LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA"

Transkript

1 LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige xx.xx.2015

2 INNEHÅLL KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 5 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och instruktioner för kommunen 5 2 Tvåspråkighet 5 KAPITEL 2 ORGANISATION 6 3 Förtroendemannaorganisationen 6 4 Personalorganisationen 9 KAPITEL 3 LEDARSKAP 14 5 Ledarskap 14 6 Chefernas allmänna uppgifter 14 7 Ledningsgruppsarbete 14 KAPITEL 4 VERKSAMHETSORGANENS BESLUTANDERÄTT 15 8 Verksamhetsorganens allmänna beslutanderätt 15 9 Stadsstyrelsens beslutanderätt Landsbygdsnämndens beslutanderätt Grundtrygghetsnämndens beslutanderätt Bildningsnämndens beslutanderätt Kulturnämndens beslutanderätt Fritidsnämndens beslutanderätt Tekniska nämndens beslutanderätt Byggnads- och miljönämndens beslutanderätt 20 KAPITEL 5 ALLMÄNT OM TJÄNSTEINNEHAVARNAS BESLUTANDERÄTT Tjänsteinnehavarnas allmänna beslutanderätt En tjänsteinnehavares rätt att delegera beslutanderätt åt verksamhetsorgan Ett verksamhetsorgans och en tjänsteinnehavares rätt att vidaredelegera beslutanderätt Fattande av tjänsteinnehavarbeslut 22 KAPITEL 6 STADSDIREKTÖRENS ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT Stadsdirektörens allmänna uppgifter Stadsdirektörens beslutanderätt 23 KAPITEL 7 ÖVRIGA TJÄNSTEINNEHAVARES SÄRSKILDA BESLUTANDERÄTT Beslutanderätt för tjänsteinnehavare inom allmän förvaltning och koncernförvaltning Beslutanderätt för grundtrygghetscentralens tjänsteinnehavare Beslutanderätt för tjänsteinnehavare inom bildningsväsendet Beslutanderätt för tjänsteinnehavare inom tekniska väsendet 31 KAPITEL 8 BESLUTANDERÄTT VID UPPHANDLING, SKADESTÅND OCH AVGIFTER Beslutanderätt vid upphandling Beslutanderätt vid skadestånd Beslutanderätt vid offentligrättsliga och privaträttsliga avgifter 35 KAPITEL 9 PERSONALÄRENDEN Tillämpning av förvaltningsstadgan på arbetstagare i arbetsavtalsförhållande Personal Att inrätta tjänster och ingå arbetsavtalsförhållanden Behörighetsvillkor Ansökningsförfarande Tillstånd att tillsätta uppgifter och tjänster Val av personal 37 2

3 37 Förutsättningar för anställning i tjänsteförhållande Att reda ut den brottsliga bakgrunden hos personer som arbetar med barn Prövotid Fastställande av lön och beviljande av individuell prövningsbaserad del av lönen Förordnande av vikarie Överföring av tjänste- och arbetsavtalsförhållande till deltid Förflyttning av tjänsteinnehavare till en annan tjänst i de fall som avses i 24 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare Utfärdande av varning Avsked och avslutande av anställningsförhållande Permittering och uppsägning av arbetsavtal eller tjänst av ekonomiska skäl och produktionsorsaker Beslutanderätt i övriga personalärenden Personalmöten 41 KAPITEL 10 SAMMANTRÄDESFÖRFARANDE Tillämpning av kapitlets bestämmelser Sammanträdestid och -plats Sammankallande av sammanträde Fortsatt sammanträde Kallande av ersättare Hållande av sammanträde Ledning av sammanträde Tillfällig ordförande Närvaro vid verksamhetsorganens sammanträden Stadsstyrelsens representation i övriga verksamhetsorgan Föredragning Sekreterare för verksamhetsorgan Konstaterande av jäv Omröstning och val Uppgörande, justering och framläggande av protokoll Stadsstyrelsens och nämndens övertagningsrätt Meddelande om övertagningsbart beslut 46 KAPITEL 11 EKONOMI Budget och ekonomiplan Ändringar i budgeten Dispositionsplan Ändringar i dispositionsplanen Uppföljning och utvärdering av budgeten Godkännande av avskrivningsplan Finansförvaltning Fastställande av avgifter Intern och extern kontroll Upphandlingar Beslutanderätt i ärenden som hör samman med ekonomi 49 KAPITEL 12 DATAFÖRVALTNING Handläggning av personuppgifter Den registrerades rätt till insyn 50 3

4 79 Överlåtelse av uppgifter 50 KAPITEL 13 ÖVRIGA BESTÄMMELSER Kommunikation Motioner och initiativ Stadens namnteckning och underteckning av handlingar Inlösen som tas ut för handlingar samt avgifter som tas ut för utlämnande av dem Ibruktagande av specialbefogenheter Ikraftträdande 53 4

5 5 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och instruktioner för kommunen I förvaltningsstadgan ingår bestämmelser om Lovisa stads organisation samt om besluts- och mötesförfarande. Förutom genom förvaltningsstadgan styrs stadens verksamhet av följande av stadsfullmäktige godkända instruktioner i förhållande till vilka förvaltningsstadgan tillämpas i andra hand: stadsfullmäktiges arbetsordning arvodes- och resestadgan för förtroendevalda och tjänstemän revisionsstadgan instruktionerna för affärsverk byggnadsordningen och miljöskyddsföreskrifterna de allmänna upphandlingsanvisningarna och anvisningarna för små upphandlingar koncerndirektiv investeringsanvisningarna allmänna anvisningen för intern kontroll. 2 Tvåspråkighet Lovisa är en tvåspråkig kommun. Vardera språkgruppens behov ska beaktas jämbördigt i organiseringen av stadens förvaltning, verksamhet och information. Stadens service ska ordnas så att kunden kan få service på både finska och svenska inom stadens alla uppgiftsområden. Verksamhetsorganens protokoll uppgörs på finska och svenska med undantag av protokollen för bildningsväsendets sektioner, som uppgörs endast på språket för respektive språkgrupp. Bilagorna uppgörs i regel både på finska och på svenska. Stadens egna bilagor uppgörs på bägge språken.

6 6 KAPITEL 2 ORGANISATION 3 Förtroendemannaorganisationen Före utgången av maj 2016 gör stadsstyrelsen en framställning till stadsfullmäktige om verksamhetsorganen och antalet ledamöter i dem under följande fullmäktigeperiod. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och deras ersättare i stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna. Ersättarna är personliga. Samtidigt väljer stadsfullmäktige ordförandena och vice ordförandena i nämnderna samt ordföranden och två vice ordförande i stadsstyrelsen. Presidierna och ledamöterna i nämnderna väljs för stadsfullmäktiges mandatperiod. Stadsfullmäktige Antalet fullmäktigeledamöter i stadsfullmäktige är 59 och därefter i enlighet med gällande lagstiftning. Stadsfullmäktiges uppgifter bestäms enligt 13 i kommunallagen. Revisionsnämnden Till revisionsnämnden väljs sju ledamöter och deras ersättare. Revisionsnämnden har som uppgift att ordna granskningen av förvaltningen och ekonomin enligt revisionsstadgan som stadsfullmäktige godkänt. Centralvalnämnden Till centralvalnämnden väljs fem ledamöter och deras ersättare. Centralvalnämnden, valnämnderna och valbestyrelsen har som uppgift att sköta de uppgifter som hör samman med förrättandet av nationella och kommunala val. Stadsstyrelsen Till stadsstyrelsen väljs elva ledamöter och deras ersättare. Stadsstyrelsens allmänna uppgifter bestäms i 23 i kommunallagen. Utöver det har stadsstyrelsen som uppgift att sörja för den allmänna utvecklingen av staden och att sköta stadens egendom till den del som uppgiften inte enligt lag eller gällande bestämmelser hör till någon annan myndighet. Stadsstyrelsens mandatperiod är två år. Landsbygdsnämnden Till landsbygdsnämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Till landsbygdsnämndens uppgifter hör att koordinera landsbygdsnäringsmyndighetens uppgifter, sköta stadens ekonomiskogar, förvalta stadens vattenområden, arrendera åkrar samt att sköta ärenden som gäller enskilda vägar och hittedjursärenden. Landsbygdsnämnden fastställer finansieringsandelen som beviljas landsbygdens utvecklingsprojekt. Landsbygdsnämnden deltar i utvecklingen av byar och landsbygd i samarbete med andra aktörer. Landsbygdsnämndens sektion för enskilda vägar

7 7 Fem ledamöter och deras ersättare väljs till en sektion för enskilda vägar enligt 6a i lagen om enskilda vägar. Sektionens ledamöter och ersättare ska vara ledamöter eller ersättare i landbygdsnämnden. Landsbygdsnämnden utför valet och landsbygdsnämnden väljer även sektionens ordförande och vice ordförande. Sektionen för enskilda vägar har som uppgift att sköta uppgifterna enligt lagen om enskilda vägar och att inom ramen för budgeten besluta om de bidrag som beviljas kommunens enskilda vägar. Grundtrygghetsnämnden Till grundtrygghetsnämnden väljs tretton ledamöter och deras ersättare. Lovisa stadsfullmäktige väljer elva ledamöter och deras ersättare och Lappträsk kommun två. Stadsfullmäktige i Lovisa stad väljer grundtrygghetsnämndens ordförande och vice ordförande. De extra ledamöterna deltar i grundtrygghetsnämndens verksamhet enligt samarbetsavtalet. Grundtrygghetsnämnden har som uppgift att producera, tillhandahålla eller ordna behövliga hälso- och sjukvårdstjänster samt socialvårdstjänster och skuldrådgivning på samarbetsområdet som bildas av Lovisa och Lappträsk. Avvikande från det ovan sagda ansvarar Lappträsk kommun själv för äldreomsorgen. Individsektionen Till individsektionen väljs fem ledamöter och deras ersättare. Individsektionens ledamöter och deras ersättare ska vara ledamöter eller ersättare i grundtrygghetsnämnden. Grundtrygghetsnämnden utför valet och grundtrygghetsnämnden väljer även sektionens ordförande och vice ordförande. Individsektionen bistår grundtrygghetsnämnden och fattar beslut i frågor som inom grundtrygghetsnämndens uppgiftsområde riktar sig till individen. Äldre- och handikappråden Äldre- och handikappråden är bestående, rådgivande organ. Grundtrygghetsnämnden väljer till råden för sin mandattid högst nio ledamöter, varav fyra på förslag av lokala aktörer. Grundtrygghetsnämnden väljer ordförande och vice ordförande till råden. Bildningsnämnden Till bildningsnämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Av ledamöterna representerar sex ledamöter den finska och fem ledamöter den svenska språkgruppen. Bildningsnämnden har som uppgift att sköta och ordna tjänster i anslutning till småbarnsfostran, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten, gymnasierna, medborgarinstituten samt till övriga uppgifter som anknyter till verksamhet inom utbildning, småbarnsfostran och undervisning. Medborgarinstituten har en direktion som är underställd bildningsnämnden. Bildningsnämndens sektioner

8 8 Stadsfullmäktige förordnar bildningsnämndens ledamöter till ledamöter i respektive sektion. Dessutom väljer stadsfullmäktige fem ledamöter och deras ersättare till bildningsnämndens finskspråkiga sektion och sex ledamöter och deras ersättare till den svenskspråkiga sektionen. Stadsfullmäktige väljer en ordförande och vice ordförande för vardera sektionen. Till bildningsnämndens vardera sektion hör dessutom en ledamot med personlig ersättare från respektive avtalskommun så som i samarbetsavtalet särskilt överenskommits. Om det är fråga om ett ärende som berör endast den egna språkgruppens läroanstalter eller utbildning, utövas bildningsnämndens beslutanderätt av vederbörande sektion. Ordförandena för bildningsnämndens sektioner berättigas delta i bildningsnämndens sammanträden med närvaro- och yttranderätt. Representanterna för samarbetskommunerna deltar i sektionernas verksamhet och beslutsfattande till de delar som överenskommits i skolavtalet. Medborgarinstitutens direktioner Till medborgarinstitutens direktioner väljs sju ledamöter och deras ersättare. Stadsfullmäktige väljer direktionerna med beaktande av den regionala täckningen. Till direktionerna väljs enligt samarbetsavtalet för instituten en ledamot och en ersättare från respektive avtalskommun. Stadsfullmäktige i Lovisa stad väljer direktionernas ordförande och avtalskommunerna väljer direktionernas vice ordförande. Kulturnämnden Till kulturnämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Kulturnämnden ansvarar för ordnandet av stadens kultur-, musei- och bibliotekstjänster. Fritidsnämnden Till fritidsnämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Fritidsnämnden ansvarar för ordnandet av stadens fritids-, idrotts- och ungdomstjänster. Ungdomsfullmäktige I staden finns ett tvåspråkigt ungdomsfullmäktige vars 15 ledamöter väljs genom val. Alla ungdomar i Lovisa stad i åldern år är berättigade att rösta och att ställa upp som kandidater. Mandatperioden är två år. Representant för ungdomsfullmäktige beviljas yttrande- och närvarorätt i stadens nämnder med undantag av revisionsnämnden och centralvalnämnden och i sådana fall då nämnderna behandlar ärenden som inte är offentliga. Ungdomsfullmäktige är ett partipolitiskt obundet rådgivande organ. Tekniska nämnden Till tekniska nämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Tekniska nämnden har som uppgift att planera stadsbilden, markanvändningen, byggnader och samhällsteknik samt att sköta byggverksamheten och underhållet.

9 9 Dessutom tillfaller tekniska nämnden stadens fastighetsbildnings- och mätningsväsende inklusive geografisk information samt förvaltningen av stadens markegendom, med undantag av åkrar, ekonomiskogar och stadens vattenområden. Tekniska nämnden sköter även de uppgifter inom befolkningsskydds- och räddningsväsendet som ankommer på kommunen och som inte genom avtal överförts till Räddningsverket i Östra Nyland. Byggnads- och miljönämnden Till byggnads- och miljönämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Stadsfullmäktige i Lovisa stad väljer nio ledamöter och deras ersättare och Lappträsk kommun två. Stadsfullmäktige i Lovisa stad väljer ordförande och vice ordförande för byggnads- och miljönämnden. Byggnads- och miljönämnden är en sådan byggnadstillsynsmyndighet som avses i markanvändnings- och bygglagen och en sådan miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning. Byggnads- och miljönämnden är dessutom tillstånds- och tillsynsmyndighet i enlighet med marktäktslagen samt myndighet för campingplatser i enlighet med lagen om friluftsliv. Byggnadstillsynen och miljövården har som uppgift att ha tillsyn över och styra byggandet, skydda miljön och kulturarvet samt styra utvecklingen av den byggda miljön och naturmiljön i staden så att stadsinvånarna får en trivsam, trygg, sund och fungerande livsmiljö som samtidigt säkerställer att principerna för hållbar utveckling följs. Direktioner för affärsverk Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten Stadsstyrelsen väljer fem medlemmar och deras ersättare till Affärsverket Lovisa Vattens direktion. Stadsstyrelsen väljer bland de ordinarie medlemmarna en ordförande och en vice ordförande. En av medlemmarna och ersättarna till direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten utses bland medlemmarna i stadens ledningsgrupp. Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten har som uppgift att sköta de i lagen om vattentjänster föreskrivna vatten- och avloppsverksuppgifterna. Övriga verksamhetsorgan inom förvaltningsorganisationen Stadsstyrelsen kan för sin mandattid tillsätta lagstadgade, avtalsbaserade eller andra kommittéer och råd för att främja skötseln av stadens uppgifter. 4 Personalorganisationen Stadens organisation leds av stadsdirektören som är underställd stadsstyrelsen. Som stadsdirektörens ersättare fungerar i första hand förvaltningsdirektören och i andra hand ekonomidirektören. Stadsfullmäktige kan förordna en annan ersättare om ersättarskapet fortgår utan avbrott längre än två månader. Stadens organisation är följande: Allmän förvaltning och koncernförvaltning, som omfattar ekonomitjänster, förvaltningstjänster och utvecklingstjänster.

10 10 Centralerna: grundtrygghetscentralen, bildningscentralen och tekniska centralen. Med centralernas direktörer avses även förvaltningsdirektören, ekonomidirektören och utvecklingsdirektören. Affärsverk: Affärsverket Lovisa Vatten. Allmän förvaltning och koncernförvaltning indelas i ansvarsområden, enheter och uppgiftsområden. Grundtrygghetscentralen indelas i tjänster och processer. Vad som i denna förvaltningsstadga föreskrivs om ansvarsområden gäller tjänster för grundtrygghetscentralens del och vad som föreskrivs om enheter gäller processer för grundtrygghetscentralens del. Bildningscentralen indelas i ansvarsområden, enheter och uppgiftsområden. Tekniska centralen indelas i ansvarsområden, enheter och uppgiftsområden. 1. Allmän förvaltning och koncernförvaltning Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen är underställd stadsstyrelsen och stadsdirektören. Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen stöder och styr serviceproduktionen inom sektorerna i enlighet med en av stadsfullmäktige fastställd strategi. Förvaltningstjänster Ansvarsområdets uppgifter omfattar allmän förvaltning, kommunikation, personalförvaltning och dataförvaltning. Ansvarsområdet stöder stadsorganisationens förvaltningsverksamhet så att verksamheten är effektiv, ekonomisk och uppfyller kriterierna för god förvaltning. Förvaltningstjänsterna styr förverkligandet av stadens personalstrategi, producerar IT-tjänster och -stöd, har hand om stadens externa kommunikation och marknadsföring samt den centraliserade översättningen. Förvaltningstjänsterna erbjuder förvaltningstjänster och juridiska tjänster åt centralerna och förtroendemannaorganen samt sköter beredningen av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges ärenden. Ansvarsområdets uppgifter omfattar löne- och anställningsärenden, utveckling av och utbildning för personalen, arbetarskydd, samarbetsförfarande och främjande av arbetshälsa. Ansvarsområdet tillhandahåller, upprätthåller och utvecklar datateknik och telefontjänster. Dataförvaltningen har som uppgift att bistå vid tillhandahållandet, användningen och utvecklingen av operativa tillämpningar för sektorerna. Till uppgifterna hör dessutom att utveckla användningen av datateknik och program samt teknisk utveckling och underhåll av elektroniska tjänster. Ansvarsområdet koordinerar den interaktiva och öppna interna och externa kommunikationen. Ansvarsområdet stöder utvecklingen av ett gott kommunalt anseende genom kommunal marknadsföring. Ansvarsområdet leds av förvaltningsdirektören. Ekonomitjänster Ansvarsområdet har som uppgift att stöda sektorernas verksamhet och att i den uppgiften sköta ekonomiförvaltningens grundläggande tjänster, så som

11 11 bokföringen, kassaförvaltningen, redovisningen, den ekonomiska rapporteringen, koncernövervakningen, att ge anvisningar för upphandling, att behandla inköps- och försäljningsfakturor samt att sköta ekonomi- och strategiplaneringsprocessen. Ekonomitjänsterna sköter centraliserat kosthållningen och städtjänsterna. Ansvarsområdet leds av ekonomidirektören. Utvecklingstjänster Ansvarsområdet har som uppgift att koordinera och bereda områdesutvecklingen, näringsutvecklingen, närings- och turismmarknadsföringen samt stadens strategiska planering och bostadspolitik. Ansvarsområdet ansvarar även för att koordinera stadens sysselsättningsåtgärder, uppgifterna som anknyter till fiskerinäringen och det som nämnts i 3 om uppgifterna för landsbygdsnämnden. För landsbygdsväsendets del är ansvarsområdet underställt landsbygdsnämnden på sätt som senare konstateras. Ansvarsområdet leds av utvecklingsdirektören. 2. Grundtrygghetscentralen Grundtrygghetscentralen är underställd grundtrygghetsnämnden. Grundtrygghetscentralen har som uppgift det som nämnts i 3 om uppgifterna för grundtrygghetsnämnden. Grundtrygghetscentralen är också sådan hälsovårdscentral som avses i hälso- och sjukvårdslagen. Grundtrygghetscentralen leds av grundtrygghetsdirektören. Grundtrygghetscentralen producerar social- och hälsovårdstjänster enligt livscykelmodellen. Grundtrygghetscentralens ansvarsområden är förvaltning och främjande av hälsa, tjänster för barn och ungdomar, tjänster för vuxna, tjänster för seniorer samt regionala tjänster. Grundtrygghetscentralen indelas i följande tjänster (ansvarsområden) och processer: Förvaltning och främjande av hälsa som leds av grundtrygghetsdirektören. Tjänster för barn och ungdomar som leds av servicechefen för barn och unga. Ansvarsområdet indelas i följande processer: grundtjänster särskilda tjänster. Tjänster för vuxna som leds av servicechefen för vuxna. Ansvarsområdet indelas i följande processer: vård av kroniska sjukdomar vård av akuta sjukdomar socialarbete för vuxna munhälsovård. Tjänster för seniorer som leds av seniorservicechefen. Ansvarsområdet indelas i följande processer: öppna tjänster vårdboende.

12 12 Regionala tjänster som leds av grundtrygghetsdirektören i samarbete med den ledande läkaren. Ansvarsområdet indelas i följande processer: specialiserad sjukvård miljöhälsovård övriga regionala tjänster. 3. Bildningscentralen Bildningscentralen är underställd bildningsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden så som senare konstateras. Bildningscentralen har som uppgift det som nämnts i 3 om uppgifterna för bildningsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden. Bildningscentralen leds av bildningsdirektören. Bildningscentralen indelas i följande ansvarsområden, enheter och uppgiftsområden: Bildningsnämnden Förvaltning och utveckling som leds av bildningsdirektören. Tjänster för småbarnsfostran som leds av chefen för småbarnsfostran. Utbildning som leds av utbildningschefen. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: förskoleundervisning grundläggande utbildning skolornas klubbverksamhet skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet. Gymnasie- och yrkesutbildning som leds av bildningsdirektören. Fritt bildningsarbete som leds av bildningsdirektören. Kulturnämnden Biblioteks- och kulturväsendet som leds av chefen för biblioteks- och kulturväsendet. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: museiverksamhet biblioteksverksamhet kulturverksamhet. Fritidsnämnden Fritidsväsendet som leds av chefen för fritidsväsendet. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: förvaltning och övriga tjänster idrottsverksamhet ungdomsverksamhet. 4. Tekniska centralen Tekniska centralen är underställd tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden. Tekniska centralen har som uppgift det som nämnts i 3 om uppgifterna för tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden.

13 13 Tekniska centralen leds av tekniska direktören. Tekniska centralen indelas i följande ansvarsområden: Tekniska nämnden Förvaltnings-, ekonomi- och kundtjänster som leds av tekniska direktören. Stadsplaneringsavdelningen som leds av chefen för stadsplaneringsavdelningen. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: Planläggnings- och arkitektbyrån som stadsarkitekten ansvarar för. Byrån för fastighetsdata och geografisk information som stadsgeodeten ansvarar för. Byggnads- och underhållsavdelningen som leds av chefen för byggande och underhåll. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: Lokalservice som lokalchefen ansvarar för. Lokalservicen indelas i följande uppgiftsområden: förvaltning samt planerings- och byggherretjänster tjänster för skötsel och underhåll av fastigheter. Samhällsteknik som chefen för samhällsteknik ansvarar för. Samhällstekniken indelas i följande uppgiftsområden: förvaltning, planering och byggherreverksamhet trafikleder och allmänna områden parker och grönområden. Tekniska centralens depå som markbyggmästaren ansvarar för. Byggnads- och miljönämnden Byggnadstillsyn och miljövård som chefen för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård ansvarar för. Ansvarsområdet är underställt byggnads- och miljönämnden och har som uppgiftsområde det som nämnts i 3 om uppgifterna för byggnads- och miljönämnden. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: Byggnadstillsynsenheten som ledande byggnadsinspektören ansvarar för. Miljövårdsenheten som miljövårdssekreteraren ansvarar för. 5. Affärsverk Personalorganisationen för affärsverk bestäms i instruktionerna för dem.

14 14 KAPITEL 3 LEDARSKAP 5 Ledarskap Staden leds enligt värderingarna i den strategi som stadsfullmäktige godkänt så att de målsättningar och tyngdpunkter som ställts upp i den uppnås. Utgångspunkten för personledarskap är erkännande, öppenhet och interaktion. Personalorganisationen har i uppgift att bereda ärenden och se till att besluten verkställs. Förtroendemannaorganisationen har i uppgift att fatta beslut i ärenden på föredragning av tjänsteinnehavare. Tjänstemannaledningen och förtroendemannaledningen arbetar inom sina uppgiftsområden i ett välfungerande samarbete. 6 Chefernas allmänna uppgifter Cheferna ska leda organisationen och dess verksamhet på ett resultatansvarigt sätt så att de mål som stadsfullmäktige och övriga verksamhetsorgan ställt upp uppnås. Cheferna svarar för det interna samarbetet mellan centralerna, ansvarsområdena och övriga enheter samt för kommunikation, utvecklande och de anställdas välbefinnande. 7 Ledningsgruppsarbete Stadsdirektören tillsätter ledningsgruppen, som har i uppgift att stöda stadsdirektören i behandlingen av sådana ärenden som är viktiga med tanke på stadens förvaltning och funktioner samt utvecklandet av staden. Ledningsgruppen sammanjämkar beredningsarbetet och verksamhetspolitiken i staden. Ledningsgruppen bereder ärenden som berör hela staden för beslutsfattande och sörjer för att den interna kommunikationen och samarbetet genomförs. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet på kallelse av stadsdirektören. Vid behov kan ledningsgruppen kalla sakkunniga till sina sammanträden. Vid ledningsgruppens sammanträden uppgörs en promemoria, som ges stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för kännedom. Direktören för en central och cheferna för centralens ansvarsområden bildar en ledningsgrupp till vilken också hör en representant för personalen. Ledningsgruppen har i uppgift att stöda direktören i behandlingen av sådana frågor, som är viktiga ur förvaltningsområdets synvinkel. Vid behov kan ledningsgrupperna kalla sakkunniga till sina sammanträden.

15 15 KAPITEL 4 VERKSAMHETSORGANENS BESLUTANDERÄTT 8 Verksamhetsorganens allmänna beslutanderätt Utöver vad som bestämts eller föreskrivits i lagstiftningen som ansluter sig till verksamhetsområdet och i de interkommunala samarbetsavtalen har verksamhetsorganen som uppgift inom sin sektor att utveckla verksamheten, ekonomin och organisationen ställa upp mål, leda och övervaka planeringen och genomförandet samt följa upp verksamhetens ändamålsenlighet och resultat bereda ärenden som tas upp till behandling i ett högre verksamhetsorgan och se till att besluten verkställs ordna informations- och diskussionsmöten för stadens invånare i aktuella ärenden som intresserar invånarna följa och övervaka de tjänsteinnehavarbeslut som de tjänsteinnehavare som lyder under verksamhetsorganet fattat besluta om regelbundna öppettider för de verksamhetsställen som är i verksamhetsorganets besittning besluta om överlåtelse av lokaler, områden, utrustning och redskap som är i verksamhetsorganets besittning för annan användning för en tid som är längre än ett år besluta om fördelning av understöd inom sitt verksamhetsområde inom ramen för budgeten besluta om att tillsätta en kommitté för skötsel av en bestämd uppgift inom sitt verksamhetsområde godkänna för egen del verksamhetsmålen i ekonomiplanen arbetsprogrammen och verksamhetsberättelserna för ansvarsområdena avtalen inom ramen för de anvisningar som utfärdats och de anslag som beviljats nämnden, om inte avtalet till sin betydelse hör till stadsfullmäktiges/ stadsstyrelsens befogenheter avgifter och taxor enligt de principer som stadsfullmäktige godkänt om inte av lag annat följer användning av anslagsandelen enligt den bindande nivån för nämnden sådana framställningar, utlåtanden och utredningar som hör till verksamhetsorganets sektor och som görs för staten, avtalskommunerna eller andra myndigheter och som inte är av mer allmän betydelse för staden och som inte delegerats åt tjänsteinnehavare vidaredelegering av beslutanderätten till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som är underställd nämnden. 9 Stadsstyrelsens beslutanderätt Stadsstyrelsens befogenheter och allmänna uppgifter bestäms i kommunallagen. Stadsstyrelsen beslutar om att avge förklaring med anledning av besvär över ett beslut av stadsfullmäktige, om stadsstyrelsen anser sig kunna godta slutresultatet av stadsfullmäktiges beslut beslutar om uthyrning av byggnader i stadens ägo, om inte i förvaltningsstadgan annat bestäms

16 16 beslutar om försäljning och byte av fast egendom eller andra bestående aktiva i balansräkningen, när stadsfullmäktige fastställt de allmänna principer som iakttas vid försäljning och när priset, bytesvärdet eller ersättningen inte överskrider euro om inte beslutanderätten delegerats till annat verksamhetsorgan eller annan tjänsteinnehavare genom denna förvaltningsstadga beslutar inom ramen för anslagen i budgeten om köp av fast egendom eller andra bestående aktiva i balansräkningen beslutar om att nyttja förköpsrätt beslutar om att bevilja anstånd för avtalsenlig byggtid, om avtalet har godkänts i stadsfullmäktige eller i stadsstyrelsen beslutar om bygguppmaning enligt 97 i markanvändnings- och bygglagen och om förteckningar som förs över dem beslutar om framläggande av detaljplaneförslag som har betydande verkningar beslutar om att söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som avses i 191 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om att anföra besvär över separat tomtindelning som avses i 194 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om framställning enligt 5 2 momentet i lagen om skyddande av byggnadsarvet för skydd av byggnad eller enligt 7 i samma lag om att avge utlåtande i skyddsärenden godkänner markanvändningsavtal (91 b i markanvändnings- och bygglagen) och beslutar om att fastställa utvecklingskostnadsersättning (91 c i markanvändnings- och bygglagen) beslutar om att ansöka inlösningstillstånd i en situation som motsvarar 100 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om försäkring av stadens personal och egendom beslutar om att bevilja lättnad eller befrielse åt en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare som är anställd av staden från skyldighet att ersätta de skador som åsamkats staden, dock inte om vederbörande är redovisningsskyldig enligt 75 i kommunallagen eller om skadan orsakats av uppsåtlighet eller grovt vållande beslutar om att söka arv och om att ta emot åt staden anförtrott statligt arv samt utfärdar behövliga föreskrifter om skötseln och användningen av de medel som testamenterats eller donerats till staden, om inte i testamente eller gåvobrev annorlunda bestämts eller stadsfullmäktige annat beslutat beslutar om att utfärda anvisningar för upphandling och information samt övriga anvisningar som gäller förvaltningen gemensamt om inte uppgiften att utfärda anvisningarna genom denna förvaltningsstadga påförts något annat verksamhetsorgan beslutar om understöd som beviljas andra än de samfund som hör till centralernas verksamhetsområde om inte uppgiften genom denna stadga delegerats till en tjänsteinnehavare beslutar om att bevilja understöd och sponsoreringsbidrag för kommunikation och marknadsföring när beloppet överskrider euro beslutar om att godkänna andra avtal än de som hör till nämndernas verksamhetsområde om inte avtalet till sin betydelse hör till stadsfullmäktiges befogenheter beslutar om anvisningar, instruktioner och andra regler gällande personalen samt om ärenden som anknyter till rekommendationsavtal ser till i samråd med stadens arbetarskyddsorgan att stadens arbetarskyddsverksamhet, samarbetsförfarande och företagshälsovård ordnas för förhandlingar via representanter som den utsett

17 17 i övriga fall där tjänste- och arbetskollektivavtalen samt lagen om förhandlingsrätt för innehavare av kommunala tjänster kräver om att uppgöra lokala tjänste- och arbetskollektivavtal på basis av befogenheter som kommunala arbetsmarknadsverket har förordnat och godkänner dem som arbetsgivare beslutar till den del beslutsfattandet inte enligt bestämmelser i lag föreskrivits eller i reglemente, instruktion eller tjänstestadga förordnats något annat verksamhetsorgan eller någon annan tjänsteinnehavare om verkställighet av tjänste- och arbetskollektivavtal samt om tillämpning av flertydiga bestämmelser i tjänste- och arbetskollektivavtalen om verkställighet av ärenden gällande rekommendationsavtalen fastställer ändringarna i de uppgiftsrelaterade lönerna utgående från ansvarsområdenas/ centralernas och direktörernas framställningar och bestämmer principerna för beviljande av tillägg för arbetets svårighetsgrad avgör oklara eller stridiga lönefrågor definierar vilka tjänsteinnehavare och arbetstagare är i ledande och självständig ställning beslutar om anvisningar som gäller rätten att använda egen bil och tjänstetelefon. 10 Landsbygdsnämndens beslutanderätt Landsbygdsnämnden beslutar om försäljning, överföring och köp av stödrättigheter för stadens markområden då beloppet överskrider euro beslutar om avgifter för syner och utvärderingar inom samarbetsområdet beslutar om skötseln av ekonomiskogar och skogsbilvägar som är i stadens ägo i enlighet med skogsstrategin som stadsfullmäktige godkänt beslutar om grunderna för beviljande av bidrag för enskilda vägar beslutar enligt föreskrifter och överlåtelsegrunder som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkänt om reservering och arrendering av åkermarker som är i stadens ägo beslutar enligt föreskrifter och överlåtelsegrunder som stadsfullmäktige och stadsstyrelsen godkänt om reservering och arrendering av markområden som landsbygdsenheten förvaltar Landsbygdsnämndens sektion för enskilda vägar Sektionen för enskilda vägar beslutar om ärenden som enligt lagen om enskilda vägar hör till vägnämnden beslutar utifrån väglagens ansökningar om trafikarrangemang på enskilda vägar (trafikmärken, begränsningar, bommar o.s.v.) delar ut vägbidrag för enskilda vägar i enlighet med landsbygdsnämndens anvisningar och inom ramen för anslagen i budgeten. 11 Grundtrygghetsnämndens beslutanderätt 11 1 Grundtrygghetsnämnden

