Egenvårdsprodukter och anpassade produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenvårdsprodukter och anpassade produkter"

Transkript

1

2

3

4 Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare VOHJS HU-HOH14- Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Förslag till beslut Förvaltningen föreslår den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel besluta enligt framskrivet förslag 1. Hjälpmedelscentralen upphör att tillhandahålla egenvårdsprodukter. 2. Begreppet anpassade produkter tas bort och övergår till att definieras som samhällsbetalda hjälpmedel. Bakgrund och ärendebeskrivning Hjälpmedelscentralen ansvarar för försörjningen av hjälpmedel till länets invånare. I avgiftssammanhang delas hjälpmedel i Sörmland in i tre olika kategorier. Samhällsbetalda hjälpmedel bekostas helt av huvudmannen, kommun eller landsting. För ett fåtal av dessa hjälpmedel utgår en egenavgift för vuxna brukare. Anpassade produkter är hjälpmedel som även icke funktionsnedsatta personer använder i sin dagliga livsföring men som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning. Avgift för anpassad produkt debiteras både barn och vuxna. Begreppet anpassade produkter har ingen motsvarighet i andra län. Egenvårdsprodukter. Med egenvårdsprodukter avses hjälpmedel som personer normalt bekostar själv. De är produkter inom aktivitetsområdena äta, dricka, hushåll och personlig vård. Dessa produkter tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen via förskrivare. Brukaren erhåller en faktura i efterskott från Hjälpmedelscentralen. Produkten ägs av brukaren. Ingen kostnad tas ut av barn tom 19 år. År 2006 beslutade dåvarande Gemensam nämnd för Hjälpmedel att Hjälpmedelscentralen skulle fortsätta att tillhandahålla egenvårdsprodukter, dock utan subvention från huvudmännen. Nämnden konstaterade också att målsättningen på sikt var att dessa produkter skulle vara tillgängliga för medborgarna på den öppna marknaden. En översyn av egenvårdsprodukter inom det rörelsetekniska området gjordes Resultatet blev att produkter som förskrivits fem gånger eller mindre det senaste året togs bort. Totalt togs 20 produkter bort. Landstinget Sörmland Habilitering & Hjälpmedel Ledningskansliet Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\tjut Egenvårdsprodukter.docx Utskriftsdatum: SID 1(3) :57

5 Enligt förskrivningsprocessen från Hjälpmedelsinstitutet 2011 innebär egenansvar följande; Om patientens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar är han eller hon hänvisad till att själv köpa produkten inom sitt egenansvar. Patienten ansvarar då för inköp, eventuella justeringar, service, underhåll och försäkring etc. Förskrivaren har en viktig roll att bistå med information, råd och rekommendationer om produkter. Det är sjukvårdshuvudmännen dvs. landsting eller kommun som definierar vilka hjälpmedel som ska ingå i hälso- och sjuvårdens ansvar. Vad som betraktas som hjälpmedel i ett län behöver därför inte göra det i ett annat. Det är numera vanligt att vissa enklare hjälpmedel inte tillhandahålls inom hälso- och sjukvården. Den första januari 2014 införde Hjälpmedelscentralen en ny prismodell. Den nya modellen innebär en kostnadsbaserad prissättning där, förutom inköpskostnaden, även hanterings-, lager-, service- och andra indirekta kostnader ingår. Syftet är att nå en mer rättvis prissättning och ökad transparens. Jämfört med tidigare innebär den nya modellen att vissa produkter blir billigare och andra dyrare. Egenvårdsprodukterna blir överlag dyrare på grund av att det nu också tas hänsyn till hanteringskostnaderna. Prissättningen med nya modellen gör att flera egenvårdsprodukter är betydligt dyrare än motsvarande produkt i öppna handeln. Efterfrågan på egenvårdsprodukter är liten. Det finns sammanlagt 71 egenvårdsprodukter i Sörmland och av dem har 49 produkter sålts i små volymer sedan Ärendets beredning Ärendet har beretts av beredningsgruppen för hjälpmedel, länsstyrgruppen för närvård samt av Hjälpmedelscentralen i samverkan med ledningskansliet Habilitering och Hjälpmedel. Förvaltningens ståndpunkt Det är liten efterfrågan och omsättning på egenvårdprodukter vilket leder till att inköpta produkter blir hyllvärmare. Tillgång på egenvårds-produkter har ökat på den öppna marknaden. Flera vanliga butiker säljer liknande produkter. De produkter som i Sörmland klassificeras som egenvårdsprodukter kräver inte hälso- och sjukvårdens kompetens för att provas ut.. Begreppet anpassade produkter kan sägas vara en konstruktion som inte används någon annanstans i Sverige. Produkterna kvarstår i hjälpmedelssortimentet med beslutade avgifter men klassificeras som samhällsbetalda Förvaltningens förslag är att: Hjälpmedelscentralen upphör att tillhandahålla egenvårdsprodukter. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\tjut Egenvårdsprodukter.docx Utskriftsdatum: SID 2(3) :57

6 Begreppet anpassade produkter tas bort och övergår till att definieras som samhällsbetalda hjälpmedel. Konsekvenser Konsekvenser om förändringarna genomförs innebär ett tydliggörande, där alla hjälpmedel som tillhandahålls är samhällsbetalda hjälpmedel, varav vissa är belagda med avgift för brukaren. Produkter som är ett egenansvar köps av brukaren själv. Hänvisning, till inköpsställen kommer att finnas tillgängliga såväl på Hjälpmedelscentralens hemsida som på Hitta och jämför hjälpmedel Underlag Tjänsteskrivelse Jenny Vokbus och Monica Lindström, Hjälpmedelskonsulenter Hjälpmedelscentralen ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\tjut Egenvårdsprodukter.docx Utskriftsdatum: SID 3(3) :57

7 Dnr: VOHJS Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Bakgrund Hjälpmedelscentralen (HMC) svarar för försörjning av hjälpmedel till länets invånare inom följande områden: Rörelseteknik, t ex rullstol, duschstol- och toalettstol, cyklar, säng, rollator och kryckkäpp Medicinsk behandling, t ex syrgasutrustning, inhalatorer och smärtbehandling med TENS Kommunikation, t ex datorbaserade samtalshjälpmedel, samtalsapparater, bildkommunikation och röstförstärkare Kognition, t ex bildstöd, klockor, kalender och handdator för struktur och påminnelse Inkontinens, t ex absorberande produkter, katetrar, urindroppsamlare och hygienunderlägg Syn, t ex glasögon, förstoringshjälpmedel och talande hjälpmedel Hörsel, t ex för förstärkning av TV-ljudet eller för att upptäcka att det ringer på dörren eller telefonen I avgiftssammanhang delas hjälpmedel i Sörmland in i tre olika kategorier Samhällsbetalda hjälpmedel: Bekostas helt av huvudmannen (kommun eller landsting). För ett fåtal av dessa utgår egenavgift för vuxna brukare. Egenavgiften debiteras månads- eller årsvis beroende på hjälpmedel. Landstinget ansvarar för kostnaden för kvalificerade hjälpmedel och kommunen för enklare hjälpmedel. Anpassad produkt: I denna grupp ingår produkter som även icke funktionshindrade använder i sin dagliga livsföring. Dessa produkter är dock särskilt anpassade för personer med funktionshinder och är därför oftast dyrare. Avgift för anpassad produkt debiteras både barn och vuxna. Begreppet anpassade produkter är något som det inte finns motsvarighet till i andra län. De produktområden där Sörmland klassat hjälpmedel som anpassade produkter är följande: Ur och klockor Almanackor, kalendrar och planeringssystem Cykel, barn- trehjulig, par, tandem, handdriven Cykel vuxen- trehjulig Telefoner högtalande Tandemcykel- synhjälpmedel Termometer- synhjälpmedel Egenavgifter och avgifter för anpassade produkter, se bilaga 1. 1

8 Dnr: VOHJS Egenvårdsprodukt: Med egenvårdsprodukter avses produkter som man normalt bekostar själv, produkter inom aktivitetsområden äta, dricka, hushåll och personlig vård. Dessa produkter tillhandahålls av HMC via förskrivare. Brukaren erhåller en faktura i efterskott från HMC. Produkten ägs av brukaren. Ingen kostnad för barn t o m 19 år. Egenvårdsprodukter finns inom: Rörelsetekniska hjälpmedel Synhjälpmedel Hörselhjälpmedel Begreppet egenvårdsprodukter infördes i Sörmland 2002 efter beslut av Hjälpmedelsnämnden. I praktiken genomfördes beslutet beslutade Hjälpmedelsnämnden att HMC skulle tillhandahålla egenvårdsprodukterna utan subvention från huvudmännen. Enligt beslutet ska brukare kunna få information om var motsvarande produkt kan köpas till ett lägre pris. En översyn av egenvårdsprodukter inom det rörelsetekniska området gjordes Resultatet blev att produkter som förskrivits 5 gånger eller mindre det senaste året togs bort. Totalt togs 20 produkter bort. Då regelverk för synhjälpmedel togs fram 2009 klassificerades vissa hjälpmedel som egenvårdsprodukter och anpassade produkter för att nå enlighet i avgifter oavsett brukares funktionsnedsättning. Målet var att egenvårdsprodukterna efter hand skulle finnas tillgängligt på öppna marknaden för alla beslutade Hörselvårdsmottagningen att akustisk förstärkning till telefon- och dörrsignal samt TV-hörlurar inte längre skulle vara samhällsbetalda hjälpmedel. Som en följd av beslutet har HMC tillhandahållit två egenvårdsprodukter: Akustisk förstärkning av dörrsignal samt TV- hörlurar. Förskrivningsprocessen angående egenvård Enligt förskrivningsprocessen från Hjälpmedelsinstitutet 2011 innebär egenansvar följande: Om patientens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar är han eller hon hänvisad till att själv köpa produkten inom sitt egenansvar. Patienten ansvarar då för såväl inköp av produkten, eventuella justeringar, service och underhåll, försäkring etc. Hälsooch sjukvården har inget ansvar för den inköpta produkten. Däremot har förskrivaren en viktig roll att bistå med information, råd och rekommendationer om produkter. Det är sjukvårdshuvudmannen, dvs. landsting/region eller kommun, som definierar och bestämmer vilka hjälpmedel som ska ingå i hälso- och sjukvårdens ansvar. Vad som betraktas som hjälpmedel i ett landsting behöver därför inte göra det i ett annat. Det är numera vanligt att vissa enklare hjälpmedel och/eller konsumentprodukter inte tillhandahålls inom hälso- och sjukvården. Ofta är det hjälpmedel som används för personlig vård, t.ex. att tvätta sig, att klä sig, att äta och dricka. Det är produkter som många personer med eller utan funktionsnedsättning kan ha nytta av. Hjälpmedel som faller utanför hälsooch sjukvårdens ansvar ingår i patientens egenansvar och han eller hon är därför hänvisad till att själv köpa produkten. 2

9 Dnr: VOHJS Nuläge införde HMC en ny prismodell. Den nya prismodellen innebär en kostnadsbaserad prissättning där HMC, förutom till inköpspriset, också tar hänsyn till alla hanterings-, lager-, service- och andra indirekta kostnader som uppstår innan och under uthyrningstiden. Syftet med den nya modellen är att nå en rättvisare prissättning och ökad transparens. Jämfört med tidigare innebär den nya modellen att vissa produkter blir billigare och andra dyrare. Egenvårdsprodukterna blir exempelvis överlag dyrare på grund av att det nu också tas hänsyn till hanteringskostnaderna. Den nya prissättningen gör att flera egenvårdsprodukter är betydligt dyrare än motsvarande produkt i öppna handeln, se bilaga 2. Efterfrågan på egenvårdsprodukter är liten. Inom det rörelsetekniska området finns det totalt 43 egenvårdsprodukter. Av dessa har 38 produkter sålts i små volymer under 2012 och 2013, se bilaga 3. Det finns 28 stycken egenvårdsprodukter inom syn- och hörselområdet och av dessa har endast 11 produkter sålts under 2012 och 2013, se bilaga 4. I andra läns motsvarighet till vår behovstrappa så anges vad som är samhällsbetalda hjälpmedel och vad som är brukarens egenansvar. De samhällsbetalda hjälpmedlen har olika egenavgifter i olika län. 3

10 Dnr: VOHJS Förslag till förändringar 1) Att HMC inte längre tillhandahåller egenvårdsprodukter baserat på att Det är liten efterfrågan och omsättning på egenvårdsprodukter. Inköpta produkter blir hyllvärmare. I sortimentsarbetet arbetar vi främst med samhällsbetalda hjälpmedel som upphandlas. Som konsulent är det svårt att hålla sig uppdaterad inom området egenvårdsprodukter. Flera nya produkter som utvecklas marknadsförs inte specifikt som hjälpmedel, de är avsedda för alla (t ex ergonomiskt utformade hushållsredskap). Dessa produkter kan köpas i vanliga butiker och/eller i nätbutiker. Tillgång på det som idag är egenvårdsprodukter har ökat på öppna marknaden. Fler vanliga butiker säljer liknande produkter och antalet nätbutiker har ökat. Med vanliga butiker avses t.ex. Clas Ohlsson, Ikea, Inspiration och Cervera. I dagsläget finns fysiska hjälpmedelsbutiker med stort sortiment i Västerås, Norrköping, Örebro och Nyköping. De produkter som i Sörmland klassificeras som egenvårdsprodukter kräver inte hälso- och sjukvårdens kompetens för att provas ut. Många län beskriver i sina beslutsstöd vad de anser vara samhällsbetalda hjälpmedel respektive egenansvar. För inköp av hjälpmedel som är egenansvar hänvisas brukare till Hjälpmedelstorget, Hinfo (på sikt hitta och jämför hjälpmedel 1177) och handikapporganisationer för mer information. HMC endast kan erbjuda marknadsmässiga priser om produktområdet prissätts på ett annat sätt än andra produkter. Det skulle innebära en unik, kostsam hantering av ett väldigt litet produktområde. HMC:s priser i förhållande till nätbutik, se bilaga 2. 2) Att begreppet anpassade produkter tas bort och att det som idag är anpassade produkter ändras till samhällsbetalda hjälpmedel. Det är ett begrepp som inte används någon annanstans i hjälpmedelsverige. Underlättar information/kommunikation om hjälpmedelsförsörjning i Sörmland, vi slutar använda ett begrepp som inte omnämns i förskrivningsprocessen. Avgiften för anpassad produkt kvarstår när produkten klassas om till samhällsbetalt hjälpmedel. Det gäller både för barn och vuxna. 4

11 Dnr: VOHJS Konsekvenser om förändringarna genomförs Ett tydliggörande av begrepp: Brukare i Sörmland kan få samhällsbetalda hjälpmedel förskrivna, varav vissa är belagda med avgift för brukaren. Produkter som är egenansvar köps av brukaren själv. Hänvisning till var inköp kan göras kommer att finnas i behovstrappan vilket underlättar såväl för brukare som för förskrivare. I och med hänvisning till Hitta och jämför hjälpmedel 1177 kommer informationen alltid vara uppdaterad. Lagervärdet på egenvårdsprodukter var kr. Produkterna skrotas/tas bort från HMC:s hantering, de kommer skänkas bort. Jenny Vokbus och Monica Lindström Konsulenter Hjälpmedelscentralen 5

12 Bilaga 1, egenavgifter och avgifter anpassade produkter Avgifter Juni 2011 Egenavgifter samhällsbetalda hjälpmedel Egenavgift tas ut för vuxna, ingen egenavgift på hjälpmedel för barn tom det år de fyller 19. Avgift 100 kr 600 kr Persondator, årlig avgift Elrullstol, årlig avgift CPAP, BI-PAP, månatlig avgift TENS, månatlig avgift Höftskyddsbyxa, avgift per byxa Daisyspelare, årlig avgift CCTV Anpassade produkter Inköpspris under 2000 kr. Anpassade produkter med årlig avgift för brukaren. Avgift för anpassad produkt tas ut för både barn och vuxna. Avgift årlig 50 kr 100 kr Ur och klockor, barn Ur och klockor, vuxna Almanackor, kalendrar och planeringssystem, barn Almanackor, kalendrar och planeringssystem, vuxna Inköpspris över 2000 kr. Anpassad produkt med årlig avgift för brukaren, utgår ingen ytterligare avgift då hjälpmedlet byts ut. Avgift för anpassad produkt tas ut för både barn och vuxna. Avgift årlig 300 kr 400 kr 600 kr Ur och klockor Almanackor, kalendrar och planeringssystem Cykel barn: trehjulig, par, tandem, handdriven Cykel vuxen: trehjulig Telefoner högtalande Engångsavgift 3500 kr 200 kr Tandem cykel - synhjälpmedel Termometer - synhjälpmedel

13 Bilaga 2, prisjämförelse HMC/butik på nätet Produkter som förskrivits 5 gånger eller mer under 2012 och De produkter som förskrivits färre gånger under denna tvåårsperiod är inte medräknade. Artnr Benämning HMC:s pris före HMC:s pris efter Kroppstvättare Beauty blå Kökskniv Allkniv Grip stor Osthyvel Grip teflon Sillock rostfritt Sked Light tjockt skaft 217 mm Gaffel tjockt skaft 182 mm Kniv Light tjockt skaft 206 mm Kniv Relieve vinklad Bägare Tasty komplett med hållare och piplock Tallrik Tasty med petemotkant Pet-emot-kant plast Hushållssax fjädrande Skruvlocksöppnare Trio Osthyvel Relieve Skrivbordslampa Verit Pris i butik Etac, Varsam, Swereco, Iris

14 Bilaga 3, antal sålda egenvårdsprodukter inom det rörelsetekniska området 2012 och 2013 Artikelnr Benämning Antal sålda 2012 Antal sålda Kroppstvättare Beauty blå Tvättvante till kroppstvättare Beauty Kam Beauty lång blå Kökskniv Allkniv Grip stor Ostkniv Ergonoma Skärbräda & platta för smörgåsbredning Osthyvel Grip teflon Sillock rostfritt Sked Light tjockt skaft 217 mm Sked tung böjbar Sked Light vinklad hö Sked Light vinklad vä Sked Feed vinklad inställbar hö Sked Feed vinklad inställbar vä Sked Light smalt skaft 213 mm Dessertsked tjockt skaft 177mm Gaffel tjockt skaft 182 mm Gaffel smalt skaft 210 mm Kniv Light tjockt skaft 206 mm Kniv Light smalt skaft Kniv Relieve vinklad Kombibestick Light kniv/gaffel hö Bägare Tasty Hållare Tasty Piplock Tasty Dricksglas Tasty Tallrik Tasty med petemotkant Gaffel lätt böjbar Barnsked Good Grips böjbar Sked lätt böjbar (31595) Pet-emot-kant plast Hushållssax fjädrande Pennhållare tung 60 gr Linjal tung 30 cm Skruvlocksöppnare Trio Tubnyckel Osthyvel Relieve Ostkniv Grip - 1

15 Bilaga 4, antal sålda egenvårdsprodukter inom syn- och hörselområdet 2012 och 2013 Artikelnr Benämning Antal sålda 2012 Antal sålda Febertermometer engelsktalande Mekanisk 1-timmes ur Matberedning - Nivåindikator för 2 - glas eller kärl Skärbräda RFSU Matberedning - Stektång teflon Nålpåträdare automatisk Nålpåträdare dubbel Skrivbordslampa Verit Kniv för bröd Trådlös dörrklocka EchoBell TV-hörlurar med volymkontroll 1 -

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS

Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Habilitering & Hjälpmedel TJÄNSTEUTLÅTANDE D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2015-05-11 SOVIS15-053 Tjänsteutlåtande Mobila trygghetslarm med GPS Förslag till beslut Den gemensamma nämnden för samverkan

Läs mer

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel

FÖRSLAG. 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D I A R I E N R Göran Gustavsson 2011-11-04 GNVO11-031 33 Prismodell för hjälpmedel Gemensamma nämndens vård, omsorg och

Läs mer

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL KOMMUNSTYRELSENS HANDLING~NR2S/2011 Reglemente för Gemensam Nämnd Vård, Omsorg och Hjälpmedel VOHJS 12/11, Bilaga L FÖRSLAG TILL REGLEMENTE FÖR "DEN GEMENSAMMA NÄMNDEN FÖR VARD, OMSORG OCH HJÄLPMEDEL"

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037

FÖRSLAG. H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 Gemensam nämnd för vård och omsorg och hjälpmedel FÖRSLAG H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Göran Gustavsson 2012-04-27 GNVO11-037 19 Utvärdering av den kommunaliserade hemsjukvården, redovisning

Läs mer

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment 1 Förändringar, förtydliganden gällande Hjälpmedelscentralens sortiment 2010-07-01 förenklad produktlista anger förändringar/förtydliganden under respektive ansvar utan precisering med artikelnummer Egenansvar/

Läs mer

4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium

4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium 4 Information från hjälpmedelschefen, förvaltningschef hälsaoch funktionsstöd samt nämndansvarig tjänsteman och presidium Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar att notera redovisad information

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET

BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 2005-01-10 BETALNING FÖR HJÄLPMEDEL SOM MEDTAGES VID FLYTT IN / UT UR LÄNET 1. Syfte Denna rutin styr regler om övertagande och betalning för hjälpmedel som medtages vid flytt inom Sverige. Det landsting

Läs mer

Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011

Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011 Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011 en kartläggning genomförd våren 2011 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Anna Lampel,

Läs mer

Styrgruppen för HMC:s verksamhet

Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 19 mars 2013 Ekonomisk rapport Månadsbokslut februari 2013 Övergången till kommunal betalare Faktureringen i januari och februari Felen som uppstod Kontroll

Läs mer

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar

Innehållsförteckning. Regelverk Allmänna anvisningar Innehållsförteckning 1 BAKGRUND... 1 ORGANISATION... 2 Förvaltning... 2 Basenhet... 3 HJÄLPMEDELSNÄMND... 6 Nämndens sammansättning... 6 Överenskommelsen... 6 Befogenheter för Hjälpmedelsnämnden... 6 BEREDNINGSGRUPP...

Läs mer

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde 1(2) 2014-09-01 LJ 2013/919 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde Bakgrund En översyn av regelverket för hjälpmedel

Läs mer

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01

FALKENBERGS KOMMUNS 3.21 FÖRFATTNINGSSAMLING. REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 2001-11-01 REGLEMENTE FÖR HJÄLPMEDELSNÄMNDEN I HALLAND godkänt av kommunfullmäktige 2001-10-25 123 Gäller fr o m 2001-11-01 Landstinget Halland samt Kungsbacka, Varbergs, Falkenbergs, Halmstads, La- Dnr 2001:238

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 7 maj 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist DHR, Sune

Läs mer

Produktteamet 110908

Produktteamet 110908 Produktteamet 110908 Info från Produktteamet Upphandling Bälten och selar till rullstolar - ICF-krav klara, arbete med undergrupper pågår. Upphandling manuella rst - förskrivare börjar med ICFkrav v 38.

Läs mer

Rutiner för kundlager

Rutiner för kundlager Rutiner för kundlager 05-04 Innehållsförteckning Syfte och målgrupp... Ägande av hjälpmedel på kundlager... Kriterier för ett nytt kundlager... Ansvar för kundlager... Verksamhetssystem... Beställning

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. 1 (6) Patientavgifter 2015 - Förslag INLEDNING Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822)

Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Svar på motion från Emil Broberg (V) Ge alla barn rätt till glasögon (LiÖ 2011-2822) Motionären föreslår i sin motion att Landstinget i Östergötland ändrar reglerna för glasögonbidrag så att alla barn

Läs mer

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel

Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Till dig som är i behov av eller använder hjälpmedel Alla människors lika värde är grunden för Handikappförbundens verksamhet I denna broschyr har vi sammanställt information som bygger på erfarenheter

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Projektets primära målsättning är:

Projektets primära målsättning är: HJÄLPMEDEL- KVALITET FRÅN ETT BRU KARPERSPEKTIV RSPEKTIV Projektet Hjälpmedel- kvalitet från ett brukarperspektiv har pågått sedan september 2009. Lars Gustavsson är projektansvarig och Malin Björk är

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2

Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Vård & Omsorgsberedningen Juni 2015 Särskilt yttrande 2 Remiss från Socialdepartementet Bidrag till glasögon för barn och unga STK 2015-632 I en remiss från Socialdepartementet föreslås att alla barn och

Läs mer

Regelverk Syncentralen i Sörmland

Regelverk Syncentralen i Sörmland Bilaga 1 27/09 Regelverk i Sörmland Produktanvisningar Landstinget Sörmland 2009-09 Innehållsförteckning 0948 HJÄLPMEDEL FÖR ATT MÄTA KROPPENS FYSISKA OCH FYSIOLOGISKA TILLSTÅND.. 1 094803 Kroppstermometrar...

Läs mer

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012

Anvisningar för inkontinenshjälpmedel 2012 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). En av grundprinciperna för inkontinensverksamheten

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014

ANVISNINGAR FÖR INKONTINENSHJÄLPMEDEL 2014 Regionens och kommunernas inkontinensverksamhet, resursenheten för inkontinensfrågor, ska vila på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Anvisningarna ger allmän information om inkontinenshjälpmedel

Läs mer

Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete

Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete Delprojekt 3 Informationsplats på nätet - förarbete Teknik för äldre samt vuxna med funktionsnedsättning 2009-01-01-2011-12-31 Arbetsgruppen delprojekt 3 Teknik för äldre FOU i Sörmland Carina Granholm

Läs mer

Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar

Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar Utdrag ur Hjälpmedel i Jönköpings län och HMC:s sortimentsanvisningar ARBETSSTOLAR/FORMGJUTEN SITS Målgrupp/användning Förskrivning av arbetsstol kan göras till person med bestående funktionsnedsättning.

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (3) HSN 1309-1033 Handläggare: Aime Laur Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-02-13, p 5 Förslag att införa glasögonbidrag för synkorrigering till barn

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Kommunerna i Örebro län ansvarar för omvårdnadshjälpmedel som behövs för att vårda människor med olika funktionsnedsättningar

Läs mer

Hjälpmedel. Behovsanalys 2010:X. OBS! Arbetsmaterial

Hjälpmedel. Behovsanalys 2010:X. OBS! Arbetsmaterial Hjälpmedel Behovsanalys 2010:X OBS! Arbetsmaterial Mats Mellqvist Hälso- och sjukvårdsgruppen Ledningsstaben 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Sammanfattning... 3 Bakgrund, syfte och

Läs mer

Grundläggande förutsättningar

Grundläggande förutsättningar Grundläggande förutsättningar Bakgrund ansvarsfördelning kommun - landsting Vid Ädelreformen 1992 överfördes ansvaret för långvarig vård och service av medicinsk karaktär i hemmet från landstinget till

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 21 december 2011

Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 21 december 2011 Handlingar till hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträde i Vänersborg den 21 december 2011 FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde med hälso- och sjukvårdsutskottet den 21 december 2011 Plats: Sessionssalen,

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 21 augusti 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. Närvarande HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Torsdag den 29 november 2012 kl 9.00 12.00 Plats: Skårs gård, Fjärås mellan Varberg och Kungsbacka Se nedanstående länk, karta bifogas,

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel

Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Riktlinjer Riktlinjer för tekniska hjälpmedel, larm vid specifika behov och kognitiva hjälpmedel Antagen av Kommunstyrelsen 94/2010 Tierps kommun 815 80 TIERP i Telefon: 0293-180 00 i www.tierp.se Riktlinjer

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Vård- och omsorgsförvaltningen, Enköpings kommun 2015. Tekniska hjälpmedel i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar kommunrehab inom vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna riktlinjer 3 Ritlinjer förskrivning inom produktnivå 5 04 Personlig Medicinsk behandlig 6 05 Hjälpmedel för träning

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

HjälpmedelsCentrum Hjälpmedel för rörelsehinder, kommunikation, kognition och samordningsansvar för inkontinens Organisatoriskt i landstinget Budget ca 80 Mkr 56 medarbetare 700 förskrivare Gemensam nämnd

Läs mer

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d

Yttrande på rekommendation att anta avtalsmall avseende läkarinsatser i särskilda boenden och daglig verksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen 26 d 1 (3) 2009-09-07 Tjänsteskrivelse Dnr 09/89 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Eva Wahtramäe Medicinskt ansvarig sjuksköterska 08-550 223 73 eva.wahtramae@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Yttrande

Läs mer

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10

Region Skåne. Hjälpmedelshantering. Granskningsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-03-18 Antal sidor: 10 Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 10 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Syftet med granskningen 2 3. Metod 2 4. en inom 2 4.1 Vad är hjälpmedelshantering? 2 4.2 Hjälpmedelshandbok 3 4.3 Hur

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden Halland

Hjälpmedelsnämnden Halland Föredragningslista Sammanträdesdatum 2010-05-21 Hjälpmedelsnämnden Halland Tid: Fredagen den 21 maj 2010 kl. 09:00 Plats: Hjälpmedelscentralen, Kistingevägen, Halmstad, Showroom Vägbeskrivning bifogas

Läs mer

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 1 (1) Beslutsunderlag Datum 2015-04-10 Diarienummer HS 76-2015 HSD-D 5-2015 Västra Götalandsregionen Koncernstab hälso- och sjukvård Handläggare: Mia Isacson Telefon: 0700-825819 E-post: mia.isacson@vgregion.se

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun

Tekniska hjälpmedel. Enköpings kommun Tekniska hjälpmedel Enköpings kommun Enköpings kommun 2010, Vård- och omsorgsförvaltningen. Foto: Brittmari Hansson Tekniska hjälpmedel - i Enköpings kommun I Enköpings kommun ansvarar Kommunrehab, Vård-

Läs mer

Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun. AnnSofi Tolversson Kommunrehab H-d Ann-Sofie Lundgren, HMC

Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun. AnnSofi Tolversson Kommunrehab H-d Ann-Sofie Lundgren, HMC Handikappverksamheten Datum 2010-10-05 Samrådsgruppen för hjälpmedelsfrågor, 2010-10-01 Närvarande: Rolf Larsson, brukarrepr LHR Ann-Charlotte Ibrahimi, H-d kommun Anna Olofsson, Fbg kommun Kerstin Kniberg,

Läs mer

Hjälpmedelscentralerna i Sverige. Kartläggning av hjälpmedelscentralernas/ motsvarandes verksamhet

Hjälpmedelscentralerna i Sverige. Kartläggning av hjälpmedelscentralernas/ motsvarandes verksamhet Hjälpmedelscentralerna i Sverige Kartläggning av hjälpmedelscentralernas/ motsvarandes verksamhet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Författare: Ulla-Britt Blomquist, Sara Brundell och Martina Estreen, HI

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller

Läs mer

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten

Beslutet expedieras till Juridiska enheten Förvaltningschef Eva Andrén Akten Eva Andrén TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(2) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Mikael Palo 2014-12-17 KN-KUS14-093-1 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö

Läs mer

Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om fritt val av hjälpmedel

Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om fritt val av hjälpmedel 1 2012-04-24 Handläggare: Hans Kihlström Åke Nilsson Regeringen Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över betänkandet Hjälpmedel ökad delaktighet och valfrihet (SOU 2011:77) av Utredningen om

Läs mer

Yttrande över LSS- och Hjälpmedelsutredningens betänkande Hjälpmedel (SOU 2004:83)

Yttrande över LSS- och Hjälpmedelsutredningens betänkande Hjälpmedel (SOU 2004:83) HSU 2004-12-07 p 32 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor vård TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-11-12 LS 0410-1875 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över LSS- och Hjälpmedelsutredningens betänkande

Läs mer

Riktlinjer för hjälpmedelshantering

Riktlinjer för hjälpmedelshantering Riktlinjer för hjälpmedelshantering 2013-11-01 Dokumentet reviderat av: Carin Thunman Områdeschef Elisabeth A Holmqvist Områdeschef Utbildnings- och omsorgsnämnden 2013-12-10 633 INLEDNING... 3 SYFTE...

Läs mer

Mötesanteckningar Kundforum 1. Inledning 2. Information om komponenthantering 3. Hjälpmedelscentralen Västra Götaland

Mötesanteckningar Kundforum 1. Inledning 2. Information om komponenthantering 3. Hjälpmedelscentralen Västra Götaland Samverkan: Mötesanteckningar Kundforum Datum: 15 november 2012 Plats: Burgårdens konferens, Skånegatan 20, Göteborg Ordförande: Lena Karlsson Sekreterare: Solveig Landström 1. Inledning Deltagarna hälsas

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer

K A T A L O G. Stödhandtag TOALETT BADRUM ÖVRIGA RUM. Våra övriga artiklar hittar Du på vår hemsida. www.euforia.se

K A T A L O G. Stödhandtag TOALETT BADRUM ÖVRIGA RUM. Våra övriga artiklar hittar Du på vår hemsida. www.euforia.se K A T A L O G Stödhandtag TOALETT BADRUM ÖVRIGA RUM Våra övriga artiklar hittar Du på vår hemsida www.euforia.se Devon fällbart stödhandtag. Handtaget fästes i vägg med en fästplatta. Fästplattans storlek

Läs mer

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre

Kognitiva hjälpmedel punkt kom. Eva Persson Birgitta Bjerre Kognitiva hjälpmedel punkt kom Eva Persson Birgitta Bjerre Innehåll 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund... 2 3. Syfte... 3 4. Genomförande... 3 5. Resultat... 8 6. Slutsatser och rekommendationer... 10

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Hjälpmedelscentralen

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. för. Hjälpmedelscentralen VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 för Hjälpmedelscentralen 1. Sammanfattning Hjälpmedelscentralen drivs gemensamt för länets kommuner och landsting genom en särskild överenskommelse med gemensam nämnd för hjälpmedel.

Läs mer

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna

Landstingssubventionerade läkemedel utöver läkemedelsförmånerna Läkemedelskommittén Dokumentnamn: Version: Dokumenttyp: Landstingssubventionerade läkemedel 2.0 Rutin Utfärdande förvaltning: Sökord: Giltig fr.o.m. Landstingsdirektörens stab 2015-04-01 Utfärdande enhet:

Läs mer

Fritt val av hjälpmedel. Delredovisning av försöksverksamheten 2008

Fritt val av hjälpmedel. Delredovisning av försöksverksamheten 2008 Fritt val av hjälpmedel Delredovisning av försöksverksamheten 2008 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2008 Författare: Martina Estreen, Mattias Fredricson, Ulla-Britt Blomquist, Siv Zethreaus, Anne Hertzberg,

Läs mer

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum

Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Landstingsstyrelsen Tjänsteutlåtande HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Nicholas Prigorowksy Ekonomidirektör 2011-03-28 LS-LED11-290 Upphandling av lokaler för Sörmlands museum Förslag till beslut Landstingsstyrelsen

Läs mer

Utredning konsekvenser av att införa träkort istället för dagens passagekort

Utredning konsekvenser av att införa träkort istället för dagens passagekort TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(4) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Jonas Jensen Säkerhetsenheten (2) +46701761140 2014-01-14 HBN13-022-4 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden M Ö T E S D A T U

Läs mer

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

Större inflytande och delaktighet. Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel

Större inflytande och delaktighet. Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel Större inflytande och delaktighet Slutrapport från försöksverksamheten Fritt val av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Huvudförfattare: Martina Estreen Medförfattare: Dina Jacobson, Göran Bergquist,

Läs mer

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel.

3. ALLMÄNNA REGLER. viss anpassning/specialanpassning på produkter som inte ryms inom begreppet hjälpmedel. 3. ALLMÄNNA REGLER DEFINITION AV HJÄLPMEDEL Individuella hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning ryms inom begreppet Personliga hjälpmedel för det dagliga livet vilket betyder: hjälpmedel som

Läs mer

Kostnadsfria inkontinenshjälpmedel för förskrivning till personer i enskilt och särskilt boende

Kostnadsfria inkontinenshjälpmedel för förskrivning till personer i enskilt och särskilt boende RIKTLINJE 1 (5) INLEDNING Riktlinjen gäller för personer som är folkbokförda i Västmanlands län. BESKRIVNING Patienten ska utredas enligt Handlingsprogram kvinnlig urininkontinens och för män enligt Samverkansdokument

Läs mer

Samverkansavtal 2013 kommun och LD Hjälpmedel. Sid 1((12) Bilaga 4. Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH. Dnr LD13/00 2013-01-22

Samverkansavtal 2013 kommun och LD Hjälpmedel. Sid 1((12) Bilaga 4. Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH. Dnr LD13/00 2013-01-22 Sid 1((12) Beskrivning av tjänster och hur dessa betalas K - LDH Sid 2((12) INNEHÅLLSFÖRTECKNING BESKRIVNING AV TJÄNSTER OCH HUR DESSA BETALAS Sid 1 Bastjänster 3 Allmän information 3 Allmänna studiebesök

Läs mer

Motion för yttrande - Använd solceller vid ny- och ombyggnation (LS-LED13-687)

Motion för yttrande - Använd solceller vid ny- och ombyggnation (LS-LED13-687) TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Annelie Tonell Miljöenheten +46767201622 2014-05-28 HBN14-015-1 Ä R E N D E G Å N G Hållbarhetsnämnden Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Läs mer

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009

Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 2009-12-30 RAPPORT Anders Karlsson 2 bilagor Fritt val av hjälpmedel, erfarenheter och framtid rapport från konferens den 23 november 2009 Inledning Den 23 november 2009 genomfördes en halvdagskonferens

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Subvention av avgift för preventivmedel

Subvention av avgift för preventivmedel Central förvaltning Datum 2013-01-28 Sida 1 (5) Medicinsk enhet Dnr LD12/03562 Uppdnr 412 2013-01-28 2013-02-18 Landstingsfullmäktige Subvention av avgift för preventivmedel Ordförandes förslag föreslår

Läs mer

$%& $%! '! $%!%(!%$%" %!$! $%" " ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ "-##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, * " -## $%%!%!

$%& $%! '! $%!%(!%$% %!$! $%  ) *$%!%'! ($ ( $%! +!,! ($%! %!% $% % '! -##. $%& $%/ -##01 % -2 333-##. '!!, $%!!$4$!, *  -## $%%!%! Svar på interpellation Angående vårdgarantistatistik Göran Larsson (mp) har i en interpellation ställt frågor om redovisning av köns och åldersfördelning i den månatliga statistiken av hur Västra Götalandsregionen

Läs mer

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling

SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter. Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård. Socialstyrelsens författningssamling SOSFS 2009:6 (M och S) Föreskrifter Bedömningen av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \

Merkostnader inom handikappersättning. Schabloner vid bedömningen. Schabloner, forts. ~ 2012-03-08 \ \ r ~ 2012-03-08 Merkostnader inom handikappersättning För att enbart merkostnader ska ge rätt till handikappersättning måste de vara betydande (50 kap. 4 SFS). En enskild merkostnad behöver i sig inte vara

Läs mer

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF)

Yttrande över remiss av promemoria: Översyn av sjukförsäkringen - förslag till förbättringar (S2011/4725/SF) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 19 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-19 HSN 1105-0439 Handläggare: Britt Arrelöv Elisabet Erwall Yttrande över remiss av promemoria:

Läs mer

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet

Översyn av regelverk för avgifter inom delar av hälsovårdsområdet 1 (5) Tjänsteutlåtande Datum 2015-03-16 Ärende 9 Västra Götalandsregionen Hälso- och sjukvårdsavdelningen Handläggare: Margareta Axelson Tel: 010-441 13 73 E-post: margareta.f.axelson@vgregion.se Handläggare:

Läs mer

Arbetsutskottets förslag till beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut Länssjukvårdsnämnden FÖRSLAG D A T U M D I A R I E N R 2014-02-26 LSN-HSF14-086 6 Revidering av Länssjukvårdsnämndens delegationsförteckning Arbetsutskottets förslag till beslut 1. Länssjukvårdsnämnden

Läs mer

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23

03 Avtal - 01 Prislistor LDH tjänster m m LDH03-01--ö001. Dokumentnamn Version Fastställd datum Prislista LDH 2015 1 2014-12-23 lista LDH 2015 1 2014-12-23 Sid 1 (5) PRISLISTA LDH 2015 erna är angivna utan moms om inget annat anges. Tjänster - kostnad per timme Tjänstetyp Tjänst 10 Utredning nivå 1 kr/tim 635 535 11 Utredning nivå

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

Tillgänglighetsplan 2013-2015

Tillgänglighetsplan 2013-2015 Tillgänglighetsplan 2013-2015 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-04-29, KF 36 1 Bakgrund Det är av stor vikt att tillgänglighetsfrågor beaktas i all kommunal planering. Ledamöter i Kommunala Handikapprådet

Läs mer

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län

Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel i Dalarnas län särskild överenskommelse och anvisning kortversion av dokument med samma namn fastställt 120928 1 (7) Ansvarsfördelning Rehabilitering Patientbehov

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer