Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 162 Blad Ekonomiutskottet KS eu 106 dnr. KS 1539/ Planprioritering Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med ~ bilaga 3; "Principer för planprioritering". Beslut om prioriteringsordning för en detaljplan fattas av Kommunstyrelsen i samband med att planuppdrag ges. Behov föreligger dock av att minst en gång per år lyfta planlistan med prioriteringsordning för att samlat kunna göra en bedömning av alla pågående och väntande ärenden och dess prioriteringsordning. Underlag till beslutet Föredragande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg daterad med tillhörande bilagor. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Prioriteringsordningen för planärenden i enlighet med bifogad planlista antas. 2. Prioriteringsordningen enligt bifogad planlista skall gälla som prioriteringsinstrument för personalen på samhällsbyggnad under en tidsperiod framöver. Utskott/presidium ll ale )usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 162

2 163 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad BÅSTAosCifuMMUN KQmmunstyreinn Dnr.. J?j.. /. 5.{!,17(.~ ::_ }f.ej... Handläggare: Lisa Rönnberg Dnr: Till: Kommunstyrelsen via Ekonomiutskottet ( ( Beslutet skall expedieras till: Samhällsbyggnad (Carina Ericsson), Kommunledningskontoret (Per Sellden) Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilaga 1: Prioriteringsordning/planlista för planärenden, oktober 2014 Bilaga 2: Tidplan för pågående detaljplaner Bilaga 3: Principer för prioritering av planärenden Planprioritering Ärende Prioritering av planuppdrag i Båstads kommun enligt bifogad prioriteringsordning för planärenden. ( ( Bakgrund Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med bilaga 3; "Principer för planprioritering". Beslut om prioriteringsordning för en detaljplan fattas av Kommunstyrelsen i samband med att planuppdrag ges. Behov föreligger dock av att minst en gång per år lyfta planlistan med prioriteringsordning för att samlat kunna göra en bedömning av alla pågående och väntande ärenden och dess prioriteringsordning. Båstads kommun har under många år haft ett högt tryck beträffande planförfrågningar och det är därför av stor vikt, mot bakgrund av begränsade personalresurser, att planer med stor nytta för kommunen upprättas först. Plansidan har under de senaste tre åren arbetat med att förändra arbetsformer och processer så att prioritet och arbetsinsatser läggs på de för kommunen högst prioriterade och därmed väsentligaste planerna. Förutsättningar för denna förändring har skapats genom beslut om förändad finansieringsmodell samt att handläggning av ärenden med konsultstöd idag endast sker med konsulter som är upphandlade av kommunen. I dag uppfyller Samhällsbyggnad de kriterier som finns antagna som "Principer för prioritering av planärenden" vilket inte gjordes för 4 år sedan. Kvarstående utmaningar är de ärenden som fortfarande drivs med fastprisavtal samt de ärenden som handläggs i syfte att uppnå allmänna ändamål eller som tillkommer genom att tidigare gjorda fel eller misstag behöver rättas till. Samhällsbyggnads budget rymmer, i dagsläget, inte medel för dessa ofinansierade och oförutsedda ärenden. I dagsläget har vi 23 pågående planärenden som hanteras av tre planhandläggare. Två av handläggarna arbetar heltid och den tredje 80%. Utöver planhandläggarna finns en planstrateg som backar upp handläggarna i arbetet med tillhörande behovsbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar samt avlastar handläggarna i frågor om riksintressen, regleringar, strandskydd m fl frågor. Till sin hjälp, som administrativt stöd, har också plansidan en planadministratör som arbetar halvtid. För en handläggare som arbetar heltid är det möjligt att handlägga mellan 5-7 planärenden samtidigt, lite beroende av om handläggaren driver planprocesserna med hjälp av 163 konsult eller inte. Åtta av de pågående planerna drivs med hjälp av konsult. JJ09 10\7dd\bk

3 164 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 3 (3) Av de pågående 23 detaljplanerna har åtta st av dessa bedömts vara planer som bör tas fram med hög prioritet (prioritet 1). Tio planer har bedömts vara av prioritet 2 och fem detaljplaner har prioritet 3. ( ( Båstad kommuns högst prioriterade planärenden utgörs av: Vistorp 9:2 (Pågatågstn Förslöv) Östra Varegården 1:36, 1:38 (Företagbyn) Neptunus 1 (Tennismuseum) Hemmeslöv 10:10 (Heden) Vistorp7: 19 (verksamhetsområde i Förslöv) Östra Karup 23: 1 (verksamhetsområde Willab Garden) Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 (bostäder non/söder Stensån) Norrviken Lilla Båstad Apelryd, Elestorp 6:6 Utöver de 23 pågående detaljplanerna finns 7 redan tillstyrkta ärenden som inväntar uppstait. fyra av dem inväntar, utöver att en handläggare skall få utrymme för att starta upp ärendet, också andra beslut för att kunna sättas igång. För närvarande krävs alltså att någon detaljplan antas för att en ny skall kunna påbörjas. Tre planförfrågningar finns också som ännu inte behandlats politiskt och vetskap om att ytterligare två väsentliga planuppdrag behöver skrivas fram finns. Utifrån vad som i dagsläget är känt beräknas ytterligare fyra detaljplaner gå till antagande runt årsskiftet och därmed kan lika många nya ärenden startas upp under början av nästa år. { ( Ett antal planärenden har haft långa processer med inaktiva intressenter och dessa har prioriterats under det gångna året vilket har lett till att alla utom en nu står inför antagande. Det innebär att ytterligare några planärenden med eftersläpande fastprisavtal går i mål. Kvar finns då tre planärenden med fastprisavtal. Vid den årliga översynen av vilken prioritet som skall råda för de detaljplaner som kommunen har att hantera föreslås inga förändringar. Beslutad prioritet given vid beslut om planbesked kvarstår. Utöver renodlade detaljplaneärenden driver eller medverkar Samhällsbyggnads plansida i ett antal andra ärenden som också listas i prioriteringsordningen för planarbete under rubriken "Övrigt". Här ligger idag sju stycken ärenden. Det rör sig om arbetet med kommunens nya översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Norrviken/ Kattvik, åtgärdsvalsstudien för Köpmansgatan etc. Förslag till beslut Ekonomiutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta I Anta prioriteringsordningen för planärenden i enlighet med bifogad planlista och att den skall gälla som prioriteringsinstrument för personalen på samhällsbyggnad under en tidspe \7dd\bk

4 ~ 165 PRIORITERINGSORDNING PLANARBETE, Oktober 2014 Prio Typ av pi Ant host. Prio Typ av pi Ant.bost. Laga kraft planer I övrigt avslutat sedan jan -12 Tillstyrkta väntande planer ( Hemmeslöv 8: 3, l1andelsområde Båstad 2010 Laga Kraft K Förslöv 2:4 Bast HE Planbesk, dagvatten Påarp 10:19, Nolato, Torekov Verks 2006 Laga Kran 2012 K Västra Karup 17:36, Undströms backe Bo st Inväntar tekn.kont Trollbäcken, kommunal mark Båstad Bo st 2010 Laga kraft K Bromsen 15, Brandsta tionen. Båstad Bast CN Planbesked Ekan 10, G:a bensinstationen Båstad Bast Laga Kraft 2012 K Böske 37:1 Grevie kom.mark vid järnväg Bast Planbesked Malen 1 :88, Båstad Bast Laga Kraft K Vitlingen 16, g:a deco Torekov BosWerks Aw akla Sunnan 10 Badhuspark.en 1, Backfickan i hamnen Verks 2012 Laga Kraft P Stora Hult planprogram Glimminge 48:2 Bast Laga Kraft 2013 K Revidering av planer på Sydkusten Bo st Uppdrag, dagvatten Malen 1 :263, Vår/iden i Båstad Bo st Laga Kraft 2013 Inre Kustvägen, rev Eskilstorp 6: Laga Kraft20 14 Upphävande av del av dpl 1588 Park - ES 2014 Laga Kraft20 14 Hemmeslöv44:104, Riviera Hotell Verk 51 HE 2014 Laga Kraft 2014 Båstad 109:330, Hasselbacken nedre Bo st 100 HE 2014 Laga Kraft 2014 Riksintressen Ä ngelholms Flygplats Övrigt - LR Utredn kla r Planförfråaninaar, ej behandlade SKNV planeringsstrategier Övrigt KB Utredn klar 2013 K Småryds gård 11 :1 mft KB PlanförfråganJFÖP översyn Strandskyddet Övrigt - MS Utredn klar P Småryds by 10:1 mft Bast KB Planförfrågan/FÖP Dagvattenutredning Sydkusten Övrigt LR klar 1P Hemmeslöv 5:2 Bast LR Planförfrågan Övrig planärenden ( Program - ö versiktsplanen övriat KB startat Antagna och överklagade planer ö versiktsplan Övrigt KB beslut Program - FÖ P Narrviken-Kattvik Övrigt MS startat p Rammsjö 1:21, CampingRammsjö Verks - 55 KON 2012 Mellandom MoMdamst. Fördjupad ÖP Nanviken-Kattvik Övrigt KB beslut Köpmansgatan utredning AVS Bå stad Ovrigt TeknlKB K Grevie 28:1, Kommunala tamteri Grevie Bast 60 CN 2010 ö verklagad startat 1P östra Karup 6:7, nytt bostadsomr o förskola Bo st 150 CN -An ta gen 1019 KS Båstads centrum Ovrfat KB avvaktar Avs Båstad,,,. 2P Västra Karup 10:3, Sönnertorps Golfbana HB Antag en 1019 KS Cykelpl an övrigt KBIM L startat Pågående planer Vilande planer ( ( 2P Varan 17:6 Torekov, Moffas Trädg/Jrd Bast 10 CN... mot antagande Högaskog 1 :4, vindkraft Verks Pågår kont. med sök 1P östra Varegården 1 :36, 1 :38, Företagsbyn Verks HB -= bearb e. samråd Eskilstorp 5:6 Bos! LR(kon) ark förund, grundv 2P Båstad 109:212, Hasse/backen Övre Bo st 150 HE(kon) = kostn adskalkyl Stora Hult 6:15 beb. parkmark Bo st <C 1P Neptunus 1, Tennismuseum, Båstad Verks 5-10? HE(kon) förnyad utställning Västra Karup 1:105 m fl. Boarp, del 2 ~...,,, 2P Båstad 109: , Äppeldalen Bo st -15 CN, 3P Hallen 16 mfl, Haakonhus, Båstad Bast 30 LR (kon) revidering LR expl avtal, delas bearb e. samråd Ångelsbäcks by, planprogram Bo st avskrives? 3P Varan 2:24, Torekov Bo st 10 KON ~ bearb e. samråd Hemmeslöv planändr etapp 4 Bo st behov? ny gransk Östra Karup 24:1 Verks LR 2P Sunnan 10, Torekovs centrum HE = samrådshandling Ängelsbäck 5:61 Bast awaktar sydkustutr. 1P Elestorp 6:6, Norrviken L111a Båstad Verks MS (kon) = skissn 3P Ängelsbäck 57:1 Bo st 5 HE (kon),.. mot antagande Stora Hu1t6:13 Bo st 3P Tunet 1, Hyresrätter Angelholmsvägen Bo st 9 HB = mot samråd Hemmeslövs Herrgård 9:6 mfl LR planavtal, avskrives? <Oa. 2P Laxen 6, Hotell Båstad ES(kon) bearb e. utställning Hålarp 4:134, industri v om 105an Verks 2P Eskilstorp 2:31, Båstads camping Verks 40 CN(kon).,. samråd Viarp 5:70 m fl, bostäder Förslöv Bast 1K Vistorp 9:2, Pågatågsstation Förslöv Ovriat Il - 2P Tegelugnslyckan 11 och 17, Borgen HB 2P Västra Karup 1:1, Bjäre Kra ft Verk HE = planavtal, skissn 1K Hemmeslöv 10:10, Heden Hemmeslöv Bo st Kon/CN = bearb e. samråd 2P Turisten 19, hamnen Båstad Bo st 2 ES 1P östra Karup 23:1, Willab Garden Verk HE CN = samråd Öllöv 16:41 Bast avvaktar sydkustulr. ~ ~ mot samråd Båstad 109:67, Pershögsskogen mot antagande bearb e. samråd 1K Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9, Norr o Söde Bos! MS (kon) = samråds handling 1K Vistorp 7:19, Industriområde, Förslöv Verk - CN = bearb e. samråd 2K Hemmeslöv 5:7, ga sta tionsområ det, Båstad övrigt - HB ~ samråd 3P Ängelsbäck 10:6 CN CD Planavtal, skissn TeckenförklarinQ = Normal planprocess, läge,.. Enkel planprocess, läge Under prio. p = Privat exploatör K = Kommunal plan 165

5 BÅSTADS KOMMUN 166 I (1) Kommunstyrelsens kriterier för planprioritering Kriterierna står utan inbördes prioriteringsordning: Överordnade planer/policys som fastställer vilken markanvändning som är av allmänt intresse och som skall vägleda övrig planering (tex. ÖP, fördjupade ÖP, Planprogram, policyutredningar). Detaljplaner som följer antagna översiktliga planer Planer på kommunal (inklusive kommunägda bolag) mark, bostäder eller verksamheter. Planer som säkerställer och/eller ger ny exploaterbar mark för verksamheter av stmi allmänt intresse. Planer som ger ny exploaterbar mark för bostäder där det har stort allmänt intresse (Där det kan antas bli permanenta bostäder. Avvägning enskilda tomter mot :flerfamiljshus. Privata bostäder, bostadsrätt, hyresrätt. Vilken önskan och villighet har exploatörer?) Särskilda planer av stort allmänt intresse. Tonvikt på "Stationssamhällena". För närvarande Båstad och Förslöv. Efter särskilt politiskt beslut möjligen också Grevie (Men samtidigt viss geografisk fördelning i hela kommunen efter intresse till planläggning för exploatering och ett bedömt behov av den) Särskild tonvikt på Nya Stationsområdet/Hemmeslöv Annat ("Service" åt en sökande - en plan i kö skall behandlas så småningom. En plan bedöms enkel att hantera, enkelt att kontraktera konsult för, etc.) Planer som uppfyller de viktigaste eller flera kriterier och är av stort allmänt intresse placeras i prioritetsgrupp 1. De som uppfyller något eller ett par kriterier men är mindre viktiga i en kombination av allmänt och privat intresse tillhör prioritetsgrupp 2 medan de planer som har begränsat allmänt intresse (ÖP-anvisningar för bebyggelse innebär per ÖPns definition ett visst allmänt intresse) och i huvudsak uppfyller en privat markägare önskan att sälja tomter/hus hamnar i prioritetsgrupp tre. En placering i prioritetsgrupp ett betyder att en sådan plan så snabbt som möjligt får plats bland pågående planer och går före planer med lägre prioritetsordning i planavdelningens löpande arbete när så är nödvändigt. Planer i prioritetsgrupp två har motsvarande företräde framför de i grupp tre. l41009\7eo~r 166