18 18 beslutar om tillhandahållande av social- och hälsovårdstjänster med därtill anslutna åtgärder i enlighet med socialvårdslagen och speciallagar i anslutning till social- och hälsovård utser inom sig ledamöter och ersättare i individsektionen samt förordnar individsektionens ordförande och vice ordförande beslutar inom sitt verksamhetsområde om att utse stadens representant till ett sådant bolag och samfund, där staden är delägare eller medlem, om inte stadsstyrelsen förbehållit sig rätten till utnämningen förordnar ansvarig läkare som avses i hälso- och sjukvårdslagen beslutar om godkännande av avtal som hör till grundtrygghetsnämndens verksamhetsområde, om inte avtalet till sin betydelse hör till stadsfullmäktiges befogenheter beslutar om regelbundna öppettider för inrättningar som lyder under grundtrygghetsnämnden bereder strategiska program som hör till grundtrygghetsnämndens verksamhetsområde Beslutanderätten för grundtrygghetsnämndens individsektion Individsektionen har på grundtrygghetsnämndens vägnar rätt att fatta beslut i följande ärenden: ärenden om omprövning, vilka berör tjänsteinnehavarbeslut åtgärder oberoende av patientens vilja om inte i speciallagstiftning annat bestäms övriga individärenden som inte genom lag eller grundtrygghetsnämndens beslut delegerats till tjänsteinnehavare eller arbetstagare tvångsåtgärder i enlighet med lagen om smittosamma sjukdomar, om det inte annorlunda bestämts. 12 Bildningsnämndens beslutanderätt Bildningsnämnden godkänner planen för småbarnsfostran och övriga allmänna anvisningar godkänner de allmänna principerna för dagvårdsavgifterna beslutar om kommuntilläggen för stöd för hemvård av barn och stöd för privat vård av barn godkänner planen för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet beslutar om val- och avgiftskriterierna för skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet beslutar om områdena för antagning av elever till grundläggande utbildning beslutar om arbetsledigheter och skollov för läroanstalter och förskolor som är underställda bildningsnämnden beslutar om principerna för ordnande av skolskjutsar bereder strategiska program som hör till bildningsnämndens verksamhetsområde godkänner den kommunala elev- och studerandehälsoplanen. Sektionerna använder bildningsnämndens beslutanderätt då det rör sig om ett ärende som gäller endast den egna språkgruppens läroanstalter eller utbildning

19 19 godkänner läroplanerna för förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen och gymnasieutbildningen beslutar om att överföra en elev till specialundervisning mot vårdnadshavarnas samtycke beslutar om avstängning av elev för viss tid, relegering av en elev och förvägran av en elevs studierätt under den tid brottsutredning pågår väljer stadigvarande tjänsterektorer Direktionen för Lovisa svenska medborgarinstitut och direktionen för medborgarinstitutet Valkon kansalaisopisto beslutar om fördelningen av stadsandelstimmarna mellan Lovisa och avtalskommunerna godkänner verksamhetsplanen godkänner planen för självutvärdering utnämner kontaktpersoner och byaombud samt godkänner uppgiftsbeskrivningarna för dem godkänner ansvarsområdena för undervisningspersonal i huvudsyssla godkänner institutets ordningsstadgor föredrar budgetförslaget för bildningsnämnden beslutar om studieavgifter som tas ut av studerande beslutar dagarna då institutens arbetsperioder inleds och avslutas beslutar om åldersgränser och undervisningsgruppernas storlek delegerar antagningen av studerande till undervisningspersonalen och godkänner undervisningsplanerna gällande grundundervisning i konst. Närvaro vid verksamhetsorganens sammanträden Bildningsdirektören har närvaro- och yttranderätt vid direktionernas sammanträden. 13 Kulturnämndens beslutanderätt Kulturnämnden beslutar om de allmänna principerna för ordnande av musei-, kulturoch bibliotekstjänster beslutar om beviljande av understöd som gäller kulturverksamhet beslutar om utdelning av kulturpris. 14 Fritidsnämndens beslutanderätt Fritidsnämnden beslutar om de allmänna principerna för ordnande av fritids-, idrottsoch ungdomsverksamhet beslutar om beviljande av understöd och priser som är avsedda att stödja idrotts- och ungdomsverksamhet beslutar om principerna för fördelning av användningsturerna för lokaler och områden som är i fritidsnämndens besittning samt för skolornas idrottslokaler (kvälls- och veckoslutsanvändning). 15 Tekniska nämndens beslutanderätt Tekniska nämnden beslutar om storleken av hyrorna för de lokaler och bostäder som staden hyr ut till utomstående beslutar om namngivning av vägar

20 20 beslutar om regionala trafikregleringar och uppsättande av styranordningar för trafiken beslutar om prestations- och prissättningsgrunderna för de arbeten och produkter som görs åt parter som inte hör till tekniska centralen bestämmer underhållsklassificeringen för gator, parker och grönområden beslutar om att ge anvisningar gällande innehållet i de detaljplaner som ska utarbetas beslutar vid detaljplaneändring med ringa verkningar om en bestämmelse i detaljplanen enligt 91 i markanvändnings- och bygglagen för att överföra genomförandeansvaret på markägaren eller markinnehavaren i fråga om en gata eller ett annat allmänt område beslutar om att ge en planläggningsöversikt som ska upprättas minst en gång om året enligt 7 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om att godkänna andra än sådana detaljplaner som har betydande verkningar (52 i markanvändnings- och bygglagen) beslutar om detaljplanens aktualitet enligt 60 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om att utfärda åtgärdsbegränsning för utarbetande av en generalplan enligt 128 i markanvändnings- och bygglagen godkänner gatuplanerna enligt 85 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om inträdande och upphörande av gatuhållningsskyldigheten enligt 86 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om avgörande som gäller planeringsbehov enligt 137 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om att bevilja undantag enligt 171 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om att överlåta gatuhållningen åt utomstående (84 i markanvändnings- och bygglagen) beslutar om planen att anlägga ett annat allmänt område än ett gatuområde enligt 90 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om att godkänna huvudritningarna och den slutliga kostnadskalkylen för kommunens egna byggnader beslutar om avgifter som tas ut för utarbetandet av detaljplaner beslutar om regelbundna öppettider för verk som lyder under tekniska nämnden bereder strategiska program som hör under tekniska nämndens verksamhetsområde beslutar om skötsel av tätortsskogar. 16 Byggnads- och miljönämndens beslutanderätt Byggnads- och miljönämnden avgör ärenden som enligt lagstiftningen hör till kommunens byggnadstillsyns- och miljövårdsmyndighet är tillstånds- och tillsynsmyndighet enligt vad som avses i 14 i marktäktslagen och bereder kommunens utlåtande enligt 4 i marktäktsförordningen beslutar om fridlysning och om att häva fridlysning av naturminnesmärken enligt 26 och 28 i naturvårdslagen uppgör en skötsel- och nyttjandeplan för naturskyddsområden och naturskyddsobjekt som staden förvaltar (19 i naturvårdslagen) är behörig myndighet enligt vad som avses i 27 d i miljöskyddslagen, det vill säga beslutar om undantag från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten

LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2009 24

LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2009 24 LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2009 24 2 Innehåll LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA... 1 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och instruktioner

Läs mer

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN Träder i kraft 1.1.2013 INSTRUKTION FÖR GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN OCH GRUNDTRYGGHETSAVDELNINGEN I KAPITLET GRUNDTRYGGHETSNÄMNDEN 1 Grundtrygghetsnämnden och sektionerna Grundtrygghetsnämnden verkar inom grundtrygghetens

Läs mer

LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige Stadsfullmäktige , tillägg i 26

LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige Stadsfullmäktige , tillägg i 26 LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 11.2.2015 Stadsfullmäktige 20.5.2015 63, tillägg i 26 INNEHÅLL KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 5 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och

Läs mer

LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA

LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige xx.xx.2014 Innehåll LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA 1 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 4 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och instruktioner

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN

INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN Träder i kraft 8.12.2015 INSTRUKTION FÖR KOMMUNSTYRELSEN I SJUNDEÅ KOMMUN 1 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens uppgift är att leda kommunens förvaltning och ekonomi samt svara för utveckling av kommunens

Läs mer

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9)

INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN. Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad ( 9) Kristinestad Instruktion för vård- och omsorgscentralen 1 INSTRUKTION FÖR VÅRD OCH OMSORGSCENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad 31.1.2011 ( 9) Samarbetsförfarande 7.12.2010 Vård- och omsorgsnämnd

Läs mer

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n!

Den nya förvaltningsstadgan. V ä l k o m m e n! Den nya förvaltningsstadgan V ä l k o m m e n! Förvaltningsstadgan (KomL 90 ) innehåller bestämmelser om åtminstone frågor som gäller Ordnandet av förvaltningen och verksamheten Besluts- och förvaltningsförfarandet

Läs mer

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

Nämnden har nio ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 2 07 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS MILJÖFÖRVALTNING Godkänd av stadsfullmäktige den 25 september 2013 1 Verksamhetsområde Helsingfors stads miljönämnd ansvarar tillsammans med Helsingfors stads

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

INSTRUKTION FÖR KRISTINESTADS MILJÖFÖRVALTNING Stadsfullmäktige _26 /

INSTRUKTION FÖR KRISTINESTADS MILJÖFÖRVALTNING Stadsfullmäktige _26 / INSTRUKTION FÖR KRISTINESTADS MILJÖFÖRVALTNING Stadsfullmäktige _26 / 1 2009 1 Innehåll 2 Miljönämnden Miljönämnden handhar den kommunala miljöhälsovården som även inkluderar veterinärvården samt miljövården.

Läs mer

LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION

LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION 1 LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar i 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.2009 Ändring i stadsfullmäktige

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 490/2012 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad EKONOMI- OCH REVISIONSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 16.12.1996 9 ändrad i stadsfullmäktige 30.1.2001 12 ändrad i stadsfullmäktige 10.12.2012

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.

Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1. 1 LOJO STADSSTYRELSENS INSTRUKTION Stadsfullmäktige 26.5.2004 59 I kraft från 1.1.2005 Ändring i stadsfullmäktige 12.11.2008 115: ändringar 4, 10, 13, 14, 19 I kraft från 1.1.2009 STADSSTYRELSEN 2 1 Verksamhetsidé

Läs mer

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn.

Resultatområdet för extern revision är underställt revisionsnämnden. Stadens externa revision leds av stadsrevisorn. 1 R E V I S I O N S S T A DG A F Ö R V A N D A S T A D Godkänd av stadsfullmäktige den 28.1.2008. I kraft från och med 1.3.2008 1 Uppgiftsområde Den externa revisionen svarar för ordnandet av den externa

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad

Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad Nr 508/2011 Kommunal Författningssamling för Staden Jakobstad ============================================================= VERKSAMHETSSTADGA FÖR TEKNISKA NÄMNDEN, CENTRALEN FÖR TEKNISKA TJÄNSTER, SEKTIONEN

Läs mer

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK

KARLEBY STAD. KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNINGSVERK NSTRUKTON FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS OCH JAKOBSTADSOMRÅDETS RÄDDNNGSVERK Godkänd av Karleby stadsfullmäktige den 12 maj 2003, ändrad av fge 25.10.2010 77. Träder i kraft den 1 januari 2004 1 KAPTLET RÄDDNNGSNÄMNDEN

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Grundtrygghetsnämndens instruktion. Godkänd av stadsfullmäktige 3 / Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område

Grundtrygghetsnämndens instruktion. Godkänd av stadsfullmäktige 3 / Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område 1 (5) Grundtrygghetsnämndens instruktion Godkänd av stadsfullmäktige 3 / 21.1.2014 1 Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé och -område Grundtrygghetsnämndens verksamhetsidé är, att utveckla förhållandena

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice

FÖRVALTNINGSSTADGA. Kommunalförbundet Ålands Miljöservice FÖRVALTNINGSSTADGA Kommunalförbundet Ålands Miljöservice Godkänd av styrelsen 6.5.52013 Godkänd av stämman 4.6.2013 Kommunalförbundet för Ålands Miljöservice Ålands Miljöservice är ett kommunalförbund.

Läs mer

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi

Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 FGE 58. Stadsstyrelsen 9.6.2014 330. Beredning: teknisk direktör Pauli Piiparinen och planeringsdirektör Seppo Kässi Stadsfullmäktige 58 01.09.2014 Justeringar i instruktionen för stadsstyrelsen och koncernförvaltningen/ försäljning av fastigheter som ingår i stadens målinriktade lokalitetsplan samt bedömning av detaljplaners

Läs mer

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012

Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND. Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 Kfge 23.5.2012 Bilaga A-70 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND Godkänd av kommunfullmäktige 23.5.2012 INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE

Läs mer

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ

/DQGVNDSVODJ. 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU. 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ /DQGVNDSVODJ RP3RVWHQSncODQG 1U 1 kap. $OOPlQQDEHVWlPPHOVHU 1 6WlOOQLQJLQRPI UYDOWQLQJHQ Posten på Åland, nedan kallad Posten, är ett affärsverk underställt landskapsstyrelsen. Posten avgör de ärenden

Läs mer

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd.

Se M 26, Landskapslag (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet; O 20, Landskapslag (2006:71) om studiestöd. Landskapslag (2006:9) om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet 2006:009 Landskapslag (2006:9) Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet LL (2006:9) om AMS 1 kap. Allmänna bestämmelser

Läs mer

INSTRUKTION FÖR RASEBORGS STADSSTYRELSE, DESS SEKTIONER OCH AFFÄRS- VERKENS DIREKTIONER

INSTRUKTION FÖR RASEBORGS STADSSTYRELSE, DESS SEKTIONER OCH AFFÄRS- VERKENS DIREKTIONER 1 Utkast 27.10.2008 INSTRUKTION FÖR RASEBORGS STADSSTYRELSE, DESS SEKTIONER OCH AFFÄRS- VERKENS DIREKTIONER Godkänd av stadsfullmäktige den 2 KAPITEL 1 - STADSSTYRELSEN, DESS SEKTIONER OCH DIREKTIONER

Läs mer

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat.

INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET. Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. INSTRUKTIONSÄNDRINGAR FÖRANLEDDA AV INSTRUKTIONEN FÖR STADSKANSLIET Förvaltningsstadgan 9 Organens protokoll Stadsstyrelsens protokoll förs av en person som stadskansliet förordnat. 26 Undertecknande av

Läs mer

ESBO STADS PERSONALSTADGA

ESBO STADS PERSONALSTADGA Esbo stads personalstadga 5.1 1 (8) ESBO STADS PERSONALSTADGA Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 1 Tillämpning av personalstadgan I personalstadgan fastställs beslutsfattandet och behörigheten

Läs mer

Utkast Instruktion för nämnderna inom Raseborgs stad, deras sektioner och direktioner

Utkast Instruktion för nämnderna inom Raseborgs stad, deras sektioner och direktioner 1 Utkast 26.10.2008 Instruktion för nämnderna inom Raseborgs stad, deras sektioner och direktioner INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 3 KAPITEL 1 - ALLMÄNNABESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Denna instruktion gäller

Läs mer

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1 Tillämpning 3. ORGANISATION 3 2 Förtroendemannaorganisationen 3 3 Personalorganisationen 3

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1 Tillämpning 3. ORGANISATION 3 2 Förtroendemannaorganisationen 3 3 Personalorganisationen 3 LOJO FÖRVALTNINGSSTADGA Stadsfullmäktige 24.9.2003 83 I kraft från 1.1.2004 Ändring i stadsfullmäktige 8.11.2006 81: tillägg 15 punkt 16 Och ändring 38 I kraft från 9.11.2006 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 3 1

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare.

0 01 01.1. Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen har 15 ledamöter. Varje ledamot har en personlig ersättare. 0 01 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADSSTYRELSE Godkänd av stadsfullmäktige den 18 september 1996 1 Verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsen Helsingfors stadsstyrelse leder stadens förvaltning. Stadsstyrelsen

Läs mer

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun

Reglemente för revisorerna i Gävle kommun 1 Reglemente för revisorerna i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Revisorernas uppgifter Verksamheter 1 Revisorerna skall 2 1. självständigt,

Läs mer

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014

INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014 3 09 01.1 INSTRUKTION FÖR HELSINGFORS STADS UTBILDNINGSVÄSEN Godkänd av stadsfullmäktige den 27 augusti 2014 1 Verksamhetsområde Helsingfors stads utbildningsnämnd, nämndens finska respektive svenska sektion

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL RP 69/2013 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om tryggande av försörjningsberedskapen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att

Läs mer

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN

REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN REGLEMENTE FÖR KOMMUNSTYRELSEN Antaget av kommunfullmäktige 1994-12-14, N 26, med ändringar antagna av kommunfullmäktige 2007-09-26, 94 Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen samt

Läs mer

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den

VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY. Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY Godkänd av Vasa stadsfullmäktige den 7.5.2012 60 VASA STADS RISKHANTERINGSPOLICY 1. Målsättningar och principer för riskhantering... 2 2. Begrepp för riskhantering... 2

Läs mer

Nämnder och direktioner, deras uppgifter/kärnprocesser samt sektorer

Nämnder och direktioner, deras uppgifter/kärnprocesser samt sektorer KARLEBY STAD INSTRUKTION FÖR NÄMNDER OCH SEKTORER Godkänd av stadsfullmäktige 24.9.2012 Gäller fr.o.m. 1.1.2013 INLEDNING I denna instruktion föreskrivs om organisering av förvaltningen inom stadens nämnder

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2006 Nr 9 Nr 9 LANDSKAPSLAG om Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet Föredragen för Republikens President den 20 januari 2006 Utfärdad i Mariehamn den 9 februari

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN INSTRUKTION FÖR TEKNISKA CENTRALEN Godkänd av stadsfullmäktige 17.12.2002 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 09.09.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 14.12.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige

Läs mer

LOJO FÖRVALTNINGSSTADGA

LOJO FÖRVALTNINGSSTADGA 1 LOJO FÖRVALTNINGSSTADGA Stadsfullmäktige 13.12.2012 33 I kraft från 1.1.2013 Stadsfullmäktige 12.6.2013 100; ändringar 20 och 24 I kraft från 13.6.2013 Stadsfullmäktige 10.12.2014 139, ändring 7 mom

Läs mer

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde

VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA. Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. 1 Tillämpningsområde VANDA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014 Instruktionen träder i kraft 1.2.2014 1 Tillämpningsområde Bestämmelserna i denna förvaltningsstadga tillämpas på sammanträdesförfarandet

Läs mer

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie

LOVISA STAD PROTOKOLL 2/ Uutinen Lotte-Marie LOVISA STAD PROTOKOLL 2/2017 1 Stadsstyrelsen TID 28.06.2017 kl. 17:35-18:36 PLATS Rådhuset, stadsstyrelsens sammanträdesrum NÄRVARANDE Heijnsbroek-Wirén Mia ordförande Isotalo Arja I viceordförande Karvonen

Läs mer

INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK

INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK 1 INSTRUKTION FÖR MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK Godkänd av Vanda stadsfullmäktige den 11 april 2011. Instruktionen träder i kraft 12.4.2011 I kap. MELLERSTA NYLANDS RÄDDNINGSVÄSENDES AFFÄRSVERK

Läs mer

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2015 Nr 110 Nr 110 LANDSKAPSLAG om landskapets fastighetsverk Föredragen för Republikens President den 4 december 2015 Utfärdad i Mariehamn den 10 december 2015 I enlighet med

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA NÄMNDEN OCH MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT TEKNISKA AVDELNINGEN

INSTRUKTION FÖR TEKNISKA NÄMNDEN OCH MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT TEKNISKA AVDELNINGEN Träder i kraft 11.11.2013 INSTRUKTION FÖR TEKNISKA NÄMNDEN OCH MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMT TEKNISKA AVDELNINGEN I KAPITLET 1 Tekniska nämnden och miljö- och byggnadsnämnden samt miljö- och byggnadsnämndens

Läs mer

Reflektioner kring kommunalpolitikers arbetsgivarroll

Reflektioner kring kommunalpolitikers arbetsgivarroll Reflektioner kring kommunalpolitikers arbetsgivarroll Bjarne Andersson Sakkunnig, arbetslivsutveckling Kommunala arbetsmarknadsverket Raseborg 12.10.2010 BAKGRUNDEN Personalkostnaderna är hälften av budgeten,

Läs mer

Instruktion för stadsstyrelsen. Godkänd av stadsfullmäktige dno 1/ Stadsstyrelsens verksamhetsområde

Instruktion för stadsstyrelsen. Godkänd av stadsfullmäktige dno 1/ Stadsstyrelsens verksamhetsområde Instruktion för stadsstyrelsen Godkänd av stadsfullmäktige 16.1.2013 dno 1/2013 1 Stadsstyrelsens verksamhetsområde 2 Stadsstyrelsens sammansättning och mandattid Om verksamheten i stadsstyrelsen och dess

Läs mer

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna

De ledande tjänsteinnehavarna är underställda gemensamma kyrkorådet. 2.2 Tjänstens ansvarsområde och arbetsuppgifterna HELSINGFORS KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET INSTRUKTION FÖR DE LEDANDE TJÄNSTEINNEHAVARNA Godkänd av gemensamma kyrkofullmäktige den 29 september 1994 (ändrad i kfmge 15.11.2001, ikraftträdelse 1.1.2002, kfmge 4.11.2004

Läs mer

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND

Kfge Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN LEMLAND Kfge 02.09.2015 Bilaga A-67 SOCIALINSTRUKTION FÖR SOCIALNÄMNDEN I LEMLAND INNEHÅLL TILLÄMPNINGSOMRÅDE 1 1 ANORDNANDE AV SOCIAL SERVICE 1 2 DEFINITION AV SOCIAL SERVICE 1 3 LAGSTIFTNING, TILLSYN OCH ANVISNINGAR

Läs mer

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden

Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden Stadsfullmäktige 108 14.12.2016 Ändring av bestämmelser som gäller föredragningsrätt i instruktionerna under tiden 1.1-31.5.2017. Stadsstyrelsen 28.11.2016 383 Stadsfullmäktige godkände 14.9.2016/ 74 Lojo

Läs mer

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion

Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion VERKSAMHETSSTADGA SERVICECENTRALEN FÖR SOCIALVÅRDSTJÄNSTER Uppgifterna för servicecentralen för socialvårdstjänster har fastställts i grundtrygghetsnämndens instruktion 9. LEDNINGSGRUPP Vid servicecentralen

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR INGÅ KOMMUN Uppdaterad av kommunfullmäktige 5.10.2015 53 Godkänd av kommunfullmäktige 12.11.2012 Träder ikraft 1.1.2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas

Läs mer

1 KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER KARLEBY STAD FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige 24.9.2012 Gäller fr.o.m. 1.1.2013 1 KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och stadens instruktioner Fullmäktiges

Läs mer

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av

Förutom så som sägs i denna instruktion regleras Luckans verksamhet av LUCKANS INSTRUKTION (REV. aug 2008, okt 2008, jan 2010, mar 2011, mars 2012, feb 2013) I. ALLMÄNT 1 Upprätthållare och instruktionens tillämpningsområde Luckan upprätthålls av Föreningen Luckan r.f. Denna

Läs mer

Esbo stads stadga om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda

Esbo stads stadga om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda Stadga om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda 8.3 Sida 1 av 6 Esbo stads stadga om arvoden och reseersättningar till förtroendevalda Fullmäktige 20.12.2012 Ändrad 28.1.2013 Träder i kraft

Läs mer

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet.

Avfallsnämnden arbetar med avfallshanteringens myndighetsuppgifter i de kommuner som undertecknat avtalet. AVTAL OM GEMENSAM AVFALLSNÄMND UTKAST 19.5.2015 1. Avtalets syfte De undertecknade kommunerna kommer med detta avtal överens om att Raseborgs stads nämnd, som kallas för Nylands avfallsnämnd, fungerar

Läs mer

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION

OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION AVTAL OM ANVISANDE TILL KOMMUN OCH FRÄMJANDE AV INTEGRATION Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (nedan ELY-centralen) och Grankulla stad (nedan staden) avtalar om följande när det gäller anvisande

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Fullmäktige 5.11.2012 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2013 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna... 1 FÖRTROENDEORGANISATIONEN...

Läs mer

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011-

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- UTKAST Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL BORGÅ STADS TJÄNSTEMANNAORGANISATION 2011- Stadsfullmäktige Centralvalnämnden Revisionsnämnden Koncernbolag och -samfund - Borgå

Läs mer

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter.

I denna instruktion stadgas om förvaltningscentralens organisation och uppgifter. Godkänd av stadsfullmäktige 2.12.1993 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 9.9.2004 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 25.1.2007 Ändring godkänd av stadsfullmäktige 10.12.2012 INSTRUKTION FÖR FÖRVALTNINGSCENTRALEN

Läs mer

Samkommunen för ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO Godkänd Ändring (35 ) godkänd FÖRVALTNINGSSTADGA

Samkommunen för ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO Godkänd Ändring (35 ) godkänd FÖRVALTNINGSSTADGA Samkommunen för ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO Godkänd 5.5.2008 Ändring (35 ) godkänd 8.3.2010 FÖRVALTNINGSSTADGA Kapitel 1 Allmänna bestämmelser 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och samkommunens

Läs mer

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga.

Föa.1. 1 Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt denna stadga. Föa.1 ARVODESSTADGA FÖR HELSINGFORS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige den 5 maj 2010 1 Tillämpning Stadens förtroendevalda får arvode och ersättningar för skötsel av förtroendeuppdrag enligt

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1

Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 (6) Reglemente för kommunstyrelsen, tillika arbetslöshetsnämnd och krisledningsnämnd i Järfälla kommun 1 1 Mandattid Styrelsens mandattid ska räknas fr.o.m. det sammanträde då valet förrättas och intill

Läs mer

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare

ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare 1 MALAX KOMMUN ARVODESSTADGA för förtroendevalda och tjänsteinnehavare Godkänd av fullmäktige 25.2.2008 Tillämpas från 1.1.2008 Ändrad av fullmäktige 12.12.2011 Tillämpas från 1.1.2012 Ändrad av fullmäktige

Läs mer

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun

Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Reglemente med gemensamma bestämmelser för kommunstyrelsen och nämnderna i Vellinge kommun Kommunfullmäktige föreskriver följande. 1 kap Allmänt 1 Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar

Läs mer

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård

Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 2014-10-29 rev.2014-11-06 Håkan Blomgren Reglemente för nämnden för primärvård och tandvård 1. Nämnden för primärvård och tandvård består av 9 ledamöter och 9 ersättare, som väljs av landstingsfullmäktige

Läs mer

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden

Delegationsbestämmelser för Regionala utvecklingsnämnden. Version: 3. Beslutsinstans: Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Version: 3 Beslutsinstans: 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av 1. 2016-02-02 Nyutgåva 2. 2016-03-01 3. 2016-04-05 Anpassningar till gemensamma regler

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Kommunstyrelsens förslag 2.9.2008 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

Justitiekanslersämbetets arbetsordning

Justitiekanslersämbetets arbetsordning Justitiekanslersämbetets arbetsordning Given i Helsingfors den 17 december 2007 Med stöd av 12 2 mom. lagen om justitiekanslern i statsrådet (193/2000) och 3 statsrådets förordning om justitiekanslersämbetet

Läs mer

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den.

Propositionen hänför sig till budgetpropositionen för 2017 och avses bli behandlad i samband med den. LUONNOS LAUSUNNOLLE Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om grundläggande utbildning, gymnasielagen, lagen om grundläggande yrkesutbildning, lagen om elev-

Läs mer

ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA

ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA Godkänd av stadsfullmäktige 28.04.2015, 52 Träder ikraft 01.01.2016 ARVODES- OCH RESESTADGA FÖR MARIEHAMNS STADS FÖRTROENDEVALDA 1 Tillämpningsområde 2 Mötesarvoden Till förtroendevald erläggs arvode för

Läs mer

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors.

Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. Stiftelsen Culturas stadgar 1 Stiftelsens namn och hemort Stiftelsens namn är stiftelsen Cultura och dess hemort är Helsingfors. 2 Ändamål Stiftelsens ändamål är att utveckla och stärka den ryskspråkiga

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva februari :4 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2017 3:4 REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN I anslutning till kommunallagens bestämmelser om nämnder skall följande gälla. Verksamhetsområde 1 Miljönämnden

Läs mer

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN

GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN 1 GRUNDAVTAL FÖR MALMSKA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSOMRÅDET SAMKOMMUN Godkänd 23.9.2003 104 stadsfullmäktige, Jakobstads stad Godkänd 1.9.2003 52 kommunfullmäktige, Pedersöre kommun Godkänd 20.8.2003 30 kommunfullmäktige,

Läs mer

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

ARVODESSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 10.12.2012 TRÄDER I KRAFT 1.1.2013 FÖR KORSHOLMS KOMMUN 1.1.2013 Innehållsförteckning Sida 1 Tillämpningsområde 2 2 Sammanträdesarvoden

Läs mer

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION

ORGANISERING AV ARBETET I FÖRVALTNINGSDOMSTOLEN SAMT LEDNING OCH ADMINISTRATION ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOL Överdomarens beslut YT/1/17 2.1.2017 ÅBO FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS ARBETSORDNING I denna arbetsordning bestäms, utöver vad som föreskrivs i domstolslagen, i lagen om förvaltningsdomstolarna,

Läs mer

Den nya kommunallagen

Den nya kommunallagen Den nya kommunallagen Översättarseminarium Borgå 21-22.4.2015 Välkommen Kursinnehåll Utgångspunkter för den nya kommunallagen Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser Vad förändras och vad är som förut?

Läs mer

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER

Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER Grundavtal för KOMMUNALFÖRBUNDET OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 1 kap. KOMMUNALFÖRBUNDET 1 Kommunalförbundets namn och hemort Kommunalförbundets namn är Oasen boende- och vårdcenter k.f. med arbetsnamnet

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om främjande av idrott I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av idrottslagen (390/2015): 1 kap. Statens idrottsråd 1 Tillsättande av statens idrottsråd och dess sektioner,

Läs mer

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid.

Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom områdena för kultur, idrott och fritid. REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Fastställt av kommunfullmäktige 2013-03-25 94 KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDENS UPPGIFTER 1 Kultur- och fritidsnämnden har till uppgift att svara för verksamheter inom

Läs mer

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun

Delegationsordning inom. Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun Delegationsordning 2017 inom Fritids- och kulturnämnden Kalix kommun ~ Fastställd av fritids- och kulturnämnden 2016-12-07 74 Allmänt om delegering Med delegering menas att nämnden överför självständig

Läs mer

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015.

Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Reglemente för tekniska nämnden Detta reglemente träder i kraft 1 april 2015. Nämndens uppgifter 1 Tekniska nämnden fullgör kommunens uppgifter avseende gator och väghållning, parkverksamhet, nyttjande

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd

Lag. RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd RIKSDAGENS SVAR 146/2012 rd Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av kyrkolagen, lag om upphävande av lagen om kyrkans centralfond och lag om skyldighet för medlemmar i

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun

FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden i Norrtälje kommun Antagen av kultur- och fritidsnämnden 2015-05-21 50 1 DELEGATIONSORDNING 2015-05-21 v. 1.1 Handläggare: Cecilia

Läs mer

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden

Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden Delegeringsordning för kultur- och fritidsnämnden 1. ANVISNINGAR KOMMENTARER Allmänt om delegation Det är svårt att dra gränsen mellan beslut som kräver delegering och sådana som är ren verkställighet.

Läs mer

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun

Reglemente för valnämnden i Gävle kommun 1(6) Reglemente för valnämnden i Gävle kommun Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Nämndens uppgifter Verksamheter 1 Valnämnden 1. är kommunens organ för

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT

STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT STADGAR FÖR STIFTELSEN FÖR ÅBO AKADEMI SR 1 NAMN OCH HEMORT 2 ÄNDAMÅL Stiftelsens namn är Stiftelsen för Åbo Akademi sr, på finska Åbo Akademin säätiö sr och på engelska Åbo Akademi University Foundation

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner

Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner Grunderna för de förtroendevaldas ekonomiska förmåner REDAKTÖR Riitta Myllymäki Finlands Kommunförbund Helsingfors 2017 Finlands Kommunförbund Andra linjen 14, 00530 Helsingfors PB 200, 00101 Helsingfors

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt

1. Utbildningsdirektörens beslutanderätt BESLUTANDERÄTT I ENLIGHET MED DAGVÅRDSLAGSTIFTNING OCH UTBILDNINGSLAGSTIFTNING FÖR TJÄNSTEMÄN INOM ESBO STADS RESULTATENHET FÖR SVENSK DAGVÅRD OCH UTBILDNING Godkänd 11.3.2009, ändrad 23.9.2009, 27.1.2010,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7)

REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) REGLEMENTE FÖR BARN- OCH UNGDOMSNÄMNDEN 1(7) I anslutning till vad i skollagen och socialtjänstlagen är föreskrivet om den kommunala organisationen för skolan respektive barnomsorgen skall följande gälla

Läs mer

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Reglemente för bygg- och miljönämnden Reglemente för bygg- och miljönämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

REGLEMENTE MILJÖNÄMND

REGLEMENTE MILJÖNÄMND REGLEMENTE MILJÖNÄMND Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer