Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer"

Transkript

1 1(1) Noteringar från hjälpmedelsnämndens (HNH) möte med Region Hallands revisorer Tid: Kl Plats: Böcklingen, Regionens hus Närvarande: Kristina Karlsson, ordf. HNH Rose-Marie Henriksson, vice ordf. HNH Caroline Johansson, ansvarig tjänsteman, HNH Christel Eriksson, revisor, PWC Jan-Erik Martinsen, revisor, Region Halland Lena Olofsdotter, revisor, Region Halland Hans Bertilsson, revisor, Region Halland Eva Hudin, revisor, Region Halland Gösta Gustafsson, revisor, Region Halland Marianne Wallengren, revisor, Kungsbacka kommun Hjälpmedelsnämnden har ett uppdrag att fastställa kompetensbehov och se till att relevanta utbildningar anordnas. Revisorerna undrade hur detta följs upp. Revisorerna ställde sig positiva till att hjälpmedelsnämnden nu arbetar på att reda ut ansvarsfördelningen mellan hjälpmedelsnämnden och driftnämnd för öppen specialiserad vård. Däremot påpekade de att det fanns uppdrag om detta redan Revisorerna efterfrågade ett förtydligande i årsredovisningen kring hur bedömning skett för om ett mål uppfyllts eller inte (om grönt/gult). Hur kan läsaren kontrollera att bedömningen uppfyllt/ej uppfyllt stämmer? Revisorerna undrade om hjälpmedelsnämnden analyserat varför vissa, om än få, hjälpmedel levereras för sent. Hjälpmedelsnämnden svarade att detta till största delen beror på förseningar ute hos leverantörerna. Revisorerna påpekade att det är viktigt att det finns en struktur vid upphandling och att förskrivare/användare involveras i processen. Revisorerna efterfrågade en risk-/behovsanalys utifrån hjälpmedelsnämndens verksamhet under kommande år. Ett exempel lyftes från en vårdcentral i Falkenberg där inkontinenshjälpmedel bekostas av den enskilde.

2 Dialogmöten med Hjälpmedelsnämndens presidium, Region Hallands lokala nämnder och berörda kommunala nämnder i länet kl 09:00 11:00, Direktionsrummet Sjukhuset i Varberg Deltagare: Falkenbergsnämndens presidium, Varbergsnämndens presidium, Socialnämnden Varberg kl 13:00 15:00, Direktionsrummet Sjukhuset i Varberg Deltagare: Kungsbackanämndens presidium, Nämnden för funktionsstöd i Kungsbacka, Äldreomsorgsnämnden i Kungsbacka, Socialnämnden i Falkenberg kl 09:00 11:00, Åbrinken, Närsjukvården i Falkenberg Deltagare: Halmstadsnämndens presidium, Laholmsnämndens presidium, Hyltenämndens presidium, Socialnämnden Halmstad, Socialnämnden Laholm, Omsorgsnämnden i Hylte. Agenda - Inspel från kommunerna - Lägesavstämning från Hjälpmedelscentrum - Projekteringen i Kungsbacka - Överenskommelsen mellan hjälpmedelsnämnden och driftnämnden - Projektet Friare val av hjälpmedel - De senaste siffrorna från Nysam

3 1(3) Dialogmöte mellan hjälpmedelsnämnden (HNH) och driftnämnd öppen specialiserad vård (DN ÖSV) den 8 april 2014 Tid: Kl Plats: Stabens konferensrum, Sjukhuset i Varberg Närvarande: Kristina Karlsson, ordf. HNH Margareta Ödman, ordf. DN ÖSV Bo Karlsing, vice ordf. DN ÖSV Gun Harplinger, verksamhetschef Hälsa & Funktionsstöd Caroline Johansson, ansvarig tjänsteman HNH Vidareutveckling av uppdraget HNH-DN ÖSV o Syfte: Tydliggöra processen o Bakgrund: Det är viktigt att HNH gör en tydlig beställning till DN ÖSV för att återrapportering ska kunna ske på ett korrekt sätt. Uppdatering sker kontinuerligt. Anteckningar: Driftnämnden tog upp uppdraget från hjälpmedelsnämnden vid sitt senaste sammanträde. Uppdraget är viktigt för att förtydliga rollerna mellan de båda nämnderna men det kommer att behöva vidareutvecklas. Eventuella över-/underskott på Hjälpmedelscentrum ska lyftas till nämndernas gemensamma dialogmöten. Hjälpmedelsnämnden beslutar om eventuella överskott ska gå tillbaka ut till kunderna. För tillfället taktar inte nämndernas underlagsberedning. Eventuellt kan man komma tillrätta med detta i planeringen inför nästkommande år.

4 2(3) Återkoppling från mötet med revisorerna o Syfte: Återkoppling o Bakgrund: Hjälpmedelscentrum träffade regionens revisorer den 19 mars. o Anteckningar: Kristina Karlsson gav en kort återkoppling från mötet med regionens revisorer. Involvering av förskrivare vid upphandling Revisorerna hade en önskan om tydlig involvering av förskrivare och brukare i upphandlingsprocessen. Detta erbjuds till stor del redan i dag, men det kan ofta vara svårt att få loss personal som kan delta. Möjligtvis skulle man kunna tänka sig ett förtydligande av processen. Utbildningsansvaret Revisorerna lyfte frågan om hur nämndens utbildningsansvar följs upp. Eventuellt borde man göra en behovsinventering för att veta hur utbildningsutbudet ser ut i relation till behovet. Detta är dock en svår sak att förutse och det finns alltid en svårighet med att avvara personal ute hos kunderna. Det skulle förmodligen behövas ett mer strukturerat flöde och mer kontinuitet i arbetet med utbildningar. Ledtider Enda sättet för att ytterligare förbättra ledtiderna är genom påtryckningar på företagen. Lägesavstämning reglemente o Syfte: Lägesrapport Bakgrund: Nämndernas reglementen behöver ses över i samband med att respektive uppdrag och roller förtydligas. Anteckningar: Diskussioner pågår och det nya reglementet förväntas antas i juni.

5 3(3) Kommande möten med lokala nämnder och berörda kommunala nämnder o Syfte: Information o Bakgrund: I hjälpmedelsnämndens reglemente står det att man ska hålla regelbundna möten med de lokala nämnderna och berörda kommunala nämnder. o Anteckningar: Tre mötestillfällen är inplanerade under vår och sensommar; den 9 maj, 28 maj och 22 augusti. Hjälpmedelnämndens ledamöter har också möjlighet att delta. Punkter till mötena är: - Inspel från kommunerna - Lägesavstämning från Hjälpmedelscentrum - Projekteringen i Kungsbacka - Överenskommelsen mellan hjälpmedelsnämnden och driftnämnden - Projektet Friare val av hjälpmedel - De senaste siffrorna från Nysam. Projektet Friare val kommer att redovisas den 11 juni och överlämnas därefter till Regionkontoret som tar frågan vidare. Projektledaren håller för tillfället på att se över när ärendet ska in i den politiska processen. Tidigast möjliga start är förmodligen den 1 januari Status på byggnationen i Kungsbacka o Syfte: Lägesrapport o Bakgrund: Projekteringen för ombyggnad i Kungsbacka pågår för att säkerställa hjälpmedelsbehovet i de norra delarna av länet. Anteckningar: Projekteringen går vidare utifrån tänkt plan och man håller nu på att se över ett rumsprogram. Nuvarande planering togs fram 2011 och redan nu ser man ett behov av större lokaler framöver. Övriga punkter Uppföljningen avseende återlämning av hjälpmedel ser olika ut hos olika aktörer. Effektiviteten i hjälpmedelsverksamheten är redan bra men hade kunnat förbättras ytterligare om fler hjälpmedel återlämnas.

6 Hjälpmedelsnämnden Konsekvenser i och med att Hjälpmedelsinstitutet (Hi) avvecklas Sammanfattning Den nationella arenan för hjälpmedelverksamheterna försvinner. Det blir ett vacuum mellan beslutsfattare på högsta nivå och hjälpmedelsverksamheterna. Detta leder dels till att den strukturerade utveckling som hittills skett gemensamt försvinner, men också att införandet av riktlinjer, direktiv mm inte kommer att ske på ett likartat sätt. I förlängningen kommer det att leda till ett ännu mer ojämlikt utförande. Bakgrund Hi har varit ett nationellt kunskapscentrum för hjälpmedel. De har varit en av Socialstyrelsen och SKL ofta anlitad aktör då det gällt att föra in nya metoder, arbetssätt och produkter. Några av dessa projekt är Ett fritt val, Bo bättre på äldre dar och nu senast Välfärdsteknologi i hemmen. De har också varit den sammanhållande kraften i utvecklingsarbeten, nätverk, utbildningar och konferenser på hjälpmedelsområdet. Dessutom har de haft ansvar förförskrivningsprocessen och standardiseringar inom hjälpmedelsområdet. En utförligare beskrivning av vad Hjälpmedelsinstitutet haft ansvar för kan fås av verksamhetschefen på Hjälpmedelscentrum. Hjälpmedelsinstitutet kommer att införlivas i den nybildade Myndigheten för delaktighet. Denna myndighet har endast tagit med en liten del av det som tidigare ingick Hjälpmedelsinstitutets uppdrag. De överblivna områdena har inte fått någon ny ägare.

7 Konsekvenser i det korta perspektivet På kort sikt får detta inte några omedelbara konsekvenser eftersom hjälpmedelsverksamheterna har fullt upp med att lösa sina uppdrag. Men alla de nätverk, utbildningar och konferenser sominte blir av i år kan bli svåra att ta upp igen. I en tid där mycket handlar om ekonomi behöver verksamheterna korrekta underlag i form av rapporter, kostnads-/nyttostudier och utredningar. Dessa har Hjälpmedelsinstitutet hittills haft som uppgift att ta fram. Konsekvenser på längre sikt Samarbetet på nationell nivå kommer att klinga av eftersom ingen av verksamheterna har kraft att kunna hålla ihop det som Hi gjort. Det samarbete som ändå sker kommer att innehålla färre aktörer. Detta leder till att kompetensen inte utvecklas nationellt. I stället för att fortsätta utveckla standars kommer det finnas olika sätt att utföra uppdraget. Verksamheterna tappar den gemensamma kraft de har i relation till leverantörerna. Risken är att det utvecklas fler olikheter mellan verksamheterna. Propositionen Mer inflytande för den enskilde i valet av hjälpmedel (Prop. 2013/14:67) talar också om att hjälpmedel är en strategisk resurs som måste lyftas fram. När hjälpmedel nu får en tydligare roll försvåras möjligheterna att möta upp den förväntan som med rätta kan ställas. Det är mycket olyckligt för halländska brukare, kunder och de som skjuter till pengarna. Hjälpmedelscentrum Lars-Gunnar Petersson Verksamhetschef