4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium"

Transkript

1 4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar att notera redovisad information till protokollet: Lokalanpassning Hjälpmedelscentrum Kungsbacka (bilaga). Anteckningar från dialogmöte med de lokala nämnderna och kommunerna (utsändes senare). Tidsplan för implementering av uppdraget gentemot driftnämnd Öppen specialiserad vård. Rapport Nysam Nyckeltal 2013 (bilaga) Rapport avseende uppdraget att ta fram ett förslag till modell för förskrivning av appar och program i Halland (bilaga) Lägesrapport avseende projektet Friare val av hjälpmedel. 1(5)

2

3

4 1

5 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Antal brukare som erhållit förskrivna huvudhjälpmedel per invånare Ärende Södermanlands län Västernorrlands län Hallands län Västerbottens län Örebro län Västmanlands län Dalarnas län Östergötlands län Graf ID: 515 2

6 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Ärende 4 Antal utlevererade huvudhjm (exkl med beh hjm, ort o prot, syn, inkontinens) per invånare Södermanlands län Hallands län Västernorrlands län Västmanlands län Västerbottens län Örebro län Östergötlands län Dalarnas län Fr.o.m ingår antidecubitushjälpmedel Graf ID: 525 3

7 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Totalkostnad (exkl. med beh hjm, ort o prot, syn, inkontinens) i kronor per invånare Ärende Dalarnas län Västernorrlands län Södermanlands län Örebro län Västerbottens län Västmanlands län Hallands län Östergötlands län Graf ID: 529 4

8 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Ärende 4 Totalkostnad exkl hjm.kostn (exkl. med beh hjm, ort o prot, syn, inkontinens) i kronor per invånare Dalarnas län Västerbottens län Södermanlands län Västmanlands län Västernorrlands län Hallands län Örebro län Östergötlands län Graf ID: 530 5

9 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Personalkostnad (exkl. med beh hjm, ort o prot, syn, inkontinens) i kronor per invånare Ärende Dalarnas län Västerbottens län Södermanlands län Västmanlands län Västernorrlands län Örebro län Hallands län Graf ID: 528 6

10 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Ärende 4 Inköpskostnad hjälpmedel (exkl med beh hjm, ort o prot, syn, inkontinens) i kronor per invånare Västernorrlands län Dalarnas län Västmanlands län Västerbottens län Örebro län Södermanlands län Hallands län Östergötlands län Fr.o.m ingår antidecubitushjälpmedel Graf ID: 531 7

11 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Inköpskostnad motordrivna rullstolar i kronor per utlevererad motordriven rullstol Ärende Västernorrlands län Västerbottens län Östergötlands län Dalarnas län Örebro län Södermanlands län Västmanlands län Hallands län Se även graf 534, utlevererade begangade motordrivna rullstolar samt graf 539 gällandenyttjandegrad Graf ID: 533 8

12 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå Ärende 4 Andel utlevererade begagnade motordrivna rullstolar av totalt antal utlevererade motordrivna rullstolar % 55% 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Hallands län Västerbottens län Södermanlands län Östergötlands län Dalarnas län Västmanlands län Örebro län Västernorrlands län Graf ID: 534 9

13 Nyckeltal Hjälpmedelsverksamhet - Länsnivå % - avvikelse från Nysam medianvärde Ärende 4 Hallands län AKTIVITETER Antal brukare som erhållit huvudhjm/ inv Antal brukare som erhållit motordriven rullstol/ inv Antal brukare som har motordriven rullstol/ inv Antal inkomna ärenden för utprovn. / inv Antal utlev. Huvudhjm/ inv Antal utlev. motordrivna rullstolar/ inv -50% -25% 0% 25% 50% -2,6% -19,9% -1,9% 12% 3,3% 14% RESURSER Inköpskostnad motordrivna rullstolar / inv. Antal årsarbetande personal / inv. Totalkostnad / inv. Totalkostnad / inv (exklusive hjälpmedel) -40,6% -7,3% -19,8% -15,6% PRODUKTIVITET Antal utförda utprovningsärenden/ årsarb. Hj.m-konsulent Antal utförda utprovningstillfällen/ årsarb. Hj.m-konsulent -12,6% 14% VERKSAMHETSPRAXIS Nyttjandegrad HMC:s id.märkta hjälpmedel Nyttjandegrad id.m motordrivna rullstolar Andel utlev beg motordriv rst av tot ant utlev motordriv rst 0,8% 0,4% 33% Graf ID:

14 Appar i förskrivningsprocessen Rapport från Hjälpmedelscentrums uppdrag att ta fram en modell för förskrivning av appar Halmstad den 11 augusti 2014 Henrik Lindstedt, avdelningschef Gunilla Motin, hjälpmedelskonsulent Ulla Utterfors, hjälpmedelskonsulent

15 Innehållsförteckning 1. Bakgrund Definitioner Syfte Metod Genomförande Resultat Appar i sortiment Kriterier för appar i sortiment Hjälpmedelsanvisningarna Sortimentsguide Appar i förskrivningsprocessen Förskrivarnas huvudprocess HMC s stödprocesser Upphandling Specialanpassning Leverans, montering och installation Förebyggande och avhjälpande underhåll Rekonditionering och lagerhållning Utbildning Två förslag på betalsystem för appar Ekonomi Riskanalys Goda exempel.. 7

16 5. Reflektioner och diskussion Appar i sortiment Appar som eget ansvar Hjälpmedelsanvisningarna Appar i förskrivningsprocessen Förskrivarnas huvudprocess HMC stödprocesser Leverans, montering och installation Utbildning Framtiden Uppdragsgruppens förslag Referenser Bilagor... 10

17 1. Bakgrund Målet för hälso- och sjukvården i Sverige är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans värdighet. Detsamma gäller för rehabilitering och habilitering. Väl fungerande hjälpmedel är en viktig omgivningsfaktor för personer med funktionsnedsättning för att kunna utföra aktiviteter i det dagliga livet och vara delaktiga i olika livssituationer. Utifrån överenskomna budgetförutsättningar och fastställda anvisningar i Halland ska länets invånare erbjudas en god hjälpmedelsförsörjning på lika villkor. Över hela länet ska verksamhetens målgrupper ha tillgång till förskrivare som har kunskap om livsbetingelser för personer med funktionsnedsättning. Förskrivna hjälpmedel ska hålla utlovad funktion och teknisk prestanda Hjälpmedelscentrum (HMC) tillhandahåller ändamålsenliga hjälpmedel som ger hallänningen större möjlighet till ett mer självständigt liv. Ett hjälpmedelsområde är kognitiva och kommunikationshjälpmedel. De är samlade inom ISO-koden 22 Hjälpmedel för kommunikation och information. Förskrivningsrätten är fördelad mellan arbetsterapeuter och logopeder. Hjälpmedelskonsulent på HMC ansvar för sitt produktområde och dess sortiment samt stöd till förskrivarna. Resurscentrum för kommunikation Dako har också i sitt uppdrag att ge stöd till förskrivarna. Förskrivningsprocessen är en nationell process utarbetad av Hjälpmedelsinstitutet. För att förskrivningsprocessen ska fungera krävs stödfunktioner som exempelvis upphandling, förebyggande och avhjälpande underhåll samt rekonditionering. Förskrivningsprocessen ägs av förskrivarna och stödprocesserna av HMC. 1

18 Bild 1. Förskrivningsprocessen Den tekniska utvecklingen har medfört att det idag finns appar som kan vara bra hjälpmedel för personer med kognitiv eller kommunikativ funktionsnedsättning. Enligt nuvarande hjälpmedelsanvisningar finns ingen möjlighet att förskriva appar. Appar är eget ansvar i Halland. På Dako har man testat och rekommenderat appar för kommunikation sedan 2010 men inte inom området kognition. Att det har varit en skillnad mellan områdena är dels en resursfråga dels en fråga om tradition. I hela landet har man inom kommunikation varit mer aktiv inom området appar. I takt med att det blivit vanligare med surfplatta och smartphone har det allt oftare kommit frågor till HMC och Dako om appar som komplement till nuvarande hjälpmedelssortiment. Fokus har de senaste åren flyttats från utveckling av traditionella hjälpmedelsprogram för dator till hjälpmedelsappar för surfplatta/smartphone. Hjälpmedelsnämnden gav 2013 HMC i uppdrag att utreda en modell för förskrivning av appar i Halland. 1.1 Definitioner En app är en mjukvara till smartphone eller surfplatta, tillgänglig för nedladdning från internet. En surfplatta är en handdator med pekskärm som styrs med hjälp av fingertopparna. 2

19 En smartphone är en mobil enhet som kan användas både som avancerad mobiltelefon och som handdator. Bärare är ett ord som används inom hjälpmedelsverksamheten för den fysiska apparat som innehåller program eller appar till exempel en dator, smartphone, surfplatta eller annan teknisk produkt. 2. Syfte Syftet med uppdraget var att utarbeta och pröva en lämplig modell för hur appar kopplade till kognition och kommunikation kan förskrivas som hjälpmedel. 3. Metod Förskrivningsprocessen prövades genom utprovning, förskrivning, leverans och uppföljning av appar till brukarnas egen surfplatta eller smartphone. De som inte hade surfplatta fick möjlighet att låna en sådan under en period innan de köpte egen. Arbetsgången följde HMC s ordinarie process och regelverk för förskrivning av hjälpmedel. 3.1 Genomförande HMC fick den 17 april 2013 i uppdrag av Hjälpmedelsnämnden att utarbeta och pröva en modell för förskrivning av appar inom kommunikation och kognition. HMC valde att ta in Dako som samarbetspartner och referensgrupp. Uppdraget pågick till och med den 31 maj En uppdragsgrupp bestående av personer från och HMC och Dako tillsattes. Den bestod av representanter från HMC och Dako. Förändringar i gruppen har skett under uppdragstiden. Den operativa gruppen bestod av logopeder, tekniker och hjälpmedelskonsulenter från uppdragsgruppen. Uppdragsgruppen hade åtta uppdragsmöten. Arbetet inleddes med att tolka uppdraget, sätta riktlinjer och avgränsningar samt identifiera arbetsområden. En del av arbetet var att ta reda på hur man gör i övriga delar i Sverige. En handfull telefonintervjuer med personer från andra län genomfördes. I flera landsting/regioner erbjuds förskrivarna rådgivning, konsultation och utprovningar där man rekommenderar appar och anpassningar av mobiltelefoner och surfplattor. I nästan hälften av landstingen kan appar förskrivas som hjälpmedel. Inom knappt hälften av landstingen/regionerna kan surfplattor förskrivas som bärare av kommunikationshjälpmedel. Information om projektet till förskrivare har skett genom mejl, länslogopedmöten, på Dakos och HMC s hemsida och i Websesam. Seminarieföreläsningar om app-uppdraget genomfördes på två minimässor i länet inom kognition och kommunikation, där HMC visade 3

20 upphandlat sortiment. Det kom ett femtiotal personer till föreläsningarna och de flesta var arbetsterapeuter. Ett fåtal logopeder och enstaka sjukgymnaster och specialpedagoger deltog. För att öka möjligheten att förskriva appar köptes ett antal surfplattor av olika modeller in som under uppdraget kunde användas för utlåning till brukare som inte hade någon bärare att ladda ner appar i. De har varit frekvent utlånade. De appar som förskrevs under uppdragstiden valdes ut av hjälpmedelskonsulent/dakologoped. De uppfyllde behovet att kompensera för brukarens funktionsnedsättning. Uppdragsgruppen åkte till REDAH-dagarna (nationellt nätverk för kommunikation- och dataresurscenter) som hade många programpunkter om appar. Hjälpmedelskonsulent/DAKO-logoped sökte information bland genomförda app-projekt i landet, tog emot tips från kollegor, förskrivare och andra för att skaffa information om lämpliga appar att pröva i förskrivningsprocessen. Apparnas kvalitet och prestanda testades av hjälpmedelskonsulent, Dako-logopeder och tekniker. Arbetet med att hitta lämpliga appar pågick kontinuerligt under hela uppdragstiden. Antal utprovningar av appar inom kognition och kommunikation var runt 60 och 80 förskrevs. De flesta var för ios plattform och några var för android plattform. De appar som förskrevs under projektet analyserades och kategoriserades i ISO-koder. Utöver de utprovningar och förskrivningar av appar som gjordes har ungefär lika många erbjudits, men förskrivarna eller brukarna har tackat nej av olika anledningar. De flesta avstod av skälet att aktuella appar var så billiga att man valde att ladda ner själv eller att resvägen och tiden för utprovningen inte var värt besväret. I några fall förskrev traditionella hjälpmedel och då var appar inte aktuellt. Apparna som man tackade nej till analyserades och de flesta fanns inom ISO-koderna Ur och klockor och Inmatningsenheter. Förskrivarnas och brukarnas utvärdering analyserades, bil. 1 och 2. Önskemål framkom från förskrivare att få fortsätta att förskriva appar efter uppdragstidens slut och uppdragsgruppen understödde detta. Under våren 2014 beslutade verksamhetschefen på HMC att uppdraget skulle avslutas som planerat och att förskrivning av appar får fortsätta i avvaktan på Hjälpmedelsnämndens beslut. 4. Resultat 4.1 Appar i sortiment Ett begränsat och noggrant urval av appar föreslås vara möjliga att förskriva. Förskrivning av appar följer det standardiserade arbetssättet som redan finns för hjälpmedel i Halland. De följer Region Hallands hjälpmedelsanvisningar och följer ISO-koderna. 4

21 De ISO-koder som uppdragsgruppen föreslår för förskrivning av appar är: Almanackor, kalendrar och planeringssystem Programvara för närkommunikation Appar inom övriga ISO-koder valdes bort eftersom de är enklare, billigare och inte kräver några större anpassningar för att brukaren ska kunna använda dem. Hjälpmedelskonsulenten föreslås ansvara för sortimentet och besluta om att ta in ny app i sortimentet om det framkommer behov av detta samt om någon app ska förskrivas utanför sortiment. Samverkan med Dako förutsätts när det gäller kommunikationsappar. Projektgruppen bedömer att det initialt kan bli appar i sortimentet. 4.2 Kriterier för appar i sortiment Brukarens hjälpmedelsbehov omfattas av Hälso- och Sjukvårdslagens ansvar. Appen kompenserar en funktionsnedsättning. Appen behöver anpassas för brukarens behov. Hjälpmedlet kan vara komplicerat eller enkelt i sin utformning men kräver anpassning. Appen ingår i ISO Almanackor, kalendrar och planeringssystem eller Programvara för närkommunikation. 4.3 Hjälpmedelsanvisningarna Hjälpmedelsanvisningarna ändras enligt följande för att anpassas till förskrivning av appar. ISO-kod Almanackor, kalendrar och planeringssystem: Appar kan förskrivas och provas ut i samråd med Hjälpmedelscentrum. ISO-kod Programvara för närkommunikation: Appar kan förskrivas och provas ut i samråd med Hjälpmedelscentrum och Resurscentrum för Kommunikation Dako. 4.4 Sortimentsguide Den sortimentguide som finns på Hjälpmedelscentrums hemsida som stöd åt förskrivarna kompletteras med de utvalda apparna. 4.5 Appar i förskrivningsprocessen Förskrivarnas huvudprocess Förskrivaren ser ett behov av hjälpmedel hos brukaren. Behöver förskrivaren stöd i valet av hjälpmedel/app skickar denne en checklista för utprovning av kognitiva hjälpmedel, bil. 3 till HMC eller en remiss till Dako, bil. 4. Hjälpmedelskonsulent på HMC/Dakologoped bokar tid för utprovning på HMC/Dako och ber förskrivaren se till att brukaren har med sig aktuell surfplatta eller smartphone för eventuell nedladdning, bil. 5. På utprovning närvarar förskrivaren, brukaren och eventuellt dennes stödperson samt hjälpmedelskonsulent/dakologoped. Tekniker kan vara med på utprovningen eller vara tillgänglig per telefon för frågor. 5

22 Är surfplatta för utlåning aktuell, görs en förskrivning och brukaren gör en låneförbindelse, bil. 6. En förutsättning för att få låna är att brukaren är beredd att köpa en egen surfplatta efter lånetidens slut. Förskrivaren ansvarar för planering av inträning och uppföljning HMC s stödprocesser Upphandling Upphandling är inte aktuellt eftersom man inte uppnår tröskelvärdet för upphandlingskrav Specialanpassning Inte aktuellt Leverans, montering och installation Leveransen består av nedladdning av appen i brukarens egen surfplatta eller smartphone. Det gör antingen förskrivaren via länk eller tekniker vid utprovningstillfället eller vid ett senare tillfälle. Detta beror på vilket betalningssystem som väljs, se sid kap 4.6. Enligt övergripande riktlinjer i hjälpmedelsanvisningarna är HMC skyldig att tillhandahålla bruksanvisning på svenska. Detta inbegriper användarmanual. Eftersom den sällan finns för appar skriver hjälpmedelskonsulent/logoped en sådan för respektive app Förebyggande och avhjälpande underhåll Förebyggande underhåll är inte aktuellt. Inte heller avhjälpande eftersom apparna är och föreslås vara försäljningshjälpmedel Rekonditionering och lagerhållning Inte aktuellt, appen återanvänds inte Utbildning Om ett urval av appar kan förskrivas i Halland finns det behov av att erbjuda utbildning till förskrivare, dels om appar och deras funktion, dels om rutiner och regelverket. Idag kan förskrivarna få utbildning i kognitiv anpassning av bäraren. 4.6 Två sätt att utföra betalning och leverans av appar 1. HMC sköter artikelupplägg och betalning. Under uppdragstiden användes det här betalningssystemet. Med det här sättet sköts hantering manuellt och nya arbetsuppgifter kan tillkomma. Nackdelarna med det här systemet är att det blir ett stort administrativt arbete på HMC, felkällorna blir fler eftersom hanteringen är manuell och felen tar längre tid att spåra. Förskrivningsprocessen blir inte så smidig, det finns flera störningar på vägen. 6

23 Fördelarna är att man kan köpa app inuti app vilket kan krångla med andra leverantörer och förskrivaren och brukaren får hjälp att ladda ner appen direkt vid leveranstillfället. 2. Extern leverantör I dagsläget finns det minst två externa leverantörer som erbjuder leverans av appar. I framtiden kan det komma fler leverantörer. Leverantören har artikelnummer på apparna. Hanteringen blir lik ordinarie hjälpmedelsbeställning. Leveransen består av en länk och förskrivaren laddar ner appen till brukarens bärare. Fördelarna med det här systemet är att det går in i HMC s ordinarie inköpsprocess och att förskrivningsprocessen blir enklare. Utbudet av appar bestäms av HMC och leverantören ger en garanti på leveransen. Nackdelarna är att leverantörerna inte ger support på funktionerna i appen och att det kan vara problem med leverans till Androida plattformar. Uppdragsgruppen ser för- och nackdelar med båda sätten. 4.7 Ekonomi Betalning och uppföljning av kostnader hanteras på samma sätt som för övriga hjälpmedel. 4.8 Riskanalys Det finns ingen garanti att en kalender eller ett kommunikationshjälpmedel som ligger i en app är stabil. Vid uppdateringar av program kan funktioner i en app försvinna. Brukaren kan bli av med sina påminnelser eller det kommunikationsstödet som är inlagt. På utprovningarna rekommenderas brukarna att göra backup för att spara informationen om olyckan skulle vara framme. 4.9 Goda exempel Per är 24 år och har svårigheter med tidsuppfattning och har inte koll på vad som ska hända under dagen. Han har också nedsatt kommunikationsförmåga, använder tecken som stöd sparsamt men pratar inte med ord. På utprovningen valdes kalender-appen Memoboard och kommunikations-appen Widgit Go. Gör apparna någon skillnad för dig i vardagen? Beskriv. Jag har fått större förståelse vad som ska hända under dagen. Jag får vara med och påverka. På jobbet kan jag visa vem jag är och vad jag tycker om. Jag ser vad som ska hända under dagen. Jag vet vem som kommer och hämtar mig och vilken tid. Påverkar apparna din förmåga att utföra aktiviteter och/eller att vara delaktig? Jag har mycket större möjlighet att visa vem jag är och vad jag känner och tycker. Jag har tagit egna foton och bestämmer vilka som ska vara med i appen. Jag lade in bilder på filmer jag gillar. Jag kunde påverka mamma så att jag nu kan se TV och film i min surfplatta. 7

24 Övriga kommentarer Mammas kommentar: Det här hjälpmedlet är helt fantastiskt. Det är lätt att jobba med. Man kan snabbt ta ett kort och lägga in i både Memoboard och Widgit Go. Hans mobiltelefon med de här två apparna i blir ett hjälpmedel som är levande och är i förändring hela tiden. Då blir det användbart och spännande hela tiden. Vi märker att människor runt Per är intresserade och vill vara med och se och lära. Allt från små syskonbarn till farfar och farmor. Detta har gjort att Pers självkänsla har stärkts. Han vågar idag säga ord med munnen igen även om det är med tyst röst. Han använder även tecken som stöd. Alla olika kommunikationssätt samverkar. Tummen upp för dessa hjälpmedel. 5. Reflektioner och diskussion 5.1 Appar i sortiment Fördelar med att ha appar i sortimentet är att hjälpmedelssortimentet kompletteras. HMC möter förskrivarnas efterfrågan och brukarnas behov. Det finns en uppsjö av appar att tillgå och en liten del av dessa går att användas av personer med kognitiva eller kommunikativa funktionsnedsättningar. Genom att använda formella och informella nätverk som provar och utvärderar ny teknik i hjälpmedelssammanhang, bevaka utvalda konferenser och utbildningar och hålla sig välinformerad om forsning, projekt och annan utveckling i landet, kvalitetssäkras valet av appar som går att förskriva. En nackdel kan vara om appen krånglar och ingen support finns från leverantör. Leverantören hittills har varit Appstore/Google Play och de har inget ansvar för produkten. Tillverkaren av appen är inte alltid nåbar och det är inte säkert att tillverkaren uppdaterar apparna. Ofta är språket i appen och kommunikationen med apptillverkaren på engelska. Det finns sällan bruksanvisningar på svenska. När tillverkaren uppgraderar sin app finns risken att delar av brukarens inlagda information försvinner. Kontinuerlig bevakning av appar via olika kontaktnät behövs för att hålla en hög kvalitet av sortimentet. Det finns farhågor att hjälpmedel ur det ordinarie sortimentet försvinner då leverantören kanske anser att efterfrågan är för låg för att hålla sitt sortiment. Till exempel finns det ett fåtal kommunikationshjälpmedel som är nödvändiga för att ett fåtal personer ska få en kommunikation. De traditionella hjälpmedlen kan inte ersättas med en app. Vid genomgång av utvärderingarna framkommer att en app dels kan var kan vara ett lämpligt hjälpmedel för att täcka en brukares funktionsnedsättning dels vara ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ. Det är viktigt att ha kvar de traditionella hjälpmedlen i sortimentet. För Kalle fungerar appen men Stina har också motoriska svårigheter och kan inte hantera en pekskärm. I hennes fall väljs istället ett traditionellet hjälpmedel. Med andra ord finns inte många appar som är helt jämförbara med ett traditionellt hjälpmedel. Ibland kan det finnas ekonomiska fördelar med att förskriva appar 8

25 Brukarnas behov av hjälpmedel är så brett och så mångfacetterat att det inte går att välja bort några traditionella hjälpmedel till förmån för appar. Av samma anledning anser uppdragsgruppen att heller inte apparna kan väljas bort. 5.2 Appar som eget ansvar Uppdragsgruppen valde bort appar inom ISO-koderna Ur och klockor och Inmatningsenheter. De apparna är enklare och kräver inga stora anpassningar. De kan kompensera en funktionsnedsättning eller delaktighetsinskränkning, förskrivaren ger råd om att införskaffa lämplig app. Fördelar med att ha appar ur dessa ISO-koder som eget ansvar är att vården blir på lika villkor. Vissa personer med funktionsnedsättning bekostar sin griptång och en annan får själv ladda ner en timstock som app. Om dessa enkla appar skulle kunna förskrivas hade det blivit stor administrationskostnad vilket inte hade varit kostnadseffektivt. Uppdragsgruppen har resonerat om kriterier för vilka appar som ska finnas i sortiment. I vissa delar av landet har man ingen nedre kostnadsgräns för hjälpmedel; de anser att hjälpmedel inte ska kosta brukarna något. I andra delar har man en nedre gräns och den baseras bland annat på patientavgift. Uppdragsgruppen analyserade de brukare/förskrivare som valde att tacka nej till utprovning av appar. Den vanligaste anledningen var att man valde att ladda ner billiga appar själv samt att resekostnader och tiden för utprovning inte var värt besväret. Apparnas komplexitet och pris vägdes in när man tackade nej till utprovning. Några förskrev traditionella hjälpmedel och då var appar inte aktuellt. De appar som man valde att bekosta själv fanns oftast inom de ISO-koder som föreslås vara eget ansvar, se s Hjälpmedelsanvisningarna Uppdragsgruppen gick igenom anvisningarna för berörda ISO-koder. Anvisningarna anpassas för förskrivning av appar och ändring föreslås enligt kapitel Appar i förskrivningsprocessen Förskrivarens huvudprocess Förskrivarna äger huvudprocessen och i utvärderingarna framkom att den har upplevts som osmidig de gånger då utprovningen och nedladdningen av appen varit vid två olika tillfällen. Den här arbetsgången användes initialt under uppdragstiden men efter kritik från förskrivarna samordnade man i möjligaste mån utprovning och nedladdning. Det var positivt för både förskrivare, brukare och HMC/Dako HMC s stödprocesser Leverans, montering och installation Periodvis inom uppdragstiden har mycket tid gått åt till att reda ut, förstå och förklara de tekniska utmaningarna. Det har varit mycket problemställningar om just tekniken kring smartphones, surfplattor, appar och appar-i-appar. Stundtals har gruppen uppmanats att släppa fokus på tekniken då denna utmaning tenderat att ta överhand. 9

26 Inköpshanteringen sköttes manuellt av en hjälpmedelskonsulent med mycket bevakning och pappersarbete. Det tog mycket tid i anspråk och hanteringen var inte säker Uppdragsgruppen anser att det endast finns fördelar med att köpa hela tjänsten från extern leverantör Utbildning När det gäller appar behövs metodik och kunskap om funktionsnedsättningarna inom kognition och kommunikation. Apparna som föreslås ingå i sortimentet kräver anpassning, då brukarens komplexa funktionsnedsättning ska kompenseras. En del förskrivare har tillräcklig kunskap om detta medan andra behöver stöd av HMC/Dako. Om förskrivaren efterfrågar stöd kring anpassning, metodik och utbildning ingår det i HMC s/dakos uppdrag. 5.5 Framtiden I dagsläget används huvudsakligen två plattformar i smartphones/surfplattor och det är dessa som av naturliga skäl har ingått i appuppdraget. Utvecklingen går snabbt inom det här området och det är svårt att sia om framtiden. Både utbudet av plattformar och av appar kommer att förändras och det är viktigt att på olika sätt hålla sig à jour med utvecklingen. Flexibilitet, nyfikenhet och också klokskap behövs i beslut på alla nivåer. 6. Uppdragsgruppens förslag Efter att ha låtit brukare testa appar under ett drygt år ser uppdragsgruppen att appar kan komplettera sortimentet inom områdena kognition och kommunikation. Uppdragsgruppen föreslår att dessa kan förskrivas enligt resultatet ovan och att anvisningarna justeras, se kap Referenser Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet. Region Hallands mål för Hälso- och sjukvård Hjälpmedelscentrums verksamhetsplan Hjälpmedelsanvisningarna i Halland Hjälpmedel och konsumentprodukter Hjälpmedelsinstitutet. Förskrivning av appar och surfplattor i Sveriges landsting Resurscentrum för Datorbaserade Hjälpmedel i Skåne, DAHJM 8. Bilagor 1. Förskrivarens utvärdering 2. Brukarens utvärdering 3. Checklista för kognitiva hjälpmedel 4. Remiss till DaKo 5. Inför utprovning/nedladdning av appar 6. Låneförbindelse surfplatta 10

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM

Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Praktisk användning av appar och surfplattor för AKK på DAHJM Anja Morell Logoped och enhetschef, DAHJM Dataresurscenter, Lund Fotograf: Anna-Mi Wendel Sjuläns temadag, Eskilstuna, 23 april 2015 Dagens

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare.

Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. 2012-01-20 1 (5) BILAGA 4 DEFINITIONER TJÄNSTER Utprovning Med Utprovning avses att konsulent och/eller tekniker bistår förskrivare med experthjälp vid val av hjälpmedel för bestämd brukare. Anpassning

Läs mer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer

Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer 1(1) Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer Tid: Kl. 13-15 Plats: Böcklingen, Regionens hus Närvarande: Kristina Karlsson, ordf. HNH Rose-Marie Henriksson, vice ordf.

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre Kognitiva hjälpmedel punkt kom Eva Persson Birgitta Bjerre Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 2 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 3 5. Resultat... 8 6. Slutsatser och rekommendationer... 10

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr.

Prognosen för 2014 är beräknad till ett underskott på 700 tkr. MÅNADSRAPPORT Driftnämnden Öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd November 2014 UPPDRAG FRÅN HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSSTYRELSEN Produktion Sammanfattning och analys Produktionen ligger, totalt sett,

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Produktteamet 110908

Produktteamet 110908 Produktteamet 110908 Info från Produktteamet Upphandling Bälten och selar till rullstolar - ICF-krav klara, arbete med undergrupper pågår. Upphandling manuella rst - förskrivare börjar med ICFkrav v 38.

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 7 maj 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist DHR, Sune

Läs mer

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen

Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen Smarta telefoner, surfplattor och appar för kommunikation och kognition möjligheter och begränsningar Livets möjligheter 10 11 mars 2014 Appar och habilitering verktyg för kommunikation i vardagen 1 Detta

Läs mer

HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING

HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING Hjälpmedelsprogram Innehållsförteckning HJÄLPMEDELSPROGRAM Inledning 2 Lagstiftning 2 Syfte 2 Mål 2 Målgrupp 2 Uppföljning 2 Arbetsgrupp 2 Styrinstrument 3 HJÄLPMEDELSFÖRSÖRJNING 3 Samverkan 3 Gemensam

Läs mer

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden:

Datum Dnr. Under 2014 skall försök göras med ytterligare friare val inom följande områden: Ulla Mårtensson 044-3094121 ulla.martensson@skane.se Brukarsamverkan, Tolkanvändare Minnesanteckningar 2014-03-20 Tid: 2014-03-20, kl 13.00 15.45 Plats: Regionhuset, Malmö Närvarande: Kristina Olsson,

Läs mer

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2014-10-01 VOHJS14-040 HU-HOH14- Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Egenvårdsprodukter

Läs mer

Mål och inriktning 2014

Mål och inriktning 2014 Förslag Mål och inriktning 2014 Driftnämnden öppen specialiserad vård Hälsa och funktionsstöd I detta dokument redovisas driftnämndens mål och inriktningar för att genomföra det uppdrag för 2014 som nämnden

Läs mer

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd

Förskrivning av TENS-stimulator för personer med långvariga eller akuta smärttillstånd Dokumenttyp Rutin Dokumentägare Christina Norlén, Lena Steffner Starrin Ansvarig verksamhet Division HHR och Smärtcentrum 1 Fastställare Revision Giltig fr.o.m. Antal sidor 7 Giltig t.o.m. Jan Hultbäck

Läs mer

Välkomna till kurs om Kommunikations- och kognitionshjälpmedel

Välkomna till kurs om Kommunikations- och kognitionshjälpmedel Välkomna till kurs om Kommunikations- och kognitionshjälpmedel Hjälpmedelskonsulent Camilla Håkansson Leg logoped Pernilla Lundberg 10:00 Fika 12:00 Testa och prova Team Kommunikation och Kognition Camilla

Läs mer

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat?

Messa med symboler. Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Messa med symboler Hur har vi gjort och vad tycker de som provat? Margret Buchholz, Specialist i arbetsterapi inom habilitering och handikappomsorg vid DART Kommunikationsoch dataresurscenter. margret.buchholz@vgregion.se,

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde 1(2) 2014-09-01 LJ 2013/919 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde Bakgrund En översyn av regelverket för hjälpmedel

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering

Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering www.pwc.se Revisionsrapport Rebecca Lindström Granskning av intern kontroll avseende hjälpmedels hantering Region Halland Granskning av hjälpmedelshantering Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun. AnnSofi Tolversson Kommunrehab H-d Ann-Sofie Lundgren, HMC

Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun. AnnSofi Tolversson Kommunrehab H-d Ann-Sofie Lundgren, HMC Handikappverksamheten Datum 2010-10-05 Samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor, 2010-10-01 Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun Anna Olofsson, Fbg kommun Kerstin Kniberg,

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 2009-12-30 RAPPORT Anders Karlsson 2 bilagor Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 Inledning Den 23 november 2009 genomfördes en halvdagskonferens

Läs mer

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL

4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL 4. RIKTLINJER FÖR FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL FÖRSKRIVARE Med förskrivare avses det som tidigare benämndes ordinatör. I dessa riktlinjer är begreppet ordinatör ersatt med begreppet förskrivare. På samma

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Samverkansavtal 2013 kommun och LD Hjälpmedel. Sid 1((12) Bilaga 4. Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH. Dnr LD13/00 2013-01-22

Samverkansavtal 2013 kommun och LD Hjälpmedel. Sid 1((12) Bilaga 4. Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH. Dnr LD13/00 2013-01-22 Sid 1((12) Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH Sid 2((12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESKRIVNING AV TJÄNSTER OCH HUR DESSA BETALAS Sid 1 Bastjänster 3 Allmän information 3 Allmänna studiebesök

Läs mer

Protokoll Sortimentsgrupp

Protokoll Sortimentsgrupp Sortimentsgrupp Kommunikation Datum 140212 Tid 08.30-10.30 Plats Hjälpmedelscentrum Närvarande Kristina Pettersson, Kommunikationsmottagningen Rehabmedicinska kliniken Mari Karlsson, Kommunikationsmottagningen

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Anmälan avvikelse och reklamation

Anmälan avvikelse och reklamation Anmälan avvikelse och reklamation Fel, brist eller dröjsmål på en vara eller tjänst upptäcks Logga in i Websesam Välj Hjälpmedel Registrera avvikelse eller reklamation Skriv in patientens personnummer

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN

MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN MANUAL FÖR BESLUTSSTÖD METOD FÖR PRIORITERINGAR PÅ INDIVIDNIVÅ VID FÖRSKRIVNING AV HJÄLPMEDEL INOM LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Manualen har utarbetats inom Habilitering och hjälpmedel, Landstinget i Uppsala

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2015. Tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar kommunrehab inom vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra

Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Barn- och ungdomshabiliteringen Leva som andra Habilitering, råd och stöd Barn- och ungdomshabiliteringen i Västerbotten erbjuder habilitering samt råd och stöd till barn och ungdomar med utvecklingsstörning,

Läs mer

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det?

Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? Kognitivt stöd och hjälpmedel i vardagen - vad finns och hur funkar det? 2014-05-06 Maria Svahn, Petra Eklund Annika Sjöberg Hjälpmedelskonsulenter Arbetsterapeut 018-611 68 36 018-611 67 51 Kognition

Läs mer

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6)

Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) (4) 9.5-235ZO/zut-s Socialstyrelsen 2013-04-22 1(6) Projektplanför kadläggning av medicinskt ansvarig sjuksköterska(mas), medicinskt ansvarig för rehabilitering(mar), socialt ansvarig samordnare ochtillsynsansvarig

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Dalarna. Bilagor

Samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Dalarna. Bilagor Samverkansformer för hjälpmedelsverksamheten i Dalarna Bilagor Bilaga 1 Sammanfattning av de olika samverkansformerna Fråga/ Samverkansavtal/ Gemensam nämnd Kommunalförbund Kommunalt samverkansform interkommunala

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

Styrgruppen för HMC:s verksamhet

Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 19 mars 2013 Ekonomisk rapport Månadsbokslut februari 2013 Övergången till kommunal betalare Faktureringen i januari och februari Felen som uppstod Kontroll

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter

Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Råd till dig som möter personer med kommunikationssvårigheter Tänk dig att du befinner dig på resa i ett land där du inte talar språket. Du blir plötsligt sjuk och är hänvisad till ett lokalt sjukhus.

Läs mer

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin

Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Revisionsrapport Styrning och ledning av psykiatrin Christel Eriksson Cert. kommunal revisor Mars 2014 Sammanfattning PwC har fått uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Halland att granska

Läs mer

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-11-04 GNVO11-031 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensamma nämndens vård, omsorg och

Läs mer

Vissa frågor angående hjälpmedel

Vissa frågor angående hjälpmedel PM 2009-09-21 Avdelningen för juridik Vissa frågor angående hjälpmedel Bakgrund Kommunernas och landstingens kostnader för hjälpmedel uppgår i dagsläget till avsevärda belopp. Kostnaderna tenderar dessutom

Läs mer

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 2005-01-10 BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 1. Syfte Denna rutin styr regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtages vid flytt inom Sverige. Det landsting

Läs mer

NYHETER I websesam 2

NYHETER I websesam 2 NYHETER I websesam 2 Påloggningsinformation websesam 2 Av sekretesskäl måste Du logga in i gamla websesam 1 för att få information om hur Du loggar in i websesam 2. WebSESAM 1 och informationen når Du

Läs mer

Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om fritt val av hjälpmedel 1 2012-04-24 Handläggare: Hans Kihlström Åke Nilsson Regeringen Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om

Läs mer

Handi. För att livet ska funka

Handi. För att livet ska funka Handi För att livet ska funka Handi är ett hjälpmedel som fungerar som ett kognitivt stöd i vardagen. Handi hjälper dig att få struktur på din dag och dina rutiner. Handi är till för dig som behöver hjälp

Läs mer

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor.

Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Vem lånar e-böcker från bibliotekens hemsidor? Sammanställning av elibs webbenkät på bibliotekens hemsidor. Bakgrund elib, producent och distributör av e-böcker och leverantör av system för e-boksutlåning,

Läs mer

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen

Stimulera inte nära glomus caroticus, på halsen nära carotiskärlen Förskrivning av TENS-stimulator som personligt hjälpmedel TENS Transkutan Elektrisk Nervstimulering 1. Omfattning 1.1 Indikationer 1(5) 2008-0-19 TENS kan förskrivas för personer med långvariga eller akuta

Läs mer

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE

Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Region Stockholm Innerstad Sida 1 (8) 2014-05-22 Sjuksköterskor Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering Regel för Hälso och sjukvård: PERSONLYFT OCH LYFTSELE Sjuksköterskor och Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 21 augusti 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. Närvarande HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist

Läs mer

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård

Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård 2012-01-18 Omvärldsbevakning och förslag till organisation för hälsooch sjukvård Bakgrund För att klargöra hur den kommunala hälso- och sjukvårdens organisation ska utformas har socialförvaltningen samarbetat

Läs mer

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM

UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM UTBILDNINGSMATERIAL FÖR FÖRSKRIVARE I WEBSESAM Uppdaterad: 140113 websesam Utbildningsmaterial för förskrivare Har du frågor vänd dig i första hand till användarstödet på din arbetsplats. I andra hand

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Protokoll Sortimentsgrupp

Protokoll Sortimentsgrupp Sortimentsgrupp Sortimentsgrupp Kommunikation Datum 121205 Tid 08.30-11.45 Plats Hjälpmedelscentrum Närvarande Frånvarande Ann-Mari Pettersson, Lindah barn Helena Jonzon, Rörelse och Hälsa Victoria Granath,

Läs mer

Detta är DART. Detta gör DART. Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel. Utbildar inom AKK-området Forskar och utvecklar inom AKKområdet

Detta är DART. Detta gör DART. Utreder och provar ut kommunikationshjälpmedel. Utbildar inom AKK-området Forskar och utvecklar inom AKKområdet Detta är DART Västra Sveriges Kommunikations- och dataresurscenter Drottning Silvias Barn- och Ungdomssjukhus, SU Ligger på Kruthusgatan 17, granne med SPSM Team av administratör, arbetsterapeuter, datalingvist,

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer

Kognition-Teknik. Inga-Lill Boman leg arbetsterapeut, med dr Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus AB

Kognition-Teknik. Inga-Lill Boman leg arbetsterapeut, med dr Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus AB Kognition-Teknik Inga-Lill Boman leg arbetsterapeut, med dr Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken Danderyds sjukhus AB Tekniska hjälpmedel för kognition Nytt begrepp Definieras som en teknisk

Läs mer

Molntjänster -- vad är molnet?

Molntjänster -- vad är molnet? En e-bok från Visma Spcs Molntjänster -- vad är molnet? Vad du bör tänka på för att göra rätt val till ditt företag Molntjänster -- vad är molnet? En guide till att förstå molntjänster Innehåll Hänger

Läs mer

Bilaga 1. Prioriterade åtgärder

Bilaga 1. Prioriterade åtgärder Bilaga 1 Prioriterade åtgärder Innehåll 1 Inledning... 3 2 Fokusområden... 4 2.1 Jämlikhet och icke diskriminering... 4 2.2 Rätten att bli sedd och få förståelse för sin situation... 5 2.3 Allas rätt att

Läs mer

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby.

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby. STAMNINGSHJÄLPMEDEL I STOCKHOLM Sedan 1 februari 2009 får logopeder förskriva tekniska hjälpmedel till personer som stammar. Dock är det inte beslutat vilka av de fyra nedan beskrivna hjälpmedlen som kommer

Läs mer

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014

Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland. Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Utveckling av missbruks- och beroendevården i Halland Konferens; Kunskap till praktik 11-12 november 2014 Regional stödstruktur plattform i Halland Uppdragsgivare Chefsgrupp Halland Kommunchefer RD Kommunberedning

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Vid Ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för långvarig vård och service av medicinsk karaktär i hemmet från landstinget till

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

Glöm inte årsmötet, alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Glöm inte årsmötet, alla medlemmar är hjärtligt välkomna! Uppsala Mars 2013 Innehåll Vårens återstående cafékvällar... sid 2 Inbjudan till bowling... sid 3 Erbjudande från Föreningsgården Ekolnsnäs... sid 4 Inbjudan till retreat för medlemmar... sid 5 Rapport

Läs mer

Granskning av upphandlingsverksamhet

Granskning av upphandlingsverksamhet Revisionsrapport Granskning av upphandlingsverksamhet Yvonne Lundin Kristianstads Renhållnings AB, Kristianstads Biogas AB Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Syfte 2 1.3 Metod och

Läs mer

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg

Självhjälpsprogram för ADHD. Del 1 Att hitta din väg Självhjälpsprogram för ADHD Del 1 Att hitta din väg Välkommen till vårt självhjälpsprogram för ADHD. Detta program ger dig verktygen att använda din ADHD som en superkraft för att hitta till ett bra liv..

Läs mer

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel

Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Projekt Hitta och jämför hjälpmedel Konferens nikola.nu 2014-10-23 Innehåll 1. Om projektet 2. Hjälpmedelsdatabas 3. Tema hjälpmedel 4. När projektet är slut OM PROJEKTET ehälsa och Strategisk IT Bakgrund

Läs mer

déãéåë~ã=å ãåç=áåçã= Üà äéãéçéäëçãê ÇÉí=

déãéåë~ã=å ãåç=áåçã= Üà äéãéçéäëçãê ÇÉí= Proj nr: 2003/0457 Analys och verksamhetsutveckling Ulla-Britt Blomquist déãéåë~ãå ãåçáåçã Üà äéãéçéäëçãê ÇÉí i ÖÉëê~ééçêí ÇÉÅÉãÄÉêOMMP Hjälpmedelsinstitutet 2004 Text: Ulla-Britt Blomquist Informatör:

Läs mer

Om företaget Comai AB

Om företaget Comai AB Om företaget Comai AB Företaget grundades av personer med kompetens inom pedagogik, rehabilitering och kunskaper inom att utveckla produkter enligt principen design for all. Företaget har även fått innovationsutmärkelser

Läs mer

ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART

ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART ATT ANMÄLA EN KLIENT TILL DART En utredning på DART börjar alltid med en remissträff. På remissträffen bestämmer vi om vi ska arbeta med handledning eller gemensam problemlösning. Handledning innebär att

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2013 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2013 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2013 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) SFS 1982:763 två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. 1 (6) Patientavgifter 2015 - Förslag INLEDNING Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS)

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Gunilla Hjelm-Wahlberg Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet (LSS) Kortfattade anteckningar från dialogkonferens 2015-06-02 LÄGESRAPPORT (Elisabeth Höglund) Hälso- och

Läs mer

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården

Personaltäthetsmodellen. Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landstingens och regionernas personalresurser inom hälso- och sjukvården Landsting och regioner har behov av att hitta bra mått för uppföljning och jämförelser inom personalområdet. Jämförelser mellan

Läs mer

Större inflytande och delaktighet. Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel

Större inflytande och delaktighet. Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel Större inflytande och delaktighet Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Huvudförfattare: Martina Estreen Medförfattare: Dina Jacobson, Göran Bergquist,

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012

Video- och distansmöten. Webbenkät till beslutsfattare December 2012 Video- och distansmöten Webbenkät till beslutsfattare December 2012 1 Om undersökningen 2 Om undersökningen Syftet med undersökningen är att mäta åsikter hos beslutsfattare dvs. personer med ansvar för

Läs mer

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun

Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Rehabiliteringsprocessen Fastställd av vård- och omsorgsnämnden 2011-02-16 1(7) Elisabeth Fagerström 046-35 55 58 elisabeth.fagerstrom@lund.se Rehabiliteringsprocessen i Lunds kommun Bakgrund En utredning

Läs mer

Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011

Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011 Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011 en kartläggning genomförd våren 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Anna Lampel,

Läs mer