Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016"

Transkript

1 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse för det svenska jordbruket. Idag ska Agronomförbundet arbeta för att lyfta fram och marknadsföra agronomer samt verka för att agronomutbildningen ska hålla en fortsatt hög kvalitet och utvecklas i takt med samhällets behov av kompetens inom professionen. För att Agronomförbundet ska ha reella förutsättningar för att uppnå dess syften är det nödvändigt att modernisera och synliggöra förbundets arbete. Det finns också stora utvecklingsmöjligheter för förbundet som skulle bli möjliga att genomföra med ökade resurser. I skrivande stund (mars 2015) har Agronomförbundet medlemmar (118 studenter, 32 pensionärer, 43 arbetssökande och 1335 yrkesverksamma agronomer). agronomer är yrkesverksamma i Sverige idag och vi tror att många av dem inte vet om vad Agronomförbundet är och att vi finns till för att samla och stärka agronomprofessionen i samhället. Problemformulering Agronomförbundet är ett förbund med visioner och ambitioner. Förbundet vill mycket men ett återkommande problem genom åren har varit och är tidsbrist. Det finns en diskrepans mellan tid och de arbetsuppgifter som styrelsen ska utföra. Agronomförbundet behöver en välfungerande verksamhet/styrelse för att: 1. Synliggöra agronomernas arbete med det svenska jordbruket 2. Stärka agronomprofessionen genom ett stort antal medlemmar 3. Marknadsföra agronomer i samhället 4. Övervaka utbildningskvalitén på agronomutbildningen Sida 1 av 7

2 För att skapa förutsättningar för en bra verksamhet behöver vi: Internt: arbeta med en uppbyggnadsfas som innebär att vi etablerar nya strukturer inom förbundet och lägger en grund för den fortsatta verksamheten Externt: utveckla ett starkt kontaktnät till agronomer inom näringslivet, Naturvetarna, andra fackförbund och organisationer, samt politiker. Arbeta för att Agronomförbundet ska uppfattas som och vara en viktig och stark professionsförening som jobbar med de frågor medlemmarna värdesätter och på längre sikt förbättrar agronomers situation. Förslag till 20 % anställd ordförande Styrelsen föreslår att tillsätta en arvoderad ordförande på 20 % under en uppbyggnadsfas på ett år för att synliggöra, modernisera och utveckla Agronomförbundet. Projektet kommer att ske i samarbete med Naturvetarna, moderförbundet. Det är en investering som på sikt kommer att stärka förbundet genom ett ökat antal medlemmar och större möjlighet att främja medlemmarnas intressen. Ett ökat antal medlemmar ger ökad kraft att påverka Naturvetarna och ökat inflytande i samhällsdebatten om agronomrelaterade frågor. SYFTE Det huvudsakliga syftet är att anlita ordföranden på 20 % under en uppbyggnadsfas på ett år för att synliggöra, modernisera och utveckla Agronomförbundet till att uppnå sin fulla potential som professionsförening. Projektet kommer att pågå under perioden 1 maj 2015 till 31 mars 2016 för att sedan utvärderas och eventuellt fortskrida under kommande verksamhetsår. Ambitionen är att projektet ska pågå under den närmaste tre-års perioden och följa den personen som är ordförande. Ett ökat antal medlemmar och ett välorganiserat förbund har kapacitet att vara en stark påverkanskraft mot Naturvetarna för att främja medlemmarnas intressen. Naturvetarna är en aktiv aktör med inflytande i samhällsdebatten om agronomrelaterade frågor, bl.a. genom remissvar och vetenskapliga artiklar. Föreliggande projekt genomsyras av tre ledord: Synliggöra: genom en ökad synlighet på SLU, mässor, bland yrkesverksamma agronomer och i samhällsdebatten kommer Agronomförbundet att få större betydelse för lantbrukssektorn. Sida 2 av 7

3 Stärka: Utveckla: genom ett ökat antal medlemmar kommer förbundet att bli starkare och kunna verka för medlemmarnas intressen på ett högre plan. genom att införa en 20 % arvoderad ordförande kommer mer tid kunna läggas på att undersöka vad medlemmarna vill att Agronomförbundet ska göra och utveckla förbundet och dess verksamhet åt det håll som medlemmarna önskar. MÅLGRUPP Yrkesverksamma blivande agronomer, agronomer, agronomstudenter, pensionerade agronomer. MÅL Det huvudsakliga målet är att lägga en stadig grund för Agronomförbundets framtida verksamhet genom marknadsföring och kommunikation utåt mot medlemmarna för att få insikt i vad deras förväntningar på förbundet är. Under uppbyggnadsfasen ska Agronomförbundet utforma en plan för framtida fokusområden som förbundet bör arbeta med samt en plan för hur det fortsatta styrelsearbetet i förbundet ska organiseras. DELMÅL 1. Utforma en långsiktig strategi för att stärka förbundet. a. Göra en vision för Agronomförbundet. b. Identifiera aktiviteter som bör genomföras för att arbeta mot visionen. Prioritera aktiviteterna. c. Ta fram en handlingsplan för att genomföra dessa aktiviteter och för att arbeta utefter den långsiktiga strategin. d. Ta fram en plan för idé om att starta och stödja lokala agronomavdelningar baserat på län. 2. Öka antalet medlemmar med minst 200 agronomer och/eller studenter under det första året. a. Kontakta agronomer som är medlemmar i Naturvetarna men inte i Agronomförbundet. b. Nå minst 500 nya agronomer (inkl. studenter) med information om Agronomförbundet. c. Nå personer i veckan genom Agronomförbundets Facebooksida. d. Identifiera en ny medlemsförmån som kan erbjudas medlemmarna. Sida 3 av 7

4 3. Synas i samhällsdebatten om lantbrukssektorn och andra sektorer där agronomer har inflytande, genom t.ex. debattartiklar och uttalanden i media. a. Skriva minst 1 debattartikel som riktar sig utanför lantbrukssektorn, t.ex. i SvD Brännpunkt och DN Debatt. b. Få minst 2 debattartiklar publicerade i minst 2 tidningar inom lantbrukssektorn, t.ex. ATL och Land Lantbruk. c. Utreda idén om en expertpanel med agronomer. 4. Delta i ledningsgruppsmöten på SLU, bl.a. NJ-fakulteten, VHfakulteten och Rådet för Agronomer (RAG), eller motsvarande, för att kunna påverka agronomutbildningen. a. Tillse att Agronomförbundet blir adjungerande vid programnämndsmöten på NJ- och VH-fakulteten. b. Ha möten med Ultuna Studentkår och SLU:s samlade studentkårer (SLUSS) inför det att viktiga beslut ska fattas som rör agronomutbildningen. c. Tillse att Agronomförbundet får ta del av handlingar till mötesfrågor som rör agronomutbildningarna, för att möjliggöra att Agronomförbundet får uttala sig inför ett eventuellt beslut. d. Stötta Ultuna Studentkår med input inför beslut som påverkar agronomutbildningen. 5. Knyta värdefulla kontakter för Agronomförbundets framtid. a. Gör en nätverkskarta för att identifiera kontakter som kan vara viktiga för Agronomförbundets framtida verksamhet inom näringslivet, på SLU och övrigt. b. Gör en plan för hur dessa kontakter ska kunna knytas till Agronomförbundet. c. Undersöka samarbete med andra professionsföreningar inom Naturvetarna. d. Delta på Naturvetarnas ordförandenätverk och knyta kontakter med de andra professionföreningarna. 6. Vara en aktiv aktör i sociala medier. a. Starta upp ett Twitterkonto. b. Starta upp ett Instagramkonto som kopplas till Twitter-kontot. c. Gör en plan för hur Agronomförbundets Facebooksida ska användas. En riktlinje är att två inlägg per vecka publiceras på Facebook. d. Utveckla idé kring hur Instagram ska användas, ex stafettkonto. 7. Besöka Almedalen och nätverka med näringslivet och politiker för att knyta värdefulla kontakter och synliggöra Agronomförbundet. a. Delta på minst 10 seminarier och lyfta tydligt att en är från Agronomförbundet vid debattpaneler/seminarier/föredrag. b. Presentera Agronomförbundet för alla intressenter som en träffar. Sida 4 av 7

5 c. Skriva minst ett inlägg från Almedalen som kan publiceras på Agronomförbundets Facebook och i Agronomen. OMFATTNING Internt: möten med styrelsen, valberedningen, redaktionsgruppen för tidningen Agronomen, årsmötet 2016, administration av styrelsen, utformande av strategi, plan för Agronomförbundets verksamhet, etc. Externt: möten med näringsliv, politiker, aktörer i samhället, media, medverkan på Almedalen, medverkan på mässor. FOKUS PÅ AKTIVITETER Stort fokus kommer att vara på rekrytering av studenter på Ultuna. Det kommer att ske i form av seminarier om agronomers arbetsmarknad, bokbord och andra aktiviteter som riktar sig mot studenter. Ett starkare samarbete med Ultuna Studentkår kommer att etableras för att anordna aktiviteter tillsammans. Agronomdagen kommer att arrangeras hösten 2015 med Agronomförbundet som huvudarrangör. Det är en inspirationsdag för hela yrkeskåren då agronomstudenter får tillfälle att träffa yrkesverksamma agronomer. Agronomdagen är ett ypperligt tillfälle att informera om Agronomförbundet och Naturvetarna. Exempel på några mässor som vi kommer att delta på: Borgeby fältdagar i juni (24-25) Brunnby lantbruksdagar i juli (1-2) ELMIA Djur- och inomgård i oktober (21-24) Ultuna Näringslivsdag i november Utbildningsmässor, t.ex. Saco-mässan. ANSVARSFÖRDELNING: Projektledning: ordföranden, Josefine Jerlström Styrgrupp: Agronomförbundets styrelse Styrelsen kommer att fortsätta det ordinarie styrelsearbetet. Utöver det kommer ordförande att arbeta för att synliggöra, stärka och utveckla Agronomförbundet genom aktiviteter och nätverkande. Det är enbart ordföranden som är anställd och de övriga i styrelsen förväntas arbeta i samma omfattning som tidigare. Sida 5 av 7

6 ÖVERENSKOMMELSE MED NATURVETARNA Ordföranden arbetar 20 % för Agronomförbundet. Agronomförbundet kommer att betala för ordföranden genom månatliga bidrag till Naturvetarna. Naturvetarna kommer att hålla med ett kontor i Nacka och ett kontor på Ultuna. Vidare står de för kontorsmaterial, ex. dator och mobil. ORDFÖRANDENS ROLL DÅ OCH NU Ordförandens roll är att leda styrelsens arbete och hålla koll på vad som ska göras. Hen är även kontaktperson och sköter kommunikation mot medlemmar, Naturvetarna och liknande. Ordföranden är den ytterst ansvariga personen i styrelsen och som leder arbetet med bland annat Axel Adlers fond och Årets Agronom. Enligt den här projektplanen kommer ordföranden att fortsätta ha de tidigare ansvarsuppgifterna och utöver det fungera som en extra resurs som arbetar med en uppbyggnadsfas under ett års tid. Under den perioden kommer arbetet att ske på 20 % med att synliggöra, stärka och utveckla förbundet enligt förslag. Ordföranden kommer att ha mandatet under ett års tid men med förhoppning att bli vald ytterligare ett eller två år till för att ha möjlighet att göra ett bra långsiktigt arbete och lägga en stadig grund för förbundets framtid. UTVÄRDERING Utvärdering sker årsvis och första utvärdering kommer att ske februari Efter utvärderingen är utförd vidtas de nödvändiga förändringsåtgärder för att styrelsearbetet ska fortskrida på bästa möjliga sätt. Utvärderingen handlar om uppföljning av de uppsatta mätbara målen (antalet nya medlemmar, aktivitet i traditionell media och sociala medier samt övrig uppmärksamhet förbundet fått) men även att se över hur ordföranden i fortsättningen ska arbeta. BIDRAG TILL NATURVETARNA Agronomförbundet betalar 20 % av Naturvetarnas kostnader inkl resor. Totalt uppgår bidraget till kr i månaden från och med 1 maj 2015 till och med 31 mars För mer information, se överenskommelsen mellan Agronomförbundet och Naturvetarna. Sida 6 av 7

7 Exempel på utgifter i projektet: Aktiviteter: Material: Resekostnader: Synas på Ultuna med bokbord, föreläsning, gå ut i nya agronomklasser, småttingveckorna. Synas för yrkesverksamma agronomer genom att ta kontakt med dem, bjuda på lunch, seminarium för agronomer, m.m. Aktiviteter för pensionärer, ex. gemensam träff/studiebesök. Almedalen Med mera Uppskattat till ca kr. Det som behövs till aktiviteterna, möten etc. Uppskattat till ca kr. Resor som ordförande kommer att göra debiteras direkt till Naturvetarna. Uppskattningsvis beräknas de uppgå till kr per månad, totalt kr för året. Detta betalas tillsammans med lönen till Naturvetarna månadsvis. FÖRVÄNTADE INTÄKTER Förväntade nya medlemmar det första året: kr/år och medlem Intäkt: 200 x 240 = kr Hälften av intäkterna genererade från nya medlemmar är medräknade i budgeten för Sida 7 av 7

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND

STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 1 ""#$%$&'()&*&$"+,%&-./-& 01&2+,'$&3,)'#4+56& & STRATEGI FÖR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND INNEHÅLL: Del I Strategi för FNUF 2012-2014 s. 2-5 Del II Hur når vi våra mål? En problemformulering och

Läs mer

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016

Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 Förslag på verksamhetsplan 2015-2016 I. Fundament Verksamhetsplanen är det uppdrag som valårsstämman ger förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens uppdrag är att, efter bästa förmåga uppfylla den inriktning

Läs mer

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson

Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan. 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Nätverk Aktivitet Delaktighet Projektplan 2014-08-20 NÄTVERKET Idéburen sektor Skåne Henrik Nilsson Innehåll Bakgrund och syfte... 1 Mål och delmål... 4 Genomförande av projektet... 4 Projektorganisation...

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning.

Ge studenterna vid Företagsekonomiska Institutionen ett forum för att kunna påverka sin utbildning. VERKSAMHETSPLAN 13/14 Utbildningsutskottet Utbildningsutskottet (UU) verkar för att skapa och bibehålla en hög kvalitet på utbildningen vid Företagsekonomiska Institutionen. Detta görs genom: att vara

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

GAVLECON Verksamhetsplan 2014

GAVLECON Verksamhetsplan 2014 Verksamhetsplan 2014 Ekonom- och Mäklarföreningen vid Högskolan i Gävle Inledning: I enlighet med Gavlecons stadgar skall föregående styrelse avsluta sitt uppdrag med att skriva en verksamhetsberättelse

Läs mer

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner.

Propositioner är förbundsstyrelsens förslag till kongressen. Till årets kongress presenterar förbundsstyrelsen 11 propositioner. Innehåll Inledning... 2! Proposition: Verksamhetsplan 2014... 3! Proposition: Likabehandlingsplan 2014... 11! Proposition: Budget 2014... 26! Proposition: Vision för Ung Media Sverige... 31! Proposition:

Läs mer

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015

MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 MSF Utlands Verksamhetsplan 2014 2015 2 Innehållsförteckning Introduktion s.3 Verksamhetsplansstruktur s.4 Organisation s.5 Landsting + Praktik s.6 CSN, nya bidragsreglerna s.7 Utskrivningar s.8 Rekrytering

Läs mer

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI KANALSTRATEGI 2015-2020. KOMMUNIKATIONS OCH KANALSTRATEGI Svenska Ridsportförbundet KOMMUNIKATIONS OCH Svenska Ridsportförbundet 1 Innehåll Syfte, vision inriktningsmål.sid 3 Långsiktiga, kortsiktiga mål sid 4 Inriktningsmål sid 5 Inriktningsmål sid 7 Inriktningsmål, uppdrag sid 8 Kanalstrategi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013

VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 VERKSAMHETSPLAN ÖREBRO RÄTTIGHETSCENTER 2013 SIDA 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING 2 Vision 2 Huvudsakliga mål 3 Prioriterade områden 3 ORGANISATION 4 Ideella insatser 4 Personal 5 Ekonomisk förvaltning

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Verksamhetsplan 2014 - redogörelse FOKUSFRÅGOR Organisationen beslutade under årsmötet att arbeta med två fokusfrågor. Den ena är av organisatorisk form och den andra av mer

Läs mer

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar

PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18. Arbetsbeskrivningar PULS Arbetsbeskrivningar Senast reviderad 2014-11-18 Arbetsbeskrivningar Innehållsförteckning 1. Översikt... 5 1.1 Styrelsen... 6 1.2 Utskott... 6 2. Styrelsen... 7 2.1 Ordförande... 7 2.1.1 Ansvarsområde...

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015

VERKSAMHETSPLAN 2015 VERKSAMHETSPLAN 2015 ÖVERGRIPANDE VERKSAMHETSINRIKTNING Gymnastikförbundet Norrs verksamhetsplan 2015 utgår i huvudsak från den verksamhetsinriktning som antogs av Förbundsmötet i maj 2014 och den verksamhetsplan

Läs mer

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013

MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 MSF:s fullmäktigemöte 16 17 mars 2013 Häfte 2: Verksamhetsberättelse april 2012 mars 2013 Innehåll Synopsis av verksamhetsberättelsen... 3 Om verksamhetsberättelsen... 4 Sammanfattning av året... 5 Fokusfråga

Läs mer

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia

KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia KOMMUNSAMVERKAN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING Fallet Trevia Sara Thorgren Institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap Entreprenörskap LULEÅ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FÖRORD Föreliggande rapport

Läs mer

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen

Medlemspolicy 2014. 1. Inledning. 2. Nya medlemmar. 3. Medlemsavgift. 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen Medlemspolicy 2014 1. Inledning 2. Nya medlemmar 3. Medlemsavgift 4. Fairtrade Sveriges åtagande gentemot medlemsorganisationen 5. Förväntningar på medlemsorganisationen 6. Övrig samverkan 7. Sammanfattande

Läs mer

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015

PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Anna Steinwall PROJEKTPLAN ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN 2012-2015 Entreprenörskap (Skolverkets definition) Entreprenörskap i skolan är ett pedagogiskt förhållningssätt i klassrummet lika mycket som det är

Läs mer

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2

Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Köpenhamn 20120209 Projektplan för Mat & kreativa näringar Steg 2 Ingår som en del i NNM II s arbete med KreaNord INNEHÅLL Bakgrund Uppdrag och mål Aktiviteter och tidsplan Förankring och nätverk Konceptutveckling

Läs mer

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Förslag till Verksamhetsplan 2014 1 Innehållsförteckning 1. Bakgrund s. 3 1.1 Organisation, se bilaga 1

Läs mer

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3

Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Samordnare för internationella ungdomsfrågor Västra Götaland år 2 av 3 Inledning är en regional ideell förening, som arbetar för att stödja ungas eget skapande, kulturutövande och arrangemang i hela Västra

Läs mer

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se

Förtroendevalda. SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar. www.ssu.se Förtroendevalda SSU:s Klubbmaterial Aktiviteter demokrati och ekonomi aktiva förtroendevalda medlemmar www.ssu.se publicerat våren 2013 SSU-KLUBBENS FÖRTROENDEVALDA SSU-klubbens förtroendevalda är de som

Läs mer

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten

Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Revisionsrapport Styrning och uppföljning av näringslivsverksamheten Sandvikens kommun Mars 2012 Louise Cedemar Micaela Hedin Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Inledning 4 1.1 Bakgrund, revisionskriterier

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen

Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 2014-02-25 Utvärdering av försöksverksamhet med regionala ombud inom Motormännen 1. Inledning Till kongressen 2012 inkom en motion om att undersöka möjligheten att tillsätta ett regionalt ombud för Västra

Läs mer

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning

Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten. Dagordning Handlingar för extra årsmöte 3/6 2012 För Sverok Västerbotten I detta dokument finner du handlingarna för det extra inkallade årsmötet för sverok västerbotten, du kan dels hitta den nuvarande Verksamhetsplanen

Läs mer

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015!

Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Lägg grunden för ditt drömjobb och sök till P- riks styrelse 2015! Senast uppdaterad: 1 september år 2014 Är du P-riks nya styrelsemedlem? Vi i valberedningen är stolta att över att officiellt utlysa styrelseposterna

Läs mer

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015

Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Verksamhetsplan för Svensk förening för allmänmedicin 2014-2015 Vision Styrelsens vision är att SFAM på ett tydligt sätt ska bidra till utvecklingen av den allmänmedicinska specialiteten och av primärvården

Läs mer

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ

ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ ÅRSMÖTE FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUND 13-14 APRIL 2013 UMEÅ Handlingar till FNUF:s årsmöte 12-13 april i Umeå 1. Innehållsförteckning Sid. 2 2. Välkommen och praktisk information, inkl schema Sid.

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer