LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA"

Transkript

1 LOVISA STADS FÖRVALTNINGSSTADGA Godkänd av stadsfullmäktige xx.xx.2015

2 INNEHÅLL KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 5 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och instruktioner för kommunen 5 2 Tvåspråkighet 5 KAPITEL 2 ORGANISATION 6 3 Förtroendemannaorganisationen 6 4 Personalorganisationen 9 KAPITEL 3 LEDARSKAP 14 5 Ledarskap 14 6 Chefernas allmänna uppgifter 14 7 Ledningsgruppsarbete 14 KAPITEL 4 VERKSAMHETSORGANENS BESLUTANDERÄTT 15 8 Verksamhetsorganens allmänna beslutanderätt 15 9 Stadsstyrelsens beslutanderätt Landsbygdsnämndens beslutanderätt Grundtrygghetsnämndens beslutanderätt Bildningsnämndens beslutanderätt Kulturnämndens beslutanderätt Fritidsnämndens beslutanderätt Tekniska nämndens beslutanderätt Byggnads- och miljönämndens beslutanderätt 20 KAPITEL 5 ALLMÄNT OM TJÄNSTEINNEHAVARNAS BESLUTANDERÄTT Tjänsteinnehavarnas allmänna beslutanderätt En tjänsteinnehavares rätt att delegera beslutanderätt åt verksamhetsorgan Ett verksamhetsorgans och en tjänsteinnehavares rätt att vidaredelegera beslutanderätt Fattande av tjänsteinnehavarbeslut 22 KAPITEL 6 STADSDIREKTÖRENS ALLMÄNNA UPPGIFTER OCH BESLUTANDERÄTT Stadsdirektörens allmänna uppgifter Stadsdirektörens beslutanderätt 23 KAPITEL 7 ÖVRIGA TJÄNSTEINNEHAVARES SÄRSKILDA BESLUTANDERÄTT Beslutanderätt för tjänsteinnehavare inom allmän förvaltning och koncernförvaltning Beslutanderätt för grundtrygghetscentralens tjänsteinnehavare Beslutanderätt för tjänsteinnehavare inom bildningsväsendet Beslutanderätt för tjänsteinnehavare inom tekniska väsendet 31 KAPITEL 8 BESLUTANDERÄTT VID UPPHANDLING, SKADESTÅND OCH AVGIFTER Beslutanderätt vid upphandling Beslutanderätt vid skadestånd Beslutanderätt vid offentligrättsliga och privaträttsliga avgifter 35 KAPITEL 9 PERSONALÄRENDEN Tillämpning av förvaltningsstadgan på arbetstagare i arbetsavtalsförhållande Personal Att inrätta tjänster och ingå arbetsavtalsförhållanden Behörighetsvillkor Ansökningsförfarande Tillstånd att tillsätta uppgifter och tjänster Val av personal 37 2

3 37 Förutsättningar för anställning i tjänsteförhållande Att reda ut den brottsliga bakgrunden hos personer som arbetar med barn Prövotid Fastställande av lön och beviljande av individuell prövningsbaserad del av lönen Förordnande av vikarie Överföring av tjänste- och arbetsavtalsförhållande till deltid Förflyttning av tjänsteinnehavare till en annan tjänst i de fall som avses i 24 i lagen om kommunala tjänsteinnehavare Utfärdande av varning Avsked och avslutande av anställningsförhållande Permittering och uppsägning av arbetsavtal eller tjänst av ekonomiska skäl och produktionsorsaker Beslutanderätt i övriga personalärenden Personalmöten 41 KAPITEL 10 SAMMANTRÄDESFÖRFARANDE Tillämpning av kapitlets bestämmelser Sammanträdestid och -plats Sammankallande av sammanträde Fortsatt sammanträde Kallande av ersättare Hållande av sammanträde Ledning av sammanträde Tillfällig ordförande Närvaro vid verksamhetsorganens sammanträden Stadsstyrelsens representation i övriga verksamhetsorgan Föredragning Sekreterare för verksamhetsorgan Konstaterande av jäv Omröstning och val Uppgörande, justering och framläggande av protokoll Stadsstyrelsens och nämndens övertagningsrätt Meddelande om övertagningsbart beslut 46 KAPITEL 11 EKONOMI Budget och ekonomiplan Ändringar i budgeten Dispositionsplan Ändringar i dispositionsplanen Uppföljning och utvärdering av budgeten Godkännande av avskrivningsplan Finansförvaltning Fastställande av avgifter Intern och extern kontroll Upphandlingar Beslutanderätt i ärenden som hör samman med ekonomi 49 KAPITEL 12 DATAFÖRVALTNING Handläggning av personuppgifter Den registrerades rätt till insyn 50 3

4 79 Överlåtelse av uppgifter 50 KAPITEL 13 ÖVRIGA BESTÄMMELSER Kommunikation Motioner och initiativ Stadens namnteckning och underteckning av handlingar Inlösen som tas ut för handlingar samt avgifter som tas ut för utlämnande av dem Ibruktagande av specialbefogenheter Ikraftträdande 53 4

