Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava"

Transkript

1 1 Utskicksdatum (2) KALLELSE Kommunstyrelsens arbetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 11 juni 2013 Tid Kl Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande Mats Gerdau Nämndsekreterare Liselotte Lexén Föredragningslista Nr Ärende Noteringar 1. Val av justeringsman 2. Adjungering 3. Anmälningar 4. Delegationsbeslut, anmälan Yttranden 5. Upphandlingsutredningen SOU 2013:12 Goda affärer Yttrande till regeringen KFKS 2013/ Revisionsrapport nr 6/ Översiktlig uppföljning av ett antal områden kopplade till IT Yttrande till revisorerna KFKS 2012/ Uppföljning och utvärdering 7. Utvärdering av Fisksätraakademin KFKS 2013/ Uppföljning av nämndernas bidrag till kommunens hållbarhetsarbete KFKS 2013/ Övrigt POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

2 2 2 (2) Nr Ärende Noteringar 9. Länsstyrelsens klimat- och energistrategi för antagande av kommunstyrelsen KFKS 2011/ Upprättande av viltvårdsplan Muntlig information KFKS 2013/ Tidplan för nya kultur- och naturreservat KFKS 2013/ Försäljning av verket Snöljus av konstnären JAG Acke KFKS 2013/ Prissättning av fördelade administrativa stödtjänster 14. Övriga frågor

3 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/ (2) Kommunstyrelsen SOU 2013:12 - Goda affärer Förslag till yttrande över Upphandlingsutredningens slutbetänkande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar förslaget till yttrande över upphandlingsutredningens slutbetänkande SOU 2013:12 Goda affärer. Sammanfattning Nacka kommun har fått möjlighet att yttra sig över upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer, som är en strategi för långsiktigt hållbar upphandling. I det föreslagna yttrandet tillstyrker kommunen att direktupphandlingar ska få göras för värden upp till kronor men förhåller sig kommunen tveksam till att man inrättar en medlingsfunktion för branscher där det förekommer många överprövningar. Kommunen vill hellre se åtgärder som förebygger att överprövningar begärs av okynne. I övrigt föreslås att kommunen överlag är positiv till den strategi som utredningen innebär. Ärendet Nacka kommun är en av de myndigheter och kommuner som fått möjlighet att yttra sig över upphandlingsutredningens slutbetänkande SOU 2013:12- Goda affärer. Utredningen har inte haft till uppdrag att lägga konkreta lagförslag utan är att se som en strategi för en hållbar upphandling. På några punkter läggs dock förslag om var det skulle behövas lagändring. Ett sådant är att höja gränsen för tillåten direktupphandling till kronor, vilket kommunen ställer sig positiv till i förslaget till yttrande. Det finns förslag som kommunen föreslås vara mer avvaktande till, såsom förslaget om att införa en medlingsfunktion som ska medla i branscher där det förekommer många överprövningar. Det är oklart vilken betydelse medlingsfunktionens uttalanden ska ha i förhållande till rättspraxis. I förslaget efterlyser kommunen förslag på åtgärder som kan minska antalet överprövningar som sker av vad man kan kalla rent okynne. Utredningen har inte riktigt förmått koppla ihop att det faktum det är billigt och enkelt att överpröva har en tillbakahållande effekt på den offentli- POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

4 4 2 (2) ga upphandlingen och förhindrar den utveckling som upphandlingsutredningen i övrigt resonerar kring. Förslaget till yttrande i sin helhet framgår av bilagan. Ekonomiska konsekvenser Det finns inga direkta ekonomiska konsekvenser kopplade till själva yttrandet, men i den mån de förslag som utredningen föreslår blir verklighet kan det både innebära ökade och minskade kostnader. Bilagor Förslag till yttrande Mats Bohman Administrativ direktör Stadsledningskontoret PO Andersson Upphandlingsexpert Inköpsenheten

5 5 FÖRSLAG TILL YTTRANDE (4) Regeringen STOCKHOLM Yttrande över SOU 2013:12, Goda affärer Nacka kommun avger följande yttrande över slutbetänkande från Upphandlingsutredningen 2010, SOU 2013; goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling. Grundläggande delar Nacka kommun Upphandlingsutredningens anslag att lyfta upphandlingen som den goda affären - för både anbudsgivare och upphandlande myndigheter. Tyvärr medför den svenska upphandlingslagstiftningen en fokusering på att göra upphandlingar som är formellt korrekta, men kanske inte alltid ger det bästa inköpet för den som upphandlingen. Den svenska lagstiftaren måste hitta ett sätt att förena de grundläggande EU-rättsliga, kraven som ser upphandlingen i princip uteslutande ur anbudsgivarnas perspektiv, med det nationella intresset av att det offentliga kan göra affärer så att medborgarna får det bästa alternativet i upphandlingen. All offentlig upphandling sker ytterst för att tillgodose samhälleliga behov och det är de upphandlande myndigheternas ansvar att i var upphandling avväga hur den bidrar till detta. Nacka kommun vill mot denna bakgrund lyfta särskilt följande frågeställningar i betänkandet. Upphandling och ledarskap Nacka kommun är rädd för att Upphandlingsutredningen förminskar komplexiteten i uppföljning av välfärdstjänster och de tungrodda systemen för att få bort leverantörer som brister i utförandet av tjänsterna, när man lokaliserar brister i de tjänster medborgarna får, till svag ledning inom den upphandlande myndigheten. Nacka kommun betvivlar att fler styrande dokument och fler beslut på hög politisk nivå leder till att det blir enklare att, för att tala rakt på sak, kasta ut leverantörer som inte håller måttet. Dagens system med att stämma den leverantör som inte accepterar att kommunen häver avtalet, i domstol är inte ett effektivt sätt för att förhindra att den som inte sköter sig får fortsätta. Bevisbörda, rättegångskostnader och långa handläggningstider torde vara större hinder än för få styrande dokument. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

6 6 2 (4) Inköpssamverkan Nacka kommun är positiv till inköpssamverkan från nationell över regional till lokal nivå. Vissa varor och tjänster kan utan konkurrenshämmande effekter upphandlas på nationell nivå, medan en regional bas är bättre för andra och några upphandlingar absolut bör ske på lokal nivå i en liten samverkande krets eller inom bara den enskilda kommunen. Nacka kommun har tillsammans med Täby och Vaxholms kommuner och SKL Kommentus bildat Stockholms Inköpscentral för att genomföra samordnade upphandlingar, i syfte att åstadkomma besparingar och effektiviseringar samt för att genom inköpssamarbete arbeta på ett mer rationellt sätt. Kommunerna och SKL Kommentus ser att genom att samordna upphandlingar kan synergieffekter uppnås. Det leder till större köparkraft, med möjlighet till mer konkurrenskraftiga upphandlingar jämfört med om varje kommun skulle upphandla sitt behov var för sig. Parterna ser också att rekrytering och kompetensutveckling underlättas genom en samlad upphandlingskompetens i en gemensam verksamhet. Kommunerna kan istället koncentrera sig på att hålla hög beställarkompetens, vilket leder till god kvalitet på det som upphandlas. Dialog i upphandlingar Nacka kommun instämmer i att möjligheterna till dialog i upphandlingarna bör stärkas och håller med om att risken för att bli anklagad för att ha brutit mot regelverket är en hämmande effekt. Att ta itu med att det är alldeles för enkelt och alldeles för billigt att av rent okynne begära överprövning, skulle bidra till att undanröja många av de hinder mot goda affärer som Upphandlingsutredningen har identifierat. Gemensam annonsering Det är viktigt att det blir enkelt för de aktörer som tillhandahåller upphandlingsannonser att bli godkända och listade. Nacka kommun anser att det råder en fungerande situation idag och ser gärna att det så förblir. Höjd gräns för direktupphandling Nacka kommun tillstyrker starkt att gränsen för när man får göra direktupphandlingar höjs. Det gynnar små och medelstora företag som har svårt att hålla kompetens och kapacitet för att lägga anbud ens i upphandlingar under gränsvärdena. Det gynnar också kommunerna som kan spara administration och därmed skattemedel, där de mer omfattande upphandlingsformerna inte ger priser som försvarar kostnaderna för förfarandet. En viktig förutsättning är dock att de riktlinjer som Upphandlingsutredningen föreslår att de upphandlande myndigheterna ska anta, verkligen lämnas till vardera upphandlande myndighet att besluta om. Nacka kommun vill inte se en statlig styrning på ett område där de lokala förutsättningarna i allra högsta grad är avgörande för att åstadkomma en vettig konkurrenssituation för små och medelstora företag.

7 7 3 (4) Nacka kommun tillämpar redan en modell för att dokumentera direktupphandlingar och tillstyrker utifrån det att det införs en dokumentationsplikt. Det är dock viktigt även här att det inte blir en statlig styrning av en fråga som kommunerna kan hantera inom ramen för sitt självstyre. Beakta enskildas val vid ramavtal Självklart tillstyrker Nacka kommun att det tveklöst ska gå att beakta den enskildes val. Det vore dock ännu bättre att vidga utrymmet för lagen om valfrihetssystem, som är ett bättre instrument för både den som ska få tjänsterna och alla de som vill vara med och leverera dem än lagen om offentlig upphandling. Överprövning tre domstolar Nacka kommun tillstyrker förslaget om att koncentrera upphandlingsmålen till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt. Det är dock bara ett litet steg på vägen mot en fungerande överprövning. Det behövs något som reducerar att överprövning begärs vare sig det finns en saklig grund eller inte. Om det ska vara rättegångskostnader eller kännbara ansökningsavgifter som den som vinner en överprövning får tillbaka eller något annat, måste snarast utredas i syfte att lägga förslag på lagstiftning. Risken för överprövningar medför att de upphandlande myndigheterna håller sig till beprövade metoder, oavsett om de ger den bästa affären eller inte. Den effekten försvinner inte genom att överprövningarna sker i en minskad skara förvaltningsrätter även om de i sig blir duktigare både i sak och i att hantera den här typen av mål. Det går inte att avvisa tanken på rättegångskostnader eller avgifter på de grunder som Upphandlingsutredningen gör på knappa två sidor. Man måste kunna göra sådant man inte har gjort förut eller som inte traditionellt har tillämpats i förvaltningsdomstol. Upphandling som måltyp är, enligt Nacka kommuns uppfattning, redan i sig tillräckligt väsenskild från andra måltyper som räknas till förvaltningsprocessen, att man gott kan titta på den här typen av åtgärder för att stämma i bäcken. Nacka kommun är dock mycket tveksam till den föreslagna medlingsfunktionen. Vilken ställning får de åtgärdsförslag/rekommendationer som medlingsfunktionen avger? Vilken betydelse ska de tillmätas? Hur står de i förhållande till domstolarna, som är de enda som har den faktiska rätten att säga vad lagen egentligen innebär i ett visst givet fall? Nacka kommun kan inte se att en medlingsfunktion enligt den i utredningen skisserade modellen, skulle leda till en förbättrad prövning av upphandlingsmålen totalt sett. Det är en aning fascinerande att utredningen tycker att ett medlingsinstitut är mindre artfrämmande för rättsområdet än rättegångskostnader eller ansökningsavgifter. Direktupphandling under överprövning Ja, det måste absolut vara möjligt att göra direktupphandlingar under en pågående överprövning. Kommunerna ska leverera välfärdstjänster till medborgarna och medborgarna

8 8 4 (4) kan inte ställas utan dem bara för att upphandlingar är ett svårt område och att det fullt berättigat kan finnas skäl att överpröva dem. Miljömässigt och socialt ansvarsfull upphandling Nacka kommun tillstyrker varmt att det ska gå att ställa miljömässiga och sociala krav i upphandlingar. Det är dock inte lätt att ta ställning till hur de resonemang som förs i Upphandlingsutredningen ter sig omsatta i lagstiftning. Nacka kommun bedömer att det redan idag är möjligt att ställa den typen av krav men återigen vill kommunen peka på att överprövningarna kan vara ett hinder mot att miljökrav och sociala krav utvecklas. Nacka kommun är fullt på det klara med att det måste finnas en möjlighet att överpröva upphandlingar men särskilt på dessa områden borde det offentliga tillerkänns någon form av skönsmässigt bedömningsutrymme, om det ska komma till en effektiv utveckling. Nacka dag som ovan Mats Gerdau Kommunstyrelsens ordförande Mats Bohman Administrativ direktör Stadsledningskontoret PO Andersson Upphandlingsexpert Inköpsenheten

9 TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/ (1) Kommunstyrelsen Revisionsrapport nr Översiktlig uppföljning av ett antal områden kopplade till IT Förslag till yttrande till revisorerna Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar stadsledningskontorets förslag till svar på revisionsrapport nr Översiktlig uppföljning av ett antal områden kopplade till IT. Ärendet Revisorerna har genomfört en översiktlig granskning av ett antal områden kopplade till IT. Granskningen har avsett hur beslut om nuvarande avtal fattades, innehållet i gällande avtal samt hur kostnader och avtal följs upp. Revisorerna lämnar flera rekommendationer i rapporten. Stadsledningskontoret redovisar kommentarer till revisorernas rekommendationer och de insatser som görs. Ekonomiska konsekvenser Eventuella kostnader för insatserna hanteras inom ramen för fastställd budget. Bilagor Revisionsrapport nr 6/2012 Svar till revisorerna Mats Bohman Administrativ direktör Stadsledningskontoret POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, Nacka Stadshuset, Granitvägen

10 10 Nacka kommun Revisorerna Revisionsskrivelse Till Cc: Kommunstyrelsen Fullmäktiges presidium Revisionsrapport nr 6/2012- Översiktlig uppföljning av ett antal områden kopplat tillit En outsourcing av kommunens!t-system har skett under år På uppdrag av oss förtroendevalda revisorer har Ernst & Young genomfört en översiktlig granskning som syftar till att belysa hur planeringen för outsourcingen har skett och det beslutsunderlag som legat till grund för beslutet. Vidare att väsentliga parametrar beaktats i avtalet med leverantören ur internkontrollsynpunkt samt säkerhetssynpunkt. Granskningen omfattar också genomgång av ingångna avtal och kontroll/uppföljning av dessa. Vidare konsekvenser av!t-kraschen hösten 2011 och åtgärder för att säkra upp att det inte händer igen. Av rapporten framgår ett antal utvecklingsområden och brister som i vissa fall behöver vara föremål för åtgärder. Nedan lyfts särskift fram ett antal noteringar och rekommendationer från rapporten: Beslutet om att genomföra en outsourcing av IT har hanterats som ett informationsärende i kommunstyrelsen. En så pass verksamhetskritisk och ekonomiskt väsentlig fråga som IT-drift i kommunen utgör, borde enligt vår uppfattning vara föremål för tydligare beslutsunderfag samt tydligare beslut i kommunstyrelsen. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet att kommunfullmäktige eventuellt borde ha fattat beslutet. De riskområden som lyfts fram i ijänsteskrivefsen, som låg till grund för informationsärendet i kommunstyrelsen om outsourcing av IT, bedöms vara relevanta men är av så pass väsentlig karaktär att någon form av uppföljning av vidtagna åtgärder borde ha gjorts i kommunstyrelsen innan beslutet sedermera fattades om val av leverantörer. Vidare saknas kostnadsjämförelser för olika alternativ, vilket bedöms vara en brist. Effekter av outsourcing av Nacka kommuns mycket decentraliserade!thantering borde också tydligare ha beskrivits, då en sådan organisation är mer komplex att hantera för en IT-driftleverantör. f samband med beslutet om val av leverantörer i kommunstyrelsen saknas det en tydlig redovisning av bedömda ekonomiska effekter av avtalen med de valda leverantörerna i förhållande till aktuell kostnadsnivå. Vidare saknas återkoppling och beskrivningar till vilka kvalitetsförbättringar som de nya avtalen innebär.

11 11 l bifogad rapport lämnas följande fyra rekommendationer med förslag till utveckling av gällande avtal med Tieto, som bör beaktas av kommunstyrelsen: o o o o Kontraktet bör inkludera en revisionsklausul Gemensamma rutiner och processer bör inkluderas i kontraktet för att säkerställa att internkontroll och säkerhet är tydligt avtalat. Ansvar och kontroller avseende exempelvis backup och ändringshantering måste tydliggöras i kontraktet, liksom rutiner för att följa upp efterlevnaden av kontrollerna. Nacka kommun bör genomföra en detaljerad genomgång av säkerheten i upprättade rutiner och processer som skall säkerställa en fungerande samverkan. Kontraktet bör inkludera instruktioner för hur personuppgifter får behandlas av personuppgiftsbiträdet, likaså bör kontraktet definiera lägsta nivå av tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Det saknas en konsoliderad kostnadsuppföljning av!t-kostnaderna i kommunen. Kommunen bör införa någon form av systematisk samlad uppföljning och analys av!tkostnaderna. Merkostnaden på såväl central som fokal nivå som är kopplad till den stora valfrihet som finns vad gäller val av datorer, system och program behöver specificeras och i förekommande fall budgeteras. Innan inköp av datorer, system och program sker i verksamheterna bör det införas rutiner som säkerstäfler att personal på central nivå med!t-kompetens kring kommunens samfade!t-miljö och driftsavtal gör en dokumenterad bedömning av totala kostnadseffekter samt upplyser verksamheterna om eventuella begränsningar som kan finnas bl a vad gäller uppkoppling och åtkomst till centrala nät. Revisionen står givetvis till förfogande för att besvara eventuella frågor. Vi önskar svar från kommunstyrelsen på de noteringar och rekommendationer som framgår av rapporten. Svar önskas senast till den 31 maj För revisorerna i Nacka kommun ~~j:~ rk-~ru-- Birger Berggren' Ordförande ~fr/jt>fi/vf e \_~vonne Wessman Vice ordförande!je--~ Bilaga: Revisionsrapport nr 6/ Översiktlig uppföljning av ett antal områden kopplat tillit

12 12 Revisionsrapport 6/2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Januari/februari 2013 Nacka kommun Översiktlig uppföljning av ett antal områden kopplat till IT Mikael Sjölander T obias Hermansson S!/ frnst & YOUNG Qua/ity In Everything We Do

13 13 aj/ frnst & YOUNG Qua/ity In Everything We Do Innehåll 1 Inledning Bakgrund Syfte och revisionsfrågor Metod Kort beskrivning av!t-organisationen i Nacka kommun Har beslutsunderlagen varit tillräckliga och relevanta ur internkontrollsynpunkt och säkerhetssynpunkt i samband med outsourcing av!tverksamheten Protokoll och beslutsunderlag Genomgång av avtal med Tieto gällande drift Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av IT -kraschen under hösten 2011 hos Tieto Finns en analys av orsakerna till att IT -kostnaderna avviker väsentligt från budget

14 14 i1j ERNST & YOUNG Qua/ity In Everything We Do 1 Inledning 1.1 Bakgrund En outsourcing av kommunensit-system har skett under år En översiktlig granskning genomförs som syftar till att belysa hur planeringen för detta har skett och det beslutsunderlag som legat till grund för beslutet. Vidare att väsentliga parametrar beaktats i avtalet med leverantören ur internkontrollsynpunkt samt säkerhetssynpunkt. En granskning genomförs också med avseende på ingångna avtal och kontroll/uppföljning samt konsekvenser av!t-kraschen föregående höst och åtgärder för att säkra upp att det inte händer igen. 1.2 Syfte och revisionsfrågor Syftet med granskningen är att bedöma om beslutsunderlagen varit tillräckliga och relevanta ur internkontrollsynpunkt och säkerhetssynpunkt i samband med outsourcing av!t-verksamheten. Vidare att kartlägga vilka åtgärder som vidtagits med anledning av!tkraschen under hösten 2011 hos Tieto. Granskningen omfattar också en översiktlig analys av orsakerna till att!t-kostnaderna avviker väsentligt från budget. Granskningen utgår från följande tre huvudsakliga revisionsfrågor: Har beslutsunderlagen varit tillräckliga och relevanta ur internkontrollsynpunkt och säkerhetssynpunkt i samband med outsourcing av!t-verksamheten. Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av!t-kraschen under hösten 2011 hos Tieto. Finns en t illräcklig analys av orsakerna till att!t-kostnaderna avviker väsentligt från budget. 1.3 Metod Granskningen baseras, förutom på skriftliga beslutsunderlag och ingångna avtal, på intervjuer med!t-ansvariga inom kommunen. 1.4 Kort beskrivning av!t-organisationen i Nacka kommun Administrativa direktören har på stadsdirektörens uppdrag det övergripande ansvaret för IT frågor i kommunen. Under den administrativa direktören finns det två enheter som centralt arbetar med IT-frågor. /T-enheten under ledning av!t-strategen arbetar med avtal som kommunen har, se till att de följs och utvecklas. Enheten ansvarar för utvecklingen av!t-infrastrukturen så att den stödjer verksamheternas drift och utveckling. Enheten ger verksamheter och enheter stöd i strategiska!t-frågor. Enheten har 6 tjänster inkl!t-strategen. Servicecenter leds av enhetschefen för serviceenheten (i enheten ingår även intendenturen). Serviceenheten är första linjen för alla frågor från medarbetare när det gäller IT och andra 3

15 15 i!j frnst & YOUNG Qua/ity In Everything We Do frågor. Enheten tar emot felanmälningar, hjälper till med beställningar, följer upp att fel åtgärdas och inom vilken tid det sker. Medarbetarna behöver ta en kontakt när de har problem. Sedan sköter servicecenter alla kontakt med leverantör och interna enheter. Verksamheterna och enheterna har ofta en eller flera personer som ansvarar för!t-frågor. De kan ha olika roller beroende på behov och omfattning av verksamhet. Exempelvis kan de vara systemförvaltare, ansvariga för hur IT stödjer utvecklingen av verksamheten m m. Dessa hör organisatoriskt till den verksamhet/enhet som de arbetar vid. Både!T-enheten och servicecenter har kontakt med dessa personer både i olika grupperingar och enskilt. 4

16 16 i!/ ERNST & YouNG Qua/ity In Everything We Do 2 Har beslutsunderlagen varit tillräckliga och relevanta ur internkontrollsynpunkt och säkerhetssynpunkt i samband med outsourcing av Il-verksamheten. Granskningen av beslutsunderlagen har dels omfattat en genomgång av relevanta protokoll i kommunstyrelsen kopplat till outsourcingen av IT, dels en genomgång av avtalen med Tieto. Genomgången av avtalen med Tieto gällande driftavit-miljö har skett av en anställd hos Ernst & Young med specialistkompetens inom!t-området. De handlingar som omfattats av genomgången framgår av bilaga Protokoll och beslutsunderlag Inom ramen för granskningen har vi begärt att få ta del av samtliga beslut som fattats i Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen kring outsourcing avit-drift och!tarbetsplatser. Något beslut kring outsourcingen har inte fattats i kommunfullmäktige. Den 9 februari 2009 behandlar Kommunstyrelsen ett informationsärende som benämns "Utveckling av kommunens IT-drift". Kommunstyrelsen beslutar att notera informationen till protokollet. Handlingar i ärendet är dels protokollsutdrag från arbetsutskottet den 27 januari 2009, 18, dels stadsledningskontorets tjänsteskrivelse den 8 januari Av tjänsteskrivelsen framgår att kraven på tillgänglighet och omfattning på driften ökar väsentligt och att det inte bedöms vara effektivt att kommunen själv bygger ut den service och support som krävs för att möta de ökade kraven. Därför föreslås att en upphandling av drift av gemensamma system bör genomföras. Vidare föreslå att även!t-arbetsplatser bör upphandlas. Arbetsutskottets beslut är att föreslå att kommunstyrelsen noterar informationen till protokollet. Beslutet att outsourca IT har sålunda hanterats som ett informationsärende på politisk nivå. Av protokollet framgår att: "Katja Ny/und (s) antecknade följande till protokollet: "Vi i Socialdemokraterna anser att Nacka kommuns!t-avdelning är oerhört viktig, har höga krav på sig och måste fungera väldigt väl. Därför skall det göras en grundlig utredning om hur!t-avdelningen skall se ut i framtiden. Skall det bedrivas i egen regi eller upphandlas? Vad finns det för nackdelar och fördelar med de olika alternativen, t ex tillgänglighet, kostnader, risker, kompetens, geografisk placering etc. Detta bör redovisas till Kommunstyrelsen som skall få fatta beslut om hur man skall göra i frågan. Vi anser inte att tjänstemännen skall fatta ett sådant beslut själva." Av tjänsteskrivelsen framgår att bedömda kostnader för att genomföra upphandlingen uppgår till ca tkr. Projektägare är Mats Bohman med en styrgrupp bestående av biträdande stadsdirektör och övriga direktörer. 5

17 17 fll ERNST & YOUNG Qua/ity In fverything We Do l skrivelsen ingår en riskanalys där sex riskområden lyfts fram. En kortfattad åtgärdsplan redovisas per riskområde. Bland de risker som lyfts fram finns "det saknas idag till stor del preciserade krav för systemdrift", "det saknas helhetsbild vad avser kommunens nätverk med tanke på kapacitet och behov", "varierande syn på vilka SLA-nivåer som krävs", m m. När upphandlingen genomförts fattar kommunstyrelsen den 30 november 2009 beslut om att anta leverantör dels för drift av kommunens IT-system (Tieto), dels för kommunens arbetsplatser (Atea). Det framgår av ärendet att "Kostnadsmässigt innebär båda anbuden att kommunen kommer att få mer värde för samma kostnad som idag", Våra bedömningar: En så pass verksamhetskritisk och ekonomiskt väsentlig fråga som IT-drift i kommunen utgör, borde enligt vår uppfattning vara föremål för tydligare beslutsunderlag samt tydligare beslut i kommunstyrelsen. Frågan är av sådan principiell beskaffenhet att kommunfullmäktige eventuellt borde ha fattat beslutet. De riskområden som lyfts fram i skrivelsen, som låg till grund för informationsärendet, bedöms vara relevanta men är av så pass väsentlig karaktär att någon form av uppföljning av vidtagna åtgärder borde ha gjorts i kommunstyrelsen innan beslutet sedermera fattades om val av leverantörer. Vidare saknas kostnadsjämförelser för olika alternativ, vilket bedöms vara en brist. Effekter av outsourcing av Nacka kommuns mycket decentraliserade!t-hantering borde också tydligare ha beskrivits, då en sådan organisation är mer komplex att hantera för en IT -driftleverantör. l samband med beslutet om val av leverantörer i kommunstyrelsen saknas det en tydlig redovisning av bedömda ekonomiska effekter av de båda avtalen i förhållande till aktuell kostnadsnivå. Vidare saknas återkoppling och beskrivningar till vilka kvalitetsförbättringar som de nya avtalen innebär. 2.2 Genomgång av avtal med Tieto gällande drift l bilaga 1 framgår de dokument som legat till grund för granskningen. Våra bedömningar: Vår erfarenhet vid granskning av outsourcing av IT-drift är att detta är ett komplext område och att många organisationer/bolag har svårt att förutse vilken nivå på kravställandet som avtalen behöver ha för att säkerställa en rimlig nivå av säkerhet för den outsourcande parten beträffande vad som ingår respektive inte ingår i avtalad leverans. 6

18 18 i!j ERNST & YOUNG Qua/ity In Everytbing We Do Det kan konstateras att det ursprungliga avtalet med Tieto var av övergripande karaktär och att det snabbt uppstod frågeställningar om vad som ingick respektive inte ingick i upphandlingen av IT -drift. Vidare finns begrepp i det ursprungliga avtalet som normalt inte används vid outsourcing av!t-drift (främst" begreppet systemdrift") vilket kan vara en bidragande orsak till oklarheterna som initialt uppstod. Ett stort antal tilläggsavtal har därför tillkommit vilket gör att den samlade bilden av avtalsrelationerna är relativt svåröverskådlig. Enligt uppgift från!t-ansvariga inom kommunen är man dock nu överens med Tieto i alla väsentliga avseenden om vad som ingår respektive inte ingår i avtalad leverans. Samarbetet med Tieto fungerar väl och Tietas personal finns kontinuerligt på plats i Nacka kommunhus för genomgångar och avstämningar avseende såväl strategiska och taktiska som tekniska frågor. Samverkan med Tieto bedöms fungera väl i praktiken men det återstår att tydligare dokumentera ansvar och roller. En grundläggande brist i det ursprungliga avtalet är att detta är anpassat för en mer homogen leverans av!t-drift än den som Nackas långtgående decentraliserade!torganisation renderar (se mer om detta under rubriken 5). Vår granskning av avtal med bilagor visar på följande svagheter ur internkontroll- och säkerhetssynpunkt: Det saknas en revisionsklausul i kontraktet, som säkerställer att leverantören skall ställa upp på genomförande av revision av leverantörens kontraktsuppfyllande om Nacka kommun så önskar. Kontraktet beskriver endast samverkan mellan Tieto och Nacka kommun på en översiktlig nivå. l bilaga till avtalet beskrivs Samverkansmodell. Där framgår att parterna gemensamt skall ta fram beskrivningar av gemensamma rutiner och processer där sådana inte finns beskrivna. För exempelvis ändringshantering beskrivs att ändringar ska följa ITIL eller motsvarande process för ändringshantering, men det finns ingen beskrivning av ansvar och kontroller. l bilaga till avtalet finns "Tjänstebeskrivning Systemdrift" som beskriver att det i tjänsterna även ingår hantering av säkerhet, backup och återskapande av information, dokumentation samt ändringshantering. Det finns ingen beskrivning av vad detta innebär. Personuppgiftsbiträdesavtalet beskriver att personuppgiftsbiträdet och den eller de personer som arbetar under dennes ledning endast får behandla personuppgifter i enlighet med de instruktioner som anges i Huvudavtalet eller som från tid till annan lämnas av Nacka kommun. Vi har inte identifierat att några instruktioner har angivits i kontraktet. Vidare beskrivs att personuppgiftsbiträdet skall vidta skäliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Dessa åtgärder finns inte beskrivna. 7

19 19 i!j frnst & YOUNG Qua/ity In Everytbing We Do För att säkerställa en god internkontroll och säkerhet lämnar vi följande rekommendationer: Kontraktet bör inkludera en revisionsklausul Gemensamma rutiner och processer bör inkluderas i kontraktet för att säkerställa att internkontroll och säkerhet är tydligt avtalat. Ansvar och kontroller avseende exempelvis backup och ändringshantering måste tydliggöras i kontraktet, liksom rutiner för att följa upp efterlevnaden av kontrollerna. Nacka kommun bör genomföra en detaljerad genomgång av säkerheten i upprättade rutiner och processer som skall säkerställa en fungerande samverkan. Kontraktet bör inkludera instruktioner för hur personuppgifter får behandlas av personuppgiftsbiträdet, likaså bör kontraktet definiera lägsta nivå av tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifter mot obehörig åtkomst, förstörelse och ändring. Vår granskning visar även på en del oklarheter avseende använda begrepp och formuleringar, liksom hur incitamentsmodell och viten skall tolkas. Vi rekommenderar Nacka kommun att tillsammans med Tieto finna en lösning för att konkretisera kontraktet utifrån innehållet i denna rapport. Vi rekommenderar vidare att Nacka kommun i kommande upphandling av!t-drift (avtalet löper ut 2015) ställer mer specificerade och tydliga krav på tjänsterna. Detta bekräftas också vara planerat av intervjuade tjänstemän inför kommande upphandling. Även om revisionskrav inte har ställts i avtalet så har kommunen begärt granskning av miljön efter den!t-krasch som skedde hösten Tieto har inte motsatt sig sådan granskning utan har medverkat och även finansierat delar av granskningen. 8

20 20 i.!/ frnst & YOUNG Qua/ity In Everything We Do 3 Vilka åtgärder har vidtagits med anledning av Il-kraschen under hösten 2011 hos Tieto Nacka kommun drabbades väsentligt av den "!T-krasch" som uppkom hos Tieto hösten Nacka kommun krävde, liksom andra drabbade organisationer/företag förklaring av orsakerna till haveriet samt ställde ut ett skadeståndskrav. Kommunen krävde även beskrivning från Tieto av hur miljön såg ut samt verifiering av hur miljön kunde anses vara säker. Tieto hänvisade till att miljöns utformning till delar avser affärshemligheter varför någon fullständig beskrivning av orsakerna till haveriet inte har lämnats. Tieto har dock enligt uppgift varit mycket tillmötesgående i att omförhandla avtal, utveckla och dokumentera katastrofplanering för väsentliga system, samt har redogjort för hur miljön på övergripande nivå är utformad, för att i hög grad säkerställa systemens funktionalitet hos Nacka kommun vid eventuell krasch. Kommunen har erhållit dels ett ekonomiskt skadestånd, dels en stor del av ovan beskriven utökad service utan kostnad. Kommunens tjänstemän inom IT bedömer att de åtgärder som vidtagits medfört betydligt högre säkerhet i!t-driftens kontinuitet. Vid kommande upphandling av drift kommer kommunen enligt uppgift att i ökad utsträckning kräva beskrivningar av hur miljön är utformad för att vara säker, istället för att endast kräva bekräftelse på att den är säker. 9

Revisjonsrapport nr 6/2012 Oversiktlig uppfoljning av ett anta) områden kopplat till IT

Revisjonsrapport nr 6/2012 Oversiktlig uppfoljning av ett anta) områden kopplat till IT Nacka kommun Revisjonsskrivelse Revisorerna 2013-03-26 Till Kommunstyrelsen Cc: Fullm~ktiges presidium Revisjonsrapport nr 6/2012 Oversiktlig uppfoljning av ett anta) områden kopplat till IT En outsourcing

Läs mer

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad

Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad 2015-04-07 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/33-050 Kommunstyrelsen Tilldelningsbeslut upphandling IT-arbetsplatsrelaterad utrusning Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar anbudsgivare 3, Dustin AB,

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten

Uppföljning. Granskning av upphandlingsverksamheten Revisionsrapport Uppföljning Granskning av upphandlingsverksamheten Lars Edgren Bakgrund Kommunal sektor inom PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av revisorerna i Oxelösunds kommun att granska kommunens

Läs mer

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked

Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2015/142-050 Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott Upphandling för arbetsmetod strategisk partnering Startbesked Förslag till beslut Kommunstyrelsens stadsutvecklingsutskott

Läs mer

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava

Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava 1 Utskicksdatum 2013-10-01 1 (1) KALLELSE Kommunstyrelsens verksamhetsutskott kallas till sammanträde Dag Tisdagen den 8 oktober 2013 Tid Kl. 09.00 Plats Nacka stadshus, sammanträdesrummet Jelgava Ordförande

Läs mer

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar

Avsnitt 4.3 beloppsgränser, dokumentationsplikt och riktlinjer vid direktupphandlingar REMISSYTTRANDE 1 (5) Datum Diarienr 2013-06-11 AdmD-268-2013 Ert datum Ert diarienr 2013-03-13 S2013/1826/RU Socialdepartementet 103 33 Stockholm Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en

Läs mer

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse

Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse 8 april 2014 KS-2014/476.912 1 (7) HANDLÄGGARE Mikael Blomberg 08-535 302 98 mikael.blomberg@huddinge.se Kommunstyrelsen Uppföljning av upphandling svar på revisionsskrivelse Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet

Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet 2015-02-05 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2012/577-001 Kommunstyrelsen Processtyrning av Nacka kommuns verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen definierar processer enligt stadsledningskontorets tjänsteskrivelse

Läs mer

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen

Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen 2015-03-04 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/191-040 Kommunstyrelsen Årsredovisningar 2014 för de helägda kommunala aktiebolagen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar årsredovisningarna avseende år

Läs mer

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus

Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010. Haninge kommun. Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Revisionsrapport 1 / 2010 Genomförd på uppdrag av revisorerna juni 2010 Haninge kommun Granskning rörande kostnader Ungdomens hus Innehåll 1. Inledning...2 1.1. Syfte och avgränsning...2 2. Bakgrund och

Läs mer

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M)

IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) 2015-02-02 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/979-008 Kommunstyrelsen IT-kunskap för alla äldre Politikerinitiativ den 17 november 2014 Mats Gerdau (M) Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att i

Läs mer

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet

RIKTLINJER. Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet RIKTLINJER 2 Riktlinjer för styrning av IT-verksamhet. 1 Inledning Håbo kommuns övergripande styrdokument inom IT är IT-policy för Håbo kommun. Riktlinjer

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28

GWA ARTIKELSERIE. Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 GWA ARTIKELSERIE Titel: Offentlig upphandling quo vadis? Rättsområde: Författare: Offentlig upphandling Emma Johannesson & Sara Karlsson Datum: 2012-08-28 Dåliga upphandlingar, brister i äldreomsorgen,

Läs mer

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun

_ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun _ ~ ~~~`~ T, y 1\atrineholms kommun KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelsens 2012-01-31 1 (5) Vår handläggare Utredningssekr Marie Sandström Koski Ert datum Er beteckning Socialdepartementet Yttrande över delbetänkandet

Läs mer

Gråa hår av offentlig upphandling?

Gråa hår av offentlig upphandling? Gråa hår av offentlig upphandling? Filipstad den 1 oktober 2015 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Regler för offentliga inköp finns sedan lång tid tillbaka. Genom EUmedlemskapet är vi bundna av

Läs mer

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret

SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret 14 SOLLENTUNA KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteutlåtande 2012-10-31 Ingegärd Bornelind Sidan 1 av 2 Kommunjurist/Avd.chef +46 8 579 216 03 Dnr 2012/0625 KS-1 Diariekod: 801 Kommunstyrelsen Revidering

Läs mer

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på?

Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Offentlig upphandling hur gör man och vad bör man tänka på? Karlstad den 9 december 2014 Birgitta Laurent 1 Offentlig upphandling Offentlig sektor köper varor, tjänster och byggentreprenader för 500-600

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330

Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 KS 7 2011-09-07 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2011-08-30 KSN-2011-0330 Kommunstyrelsen Yttrande över SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag - och vissa

Läs mer

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen.

Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar kring avtalstrohet inom bolagen. Tjänsteskrivelse 1 (1) Handläggare Datum Beteckning Kommunrevisionen 2014-03-31 MISSIVSKRIVELSE Kommunstyrelsen Finspångs Tekniska Verk AB Vallonbygden AB Kommunfullmäktige (f.k.) Uppföljning av granskningar

Läs mer

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare

Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Kommunfullmäktiges program rörande privata utförare Antagen av kommunfullmäktige 2015-06-17, 100 Namnet på dokumentet Innehållsförteckning Lagstiftningen och dess syfte... 1 1 Lagstiftning... 1 2 Syfte...

Läs mer

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar

Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar 2014-02-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2013/126-052 Fritidsnämnden Antagande av anbud av driftsentreprenad simhallar Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att anta anbudsgivare nummer 1 med anbud

Läs mer

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete

Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete 2013-09-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/545-105 Kommunstyrelsen Ny internationell policy och ett utvecklat internationellt arbete Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen noterar rapporten kartläggning

Läs mer

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är:

Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) reglerar all upphandling och de fem grundläggande principerna för offentlig upphandling är: Upphandlingsbestämmelser inom Ale kommun 1. Syfte Syftet med dessa bestämmelser är att säkra Ale kommuns upphandlingsprocess. Varor och tjänster ska upphandlas korrekt enligt lagar, beslut och förordningar

Läs mer

Remissvar - Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Remissvar - Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm Vår referens Dnr 2015-06-15 Ulrica Dyrke Fi 2015/1216 Remissvar - Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Regler för upphandling i Sollentuna kommun Antagna av kommunstyrelsen 2011-03-23, 60 Reviderade av kommunstyrelsen 2012-11-28, 202 att gälla från 2013-04-01 Reviderade av fullmäktige 2013-09-18, 99.

Läs mer

Granskning av årsredovisning i Samordningsförbundet Välfärd Nacka Avrapportering av revision per 31 december 2012 2013-04-09 Revisorerna i Samordningsförbundet Välfärd i Nacka Min granskning har genomförts

Läs mer

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning

Revisionsrapport. Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen. Sammanfattning Revisionsrapport Göteborgs universitet Box 100 405 30 Göteborg Datum Dnr 2012-02-13 32-2011-0676 Intern styrning och kontroll i upphandlings- och inköpsprocessen Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation

Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Revisionsrapport Granskning av konsultanvändningen inom kommunstyrelsen organisation Kalmar kommun Maj 2009 Pär Sturesson Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...2

Läs mer

Förstudie upphandlingsprocessen

Förstudie upphandlingsprocessen Revisionsrapport Förstudie upphandlingsprocessen Fredrik Andrén Juni 2013 Landstinget i Jönköpings län Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund... 3 2.2. Uppdrag och

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats Folkets Hus, sammanträdesrum plan 4, Ludvika Dag och tid Torsdagen den 22 april 2032, kl. 13.30 16.00 ande Maria Strömkvist, Ludvika kommun Mari Jonsson, Borlänge kommun

Läs mer

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling

Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Socialdepartementet Enheten för upphandlingsfrågor 103 33 Stockholm Stockholm Dnr 2014-01-27 S2013/9124/RU Remissvar Förslag om ändrade regler om direktupphandling Företagarna har givits möjlighet att

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14

Revisionen i finansiella samordningsförbund. seminarium 2014 01 14 Revisionen i finansiella samordningsförbund seminarium 2014 01 14 Så här är det tänkt Varje förbundsmedlem ska utse en revisor. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen utser Försäkringskassan en gemensam

Läs mer

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014

Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 1 Upphandling Samverkansrådet 10 februari 2014 Stefan Gudasic T.f. enhetschef SLL Upphandling SLL Upphandling Avdelningschef Tf Karin Peedu Upphandling vårdens varor och tjänster Jan Matsson 6,5 upphandlare

Läs mer

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall -

Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 2 Upphandla livsmedel - en genomomgång av aktuella rättsfall - 19 november 2013 holmgrenhansson ADVOKATBYRÅ AB Advokat Anette Hansson Ahl Jur kand Emelie Henriksson Agenda 1. Inledning 2. Avgöranden i

Läs mer

Granskning av delegationsbeslut,

Granskning av delegationsbeslut, INTERNREVISIONEN Granskning av delegationsbeslut, 2013-11-07 10:05 Helena Meier stadsjurist KFKS 2013/585-007 Jane Rönnholm Kollén internrevisor Sammanfattning Fullmäktiges revisorer granskade 2012 miljö-

Läs mer

Riktlinjer för upphandling

Riktlinjer för upphandling Riktlinjer för upphandling KS 2011-156 Antagna av kommunfullmäktige den 22 november 2011 166. Riktlinjer för upphandling gäller kommunens samtliga nämnder och verksamheter och kommunens bolag. Riktlinjerna

Läs mer

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 KKV1000, v1.3, 2011-12-15 2013-03-18 1 (5) Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom vid möte med generaldirektörer den 14 mars 2013 1. Upphandling i samband med intern och extern representation För

Läs mer

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv

Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Revisionsrapport* Granskning av IT:s nytta ur ett verksamhetsperspektiv Finspångs kommun 15 maj 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun

Granskning av kontroller i investeringsprocessen. Trosa kommun Revisionsrapport Granskning av kontroller i investeringsprocessen Matti Leskelä Februari 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Vårt uppdrag 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte 2 2.3 Metod 2 3

Läs mer

Yttrande angående upphandlingsutredningens slutbetänkande, SOU 2013:12

Yttrande angående upphandlingsutredningens slutbetänkande, SOU 2013:12 EM1004 W-4.0, 2010-11-22 BESLUT 1 (8) Datum Avdelningen för verksamhetsutveckling och stöd Charlotte Lejon 016-544 20 93 charlotte.lejon@energimyndigheten.se Ert datum Ert dnr 2013-03-13 S2013/1826/RU

Läs mer

Tjänsteskrivelse 2011-02-18 Diarienummer Kommunledningskontoret Handläggare Gerd Olofsson 0910-73 59 68 Verksamhetsberättelse och årsredovisning 2010 Sammanfattning Av verksamhetsberättelse och årsredovisning

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12)

Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) YTTRANDE Vårt dnr: 2015-06-12 Fi 2015/1216 Avdelningen för juridik Magnus Ljung Finansdepartementet 103 33 Stockholm Överprövning av upphandlingsmål m.m. (SOU 2015:12) Sammanfattning Sveriges Kommuner

Läs mer

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23)

Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) REMISSVAR DNR: 5.1.1-2015- 0781 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Informations- och cybersäkerhet i Sverige Strategi och åtgärder för säker information i staten (SOU 2015:23) Riksrevisionen

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Regionstyrelsen. Region Östergötland har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17). BESLUTSUNDERLAG 1/2 2015-05-15 Dnr: RS 2015-354 Regionstyrelsen Remissvar För kvalitet Med gemensamt ansvar har beretts möjlighet att yttra sig över betänkandet För kvalitet Med gemensamt ansvar (SOU-2015:17).

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S)

Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling - svar på motion motion väckt av Emil Högberg (S) SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN 2015-08-17 AN-2015/285.183 1 (3) HANDLÄGGARE Maria Jonsson 08-535 378 47 Maria.Jonsson@huddinge.se Äldreomsorgsnämnden Krav på goda arbetsvillkor vid upphandling -

Läs mer

Revisionsrapport Söderhamns kommun

Revisionsrapport Söderhamns kommun Revisionsrapport Granskning av kommunens arbete med chefs- och ledarskapsfrågor Söderhamns kommun Bengt Andersson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 1.1 Uppdrag och revisionsfråga 1 1.2 Metod 1 2 Resultat

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål.

Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål. Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Datum Vår beteckning (anges vid kontakt med oss) Er beteckning 2015-04-02 CJ Ju2014/7269/DOM Remissvar på betänkandet SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling KKV1040, v1.3, 2012-09-20 ANSÖKAN 2013-01-23 Dnr 54/2013 1 (6) Förvaltningsrätten i Karlstad Box 568 651 12 Karlstad Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport* Granskning av intern kontroll Nordmalings kommun Juni 2007 Åsa Adolfsson *connectedthinking Innehållsförteckning Sammanfattning och förslag på utvecklingsåtgärder...1 1 Uppdrag och revisionsfrågor...2

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Agenda Seminarium 6/12

Agenda Seminarium 6/12 Sid 1 Agenda Seminarium 6/12 13:00-13:10 Irene Andersson, projektledare för förstudien Kort presentation, namn och företag Introduktion Hans Sundström, enhetschef IT-upphandlingen 13:10-13:45 - Förstudierapporten

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun

Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun Revisionsrapport Granskning av upphandlingsrutiner. Ragunda Kommun 11 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 7 Sammanfattning På uppdrag

Läs mer

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga,

Datum 2014-06-11. att anta förändring och komplettering av Riktlinjer för upphandling i enlighet med bilaga, KS 7 18 JUNI 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Frenander Charlotta Malmberg Jan Sandmark Mats Datum 2014-06-11 Diarienummer KSN-2014-0660 Kommunstyrelsen Revidering av riktlinjer för upphandling

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling

Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sida 1(1) Kommunledningsförvaltningen Kristian Jeppsson Datum 2015-02-10 Dnr: 2015:32 Kommunstyrelsen Svar till Kommunrevisionen på revisionsrapport angående upphandling Sammanfattning Kommunrevisionen

Läs mer

Verkställighet och återrapportering av beslut

Verkställighet och återrapportering av beslut Revisionsrapport Verkställighet och återrapportering av beslut Motala kommun April 2010 Christina Norrgård Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...1 2 Bakgrund...2 2.1 Uppdrag

Läs mer

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Den goda affären. - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Den goda affären - en strateg i för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Utvärdera offentlig upphandling ur ett ekonomiskt och samhällspolitiskt perspektiv samt föreslå förbättringsåtgärder Förbättra

Läs mer

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning

Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning STAFFANSTO RPS T JÄNSTESKRIVELSE 5 1 ( 1) ÄRE NDENR: 2015-SN-17 DATUM: 2015-04-07 Yttrande till förvaltningsrätten i mål angående laglighetsprövning Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att

Läs mer

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172

Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-02-26 59 Översyn av lokala ordningsföreskrifter avseende fyrverkerier. Dnr KS 2012-172 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning

Program för informationssäkerhet 2008:490. kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet 2008:490 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för informationssäkerhet Fastställt av kommunfullmäktige 2008-10-02 302 komplettering gjord

Läs mer

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU)

Upphandlingsskadeavgift enligt 17 kap. 1 3 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) Fel! Okänt namn på dokumentegenskap. ANSÖKAN 2013-02-06 Dnr 24/2013 1 (5) Förvaltningsrätten i Stockholm 115 76 Stockholm Ansökan om upphandlingsskadeavgift Sökande Konkurrensverket, 103 85 Stockholm Motpart

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn

Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Uppföljning av revisionsrapport gällande intern kontroll för livsmedelstillsyn Vänersborgs kommun Revisionsrapport Juli 2012 Henrik Bergh Uppdrag och genomförande... 3 Sammanfattning... 3 Förslag till

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP).

Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum (MP). 2015-03-09 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2013/573-869 Kommunstyrelsen Fristad åt förföljda författare Motion den 23 september 2014 av Sidney Holm, Gudrun Hubendick, Per Chrisander, Kerstin Nöre Söderbaum

Läs mer

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7).

Kommunstyrelsen och nämnder har ett särskilt ansvar för intern kontroll enligt kommunallagen (kap 6:1, 6:7). Arvidsjaurs kommlln Revisorerna Datum 2014-03-13 DO/St- '.J.tJ/'1 2014-03- i j ",. ' För kännedom: Socialnämnden Bam- och utbildningsnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fullmäktiges presidium

Läs mer

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011

Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Revisionsrapport 10/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna Uppföljning av upphandlingsgranskning från 2011 Upplands Väsby kommun Innehåll 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...2

Läs mer

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar

Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Uppföljning av granskning Verkställighet av beslut samt översiktlig granskning av beredningsprocessen och hanteringen av allmänna handlingar Revisionsrapport Juni 2011 Hans Gåsste Innehåll Sammanfattning...3

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Löpande granskning av rutin för upphandling

Löpande granskning av rutin för upphandling Revisionsrapport Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Datum Dnr 2008-03-19 32-2007-0588 Löpande granskning av rutin för upphandling Som ett led i den årliga revisionen av Länsstyrelsen

Läs mer

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden

Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden 2012-11-21 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE FRN 2012/133-809 Fritidsnämnden Risk- och sårbarhetsanalys fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden noterar informationen till protokollet Sammanfattning Kommunfullmäktige

Läs mer

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014

Samordningsförbundet Södra Roslagen. Årlig granskning 2014 Samordningsförbundet Södra Roslagen Årlig granskning 2014 Innehåll 1 Granskning av Samordningsförbundet Södra Roslagen... 3 1.1 Inledning... 3 1.2 Granskningen utgångspunkter... 3 2 Granskning av Årsredovisningen

Läs mer

Nya regler för inköp och direktupphandling

Nya regler för inköp och direktupphandling STRÖMSTADS KOMMUN Kallelse/ärendelista Sida 6 (17) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2015-03-26 Kf Ks 39 Au 32 Ks/2015-0016 Nya regler för inköp och direktupphandling Kommunstyrelsens förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun

Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Policy för inköp och upphandling inom Värmdö kommun Värmdö kommuns inköps- och upphandlingspolicy gäller för alla typer av inköp och upphandlingar som görs inom kommunen eller kommunens bolag. 1 Syfte

Läs mer

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409

Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 20 Medborgarförslag anbudsskola. (AU 376) KS 2014-409 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet

Läs mer

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15

14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse. Bilaga 112.15 Beslutande organ Dokumenttyp Sida Kommunstyrelsen Kallelse/dagordning 25 (38) Sammanträdesdatum 2015-06-10 Dnr KS 2015/102 14 Granskning rörande kommunens hantering av IT - svar på revisionsskrivelse.

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING

VINSTERNA MED LOU ANBUDSGIVNING 1 VINSTERNA MED LOU OSUND OCH LUF STRATEGISK ANBUDSGIVNING Anna Ulfsdotter Forssell / Partner / Advokat Kristian Kristian Pedersen Pedersen / Delägare Partner / / Advokat Advokat 21 Erfarenhetsdagarna

Läs mer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för direktupphandling Riktlinjer för direktupphandling för Ystads kommun med helägda bolag Inklusive blankett för dokumentation av direktupphandlingar Tillämpningsanvisningar till inköps- och upphandlingspolicyn antagen i Kommunfullmäktige

Läs mer

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete

Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Så påverkas Lunds kommuns upphandlingsarbete Lunds kommun och Lunds kommuns användande av ramavtal Vad kommer den förändrade lagstiftningen att innebära? Exempel på problemområden Sammanfattning och förslag

Läs mer

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen

Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen 1(5) Införande av lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) inom särskilt boende inom äldreomsorgen Ärendet Mot bakgrund av socialnämndens förslag till beslut om införande av lag om valfrihetssystem (LOV)

Läs mer

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning

Stockholm den 12 juni 2015 R-2015/0743. Till Finansdepartementet. Fi2015/1216. 1. Inledning R-2015/0743 Stockholm den 12 juni 2015 Till Finansdepartementet Fi2015/1216 1. Inledning Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 16 mars 2015 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet Överprövning

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority

KONKURRENSVERKET Swedish Competition Authority 2014-07-31 Dnr 189/2014 1 (3) Täby kommun 183 80 Täby Täby- Förfrågan angående- ärende och hanteringssystemet Evolution Konkurrensverkets beslut Konkurrensverket avskriver ärendet och kommer inte att utreda

Läs mer

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m.

Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2015-04-16 Dnr 379/2014 1 (6) Vellinge kommun 235 81 Vellinge Vellinge kommuns köp av administrativa tjänster m.m. Konkurrensverkets beslut Vellinge kommun har brutit mot

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping

BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping BESLUT 2014-07-11 Meddelat i Linköping Mål nr 4190-14 1 SÖKANDE Bogruppen i Östergötland AB, 556760-7360 Importgatan 24 602 28 Norrköping Ombud: advokaten Henrik Stenberg och jur. kand. Andreas Bålfors

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn

Revisionsrapport. Granskning av inköpsrutinen. mot leverantörer. Borgholm Energi AB. Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Revisionsrapport Granskning av inköpsrutinen och köptrohet mot leverantörer Borgholm Energi AB Malin Kronmar Caroline Liljebjörn 7 februari 2012 Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Landstingets ärende- och beslutsprocess

Landstingets ärende- och beslutsprocess LANDSTINGET I VÄRMLAND REVISIONSRAPPORT Revisorerna AM/JM 2012-12-18 Rev/12017 Landstingets ärende- och beslutsprocess Sammanfattning Denna granskning har omfattat hantering enligt riktlinjen för landstingets

Läs mer

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m.

Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya och ändrade sanktioner i upphandlingslagstiftningen m.m. Nya sanktioner i upphandlingslagstiftningen föreslås träda i kraft under mitten av 2010. De nya reglerna innebär bland annat att en avtalsspärr

Läs mer