Årsredovisning för räkenskapsåret 2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning för räkenskapsåret 2013"

Transkript

1 Brf Nordostpassagen Brf Nordostpassagen 3659 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 7 - balansräkning 8 - noter 10 Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

2 Brf Nordostpassagen Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalas, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Fakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades Föreningens nuvarande stadgar registrerades Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls den 28 maj Styrelsens sammansättning Ordinarie ledamöter Ingemar Ströberg Ordförande omvald till 2015 Annika Attesjö Sekreterare omvald till 2015 Johan Lundegren vald till 2014 Leif Nyström vald till 2014 Annika Karred omvald till 2015 Patrik Zapata Nyval till 2014 Pontus Fällman Nyval till 2014 Suppleanter Åsa Schöijer vald till 2014 Richard Marklund omvald till 2015 Paul Munday omvald till 2015 Under året har 11 (10) st styrelsemöten genomförts. Revisorer Revisorsringen Sverige AB, som anmält auktoriserad revisor Kjell Eriksson som huvudansvarig för revisionen. Eskil Lundgren är vald till föreningsrevisor

3 Brf Nordostpassagen Valberedning Joakim Thedin Jonas Kellagher Rikard Söderström 1 år(sammankallande) 1 år 1 år Firmateckning Föreningen firma tecknas förutom av styrelsen i sin helhet av två i förening av Annika Attesjö, Ingemar Nilsson, Ingemar Ströberg. Fastighet och lägenhet/lokaluppgifter Föreningen äger fastigheten Olivedal 6:34 i Göteborgs kommun med därpå uppförda 3 st byggnader med 257 lägenheter, varav 20 st är hyresrätter. Byggnaderna är uppförda Fastighetens värdeår är Lägenhetsfördelning: Total bostadsarea: Total lokalarea: kvm kvm Garage 172 st (disponeras genom Fridhem-Johannedal Samfällighetsförening) Föreningen har 20 lokaler och är frivilligt momsregistrerad avseende verksamhetslokaler. Delägarskap i samfällighetsföreningar. Föreningen äger andel i Fridhem Samfällighetsförening. Föreningen äger andel i Vegastadens Sopsug Samfällighetsförening.

4 Brf Nordostpassagen Resultat och ställning (tkr) Rörelsens intäkter Årets resultat Soliditet % 53% 52% 51% 51% 49% Likviditet % 104% 82% 163% 202% 223% Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm Driftskostnad, kr/kvm Ränta, kr/kvm Vattenkostnad, kr/kvm Värmekostnad, kr/kvm Lån, kr/kvm Medlemmar Under verksamhetsåret har 36 (28) lägenhetsöverlåtelser ägt rum, vilket motsvarar 15% (12%) av bostadsrätterna. Föreningen har nyupplåtit 3 hyresrätter till bostadsrätt. Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av säljaren. Försäkring 2013 har föreningen bytt till Trygg-Hansa med fullvärdesgaranti. Försäkringen omfattar bl.a. brand, vattenlednings- och maskinskada, inbrott och allriskskada, hyresförluster, ansvar och rättsskydd, samt olycksfall och sanering. Avtal PRIMÄR Fastighetsförvaltning AB handhar teknisk och ekonomisk förvaltning varför bokslut och årsredovisning framtagits av detta företag. Föreningen har Bredband/Telefoni/TV via ComHem. Vinga Hiss har hand om service av hissarna. Organisationsanslutning Föreningen är ansluten till Bostadsrätterna. Ansvarsförbindelse Inga ansvarsförbindelser finns. Underhåll Årets totala underhållskostnader uppgår till kr ( ) varav planerat underhåll kr ( ).

5 Brf Nordostpassagen Ordförande har ordet Verksamhetsåret 2013,ännu ett år som varit bra för föreningen. Detta var mitt fjärde år som ordförande. Styrelsen har haft 11 st ordinarie möten, den andra måndagen i månaden är det som gäller (ej juli). Samarbetet med vår tekniska och ekonomiska förvaltare, PRIMÄR fastighetsförvaltning, fortsätter. Viss turbulens på tekniska sidan har förekommit men den nuvarande bemanningen fungerar bra. Vår ekonomi är i dagsläget god. Kontinuerlig uppföljning sker på varje styrelsemöte. Räntorna är fortsatt låga och förväntas vara så en tid framåt. Ett av våra lån hos SEB omförhandlades i december. Styrelsen beslutade att vi ej binder detta utan tar s.k. rörligt lån med justering var 3:e månad. Räntesatsen vid ombildande av lån blev per ,94% 1 januari 2014 höjde vi avgiften med 2,8 %. Den senaste höjningen innan dess gjordes Kostnader för köpta tjänster och material stiger även om inflationen är låg. De fasta kostnaderna för el, vatten/avlopp, fjärrvärme och sophantering höjs dessvärre också kontinuerligt. Föreningen har under 2013 nyupplåtit 3 st hyresrätter till bostadsrätter. Försäljningen av dessa har medfört att vi inte har behövt ta upp några nya lån för de omfattande renoveringar som har genomförts. Vid årsskiftet 2013/2014 har vi 20 återstående hyresrätter. Renoveringen av balkonger, fasader och fogar slutfördes under juli månad. Vissa garantiarbeten återstår. Personligen tycker jag att det blev ett lyft för vår fastighet. Uppfräschning av entréer påbörjades och NP är klart. Övriga entréer kommer att åtgärdas under Det nya portlåssystemet med s.k.taggar är genomfört, dock inte helt utan problem. De befintliga porttelefonerna skall kopplas samman med det nya låssystemet. Det är inte alltid lätt att koppla ihop gammal och ny teknik, men resultatet kommer att bli bra. Vi har under hösten installerat termostatventiler på samtliga radiatorer i beståndet och samtidigt gjort en injustering av hela radiatorsystemet. Detta medför flera vinster för oss. Tidigare hade lägenheterna längst ned för varmt och de längst upp för kallt. Genom injusteringen når vi en jämnare temperaturer i hela fastigheten. Föreningen har haft ett flertal vattenskador när de gamla radiatorventilerna har läckt. Denna typ av skador hoppas vi kunna undvika i fortsättningen.

6 Brf Nordostpassagen Från och med 2 september 2013 är alla lägenheter anslutna till ComHem med Bredband/Telefoni/TV. Föreningen står för avgiften gällande basutbudet av tv-kanaler. Vill man ha ytterligare kanaler tecknar man ett separat avtal med ComHem för dessa. Utgående samtalskostnad för telefonen bekostas också av medlemmen. Samfälligheten anlitade en trädgårdsarkitekt som redovisade ett första förslag till ny utformning och uppfräschning av hela de utvändiga partierna. Samfälligheten består av 7 medlemmar, 3 st bostadsrättsföreningar och 4 st privata fasighetsägare. Det är en mycket trög sammanslutning då de privatas intressen sällan överensstämmer med vad vi, bostadsrättsföreningarna, vill göra. En arbetsgrupp i styrelsen är tillsatt för att komma med förslag på hur vi skall utforma ytan utanför NP Föreningen äger den marken, och den sköts enligt avtal av Samfälligheten. Detta var lite som har hänt i föreningen. Med Månadsbladet som delas ut i brevlådan, berättar vi löpande om vad som är på gång i föreningen. Vi i styrelsen försöker vara så tillgängliga som möjlig och ständigt arbeta för att vi skall vara en trivsam och ekonomiskt sund förening. Bästa hälsningar // Ingemar Ströberg Förslag till behandling av ansamlad förlust balanserad förlust årets resultat behandlas så att avsättning till underhållsfond ianspråktagande ur underhållsfond i ny räkning överföres Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

7 Brf Nordostpassagen Resultaträkning Not Nettoomsättning Årsavgifter, hyror och bränsleavgifter Övriga rörelseintäkter Summa nettoomsättning Rörelsens kostnader Löpande reparationer Planerat fastighetsunderhåll Fastighetsskatt och kommunala fastighetsavgifter Personalkostnader Driftskostnader Administrationsomkostnader Avskrivningar av materiella anl. tillgångar Summa kostnader för fastighetsförvaltning Resultat före finansiella poster Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader och liknande resultatposter Övriga finansiella kostnader Summa resultat från finansiella poster Resultat efter finansiella poster Årets resultat Förslag till resultatdisposition Avsättning underhållsfond Ianspråktagande underhållsfond Resultat efter fondförändring

8 Brf Nordostpassagen Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Pågående om- och tillbyggnad Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kassa och bank Avgift och hyresfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

9 Brf Nordostpassagen Eget kapital och skulder Eget kapital 13 Bundet eget kapital Inbetalda insatser Upplåtelseavgift Underhållsfond Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Avsättning till underhållsfond Ianspråktagande av underhållsfond Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skuld till samfällighet Depositioner Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga

10 Brf Nordostpassagen Noter Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom K-2 reglerna för mindre ekonomiska föreningar (BFNAR 2009:1). Om inte annat framgår är de tillämpade principerna är oförändrade i jämförelse med föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Redovisning av intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Årsavgifter och hyror aviseras i förskott men redovisas så att endast den del som belöper på räkenskapsåret redovisas som intäkt. Underhåll/underhållsfond Underhåll utfört enligt underhållsplanen benämns som planerat underhåll. Reparationer avser löpande underhåll som ej finns med i underhållsplanen. Enligt anvisning från Bokföringsnämnden redovisas underhållsfonden som en del av bundet eget kapital. Avsättning enligt plan och ianspråktagande för genomförda åtgärder sker genom överföring mellan fritt och bundet eget kapital efter beslut av styrelsen. Avsättning utöver plan sker genom disposition på föreningens årsstämma. Årets underhållskostnader redovisas i resultaträkningen inom årets resultat. För att öka information och förtydliga föreningens långsiktiga underhållsplanering anges planenlig fondavsättning och ianspråktagande ur fonden som tillägg till resultaträkningen. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångarnas redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader. Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader, progressiv plan Fastighetsförbättringar Inventarier, verktyg och installationer 120 år år 5 år Markvärdet är inte föremål för avskrivning. Bestående värdenedgång hanteras genom nedskrivning. I de fall en tillgångs redovisade värde skulle överstiga dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Föreningens finansiella anläggningstillgångar värderas till anskaffningsvärde. I de fall tillgången på balansdagen har ett lägre värde än anskaffningsvärdet sker nedskrivning till det lägre värdet. Fordringar Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

11 Brf Nordostpassagen Not 1 Årsavgifter, hyror och bränsleavgifter Årsavgifter, bostäder Hyresintäkter, bostäder Hyresintäkter, lokaler Hyresintäkter garage Bortfall/förlust avg/hyr Summa Not 2 Planerat fastighetsunderhåll Entréer Låssystem Värmesystem Övrigt Not 3 Personalkostnader Föreningen har inte haft några anställda personer. Löner, ersättningar, sociala avgifter Löner och ersättningar till styrelsen Sociala avgifter Not 4 Driftskostnader Samfällighetskostnader Fastighetsförsäkring Kabel-TV Administrativa kostnader Skötselavtal Övriga externa tjänster Vatten El Uppvärmning Övriga driftskostnader

12 Brf Nordostpassagen Not 5 Avskrivningar av anläggningstillgångar Byggnader Fastighetsförbättringar Pågående om- och tillbyggnad Inventarier och verktyg Installationer Not 6 Räntekostnader Räntekostnader, fastighetslån Övriga finansiella kostnader Not 7 Byggnader och mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Standardförbättringar Omklassificering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan I ackumulerade anskaffningsvärden ingår mark med Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad Taxeringsvärde mark Byggnadens taxeringsvärde är uppdelat enligt följande: Bostäder Lokaler

13 Brf Nordostpassagen Not 8 Pågående om-och tillbyggnad Ingående nedlagda kostnader, terrass Pågående arbete, balkong och fasad Årets avskrivningar Årets omklassificeringar i samband med färdigställande Not 9 Inventarier Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 10 Kassa och bank Kassa Bank Not 11 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto Fordran samfällighet Övriga fordringar

14 Brf Nordostpassagen Not 12 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupna hyror/avgifter Kabel-TV Förutbetalda hyreskostnader Samfällighetsavgift Övrigt Not 13 Eget kapital Inbetalda Upplåtelse- Fond för Balanserat Årets insatser avgifter yttre UH resultat resultat Belopp vid årets ingång Ökning av insatskapital Fond för yttre underhåll Balanserat resultat Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 14 Skulder till kreditinstitut Långivare Ränta % Villkorstid Swedbank Hypotek 4, SEB 3, SEB 3, SEB 1,94 Rörligt Totalt Nästa års amortering Summa Not 15 Övriga kortfristiga skulder Redovisningskonto för moms Övriga skulder Källskatt Sociala avgifter

15 Brf Nordostpassagen Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Förskottshyror och avgifter Reparation och underhåll El Vatten Värme Renhållning Revisionsarvode Utgiftsräntor Löner och arvoden Sociala avgifter Övrigt Göteborg den Ingemar Ströberg Annika Attesjö Leif Nyström Pontus Fällman Patrik Zapata Johan Lundegren Annika Karred Vår revisionsberättelse har lämnats den Revisorsringen AB Kjell Eriksson Auktoriserad revisor Eskil Lundgren intern revisor

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(11) Bostadsrättsföreningen Stenhuggaren nr 3-5 Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 5 - balansräkning

Läs mer

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret

Brf Grusgropen. Arsredovisning 769613-4001. F ör räkenskapsåret Brf Grusgropen Arsredovisning F ör räkenskapsåret 2009 Brr Grusgropen 1(11) Årsredovisning Styrelsen for BrfGrusgropen får härmed avge årsredovisning for räkenskapsåret 2009. Förvaltningsberättelse Föreningens

Läs mer

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007

Årsredovisning. BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Årsredovisning BRF LUNDEN 28 I GÖTEBORG 1/1 2013-31/12 2013 Org nr 769612-6007 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Förvaltningsberättelse Styrelsen för

Läs mer

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING

BRF PARKHÖJDEN ÅRSREDOVISNING BRF PARKHÖJDEN Org nr 769617-4098 ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2009 Brf Parkhöjden 769617-4098 Styrelsen för Brf Parkhöjden får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 2009 t.o.m.

Läs mer

Årsredovisning. Brf Råsundakullen

Årsredovisning. Brf Råsundakullen Årsredovisning för Brf Råsundakullen 769619-7180 Räkenskapsåret 2011 Org.nr 769619-7180 1 (12) Årsredovisning Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål och verksamhet Föreningen har till ändamål och att

Läs mer

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg

Årsredovisning. Brf Bo Klok Jakobsberg Årsredovisning för Brf Bo Klok Jakobsberg Räkenskapsåret 2007 Brf Bo Klok Jakobsberg 1(11) Styrelsen för Brf Bo Klok Jakobsberg, Järfälla kommun, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2007.

Läs mer

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning:

Årsredovisning för. Brf Annerstedt 716401-2317. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Innehållsförteckning: Årsredovisning för Brf Annerstedt Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning: Sida Förvaltningsberättelse 1 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2013. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2013 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Innehållsförteckning Sida Innehållsförteckning 2 Förvaltningsberättelse 3-8 Resultaträkning

Läs mer

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Fyndet 10. Årsredovisning för 769611-0563. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Fyndet 10 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning

ct- Brf Hököpinge Bitsockret Årsredovisning för 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31 Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Hököpinge Bitsockret 769609-9352 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter

Läs mer

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING

BRF STAPELBÄDDEN 4 ÅRSREDOVISNING Sidan 1 av 10 BRF STAPELBÄDDEN 4 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Sidan 2 av 10 Styrelsen för får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens elfte verksamhetsår.

Läs mer

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Utanverket 4. Årsredovisning för 769610-8450. Räkenskapsåret 2013-01-01-2013-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Utanverket 4 Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988

Årsredovisning. RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Årsredovisning RB Brf Domarringen 1/7 2012-30/6 2013 Org nr 716407-3988 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning. Brf Svea 21

Årsredovisning. Brf Svea 21 Årsredovisning för Brf Svea 21 716444-1243 Räkenskapsåret 2013 1 (13) Styrelsen för Brf Svea 21 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013. Förvaltningsberättelse Föreningens ändamål Föreningen

Läs mer

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning

Brf Allén. Årsredovisning för 745000-0935. Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31. Sida. Innehållsförteckning Årsredovisning för Brf Allén Räkenskapsåret 2014-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser och ställda säkerheter Noter och redovisningsprinciper

Läs mer

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN

Sida 1(5) Årsredovisning. Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN Sida 1(5) 2012 Årsredovisning Fastlagsvägen 40 126 47 HÄGERSTEN BRF MÅNHÄSTEN Årsredovisning Org.nr. 120101-121231 1(4) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Månhästen får härmed avge årsredovisning för

Läs mer

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\

Arsredovisning 201 O. för. Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Arsredovisning 201 O för Brf Uppsalahus 27 ~ VI\M/\ Ordlista Anläggningstillgångar Avskrivningar Balansräkning Förvaltningsberättelse Inre reparationsfond Inre underhåll Insats Insatshöj ning Kapitaltillskott

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30

Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 1(15) Brf Torsgården Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2008-07-01--2009-06-30 Styrelsen avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 6 - balansräkning

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET

ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET ÅRSREDOVISNING ÅR 2013 BRF FYRSKEPPET Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Fyrskeppet kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E

F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E STYRELSEN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2010-07-01-2011-06-30. F Ö R V A L T N I N G S B E R Ä T T E L S E Styrelsen har ordet Sveriges ekonomi fick en vändning efter sommaren 2010.

Läs mer

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN

ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN ÅRSREDOVISNING ÅR 2012 BRF TURBINEN 25 Org. nr. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för Brf Turbinen 25 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Måndagen

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB

ÅRSREDOVISNING. År 2012. BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr 769602-5159. Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB ÅRSREDOVISNING År 2012 BRF GÄSTSALEN 4 Org. nr Årsredovisningen är framställd och tryckt av T & T Förvaltnings AB Styrelsen för BRF GÄSTSALEN 4 kallar härmed till ORDINARIE FÖRENINGSSTÄMMA Tid: Torsdagen

Läs mer

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051

Årsredovisning. Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Årsredovisning Riksbyggens brf HELSINGBORGSHUS 58 1/9 2012-31/8 2013 Org nr 716438-5051 Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard

Årsredovisning 2013. Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning 2013 Bostadsrättsföreningen Gotthard Årsredovisning för Brf Gotthard Räkenskapsåret 2013-01-01 - Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Ansvarsförbindelser

Läs mer

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING

BRF STRANDTORGET. Org nr 769616-2366 ÅRSREDOVISNING BRF STRANDTORGET Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2013 Brf Strandtorget 1(11) Styrelsen för Brf Strandtorget får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013, vilket är föreningens sjunde

Läs mer

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN

ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN ÅRSREDOVISNING FÖR BRF VIKEN 1 769601-8832 Räkenskapsåret 2014-01-01-2014-12-31 2(17) ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Brf Viken 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Verksamheten Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1

Årsredovisning BRF APOTEKSSKOGEN 1 Årsredovisning för BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Räkenskapsåret 2012 BRF APOTEKSSKOGEN 1 769617-2811 Styrelsen för BRF APOTEKSSKOGEN 1 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2012. Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. BRF Grinden 98

Årsredovisning. BRF Grinden 98 Årsredovisning för BRF Grinden 98 769603-6578 Räkenskapsåret 2014 1 (15) Styrelsen för BRF Grinden 98 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med din bank. Riksbyggens Brf Älvan Org nr Årsredovisning 1/7 2009-30/6 2010 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening är en

Läs mer

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank.

Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Spara din årsredovisning. Du kan behöva den vid försäljning och i kontakt med bank. Riksbyggens Brf Drevvikens Strand Org nr Årsredovisning 1/1 2011-31/12 2011 Att bo i bostadsrätt En bostadsrättsförening

Läs mer