6 Tidplan för pågående detaljplaner, oktober Pl::inbesked ~ Pl:inarbete ~ Samråd,6v ~ Skrlvils::imrådsrccogörclse(NP) la~ il Skrlv::is!irskl!tutlåt;indc/EPI l s1r1k!uuua11nde I Utställning/Gr1:1nsknlng4v(NP) ~ Skrlvaut!åt::indc(NP) - su EU. KS 0 KF 0 l.llgakrart. Explilvtal ' I Hör.osii kcrhct l Förfarando Detaljplan Hand!. I Prlo EP/NP Soot Okt Nov Dec Jan Febr mars Aorll Maj Juni Jul! Aug Sept Okt Nov Ooc Jan JFO'ii"r fmars [April!Maj!Juni ]Juli IAug _ISopt IOkt ]Nov Doc Jan IFebr!Mars IAorll IMaJ!Juni IJull IAuq lsept [Okt INov looc IOstra Karup 6:7 fbostäder1hancie1 CN NP I ul 1~Nn.lwl n ~ nwlll L nn 11~ ' - ] I I ] I lf>. :Il 0 Vistoro 7:19 m.f!. Vlstorps industriområde CN NP I pl n 1b I I "mridtl'll fmiliilutllallnll.,,dl flf lll ltlnlna - e l OI e I I Angelsbäck 10;6, Grevte Kvrkb' CN NP IDneYlaJlmllencdt~.U : J I Pl1111rb911 lls,mr do Y Utlt~ lntl ndl 1Ulll1Un. o I Varan 17:6, Torekov CN.NP- A11 0k1n b1vll{1d l br201'1l!.llplo~t11ln111uylal1k1 ktlvhi ' I e IO I I Båstad 109:368 & 370, Båstad CN NP 11mlidCIY [ lm N!VA 111rodn.Yl1Wlnllandl Yj1arnoart dugv1hcjiiiittdii1iid 1k1 goru~. klar I m1 utok1pt1~ormålla? I u111llnlnn..._- ieo~~'' I I e Kv. Hemmeslöv 10:10, BåStad CN NP Pl1n11bt I I I S mr d e y 111Jm!Jt l Un, hddl e [UbllUl\o -- IO Esk.ilstorp 2:31 (Båstad Camping) CN EP p!.n1rlmlt1. 11r11a1tlghtl1tg1r1. pllon1y1.. lrl1ci<n1t,l'!llrbplp r 1.UW o r- Vistorp 9:2, PågatågsStatlon, FOrslöv CN NP Hm<l d 0y ~ uhlalnhandj lll.ullflln0 r-or I Bromsen 15, bredvid Brunds!11~onon, B~st:id CN IPlln11b1t I I I Neotunus 1 mfi (TennismUseumJPärk) HE NP ls1mrtdl5y ~ 1 ltllnhandll ut 111L~Y - ]Riv. l IFOrny1d U 9 )6 'Sira Karup 23:1 fwiljab) HE NP S1mr6dth1ndL rfiiij1111 Crn1knln;1h1ndll l ei1n1klll lo I I Sunnan 10 mil (Torekov Leader' HE NP Sarrddlh1ndt,b1hoV1b1dOm. le 0 11n. l 0t1n1k - I o l e I I I Västra Karup 1:1 (BiareKraft) HE NP S1mr6d1hand~bahov1b1d0m. 81mr"4!Clv ll!idi Orat1 kn1n01111n l 9 1 D11111ln - " I o I I I Båstad 109:21 2, Mövre" Hasselbacken HE NP O l!'o' tt1"ulr, ~PI hil<yl. Ovr lllr, ~h11llr1 handl u11l 1Yl1I lklll1nltoltxplcator1m1.gl.ylc!1rteu11tl'7 I Angelsbäck 57:1 HE NP Otl)Yutr,b.. rb lllliillllilullth1nd! e IUMl1ln - IEir11la1l1t!no11Yt1lach nt1g1nd1h1nc111na t ~ t. I o I I Förslöv 2 :4 HE IOstra Varepården 1:36 HB NP e IO I I I I Västra Karup 10:3 (Sönnertorps golfbana) I HB EP _l l I P11nav1.11t.11n111ctcn:u SllJl!ldl! Y O IAnt hand.. DDf I S1flridOY IH mmeslöv 5:7m.l!. (Stat;onsterrassen) I HB I 2 I NP I I I I I I I I I I I I I I I I IPl 1''" 1 e "'" "' OTGlinsknlng ni h1ndltr.g» -019 I I 2016 Jan IFobr IM ars [April IMa G11n11ullng1h1ndUno 1...-o-1...,."",;, ' 1,.,,,,...,... le ol I I I I I I Tegelugnslyckan 11 och17 HB EP I I I I - OIAntt11"dllna1r e lo l e I I I Tunet 1 HB EP e e I I I I S1mr6dDv. - OIAnth1ndllno11 e lo I I Laxen 6 Hotell BåStad ES I 1 NP I I I I ls1mrev! I I I I I... le Ormklllnp Eirr>t1Y1.1nth1ndllr1g1t e I O e I I I I I I I Turisten 19 ES EP I I I I le S1mravl Imllllw.IMtllandtJno11 lo I Varan 2:24, mossen, Torekov JT NP ':.:dl 1i1 I o Elestorp 6:6 m.fl. NorrViken: -Una såstad Hemmeslöv 6:2. dol 11Y 5:9, N os om Slon ~im MS NP NP U l~ tlllln hondl e I f>-lut11 O I e I 9 + H + U1111Hn4 U\1taltnlll11dl <:>. 167 Hallen 16 mfl (Bostäder) IOstra Karup 24:1-{Vef"ksamheter) 1versiktsplan program-rör översiktsplan FÖP Kattvlk NorrViken FOP Kattvik Norrviken (Program) Atgärdsvalsstudie Köpmans9atan, Båstad CYkelPfan LR JA KB/MS MS/KB MS/KB T&S/ I KB 1-MUKB NP NP lnv1nl1nyttpl1nlo11l1ah nr11ugh1t11g111nod!v1lll1kk1, l'orn\'1ul1tallnlng1n. 01v1k1&rtnd! nyubtlunlna O I e I" Pron11C ~l o1 /lgg.,lat Y1n1... j1aaugh11r4io ro o.:hl iplo1r0r]'rlll lnr ~ I& 1111u1a ~ ~oh11ro1rhr.. 1 I I I I I I I <Wid lin<l IV MKB, AWlktll ba1hd frtn p., Stld lllm1q11u SJ lffrup, V1tt.nh6Qar vill, u11111wna - l lo Prllfn11.i 1'41.r,,, 1... I I Uppdl'l~nd~g I e 0 IP«llll' m lll! 1llortar I IUp pll11111h1ncl!lng I -. o - IP«1a1tm1/Ctt1111tla.r l >J f11,011p~ng l KF I I Upp11tt1ndt1vp11nt.)11l1a llnfob11tdnln111n Uppd11g1h1ndttng I e>o ]Pf0g11m11t11t1 I I p:wnto lw"""'lw"''"' Klck-oll p1/lnfo kola KS KS Work 1ho,, I I I I I I I \a. de\ ao ) h\r. 8 \e.v\ täs~~\-l bn fil 0~ l'\.~ ~co W' u 06~ ) ~C\.. b~l\ N_. 167

7 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 168 Blad Ekonomiutskottet KS eu 107 dnr. KS 1562/ Svar på motion från Socialdemokraterna - Närproducerat kött och kommunala djur Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut Ann-Margret Kjellberg m.fl. i Socialdemokraterna lämnade in en motion gällande närproducerat kött och kommunala djur. De yrkar att Båstads kommun utreder möjligheten att tillsammans med LRF och lantbrukare i kommunen startar ett försöksprojekt med kommunala djur. Syftet ska vara att uppnå bättre matkvalitet, mindre miljöpåverkan och bra villkor för djuren och människorna som arbetar med maten. Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall daterad bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Motionen bifalls. 1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med LRF och lantbrukare i kommunen starta ett försöksprojekt med kommunala djur. J usterandes si naturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 168

8 t' BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse (1) Datum: Handläggare: Jeanette Hall Dnr: KS 1562/L3-900 Till: Kommunstyrelsen Beslutet ska expedieras till: Kommunkansliet Bilagor till tjänsteskrivelsen: Motion, inkommen Samråd har skett med: ( Ulla Johansson ( ( ( Motion från Socialdemokraterna - Närproducerat kött och kommunala djur Bakgrund Ann-Margret Kjellberg m.fl. i Socialdemokraterna lämnade in en motion gällande närproducerat kött och kommunala djur. De yrkar att Båstads kommun utreder möjligheten att tillsammans med LRF och lantbrukare i kommunen startar ett försöksprojekt med kommunala djur. Syftet ska vara att uppnå bättre matkvalitet, mindre miljöpåverkan och bra villkor för djuren och människorna som arbetar med maten. Aktuellt Det strider inte mot någon lagstiftning att ha egen djurhållning i kommunen. Det som fortfarande måste upphandlas och konkurrensutsättas är skötsel, stallar, mark om inte kommunen anställer egen personal och äger egen mark En växande marknad idag i Europa, bl.a. Danmark, är ambulerande slakterier, d.v.s. slakterier i lastbilar som kommer hem till gården och slaktar. Man håller även på att titta på möjligheten att ha en avdelning i lastbilen godkänd för grovstyckning. Detta innebär dels att djuren slipper transporteras för slakt, dels att man är säker på att det är rätt kött på tallriken. Gården kan dessutom tjäna som plats för studiebesök och/eller "4H-gård" dit kommunens barn och elever kan ta del av livet på gården. Utrymmen för förvaring av större mängder kött och charkprodukter måste finnas på gården, de finns inte i kommunens kök Utredningen måste också ta i beaktning att kommunens kök enbart kan ta emot kött som är malt, tärnat, strimlat eller styckat i mindre styckningsdetaljer. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med LRF och lantbrukare i kommunen starta ett försöksprojekt med kommunala djur. 2. Motionen kan i och med detta anses vara bifallen. 169

9 ) I k)T /\DS i. Ol\11f1.1JlJ1\1 1<0111."."i:ron SOCIALDEMOKRATERNA I BÅSTAD Motion Närproducerat kött ( LOU förhindrar kommunen att köpa närproducerat kött. I flera svenska kommuner har man i samarbete med LRF satsat på att ha egna kommunala djur. Med egna kor/får/grisar skulle kommunen krnu1a servera närproducerat kött på skolor och äldreboenden. På Bjäre finns många lantbrukare som har kompetens på mmådet och som kommunen skulle krnrna upphandla tjänster från. Förutom att höja kvaliteten på maten som serveras på konununala anläggningar kan det vara ett sätt att stoppa nerläggningar av lantbruk. Djuren hjälper dessutom till att hålla landskapet öppet vilket vi har stort behov av i Bjäre. Mattransporterna minskar och skolbarnen kan besöka djuren och se varifrån deras mat kommer. Att ha konununala djur är ingen nyhet. Så långt fram som i bö1jan på 60-talet hade man hushål!sgris på våra dåvarande ålderdomshem. Vi kan välja att äta oss till ett vackert inbjudande hagmarkslandskap eller att äta kött från djurfabriker it ex Daimrnrk. Vi kan också välja mellan ett kemikaliejordbruk långt härifrån eller ett ekologiskt jordbruk i Bjäre ( Vi yrkar därför att Båstad konunun utreder möjligheten att tillsammans med LRF och lantbrukare i konununen böija ett försöksprojekt med kommunala djur. Syftet skall vara att uppnå bättre matkvalitet, mindre miljöpåverkan och bra villkor för djuren och människorna som arbetar med maten Båstad den 9 september P.S. Kommuner som satsar på egna djur: Mora, Rättvik, Borlänge ~. Älvdalen, Leksand, Gagnef och Orsa. Läs boken Matens pris av Daniel Ölunan och Malin Josefsson som fick Stora journalistpriset D.S. 170

10 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 11 KS eu 108 dnr. KS 615/ resp. 750/ Svar på motioner från (MP) och (C) gällande Fairtrade City certifiering för Båstads kommun (--- Beskrivning av ärendet Miljöpartiet lämnade in en motion med rubriken "MP vill att Båstads kommun certifierar sig som en Fairtrade-kommun. Centerpartiet lämnade in en motion med rubriken "Motion ang. Båstad Fair Trade City". Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Patrik Johansson daterad bilaga. Uno Johansson (C): Bifall till motionerna. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Motionen från miljöpartiet dnr. 750/ med rubriken "MP vill att Båstads kommun certifierar sig som en Fairtrade-kommun avslås 2. Motionen från centern dnr. 615/ med rubriken "Båstad Fair Trade City avslås. Reservation Uno Johansson (C) reserverar sig mot beslutet.,- Utskott/presidium r/! ~ j usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 171

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum: Handläggare: Patrik Johansson Dnr: Till: Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse (3) B~STADS KOMMUf'..I Kornmunstyrefun '7. DnrA{S... {'J.9//2. -:::.~~... ~5... r:i5/ 1-v,~. ;. LJ.O Beslutet skall expedieras till: ( Bilagor till tjänsteskrivelsen: Fairtrade City certifiering för Båstads kommun ( Svar på Miljöpartiet samt Centerpartiet Båstads motion kring att Båstads kommun certifierar sig som en Fairtrade City kommun. Vad är Fairtrade City certifiering? Fairtrade är en oberoende produktmärkning vars syfte är att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. År 2006 lanserade Fairtrade Sverige ett nytt koncept i Sverige, Fairtrade City. Diplomeringen har funnits sedan 2000 i Storbritannien och i dag finns det över 1200 Fairtrade Cities i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. ( ( Den 17:e maj 2006 diplomerades Malmö, Sveriges första Fairtrade City. Därefter har flera kommuner tagit krafttag för frågan om etisk konsumtion, och i dag är närmare 60 kommuner diplomerade till Fairtrade City i Sverige. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av Fairtradmärkta produkter i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser. Arbetet leds av en styrgrupp som ska representera hela lokalsamhället. Diplomeringen Fairtrade City önskar motivera till ständig vidareutveckling för etisk konsumtion, därför krävs en kontinuerlig förbättring av information och utbud av etiskt producerade produkter. Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige \h:\fairtrade\fairtradesvarZ.doc\pj 172

12 173 2 (3) Kriterier för diplomering Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrademärkta produkter inom kommunens avtal En styrgrupp ska från kommunen sättas samman representerad av aktörer från hela närsamhället, tex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln samt stadens cafeer och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrademärkta produkter Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrademärkta produkter Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling Diplomeringen Fairtrade City önskar motivera till ständig vidareutveckling för etisk konsumtion. Därför krävs en kontinuerlig förbättring av information och utbud av etiskt producerade produkter Är det förenligt med kommunallagen att diplomeras till Fairtrade City? Ja, Länsrätten i Östergötlands län fastslog, hösten 2008, att kommunens beslut att engagera sig för Fairtrade City, är förenligt med kommunallagen. Domen gällde ett överklagande av Linköpings kommuns ansats att bli diplomerad som Fairtrade City, som man således avslog. I domskälen noteras dessutom att det är tillåtet att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Vem ansvarar för kontroll och diplomering? Kontroll av att kriterierna följs sker av styrgruppen själv. När kommunen lever upp till samtliga kriterier skickar styrgruppen en ansökan in till Fairtrade. Dessutom ansvarar styrguppen för att regelbundet ansöka om förnyelse genom att redovisa hur arbetet sett ut och vilka förbättringar som gjorts. Vad kostar det? Diplomeringen kostar inget förutom arbetstiden styrgruppen lägger ner i arbetet. Möjligheter att uppfylla kriterierna Stundom uppfattas, från kommunens sida, en något mjugg inställning från näringsidkarna i Båstads kommun till initiativ från kommunen som helt eller till del påverkar näringsidkarnas verksamheter. En Fairtrade City certifiering är ett sådant initiativ som både påverkar och kräver ett lokalt engagemang bland näringsidkare och organisationer i kommunen. Kontakter har tagits med Karin Bengtsson och Båstad Turism och Näringsliv i frågan. Karin Bengtsson anser att frågan är intressant och viktig men kraften och initiativet måste komma underifrån för att få genomslag och varaktighet. Ännu har inget sådant initiativ uppmärksammats, varpå frågan måste, just nu, anses ha en lägre prioritet. Om det skulle uppstå ett intresse bland näringsidkarna i Båstads kommun kring Fairtradeprodukter, är det enkelt för kommunen att vara en del av en ansökan. Detta för att Båstads kommun i dag köper vissa Fairtradeprodukter och ställer krav i verksamhetens upphandling kring kvaliteter i linje med certifieringens intention. Frågan bör vara något som bevakas och om det lokala intresset växer och initiativet till en certifiering kommer från Båstads kommuns näringar och organisationer, är det självklart att Båstads kommun kan medverka i en ansökan. Vid inköp till kommunens egen verksamhet, arbetar förvaltningen enträget för att uppfylla tidigare beslut i syfte att skapa rätt förutsättningar för hög kvalitet, närproduktion och hållbart resursutnyttjande. 173

13 3 (3) 174 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionerna om att Båstads kommun ska ta initiativ till en ansökan om Fairtrade City certifiering. 174

14 175 miljöpartiet de 9röno!,~) BÅSTADS KOMMUN l<ommunstyrelsen B Dnr.k&... 1.$0.}J~.-800 Motion från Miljöpartiet i Båstad MP vill att Båstads kommun certifierar sig som en Fairtrade-kommun. Fairtrade/Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till rimlig lön och bättre arbetsvillkor för arbetare och odlare i utvecklingsländer. Genom att handla rättvisemärkt bidrar man också till att uppmuntra ekologisk odling, främja organisationsrätten och demokratin samt att diskriminering och barnarbete motarbetas. Många kommuner, däribland Ängelholm, är redan certifierade. Att vi förtroendevalda i Båstads kommun väljer att stödja Fairtrade/Rättvisemärkt, är ett tydligt och enkelt sätt att visa solidaritet. Katarina Toremalm Jonas Nilsson 175

15 176 BÅSTADS f(oi\ijmun l(ommunslyrelsen 20U Dnr.t::S.. ~.(.o/~ ~ --:.. ( 9..Q ~ Ji2B Ett k.ulthart ual ~ CENTERPARTIET Motion angående ( Båstad Fair Trade City! Centerpartiet Båstad anser att en hållbar utveckling och Fai1irade är nära sammankopplade. Fairtrade arbetar för att skapa ett samhälle med social rättvisa, bättre arbets- och levnadsvillkor samt ekonomisk stabilitet på lång sikt. Fairtrade är en ce1iifiering av varor som uppfyller de internationella kriterierna. Idag finns det ett stort utbud av dessa på marlmaden, exempelvis frukt, kaffe och bomull. Följderna av det vi konsumerar innefattar inte bara miljöpåverkan utan även sociala och ekonomiska aspekter. Med en ökande medvetenhet om att ohållbara, kortsiktiga produktions- och konsumtionsmönster behöver förändras vill allt fler delta och visa sin solidaritet. ( 61 kommuner i Sverige är idag diplomerade, globalt finns över 1300 Fairtrade City-diplomerade kommuner. En Fai1irade city diplomering gör att Fai1trade varor finns på flera platser i en kommw1 - detta gör att kommuninvånare, anställda, besökare och turister både omedvetet och medvetet kommer konsumera etiskt. Fairtrade city främjar även det lokala ryktet. Centerpa1tiet i Båstad anser att det är av vikt att kommunen känner till hur produkter de handlar in är producerade och att vi tar ett ansvar för såväl ekonomiska som arbets- och levnadsrelaterade villkor. Genom att bli en Fairtrade City ställer sig kommunen bakom att motverka barnarbete och diskriminering, främja organisationsrätten samt öka.'iniljöhänsynen för människor rnnt om i världen. Vi ställer oss bakom rättvis handel och etisk konsumtion. Med denna diplomering visar Båstad kommun att vi tar ansvar för att Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C) Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgvägen 15, Förslöv 176

16 177 bygga ett hållbart samhälle, inte bara här utan också i andra delar av världen. Med anledning av ovanstående ställer sig Centerpartiet i Båstad bakom Miljöpartiet i Båstads tidigare motion från 2012 (KS 750/12-800) och föreslår: &B rttluillbartuct1 ro CENTERPARTIET För att få ett beslutsunderlag yrkar Centerpartiet ( Att ge Kommunstyrelsen uppdraget att uppdra till kommunchefen för ansvaret att samordna och driva samverkan och arbetet kring etisk konsumtion med målet att bli en Fair Trade City senast Båstad den 13 april 2014 flf.~t!.~ Ordförande ( Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C) Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgv!lgen 15, Förslöv 177

17 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 178 Blad Välfärds utskottet KSvu 110 dnr: KS 1523/ Utökat mottagande av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn Beskrivning av ärendet Den förväntade prognosen av asylsökande till Sverige för 2014 är ca , varav ensamkommande barn. Den 1januari2014 trädde en lagändring i kraft, som ger utvidgade möjligheter för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn. Efter lagändringen krävs det inte längre några särskilda skäl för att anvisa barn till kommuner utan överenskommelse. Den 1 oktober 2014 kontaktade Länsstyrelsen i Skåne Båstads kommun för att uppmana kommunen att utöka sina överenskommelser med Migrationsverket. Länsstyrelsen har nyligen utkommit med så kallade länstal för För Skånes respektive Båstads kommuns del ser det ut som följer: nyanlända behöver tas emot i Skåne. Utifrån detta är Båstads kommuntal 40 anvisnings bara platser, inklusive egenbosatta. 402 asylplatser för ensamkommande barn behövs i Skåne. Båstads kommuns nya fördelningstal är åtta asylplatser, vilket innebär att ca 16 barn kommer att anvisas till kommunen. Underlag för beslutet Föredragande Ajournering Beslut Tjänsteskrivelse från IoF-chefen Carina Jäghammar och enhetschefen för Integration Patrik Sumner, daterad Patrik Sumner, Carina Jäghammar och Henrik Andersson föredrar ärendet. Sammanträdet ajourneras en kort stund. Välfärdsutskottet beslutar: 1. Punkt 1 i tjänsteskrivelsen, angående nyanlända, återremitteras. 2. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa möte med Välfärdsutskottet återkomma med en uppföljning: Hur har det gått för de nyanlända människor vi hittills tagit emot? Även bostadsförsörjningen ska belysas i uppföljningen. Förslag till beslut Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Båstads kommun tecknar en ny överenskommelse med Migrationsverket om att följa Länsstyrelsens fördelningstal om åtta asylplatser avseende ensamkommande barn och att den ska gälla pojkar i åldrarna år. utskott(presidiur c) l,a Jr_,l':J usterandes si naturer KS/nämnd KF 178

18 BÅSTADS KOMMUN Bildning & arbete Tjänsteskrivelse (2) Datum: Handläggare: Carina Jäghammar och Patrik Sumner Dnr: l(s I S 2 3 / I '1 - C o 0 Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till : Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilaga 1 Utredning kring Utökat mottagandet av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn Bilaga 2 Barnkonsekvensanalys Utökat mottagandet av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn Bakgrund Den förväntade prognosen av asylsökande till Sverige för 2014 är ca , varav ensamkommande barn. 7 asylsökande av 10 beräknas få uppehållstillstånd då de som söker asyl har starka skyddsskäl. I Skåne finns just nu drygt asylsökande. Den 1 januari 2014 trädde en lagändring i kraft, som ger utvidgade möjligheter för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn. Efter lagändringen krävs det inte längre några särskilda skäl för att anvisa barn till kommuner utan överenskommelse. Lagändringen innebär även att Migrationsverket har möjlighet att anvisa ensamkommande barn utöver vad upprättade överenskommelser säger. Detta innebär att alla Sveriges kommuner numera måste vara förberedda på att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Den 1oktober2014 hörde Länsstyrelsen i Skåne av sig till Båstads kommun för att uppmana kommunen att utöka sina överenskommelser med Migrationsverket. Länsstyrelsen har nyligen utkommit med nya så kallade länstal för För Skånes respektive Båstads Kommuns del ser det ut som följer: nyanlända behöver tas emot i Skåne län. Utifrån detta är Båstads kommuntal 40 anvisningsbara platser, inklusive egenbosatta. 402 asylplatser för ensamkommande barn behövs i länet. Båstads Kommuns nya fördelningstal är 8 asylplatser vilket innebär att ca 16 barn kommer anvisas till kommunen. (se bilaga 1) Aktuellt Båstads Kommun har en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot totalt 20 nyanlända invandrare med uppehållstillstånd varav 14 genom anvisning från \7dl\cj 179

19 2 (2) 180 Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Med anledning av den höga inströmningen och Skånes nya länstal uppmanar Länsstyrelsen Båstads Kommun att teckna en ny överenskommelse om minst 40 anvisnings bara platser. Båstads Kommun har även en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla 16 platser varav 4 alltid ska vara tillgängliga för asylsökande ensamkommande barn. Med anledning av den höga inströmningen och kommunens nya fördelningstal om 8 asylplatser uppmanar nu Länsstyrelsen Båstads Kommun att teckna en ny överenskommelse om minst 8 asylplatser. Övervägande/framtid Se bilaga 1, Utredning kring Utökat mottagandet av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn Sammanfattning Som framgår av utredningen (bilaga 1) kommer ett flertal av kommunens verksamheter beröras av ett ökat mottagande. Ansvaret att ta emot de nyanlända som fått tillstånd att bo och leva i vårt land är gemensamt för alla Sveriges kommuner. Kommunens möjligheter att själv planera mottagandet av asylsökande ensamkommande barn försvåras om en överenskommelse tecknas om ett mottagande på mindre än 8 asylplatser. Förslaget till beslut om en överenskommelse om 8 asylplatser grundar sig i bättre möjligheter till framförhållning och bedöms därmed ge förutsättningar för ett mer kvalitativt mottagande. Bostadsfrågan är en viktig pusselbit i detta arbete. Utan tillgången till bostäder försvåras detta arbete i mycket hög grad. Barnkonsekvensanalys Ja, se bilaga 2, Barnkonsekvensanalys. Förslag till beslut 1 -Att kommunen tecknar en ny tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket om att följa Länsstyrelsens kommun tal om 40 anvisningsbara platser avseende mottagandet av nyanlända invandrare. 2 -Att kommunen tecknar en ny överenskommelse med Migrationsverket om att följa Länsstyrelsens fördelningstal om 8 asylplatser avseende ensamkommande barn och att den ska gälla pojkar i åldrarna år. Patrik Sumner Enhetschef Integration 180

