Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari en kartläggning genomförd våren 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011"

Transkript

1 Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011 en kartläggning genomförd våren 2011

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Anna Lampel, HI Ansvarig handläggare: Anna Lampel, HI Formgivning: Ulla-ne Saxberger, HI URN:NBN:se:hi pdf (pdf) Artikelnummer: pdf Publikationen är endast utgiven i elektronisk form och kan hämtas som ett pdf-dokument på Hjälpmedelsinstitutets webbplats, Den kan också beställas i alternativa format från HI.

3 Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011 en kartläggning genomförd våren 2011 Anna Lampel Hjälpmedelsinstitutet

4

5 Sammanfattning Under perioden januari 2009 till februari 2011 har inga stora generella förändringar av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel skett. Trenden, som setts i de tidigare undersökningarna, att allt fler landsting och kommuner får ett gemensamt regelverk för hjälpmedel har avstannat. Grupper och undergrupper av hjälpmedel 1 som är möjliga att förskriva är relativt konstanta. Det både tillförs och tas bort hjälpmedel från regelverket i ungefär lika stor omfattning. Det totala antalet grupper av hjälpmedel som tillförs eller tas bort från regelverket har dock minskats under de senaste åren. Fortfarande är det framför allt kognitiva hjälpmedel som tillförs och enklare hjälpmedel som tas bort. Tidigare enkäter har pekat på att antalet olika varianter av hjälpmedel inom en hjälpmedelsgrupp minskar, man har talat om en avsmalning. Denna trend verkar ha avstannat och inga generella tendenser till att produktsortimentet smalnas av kan ses. Avgifterna inom hjälpmedelsområdet har förändrats i flera landsting och kommuner under perioden. Förändringarna gäller nya betalningsmodeller, vissa höjda avgifter samt vissa sänkta avgifter. Inga generella trender kan ses. I flera landsting pågår diskussioner som kan komma att påverka regelverket de kommande åren. Diskussionerna handlar främst om att införa någon form av friare val av hjälpmedel, att göra förändringar rörande avgifterna för hjälpmedel samt nya överenskommelser mellan landstingen och kommunerna. I denna kartläggning ställdes en riktad fråga rörande trehjulig elrullstol/ scooter. I de flesta landsting kan man få en trehjulig elrullstol/ scooter förskriven. Det är endast i två landsting som det inte är möjligt. 1 Definition av Grupper och undergrupper av hjälpmedel enligt Klassificering av hjälpmedel för personer med funktionshinder : Hjälpmedel på gruppnivå beskriver hjälpmedel med en speciell funktion, t.ex. Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna. Undergrupper av hjälpmedel hänvisar till speciella produkter, t.ex. rollator, gåbord. 5

6 Innehåll Sammanfattning... 8 Inledning... 8 Regelverk... 8 Syfte... 8 Metod... 9 Kartläggning regelverk Förändringar avseende produktområden Hjälpmedel HMC Hjälpmedel som tillförts Hjälpmedel som tagits bort Mängden varianter inom ett produktområde Förändringar avseende produktområden Syn Synjälpmedel som tillförts Synhjälpmedel som tagits bort...17 Mängden varianter inom en undergrupp av synhjälpmedel...17 Förändringar avseende produktområden Hörsel Hörseltekniska hjälpmedel som tillförts Hörseltekniska hjälpmedel som tagits bort Mängden varianter inom en undergrupp av hörselhjälpmedel Förändringar avseende produktområden Ortopedtekniska hjälpmedel Avgifter Avgifter HMC Avgifter Syn Avgifter Hörsel Avgifter Ortopedtekniska hjälpmedel

7 Framtida förändringar inom regelverket Fritt val av hjälpmedel Förändring av avgifter Kommun-Landsting Utökning av hjälpmedelssortimentet Minskning av hjälpmedelssortimentet Egenansvar Beslutsstöd Revidering av hela regelverket Nya tjänster Övrigt Trehjulig elrullstol/ scooter Studiens begränsningar Diskussion Bilagor 7

8 Inledning Hjälpmedelsinstitutet (HI) genomförde år 2005 en kartläggning över förändringar som skett gällande regelverk för hjälpmedel, avgifter samt möjligheten att få hjälpmedel förskrivna under åren Hösten 2008 genomfördes en ny kartläggning med fokus på tiden I denna rapport redovisas den tredje kartläggningen. Kartläggningen är gjord för perioden januari 2009 februari Kartläggningen omfattar de hjälpmedel som hanteras via hjälpmedelscentraler, syncentraler, hörcentraler samt ortopedteknisk verksamhet. Regelverk Landstinget och kommunen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. HSL är en ramlag, vilket innebär att varje landsting och kommun själv kan besluta om avgifter och regler. Regelverket avseende hjälpmedel kan därför skilja sig mellan olika landsting/regioner och även mellan landsting och kommuner. Ansvaret för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel ligger i hela Sverige på landstingen/regionerna. För övriga är ansvaret delat mellan landsting/region och kommun. Syfte Syftet med de tidigare studierna har varit att beskriva och följa upp de förändringar som skett under två år av landstingens/regionernas regelverk, policy och möjlighet att förskriva hjälpmedel. Syftet med denna studie är detsamma med tillägg att också identifiera eventuella trender inom området. 8

9 Metod Fyra olika webbenkäter togs fram, en till hjälpmedelscentralerna (HMC), en till syncentralerna, en till hörcentralerna och en till de ortopedtekniska verksamheterna. Strukturen på frågorna var densamma i alla enkäterna. Frågorna i enkäten baserades på de frågor som ingått i de två tidigare enkäterna. Några frågor ströks eftersom resultatet från de tidigare studierna visade att frågorna var svåra att tolka. Enkäten begränsades även till att inte innehålla så många öppna frågor. I de tidigare kartläggningarna ställdes frågor rörande alla avgifter inom hjälpmedelsområdet. I denna kartläggning ställdes endast frågor rörande förändringar av avgifterna. Enkäten kompletterades även med en fråga rörande högkostnadsskydd inom hjälpmedelsområdet. I den enkät som skickades till representanter för hjälpmedelsverksamheten ställdes även en riktad fråga rörande trehjuliga rullstolar/ scootrar. Två påminnelser om att svara på enkäten skickades ut. Av landstingen/regionerna som svarat på enkäten om hjälpmedelscentralernas regelverk anger tolv stycken att regelverket för hjälpmedel är gemensamt för landsting/regioner och kommuner och fyra landsting anger att regelverket är gemensamt inom vissa delar, se Tabell 1. 9

10 Kartläggning regelverk Enkäten avseende hjälpmedelscentralernas regelverk besvarades av 21 landsting/regioner. I de fall vi visste att regelverket inte var gemensamt för kommuner och landsting skickades även enkäter till ett antal kommuner. Följande kommuner har svarat på enkäten; Uppsala-, Alvesta-, Växjö-, Lessebo-, Markaryd-, Ljungby-, Älmhult-, Tingsryds kommun samt kommunerna i Skåne, Sörmland och Halland. Av de enkäter som skickades ut till syncentralerna svarade representanter för 16 av 21 landsting/regioner. Enkäten avseende hörcentralernas regelverk besvarades av 19 av 21 landsting/regioner. Enkäten avseende ortopedtekniska hjälpmedel besvarades av 14 av 21 landsting/regioner. Av landstingen/regionerna som svarat på enkäten om hjälpmedelscentralernas regelverk anger tolv stycken att regelverket för hjälpmedel är gemensamt för landsting/regioner och kommuner och fyra landsting anger att regelverket är gemensamt inom vissa delar, se Tabell 1. I de tidigare undersökningarna har resultatet pekat på att antalet landsting och kommuner som har ett gemensamt regelverk ökar, från 9 stycken år 2005 till 16 stycken år I denna kartläggning uppger 16 landsting/regioner att regelverket är gemensamt inom alla eller vissa delar. De landsting som anger att man inte har samma regelverk i landstingen och kommunerna är; Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Landstinget Gävleborg och Norrbottens läns landsting. I tolv landsting/regioner anger man att regelverket är gemensamt för all hjälpmedelsverksamhet (hjälpmedelscentral, syncentral, hörcentral, ortopedteknisk verksamhet). Viss tveksamhet kan dock råda om hur resultatet ska tolkas. När samma fråga ställdes till representanter för hörselhjälpmedel ansåg endast två landsting att regelverket var gemensamt. Även de uppgifter som inkommit från syncentralerna och de ortopedtekniska verksamheterna skiljer sig från de som inkommit från hjälpmedelscentralerna. Av de 16 landsting som svarat på frågor om synhjälpmedel anger 9 att regelverket är gemensamt. Av de 13 landsting som besvarat frågorna om ortopedtekniska hjälpmedel anger 7 att regelverket är gemensamt. Troligtvis har olika tolkningar av frågan gjorts. Att dra några slutsatser från resultatet blir svårt. 10

11 Gemensamt regelverk för landsting/ region och kommun Kommentar Stockholms läns landsting Kommunerna har litet ansvar för hjälpmedel, endast vissa hjälpmedel i särskilt boende vilket gör att landstinget äger regelverket. Troligtvis följer de flesta kommunerna i stort sätt riktlinjerna. Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Region Gotland Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting, inom vissa områden, inom vissa områden, inom vissa områden, inom vissa områden För de hjälpmedel som landstinget ansvarar för är regelverket gemensamt. Policy och allmänna riktlinjer är gemensamt. Rekommendationer på produktnivå är olika. Tabell 1. Regelverket för hjälpmedel i landsting/regioner och kommuner. 11

12 Förändringar avseende produktområden Hjälpmedel HMC Under perioden januari 2009 februari 2011 anger 13 landsting och en kommun att man har tillfört grupper eller undergrupper av hjälpmedel till regelverket. Under samma period har 8 landsting tagit bort grupper eller undergrupper av hjälpmedel från regelverket, 6 av dessa landsting har även tillfört produkter, se Tabell 2. Tillfört Tagit bort Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Region Gotland Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Tabell 2. Gjorda förändringar avseende hjälpmedelsutbud. I undersökningen 2008 uppgav 16 landsting att man hade tillfört nya produktområden och 11 att man tagit bort produktområden. Då detta jämförs med resultatet från kartläggningen 2005 hade både antalet 12

13 produktområden som tillförts och tagits bort från regelverken minskats. Även resultatet från denna kartläggning pekar på att antalet förändringarna inom produktområden blir färre. Hjälpmedel som tillförts Fem landsting och en kommun anger att hjälpmedel inom kognitionsområdet har tillförts regelverket. Det hjälpmedel som flest tar upp är tyngdtäcken, vilket har tillförts regelverket i två landsting och en kommun samt är under utvärdering i ett landsting. Två landsting tar, som exempel på kognitiva hjälpmedel, upp medicinpåminnare, ett landsting tar upp mobiltelefonbaserade hjälpmedel, se Tabell 3 och Bilaga 1 2. Andra vanligt förekommande hjälpmedel som har tillförts regelverket är läshjälpmedel (tre landsting), hjälpmedel för medicinsk behandling t.ex. behandlande madrasser och stimulatorer (tre landsting och en kommun) samt stamningshjälpmedel (tre landsting). Skyddshandskar för rullstolsburna samt stamningshjälpmedel har tillförts i två landsting. Kognitiva hjälpmedel Kognitiva hjälpmedel Tyngdtäcken Medicinpåminnare Mobiltelefonbaserade hjälpmedel Läshjälpmedel Med. behandling Skyddshandskar Stamning Hjälpmedel för lagring vid behandling Daisy-spelare Övrigt Uppsala kommun x x x Stockholms läns landsting x x x Landstinget Sörmland x Landstinget i Jönköpings län x Landstinget Kronoberg x Landstinget Blekinge x Region Halland x Västra Götalandsregionen x x x Landstinget i Värmland x Landstinget Västmanland x x x Landstinget Västernorrland x x Västerbottens läns landsting x x Tabell 3. Hjälpmedel som tillförts regelverket under perioden. 13

14 Resultatet stämmer väl överens med de tidigare kartläggningarna. De produktområden som tillkommit vid de tidigare kartläggningarna var framför allt hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Denna kartläggning pekar på att, det fortfarande, främst är möjligheten att förskriva kognitiva hjälpmedel som ökar. Hjälpmedel som tagits bort I åtta landsting och två kommuner anger man att grupper eller undergrupper av hjälpmedel tagits bort från regelverket, Tabell 4. Det är framför allt enklare hjälpmedel såsom t.ex. bestick och griptänger som tagits bort. Två landsting uppger att de har tagit bort trehjuliga cyklar. Hjälpmedel som endast ett landsting eller en kommun tagit bort är t.ex. läsbord, träningscyklar, badkarslyft, elektriskt höj/sänkbart skötbord, stödhjul, studsmatta, elrullstol av scootermodell, förhöjningsdyna, sittring, ståstol, sängbord på hjul, elektroniskt tangentbord, gymnastikmatta och gymnastikboll samt medicindosett med tidspåminnare. Av dessa hjälpmedel har de flesta övergått till att bli egenansvarsprodukter, se Tabell 4 och Bilaga 1 2. Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland x Enkla hjälpmedel Trehjulingscykel Träningsoch behandlingshjälpmedel Övrigt Uppsala kommun x x Läsbord Dator Landstinget i Östergötland x x x Ståstol, sittring Landstinget i Jönköpings län x Landstinget Kronoberg x Lessebo kommun x Västra Götalandsregionen Landstinget Västmanland Norrbottens läns landsting x x Badkarslyft, el-skötbord Tabell 4. Grupper/undergrupper av hjälpmedel som tagits bort från regelverket. 14

15 För några hjälpmedel har förskrivningsanvisningarna förändrats. I Östergötlands läns landsting kan portabla ramper endast förskrivas för tillfälligt behov under en rehabperiod eller i väntan på bostadsanpassning. Rollator kan inte längre förskrivas till vuxna brukare som har behov av rollator endast för utomhusförflyttning. I Västra Götaland kan parcyklar och tandemcyklar inte längre förskrivas till personer med kognitiva funktionsnedsättningar, det är dock möjligt att förskriva dem till barn/ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. I Västerbottens läns landsting är det inte längre möjligt att förskriva tre rollatorer. Även i Västerbottens läns landsting har även möjligheten att förskriva fler rullstolar begränsats till två stycken. De produktområden som tagits bort i de tidigare undersökningarna var framför allt enklare hjälpmedel som kan köpas i öppna handeln. Mängden varianter inom ett produktområde Resultatet från de två tidigare studierna pekade på en avsmalning, eller att mängden olika varianter av hjälpmedel inom en undergrupp minskar. Resultatet från denna undersökning pekar på att mängden varianter av olika hjälpmedel inom en eller flera undergrupper av hjälpmedel är i de flesta landsting och kommuner är oförändrade, se Bilaga 1 2. Endast tre landsting/regioner och en kommun anger att en minskning eller ökning har skett inom något produktområde som Hjälpmedelscentralerna ansvarar för. Förändringarna har främst skett inom rörelsehinderområdet. Landstinget i Uppsala län har minskat antalet varianter av rullstolar, rollatorer och gåstolar medan Landstinget i Östergötland har ökat antalet olika varianter av manuella rullstolar och tillbehör. Även Uppsala kommun har ökat antalet modeller på rollatorer. I Östergötland har man även ökat mängden varianter av olika barnhjälpmedel, t.ex. rollatorer, gåstolar och barnstolar. Dessutom har flera hjälpmedel för tunga brukare tillkommit inom olika hjälpmedelsgrupper. 15

16 Förändringar avseende produktområden Syn Av 16 landsting anger fem att de tillfört grupper eller undergrupper av synhjälpmedel. Lika många landsting anger att man, under perioden, tagit bort grupper eller undergrupper av synhjälpmedel, se Bilaga 3. Förändringarna under denna period liknar de under åren då fyra landsting tog in nya produkter och fem landsting tog bort grupper eller undergrupper av synhjälpmedel. Synhjälpmedel som tillförts I Landstingen i Kalmar och Västernorrland har GPS-hjälpmedel tillförts regelverket. I Skåne och Västra Götaland har regelverket utökats med speciella programvaror för presentation för att även möjliggöra förskrivning av scannerprogram för mobiltelefon, se Tabell 5. I Västra Götalandsregionen har märkningsmateriel och märkningsverktyg tillkommit. Landstinget i Sörmland anger att regelverket utökats med vissa synhjälpmedel men preciserar inte med vilka. För detaljerad information om vilka produkter som tillförts, se Bilaga 3. GPS Speciella programvaror för presentation för mobiltelefon Märkningsmateriel och märkningsverktyg Landstinget Sörmland Landstinget i Kalmar län x Region Skåne x Västra Götalandsregionen x x Landstinget Västernorrland x Tabell 5. Synhjälpmedel som tillförts regelverket under perioden. 16

17 Synhjälpmedel som tagits bort Det är framför allt enkla synhjälpmedel och hjälpmedel som mäter och visar tid som har tagits bort, se Tabell 6. Dessa har övergått till att bli egenansvarsprodukter. Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Region Halland Hjälpmedel som talar om vad klockan är Landstinget Västernorrland x x x x Enkla hjälpmedel Dataskärm x Glasögon för avstånd x Tabell 6. Synhjälpmedel som tagits bort från regelverket under perioden. I Jönköpings läns landsting anger man att man infört en ny policy för 2011 som tydliggör att brukaren har ett större ansvar. Detta innebär att landstinget främst förskriver artiklar som kräver kompetens för att prova ut. De hjälpmedel som man själv kan förstå att man behöver får man köpa själv, t.ex. nålpåträdare, läslampa, talande våg. I Landstinget Sörmland har hushållshjälpmedel, arbetsbelysning och mätinstrument övergått till att bli egensansvarsprodukter. För detaljerad information om vilka produkter som tagits bort, se Bilaga 3. Mängden varianter inom en undergrupp av synhjälpmedel Inom synhjälpmedelsverksamheten anger sex landsting att varianterna har ökats inom vissa undergrupper och minskats inom andra. Norrbottens läns landsting anger att mängden olika varianter av talande klockor, fickminnen och digitala Daisy-spelare har minskats. Region Halland har minskat utbudet av förstoringsglas och slutna TV-system (CCTV). Kalmar läns landsting har minskat varianten av talboksspelare och käppar, se Bilaga 3. 17

18 Förändringar avseende produktområden Hörsel Två landsting anger att man har tillfört nya hörselhjälpmedel under perioden och fyra landsting anger att man har tagit bort grupper eller undergrupper, Bilaga 4. Detta skiljer sig något från undersökningen 2008 då fem landsting hade infört nya produkter och endast två landsting angav att det hade skett begränsningar. År 2005 var de endast två landsting som hade infört nya produkter medan flera angav att hjälpmedel hade tagits bort. Hörseltekniska hjälpmedel som tillförts Landstinget i Dalarna anger att man har infört flermikrofonsystem som hjälpmedel i skolan. Landstinget Västernorrland anger att man har tillfört tillbehör till en viss hörapparat. Landstinget Gävleborg anger att alla som hör sämre än 60dB på fyra frekvenser får hörselhjälpmedel samt att alla patienter som får hörapparat tillfrågas om de vill ha en hörselslinga. Hörseltekniska hjälpmedel som tagits bort I Västernorrland har man tagit bort halsslinga, i Jönköping har man tagit bort väckarklocka, i Sörmland har man tagit bort hörlurar och akustisk signal. Produkterna har övergått till att bli egenansvarsprodukter. Mängden varianter inom en undergrupp av hörselhjälpmedel Inom hörselhjälpmedel anger att Region Halland att antalet varianter har minskats inom några undergrupper av hörselhjälpmedel och ökat inom andra. I Östergötland anger man att varianten av kommunikationshjälpmedel har minskats. 18

19 Förändringar avseende produktområden Ortopedtekniska hjälpmedel Endast Landstinget i Jönköpings län anger att man har tillfört några ortopedtekniska hjälpmedel till regelverket. De produkter som tillförts är värmehandskar och värmesulor. I Stockholms läns landsting har man förtydligat att prefabricerade mjuka handledsortoser är egenansvar. I Landstinget Sörmland har skor och inlägg fått nya kriterier och högre krav för att landstingsbidrag skall utgå. Inom ortopedtekniska hjälpmedel anger endast Västra Götaland att mängden varianter av hjälpmedel i någon eller flera undergrupper har minskats. 19

20 Avgifter Avgifter HMC Inom nio landsting och en kommun anger man att en förändring rörande avgifter har skett under perioden. Inga generella trender rörande förändringarna kan ses. De förändringar som genomförts gäller: Förändrad betalningsmodell, t.ex. hyra istället för att köpa (Sörmland) Vissa hjälpmedel har på förts en utprovningsavgift, t.ex. för hörapparat (Gävleborg) Hjälpmedlen har delats in i två huvudgrupper: fritt för brukare samt viss egenavgift (Jämtland) Tidigare undantagna hjälpmedel för hjälpmedelsavgift har tagits bort (Gävleborg) Höjning av vissa egenavgifter (Jönköping, Västmanland) Höjning av vissa avgifter (Västerbotten, Norrbotten) En sänkning av vissa egenavgifter (Kalmar, Västmanland) Taket för några hjälpmedel har höjts eller tagits bort (Jönköping) Avgift på tidigare kostnadsfria hjälpmedel har införts (Östergötland) En utförlig beskrivning av de förändringar som skett finns i Bilaga 5. Högkostnadsskydd för hjälpmedel finns i Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Landstinget i Uppsala samt i region Halland och i Hallands och Tingsryds kommuner, se Tabell 7. I kartläggningen 2005 angav endast två landsting att det fanns högkostnadsskydd för hjälpmedel. Högkostnadsskydd Stockholms läns landsting Örebro läns landsting Region Halland (inkl. de sex kommunerna) Landstinget Västernorrland Landstinget i Uppsala län Tingsryds kommun 2000 kr inkontinensområdet; =250 kr samt ytterligare 50 kr för varje förnyat recept 900 kr 1800 kr (gäller för alla hjälpmedel, även hörsel-, syn- och ortopediska hjälpmedel 900 kr (hjälpmedel syn, hörsel) max 500 kr/mån Tabell 7. Nivåerna på högkostnadsskydd för hjälpmedel. 20

21 Avgifter Syn Endast två landsting, Sörmland och Västernorrland, anger att avgifterna inom synhjälpmedelsområdet har förändrats under perioden, se Bilaga 6. De förändringar som genomförts gäller: Årlig avgift för brukare gällande klockor (Sörmland) Infört egenavgift (Västernorrland) Utprovningsavgift har ersatts av besöksavgift (Västernorrland) Landstinget Västernorrland har ett högkostnadsskydd som gäller alla typer av hjälpmedel på 1800 kr. Landstinget i Uppsala har ett högkostnadsskydd på 900 kr. Avgifter Hörsel Sex landsting/regioner anger att avgifterna för hörseltekniska hjälpmedel har förändrats, se Bilaga 6. De förändringar som genomförts gäller: Minskad avgift vid hörapparatutprovning (Östergötland) Egenavgift för utprovning har tillkommit (Blekinge) Hjälpmedelsavgift har införts (Dalarna) Infört egenavgift (Västernorrland och Västerbotten) Höjd besöksavgift (Norrbotten) Landstinget Västernorrland har ett högkostnadsskydd som gäller alla typer av hjälpmedel på 1800 kr. Landstinget i Uppsala har ett högkostnadsskydd på 900 kr. I Skåne äger brukaren, efter förskrivning, sina hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Brukaren är därmed själv kostnadsansvarig för tillbehör, förbrukningsartiklar, reparationer och reservdelar. Några produkter är dock undantagna från dessa riktlinjer. 21

22 Avgifter Ortopedtekniska hjälpmedel Nio landsting anger att avgifterna för ortopedtekniska hjälpmedel har förändrats, se Bilaga 6. De förändringar som genomförts gäller: Vissa egenavgifter har höjts (Sörmland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Gävleborg, Norrbotten) Hjälpmedelsavgift har införts (Dalarna) Höjd besöksavgift (Jämtland) Norrbottens läns landsting har ett högkostnadsskydd för ortos på max. 750 kr. 22

23 Framtida förändringar inom regelverket Det pågår politiska diskussioner i majoriteten av de tillfrågade landstingen/regionerna och kommunerna som kan komma att påverka hjälpmedelsverksamheten under det kommande året. De områden som man anger är; Fritt val av hjälpmedel, avgifter, ansvar mellan kommun/ landsting, förändringar av hjälpmedelssortimentet, beslutsstöd samt större revideringar av regelverket, se Tabell 8. Fritt val av hjälpmedel Förändring av avgifter Kommun/landsting Utökning av hjälpmedelssortiment Minskning av hjälpmedelssortiment Egenansvar Beslutsstöd Revidering av hela sortimentet Nya tjänster Övrigt Landstinget i Uppsala län x x x Landstinget i Östergötland x x Landstinget i Jönköpings län x x Landstinget Kronoberg x Alvesta kommun x Lessebo kommun Ljungby kommun x Markaryds kommun x Tingsryds kommun x x Uppvidinge kommun x Landstinget i Kalmar län x x Landstinget Blekinge x Region Skåne x Skånes kommuner x x x Region Halland x x Västmanlands läns landsting Landstinget Gävleborg x Jämtlands läns landsting x Västerbottens läns landsting x Tabell 8. De områden som diskuteras som kan komma att innebära förändringar för regelverket. 23

24 Fritt val av hjälpmedel Landstinget i Kalmar, Jönköpings läns landsting och Region Halland (inklusive kommunerna i Halland) för diskussioner om Fritt val av hjälpmedel. Detta gör även Markaryds kommun, Uppvidinge kommun samt kommunerna i Skåne. I Landstinget i Uppsala län finns ett politiskt beslut om att införa friare val av hjälpmedel, det är inte klart inom vilka hjälpmedelsgrupper. Förändring av avgifter I Region Skåne anger man att det förs diskussioner om att utprovning av hjälpmedel eventuellt kommer att beläggas med patientavgift som i så fall ska täckas av högkostnadsskyddet. I Alvesta kommun diskuterar man att förändra avgifterna, utprovningsavgiften för hjälpmedel kanske kommer att ersättas med hembesöks/besöksavgift. I Ljungby kommun finns ett förslag på att ta ut en hjälpmedelsavgift på hjälpmedel över kr. Förslaget kan bli aktuellt om besparingsåtgärder krävs. Landstinget Dalarna har tagit fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Ett förslag i den är ökade patient- och egenavgifter. Kommun Landsting Jämtlands läns landsting anger att överenskommelsen mellan kommuner och landsting ska revideras under I Blekinge läns landsting har en samverkansnämnd med kommuner och landsting bildats som kan komma att påverka regelverket för hjälpmedel. Utökning av hjälpmedelssortimentet Skånes kommuner anger att man planerar att satsa på kognitiva hjälpmedel. Landstinget i Östergötland anger att man avsatt medel för en 3-årig försöksperiod med förskrivning av ögonstyrning till dator för en utökad grupp brukare, samt även för hjälpmedel för talflyt (stamningshjälpmedel). Landstinget i Östergötland planerar även en utökning av 24

25 landstingets ansvar och hjälpmedelssortiment, främst på kognitionsområdet, troligtvis kommer tyngdtäcke, medicindosett med tidspåminnare, Handifon, dag- och nattkalender m.m. tas in i hjälpmedelssortimentet. Minskning av hjälpmedelssortimentet Västerbottens läns landsting anger att diskussioner förs om att eventuellt ta bort möjligheten att förskriva trehjuliga eldrivna rullstolar. Egenansvar Tingsryds kommun diskuterar om att vissa produkter ska övergå till att bli egenansvarsprodukter, t.ex. basmadrasser till vårdsäng och små hjälpmedel. I landstinget i Jönköpings län pågår en översyn av regelverket för ortopedtekniska hjälpmedel och några produkter kan komma att övergå till egenansvarsprodukter under våren 2011, dock ej hela produktgrupper. I Västmanlands län förs diskussioner om att vissa hörseltekniska hjälpmedel övergår till att bli egenansvarsprodukter efter 31 december Beslutsstöd Skånes kommuner samt Landstinget i Uppsala län anger att man arbetar med beslutsstöd för hjälpmedelsförskrivning. I Uppsala ska man ta fram riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning gemensamt för hjälpmedelsverksamheterna syn, hörsel, rörelse, kognition och kommunikation. Revidering av hela regelverket Landstinget i Kalmar avser revidera hela hjälpmedelsregelverket under Landstinget i Kronoberg arbetar med att skapa ett gemensamt regelverk för all hjälpmedelsverksamhet i landstinget. I Landstinget Dalarna ska besparingar göras vilket troligtvis kommer att påverka regelverket. 25

26 Nya tjänster Landstinget i Östergötland har infört reparation av hjälpmedel på jourtid. Region Halland anger att införandet av ett friare val av hjälpmedel kan komma att påverka situationen genom att den delvis konkurrensutsätts. Detta kan t.ex. leda till en utökning av tjänster inom teknisk service. Förändringar i regelverket kommer inom vissa områden att ge större möjlighet till flerförskrivning för barn. Övrigt I Uppsala läns landsting finns ett politiskt beslut om att den primära hörselrehabiliteringen ska konkurrensutsättas enligt LOV. 26

27 Trehjulig elrullstol/ scooter I denna enkät ställdes en riktad fråga om en speciell typ av hjälpmedel för att kartlägga om det råder skillnader i landet i möjligheten att få en viss produkt förskriven. Vi valde att ställa en fråga om trehjulig elrullstol/ scooter, se Tabell 9. Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Uppsala kommun Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Alvesta kommun Lessebo kommun Ljungby kommun Markaryds kommun Tingsryds kommun Uppvidinge kommun Växjö kommun Älmhults kommun Landstinget i Kalmar län Region Gotland Landstinget Blekinge Region Skåne Skånes kommuner Region Halland Västra Götalansdsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Trehjulig elrullstol/scooter Vet ej Tabell 9. Möjligheten att förskriva trehjulig ellrullstol/scooter. 27

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt?

har du råd med höjd bensinskatt? har du råd med höjd bensinskatt? 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge län. 82 535 000 kronor dyrare med bensin för invånarna här i Blekinge

Läs mer

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress

Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress Antal anmälda dödsfall i arbetsolyckor efter län, där arbetsstället har sin postadress 2015 1 01 Stockholm 4-1 - - - 5-03 Uppsala - - - - - - - - 04 Södermanland 1 - - - - - 1-05 Östergötland 2 - - - -

Läs mer

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

1. INDELNING OCH DEFINITIONER

1. INDELNING OCH DEFINITIONER H A N D L Ä G G A R E Avgiftshandboken 2013-01-01 Flik 09 D A T U M Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. INDELNING OCH DEFINITIONER 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER 2 EGENVÅRDSPRODUKTER

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården

Levnadsvanor diskuteras i samband med besök i primärvården 1 Alkoholvanor diskuterades Ålder 44 år eller yngre 24 22,7-24,7 18 17,3-18,5 20 19,1-20,1 45-64 år 29 * 28,4-29,8 17 16,6-17,5 22 * 21,2-22,1 65-74 år 25 23,8-25,3 14 * 13,6-14,7 19 18,3-19,2 75 år och

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post:

För ytterligare information: Stefan Håkansson, pressekreterare Svenska kyrkan, E post: Andel som känner sig mycket eller ganska stressad inför julen. Andel som får lite eller mycket sämre humör i julruschen Gotland 22 Stockholm 30 Stockholm 21 Södermanland 30 Uppsala 21 Västernorrland 30

Läs mer

Kvinnors andel av sjukpenningtalet

Kvinnors andel av sjukpenningtalet Vägen till ett sjukpenningtal på 9,0 Kvinnors andel av sjukpenningtalet Redovisning 2016-12-27 Sid 1 December 2016 Vägen till 9,0 Kvinnors andel av sjp-talet 6,5 6,2 7,3 8,3 7,9 7,3 6,8 6,8 6,8 6,8 8,3

Läs mer

Samtliga 21 landsting och regioner

Samtliga 21 landsting och regioner Samtliga 21 landsting och regioner Antal timmar övertid/mertid/fyllnadstid under 2016, samt vad det kostar och motsvarar i tjänster Övertidstimmar: 2 741 964 Snittkostnad/timme 333,19 kronor Totalkostnad:

Läs mer

2009-09-15 HJ-HJM09-022

2009-09-15 HJ-HJM09-022 1 (3) Trehjuliga eldrivna rullstolar som samhällsbetalt hjälpmedel. Bakgrund I oktober 2008, 94 tog Landstingsfullmäktige beslut om Åtgärdsplan för en ekonomi i balans. Berörda nämnder gavs i uppdrag att

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. juli 2015 Pressmeddelande för Västerbotten juli 2015 Uppsala Halland Gotland Norrbotten Stockholm Jönköping Dalarna Västerbotten Västra Götaland Kalmar Jämtland Värmland Örebro Kronoberg Västernorrland Östergötland

Läs mer

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel

Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Del 3 Hörseltekniska hjälpmedel Öronklinikerna vid länssjukhuset i Kalmar och Västerviks/Oskarshamn har kostnadsansvaret för de hörseltekniska hjälpmedlen, om inget annat anges i anvisningarna. Utprovning,

Läs mer

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3

1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 2. AVGIFT UTPROVNING 2 3. EGENAVGIFT 2 4. EGENAVGIFTER PER PRODUKTOMRÅDE 3 H A N D L Ä G G A R E D A T U M Avgiftshandboken 2017-01-01 Hjälpmedel Innehållsförteckning 1. DEFINITIONER OCH BESLUT 2 SAMHÄLLSBETALDA HJÄLPMEDEL 2 ANPASSADE PRODUKTER GÄLLER ORTOPEDTEKNISKA HJÄLPMEDEL

Läs mer

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning.

Funktionshinder uppstår när miljön inte anpassats för den som har en funktionsnedsättning. Hjälpmedel Bilaga 1. till KPR120425 Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel Hjälpmedel är produkter som är avsedda för människor med funktionsnedsättning. Hjälpmedel kan också vara metoder och ny teknik.

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting

Lönestatistik 2014 Individuell löneutveckling landsting Lönestatistik Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är

Läs mer

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland

Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland RUTIN 1 (1) Rutin för hjälpmedelshantering vid flytt från Region Gotland När det kommer till er kännedom att person folkbokförd på Gotland ska flytta till annan kommun/landsting/region och har personliga

Läs mer

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län

Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Version 11, 2012-01-18 Riktlinjer för Friare val av hjälpmedel inom landstinget i Uppsala län Fastställd av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen den 13 februari 2012 Gällande från den 1 maj 2012 2 (6) Innehållsförteckning

Läs mer

Patienters tillgång till psykologer

Patienters tillgång till psykologer Patienters tillgång till psykologer - en uppföljande kartläggning av landets vårdcentraler 2011 - genomförd av Sveriges Psykologförbund 2011 2011-12-14 Syfte och genomförande Psykologförbundet har gjort

Läs mer

Statistik från Hörcentraler 2006

Statistik från Hörcentraler 2006 Statistik från Hörcentraler 2006 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2007 Ansvarig handläggare: Sara Brundell, HI Foto: www.matton.se Ansvarig informatör: Ulla-Jane Saxberger, HI ISBN 978-91-85435-44-9 URN:NBN:se:hi-2007-07348-pdf

Läs mer

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel

Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå. Kom och prova att prioritera hjälpmedel Beslutsstöd för prioriteringar på individnivå Kom och prova att prioritera hjälpmedel Riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning Projekt 2011 2012 Behovsbaserat regelverk Tydliga

Läs mer

Individuell löneutveckling landsting

Individuell löneutveckling landsting Individuell löneutveckling landsting Definitionen av individuell löneutveckling är att medlemmen båda åren registreras på samma befattning, befattningsnivå samt i samma region. Tabellen är sorterad enligt

Läs mer

Företagarpanelen Q Dalarnas län

Företagarpanelen Q Dalarnas län Företagarpanelen Q4 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 6 4 80 33 31 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 42 41 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Statistik om hjälpmedel för förflyttning och kognition. Inköpskostnader och förskrivningar

Statistik om hjälpmedel för förflyttning och kognition. Inköpskostnader och förskrivningar Statistik om hjälpmedel för förflyttning och kognition Inköpskostnader och förskrivningar Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2010 Ansvarig handläggare: Linda Gustafsson Ansvarig chef: Susann Forsberg URN:NBN:se:hi-2011-11349-pdf

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Förskrivare av synhjälpmedel

Förskrivare av synhjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2013-11-14 HH-HOH13-167 VOHJS13-047 Förskrivare av synhjälpmedel Förslag till beslut: Förvaltningen föreslår den

Läs mer

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon

Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon Pneumokockvaccination av små barn i Sverige i dag och i morgon en kartläggning av landstingens informations- och utbildningsinsatser samt budgetbeslut Max blev döv på grund av en pneumokockinfektion vid

Läs mer

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. 1 (6) Patientavgifter 2015 - Förslag INLEDNING Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. Högkostnadsskyddet

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län oktober 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av oktober påbörjade 688 av alla som var inskrivna

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län augusti 2015 Färre övergångar till arbete I slutet av augusti påbörjade 763 av alla som var inskrivna

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län Göteborg, 11 maj 2017 Jens Sandahl Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik april 2017 Till arbete Under april 2017 påbörjade 620 personer (221 kvinnor och 399 män) av de inskrivna

Läs mer

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet

Kömiljarden resultatet. Socialdepartementet Kömiljarden 2009 - resultatet Kömiljarden 2009 - bakgrund Lanserades i Budgetpropositionen i september 2008 450 miljoner att dela på för de landsting som klarar att erbjuda 80 procent av patienterna besök

Läs mer

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015

Pressmeddelande för Västerbotten. maj 2015 Pressmeddelande för Västerbotten maj 2015 Uppsala Stockholm Halland Stockholm Halland Västerbotten Jönköping Västerbotten Jönköping Dalarna Västra Götaland Norrbotten Kalmar Norrbotten Jämtland Kalmar

Läs mer

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet

Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Hjälpmedelsnämnden i Värmland Policy för hjälpmedelsverksamhet Beslutad av Hjälpmedelsnämnden i Värmland 2005 12 09 (Utgåva 2 rev 2007-12-07) (Utgåva 3 rev 2011-10-14) Dnr LK/111747 1(7) Hjälpmedelnämnden

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Maria Lycke Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län september 2015 Färre övergångar till arbete I september påbörjade 771 av alla som var inskrivna

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod

Läs mer

Företagarpanelen Q Hallands län

Företagarpanelen Q Hallands län Företagarpanelen Q3 2014 s län Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för 6 mån sedan 100 90 5 2 80 34 40 70 60 Vet ej/ej svar 50 40 43 44 Högre Oförändrat Lägre 30 20

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare

I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare AKADEMISK SPECIALISTTJÄNSTGÖRING FÖR SJUKSKÖTERSKOR I landsting, kommuner och hos privata vårdgivare 2015-02-26 Lisbeth Löpare Johansson Sandra Zetterman Innehållsförteckning 1 Brist på specialist... 3

Läs mer

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 1 (1) Beslutsunderlag Datum 2015-04-10 Diarienummer HS 76-2015 HSD-D 5-2015 Västra Götalandsregionen Koncernstab hälso- och sjukvård Handläggare: Mia Isacson Telefon: 0700-825819 E-post: mia.isacson@vgregion.se

Läs mer

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät

Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Landstingens och SKL:s nationella patientenkät Resultat från Institutet för kvalitetsindikatorer Patientupplevd kvalitet läkar- och sjuksköterskebesök vid vårdcentraler Resultat för privata och offentliga

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, januari 2016 Färre personer gick till arbete Antalet personer som gått till

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Vad är företagsklimat?

Vad är företagsklimat? Vad är företagsklimat? Om rankingen 2016 Rankingens olika delar Företagsklimat 2016 Kommunens attityder till företagande Utmärkt 6 Topplän Sverige Kronobergs län Mycket bra 5 Bra 4 Kronoberg 3,8 3,8 Kronoberg

Läs mer

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge.

40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% Kalmar. Östergötland Sverige. Kronoberg. Norrbotten. Stockholm. Halland Jämtland. Uppsala. Blekinge. 4 35% 3 25% 15% 1 5% bussföretag (*för att bli NTF-godkänd krävs en trafiksäkerhetspolicy, godkänd hastighetsregulator, två eller trepunktsbälte på samtliga platser, alkolås, information om trafiksäkerhet

Läs mer

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017

Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 FAKTAUNDERLAG Kronobergs län 2017-09-05 Ronnie Kihlman Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik augusti 2017 Inskrivna arbetslösa som går till arbete Under augusti månad 2017 påbörjade 600 personer (270

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter mars 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att

Läs mer

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat

Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat Punktprevalensmätning av trycksår 2017 Landstingens resultat 3 Andel patienter med trycksår (kategori 1-4) 25,0% 2 15,0% 1 5,0% Slutenvård exkl. rättspsykiatri inkl. övrigt Exkl. barn både 2017 och 2016

Läs mer

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län

februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län februari 2012 Företagsamheten 2012 Kronobergs län Innehåll Inledning... 2 Sammanfattning Kronobergs län... 3 Företagsamheten... 4 Ung företagsamhet... 4 Kvinnors företagsamhet.... 4 Historisk toppnotering

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Antal självmord Värmland och Sverige

Antal självmord Värmland och Sverige Antal självmord Värmland och Sverige Ordförklaring Självmordstal (SM-tal) = Antal självmord per 0 000 personer. Säkra självmord = Inget tvivel om att det är ett självmord. Osäkra självmord = Oklart om

Läs mer

Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Om ett regeringsuppdrag 2009 2011

Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning. Om ett regeringsuppdrag 2009 2011 Hjälpmedel i fokus för personer med psykisk funktionsnedsättning Om ett regeringsuppdrag 2009 2011 Hjälpmedel kan förbättra, bevara och kompensera för en nedsatt eller förlorad funktion. Med hjälpmedel

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 7 maj 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist DHR, Sune

Läs mer

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment 1 Förändringar, förtydliganden gällande Hjälpmedelscentralens sortiment 2010-07-01 förenklad produktlista anger förändringar/förtydliganden under respektive ansvar utan precisering med artikelnummer Egenansvar/

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun

Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun Bilaga 5 Hjälpmedel ansvarsgränser mellan landsting kommun Har ej skatteväxlat för hemsjukvård Stockholm Gemensam upphandling av hjälpmedel (ramavtal). Fakturering landsting/kommun sker med hänsyn till

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län

Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2014:1 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 2016 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter september 216 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län januari 2015 Färre övergångar till arbete vid årets början I januari 2015 påbörjade nästan 860

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2015

Nöjdhetsmätningar invånare 2015 Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177 Vårdguidens e-tjänster Landstinget i Uppsala län September 201 Sammanfattning NKI uppmäts till 73 vilket betyder att invånarna är nöjda med 1177 Vårdguidens e- tjänster.

Läs mer

Dialogmöte i Karlskrona november 2014

Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Dialogmöte i Karlskrona november 2014 Har mobiltelefon 2014 Mobiltelefon 100% 98% 100% 100% 100% 99% 97% 97% 97% 90% 80% 90% 81% 70% 60% 54% 50% 40% 30% 20% 10% 2% 11% 0% 3-5 6-7 8-9 10-11 12-15 16-25

Läs mer

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

2. Har landstinget/regionen påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter? 1. Har ett politiskt antaget klimatmål för att minska utsläppen av växthusgaser från sina verksamheter? 2. Har påbörjat arbetet med att införliva FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i sina verksamheter?

Läs mer

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010

Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 Är du orolig för att du i framtiden inte kommer att klara dig på din pension? Undersökning från Länsförsäkringar november 2010 1 Sammanfattning 1 (2) En tredjedel av de svenskar som inte redan är pensionärer

Läs mer

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år

De 10 branscher med flest antal konkurser i riket innevarande år Totalt Riket 25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 26 27-1 6 236 6 179 0,42 0,43-3% 41 Byggande av hus 63 78-15 11 217 11 978 0,53 0,70-24% 43 Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet

Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Anna Östbom Sektionschef för hälsa och jämställdhet Hur såg landstinges arbete ut med sjukskrivningar 2005? - Det var stora skillnader i länen när det gäller längden och antal personer som var sjukskrivna

Läs mer

Företagarpanelen Q Kalmar län

Företagarpanelen Q Kalmar län Företagarpanelen Q4 2012 län Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Produktionen/försäljningsvolymen Produktionen/försäljningsvolymen, idag/för

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 21 augusti 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. Närvarande HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen

Kvinnors och mäns företag i Sverige och i länen Kvinnors och mäns i Sverige och i länen Statistik från SCB:s RAMS-databas (2006, 2008, 2010 & 2012), bearbetat av Tillväxtverket 1 Om statistiken Anger ens operativa sledare, dvs. den person som sköter

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län

Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2014:1 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal

REMISS/BETALNINGSFÖRBINDELSE Riks-, region- och mellanlänsavtal 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 1 406 202 (S-108) - - Copyright SKL SKL Kommentus 2014-12 2011-01 2 Riksavtalets regler om remiss Kapitel 2 reglerar när hemlandstinget initierar

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016

Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 MER INFORMATION OM ARBETSMARKNADSLÄGET Ronnie Kihlman Analysavdelningen Mer information om arbetsmarknadsläget i Kronobergs län, augusti 2016 För nionde månaden i rad så faller arbetslösheten i länet då

Läs mer

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon

Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Hjälpmedelsfrågorna på nationell nivå idag och imorgon Karin Flyckt Samordnare av funktionshindersfrågor Förändrade roller på nationell nivå Hjälpmedelsinstitutet avvecklas statliga åtaganden går till

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län

Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Jönköpings län Mäklarinsikt 2013:1 Jönköpings län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508

Läs mer

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013

Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 2013-09-11 Mer information om arbetsmarknadsläget i Dalarnas län i slutet av augusti 2013 Något minskad omsättning till arbete i augusti men fortfarande högre nivå än i riket Under augusti påbörjade drygt

Läs mer

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter?

Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Vad behövs av ett kliniskt kunskapsstöd för arbetsterapeuter? Christina Lundqvist Utvecklingschef, professionssamordnare Sveriges Arbetsterapeuter Arbetsterapeuter får vardagen att funka! Om arbetsterapi

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning

Bidrag till funktionshinderrörelsen En översikt över landstingens bidragsgivning Bidrag till funktionshinderrörelsen 2014 En översikt över landstingens bidragsgivning HSO Skåne rapport 2014:2 Detta är en rapport över Sveriges landstings och regioners bidragsgivning till funktionshinderrörelsen

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län

Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Kalmar län Mäklarinsikt 2014:1 Kalmar län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:1 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 10-21 februari 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1 274 fastighetsmäklare.

Läs mer

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015

Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 2015 Resultat överbeläggningar och utlokaliserade patienter december 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Nyckeltal 2011. Rapport Hjälpmedelscentraler

Nyckeltal 2011. Rapport Hjälpmedelscentraler Nyckeltal 2011 Rapport Hjälpmedelscentraler Maj 2011Maj 2011 Juni 2012 1. Profilbeskrivning HJÄLPMEDEL Dalarna Halland Södermanland Värmland Västerbotten Västernorrland Västmanland Örebro I vilken omfattning

Läs mer

187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF

187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2009-12-08 LS-LED09-813 187 Anpassning av avgifter för hjälpmedel. LF Landstingsstyrelsens förslag till Landstingsfullmäktige 1. Landstingsfullmäktige fastställer

Läs mer

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012

Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 2012-03-17 Arbetsmarknadsläget i Kronobergs län i slutet av mars månad 2012 Allt färre får jobb Under mars påbörjade 820 av alla som var inskrivna vid Arbetsförmedlingen någon form av arbete. Det är 250

Läs mer