Du håller därför i din hand den första utgåvan av Svenska Sportdykarförbundets Utvecklingsplan för UV-rugby.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du håller därför i din hand den första utgåvan av Svenska Sportdykarförbundets Utvecklingsplan för UV-rugby."

Transkript

1 UTVECKLINGSPLAN FÖR SVENSK UV-RUGBY 2010

2

3 Farsta 7 mars 2010 Svenska Sportdykarförbundets UV-rugbykommitté har tillsatt en Utvecklingsgrupp med ambition att i projektform utveckla och systematisera det sätt som Svenska Sportdykarförbundet, genom UV-rugbykommittén, bedriver sin UV-rugbyverksamhet. Projektet benämns UV-rugby på djupet och syftar ytterst till att skapa en verksamhet där barn och ungdoms-, motions- och elitverksamheten bildar en helhet. Alla, oavsett ambitionsnivå, ska uppfatta att den verksamhet som bedrivs är professionell och medger såväl lek som elitsatsning. Specialförbund som deltar i OS får stöd i dessa frågor av SOK (Svenska Olympiska Kommittén) och övriga specialförbund, däribland Svenska Sportdykarförbundet, av Riksidrottsförbundets Elitstöd (RF Elitstöd). Mot bakgrund av detta har Utvecklingsgruppen sökt, och även beviljats, stöd från RF Elitstöd. En förutsättning för att även fortsättningsvis erhålla detta stöd är att en Utvecklingsplan utarbetas. Du håller därför i din hand den första utgåvan av Svenska Sportdykarförbundets Utvecklingsplan för UV-rugby. Inledningsvis ges en övergripande presentation av Svenska Sportdykarförbundet och UV-rugby. Därefter presenteras, område för område, den verksamhet som i dagsläget bedrivs. I anslutning till varje område presenteras vidare även ett antal konkreta Utvecklingsåtgärder. Det är nu Svenska Sportdykarförbundets ambition att fortlöpande, inom ramen för tillgängliga resurser, inarbeta dessa Utvecklingsåtgärder i vår verksamhet. Lars Gustafsson Svenska Sportdykarförbundets ordförande Fredrik Åström UV-rugbykommitténs ordförande

4

5 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G OM SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET... 2 OM UNDERVATTENSRUGBY... 3 SSDF:S VISION OCH MÅL... 4 IDROTTEN INOM CMAS OCH SSDF... 6 SVENSK UV-RUGBYS MÅLSÄTTNINGAR... 8 UV-RUGBYKOMMITTÈN UTVECKLINGSGRUPPEN INTERNATIONELL VERKSAMHET RESURSER OCH SPONSORER BREDDVERKSAMHET & NYREKRYTERING DOMARE OCH REGLER DAMVERKSAMHET HERRVERKSAMHET BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET SERIESPEL OCH SM-SLUTSPEL PUBLIC RELATIONS (PR) LANDSLAG OCH ELITVERKSAMHET UTBILDNINGAR UTBILDNINGSMATERIAL KAPACITETSPROFIL KRAVANALYS OCH UTVECKLINGSTRAPPA TRÄNINGSKONCEPT TRÄNARKOMPETENS ATT STUDERA OCH SPELA UV-RUGBY VERKSAMHETSSÄKERHET ANTIDOPING OCH DROGER KVALITETSSÄKRING Sida 1

6 O M S V E N S K A S P O R T D Y K A R F Ö R B U N D E T Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) bildades redan 1958 och har sedan dess växt till en stor organisation inom svensk idrott. SSDF ingår som ett specialförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och är Sveriges enda icke-kommersiella medlemsorganisation för sportdykare. SSDF består idag av ca: medlemmar i omkring 170 lokala föreningar. Internationellt är SSDF anslutet till CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), en världsomspännande organisation för sportdykare, med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen. Därtill har SSDF ett starkt samarbete med sportdykarförbunden i de andra nordiska länderna - inte minst när det gäller internationella frågor. SSDF:s viktigaste uppgift är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Det innebär bland annat att utveckla utbildning och säkerhet så långt som möjligt. SSDF stimulerar ledarutbildning och arbetar för att bredda både motions- och tävlingsidrott, barnoch ungdomsverksamhet samt jämställd idrott (andelen kvinnor/flickor i förbundet ökar, även om män/pojkar utgör största andelen). Precis som andra idrottsorganisationer utför många medlemmar ett omfattande ideellt arbete på sin fritid. En så stor organisation kräver dock en dagligen fungerande administration. Förbundet har därför ett kansli med idag tre anställda. Det nationella förbundet samordnar och håller kontakten med klubbar och enskilda medlemmar samt distribuerar information och rapporter. Som medlem i en SSDF-klubb erhåller medlemmen också information genom medlemstidningen Sportdykaren (utkommer 5-6 ggr/år) och genom förbundets hemsida på internet (www.ssdf.se). Sida 2

7 O M U N D E R V A T T E N S R U G B Y Undervattensrugby (UV-rugby) är ett lagbollspel som utövas under ytan i 3,5-5 m djupa bassänger. Spelarna är utrustade med blå resp. vita mössor/baddräkter, cyklop, snorkel och fenor. Spelet går ut på att placera en saltlösningsfylld boll i motståndarlagets korg som är placerad på bassängens botten. Varje lag består av en trupp på 15 spelare, varav 12 spelare deltar i en match och av vilka 6 samtidigt finns i bassängen. Den effektiva speltiden är 2 x 15 minuter. Då en stor del av spelet äger rum under ytan sker spelarbyten regelbundet med några få minuters mellanrum. Tre domare dömer en match varav två befinner sig i vattnet och en på land. Några av de viktigare spelreglerna är att slag, sparkar och stryptag är förbjudna. Det är också förbjudet att attackera en motspelares utrustning. Bollen får inte spelas ovanför vattenytan. Domaren kan bland annat utdöma friboll, utvisning och straff. Grenen, då kallad UV-polo, kom till Sverige i slutet av 1960-talet och idag bedrivs seriespel och breddverksamhet för såväl herrar, damer som juniorer. Sporten har SM-status sedan 1974 (herrar) respektive 1999 (damer). Sverige är internationellt mycket framstående och har landslag för herrar, damer och juniorer. Foto: Andreas Höglund Sida 3

8 S S D F :S V I S I O N O C H M Å L SSDF:s nedanstående vision och mål är under omarbetande av en genom förbundet särskilt tillsatt arbetsgrupp. Vision Mål SSDF skall vara det naturliga valet för alla som är intresserade av sportdykning. SSDF:s medlemmar och föreningar skall känna aktivt stöd, säkerhet och professionalism i Svenska Sportdykarförbundet. SSDF skall ha attraktiva utbildningar. SSDF skall ha fler aktiva instruktörer. Det ska vara enkelt och kul att driva en förening inom SSDF. SSDF:s varumärke och verksamhet skall förekomma och i alla sammanhang där de bör synas SSDF ska erbjuda medlemmarna ett gediget utbud av fördelar och tjänster som gör det attraktivt att vara medlem. SSDF skall öka bredden på ungdoms- och tävlingsverksamheten. SSDF:s viktigaste målgrupper är (ej i prioritetsordning): Ungdomar Instruktörer, funktionärer och ledare Klubbar Sida 4