20 BÅSTADS KOMMUN Bildning & arbete Utredning (6) Datum: Handläggare: Carina Jäghammar och Patrik Sumner Dnr: Till: Kommunfullmäktige Bilaga 1 Utökat mottagandet av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn Bakgrund Antalet personer som tar sig till Sverige för att söka asyl har under senare tid ökat kraftigt. Behovet av anvisnings bara platser i kommunerna är stort. Båstads Kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att årligen ta emot totalt 20 nyanlända invandrare varav 14 genom anvisning från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. 6 personer har beräknats bosätta sig på egen hand i kommunen. Antalet asylsökande ensamkommande barn som kommer till Sverige har under de senaste åren ständigt ökat och år 2014 ser, enligt Migrationsverkets prognoser, inte ut att bli ett undantag. För både år 2014 och 2015 pekar prognoserna på att 6500 ensamkommande barn kommer att söka asyl. Plats bristen för ensamkommande barn har under en längre tid varit akut. Behovet av platser ute i kommunerna är således fortsatt stort varför Migrationsverket i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne nu arbetar för att få fram ytterligare platser under de kommande åren. Båstads kommun har sedan 2010 tagit emot totalt 34 anvisade ensamkommande barn. Aktuellt Den förväntade prognosen av asylsökande till Sverige för 2014 är ca , varav ensamkommande barn. 7 asylsökande av 10 beräknas få uppehållstillstånd då de som söker asyl har starka skyddsskäl. I Skåne finns just nu drygt asylsökande, flest i anläggnings boende har Östra Göinge, Simrishamn, Hässleholm, Malmö och Svalöv. Båstads kommun tog under år 2013 emot totalt 21 nyanlända invandrare med uppehållstillstånd varav 3 var ensamkommande barn. 7 ensamkommande barn anvisades till kommunen under Under 2014 har kommunen hittills tagit emot 18 nyanlända invandrare med uppehållstillstånd varav 2 varit ensamkommande barn. Båstads kommun har hittills under 2014 fått 11 stycken ensamkommande barn anvisade till sig. I dagsläget befinner sig 34 asylsökande personer i kommunen i väntan på beslut. Länsstyrelsen har nyligen utkommit med nya så kallade länstal för För Skånes respektive Båstads del ser det ut som följer vad gäller nyanlända invandrare: nyanlända behöver tas emot. Utifrån detta är Båstads kommuntal 40 anvisningsbara platser, inklusive egenbosatta vilket genererar ca 150 nyanlända totalt \7e0\cj 181

fru BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till sammanträde med Välfärdsutskottet

fru BÅSTADS ~ KOMMUN Kallelse till sammanträde med Välfärdsutskottet fru BÅSTADS ~ KOMMUN 1 2) Kallelse till sammanträde med Välfärdsutskottet Datum: 2014-10-21 Tid: 10:00 OBS! tiden Plats: Sammanträdesrum Astrakanen Handläggare Be- sluts- instans Sida 1. Upprop 2. Val

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City

Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Handlingsplan för Umeå som Fairtrade City Umeå kommunfullmäktige beslutade 2012-03-12 att Umeå ska ansöka om att bli en Fairtrade City. Umeå kommun beaktar redan idag Fairtradeprodukter i sina egna upphandlingar

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Tjänsteutlåtande Enhetschef 2015-03-10 Hanna Bäck 08-590 973 39 Dnr: Hanna.Back@upplandsvasby.se KS/2014:417 33721 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Förslag

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Fairtrade City Frågor & Svar

Fairtrade City Frågor & Svar Fairtrade City Frågor & Svar Vad är Fairtrade City? Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp

Läs mer

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn 14 15 16 Förslag till överenskommelse med Migrationsverket gällande mottagande av asylsökande ensamkommande barn Antalet ensamkommande asylsökande barn som kommer till Sverige ökar för varje år och har

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-05-19 1,... SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-05-19 9 {26) 122 Nytt avtal gällande flyktingmottagning samt mottagande av ensamkommande asylsökande ungdomar Dnr 2014/732-3

Läs mer

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1

~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 ~ ~~~~ ililaga i\s 2014/117/1 VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Mauro Pliscovaz 1 (3) SALJ,\ KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink. 2014-05- 1 4 Diarienry r" J u ~:r~-"'!,,,, i IAklbilaga l Nytt avtal gällande

Läs mer

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet

Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel, Fairtrade City, samt möjligheten att delta i nätverk för social hållbarhet Tjänsteutlåtande Koordinator 2015-08-17 Linda Nordberg 08-590 971 07 Dnr: linda.nordberg@upplandsvasby.se KS/2014:505 34661 Kommunstyrelsen Utredning om förutsättningar för införande av rättvis handel,

Läs mer

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå

Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå Handlingsplan för Fairtrade City Skellefteå I december 2007 behandlade Skellefteå kommunfullmäktige (KF) en motion från Folkpartiet, skriven 2002, angående rättvis handel. En uppförandekod i kommunens

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn

Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:199-723 2015-04-13 1/6 Godkännande av överenskommelse om mottagande av ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City

Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Fairtrade City Kommunledningskontoret Gertrud Elisabet Bohlin Diarienummer K8.2012.0136 2012-08-17 15 Kommunstyrelsen Yttrande över motion om utredning av möjligheter för Eslöv att bli en Nya Kommunpartiet Eslöv har

Läs mer

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371 TJÄNSTESKRIVELSE 2014-12-23 Kommunstyrelsen Thomas Jansson Kanslichef Telefon 08 555 010 09 thomas.jansson@nykvarn.se Överenskommelse avseende boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn KS/2014:371

Läs mer

Ängelholm är en Fairtrade City

Ängelholm är en Fairtrade City Ängelholm är en Fairtrade City Vad är Fairtrade? Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Fairtrade är

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar ARBETSMARKNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Egnell Eva Datum 2015-03-30 Diarienummer AMN-2015-0227 Arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar Förslag till beslut Arbetsmarknadsnämnden

Läs mer

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn

KS Ärende 3. Nytt boende för ensamkommande barn KS Ärende 3 Nytt boende för ensamkommande barn Tjänsteskrivelse 2014-10-20 KS 2014.0303 Handläggare: Sandra A Karlsson Ny överenskommelse avseende kommunens mottagande av ensamkommande barn Sammanfattning

Läs mer

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige

Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Utlåtande 2016:48 RI+RVI (Dnr 130-454/2016) Diplomering av Stockholms stad som Fairtrade City Ansökan till Fairtrade Sverige Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. Ansökan

Läs mer

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn

Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2015-01-07 KS 2014/1003 Kommunfullmäktige Uppdrag att teckna avtal om ensamkommande barn Förslag till beslut Kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag

Läs mer

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar

Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2013-08-13 KS 2013/0619 Rev 2013-08-28 Kommunfullmäktige Överenskommelse om utökat mottagande av vissa nyanlända flyktingar Förslag till

Läs mer

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City

KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109. Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Sammanträdesdatum 1(5) KF 145 Dnr 327/2010 Kod 109 Medborgarförslag - Gör Vimmerby till en Fairtrade City Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att

Läs mer

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare SOLNA STAD Stadsledningsförvaltningen 2015-10-05 SID 1 (1) KS/2015:502 TJÄNSTESKRIVELSE Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare Sammanfattning Med anledning av de stora flyktingströmmarna

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-11-18 M sala ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-11-18 s (2.4) 237 Nytt avtal om mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Sala kommun 2015; information Dnr 2011+/ 1185

Läs mer

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354)

138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) SOLNA STAD Kommunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1 (1) 2014-11-10 138 Överenskommelse med Länsstyrelsen om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare (KS/2014:354) Sammanfattning Med anledning av

Läs mer

Statusrapport nyanlända

Statusrapport nyanlända 2016-05-27 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Statusrapport nyanlända Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden noterar informationen till protokollet. Sammanfattning Från den 1 januari till

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

--l. _.. r ' .. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en. Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:' 182 Dnr BU 164/14 Anvisningsplatser nyanlända Arbetsutskottet föreslår nämnden Att ställa sig bakom remissvaret.. ~A As fkommum SAMMANTRADESPROTOKOLLKl~Förvdltr'in~en _.. r ' Ank... :i.',j!'j'~-j..::1:'

Läs mer

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018

Fairtrade City. Jönköping är en PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Jönköping är en Fairtrade City PROGRAM FÖR FAIRTRADE CITY JÖNKÖPING 2015 2018 Antaget av kommunstyrelsen 2015- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk

Läs mer

Sekreterare Eric Styffe

Sekreterare Eric Styffe Datum: kl 10:00 Plats: Socialkontoret, Gullspång Ordförande Per-Arne Brandberg Sekreterare Eric Styffe Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder

Läs mer

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn

Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn 2015-11-24 1 (5) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/123-133 Arbets- och företagsnämnden Överenskommelse om boendeplatser för asylsökande ensamkommande barn Förslag till beslut Arbets- och företagsnämnden föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum Samhällsbyggnadsutskottet 2013 11 18 1 (8) Plats och tid: Astrakanen, kommunkontoret i Båstad kl 13.00 14.55. Beslutande: Thomas Andersson (FP), ordförande Pelle Höglund (M), ledamot

Läs mer

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan

Kommunstyrelsen har för egen del beslutat, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut enligt ovan KF 15 23 FEB 2015 Ansökan för att bli diplomerad som Fairtrade City KSN-2014-1654 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att ansöka om att bli diplomerad som en Fairtrade

Läs mer

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03

Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 ) 1 (5) Presskontakt: Nina Gregoriusson, informatör Båstads kommun, 0431-777 20, 070 858 77 20 PRESSMEDDELANDE 2010-03-05 Information från kommunstyrelsens sammanträde 2010-03-03 Komplettering till informationen

Läs mer

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar

Behovsplan för bostäder till nyanlända flyktingar KONTORET FÖR BARN, UNGDOM OCH ARBETSMARKNAD Handläggare Egnell Eva Nordqvist Sjöborg Lena Datum 2014-03-24 Diarienummer UAN-2013-0555 Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden Behovsplan för bostäder till

Läs mer

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar

Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar Handlingsplan för Strömstads kommuns mottagande och integrationsarbete av nyanlända/flyktingar 2017 2019 Innehåll 1. Bakgrund 3 2. Lagstiftning regler begrepp 3 3. Vision och Mål 2030: Det goda livet hela

Läs mer

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151

Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Mary Nilsson Datum KS-2014/151 2014-02-27 Kommunstyrelsen Begäran om medel för organisering av mottagandet av ensamkommande barn och flyktingar KS-2014/151 Förslag

Läs mer

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld

Landskrona en Fairtrade City. - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Landskrona en Fairtrade City - En liten folder om det stora arbetet med att skapa en rättvisare värld Varför Fairtrade? Det finns häpnadsväckande vittnesmål om hur odlare och anställda i utvecklingsländerna

Läs mer

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar

Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar 1(5) Behov av bostäder i Danderyds kommun för bostadssociala ändamål och för flyktingar Ärendet Danderyds kommun har ett övergripande ansvar för de invånare i kommunen som av olika skäl inte klarar sin

Läs mer

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn

Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande barn SIGNERAD 2014-10-28 Malmö stad Stadskontoret 1 (4) Datum 2014-10-27 Vår referens Gunnar Bergström Enhetschef gunnar.bergstrom@malmo.se Tjänsteskrivelse Överenskommelse om anordnande av boende för asylsökande

Läs mer

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare

Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Kommunstyrelsen ORDFÖRANDEFÖRSLAG Dnr KS/2015:173-723 2015-04-13 1/1 Överenskommelse om mottagning och bosättning av nyanlända invandrare Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228

Motion om att utreda förutsättningarna för att Falkenbergs kommun ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 230 Motion om att utreda förutsättningarna för att ska bli en Fairtrade city. KS 2015-228 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta 1 Ge kommunstyrelsen

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-11-18. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare Sida 1/10 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.40 16.30 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Krister Olsson (S), ordförande Thomas Löfgren (M) Håkan Andersson (C), vice ordförande Anneli Persson (S) Pernilla

Läs mer

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet

Ale kommuns målsättning inom Fairtrade city arbetet TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) 2015-02-20 2015-02-19Dnr KS.2015.14 Sektor kommunstyrelsen Handläggare: Annika Friberg Tel: 0303-371186 E-post: annika.friberg@ale.se Kommunstyrelsen Ale kommuns målsättning inom

Läs mer

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205

2010-12-20 Sida 15 (33) Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 mtranas KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum -- --" KOMMUNS1YRELSEN 2010-12-20 Sida 15 (33) 192 Dm 523/10 Flyktingmottagande 2011 -tvåårsavtal, ksau 205 Ett nytt förslag till överenskommelse

Läs mer

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle

4 Ändrad organisation av boende för ensamkommande barn KS 2015/718 Föredragande: Karin Ahrle Datum: kl 17:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2013-02-15 Diariernummer: Af- 2013/066505 Till Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Det osäkra politiska och ekonomiska läget i omvärlden

Läs mer

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01

Verksamhetsplan. för arbetet som Fairtrade City. Diarienummer: Ks2016/0054.150. Gäller från: 2016-05-01 Diarienummer: Ks2016/0054.150 Verksamhetsplan för arbetet som Fairtrade City Gäller från: 2016-05-01 Gäller för: Kommunkoncernen Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Fairtrade City styrgrupp Revideras

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga"

Yttrande över promemoria Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga YTTRANDE 1(5) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Linda Jönsson 010-224 14 19 linda.s.jonsson@lansstyrelsen.se Yttrande över promemoria "Ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande

Läs mer

Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta kommun KS-2013/1314

Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta kommun KS-2013/1314 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/1314 2014-01-02 Kommunstyrelsen Svar på motion 2013:12 från Augustus Jackson (SD) om invandringspaus i Knivsta

Läs mer

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända

Överenskommelse med Länsstyrelsen i Stockholms län om mottagande av nyanlända SOCIAL- OCH ÄLDREOMSORGSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2014-07-08 SN-2014/2829.751 1 (3) HANDLÄGGARE Zara Kvist Lindgren 08-535 316 69 zara.kvist-lindgren@huddinge.se Socialnämnden

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-11-27 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-11-27, kl 17:30 Plats: Gruvsalen, Stadshuset Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Migrationsverkets ansvar ta emot och pröva ansökan om asyl göra åldersbedömningar ekonomiskt bistånd efterforska barnens vårdnadshavare

Läs mer

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN.

1. Svar på motion (V) Fairtrade City 2. Motion (V) Vallentuna kommun som Fairtrade City g. Protokollsutdrag KSAU g zo3 /zor5 VALLENTUNA KOMMUN. Kommunstyrelsen Sa m ma nträdesprotokol I 2015-12-07 24 (2e) s 231 Svar på motion (V) om Fairtrade City (KS 2015.329) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Reservation Jaana

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619

2010-12-14. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS 2010-619 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 393 2010-12-14 022. Uppdrag enligt Lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197). Dnr KS

Läs mer

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18

Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Bilaga till Dnr: KS.2014.0259 1 (8) 2014-11-18 Kommunledningskontoret Josef Chaib Utredning om Eslöv som Fairtrade City I denna utredning presenteras villkoren och förutsättningarna för Eslövs kommun att

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Flyktingmottagandet är ett gemensamt ansvar för samhället. Prop. 2015:16:54 Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Nuläge Majoriteten av de nyanlända

Läs mer

Informations- och prognosbrev

Informations- och prognosbrev Sida: 1 av 5 Datum: 2015-08-03 Diarienummer: Af-2013/066505 Till: Kommunstyrelsen samt integrationsansvarig i kommun Informations- och prognosbrev Många söker skydd i Europa men färre än väntat når Sverige

Läs mer

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015

Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 2015-12-09 1 (8) TJÄNSTESKRIVELSE AFN 2015/93-133 Arbets- och företagsnämnden Nackas mottagande av nyanlända invandrare och ensamkommande barn - statusrapport november 2015 Förslag till beslut Arbets-

Läs mer

Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar

Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2011-05-16 1 (8) Mia Ledwith Socialnämnden Utökat mottagande av ensamkommande barn och ungdomar Förslag till beslut 1. Socialnämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta

Läs mer

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279

Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-06-17 202 Nytt avtal barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. KS 2014-279 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Mottagande av nyanlända

Mottagande av nyanlända Mottagande av nyanlända Länsstyrelsen i Västra Götalands län - Samhällsavdelningen Anneli Assmundson Bjerde Oskar Johansson Integrationsutvecklare Integrationsutvecklare anneli.assmundson.bjerde@lansstyrelsen.se

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen

Förändringar Asylersättningsförordningen Förändringar Asylersättningsförordningen Från början av 2014 Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser anvisade barn som vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen,

Läs mer

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn

Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Kommunstyrelsen 2011 12 05 273 647 Arbets och personalutskottet 2011 11 28 242 525 Dnr 11.125 13 decks14 Utökning och utveckling av befintlig verksamhet för ensamkommande barn Ärendebeskrivning Migrationsverkets

Läs mer

KS 14 10 SEPTEMBER 2014

KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KS 14 10 SEPTEMBER 2014 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Lagerkvist Monika Datum 2014-08-29 Diarienummer KSN-2014-1045 Kommunstyrelsen Mottagande av vissa nyanlända och ensamkommande barn 2014 Förslag

Läs mer

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013

TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 TILLÄGG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDE 10 DECEMBER 2013 Nr. Ärende Nya ärenden 16 Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare från 2014-01-01 17 Överenskommelse om mottagande

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar

Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Promemoria 2010-09-10 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar Bakgrund Som ett led i den reformering av nyanländas etablering

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Kvartal 3:2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer inskrivna

Läs mer

Överenskommelse om nyanlända flyktingar

Överenskommelse om nyanlända flyktingar TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Lars-Ove Angré 2014-11-27 KS 2014/0984 Kommunfullmäktige Överenskommelse om nyanlända flyktingar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att från

Läs mer

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN

KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 1 (1) KALLELSE KOMMUNSTYRELSEN 2014-01-30 VÄLKOMMEN Kommunstyrelsen i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-01-30, kl 17:45 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner

Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner bilaga till granskningsrapport dnr: 31-2013-0659 rir 2014:15 Bilaga 2. Sammanställning av enkätundersökning till samtliga kommuner Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? (RiR

Läs mer

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58)

Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Kommunstyrelsen 2008-10-13 216 369 Arbets- och personalutskottet 2008-09-29 199 484 Dnr 08.490-13 oktks12 Betänkandet Egenansvar med professionellt stöd (SOU 2008:58) Bilaga: Sammanfattning Ärendebeskrivning

Läs mer

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till?

Flyktingmottagande. Bjuvs kommun. Hur kan du göra för att hjälpa till? Flyktingmottagande i Bjuvs kommun Hur kan du göra för att hjälpa till? Just nu kommer det många människor till Sverige som är på flykt från förtryck, övergrepp och förföljelse. I denna folder har vi samlat

Läs mer

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen.

Jaana Tilles (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktþe att. bifalla motionen. Reservation Jaana Tilles (S) reserverar sig till fürmån för eget yrkande. Ärendet i korthet Socialdemokraterna i Vallentuna har i december 2orr inlämnat en motion angående Fairtrade Cþ. Socialdemokraterna

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Övriga deltagare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl 14.25 16.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ajournering 15.00-15.07 Krister Olsson (S), ordförande Håkan Andersson (C), vice ordförande

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316

Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/316 2012-04-05 Kommunstyrelsen Överenskommelse om mottagande av ensamkommande flyktingbarn KS-2012/316 Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande

Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRelSENS ARBETSUTSKOTT 8 (15) Sammanträdesdatum 2010-12-14 225 Överenskommelse om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande Dnr 2010/225 INLEDNING Kommunstyrelsen

Läs mer

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15

Förändringar Asylersättningsförordningen 2014-01-15 Förändringar Asylersättningsförordningen Förändrad ersättning för asylsökande ensamkommande barn Avser barn som efter att kommun anvisats, vårdas i ett hem för vård och boende (HVB) med stöd av socialtjänstlagen.

Läs mer

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt

Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Sundsvall, 24 september 2008 Emma Rung, Rättvisemärkt Att göra skillnad En oberoende produktmärkning ? Internationella Fairtrade-kriterier Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och din garanti

Läs mer

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär

Förnyelseansökan - Fairtrade City. Ansökningsformulär Förnyelseansökan - Fairtrade City Ansökningsformulär Förnyelseansökan Fairtrade City Kontaktperson Förnamn Efternamn Kommun Telefonnummer (dagtid) E-post 1. Kommunens ansvar Det första kriteriet inom ramen

Läs mer

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR

FLYKTINGAR I VÄRLDEN. Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen. Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR FLYKTINGAR I VÄRLDEN Nära 60 miljoner människor är på flykt i världen Nästan 26 miljoner får någon form av skydd eller assistans av UNHCR Världens utvecklingsländer är värdar för 86% av alla på flykt Pakistan

Läs mer

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016

Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 1(8) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända Samtliga kvartal 2016 Inledning Kvartalsrapport Asylsökande och nyanlända innehåller redovisning av antal asylsökande, antal personer

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-18. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 IJ1J BÅSTADS Ekonomiutskottet Sammanträdesdatum 2013-09-18 l (9) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 08.30-13.30 Kerstin Gustafsson (M), Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg

Läs mer

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning.

Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Sid 1 (7) Remissvar Dnr 15KS331-4 2015-08-20 Ref A2015/1726/IU Arbetsmarknadsdepartementet Gävle kommuns yttrande ang. DS 2015:33 om mottagning av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Nedan följer

Läs mer

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända.

Tjänsteskrivelse , ansökan och idéförslag, med bilder (bilaga till ansökan) har varit utsända. Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-05-20 87 Planbesked Vrå 3:1, TB Exploatering 2015/190 Arbetsutskottets förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att ge positivt planbesked. Ärende

Läs mer

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande

RONNEBY ~~~ REMISSYTTRANDE. Remissyttrande ëver Promemoria om ett nytt ersättningssystem fôr mottagandet av ensamkommande ~~~ REMISSYTTRANDE RONNEBY Handläggare: Anna-Karin Sonesson, Samordnings- och utvecklingschef Telefon: 0457-618979 E-post: anna-karin.sonesson@ronneby.se Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande

Läs mer

Information om ensamkommande barn

Information om ensamkommande barn Information om ensamkommande barn Uppehållstillstånd 2013 Kvottuttagna 2 % Vem är ensamkommande? Under 18 år. Skilt från båda sina föräldrar vid ankomsen till Sverige. Övergivet barn. Migrationsverkets

Läs mer

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen!

Informationsmöte flyktingsituationen. Välkommen! Informationsmöte flyktingsituationen Välkommen! Vad är kommunens ansvar och hur jobbar vi? Magnus Färjhage/Åselotte Andersson Vad händer när man fått uppehålltillstånd? Samtal med Arbetsförmedlingen lokalt,

Läs mer

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl

Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl ORSA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Beslutande Socialkontoret, Lillågatan 1, Orsa onsdagen den 13 april 2016, kl 13.00 15.35 Håkan Yngström (C), ordförande Hans-Göran Olsson (S), ersättare

Läs mer

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping

Statliga ersättningar efter PUT. Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Statliga ersättningar efter PUT Bosättnings- och statsbidragsenheten Norrköping Ekonomiskt anslag för 2014 Ny schablonersättning 2 455 819 000 Ersättning för initialt ekonomiskt bistånd 157 620 000 Prestationsbaserad

Läs mer

Kommunledningskonferens

Kommunledningskonferens De 33 skånska kommunernas intresseorganisation Kommunledningskonferens 2015-10-09 Aktuellt inom integrationsområdet oktober 2015 Prognos 2015 Prognos 2016 Migrationsverkets prognoser Under 2014 sökte 81

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008.

Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008. Översiktsplanen är upprättad på planavdelningen (fd del av Miljö- och stadsarkitektkontoret) i Båstad under 2004-2008. Stadsarkitekt fram till 2006: Hans Folkeson Planförfattare: Per Iwansson, planchef

Läs mer

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år

Projekt Asylboenden för ensamkommande barn som fyller 18 år Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2017-08-19 Handläggare Veronica Wolgast Karlberg Telefon: 08-508 25 081 Till Socialnämnden 2017-09-19 Projekt

Läs mer

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76)

Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sida: 1 av 6 Datum: 2014-03-14 Dnr: Af-2013/493113 Regeringskansliet 103 33 Stockholm Remissyttrande: Svenska för invandrare valfrihet, flexibilitet och individanpassning (SOU 2013:76) Sammanfattning Arbetsförmedlingen

Läs mer

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning

Tjänsteskrivelse Hemställan från socialnämnden om integrationssamordning VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2015-04-22 DNR KS 2015.033 EMELIE HALLIN SID 1/2 STABSCHEF 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Hemställan

Läs mer