Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari en kartläggning genomförd våren 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011. en kartläggning genomförd våren 2011"

Transkript

1 Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011 en kartläggning genomförd våren 2011

2 Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2011 Författare: Anna Lampel, HI Ansvarig handläggare: Anna Lampel, HI Formgivning: Ulla-ne Saxberger, HI URN:NBN:se:hi pdf (pdf) Artikelnummer: pdf Publikationen är endast utgiven i elektronisk form och kan hämtas som ett pdf-dokument på Hjälpmedelsinstitutets webbplats, Den kan också beställas i alternativa format från HI.

3 Förändring av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel under perioden januari 2009 februari 2011 en kartläggning genomförd våren 2011 Anna Lampel Hjälpmedelsinstitutet

4

5 Sammanfattning Under perioden januari 2009 till februari 2011 har inga stora generella förändringar av landstingens/regionernas regelverk rörande hjälpmedel skett. Trenden, som setts i de tidigare undersökningarna, att allt fler landsting och kommuner får ett gemensamt regelverk för hjälpmedel har avstannat. Grupper och undergrupper av hjälpmedel 1 som är möjliga att förskriva är relativt konstanta. Det både tillförs och tas bort hjälpmedel från regelverket i ungefär lika stor omfattning. Det totala antalet grupper av hjälpmedel som tillförs eller tas bort från regelverket har dock minskats under de senaste åren. Fortfarande är det framför allt kognitiva hjälpmedel som tillförs och enklare hjälpmedel som tas bort. Tidigare enkäter har pekat på att antalet olika varianter av hjälpmedel inom en hjälpmedelsgrupp minskar, man har talat om en avsmalning. Denna trend verkar ha avstannat och inga generella tendenser till att produktsortimentet smalnas av kan ses. Avgifterna inom hjälpmedelsområdet har förändrats i flera landsting och kommuner under perioden. Förändringarna gäller nya betalningsmodeller, vissa höjda avgifter samt vissa sänkta avgifter. Inga generella trender kan ses. I flera landsting pågår diskussioner som kan komma att påverka regelverket de kommande åren. Diskussionerna handlar främst om att införa någon form av friare val av hjälpmedel, att göra förändringar rörande avgifterna för hjälpmedel samt nya överenskommelser mellan landstingen och kommunerna. I denna kartläggning ställdes en riktad fråga rörande trehjulig elrullstol/ scooter. I de flesta landsting kan man få en trehjulig elrullstol/ scooter förskriven. Det är endast i två landsting som det inte är möjligt. 1 Definition av Grupper och undergrupper av hjälpmedel enligt Klassificering av hjälpmedel för personer med funktionshinder : Hjälpmedel på gruppnivå beskriver hjälpmedel med en speciell funktion, t.ex. Gånghjälpmedel som hanteras med båda armarna. Undergrupper av hjälpmedel hänvisar till speciella produkter, t.ex. rollator, gåbord. 5

6 Innehåll Sammanfattning... 8 Inledning... 8 Regelverk... 8 Syfte... 8 Metod... 9 Kartläggning regelverk Förändringar avseende produktområden Hjälpmedel HMC Hjälpmedel som tillförts Hjälpmedel som tagits bort Mängden varianter inom ett produktområde Förändringar avseende produktområden Syn Synjälpmedel som tillförts Synhjälpmedel som tagits bort...17 Mängden varianter inom en undergrupp av synhjälpmedel...17 Förändringar avseende produktområden Hörsel Hörseltekniska hjälpmedel som tillförts Hörseltekniska hjälpmedel som tagits bort Mängden varianter inom en undergrupp av hörselhjälpmedel Förändringar avseende produktområden Ortopedtekniska hjälpmedel Avgifter Avgifter HMC Avgifter Syn Avgifter Hörsel Avgifter Ortopedtekniska hjälpmedel

7 Framtida förändringar inom regelverket Fritt val av hjälpmedel Förändring av avgifter Kommun-Landsting Utökning av hjälpmedelssortimentet Minskning av hjälpmedelssortimentet Egenansvar Beslutsstöd Revidering av hela regelverket Nya tjänster Övrigt Trehjulig elrullstol/ scooter Studiens begränsningar Diskussion Bilagor 7

8 Inledning Hjälpmedelsinstitutet (HI) genomförde år 2005 en kartläggning över förändringar som skett gällande regelverk för hjälpmedel, avgifter samt möjligheten att få hjälpmedel förskrivna under åren Hösten 2008 genomfördes en ny kartläggning med fokus på tiden I denna rapport redovisas den tredje kartläggningen. Kartläggningen är gjord för perioden januari 2009 februari Kartläggningen omfattar de hjälpmedel som hanteras via hjälpmedelscentraler, syncentraler, hörcentraler samt ortopedteknisk verksamhet. Regelverk Landstinget och kommunen ska enligt Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, erbjuda hjälpmedel till personer med funktionsnedsättning. HSL är en ramlag, vilket innebär att varje landsting och kommun själv kan besluta om avgifter och regler. Regelverket avseende hjälpmedel kan därför skilja sig mellan olika landsting/regioner och även mellan landsting och kommuner. Ansvaret för syn-, hörsel- och ortopedtekniska hjälpmedel ligger i hela Sverige på landstingen/regionerna. För övriga är ansvaret delat mellan landsting/region och kommun. Syfte Syftet med de tidigare studierna har varit att beskriva och följa upp de förändringar som skett under två år av landstingens/regionernas regelverk, policy och möjlighet att förskriva hjälpmedel. Syftet med denna studie är detsamma med tillägg att också identifiera eventuella trender inom området. 8

9 Metod Fyra olika webbenkäter togs fram, en till hjälpmedelscentralerna (HMC), en till syncentralerna, en till hörcentralerna och en till de ortopedtekniska verksamheterna. Strukturen på frågorna var densamma i alla enkäterna. Frågorna i enkäten baserades på de frågor som ingått i de två tidigare enkäterna. Några frågor ströks eftersom resultatet från de tidigare studierna visade att frågorna var svåra att tolka. Enkäten begränsades även till att inte innehålla så många öppna frågor. I de tidigare kartläggningarna ställdes frågor rörande alla avgifter inom hjälpmedelsområdet. I denna kartläggning ställdes endast frågor rörande förändringar av avgifterna. Enkäten kompletterades även med en fråga rörande högkostnadsskydd inom hjälpmedelsområdet. I den enkät som skickades till representanter för hjälpmedelsverksamheten ställdes även en riktad fråga rörande trehjuliga rullstolar/ scootrar. Två påminnelser om att svara på enkäten skickades ut. Av landstingen/regionerna som svarat på enkäten om hjälpmedelscentralernas regelverk anger tolv stycken att regelverket för hjälpmedel är gemensamt för landsting/regioner och kommuner och fyra landsting anger att regelverket är gemensamt inom vissa delar, se Tabell 1. 9

10 Kartläggning regelverk Enkäten avseende hjälpmedelscentralernas regelverk besvarades av 21 landsting/regioner. I de fall vi visste att regelverket inte var gemensamt för kommuner och landsting skickades även enkäter till ett antal kommuner. Följande kommuner har svarat på enkäten; Uppsala-, Alvesta-, Växjö-, Lessebo-, Markaryd-, Ljungby-, Älmhult-, Tingsryds kommun samt kommunerna i Skåne, Sörmland och Halland. Av de enkäter som skickades ut till syncentralerna svarade representanter för 16 av 21 landsting/regioner. Enkäten avseende hörcentralernas regelverk besvarades av 19 av 21 landsting/regioner. Enkäten avseende ortopedtekniska hjälpmedel besvarades av 14 av 21 landsting/regioner. Av landstingen/regionerna som svarat på enkäten om hjälpmedelscentralernas regelverk anger tolv stycken att regelverket för hjälpmedel är gemensamt för landsting/regioner och kommuner och fyra landsting anger att regelverket är gemensamt inom vissa delar, se Tabell 1. I de tidigare undersökningarna har resultatet pekat på att antalet landsting och kommuner som har ett gemensamt regelverk ökar, från 9 stycken år 2005 till 16 stycken år I denna kartläggning uppger 16 landsting/regioner att regelverket är gemensamt inom alla eller vissa delar. De landsting som anger att man inte har samma regelverk i landstingen och kommunerna är; Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget i Östergötland, Landstinget Gävleborg och Norrbottens läns landsting. I tolv landsting/regioner anger man att regelverket är gemensamt för all hjälpmedelsverksamhet (hjälpmedelscentral, syncentral, hörcentral, ortopedteknisk verksamhet). Viss tveksamhet kan dock råda om hur resultatet ska tolkas. När samma fråga ställdes till representanter för hörselhjälpmedel ansåg endast två landsting att regelverket var gemensamt. Även de uppgifter som inkommit från syncentralerna och de ortopedtekniska verksamheterna skiljer sig från de som inkommit från hjälpmedelscentralerna. Av de 16 landsting som svarat på frågor om synhjälpmedel anger 9 att regelverket är gemensamt. Av de 13 landsting som besvarat frågorna om ortopedtekniska hjälpmedel anger 7 att regelverket är gemensamt. Troligtvis har olika tolkningar av frågan gjorts. Att dra några slutsatser från resultatet blir svårt. 10

11 Gemensamt regelverk för landsting/ region och kommun Kommentar Stockholms läns landsting Kommunerna har litet ansvar för hjälpmedel, endast vissa hjälpmedel i särskilt boende vilket gör att landstinget äger regelverket. Troligtvis följer de flesta kommunerna i stort sätt riktlinjerna. Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Region Gotland Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting, inom vissa områden, inom vissa områden, inom vissa områden, inom vissa områden För de hjälpmedel som landstinget ansvarar för är regelverket gemensamt. Policy och allmänna riktlinjer är gemensamt. Rekommendationer på produktnivå är olika. Tabell 1. Regelverket för hjälpmedel i landsting/regioner och kommuner. 11

12 Förändringar avseende produktområden Hjälpmedel HMC Under perioden januari 2009 februari 2011 anger 13 landsting och en kommun att man har tillfört grupper eller undergrupper av hjälpmedel till regelverket. Under samma period har 8 landsting tagit bort grupper eller undergrupper av hjälpmedel från regelverket, 6 av dessa landsting har även tillfört produkter, se Tabell 2. Tillfört Tagit bort Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Region Gotland Landstinget Blekinge Region Skåne Region Halland Västra Götalandsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Tabell 2. Gjorda förändringar avseende hjälpmedelsutbud. I undersökningen 2008 uppgav 16 landsting att man hade tillfört nya produktområden och 11 att man tagit bort produktområden. Då detta jämförs med resultatet från kartläggningen 2005 hade både antalet 12

13 produktområden som tillförts och tagits bort från regelverken minskats. Även resultatet från denna kartläggning pekar på att antalet förändringarna inom produktområden blir färre. Hjälpmedel som tillförts Fem landsting och en kommun anger att hjälpmedel inom kognitionsområdet har tillförts regelverket. Det hjälpmedel som flest tar upp är tyngdtäcken, vilket har tillförts regelverket i två landsting och en kommun samt är under utvärdering i ett landsting. Två landsting tar, som exempel på kognitiva hjälpmedel, upp medicinpåminnare, ett landsting tar upp mobiltelefonbaserade hjälpmedel, se Tabell 3 och Bilaga 1 2. Andra vanligt förekommande hjälpmedel som har tillförts regelverket är läshjälpmedel (tre landsting), hjälpmedel för medicinsk behandling t.ex. behandlande madrasser och stimulatorer (tre landsting och en kommun) samt stamningshjälpmedel (tre landsting). Skyddshandskar för rullstolsburna samt stamningshjälpmedel har tillförts i två landsting. Kognitiva hjälpmedel Kognitiva hjälpmedel Tyngdtäcken Medicinpåminnare Mobiltelefonbaserade hjälpmedel Läshjälpmedel Med. behandling Skyddshandskar Stamning Hjälpmedel för lagring vid behandling Daisy-spelare Övrigt Uppsala kommun x x x Stockholms läns landsting x x x Landstinget Sörmland x Landstinget i Jönköpings län x Landstinget Kronoberg x Landstinget Blekinge x Region Halland x Västra Götalandsregionen x x x Landstinget i Värmland x Landstinget Västmanland x x x Landstinget Västernorrland x x Västerbottens läns landsting x x Tabell 3. Hjälpmedel som tillförts regelverket under perioden. 13

14 Resultatet stämmer väl överens med de tidigare kartläggningarna. De produktområden som tillkommit vid de tidigare kartläggningarna var framför allt hjälpmedel för personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Denna kartläggning pekar på att, det fortfarande, främst är möjligheten att förskriva kognitiva hjälpmedel som ökar. Hjälpmedel som tagits bort I åtta landsting och två kommuner anger man att grupper eller undergrupper av hjälpmedel tagits bort från regelverket, Tabell 4. Det är framför allt enklare hjälpmedel såsom t.ex. bestick och griptänger som tagits bort. Två landsting uppger att de har tagit bort trehjuliga cyklar. Hjälpmedel som endast ett landsting eller en kommun tagit bort är t.ex. läsbord, träningscyklar, badkarslyft, elektriskt höj/sänkbart skötbord, stödhjul, studsmatta, elrullstol av scootermodell, förhöjningsdyna, sittring, ståstol, sängbord på hjul, elektroniskt tangentbord, gymnastikmatta och gymnastikboll samt medicindosett med tidspåminnare. Av dessa hjälpmedel har de flesta övergått till att bli egenansvarsprodukter, se Tabell 4 och Bilaga 1 2. Landstinget i Uppsala län Landstinget Sörmland x Enkla hjälpmedel Trehjulingscykel Träningsoch behandlingshjälpmedel Övrigt Uppsala kommun x x Läsbord Dator Landstinget i Östergötland x x x Ståstol, sittring Landstinget i Jönköpings län x Landstinget Kronoberg x Lessebo kommun x Västra Götalandsregionen Landstinget Västmanland Norrbottens läns landsting x x Badkarslyft, el-skötbord Tabell 4. Grupper/undergrupper av hjälpmedel som tagits bort från regelverket. 14

15 För några hjälpmedel har förskrivningsanvisningarna förändrats. I Östergötlands läns landsting kan portabla ramper endast förskrivas för tillfälligt behov under en rehabperiod eller i väntan på bostadsanpassning. Rollator kan inte längre förskrivas till vuxna brukare som har behov av rollator endast för utomhusförflyttning. I Västra Götaland kan parcyklar och tandemcyklar inte längre förskrivas till personer med kognitiva funktionsnedsättningar, det är dock möjligt att förskriva dem till barn/ungdomar med nedsatt rörelseförmåga. I Västerbottens läns landsting är det inte längre möjligt att förskriva tre rollatorer. Även i Västerbottens läns landsting har även möjligheten att förskriva fler rullstolar begränsats till två stycken. De produktområden som tagits bort i de tidigare undersökningarna var framför allt enklare hjälpmedel som kan köpas i öppna handeln. Mängden varianter inom ett produktområde Resultatet från de två tidigare studierna pekade på en avsmalning, eller att mängden olika varianter av hjälpmedel inom en undergrupp minskar. Resultatet från denna undersökning pekar på att mängden varianter av olika hjälpmedel inom en eller flera undergrupper av hjälpmedel är i de flesta landsting och kommuner är oförändrade, se Bilaga 1 2. Endast tre landsting/regioner och en kommun anger att en minskning eller ökning har skett inom något produktområde som Hjälpmedelscentralerna ansvarar för. Förändringarna har främst skett inom rörelsehinderområdet. Landstinget i Uppsala län har minskat antalet varianter av rullstolar, rollatorer och gåstolar medan Landstinget i Östergötland har ökat antalet olika varianter av manuella rullstolar och tillbehör. Även Uppsala kommun har ökat antalet modeller på rollatorer. I Östergötland har man även ökat mängden varianter av olika barnhjälpmedel, t.ex. rollatorer, gåstolar och barnstolar. Dessutom har flera hjälpmedel för tunga brukare tillkommit inom olika hjälpmedelsgrupper. 15

16 Förändringar avseende produktområden Syn Av 16 landsting anger fem att de tillfört grupper eller undergrupper av synhjälpmedel. Lika många landsting anger att man, under perioden, tagit bort grupper eller undergrupper av synhjälpmedel, se Bilaga 3. Förändringarna under denna period liknar de under åren då fyra landsting tog in nya produkter och fem landsting tog bort grupper eller undergrupper av synhjälpmedel. Synhjälpmedel som tillförts I Landstingen i Kalmar och Västernorrland har GPS-hjälpmedel tillförts regelverket. I Skåne och Västra Götaland har regelverket utökats med speciella programvaror för presentation för att även möjliggöra förskrivning av scannerprogram för mobiltelefon, se Tabell 5. I Västra Götalandsregionen har märkningsmateriel och märkningsverktyg tillkommit. Landstinget i Sörmland anger att regelverket utökats med vissa synhjälpmedel men preciserar inte med vilka. För detaljerad information om vilka produkter som tillförts, se Bilaga 3. GPS Speciella programvaror för presentation för mobiltelefon Märkningsmateriel och märkningsverktyg Landstinget Sörmland Landstinget i Kalmar län x Region Skåne x Västra Götalandsregionen x x Landstinget Västernorrland x Tabell 5. Synhjälpmedel som tillförts regelverket under perioden. 16

17 Synhjälpmedel som tagits bort Det är framför allt enkla synhjälpmedel och hjälpmedel som mäter och visar tid som har tagits bort, se Tabell 6. Dessa har övergått till att bli egenansvarsprodukter. Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Landstinget i Kalmar län Region Halland Hjälpmedel som talar om vad klockan är Landstinget Västernorrland x x x x Enkla hjälpmedel Dataskärm x Glasögon för avstånd x Tabell 6. Synhjälpmedel som tagits bort från regelverket under perioden. I Jönköpings läns landsting anger man att man infört en ny policy för 2011 som tydliggör att brukaren har ett större ansvar. Detta innebär att landstinget främst förskriver artiklar som kräver kompetens för att prova ut. De hjälpmedel som man själv kan förstå att man behöver får man köpa själv, t.ex. nålpåträdare, läslampa, talande våg. I Landstinget Sörmland har hushållshjälpmedel, arbetsbelysning och mätinstrument övergått till att bli egensansvarsprodukter. För detaljerad information om vilka produkter som tagits bort, se Bilaga 3. Mängden varianter inom en undergrupp av synhjälpmedel Inom synhjälpmedelsverksamheten anger sex landsting att varianterna har ökats inom vissa undergrupper och minskats inom andra. Norrbottens läns landsting anger att mängden olika varianter av talande klockor, fickminnen och digitala Daisy-spelare har minskats. Region Halland har minskat utbudet av förstoringsglas och slutna TV-system (CCTV). Kalmar läns landsting har minskat varianten av talboksspelare och käppar, se Bilaga 3. 17

18 Förändringar avseende produktområden Hörsel Två landsting anger att man har tillfört nya hörselhjälpmedel under perioden och fyra landsting anger att man har tagit bort grupper eller undergrupper, Bilaga 4. Detta skiljer sig något från undersökningen 2008 då fem landsting hade infört nya produkter och endast två landsting angav att det hade skett begränsningar. År 2005 var de endast två landsting som hade infört nya produkter medan flera angav att hjälpmedel hade tagits bort. Hörseltekniska hjälpmedel som tillförts Landstinget i Dalarna anger att man har infört flermikrofonsystem som hjälpmedel i skolan. Landstinget Västernorrland anger att man har tillfört tillbehör till en viss hörapparat. Landstinget Gävleborg anger att alla som hör sämre än 60dB på fyra frekvenser får hörselhjälpmedel samt att alla patienter som får hörapparat tillfrågas om de vill ha en hörselslinga. Hörseltekniska hjälpmedel som tagits bort I Västernorrland har man tagit bort halsslinga, i Jönköping har man tagit bort väckarklocka, i Sörmland har man tagit bort hörlurar och akustisk signal. Produkterna har övergått till att bli egenansvarsprodukter. Mängden varianter inom en undergrupp av hörselhjälpmedel Inom hörselhjälpmedel anger att Region Halland att antalet varianter har minskats inom några undergrupper av hörselhjälpmedel och ökat inom andra. I Östergötland anger man att varianten av kommunikationshjälpmedel har minskats. 18

19 Förändringar avseende produktområden Ortopedtekniska hjälpmedel Endast Landstinget i Jönköpings län anger att man har tillfört några ortopedtekniska hjälpmedel till regelverket. De produkter som tillförts är värmehandskar och värmesulor. I Stockholms läns landsting har man förtydligat att prefabricerade mjuka handledsortoser är egenansvar. I Landstinget Sörmland har skor och inlägg fått nya kriterier och högre krav för att landstingsbidrag skall utgå. Inom ortopedtekniska hjälpmedel anger endast Västra Götaland att mängden varianter av hjälpmedel i någon eller flera undergrupper har minskats. 19

20 Avgifter Avgifter HMC Inom nio landsting och en kommun anger man att en förändring rörande avgifter har skett under perioden. Inga generella trender rörande förändringarna kan ses. De förändringar som genomförts gäller: Förändrad betalningsmodell, t.ex. hyra istället för att köpa (Sörmland) Vissa hjälpmedel har på förts en utprovningsavgift, t.ex. för hörapparat (Gävleborg) Hjälpmedlen har delats in i två huvudgrupper: fritt för brukare samt viss egenavgift (Jämtland) Tidigare undantagna hjälpmedel för hjälpmedelsavgift har tagits bort (Gävleborg) Höjning av vissa egenavgifter (Jönköping, Västmanland) Höjning av vissa avgifter (Västerbotten, Norrbotten) En sänkning av vissa egenavgifter (Kalmar, Västmanland) Taket för några hjälpmedel har höjts eller tagits bort (Jönköping) Avgift på tidigare kostnadsfria hjälpmedel har införts (Östergötland) En utförlig beskrivning av de förändringar som skett finns i Bilaga 5. Högkostnadsskydd för hjälpmedel finns i Stockholms läns landsting, Örebro läns landsting, Västernorrlands läns landsting, Landstinget i Uppsala samt i region Halland och i Hallands och Tingsryds kommuner, se Tabell 7. I kartläggningen 2005 angav endast två landsting att det fanns högkostnadsskydd för hjälpmedel. Högkostnadsskydd Stockholms läns landsting Örebro läns landsting Region Halland (inkl. de sex kommunerna) Landstinget Västernorrland Landstinget i Uppsala län Tingsryds kommun 2000 kr inkontinensområdet; =250 kr samt ytterligare 50 kr för varje förnyat recept 900 kr 1800 kr (gäller för alla hjälpmedel, även hörsel-, syn- och ortopediska hjälpmedel 900 kr (hjälpmedel syn, hörsel) max 500 kr/mån Tabell 7. Nivåerna på högkostnadsskydd för hjälpmedel. 20

21 Avgifter Syn Endast två landsting, Sörmland och Västernorrland, anger att avgifterna inom synhjälpmedelsområdet har förändrats under perioden, se Bilaga 6. De förändringar som genomförts gäller: Årlig avgift för brukare gällande klockor (Sörmland) Infört egenavgift (Västernorrland) Utprovningsavgift har ersatts av besöksavgift (Västernorrland) Landstinget Västernorrland har ett högkostnadsskydd som gäller alla typer av hjälpmedel på 1800 kr. Landstinget i Uppsala har ett högkostnadsskydd på 900 kr. Avgifter Hörsel Sex landsting/regioner anger att avgifterna för hörseltekniska hjälpmedel har förändrats, se Bilaga 6. De förändringar som genomförts gäller: Minskad avgift vid hörapparatutprovning (Östergötland) Egenavgift för utprovning har tillkommit (Blekinge) Hjälpmedelsavgift har införts (Dalarna) Infört egenavgift (Västernorrland och Västerbotten) Höjd besöksavgift (Norrbotten) Landstinget Västernorrland har ett högkostnadsskydd som gäller alla typer av hjälpmedel på 1800 kr. Landstinget i Uppsala har ett högkostnadsskydd på 900 kr. I Skåne äger brukaren, efter förskrivning, sina hörapparater och hörseltekniska hjälpmedel. Brukaren är därmed själv kostnadsansvarig för tillbehör, förbrukningsartiklar, reparationer och reservdelar. Några produkter är dock undantagna från dessa riktlinjer. 21

22 Avgifter Ortopedtekniska hjälpmedel Nio landsting anger att avgifterna för ortopedtekniska hjälpmedel har förändrats, se Bilaga 6. De förändringar som genomförts gäller: Vissa egenavgifter har höjts (Sörmland, Östergötland, Jönköping, Kalmar, Skåne, Gävleborg, Norrbotten) Hjälpmedelsavgift har införts (Dalarna) Höjd besöksavgift (Jämtland) Norrbottens läns landsting har ett högkostnadsskydd för ortos på max. 750 kr. 22

23 Framtida förändringar inom regelverket Det pågår politiska diskussioner i majoriteten av de tillfrågade landstingen/regionerna och kommunerna som kan komma att påverka hjälpmedelsverksamheten under det kommande året. De områden som man anger är; Fritt val av hjälpmedel, avgifter, ansvar mellan kommun/ landsting, förändringar av hjälpmedelssortimentet, beslutsstöd samt större revideringar av regelverket, se Tabell 8. Fritt val av hjälpmedel Förändring av avgifter Kommun/landsting Utökning av hjälpmedelssortiment Minskning av hjälpmedelssortiment Egenansvar Beslutsstöd Revidering av hela sortimentet Nya tjänster Övrigt Landstinget i Uppsala län x x x Landstinget i Östergötland x x Landstinget i Jönköpings län x x Landstinget Kronoberg x Alvesta kommun x Lessebo kommun Ljungby kommun x Markaryds kommun x Tingsryds kommun x x Uppvidinge kommun x Landstinget i Kalmar län x x Landstinget Blekinge x Region Skåne x Skånes kommuner x x x Region Halland x x Västmanlands läns landsting Landstinget Gävleborg x Jämtlands läns landsting x Västerbottens läns landsting x Tabell 8. De områden som diskuteras som kan komma att innebära förändringar för regelverket. 23

24 Fritt val av hjälpmedel Landstinget i Kalmar, Jönköpings läns landsting och Region Halland (inklusive kommunerna i Halland) för diskussioner om Fritt val av hjälpmedel. Detta gör även Markaryds kommun, Uppvidinge kommun samt kommunerna i Skåne. I Landstinget i Uppsala län finns ett politiskt beslut om att införa friare val av hjälpmedel, det är inte klart inom vilka hjälpmedelsgrupper. Förändring av avgifter I Region Skåne anger man att det förs diskussioner om att utprovning av hjälpmedel eventuellt kommer att beläggas med patientavgift som i så fall ska täckas av högkostnadsskyddet. I Alvesta kommun diskuterar man att förändra avgifterna, utprovningsavgiften för hjälpmedel kanske kommer att ersättas med hembesöks/besöksavgift. I Ljungby kommun finns ett förslag på att ta ut en hjälpmedelsavgift på hjälpmedel över kr. Förslaget kan bli aktuellt om besparingsåtgärder krävs. Landstinget Dalarna har tagit fram en åtgärdsplan för ekonomi i balans. Ett förslag i den är ökade patient- och egenavgifter. Kommun Landsting Jämtlands läns landsting anger att överenskommelsen mellan kommuner och landsting ska revideras under I Blekinge läns landsting har en samverkansnämnd med kommuner och landsting bildats som kan komma att påverka regelverket för hjälpmedel. Utökning av hjälpmedelssortimentet Skånes kommuner anger att man planerar att satsa på kognitiva hjälpmedel. Landstinget i Östergötland anger att man avsatt medel för en 3-årig försöksperiod med förskrivning av ögonstyrning till dator för en utökad grupp brukare, samt även för hjälpmedel för talflyt (stamningshjälpmedel). Landstinget i Östergötland planerar även en utökning av 24

25 landstingets ansvar och hjälpmedelssortiment, främst på kognitionsområdet, troligtvis kommer tyngdtäcke, medicindosett med tidspåminnare, Handifon, dag- och nattkalender m.m. tas in i hjälpmedelssortimentet. Minskning av hjälpmedelssortimentet Västerbottens läns landsting anger att diskussioner förs om att eventuellt ta bort möjligheten att förskriva trehjuliga eldrivna rullstolar. Egenansvar Tingsryds kommun diskuterar om att vissa produkter ska övergå till att bli egenansvarsprodukter, t.ex. basmadrasser till vårdsäng och små hjälpmedel. I landstinget i Jönköpings län pågår en översyn av regelverket för ortopedtekniska hjälpmedel och några produkter kan komma att övergå till egenansvarsprodukter under våren 2011, dock ej hela produktgrupper. I Västmanlands län förs diskussioner om att vissa hörseltekniska hjälpmedel övergår till att bli egenansvarsprodukter efter 31 december Beslutsstöd Skånes kommuner samt Landstinget i Uppsala län anger att man arbetar med beslutsstöd för hjälpmedelsförskrivning. I Uppsala ska man ta fram riktlinjer och beslutsstöd för behovsbaserad hjälpmedelsförskrivning gemensamt för hjälpmedelsverksamheterna syn, hörsel, rörelse, kognition och kommunikation. Revidering av hela regelverket Landstinget i Kalmar avser revidera hela hjälpmedelsregelverket under Landstinget i Kronoberg arbetar med att skapa ett gemensamt regelverk för all hjälpmedelsverksamhet i landstinget. I Landstinget Dalarna ska besparingar göras vilket troligtvis kommer att påverka regelverket. 25

26 Nya tjänster Landstinget i Östergötland har infört reparation av hjälpmedel på jourtid. Region Halland anger att införandet av ett friare val av hjälpmedel kan komma att påverka situationen genom att den delvis konkurrensutsätts. Detta kan t.ex. leda till en utökning av tjänster inom teknisk service. Förändringar i regelverket kommer inom vissa områden att ge större möjlighet till flerförskrivning för barn. Övrigt I Uppsala läns landsting finns ett politiskt beslut om att den primära hörselrehabiliteringen ska konkurrensutsättas enligt LOV. 26

27 Trehjulig elrullstol/ scooter I denna enkät ställdes en riktad fråga om en speciell typ av hjälpmedel för att kartlägga om det råder skillnader i landet i möjligheten att få en viss produkt förskriven. Vi valde att ställa en fråga om trehjulig elrullstol/ scooter, se Tabell 9. Stockholms läns landsting Landstinget i Uppsala län Uppsala kommun Landstinget Sörmland Landstinget i Östergötland Landstinget i Jönköpings län Landstinget Kronoberg Alvesta kommun Lessebo kommun Ljungby kommun Markaryds kommun Tingsryds kommun Uppvidinge kommun Växjö kommun Älmhults kommun Landstinget i Kalmar län Region Gotland Landstinget Blekinge Region Skåne Skånes kommuner Region Halland Västra Götalansdsregionen Landstinget i Värmland Örebro läns landsting Landstinget Västmanland Landstinget Dalarna Landstinget Gävleborg Landstinget Västernorrland Jämtlands läns landsting Västerbottens läns landsting Norrbottens läns landsting Trehjulig elrullstol/scooter Vet ej Tabell 9. Möjligheten att förskriva trehjulig ellrullstol/scooter. 27

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län

Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? Redovisning av fråga 1 per län Vilken är din dröm? - Blekinge 16 3 1 29 18 1 4 Blekinge Bas: Boende i aktuellt län 0 intervjuer per län TNS SIFO 09 1 Vilken är din dröm? - Dalarna 3

Läs mer

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010

Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Prislista Personaluthyrning Dnr 96-107-2011:010 Kammarkollegiet 2013-02-27 Bilaga 2 Statens inköpscentral Region: 1 Län: Norrbottens län Västerbottens län Enheten för upphandling av Varor och Tjänster Region: 2 Län: Västernorrlands län Jämtlands län

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet. Innehållsförteckning t Område: Hjälpmedel till personer med hörselnedsättning/dövhet Gilitigt från och med 2010-01-01 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 27 Stimulatorer

Läs mer

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin

Hjälpmedelsinstitutet. Flyttrutin Flyttrutin Lista och rutiner för hantering och fakturering av hjälpmedel vid flytt mellan landsting, region och kommun inom hjälpmedelscentralerna/ motsvarande 2013-04-16 Anslutning till rutin för betalning

Läs mer

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren.

2212 Hjälpmedel för teckning och handskrift 221203 Manuella hjälpmedel för att teckna och skriva Betalas av patienten/brukaren. KOMMUNIKATION OCH INFORMATION 03 Synhjälpmedel 0303 Ljusfilter (absorbtionsfilter) 1(6) 0306 Glasögon och kontaktlinser Se riktlinje Glasögon och kontaktlinser (bidragsregler) 0309 Glas, linser och linssystem

Läs mer

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel

Hjälpmedel på lika villkor. Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedel på lika villkor Kartläggning av landstingens och regionernas tillhandahållande av hjälpmedel Hjälpmedelsinstitutet (HI), 2012 Författare: Kontigo AB: Jenny Halldén, Göran Hallin, Johanna Jupiter,

Läs mer

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel

Förändring av produktanvisningar i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel 1 (1) Beslutsunderlag Datum 2015-04-10 Diarienummer HS 76-2015 HSD-D 5-2015 Västra Götalandsregionen Koncernstab hälso- och sjukvård Handläggare: Mia Isacson Telefon: 0700-825819 E-post: mia.isacson@vgregion.se

Läs mer

Starka tillsammans. Om undersökningen

Starka tillsammans. Om undersökningen Om undersökningen Fältperiod: 19-25 februari 2009 4126 riksrepresentativa svar från Kommunals medlemspanel Svarsfrekvens: 68,6% Datainsamling: Webbenkät med en påminnelse Viktning: Resultaten har viktats

Läs mer

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016

Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Antal hyreshusenehter per län för hyreshustaxeringen 2016 Länsnamn Beskrivning Antal Blekinge län Hyreshusenhet, tomtmark. 74 Blekinge län Hyreshusenhet, med saneringsbyggnad 2 Blekinge län Hyreshusenhet,

Läs mer

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment

Egenansvar. Finns ej i nuvarande sortiment 1 Förändringar, förtydliganden gällande Hjälpmedelscentralens sortiment 2010-07-01 förenklad produktlista anger förändringar/förtydliganden under respektive ansvar utan precisering med artikelnummer Egenansvar/

Läs mer

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013

Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Överbeläggningar och utlokaliseringar augusti 2013 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 2012 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för att mäta överbeläggningar

Läs mer

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning.

INLEDNING. Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. 1 (6) Patientavgifter 2015 - Förslag INLEDNING Sjukvårdshuvudmännen bestämmer själva patientavgifterna för olika besöksformer. Undantagna är avgifter som bestäms i lag eller författning. Högkostnadsskyddet

Läs mer

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden

KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG. Äldrenämnden Uppsala KOMMUN KONTORET FÖR HÄLSA, VÅRD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Gunvor Nordström-Liiv 2014-03-11 ALN-2012-0232.10 Äldrenämnden Avgifter på tekniska hjälpmedel Förslag till beslut Kontoret

Läs mer

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen

Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014. Regionala Strama Västra Götalandsregionen Rapport antibiotikaförskrivning till och med kvartal 2 2014 Regionala Strama Västra Götalandsregionen Sammanfattning Västra Götalandsregionen: Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i VGR har

Läs mer

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat.

Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Ersätt med din rubrik... Fel! Bokmärket är inte definierat. Innehåll Villkor för landstingsfinansierad tandvård... 3 Bakgrund... 3 Metod... 3 Sammanfattning... 4 Slutsats... 4 Organisationsform... 4 Hur

Läs mer

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015

Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 2015 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter januari 215 Mätning av överbeläggningar och utlokaliserade patienter Sedan hösten 212 använder alla landsting och regioner en gemensam metod för

Läs mer

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner

Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner Skogsmarksfastighetspriser och statistik för olika regioner LRF Konsult är Sveriges största mäklare för skogsfastigheter och producerar fortlöpande prisstatistik på området. Prisstatistiken grundas på

Läs mer

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011

22.03.2011 09:26 QuestBack export - Smärtvården 2011 Smärtvården 2011 Publicerad från 21.02.2011 till 25.03.2011 813 respondenter (749 unika) 1. Kön? 1 Kvinna 72,4 % 583 2 Man 27,6 % 222 Totalt 805 1 2. Ålder? 1 Under 19 år 0,4 % 3 2 20-29 år 1,9 % 15 3

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2013:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 20 februari och 17 mars 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 508 fastighetsmäklare.

Läs mer

Karies hos barn och ungdomar

Karies hos barn och ungdomar 2015-03-11 1(6) Avdelningen för utvärdering och analys Andreas Cederlund Andreas.cederlund@socialstyrelsen.se Artikelnummer 2015-3-20 Korrigerad 2015-04-07: Tabell 4, Andel kariesfria approximalt för region

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2012 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2011 Bok 5 Syncentralen 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som

Läs mer

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån. Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Finanskrisens påverkan på sparande, amorteringar och lån Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 86 procent av bolånetagarna i Sverige gör ingenting särskilt med anledning av finanskrisen

Läs mer

Billigt att bo dyrt att flytta

Billigt att bo dyrt att flytta Billigt att bo dyrt att flytta En undersökning från Länsförsäkringar 1 44 procent av de svenskar som äger sin bostad anser att de bor billigt Om du eller någon du känner egentligen vill flytta, men tvekar

Läs mer

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL

TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL TESTMATERIAL 04 24 04 24 12 BLODANALYSMATERIEL Synpedagog i samråd med L och/eller diabetessjuksköterska vid klinik som behandlar patient med diabetes mellitus. Förskrivning ska ske i samråd med syncentral.

Läs mer

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22

PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 PRESSMEDDELANDE 2014-10-22 Vismas Affärsbarometer hösten 2014: Optimistisk trend i landets små och medelstora företag Hälften av de mindre företagen i Sverige räknar med ökad försäljning det kommande halvåret.

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 21 augusti 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. Närvarande HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist

Läs mer

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten

Svar har också lämnats av 2000 hemtjänstverksamheter, motsvarande 87 procent av hemtjänsterna som tog emot enkäten Äldreguiden 2013 Totalt har 97 procent (312 av 321) av kommunerna och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö deltagit i kommun- och enhetsundersökningen som levererar uppgifter till Äldreguiden.

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning från Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats 7 maj 2013, kl 13.00 15.00 Plats: Hjälpmedelskonsulenterna, Köpmangatan 37, Luleå. HSO, Doris Lehto Hjärnkraft, Gerd Rönnqvist DHR, Sune

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef

Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap. för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap för dig som är chef Stöd vid upphandling av fortbildning i förflyttningskunskap I den här skriften får du råd om vad en heltäckande fortbildning

Läs mer

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg

Nöjdhetsmätningar invånare 2014. 1177.se Region Kronoberg Nöjdhetsmätningar invånare 201 1177.se Region Kronoberg Sammanfattning Regionala resultat NKI ligger på 80 vilket är ett mycket bra resultat. Enligt SCB innebär ett NKI på 75 och högre att de svarande

Läs mer

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende

Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Styrelsen 2012-09-27 Sida 55 40./. Bilaga. Förslag till beslut gällande avgifter för den kommunaliserade hälso- och sjukvården och hjälpmedel i ordinärt boende Bakgrund

Läs mer

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde

Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde 1(2) 2014-09-01 LJ 2013/919 Förvaltningsnamn Avsändare Landstingsstyrelsen Översyn av gällande regelverk för hjälpmedel inom hjälpmedelscentralens ansvarsområde Bakgrund En översyn av regelverket för hjälpmedel

Läs mer

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar upphandling för en hållbar utveckling Hållbar Upphandling Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor

Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagarpanelen Q1 2015 Extrafrågor Företagets resultat i kronor senaste tre månader jämfört med förra året 100% 90% 80% 70% 60% Om du ser till de senaste tre månaderna, har ditt företags resultat i kronor

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län

Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2015:1 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 13 november och 2 december 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1036 fastighetsmäklare.

Läs mer

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet

Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Landstingsstyrelsen Kvalitet och patientsäkerhet Krister Björkegren Patientsäkerhet Barometern 9 nov 2012 Trycksår 2008: Landstingets första trycksårsmätning - var femte patient har trycksår 2009-2012:

Läs mer

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar:

PRESSINFORMATION. En jämförelse länen emellan visar signifikanta skillnader (över-, underrepresentationer) för följande län och drömmar: PRESSINFORMATION Bilaga 1 Visby, 22 november Drömbarometern Svenska folkets livsdrömmar - per län Utmärkande skillnader mellan Sveriges län Svenska folkets livsdrömmar skiljer sig mellan länen. Topplistorna

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2014 Vårt dnr 14/0130 2014-01-13 Avd för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens kanslier, Region Gotland, Region Skåne, Region Halland och Västra Götalandsregionen Patientavgifter

Läs mer

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter

Egenvårdsprodukter och anpassade produkter Tjänsteutlåtande H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Ing-Britt Johansson, utvecklingssamordnare 2014-10-01 VOHJS14-040 HU-HOH14- Gemensamma nämnden för vård, omsorg och hjälpmedel Egenvårdsprodukter

Läs mer

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014?

Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? Vad blev det för pension i Sveriges län och regioner år 2014? S12262 14-03 Inledning I denna rapport har vi brutit ned resultatet från Folksams rapport Vad blev det pension 2014? på landets län och regioner.

Läs mer

Anders Ekholm vvd www.iffs.se

Anders Ekholm vvd www.iffs.se Anders Ekholm vvd www.iffs.se Antal Antal döda i olika åldrar, Sverige 1751-2110 Källa: Human Mortality Database. University of California, Berkeley (USA), and Max Planck Institute for Demographic Research

Läs mer

Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning. Landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser

Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning. Landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser Rehabilitering för vuxna med syn- eller hörselnedsättning Landstingens habiliterings- och rehabiliteringsinsatser Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser

Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser HANDLÄGGARE DATUM DIARIENR Carina Lundgren 2010-11-19 HH-HOH 09-107 Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel Reviderade regler för bidrag till glasögon och kontaktlinser Idag är reglerna för bidrag till

Läs mer

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun

2013-11-28. Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun Lokala riktlinjer för hjälpmedel i Gävle Kommun 1 Innehållsförteckning Inledning 3 Allmänna riktlinjer 3 Ritlinjer förskrivning inom produktnivå 5 04 Personlig Medicinsk behandlig 6 05 Hjälpmedel för träning

Läs mer

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59

Robert Eriksson Avd.chef HMC, 59 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-11-23 Hjälpmedelsnämnden Halland 56-65 Tid: Fredag den 23 november 2007 kl 9:00-15:00 Plats: Konferensrummet Fjärilen, Vårdcentralen i Hyltebruk Ledamöter Bengt Eliasson

Läs mer

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby.

Dessa tre hjälpmedel säljs nu i Sverige av företaget RehabCenter AB i Täby. STAMNINGSHJÄLPMEDEL I STOCKHOLM Sedan 1 februari 2009 får logopeder förskriva tekniska hjälpmedel till personer som stammar. Dock är det inte beslutat vilka av de fyra nedan beskrivna hjälpmedlen som kommer

Läs mer

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020

Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 2003-2020 Indikationer för behandling inom ortopedi Prognoser över antal operationer för respektive sjukdomsgrupp och län 23-22 Operation för diskbråck Operation för spinal stenos Operation för segmentell smärta

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län

Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2015:2 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Samverkansmöte om hjälpmedel

Samverkansmöte om hjälpmedel Minnesanteckning Samverkansmöte om hjälpmedel Tid och plats Onsdag 9 oktober 2013, kl. 13-15 Hjälpmedelskonsulentverksamheten, Köpmangatan 37, Luleå SPF, Gunilla Bergstedt SPRF, Eivor Öhman SKPF, Majvor

Läs mer

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige

Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009. Hela Sverige Sjukfrånvaro i offentlig och privat vård 2009 Hela Sverige Fakta om analysen Analysen bygger på statistik för 2009 från SCB, för sjukfrånvaron i privat och offentlig vård, för sjukperioderna 15-89 dagar

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län

Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Stockholms län Mäklarinsikt 2014:4 Stockholms län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon

Blekinge Antal vårdade per år Antal vårdade per 100 000 barn och år Pojkar Flickor Totalt Pojkar Flickor Totalt 1. Transportolycksfall med fordon Appendix 2 till rapporten Statistik över skador bland barn i Sverige avsiktliga och oavsiktliga. Socialstyrelsen, Epidemiologiskt Centrum, februari 2007 Barn, 0-17 år, som vårdats inskrivna på sjukhus

Läs mer

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys

Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Föräldrar villiga bidra mer till bostaden än barnen tror Utkast för analys Kontantinsats Undersökning bland föräldrar och unga om hur de ser på finansieringen av den första bostaden Juni 2015 1 Föräldrarna

Läs mer

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län

Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2015:2 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 25 februari och 20 mars 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1033 fastighetsmäklare.

Läs mer

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1

Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015. Bok 5 Synenheten. Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken för Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken Västmanland 2015 Bok 5 Synenheten 1 Hjälpmedelshandboken Bok 5 Synenheten Hjälpmedelshandboken består av fem delar som innehåller

Läs mer

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län

Policy för. Hjälpmedel 2013. HSO i Stockholms län Policy för Hjälpmedel 2013 HSO i Stockholms län Hjälpmedel är en rättighet och en förutsättning för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och aktivt. Bakgrund Hjälpmedel är

Läs mer

Hur många är ni som besvarar enkäten?

Hur många är ni som besvarar enkäten? Hur många är ni som besvarar enkäten? Namn Antal % A. Jag besvarar enkäten ensam B. Vi är en grupp på vår arbetsplats som besvarar enkäten tillsammans 23 41,8 32 58,2 Total 55 100 1 Om mer än en rollatorer

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län

Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Blekinge län Mäklarinsikt 2014:4 Blekinge län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009

Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Vem vill du ska få värdet av din pension om du avlider innan du hinner gå i pension? Undersökning från Länsförsäkringar Hösten 2009 Sammanfattning 87 procent av dem som har avtalspension betald av arbetsgivaren

Läs mer

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE

HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE 1 REV. 2013.02.28/BD. HJÄLPMEDELSHANDBOK FÖR BLEKINGE Hjälpmedelshanteringen i Blekinge Innehåll 1. Allmänna riktlinjer (Policy) 2. Ansvarsfördelning i Blekinge 3. Enheter med ansvar för hjälpmedel 4.

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län

Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Skåne län Mäklarinsikt 2014:4 Skåne län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare. I

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län

Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Örebro län Mäklarinsikt 2013:4 Örebro län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården

Bra att veta om hjälpmedel. En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Bra att veta om hjälpmedel En vägledning om personliga hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården Vad är ett personligt hjälpmedel? Om du har en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom kan

Läs mer

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning

Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning. Innehållsförteckning Område: Hjälpmedel till personer med synnedsättning Gilitigt från och med 2008-05-15 Reviderad den 2014-11-07 Innehållsförteckning 04 Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling 04 24 Material och utrustning

Läs mer

Mångfald och valfrihet för alla

Mångfald och valfrihet för alla Mångfald och valfrihet för alla Vårdval, tillgänglighet och jobbmöjligheter Skåne 1 Rätt att välja som patient Före maj 2009 kunde du få gå till annan vårdcentral än den som du bodde närmast men vårdcentralerna

Läs mer

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå

Uppföljning och utvärdering av MSB:s regelbundna samverkanskonferenser på nationell nivå MSB-51.1 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap PM 1 (8) SI-SAM Fredrik Djurklou & Maria Pålsson 0722035873/0725203366 fredrik.djurklou@msb.se maria.palsson@msb.se Uppföljning och utvärdering av MSB:s

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2011-05-12 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län

Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Uppsala län Mäklarinsikt 2014:4 Uppsala län Undersökningen genomfördes mellan den 9 och 29 september 2014. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och beades av 1074 fastighetsmäklare.

Läs mer

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008

Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 Rapport från Soliditet Inkomstutveckling 2008 September 2009 Rapport från Soliditet: Inkomstutveckling 2008 Soliditets granskning av totalt 5,4 miljoner deklarationer, motsvarande cirka 75 procent av samtliga

Läs mer

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010

SMHI/SGI-seminarium. Länsstyrelsernas möjliga samarbetsområden inom klimatanpassning. Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 SMHI/SGI-seminarium Anpassning till förändrat klimat Malmö den 20-21 april 2010 Länsstyrelsernas nätverk om klimatanpassning Diskussion och workshop om framtida samarbetsområden Klimatanpassningssamordnarnas

Läs mer

Respondenter med diagnos AS

Respondenter med diagnos AS Respondenter med diagnos AS Jag har ankyloserande spondylit (AS) Jag har återkommande ryggont Jag har inget av ovanstående men skulle vilja veta mer om inflammatorisk ryggsjukdom 100% 1473 0% 0 0% 0 Totalt

Läs mer

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12

Rapport 2015. Undersökning -chefer för ambulansstationer. Riksförbundet HjärtLung 2015-02-12 Rapport 215 Undersökning -chefer för ambulansstationer Riksförbundet HjärtLung 215-2-12 Bakgrund och syfte Riksförbundet HjärtLung vill göra allmänheten uppmärksam på hur ambulansvården fungerar i Sverige.

Läs mer

Vanliga frågor kring hjälpmedel

Vanliga frågor kring hjälpmedel Vanliga frågor kring hjälpmedel 1. Vart vänder jag mig om jag behöver ett hjälpmedel? 2. Vad är en förskrivare? 3. Vad är ett funktionshinder? 4. Vad är ett hjälpmedel? 5. Jag behöver ett hjälpmedel. Hur

Läs mer

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma

Eget företagande och livskvalitet. En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Eget företagande och livskvalitet En undersökning om småföretagares villkor och attityder från Fria Företagare och Visma Hösten 2013 Eget företagande ger högre livskvalitet Tre av fyra företagare anser

Läs mer

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013

Resultat. Politikerpanelen - Kommun. Demoskop 2012/2013 Resultat Politikerpanelen - Kommun Demoskop 2012/2013 Om politikerpanelen Politikerpanelen är ett årligen återkommande instrument där Demoskop speglar utvecklingen i Sveriges kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa

Psykisk hälsa hos äldre. Och ohälsa Psykisk hälsa hos äldre Och ohälsa Vilka är det vi möter? Äldre Psykisk ohälsa Två ingångar i området Äldre personer som utvecklar psykisk ohälsa En person med psykisk ohälsa som blir äldre Lite siffror

Läs mer

Investeringsstöd till äldrebostäder

Investeringsstöd till äldrebostäder Dokumentets innehåll: Sid 1: Trendrapport från bidragets start Sid 2: Beviljade bidrag, svis på karta Sid 3: Detaljrapport från bidragets start Sid 4: Trendrapport senaste året Sid 5: Detaljrapport för

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län

Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Gotlands län Mäklarinsikt 2013:4 Gotlands län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379 fastighetsmäklare.

Läs mer

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län

Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Kronobergs län Mäklarinsikt 2013:4 Kronobergs län Undersökningen genomfördes mellan den 26 november och 6 december 2013. Den skickades ut till samtliga medlemmar i Mäklarsamfundet och besvarades av 1 379

Läs mer

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden.

Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta. En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Konsumtionshetsen ger kvinnor högst ränta En rapport om strukturella skillnader mellan könen på den svenska privatlånemarknaden. Om statistiken Statistiken baseras på ansökningar som gjorts hos Advisa

Läs mer

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust?

Spelet om hälsan. - vinst eller förlust? Spelet om hälsan Vägval för neurosjukvården - vinst eller förlust? Landsting Sjukhus Aktuellt väntetidsläge Aktuellt väntetidsläge till neurologisk specialistsjukvård Väntetider i vården. SKLs hemsida.

Läs mer

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012

Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Stockholm, 21 mars 2013 Placeringar Miljöfordonsdiagnos 2012 Svenska kommuner och landsting är medvetna organisationer vad gäller miljöfordon. Tillsammans står de för en betydande ökning av miljöfordon.

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar

2 000 kronor per månad Svenskens vanligaste sparande. Undersökning av Länsförsäkringar kronor per månad Svenskens vanligaste sparande Undersökning av Länsförsäkringar Sammanfattning 1 (3) 46 procent av svenskarna sparar mindre än 1 000 kronor i månaden eller inget alls. 21 procent sparar

Läs mer

Nämnden för Habilitering och Hjälpmedel H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Eva Andrén 2012-11-14 HH-HOH12-136 Svar på motion Alla barn har rätt att se Bakgrund Nämnden för Habilitering och

Läs mer

Yttrande över LSS- och Hjälpmedelsutredningens betänkande Hjälpmedel (SOU 2004:83)

Yttrande över LSS- och Hjälpmedelsutredningens betänkande Hjälpmedel (SOU 2004:83) HSU 2004-12-07 p 32 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Beställarkontor vård TJÄNSTEUTLÅTANDE 2004-11-12 LS 0410-1875 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över LSS- och Hjälpmedelsutredningens betänkande

Läs mer

2010-03-25 Vårt dnr 09/5304 Överenskommelse mellan kommunerna och landstinget i Sörmlands län och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om stöd till ett långsiktigt förbättringsarbete för de mest sjuka

Läs mer

Miljöteknikföretag i Gävleborg

Miljöteknikföretag i Gävleborg Miljöteknikföretag i Gävleborg All data som ligger till grund för presentationen är hämtad från Vinnovas analys VA 2013:06, Företag inom miljötekniksektorn 2007-2011. (2014 har Green Business Region definierat

Läs mer

Produktteamet 110908

Produktteamet 110908 Produktteamet 110908 Info från Produktteamet Upphandling Bälten och selar till rullstolar - ICF-krav klara, arbete med undergrupper pågår. Upphandling manuella rst - förskrivare börjar med ICFkrav v 38.

Läs mer

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening

Den svenska lanthandeln. Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening Den svenska lanthandeln Om situationen för butiker på landsbygden och intresset för att bilda en förening 1 Inledning Sveriges lanthandlare har och har haft en viktig funktion. Lanthandeln har bidragit

Läs mer

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare

Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla utomlänsremisser till privata vårdgivare PROMEMORIA Vårt dnr 2015-09-16 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Kontaktuppgifter om den funktion inom respektive landsting som svarar för att vidareförmedla

Läs mer

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011

Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 Rehabiliteringsgarantin RESULTAT FRÅN DE TRE FÖRSTA KVARTALEN 2011 1 Stockholm i december 2011 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för vård och omsorg. Annie Hansen Falkdal 2 Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015

Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Vårt dnr: 15/0077 2015-01-13 Avdelningen för vård och omsorg Sektionen för hälso- och sjukvård Hasse Knutsson Landstingens och regionernas kanslier Patientavgifter fr.o.m. den 1 januari 2015 Sveriges Kommuner

Läs mer

Styrgruppen för HMC:s verksamhet

Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppen för HMC:s verksamhet Styrgruppsmöte 19 mars 2013 Ekonomisk rapport Månadsbokslut februari 2013 Övergången till kommunal betalare Faktureringen i januari och februari Felen som uppstod Kontroll

Läs mer

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011

Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2012-04-27 PTS-ER-2012:18 1(6) Konsumentmarknadsavdelningen Anna Wibom Tina Stukan Bilaga 1 Sammanställning av Länsstyrelserna bredbandsrapportering avseende 2011 Följande

Läs mer