9 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r I syfte att i även inkludera RF:s elitsatsningar ska SSDF:s Vision och mål utökas så att även idrottsliga nationella och internationella toppresultat inkluderas. Detta står dock inte i motsats till breddverksamhet eftersom en väl fungerande breddverksamhet är en förutsättning för nationella och internationella toppresultat. I syfte att bedriva en verksamhet inom SSDF som överensstämmer med RF:s idé, ska den arbetsgrupp som omarbetar förbundets vision och mål i sitt arbete beakta den verksamhetsidé och de riktlinjer som Riksidrottsförbundet fastställt i dokumentet Idrotten vill. I syfte framhäva det idrottsliga inslaget i förbundet ska det förtydligas att även tränare ingår i den av förbundet prioriterade målgruppen instruktörer. I syfte att förtydliga innebörden av förbundets målsättningar ska det förtydligas att även barn ingår i den av förbundet prioriterade målgruppen ungdomar. I syfte att förtydliga förbundets mål ska förbundets målsättningar kompletteras med att tävlingsformer ska erbjudas på alla nivåer. Foto: Fredrik Åström Sida 5

10 I D R O T T E N I N O M C M A S O C H S S D F Inom CMAS bedrivs ett flertal grenar i tävlingsform. Dessa är fensim, UV-rugby, UV-foto, UVorientering, UV-hockey, UV-jakt och fridykning. Av dessa tävlas det inom SSDF enbart inom fensim, UV-rugby och UV-foto och landslag finns för UV-rugby och UV-foto. SSDF är ett förbund med två mycket skilda verksamheter som avseende medlemmar domineras av de som är intresserade av sportdykning. Den andra delen utgörs av de medlemmar som inom ramen för förbundet utövar sin idrott. Mot bakgrund av detta bedrivs ett intensivt arbete med att forma en helhet och därmed uppfattas som ett förbund. De tre anställda på kansliet stödjer administrativt UV-rugbykommittén i dess arbete. Dock arbetar ingen professionellt med utveckling av elitidrotten inom förbundet. Avseende UV-rugby sker detta arbete istället på ideell basis i UV-rugbykommittén, UV-rugbyns utvecklingsgrupp samt av landslagens förbundskaptener. UV-rugbykommittén har, likt öviga kommittéer, vidare en utpekad kontaktperson i förbundsstyrelsen som fungerar som länk mellan styrelsen och kommittén. Protestärenden inom UV-rugby behandlas av UV-rugbykommitténs proteskommitté. Beslut kan därefter överklagas till SSDF:s Bestraffningsorgan. Foto: Ingvar Eliasson Sida 6

11 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r För att skapa en nära kontakt, förståelse och gott samarbete mellan SSDF styrelse och UVrugbyutövarna inom förbundet bör UV-rugbykommitténs kontaktperson i styrelsen vara verksam inom sporten. Då styrelsens sammansättning beslutas av förbundsmötet, kan detta dock enbart utgöra en inriktning för valberedningens arbete. För att säkerställa en kontinuerlig och målinriktad utveckling av elitidrotten inom SSDF ska kompetens inom idrottsutveckling vara meriterande vid eventuell framtida nyanställning av kanslipersonal. Detta ska på sikt resultera i tillsättandet av en sportchef. I syfte att skapa goda förutsättningar för välgrundade beslut ska riktlinjerna för sammansättning av SSDF:s Bestraffningsorgan förtydligas så att en UV-rugbykunnig person alltid finns med då UV-rugbyrelaterade frågor behandlas. Foto: Fredrik Åström Sida 7

12 S V E N S K U V - R U G B Y S M Å L S Ä T T N I N G A R SSDF:s för UV-rugby centralt beslutade målsättningar är: Att öka antalet aktiviteter för ungdomar. Att genomföra seriespel. Att arrangera SM för herrar, damer och juniorer (yngre och äldre). Att rekrytera och utbilda fler spelare, funktionärer och domare. Att delta med landslag i NM, EM och VM, för juniorer såväl som seniorer. Att fortsätta arbetet med att ta fram ett utbildningsmaterial. Att utveckla samarbetet med RF:s Elitidrottscentrum. Foto: Fredrik Åström Sida 8

13 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r Svensk UV-rugbys målsättningar ska omarbetas så att resultatet från Utvecklingshelgen 2009 omhändertas. De reviderade målsättningarnas ska fastställas av SSDF:s styrelse. I samband med detta ska målsättningarna kompletteras: o så att även idrottsliga nationella och internationella toppresultat inkluderas. o... med att tävlingsformer ska erbjudas på alla nivåer. o med att en jämställd idrott ska eftersträvas. Foto: Fredrik Åström Sida 9

14 U V - R U G B Y K O M M I T T È N UV-rugbykommittén har organiserat sig i en ordförande och därunder ett antal verksamhetsgrenar. Ansvarig för respektive område är främst verksamhetsgrenledarna, men samarbete sker även mellan grenarna. Verksamhetsgrenarna är: Bredd Dam Domare Herr Junior PR och sponsring UV-rugbykommittén har två fysiska sammanträden och två telefonmöten per år. Det viktigaste mötet hålls i slutet av säsongen, vanligtvis i maj/juni i Stockholm. Vid det mötet samlas kommittémedlemmarna fysiskt till en konferens för att summera den gångna säsongen och planera för nästa. Ytterligare ett fysiskt möte med hela kommittén hålls vanligtvis i december i samband med Felix Cup i Göteborg. Utöver detta hålls ett antal telefonmöten. Telefonmötena bidrar till att hålla nere kostnaderna för kommittémötena. Det är dock viktigt för ett bra arbete att kommittén möts fysiskt minst två gånger om året. Utöver kommittémötena möts kommitténs medlemmar även regelbundet i samband med aktiviteter som seriespel, lägerverksamhet, utbildningar och cupspel. UV-rugbykommitténs arbetsplan följer kalendern på hemsidan och den åtgärdslista som bifogas alla kommittémötesprotokoll. Vidare genomförs fortlöpande förbundsrelaterad verksamhet såsom budgetering och ekonomisk uppföljning. Tätt kopplat till UV-rugbykommittén finns en Utvecklingsgrupp. Denna har som sin främsta uppgift att utveckla och systematisera det sätt vilket SSDF, genom UV-rugbykommittén, bedriver sin verksamhet. UV-rugbykommittén har historiskt haft väldigt låga omkostnader för möten. Detta är ett resultat av att kommittémöten genomförts i samband med cuper och hemma hos kommittémedlemmar. Allt för att efterstäva minimala kostnader för resor, kost och logi. Syfte med detta har varit att istället använda pengarna till verksamhet för de aktiva såsom läger. Förbundet har en jämställdhetsplan som ska efterlevas av respektive kommitté. UV-rugbykommittén har under senaste åren haft en negativ utveckling avseende antalet vakanser, varför den i dagslaget enbart består utav fyra medlemmar. Sida 10

15 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r I syfte att erhålla förbättrade arbetsformer ska ett förslag till reviderad sammansättning för UVrugbykommittén och dess närstående funktioner utarbetas. Följande frågor ska beaktas under framtagandet av förslaget: o Ska kommittén enbart ha en landslagsansvarig? o Ska UV-rugby även i framtiden ha en särskild utvecklingsgrupp? o Ska sponsring ingå i nuvarande PR-ansvarigs ansvarsområde? o Ska en utbildningsansvarig ingå i kommittén? o Ska en kassör ingå i kommittén? o Vem ansvarar för att fortlöpande dokumentera sportens historia? o Behövs en webgrupp även i framtiden? För att underlätta för nya individer att engagera sig ska en arbetsbeskrivning för den nya UVrugbykommittén och dess närstående funktioner utarbetas. För att visa uppskattning för berömvärda insatser ska UV-rugbykommittén inarbeta i sina rutiner att årligen nominera aktuella individer för SSDF:s förtjänsttecken. I syfte att sprida ansvarsfördelningen mellan olika klubbar samt underlätta rekrytering ska de föreningar som önskar delta i seriespel även nominera individer som står till förfogande för förtroendeuppdrag inom SSDF. För att öka enskilda föreningars delaktighet i UV-rugbyn ska en UV-rugbyriksdag införas 2:a kvartalet varje år. Vid denna ska förtroendevalda utses på två år. För att förbättra möjligheterna att intressera individer att engagera sig ideellt ska villkoren för de förtroendevalda förbättras. För att följa upp Utvecklingsplanen ska UV-rugbykommitténs arbetsplan bestå utav: o Löpande verksamhet enligt kalendern på hemsidan. o En åtgärdslista innefattande bl.a. utvecklingsåtgärderna från Utvecklingsplanen. Denna ska fortlöpande uppdateras och nya punkter ska bevakas för inarbetande i nästkommande Utvecklingsplaner. o Förbundsrelaterad verksamhet såsom budgetering och ekonomisk uppföljning. Sida 11

16 U T V E C K L I N G S G R U P P E N UV-rugbykommitténs Utvecklingsgrupp är ingen egen verksamhetsgren utan drivs i projektform. Projektet syftar till att utveckla och systematisera det sätt på vilket SSDF, genom UVrugbykommittén, bedriver sin verksamhet. Projektet benämns UV-rugby på djupet. Utvecklingsgruppens verksamhet bedrivs med stöd från Riksidrottsförbundets Elitidrottscentrum (RF EIC) på Bosön samt Idrottslyftet. Ytterst syftar projektet till att skapa en verksamhet där barn och ungdoms-, motions- och elitverksamheten bildar en helhet. Alla, oavsett ambitionsnivå, ska uppfatta att den verksamhet som bedrivs är professionell och medger såväl lek som elitsatsning. Utvecklingsgruppen består för närvarandet av tre personer. Bland de frågors som drivs av Utvecklingsgruppen märks: Utarbetar en Utvecklingsplan för svensk UV-rugby med alla dess beståndsdelar såsom exempelvis kapacitetsprofil, utvecklingstrappa och utbildningsfrågor. Redovisar erfarenheter till UV-rugbykommittén i syfte att vid behov förändra det sätt på vilket verksamheten bedrivs. Utbildar spelare och ledare i RF EIC regi. Deltar vid RF:s nätverksträffar. Sida 12

17 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r I syfte att tydliggöra det utvecklingsarbete som bedrivs inom SSDF avseende svensk UV-rugby, ska en logotyp för projektet UV-rugby på djupet utarbetas. Logotypen ska kunna användas i alla sammanhang där projektet har bidragit till förändring. Foto: Fredrik Åström Sida 13

18 INTERNATIONELL VERKSAMHET Internationellt är Svenska Sportdykarförbundet medlem i CMAS (Conféderation Mondiale des Activités Subaquatiques), CMAS Europe samt EUF (European Underwater Federation). Internationella kommittén inom SSDF ansvarar för förbundets kontakter med CMAS och EUF och deltar som representanter vid möten arrangerade av dessa organisationer. Dessutom skall kommittén bistå SSDF:s övriga kommittéer, häribland UV-rugbykommittén, vid internationella kontakter och frågor. Generellt uppfattas CMAS organisation och styrelsesätt som oerhört omodernt. För idrotten inom CMAS har detta tagit sig uttryck bland annat genom att de ledande länderna inom UV-hockey inte längre deltar i det VM som arrangeras av CMAS. På förbundsnivå bedrivs därför ett intensivt arbete och omfattande lobbying för att få till stånd en förändring. Därtill har SSDF ett starkt samarbete med sportdykarförbunden i de andra nordiska länderna - inte minst när det gäller internationella frågor. Som ett led i detta genomförs regelbundet Nordiska ordförandemöten. CMAS UV-rugby commission sorterar under CMAS Sport Committee och har fem medlemmar under ledning av danske Sören Neubert. CMAS UV-rugby commission har i praktiken mycket begränsade beslutsmandat, varför den huvudsakliga uppgiften är att skapa samsyn i viktiga frågor mellan CMAS UV-rugbyspelande medlemsländer. Genom att Manuel Tito de Morais sedan 2009 är invald som Chief referee i CMAS UV-rugby commission förutses en ökad möjlighet att påverka sportens fortsatta utveckling. Svenska Sportdykarförbundets internationella representanter är: Gunnar Järvholm - CMAS Executive Bureau samt medlem CMAS Youth Commission Linda Nilsson - President CMAS Youth Commission Manuel Tito de Morais - Medlem CMAS UW Rugby Commission Lars Gustafsson - Medlem CMAS UW Photo Commission Vid Nordiska Mästerskap träffas ordföranden för de fyra nordiska UV-rugbykommittéerna för att framför allt planera kommande nordiska mästerskap, men även andra angelägna frågor behandlas. Med anledning av att NM sedan 2006 enbart arrangeras vartannat år, har kontinuiteten i dessa nordiska UV-rugbymöten försämrats. Sida 14

19 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r Internationellt ska förbundet prioritera följande UV-rugbyrelaterade frågor: o Av ekonomiska, organisatoriska och sportsliga skäl ska förbundet internationellt verka för en återgång till det gamla mästerskapsystemet för seniorer innebärandes 4- årscykler av: År 1: NM, År 2: (NM &) EM År 3: NM År 4: (NM &) VM o För att erhålla kontinuitet, internationella sportsliga fördelar och goda introduktionsmöjligheter för nya spelare ska förbundet internationellt verka för en återgång till att senior-nm arrangeras varje år. o För att erhålla en balans mellan ekonomiska, sportsliga och PR-mässiga faktorer ska förbundet verka för att VM i UV-rugby genomförs i samband med CMAS WC enbart under förutsättning att två länder från den arrangerande kontinenten deltar i mästerskapet. o I syfte att underlätta framtida planering ska förbundet föreslå de övriga nordiska förbunden att ett policybeslut fattas kring hur förbunden ställer sig till ett eventuellt deltagande i ett av CMAS arrangerat Europeiskt mästerskap för juniorer utanför norden. Ett förslag från nordiska UV-rugbymötet 2010 är att EM genomförs vartannat och J21 Nordic cup övriga år. o I syfte att ge J21 Nordic cup högre status och säkerställa kontinuitet ska förbundet verka för att CMAS Europée ger J21 Nordic cup officiell EM-status. I syfte att kunna påverka sportens fortsatta internationella utveckling ska Sverige aktivt verka för att ständigt ha en representant i CMAS UV-rugby commission. För att undvika allt för stora arbetsbelastningar och individberoenden ska Sveriges representant i CMAS UV-rugby commission inte vara medlem i UV-rugbykommittén. För att erhålla en enad svensk syn på sportens internationella utveckling ska Sveriges representant i CMAS UV-rugby commission kallas till UV-rugbykommitténs möten. För att erhålla bättre kontinuitet ska det nordiska UV-rugbymötet genomföras som telefonmöte de år som inte senior-nm spelas. Sida 15

20 R E S U R S E R O C H S P O N S O R E R Svensk UV-rugbys ekonomiska resurser erhålls främst från SSDF baserat på förbundets SF-stöd och de intäkter som medlemsavgiften genererar. Vidare erhåller UV-rugbykommittén stöd från RF Elitstöd samt i vissa fall även Idrottslyftet. Det har under senare år märkts av en tydlig reducering av tillgängliga ekonomiska resurser vilket framförallt medfört en ökad grad av egenfinansiering av de aktiva. Det finns nu en förhoppning om att det förstärkta Elitstödet ska kunna bidra till att denna trend vänds. SSDF har sedan 2009 en fastställd policy för reseersättningar och avgifter vilken reglerar vad det ska kosta per individ att delta vid exempelvis internationella mästerskap och förbundsaktiviteter. Det beviljade stödet från RF Elitstöd omfattar kompetens och resursstöd, utbildningsplatser, ekonomiskt stöd samt tillgång till RF gemensam utveckling. För att finansiera de resor som detta innebär har UV-rugbykommittén beviljats medel från Idrottslyftet. Allt arbete inom kommittén och landslagen sker på ideell basis med visst administrativt stöd från kansliet. UV-rugbykommittén har i dagsläget inget utvecklat samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Sponsorer hanteras av UV-rugbykommitténs PR-gren. SSDF har historiskt sett enbart i mycket begränsad omfattning knutit sponsoravtal syftande till att främja förbundets idrottare. I UV-rugbyns fall har detta istället hanterats av UV-rugbykommittén där samlade insatser har gjorts i samband med större mästerskap. Det största sponsoravtal som träffats var inför CMAS WC 2007 då Saab Underwater Systems AB tecknade ett avtal med SSDF innebärande att de blev huvudsponsor för dam- och herrlandslaget. Till följd av lågkonjunkturen så förlängdes inte avtalet som tänkt SSDF har sedan 2009 en individ utsedd som centralt ska utveckla förbundet i marknadsförings- och sponsorhänseende. Avseende materiella resurser har sporten vissa problem då marknaden är för liten för leverantörer att ta fram specialiserade utrustningar. Sporten är därför beroende av ett fåtal leverantörer för leveranser av exempelvis mössor, korgar och bollar. För signal-utrustningar och korgar finns ingen leverantör, utan detta byggs av varje enskild klubb. Sida 16

21 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r För att säkerställa ett fortsatt fruktsamt utvecklingsarbete ska en strategi för finansiering av det fortsatta utvecklingsarbetet utarbetas i samarbete mellan SSDF styrelse, Idrottslyftsgruppen inom SSDF samt UV-rugbykommittén. För att erhålla maximal effekt av det förstärkta elitstödet ska en plan utarbetas för hur detta ska utnyttjas. Av planen ska framgå föreslagen åtgärd, syfte, målgrupp, kostnad per år samt prioritet. Bland åtgärder som ska övervägas återfinns ex. reducerade deltagaravgifter vid landslagsläger och mästerskap, fler ledare och stödfunktioner kring landslagen, stor satsning på förbundets SM-arrangemang, inköp av UV-videoutrustning för användning av förbundskaptener vid landslagsläger och mästerskap, utbildningssatsning för aktiva och ledare, intensifierat samarbete med Elitidrottscentrum, fler och mer varierade landslagsläger, förbättrade möjligheter för förbundskaptener att ta del av spelares deltagande i seriespel, förbättrad standard för resa och boende vid mästerskap. För att säkerställa att SSDF erhåller det stöd som förbundet är berättigat till ska förbundet centralt koordinera och uppmuntra de enskilda kommittéernas rapportering av SISU-timmar. Underlaget från det framgångsrika sponsorarbetet inför CMAS WC 2007, ex ansökningar, pressmeddelanden och avtal, ska omhändertas och sparas på den gemensamma lagringsytan Storegate. I syfte att underlätta och uppmuntra till ansökningar ska klubbarna informeras om exempel på vad de kan beviljas medel från Idrottslyftet för. För att skapa samsyn och dra nytta av alla tillgängliga resurser ska ett samarbete inledas mellan UV-rugbykommittén och den individ som utsetts centralt för att utvecklas förbundets marknadsförings- och sponsorhänseende. För att dra nytta av den samlade idrottsrörelsens erfarenheter ska RF:s undersökning Varumärkets betydelse inom idrottsrörelsen - ett sponsorperspektiv beaktas vid framtida sponsorarbete. För att underlätta för nya spelare och klubbar att anskaffa nödvändig utrustning ska tips om utrustning och länkar sammanställas på förbundets hemsida. De företag vars produkter marknadsförs på den planerade sammanställningen på hemsidan ska kontaktas för att som motprestation erbjuda förbundets medlemmar reducerade priser. Sida 17

22 B R E D D V E R K S A M H E T & N Y R E K R Y T E R I N G Breddverksamhet och nyrekrytering hanteras av UV-rugbykommitténs breddgren. Breddgrenen består utav en grenledare samt fyra regionala breddansvariga (syd, väst, ost och norr). Breddgrenens målsättning är att sprida kunnandet om UV-rugby bland icke elitföreningar och, genom stödjande verksamhet, rekrytera nya föreningar. Introduktions- och breddläger ska företrädelsevis arrangeras av enskilda klubbar men, om det bedöms vara det bästa för förbundets medlemma, arrangerar breddgrenen istället dessa i förbundets regi. Den administrativa bördan för kansliet ska i dessa fall minimeras. På förfrågan av klubbar genomför breddgrenen SSDF:s Introduktionsutbildning i UV-rugby. Förbundet tillhandahåller en prova-på-låda som utan kostnad kan lånas av enskilda klubbar. Lådan innehåller masker, snorklar, mössor, fenor och bollar samt en kortare introduktionstext till sporten. Det har varit svårt att finna regionala breddansvariga vilket gjort att breddgrenen under senare år bestått enbart av grenledaren. Som ett resultat av detta har det varit svårt att nå ut till enskilda klubbar i varje region. För mer information kring breddverksamhet och nyrekrytering se kapitlen Public relations (PR), Utbildningar och Utbildningsmaterial. Foto: Robert Isaksson Sida 18

23 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r En introduktionsbroschyr omfattande sidor ska utarbetas för att underlätta introducerandet av sporten hos de klubbar som är nyfikna att prova på UV-rugby. Information om de UV-rugbyplanscher som utarbetats av förbundet ska spridas till klubbarna för att öka medvetenheten om att de finns, är gratis och kan användas vid nyrekrytering och marknadsföring. För att skapa ett lättillgängligt utbildningsmaterial ska en introduktionsfilm om UV-rugby produceras och publiceras såväl på internet som i DVD-form. Filmen ska beskriva såväl hur sporten utövas som den verksamhet som bedrivs inom förbundet och dess anslutna klubbar. För att skapa nyfikenhet ska en cirka 1 minut lång reklamfilm om UV-rugby produceras. Filmen ska kunna användas av såväl förbundet som enskilda klubbar och individer i marknadsföringen av sporten via exempelvis YouTube. I syfte att skapa ett större utbud av aktiviteter för olika målgrupper i olika geografiska regioner ska enskilda klubbar i större omfattning än nu uppmuntras till att arrangera introduktions- och breddläger. För att underlätta för nya och befintliga spelare ska utrustningstips inkl. korgar och bollar med förslag till leverantörer sammanställas på hemsidan. Hemsidan ska kompletteras med en introduktionssida som i större utsträckning än nu lockar nya klubbar till att börja spela och även beskriver hur de då kan gå till väga. Introduktionssidan ska med en banner även marknadsföras på förbundets förstasida. Ett samarbete med andra förbund, ex. Svenska Simförbundet, ska upptas för att undersöka hur vi kan stötta varandra i den respektive verksamheten. Prova-på-lådans instruktion ska kompletteras med tydligare information kring vem som ska kontaktas om klubben vill gå vidare i sin utveckling. För att skapa förutsättningar för uppsökande verksamhet ska kansliet meddela UVrugbykommittén vilka klubbar som lånar prova-på-lådan. För att kunna mäta eventuella effekter av nerlagda resurser inom breddverksamheten ska statistik över antalet aktiva föreningar och UV-rugbyspelare utarbetas. För att skapa tävlingsmöjligheter för utövare på alla nivåer ska UV-rugbykommittén uppmuntra enskilda klubbar att skapa flera tävlingskategorier (ex. dam, elit, bredd och junior) vid arrangerande av cuper. Sida 19

24 D O M A R E O C H R E G L E R Domare och regler hanteras av UV-rugbykommitténs domargren. Domargrenens huvuduppgifter är att utbilda domare, utse domare till seriespel och SM-arrangemang, arbeta med utveckling av regelverket samt att delta i internationell domarverksamhet. I samarbete med intresserade klubbar arrangeras en domarkurs per år med option på en till om behov eller önskemål skulle finnas. Den ordinarie domarkursen hålls under hösten. Om möjligt, och styrt efter behov, arrangeras regel- och domarkurser på olika orter. I anslutning till detta uppdateras befintligt utbildningsmaterial. Domargrenen uppdaterar vidare domarlistan och i förekommande fall korrigeras enskilda domares behörighet. För närvarande har Sverige fyra internationella domare, 15 Elitdomare, 21 Division 1 domare och ytterligare ett 30-tal aspiranter. Under säsongen var 16 domare aktiva med att döma seriespelet. Domare utses till Elitserien, Allsvenskan och SM-arrangemang. Vid behov även till Damserien och Division 1-seriespelet. Vidare utses domare till JNM och NM. De internationella domarna är de som i första hand skall tillfrågas för att delta vid dessa tävlingar. De internationella domarna utses av CMAS att döma EM och VM. Det svenska regelverket utgörs av de Internationella reglerna (engelska), Nationella undantag samt Bestämmelser för UV-rugby. Vidare finns ett policydokument benämnt Rent spel Fair Play framtaget som ett rättesnöre för idrotten inom SSDF. Manuel Tito de Morais är sedan 2009 invald som Chief referee i CMAS UV-rugby commission varför en ökad möjlighet att påverka sportens fortsatta utveckling förutses. Foto: Olli Rinne Sida 20

25 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r Rutiner för fastställande av nya regler, tolkningar och bestämmelser saknas varför detta ska utarbetas och inkluderas i UV-rugbybestämmelserna. Kännedom kring hur domares behörighet fastställs och domarböckernas status ska spridas bland de aktiva domarna. Detta står att läsa i domargrenens arbetsbeskrivning. Innehållet på hemsidan avseende regler och bestämmelser ska förenklas och renodlas för att underlätta för orutinerade domare och spelare att tillgodogöra sig innehållet. Det förbundsgemensamma policydokumentet Rent spel och fair play är inte känt för huvuddelen av UV-rugbyspelarna och ska därför distribueras och marknadsföras. För att erhålla större kunskapsspridning, attraktionsvärde samt förståelse ska de internationella reglerna översättas till svenska. För att sprida kunskapen kring gällande regler och tolkningar ska en spalt benämnd Domaren förklarar bli ett permanent inslag i Sportdykaren. För att få en nationell samsyn på tolkningar och bedömningsnivåer ska erfarenhetsutbytet mellan landets domare ökas. Detta ska ske genom att: o ett domarseminarium årligen arrangeras i samband med landslagslagsläger. Detta för att kunna kombinera teori och praktik. o domare från olika geografiska regioner dömer tillsammans vid seriespel och internationella mästerskap. För att öka antalet aktivt dömande domare ska o varje nyutbildad domare ges en erfaren fadder vilken ska uppmuntra till aktivt dömande och finnas till hands för att exempelvis svara på frågor kring tolkningar. o ett domarseminarium årligen arrangeras. o breddgrenen uppmuntra cuparrangörer att enbart låta utbildade domare döma varför i cuper deltagande lag tvingas utbilda nya domare. För att underlätta för deltagande och erhålla förbättrade inlärning ska en regel- och domarutbildning på prov arrangeras i samband med cupspel. Genom detta ges möjlighet att kombinera teoretisk utbildning och praktisk tillämpning. Sida 21

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011 UV-rugby

Verksamhetsberättelse 2011 UV-rugby Verksamhetsberättelse 2011 UV-rugby Damlandslaget VM Silver medaljörer 2011 Postadress Svenska Sportdykarförbundet Idrottshuset 123 43 Farsta Besöksadress Mårbackagatan 19 Farsta Telefon 08-605 88 02 Fax

Läs mer

Vägen till Landslaget

Vägen till Landslaget Svenska Judoförbundet Landslaget Vägen till Landslaget Uttagning riktlinjer för svenska Judoförbundets utvecklingstrupper Utvecklingstrupp Utvecklingstruppen är en del i Svenska judoförbundets landslagsprogram

Läs mer

Version: 2. Antagen:

Version: 2. Antagen: Version: 2 Antagen: 2016-05-21 Inledning Svenska Bouleförbundets elitplan ger tydligare struktur och skapar förutsättningar för att dokumentera hur elitsatsningen över tid ser ut. Elitplanen beskriver

Läs mer

Varför finns Ishockeyn vill?

Varför finns Ishockeyn vill? Ishockeyn Vill 2 Varför finns Ishockeyn vill? Det är viktigt att vi alla inom svensk ishockey kontinuerligt reflekterar och tydliggör de visioner och mål vi har satt upp för både oss själva och utomstående.

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö

Svenska Handikappidrottsförbundet och Sveriges Paralympiska Kommittés Förbundsmöte 9-10 maj 2015, Scandic Triangeln Malmö 7. FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG 10.1 Behandling av förbundsstyrelsens förslag till Strategi2020, verksamhetsoch ekonomisk plan. (se punkt 5 i FM-dokumentationen) 10.2 Fastställande av föreningarnas medlemsavgift

Läs mer

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12)

Vision och Verksamhetsplan Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) Vision och Verksamhetsplan 2010-2012 Svenska Konståkningsförbundet 1 (12) VISION Vi ska brett stå för att högt nå! VERKSAMHETSIDÉ Gemensam vision och målsättning Varje förening bedriver en verksamhet utifrån

Läs mer

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan

Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan Svensk Pingis bäst i världen! Mål och handlingsplan 2011-2016 Vision Svensk Pingis bäst i världen! Värdegrund Pingis för alla, fair play, kamratskap, lättillgängligt, överallt, ledande, nydanande, föregångare,

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2015/2016 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2015-2016 Styrelsen Grunden för

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan

Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan Västergötlands Skidförbunds & Kommittéernas Verksamhetsplan 2016/2017 VÄSTERGÖTLANDS SKIDFÖRBUNDS sättningar och verksamhetsinriktningar för Styrelsen och Kommittéerna 2016-2017 Styrelsen Grunden för

Läs mer

Rent spel & Fair Play

Rent spel & Fair Play Svenska Sportdykarförbundet står för Rent spel & Fair Play under träning och tävling Innehåll Inledning... 3 Bakgrund... 3 Tävling och träning inom SSDF sfär... 3 Respekt mot varandra... 3 Rent spel...

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2009 Förbundsmöte i Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 2010-03-28 Verksamhetsberättelse för Sveriges Amerikanska Fotbollförbund 2009 Förbundsstyrelsen Styrelsen har under året genomfört

Läs mer

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM

Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM Policy Barn & ungdom t o m 15 år UNGDOM 2016 10 05 Policy Tävling barn och ungdom Föreningskrav Tränare och spelare är med i en förening. Tränare ska agera som ett föredöme inför sina spelare och omgivning

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025

STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 1 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 2 SVENSK SIMIDROTTS STRATEGISKA ARBETE MOT 2025 INNEHÅLL 3 INLEDNING 4 BÖRJA MED EN NULÄGESANALYS 6 SÄTT DET

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2014/2015 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11

VERKSAMHETSINRIKTNING VERKSAMHETSPLAN OCH. Fastställd av årsmötet /11 VERKSAMHETSINRIKTNING OCH VERKSAMHETSPLAN Fastställd av årsmötet 2016 1/11 Verksamhetsidé SkBBF representerar och tar tillvara distriktets föreningars intressen. SkBBF samverkar med SBBF och stödjer föreningarna

Läs mer

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy

Hallstahammars SK FOTBOLL. Policy Hallstahammars SK FOTBOLL Policy Denna policy är tänkt som ett stöd för alla som deltar i klubbens verksamhet. Vid tveksamheter bör ledare, spelare, föräldrar och övriga funktionärer ta kontakt med styrelsen

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning.

Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. VERKSAMHETSPLAN 2015/2016 VISION Det som förenar oss som är medlemmar i Lerums Konståkningsklubb är att vi älskar konståkning. Vi fokuserar på medlemmarnas personliga utveckling en god teamkänsla och vi

Läs mer

Dokumentet är också valberedningens underlag i valberedningsprocessen inför varje årsmöte.

Dokumentet är också valberedningens underlag i valberedningsprocessen inför varje årsmöte. Sverige Lacrosse Styrdokument v.2.0 (2016-04-17) Detta dokument är framtaget för att ge riktlinjer för Sverige Lacrosse verksamhet, strategi och definiera styrelsemedlemmarna olika ansvarsområden och därigenom

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDET PISTOLSEKTIONEN Kommunikationsplan för Svenska Skyttesportförbundet Pistolsektionen Fastställd 2015-04-11 Bakgrund och syfte Det finns ett behov att utveckla sektionens kommunikation med målgrupperna, det visar de synpunkter

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 2011 INLEDNING Vid 2010 års förbundsmöte fick styrelsen i uppdrag att se över castingsportens organisation och arbeta för en förändring. Med anledning av det då stundande världsmästerskapet

Läs mer

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08

Policydokument. Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Gimonäs Umeå IF Reviderad och fastställd av styrelsen 2011-06-08 [2011-11-05] GIMONÄS UMEÅ IF POLICY [Reviderad policy, fastställd av styrelsen 2011-11-05] Policydokument Gimonäs Umeå Idrottsförening (GUIF) Idrottens verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi

Läs mer

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL?

VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? VÅR GRAFISKA PROFIL VARFÖR BEHÖVER SSDF REGLER FÖR SIN GRAFISKA PROFIL? Det är mycket viktigt för en organisation, oavsett om det är ett företag eller ett ideellt idrottsförbund, att alltid visa samma

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

Svenska Bågskytteförbundet

Svenska Bågskytteförbundet Svenska Bågskytteförbundet Noteringar förda vid möte med den Nordiska Bågskytteunionen (NBU) Mötesplats: Göteborg i Sverige Datum: Lördag - Söndag den 12-13 april 2003 Deltagare: Danmark: Rolf Lind och

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

Organisation och struktur

Organisation och struktur Organisation och struktur 1 Inledning Avsikten med detta dokument är att det skall beskriva de olika uppgifterna som utförs i föreningen och framförallt med inriktning mot: Allmän beskrivning Arbetsuppgifter

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Jämställdhetsplan 2009

Jämställdhetsplan 2009 Jämställdhetsplan 2009 INNEHÅLL Inledning... 3 Bakgrund... 4 SSDF jämställdhetspolicy... 5 SSDF jämställdhetsplan... 5 Koppling mot RF och SISU... 5 Kopplingar i övrigt... 5 Ansvar... 5 Uppföljning, revidering

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Verksamhetsidé - VOIB

Verksamhetsidé - VOIB Verksamhetsidé - VOIB VOIB ansvarar för all landslagsverksamhet för svenska badmintonspelare. VOIB ska tillse bästa förutsättningar för landslagsspelare i kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är:

Fler arbetsgrupper bör bildas för att möta föreningens tillväxt. Handbollskolan, är basen för tillväxten i föreningen. Arbetsgrupperna är: Sundsvalls handbollsklubb är Sundsvalls handbollsförening. Under hösten har föreningen 5 lag i seriespel och ambitionen är att ha ett 60-tal barn i handbollsskolan. Sundsvall Handboll är en breddförening

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott

Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Riksidrottsförbundets anvisningar för barnoch ungdomsidrott Ambitionen är att anvisningarna ska hjälpa förbund och föreningar till ökad medvetenhet om vad man håller på med och varför. Alla barn och ungdomar

Läs mer

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt

Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt Att vara spelare och förälder i Stuvsta IF så många fotbollsspelare som möjligt så länge som möjligt 1 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 3 REVISIONSHISTORIK... 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP... 3 DOKUMENTANSVARIG,

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014

VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 VERKSAMHETSPLAN FÖR MOTALA AIF OL 2014 Motala AIF Orienteringslag 1 2014-02-19 MOTALA AIF ORIENTERINGSLAG Långsiktig verksamhetsidé och mål antagna i våra stadgar: Idrottens idé och inriktning Idrott är

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Innehåll Svenska Cheerleadingförbundet -2015... 2 Mission... 2 Vision... 2 Organisation... 2 Kommittéer och utskott... 2 Mästerskap och tävlingar...

Läs mer

VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND. Arbetsplan 2015

VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND. Arbetsplan 2015 VÄSTERBOTTENS FOTBOLLFÖRBUND Arbetsplan 2015 0 ARBETSPLAN FÖR VÄSTERBOTTENSFOTBOLLEN 2015 INNEHÅLL 1. Västerbotten FF:s uppdrag 2. Arbetsinriktning 3. Organisation 4. Styrelse- och kommittéuppgifter 5.

Läs mer

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014

FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN. Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 FÄKTNINGEN INFÖR FRAMTIDEN Ett diskussions- och planeringsmaterial för föreningarna om mål och nyckeltal 2014 Förord Förbundsmötet 2004 antog programmet Fäktningen inför framtiden efter en bred remissverksamhet

Läs mer

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter

* SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter * SBTF verksamhetsidé vilken även NVGBTF kommer att arbeta efter VÄRDEGRUND FÖR ALLA Bordtennis är en idrott där alla är välkomna! Vår verksamhet bygger på glädje, kamratskap och engagemang. Inom vår idrott

Läs mer

Måldokument för Svensk Pingis framtid!

Måldokument för Svensk Pingis framtid! Måldokument för Svensk Pingis framtid! Arbetsunderlag den 24 april 2010 Swedish Table Tennis Association Idrottens Hus, SE- 114 73 Stockholm, Sweden Phone: +46 (0)8-699 60 00 Fax: +46 (0)8-699 63 31 info@bordtennis.rf.se

Läs mer

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte;

13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande ordinarie förbundsmöte; Styrelsens förslag nr 1 Förslag ändringar i våra stadgar Kapitel A Förslag till ändring i A 17 avseende val 13. val av förbundsordföranden tillika ordförande i förbundsstyrelsen, för tiden till nästkommande

Läs mer

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll

Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll Proposition 1 - Framtida stödorganisation Innehåll 1. Bakgrund 2. Ny serviceorganisation 3. Verksamhetsområde 4. Klubbkonsulenter 5. Varför Klubbkonsulent istället för Sailcoach? 6. Tydligare och effektivare

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2016 2018 Innehållsförteckning Bild 3-7 Bild 8-9 Riksidrottsförbundets strategidokument (antaget maj 2015), Tennisförbundets vision, mission, kärnvärderingar (antaget april 2014 ) Bild

Läs mer

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18

Matfors IF Verksamhetsplan 2014. MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 MATFORS IF - STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2014 - Presenterad på årsmötet 2014-03-18 Inledning Styrelsen som valdes på årsmötet 2013 bestod av samma personer som arbetade i styrelsen 2012. Vi

Läs mer

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år

Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år Ledarguiden IS Halmia Ungdom 4-19 år 1. Klubbens historia 1907 Idrottssällskapet Halmia bildas den 16 juni. 1912 Halmstad IF besegras med 5-3 1914 Första utländska matchen mot Köpenhamn 1924 IS Halmia

Läs mer

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan

Karlstads Tennisklubb. Verksamhetsplan Karlstads Tennisklubb Verksamhetsplan 2(8) Innehållsförteckning 1. Föreningen... 3 1.1. Vision... 3 1.2. Verksamhetsidé... 3 1.3. Värdegrund... 3 2. Strategi... 4 2.1. Långsiktiga mål... 4 2.2. Kortsiktiga

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN. Svenska Castingförbundet Idrottens Hus, Stockholm Tel:

SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN. Svenska Castingförbundet Idrottens Hus, Stockholm Tel: SVENSKA CASTINGFÖRBUNDET HANDLINGSPLAN 2010 1 INLEDNING s anordnade en utvecklingskonferens i November 2009 där förbundets verksamhet utvärderades. Målet var att försöka lyfta fram positiva händelser under

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Verksamheten 2011/12 Gästriklands Ishockeyförbund Innehållsförteckning Verksamhetsidé, värdegrund och vision Prioriterade verksamhetsområden med målsättningar och aktiviteter Ekonomisk plan Förslag till

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom

VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom VERKSAMHETSPLAN Falköpings AIK slalom 2011-2012 Lite fakta om Falköpings AIK Slalom FAIK Slalom är en framgångsrik slalomklubb som under åren haft glädjen att se många av sina åkare göra sig gällande även

Läs mer

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt.

Välkommen till AFG. BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Välkommen till AFG Bagarmossenmodellen BBK:s ungdomsverksamhet skall skapa förutsättningar för alla att vara med och utvecklas till så bra fotbollsspelare som möjligt. Fysisk utveckling BBK:s ungdomsverksamhet

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19)

Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) 2014 Riktlinjer för verksamhets- och säsongsplanering (Reviderad 2013-11-19) Inledning Verksamhetsplanen tas fram av respektive chefstränare/samordnande tränare i samråd med lagens tränare, ledare och

Läs mer

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd

Hammarby IF DFF. En förening som satsar både på Topp & Bredd Hammarby IF DFF En förening som satsar både på Topp & Bredd Innehållsförteckning - Historik och Fakta - Organisation - Bredd & Elit - Spelar, ledar - och föräldraroller - Fotbollsstegen - Ekonomi - Marknad

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi

RIKSKONFERENS 23/ Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi RIKSKONFERENS 23/11-2012 Svenska Fotbollförbundets Mål &Strategi 2013-2017 rikskonferens innehåll & Syfte Presentera vad som framkommit under sommarens ordförande konferens och höstens Rådslag samt redovisa

Läs mer

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott

Friidrott. talet. Verksamhetsinriktning 2010-2013. Förslag och arbetsunderlag till. och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Friidrott för 2010 talet Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och Genomförandeplan 2010 för Svensk Friidrott Förslag och arbetsunderlag till Verksamhetsinriktning 2010-2013 och

Läs mer

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet

Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Måldokument för Hittarps IK:s verksamhet Hittarps IK är en fotbolls- och gymnastikförening med lokal förankring i Laröd, Hittarp och Domsten. Föreningen står för: God klubbkänsla och kamratskap Engagerade

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017

Strategi 2020 och Verksamhetsinriktning 2015 2017 Strategi 2020 och Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och vara fysiskt aktiva SAMMANFATTNING Detta dokument

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll

Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll Verksamhetsmanual Hörnefors IF Fotboll 2 Verksamhetsprinciper... 3 Lagstruktur HIF fotboll... 4 Organisation runt barnidrotts- och ungdomslagen... 5 Tränare... 5 Lagledare... 5 Föräldragrupp... 5 Ekonomi...

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan Styrelsen: 2014 Lars-Ola Särkimukka, Kiruna Ingela Andersson, Skyllberg Jan Kårström, Stockholm Kenneth Holmberg, Hallstahammar avgick 21 januari 2014 Örjan Eliasson,

Läs mer

Medlemsbrev till dig JIKáre! Du medlem, spelare, förälder eller supporter och innehåller;

Medlemsbrev till dig JIKáre! Du medlem, spelare, förälder eller supporter och innehåller; Medlemsbrev till dig JIKáre! Du medlem, spelare, förälder eller supporter och innehåller; En backspegel över 2016/2017! JIK växer nya styrelser! Medlems- & träningsavgifter betalas senast 14 September!

Läs mer

Vi finns på Gustaf Adolfs Gata Skövde. Kansliet är öppet Mån, ons, fre kl (onsdagar och fredagar endast på telefon)

Vi finns på Gustaf Adolfs Gata Skövde. Kansliet är öppet Mån, ons, fre kl (onsdagar och fredagar endast på telefon) 1 Bordtennisförbund (VBTF) arbetar för utveckling tillsammans med våra föreningar för ett aktivt bordtennisintresse. VBTF tillhör de största distrikten i Sverige och har ca 60 aktiva föreningar. Lite fakta:

Läs mer

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet. Verksamhetsplan 2016

Svenska Amerikansk Fotbollförbundet. Verksamhetsplan 2016 Svenska Amerikansk Fotbollförbundet Verksamhetsplan 2016 Innehåll Kansli...3 Antidoping...3 Jämställdhet, integration och mångfald...4 Kvalitet...4 Landslag/ Elit...4 RIG/NIU...5 Superserien...6 Div 1,

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015

Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 17 18 APRIL 2015 Välkommen till Golftinget 2015 Fredag 17 april klockan 12.00 till lördag 18 april klockan 12.00 Best Western Täby Park Hotell Schema fredag 17 april 12.00 Lunch

Läs mer

Svenska Jujutsu Federationens Organisations Föreskrifter (SJFOF)

Svenska Jujutsu Federationens Organisations Föreskrifter (SJFOF) Svenska Jujutsu Federationens Organisations Föreskrifter (SJFOF) 1 kap Styrelsen 2 kap Stilråd 3 kap Graderingsråd 4 kap Domarråd 5 kap Sportråd 6 kap Landslag 7 kap Övrigt 1 kap STYRELSEN 1 Styrelsen,

Läs mer

Kommittémöte

Kommittémöte Kommittémöte 2007-04-14 Cafeterian Alleby Mötesdeltagare Agneta Kindholm Anders Gustafsson Ann-Sofie Jonasson Cecilia Adolfsson Gunilla Jonsson Kicki Olsson Kim Strach Nisse Adolfsson Robert Persson Susanne

Läs mer

VISION SVENSK HANDBOLL

VISION SVENSK HANDBOLL VISION SVENSK HANDBOLL 2017 SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDET Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Telefon +46 (0 ) 8-699 60 00 Mejl info@handboll.rf.se Webb www.svenskhandboll.se VISION 2017 Svensk handboll alltid

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Huvudsyftet med samarbetet a) Att säkerställa att vi har resurser till, och fokus på, att rekrytera nya och flera barn och ungdomar till hockeyn.

Huvudsyftet med samarbetet a) Att säkerställa att vi har resurser till, och fokus på, att rekrytera nya och flera barn och ungdomar till hockeyn. Mälarö Hockey Ny Hockeyförening i Ekerö kommun - för allas bästa! Skå IK och Ekerö IK har inlett ett unikt samarbete runt hockeyn inom Ekerö kommun. Vi har gemensamt bildat nya Mälarö Hockeyförening, som

Läs mer

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision

Riktlinjer. Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken. Vision Riktlinjer Riktar sig till spelare, ledare, anhöriga och föräldrar inom FC Norrsken Vision FC Norrsken är Norrbottens ledande flick- och damfotbollsförening och det naturliga valet för alla tjejer. Här

Läs mer

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte

1(7) SPORTPOLICY UDDEVALLA BLUE ROCKS. Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 1(7) UDDEVALLA BLUE ROCKS Utgåva 2 - Justerat efter årsmöte 2014-03-27 2(7) VÅRA STADGAR SÄGER BLUE ROCKS ÖVERGRIPANDE MÅL Vårt mål är att ge alla barn och ungdomar chansen till att möta och utöva världens

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet

Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet Org nr Verksamhetsinriktning 2015 Med budgetram 2015 För Svenska Volleybollförbundet Svenska Volleybollförbundet INLEDNING... 3 VERKSAMHETSIDÈ... 3 VISION... 3 VÄRDEGRUND...

Läs mer

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs

NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENSSKOLIDROTTSFÖRBUND. VERKSAMHETSPLAN 2013. Årsmöte 9 mars 2013 Arbetslivsresurs NORRBOTTENS SKOLIDROTTSFÖRBUND VERKSAMHETSINRIKTINING 2013 SKOLIDROTTSFÖRBUNDET ETT KATEGORIFÖRBUND SOM TILLHÖR

Läs mer

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET

SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET VERKSAMHETSPLAN 2016-2019 SVENSKA BASEBOLL OCH SOFTBOLL FÖRBUNDET IDROTTEN VILL Idrottsrörelsens Verksamhetsidé Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

1 Förstalag. 2 Ledarorganisation. 3 Träningsdisposition. 4 Aktiviteter. 5 Verksamhet för 11-manna. 6 Rotationsträning/Uppflyttning

1 Förstalag. 2 Ledarorganisation. 3 Träningsdisposition. 4 Aktiviteter. 5 Verksamhet för 11-manna. 6 Rotationsträning/Uppflyttning Enskede Idrottsklubb POLICY FÖR FÖRSTALAG FLICKOR 13-16 ÅR FÖRSTALAG F13-F16 Målsättningen med policyn är att särskilja förstalagen (lag 1 i varje åldersgrupp) från den övriga policyn för flickor och höja

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll.

Therese har pratat med Pia; som också tycker det är viktigt, vi har blivit lovade en bättring från centralt håll. Möte med trampolintekniska kommittén Stockholm, 12 oktober 2013 Närvarande: Louise Nordenberg (ordförande, vid tangenterna), Thérèse Nordfors (konsulent), Cicci Johansson, Mats Göransson och Johan Ekenberg.

Läs mer

Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger

Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger Policy för tävlingar samt för planering och genomförande av föreningens läger Antagen av Styrelsen 21 januari 2016 Tävlingar En del av friidrotten är att tävla; att mäta sig mot andra och framförallt mot

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS

ÅRSBERÄTTELSE. Fredrik Åström, Ordförande JAMTLAND REPUBLICANS ÅRSBERÄTTELSE 2009 Fredrik Åström, Ordförande Styrelsens verksamhetsberättelse Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tre stycken protokollförda möten. Styrelsen har bestått av följande individer:

Läs mer

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan)

För föreningar tillhörande Dalarnas FF gäller: Dalarnas FF lämnar ej tillstånd för deltagande i eller arrangerande (tillstyrkan) TB och RB 2012 Förslag till justeringar Förutom dessa förslag till förändringar kan SvFF:s Representantskap vid sitt möte den 2011-11-25 besluta om övergripande förändringar som påverkar DFF:s tävlingsverksamhet

Läs mer