Ny teknik Uppdrag för Hjälpmedelscentralen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ny teknik Uppdrag för Hjälpmedelscentralen"

Transkript

1

2

3 Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare HH-HOH VOHJS VOHJS Nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Ny teknik Uppdrag för Hjälpmedelscentralen Förslag till beslut Förvaltningen föreslår den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel besluta enligt framskrivet förslag. 1. Utökning av Hjälpmedelscentralens uppdrag enligt följande: Ny teknik-produkt till exempel surfplatta eller smart telefon kan förskrivas inom kommunikationsområdet, för att ersätta och/eller komplettera röst, tal och språk Applikationer och styrsätt till en ny teknik-produkt till exempel surfplatta eller smart telefon kan förskrivas som ett alternativ till program och styrsätt till traditionella hjälpmedel Hjälpmedelscentralens hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker har uppdraget att erbjuda rådgivning och hjälp med anpassning av brukarens egna produkter. Betalning av rådgivning och anpassning sker genom tjänsteköp av huvudmannen vars förskrivare initierar och beställer tjänsten Brukare betalar applikationer själva upp till och med 300 kronor. Applikationer över 300 kronor ingår i Hjälpmedelscentralens sortiment och kan förskrivas. Bakgrund och ärendebeskrivning Teknikutvecklingen inom områdena information och kommunikationsteknik är snabb. Många tjänster i samhället bygger på ny teknik och tekniken öppnar nya möjligheter. Det finns produkter som lämpar sig bra för människor med funktionsnedsättning och produkterna bidrar till ett mer aktivt medverkande i samhället. Ett projekt har pågått på Hjälpmedelscentralen med syfte att ta reda på vad en utökning av sjukvårdshuvudmännens och Hjälpmedelscentralens uppdrag inom ny teknik skulle innebära avseende nyttan för brukaren samt konsekvenser för sjukvårdshuvudmännen och Hjälpmedelscentralen. Målgruppen för Landstinget Sörmland Habilitering & Hjälpmedel Ledningskansliet Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\tjut Ny teknik.docx Utskriftsdatum: :01 SID 1(2)

4 projektet har varit brukare i Sörmland med funktionsnedsättning inom områdena kognition, kommunikation och syn i behov av hjälpmedel. Produkterna som avses är smarta telefoner och surfplattor. Projektet har visat att brukare blir mer självständiga och användningen ökar om de får rådgivning och hjälp med att anpassa sina smarta telefoner eller surfplattor. Flera brukare har fått behov tillgodosedda med ny teknik vilka inte kan tillgodoses med traditionella hjälpmedel. Utbudet av produkter som alternativ till traditionella hjälpmedel medför en större valfrihet. Applikationer och inställningar i smarta telefoner och surfplattor är ett komplement till eller ett alternativ till traditionella hjälpmedel. Ärendets beredning Ärendet har beretts av beredningsgruppen för hjälpmedel och länsstyrgruppen för närvård samt av ledningskansliet Habilitering och Hjälpmedel i samverkan med projektledare och medarbetare i projektet Ny teknik. Brukarmedverkan har skett i projektet i form av en referensgrupp med representanter för brukarorganisationer. Förvaltningens ståndpunkt Tekniken utvecklas oerhört snabbt. Redan idag finns hjälpmedelsapplikationer att tillgå på marknaden. Den nya tekniken är redan här och ett oundvikligt framtida alternativ vid förskrivning av hjälpmedel. De applikationer som finns att tillgå för målgruppen är i de flesta fall gratis eller kostar under 300 kronor. Referensgruppen har framfört att brukarna själva kan bekosta vanliga applikationer som inte överstiger 300 kronor. Dator kan förskrivas inom kommunikationsområdet för att ersätta röst, tal och språk utifrån dagens regelverk. Dator skulle kunna ersättas med en smart telefon eller surfplatta i vissa fall, vilket medför en lägre kostnad för huvudmännen och en ökning av användbarheten hos brukare. Likaså bör styrsätt kunna provas ut och förskrivas till brukares egna surfplattor/smarta telefoner. Enligt nuvarande regelverk är detta endast möjligt till datorer. Konsekvenser Ny teknik-produkter är i de flesta fall billigare än traditionella hjälpmedel företrädesvis för att ny teknik-produkter är konsumentprodukter och att dessa är billigare än medicintekniska produkter vilket traditionella hjälpmedel klassas som. Ny teknik är ett utökat kompetensområde och detta innebär att kompetens/kunskap behöver inhämtas fortlöpande av hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker och förskrivare. Underlag Slutrapport Ny teknik 2014, Margareta Roos hjälpmedelskonsulent projektledare Tjänsteskrivelse ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\tjut Ny teknik.docx Utskriftsdatum: :01 SID 2(2)

5 Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare VOHJS Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Redovisning av projektet Ny teknik på Hjälpmedelscentralen Sammanfattning Under de senaste åren har teknikutvecklingen inom områdena information och kommunikationsteknik varit snabb. Många tjänster i samhället bygger på ny teknik och tekniken öppnar nya möjligheter. Det finns produkter som lämpar sig bra för personer med olika funktionsnedsättningar och det är viktigt att personer med funktionsnedsättningar har möjlighet att använda den nya tekniken för att aktivt kunna medverka i samhället. Syftet med projektet har varit att ta reda på vad en utökning av sjukvårdshuvudmännens och Hjälpmedelscentralens (HMC) uppdrag inom ny teknik skulle innebära avseende nyttan för brukaren samt konsekvenser för hälso- och sjukvårdshuvudmännen och HMC. Målgruppen för projektet har varit brukare i Sörmland med funktionsnedsättning inom områdena kognition, kommunikation och syn i behov av hjälpmedel. Produkterna som avses är smarta telefoner (smartphones) och surfplattor. Projekttiden med brukarärenden har varit mars-november Arbetsgruppen i projektet har arbetat fram en arbetsmodell för ny teknik-ärenden. Under projekttiden har 29 ärenden inkommit varav 23 ärenden bedömdes vara aktuella för ny teknik. Projektet har visat att brukare blir mer självständiga och användningen ökar om de får hjälp att anpassa sina smartphones eller surfplattor. Flera brukare har fått behov tillgodosedda via ny teknik vilka inte kan tillgodoses med traditionella hjälpmedel. Utbudet av produkter som alternativ till traditionella hjälpmedel medför en större valfrihet för brukaren. Applikationer (appar) och inställningar i smartphones och surfplattor är ett alternativ till eller ett komplement till traditionella hjälpmedel. De nya teknik-produkterna är inte alltid medicintekniska produkter utan konsumentprodukter dvs produkter som säljs och marknadsförs mot privatpersoner. De är inte testade med tanke på funktionsnedsättning. I dessa fall bör riskanalyser genomföras på konsumentprodukter som ska förskrivas. Tidsåtgång för utprovning av ny teknik-produkter är ungefär densamma, som för traditionella hjälpmedel, för både förskrivare, hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker. Kostnadsbesparing kan ses för alla ny teknik-ärenden i projektet jämfört med utprovning av traditionella hjälpmedel, företrädesvis för att konsumentprodukter är billigare än medicintekniska produkter. Landstinget Sörmland Habilitering & Hjälpmedel Sjukreseenheten Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\(2) Ny teknik tjänsteskrivelse docx SID 1(8) Utskriftsdatum: :40

6 Antal sörmlänningar som kan bli aktuella för insatser från HMC beräknas till ca 40 brukare per år i nuläget men en ökning förväntas i framtiden eftersom ny teknik öppnar nya möjligheter. En eventuell framtida stor ökning kan skapa dilemman mellan vad som är möjliga lösningar med ny teknik och tillgängliga resurser. Förutom detta kommer förskrivare att kunna serva brukare med tips på appar samt installationer i brukarnas egna produkter. Detta kräver uppdaterad kunskap och kompetens inom området hos förskrivarna. En förutsättning är också att utrustning i form av smarta telefoner och surfplattor köps in till förskrivarnas arbetsplatser. Kompetens/kunskap behöver fortlöpande inhämtas av hjälpmedelskonsulenter, hjälpmedelstekniker och förskrivare inom ny teknik-området. Hjälpmedelscentralens hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker behöver uppdaterad fördjupad utbildning för att hålla sig à jour och kunna erbjuda utbildningstillfällen och konsultation till förskrivare. Bakgrund Under de senaste åren har teknikutvecklingen inom områdena information och kommunikationsteknik varit snabb. Många tjänster i samhället bygger på den nya tekniken och den nya tekniken öppnar nya möjligheter. Det finns produkter som lämpar sig bra för personer med olika funktionsnedsättningar och det är viktigt att personer med funktionsnedsättningar har möjlighet att använda den nya tekniken för att aktivt kunna medverka i samhället. Den nya tekniken är redan här och är ett oundvikligt alternativ vid utprovning av hjälpmedel. Enligt hälso-och sjukvårdslagen ansvarar landstingen och kommunerna för hjälpmedelsförsörjningen. De flesta hjälpmedel som förskrivs är medicintekniska produkter och omfattas av tillhörande regelverk. En medicinteknisk produkt ska användas för att bland annat kompensera ett funktionshinder. Krav som ställs på dessa produkter är t ex CE-märkning. Det finns inget lagstadgat om vad som är ett hjälpmedel, vilket innebär att även så kallade konsumentprodukter kan användas som hjälpmedel. Konsumentprodukter är produkter eller varor som säljs och marknadsförs till privatpersoner. Dessa är inte testade med tanke på funktionsnedsättning. Den tekniska utvecklingen har gjort att gränsen mellan hälso- och sjukvårdens och kommunernas hjälpmedelsansvar och den enskildes egenansvar förändrats. Förskrivare och personal inom hjälpmedelsområdet har fått rollen att ge råd och rekommendationer om produkter som inte förskrivs men som kan användas för att kompensera en funktionsnedsättning. Landsting och kommuner är skyldiga att erbjuda en god och säker vård. Detta gäller även när konsumentprodukter erbjuds som hjälpmedel. Det innebär att riskanalyser ska genomföras på dessa produkter av förskrivare och medarbetare från Hjälpmedelscentralen innan de används. Exempel på konsumentprodukter är smartphones, surfplattor och datorer. Datorer finns sedan tidigare i Hjälpmedelscentralens sortiment. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\(2) Ny teknik tjänsteskrivelse docx SID 2(8) Utskriftsdatum: :40

7 Projektbeskrivning Projektorganisationen har bestått av projektledare, styrgrupp, projektgrupp med förskrivare från kommun och landsting, referensgrupp med representanter från brukarorganisationer samt arbetsgrupp med medarbetare från Hjälpmedelscentralen. Styrgrupp och projektgrupp har haft möten varje månad. Två möten i referensgruppen har genomförts. Projekttiden med brukarärenden har omfattat mars-november Metod Arbetsgruppen har arbetat fram en arbetsmodell/metod för Ny teknik-ärenden på HMC. Den ordinarie förskrivningsprocessen har varit utgångspunkten och använts för alla brukarärenden som inkommit. Förutom detta har särskilt framtagna dokument; ansökningsblankett, checklista samt de validerade bedömningsinstrumenten COPM och QUEST använts. Arbetsgruppen införskaffade, på olika sätt, fördjupad kunskap inom området för att kunna vara en resurs till brukare och förskrivare. Flera utbildningsinsatser till förskrivarna har erbjudits och genomförts av arbetsgruppen. Ärendegång Ärenden inkom efter behovsbedömning av förskrivare. Brukarna var, enligt regelverket, berättigade till hjälpmedel och i behov av hjälp från Hjälpmedelscentralens personal med inställningar eller applikationer för att kunna använda sin smartphone/surfplatta i aktiviteter i vardagen. Förskrivarna skickade in ansökan, checklista och bedömningsutfall enligt bedömningsinstrumentet COPM. Arbetsgruppen diskuterade ärendena på möten där planeringen av insatser gjordes. En första utprovning genomfördes med brukare med nätverk, förskrivare och Hjälpmedelscentralens personal. Behov av appar och inställningar i produkten diskuterades. Brukaren fick därefter hjälp med inställningar, nedladdning och användning av appar. Uppföljningar, flera för varje brukare, har gjorts för att få produkten att fungera i vardagen. Resultat/ Måluppfyllelse Under projekttiden har totalt 29 ärenden inkommit varav 23 ärenden bedömdes vara aktuella för ny teknik. Fördelningen har varit 15 kvinnor och åtta män med spridd åldersfördelning sju-70 år. Merparten har varit kognitionsärenden 13 st, följt av kommunikationsärenden åtta st samt ett skrivärende och ett synärende. Projektet har visat att brukare blir mer självständiga och användandet ökar, om de får hjälp att anpassa sina smartphones eller surfplattor. Flera brukare har fått behov tillgodosedda via ny teknik vilka inte kan tillgodoses med traditionella hjälpmedel. Den nya tekniken innebär fler alternativ och flexiblare lösningar vilket leder till ökad valfrihet. Ny teknik-produkterna är ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\(2) Ny teknik tjänsteskrivelse docx SID 3(8) Utskriftsdatum: :40

8 dock inte hjälpmedel i de flesta fall utan konsumentprodukter och då inte testade med tanke på funktionsnedsättning. Nytta kognitionsärenden; 13 ärenden inkom och elva av dem fick hjälp att klara av problem med aktiviteter i vardagen med appar eller inställningar i sina egna smartphones eller surfplattor. Nytta kommunikationsärenden; Åtta ärenden har varit aktuella. Tre brukare hade egna surfplattor och resterande fem brukare lånade surfplatta från Hjälpmedelscentralen för att prova om det är rätt anpassning. Se exempel på ärende i bilaga. Nytta skrivärende; Endast ett ärende inkom där brukaren haft nytta av appar i kombination med utprovning av traditionellt hjälpmedel. Nytta synärende; Olika appar har prövats för olika funktioner hos brukaren men endast en app fungerade. Traditionella hjälpmedel fungerade bättre och säkrare i detta fall. Antal sörmlänningar aktuella för ny teknik Uppgifter om antal sörmlänningar som kan vara aktuella för ny teknik har varit svår att få fram och uppskatta. Bedömningen från Hjälpmedelscentralen är att tillgången på resurser och möjligheten att ta ärenden för både förskrivare och HMC inte kommer att öka just nu. I och med detta ökar inte antalet brukarärenden totalt utan man kommer att ha samma antal brukare men lösningarna på problemen kan bli annorlunda med ny teknik. Det kan dock antas att trycket och behovet av ny teknik-lösningar kommer att öka i framtiden för både förskrivare och HMC vilket kan komma att skapa dilemman mellan möjligheter med ny teknik-lösningar och tillgång på resurser. Totalt 29 ärenden inkom under projekttiden på nio månader vilket motsvarar ca 40 nya ärenden per år i nuläget. Hjälpmedel hos brukare i juni 2014, vilka skulle kunna omfattas av ny teknik istället, är 345 st totalt. En del av dessa hjälpmedel har varit hos respektive brukare under lång tid och de befintliga hjälpmedlen kan i många fall vara den bästa lösningen istället för ny teknik för brukaren. Jämförelse kostnad ny teknik kontra traditionella tekniska hjälpmedel Projektet har visat att ny teknik-produkter i de flesta fall är billigare än traditionella hjälpmedel. För de 17 ärenden i projektet där ny teknik kunnat användas har en besparing kunnat ses i alla ärenden där ny teknik använts. Gällande kognitionsärenden har i elva fall installationer av appar och inställningar gjorts i brukarnas egenägda smartphones, apparna har varit gratis. Hjälpmedlet som skulle ha varit alternativet har en hyreskostnad på 518 kronor per månad vilket motsvarar 6216 kronor per år för huvudmannen. Förslaget är att arbetstidskostnaden ska debiteras för rådgivning och installationer, vid kognitionsärenden i genomsnitt 7 timmar à 500kronor, dvs en engångskostnad på 3500 kronor. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\(2) Ny teknik tjänsteskrivelse docx SID 4(8) Utskriftsdatum: :40

9 En Surfplatta eller en smartphone är en billigare lösning och en mer användbar produkt än en dator vid kommunikationsärenden. Vad gäller kommunikationsärenden har en besparing på i genomsnitt 4000 kr kunnat ses per ärende (åtta ärenden) vid användning av ny teknik. Kostnader för inköp av ny teknik-produkter tillkommer. Å andra sidan minskar uthyrningen av hjälpmedel och dess inköpskostnader. Resultatet från ett liknande genomfört projekt i Västmanland bekräftar att ny teknik ofta är en billigare lösning än traditionella hjälpmedel. Vunna erfarenheter i projektet Tekniken utvecklas oerhört snabbt. En beskrivning av marknadens utbud kan vara förändrad på en vecka eller månad. Redan idag finns hjälpmedelsappar att tillgå på marknaden. En sådan app är testad med tanke på funktionsnedsättning och riskanalyser är gjorda. Den nya tekniken är alltså redan här och ett oundvikligt framtida alternativ vid förskrivning av hjälpmedel. De appar som finns att tillgå för målgruppen är i de flesta fall gratis eller kostar under 300 kronor. Referensgruppen har framfört att brukarna själva kan bekosta vanliga appar som inte överstiger 300 kronor, att det är en rimlig gräns. Däremot befarar referensgruppen att många brukare inte har ekonomiska möjligheter att köpa en smartphone eller surfplatta och därmed inte få tillgång till den nya tekniken. Gränsen på 300 kronor har bedömts vara rimlig även i Västmanland och tillämpas där i nuläget. Dator kan förskrivas för kommunikation utifrån dagens regelverk, men skulle kunna ersättas i vissa fall med surfplatta eller smartphone, vilket medför en lägre kostnad för huvudmännen och en ökning av användbarheten av brukarna, då dessa produkter är lättare att ha med sig och använda. Likaså bör styrsätt kunna provas ut och förskrivas till brukares egna surfplattor/smartphones. Enligt regelverket är detta endast möjligt till datorer i nuläget. Projektets resultat har utmynnat i följande förslag: Förslag på utökat uppdrag för Hjälpmedelscentralen 1. När brukare behöver kommunikationshjälpmedel för att ersätta och/eller komplettera röst/tal eller språk ska en ny teknik-produkt, t ex surfplatta eller smartphone kunna förskrivas. 2. Applikationer och styrsätt till en ny teknik-produkt, t ex surfplatta eller smartphone, ska kunna förskrivas som ett alternativ till program och styrsätt till traditionella hjälpmedel. Avseende prisnivå föreslås att det gäller applikationer över 300 kronor och att de ska ingå i Hjälpmedelscentralens sortiment. 3. Hjälpmedelscentralens personal; hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker får uppdraget att erbjuda rådgivning och hjälp med anpassning av brukarens egna produkter. Brukarna betalar applikationerna själva upp till 300 kronor. Betalning av förskrivna appar över 300 kronor bör ske via ett säkert och enkelt sätt för brukare och personal. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\(2) Ny teknik tjänsteskrivelse docx SID 5(8) Utskriftsdatum: :40

10 Betalning av rådgivning och anpassning sker genom tjänsteköp av huvudmannen vars förskrivare initierar och beställer tjänsten. Tjänsten debiteras per timme (500 kr/timme för närvarande). 4. Arbetsgången ska vara den modell som arbetades fram i projektet och följa den ordinarie förskrivningsprocessen. Samtliga produkter som avses i ovanstående förslag omfattas av ISO-koder vilka är ett Landstingsansvar enligt Ädelöverenskommelsen mellan Landstinget och länets kommuner Konsekvenser av eventuellt utökat uppdrag Brukare För brukarna innebär ny teknik ökad självständighet, ökad användning, nya möjligheter och ökad valfrihet. De nya teknik-produkterna är oftast inte hjälpmedel utan konsumentprodukter och därmed inte testade med tanke på funktionsnedsättning. Riskanalyser av tilltänkta produkter måste göras för att säkerställa produkternas säkerhet för den enskilde brukaren. HMC och förskrivare kan i samverkan ombesörja riskanalyser på konsumentprodukter. Förskrivare Den nya tekniken innebär ett utökat kompetensområde och teknikutvecklingen måste följas. Förskrivarna kommer att behöva fortlöpande utbildningsinsatser från HMC, samt ha tillgång till utrustning; surfplattor och smartphones på sina arbetsplatser för att förbereda sig och upprätthålla kunskap inför möten med brukare i behov av ny teknik. Förskrivarna kommer att behöva hålla sig à jour med både ny teknik-produkter och traditionella hjälpmedel. Utökning av uppdrag innebär inte utökad tid för brukarna utan fler alternativ och flexibla lösningar kommer att finnas att tillgå. Sjukvårdshuvudmännen Behovet av ny teknik för att klara vardagliga aktiviteter kommer förmodligen att öka i takt med en äldre befolkning och att den nya tekniken utvecklas väldigt snabbt vilket öppnar nya möjligheter. En stor framtida ökning kan skapa ett dilemma utifrån vilken ny teknik som finns att tillgå för att tillgodose behov kontra tillgängliga resurser hos Hjälpmedelscentralen och hos förskrivare. Ett eventuellt utökat uppdrag för sjukvårdshuvudmännen och Hjälpmedelscentralen kommer att kräva inköp av utrustning; smartphones och surfplattor till förskrivares arbetsplatser. Om förslaget om debitering från HMC, avseende rådgivning och anpassning av brukarnas egna produkter antas, medför detta en kostnad för huvudmännen. Hjälpmedelscentralen Ny teknik innebär ett utökat kompetensområde vilket kräver ny kunskap och upprätthållande av kunskap. Hjälpmedelscentralens personal måste kunna erbjuda utbildning till förskrivare och hålla sig à jour med både ny teknik och traditionella hjälpmedel. Någon utökad tid för utprovning till brukare har inte kunnat ses i projektet. Det handlar om samma brukare men det kommer att finnas fler alternativ och flexibla lösningar att välja på. HMC:s hjälpmedelskonsulenter och hjälpmedelstekniker, inom området ny teknik, behöver fördjupad kompetens ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\(2) Ny teknik tjänsteskrivelse docx SID 6(8) Utskriftsdatum: :40

11 fortlöpande för att kunna vara en resurs till brukare och förskrivare. Ny kunskap inhämtas via mässor, konferenser samt genom nätverket i regionen. Support och stöd från tillverkaren fungerar inte på samma sätt som från traditionell hjälpmedelstillverkare. Inköp, lagerhållning och återanvändning av applikationer och tjänster kräver nya sätt av hantering inom hjälpmedelsverksamheten. Kostnader Projektet har visat att ny teknik-produkter i de flesta fall är billigare än traditionella hjälpmedel. För de 17 ärenden i projektet där ny teknik kunnat användas har en besparing kunnat ses i samtliga fall där ny teknik använts. Exempelvis kostar en surfplatta ca 6000 kr i inköp. Enligt framlagt förslag skulle den kunna ersätta en samtalsapparat (traditionellt hjälpmedel för kommunikation) som kostar ca kr i inköp om regelverket förändras så att surfplattor är möjliga att förskriva. Uthyrningskostnaden av traditionella hjälpmedel kommer att minska för huvudmännen. Däremot behöver utrustning i form av surfplattor, smartphones och appar att köpas in till förskrivarnas arbetsplatser. En ny kostnad för debitering av rådgivning och installationer i brukarnas egna produkter tillkommer om föreliggande förslag beslutas. Kostnaden beräknas till en engångskostnad på 3500 kronor baserat på en tidsåtgång av sju timmar för rådgivning, installation/anpassning samt uppföljning för ett kognitionsärende med dagens timdebitering. Projektet har visat att sju timmar är en realistisk genomsnittlig tidsåtgång för kognitionsärenden. Tidsåtgången för kommunikationsärenden uppskattas till ca fem timmar vilket skulle innebära en engångskostnad på 2500 kronor för huvudmannen. Beräknat antal sörmlänningar aktuella för ny teknik Denna uppgift har varit svår att få fram och uppskatta. Bedömningen från Hjälpmedelscentralen är att tillgången på resurser och möjligheten att ta ärenden för både förskrivare och HMC inte kommer att öka. I och med detta ökar inte antalet brukarärenden totalt utan man kommer att ha samma antal brukare men lösningarna på problemen kan bli annorlunda med ny teknik. Totalt 29 ärenden/förfrågningar inkom till HMC under projekttiden på nio månader, vilket motsvarar ca 40 nya ärenden per år i nuläget. Hjälpmedel, vilka skulle kunna ersättas av ny teknik, hos brukare är i nuläget 345 st. Den bästa lösningen är dock inte alltid ny teknik utan det kan också vara traditionella hjälpmedel eller en kombination av båda. Ärendets beredning Ärendet har beretts av beredningsgruppen för hjälpmedel och länsstyrgruppen för närvård, samt av ledningskansliet Habilitering och Hjälpmedel i samverkan med projektledare och medarbetare i projektet Ny teknik. Brukarmedverkan har skett i projektet i form av en referensgrupp med representanter för brukarorganisationer. Underlag Slutrapport Ny teknik, 2014, Margaretha Roos, hjälpmedelskonsulent projektledare. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\(2) Ny teknik tjänsteskrivelse docx SID 7(8) Utskriftsdatum: :40

12 ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\(2) Ny teknik tjänsteskrivelse docx SID 8(8) Utskriftsdatum: :40

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

Diarienummer: VOHJS14-037 HU-HOH14-166 Delårsrapport 2 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Delår 2 2014 Hjälpmedelscentralen Ett öppet och hållbart landsting för jämlik hälsa, mångfald och valfrihet

Läs mer

Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-10-17 VOHJS14-037 23 Delårsrapport 2, 2014 för Hjälpmedelscentralen Gemensamma nämndens vård,

Läs mer

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. 32 Mobila trygghetslarm med GPS. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0053 32 Mobila trygghetslarm med GPS Nämndens för socialtjänst och vård

Läs mer

Förskrivare av synhjälpmedel

Förskrivare av synhjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2013-11-14 HH-HOH13-167 VOHJS13-047 Förskrivare av synhjälpmedel Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår den

Läs mer

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013

FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R VOHJS HU-HOH Beslutsunderlag 1. Patientsäkerhetsberättelse 2013 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-04-04 VOHJS14-021 HU-HOH13-052 12 Patientsäkerhetsberättelse 2013 för Hjälpmedelscentralen

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-11-04 GNVO11-031 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensamma nämndens vård, omsorg och

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2014-01-15 HH-HOH13-190-1 Ä R E N D

Läs mer

H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2012-11-16 Underlag för tjänsteutlåtande Svar på återremiss - Motion Vårdval även för barnhabilitering Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

17/16 Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen

17/16 Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(1) D A T U M D I A R I E N R 2016-04-22 NSV16-0022-3 17/16 Budgetunderlag för Hjälpmedelscentralen 2017-2019 Diarienummer: NSV16-0022

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsförvaltningen SID 1(6) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson Ledningskansli +46155245783 2013-09-12 HH-HOH13-116-1 Nämnden för habilitering och

Läs mer

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2014-10-01 VOHJS14-040 HU-HOH14- Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Egenvårdsprodukter

Läs mer

Kommittédirektiv. Fritt val av hjälpmedel. Dir. 2011:7. Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011

Kommittédirektiv. Fritt val av hjälpmedel. Dir. 2011:7. Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011 Kommittédirektiv Fritt val av hjälpmedel Dir. 2011:7 Beslut vid regeringssammanträde den 3 februari 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag på hur ett system för fritt val av hjälpmedel

Läs mer

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet:

Med ändring av tidigare lämnade uppdrag inom området beslutar regeringen att Socialstyrelsen ska genomföra följande uppdrag inom hjälpmedelsområdet: Regeringsbeslut II:15 2014-12-18 S2014/8959/FST Socialdepartementet Socialstyrelsen Rålambsvägen 3 106 30 Stockholm Uppdrag inom hjälpmedelsområdet Regeringens beslut Med ändring av tidigare lämnade uppdrag

Läs mer

Bilaga: Utdrag ur tjänsteutlåtande till Landstingsstyrelsen, Dnr LS-LED15-0577-2 Långsiktigt hållbar finansiering av regionalt stöd inom socialtjänst och vård Sammanfattning Sörmland behöver en långsiktigt

Läs mer

Remissyttrande - Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte - Rapport från Läkemedelsverket (S2011/8290/FS)

Remissyttrande - Insatser för att förbättra patientsäkerheten vid generiskt utbyte - Rapport från Läkemedelsverket (S2011/8290/FS) TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Elisabeth Johansson Aalbu Folkhälsocentrum +4616104894 2015-10-04 LS-LED15-1032-3 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M

Läs mer

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Karin Flyckt Samordnare av funktionshindersfrågor Förändrade roller på nationell nivå Hjälpmedelsinstitutet avvecklas statliga åtaganden går till

Läs mer

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

StoCKK. Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK - Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK tillhör Habilitering & Hälsa och är ett komplement till habiliteringens

Läs mer

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 2005-01-10 BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 1. Syfte Denna rutin styr regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtages vid flytt inom Sverige. Det landsting

Läs mer

Välkomna till. Framtidens roll som förskrivare

Välkomna till. Framtidens roll som förskrivare Välkomna till Framtidens roll som förskrivare Framtidens roll som förskrivare Program 09.00 09.15 Inledning och presentation 09.15 09.30 Fika 09.30 10.00 Fritt val av hjälpmedel 10.00 12.00 Förskrivarens

Läs mer

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa

FÖRSLAG. 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2013-04-05 VOHJS13-032 16 Aktivitetsplan för kommunal e-hälsa Gemensamma nämndens vård, omsorg

Läs mer

Appar i förskrivningsprocessen

Appar i förskrivningsprocessen Appar i förskrivningsprocessen Rapport från Hjälpmedelscentrums uppdrag att ta fram en modell för förskrivning av appar Halmstad den 11 augusti 2014 Henrik Lindstedt, avdelningschef Gunilla Motin, hjälpmedelskonsulent

Läs mer

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd

Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK Stockholm Center för Kommunikativt och Kognitivt stöd StoCKK är ett kompletterande stöd till habiliteringens basverksamhet. Vi arbetar med information, utbildning och konsultation inom kommunikativt

Läs mer

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) Södermalms stadsdelsförvaltning Stadsdelsdirektörens stab Tjänsteutlåtande Sida 1 (8) 2017-08-20 Handläggare Christina Koistinen Telefon: 08-508 12196 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-09-21 På lika

Läs mer

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå Kom och prova att prioritera hjälpmedel Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning Projekt 2011 2012 Behovsbaserat regelverk Tydliga

Läs mer

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning

27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-10-21 NSV16-0028-2 27/16 Överenskommelse om samverkan för trygg och effektiv utskrivning Diarienummer:

Läs mer

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen!

Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! Välkomna till oss på hjälpmedelscentralen! och kompetensområde nutrition Lite om regler, ansvar och olika roller s uppdrag Specialistkompetens Information och utbildning Försörjning av hjälpmedel Uppdraget

Läs mer

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Materialet är framtaget med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv Tankar och idéer för dig som är i behov av och använder hjälpmedel Hjälpmedel kvalitet ur ett brukarperspektiv

Läs mer

Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna i Sörmland

Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna i Sörmland MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande 2016-08-30 LS-LED15-0928-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S Motionssvar - Utveckla distriktssköterskemottagningarna

Läs mer

187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF

187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-12-08 LS-LED09-813 187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097

Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097 1(2) 22 februari 2006 HS 2004/0097 Hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag till uppdatering av Gotlands kommuns regelverk för hjälpmedel. HS 2004/0097 Uppdateringen består av: Förtydligande av riktlinjer kring

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Tjänsteutlåtande om regelverk för hörseltekniska hjälpmedel

Tjänsteutlåtande om regelverk för hörseltekniska hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Bäckarslöf Utvecklingsenheten +46155245350 2016-04-01 NSV16-0010-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi

Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Tjänsteskrivelse H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andren, förvaltningschef 2014-09-17 HU-HOH14-145 Nämnden för Habilitering och Utbildning Yttrande motion Färdtjänst i egen regi Bakgrund

Läs mer

FÖRSLAG. 26 Översyn av egenvårdsprodukter

FÖRSLAG. 26 Översyn av egenvårdsprodukter Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2014-10-17 VOHJS14-040 26 Översyn av egenvårdsprodukter Gemensamma nämndens vård, omsorg och hjälpmedel

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

Först lite om Myndigheten för delaktighet

Först lite om Myndigheten för delaktighet Först lite om Myndigheten för delaktighet Den 1 maj bildas Myndigheten för delaktighet (Mfd) Den bildas av Handisam och de delar av Hjälpmedelsinstitutet som bedöms vara statliga Verksamheter som inte

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar

Landstingsstyrelsens beslut. Ärendebehandlingskommentar Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-08-31 LS-LED10-452 155 Kultursamarbetet i länet. Uppdragsersättning för kartläggning av nuläget Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen bifaller

Läs mer

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen

Välkommen. Utbildning om nya förskrivningsprocessen 1 Välkommen Utbildning om nya förskrivningsprocessen Styrande dokument 2 3 Viktigare författningar Hälso- och sjukvårdslagen Patientsäkerhetslagen Lagen om medicintekniska produkter Lagen om offentlig

Läs mer

21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Primärvårdsnämnden PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-09-30 PVN16-0129-2 21/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

Läs mer

Styrgruppen för HMC:s verksamhet

Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 19 mars 2013 Ekonomisk rapport Månadsbokslut februari 2013 Övergången till kommunal betalare Faktureringen i januari och februari Felen som uppstod Kontroll

Läs mer

Etablering av ny vårdcentral i Strängnäs

Etablering av ny vårdcentral i Strängnäs TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Aina Nilsson Gemensamt Division Primärvård +46155247129 2015-10-10 PVN15-0165-1 Ä R E N D E G Å N G Primärvårdsnämnden M Ö T E

Läs mer

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård

Handlingsplan - Tillgänglighet och samordning för en mer patientcentrerad vård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Gunilla Carlson Kjell Utvecklingsenheten +46155247272 2015-09-22 LS-LED15-0830-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M Ö T

Läs mer

4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium

4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium 4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar att notera redovisad information

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Remissyttrande - Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, S2014/3698/FS

Remissyttrande - Slutrapport om receptbelagda läkemedel utanför förmånerna, S2014/3698/FS TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Claes Hammarlund Staben för regionala frågor +46155245742 2015-08-17 LS-LED15-0852-2 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen M

Läs mer

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland RUTIN 1 (1) Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland När det kommer till er kännedom att person folkbokförd på Gotland ska flytta till annan kommun/landsting/region och har personliga

Läs mer

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från

Samverkansavtal gemensam Hjälpmedelsnämnd mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län från RIKTLINJE 1 (7) Landstinget Västmanland och länets kommuner Arboga, Fagersta, Hallstahammar, Kungsör, Köping, Norberg, Sala, Skinnskatteberg, Surahammar och Västerås har träffat följande överenskommelse

Läs mer

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden

Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden Yvonne Sommerfeldt Biträdande Verksamhetschef Hjälpmedel 046-770941 Yvonne.Sommerfeldt@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-28 Dnr 1202124 1 (5) Habiliterings- och

Läs mer

Förslag till nytt beslut om hjälpmedelsavgifter på LSS- och psykiatri-boenden

Förslag till nytt beslut om hjälpmedelsavgifter på LSS- och psykiatri-boenden Datum Vårt diarienummer Sida 2016-08-11 2016/1736 1(4) Er beteckning Vår adress Sociala sektorn Borlänge kommun Adress Omsorgsnämnden Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Moa Nordlund

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt

132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt Landstingsstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-24 LS-LED15-0959-4 132/16 Motionssvar - Erbjudande om moderna betalningssätt Diarienummer: LS-LED15-0959 Behandlat av Mötesdatum

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Nämnden för samverkan kring socialtjänst och vård PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-05-27 NSV16-0024-3 21/16 Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård Diarienummer: NSV16-0024

Läs mer

Hjälpmedels- verksamhet i samverkan 20130101-20161231

Hjälpmedels- verksamhet i samverkan 20130101-20161231 Hjälpmedels- verksamhet i samverkan 20130101-20161231 Ansvarsfördelning medicintekniska produkter Kommunen ansvarar för hjälpmedel för rörelsehinder ex förflyttning, omvårdnad hjälpmedel för kognitivt

Läs mer

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde 1(2) 2014-09-01 LJ 2013/919 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde Bakgrund En översyn av regelverket för hjälpmedel

Läs mer

HKB har gjorts på motionen.

HKB har gjorts på motionen. Landstingsstyrelsen PROTOKOLL 2008-12-16 LS-LED07-302 153 Hjälpmedel till personer med läs- och skrivsvårigheter. Motionssvar. LF Landstingsstyrelsens förslag till landstingsfullmäktige 1. Motionen bifalls.

Läs mer

Motionssvar - Låt landstingsanställda ge blod på arbetstid

Motionssvar - Låt landstingsanställda ge blod på arbetstid MOTIONSSVAR SID 1(3) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A TU M D IA R IEN R 2016-01-07 LS-LED15-0955-5 Ä R EN D EG Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige MÖ TES D A TU M Motionssvar

Läs mer

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé

Motionssvar - Om privat drift av sjukhuscafé TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Sölvi Johansson 2011-09-12 LS-LED10-344-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens arbetsutskott Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

3 Hälsoundersökning på arbetstid

3 Hälsoundersökning på arbetstid KALLELSE 2013-10-10 D I A R I E N R 3 Hälsoundersökning på arbetstid Diarienummer: LS-LED13-118 Dokument: LS-LED13-118-3 Handläggare: Marie Johnsson Godkänt av: Solveig Lampe, Personaldirektör, 2013-10-10

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Beslutad av Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2005 12 09 (Utgåva 2 rev 2007-12-07) (Utgåva 3 rev 2011-10-14) Dnr LK/111747 1(7) Hjälpmedelnämnden

Läs mer

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT

PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET SOFINT Ansökan Datum 2015-07-16 Sida 1(1) Individ- och familjeomsorgen Daniel Åhnberg danielo.ahnberg@hellefors.se Mari Grönlund SOFINT c/o Lindesbergs kommun 711 80 Lindesberg PROJEKTANSÖKAN TILL SAMORDNINGSFÖRBUNDET

Läs mer

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland

37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat våld och förtryck i Sörmland Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED15-1149-8 37/16 Yttrande över motion - Vi behöver ett resurscentrum mot hedersrelaterat

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

6/16 Landstingets idéstipendium - Byte till kvalitetspris, stadgar, kriterier och handläggning

6/16 Landstingets idéstipendium - Byte till kvalitetspris, stadgar, kriterier och handläggning Landstingsstyrelsens personalberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-03-23 LS-LED16-0376-2 6/16 Landstingets idéstipendium - Byte till kvalitetspris, stadgar, kriterier och handläggning

Läs mer

Utredning konsekvenser av att införa träkort istället för dagens passagekort

Utredning konsekvenser av att införa träkort istället för dagens passagekort TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Jonas Jensen Säkerhetsenheten (2) +46701761140 2014-01-14 HBN13-022-4 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T E S D A T U

Läs mer

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018

Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans diagnostik och hälsa 2018 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-02 HNH170005 Hälsa och funktionsstöd Rose-Marie Persson Områdeschef Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel Hjälpmedelsuppdrag till driftnämnden ambulans

Läs mer

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård

Regional handlingsplan social barn- och ungdomsvård TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Johan Karlsson Administrativa enheten +46155245000 2016-05-19 NSV16-0024-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för samverkan kring socialtjänst

Läs mer

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård.

Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Regionalt stöd till struktur för kunskapsutveckling och samverkan inom socialtjänst/hälso- och sjukvård. Länsstyrgruppen gav den 24 oktober 2014 en arbetsgrupp, bestående av Monika Agnedal, Inger Eklind

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR. Plats: Åsa Folkhögskola, Sköldinge

MINNESANTECKNINGAR. Plats: Åsa Folkhögskola, Sköldinge Habilitering & Hjälpmedel D A T U M 2016-08-23 D I A R I E N R MINNESANTECKNINGAR Minnesanteckningar Datum: 2016-08-23 Tid: 13.15-16.15 Plats: Åsa Folkhögskola, Sköldinge Närvarande: Peter Svedin, HMC

Läs mer

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP

Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP 2013-04-02 Rev 2015-08-10 Riktlinje 19 gällande medicintekniska produkter MTP Styrdokument Lagen om medicintekniska produkter ( 1993:584 ) Socialstyrelsen föreskrifter om användning av medicintekniska

Läs mer

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige

Motionssvar - Ökad valfrihet inom slutenvården inom EU och Sverige MOTIONSSVAR SID 1(4) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1643-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker

Motionssvar - Minska kostnaderna för politiker MOTIONSSVAR SID 1(2) Monica Johansson (S) Landstingsstyrelsens ordförande D A T U M D I A R I E N R 2016-03-21 LS-LED15-1630-4 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige M Ö T E S D

Läs mer

4/16 Ansökan om att etablera familjecentral

4/16 Ansökan om att etablera familjecentral Landstingsstyrelsens hälsovalsberedning PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-02-02 LS-LED15-1473-2 4/16 Ansökan om att etablera familjecentral Diarienummer: LS-LED15-1473 Behandlat

Läs mer

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens

Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Förskrivning av personliga hjälpmedel, ansvar och kompetens Rutin/gäller för Äldreomsorgen, Funktionshinderverksamheten Borås Stad Namn/ämne ex När brukare inte öppnar dörren 1 Ur Borås Stads Styr- och

Läs mer

Landstinget Sörmlands miljöstipendium 2015

Landstinget Sörmlands miljöstipendium 2015 TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Angelika Medgyes Miljöenheten +46738681545 2015-08-20 LS-LED15-0410-15 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsens hållbarhetsberedning

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer

Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Kartbild över samverkansgrupper och mötesformer Uppdraget Länsstyrgruppen i Sörmland tillika beredningsgrupp åt länets gemensamma nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel VOHJS, har fått i uppdrag att

Läs mer

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut

FÖRSLAG. Nämndens för socialtjänst och vård beslut Gemensam nämnd för samverkan kring socialtjänst och vård FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R 2015-05-22 SOVIS15-0047 25 Delårsrapport 1, 2015 för Vård- och Omsorgs College Nämndens

Läs mer

22. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet

22. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 25 (26) 2014-04-28 Ks 22. Avtal om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet tillägg Dnr 2014/242-770 Kommunfullmäktige beslutade 2011-09-26, 207 att ställa sig bakom

Läs mer

För nedanstående projekt har Handikappförbunden beviljats från Allmänna arvsfonden för projektår ett, av ett treårigt projekt.

För nedanstående projekt har Handikappförbunden beviljats från Allmänna arvsfonden för projektår ett, av ett treårigt projekt. Projektbeskrivning Inledning Handikappförbunden är ett partipolitiskt och religiöst obundet samarbetsorgan för rikstäckande handikappförbund. Vi representerar 43 medlemsförbund med sammanlagt ca 480 000

Läs mer

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Landstingsfullmäktiges beslut. Landstingsstyrelsens förslag bifölls. - PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2010-04-20 LS-LED09-696 48 Dags för gratis HPV vaccin även till länets pojkar! Motionssvar Ärendet behandlades. Landstingsfullmäktiges beslut Landstingsstyrelsens förslag bifölls.

Läs mer

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet Sida 1 (5) 2014-09-25 Handläggare Kjell Carlsson, Britt-Marie Johansson Telefon: 08-508 12 000 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2014-10-23 Hälso- och sjukvård i bostad med särskild service och daglig verksamhet

Läs mer

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest

Särskild medlemsinsats till Kommuninvest TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(5) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mats Widén Ekonomistaben +46155245345 2015-09-21 LS-LED15-1252-1 Ä R E N D E G Å N G Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige

Läs mer

Yttrande över betänkande Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupper

Yttrande över betänkande Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupper Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH SJUKVÅRDS- 1 (4) NÄMNDEN 2011-08-30 p 7 Handläggare: Lena Johnsson Yttrande över betänkande Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör

Läs mer

Beslutsstöd för prioritering på individnivå vid förskrivning av hjälpmedel. Utbildning för metodstödjare 6 och 20 oktober 2016

Beslutsstöd för prioritering på individnivå vid förskrivning av hjälpmedel. Utbildning för metodstödjare 6 och 20 oktober 2016 Beslutsstöd för prioritering på individnivå vid förskrivning av hjälpmedel Utbildning för metodstödjare 6 och 20 oktober 2016 Historik om beslutsstödet Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (HI) diskuterade

Läs mer

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43)

På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen (SOU 2017:43) YTTRANDE Vårt ärendenr: 2017-09-13 Sektionen för hälso- och sjukvård Emma Everitt Socialdepartementet 10333 STOCKHOLM På lika villkor! - delaktighet, jämlikhet och effektivitet i hjälpmedelsförsörjningen

Läs mer

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter

Riktlinjer för Medicintekniska Produkter RIKTLINJE RUTIN Dokumentnamn Riktlinje för Medicintekniska Produkter Framtagen och godkänd av: Eva-Karin Stenberg Charlotte Johnsson Medicinskt ansvarig sjuksköterska Gäller from: 140122 Gemensam med Regionen:

Läs mer

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten

Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Dagens program Urininkontinens - Katarina Ekman, Gynekolog Falu lasarett Gagnefs kommun - Förbättringsarbetet Toarätten Nätverkets uppdrag, nätverksträff 16 maj 2013 Vårdprogram och rutiner synpunkter

Läs mer

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt

för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt Omvårdnadsförvaltningen 2013-12-03 SID 1 (10) Samverkansrutiner för rehabilitering och funktionsbevarande arbetssätt SID 2 (10) Detta dokument har tagits fram under 2012 och 2013 av en arbetsgrupp med

Läs mer

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd för en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning Landstingsstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott PROTOKOLLSUTDRAG SID 1(2) D A T U M D I A R I E N R 2016-08-31 LS-LED16-1133-3 30/16 Rekommendation till landsting och regioner om deltagande i och stöd

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer