsområden år Uppgifterna som är hämtade från SCB:s företagsregister visar endast större företag, vilket innebär företag med flera mindre bolag i samma tätort kan saknas. En stor del av transporterna har en stark koncentration till vissa stråk i landet. På vägarna transporteras stora flöden längs E4, E6 och E18, även E20 samt riksvägarna 40 och 45 bitvis tunga flöden. Figur 2.4 visar hur godstransporterna fördelar sig över landet, för vägarna ingår endast mätningar av det totala flödet på TEN-nätet. Det innebär att biflödet på vägar utanför TEN-nätet inte finns med, t ex delar av E20. För sjöfarten ingår inte färjetrafiken mellan exempelvis Umeå och Vasa. För järnvägstrafiken fraktas tunga flöden längs Malmbanan från gruvorna i Kiruna och Malmberget (Gällivare kommun). Detta gods skeppas till stora delar ut i hamnarna i Narvik och Luleå. Sjötransporterna fylls på längs hela Norrlandskusten, sydostkusten och Västkusten. Figur 2.4: Godstransporter år 2003 Figur 2.5: Större produktionsanläggningar år 2000 inom 4 olika verksamhetsområden Narvik Godstransporter 1 milj nettoton 5 milj nettoton 10 milj nettoton 20 milj nettoton Järnväg Lastbil Sjöfart inrikes Sjöfart utrikes Ej färjor Luleå Skellefteå Umeå Örnsköldsvik Strömstad Uddev valla Lysekil Stenungsund Götebor g Karlstad Västerås Köping Härnösand Sundsvall Hudiksvall Söderhamn Gävle Har gshamn Norr tälje Kapellskär Stockholm Södertälje Nynäshamn O xelösund Norrköping Västervik Gotlands hamnar Malmgruvor och mineralbrott Metallförädling Papper, pappersmassa träprodukter Tillverkningsindustri V arberg Falkenberg Halmstad Helsingborg Landskrona Malmö Åhus Ystad Trelleborg Oskarshamn Kalmar B e rgkvara Karlshamn Karlskrona Sölvesborg Mönsterås Produktionsanläggningar i Sverige Källa: Trafikverken, bearbetning Infraplan Källa: SCB:s företagsregister, bearbetat i Banverkets marknadsanalys (2001) 6

8 Figur 2.6 visar en modellberäkning av lastat och lossat gods (alla transportslag >3,5 ton) uppdelat per kommun. Göteborg, Kiruna, Lysekil, Luleå, Gällivare och Borlänge lastar mer än 7 miljoner ton/år. De största mottagande kommunerna är Göteborg, Gävle, Lysekil, Stockholm, Helsingborg, Malmö, Borlänge och Norrköping. Där lossas mer än 5 miljoner ton/år. Figur 2.6: Modellberäknat lastat och lossat gods i Sverige år 2001, uppdelat på kommuner l 10 Mton Lastat Lossat Kiruna Gällivare Luleå Piteå Skellefteå Östersund Umeå Örnsköldsvik Sundsvall Borlänge Gävle Karlstad Örebro Uppsala Västerås Lysekil Vänersborg Göteborg Skövde BoråsJönköping Norrköping Linköping Stockholm Visby Halmstad Växjö Kalmar Helsingborg Kristianstad Malmö Ystad Trelleborg Källa: SIKA, bearbetning Banverket 7

9 3 Nuläge 3.1 Allmänt om godstrafiken på järnväg i Sverige Godstrafik bedrivs på i stort sett hela det statliga järnvägsnätet. De begränsningar som finns är dels sådant som avgörs av infrastrukturen i sig som tillåten; vagnvikt, metervikt, axellast och lastprofil. Dels sådant som påverkas av samspelet trafik-infrastruktur, som kapacitet och mötesspårslängder. Godstrafiken på järnväg är starkt koncentrerat till ett fåtal stråk. Från norr till söder går många godståg längs de enkelspåriga stråken Stambanan genom övre Norrland, Norra stambanan och Godsstråket genom Bergslagen fram till Hallsberg. Därefter delas en stor del av flödena upp på Västra stambanan mot Göteborg och Södra stambanan mot Malmö, se figur 3.1. Figur3.1: Total godstrafik vår 2005, antal godståg/vardagsdygn > banor utan godstrafik 28 Kiruna Luleå 15 4 Haparanda Östersund Sundsvall 19 Umeå Källa: Grafisk tidtabell, bearbetning Banverket Gävle Stockholm Norrköping Göteborg Kalmar Malmö Ystad Trelleborg 8

10 3.2 Järnvägssystemet för godstrafik Strategiska godsstråk och noder Banverket har i arbetet med sektorsprogrammet tillsammans med sektorns aktörer identifierat strategiska godsstråk och noder som är av särskild betydelse för utvecklingen av godstransporterna på järnväg. Efter förankring av förslaget under 2002 finns nu dessa stråk och noder fastställda, se figur 3.2. Det finns även andra godskorridorer som kan få stor betydelse framöver, exempelvis N.E.W-korridoren mellan USA:s östkust och nordvästra Ryssland via Narvik och Haparanda. Figur 3.2: Strategiska godsstråk och noder Banor ingående i de övergripande näten Bana under byggnad ingående i de övergripande näten Banor/länkar som kan få stor betydelse i framtiden Större vägar ingående i de övergripande stråken Utpekade noder i de övergripande stråken Luleå Umeå Sundsvall Gävle Borlänge ÖREBRO MÄLAREN VÄNERN Hallsberg VÄTT- ERN Stockholm NORRKÖPING GÖTEBORG JÖNKÖPING HELSINGBORG MALMÖ Trelleborg Källa: Banverket (2002), sektorsprogram för järnvägen 9

11 3.2.2 Rangerbangårdar Rangerbangårdar fungerar som knutpunkter för godstrafiken. Till en rangerbangård ankommer godståg för att delas upp i enskilda vagnar eller vagngrupper, som sedan sätts samman till nya tåg med vagnar som har samma destinationer från andra tåg. Sedan 1999 finns fyra stora rangerbangårdar där man sätter samman tåg för den nationella och internationella trafiken. Dessa är Hallsberg, Borlänge, Göteborg (Sävenäs) och Malmö. Utöver de fyra större rangerbangårdarna finns bangårdar som hanterar den lokala godstågstrafiken. På dessa mindre bangårdar sker idag sammansättning och isärslagning av vagngrupper snarare än rangering. Vidare finns ett stort antal lastnings- och lossningsplatser för godstransporter på järnväg. De sistnämnda finns inte med i figur 3.3. Figur 3.3: Rangerbangårdar, våren 2005 HAPARANDA BODEN VÄNNÄS ÅNGE SUNDSVALL BORLÄNGE GÄVLE KIL KRISTINEHAMN VÄSTERÅS TOMTEBODA HALLSBERG ÄLVSJÖ NORRKÖPING SÄVENÄS NÄSSJÖ HALMSTAD HELSING - BORG MALMÖ ALVESTA HÄSSLEHOLM ESLÖV Större rangerbangård Övriga rangerbangårdar TRELLEBORG YSTAD Källa: Banverket (2005), Järnvägsnätsbeskrivning till T05 10

12 3.2.3 Kombiterminaler För hantering av kombitransporter krävs speciella kombiterminaler och lyftanordningar som kan lyfta lastbärarna mellan de olika transportslagen. Nuvarande större kombiterminaler för överflyttning mellan lastbil och järnväg visas i figur 3.4. I figuren ingår visas de terminaler som ingår i Banverkets järnvägsnätsbeskrivning för T05. Hamnar fungerar också som kombiterminaler där lastbärare lyfts mellan järnvägsvagnar eller lastbil och fartyg Figur 3.4: Kombiterminaler, våren 2005 LULEÅ UMEÅ SUNDSVALL BORLÄNGE GÄVLE HALLSBERG NORRKÖPING STOCKHOLM /ÅRSTA JÖNKÖPING GÖTEBORG HELSING- BORG ÄLMHUL T K ombiterminaler MALMÖ TRELLEBORG Hamn som utgör k ombiterminal Källa: Banverket (2005), Järnvägsnätsbeskrivning till T05 11

13 3.3 Järnvägsnätets standard för godstrafik Bärighet På järnvägsnätet i Sverige tillåts olika lastvikter på olika delar. Tillåten lastvikt anges i största tillåtna axellast (STAX) och största tillåtna vikt per vagnmeter (STVM). STAX 22,5 ton är den vanligast förekommande bärighetsklassen på det svenska järnvägsnätet. De flesta stråk tillåter STAX 22,5. De järnvägar som har en bärighetsklass lägre än STAX 22,5 är i allmänhet banor med en begränsad godstrafik. En höjning av den tillåtna lastvikten per godsvagn ökar förutsättningarna för en god transportekonomi för tunga transporter. Nettolasten per vagn ökar med 15 procent om axellasten höjs från 22,5 ton till 25 ton. De sträckor som idag tillåter STAX 25 ton eller STAX 30 ton framgår av figur 3.5. Sträckorna uppgår till cirka 300 mil eller cirka 25 procent av det totala järnvägsnätet. Med undantag för malmtransporterna på Malmbanan klassas trafiken i dagsläget som specialtransporter, vilket bland annat innebär att den är belagd med vissa restriktioner till exempel nedsatt hastighet och särskilda spårval. Figur 3.5: Största tillåtna axellast (STAX) KIRUNA GÄLLIVARE Boden LULEÅ Storuman PITEÅ SKELLEFTEÅ ÖSTERSUND ÖRNSKÖLDSVIK UMEÅ/ Holmsund SUNDSVALL Hudiksvall Mora Vansbro Falun Söderhamn GÄVLE STAX 30 STAX 25 STAX 25 Utbyggnad pågår STAX 22,5 STRÖMSTAD UDDEVALLA KIL BORLÄNGE Falköping Värnamo Frövi HALLSBERG NÄSSJÖ Avesta/ Krylbo VÄSTERÅS NORRKÖPING Väster vik STOCKHOLM < STAX 22,5 HALMSTAD HELSING- BORG Hyltebruk KALMAR KARLSKRONA MALMÖ Källa: Banverket (2005), Järnvägsnätsbeskrivning till T05 12

14 3.3.2 Lastprofil Lastprofilen anger det utrymme i sid- och höjdled inom vilken vagnen och lasten ska rymmas. Som utgångspunkt för dimensioneringen av lastprofiler på det svenska järnvägsnätet används lastprofil A (bredd 340 cm och höjd 465 cm). Ett undantag är dock sträckan Kiruna Riksgränsen där lastprofil B (bredd 340 cm och höjd 430 cm) gäller. En anpassning av järnvägsnätet till en ny större lastprofil (lastprofil C) håller på att ske. Det kommer att öka möjligheterna att bedriva konkurrenskraftiga transporter på järnvägen för transporter av lättare gods. På banor med lastprofil C kan vagnen ha bredden 360 cm och höjden 483 cm. Med undantag av malmtransporterna på Malmbanan klassas trafiken med större lastprofil än A som specialtransporter, vilket bland annat innebär att den är belagd med vissa restriktioner till exempel nedsatt hastighet och särskilda spårval. Figur 3.6: Tillåten lastprofil, våren 2005 RIKSGRÄNSEN KIRUNA ÄLVSBYN PITEÅ STORFLON ÖSTERSUND SUNDSVALL LJUSDAL MORA VALLVIK VANSBRO FALUN GÄVLE STORVIK BORLÄNGE AVESTA/KRYLBO STÄLLDALEN KIL FRÖVI KARLSTAD LAXÅ HALLSBERG HERRLJUNGA FALKÖPING Millimeter GÖTEBORG BORÅS NÄSSJÖ HALMSTAD HYLTE- BRUK Lastprofil A Lastprofil B Lastprofil C Källa: Banverket (2005), Järnvägsnätsbeskrivning till T05 13

15 3.3.3 Vagnvikter Med begreppet högsta tillåtna vagnvikt menas den vikt som får dras av loket/en på en viss sträcka. Den är beroende av bl a banans lutning och kraftförsörjning. En högre tillåten vagnvikt innebär att fler ton gods kan transporteras bakom varje lok, vilket skapar bättre förutsättningar för en god transportekonomi. Den tillåtna vagnvikten är en viktig faktor för järnvägens konkurrenskraft gentemot andra transportslag. Stambanan genom övre Norrland, länsjärnvägen Nyfors Piteå (Munksund), sträckan Storvik Falun på Bergslagsbanan samt sträckan över Hallandsåsen på Västkustbanan är sträckor med omfattande godstrafik som i dagsläget har stora nedsättningar i tillåten vagnvikt. Under höstmånaderna är vagnvikten över Hallandsåsen dessutom begränsad till 900 ton på grund av att lövfällningen gör spåren hala. Figur 3.7: Största tillåten vagnvikt bakom ett RC-lok, våren 2005 KIRUNA LULE SKELLLEFTE UME STERSUND SUNDSVALL BORL NGE G VLE KARLSTAD HALLSBERG V STER S STOCKHOLM NORRKPING GTEBORG HELSINGBORG MALM H SSLEHOLM KALMAR Vagnvikt bakom ett elektriskt standardlok, tilltna ton <1000/ej el Minst 1400 Källa: Banverket (2004), Ny järnvägs Umeå Haparanda 14

16 3.3.4 Trafikstyrningssystem Inom järnvägsnätsystemet finns ett antal olika typer av trafikstyrningssystem, se fig 3.8. På banor med fjärr- och radioblockering styrs trafiken från trafikledningscentraler. Idag finns åtta olika trafikledningscentraler: Boden, Ånge, Gävle, Stockholm, Hallsberg, Norrköping, Göteborg och Malmö. På banor med tåganmälan (TAM) styrs trafiken av tågklarerare som bemannar stationerna. Övriga trafikstyrningssystem (VUT och FÖT) är enklare system som bara finns på banor med begränsad trafik. Med fjärrblockering kan kapacitetsutnyttjandet öka, eftersom utnyttjandet av banan inte begränsas till tider då stationerna är bemannade, vilket också innebär större flexibilitet för godstransportköparen. Huvuddelen av de tidigare stomjärnvägarna har fjärrblockering eller kommer att byggas ut till fjärrblockering enligt Framtidsplanen. Eftersom det är relativt dyrt att införa fjärrblockering kommer ett nytt förenklat automatiskt trafikledningssystem att införas på flera av de mindre trafikerade banorna Figur 3.8: Trafikstyrningssystem, våren 2005 KIRUNA LULEÅ UMEÅ ÅNGE SUNDSV ALL BORLÄNGE GÄVLE VÄSTERÅS HALLSBERG STOCKHOLM NORRKÖPING LINKÖPING GÖTEBORG NÄSSJÖ HALMST AD MALMÖ Fjärrblock ering Radioblockering Tåganmälan (T AM) Bana med förenklad trafik (FÖT) Vagnuttagningsbana (VUT) Källa: Banverket (2005), Järnvägsnätsbeskrivning till T05 15

17 3.3.5 Elektrifierade linjer Den svenska tågtrafiken drivs i huvudsak med el. På de sträckor som inte är elektrifierade sker trafiken med dieseldrivna tåg. Nackdelen med dieseldrift är dels större emissioner och dels att det ibland krävs orationella och fördyrande trafikupplägg med byten av lok. Ett diesellok har heller inte samma dragkraft som ett elektriskt lok, för tyngre tåg kan det då krävas två lok istället för ett, vilket medför högre trafikeringskostnader. Elektrifierade linjer saknas framförallt för de mindre järnvägarna i sydöstra Sverige samt i Norrlands inland. Under 2004 elektrifierades hamnbanan i Göteborg. Figur 3.9: Elektrifierade linjer, våren 2005 KIRUNA GÄLLIVARE LULEÅ UMEÅ ÖSTERSUND SUNDSVALL GÄVLE BORLÄNGE KARLSTAD VÄSTERÅS UPPSALA STOCK- HOLM HALLSBERG UDDEVALLA NORRKÖPING LINKÖPING GÖTEBORG BORÅS JÖNKÖPING HALMSTAD VÄXJÖ KALMAR HELSINGBORG MALMÖ KRISTIANSTAD KARLSKRONA Elektrifierad bana Ej elektrifierad bana Källa: Banverket (2004), Järnvägsnätsbeskrivning till T05 16

18 3.4 Trafikering och godsflöden Järnvägens produktionssystem De dominerande produkterna i järnvägens produktionssystem är vagnslast, kombitrafik och systemtåg. De olika godsprodukterna visar olika dominans över landet. Systemtågen är dominerande i norra Sverige och Bergslagen, medan kombitågen är vanligare på de dubbelspåriga stråken i södra Sverige. Vagnslasttrafiken är mera jämt spridd över landet och är på många enkelspåriga järnvägar den enda godsprodukten. Malmtransporterna i Norrland är systemtransporter som utgör en mycket stor del av det totala transportarbetet på järnväg, omkring 20%. Dessa transporter är mycket speciella till sin karaktär och går i ett helt eget system med egna specialanpassade vagnar och trafikupplägg. MTAB (Malmtrafik AB) utför transporterna mellan LKAB:s gruvor i Kiruna, Svappavaara och Malmberget till hamnen Narvik samt hamnen och stålverket i Luleå. Den totala transporterade godsmängden på järnvägsnätet uppgick enligt SIKA 3 år 2003 till 57,8 miljoner ton, fördelat på 13,8 i vagnslasttåg, 12,7 i systemtåg, 25,6 i malmtåg och 5,7 i kombitåg. Det är den högsta nivån någonsin. Tabell 3.10: Godstransporterna på järnväg 2003, andel av totala transportarbetet på järnväg, mätt i tonkm Transportprodukt Andel Andel exkl. malmtransporter Malmtransporter 20% - Vagnslast 36% 45% Systemtåg 29% 36% Kombitåg 15% 19% Källa: SIKA: Godstransporter på järnväg, bantrafik Vagnslast Vagnslastsystemet utgörs av transporter bestående av en eller flera vagnar från olika godskunder. På orter med tillräckligt stor godsvolym sätts vagnarna samman till hela tåg som kör till större rangerbangårdar där vagnarna beroende på destination delas upp och ombildas till nya tåg. Denna traditionella typ av järnvägstransporter har varit mest känslig i konkurrensen gentemot lastbilstransporterna. I många fall är det den kostnadskrävande uppsamlingen av vagnar till rangerbangårdar, så kallad matartrafik, som haft svårt att bli kostnadseffektiv. En tumregel har länge varit att matartrafikens andel ligger på 50% av den totala kostnaden. För att minska transporttiderna och höja kvaliteten har vagnslastsystemet genomgått en omstrukturering med minskat antal rangeringar per vagn. Antalet direkttåg (tåg som inte ändrar sammansättning utan går direkt från en avsändande terminal till en mottagande terminal) har ökat i stor utsträckning, speciellt för utlandstrafiken. Detta har bland annat medfört att antalet terminaler minskat och flera rangerbangårdar avvecklats. Omfattande 3 Bantafik 2003, tabell D2 17

19 rangering sker nu enbart vid bangårdarna i Hallsberg, Borlänge, Göteborg och Malmö. Figur 3.10 och 3.11 visar flödet av vagnslasttrafik, enligt sökta tåglägen De långväga fjärrtågen är betydligt fler än de lokala tågen. Trafiken är koncentrerad till Stambanan genom övre Norrland, Norra stambanan, Godsstråket genom Bergslagen samt delar av Bergslagsbanan, Västra stambanan och Södra stambanan. Figur 3.10 Vagnslasttrafik i norra Sverige antal tåg/dygn Figur 3.11: Vagnslasttrafik i södra Sverige, antal tåg/dygn Vagnslasttrafik i norra Sverige Lokal vagnslast Fjärrtåg vagnslast Narvik Vagnslasttrafik i södra Sverige Lokal vagnslast Fjärrtåg vagnslast Kiruna Gällivare Mora Bollnäs 17 12,5 Malung Gävle Murjek Morjärv Borlänge Avesta 26 Älvsbyn Boden Haparanda Charlottenberg 8,5 Uppsala Lycksele 10 Bastuträsk Piteå Luleå Skellefteå Kil Karlstad 15,5 Hallsberg Västerås Katrineholm Stockholm 11,5 Hoting 16,2 Vännäs Hällnäs Umeå Lysekil Uddevalla 11 Mellerud Falköping Mjölby 6,5 3,5 Nyköping Norrköping Östersund Forsmo Långsele Mellansel Örnsköldsvik Göteborg 24 Borås Jönköping Nässjö Oskarshamn 19,5 Bräcke Ånge Sundsvall Halmstad 43 Alvesta Älmhult Kalmar Ljusdal Hudiksvall Hässleholm Bollnäs Söderhamn Ockelbo Gävle 2 turer/dygn 5 turer/dygn 10 turer/dyg 53 Helsingborg 19 Malmö 13,5 TrelleborgYstad Kalshamn 2 turer/dygn 5 turer/dygn 10 turer/dygn 20 turer/dygn Systemtåg Systemtransporterna kännetecknas av att de på ett mycket integrerat sätt ingår i ett företags logistiska struktur. Det innebär att systemtågen fungerar som rullande lager i företagets materialflöde. Viktiga systemtågsupplägg är LKAB:s malmtransporter, SSAB:s Ståltåg mellan Luleå och Borlänge samt Stora Ensos transporter i Base Port mellan pappersbruk och exporthamn Övriga viktiga godsslag är rundvirke, flis, torv och olja. Systemtågstransporterna fortsätter att öka och omfattar efterhand allt fler varugrupper 18

20 Systemtågstransporterna har en stark koncentration till norra Sverige. Längs Stambanan genom övre Norrland utgör systemtransporterna en stor del av volymerna. Dessa transporter utgörs av stålämnen, papper och pappersmassa, timmer, sågade trävaror, lastbilshytter samt färskvaror i nord-sydlig riktning, se figur Ett av de viktigaste systemtågsuppläggen utgörs av stålämnestransporter mellan Luleå och Borlänge. De viktigaste systemtransporterna i Södra Sverige är Stora Ensos papperstransporter, stålpendeln till Oxelösund samt Volvotågen (Olofström ) Alvesta Göteborg. Eftersom sträckan Alvesta Olofström körs inom ramen för vagnslasttrafiken räknas den sträckan formellt som vagnslast, se figur Detsamma gäller Olofström Gent. Figur 3.12: Systemtåg/vecka i norra Sverige Figur 3.13: Systemtåg/vecka i södra Sverige Systemtågupplägg i norra Sverige Trätågspendeln (rundvirke) Narvik Holmen timmerpendeln (rundvirke) LKAB-slingan (Olja mm) BD- ved (rundvirke) Stålpendeln Linerpendeln (SCA papper) Umanpendeln (rundvirke) SCA pendeln (papper) Ångan (rundvirke) Aitikpendeln (kopparslig) Karlsborg-Piteå (kraftpapper/massa) Kopparpendeln/ Rötslamspendeln AvestaPolarit (stål) Tövapendeln (papper) Malmtåg 10 Östersund Hoting Forsmo Långsele Lycksele 11 Mellansel Örnsköldsvik 168 Kiruna 56 Gällivare Murjek 109 Älvsbyn 54 Piteå 28 Bastuträsk Skellefteå Hällnäs Vännäs 44 Umeå Boden Morjärv 134 Luleå 12 Haparanda Systemtågupplägg i södra Sverige Sveg Holmen timmerpendeln (rundvirke) StoraEnsopendeln (papper) Hälleforspendeln (stål) Södra stålpendeln Kopparpendeln/ Rötslamspendeln SCA pendeln (papper) Västgötapendeln (rundvirke) Mora Volvopendeln (bildelar) AvestaPolarit (stål) Vansbro Piperailpendeln (olja) Smålandspendeln (rundvirke) Trätågspendeln (rundvirke) Stålpendeln Fundiapendeln (stål) Inlandsgods AB (rundvirke) Övergår till vagnslasttåg Göteborg Mellerud 51 Borås Kil Karlstad Skövde Falköping Jönköping Nässjö 136 Falun Borlänge Ludvika 28 Frövi Mjölby Bollnäs 58 Avesta Fagersta Hallsberg Katrineholm Norrköping Ockelbo Sala 64 Gävle Västerås 14 Oxelösund Hargshamn Bräcke Ånge 38 Sundsvall 13 Alvesta Halmstad 14 Älmhult Ljusdal 105 Hudiksvall Helsingborg Hässleholm Söderhamn Bollnäs Ockelbo Gävle 5 turer/vecka 10 turer/vecka 20 turer/vecka Malmö Trelleborg 5 turer/vecka 10 turer/vecka 20 turer/vecka Kombitrafik Kombitrafiken på järnväg utgör ett system av tågtransporter med lösa lastbärare och speciella terminaler för omlastning till/från andra transportslag, lastbil eller sjöfart. På senare år har skett en del förändringar på den nordiska kombimarknaden. Den norska kombioperatören CargoNet, som från starten år 2002 var ett helägt dotterbolag till NSB, har köpt upp den dominerande svenska kombioperatören RailCombi. Samtidigt har Green Cargo gått in som delägare i CargoNet. Detta har bland annat inneburit en del samordningsvinster och därmed bättre förutsättningar för kombinerade transporter av högvärdigt gods på järnväg, både i Norden och på kontinenten. 19

Godsflöden i Halland

Godsflöden i Halland Godsflöden i Halland Region Halland Februari 2007 Project part-financed by the European Union within the BSR INTERREG IIIB Godsflöden i Halland Utredning inom Baltic Tangent projektet 2007-02-20 Beställare:

Läs mer

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7

Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag. Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Godstransporter i Sverige redovisning av ett regeringsuppdrag Rapport 2012:7 Trafikanalys Adress: Sveavägen 90 113 59 Stockholm

Läs mer

Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland

Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland Beställarsamverkan kring långväga godstransporter i Småland Huvudstudie Slutrapport 25 februari 2011 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte...3 1.3 Relaterade projekt...4 2 Godstransporter

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 Nya Tåg i Sverige Bilaga 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Persontrafikmarknaden - Bilaga 1 1. Marknad för höghastighetståg i Sverige... 2 1.1. Vad är höghastighetståg?... 2 1.2. Vad krävs för att bygga höghastighetståg

Läs mer

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn

RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn RAPPORT Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Titel: Idéstudie Södertälje hamn Behovs- och åtgärdsanalys för godstrafiken på järnväg Publikationsnummer: 2011:115

Läs mer

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01

Affärsplan Norrbotniabanan Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Idéskisser till genomförandemodell och finansiering 2009-12-01 Systemanalys Västkustbanan delsträckan Ängelholm Maria Beställare Gusten Granström Norrbotniabanan AB Konsulter Railize International AB Kungsholmsgatan

Läs mer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer

Revidering av TEN-T riktlinjerna. 29 april 2008. Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer Revidering av TEN-T riktlinjerna 29 april 2008 Rapport Revidering av TEN-T riktlinjer 1 (32) Innehållsförteckning 1 Sammanfattande slutsatser 3 1.1 Viktiga utgångspunkter i EU:s revidering av TEN-T 3 1.2

Läs mer

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22

RAPPORT. Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal. Analys & Strategi 2013-03-22 RAPPORT Marknadsanalys Sundsvalls Logistikpark Kombiterminal 2013-03-22 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag

Läs mer

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge

Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge 15 februari 2008 Gränsöverskridande infrastruktur Sverige Norge, februari 2008 1 (51) Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Inledning...5 1.1 Uppdraget...

Läs mer

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta

Höghastighetståg affärsmässighet och samhällsnytta Mitt tåg har ett lekrum, en restaurang, sängar som man kan sova där, det kostar 50 kr att åka någonstans. Det ser ut som ett hus. Det åker på gräs. Det har ett regnskydd på taket. Man får måla på väggarna.

Läs mer

Situationen i det svenska järnvägsnätet

Situationen i det svenska järnvägsnätet Situationen i det svenska järnvägsnätet TRV 2011/10161A Yta för bild Dokumenttitel: Situationen i det svenska järnvägsnätet Skapat av: [Skapat av] Dokumentdatum: [Dokumentdatum] Dokumenttyp: Rapport DokumentID:

Läs mer

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013

Utveckling av utbud och priser på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 Utveckling av utbud och er på järnvägslinjer i Sverige 1990-2013 och Utvärdering av avreglering och konkurrens samt Utvecklingen av länshuvudmännens trafik BO-LENNART NELLDAL GERHARD TROCHE OSKAR FRÖIDH

Läs mer

Strategier för godstransporter i Skåne

Strategier för godstransporter i Skåne 1 Remissupplaga Strategier för godstransporter i Skåne Utredningsrapport 2 Innehåll Sid 1. Inledning 3 2. Skånes transportsystem idag och imorgon 7 Transporternas omfattning och utveckling Nuvarande transportflöden

Läs mer

STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER

STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER STRÅKANALYSER FÖR GODSTRANSPORTER 3 Förord Föreliggande rapport har utarbetats på uppdrag av Godstransportdelegationen. I rapporten beskrivs och analyseras de godsstråk

Läs mer

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20

Rapport. Centrala terminaler Örebro och Jönköping. Analys & Strategi 2011-06-20 Rapport Centrala terminaler Örebro och Jönköping 2011-06-20 Konsulter inom samhällsutveckling WSP är en konsultverksamhet inom samhällsutveckling. Vi arbetar på uppdrag av myndigheter, företag och organisationer

Läs mer

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR

SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR SMÅLANDSKUSTENS HAMNAR Framtidsstrategi och riskanalys Infraplan AB Förstudie Slutrapport 2005-08-02 Innehåll 2 Förord... 2 Sammanfattning... 3 1. Inledning... 4 2. Smålandskustens hamnar och regionens

Läs mer

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22

Avsnitt A: Övergripande systemanalys. 1 Nationella och regionala mål. Övergripande och Fördjupad Systemanalys 2008-08-22 Avsnitt A: Övergripande systemanalys 1 Nationella och regionala mål Sveriges riksdag har beslutat att det övergripande transportpolitiska målet ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och

Läs mer

RAPPORT U2011:01. På spåret Transporter av avfall på järnväg en möjlighet? ISSN 1103-4092

RAPPORT U2011:01. På spåret Transporter av avfall på järnväg en möjlighet? ISSN 1103-4092 RAPPORT U2011:01 På spåret Transporter av avfall på järnväg en möjlighet? ISSN 1103-4092 Förord Avfallshantering ger upphov till en stor mängd transporter i olika led. Allt större tonnage transporteras

Läs mer

SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt

SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt SJ AB Årsredovisning 2009 Årsöversikt Sidhuvud Innehåll Viktigast under 2009 2 5 år i sammandrag 3 Vd har or det 4 Vision och affärsidé 7 Mål 8 Strategier 10 Lönsamt SJ bra för alla 12 Flera aktörer i

Läs mer

Höghastighetsbanor i Sverige

Höghastighetsbanor i Sverige Götalandsbanan och Europabanan Luleå Uleåborg Skellefteå Trondheim Östersund Örnsköldsvik Umeå Sundsvall Tammerfors Bergen Stavanger Oslo Moss Trollhättan Göteborg Skövde Borås Falun Borlänge Västerås

Läs mer

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan

3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan NORRBOTNIABANAN, DELEN UMEÅ - SKELLEFTEÅ HANDLING FÖR TIDIGT SAMRÅD 3 Framtidsscenario för Norrbotniabanan Norrbotniabanan utgör ett järnvägsprojekt med stor regional, nationell och internationell betydelse.

Läs mer

Klart vi ska ha en kombiterminal

Klart vi ska ha en kombiterminal Klart vi ska ha en kombiterminal Frågor och svar om etablering av kombiterminaler Klart vi ska ha en kombiterminal Sveriges Kommuner och Landsting Hornsgatan 20, 118 82 Stockholm Tfn 08-452 70 00, www.skl.se

Läs mer

Intelligent Logistik

Intelligent Logistik Intelligent Logistik Nummer 1 FEBRUARI 2012 www.intelligentlogistik.se inköp logistik produktion affärer Förarlöst + röststyrning Förarlösa truckar och röststyrning i framtidens lager. Kris för kombi Risk

Läs mer

Infrastruktur i Region Norrland

Infrastruktur i Region Norrland norrstyrelsen rapport 2009: 3 En kartläggning av Norrstyrelsens arbetsgrupp för infrastruktur Infrastruktur i Region Norrland Infrastruktur i Region Norrland Förord Norrstyrelsen har bildats för att förbereda

Läs mer

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH

Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2012-1453 rir 2013:18 Bilaga 4. Yttrande över nuvarande kapacitetstilldelning, KTH Tågförseningar orsaker, ansvar och åtgärder? (RiR 2013:18) KTH Järnvägsgrupp 2013-09-20

Läs mer

2 Nuläge. 2 Nuläge. 2.1 Norrbotniabanegruppen. 2.2 En del av Barentsregionen

2 Nuläge. 2 Nuläge. 2.1 Norrbotniabanegruppen. 2.2 En del av Barentsregionen Gemensamt kapitel för hela Norrbotniabanan Barentsregionen och Norrland karaktäriseras av rika naturtillgångar med stora exportvärden främst inom skogs- och gruvnäringen. Näringslivet har en liten närmarknad

Läs mer

möjligheter av sammanställning av behov och Kolari och

möjligheter av sammanställning av behov och Kolari och Möjlighetsstudie Barentsbanann En sammanställning av behov och möjligheter av en ny järnvägsdragning mellan Kolari och Svappavaara 2013-01-31 Vectura Consulting AB Magnus Burvall Sofia Rosendahl Anders

Läs mer

Baltic Link - Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan

Baltic Link - Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan Baltic Link - Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan Fredrik Bärthel Nicklas Hansson Förord Under våren 2013 har studien Intermodala transporter längs Kust-till-Kustbanan genomförts inom ramen

Läs mer

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport:

2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Adressfält Halvera tiden. Dubblera hastigheten. 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: 2012-04-30 Remissopinion för Nya Ostkustbanans på Trafikverkets rapport: Transportsystemets

Läs mer

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö

Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Förstudie Slutrapport april 2007 Förbättrad järnvägsanslutning till och på Händelö Plats för utfallande illustration/bild samt eventuell ingress Banverkets projektgrupp Ola Kromnow utredningsledare Konsultens,

Läs mer