Politikerwebb för förtroendevalda ledamöter och ersättare i Uppvidinge kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politikerwebb för förtroendevalda ledamöter och ersättare i Uppvidinge kommun"

Transkript

1 1 Uppvidinge KOM M N dof Politikerwebb för förtroendevalda ledamöter och ersättare i Uppvidinge kommun Webbkoordinator Lisa Viberg och informationssekreterare Anna Magnusson arbetar med att utforma en politikerwebb för förtroendevalda ledamöter och ersättare i Uppvidinge kommun. Politikerwebben är tänkt att fungera som ett intranät för politikerna i kommunen där bl.a. aktuella nyheter, blanketter, kontaktuppgifter och kallelser ska publiceras. Politikerwebben kommer att kunna nås via och alla ledamöter och ersättare kommer att få ett användarnamn och lösenord för att logga in på sidan. Vi kommer under början av 2012 besöka varje nämnd för att presentera våra id&r och tankar. I samband med detta vill vi föra en dialog med er politiker om era förslag och önskemål på innehåll och utformning. Tanken med politikerwebben är att den ska förenkla er vardag som politiker och underlätta för er i era olika uppdrag. För att få ut så mycket som möjligt av vårt besök vill vi be er att innan sammanträdet börja fundera på vad ni önskar av en politikerwebb. Alma kavs.u.,sso".., Anna Magnusson förvaltningssekreterare Lisa Viberg webbkoordinator Kommunledningsförvaltningen Kansliavdelningen Box 59, Mede Besök: Kyrkbacken Tfn: Fax:

2

3 1 tjänsteskrivelse Uppvidinge KOMMUN Revidering av dokumentet "Omsorgens samlade dokument" Sammanfattning Dokumentet innehåller lagarnas, socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) intentioner, arbetsbeskrivning för personalen samt socialnämndens inriktning. Ekonomiska konsekvenser Inga Beslutsunderlag Bifogat dokument: Omsorgens samlade dokument Förslag till beslut Att godkänna de reviderade handlingarna; Omsorgens samlade dokument. Beslutsexpediering Åsa Mauritzsson Anette Petersson Anna Lindberg Susanne Winsth Åsa Mauritzsson LSS-handläggare Susanne Winsth Vård- och Omsorgschef Socialförvaltningen m.uppvidinge.se

4 Uppvidinge KOLMUN Samlat dokument för Omsorgen om funktionshindrade, Uppvidinge kommun Reviderat

5 Uppvidinge KOMMUN Omsorgen om funktionshindrade Inledning 1 DEL 1 2 Lagarna och dess intentioner 2 Socialtjänstlagen 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 2 Lagens mål 3 Insatserna 3 Ansökan, behovsbedömning och beslut 4 LSS 4 Handläggning och dokumentation 4 DEL 2 5 Omsorgens verksamheter för personer med funktionshinder enligt Lagen om särskild stöd och service åt vissa funktionshindrade LSS 5 Insatsen enl Råd och stöd 5 Insats enl Personlig assistent 5 Insatsen enl Ledsagarservice 6 Insatsen enl Ledsagarservice 7 Insatsen 9 4. Biträde av kontaktperson 8 Insats enligt 9 5. Avlösarservice i hemmet 9 Insatsen enligt 9 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 10 Insats enligt 9 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet 10 Insats enligt 9 8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet 11 Insats enligt 9 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna 12 Gruppbostad 12 Service bostad 12 Annan särskilt anpassad bostad 12 Insats enligt 9 10 Daglig verksamhet 14 Insats enligt 10 Individuell Plan 15 Insatsen enligt 16 Förhandsbesked om rätten att söka insatser i annan kommun 1-5 DEL 3 16 Verkställighet, uppföljning och ansvarsfördelning enligt LSS 16 Uppvidinge kommuns gruppbostäder och dagligverksamhets- värdegrund och kompetens -17 Örnvägens gruppbostad 19 Ängsgatans gruppbostad 20 Storgatans gruppbostad 21 Sländans gruppbostad 22 Insats daglig verksamhet Hasslavägen, Lenhovda 23 Vaktmästargruppen, Lenhovda och Tryckboden, Åseda 24 Uppvidinge kommun som assistentanordnare 25 Arbetsbeskrivning för personal 25 Verksamhet utöver assistenttimmar 26

6 Inledning Dokumentet skall ge en överblick över Omsorgen om funktionshindrades verksamhet i Uppvidinge kommun samt ge stöd i handläggning av och utformning av verkställighet enligt LSS- Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Dokumentet är uppdelat i tre delar. Del ett beskriver lagarna samt det som är gemensamt för LSS och SoL såsom handläggningsförfarandet, lagarnas intentioner etc. Del två handlar om det som är specifikt för LSS och Uppvidinge kommuns LSSverksamhet. Varje insats beskrivs här var för sig då dokumentet även är tänkt som informationsmaterial. På detta sätt kan endast den del man ska informera om plockas ut ur dokumentet. Del tre handlar om verkställighet, uppföljning och ansvarsområde samt verksamhetsbeskrivning för Uppvidinge kommuns gruppbostäder, dagligverksamhet och personlig assistans. Bilagor: Taxor och avgifter inom vård och omsorg i Uppvidinge kommun. Dokumentet skall regelbundet revideras när det gäller förändringar utifrån bland annat lagtext och rättspraxis. Uppföljning av dokumentet kommer att ske regelbundet i vård och omsorgens ledningsgrupp samt tas upp i socialnämnden 1 gång/år.

7 DEL 1 Lagarna och dess intentioner Socialtjänstlagen Socialtjänstens övergripande mål och grundläggande värderingar skall vara vägledande i alla verksamheter och i allt bistånd till enskilda. Som exempel kan nämnas ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor, att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser, respekt, självbestämmande och integritet. Verksamheterna ska utformas så att de - ökar den enskildes möjlighet att delta i samhällets gemenskap - förebygga uppkomsten av sociala svårigheter - begränsa och avhjälpa enskildas och gruppers behov av stöd och hjälp. I SoL 4:1 står det att den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde skall genom insatsen tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Insatsen skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv. Enligt Socialtjänstlagen ska socialtjänsten 'frigöra och utveckla enskilda och gruppers resurser" och verksamheten ska "bygga på respekt för människors självbestämmande och integritet" Att frigöra och utveckla människors resurser innebär att: utgå från vad personen klarar och inte vad hon inte klarar stödja och komplettera personens egen förmåga lära ut i stället för att ta över sysslor tillsammans arbeta mot ett mål uppmuntra till egna initiativ. Att ha respekt för människors självbestämmande och integritet innebär att: - bemöta personen med hänsyn och respekt - ge möjlighet för den enskilde att ta ställning och fatta egna beslut. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS LSS är till skillnad från SoL konstruerad som en rättighetslag. LSS är en så kallad pluslag och ska utgöra ett komplement till SoL och annan lagstiftning. LSS ska ge personer med omfattande och varaktiga funktionshinder stöd som kan undanröja svårigheter i den dagliga livsföringen. LSS omfattar således inte alla personer med funktionshinder. För att fa ta del av de insatser som anges i lagen måste man tillhöra den så kallade personkretsen.

8 I 1 LSS definieras personkretsen i tre punkter: 1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, eller 3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. Lagens mål Enligt 7 LSS ska den enskilde genom de insatser som stadgas i LSS tillförsäkras "goda levnadsvillkor". Vid en jämförelse mellan "goda levnadsvillkor" och socialtjänstens stadgande om "skälig levnadsnivå" kan konstateras att LSS personkrets tillförsäkras kvalitativt bättre levnadsvillkor än vad socialtjänsten medger. De övergripande principerna för goda levnadsvillkor består av att den enskilde har; Inflytande och medbestämmande, Självbestämmande och integritet, Jämlika levnadsvillkor, Full delaktighet, Kan leva som andra. Insatserna skall; Vara varaktiga och samordnade, Vara anpassade till den enskildes individuella behov, Utformas så att de är tillgängliga, Stärka mottagarens förmåga att leva ett självständigt liv. Insatserna I LSS ingår följande 10 insatser: 9 1. Rådgivning och personligt stöd 9 2. Personlig assistent eller ersättning för personlig assistent 9 3. Ledsagarservice Biträde av kontaktperson 9 5. Avlösarservice i hemmet 9 6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen 9 8. Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 9 9. Bostad med särskild service eller annan anpassad bostad för vuxna Daglig verksamhet 10 Individuell Plan 16 Förhandsbesked om rätten till ovan sökta insatser (avser sökande från 3

9 annan kommun som tänker bosätta sig i Uppvidinge kommun) Ansökan, behovsbedömning öch beslut LSS Ett beslut om insats enligt LSS föregås alltid av en individuell bedömning. Personkretsbedömning skall alltid göras innan utredning påbörjas om individens behov av insats. Insatserna gäller de personer som omfattas av lagen (se ovan om personkrets) och som har behov av insatser där behovet inte faktiskt tillgodoses på annat sätt. Ansökan krävs alltid av den enskilde eller dennes formella företrädare. Utredningen bör vara klar inom 3 mån från ansökningsdatum. Inväntan på intyg kan påverka handläggningstiden. En person som inte bedömts ingå i LSS personkrets ska alltid erbjudas prövning enligt SoL. Utgångspunkten är den enskildes behov sett i ett helhetsperspektiv. En bedömning av en persons behov av stöd eller service måste alltid ske utifrån en sammanvägning av medicinska, sociala och psykologiska faktorer. Normaliseringsprincipen skall vara vägledande, bedömningen sker utifrån en jämförelse med den livsföring som kan anses normal för en person i samma ålder utan funktionshinder. Alla insatser bygger på frivillighet och utformas tillsammans med den enskilde, med beaktande av den enskildes integritet. Handläggning och dokumentation Handläggningen styrs i första hand av Förvaltningslagen (FL). Varje ärende där någon enskild är part skall handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen av ärenden enligt SoL, skall myndigheten beakta möjligheten att själv hämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter om sådana behövs. Myndigheten skall sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. I Regeringsformen (1:9) framgår att vi ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Handläggningen skall ske med respekt för alla människors lika värde och för den enskilde människans frihet och värdighet. I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 2006:5) frans föreskrifter och allmänna råd om Dokumentation vid handläggning.

10 DEL 2 Omsorgens verksamheter för personer med funktionshinder enligt Lagen om särskild stöd och service åt vissa funktionshindrade LSS Insatsen enl Råd och stöd Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder Denna insats ansvarar Landstinget Kronoberg för. Insatsen söks hos Landstingets Barn- eller vuxenhabilitering. LSS-handläggaren kan vara behjälplig vid ansökan om råd och stöd. Insats enl Personlig assistent Målgruppen är funktionshindrade personer med ett stort och varaktigt funktionshinder som behöver stöd för sina grundläggande behov, dvs. hjälp med hygien, av/påklädning, födointag samt kommunikation eller annan hjälp som kräver speciell kunskap om personen. Enbart behov av tillsyn och allmänt stöd samt praktisk hjälp med hemmets skötsel är inte tillräckligt för att anses som grundläggande behov. Den som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov har rätt att få hela hjälpbehovet tillgodosett genom denna insats. I insatsen ingår fritid, kultur och omvårdnad. Avgörande för bedömningen då det gäller assistans till barn är barnets totala omsorgsbehov såsom det framträder vid en jämförelse med det normala omsorgsbehovet för ett barn i motsvarande ålder. Ansökan om insatsen görs hos kommunens LSS-handläggare men kan också ställas direkt till Försäkringskassan. Varaktig utökning ska sökas hos Försäkringskassan eller hos kommunens LSS-handläggare. Tillfälligt utökad assistans beslutas av kommunens LSS-handläggare. Om personlig assistent har beviljats före 65-års ålder far man behålla stödet i samma omfattning som innan 65-årsdagen. Vid behov av utökad hjälp efter 65 år fattas beslut enligt SoL. Om de grundläggande behoven överstiger 20 tim/vecka kan staten genom försäkringskassan besluta om assistans enligt 51 kap socialförsäkringsbalken som trädde i kraft 1 januari 2011 som ersätter Lagen om assistansersättning - LASS. Man kan använda sig av assistans från kommunen, få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare åt sina personliga assistenter eller anlita kooperativ eller privat assistanssamordnare. Brukaren ska inte ha några merkostnader för sin assistans men ska svara för egna omkostnader. 5

11 Stödet skall ges av ett begränsat antal personer, personliga assistenter. I samtliga ärenden skall avtal gällande personlig assistans upprättas mellan den enskilde och assistansanordnaren. Ett fungerande samarbete mellan brukaren och assistansen är viktig för att insatsen ska bli bra. Assistanstimmarna beviljas per vecka eller månad och avstämning av timmar sker var 6:e månad. Timmarna som är beviljade ska användas under denna perioden. Socialnämndens inriktning Det är viktigt att brukaren och den personliga assistenten i möjligaste mån gör sysslorna tillsammans och att den enskilde brukaren efter förmåga deltar aktivt i utförandet. Om den som beviljats assistans har familj, kan stödet ges i skötsel av hushållet om dessa insatser utförs tillsammans med brukaren som ett led i det personliga stödet. Däremot är det inte meningen att den personliga assistenten ska utföra hushållsarbete för övriga medlemmar i familjen, barn kan vara undantagna. Make, maka, sambo behöver i de flesta fall ta ett större ansvar än tidigare för det gemensamma hushållsansvaret. Den enskilde brukaren kan inte förvänta sig att den personliga assistenten ska utföra storstädning, montering, omfattande trädgårdsskötsel eller annat tungt arbete.

12 Insatsen enl Ledsagarservice Ledsagarservice är en personlig service som är anpassad efter individuella behov för att kunna delta i olika aktiviteter, främst utåtriktade, som är av intresse för personen. Insatsen ges som ett led i att underlätta för den enskilde att ha kontakter med andra och delta i samhällslivet. Servicen ska vara individuellt utformad och tillgodose behoven av att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och i kulturlivet eller för att bara komma ut på en promenad. Ledsagarservice kan sökas både som en regelbunden insats och som en tillfällig sådan. Önskas utökad ledsagningstid tillfrågas områdeschef om det rör sig om mindre resa än två dygn, om längre tid än så görs ansökan till LSShandläggaren för särskild prövning. Målet och syftet i utredningen/beslutet är vägledande vid utformningen av insatsen. Brukare/företrädare, ledsagare och områdeschef planerar tillsammans utformningen av ledsagningen. Brukaren ska inte ha några extrakostnader för sin ledsagning men ska svara för egna kostnader. Ledsagarens utgifter i samband med ledsagartillfället ska styrkas med kvitto, ex. biobiljett, kvitto för måltid eller fika. Ska en aktivitet genomföras som medför en stor kostnad ex. en resa skall områdeschef kontaktas i förväg för godkännande. Resor Huvudregeln är att resor inte ingår i den beviljade insatsen. Främst ska kollektivtrafik användas. Om brukaren är beviljad färdtjänst kan ledsagaren följa med kostnadsfritt om det uppges att personal medföljer då taxin beställs. Att köra brukarens bil Om ledsagaren kör brukarens bil i tjänsten ska det finnas en skriftlig överenskommelse om vad som gäller. Kostnader som uppstår är brukarens privata. När ledsagaren använder egen bil Om ledsagaren av någon anledning måste köra med egen bil utgår milersättning från kommunen. Ledsagaren lämnar in reseräkning för hela resan och kommunen ersätter och fakturerar senare brukaren halva resan. Socialnämndens inriktning Kommunen har en generös hållning vad gäller beviljande av ledsagarservice. 7

13 Insatsen 9 4. Biträde av kontaktperson Insatsen är till för den som saknar anhörigkontakter eller vänskapsrelationer. En kontaktperson är en kontrakterad vän, en person att känna samhörighet med och som kan ge stöd i olika situationer. Kontaktpersonen skall medverka till möjligheten att delta i samhällslivet. Genom samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter som t.ex. bio, teater, besök, gå och handla eller ta en promenad tillsammans skall kontaktpersonen hjälpa till att bryta social isolering. Kontakten skall vara regelbunden. Insatsen finns i Nivå 1 och 2: Nivå 1: Träff varannan vecka. Nivå 2: Träff varje vecka. Rekrytering Efter utredning och beslut av LSS-handläggare om kontaktperson ska rekrytering av lämplig person ske i samråd med brukare/företrädare och områdeschef. Dessa planerar också tillsammans utformningen av insatsen. Målet och syftet i beslutet ska vara vägledande vid utformningen och ska dokumenteras. Kontaktpersonen uppbär arvode och omkostnadsersättning för uppdraget, vilka baseras på kommunförbundets rekommendationer. Skriftligt förordnande ska fmnas med uppdrag, omfattning och tidsbegränsning. Ömsesidig uppsägningstid på en månad. Resor Att köra brukarens bil Om kontaktpersonen kör brukarens bil i tjänsten ska det finnas en skriftlig överenskommelse om vad som gäller. Kostnader som uppstår när kontaktpersonen kör brukarens bil är brukarens privata. Att köra med egen bil Om kontaktpersonen av någon anledning måste köra med egen bil utgår ingen milersättning från kommunen. Denna kostnad ingår i omkostnadsersättningen. Socialnämndens inriktning Kommunen har en generös hållning vad gäller beviljande av insatsen kontaktperson. Många funktionshindrade har få kontakter vid sidan av sina anhöriga, det är därför av största vikt att kontaktpersonen är någon utan -för den närmsta kretsen. 8

14 Insats enligt 9 5. Avlösarservice i hemmet Avlösning till anhöriga som har omvårdnadsansvar i hemmet. Behovet kan vara av regelbunden eller tillfällig karaktär. Hänsyn tas till familjens totala situation. I insatsen ingår omvårdnad. Timmar beviljas per vecka. Brukare/företrädare, avlösare och områdeschef planerar tillsammans utformningen av insatsen. Målet och syftet i utredning/beslut ska vara vägledande vid utformningen och ska dokumenteras. Varaktig utökning av avlösartimmar söks hos kommunens LSS-handläggare. Tillfälliga mindre utökningar kan områdeschef bevilja. Avlösarens anställningsform är en timanställning med en ömsesidig uppsägningstid av en månad. Socialnämndens inriktning Kommunen har en generös hållning vad gäller rätten till insatsen avlösarservice i hemmet. 9

15 Insatsen enligt Korttidsvistelse utanför det egna hemmet Korttidsvistelse innebär att den funktionshindrade tillfälligt vistas på ett korttidshem, i stödfamilj eller deltar i lägerverksamhet. Beviljas för att ge den anhörige avlösning och/eller för att ge brukaren rekreation och miljöombyte. Hänsyn tas till hela familjesituationen. Korttidsvistelse kan erbjudas som en regelbunden insats eller som en insats vid enstaka tillfällen. Varaktig utökning av korttidsvistelse söks hos kommunens LSS-handläggare. Tillfälliga mindre utökningar kan områdeschef bevilja. Arvode till stödfamilj utgår enligt kommunförbundets rekommendationer. I insatsen ingår fritid, kultur och omvårdnad. Socialnämndens inriktning Vid korttidsvistelse i form av läger för minderåriga får den enskilde eller vårdnadshavare stå för matkostnader och fickpengar. Vid korttidsvistelse för vuxna i form av läger kan kommunen betala de delar som ev. fördyrar på grund av funktionshinder som personalkostnader eller fysiska anpassningar. Insats enligt 9 7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet Gäller under den tid föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Omfattar ungdomar som inte klarar att ta hand om sig själv utanför skoltid. Ges före och efter skoltid samt under lov, endast vardagar. Uppvidinge kommun verkställer korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i förstahand på Videbo korttidsboende.

16 Insats enligt 5 9:8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet Med familjehem avses detsamma som i 3 kap. 1-2 enligt socialtjänstförordningen. Barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar har rätt till boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar. Familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar ska även tillgodoser komplicerade omvårdnadsbehov men kan ibland också vara motiverat pga. skolgång på annan ort. Om annat boende behövs på grund av att vårdnadshavare brister i omsorg om barnet ska socialförvaltningens tjänstemän uppmärksamma individ- och familjeomsorgen på detta för vidare utredning. I insatsen ingår fritid, kultur och omvårdnad. Insatsen familjehem omfattar inte vuxna. 11

17 Insats enligt 9 9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna En sådan bostad kan vara utformad på olika sätt. Huvudformerna är gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad. Insatsen enligt 9.9 skall omfatta individuellt anpassad hjälp i den dagliga livsföringen för att tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala behov. Gruppbostad Gruppbostaden är till för personer som har ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov. I gruppbostaden ingår att det skall finnas fast bemanning, service och omvårdnad ges alla tider på dygnet. Insatsen gruppbostad innebär att den enskilde erbjuds en fullvärdig lägenhet samt har tillgång till gemensamhetsutrymme. I insatsen ingår fritid, kultur och omvårdnad. Service bostad En servicebostad består av ett antal lägenheter där de boende har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Serviceboendet är en mellanform mellan ett helt självständigt boende och en lägenhet i gruppbostad. Lägenheten skall vara fullvärdig och dygnetruntservice skall erbjudas utifrån den enskildes behov. Gemensamma utrymmen ska finnas för service och gemenskap. Ett exempel på servicebostad är trapphusmodell. I insatsen ingår fritid, kultur och omvårdnad. Annan särskilt anpassad bostad Med annan särskilt anpassad bostad för vuxna avses en bostad med viss grundanpassning till funktionshindrade personers behov, men utan fast bemanning. Det stöd och den service man behöver i anslutning till boendet bör ges inom ramen för de insatser som finns att tillgå enligt LSS t ex personlig assistans samt ledsagarservice. Stöd kan även ges i form av hemtjänst enligt SoL. Omvårdnad, fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter ingår inte.

18 Socialnämndens inriktning Huvudprincipen är att socialnämnden står på första kontraktet för lägenheten och den enskilde hyr i andra hand. Den enskilde/företrädare ansvarar för att hemförsäkring tecknas. Den enskilde betalar för sin mat, då boendet äter gemensamt betalas till mat- hushållskassan. Socialnämnden betalar TV-licens till det gemensamma utrymmet och då gäller licensen även för de privata TV-apparaterna inom gruppbostaden. Den enskilde ska ha egen telefon/mobil för privat bruk. De boende som vill ha egen tidning bekostar detta själv. I Uppvidinge Kommun ska man i boendet ges möjlighet till minst en enskild aktivitet med personal i veckan. Under sommarstängning av dagcenterverksamheten ska de som bor i gruppboendet erbjudas extra aktiviteter. Ledsagning för längre resa eller semesterresa får sökas hos kommunens LSS-handläggare och prövas individuellt. 13

19 Insats enl Daglig verksamhet Den som omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har rätt till daglig verksamhet. Daglig verksamhet ska erbjuda stimulans, utveckling, ökad självständighet och gemenskap. Den ska vara utformad med hänsyn till individernas förmågor, behov och funktionsnedsättning. Det kan vara verksamhet av olika slag som anpassas efter var och ens behov, förmåga och funktionsnedsättning. Detta kan ske i olika former som dagcenter via kooperativ, utlokaliserad verksamhet på företag och myndigheter mm. Målet är att bidra till personlig utveckling och delaktighet i samhället. En gång om året görs en ny genomförande plan för varje brukare. På planen går man igenom arbetsveckan och ser om några önskemål finns eller ändringar ska göras. De som deltar i daglig verksamhet far en särskild habiliteringsersättning som är baserad på prisbasbeloppet samt beslut-från socialnämnden och är undantagen skatteplikt. Socialnämndens inriktning Uppvidinge Kommuns dagcenterverksamhet är öppen på vardagar 8:00-16:00. Verksamheten har rätt att stänga för personalmöten, ha semesterstängt 4 veckor på sommaren samt ha stängt på "klämdagar". För personer över 65 år utbetalas inte någon habiliteringsersättning. Personer som uppnått pensionsåldern får fortsätta i daglig verksamhet om de så önskar. Alternativ äldreverksamhet för pensionärer frans. Under sommarperioden skall det finnas alternativ om den vanliga dagliga verksamheten stänger.

20 Insats enl. 10 Individuell Plan Den som får insatser enligt LSS ska också erbjudas en Individuell plan där beslutade och planerade insatser upprättas tillsammans med den enskilde och/eller dess företrädare. Planen ska utgå från personens egna önskemål och mål. Planen kan omfatta flera insatser från en eller flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser som tas upp i planen. En individuell plan ska innehålla den aktuella situationen hur det är idag för personen. På vilket sätt han/hon vill förändra sin situation, hur eventuell förändringen ska gå till och en tidsplan på hur lång tid det ska ta att nå målet. Vem som ansvarar för vad och när uppföljning av insatserna/målen ska ske. Den individuella planen ska garantera inflytande och full delaktighet i planeringen av insatserna. Den ska också underlätta samordning av den enskildes insatser. De överenskommelser och mål som träffats i arbetet med den enskildes individuella plan dokumenteras. I kommunens samordningsansvar ingår dessutom att överlämna planen till andra berörda. Socialnämndens inriktning Uppvidinge Kommun ska arbeta aktivt för att individuell plan ska upprättas för samtliga brukare som har insatser enligt LSS. Insats enligt 16 Förhandsbesked om rätten till att söka insatser i annan kommun. Insatsen avser sökande från annan kommun som tänker bosätta sig i Uppvidinge kommun. 15

21 DEL 3 Verkställighet och uppföljning och omprövning enligt LSS Verkställighet ska ske inom rimlig tid. Om beslut forns om insats som inte kommer att kunna verkställas inom rimlig tid ska det finnas en planering inför kommande verkställighet med en tidsplan. Ansvarsfördelning 9 2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd för sådan Områdeschef ansvarar och kallar handläggare vid behov Ledsagarservice Skriftligt uppdrag med nedbrutna mål följs upp minst en ggr/år eller oftare vid behov. Områdeschefen ansvarar för uppföljning av verkställighet och LSS-handläggare för uppföljning av beslut Biträde av kontaktperson. se Avlösarservice i hemmet se Korttidsvistelse utanför det egna hemmet se 9 3. gällande stödfamilj. På korttids barn och ungdom, Videbo, ansvarar områdeschef för målplanering 1 ggr/år och LSS-handläggare följer upp beslut. Tillfälliga insatser (läger, folkhögskolekurser eller liknande) ansvarar LSS-handläggare för Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför egna hemmet se 9 6. Videbo Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och ungdomar Socialnämnden ansvarar för köp av plats och LSS-handläggare ansvarar för uppföljning av beslut och rapportera till socialnämnden minst två gånger per år. Familjehem se Gruppbostad och övriga boendeformer ansvarar områdeschef för målplanering 1 ggr/år och LSS-handläggare följer upp beslut. Köp av plats ansvarar socialnämden för avtal och LSS- handläggare följer upp beslut Daglig verksamhet Områdeschef ansvarar för genomförande plan 1 ggr/år och LSS-handläggare följer upp beslut. Köp av plats ansvarar socialnämnden för och LSS-handläggare följer upp beslut. 10 Individuell plan ansvarar LSS-handläggare för minst 1 ggr/år eller oftare vid behov och att kalla berörda efter önskemål från den enskilde/företrädare. Omprövning Omprövning av beslut sker efter vad som är formulerat i beslutet angående omprövning och/eller vid väsentlig förändring som medför stadigvarande ändrade behov hos den enskilde. LSS-handläggare ansvarar för att omprövning av beslut sker. 16

22 Uppvidinge kommuns gruppbostäder och dagliga verksamhet värdegrund och kompetens Gemensam värdegrund Uppvidinge kommuns verksamhet i gruppbostäder och daglig verksamhet präglas av grundtanken att alla människor är unika och har lika rättigheter. Den enskildes goda levnadsvillkor ges utifrån en helhetssyn på individen och enligt grundprinciperna i LSS normalisering, integrering, jämlikhet, delaktighet, självbestämmande och tillgänglighet. Verksamheten arbetar efter socialförvaltningens ledningssystems ledord Förtroende - Samverkan - Förnyelse och präglas av en humanistisk människosyn där relationen mellan personal och brukare bygger på respekt, den ena är inte duktigare eller vet bättre än den andre. Vi skall lösa problem och fatta beslut gemensamt. Vårt bemötande skall präglas av att genom beröm, uppmuntran med mera höja varje persons självkänsla så att de får tillit till sin egen förmåga. Varje brukare är en egen individ och behovet av stöd och omvårdnad utformas individuellt i så stor utsträckning det går. Genom ständiga diskussioner med arbetskamrater och chefer hålls våra värderingar vid liv och kvaliteten säkras. Personalen tillsammans med områdeschefen har ett ansvar för den egna psykosociala arbetsmiljön. Vi behandlar varandra med ömsesidig respekt och uppskattar och tar tillvara varandras skilda kompetenser. Konflikter löses i första hand i den egna personalgruppen och vi strävar efter ett klimat som tillåter att alla kan uttrycka sina egna åsikter. Alla är att räkna med och värda att lyssnas på. Kravspecifikation för samtliga personal För att arbeta i gruppbostäder eller daglig verksamhet krävs: Utbildning som vårdare eller annan utbildning som arbetsgivaren finner lämplig Kunskap om funktionshinder och dess konsekvenser för varje enskild person i den verksamhet man arbetar. Kunskap om lagstiftningar som styr verksamheten, ex LSS, SoL, HSL, SekrL etc. Att personalen tar initiativ till och deltar i fritidsaktiviteter. Ett stort mått av flexibilitet i olika former och sammanhang. Det gäller flexibilitet i arbetstider och arbetsplats samt flexibilitet under tiden man är på arbetet. Exempel på detta är: - Att personalen vid planerade fritidsaktiviteter, som i tid sträcker sig utöver vad grundschemat säger, lägger om sitt schema för att våra brukare ska kunna delta i fritidsaktiviteter. Brukarens intresse styr vårt arbete. - Att personalen kan lämna sin arbetskamrat ensam kvar i verksamheten för att göra en enskild aktivitet med någon brukare. 17

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen OF-Omsorg till personer med funktionsnedsättning Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS

VÄRNAMO KOMMUN. informerar om LSS VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Vad är LSS? LSS betyder Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser

Läs mer

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Socialförvaltningen LSS-Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få möjlighet till stöd

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning Stöd till personer med funktionsnedsättning i Lessebo kommun Stöd till personer med funktionsnedsättning Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) erbjuder en rad olika stöd till personer med

Läs mer

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Övertorneå kommun. Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Övertorneå kommun Socialtjänsten Övertorneå Kommun informerar om: LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Alla personer med funktionsvariation har, vid behov, möjlighet till stöd och

Läs mer

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Nordmalings kommun 914 81 NORDMALING Tfn 0930-140 00 www.nordmaling.se Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till hjälp.

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS VÅRD OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1 Innehåll LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade... 4 Vem gäller lagen för?... 4 Rätten till

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Sollefteå kommun Individ- och omsorgsförvaltningen Information om vad lagen innebär och hur det går till vid ansökan om insats Vart vänder man

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehållsförteckning LSS - Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller lagen för?... 1 Tio rättigheter/insatser... 2 1. Rådgivning

Läs mer

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder.

Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Informationsbroschyr till dig som har ett funktionshinder. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som

Läs mer

LSS Information för personer med funktionsnedsättning

LSS Information för personer med funktionsnedsättning LSS Information för personer med funktionsnedsättning Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS LSS Lagen om stöd och service

Läs mer

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg

Information om LSS. Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Information om LSS Version 5.1 20150804 Vård- och omsorg Om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande varaktiga funktionshinder

Läs mer

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vård- och omsorgsförvaltningen LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Denna broschyr vänder sig till dig som söker information om stöd, service och rättigheter för personer med funktionshinder

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten

Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Omsorg om funktionshindrade och Bistånds- och avgiftsenheten Verksamhetschef Bistånd och avgifter Områdeschef SoL Socialpsykiatri Områdeschef LSS Boende/ Sysselsättning Områdeschef LSS Boende/ Pers ass

Läs mer

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för

* Ledsagarservice * Korttidstillsyn för skolungdomar * Kontaktperson * Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för * Ledsagarservice Ledsagare är en person som är anställd av kommunen och som kan följa med ex till badhus, affär, läkare, bio och promenader. Servicen skall anpassas efter den enskildes behov. Den som

Läs mer

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning

LSS-omsorgen. Det här kan du som har funktionsnedsättning LSS-omsorgen Det här kan du som har funktionsnedsättning få hjälp med Genom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) kan personer med omfattande funktionsnedsättningar få möjlighet

Läs mer

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS

LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE - LSS HAGFORS KOMMUN MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA LSS

Läs mer

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178

Information om. LSS- Lagen. stöd och service till vissa. funktionshindrade. Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Telefonnummer: LSS-handläggare Tina Persson 0240-66 0178 Avdelningschef LSS Agneta Stabforsmo 0240-66 03 25 SMEDJEBACKENS KOMMUN Socialförvaltningen LSS-avdelningen Information om LSS- Lagen om När Du

Läs mer

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS

Historiska tillbakablickar kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS Historiska tillbakablickar 1944 kom första lagen gällande personer med utvecklingsstörning 1968 Omsorgslagen 1986 Nya omsorgslagen 1994 LSS och LASS LSS 5 Verksamhetens mål och allmänna inriktning Främja

Läs mer

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun

Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter. Åstorps Kommun Information om Handikappomsorgen/LSS Mottagningssekreterare kontaktuppgiter i Åstorps kommun Varje individ ska mötas med värdighet och respekt med utgångspunkt i att stärka den egna förmågan. Åstorps Kommun

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan få rätt till

Läs mer

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning enligt LSS Stöd och service till personer med funktionsnedsättning 2 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) har kommit till

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning, är

Läs mer

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade)

Information om LSS. (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Information om LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) Vad är LSS? LSS är en rättighetslag som genom tio olika insatser ska garantera personer, som har omfattande och varaktig funktionsnedsättning,

Läs mer

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade

LSS. Till Dig som nu läser denna broschyr! Lag om stöd och service. till vissa funktionshindrade Till Dig som nu läser denna broschyr! Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med olika funktionshinder och livssituationer. Lag om stöd och service LSS till vissa funktionshindrade Lagen

Läs mer

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer?

Omvårdnad, Fritid och kultur. Vad kostar det att få hjälp? Så här klagar du. Vem ger hjälpen? Vill du veta mer? Omvårdnad, Fritid och kultur Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal. Personalen hjälper till med det praktiska. Men personalen ska också ge god vård. En människa som får

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Information om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Information om LSS Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, november 2017 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Lagen

Läs mer

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Hälso- och sjukvårdslagen, HSL Juridik för handläggare inom barn- och ungdomsvården Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS Hälso- och sjukvårdslagen, HSL 2010-04-22 BasUt SoL Hjälpbehövande medborgare Soc tjänsten

Läs mer

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Här kan du läsa om... Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Här kan du läsa om... LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade "Det rör sig inte om människor med särskilda behov, utan om människor med alldeles vanliga, normala behov som måste tillgodoses

Läs mer

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Information om Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Vem har rätt till LSS För att ha rätt till LSS-insatser måste din funktionsnedsättning omfattas av någon av följande punkter, vilket

Läs mer

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Information från socialtjänsten Sundsvalls kommun Omsorg om funktionshindrade LSS Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade Genom LSS kan personer med omfattande funktionshinder få

Läs mer

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden

Detta styrdokument beslutades av vård- och omsorgsnämnden Riktlinjer som stöd för Handläggning enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och enligt SOL för personer under 65 år. 1 Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Målgrupp... 3

Läs mer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer

Omsorg om funktionshindrade. Information och stödformer Omsorg om funktionshindrade Information och stödformer Vård och omsorg om de som lever med funktionshinder Det handlar egentligen inte om människor med särskilda behov utan om människor med alldeles vanliga

Läs mer

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS

INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM I HÖGANÄS INFORMATION FRÅN HÖGANÄS KOMMUN OM LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om tio olika insatser

Läs mer

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS

Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Bistånd och insatser enligt SoL och LSS Vad innehåller broschyren? I denna broschyr finner du information om det stöd och de insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt socialtjänstlagen (SoL) för

Läs mer

Stöd för personer med funktionsnedsättning

Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Stöd för personer med funktionsnedsättning Du som har en funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka om insatser för att kunna få leva ett så självständigt

Läs mer

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun

LSS. Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun S O C I A L F Ö RVA LT N I N G E N I H U D D I N G E LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och

Läs mer

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN

STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN Stöd & Service STÖD OCH SERVICE FRÅN HANDIKAPPFÖRVALTNINGEN STÖD OCH SERVICE till dig som har en psykisk funktionsnedsättning -Team Psykiatri- STÖD OCH SERVICE till dig som har en intellektuell funktionsnedsättning

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Alla personer med någon form av funktionsnedsättning som bor i Bräcke kommun skall

Läs mer

information om LSS VERKSAMHETEN

information om LSS VERKSAMHETEN information om LSS VERKSAMHETEN LSS Lagen om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning LSS ger vissa personer med funktionsnedsättning särskilda rättigheter genom tio olika insatser.

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionsnedsättningar. Socialtjänstlagen,

Läs mer

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun.

LSS. Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. LSS Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade för dig som bor i Huddinge kommun. Vart vänder jag mig? Du som bor i Huddinge kommun och har stora funktionsnedsättningar kan vända dig till biståndskansliet

Läs mer

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01

Kvalitetsdeklaration. för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration för dig som får insatser enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) Reviderad 2011-06-01 Kvalitetsdeklaration LSS Om kvalitetsdeklarationen Kvalitetsdeklarationen

Läs mer

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade - Kan sökas av funktionsnedsatta i alla åldrar Rev nov 2014 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Den första januari 1994

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade I denna broschyr skriver vi om den hjälp du kan få enligt lagen som heter LSS det vill säga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Läs mer

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS

I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M I HÖGANÄS I N F O R M A T I O N F R Å N H Ö G A N Ä S K O M M U N O M LSS-verksamheten I HÖGANÄS LSS - LAGEN OM STÖD & SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE Personer med funktionsnedsättning har möjlighet att ansöka

Läs mer

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen

Stöd & Service. Funktionsstödsförvaltningen Stöd & Service Funktionsstödsförvaltningen STÖD OCH SERVICE FRÅN FUNKTIONSSTÖDSFÖRVALTNINGEN Vi vill att denna broschyr ska ge dig en bild av de insatser som Funktionsstödsförvaltnigen kan erbjuda dig

Läs mer

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS

Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada

Läs mer

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS

Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Information om Insatser för vissa funktionshindrade enligt LSS Stöd och service till vissa funktionshindrade enligt LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger människor med vissa

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Innehåll Sida Vad är LSS?... 3 Insatser enligt LSS... 4 De tio insatserna... 6 Övrigt... 8 Vad är LSS? Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,

Läs mer

Information om stöd och service

Information om stöd och service Information om stöd och service Information om stöd och service enligt LSS Socialförvaltningen informerar Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Socialnämnden ska

Läs mer

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra

OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS. - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade. En lag om rätten att leva som andra OCKELBO KOMMUN Socialförvaltningen LSS - lagen om stöd & service till vissa funktionshindrade En lag om rätten att leva som andra Vad är LSS? LSS-lagen är en rättighetslag om stöd och service till vissa

Läs mer

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning

LSS i Lomma kommun. Stöd enligt LSS. - till dig som lever med en. funktionsnedsättning LSS i Lomma kommun Stöd enligt LSS - till dig som lever med en funktionsnedsättning Stöd för dig med funktionsnedsättning Du som bor i Lomma kommun och har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och

Läs mer

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har en funktionsnedsättning Foto: Anna Hahn von Dorsche, Sollentuna kommun www.sollentuna.se Innehållsförteckning Vård- och omsorgsnämnden och kontor Stöd i vardagen Lagen

Läs mer

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning

Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Jörgen Wiklund & Co/Bildarkivet.se Stöd och service till dig som har funktionsnedsättning Om du har en funktionsnedsättning som är omfattande, betydande

Läs mer

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET

LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade VÅR OMSORG -DIN TRYGGHET LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE (LSS) LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora

Läs mer

Biståndshandläggning November 2016 Äldreomsorgens nationella värdegrund 5 kap. 4 socialtjänstlagen (2001:453,SoL) Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt

Läs mer

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun

Anna Setterström. Omsorgskonsulent Karlstads kommun Anna Setterström Omsorgskonsulent Karlstads kommun 2012-09-25 Omsorgskonsulent Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer och instruktioner enligt SoL

Läs mer

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom.

Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning (IQ under 70), autism eller autismliknande tillstånd. Tex. Aspergers syndrom. För vem? För att omfattas av lagen måste man tillhöra en viss personkrets, alla funktionshindrade omfattas alltså inte av LSS. Med hjälp av medicinskt underlag gör LSS-handläggaren bedömning av om man

Läs mer

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada

Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth 2009-12-11 1(5) Rapport ang. ledsagning/ledsagarservice vid synskada Socialnämnden beslutade 2009-11-03 uppdra åt socialkontoret att sammanställa

Läs mer

LSS. Lättläst version

LSS. Lättläst version LSS Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor som har en stor funktionsnedsättning hela livet eller

Läs mer

Här kan du läsa om LSS

Här kan du läsa om LSS Här kan du läsa om LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Det handlar om människor som behöver allt det som alla andra behöver, fast på sitt eget särskilda sätt Vad är LSS? LSS är en

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Barn- och utbildningsförvaltningen LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Barn- och utbildningsförvaltningen Vilka omfattas av lagen? - LSS är en lag om hjälp till personer som har något eller några av dessa funktionshinder:

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015

VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 VERKSAMHETSPLAN FÖR OMSORG OM FUNKTIONSHINDRADE 2013-2015 Upprättad 2013-01-23 2(7) INLEDNING Omsorgen om funktionshindrade riktar sig till personer med fysiska och psykiska funktionshinder och deras familjer.

Läs mer

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS

Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Information om Funktionsnedsättning Stöd och Service enligt LSS Verksamheten Funktionsnedsättning Stöd och Service (FuSS) enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) FuSS-verksamhetens

Läs mer

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version

LSS. Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. 1 Lättläst version LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1 Lättläst version Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade Lagen är en rättighetslag. Lagen förkortas med LSS. LSS gäller för människor

Läs mer

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1

LSS. Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 LSS Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 2014-10-22 1 Principer i LSS 5 Verksamhet ska: Främja jämlikhet i levnadsvillkor Främja full delaktighet i samhällslivet Målet är: Få

Läs mer

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum

Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Antagen av omsorgsnämnden 2011-06-16, 90 Enligt beslut 2012-09-01 gäller vägledningen även för den socialnämnd som bildades detta datum Vägledning för insatser enligt lag om stöd och service till vissa

Läs mer

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun!

Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Välkommen som ny stödfamilj i Jönköpings kommun! Information till uppdragstagare i Funktionshinderomsorgen 2011-05-25 Innehållsförteckning Organisationsbeskrivning... 1 Målgrupp...1 Rättigheter för personer

Läs mer

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning

Leva som andra. Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Leva som andra Stöd för dig som har en funktionsnedsättning Stöd att leva ett självständigt liv Du som har en funktionsnedsättning kan få stöd och hjälp i vardagen. Med hjälp kan du leva som andra och

Läs mer

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20

LSS. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2011-10-20 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Du som har stora och omfattade behov av stöd och service kan tillhöra lagens

Läs mer

funktionsnedsättning

funktionsnedsättning Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Information om insatser enligt LSS 2(14) Innehållsförteckning Att söka hjälpinsatser 3 LSS och insatserna 4 Råd och stöd 5 Personlig assistans 6

Läs mer

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Social sektor. Leva som andra. - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Social sektor Leva som andra - information om LSS - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vad är LSS? LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag

Läs mer

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen

Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser. Vård- och omsorgsförvaltningen Vad kan vi erbjuda inom ramen för LSS? LSS-insatser Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun 2013. Formgivning: Elin Hjelm LSS: Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Vem gäller

Läs mer

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle

Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle OMVÅRDNAD GÄVLE Stöd i vardagen från Omvårdnad Gävle enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Mer information och ansökan Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, ring 026-17

Läs mer

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser

Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Bestämmelser för genomförande av beviljade LSS insatser Antagen av Vård- och omsorgsnämnden 2007-08-16 Vård- och omsorgsförvaltningen insatser 2007-08-16 2(10) BAKGRUND 3 LSS LAGSTIFTNINGENS INTENTIONER

Läs mer

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist

Tillsynsenheten. Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Tillsynsenheten Administrativ chef MAS/MAR Omsorgskonsulenter Dietist Omsorgskonsulent Tillhör Tillsynsenheten Ansvarar för uppföljning och tillsyn i enskilda ärenden enligt SoL och LSS Upprättar riktlinjer

Läs mer

Stöd och service enligt LSS

Stöd och service enligt LSS Stöd och service enligt LSS Det finns en lag som säger att personer med funktionsnedsättning kan få särskilt stöd och service. Lagen heter LSS, som är ett kortare namn för Lagen om stöd och service till

Läs mer

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst

LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. lättläst LSS Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade lättläst Introduktion LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger

Läs mer

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans.

Personlig assistans Umeå kommun. Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans Umeå kommun Information till dig som valt Umeå kommun som anordnare av din personliga assistans. Personlig assistans för vuxna Vår vision är att gemensamt skapa det bästa och självklara

Läs mer

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor

Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning. Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Kommunens stöd och service till personer med funktionsnedsättning Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor The Capital of Scandinavia Detta seminarium ska handla

Läs mer

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad:

Stöd i Sollentuna. Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning. Senast uppdaterad: Stöd i Sollentuna Information till dig som är vuxen och har en funktionsnedsättning Senast uppdaterad: 2016-09-08 Innehåll Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS Så här gör du för att ansöka Ledsagarservice

Läs mer

Riktlinjer för insatser enligt LSS

Riktlinjer för insatser enligt LSS Riktlinjer för insatser enligt LSS Antagna av Omsorgsnämnden den 17 december 2008 128 Här presenteras besluts- och stödenhetens riktlinjer avseende insatser enligt lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion

Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Storfors kommun som assistansanordnare för LSS Personalversion Vad personlig assistans är Personlig assistans är en insats i lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen kan även

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Varför tjänstedeklarationer? Vi vill förtydliga vad våra olika tjänster innebär och vad du kan förvänta dig av oss. Vi beskriver också vilka förväntningar vi har på dig. Vårt mål är att din insats ska

Läs mer

Information om LSS-insatser

Information om LSS-insatser Sölvesborgs kommun Omsorgsverksamheten Information om LSS-insatser INFORMATION OM LSS-INSATSER I SÖLVESBORGS KOMMUN Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet samt vilka insatser som

Läs mer

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument

1(12) Myndighetsbeslut LSS. Styrdokument 1(12) Myndighetsbeslut LSS Styrdokument 2(12) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2014-12-02 210 Dokumentansvarig Områdeschef IFO/Myndighetsenheten Reviderad Kommunstyrelsen

Läs mer

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst

VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst VÄRNAMO KOMMUN informerar om LSS Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade Lättläst Introduktion LSS betyder Lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade. LSS är en lag som ger särskilda

Läs mer

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre!

Har du förbättringsidéer eller synpunkter kring din insats från oss? Om du inte är nöjd är det viktigt att vi får veta det. Vi vill bli bättre! Socialförvaltningen Insatsen bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Tjänstedeklaration Beslutad av

Läs mer

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL

Personlig assistans Skellefteå kommun AVTAL - personlig assistans För dig med funktionsnedsättning ger personlig assistans från en stor frihet. Tillsammans med dig utformar vi ett stöd som ökar dina möjligheter till ett självständigt och meningsfullt

Läs mer

Tillgänglighet. Lagens syfte

Tillgänglighet. Lagens syfte Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättsäkerhet och likabehandling när det gäller utredning, bedömning och tillgång till de insatser som erbjuds från Socialnämnden, samt vidare att skapa en samsyn

Läs mer

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på

Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på 1 FALU KOMMUN KOMMUNALA HANDIKAPPRÅDET 2009-01-29 Kommunala Handikapprådet i Falun lämnar synpunkter på Slutbetänkande av LSS-kommittén SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra, Ny lag om stöd och service

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning

Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Datum Nämnd, förvaltning 2016-02-29 Socialnämnden Riktlinjer för handläggning enligt SoL för personer med psykisk funktionsnedsättning Beslutad av socialnämnden 2010-06-22 Reviderad 2014-05-20, 55 Reviderad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade; SFS 2010:480 Utkom från trycket den 15 juni 2010 utfärdad den 3 juni 2010. Enligt riksdagens

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun

Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Nämnd, förvaltning 2016-02-01 Socialförvaltningen Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun Socialnämnden 2016-02-01

Läs mer

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert

Personlig assistans. Nordiskt seminarium. 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm. Ulla Clevnert Personlig assistans Nordiskt seminarium 11 12 april 2013 Clarion Hotel Stockholm Ulla Clevnert Personlig assistans enligt 9 2 LSS Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader

Läs mer

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS

UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS UPPDRAG & YRKESROLL UPPDRAG OCH YRKESROLL PERSONLIG ASSISTANS Läsanvisning och bakgrund Uppdrag och yrkesroll Personlig assistans består av just dessa två delar, uppdraget och yrkesrollen. Det är en beskrivning

Läs mer

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall?

Motiv till medverkan. Tema. Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? LSS-råd 2013-09-26 Motiv till medverkan Tema Vilket mandat ger politikerna tjänstemännen att tillämpa lagstiftning och rättsfall? Handläggning LSS Omorganisation 2010: Ett av motiven var att skapa EN ingång

Läs mer