5 5 KAPITEL 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpning av förvaltningsstadgan och instruktioner för kommunen I förvaltningsstadgan ingår bestämmelser om Lovisa stads organisation samt om besluts- och mötesförfarande. Förutom genom förvaltningsstadgan styrs stadens verksamhet av följande av stadsfullmäktige godkända instruktioner i förhållande till vilka förvaltningsstadgan tillämpas i andra hand: stadsfullmäktiges arbetsordning arvodes- och resestadgan för förtroendevalda och tjänstemän revisionsstadgan instruktionerna för affärsverk byggnadsordningen och miljöskyddsföreskrifterna de allmänna upphandlingsanvisningarna och anvisningarna för små upphandlingar koncerndirektiv investeringsanvisningarna allmänna anvisningen för intern kontroll. 2 Tvåspråkighet Lovisa är en tvåspråkig kommun. Vardera språkgruppens behov ska beaktas jämbördigt i organiseringen av stadens förvaltning, verksamhet och information. Stadens service ska ordnas så att kunden kan få service på både finska och svenska inom stadens alla uppgiftsområden. Verksamhetsorganens protokoll uppgörs på finska och svenska med undantag av protokollen för bildningsväsendets sektioner, som uppgörs endast på språket för respektive språkgrupp. Bilagorna uppgörs i regel både på finska och på svenska. Stadens egna bilagor uppgörs på bägge språken.

6 6 KAPITEL 2 ORGANISATION 3 Förtroendemannaorganisationen Före utgången av maj 2016 gör stadsstyrelsen en framställning till stadsfullmäktige om verksamhetsorganen och antalet ledamöter i dem under följande fullmäktigeperiod. Stadsfullmäktige väljer ledamöterna och deras ersättare i stadsstyrelsen, nämnderna och direktionerna. Ersättarna är personliga. Samtidigt väljer stadsfullmäktige ordförandena och vice ordförandena i nämnderna samt ordföranden och två vice ordförande i stadsstyrelsen. Presidierna och ledamöterna i nämnderna väljs för stadsfullmäktiges mandatperiod. Stadsfullmäktige Antalet fullmäktigeledamöter i stadsfullmäktige är 59 och därefter i enlighet med gällande lagstiftning. Stadsfullmäktiges uppgifter bestäms enligt 13 i kommunallagen. Revisionsnämnden Till revisionsnämnden väljs sju ledamöter och deras ersättare. Revisionsnämnden har som uppgift att ordna granskningen av förvaltningen och ekonomin enligt revisionsstadgan som stadsfullmäktige godkänt. Centralvalnämnden Till centralvalnämnden väljs fem ledamöter och deras ersättare. Centralvalnämnden, valnämnderna och valbestyrelsen har som uppgift att sköta de uppgifter som hör samman med förrättandet av nationella och kommunala val. Stadsstyrelsen Till stadsstyrelsen väljs elva ledamöter och deras ersättare. Stadsstyrelsens allmänna uppgifter bestäms i 23 i kommunallagen. Utöver det har stadsstyrelsen som uppgift att sörja för den allmänna utvecklingen av staden och att sköta stadens egendom till den del som uppgiften inte enligt lag eller gällande bestämmelser hör till någon annan myndighet. Stadsstyrelsens mandatperiod är två år. Landsbygdsnämnden Till landsbygdsnämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Till landsbygdsnämndens uppgifter hör att koordinera landsbygdsnäringsmyndighetens uppgifter, sköta stadens ekonomiskogar, förvalta stadens vattenområden, arrendera åkrar samt att sköta ärenden som gäller enskilda vägar och hittedjursärenden. Landsbygdsnämnden fastställer finansieringsandelen som beviljas landsbygdens utvecklingsprojekt. Landsbygdsnämnden deltar i utvecklingen av byar och landsbygd i samarbete med andra aktörer. Landsbygdsnämndens sektion för enskilda vägar

7 7 Fem ledamöter och deras ersättare väljs till en sektion för enskilda vägar enligt 6a i lagen om enskilda vägar. Sektionens ledamöter och ersättare ska vara ledamöter eller ersättare i landbygdsnämnden. Landsbygdsnämnden utför valet och landsbygdsnämnden väljer även sektionens ordförande och vice ordförande. Sektionen för enskilda vägar har som uppgift att sköta uppgifterna enligt lagen om enskilda vägar och att inom ramen för budgeten besluta om de bidrag som beviljas kommunens enskilda vägar. Grundtrygghetsnämnden Till grundtrygghetsnämnden väljs tretton ledamöter och deras ersättare. Lovisa stadsfullmäktige väljer elva ledamöter och deras ersättare och Lappträsk kommun två. Stadsfullmäktige i Lovisa stad väljer grundtrygghetsnämndens ordförande och vice ordförande. De extra ledamöterna deltar i grundtrygghetsnämndens verksamhet enligt samarbetsavtalet. Grundtrygghetsnämnden har som uppgift att producera, tillhandahålla eller ordna behövliga hälso- och sjukvårdstjänster samt socialvårdstjänster och skuldrådgivning på samarbetsområdet som bildas av Lovisa och Lappträsk. Avvikande från det ovan sagda ansvarar Lappträsk kommun själv för äldreomsorgen. Individsektionen Till individsektionen väljs fem ledamöter och deras ersättare. Individsektionens ledamöter och deras ersättare ska vara ledamöter eller ersättare i grundtrygghetsnämnden. Grundtrygghetsnämnden utför valet och grundtrygghetsnämnden väljer även sektionens ordförande och vice ordförande. Individsektionen bistår grundtrygghetsnämnden och fattar beslut i frågor som inom grundtrygghetsnämndens uppgiftsområde riktar sig till individen. Äldre- och handikappråden Äldre- och handikappråden är bestående, rådgivande organ. Grundtrygghetsnämnden väljer till råden för sin mandattid högst nio ledamöter, varav fyra på förslag av lokala aktörer. Grundtrygghetsnämnden väljer ordförande och vice ordförande till råden. Bildningsnämnden Till bildningsnämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Av ledamöterna representerar sex ledamöter den finska och fem ledamöter den svenska språkgruppen. Bildningsnämnden har som uppgift att sköta och ordna tjänster i anslutning till småbarnsfostran, förskoleundervisningen, den grundläggande utbildningen, morgon- och eftermiddagsverksamheten, gymnasierna, medborgarinstituten samt till övriga uppgifter som anknyter till verksamhet inom utbildning, småbarnsfostran och undervisning. Medborgarinstituten har en direktion som är underställd bildningsnämnden. Bildningsnämndens sektioner

8 8 Stadsfullmäktige förordnar bildningsnämndens ledamöter till ledamöter i respektive sektion. Dessutom väljer stadsfullmäktige fem ledamöter och deras ersättare till bildningsnämndens finskspråkiga sektion och sex ledamöter och deras ersättare till den svenskspråkiga sektionen. Stadsfullmäktige väljer en ordförande och vice ordförande för vardera sektionen. Till bildningsnämndens vardera sektion hör dessutom en ledamot med personlig ersättare från respektive avtalskommun så som i samarbetsavtalet särskilt överenskommits. Om det är fråga om ett ärende som berör endast den egna språkgruppens läroanstalter eller utbildning, utövas bildningsnämndens beslutanderätt av vederbörande sektion. Ordförandena för bildningsnämndens sektioner berättigas delta i bildningsnämndens sammanträden med närvaro- och yttranderätt. Representanterna för samarbetskommunerna deltar i sektionernas verksamhet och beslutsfattande till de delar som överenskommits i skolavtalet. Medborgarinstitutens direktioner Till medborgarinstitutens direktioner väljs sju ledamöter och deras ersättare. Stadsfullmäktige väljer direktionerna med beaktande av den regionala täckningen. Till direktionerna väljs enligt samarbetsavtalet för instituten en ledamot och en ersättare från respektive avtalskommun. Stadsfullmäktige i Lovisa stad väljer direktionernas ordförande och avtalskommunerna väljer direktionernas vice ordförande. Kulturnämnden Till kulturnämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Kulturnämnden ansvarar för ordnandet av stadens kultur-, musei- och bibliotekstjänster. Fritidsnämnden Till fritidsnämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Fritidsnämnden ansvarar för ordnandet av stadens fritids-, idrotts- och ungdomstjänster. Ungdomsfullmäktige I staden finns ett tvåspråkigt ungdomsfullmäktige vars 15 ledamöter väljs genom val. Alla ungdomar i Lovisa stad i åldern år är berättigade att rösta och att ställa upp som kandidater. Mandatperioden är två år. Representant för ungdomsfullmäktige beviljas yttrande- och närvarorätt i stadens nämnder med undantag av revisionsnämnden och centralvalnämnden och i sådana fall då nämnderna behandlar ärenden som inte är offentliga. Ungdomsfullmäktige är ett partipolitiskt obundet rådgivande organ. Tekniska nämnden Till tekniska nämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Tekniska nämnden har som uppgift att planera stadsbilden, markanvändningen, byggnader och samhällsteknik samt att sköta byggverksamheten och underhållet.

9 9 Dessutom tillfaller tekniska nämnden stadens fastighetsbildnings- och mätningsväsende inklusive geografisk information samt förvaltningen av stadens markegendom, med undantag av åkrar, ekonomiskogar och stadens vattenområden. Tekniska nämnden sköter även de uppgifter inom befolkningsskydds- och räddningsväsendet som ankommer på kommunen och som inte genom avtal överförts till Räddningsverket i Östra Nyland. Byggnads- och miljönämnden Till byggnads- och miljönämnden väljs elva ledamöter och deras ersättare. Stadsfullmäktige i Lovisa stad väljer nio ledamöter och deras ersättare och Lappträsk kommun två. Stadsfullmäktige i Lovisa stad väljer ordförande och vice ordförande för byggnads- och miljönämnden. Byggnads- och miljönämnden är en sådan byggnadstillsynsmyndighet som avses i markanvändnings- och bygglagen och en sådan miljövårdsmyndighet som avses i lagen om kommunernas miljövårdsförvaltning. Byggnads- och miljönämnden är dessutom tillstånds- och tillsynsmyndighet i enlighet med marktäktslagen samt myndighet för campingplatser i enlighet med lagen om friluftsliv. Byggnadstillsynen och miljövården har som uppgift att ha tillsyn över och styra byggandet, skydda miljön och kulturarvet samt styra utvecklingen av den byggda miljön och naturmiljön i staden så att stadsinvånarna får en trivsam, trygg, sund och fungerande livsmiljö som samtidigt säkerställer att principerna för hållbar utveckling följs. Direktioner för affärsverk Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten Stadsstyrelsen väljer fem medlemmar och deras ersättare till Affärsverket Lovisa Vattens direktion. Stadsstyrelsen väljer bland de ordinarie medlemmarna en ordförande och en vice ordförande. En av medlemmarna och ersättarna till direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten utses bland medlemmarna i stadens ledningsgrupp. Direktionen för Affärsverket Lovisa Vatten har som uppgift att sköta de i lagen om vattentjänster föreskrivna vatten- och avloppsverksuppgifterna. Övriga verksamhetsorgan inom förvaltningsorganisationen Stadsstyrelsen kan för sin mandattid tillsätta lagstadgade, avtalsbaserade eller andra kommittéer och råd för att främja skötseln av stadens uppgifter. 4 Personalorganisationen Stadens organisation leds av stadsdirektören som är underställd stadsstyrelsen. Som stadsdirektörens ersättare fungerar i första hand förvaltningsdirektören och i andra hand ekonomidirektören. Stadsfullmäktige kan förordna en annan ersättare om ersättarskapet fortgår utan avbrott längre än två månader. Stadens organisation är följande: Allmän förvaltning och koncernförvaltning, som omfattar ekonomitjänster, förvaltningstjänster och utvecklingstjänster.

10 10 Centralerna: grundtrygghetscentralen, bildningscentralen och tekniska centralen. Med centralernas direktörer avses även förvaltningsdirektören, ekonomidirektören och utvecklingsdirektören. Affärsverk: Affärsverket Lovisa Vatten. Allmän förvaltning och koncernförvaltning indelas i ansvarsområden, enheter och uppgiftsområden. Grundtrygghetscentralen indelas i tjänster och processer. Vad som i denna förvaltningsstadga föreskrivs om ansvarsområden gäller tjänster för grundtrygghetscentralens del och vad som föreskrivs om enheter gäller processer för grundtrygghetscentralens del. Bildningscentralen indelas i ansvarsområden, enheter och uppgiftsområden. Tekniska centralen indelas i ansvarsområden, enheter och uppgiftsområden. 1. Allmän förvaltning och koncernförvaltning Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen är underställd stadsstyrelsen och stadsdirektören. Allmänna förvaltningen och koncernförvaltningen stöder och styr serviceproduktionen inom sektorerna i enlighet med en av stadsfullmäktige fastställd strategi. Förvaltningstjänster Ansvarsområdets uppgifter omfattar allmän förvaltning, kommunikation, personalförvaltning och dataförvaltning. Ansvarsområdet stöder stadsorganisationens förvaltningsverksamhet så att verksamheten är effektiv, ekonomisk och uppfyller kriterierna för god förvaltning. Förvaltningstjänsterna styr förverkligandet av stadens personalstrategi, producerar IT-tjänster och -stöd, har hand om stadens externa kommunikation och marknadsföring samt den centraliserade översättningen. Förvaltningstjänsterna erbjuder förvaltningstjänster och juridiska tjänster åt centralerna och förtroendemannaorganen samt sköter beredningen av stadsstyrelsens och stadsfullmäktiges ärenden. Ansvarsområdets uppgifter omfattar löne- och anställningsärenden, utveckling av och utbildning för personalen, arbetarskydd, samarbetsförfarande och främjande av arbetshälsa. Ansvarsområdet tillhandahåller, upprätthåller och utvecklar datateknik och telefontjänster. Dataförvaltningen har som uppgift att bistå vid tillhandahållandet, användningen och utvecklingen av operativa tillämpningar för sektorerna. Till uppgifterna hör dessutom att utveckla användningen av datateknik och program samt teknisk utveckling och underhåll av elektroniska tjänster. Ansvarsområdet koordinerar den interaktiva och öppna interna och externa kommunikationen. Ansvarsområdet stöder utvecklingen av ett gott kommunalt anseende genom kommunal marknadsföring. Ansvarsområdet leds av förvaltningsdirektören. Ekonomitjänster Ansvarsområdet har som uppgift att stöda sektorernas verksamhet och att i den uppgiften sköta ekonomiförvaltningens grundläggande tjänster, så som

11 11 bokföringen, kassaförvaltningen, redovisningen, den ekonomiska rapporteringen, koncernövervakningen, att ge anvisningar för upphandling, att behandla inköps- och försäljningsfakturor samt att sköta ekonomi- och strategiplaneringsprocessen. Ekonomitjänsterna sköter centraliserat kosthållningen och städtjänsterna. Ansvarsområdet leds av ekonomidirektören. Utvecklingstjänster Ansvarsområdet har som uppgift att koordinera och bereda områdesutvecklingen, näringsutvecklingen, närings- och turismmarknadsföringen samt stadens strategiska planering och bostadspolitik. Ansvarsområdet ansvarar även för att koordinera stadens sysselsättningsåtgärder, uppgifterna som anknyter till fiskerinäringen och det som nämnts i 3 om uppgifterna för landsbygdsnämnden. För landsbygdsväsendets del är ansvarsområdet underställt landsbygdsnämnden på sätt som senare konstateras. Ansvarsområdet leds av utvecklingsdirektören. 2. Grundtrygghetscentralen Grundtrygghetscentralen är underställd grundtrygghetsnämnden. Grundtrygghetscentralen har som uppgift det som nämnts i 3 om uppgifterna för grundtrygghetsnämnden. Grundtrygghetscentralen är också sådan hälsovårdscentral som avses i hälso- och sjukvårdslagen. Grundtrygghetscentralen leds av grundtrygghetsdirektören. Grundtrygghetscentralen producerar social- och hälsovårdstjänster enligt livscykelmodellen. Grundtrygghetscentralens ansvarsområden är förvaltning och främjande av hälsa, tjänster för barn och ungdomar, tjänster för vuxna, tjänster för seniorer samt regionala tjänster. Grundtrygghetscentralen indelas i följande tjänster (ansvarsområden) och processer: Förvaltning och främjande av hälsa som leds av grundtrygghetsdirektören. Tjänster för barn och ungdomar som leds av servicechefen för barn och unga. Ansvarsområdet indelas i följande processer: grundtjänster särskilda tjänster. Tjänster för vuxna som leds av servicechefen för vuxna. Ansvarsområdet indelas i följande processer: vård av kroniska sjukdomar vård av akuta sjukdomar socialarbete för vuxna munhälsovård. Tjänster för seniorer som leds av seniorservicechefen. Ansvarsområdet indelas i följande processer: öppna tjänster vårdboende.

12 12 Regionala tjänster som leds av grundtrygghetsdirektören i samarbete med den ledande läkaren. Ansvarsområdet indelas i följande processer: specialiserad sjukvård miljöhälsovård övriga regionala tjänster. 3. Bildningscentralen Bildningscentralen är underställd bildningsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden så som senare konstateras. Bildningscentralen har som uppgift det som nämnts i 3 om uppgifterna för bildningsnämnden, kulturnämnden och fritidsnämnden. Bildningscentralen leds av bildningsdirektören. Bildningscentralen indelas i följande ansvarsområden, enheter och uppgiftsområden: Bildningsnämnden Förvaltning och utveckling som leds av bildningsdirektören. Tjänster för småbarnsfostran som leds av chefen för småbarnsfostran. Utbildning som leds av utbildningschefen. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: förskoleundervisning grundläggande utbildning skolornas klubbverksamhet skolelevers morgon- och eftermiddagsverksamhet. Gymnasie- och yrkesutbildning som leds av bildningsdirektören. Fritt bildningsarbete som leds av bildningsdirektören. Kulturnämnden Biblioteks- och kulturväsendet som leds av chefen för biblioteks- och kulturväsendet. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: museiverksamhet biblioteksverksamhet kulturverksamhet. Fritidsnämnden Fritidsväsendet som leds av chefen för fritidsväsendet. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: förvaltning och övriga tjänster idrottsverksamhet ungdomsverksamhet. 4. Tekniska centralen Tekniska centralen är underställd tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden. Tekniska centralen har som uppgift det som nämnts i 3 om uppgifterna för tekniska nämnden och byggnads- och miljönämnden.

13 13 Tekniska centralen leds av tekniska direktören. Tekniska centralen indelas i följande ansvarsområden: Tekniska nämnden Förvaltnings-, ekonomi- och kundtjänster som leds av tekniska direktören. Stadsplaneringsavdelningen som leds av chefen för stadsplaneringsavdelningen. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: Planläggnings- och arkitektbyrån som stadsarkitekten ansvarar för. Byrån för fastighetsdata och geografisk information som stadsgeodeten ansvarar för. Byggnads- och underhållsavdelningen som leds av chefen för byggande och underhåll. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: Lokalservice som lokalchefen ansvarar för. Lokalservicen indelas i följande uppgiftsområden: förvaltning samt planerings- och byggherretjänster tjänster för skötsel och underhåll av fastigheter. Samhällsteknik som chefen för samhällsteknik ansvarar för. Samhällstekniken indelas i följande uppgiftsområden: förvaltning, planering och byggherreverksamhet trafikleder och allmänna områden parker och grönområden. Tekniska centralens depå som markbyggmästaren ansvarar för. Byggnads- och miljönämnden Byggnadstillsyn och miljövård som chefen för ansvarsområdet byggnadstillsyn och miljövård ansvarar för. Ansvarsområdet är underställt byggnads- och miljönämnden och har som uppgiftsområde det som nämnts i 3 om uppgifterna för byggnads- och miljönämnden. Ansvarsområdet indelas i följande enheter: Byggnadstillsynsenheten som ledande byggnadsinspektören ansvarar för. Miljövårdsenheten som miljövårdssekreteraren ansvarar för. 5. Affärsverk Personalorganisationen för affärsverk bestäms i instruktionerna för dem.

14 14 KAPITEL 3 LEDARSKAP 5 Ledarskap Staden leds enligt värderingarna i den strategi som stadsfullmäktige godkänt så att de målsättningar och tyngdpunkter som ställts upp i den uppnås. Utgångspunkten för personledarskap är erkännande, öppenhet och interaktion. Personalorganisationen har i uppgift att bereda ärenden och se till att besluten verkställs. Förtroendemannaorganisationen har i uppgift att fatta beslut i ärenden på föredragning av tjänsteinnehavare. Tjänstemannaledningen och förtroendemannaledningen arbetar inom sina uppgiftsområden i ett välfungerande samarbete. 6 Chefernas allmänna uppgifter Cheferna ska leda organisationen och dess verksamhet på ett resultatansvarigt sätt så att de mål som stadsfullmäktige och övriga verksamhetsorgan ställt upp uppnås. Cheferna svarar för det interna samarbetet mellan centralerna, ansvarsområdena och övriga enheter samt för kommunikation, utvecklande och de anställdas välbefinnande. 7 Ledningsgruppsarbete Stadsdirektören tillsätter ledningsgruppen, som har i uppgift att stöda stadsdirektören i behandlingen av sådana ärenden som är viktiga med tanke på stadens förvaltning och funktioner samt utvecklandet av staden. Ledningsgruppen sammanjämkar beredningsarbetet och verksamhetspolitiken i staden. Ledningsgruppen bereder ärenden som berör hela staden för beslutsfattande och sörjer för att den interna kommunikationen och samarbetet genomförs. Ledningsgruppen sammanträder regelbundet på kallelse av stadsdirektören. Vid behov kan ledningsgruppen kalla sakkunniga till sina sammanträden. Vid ledningsgruppens sammanträden uppgörs en promemoria, som ges stadsstyrelsen och stadsfullmäktige för kännedom. Direktören för en central och cheferna för centralens ansvarsområden bildar en ledningsgrupp till vilken också hör en representant för personalen. Ledningsgruppen har i uppgift att stöda direktören i behandlingen av sådana frågor, som är viktiga ur förvaltningsområdets synvinkel. Vid behov kan ledningsgrupperna kalla sakkunniga till sina sammanträden.

15 15 KAPITEL 4 VERKSAMHETSORGANENS BESLUTANDERÄTT 8 Verksamhetsorganens allmänna beslutanderätt Utöver vad som bestämts eller föreskrivits i lagstiftningen som ansluter sig till verksamhetsområdet och i de interkommunala samarbetsavtalen har verksamhetsorganen som uppgift inom sin sektor att utveckla verksamheten, ekonomin och organisationen ställa upp mål, leda och övervaka planeringen och genomförandet samt följa upp verksamhetens ändamålsenlighet och resultat bereda ärenden som tas upp till behandling i ett högre verksamhetsorgan och se till att besluten verkställs ordna informations- och diskussionsmöten för stadens invånare i aktuella ärenden som intresserar invånarna följa och övervaka de tjänsteinnehavarbeslut som de tjänsteinnehavare som lyder under verksamhetsorganet fattat besluta om regelbundna öppettider för de verksamhetsställen som är i verksamhetsorganets besittning besluta om överlåtelse av lokaler, områden, utrustning och redskap som är i verksamhetsorganets besittning för annan användning för en tid som är längre än ett år besluta om fördelning av understöd inom sitt verksamhetsområde inom ramen för budgeten besluta om att tillsätta en kommitté för skötsel av en bestämd uppgift inom sitt verksamhetsområde godkänna för egen del verksamhetsmålen i ekonomiplanen arbetsprogrammen och verksamhetsberättelserna för ansvarsområdena avtalen inom ramen för de anvisningar som utfärdats och de anslag som beviljats nämnden, om inte avtalet till sin betydelse hör till stadsfullmäktiges/ stadsstyrelsens befogenheter avgifter och taxor enligt de principer som stadsfullmäktige godkänt om inte av lag annat följer användning av anslagsandelen enligt den bindande nivån för nämnden sådana framställningar, utlåtanden och utredningar som hör till verksamhetsorganets sektor och som görs för staten, avtalskommunerna eller andra myndigheter och som inte är av mer allmän betydelse för staden och som inte delegerats åt tjänsteinnehavare vidaredelegering av beslutanderätten till en tjänsteinnehavare eller arbetstagare som är underställd nämnden. 9 Stadsstyrelsens beslutanderätt Stadsstyrelsens befogenheter och allmänna uppgifter bestäms i kommunallagen. Stadsstyrelsen beslutar om att avge förklaring med anledning av besvär över ett beslut av stadsfullmäktige, om stadsstyrelsen anser sig kunna godta slutresultatet av stadsfullmäktiges beslut beslutar om uthyrning av byggnader i stadens ägo, om inte i förvaltningsstadgan annat bestäms

16 16 beslutar om försäljning och byte av fast egendom eller andra bestående aktiva i balansräkningen, när stadsfullmäktige fastställt de allmänna principer som iakttas vid försäljning och när priset, bytesvärdet eller ersättningen inte överskrider euro om inte beslutanderätten delegerats till annat verksamhetsorgan eller annan tjänsteinnehavare genom denna förvaltningsstadga beslutar inom ramen för anslagen i budgeten om köp av fast egendom eller andra bestående aktiva i balansräkningen beslutar om att nyttja förköpsrätt beslutar om att bevilja anstånd för avtalsenlig byggtid, om avtalet har godkänts i stadsfullmäktige eller i stadsstyrelsen beslutar om bygguppmaning enligt 97 i markanvändnings- och bygglagen och om förteckningar som förs över dem beslutar om framläggande av detaljplaneförslag som har betydande verkningar beslutar om att söka ändring i förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som avses i 191 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om att anföra besvär över separat tomtindelning som avses i 194 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om framställning enligt 5 2 momentet i lagen om skyddande av byggnadsarvet för skydd av byggnad eller enligt 7 i samma lag om att avge utlåtande i skyddsärenden godkänner markanvändningsavtal (91 b i markanvändnings- och bygglagen) och beslutar om att fastställa utvecklingskostnadsersättning (91 c i markanvändnings- och bygglagen) beslutar om att ansöka inlösningstillstånd i en situation som motsvarar 100 i markanvändnings- och bygglagen beslutar om försäkring av stadens personal och egendom beslutar om att bevilja lättnad eller befrielse åt en tjänsteinnehavare eller en arbetstagare som är anställd av staden från skyldighet att ersätta de skador som åsamkats staden, dock inte om vederbörande är redovisningsskyldig enligt 75 i kommunallagen eller om skadan orsakats av uppsåtlighet eller grovt vållande beslutar om att söka arv och om att ta emot åt staden anförtrott statligt arv samt utfärdar behövliga föreskrifter om skötseln och användningen av de medel som testamenterats eller donerats till staden, om inte i testamente eller gåvobrev annorlunda bestämts eller stadsfullmäktige annat beslutat beslutar om att utfärda anvisningar för upphandling och information samt övriga anvisningar som gäller förvaltningen gemensamt om inte uppgiften att utfärda anvisningarna genom denna förvaltningsstadga påförts något annat verksamhetsorgan beslutar om understöd som beviljas andra än de samfund som hör till centralernas verksamhetsområde om inte uppgiften genom denna stadga delegerats till en tjänsteinnehavare beslutar om att bevilja understöd och sponsoreringsbidrag för kommunikation och marknadsföring när beloppet överskrider euro beslutar om att godkänna andra avtal än de som hör till nämndernas verksamhetsområde om inte avtalet till sin betydelse hör till stadsfullmäktiges befogenheter beslutar om anvisningar, instruktioner och andra regler gällande personalen samt om ärenden som anknyter till rekommendationsavtal ser till i samråd med stadens arbetarskyddsorgan att stadens arbetarskyddsverksamhet, samarbetsförfarande och företagshälsovård ordnas för förhandlingar via representanter som den utsett

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN. Träder i kraft 1.1.2009 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna... 1 FÖRTROENDEORGANISATIONEN...

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Kommunstyrelsens förslag 2.9.2008 FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR SIBBO KOMMUN Träder i kraft 1.1.2009 Innehållsförteckning ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 1 1 Hur förvaltningsstadgan tillämpas och de kommunala instruktionerna...

Läs mer

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN

FÖRVALTNINGSSTADGA KORSHOLMS KOMMUN www.korsholm.fi www.mustasaari.fi KORSHOLMS KOMMUN GODKÄND AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 9.6.2014 TRÄDER I KRAFT 1.8.2014 FÖR KORSHOLMS KOMMUN Sida INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KAPITEL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde

Läs mer

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem

1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem FÖRVALTNINGSSTADGA I KAPITLET ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Innehållet i förvaltningsstadgans bestämmelser och tillämpningen av dem I förvaltningsstadgan ingår förutom vad som bestäms i lag och HNS grundavtal

Läs mer

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna

INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE. Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012. 1 Stadsstyrelsen och sektionerna INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE INSTRUKTION FÖR ESBO STADSSTYRELSE Fullmäktige 14.11.2011 Gäller från 1.1.2012 Förslag stadsstyrelsen 26.11.2012 1 Stadsstyrelsen och sektionerna 1 Stadsstyrelsen och

Läs mer

Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Lovisa stad. Allmän anvisning för intern kontroll

Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Lovisa stad. Allmän anvisning för intern kontroll Intern kontroll som en del av god förvaltnings- och ledningssed i Allmän anvisning för intern kontroll 16.9.2013 STADSSTYRELSEN 9.10.2013 STADSFULLMÄKTIGE ANVISNING FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012

ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL. Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Godkänd av Stadsfullmäktige 75 22.10.2012 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ALLMÄNT... 4 1.1 Stadens kontrollsystem... 4 1.1.1 Extern kontroll... 4 1.1.2 Intern kontroll... 4 1.2

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2009 Utgiven i Helsingfors den 31 december 2009 Nr 1827 1832 INNEHÅLL Nr Sidan 1827 Statsrådets förordning om ändring av förordningen om miljöministeriet... 7555 1828 Statsrådets

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Utkast 6.5.2014 Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagstiftning som gäller omorganisering av Forststyrelsen PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås att det stiftas

Läs mer

LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Lojo stadsfullmäktige 10.6.2015 Innehållsförteckning 1 ALLMÄNT 4 1.1 Stadens kontrollsystem 4 1.2 Extern kontroll 4 1.3 Intern kontroll 5 1.4

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. 1 EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 27.1.2014. Instruktionen träder i kraft 1.2.2014. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT

UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT UTREDNING OM SAMMANSLAGNING AV LOVISA OCH LAPPTRÄSK UTKAST TILL MELLANRAPPORT Risto Nieminen 29.7.2014 2 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND TILL UTREDNINGEN... 3 1.2 GENOMFÖRANDE AV UTREDNINGEN...

Läs mer

LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige 16.12.2010 BUDGET OCH EKONOMIPLAN

LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige 16.12.2010 BUDGET OCH EKONOMIPLAN 0 LOVISA STAD godkänd av stadsfullmäktige 16.12.2010 BUDGET OCH EKONOMIPLAN 2 0 1 1 2 0 1 3 INTERNETVERSION 1 Stadsdirektörens översikt 1 2 Budgetsammandrag 2 3 Utgångspunkter för ekonomin 7 4 Lovisa-koncernen

Läs mer

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 1 (13) TILLÄMPNING AV KOMMUNALLAGENS BESTÄMMELSER OM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING Rekommendation Kommunförbundet Sari Korento Marja-Liisa Ylitalo 2 (13) Innehåll 1 Inledning... 3 2 Kommunallagens

Läs mer

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde

Ekonomistadga för Helsingfors universitet. Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011. 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER. Tillämpningsområde Ekonomistadga för Helsingfors universitet Godkänd av högskolans styrelse 19.12.2011 1 kap. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Tillämpningsområde Ekonomistadgan för Helsingfors universitet definierar förutsättningarna

Läs mer

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä

kommuninvånarna Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä MeDdelande till kommuninvånarna om en eventuell kommunsammanslagning av Sjundeå kommun, Nummi-Pusula kommun och Lojo stad 1.1.2013. Meddelande om en rådgivande folkomröstning Käännä Bästa sjundeåbo Med

Läs mer

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163

BESLUTSUNDERLAG. Ärende. Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243. Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 BESLUTSUNDERLAG Datum 2015-03-16 Sida 1(2) Kommunstyrelsen Ärende Motion om utomhusgym Dnr 2014-000243 Medborgarförslag om utomhusgym i Jonslund Dnr 2014-000163 Revidering av kommunfullmäktiges arbetsordning

Läs mer

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde 1(17) Reglemente för kommunstyrelsen För kommunstyrelsen och dess verksamhet ska följande gälla i anslutning till kommunallagen och föreskrift i annan berörd speciallagstiftning. 1. Kommunstyrelsens verksamhetsområde

Läs mer

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007

VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 VANDA STADS UTVÄRDERINGSBERÄTTELSE 2007 Sammandrag av revisionsnämndens utvärderingar Revisionsnämnden 5.5.2008 VANDA STADS UT VÄRDERINGSBERÄT TELSE 2007 SAMMANDRAG 1 För att uppnå stadens strategiska

Läs mer

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen.

Stadens ekonomiförvaltning leds och övervakas av stadsstyrelsen. EKONOMISTADGA FÖR VANDA STAD Godkänd av stadsfullmäktige den 26 april 2010. Stadgan träder i kraft 1.5.2010. I kap. Allmänna bestämmelser 1 Bestämmelser som ska iakttas i ekonomiförvaltningen I stadens

Läs mer

Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten

Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten Bilaga 4. Avtal för ordnande av miljö- och hälsoskyddet i kommunerna i Mellersta Österbotten 1. Avtalsparter Parter i detta samarbetsavtal är Karleby och Kannus stad samt Halso, Kaustby, Kronoby, Lestijärvi,

Läs mer

Reglemente för kommunstyrelsen

Reglemente för kommunstyrelsen Reglemente för kommunstyrelsen Utöver vad som föreskrivs i lagar, förordningar och statliga myndigheters föreskrifter gäller för kommunstyrelsen bestämmelserna i detta reglemente. Begreppet nämnd innefattar

Läs mer

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen.

Den interna tillsynen är ett hjälpmedel vid ledningen av verksamheten. Landskapsstyrelsen ansvarar för ordnandet av den interna tillsynen. INTERN TILLSYN VID ÖSTERBOTTENS FÖRBUND 1. Bestämmelser i instruktioner Enligt 1 i revisionsstadgan för Österbottens förbund ordnas tillsynen av samkommunens förvaltning och ekonomi så att den externa

Läs mer

VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25. Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga

VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25. Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25 Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150) ekonomistadga JUSTITIEMINISTERIETS VERKSAMHET OCH FÖRVALTNING 2006:25 Justitieministeriets och rättsväsendets (TV 150)

Läs mer

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder.

1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente för kommunens samtliga nämnder. 003-11 1 GEMENSAMT REGLEMENTE FÖR NÄMNDER I NYNÄSHAMNS KOMMUN Antaget av kommunfullmäktige den 11 mars 2015, 19. Inledande bestämmelser 1 Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna

Läs mer

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap.

Lag. Lagförslag. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 1 kap. 120 Lagförslag 1. I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: Lag om ordnandet av social- och hälsovården 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 Lagens syfte Syftet med denna lag är att 1) främja och upprätthålla

Läs mer

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL Regeringens proposition till riksdagen med förslag till kommunallag och vissa lagar som har samband med den PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL I propositionen föreslås det att det stiftas en ny kommunallag,

Läs mer

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning.

Med övriga kommuner kan samkommunen ingå avtal om skötsel av frivilliga uppgifter mot full ersättning. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND POHJANMAAN LIITTO GRUNDAVTAL I ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Namn och hemort Samkommunens namn är Samkommunen för Österbottens förbund. Namnet kan även användas i formen Österbottens förbund.

Läs mer

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016

STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 STADEN JAKOBSTAD BUDGET 2014 OCH EKONOMIPLAN 2014-2016 Godkänd i stadsfullmäktige 9.12.2013 0 INNEHÅLL INLEDNING... 2 ANSLAG PÅ NÄMNDNIVÅ... 9 RESULTATRÄKNING... 10 FINANSIERINGSKALKYL... 12 STADSFULLMÄKTIGE,

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Godkänt av kommunstyrelsen den 28 januari 2002. Senast ändrat av kommunstyrelsen den 5 maj 2015. 1 Innehåll 1.Inledning... 4 2. Definitioner, målsättningar och programmets uppföljning...

Läs mer