Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med"

Transkript

1 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 162 Blad Ekonomiutskottet KS eu 106 dnr. KS 1539/ Planprioritering Beskrivning av ärendet Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med ~ bilaga 3; "Principer för planprioritering". Beslut om prioriteringsordning för en detaljplan fattas av Kommunstyrelsen i samband med att planuppdrag ges. Behov föreligger dock av att minst en gång per år lyfta planlistan med prioriteringsordning för att samlat kunna göra en bedömning av alla pågående och väntande ärenden och dess prioriteringsordning. Underlag till beslutet Föredragande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadschef Lisa Rönn berg daterad med tillhörande bilagor. Samhällsbyggnadschef Lisa Rönnberg föredrar ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Prioriteringsordningen för planärenden i enlighet med bifogad planlista antas. 2. Prioriteringsordningen enligt bifogad planlista skall gälla som prioriteringsinstrument för personalen på samhällsbyggnad under en tidsperiod framöver. Utskott/presidium ll ale )usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 162

2 163 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad BÅSTAosCifuMMUN KQmmunstyreinn Dnr.. J?j.. /. 5.{!,17(.~ ::_ }f.ej... Handläggare: Lisa Rönnberg Dnr: Till: Kommunstyrelsen via Ekonomiutskottet ( ( Beslutet skall expedieras till: Samhällsbyggnad (Carina Ericsson), Kommunledningskontoret (Per Sellden) Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilaga 1: Prioriteringsordning/planlista för planärenden, oktober 2014 Bilaga 2: Tidplan för pågående detaljplaner Bilaga 3: Principer för prioritering av planärenden Planprioritering Ärende Prioritering av planuppdrag i Båstads kommun enligt bifogad prioriteringsordning för planärenden. ( ( Bakgrund Arbetet med framtagande av detaljplaner i Båstads kommun sker i enligt med bilaga 3; "Principer för planprioritering". Beslut om prioriteringsordning för en detaljplan fattas av Kommunstyrelsen i samband med att planuppdrag ges. Behov föreligger dock av att minst en gång per år lyfta planlistan med prioriteringsordning för att samlat kunna göra en bedömning av alla pågående och väntande ärenden och dess prioriteringsordning. Båstads kommun har under många år haft ett högt tryck beträffande planförfrågningar och det är därför av stor vikt, mot bakgrund av begränsade personalresurser, att planer med stor nytta för kommunen upprättas först. Plansidan har under de senaste tre åren arbetat med att förändra arbetsformer och processer så att prioritet och arbetsinsatser läggs på de för kommunen högst prioriterade och därmed väsentligaste planerna. Förutsättningar för denna förändring har skapats genom beslut om förändad finansieringsmodell samt att handläggning av ärenden med konsultstöd idag endast sker med konsulter som är upphandlade av kommunen. I dag uppfyller Samhällsbyggnad de kriterier som finns antagna som "Principer för prioritering av planärenden" vilket inte gjordes för 4 år sedan. Kvarstående utmaningar är de ärenden som fortfarande drivs med fastprisavtal samt de ärenden som handläggs i syfte att uppnå allmänna ändamål eller som tillkommer genom att tidigare gjorda fel eller misstag behöver rättas till. Samhällsbyggnads budget rymmer, i dagsläget, inte medel för dessa ofinansierade och oförutsedda ärenden. I dagsläget har vi 23 pågående planärenden som hanteras av tre planhandläggare. Två av handläggarna arbetar heltid och den tredje 80%. Utöver planhandläggarna finns en planstrateg som backar upp handläggarna i arbetet med tillhörande behovsbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar samt avlastar handläggarna i frågor om riksintressen, regleringar, strandskydd m fl frågor. Till sin hjälp, som administrativt stöd, har också plansidan en planadministratör som arbetar halvtid. För en handläggare som arbetar heltid är det möjligt att handlägga mellan 5-7 planärenden samtidigt, lite beroende av om handläggaren driver planprocesserna med hjälp av 163 konsult eller inte. Åtta av de pågående planerna drivs med hjälp av konsult. JJ09 10\7dd\bk

3 164 BÅSTADS KOMMUN Samhällsbyggnad 3 (3) Av de pågående 23 detaljplanerna har åtta st av dessa bedömts vara planer som bör tas fram med hög prioritet (prioritet 1). Tio planer har bedömts vara av prioritet 2 och fem detaljplaner har prioritet 3. ( ( Båstad kommuns högst prioriterade planärenden utgörs av: Vistorp 9:2 (Pågatågstn Förslöv) Östra Varegården 1:36, 1:38 (Företagbyn) Neptunus 1 (Tennismuseum) Hemmeslöv 10:10 (Heden) Vistorp7: 19 (verksamhetsområde i Förslöv) Östra Karup 23: 1 (verksamhetsområde Willab Garden) Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9 (bostäder non/söder Stensån) Norrviken Lilla Båstad Apelryd, Elestorp 6:6 Utöver de 23 pågående detaljplanerna finns 7 redan tillstyrkta ärenden som inväntar uppstait. fyra av dem inväntar, utöver att en handläggare skall få utrymme för att starta upp ärendet, också andra beslut för att kunna sättas igång. För närvarande krävs alltså att någon detaljplan antas för att en ny skall kunna påbörjas. Tre planförfrågningar finns också som ännu inte behandlats politiskt och vetskap om att ytterligare två väsentliga planuppdrag behöver skrivas fram finns. Utifrån vad som i dagsläget är känt beräknas ytterligare fyra detaljplaner gå till antagande runt årsskiftet och därmed kan lika många nya ärenden startas upp under början av nästa år. { ( Ett antal planärenden har haft långa processer med inaktiva intressenter och dessa har prioriterats under det gångna året vilket har lett till att alla utom en nu står inför antagande. Det innebär att ytterligare några planärenden med eftersläpande fastprisavtal går i mål. Kvar finns då tre planärenden med fastprisavtal. Vid den årliga översynen av vilken prioritet som skall råda för de detaljplaner som kommunen har att hantera föreslås inga förändringar. Beslutad prioritet given vid beslut om planbesked kvarstår. Utöver renodlade detaljplaneärenden driver eller medverkar Samhällsbyggnads plansida i ett antal andra ärenden som också listas i prioriteringsordningen för planarbete under rubriken "Övrigt". Här ligger idag sju stycken ärenden. Det rör sig om arbetet med kommunens nya översiktsplan, fördjupad översiktsplan för Norrviken/ Kattvik, åtgärdsvalsstudien för Köpmansgatan etc. Förslag till beslut Ekonomiutskottet föreslår Kommunstyrelsen besluta I Anta prioriteringsordningen för planärenden i enlighet med bifogad planlista och att den skall gälla som prioriteringsinstrument för personalen på samhällsbyggnad under en tidspe \7dd\bk

4 ~ 165 PRIORITERINGSORDNING PLANARBETE, Oktober 2014 Prio Typ av pi Ant host. Prio Typ av pi Ant.bost. Laga kraft planer I övrigt avslutat sedan jan -12 Tillstyrkta väntande planer ( Hemmeslöv 8: 3, l1andelsområde Båstad 2010 Laga Kraft K Förslöv 2:4 Bast HE Planbesk, dagvatten Påarp 10:19, Nolato, Torekov Verks 2006 Laga Kran 2012 K Västra Karup 17:36, Undströms backe Bo st Inväntar tekn.kont Trollbäcken, kommunal mark Båstad Bo st 2010 Laga kraft K Bromsen 15, Brandsta tionen. Båstad Bast CN Planbesked Ekan 10, G:a bensinstationen Båstad Bast Laga Kraft 2012 K Böske 37:1 Grevie kom.mark vid järnväg Bast Planbesked Malen 1 :88, Båstad Bast Laga Kraft K Vitlingen 16, g:a deco Torekov BosWerks Aw akla Sunnan 10 Badhuspark.en 1, Backfickan i hamnen Verks 2012 Laga Kraft P Stora Hult planprogram Glimminge 48:2 Bast Laga Kraft 2013 K Revidering av planer på Sydkusten Bo st Uppdrag, dagvatten Malen 1 :263, Vår/iden i Båstad Bo st Laga Kraft 2013 Inre Kustvägen, rev Eskilstorp 6: Laga Kraft20 14 Upphävande av del av dpl 1588 Park - ES 2014 Laga Kraft20 14 Hemmeslöv44:104, Riviera Hotell Verk 51 HE 2014 Laga Kraft 2014 Båstad 109:330, Hasselbacken nedre Bo st 100 HE 2014 Laga Kraft 2014 Riksintressen Ä ngelholms Flygplats Övrigt - LR Utredn kla r Planförfråaninaar, ej behandlade SKNV planeringsstrategier Övrigt KB Utredn klar 2013 K Småryds gård 11 :1 mft KB PlanförfråganJFÖP översyn Strandskyddet Övrigt - MS Utredn klar P Småryds by 10:1 mft Bast KB Planförfrågan/FÖP Dagvattenutredning Sydkusten Övrigt LR klar 1P Hemmeslöv 5:2 Bast LR Planförfrågan Övrig planärenden ( Program - ö versiktsplanen övriat KB startat Antagna och överklagade planer ö versiktsplan Övrigt KB beslut Program - FÖ P Narrviken-Kattvik Övrigt MS startat p Rammsjö 1:21, CampingRammsjö Verks - 55 KON 2012 Mellandom MoMdamst. Fördjupad ÖP Nanviken-Kattvik Övrigt KB beslut Köpmansgatan utredning AVS Bå stad Ovrigt TeknlKB K Grevie 28:1, Kommunala tamteri Grevie Bast 60 CN 2010 ö verklagad startat 1P östra Karup 6:7, nytt bostadsomr o förskola Bo st 150 CN -An ta gen 1019 KS Båstads centrum Ovrfat KB avvaktar Avs Båstad,,,. 2P Västra Karup 10:3, Sönnertorps Golfbana HB Antag en 1019 KS Cykelpl an övrigt KBIM L startat Pågående planer Vilande planer ( ( 2P Varan 17:6 Torekov, Moffas Trädg/Jrd Bast 10 CN... mot antagande Högaskog 1 :4, vindkraft Verks Pågår kont. med sök 1P östra Varegården 1 :36, 1 :38, Företagsbyn Verks HB -= bearb e. samråd Eskilstorp 5:6 Bos! LR(kon) ark förund, grundv 2P Båstad 109:212, Hasse/backen Övre Bo st 150 HE(kon) = kostn adskalkyl Stora Hult 6:15 beb. parkmark Bo st <C 1P Neptunus 1, Tennismuseum, Båstad Verks 5-10? HE(kon) förnyad utställning Västra Karup 1:105 m fl. Boarp, del 2 ~...,,, 2P Båstad 109: , Äppeldalen Bo st -15 CN, 3P Hallen 16 mfl, Haakonhus, Båstad Bast 30 LR (kon) revidering LR expl avtal, delas bearb e. samråd Ångelsbäcks by, planprogram Bo st avskrives? 3P Varan 2:24, Torekov Bo st 10 KON ~ bearb e. samråd Hemmeslöv planändr etapp 4 Bo st behov? ny gransk Östra Karup 24:1 Verks LR 2P Sunnan 10, Torekovs centrum HE = samrådshandling Ängelsbäck 5:61 Bast awaktar sydkustutr. 1P Elestorp 6:6, Norrviken L111a Båstad Verks MS (kon) = skissn 3P Ängelsbäck 57:1 Bo st 5 HE (kon),.. mot antagande Stora Hu1t6:13 Bo st 3P Tunet 1, Hyresrätter Angelholmsvägen Bo st 9 HB = mot samråd Hemmeslövs Herrgård 9:6 mfl LR planavtal, avskrives? <Oa. 2P Laxen 6, Hotell Båstad ES(kon) bearb e. utställning Hålarp 4:134, industri v om 105an Verks 2P Eskilstorp 2:31, Båstads camping Verks 40 CN(kon).,. samråd Viarp 5:70 m fl, bostäder Förslöv Bast 1K Vistorp 9:2, Pågatågsstation Förslöv Ovriat Il - 2P Tegelugnslyckan 11 och 17, Borgen HB 2P Västra Karup 1:1, Bjäre Kra ft Verk HE = planavtal, skissn 1K Hemmeslöv 10:10, Heden Hemmeslöv Bo st Kon/CN = bearb e. samråd 2P Turisten 19, hamnen Båstad Bo st 2 ES 1P östra Karup 23:1, Willab Garden Verk HE CN = samråd Öllöv 16:41 Bast avvaktar sydkustulr. ~ ~ mot samråd Båstad 109:67, Pershögsskogen mot antagande bearb e. samråd 1K Hemmeslöv 6:2 samt del av 5:9, Norr o Söde Bos! MS (kon) = samråds handling 1K Vistorp 7:19, Industriområde, Förslöv Verk - CN = bearb e. samråd 2K Hemmeslöv 5:7, ga sta tionsområ det, Båstad övrigt - HB ~ samråd 3P Ängelsbäck 10:6 CN CD Planavtal, skissn TeckenförklarinQ = Normal planprocess, läge,.. Enkel planprocess, läge Under prio. p = Privat exploatör K = Kommunal plan 165

5 BÅSTADS KOMMUN 166 I (1) Kommunstyrelsens kriterier för planprioritering Kriterierna står utan inbördes prioriteringsordning: Överordnade planer/policys som fastställer vilken markanvändning som är av allmänt intresse och som skall vägleda övrig planering (tex. ÖP, fördjupade ÖP, Planprogram, policyutredningar). Detaljplaner som följer antagna översiktliga planer Planer på kommunal (inklusive kommunägda bolag) mark, bostäder eller verksamheter. Planer som säkerställer och/eller ger ny exploaterbar mark för verksamheter av stmi allmänt intresse. Planer som ger ny exploaterbar mark för bostäder där det har stort allmänt intresse (Där det kan antas bli permanenta bostäder. Avvägning enskilda tomter mot :flerfamiljshus. Privata bostäder, bostadsrätt, hyresrätt. Vilken önskan och villighet har exploatörer?) Särskilda planer av stort allmänt intresse. Tonvikt på "Stationssamhällena". För närvarande Båstad och Förslöv. Efter särskilt politiskt beslut möjligen också Grevie (Men samtidigt viss geografisk fördelning i hela kommunen efter intresse till planläggning för exploatering och ett bedömt behov av den) Särskild tonvikt på Nya Stationsområdet/Hemmeslöv Annat ("Service" åt en sökande - en plan i kö skall behandlas så småningom. En plan bedöms enkel att hantera, enkelt att kontraktera konsult för, etc.) Planer som uppfyller de viktigaste eller flera kriterier och är av stort allmänt intresse placeras i prioritetsgrupp 1. De som uppfyller något eller ett par kriterier men är mindre viktiga i en kombination av allmänt och privat intresse tillhör prioritetsgrupp 2 medan de planer som har begränsat allmänt intresse (ÖP-anvisningar för bebyggelse innebär per ÖPns definition ett visst allmänt intresse) och i huvudsak uppfyller en privat markägare önskan att sälja tomter/hus hamnar i prioritetsgrupp tre. En placering i prioritetsgrupp ett betyder att en sådan plan så snabbt som möjligt får plats bland pågående planer och går före planer med lägre prioritetsordning i planavdelningens löpande arbete när så är nödvändigt. Planer i prioritetsgrupp två har motsvarande företräde framför de i grupp tre. l41009\7eo~r 166

6 Tidplan för pågående detaljplaner, oktober Pl::inbesked ~ Pl:inarbete ~ Samråd,6v ~ Skrlvils::imrådsrccogörclse(NP) la~ il Skrlv::is!irskl!tutlåt;indc/EPI l s1r1k!uuua11nde I Utställning/Gr1:1nsknlng4v(NP) ~ Skrlvaut!åt::indc(NP) - su EU. KS 0 KF 0 l.llgakrart. Explilvtal ' I Hör.osii kcrhct l Förfarando Detaljplan Hand!. I Prlo EP/NP Soot Okt Nov Dec Jan Febr mars Aorll Maj Juni Jul! Aug Sept Okt Nov Ooc Jan JFO'ii"r fmars [April!Maj!Juni ]Juli IAug _ISopt IOkt ]Nov Doc Jan IFebr!Mars IAorll IMaJ!Juni IJull IAuq lsept [Okt INov looc IOstra Karup 6:7 fbostäder1hancie1 CN NP I ul 1~Nn.lwl n ~ nwlll L nn 11~ ' - ] I I ] I lf>. :Il 0 Vistoro 7:19 m.f!. Vlstorps industriområde CN NP I pl n 1b I I "mridtl'll fmiliilutllallnll.,,dl flf lll ltlnlna - e l OI e I I Angelsbäck 10;6, Grevte Kvrkb' CN NP IDneYlaJlmllencdt~.U : J I Pl1111rb911 lls,mr do Y Utlt~ lntl ndl 1Ulll1Un. o I Varan 17:6, Torekov CN.NP- A11 0k1n b1vll{1d l br201'1l!.llplo~t11ln111uylal1k1 ktlvhi ' I e IO I I Båstad 109:368 & 370, Båstad CN NP 11mlidCIY [ lm N!VA 111rodn.Yl1Wlnllandl Yj1arnoart dugv1hcjiiiittdii1iid 1k1 goru~. klar I m1 utok1pt1~ormålla? I u111llnlnn..._- ieo~~'' I I e Kv. Hemmeslöv 10:10, BåStad CN NP Pl1n11bt I I I S mr d e y 111Jm!Jt l Un, hddl e [UbllUl\o -- IO Esk.ilstorp 2:31 (Båstad Camping) CN EP p!.n1rlmlt1. 11r11a1tlghtl1tg1r1. pllon1y1.. lrl1ci<n1t,l'!llrbplp r 1.UW o r- Vistorp 9:2, PågatågsStatlon, FOrslöv CN NP Hm<l d 0y ~ uhlalnhandj lll.ullflln0 r-or I Bromsen 15, bredvid Brunds!11~onon, B~st:id CN IPlln11b1t I I I Neotunus 1 mfi (TennismUseumJPärk) HE NP ls1mrtdl5y ~ 1 ltllnhandll ut 111L~Y - ]Riv. l IFOrny1d U 9 )6 'Sira Karup 23:1 fwiljab) HE NP S1mr6dth1ndL rfiiij1111 Crn1knln;1h1ndll l ei1n1klll lo I I Sunnan 10 mil (Torekov Leader' HE NP Sarrddlh1ndt,b1hoV1b1dOm. le 0 11n. l 0t1n1k - I o l e I I I Västra Karup 1:1 (BiareKraft) HE NP S1mr6d1hand~bahov1b1d0m. 81mr"4!Clv ll!idi Orat1 kn1n01111n l 9 1 D11111ln - " I o I I I Båstad 109:21 2, Mövre" Hasselbacken HE NP O l!'o' tt1"ulr, ~PI hil<yl. Ovr lllr, ~h11llr1 handl u11l 1Yl1I lklll1nltoltxplcator1m1.gl.ylc!1rteu11tl'7 I Angelsbäck 57:1 HE NP Otl)Yutr,b.. rb lllliillllilullth1nd! e IUMl1ln - IEir11la1l1t!no11Yt1lach nt1g1nd1h1nc111na t ~ t. I o I I Förslöv 2 :4 HE IOstra Varepården 1:36 HB NP e IO I I I I Västra Karup 10:3 (Sönnertorps golfbana) I HB EP _l l I P11nav1.11t.11n111ctcn:u SllJl!ldl! Y O IAnt hand.. DDf I S1flridOY IH mmeslöv 5:7m.l!. (Stat;onsterrassen) I HB I 2 I NP I I I I I I I I I I I I I I I I IPl 1''" 1 e "'" "' OTGlinsknlng ni h1ndltr.g» -019 I I 2016 Jan IFobr IM ars [April IMa G11n11ullng1h1ndUno 1...-o-1...,."",;, ' 1,.,,,,...,... le ol I I I I I I Tegelugnslyckan 11 och17 HB EP I I I I - OIAntt11"dllna1r e lo l e I I I Tunet 1 HB EP e e I I I I S1mr6dDv. - OIAnth1ndllno11 e lo I I Laxen 6 Hotell BåStad ES I 1 NP I I I I ls1mrev! I I I I I... le Ormklllnp Eirr>t1Y1.1nth1ndllr1g1t e I O e I I I I I I I Turisten 19 ES EP I I I I le S1mravl Imllllw.IMtllandtJno11 lo I Varan 2:24, mossen, Torekov JT NP ':.:dl 1i1 I o Elestorp 6:6 m.fl. NorrViken: -Una såstad Hemmeslöv 6:2. dol 11Y 5:9, N os om Slon ~im MS NP NP U l~ tlllln hondl e I f>-lut11 O I e I 9 + H + U1111Hn4 U\1taltnlll11dl <:>. 167 Hallen 16 mfl (Bostäder) IOstra Karup 24:1-{Vef"ksamheter) 1versiktsplan program-rör översiktsplan FÖP Kattvlk NorrViken FOP Kattvik Norrviken (Program) Atgärdsvalsstudie Köpmans9atan, Båstad CYkelPfan LR JA KB/MS MS/KB MS/KB T&S/ I KB 1-MUKB NP NP lnv1nl1nyttpl1nlo11l1ah nr11ugh1t11g111nod!v1lll1kk1, l'orn\'1ul1tallnlng1n. 01v1k1&rtnd! nyubtlunlna O I e I" Pron11C ~l o1 /lgg.,lat Y1n1... j1aaugh11r4io ro o.:hl iplo1r0r]'rlll lnr ~ I& 1111u1a ~ ~oh11ro1rhr.. 1 I I I I I I I <Wid lin<l IV MKB, AWlktll ba1hd frtn p., Stld lllm1q11u SJ lffrup, V1tt.nh6Qar vill, u11111wna - l lo Prllfn11.i 1'41.r,,, 1... I I Uppdl'l~nd~g I e 0 IP«llll' m lll! 1llortar I IUp pll11111h1ncl!lng I -. o - IP«1a1tm1/Ctt1111tla.r l >J f11,011p~ng l KF I I Upp11tt1ndt1vp11nt.)11l1a llnfob11tdnln111n Uppd11g1h1ndttng I e>o ]Pf0g11m11t11t1 I I p:wnto lw"""'lw"''"' Klck-oll p1/lnfo kola KS KS Work 1ho,, I I I I I I I \a. de\ ao ) h\r. 8 \e.v\ täs~~\-l bn fil 0~ l'\.~ ~co W' u 06~ ) ~C\.. b~l\ N_. 167

7 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 168 Blad Ekonomiutskottet KS eu 107 dnr. KS 1562/ Svar på motion från Socialdemokraterna - Närproducerat kött och kommunala djur Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut Ann-Margret Kjellberg m.fl. i Socialdemokraterna lämnade in en motion gällande närproducerat kött och kommunala djur. De yrkar att Båstads kommun utreder möjligheten att tillsammans med LRF och lantbrukare i kommunen startar ett försöksprojekt med kommunala djur. Syftet ska vara att uppnå bättre matkvalitet, mindre miljöpåverkan och bra villkor för djuren och människorna som arbetar med maten. Tjänsteskrivelse från upphandlare Jeanette Hall daterad bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Motionen bifalls. 1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med LRF och lantbrukare i kommunen starta ett försöksprojekt med kommunala djur. J usterandes si naturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 168

8 t' BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse (1) Datum: Handläggare: Jeanette Hall Dnr: KS 1562/L3-900 Till: Kommunstyrelsen Beslutet ska expedieras till: Kommunkansliet Bilagor till tjänsteskrivelsen: Motion, inkommen Samråd har skett med: ( Ulla Johansson ( ( ( Motion från Socialdemokraterna - Närproducerat kött och kommunala djur Bakgrund Ann-Margret Kjellberg m.fl. i Socialdemokraterna lämnade in en motion gällande närproducerat kött och kommunala djur. De yrkar att Båstads kommun utreder möjligheten att tillsammans med LRF och lantbrukare i kommunen startar ett försöksprojekt med kommunala djur. Syftet ska vara att uppnå bättre matkvalitet, mindre miljöpåverkan och bra villkor för djuren och människorna som arbetar med maten. Aktuellt Det strider inte mot någon lagstiftning att ha egen djurhållning i kommunen. Det som fortfarande måste upphandlas och konkurrensutsättas är skötsel, stallar, mark om inte kommunen anställer egen personal och äger egen mark En växande marknad idag i Europa, bl.a. Danmark, är ambulerande slakterier, d.v.s. slakterier i lastbilar som kommer hem till gården och slaktar. Man håller även på att titta på möjligheten att ha en avdelning i lastbilen godkänd för grovstyckning. Detta innebär dels att djuren slipper transporteras för slakt, dels att man är säker på att det är rätt kött på tallriken. Gården kan dessutom tjäna som plats för studiebesök och/eller "4H-gård" dit kommunens barn och elever kan ta del av livet på gården. Utrymmen för förvaring av större mängder kött och charkprodukter måste finnas på gården, de finns inte i kommunens kök Utredningen måste också ta i beaktning att kommunens kök enbart kan ta emot kött som är malt, tärnat, strimlat eller styckat i mindre styckningsdetaljer. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar: 1. Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att tillsammans med LRF och lantbrukare i kommunen starta ett försöksprojekt med kommunala djur. 2. Motionen kan i och med detta anses vara bifallen. 169

9 ) I k)T /\DS i. Ol\11f1.1JlJ1\1 1<0111."."i:ron SOCIALDEMOKRATERNA I BÅSTAD Motion Närproducerat kött ( LOU förhindrar kommunen att köpa närproducerat kött. I flera svenska kommuner har man i samarbete med LRF satsat på att ha egna kommunala djur. Med egna kor/får/grisar skulle kommunen krnu1a servera närproducerat kött på skolor och äldreboenden. På Bjäre finns många lantbrukare som har kompetens på mmådet och som kommunen skulle krnrna upphandla tjänster från. Förutom att höja kvaliteten på maten som serveras på konununala anläggningar kan det vara ett sätt att stoppa nerläggningar av lantbruk. Djuren hjälper dessutom till att hålla landskapet öppet vilket vi har stort behov av i Bjäre. Mattransporterna minskar och skolbarnen kan besöka djuren och se varifrån deras mat kommer. Att ha konununala djur är ingen nyhet. Så långt fram som i bö1jan på 60-talet hade man hushål!sgris på våra dåvarande ålderdomshem. Vi kan välja att äta oss till ett vackert inbjudande hagmarkslandskap eller att äta kött från djurfabriker it ex Daimrnrk. Vi kan också välja mellan ett kemikaliejordbruk långt härifrån eller ett ekologiskt jordbruk i Bjäre ( Vi yrkar därför att Båstad konunun utreder möjligheten att tillsammans med LRF och lantbrukare i konununen böija ett försöksprojekt med kommunala djur. Syftet skall vara att uppnå bättre matkvalitet, mindre miljöpåverkan och bra villkor för djuren och människorna som arbetar med maten Båstad den 9 september P.S. Kommuner som satsar på egna djur: Mora, Rättvik, Borlänge ~. Älvdalen, Leksand, Gagnef och Orsa. Läs boken Matens pris av Daniel Ölunan och Malin Josefsson som fick Stora journalistpriset D.S. 170

10 BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad 11 KS eu 108 dnr. KS 615/ resp. 750/ Svar på motioner från (MP) och (C) gällande Fairtrade City certifiering för Båstads kommun (--- Beskrivning av ärendet Miljöpartiet lämnade in en motion med rubriken "MP vill att Båstads kommun certifierar sig som en Fairtrade-kommun. Centerpartiet lämnade in en motion med rubriken "Motion ang. Båstad Fair Trade City". Underlag till beslutet Yrkande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från verksamhetsutvecklare Patrik Johansson daterad bilaga. Uno Johansson (C): Bifall till motionerna. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Motionen från miljöpartiet dnr. 750/ med rubriken "MP vill att Båstads kommun certifierar sig som en Fairtrade-kommun avslås 2. Motionen från centern dnr. 615/ med rubriken "Båstad Fair Trade City avslås. Reservation Uno Johansson (C) reserverar sig mot beslutet.,- Utskott/presidium r/! ~ j usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande 171

11 BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum: Handläggare: Patrik Johansson Dnr: Till: Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse (3) B~STADS KOMMUf'..I Kornmunstyrefun '7. DnrA{S... {'J.9//2. -:::.~~... ~5... r:i5/ 1-v,~. ;. LJ.O Beslutet skall expedieras till: ( Bilagor till tjänsteskrivelsen: Fairtrade City certifiering för Båstads kommun ( Svar på Miljöpartiet samt Centerpartiet Båstads motion kring att Båstads kommun certifierar sig som en Fairtrade City kommun. Vad är Fairtrade City certifiering? Fairtrade är en oberoende produktmärkning vars syfte är att bidra till förbättrade arbets- och levnadsvillkor för odlare och anställda i utvecklingsländer. År 2006 lanserade Fairtrade Sverige ett nytt koncept i Sverige, Fairtrade City. Diplomeringen har funnits sedan 2000 i Storbritannien och i dag finns det över 1200 Fairtrade Cities i Europa, Nord- och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. ( ( Den 17:e maj 2006 diplomerades Malmö, Sveriges första Fairtrade City. Därefter har flera kommuner tagit krafttag för frågan om etisk konsumtion, och i dag är närmare 60 kommuner diplomerade till Fairtrade City i Sverige. Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för rättvis handel och etisk konsumtion. Diplomeringen innebär att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling, ett aktivt informationsarbete samt ett utbud av Fairtradmärkta produkter i butik, på serveringsställen och på arbetsplatser. Arbetet leds av en styrgrupp som ska representera hela lokalsamhället. Diplomeringen Fairtrade City önskar motivera till ständig vidareutveckling för etisk konsumtion, därför krävs en kontinuerlig förbättring av information och utbud av etiskt producerade produkter. Fairtrade City är en diplomering från Fairtrade Sverige \h:\fairtrade\fairtradesvarZ.doc\pj 172

12 173 2 (3) Kriterier för diplomering Kommunen skall kunna erbjuda Fairtrademärkta produkter inom kommunens avtal En styrgrupp ska från kommunen sättas samman representerad av aktörer från hela närsamhället, tex. näringsliv, handeln, frivilligorganisationer och politiker Beroende på kommunens invånarantal, ska dagligvaruhandeln samt stadens cafeer och restauranger kunna erbjuda ett visst sortiment av Fairtrademärkta produkter Ett visst antal lokala arbetsplatser ska servera Fairtrademärkta produkter Styrgruppens främsta uppdrag är att arbeta aktivt med lokalt informationsarbete om rättvis handel, etisk konsumtion och upphandling Diplomeringen Fairtrade City önskar motivera till ständig vidareutveckling för etisk konsumtion. Därför krävs en kontinuerlig förbättring av information och utbud av etiskt producerade produkter Är det förenligt med kommunallagen att diplomeras till Fairtrade City? Ja, Länsrätten i Östergötlands län fastslog, hösten 2008, att kommunens beslut att engagera sig för Fairtrade City, är förenligt med kommunallagen. Domen gällde ett överklagande av Linköpings kommuns ansats att bli diplomerad som Fairtrade City, som man således avslog. I domskälen noteras dessutom att det är tillåtet att ta sociala hänsyn vid offentlig upphandling. Vem ansvarar för kontroll och diplomering? Kontroll av att kriterierna följs sker av styrgruppen själv. När kommunen lever upp till samtliga kriterier skickar styrgruppen en ansökan in till Fairtrade. Dessutom ansvarar styrguppen för att regelbundet ansöka om förnyelse genom att redovisa hur arbetet sett ut och vilka förbättringar som gjorts. Vad kostar det? Diplomeringen kostar inget förutom arbetstiden styrgruppen lägger ner i arbetet. Möjligheter att uppfylla kriterierna Stundom uppfattas, från kommunens sida, en något mjugg inställning från näringsidkarna i Båstads kommun till initiativ från kommunen som helt eller till del påverkar näringsidkarnas verksamheter. En Fairtrade City certifiering är ett sådant initiativ som både påverkar och kräver ett lokalt engagemang bland näringsidkare och organisationer i kommunen. Kontakter har tagits med Karin Bengtsson och Båstad Turism och Näringsliv i frågan. Karin Bengtsson anser att frågan är intressant och viktig men kraften och initiativet måste komma underifrån för att få genomslag och varaktighet. Ännu har inget sådant initiativ uppmärksammats, varpå frågan måste, just nu, anses ha en lägre prioritet. Om det skulle uppstå ett intresse bland näringsidkarna i Båstads kommun kring Fairtradeprodukter, är det enkelt för kommunen att vara en del av en ansökan. Detta för att Båstads kommun i dag köper vissa Fairtradeprodukter och ställer krav i verksamhetens upphandling kring kvaliteter i linje med certifieringens intention. Frågan bör vara något som bevakas och om det lokala intresset växer och initiativet till en certifiering kommer från Båstads kommuns näringar och organisationer, är det självklart att Båstads kommun kan medverka i en ansökan. Vid inköp till kommunens egen verksamhet, arbetar förvaltningen enträget för att uppfylla tidigare beslut i syfte att skapa rätt förutsättningar för hög kvalitet, närproduktion och hållbart resursutnyttjande. 173

13 3 (3) 174 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionerna om att Båstads kommun ska ta initiativ till en ansökan om Fairtrade City certifiering. 174

14 175 miljöpartiet de 9röno!,~) BÅSTADS KOMMUN l<ommunstyrelsen B Dnr.k&... 1.$0.}J~.-800 Motion från Miljöpartiet i Båstad MP vill att Båstads kommun certifierar sig som en Fairtrade-kommun. Fairtrade/Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning som bidrar till rimlig lön och bättre arbetsvillkor för arbetare och odlare i utvecklingsländer. Genom att handla rättvisemärkt bidrar man också till att uppmuntra ekologisk odling, främja organisationsrätten och demokratin samt att diskriminering och barnarbete motarbetas. Många kommuner, däribland Ängelholm, är redan certifierade. Att vi förtroendevalda i Båstads kommun väljer att stödja Fairtrade/Rättvisemärkt, är ett tydligt och enkelt sätt att visa solidaritet. Katarina Toremalm Jonas Nilsson 175

15 176 BÅSTADS f(oi\ijmun l(ommunslyrelsen 20U Dnr.t::S.. ~.(.o/~ ~ --:.. ( 9..Q ~ Ji2B Ett k.ulthart ual ~ CENTERPARTIET Motion angående ( Båstad Fair Trade City! Centerpartiet Båstad anser att en hållbar utveckling och Fai1irade är nära sammankopplade. Fairtrade arbetar för att skapa ett samhälle med social rättvisa, bättre arbets- och levnadsvillkor samt ekonomisk stabilitet på lång sikt. Fairtrade är en ce1iifiering av varor som uppfyller de internationella kriterierna. Idag finns det ett stort utbud av dessa på marlmaden, exempelvis frukt, kaffe och bomull. Följderna av det vi konsumerar innefattar inte bara miljöpåverkan utan även sociala och ekonomiska aspekter. Med en ökande medvetenhet om att ohållbara, kortsiktiga produktions- och konsumtionsmönster behöver förändras vill allt fler delta och visa sin solidaritet. ( 61 kommuner i Sverige är idag diplomerade, globalt finns över 1300 Fairtrade City-diplomerade kommuner. En Fai1irade city diplomering gör att Fai1trade varor finns på flera platser i en kommw1 - detta gör att kommuninvånare, anställda, besökare och turister både omedvetet och medvetet kommer konsumera etiskt. Fairtrade city främjar även det lokala ryktet. Centerpa1tiet i Båstad anser att det är av vikt att kommunen känner till hur produkter de handlar in är producerade och att vi tar ett ansvar för såväl ekonomiska som arbets- och levnadsrelaterade villkor. Genom att bli en Fairtrade City ställer sig kommunen bakom att motverka barnarbete och diskriminering, främja organisationsrätten samt öka.'iniljöhänsynen för människor rnnt om i världen. Vi ställer oss bakom rättvis handel och etisk konsumtion. Med denna diplomering visar Båstad kommun att vi tar ansvar för att Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C) Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgvägen 15, Förslöv 176

16 177 bygga ett hållbart samhälle, inte bara här utan också i andra delar av världen. Med anledning av ovanstående ställer sig Centerpartiet i Båstad bakom Miljöpartiet i Båstads tidigare motion från 2012 (KS 750/12-800) och föreslår: &B rttluillbartuct1 ro CENTERPARTIET För att få ett beslutsunderlag yrkar Centerpartiet ( Att ge Kommunstyrelsen uppdraget att uppdra till kommunchefen för ansvaret att samordna och driva samverkan och arbetet kring etisk konsumtion med målet att bli en Fair Trade City senast Båstad den 13 april 2014 flf.~t!.~ Ordförande ( Gösta Gebauer, ordförande Båstad (C) Kommunkrets E-post: Tel: Adress: Torgv!lgen 15, Förslöv 177

17 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 178 Blad Välfärds utskottet KSvu 110 dnr: KS 1523/ Utökat mottagande av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn Beskrivning av ärendet Den förväntade prognosen av asylsökande till Sverige för 2014 är ca , varav ensamkommande barn. Den 1januari2014 trädde en lagändring i kraft, som ger utvidgade möjligheter för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn. Efter lagändringen krävs det inte längre några särskilda skäl för att anvisa barn till kommuner utan överenskommelse. Den 1 oktober 2014 kontaktade Länsstyrelsen i Skåne Båstads kommun för att uppmana kommunen att utöka sina överenskommelser med Migrationsverket. Länsstyrelsen har nyligen utkommit med så kallade länstal för För Skånes respektive Båstads kommuns del ser det ut som följer: nyanlända behöver tas emot i Skåne. Utifrån detta är Båstads kommuntal 40 anvisnings bara platser, inklusive egenbosatta. 402 asylplatser för ensamkommande barn behövs i Skåne. Båstads kommuns nya fördelningstal är åtta asylplatser, vilket innebär att ca 16 barn kommer att anvisas till kommunen. Underlag för beslutet Föredragande Ajournering Beslut Tjänsteskrivelse från IoF-chefen Carina Jäghammar och enhetschefen för Integration Patrik Sumner, daterad Patrik Sumner, Carina Jäghammar och Henrik Andersson föredrar ärendet. Sammanträdet ajourneras en kort stund. Välfärdsutskottet beslutar: 1. Punkt 1 i tjänsteskrivelsen, angående nyanlända, återremitteras. 2. Förvaltningen får i uppdrag att till nästa möte med Välfärdsutskottet återkomma med en uppföljning: Hur har det gått för de nyanlända människor vi hittills tagit emot? Även bostadsförsörjningen ska belysas i uppföljningen. Förslag till beslut Välfärdsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Båstads kommun tecknar en ny överenskommelse med Migrationsverket om att följa Länsstyrelsens fördelningstal om åtta asylplatser avseende ensamkommande barn och att den ska gälla pojkar i åldrarna år. utskott(presidiur c) l,a Jr_,l':J usterandes si naturer KS/nämnd KF 178

18 BÅSTADS KOMMUN Bildning & arbete Tjänsteskrivelse (2) Datum: Handläggare: Carina Jäghammar och Patrik Sumner Dnr: l(s I S 2 3 / I '1 - C o 0 Till: Kommunfullmäktige Beslutet skall expedieras till : Bilagor till tjänsteskrivelsen: Bilaga 1 Utredning kring Utökat mottagandet av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn Bilaga 2 Barnkonsekvensanalys Utökat mottagandet av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn Bakgrund Den förväntade prognosen av asylsökande till Sverige för 2014 är ca , varav ensamkommande barn. 7 asylsökande av 10 beräknas få uppehållstillstånd då de som söker asyl har starka skyddsskäl. I Skåne finns just nu drygt asylsökande. Den 1 januari 2014 trädde en lagändring i kraft, som ger utvidgade möjligheter för Migrationsverket att anvisa asylsökande ensamkommande barn. Efter lagändringen krävs det inte längre några särskilda skäl för att anvisa barn till kommuner utan överenskommelse. Lagändringen innebär även att Migrationsverket har möjlighet att anvisa ensamkommande barn utöver vad upprättade överenskommelser säger. Detta innebär att alla Sveriges kommuner numera måste vara förberedda på att ta emot ensamkommande asylsökande barn. Den 1oktober2014 hörde Länsstyrelsen i Skåne av sig till Båstads kommun för att uppmana kommunen att utöka sina överenskommelser med Migrationsverket. Länsstyrelsen har nyligen utkommit med nya så kallade länstal för För Skånes respektive Båstads Kommuns del ser det ut som följer: nyanlända behöver tas emot i Skåne län. Utifrån detta är Båstads kommuntal 40 anvisningsbara platser, inklusive egenbosatta. 402 asylplatser för ensamkommande barn behövs i länet. Båstads Kommuns nya fördelningstal är 8 asylplatser vilket innebär att ca 16 barn kommer anvisas till kommunen. (se bilaga 1) Aktuellt Båstads Kommun har en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket om att ta emot totalt 20 nyanlända invandrare med uppehållstillstånd varav 14 genom anvisning från \7dl\cj 179

19 2 (2) 180 Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. Med anledning av den höga inströmningen och Skånes nya länstal uppmanar Länsstyrelsen Båstads Kommun att teckna en ny överenskommelse om minst 40 anvisnings bara platser. Båstads Kommun har även en tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket om att tillhandahålla 16 platser varav 4 alltid ska vara tillgängliga för asylsökande ensamkommande barn. Med anledning av den höga inströmningen och kommunens nya fördelningstal om 8 asylplatser uppmanar nu Länsstyrelsen Båstads Kommun att teckna en ny överenskommelse om minst 8 asylplatser. Övervägande/framtid Se bilaga 1, Utredning kring Utökat mottagandet av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn Sammanfattning Som framgår av utredningen (bilaga 1) kommer ett flertal av kommunens verksamheter beröras av ett ökat mottagande. Ansvaret att ta emot de nyanlända som fått tillstånd att bo och leva i vårt land är gemensamt för alla Sveriges kommuner. Kommunens möjligheter att själv planera mottagandet av asylsökande ensamkommande barn försvåras om en överenskommelse tecknas om ett mottagande på mindre än 8 asylplatser. Förslaget till beslut om en överenskommelse om 8 asylplatser grundar sig i bättre möjligheter till framförhållning och bedöms därmed ge förutsättningar för ett mer kvalitativt mottagande. Bostadsfrågan är en viktig pusselbit i detta arbete. Utan tillgången till bostäder försvåras detta arbete i mycket hög grad. Barnkonsekvensanalys Ja, se bilaga 2, Barnkonsekvensanalys. Förslag till beslut 1 -Att kommunen tecknar en ny tillsvidare överenskommelse med Migrationsverket om att följa Länsstyrelsens kommun tal om 40 anvisningsbara platser avseende mottagandet av nyanlända invandrare. 2 -Att kommunen tecknar en ny överenskommelse med Migrationsverket om att följa Länsstyrelsens fördelningstal om 8 asylplatser avseende ensamkommande barn och att den ska gälla pojkar i åldrarna år. Patrik Sumner Enhetschef Integration 180

20 BÅSTADS KOMMUN Bildning & arbete Utredning (6) Datum: Handläggare: Carina Jäghammar och Patrik Sumner Dnr: Till: Kommunfullmäktige Bilaga 1 Utökat mottagandet av nyanlända invandrare och asylsökande ensamkommande barn Bakgrund Antalet personer som tar sig till Sverige för att söka asyl har under senare tid ökat kraftigt. Behovet av anvisnings bara platser i kommunerna är stort. Båstads Kommun har en överenskommelse med Migrationsverket om att årligen ta emot totalt 20 nyanlända invandrare varav 14 genom anvisning från Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen. 6 personer har beräknats bosätta sig på egen hand i kommunen. Antalet asylsökande ensamkommande barn som kommer till Sverige har under de senaste åren ständigt ökat och år 2014 ser, enligt Migrationsverkets prognoser, inte ut att bli ett undantag. För både år 2014 och 2015 pekar prognoserna på att 6500 ensamkommande barn kommer att söka asyl. Plats bristen för ensamkommande barn har under en längre tid varit akut. Behovet av platser ute i kommunerna är således fortsatt stort varför Migrationsverket i samverkan med Länsstyrelsen i Skåne nu arbetar för att få fram ytterligare platser under de kommande åren. Båstads kommun har sedan 2010 tagit emot totalt 34 anvisade ensamkommande barn. Aktuellt Den förväntade prognosen av asylsökande till Sverige för 2014 är ca , varav ensamkommande barn. 7 asylsökande av 10 beräknas få uppehållstillstånd då de som söker asyl har starka skyddsskäl. I Skåne finns just nu drygt asylsökande, flest i anläggnings boende har Östra Göinge, Simrishamn, Hässleholm, Malmö och Svalöv. Båstads kommun tog under år 2013 emot totalt 21 nyanlända invandrare med uppehållstillstånd varav 3 var ensamkommande barn. 7 ensamkommande barn anvisades till kommunen under Under 2014 har kommunen hittills tagit emot 18 nyanlända invandrare med uppehållstillstånd varav 2 varit ensamkommande barn. Båstads kommun har hittills under 2014 fått 11 stycken ensamkommande barn anvisade till sig. I dagsläget befinner sig 34 asylsökande personer i kommunen i väntan på beslut. Länsstyrelsen har nyligen utkommit med nya så kallade länstal för För Skånes respektive Båstads del ser det ut som följer vad gäller nyanlända invandrare: nyanlända behöver tas emot. Utifrån detta är Båstads kommuntal 40 anvisningsbara platser, inklusive egenbosatta vilket genererar ca 150 nyanlända totalt \7e0\cj 181

Program januari 2015

Program januari 2015 Hultsfreds kommun är tredje störst per capita och sjunde störst i absoluta tal på asylmottagning. Det fungerar inte riktigt bra just nu men vi vill göra bättre och vi vill ha stöd av Sverige att pröva

Läs mer

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga.

Tjänsteskrivelse från trafik- och gatuingenjör Andreas Jansson, daterad den 18 mars 2015, med tillhörande bilaga. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-01 KSau dnr. KS 398/15-350 Medfinansieringsavtal mellan Båstads kommun och Trafikverket om GC-väg längs lv 1723 mellan Förslöv

Läs mer

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

BÅSTADS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum ANSLAGSBEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsen BÅSTADS 2015-04-15 l av41 Plats och tid: Beslutande: Bo Wendt BP), Ordförande. Närvarande 100-126 GöstaGebauer C), l:e vice ordförande. Tjg. som ordförande 127-132 Ingela Stefansson S),

Läs mer

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V)

Stjerneskolans matsal. Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen) Rum 258 (V) KOMMUNFULLMÄKTIGE Kallelse/underrättelse Tid Måndag 20 januari 2014 kl. 18:00 Plats Stjerneskolans matsal Val av justerare Gruppmöten: Rum finns reserverade från 16.00 Rum 263 (S) Rum 260 (Borgerliga gruppen)

Läs mer

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten

Rapport 2011:16. Bostadsmarknaden i Dalarna 2011. Plan- och beredskapsenheten Rapport 2011:16 Bostadsmarknaden i Dalarna 2011 Plan- och beredskapsenheten Foto: Trons sid 6, 16, 19, 23, 27 och 35. Framsida: Sanna Byström. Tryck: Länsstyrelsen Dalarnas tryckeri, maj 2011. ISSN: 1654-7691

Läs mer

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016

PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 PLAN för introduktion av nyanlända i Gullspångs kommun 2014-2016 Planen är gemensamt framtagen av Sociala verksamheten Barn- och utbildningsverksamheten AME och Lärcentrum Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg

Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg Flyktingmottagande i Nordanstigs kommun 2012-11-02 av Marika Engberg sid 2 sid 3 SAMMANFATTNING Omsorgs- och lärandenämnden i Nordanstigs kommun har gett Arbetsmarknad- och invandrarenheten i uppdrag att

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23. Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-04-23 Blad l (24 Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl. 19.00-23.00. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (53) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl.13.00-19.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Inger Ronkainen, sekreterare Utses att justera Leif Danielsson

Läs mer

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport

RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG. Nyanländas boendesituation delrapport RAPPORT 2015:10 REGERINGSUPPDRAG Nyanländas boendesituation delrapport Nyanländas boendesituation delrapport 2015:10 Titel: Nyanländas boendesituation delrapport Rapport: 2015:10 Utgivare: Boverket mars

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24. Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Gunnar Nilsson, kommunsekreterare BÅSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-10-24 Blad l (30) Plats och tid: Beslutande: Sessionssalen i Båstad, kl19.00-21.45. Se bifogad närvarolista. Övriga närvarande:

Läs mer

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn

Tjänsteskrivelse Överenskommelse om mottagande av asylsökande ensamkommande barn VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-11-18 DNR KS 2014.466 EMELIE HALLIN SID 1/5 T.F FÖRVALTNINGSCHEF KAI 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist

Rapport 2013:18. Bostadsmarknaden i Dalarna 2013. Från överskott till bostadsbrist Rapport 2013:18 Bostadsmarknaden i Dalarna 2013 Från överskott till bostadsbrist Omslagsbild: Mostphotos.com/Sune Grabbe. Rapporten kan beställas från Länsstyrelsen Dalarna, telefon 001 225 00 00. Den

Läs mer

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar

Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg 25 frågor och svar 1 Det här är tredje upplagan (redigerad mars 2014) av vägledningen Ensamkommande barn och ungdomar i Göteborg. 25 frågor och svar. Vägledningen

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun

Oktober 2014. Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Oktober 2014 Rapport Granskning av flyktingmottagningen Östersunds kommun Innehåll Sammanfattning 3 1. Inledning 5 2. Granskningsresultat 7 3. Bedömning och rekommendationer 15 Sammanfattning Uppdrag och

Läs mer

Hur och var vill ni bo?

Hur och var vill ni bo? Länsstyrelsen Västernorrland Rapport nr 2015:02 Välkomna till Västernorrland: Hur och var vill ni bo? Analys av bostadsmarknaden 2015 Omslagsbild:Trafikskylt byggarbetsplats Fotograf: Ann-Charlotte Larsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen

Sammanträdesprotokoll 2015-01-14 Kommunstyrelsen Tid och plats 2015-01-14 - Kommunhuset klockan 13.30-15.50. Beslutande Carina Zachau (M) - ordförande Gunnar Edvardsson KD) - förste vice ordförande Christer Olsson (S) - andre vice ordförande Tommy Brorsson

Läs mer

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se

~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se ~BÅSTADS ~KOMMUN Besök oss på bastad.se 1 (2) Sammanträdet direktsänds live på webben via bastad.se samt på Radio Båstad 96,1 alt. 99,8 MHz Kungörelse Kommunfullmäktige i Båstads kommun kallas till sammanträde

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M)

Lisebritt Karlsson (S) ersätter Sabina Johansson (S) Anna Wallgren (M) ersätter Annika Håkanson (M) Sida 1 (54) Plats och tid. Nicolairummet, stadshuset kl. 09:00-11:25 Ajournering för kaffe 10:00-10:20 Beslutande Ledamöter Kjell Hedvall (S), Kajsa Ezelius (S), Bertil Jonsson (M), Morten Ryan (S), Bo

Läs mer

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd

Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Vård- och omsorgsberedningen 2013-10-16 Reservation Ärende: STK-2013-458 Ang: Riktlinjer för handläggning av ekonomiskt bistånd Moderaterna och Folkpartiet i vård- och omsorgsberedningen har tagit del

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer