Egenvårdsprodukter och anpassade produkter

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Egenvårdsprodukter och anpassade produkter"

Transkript

1

2

3

4 Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare VOHJS HU-HOH14- Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Förslag till beslut Förvaltningen föreslår den gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel besluta enligt framskrivet förslag 1. Hjälpmedelscentralen upphör att tillhandahålla egenvårdsprodukter. 2. Begreppet anpassade produkter tas bort och övergår till att definieras som samhällsbetalda hjälpmedel. Bakgrund och ärendebeskrivning Hjälpmedelscentralen ansvarar för försörjningen av hjälpmedel till länets invånare. I avgiftssammanhang delas hjälpmedel i Sörmland in i tre olika kategorier. Samhällsbetalda hjälpmedel bekostas helt av huvudmannen, kommun eller landsting. För ett fåtal av dessa hjälpmedel utgår en egenavgift för vuxna brukare. Anpassade produkter är hjälpmedel som även icke funktionsnedsatta personer använder i sin dagliga livsföring men som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning. Avgift för anpassad produkt debiteras både barn och vuxna. Begreppet anpassade produkter har ingen motsvarighet i andra län. Egenvårdsprodukter. Med egenvårdsprodukter avses hjälpmedel som personer normalt bekostar själv. De är produkter inom aktivitetsområdena äta, dricka, hushåll och personlig vård. Dessa produkter tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen via förskrivare. Brukaren erhåller en faktura i efterskott från Hjälpmedelscentralen. Produkten ägs av brukaren. Ingen kostnad tas ut av barn tom 19 år. År 2006 beslutade dåvarande Gemensam nämnd för Hjälpmedel att Hjälpmedelscentralen skulle fortsätta att tillhandahålla egenvårdsprodukter, dock utan subvention från huvudmännen. Nämnden konstaterade också att målsättningen på sikt var att dessa produkter skulle vara tillgängliga för medborgarna på den öppna marknaden. En översyn av egenvårdsprodukter inom det rörelsetekniska området gjordes Resultatet blev att produkter som förskrivits fem gånger eller mindre det senaste året togs bort. Totalt togs 20 produkter bort. Landstinget Sörmland Habilitering & Hjälpmedel Ledningskansliet Nyköping Fax Tfn E-post ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\tjut Egenvårdsprodukter.docx Utskriftsdatum: SID 1(3) :57

5 Enligt förskrivningsprocessen från Hjälpmedelsinstitutet 2011 innebär egenansvar följande; Om patientens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar är han eller hon hänvisad till att själv köpa produkten inom sitt egenansvar. Patienten ansvarar då för inköp, eventuella justeringar, service, underhåll och försäkring etc. Förskrivaren har en viktig roll att bistå med information, råd och rekommendationer om produkter. Det är sjukvårdshuvudmännen dvs. landsting eller kommun som definierar vilka hjälpmedel som ska ingå i hälso- och sjuvårdens ansvar. Vad som betraktas som hjälpmedel i ett län behöver därför inte göra det i ett annat. Det är numera vanligt att vissa enklare hjälpmedel inte tillhandahålls inom hälso- och sjukvården. Den första januari 2014 införde Hjälpmedelscentralen en ny prismodell. Den nya modellen innebär en kostnadsbaserad prissättning där, förutom inköpskostnaden, även hanterings-, lager-, service- och andra indirekta kostnader ingår. Syftet är att nå en mer rättvis prissättning och ökad transparens. Jämfört med tidigare innebär den nya modellen att vissa produkter blir billigare och andra dyrare. Egenvårdsprodukterna blir överlag dyrare på grund av att det nu också tas hänsyn till hanteringskostnaderna. Prissättningen med nya modellen gör att flera egenvårdsprodukter är betydligt dyrare än motsvarande produkt i öppna handeln. Efterfrågan på egenvårdsprodukter är liten. Det finns sammanlagt 71 egenvårdsprodukter i Sörmland och av dem har 49 produkter sålts i små volymer sedan Ärendets beredning Ärendet har beretts av beredningsgruppen för hjälpmedel, länsstyrgruppen för närvård samt av Hjälpmedelscentralen i samverkan med ledningskansliet Habilitering och Hjälpmedel. Förvaltningens ståndpunkt Det är liten efterfrågan och omsättning på egenvårdprodukter vilket leder till att inköpta produkter blir hyllvärmare. Tillgång på egenvårds-produkter har ökat på den öppna marknaden. Flera vanliga butiker säljer liknande produkter. De produkter som i Sörmland klassificeras som egenvårdsprodukter kräver inte hälso- och sjukvårdens kompetens för att provas ut.. Begreppet anpassade produkter kan sägas vara en konstruktion som inte används någon annanstans i Sverige. Produkterna kvarstår i hjälpmedelssortimentet med beslutade avgifter men klassificeras som samhällsbetalda Förvaltningens förslag är att: Hjälpmedelscentralen upphör att tillhandahålla egenvårdsprodukter. ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\tjut Egenvårdsprodukter.docx Utskriftsdatum: SID 2(3) :57

6 Begreppet anpassade produkter tas bort och övergår till att definieras som samhällsbetalda hjälpmedel. Konsekvenser Konsekvenser om förändringarna genomförs innebär ett tydliggörande, där alla hjälpmedel som tillhandahålls är samhällsbetalda hjälpmedel, varav vissa är belagda med avgift för brukaren. Produkter som är ett egenansvar köps av brukaren själv. Hänvisning, till inköpsställen kommer att finnas tillgängliga såväl på Hjälpmedelscentralens hemsida som på Hitta och jämför hjälpmedel Underlag Tjänsteskrivelse Jenny Vokbus och Monica Lindström, Hjälpmedelskonsulenter Hjälpmedelscentralen ORG NR Y:\Alla\Processer\Administration\Politiskt stöd\vohjs\2014\vohjs nämnden\(4) 17 okt\tjut Egenvårdsprodukter.docx Utskriftsdatum: SID 3(3) :57

7 Dnr: VOHJS Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Bakgrund Hjälpmedelscentralen (HMC) svarar för försörjning av hjälpmedel till länets invånare inom följande områden: Rörelseteknik, t ex rullstol, duschstol- och toalettstol, cyklar, säng, rollator och kryckkäpp Medicinsk behandling, t ex syrgasutrustning, inhalatorer och smärtbehandling med TENS Kommunikation, t ex datorbaserade samtalshjälpmedel, samtalsapparater, bildkommunikation och röstförstärkare Kognition, t ex bildstöd, klockor, kalender och handdator för struktur och påminnelse Inkontinens, t ex absorberande produkter, katetrar, urindroppsamlare och hygienunderlägg Syn, t ex glasögon, förstoringshjälpmedel och talande hjälpmedel Hörsel, t ex för förstärkning av TV-ljudet eller för att upptäcka att det ringer på dörren eller telefonen I avgiftssammanhang delas hjälpmedel i Sörmland in i tre olika kategorier Samhällsbetalda hjälpmedel: Bekostas helt av huvudmannen (kommun eller landsting). För ett fåtal av dessa utgår egenavgift för vuxna brukare. Egenavgiften debiteras månads- eller årsvis beroende på hjälpmedel. Landstinget ansvarar för kostnaden för kvalificerade hjälpmedel och kommunen för enklare hjälpmedel. Anpassad produkt: I denna grupp ingår produkter som även icke funktionshindrade använder i sin dagliga livsföring. Dessa produkter är dock särskilt anpassade för personer med funktionshinder och är därför oftast dyrare. Avgift för anpassad produkt debiteras både barn och vuxna. Begreppet anpassade produkter är något som det inte finns motsvarighet till i andra län. De produktområden där Sörmland klassat hjälpmedel som anpassade produkter är följande: Ur och klockor Almanackor, kalendrar och planeringssystem Cykel, barn- trehjulig, par, tandem, handdriven Cykel vuxen- trehjulig Telefoner högtalande Tandemcykel- synhjälpmedel Termometer- synhjälpmedel Egenavgifter och avgifter för anpassade produkter, se bilaga 1. 1

8 Dnr: VOHJS Egenvårdsprodukt: Med egenvårdsprodukter avses produkter som man normalt bekostar själv, produkter inom aktivitetsområden äta, dricka, hushåll och personlig vård. Dessa produkter tillhandahålls av HMC via förskrivare. Brukaren erhåller en faktura i efterskott från HMC. Produkten ägs av brukaren. Ingen kostnad för barn t o m 19 år. Egenvårdsprodukter finns inom: Rörelsetekniska hjälpmedel Synhjälpmedel Hörselhjälpmedel Begreppet egenvårdsprodukter infördes i Sörmland 2002 efter beslut av Hjälpmedelsnämnden. I praktiken genomfördes beslutet beslutade Hjälpmedelsnämnden att HMC skulle tillhandahålla egenvårdsprodukterna utan subvention från huvudmännen. Enligt beslutet ska brukare kunna få information om var motsvarande produkt kan köpas till ett lägre pris. En översyn av egenvårdsprodukter inom det rörelsetekniska området gjordes Resultatet blev att produkter som förskrivits 5 gånger eller mindre det senaste året togs bort. Totalt togs 20 produkter bort. Då regelverk för synhjälpmedel togs fram 2009 klassificerades vissa hjälpmedel som egenvårdsprodukter och anpassade produkter för att nå enlighet i avgifter oavsett brukares funktionsnedsättning. Målet var att egenvårdsprodukterna efter hand skulle finnas tillgängligt på öppna marknaden för alla beslutade Hörselvårdsmottagningen att akustisk förstärkning till telefon- och dörrsignal samt TV-hörlurar inte längre skulle vara samhällsbetalda hjälpmedel. Som en följd av beslutet har HMC tillhandahållit två egenvårdsprodukter: Akustisk förstärkning av dörrsignal samt TV- hörlurar. Förskrivningsprocessen angående egenvård Enligt förskrivningsprocessen från Hjälpmedelsinstitutet 2011 innebär egenansvar följande: Om patientens hjälpmedelsbehov inte omfattas av hälso- och sjukvårdens ansvar är han eller hon hänvisad till att själv köpa produkten inom sitt egenansvar. Patienten ansvarar då för såväl inköp av produkten, eventuella justeringar, service och underhåll, försäkring etc. Hälsooch sjukvården har inget ansvar för den inköpta produkten. Däremot har förskrivaren en viktig roll att bistå med information, råd och rekommendationer om produkter. Det är sjukvårdshuvudmannen, dvs. landsting/region eller kommun, som definierar och bestämmer vilka hjälpmedel som ska ingå i hälso- och sjukvårdens ansvar. Vad som betraktas som hjälpmedel i ett landsting behöver därför inte göra det i ett annat. Det är numera vanligt att vissa enklare hjälpmedel och/eller konsumentprodukter inte tillhandahålls inom hälso- och sjukvården. Ofta är det hjälpmedel som används för personlig vård, t.ex. att tvätta sig, att klä sig, att äta och dricka. Det är produkter som många personer med eller utan funktionsnedsättning kan ha nytta av. Hjälpmedel som faller utanför hälsooch sjukvårdens ansvar ingår i patientens egenansvar och han eller hon är därför hänvisad till att själv köpa produkten. 2

9 Dnr: VOHJS Nuläge införde HMC en ny prismodell. Den nya prismodellen innebär en kostnadsbaserad prissättning där HMC, förutom till inköpspriset, också tar hänsyn till alla hanterings-, lager-, service- och andra indirekta kostnader som uppstår innan och under uthyrningstiden. Syftet med den nya modellen är att nå en rättvisare prissättning och ökad transparens. Jämfört med tidigare innebär den nya modellen att vissa produkter blir billigare och andra dyrare. Egenvårdsprodukterna blir exempelvis överlag dyrare på grund av att det nu också tas hänsyn till hanteringskostnaderna. Den nya prissättningen gör att flera egenvårdsprodukter är betydligt dyrare än motsvarande produkt i öppna handeln, se bilaga 2. Efterfrågan på egenvårdsprodukter är liten. Inom det rörelsetekniska området finns det totalt 43 egenvårdsprodukter. Av dessa har 38 produkter sålts i små volymer under 2012 och 2013, se bilaga 3. Det finns 28 stycken egenvårdsprodukter inom syn- och hörselområdet och av dessa har endast 11 produkter sålts under 2012 och 2013, se bilaga 4. I andra läns motsvarighet till vår behovstrappa så anges vad som är samhällsbetalda hjälpmedel och vad som är brukarens egenansvar. De samhällsbetalda hjälpmedlen har olika egenavgifter i olika län. 3

10 Dnr: VOHJS Förslag till förändringar 1) Att HMC inte längre tillhandahåller egenvårdsprodukter baserat på att Det är liten efterfrågan och omsättning på egenvårdsprodukter. Inköpta produkter blir hyllvärmare. I sortimentsarbetet arbetar vi främst med samhällsbetalda hjälpmedel som upphandlas. Som konsulent är det svårt att hålla sig uppdaterad inom området egenvårdsprodukter. Flera nya produkter som utvecklas marknadsförs inte specifikt som hjälpmedel, de är avsedda för alla (t ex ergonomiskt utformade hushållsredskap). Dessa produkter kan köpas i vanliga butiker och/eller i nätbutiker. Tillgång på det som idag är egenvårdsprodukter har ökat på öppna marknaden. Fler vanliga butiker säljer liknande produkter och antalet nätbutiker har ökat. Med vanliga butiker avses t.ex. Clas Ohlsson, Ikea, Inspiration och Cervera. I dagsläget finns fysiska hjälpmedelsbutiker med stort sortiment i Västerås, Norrköping, Örebro och Nyköping. De produkter som i Sörmland klassificeras som egenvårdsprodukter kräver inte hälso- och sjukvårdens kompetens för att provas ut. Många län beskriver i sina beslutsstöd vad de anser vara samhällsbetalda hjälpmedel respektive egenansvar. För inköp av hjälpmedel som är egenansvar hänvisas brukare till Hjälpmedelstorget, Hinfo (på sikt hitta och jämför hjälpmedel 1177) och handikapporganisationer för mer information. HMC endast kan erbjuda marknadsmässiga priser om produktområdet prissätts på ett annat sätt än andra produkter. Det skulle innebära en unik, kostsam hantering av ett väldigt litet produktområde. HMC:s priser i förhållande till nätbutik, se bilaga 2. 2) Att begreppet anpassade produkter tas bort och att det som idag är anpassade produkter ändras till samhällsbetalda hjälpmedel. Det är ett begrepp som inte används någon annanstans i hjälpmedelsverige. Underlättar information/kommunikation om hjälpmedelsförsörjning i Sörmland, vi slutar använda ett begrepp som inte omnämns i förskrivningsprocessen. Avgiften för anpassad produkt kvarstår när produkten klassas om till samhällsbetalt hjälpmedel. Det gäller både för barn och vuxna. 4

11 Dnr: VOHJS Konsekvenser om förändringarna genomförs Ett tydliggörande av begrepp: Brukare i Sörmland kan få samhällsbetalda hjälpmedel förskrivna, varav vissa är belagda med avgift för brukaren. Produkter som är egenansvar köps av brukaren själv. Hänvisning till var inköp kan göras kommer att finnas i behovstrappan vilket underlättar såväl för brukare som för förskrivare. I och med hänvisning till Hitta och jämför hjälpmedel 1177 kommer informationen alltid vara uppdaterad. Lagervärdet på egenvårdsprodukter var kr. Produkterna skrotas/tas bort från HMC:s hantering, de kommer skänkas bort. Jenny Vokbus och Monica Lindström Konsulenter Hjälpmedelscentralen 5

12 Bilaga 1, egenavgifter och avgifter anpassade produkter Avgifter Juni 2011 Egenavgifter samhällsbetalda hjälpmedel Egenavgift tas ut för vuxna, ingen egenavgift på hjälpmedel för barn tom det år de fyller 19. Avgift 100 kr 600 kr Persondator, årlig avgift Elrullstol, årlig avgift CPAP, BI-PAP, månatlig avgift TENS, månatlig avgift Höftskyddsbyxa, avgift per byxa Daisyspelare, årlig avgift CCTV Anpassade produkter Inköpspris under 2000 kr. Anpassade produkter med årlig avgift för brukaren. Avgift för anpassad produkt tas ut för både barn och vuxna. Avgift årlig 50 kr 100 kr Ur och klockor, barn Ur och klockor, vuxna Almanackor, kalendrar och planeringssystem, barn Almanackor, kalendrar och planeringssystem, vuxna Inköpspris över 2000 kr. Anpassad produkt med årlig avgift för brukaren, utgår ingen ytterligare avgift då hjälpmedlet byts ut. Avgift för anpassad produkt tas ut för både barn och vuxna. Avgift årlig 300 kr 400 kr 600 kr Ur och klockor Almanackor, kalendrar och planeringssystem Cykel barn: trehjulig, par, tandem, handdriven Cykel vuxen: trehjulig Telefoner högtalande Engångsavgift 3500 kr 200 kr Tandem cykel - synhjälpmedel Termometer - synhjälpmedel

13 Bilaga 2, prisjämförelse HMC/butik på nätet Produkter som förskrivits 5 gånger eller mer under 2012 och De produkter som förskrivits färre gånger under denna tvåårsperiod är inte medräknade. Artnr Benämning HMC:s pris före HMC:s pris efter Kroppstvättare Beauty blå Kökskniv Allkniv Grip stor Osthyvel Grip teflon Sillock rostfritt Sked Light tjockt skaft 217 mm Gaffel tjockt skaft 182 mm Kniv Light tjockt skaft 206 mm Kniv Relieve vinklad Bägare Tasty komplett med hållare och piplock Tallrik Tasty med petemotkant Pet-emot-kant plast Hushållssax fjädrande Skruvlocksöppnare Trio Osthyvel Relieve Skrivbordslampa Verit Pris i butik Etac, Varsam, Swereco, Iris

14 Bilaga 3, antal sålda egenvårdsprodukter inom det rörelsetekniska området 2012 och 2013 Artikelnr Benämning Antal sålda 2012 Antal sålda Kroppstvättare Beauty blå Tvättvante till kroppstvättare Beauty Kam Beauty lång blå Kökskniv Allkniv Grip stor Ostkniv Ergonoma Skärbräda & platta för smörgåsbredning Osthyvel Grip teflon Sillock rostfritt Sked Light tjockt skaft 217 mm Sked tung böjbar Sked Light vinklad hö Sked Light vinklad vä Sked Feed vinklad inställbar hö Sked Feed vinklad inställbar vä Sked Light smalt skaft 213 mm Dessertsked tjockt skaft 177mm Gaffel tjockt skaft 182 mm Gaffel smalt skaft 210 mm Kniv Light tjockt skaft 206 mm Kniv Light smalt skaft Kniv Relieve vinklad Kombibestick Light kniv/gaffel hö Bägare Tasty Hållare Tasty Piplock Tasty Dricksglas Tasty Tallrik Tasty med petemotkant Gaffel lätt böjbar Barnsked Good Grips böjbar Sked lätt böjbar (31595) Pet-emot-kant plast Hushållssax fjädrande Pennhållare tung 60 gr Linjal tung 30 cm Skruvlocksöppnare Trio Tubnyckel Osthyvel Relieve Ostkniv Grip - 1

15 Bilaga 4, antal sålda egenvårdsprodukter inom syn- och hörselområdet 2012 och 2013 Artikelnr Benämning Antal sålda 2012 Antal sålda Febertermometer engelsktalande Mekanisk 1-timmes ur Matberedning - Nivåindikator för 2 - glas eller kärl Skärbräda RFSU Matberedning - Stektång teflon Nålpåträdare automatisk Nålpåträdare dubbel Skrivbordslampa Verit Kniv för bröd Trådlös dörrklocka EchoBell TV-hörlurar med volymkontroll 1 -

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Generella riktlinjer för förskrivare 2015

Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Generella riktlinjer för förskrivare 2015 Förslaget är en sammanställning av följande dokument: 1. Generella riktlinjer 2014 2. Förskrivningsrätt och kostnadsansvar 2014 3. Hjälpmedelsanvändarens ansvar

Läs mer

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel

Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar. tre olika vägar till hjälpmedel Förskrivningsprocessen Fritt val av hjälpmedel Egenansvar tre olika vägar till hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Ulla-Britt Blomquist, HI och Dina Jacobson samt Mia Pless (ICF), Lars

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014. Bok 1 Allmän del Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2014 Bok 1 Allmän del Januari 2014 Välkommen till Hjälpmedelshandboken. Bok 1 Allmän del Det finns en gemensam hjälpmedelspolicy för Landstinget Västmanland och länets

Läs mer

Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna

Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna 2001-10-22 Dnr LDH0110/01 Handikapphjälpmedel i Landstinget Dalarna synsätt ansvar finansiering Hjälpmedelsdelegationen Bernt Persson, ordf Anders Classon Erik Björklund Johan Thomasson Torsten Larsson

Läs mer

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet

Landstingens stöd till glasögon för barn. En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet Landstingens stöd till glasögon för barn En kartläggning inom ramen för landstingens hjälpmedelsverksamhet . Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården

Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården PM/DISKUSSIONSUNDERLAG 2014-04-04 1 (19) Avdelningen för vård och omsorg Hälso- och sjukvård Olle Olsson Medfinansiering och tilläggstjänster inom hälso- och sjukvården Bakgrund och syfte Diskussioner

Läs mer

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010

8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 8 Övergripande riktlinjer Hjälpmedelsanvisningar 2015 HNH 130010 Presidiets förslag Hjälpmedelsnämnden beslutar Anta övergripande riktlinjer för samtliga hjälpmedel 2015. Ärendet Enligt Reglemente för

Läs mer

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL

HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL Lena karlsson HANDBOK FÖR FÖRSKRIVNING AV PERSONLIGA HJÄLPMEDEL FÖR PRODUKTOMRÅDENA hörselskada kognitivt stöd och kommunikation medicinsk behandling ortoser, proteser och skor rörelsehinder synskada Handbok

Läs mer

Förutsättningar för försöksverksamhet

Förutsättningar för försöksverksamhet Person lig hjälpmedelsbudget Förutsättningar för försöksverksamhet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Huvudförfattare: Ulla-Britt Blomquist, Lotta Bergman Medförfattare: Peter Hernfalk, Manólis Nymark, Rikard

Läs mer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer

För personer med rörelsehinder eller. kognitiva funktionsnedsättningar, 21år. och äldre i alla boendeformer Socialförvaltningen Författare: Marini Adams Verksamhetssansvarig för tekniska hjälpmedel Granskad av: Vård och omsorgschef, MAS Fastställd av: Socialnämnden Utgivningsdag 2011-12-01 Utgåva nr 2 Giltig

Läs mer

Interimistisk vägledning för 2010-2011

Interimistisk vägledning för 2010-2011 Interimistisk vägledning för 2010-2011 angående medicinsktekniska hjälpmedel som tillhandahålls av Hjälpmedelscentralen i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning I Vårdavtalet 2010-2012 mellan

Läs mer

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting

Landstinget i Östergötland 2013-04-01. Hjälpmedelsguide. Östergötlands kommuner och landsting Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Östergötlands kommuner och landsting 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt...3 1.2 Hjälpmedelsguide...3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763...3

Läs mer

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning

Vägar till alternativ telefoni. för personer med tal-/språkstörning Vägar till alternativ telefoni för personer med tal-/språkstörning Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kjerstin Greve-Löberg Foto/illustration: Kjerstin Greve-Löberg, Morgan Ceken och Maria Olsson

Läs mer

Nämndens delårsrapport 1 2012

Nämndens delårsrapport 1 2012 Nämndens delårsrapport 1 2012 Gemensam nämnd för vård, omsorg och hjälpmedel Hjälpmedelscentralen Dnr HH-HOH 12-077 VOHJS 12-016 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Perspektiv... 4 2.1 Medborgare (patient,

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Bilaga till SN 50/ 1 av 1 Innehållsförteckning Sid Inledning 2 Bakgrund 2- Definitioner -4 Ansvar och roller Östhammar 4-8 Regler som gäller vid förskrivning av hjälpmedel 8-10 Avgifter 10-11 Andra verksamheters

Läs mer

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland

ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland ÖVERGRIPANDE RIKTLINJER 2011 Region Halland 1. Allmänt Hjälpmedelsverksamheten vilar på de grunder som anges i Hälso- och sjukvårdslagens (HSL) två paragrafer 3 b och 18 b, vilka tydliggör landstingets

Läs mer

Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013

Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013 Hjälpmedel var god dröj! Årsrapport 2013 Hjälpmedel var god dröj! hjälpmedel till vilket pris? Om ditt barn blir sjukt, vad gör du då? Självklart kontaktar du sjukvården, och får oftast direkt den hjälp

Läs mer

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01

Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hjälpmedelsguide Landstinget i Östergötland 2013-04-01 Hemsjukvårdsreformen From 2014-01-20 gäller denna hjälpmedelsguide fortsatt för brukare i ordinärt boende (gäller även vissa hjälpmedel till brukare

Läs mer

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01

Region Östergötland och länets kommuner. Hjälpmedelsguiden. Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 Hjälpmedelsguiden Region Östergötland och länets kommuner 2015-05-01 1. Bakgrund... 3 1.1 Utgångspunkt... 3 1.2 Hjälpmedelsguide... 3 1.3 Hälso- och sjukvårdslagen HSL 1982: 763... 3 1.4 Hjälpmedel i sitt

Läs mer

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim

Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10. Anna Netterheim Bilaga till Dnr: VoO.2015.0103 1 (9) 2015-04-10 Vård och Omsorg Anna Netterheim Hjälpmedelsabonnemang Bakgrund Förvaltningen har fått i uppdrag från Vård- och omsorgsnämnden att utreda möjligheterna att

Läs mer

Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se. Slutrapport

Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se. Slutrapport Konsumentprodukter som hjälpmedel och på 1177.se Slutrapport 1 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Ulla-Britt Blomquist Foto/illustration: Kerri Sandell, Grandstand design URN:NBN:se:hi-2013-13351-pdf

Läs mer

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden

Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Projektet genomfört med stöd av Allmänna Arvsfonden Hjälpmedel kvalitet från ett brukarperspektiv Hjälpmedel - kvalitet ur ett brukarperspektiv HSO Skåne rapport nr 2-2011 Vårt hjälpmedelsprojekt har sin

Läs mer

IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans

IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans IT-baserade hjälpmedel, bostadsanpassning och personlig assistans Författare: Annika Cromvall, Folke Eliasson, Leif Jahlenius Hjälpmedelsinstitutet (HI) 2007 Författare: Annika Cromvall, Folke Eliasson,

Läs mer

Delmarknad 3: Landstingens förskrivning. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer

Delmarknad 3: Landstingens förskrivning. - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer Delmarknad 3: Landstingens förskrivning - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer N E W S Innehåll Bakgrund... 3 Delmarknad 3: Landstingens förskrivning... 4 Introduktion... 4 Organisation och

Läs mer

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring

Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring Riktlinjer avseende hjälpmedel för daglig livsföring RIKTLINJER med priser vid försäljning, avgifter för långvariga lån och avgifter för tillfälliga lån Riktlinjer antaget av socialnämnden 2012-10-02 101

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser.

Biståndschef Agnetha Resin Fredriksson beskriver förslag till förändringar samt konsekvenser. ENKÖPINGS; KOMMUN Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-25 2 (5) Paragraf 47 Ärendenummer VON2014/142 Kundavgifter 2016 Beslut Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet

Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Samverkansformer mellan kommuner och landsting på hjälpmedelsområdet Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2013 Författare: Jeanette Adolfsson och Ulla-Britt Blomquist Foto: Björn Svensson, Bildarkivet URN:NBN:se:hi-2013-13319

Läs mer

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band

Hjälpmedelsguide. Broschyren finns inläst på band Handikappverksamheten Kommunikationscentrum Länssjukhuset Ingång 4, målpunkt K Tfn: 035-14 61 13 Fax: 035-14 61 01 Texttelefon: 035-13 13 99 Broschyren finns inläst på band Produktion & layout: Närsjukvårdens

Läs mer