Du håller därför i din hand den första utgåvan av Svenska Sportdykarförbundets Utvecklingsplan för UV-rugby.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Du håller därför i din hand den första utgåvan av Svenska Sportdykarförbundets Utvecklingsplan för UV-rugby."

Transkript

1 UTVECKLINGSPLAN FÖR SVENSK UV-RUGBY 2010

2

3 Farsta 7 mars 2010 Svenska Sportdykarförbundets UV-rugbykommitté har tillsatt en Utvecklingsgrupp med ambition att i projektform utveckla och systematisera det sätt som Svenska Sportdykarförbundet, genom UV-rugbykommittén, bedriver sin UV-rugbyverksamhet. Projektet benämns UV-rugby på djupet och syftar ytterst till att skapa en verksamhet där barn och ungdoms-, motions- och elitverksamheten bildar en helhet. Alla, oavsett ambitionsnivå, ska uppfatta att den verksamhet som bedrivs är professionell och medger såväl lek som elitsatsning. Specialförbund som deltar i OS får stöd i dessa frågor av SOK (Svenska Olympiska Kommittén) och övriga specialförbund, däribland Svenska Sportdykarförbundet, av Riksidrottsförbundets Elitstöd (RF Elitstöd). Mot bakgrund av detta har Utvecklingsgruppen sökt, och även beviljats, stöd från RF Elitstöd. En förutsättning för att även fortsättningsvis erhålla detta stöd är att en Utvecklingsplan utarbetas. Du håller därför i din hand den första utgåvan av Svenska Sportdykarförbundets Utvecklingsplan för UV-rugby. Inledningsvis ges en övergripande presentation av Svenska Sportdykarförbundet och UV-rugby. Därefter presenteras, område för område, den verksamhet som i dagsläget bedrivs. I anslutning till varje område presenteras vidare även ett antal konkreta Utvecklingsåtgärder. Det är nu Svenska Sportdykarförbundets ambition att fortlöpande, inom ramen för tillgängliga resurser, inarbeta dessa Utvecklingsåtgärder i vår verksamhet. Lars Gustafsson Svenska Sportdykarförbundets ordförande Fredrik Åström UV-rugbykommitténs ordförande

4

5 I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G OM SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET... 2 OM UNDERVATTENSRUGBY... 3 SSDF:S VISION OCH MÅL... 4 IDROTTEN INOM CMAS OCH SSDF... 6 SVENSK UV-RUGBYS MÅLSÄTTNINGAR... 8 UV-RUGBYKOMMITTÈN UTVECKLINGSGRUPPEN INTERNATIONELL VERKSAMHET RESURSER OCH SPONSORER BREDDVERKSAMHET & NYREKRYTERING DOMARE OCH REGLER DAMVERKSAMHET HERRVERKSAMHET BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET SERIESPEL OCH SM-SLUTSPEL PUBLIC RELATIONS (PR) LANDSLAG OCH ELITVERKSAMHET UTBILDNINGAR UTBILDNINGSMATERIAL KAPACITETSPROFIL KRAVANALYS OCH UTVECKLINGSTRAPPA TRÄNINGSKONCEPT TRÄNARKOMPETENS ATT STUDERA OCH SPELA UV-RUGBY VERKSAMHETSSÄKERHET ANTIDOPING OCH DROGER KVALITETSSÄKRING Sida 1

6 O M S V E N S K A S P O R T D Y K A R F Ö R B U N D E T Svenska Sportdykarförbundet (SSDF) bildades redan 1958 och har sedan dess växt till en stor organisation inom svensk idrott. SSDF ingår som ett specialförbund inom Sveriges Riksidrottsförbund (RF) och är Sveriges enda icke-kommersiella medlemsorganisation för sportdykare. SSDF består idag av ca: medlemmar i omkring 170 lokala föreningar. Internationellt är SSDF anslutet till CMAS (Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques), en världsomspännande organisation för sportdykare, med 98 medlemsländer och 10 miljoner dykare från hela världen. Därtill har SSDF ett starkt samarbete med sportdykarförbunden i de andra nordiska länderna - inte minst när det gäller internationella frågor. SSDF:s viktigaste uppgift är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas intressen. Det innebär bland annat att utveckla utbildning och säkerhet så långt som möjligt. SSDF stimulerar ledarutbildning och arbetar för att bredda både motions- och tävlingsidrott, barnoch ungdomsverksamhet samt jämställd idrott (andelen kvinnor/flickor i förbundet ökar, även om män/pojkar utgör största andelen). Precis som andra idrottsorganisationer utför många medlemmar ett omfattande ideellt arbete på sin fritid. En så stor organisation kräver dock en dagligen fungerande administration. Förbundet har därför ett kansli med idag tre anställda. Det nationella förbundet samordnar och håller kontakten med klubbar och enskilda medlemmar samt distribuerar information och rapporter. Som medlem i en SSDF-klubb erhåller medlemmen också information genom medlemstidningen Sportdykaren (utkommer 5-6 ggr/år) och genom förbundets hemsida på internet (www.ssdf.se). Sida 2

7 O M U N D E R V A T T E N S R U G B Y Undervattensrugby (UV-rugby) är ett lagbollspel som utövas under ytan i 3,5-5 m djupa bassänger. Spelarna är utrustade med blå resp. vita mössor/baddräkter, cyklop, snorkel och fenor. Spelet går ut på att placera en saltlösningsfylld boll i motståndarlagets korg som är placerad på bassängens botten. Varje lag består av en trupp på 15 spelare, varav 12 spelare deltar i en match och av vilka 6 samtidigt finns i bassängen. Den effektiva speltiden är 2 x 15 minuter. Då en stor del av spelet äger rum under ytan sker spelarbyten regelbundet med några få minuters mellanrum. Tre domare dömer en match varav två befinner sig i vattnet och en på land. Några av de viktigare spelreglerna är att slag, sparkar och stryptag är förbjudna. Det är också förbjudet att attackera en motspelares utrustning. Bollen får inte spelas ovanför vattenytan. Domaren kan bland annat utdöma friboll, utvisning och straff. Grenen, då kallad UV-polo, kom till Sverige i slutet av 1960-talet och idag bedrivs seriespel och breddverksamhet för såväl herrar, damer som juniorer. Sporten har SM-status sedan 1974 (herrar) respektive 1999 (damer). Sverige är internationellt mycket framstående och har landslag för herrar, damer och juniorer. Foto: Andreas Höglund Sida 3

8 S S D F :S V I S I O N O C H M Å L SSDF:s nedanstående vision och mål är under omarbetande av en genom förbundet särskilt tillsatt arbetsgrupp. Vision Mål SSDF skall vara det naturliga valet för alla som är intresserade av sportdykning. SSDF:s medlemmar och föreningar skall känna aktivt stöd, säkerhet och professionalism i Svenska Sportdykarförbundet. SSDF skall ha attraktiva utbildningar. SSDF skall ha fler aktiva instruktörer. Det ska vara enkelt och kul att driva en förening inom SSDF. SSDF:s varumärke och verksamhet skall förekomma och i alla sammanhang där de bör synas SSDF ska erbjuda medlemmarna ett gediget utbud av fördelar och tjänster som gör det attraktivt att vara medlem. SSDF skall öka bredden på ungdoms- och tävlingsverksamheten. SSDF:s viktigaste målgrupper är (ej i prioritetsordning): Ungdomar Instruktörer, funktionärer och ledare Klubbar Sida 4

9 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r I syfte att i även inkludera RF:s elitsatsningar ska SSDF:s Vision och mål utökas så att även idrottsliga nationella och internationella toppresultat inkluderas. Detta står dock inte i motsats till breddverksamhet eftersom en väl fungerande breddverksamhet är en förutsättning för nationella och internationella toppresultat. I syfte att bedriva en verksamhet inom SSDF som överensstämmer med RF:s idé, ska den arbetsgrupp som omarbetar förbundets vision och mål i sitt arbete beakta den verksamhetsidé och de riktlinjer som Riksidrottsförbundet fastställt i dokumentet Idrotten vill. I syfte framhäva det idrottsliga inslaget i förbundet ska det förtydligas att även tränare ingår i den av förbundet prioriterade målgruppen instruktörer. I syfte att förtydliga innebörden av förbundets målsättningar ska det förtydligas att även barn ingår i den av förbundet prioriterade målgruppen ungdomar. I syfte att förtydliga förbundets mål ska förbundets målsättningar kompletteras med att tävlingsformer ska erbjudas på alla nivåer. Foto: Fredrik Åström Sida 5

10 I D R O T T E N I N O M C M A S O C H S S D F Inom CMAS bedrivs ett flertal grenar i tävlingsform. Dessa är fensim, UV-rugby, UV-foto, UVorientering, UV-hockey, UV-jakt och fridykning. Av dessa tävlas det inom SSDF enbart inom fensim, UV-rugby och UV-foto och landslag finns för UV-rugby och UV-foto. SSDF är ett förbund med två mycket skilda verksamheter som avseende medlemmar domineras av de som är intresserade av sportdykning. Den andra delen utgörs av de medlemmar som inom ramen för förbundet utövar sin idrott. Mot bakgrund av detta bedrivs ett intensivt arbete med att forma en helhet och därmed uppfattas som ett förbund. De tre anställda på kansliet stödjer administrativt UV-rugbykommittén i dess arbete. Dock arbetar ingen professionellt med utveckling av elitidrotten inom förbundet. Avseende UV-rugby sker detta arbete istället på ideell basis i UV-rugbykommittén, UV-rugbyns utvecklingsgrupp samt av landslagens förbundskaptener. UV-rugbykommittén har, likt öviga kommittéer, vidare en utpekad kontaktperson i förbundsstyrelsen som fungerar som länk mellan styrelsen och kommittén. Protestärenden inom UV-rugby behandlas av UV-rugbykommitténs proteskommitté. Beslut kan därefter överklagas till SSDF:s Bestraffningsorgan. Foto: Ingvar Eliasson Sida 6

11 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r För att skapa en nära kontakt, förståelse och gott samarbete mellan SSDF styrelse och UVrugbyutövarna inom förbundet bör UV-rugbykommitténs kontaktperson i styrelsen vara verksam inom sporten. Då styrelsens sammansättning beslutas av förbundsmötet, kan detta dock enbart utgöra en inriktning för valberedningens arbete. För att säkerställa en kontinuerlig och målinriktad utveckling av elitidrotten inom SSDF ska kompetens inom idrottsutveckling vara meriterande vid eventuell framtida nyanställning av kanslipersonal. Detta ska på sikt resultera i tillsättandet av en sportchef. I syfte att skapa goda förutsättningar för välgrundade beslut ska riktlinjerna för sammansättning av SSDF:s Bestraffningsorgan förtydligas så att en UV-rugbykunnig person alltid finns med då UV-rugbyrelaterade frågor behandlas. Foto: Fredrik Åström Sida 7

12 S V E N S K U V - R U G B Y S M Å L S Ä T T N I N G A R SSDF:s för UV-rugby centralt beslutade målsättningar är: Att öka antalet aktiviteter för ungdomar. Att genomföra seriespel. Att arrangera SM för herrar, damer och juniorer (yngre och äldre). Att rekrytera och utbilda fler spelare, funktionärer och domare. Att delta med landslag i NM, EM och VM, för juniorer såväl som seniorer. Att fortsätta arbetet med att ta fram ett utbildningsmaterial. Att utveckla samarbetet med RF:s Elitidrottscentrum. Foto: Fredrik Åström Sida 8

13 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r Svensk UV-rugbys målsättningar ska omarbetas så att resultatet från Utvecklingshelgen 2009 omhändertas. De reviderade målsättningarnas ska fastställas av SSDF:s styrelse. I samband med detta ska målsättningarna kompletteras: o så att även idrottsliga nationella och internationella toppresultat inkluderas. o... med att tävlingsformer ska erbjudas på alla nivåer. o med att en jämställd idrott ska eftersträvas. Foto: Fredrik Åström Sida 9

14 U V - R U G B Y K O M M I T T È N UV-rugbykommittén har organiserat sig i en ordförande och därunder ett antal verksamhetsgrenar. Ansvarig för respektive område är främst verksamhetsgrenledarna, men samarbete sker även mellan grenarna. Verksamhetsgrenarna är: Bredd Dam Domare Herr Junior PR och sponsring UV-rugbykommittén har två fysiska sammanträden och två telefonmöten per år. Det viktigaste mötet hålls i slutet av säsongen, vanligtvis i maj/juni i Stockholm. Vid det mötet samlas kommittémedlemmarna fysiskt till en konferens för att summera den gångna säsongen och planera för nästa. Ytterligare ett fysiskt möte med hela kommittén hålls vanligtvis i december i samband med Felix Cup i Göteborg. Utöver detta hålls ett antal telefonmöten. Telefonmötena bidrar till att hålla nere kostnaderna för kommittémötena. Det är dock viktigt för ett bra arbete att kommittén möts fysiskt minst två gånger om året. Utöver kommittémötena möts kommitténs medlemmar även regelbundet i samband med aktiviteter som seriespel, lägerverksamhet, utbildningar och cupspel. UV-rugbykommitténs arbetsplan följer kalendern på hemsidan och den åtgärdslista som bifogas alla kommittémötesprotokoll. Vidare genomförs fortlöpande förbundsrelaterad verksamhet såsom budgetering och ekonomisk uppföljning. Tätt kopplat till UV-rugbykommittén finns en Utvecklingsgrupp. Denna har som sin främsta uppgift att utveckla och systematisera det sätt vilket SSDF, genom UV-rugbykommittén, bedriver sin verksamhet. UV-rugbykommittén har historiskt haft väldigt låga omkostnader för möten. Detta är ett resultat av att kommittémöten genomförts i samband med cuper och hemma hos kommittémedlemmar. Allt för att efterstäva minimala kostnader för resor, kost och logi. Syfte med detta har varit att istället använda pengarna till verksamhet för de aktiva såsom läger. Förbundet har en jämställdhetsplan som ska efterlevas av respektive kommitté. UV-rugbykommittén har under senaste åren haft en negativ utveckling avseende antalet vakanser, varför den i dagslaget enbart består utav fyra medlemmar. Sida 10

15 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r I syfte att erhålla förbättrade arbetsformer ska ett förslag till reviderad sammansättning för UVrugbykommittén och dess närstående funktioner utarbetas. Följande frågor ska beaktas under framtagandet av förslaget: o Ska kommittén enbart ha en landslagsansvarig? o Ska UV-rugby även i framtiden ha en särskild utvecklingsgrupp? o Ska sponsring ingå i nuvarande PR-ansvarigs ansvarsområde? o Ska en utbildningsansvarig ingå i kommittén? o Ska en kassör ingå i kommittén? o Vem ansvarar för att fortlöpande dokumentera sportens historia? o Behövs en webgrupp även i framtiden? För att underlätta för nya individer att engagera sig ska en arbetsbeskrivning för den nya UVrugbykommittén och dess närstående funktioner utarbetas. För att visa uppskattning för berömvärda insatser ska UV-rugbykommittén inarbeta i sina rutiner att årligen nominera aktuella individer för SSDF:s förtjänsttecken. I syfte att sprida ansvarsfördelningen mellan olika klubbar samt underlätta rekrytering ska de föreningar som önskar delta i seriespel även nominera individer som står till förfogande för förtroendeuppdrag inom SSDF. För att öka enskilda föreningars delaktighet i UV-rugbyn ska en UV-rugbyriksdag införas 2:a kvartalet varje år. Vid denna ska förtroendevalda utses på två år. För att förbättra möjligheterna att intressera individer att engagera sig ideellt ska villkoren för de förtroendevalda förbättras. För att följa upp Utvecklingsplanen ska UV-rugbykommitténs arbetsplan bestå utav: o Löpande verksamhet enligt kalendern på hemsidan. o En åtgärdslista innefattande bl.a. utvecklingsåtgärderna från Utvecklingsplanen. Denna ska fortlöpande uppdateras och nya punkter ska bevakas för inarbetande i nästkommande Utvecklingsplaner. o Förbundsrelaterad verksamhet såsom budgetering och ekonomisk uppföljning. Sida 11

16 U T V E C K L I N G S G R U P P E N UV-rugbykommitténs Utvecklingsgrupp är ingen egen verksamhetsgren utan drivs i projektform. Projektet syftar till att utveckla och systematisera det sätt på vilket SSDF, genom UVrugbykommittén, bedriver sin verksamhet. Projektet benämns UV-rugby på djupet. Utvecklingsgruppens verksamhet bedrivs med stöd från Riksidrottsförbundets Elitidrottscentrum (RF EIC) på Bosön samt Idrottslyftet. Ytterst syftar projektet till att skapa en verksamhet där barn och ungdoms-, motions- och elitverksamheten bildar en helhet. Alla, oavsett ambitionsnivå, ska uppfatta att den verksamhet som bedrivs är professionell och medger såväl lek som elitsatsning. Utvecklingsgruppen består för närvarandet av tre personer. Bland de frågors som drivs av Utvecklingsgruppen märks: Utarbetar en Utvecklingsplan för svensk UV-rugby med alla dess beståndsdelar såsom exempelvis kapacitetsprofil, utvecklingstrappa och utbildningsfrågor. Redovisar erfarenheter till UV-rugbykommittén i syfte att vid behov förändra det sätt på vilket verksamheten bedrivs. Utbildar spelare och ledare i RF EIC regi. Deltar vid RF:s nätverksträffar. Sida 12

17 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r I syfte att tydliggöra det utvecklingsarbete som bedrivs inom SSDF avseende svensk UV-rugby, ska en logotyp för projektet UV-rugby på djupet utarbetas. Logotypen ska kunna användas i alla sammanhang där projektet har bidragit till förändring. Foto: Fredrik Åström Sida 13

18 INTERNATIONELL VERKSAMHET Internationellt är Svenska Sportdykarförbundet medlem i CMAS (Conféderation Mondiale des Activités Subaquatiques), CMAS Europe samt EUF (European Underwater Federation). Internationella kommittén inom SSDF ansvarar för förbundets kontakter med CMAS och EUF och deltar som representanter vid möten arrangerade av dessa organisationer. Dessutom skall kommittén bistå SSDF:s övriga kommittéer, häribland UV-rugbykommittén, vid internationella kontakter och frågor. Generellt uppfattas CMAS organisation och styrelsesätt som oerhört omodernt. För idrotten inom CMAS har detta tagit sig uttryck bland annat genom att de ledande länderna inom UV-hockey inte längre deltar i det VM som arrangeras av CMAS. På förbundsnivå bedrivs därför ett intensivt arbete och omfattande lobbying för att få till stånd en förändring. Därtill har SSDF ett starkt samarbete med sportdykarförbunden i de andra nordiska länderna - inte minst när det gäller internationella frågor. Som ett led i detta genomförs regelbundet Nordiska ordförandemöten. CMAS UV-rugby commission sorterar under CMAS Sport Committee och har fem medlemmar under ledning av danske Sören Neubert. CMAS UV-rugby commission har i praktiken mycket begränsade beslutsmandat, varför den huvudsakliga uppgiften är att skapa samsyn i viktiga frågor mellan CMAS UV-rugbyspelande medlemsländer. Genom att Manuel Tito de Morais sedan 2009 är invald som Chief referee i CMAS UV-rugby commission förutses en ökad möjlighet att påverka sportens fortsatta utveckling. Svenska Sportdykarförbundets internationella representanter är: Gunnar Järvholm - CMAS Executive Bureau samt medlem CMAS Youth Commission Linda Nilsson - President CMAS Youth Commission Manuel Tito de Morais - Medlem CMAS UW Rugby Commission Lars Gustafsson - Medlem CMAS UW Photo Commission Vid Nordiska Mästerskap träffas ordföranden för de fyra nordiska UV-rugbykommittéerna för att framför allt planera kommande nordiska mästerskap, men även andra angelägna frågor behandlas. Med anledning av att NM sedan 2006 enbart arrangeras vartannat år, har kontinuiteten i dessa nordiska UV-rugbymöten försämrats. Sida 14

19 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r Internationellt ska förbundet prioritera följande UV-rugbyrelaterade frågor: o Av ekonomiska, organisatoriska och sportsliga skäl ska förbundet internationellt verka för en återgång till det gamla mästerskapsystemet för seniorer innebärandes 4- årscykler av: År 1: NM, År 2: (NM &) EM År 3: NM År 4: (NM &) VM o För att erhålla kontinuitet, internationella sportsliga fördelar och goda introduktionsmöjligheter för nya spelare ska förbundet internationellt verka för en återgång till att senior-nm arrangeras varje år. o För att erhålla en balans mellan ekonomiska, sportsliga och PR-mässiga faktorer ska förbundet verka för att VM i UV-rugby genomförs i samband med CMAS WC enbart under förutsättning att två länder från den arrangerande kontinenten deltar i mästerskapet. o I syfte att underlätta framtida planering ska förbundet föreslå de övriga nordiska förbunden att ett policybeslut fattas kring hur förbunden ställer sig till ett eventuellt deltagande i ett av CMAS arrangerat Europeiskt mästerskap för juniorer utanför norden. Ett förslag från nordiska UV-rugbymötet 2010 är att EM genomförs vartannat och J21 Nordic cup övriga år. o I syfte att ge J21 Nordic cup högre status och säkerställa kontinuitet ska förbundet verka för att CMAS Europée ger J21 Nordic cup officiell EM-status. I syfte att kunna påverka sportens fortsatta internationella utveckling ska Sverige aktivt verka för att ständigt ha en representant i CMAS UV-rugby commission. För att undvika allt för stora arbetsbelastningar och individberoenden ska Sveriges representant i CMAS UV-rugby commission inte vara medlem i UV-rugbykommittén. För att erhålla en enad svensk syn på sportens internationella utveckling ska Sveriges representant i CMAS UV-rugby commission kallas till UV-rugbykommitténs möten. För att erhålla bättre kontinuitet ska det nordiska UV-rugbymötet genomföras som telefonmöte de år som inte senior-nm spelas. Sida 15

20 R E S U R S E R O C H S P O N S O R E R Svensk UV-rugbys ekonomiska resurser erhålls främst från SSDF baserat på förbundets SF-stöd och de intäkter som medlemsavgiften genererar. Vidare erhåller UV-rugbykommittén stöd från RF Elitstöd samt i vissa fall även Idrottslyftet. Det har under senare år märkts av en tydlig reducering av tillgängliga ekonomiska resurser vilket framförallt medfört en ökad grad av egenfinansiering av de aktiva. Det finns nu en förhoppning om att det förstärkta Elitstödet ska kunna bidra till att denna trend vänds. SSDF har sedan 2009 en fastställd policy för reseersättningar och avgifter vilken reglerar vad det ska kosta per individ att delta vid exempelvis internationella mästerskap och förbundsaktiviteter. Det beviljade stödet från RF Elitstöd omfattar kompetens och resursstöd, utbildningsplatser, ekonomiskt stöd samt tillgång till RF gemensam utveckling. För att finansiera de resor som detta innebär har UV-rugbykommittén beviljats medel från Idrottslyftet. Allt arbete inom kommittén och landslagen sker på ideell basis med visst administrativt stöd från kansliet. UV-rugbykommittén har i dagsläget inget utvecklat samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Sponsorer hanteras av UV-rugbykommitténs PR-gren. SSDF har historiskt sett enbart i mycket begränsad omfattning knutit sponsoravtal syftande till att främja förbundets idrottare. I UV-rugbyns fall har detta istället hanterats av UV-rugbykommittén där samlade insatser har gjorts i samband med större mästerskap. Det största sponsoravtal som träffats var inför CMAS WC 2007 då Saab Underwater Systems AB tecknade ett avtal med SSDF innebärande att de blev huvudsponsor för dam- och herrlandslaget. Till följd av lågkonjunkturen så förlängdes inte avtalet som tänkt SSDF har sedan 2009 en individ utsedd som centralt ska utveckla förbundet i marknadsförings- och sponsorhänseende. Avseende materiella resurser har sporten vissa problem då marknaden är för liten för leverantörer att ta fram specialiserade utrustningar. Sporten är därför beroende av ett fåtal leverantörer för leveranser av exempelvis mössor, korgar och bollar. För signal-utrustningar och korgar finns ingen leverantör, utan detta byggs av varje enskild klubb. Sida 16

21 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r För att säkerställa ett fortsatt fruktsamt utvecklingsarbete ska en strategi för finansiering av det fortsatta utvecklingsarbetet utarbetas i samarbete mellan SSDF styrelse, Idrottslyftsgruppen inom SSDF samt UV-rugbykommittén. För att erhålla maximal effekt av det förstärkta elitstödet ska en plan utarbetas för hur detta ska utnyttjas. Av planen ska framgå föreslagen åtgärd, syfte, målgrupp, kostnad per år samt prioritet. Bland åtgärder som ska övervägas återfinns ex. reducerade deltagaravgifter vid landslagsläger och mästerskap, fler ledare och stödfunktioner kring landslagen, stor satsning på förbundets SM-arrangemang, inköp av UV-videoutrustning för användning av förbundskaptener vid landslagsläger och mästerskap, utbildningssatsning för aktiva och ledare, intensifierat samarbete med Elitidrottscentrum, fler och mer varierade landslagsläger, förbättrade möjligheter för förbundskaptener att ta del av spelares deltagande i seriespel, förbättrad standard för resa och boende vid mästerskap. För att säkerställa att SSDF erhåller det stöd som förbundet är berättigat till ska förbundet centralt koordinera och uppmuntra de enskilda kommittéernas rapportering av SISU-timmar. Underlaget från det framgångsrika sponsorarbetet inför CMAS WC 2007, ex ansökningar, pressmeddelanden och avtal, ska omhändertas och sparas på den gemensamma lagringsytan Storegate. I syfte att underlätta och uppmuntra till ansökningar ska klubbarna informeras om exempel på vad de kan beviljas medel från Idrottslyftet för. För att skapa samsyn och dra nytta av alla tillgängliga resurser ska ett samarbete inledas mellan UV-rugbykommittén och den individ som utsetts centralt för att utvecklas förbundets marknadsförings- och sponsorhänseende. För att dra nytta av den samlade idrottsrörelsens erfarenheter ska RF:s undersökning Varumärkets betydelse inom idrottsrörelsen - ett sponsorperspektiv beaktas vid framtida sponsorarbete. För att underlätta för nya spelare och klubbar att anskaffa nödvändig utrustning ska tips om utrustning och länkar sammanställas på förbundets hemsida. De företag vars produkter marknadsförs på den planerade sammanställningen på hemsidan ska kontaktas för att som motprestation erbjuda förbundets medlemmar reducerade priser. Sida 17

22 B R E D D V E R K S A M H E T & N Y R E K R Y T E R I N G Breddverksamhet och nyrekrytering hanteras av UV-rugbykommitténs breddgren. Breddgrenen består utav en grenledare samt fyra regionala breddansvariga (syd, väst, ost och norr). Breddgrenens målsättning är att sprida kunnandet om UV-rugby bland icke elitföreningar och, genom stödjande verksamhet, rekrytera nya föreningar. Introduktions- och breddläger ska företrädelsevis arrangeras av enskilda klubbar men, om det bedöms vara det bästa för förbundets medlemma, arrangerar breddgrenen istället dessa i förbundets regi. Den administrativa bördan för kansliet ska i dessa fall minimeras. På förfrågan av klubbar genomför breddgrenen SSDF:s Introduktionsutbildning i UV-rugby. Förbundet tillhandahåller en prova-på-låda som utan kostnad kan lånas av enskilda klubbar. Lådan innehåller masker, snorklar, mössor, fenor och bollar samt en kortare introduktionstext till sporten. Det har varit svårt att finna regionala breddansvariga vilket gjort att breddgrenen under senare år bestått enbart av grenledaren. Som ett resultat av detta har det varit svårt att nå ut till enskilda klubbar i varje region. För mer information kring breddverksamhet och nyrekrytering se kapitlen Public relations (PR), Utbildningar och Utbildningsmaterial. Foto: Robert Isaksson Sida 18

23 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r En introduktionsbroschyr omfattande sidor ska utarbetas för att underlätta introducerandet av sporten hos de klubbar som är nyfikna att prova på UV-rugby. Information om de UV-rugbyplanscher som utarbetats av förbundet ska spridas till klubbarna för att öka medvetenheten om att de finns, är gratis och kan användas vid nyrekrytering och marknadsföring. För att skapa ett lättillgängligt utbildningsmaterial ska en introduktionsfilm om UV-rugby produceras och publiceras såväl på internet som i DVD-form. Filmen ska beskriva såväl hur sporten utövas som den verksamhet som bedrivs inom förbundet och dess anslutna klubbar. För att skapa nyfikenhet ska en cirka 1 minut lång reklamfilm om UV-rugby produceras. Filmen ska kunna användas av såväl förbundet som enskilda klubbar och individer i marknadsföringen av sporten via exempelvis YouTube. I syfte att skapa ett större utbud av aktiviteter för olika målgrupper i olika geografiska regioner ska enskilda klubbar i större omfattning än nu uppmuntras till att arrangera introduktions- och breddläger. För att underlätta för nya och befintliga spelare ska utrustningstips inkl. korgar och bollar med förslag till leverantörer sammanställas på hemsidan. Hemsidan ska kompletteras med en introduktionssida som i större utsträckning än nu lockar nya klubbar till att börja spela och även beskriver hur de då kan gå till väga. Introduktionssidan ska med en banner även marknadsföras på förbundets förstasida. Ett samarbete med andra förbund, ex. Svenska Simförbundet, ska upptas för att undersöka hur vi kan stötta varandra i den respektive verksamheten. Prova-på-lådans instruktion ska kompletteras med tydligare information kring vem som ska kontaktas om klubben vill gå vidare i sin utveckling. För att skapa förutsättningar för uppsökande verksamhet ska kansliet meddela UVrugbykommittén vilka klubbar som lånar prova-på-lådan. För att kunna mäta eventuella effekter av nerlagda resurser inom breddverksamheten ska statistik över antalet aktiva föreningar och UV-rugbyspelare utarbetas. För att skapa tävlingsmöjligheter för utövare på alla nivåer ska UV-rugbykommittén uppmuntra enskilda klubbar att skapa flera tävlingskategorier (ex. dam, elit, bredd och junior) vid arrangerande av cuper. Sida 19

24 D O M A R E O C H R E G L E R Domare och regler hanteras av UV-rugbykommitténs domargren. Domargrenens huvuduppgifter är att utbilda domare, utse domare till seriespel och SM-arrangemang, arbeta med utveckling av regelverket samt att delta i internationell domarverksamhet. I samarbete med intresserade klubbar arrangeras en domarkurs per år med option på en till om behov eller önskemål skulle finnas. Den ordinarie domarkursen hålls under hösten. Om möjligt, och styrt efter behov, arrangeras regel- och domarkurser på olika orter. I anslutning till detta uppdateras befintligt utbildningsmaterial. Domargrenen uppdaterar vidare domarlistan och i förekommande fall korrigeras enskilda domares behörighet. För närvarande har Sverige fyra internationella domare, 15 Elitdomare, 21 Division 1 domare och ytterligare ett 30-tal aspiranter. Under säsongen var 16 domare aktiva med att döma seriespelet. Domare utses till Elitserien, Allsvenskan och SM-arrangemang. Vid behov även till Damserien och Division 1-seriespelet. Vidare utses domare till JNM och NM. De internationella domarna är de som i första hand skall tillfrågas för att delta vid dessa tävlingar. De internationella domarna utses av CMAS att döma EM och VM. Det svenska regelverket utgörs av de Internationella reglerna (engelska), Nationella undantag samt Bestämmelser för UV-rugby. Vidare finns ett policydokument benämnt Rent spel Fair Play framtaget som ett rättesnöre för idrotten inom SSDF. Manuel Tito de Morais är sedan 2009 invald som Chief referee i CMAS UV-rugby commission varför en ökad möjlighet att påverka sportens fortsatta utveckling förutses. Foto: Olli Rinne Sida 20

25 U t ve c k l i n g s å t g ä r d e r Rutiner för fastställande av nya regler, tolkningar och bestämmelser saknas varför detta ska utarbetas och inkluderas i UV-rugbybestämmelserna. Kännedom kring hur domares behörighet fastställs och domarböckernas status ska spridas bland de aktiva domarna. Detta står att läsa i domargrenens arbetsbeskrivning. Innehållet på hemsidan avseende regler och bestämmelser ska förenklas och renodlas för att underlätta för orutinerade domare och spelare att tillgodogöra sig innehållet. Det förbundsgemensamma policydokumentet Rent spel och fair play är inte känt för huvuddelen av UV-rugbyspelarna och ska därför distribueras och marknadsföras. För att erhålla större kunskapsspridning, attraktionsvärde samt förståelse ska de internationella reglerna översättas till svenska. För att sprida kunskapen kring gällande regler och tolkningar ska en spalt benämnd Domaren förklarar bli ett permanent inslag i Sportdykaren. För att få en nationell samsyn på tolkningar och bedömningsnivåer ska erfarenhetsutbytet mellan landets domare ökas. Detta ska ske genom att: o ett domarseminarium årligen arrangeras i samband med landslagslagsläger. Detta för att kunna kombinera teori och praktik. o domare från olika geografiska regioner dömer tillsammans vid seriespel och internationella mästerskap. För att öka antalet aktivt dömande domare ska o varje nyutbildad domare ges en erfaren fadder vilken ska uppmuntra till aktivt dömande och finnas till hands för att exempelvis svara på frågor kring tolkningar. o ett domarseminarium årligen arrangeras. o breddgrenen uppmuntra cuparrangörer att enbart låta utbildade domare döma varför i cuper deltagande lag tvingas utbilda nya domare. För att underlätta för deltagande och erhålla förbättrade inlärning ska en regel- och domarutbildning på prov arrangeras i samband med cupspel. Genom detta ges möjlighet att kombinera teoretisk utbildning och praktisk tillämpning. Sida 21

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas.

Vid alla bidragsberättigade resor med SSDF ska alltid billigaste och förmånligaste resesätt användas. Svenska Sportdykarförbundets verksamhet ska framförallt främja idrotten och endast en mindre del ska utgöra resebidrag. Förbundsstyrelsen har på sitt möte den 18 januari 2009 beslutat om följande policy

Läs mer

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO

ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO ÄNDRAD INRIKTNING FÖR SVENSK VATTENPOLO Syfte Att åter göra vattenpolo till en etablerad idrott i Sverige genom att flytta fokus och resurser från landslagsverksamhet till breddutveckling. Bakgrund och

Läs mer

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018

Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 Måldokument Svenska Styrkelyftförbundet 2014-2018 VISION Svensk styrkelyft - Idrotten som lyfter Svensk Styrkelyft ska sträva mot att utveckla alla individer på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla

Läs mer

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T

MÅLDOKUMENTET. Ishockeyn Vill. SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen M Å L D O K U M E N T MÅLDOKUMENTET Ishockeyn Vill SVENSKA ISHOCKEYFÖRBUNDET Utvecklings- och Landslagsavdelningen INNEHÅLL Sid 3 Sid 4 Presentation Ishockey för barn Ishockey för ungdom Ishockey för juniorer Sid 5 Sid 6 Ishockey

Läs mer

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14

Utredningsrapport. - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport - Att systematiskt och fortlöpande utveckla samt säkra kvaliteten i svenska Taekwondoförbundet. Fastställd av styrelsen 2015-01-14 Utredningsrapport Den 8 oktober beslutade styrelsen

Läs mer

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål.

Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål. Innehåll Verksamhetsplan Junior- och Elitverksamheten vid Sölvesborgs GK...3 Vision...3 Målsättning t o m 2015...3 Strategi för att uppnå Junior & Elitverksamhetens vision och mål....3 Värdegrund...4 Handlingsplan

Läs mer

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN

INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN INTERNATIONELL HANDLINGSPLAN Svenska Baseboll och Softboll Förbundet Om SBSFs Internationella Handlingsplan Denna handlingsplan skall utgöra riktmärke och ange ambitionsnivå för Svenska Baseboll och Softboll

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling

Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsinriktning 2016 för Svensk Bowling Verksamhetsidé Vision Bowlingsporten ska vara framgångsrik, kul, socialt engagerande och tillgänglig för alla. Bowling en sport för alla En idrott alla kan

Läs mer

Introduktion till nyvalda ledamöter

Introduktion till nyvalda ledamöter Introduktion till nyvalda ledamöter SSF:s organisation SSF:s kongressen Kongressen är SSF:s högst beslutande organ. Den består av representanter från alla distriktsförbunden. Kongressen är föreningen SSF:s

Läs mer

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK

RUJK 2015. Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK RUJK 2015 Marcus Lindström, Örnsköldsviks MGK Mats Nilsson, Perstorp BGK Carina Lindström, Umeå BGK Nicklas Strömberg, Kalmar MGK Ungdomskommitténs aktiviteter under årsmötet Lördag Presentation av Ungdomsverksamheten

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Svensk Pingis framtid 2011-2016

Svensk Pingis framtid 2011-2016 Svensk Pingis framtid 2011-2016 1 Vision Svensk Pingis Svensk Pingis ska sträva mot att vara bäst för alla på alla nivåer. Vi ska arbeta för att utveckla alla våra områden och det gör vi genom en stark

Läs mer

Verksamhetsidé - VOIB

Verksamhetsidé - VOIB Verksamhetsidé - VOIB VOIB ansvarar för all landslagsverksamhet för svenska badmintonspelare. VOIB ska tillse bästa förutsättningar för landslagsspelare i kvalitetssäkrade miljöer och tillsammans med individen

Läs mer

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017

Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 Svenska Judoförbundet Verksamhetsmål och handlingsplan 2015-2017 2015-03-12 Alf Tornberg Vår vision 2020 20 000 2 000 200 20 2 medlemmar fler kvinnor klubbar riksutbildningar OS-medaljer Våra verksamhetsmål

Läs mer

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte

Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Svenska Klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté - Oktobermöte Mötesanteckningar från oktobermöte i Svenska klätterförbundets Barn- och Ungdomskommitté. Söndagen den 26 oktober 2008, Bromma, Mötet pågick

Läs mer

Information med tillhörande

Information med tillhörande Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar/Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2015/2016 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande upplagan

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015

HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 SÖLVESBORGS GOLFKLUBB HANDLINGSPLAN 1(7) Distribution: Styrelsen Reception Samtliga kommittéordföranden Hemsidan 2 HANDLINGSPLAN FÖR SÖLVESBORGS GOLFKLUBB 2015 Sölvesborgs Golfklubb Attraktiv golfklubb

Läs mer

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK

Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhet Verksamhetsutveckling Allerum GK Verksamhetsidé Allerum GK är en golfklubb, som är verksam på Allerum Golf AB:s anläggning och som har lokal förankring i Helsingborg med omnejd med tyngdpunkt

Läs mer

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar.

Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst. Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. Arbetsordning Gymnastikförbundet Väst Dokumentets syfte är att övergripande beskriva organisation, uppdrag, roller och ansvar. 2015-01-23 Organisation Svenska Gymnastikförbundet är ett av 70 specialidrottsförbund

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 PISTOLSEKTIONEN Svenskt pistolskytte mot världsklass 2020 Svenska Skyttesportförbundet Swedish Shooting Sport Federation www.skyttesport.se Pistolsektionens verksamhetsplan 2015 -

Läs mer

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13

Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdom 2015-05-13 Verksamhetsplan Piteå GK Ungdoms och juniorverksamhet 1. Vision PITEÅ GOLFKLUBB SKA ERBJUDA DEN BÄSTA BARN OCH UNGDOMSVERKSAMHETEN I KOMMUNEN, ALLA KATEGORIER

Läs mer

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30

IDROTTS LYFTET. Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4. År ett 2007-0701- 2008-06-30 IDROTTS LYFTET Svenska Dragkampförbudets utvecklingsplan för idrottslyftet år 1-4 År ett 2007-0701- 2008-06-30 Svenska Dragkampförbundet vill bli ett tydligt förbund Inriktning på idrottslyftet Öppna dörrarna

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2012 S FÖRENINGS-ABC 2012 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är ni redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni tidigare

Läs mer

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013

NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 NVGF Juniorprojektet 2013 Sida 1 (8) NVGF projektplan för juniorutveckling 2013 Allmänt I samband med Norr- och Västerbottens golfförbunds planeringskonferens i Piteå den 21-22 november 2009 tog ordförande

Läs mer

Information med tillhörande kommentarer

Information med tillhörande kommentarer Information med tillhörande kommentarer gällande Ändringar / Justeringar i Tävlingsbestämmelserna m.m. inför säsongen 2013/2014 Följande Ändringar/Justeringar/Förtydligande är inskrivet i den kommande

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017

SvFF Mål & Strategi 2013-2017. Workshop distrikt. svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 SvFF Mål & Strategi 2013-2017 Workshop distrikt svensk fotboll mål & Strategi 2013-2017 AGENDA 17.00-17.45 Genomgång Mål & Strategi Svensk Fotboll, och distriktens process under hösten. 17.45-18.45 Värdegrunden

Läs mer

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1)

5. Strategi 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) 5. 2020, verksamhetsinriktning och ekonomiska riktlinjer ( 10.1) Vision Bättre idrott för fler Tillsammans skapar vi bästa möjliga förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att idrotta och

Läs mer

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering

Svensk orientering Världens bästa. Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orientering Världens bästa Offensiv orientering vägval till glädje och framgång! Verksamhetsinriktning för Svensk orientering Svensk orienterings vision dit vill vi Svensk orientering vill vara

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2011-2012

Verksamhetsinriktning 2011-2012 Verksamhetsinriktning 2011-2012 Örebro Läns Skolidrottsförbund Innehåll Förord Skolidrottsförbundets profil Inriktnings- och resultatmål Föreningen Organisationsutvecklingen Utbildningsverksamhet Breddverksamhet

Läs mer

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet

Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020. Idrott hela livet Vision & Mål Riksveterankommittén 2014-2020 Idrott hela livet 1 Introduktion Detta dokument beskriver Riksveterankommitténs mål och vision för verksamheten 2014-2020 samt aktiviteter för att nå dit. Vi

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén

Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Verksamhetsplan 2015 Juniorkommittén Nulägesanalys Det blev en framgångsrik juniorverksamhet på Melleruds GK under 2014, även om antalet juniorer var mindre än förväntat. Under 2014 hade vi på Melleruds

Läs mer

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan

Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Skånes Brottningsförbunds organisations- och arbetsplan Styrelsen Verksamhetsidén Skånes Brottningsförbunds styrelse och kommittéer vill på alla nivåer bedriva brottningens idé så att den utvecklar människor

Läs mer

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER?

FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Arbetsunderlag för att bearbeta vad SGF ska fortsätta utveckla inom målområdet Spelarutveckling junior, bredd och elit. Bord 1 FORTSÄTT UTVECKLA! VARFÖR? KONSEKVENSER? Lämna elitsatsningen orörd, fortsätt

Läs mer

Välkommen till Malmö Sportdykarklubb CMAS 1* kurs vår 2012. SSDF/CMAS enstjärnig grundkurs. Kursintroduktion

Välkommen till Malmö Sportdykarklubb CMAS 1* kurs vår 2012. SSDF/CMAS enstjärnig grundkurs. Kursintroduktion Svenska Sportdykarförbundet 2005 1 Välkommen till Malmö Sportdykarklubb 1* kurs vår 2012 / enstjärnig grundkurs Välkommen till din dykkurs! Kursens mål är att du skall kunna dyka säkert tillsammans med

Läs mer

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014

SVENSKA SKYTTESPORTFÖRBUNDETS FÖRENINGS-ABC 2014 S FÖRENINGS-ABC 2014 Svenska Skyttesportförbundet (SvSF) är det idrottsförbund som samlar Sveriges skytteföreningar. Är er förening redan i dag medlem hos Svenska Skyttesportförbundet innebär det att ni

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201406/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet

VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet VERKSAMHETSPLAN Svenska Cheerleadingförbundet -2015 Bilaga 2, Projekt Innehåll 1 Projekt Levels... 2 1.1 Fas 1... 2 1.1.1... 2 1.1.2... 2 1.1.3 Målsättning del 1... 2 1.1.4... 3 1.1.5 Avgränsning... 3

Läs mer

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva...

Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3. Ekonomiska mål 2013... 3. Volymmål... 3. Aktiva... Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå) Innehåll Verksamhetsplan för Sundsvalls Friidrott 2013 (SuF:s lilla rödblå)... 1 VISION... 2 MÅL... 3 Ekonomiska mål 2013... 3 Volymmål...

Läs mer

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014

Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Gävle Red Devils verksamhets- berättelse 2014 Styrelsen Styrelsen haft följande sammansättning under verksamhetsåret 2014: Ordförande Kassör Ledamöter Kenneth Arvidsson Gustav Hägneby Per Enqvist Pasi

Läs mer

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF)

Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 Svenska Castingförbundet (SCF) Utvecklingsplan för Idrottslyftet 2013-2015 (SCF) Denna utvecklingsplan är ett levande dokument som kan göra förändringar i om så krävs för att Idrottslyftets mål i ännu högre utsträckning ska uppnås.

Läs mer

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se

Arbetsgrupper. Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Svenska Orienteringsförbundet Heliosgatan 3. 120 30 Stockholm. Sweden. info@orientering.se www.orientering.se Arbetsgrupper Ny grupp från Förbundsmöte 2014 Gren -specifika grupper Skid-O

Läs mer

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015

Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 1 (6) Program för Verksamhetsinriktning i Gammelstad Basketbollklubb 2013-2015 Sida 2 (6) Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1 Verksamhetsidé & värdegrund... 3 1.2 Vision, övergripande mål och

Läs mer

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go!

V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016. Go, Sthlm go! V e r k s a m h e t s i n r i k t n i n g Stockholms Ishockeyförbund 2013-2016 Go, Sthlm go! Vision Stockholm ska bli det otvivelaktigt ledande ishockeydistriktet! Att vara ledande innebär så mycket mer

Läs mer

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23

Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte. Vallda G&CC 2011-01-23 Juniorverksamheten 2011 Föräldramöte Vallda G&CC 2011-01-23 Agenda 1. Pågående aktiviteter 2. Vallda Golf Junior- och Elitklubb 3. Juniorverksamheten 2011 4. Tävling 5. Vägen mot officiellt hcp 6. Samarbete

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14

VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 VERKSAMHETSPLAN/IDROTTSPROGRAM ÅR 2011-14 Led motiv 3G klubben Golf, Glädje och Gemenskap. Detta är ledmotivet i verksamheten för ledare och juniorer. Golfen skall alltid stå i fokus vi skall premiera

Läs mer

Katrineholms Innebandy

Katrineholms Innebandy Katrineholms Innebandy MÅL Katrineholms Innebandy ska vara ett attraktivt idrottsalternativ för spelare, föräldrar och ledare där laggemenskapen sätts i centrum samtidigt som individen tillåts att utvecklas

Läs mer

Bilaga 1 Ramar för värdstad

Bilaga 1 Ramar för värdstad RF622/14-69 Bilaga 1 Ramar för värdstad Riksidrottsförbundet Adress: Idrottens Hus, 114 73 Stockholm Tel växel: 08-699 60 00 Fax: 08-699 62 00 e-post: riksidrottsforbundet@rf.se www.rf.se Ansvarsfördelning

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer Administrativa och ekonomiska riktlinjer Förslag till ÖOF:s årsmöte 6 mars 2014 ÖOF 2014 1 2014-01-22 Östergötlands orienteringsförbunds administrativa och ekonomiska riktlinjer Posthantering och kommunikation

Läs mer

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001

ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 ANTECKNINGAR FRÅN SEKTIONSRÅDSMÖTET I UPPLANDS VÄSBY DEN 1-2 DECEMBER 2001 1 (6) Deltagare: Enligt bifogad lista INLEDNING Margareta Lindfors, motocrossektionen, hälsade alla välkomna och gick igenom helgens

Läs mer

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg

Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Dokumentation Svenska Klätterförbundet 5 april 2008 Kviberg, Göteborg Hur blir SKF så bra att alla klättrare vill vara medlemmar? Processledare: Sandra Mattsson, SISU Idrottsutbildarna Syfte med träffen:

Läs mer

Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma

Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma Internet Användare: BWBromma Lösenord: BWBromma VAD GÖR DET DÄR JÄVLA FÖRBUNDET? 0,5% av idrotten är den del som syns i media Allt centralt arbete syns inte direkt i verksamheten Förbundet är Ni och era

Läs mer

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet

Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Förslag till riktlinjer för Idrottslyftet Utgåva 0.3 2008-11-03 Sida 1 (11) 1 Inledning Svenska Klätterförbundets styrelse har givit Barn- och Ungdomskommittén (BoUK) i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer

Läs mer

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ

ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ VERKSAMHETSPLAN FÖR ÖRBYHUS GK 2014 ÖRBYHUS GK VERKSAMHETSIDÉ Örbyhus GK ska vara en ideell idrottsförening som till en rimlig kostnad erbjuder sina medlemmar, i alla åldersgrupper, högklassiga förutsättningar

Läs mer

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254

SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 SVENSKA DANSSPORTFÖRBUNDET Styrelseprotokoll nr 14-2014 235-254 Plats: Skype Datum: 2014-10-13 Tid: 19.30-22.30 Närvarande: Förhinder: Adjungerade: Lena Arvidsson, Hans Björkborg, Erik Hellners, Yvonne

Läs mer

UFO - Organisationsutredningen

UFO - Organisationsutredningen UFO - Organisationsutredningen Jeanette Olofsson Annie Plantin Stefan Johansson Ingela Eriksson Hasse Hagberg Uppdrag Lägga fram förslag på hur svensk boule ska organiseras och administreras. Vår lägesanalys

Läs mer

Röda tråden. - så fungerar vår förening

Röda tråden. - så fungerar vår förening Röda tråden - så fungerar vår förening K FUM Örebro Basket 1 Inledning Röda tråden är en vägledning för alla i vår förening och handlar om hur vi vill att vår barn- och ungdomsverksamhet ska bedrivas.

Läs mer

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015

SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 201409/LS SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDETS ELITPROGRAM FÖR SINGEL, PAR & ISDANS 2014-2015 Vision: Svenska Konståkningsförbundets vision med elitverksamheten är att bli en ledande

Läs mer

Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet

Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet bilaga 5, styrelseprotokoll nr 376, 2015.05.08 Arbetsordning för Svenska Gymnastikförbundet Fastställd av Förbundsstyrelsen 2015-05-08 1 Innehåll 1 Allmänt... 3 2 Syfte, giltighet och fastställande...

Läs mer

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland

24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne. www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland 24-25 oktober 2015 Hotell Selma SPA, Sunne www.sisuidrottsutbildarna.se/varmland Välkommen till SISU-helgen! SISU-helgen är vår enskilt största satsning för att stärka våra ledare. Förutom kicken av att

Läs mer

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition.

LFK skall som Svensk fäktning i övrigt präglas av värderingarna nytänkande, hederlighet, gemenskap, glädje och tradition. Vision Linköpings fäktklubb (LFK) ska främja intresset för fäktidrotten och kunna ta emot alla som önskar att träna och tävla inom alla discipliner inom fäktningen. LFK skall verka för att vara den främsta

Läs mer

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK

Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK Verksamhetspolicy för IFK ARBOGA IBK 1. Förord: En grundförutsättning för all verksamhet är att alla vet hur den fungerar, vem som gör vad och vilka riktlinjer som gäller. Styrelsen har tillsammans med

Läs mer

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född?

Bilaga Frågebatteri. 1. Är du kassör i din förening? 2. Är du. 3. Vilket år är du född? Bilaga Frågebatteri 1. Är du kassör i din förening? Ja 2. Är du Man Kvinna 3. Vilket år är du född? 4. Vad av nedanstående stämmer bäst för dig? Jag arbetar/har arbetat professionellt som redovisningsekonom

Läs mer

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013

Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 Golfens Utveckling Rekrytering Utbildning i Lundsbrunn GK inom Grönt ljus GURU Idrottsprogram för Lundsbrunn Golfklubb 2010-2013 (Revideras 2013) INNEHÅLLSFÖRTECKNING GOLF ÄR IDROTT! Inledning... 3 Bakgrund

Läs mer

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009

Slutrapport. Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med. Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Slutrapport LNM 2008-10 Marknadsföring av rese- och turistarrangemang i samband med Hallsta Sprint-SM i Triathlon 2009 Författare Sida 1(8) 2009-10-21 Bilder från Hallsta Triathlon 2008 Författare Sida

Läs mer

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom

Verksamhetsplan 2014/2015. Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Verksamhetsplan 2014/2015 Malmö FBC och Malmö FBC Ungdom Vår verksamhet Malmö Floorball Clubs organisation består idag av två föreningar. Malmö FBC, org.nr 802439-1164, och Malmö FBC Ungdom, org.nr 802419-4279.

Läs mer

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund

Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Organisationsstruktur, arbetsordning samt arbetssätt för Upplands Ridsportförbund Framlagd till beslut på årsmöte 2015 Dagordningen punkt 16 Styrelsens förslag Bakgrund Under 2008 och 2009 genomförde den

Läs mer

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå

Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningen KanotSyds verksamhetsinriktning för 2011 FKS är en allians mellan kanotklubbar i Skåne och KK Eskimå Föreningens ledord: Vilja Ambition Attityd Glädje Målsättning Föreningen Kanot Syd arbetar

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Svenska Seglarförbundet

Svenska Seglarförbundet Svenska Seglarförbundet Måldokument 2010 2012 Målen är indelade i fyra huvudgrupper: 1. Seglare 2. Instruktörer/tränare/funktionärer 3. SSF:s medlemsorganisation klubb/klassförbund/distrikt 4. SSF centralt

Läs mer

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA

- STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA - STADGAR - SVENSKA KARATEFÖRBUNDET VÄSTRA BAKGRUND Svenska Karateförbund Västra (SKV) bildades som Specialdistriktsförbund (SDF) 2010-XX-XX mot bakgrund av att Svenska Karateförbundet vid Riksidrottsmötet

Läs mer

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10

Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015. Beslutade av styrelsen 2014-12-10 Avgifter, rutiner m.m. åldersgrupper 2015 Beslutade av styrelsen 2014-12-10 INNEHÅLL 1. Inledning 2. Medlems och träningsavgifter 3. Åldersgruppernas administration och ekonomi 4. Cuper och egna åldersgruppsarrangemang

Läs mer

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med!

Rosersbergs IK. Den stora klubben i det lilla samhället. Alla får vara med! Rosersbergs IK Den stora klubben i det lilla samhället Alla får vara med! rosersbergsik.se Det du håller i din hand är information till dig som aktiv, ledare/ tränare, förälder, medlem eller blivande medlem.

Läs mer

Halvårsrapport. våren 2014

Halvårsrapport. våren 2014 Halvårsrapport våren 2014 Svenska Judoförbundets 2020 vision är vägledande för Judo5 s aktiviteter. Därför är vår vision att skapa ett klimat av nytänkande, delaktighet och långsiktighet med distriktet

Läs mer

Idrottsprogram för Dalsjö GK

Idrottsprogram för Dalsjö GK DALSJÖ GOLFKLUBB Idrottsprogram för Dalsjö GK 2015-2019 Ett handlingsprogram för hela klubben Styrelsen 2015-03-05 Inledning, inriktning, vision, övergripande mål, delmål, långsiktiga mål, aktiviter, utbildning,

Läs mer

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare

GRÖNT LJUS JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT. Golfdistriktsförbunden. Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare Golfklubb, styrelse, junior- och elitkommitté, ledare och tränare GRÖNT LJUS juniorverksamhet som ger resultat. JUNIORVERKSAMHET SOM GER RESULTAT Golfdistriktsförbunden 2 svenska golfförbundet Fakta Grönt

Läs mer

Norrbottens Ishockeyförbund

Norrbottens Ishockeyförbund DISTRIKTSLAGSVERKSAMHET Verksamhet och målsättning Innehåll Bakgrund och syfte Övergripande inriktning Målsättning U 14 Målsättning U 15 Målsättning U 16 Övrigt Bilaga 1: Verksamhetsplaner för U 14 U 16

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning

Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Idrottens strategiarbete och förslag på verksamhetsinriktning Strategiarbetet Uppdraget RF-stämman 2013 beslutade att uppdra till RS: att genomföra ett strategiarbete om Svensk idrotts framtid att ge förslag

Läs mer

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med:

Fotbollsglädje. En satsning på Barnfotbollen. Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Fotbollsglädje En satsning på Barnfotbollen Framtaget av en grupp bestående av föräldrar och ledare i samarbete med: Kontaktperson på Upplands FF: Chasmine Wahlberg 018-27 70 51 chasmine.wahlberg@upplandsff.c.se

Läs mer

Nordiska Bågskytteunionen

Nordiska Bågskytteunionen Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska nationella bågskytteförbunden. Foto Matts Jacobsson 2014-02-15 1 Nordiska Bågskytteunionen Riktlinjer för samarbete mellan de nordiska

Läs mer

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16

Innehåll. Riktlinjer för respektive årskull U9 U10 U11 U12 U13 U14 U15 U16 MEDIAINFORMATION RIKTLINJER DJURGÅRDENS 2014/2015 IF UNGDOM Innehåll Föreningsmål Vision Riktlinjer Spelide Träning Nivåanpassning Närvaro Seriespel Cupspel Träningsmatcher Uppflyttning/Nedflyttning av

Läs mer

Värdegrund bygger på oss

Värdegrund bygger på oss VERKSAMHETSPLAN 2013 Vision: I StHIF står idrotten i centrum och är ett medel för delaktighet och utveckling. Strategiska mål StHIF erbjuder utveckling och utbildning på ett professionellt plan Beckis

Läs mer

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch

Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch Ekonomiska riktlinjer för Björklövens ungdoms-, junioroch Damlag Bakgrund För att Björklöven skall kunna bedriva och utveckla hockeyverksamheten måste vi ha en ekonomi i balans. Därför har vi tagit fram

Läs mer

Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten. 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet. Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen

Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten. 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet. Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen Värnamo Hockey 5-års plan grundverksamheten 5-årsplan Värnamo Hockeys grundverksamhet Skapad våren 2015 på uppdrag av styrelsen 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.2 Syfte... 3 2. Verksamhetsmål...

Läs mer

Barsebäck Golf & Country Club

Barsebäck Golf & Country Club Barsebäck Golf & Country Club Policy för verksamheten Antagen av Styrelsen 2013-12-22 Innehåll Inledning...3 Värdegrund...3 Visioner och mål...3 Medlemskap...3 Träning och tävling...4 Riktlinjer för ledare

Läs mer

Föregående protokoll är justerat och godkänt.

Föregående protokoll är justerat och godkänt. Protokoll fört vid styrelsemöte i Svenska Bridgeförbundet den 12 februari 2015, telefonmöte. Närvarande (de i fetstil på plats i Öresunds kontor/stockholm): Styrelsemedlemmar Mats Qviberg Lars Persson

Läs mer

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013)

Protokoll till ordinarie styrelsemöte #184 för Svenska Klätterförbundet (Idrottens Hus, Stockholm, 2 februari 2013) Närvarande Pontus Axelsson (PA), ordförande Peter Hermanson (PH) Johan Ringstedt (JR) Mikaela Rydberg (MR) Eleonor Säfsten (ES) Johan Wahlberg, (JW) Jonas Paulsson, adjungerad (JP) Ej närvarande Madelene

Läs mer

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013

Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Förslag till verksamhetsplan 2012-2013 Idrottens framtida finansiering är säkrad Fortsatt verka för ett starkt och ökat samhällsstöd till svensk(skånsk) idrott på såväl nationell som regional och kommunnal

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014

PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 1 (8) PROTOKOLL SEKTIONSMÖTE TRIAL 1-2014 2014-02-12 (20.30-22.00) Telefonmöte Deltagare SVEMO Anders Tibbling Peter Alfredsson Nils Granath Lars Nyberg Koordinator Ledamot Ledamot Sammankallande Gäster

Läs mer

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet

Sverige - Norden - Världen. Företagskategorisering för ökad exportmognad. Västsvenska Turistrådet Sverige - Norden - Världen Företagskategorisering för ökad exportmognad Västsvenska Turistrådet Sverige Norden Världen Västsvenska Turistrådet (VT) arbetar, sedan 1999, med affärsutveckling och marknadsföring

Läs mer

Avtalet undertecknat. Avtalet om ett gemensamt VM 2015 blev undertecknat under Nordiska Mästerskapen i Eskilstuna sommaren 2012.

Avtalet undertecknat. Avtalet om ett gemensamt VM 2015 blev undertecknat under Nordiska Mästerskapen i Eskilstuna sommaren 2012. Nordisk Islandshestforbund Presentation Timo Rajasaari Avtalet undertecknat Avtalet om ett gemensamt VM 2015 blev undertecknat under Nordiska Mästerskapen i Eskilstuna sommaren 2012. Avtalen: Organisation

Läs mer

Proposition 2 Damserier

Proposition 2 Damserier Proposition 2 Damserier Ärende: Proposition till Tävlingskongressen 2014 om att införa en ny spelform och ett nytt spelupplägg för damernas SSL och division 1 (Allsvenskan). Beskrivning av ärendet och

Läs mer

Årsredovisning. inkl. förbundsmöteshandlingar SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET

Årsredovisning. inkl. förbundsmöteshandlingar SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET Årsredovisning inkl. förbundsmöteshandlingar SVENSKA SPORTDYKARFÖRBUNDET INNEHÅLL Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Fridykningskommittén 8

Läs mer

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24

SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 SMKF Modern Femkamp 2011-03-02 Protokoll nr 2/2011 Styrelsemöte 2011-02-24 1 Plats: White & Case Advokat AB, Stockholm Närvarande: Ordförande - Kicki Molin (KM) - Peo Danielsson (PD) - Herman Håkansson

Läs mer

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008 Administrativa och ekonomiska riktlinjer 2008

Läs mer

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1

Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information. Version 1 Marknads- och kommunikationsplan 2015 2016 innefattande även Intern information Version 1 Svenska Bowlingförbundet Lars Andersson & Annelie Elnerud Hur känns det nu? Många måste hjälpa till!!! Inriktning

Läs mer