Du håller därför i din hand den första utgåvan av Svenska Sportdykarförbundets Utvecklingsplan för UV-rugby.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du håller därför i din hand den första utgåvan av Svenska Sportdykarförbundets Utvecklingsplan för UV-rugby."

Transkript

1 UTVECKLINGSPLAN FÖR SVENSK UV-RUGBY 2010

2

3 Farsta 7 mars 2010 Svenska Sportdykarförbundets UV-rugbykommitté har tillsatt en Utvecklingsgrupp med ambition att i projektform utveckla och systematisera det sätt som Svenska Sportdykarförbundet, genom UV-rugbykommittén, bedriver sin UV-rugbyverksamhet. Projektet benämns UV-rugby på djupet och syftar ytterst till att skapa en verksamhet där barn och ungdoms-, motions- och elitverksamheten bildar en helhet. Alla, oavsett ambitionsnivå, ska uppfatta att den verksamhet som bedrivs är professionell och medger såväl lek som elitsatsning. Specialförbund som deltar i OS får stöd i dessa frågor av SOK (Svenska Olympiska Kommittén) och övriga specialförbund, däribland Svenska Sportdykarförbundet, av Riksidrottsförbundets Elitstöd (RF Elitstöd). Mot bakgrund av detta har Utvecklingsgruppen sökt, och även beviljats, stöd från RF Elitstöd. En förutsättning för att även fortsättningsvis erhålla detta stöd är att en Utvecklingsplan utarbetas. Du håller därför i din hand den första utgåvan av Svenska Sportdykarförbundets Utvecklingsplan för UV-rugby. Inledningsvis ges en övergripande presentation av Svenska Sportdykarförbundet och UV-rugby. Därefter presenteras, område för område, den verksamhet som i dagsläget bedrivs. I anslutning till varje område presenteras vidare även ett antal konkreta Utvecklingsåtgärder. Det är nu Svenska Sportdykarförbundets ambition att fortlöpande, inom ramen för tillgängliga resurser, inarbeta dessa Utvecklingsåtgärder i vår verksamhet. Lars Gustafsson Svenska Sportdykarförbundets ordförande Fredrik Åström UV-rugbykommitténs ordförande

4

5 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G OM SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET... 2 OM UNDERVATTENSRUGBY... 3 SSDF:S VISION OCH MÅL... 4 IDROTTEN INOM CMAS OCH SSDF... 6 SVENSK UV-RUGBYS MÅLSÄTTNINGAR... 8 UV-RUGBYKOMMITTÈN UTVECKLINGSGRUPPEN INTERNATIONELL VERKSAMHET RESURSER OCH SPONSORER BREDDVERKSAMHET & NYREKRYTERING DOMARE OCH REGLER DAMVERKSAMHET HERRVERKSAMHET BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET SERIESPEL OCH SM-SLUTSPEL PUBLIC RELATIONS (PR) LANDSLAG OCH ELITVERKSAMHET UTBILDNINGAR UTBILDNINGSMATERIAL KAPACITETSPROFIL KRAVANALYS OCH UTVECKLINGSTRAPPA TRÄNINGSKONCEPT TRÄNARKOMPETENS ATT STUDERA OCH SPELA UV-RUGBY VERKSAMHETSSÄKERHET ANTIDOPING OCH DROGER KVALITETSSÄKRING Sida 1

6 O M S V E N S K A S P O R T D Y K A R F Ö R B U N D E T Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) bildades redan 1958 och har sedan dess växt till en stor organisation inom svensk idrott. SSDF ingår som ett specialförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och är Sveriges enda icke-kommersiella medlemsorganisation för sportdykare. SSDF består idag av ca: medlemmar i omkring 170 lokala föreningar. Internationellt är SSDF anslutet till CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), en världsomspännande organisation för sportdykare, med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen. Därtill har SSDF ett starkt samarbete med sportdykarförbunden i de andra nordiska länderna - inte minst när det gäller internationella frågor. SSDF:s viktigaste uppgift är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Det innebär bland annat att utveckla utbildning och säkerhet så långt som möjligt. SSDF stimulerar ledarutbildning och arbetar för att bredda både motions- och tävlingsidrott, barnoch ungdomsverksamhet samt jämställd idrott (andelen kvinnor/flickor i förbundet ökar, även om män/pojkar utgör största andelen). Precis som andra idrottsorganisationer utför många medlemmar ett omfattande ideellt arbete på sin fritid. En så stor organisation kräver dock en dagligen fungerande administration. Förbundet har därför ett kansli med idag tre anställda. Det nationella förbundet samordnar och håller kontakten med klubbar och enskilda medlemmar samt distribuerar information och rapporter. Som medlem i en SSDF-klubb erhåller medlemmen också information genom medlemstidningen Sportdykaren (utkommer 5-6 ggr/år) och genom förbundets hemsida på internet (www.ssdf.se). Sida 2

7 O M U N D E R V A T T E N S R U G B Y Undervattensrugby (UV-rugby) är ett lagbollspel som utövas under ytan i 3,5-5 m djupa bassänger. Spelarna är utrustade med blå resp. vita mössor/baddräkter, cyklop, snorkel och fenor. Spelet går ut på att placera en saltlösningsfylld boll i motståndarlagets korg som är placerad på bassängens botten. Varje lag består av en trupp på 15 spelare, varav 12 spelare deltar i en match och av vilka 6 samtidigt finns i bassängen. Den effektiva speltiden är 2 x 15 minuter. Då en stor del av spelet äger rum under ytan sker spelarbyten regelbundet med några få minuters mellanrum. Tre domare dömer en match varav två befinner sig i vattnet och en på land. Några av de viktigare spelreglerna är att slag, sparkar och stryptag är förbjudna. Det är också förbjudet att attackera en motspelares utrustning. Bollen får inte spelas ovanför vattenytan. Domaren kan bland annat utdöma friboll, utvisning och straff. Grenen, då kallad UV-polo, kom till Sverige i slutet av 1960-talet och idag bedrivs seriespel och breddverksamhet för såväl herrar, damer som juniorer. Sporten har SM-status sedan 1974 (herrar) respektive 1999 (damer). Sverige är internationellt mycket framstående och har landslag för herrar, damer och juniorer. Foto: Andreas Höglund Sida 3

8 S S D F :S V I S I O N O C H M Å L SSDF:s nedanstående vision och mål är under omarbetande av en genom förbundet särskilt tillsatt arbetsgrupp. Vision Mål SSDF skall vara det naturliga valet för alla som är intresserade av sportdykning. SSDF:s medlemmar och föreningar skall känna aktivt stöd, säkerhet och professionalism i Svenska Sportdykarförbundet. SSDF skall ha attraktiva utbildningar. SSDF skall ha fler aktiva instruktörer. Det ska vara enkelt och kul att driva en förening inom SSDF. SSDF:s varumärke och verksamhet skall förekomma och i alla sammanhang där de bör synas SSDF ska erbjuda medlemmarna ett gediget utbud av fördelar och tjänster som gör det attraktivt att vara medlem. SSDF skall öka bredden på ungdoms- och tävlingsverksamheten. SSDF:s viktigaste målgrupper är (ej i prioritetsordning): Ungdomar Instruktörer, funktionärer och ledare Klubbar Sida 4

9 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r I syfte att i även inkludera RF:s elitsatsningar ska SSDF:s Vision och mål utökas så att även idrottsliga nationella och internationella toppresultat inkluderas. Detta står dock inte i motsats till breddverksamhet eftersom en väl fungerande breddverksamhet är en förutsättning för nationella och internationella toppresultat. I syfte att bedriva en verksamhet inom SSDF som överensstämmer med RF:s idé, ska den arbetsgrupp som omarbetar förbundets vision och mål i sitt arbete beakta den verksamhetsidé och de riktlinjer som Riksidrottsförbundet fastställt i dokumentet Idrotten vill. I syfte framhäva det idrottsliga inslaget i förbundet ska det förtydligas att även tränare ingår i den av förbundet prioriterade målgruppen instruktörer. I syfte att förtydliga innebörden av förbundets målsättningar ska det förtydligas att även barn ingår i den av förbundet prioriterade målgruppen ungdomar. I syfte att förtydliga förbundets mål ska förbundets målsättningar kompletteras med att tävlingsformer ska erbjudas på alla nivåer. Foto: Fredrik Åström Sida 5

10 I D R O T T E N I N O M C M A S O C H S S D F Inom CMAS bedrivs ett flertal grenar i tävlingsform. Dessa är fensim, UV-rugby, UV-foto, UVorientering, UV-hockey, UV-jakt och fridykning. Av dessa tävlas det inom SSDF enbart inom fensim, UV-rugby och UV-foto och landslag finns för UV-rugby och UV-foto. SSDF är ett förbund med två mycket skilda verksamheter som avseende medlemmar domineras av de som är intresserade av sportdykning. Den andra delen utgörs av de medlemmar som inom ramen för förbundet utövar sin idrott. Mot bakgrund av detta bedrivs ett intensivt arbete med att forma en helhet och därmed uppfattas som ett förbund. De tre anställda på kansliet stödjer administrativt UV-rugbykommittén i dess arbete. Dock arbetar ingen professionellt med utveckling av elitidrotten inom förbundet. Avseende UV-rugby sker detta arbete istället på ideell basis i UV-rugbykommittén, UV-rugbyns utvecklingsgrupp samt av landslagens förbundskaptener. UV-rugbykommittén har, likt öviga kommittéer, vidare en utpekad kontaktperson i förbundsstyrelsen som fungerar som länk mellan styrelsen och kommittén. Protestärenden inom UV-rugby behandlas av UV-rugbykommitténs proteskommitté. Beslut kan därefter överklagas till SSDF:s Bestraffningsorgan. Foto: Ingvar Eliasson Sida 6

11 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r För att skapa en nära kontakt, förståelse och gott samarbete mellan SSDF styrelse och UVrugbyutövarna inom förbundet bör UV-rugbykommitténs kontaktperson i styrelsen vara verksam inom sporten. Då styrelsens sammansättning beslutas av förbundsmötet, kan detta dock enbart utgöra en inriktning för valberedningens arbete. För att säkerställa en kontinuerlig och målinriktad utveckling av elitidrotten inom SSDF ska kompetens inom idrottsutveckling vara meriterande vid eventuell framtida nyanställning av kanslipersonal. Detta ska på sikt resultera i tillsättandet av en sportchef. I syfte att skapa goda förutsättningar för välgrundade beslut ska riktlinjerna för sammansättning av SSDF:s Bestraffningsorgan förtydligas så att en UV-rugbykunnig person alltid finns med då UV-rugbyrelaterade frågor behandlas. Foto: Fredrik Åström Sida 7

12 S V E N S K U V - R U G B Y S M Å L S Ä T T N I N G A R SSDF:s för UV-rugby centralt beslutade målsättningar är: Att öka antalet aktiviteter för ungdomar. Att genomföra seriespel. Att arrangera SM för herrar, damer och juniorer (yngre och äldre). Att rekrytera och utbilda fler spelare, funktionärer och domare. Att delta med landslag i NM, EM och VM, för juniorer såväl som seniorer. Att fortsätta arbetet med att ta fram ett utbildningsmaterial. Att utveckla samarbetet med RF:s Elitidrottscentrum. Foto: Fredrik Åström Sida 8

13 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r Svensk UV-rugbys målsättningar ska omarbetas så att resultatet från Utvecklingshelgen 2009 omhändertas. De reviderade målsättningarnas ska fastställas av SSDF:s styrelse. I samband med detta ska målsättningarna kompletteras: o så att även idrottsliga nationella och internationella toppresultat inkluderas. o... med att tävlingsformer ska erbjudas på alla nivåer. o med att en jämställd idrott ska eftersträvas. Foto: Fredrik Åström Sida 9

14 U V - R U G B Y K O M M I T T È N UV-rugbykommittén har organiserat sig i en ordförande och därunder ett antal verksamhetsgrenar. Ansvarig för respektive område är främst verksamhetsgrenledarna, men samarbete sker även mellan grenarna. Verksamhetsgrenarna är: Bredd Dam Domare Herr Junior PR och sponsring UV-rugbykommittén har två fysiska sammanträden och två telefonmöten per år. Det viktigaste mötet hålls i slutet av säsongen, vanligtvis i maj/juni i Stockholm. Vid det mötet samlas kommittémedlemmarna fysiskt till en konferens för att summera den gångna säsongen och planera för nästa. Ytterligare ett fysiskt möte med hela kommittén hålls vanligtvis i december i samband med Felix Cup i Göteborg. Utöver detta hålls ett antal telefonmöten. Telefonmötena bidrar till att hålla nere kostnaderna för kommittémötena. Det är dock viktigt för ett bra arbete att kommittén möts fysiskt minst två gånger om året. Utöver kommittémötena möts kommitténs medlemmar även regelbundet i samband med aktiviteter som seriespel, lägerverksamhet, utbildningar och cupspel. UV-rugbykommitténs arbetsplan följer kalendern på hemsidan och den åtgärdslista som bifogas alla kommittémötesprotokoll. Vidare genomförs fortlöpande förbundsrelaterad verksamhet såsom budgetering och ekonomisk uppföljning. Tätt kopplat till UV-rugbykommittén finns en Utvecklingsgrupp. Denna har som sin främsta uppgift att utveckla och systematisera det sätt vilket SSDF, genom UV-rugbykommittén, bedriver sin verksamhet. UV-rugbykommittén har historiskt haft väldigt låga omkostnader för möten. Detta är ett resultat av att kommittémöten genomförts i samband med cuper och hemma hos kommittémedlemmar. Allt för att efterstäva minimala kostnader för resor, kost och logi. Syfte med detta har varit att istället använda pengarna till verksamhet för de aktiva såsom läger. Förbundet har en jämställdhetsplan som ska efterlevas av respektive kommitté. UV-rugbykommittén har under senaste åren haft en negativ utveckling avseende antalet vakanser, varför den i dagslaget enbart består utav fyra medlemmar. Sida 10

15 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r I syfte att erhålla förbättrade arbetsformer ska ett förslag till reviderad sammansättning för UVrugbykommittén och dess närstående funktioner utarbetas. Följande frågor ska beaktas under framtagandet av förslaget: o Ska kommittén enbart ha en landslagsansvarig? o Ska UV-rugby även i framtiden ha en särskild utvecklingsgrupp? o Ska sponsring ingå i nuvarande PR-ansvarigs ansvarsområde? o Ska en utbildningsansvarig ingå i kommittén? o Ska en kassör ingå i kommittén? o Vem ansvarar för att fortlöpande dokumentera sportens historia? o Behövs en webgrupp även i framtiden? För att underlätta för nya individer att engagera sig ska en arbetsbeskrivning för den nya UVrugbykommittén och dess närstående funktioner utarbetas. För att visa uppskattning för berömvärda insatser ska UV-rugbykommittén inarbeta i sina rutiner att årligen nominera aktuella individer för SSDF:s förtjänsttecken. I syfte att sprida ansvarsfördelningen mellan olika klubbar samt underlätta rekrytering ska de föreningar som önskar delta i seriespel även nominera individer som står till förfogande för förtroendeuppdrag inom SSDF. För att öka enskilda föreningars delaktighet i UV-rugbyn ska en UV-rugbyriksdag införas 2:a kvartalet varje år. Vid denna ska förtroendevalda utses på två år. För att förbättra möjligheterna att intressera individer att engagera sig ideellt ska villkoren för de förtroendevalda förbättras. För att följa upp Utvecklingsplanen ska UV-rugbykommitténs arbetsplan bestå utav: o Löpande verksamhet enligt kalendern på hemsidan. o En åtgärdslista innefattande bl.a. utvecklingsåtgärderna från Utvecklingsplanen. Denna ska fortlöpande uppdateras och nya punkter ska bevakas för inarbetande i nästkommande Utvecklingsplaner. o Förbundsrelaterad verksamhet såsom budgetering och ekonomisk uppföljning. Sida 11

16 U T V E C K L I N G S G R U P P E N UV-rugbykommitténs Utvecklingsgrupp är ingen egen verksamhetsgren utan drivs i projektform. Projektet syftar till att utveckla och systematisera det sätt på vilket SSDF, genom UVrugbykommittén, bedriver sin verksamhet. Projektet benämns UV-rugby på djupet. Utvecklingsgruppens verksamhet bedrivs med stöd från Riksidrottsförbundets Elitidrottscentrum (RF EIC) på Bosön samt Idrottslyftet. Ytterst syftar projektet till att skapa en verksamhet där barn och ungdoms-, motions- och elitverksamheten bildar en helhet. Alla, oavsett ambitionsnivå, ska uppfatta att den verksamhet som bedrivs är professionell och medger såväl lek som elitsatsning. Utvecklingsgruppen består för närvarandet av tre personer. Bland de frågors som drivs av Utvecklingsgruppen märks: Utarbetar en Utvecklingsplan för svensk UV-rugby med alla dess beståndsdelar såsom exempelvis kapacitetsprofil, utvecklingstrappa och utbildningsfrågor. Redovisar erfarenheter till UV-rugbykommittén i syfte att vid behov förändra det sätt på vilket verksamheten bedrivs. Utbildar spelare och ledare i RF EIC regi. Deltar vid RF:s nätverksträffar. Sida 12

17 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r I syfte att tydliggöra det utvecklingsarbete som bedrivs inom SSDF avseende svensk UV-rugby, ska en logotyp för projektet UV-rugby på djupet utarbetas. Logotypen ska kunna användas i alla sammanhang där projektet har bidragit till förändring. Foto: Fredrik Åström Sida 13

18 INTERNATIONELL VERKSAMHET Internationellt är Svenska Sportdykarförbundet medlem i CMAS (Conféderation Mondiale des Activités Subaquatiques), CMAS Europe samt EUF (European Underwater Federation). Internationella kommittén inom SSDF ansvarar för förbundets kontakter med CMAS och EUF och deltar som representanter vid möten arrangerade av dessa organisationer. Dessutom skall kommittén bistå SSDF:s övriga kommittéer, häribland UV-rugbykommittén, vid internationella kontakter och frågor. Generellt uppfattas CMAS organisation och styrelsesätt som oerhört omodernt. För idrotten inom CMAS har detta tagit sig uttryck bland annat genom att de ledande länderna inom UV-hockey inte längre deltar i det VM som arrangeras av CMAS. På förbundsnivå bedrivs därför ett intensivt arbete och omfattande lobbying för att få till stånd en förändring. Därtill har SSDF ett starkt samarbete med sportdykarförbunden i de andra nordiska länderna - inte minst när det gäller internationella frågor. Som ett led i detta genomförs regelbundet Nordiska ordförandemöten. CMAS UV-rugby commission sorterar under CMAS Sport Committee och har fem medlemmar under ledning av danske Sören Neubert. CMAS UV-rugby commission har i praktiken mycket begränsade beslutsmandat, varför den huvudsakliga uppgiften är att skapa samsyn i viktiga frågor mellan CMAS UV-rugbyspelande medlemsländer. Genom att Manuel Tito de Morais sedan 2009 är invald som Chief referee i CMAS UV-rugby commission förutses en ökad möjlighet att påverka sportens fortsatta utveckling. Svenska Sportdykarförbundets internationella representanter är: Gunnar Järvholm - CMAS Executive Bureau samt medlem CMAS Youth Commission Linda Nilsson - President CMAS Youth Commission Manuel Tito de Morais - Medlem CMAS UW Rugby Commission Lars Gustafsson - Medlem CMAS UW Photo Commission Vid Nordiska Mästerskap träffas ordföranden för de fyra nordiska UV-rugbykommittéerna för att framför allt planera kommande nordiska mästerskap, men även andra angelägna frågor behandlas. Med anledning av att NM sedan 2006 enbart arrangeras vartannat år, har kontinuiteten i dessa nordiska UV-rugbymöten försämrats. Sida 14

19 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r Internationellt ska förbundet prioritera följande UV-rugbyrelaterade frågor: o Av ekonomiska, organisatoriska och sportsliga skäl ska förbundet internationellt verka för en återgång till det gamla mästerskapsystemet för seniorer innebärandes 4- årscykler av: År 1: NM, År 2: (NM &) EM År 3: NM År 4: (NM &) VM o För att erhålla kontinuitet, internationella sportsliga fördelar och goda introduktionsmöjligheter för nya spelare ska förbundet internationellt verka för en återgång till att senior-nm arrangeras varje år. o För att erhålla en balans mellan ekonomiska, sportsliga och PR-mässiga faktorer ska förbundet verka för att VM i UV-rugby genomförs i samband med CMAS WC enbart under förutsättning att två länder från den arrangerande kontinenten deltar i mästerskapet. o I syfte att underlätta framtida planering ska förbundet föreslå de övriga nordiska förbunden att ett policybeslut fattas kring hur förbunden ställer sig till ett eventuellt deltagande i ett av CMAS arrangerat Europeiskt mästerskap för juniorer utanför norden. Ett förslag från nordiska UV-rugbymötet 2010 är att EM genomförs vartannat och J21 Nordic cup övriga år. o I syfte att ge J21 Nordic cup högre status och säkerställa kontinuitet ska förbundet verka för att CMAS Europée ger J21 Nordic cup officiell EM-status. I syfte att kunna påverka sportens fortsatta internationella utveckling ska Sverige aktivt verka för att ständigt ha en representant i CMAS UV-rugby commission. För att undvika allt för stora arbetsbelastningar och individberoenden ska Sveriges representant i CMAS UV-rugby commission inte vara medlem i UV-rugbykommittén. För att erhålla en enad svensk syn på sportens internationella utveckling ska Sveriges representant i CMAS UV-rugby commission kallas till UV-rugbykommitténs möten. För att erhålla bättre kontinuitet ska det nordiska UV-rugbymötet genomföras som telefonmöte de år som inte senior-nm spelas. Sida 15

20 R E S U R S E R O C H S P O N S O R E R Svensk UV-rugbys ekonomiska resurser erhålls främst från SSDF baserat på förbundets SF-stöd och de intäkter som medlemsavgiften genererar. Vidare erhåller UV-rugbykommittén stöd från RF Elitstöd samt i vissa fall även Idrottslyftet. Det har under senare år märkts av en tydlig reducering av tillgängliga ekonomiska resurser vilket framförallt medfört en ökad grad av egenfinansiering av de aktiva. Det finns nu en förhoppning om att det förstärkta Elitstödet ska kunna bidra till att denna trend vänds. SSDF har sedan 2009 en fastställd policy för reseersättningar och avgifter vilken reglerar vad det ska kosta per individ att delta vid exempelvis internationella mästerskap och förbundsaktiviteter. Det beviljade stödet från RF Elitstöd omfattar kompetens och resursstöd, utbildningsplatser, ekonomiskt stöd samt tillgång till RF gemensam utveckling. För att finansiera de resor som detta innebär har UV-rugbykommittén beviljats medel från Idrottslyftet. Allt arbete inom kommittén och landslagen sker på ideell basis med visst administrativt stöd från kansliet. UV-rugbykommittén har i dagsläget inget utvecklat samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Sponsorer hanteras av UV-rugbykommitténs PR-gren. SSDF har historiskt sett enbart i mycket begränsad omfattning knutit sponsoravtal syftande till att främja förbundets idrottare. I UV-rugbyns fall har detta istället hanterats av UV-rugbykommittén där samlade insatser har gjorts i samband med större mästerskap. Det största sponsoravtal som träffats var inför CMAS WC 2007 då Saab Underwater Systems AB tecknade ett avtal med SSDF innebärande att de blev huvudsponsor för dam- och herrlandslaget. Till följd av lågkonjunkturen så förlängdes inte avtalet som tänkt SSDF har sedan 2009 en individ utsedd som centralt ska utveckla förbundet i marknadsförings- och sponsorhänseende. Avseende materiella resurser har sporten vissa problem då marknaden är för liten för leverantörer att ta fram specialiserade utrustningar. Sporten är därför beroende av ett fåtal leverantörer för leveranser av exempelvis mössor, korgar och bollar. För signal-utrustningar och korgar finns ingen leverantör, utan detta byggs av varje enskild klubb. Sida 16

21 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r För att säkerställa ett fortsatt fruktsamt utvecklingsarbete ska en strategi för finansiering av det fortsatta utvecklingsarbetet utarbetas i samarbete mellan SSDF styrelse, Idrottslyftsgruppen inom SSDF samt UV-rugbykommittén. För att erhålla maximal effekt av det förstärkta elitstödet ska en plan utarbetas för hur detta ska utnyttjas. Av planen ska framgå föreslagen åtgärd, syfte, målgrupp, kostnad per år samt prioritet. Bland åtgärder som ska övervägas återfinns ex. reducerade deltagaravgifter vid landslagsläger och mästerskap, fler ledare och stödfunktioner kring landslagen, stor satsning på förbundets SM-arrangemang, inköp av UV-videoutrustning för användning av förbundskaptener vid landslagsläger och mästerskap, utbildningssatsning för aktiva och ledare, intensifierat samarbete med Elitidrottscentrum, fler och mer varierade landslagsläger, förbättrade möjligheter för förbundskaptener att ta del av spelares deltagande i seriespel, förbättrad standard för resa och boende vid mästerskap. För att säkerställa att SSDF erhåller det stöd som förbundet är berättigat till ska förbundet centralt koordinera och uppmuntra de enskilda kommittéernas rapportering av SISU-timmar. Underlaget från det framgångsrika sponsorarbetet inför CMAS WC 2007, ex ansökningar, pressmeddelanden och avtal, ska omhändertas och sparas på den gemensamma lagringsytan Storegate. I syfte att underlätta och uppmuntra till ansökningar ska klubbarna informeras om exempel på vad de kan beviljas medel från Idrottslyftet för. För att skapa samsyn och dra nytta av alla tillgängliga resurser ska ett samarbete inledas mellan UV-rugbykommittén och den individ som utsetts centralt för att utvecklas förbundets marknadsförings- och sponsorhänseende. För att dra nytta av den samlade idrottsrörelsens erfarenheter ska RF:s undersökning Varumärkets betydelse inom idrottsrörelsen - ett sponsorperspektiv beaktas vid framtida sponsorarbete. För att underlätta för nya spelare och klubbar att anskaffa nödvändig utrustning ska tips om utrustning och länkar sammanställas på förbundets hemsida. De företag vars produkter marknadsförs på den planerade sammanställningen på hemsidan ska kontaktas för att som motprestation erbjuda förbundets medlemmar reducerade priser. Sida 17

22 B R E D D V E R K S A M H E T & N Y R E K R Y T E R I N G Breddverksamhet och nyrekrytering hanteras av UV-rugbykommitténs breddgren. Breddgrenen består utav en grenledare samt fyra regionala breddansvariga (syd, väst, ost och norr). Breddgrenens målsättning är att sprida kunnandet om UV-rugby bland icke elitföreningar och, genom stödjande verksamhet, rekrytera nya föreningar. Introduktions- och breddläger ska företrädelsevis arrangeras av enskilda klubbar men, om det bedöms vara det bästa för förbundets medlemma, arrangerar breddgrenen istället dessa i förbundets regi. Den administrativa bördan för kansliet ska i dessa fall minimeras. På förfrågan av klubbar genomför breddgrenen SSDF:s Introduktionsutbildning i UV-rugby. Förbundet tillhandahåller en prova-på-låda som utan kostnad kan lånas av enskilda klubbar. Lådan innehåller masker, snorklar, mössor, fenor och bollar samt en kortare introduktionstext till sporten. Det har varit svårt att finna regionala breddansvariga vilket gjort att breddgrenen under senare år bestått enbart av grenledaren. Som ett resultat av detta har det varit svårt att nå ut till enskilda klubbar i varje region. För mer information kring breddverksamhet och nyrekrytering se kapitlen Public relations (PR), Utbildningar och Utbildningsmaterial. Foto: Robert Isaksson Sida 18

23 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r En introduktionsbroschyr omfattande sidor ska utarbetas för att underlätta introducerandet av sporten hos de klubbar som är nyfikna att prova på UV-rugby. Information om de UV-rugbyplanscher som utarbetats av förbundet ska spridas till klubbarna för att öka medvetenheten om att de finns, är gratis och kan användas vid nyrekrytering och marknadsföring. För att skapa ett lättillgängligt utbildningsmaterial ska en introduktionsfilm om UV-rugby produceras och publiceras såväl på internet som i DVD-form. Filmen ska beskriva såväl hur sporten utövas som den verksamhet som bedrivs inom förbundet och dess anslutna klubbar. För att skapa nyfikenhet ska en cirka 1 minut lång reklamfilm om UV-rugby produceras. Filmen ska kunna användas av såväl förbundet som enskilda klubbar och individer i marknadsföringen av sporten via exempelvis YouTube. I syfte att skapa ett större utbud av aktiviteter för olika målgrupper i olika geografiska regioner ska enskilda klubbar i större omfattning än nu uppmuntras till att arrangera introduktions- och breddläger. För att underlätta för nya och befintliga spelare ska utrustningstips inkl. korgar och bollar med förslag till leverantörer sammanställas på hemsidan. Hemsidan ska kompletteras med en introduktionssida som i större utsträckning än nu lockar nya klubbar till att börja spela och även beskriver hur de då kan gå till väga. Introduktionssidan ska med en banner även marknadsföras på förbundets förstasida. Ett samarbete med andra förbund, ex. Svenska Simförbundet, ska upptas för att undersöka hur vi kan stötta varandra i den respektive verksamheten. Prova-på-lådans instruktion ska kompletteras med tydligare information kring vem som ska kontaktas om klubben vill gå vidare i sin utveckling. För att skapa förutsättningar för uppsökande verksamhet ska kansliet meddela UVrugbykommittén vilka klubbar som lånar prova-på-lådan. För att kunna mäta eventuella effekter av nerlagda resurser inom breddverksamheten ska statistik över antalet aktiva föreningar och UV-rugbyspelare utarbetas. För att skapa tävlingsmöjligheter för utövare på alla nivåer ska UV-rugbykommittén uppmuntra enskilda klubbar att skapa flera tävlingskategorier (ex. dam, elit, bredd och junior) vid arrangerande av cuper. Sida 19

24 D O M A R E O C H R E G L E R Domare och regler hanteras av UV-rugbykommitténs domargren. Domargrenens huvuduppgifter är att utbilda domare, utse domare till seriespel och SM-arrangemang, arbeta med utveckling av regelverket samt att delta i internationell domarverksamhet. I samarbete med intresserade klubbar arrangeras en domarkurs per år med option på en till om behov eller önskemål skulle finnas. Den ordinarie domarkursen hålls under hösten. Om möjligt, och styrt efter behov, arrangeras regel- och domarkurser på olika orter. I anslutning till detta uppdateras befintligt utbildningsmaterial. Domargrenen uppdaterar vidare domarlistan och i förekommande fall korrigeras enskilda domares behörighet. För närvarande har Sverige fyra internationella domare, 15 Elitdomare, 21 Division 1 domare och ytterligare ett 30-tal aspiranter. Under säsongen var 16 domare aktiva med att döma seriespelet. Domare utses till Elitserien, Allsvenskan och SM-arrangemang. Vid behov även till Damserien och Division 1-seriespelet. Vidare utses domare till JNM och NM. De internationella domarna är de som i första hand skall tillfrågas för att delta vid dessa tävlingar. De internationella domarna utses av CMAS att döma EM och VM. Det svenska regelverket utgörs av de Internationella reglerna (engelska), Nationella undantag samt Bestämmelser för UV-rugby. Vidare finns ett policydokument benämnt Rent spel Fair Play framtaget som ett rättesnöre för idrotten inom SSDF. Manuel Tito de Morais är sedan 2009 invald som Chief referee i CMAS UV-rugby commission varför en ökad möjlighet att påverka sportens fortsatta utveckling förutses. Foto: Olli Rinne Sida 20

25 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r Rutiner för fastställande av nya regler, tolkningar och bestämmelser saknas varför detta ska utarbetas och inkluderas i UV-rugbybestämmelserna. Kännedom kring hur domares behörighet fastställs och domarböckernas status ska spridas bland de aktiva domarna. Detta står att läsa i domargrenens arbetsbeskrivning. Innehållet på hemsidan avseende regler och bestämmelser ska förenklas och renodlas för att underlätta för orutinerade domare och spelare att tillgodogöra sig innehållet. Det förbundsgemensamma policydokumentet Rent spel och fair play är inte känt för huvuddelen av UV-rugbyspelarna och ska därför distribueras och marknadsföras. För att erhålla större kunskapsspridning, attraktionsvärde samt förståelse ska de internationella reglerna översättas till svenska. För att sprida kunskapen kring gällande regler och tolkningar ska en spalt benämnd Domaren förklarar bli ett permanent inslag i Sportdykaren. För att få en nationell samsyn på tolkningar och bedömningsnivåer ska erfarenhetsutbytet mellan landets domare ökas. Detta ska ske genom att: o ett domarseminarium årligen arrangeras i samband med landslagslagsläger. Detta för att kunna kombinera teori och praktik. o domare från olika geografiska regioner dömer tillsammans vid seriespel och internationella mästerskap. För att öka antalet aktivt dömande domare ska o varje nyutbildad domare ges en erfaren fadder vilken ska uppmuntra till aktivt dömande och finnas till hands för att exempelvis svara på frågor kring tolkningar. o ett domarseminarium årligen arrangeras. o breddgrenen uppmuntra cuparrangörer att enbart låta utbildade domare döma varför i cuper deltagande lag tvingas utbilda nya domare. För att underlätta för deltagande och erhålla förbättrade inlärning ska en regel- och domarutbildning på prov arrangeras i samband med cupspel. Genom detta ges möjlighet att kombinera teoretisk utbildning och praktisk tillämpning. Sida 21

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet

Årsredovisning 2010. inkl. förbundsmöteshandlingar 2011. Svenska Sportdykarförbundet Årsredovisning 2010 inkl. förbundsmöteshandlingar 2011 Svenska Sportdykarförbundet Innehåll Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 uv-rugbykommittén

Läs mer

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Foto: Rikard Godlund INNEHÅLL Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Tekniska kommittén 6 UV-rugby

Läs mer

FÖREDRAGNINGSLISTA VID

FÖREDRAGNINGSLISTA VID FÖREDRAGNINGSLISTA VID Svenska Bowlingförbundets ordinarie förbundsmöte 2010-09-26 kl 09.00 på Scandic Grand Hotel, Örebro 1. Upprop och godkännande av fullmakter samt fastställande av röstlängd 2. Fråga

Läs mer

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar.

77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. 77. Beskriv föreningens slutsatser utifrån de diskussioner ni fört och ovanstående svar. Ord med kursiv och fet stil har här fått ersätta namn och ord som gör att man kan identifiera föreningen eller orten.

Läs mer

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening

2010-2011. Linköping Kenty Damfotbollsförening 2010-02-16 2010-2011 Linköping Kenty Damfotbollsförening Föreningen där spelare och ledare utvecklas! Linköping Kenty Damfotbollsförening (LKDFF) skall verka främjande för dam- och flickfotbollens utveckling

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32. Huvudstadens Golfklubb. Verksamhetsplan 2014 Sida 1 av 32 Huvudstadens Golfklubb Verksamhetsplan 2014 131209 Sida 2 av 32 Huvudstadens Golfklubb övergripande verksamhetsplan 2014 Denna inledande del är en sammanfattning av övriga verksamhetsplaner.

Läs mer

Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014

Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014 Svenska Kanotförbundets verksamhetsplan 2014 Värdegrund Svenska Kanotförbundets värdegrund handlar om organisationens förhållningssätt och grundläggande principer, vilka beteenden som är tillåtna samt

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2015 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle

Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Förbundsmötet 2015 19 april Gävle Program Lördag 18 april 09.00-12.00 Styrelsemöte SBTF 12.00 13.00 Lunch 13.00-15.00 Hans-Göran Karlsson, klubbdirektör Brynäs IF. Den anrika klubbens arbete med bredd

Läs mer

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02

Slutrapport. strukturutredningen 2009-02-02 Detta är ett förslag Slutrapport strukturutredningen 2009-02-02 Innehållsförteckning 1. Inledning och bakgrund... 3 1.1 Scouterna 2015... 5 1.2 Gruppens arbete och övergripande kommentarer... 6 2. Vårt

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Svenska Ridsportförbundet 2 Stockholms Läns Ridsportförbund 3-10 Information/konferenser och utbildningar 11 Rökfritt/Ridsporten vill 12 Idrottslyftet 13

Läs mer

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering.

Svensk friidrott fler och bättre. Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. Svensk friidrott fler och bättre Inspiration och stöd för friidrottsföreningens arbete med verksamhetsplanering. I n n e h å l l Arbeta fram föreningens verksamhetsplan 4 Arbetet med Svensk Friidrotts

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar

Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Verksamhetsberättelse 2004 med årsredovisningar Idrott mer än fysisk aktivitet När man skriver en betraktelse över det gångna året ligger det nära till hands att lyfta fram glädjeämnena - de stora framgångarna

Läs mer

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7

STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen. Stockholm 2009. Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 STRATEGISK POLICY ETT EFFEKTIVT SÄTT ATT STYRA? Betänkande av Policyutredningen Stockholm 2009 Styrelsens strategiska utredningar U 2009:7 Till förbundsstyrelsen för Förbundet Unga Forskare Förbundsstyrelsen

Läs mer

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott

Guide till. föreningar som bedriver. Lagidrott Guide till föreningar som bedriver Lagidrott KORPENS LAGIDROTTSGUIDE 2 Innehåll Visst är det härligt med checklistor och guider? De gör det enkelt att ta till sig omfattande information. Men handen på

Läs mer

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun.

Sedan 2013 driver föreningen driften av anläggningarna på Värmdövallen samt Grantomtahallen på uppdrag av Värmdö kommun. Verksamhetsplan och Budget 2014 FÖRENINGSGEMENSAMT Inledning Föreningens verksamhetsplan och budget utformas i enlighet med framtagen policy och riktlinjer. Verksamhetsplanerna beskriver vilka mål föreningen

Läs mer

150122 Beslutad VERKSAMHETS- OCH AKTIVITETSPLAN SGF 2015

150122 Beslutad VERKSAMHETS- OCH AKTIVITETSPLAN SGF 2015 150122 Beslutad VERKSAMHETS- OCH AKTIVITETSPLAN SGF 2015 För att verka enligt den vision och den verksamhetsidén som beslutats i verksamhetsinriktningen för 2015-2016 har FS formulerat långsiktiga verksamhetsstrategier.

Läs mer

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html

LEDARHANDBOK. Ledarhandboken återfinnes i sin helhet uppdaterad på: http://www.bjers.eu/sif_ledarparm/index.html LEDARHANDBOK 1 Välkommen, Introduktion till SIF Fotboll 2 En Guide för dig som börjar som ledare i år 3 Vett och Etikett, Sila Snacket 4 Saltismodellen 5 Vad är Toppning och Nivåindelning 6 Policys inom

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2012. Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 HÄNDELSER UNDER ÅRET Innehåll Förbundsordförande har ordet 3 GS har ordet 4 SISU

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43

Årsmöteshandlingar 2013 Sidan 1 av 43 Sidan 1 av 43 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta

Läs mer

Klubb Utbildning för Ledare

Klubb Utbildning för Ledare Klubb Utbildning för Ledare SBTF UTBILDNING NIVÅ BAS Utbildningsmaterial från Svenska Bordtennisförbundets ungdom- och utbildningskommitté www.svenskbordtennis.com INNEHÅLL 05 LEDARSKAP Barn- och ungdomsledarskap

Läs mer

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring

Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Proposition 1 Medlemskap för förening stadgeändring Förslag till beslut Förbundsstyrelsen föreslår: Att Att förbundsmötet beslutar om att anta stadgeändring som syftar till att öppna verksamheten och locka

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar

VERKSAMHETSBERÄTTELSE. med årsredovisningar 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE med årsredovisningar RF = Riksidrottsförbundet RS = riksidrottsstyrelsen SF = specialidrottsförbund DF = distriktsidrottsförbund SDF = specialidrottsdistriktsförbund Riksidrottsförbundet

Läs mer

Svenska Ishockeyförbundet

Svenska Ishockeyförbundet Svenska Ishockeyförbundet Verksamheten 2012/2013 Innehåll Förbundsordföranden 4 Generalsekreteraren 6 Utvecklings- och landslagsavdelningen 8 Tävlingsavdelningen 10 Marknads- och kommunikationsavd. 14

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus

BOKBLADET. VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB. Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte. Limhamns Folkets hus BOKBLADET Nummer 3 2011 VÄLKOMmen TILl ORDINARIE HÖSTMÖTE I BOKSKOGENS GOLFKLUBB 1 december 2011, kl. 18.00 Program: 18.00 Informationsmöte 19.00 Fika 19.30 Årsmöte Limhamns Folkets hus För styrelsen:

Läs mer

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Detta möte: 2005-07-16 Föregående möte: 2005-06-10--12 vid protokollet vid ordförandeklubban justeras Christer Pettersson

Läs mer

Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar

Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar Välkommen till Förbundsmötet 2014 Förbundsmöteshandlingar Svenska Basketbollförbundet har nöjet att inbjuda Er till Förbundsmöte lördag den 29 mars kl 11.00 SJ:s huvudkontor, Vasagatan 10, Stockholm Hur

Läs mer