Ekonomisk månadsrapport oktober 2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ekonomisk månadsrapport oktober 2016"

Transkript

1 Kommunstyrelsens kontor Ekonomisk månadsrapport oktober Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten avser kommunen som helhet (dock inte bolagskoncernen) och innehåller bara externa kostnader och intäkter. Rapporten är upprättad utifrån periodiserade månadsbokslut. Sammanfattning Resultatet i oktober uppgår till 126 mkr exkl jämförelsestörande poster, vilket är 119 mkr bättre än förra året. Gentemot september har resultatet försämrats med 27 mkr, vilket till mycket stor del beror på effekterna av semesterskuldsredovisningen. Nettokostnaderna har en mycket låg ökningstakt på +1,2 %. Det är betydligt under skattetillväxten som är 3,9 %. Genom att nettokostnaderna ökar mindre än skattetillväxten skapas grunden för en resultatförbättring. Resultatet är betydligt bättre än det budgeterade resultatet för året som är 20 mkr (exkl jämförelsestörande). Under hösten kommer resultatet att successivt sjunka när kostnader för intjänad semester bokförs. De flesta verksamhetsområden har nettokostnadsökningar som understiger skattetillväxten. Inom den pedagogiska verksamheten är det bara gymnasieutbildningen som har en större tillväxt. Den låga kostnadsutvecklingen beror framförallt på minskade lokalkostnader samt att det ekonomiska biståndet fortfarande ligger under fjolårets nivå och att de externa köpen av verksamhet endast ökat med 1,8 %. Lönekostnaderna har ökat med 3,3 %, här finns dock en viss osäkerhet i siffrorna p g a felaktigheter från nya lönesystemet. Personalvolymen har sedan september ökat med 43 årsarbetare. Stora jämförelsestörande intäkter på tillsammans 166 mkr gör att det totala resultatet uppgår till 292 mkr. Det gör att K/I-talet är betydligt bättre än både budgetmålet och föregående år. K/I-tal (kostnader/intäkter) Måttet K/I-tal ska ligga under 1,0 för att ekonomin ska vara i balans. Då understiger kostnaderna de intäkter kommunen får in. I oktober uppgår indextalet till 0,952 och har försämrats något sedan förra månaden. Utvecklingen följer dock föregående års kurva och nivån ligger väsentligt bättre än både budgetmålet och föregående år. En starkt bidragande orsak är stora jämförelsestörande intäkter i form av rea- och exploateringsvinster, men också den resultatförbättring som sker i verksamheten. Resultatet kraftigt förbättrat Resultatet exkl jämförelsestörande poster är 126 mkr, 119 mkr bättre än förra året. En mycket låg nettokostnadsökning och en relativt god skattetillväxt är förklaringar till resultatförbättringen. En viss osäkerhet finns genom ett flertal fel i kostnadsbokföringen från det nya lönesystemet. Vid augustibokslutet gjordes uppskattningar av vissa personalkostnader för att få ett rättvisande resultat för kommunen som helhet. Rättningar sker successivt. Jämfört med föregående månad, september, har resultatet försämrats med 27 mkr. Resultatet kommer att fortsätta sjunka under hösten i takt med att kostnader för intjänad semester bokförs. Det budgeterade resultatet, exkl jämförelsestörande poster, är 20 mkr. Det totala resultatet i oktober uppgår till 292 mkr. De jämförelsestörande intäkterna är stora. 1

2 Stora jämförelsestörande intäkter De jämförelsestörande posterna förstärker resultatet med 166 mkr och har ökat med 5 mkr sedan septemberrapporten. Reavinsterna och exploateringsvinsterna är oförändrade och uppgår till 21 mkr resp 91 mkr. Dessutom har 47 mkr bokförts som avser det särskilda statsbidraget för flyktingmottagning som kommunen erhöll förra året och som periodiseras på två år. Totalt kommer 56 mkr att intäktsbokföras. Nya beslut om flyktingpengar har fattats av regeringen, och ingår i välvärdsmiljarden som kommer En aktieutdelning från exploateringsbolaget Glasberga KB på 7,5 mkr ingår också i den jämförelsestörande intäkterna. Även förra året hade kommunen betydande jämförelsestörande intäkter på sammanlagt 168 mkr. Nettokostnadsutvecklingen fortsatt låg Nettokostnaderna, exkl jämförelsestörande poster, har jämfört med samma tidpunkt förra året endast ökat med 1,2 %, vilket motsvarar 49 mkr. Utvecklingstakten har hittills varierat mellan 1-2 % under årets månader. Jämfört med förra året har intäkterna ökat med 42 mkr (5,5%), vilket till stor del beror på de jämförelsestörande posterna. Kostnaderna har ökat med 60 mkr (1,2%). Skatterna och de generella statsbidragen har en tillväxttakt på 5,1%, men då är 47 mkr statsbidrag för flyktingar som betraktas som jämförelsestörande. Skattetillväxten exkl jämförelsestörande är 3,9 %, vilket innebär 163 mkr mer än förra året vid denna tidpunkt. Genom att nettokostnaderna ökar mindre än skattetillväxten skapas grunden för en resultatförbättring. Under ökade nettokostnaderna med 4,4 % på helårsbasis och skattetillväxten var +3,6 % (allt räknat exkl jämförelsestörande poster). Nettokostnads- och skatteutveckling i mkr Budget Jan - okt Jan - okt Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader inkl avskrivningar helår 215, ,4 818, ,9 775, ,7 Verksamhetens nettokostnader 5 175, , ,1 - varav jämförelsestörande poster 50,0 111,7 80,7 Verksamhetens nettokostnader exkl jämförelsestöran 5 225, , ,8 mkr % 42,4 5,5% 60,2 1,2% 17,8 0,4% 31,0 38,4% 48,8 1,2% Skatter och utjämningsbidrag 5 247, , ,3 210,1 - varav jämförelsestörande statsbidrag 46,8 0,0 46,8 Finansnetto - varav jämförelsestörande finansiella poster 53,3 0,0 61,2 7,5 48,9 0,0 12,3 7,5 Resultat 125,8 291,7 87,1 204,6 Resultat exkl jämförelsestörande poster 75,8 125,7 6,4 166,1 5,1% 25,2% -234,9% -2595,3% Verksamhetens intäkter Verksamhetens intäkter (exkl jämförelsestörande) för perioden jan-okt har ökat med 1,5 % (10 mkr) jämfört med förra året. Utvecklingen har sjunkit något under hösten. Driftbidragen från staten ligger fortfarande ca 7 % under fjolårets nivå, vilket innebär 27 mkr. Ersättningen från Försäkringskassan för personlig assistans har minskat med 7 mkr och anställningsstöden med 15 mkr. Återsökning av kostnader har inbringat statsbidrag på 29 mkr som tillsammans med specialdestinerade driftbidrag ökat med 13 %. 2

3 Verksamhetens bruttokostnader Bruttokostnaderna för perioden jan-okt har ökat med 63 mkr (1,3 %) vid en jämförelse med förra året. Ökningen är större än utfallet i september och härrör från personalkostnaderna och köp av verksamhet. Övriga kostnadsposter har en lägre ökningtakt i oktober än i september. För hela perioden är det framförallt minskade lokalhyror (-7 %) som bidragit till den låga kostnadsutvecklingen. Hyressänkningar har skett på totalt 50 mkr för hela året genom uppdatering av självkostnadshyran. Men även minskade bidrag för ekonomiskt bistånd (-0,7%) och en försiktig utveckling av kostnaderna för köp av verksamhet (+1,8%) har bidragit. Kostnaderna för IT, utrustning, material och tjänster ökar kring 7 %. Personalkostnaderna har ökat med 2,7 % och kan fortfarande vara något underskattade p g a problem med nya lönesystemet. Personalvolymen och lönerna Lönekostnaderna har ökat med 3,3 % under perioden jan-okt jämfört med föregående år och lönesumman i oktober uppgick till 191 mkr, vilket är 10 mkr högre än oktober förra året. I april sker lönehöjningar enligt årliga lönerevisionen vilket syns i lönekostnadskurvorna. I år har den nya lönen betalts ut senare vid olika tillfällen för olika personalgrupper. Retroaktiva löner har därför beräknats och bokförts. Från och med november ska samtlig personal ha fått den nya lönen. Den komplexa verkligheten har gjort det svårt att få en exakt kostnadsbild av lönerna. Därtill kommer att bytet av lönesystem har medfört att flera felaktigheter i beräkningar och kostnadsbokföring har uppstått. I augustibokslutet gjordes uppskattningar av felaktigheterna (ca 15 mkr) som bokförts på central nivå för att få ett rättvisande resultat för kommunen. Felen påverkar dock nämndernas kostnader och kostnaderna per verksamhetsområde. Hur mycket som rättats till oktober kan inte uppskattas. Lönekostnaderna kan därför vara för låga. Andelen sjuklönekostnader uppgår till 1,8 % av totala lönekostnaderna. Personalvolymen i oktober har ökat med 2,7 % som till stor del påverkats av förändringar i statistiken vid byte av lönesystem. I siffrorna för visstidsanställda fanns tidigare inte arbetstagare >67 år med i statistiken och inte heller obehöriga enl skollagen, vilket ökat antalet åa med 238 st. Att jämföra personalsiffrorna mot föregående är därför inte meningsfullt. Under detta år får vi istället jämföra utvecklingen mellan månaderna under året. Sedan september har antalet årsarbetare ökat med 43 st. Tillsvidareanställningarna har minskat (-15 åa) medan visstidsanställningarna har ökat (+54 åa). Timmanställningarna har ökat med 4 åa. Lönekostnader och personalvolymer Okt Okt i % Lönekostnader i mkr 191,0 180,8 5,6% - varav sjuklönekostnader mkr 3,9 3,9 0,0% Personalvolymer uttryckt i heltidsanställning Tillsvidareanställningar Visstidsanställningar **) Timanställningar, omräknat till årsarbetare * Summa personalvolym i årsarbetare * Avser timanställningar t o m sept **) Ändrad statistik fr o m mars Jan - Okt 1 731,1 30,5 Jan - Okt 1 676,0 30,6 i % 3,3% -0,3% -2,8% ,3% 46,7% ,6% 39,5% ,3% 2,3% ,7% 3

4 Köp av verksamhet från externa utförare ökar, men långsammare De externa köpen av verksamhet har hittills i år ökat med endast 1,8%, och medför en kostnadsökning med 20 mkr. I oktober är ökningen större än den var i september, men sett över hela året har ökningstakten avmattats betydligt. För helåret var ökningen 8 %. Inom utbildningsområdet sker flest köp och där har också kostnadsökningen varit hög historiskt sett. Hela utbildningsområdet uppvisar nu en kostnadsökning av verksamhetsköpen på 1,9 %, vilket är väsentligt lägre än förra året då ökningen vid denna tid uppgick till drygt 12 %. Det beror på en kraftig minskning inom vuxenutbildningen som bl a beror på en felaktig periodisering som får effekt även detta år. Grundskolan ökar med knappt 2 %, medan gymnasieutbildningen och förskolan har en ökning på nära 7 %. Kostnadsutvecklingen inom grundskolans område är ryckig mellan månaderna vilket tyder på att periodiseringen inte fungerar fullt ut. Den största ökningen har skett inom IFO-området med +51 %, som medfört ökade kostnader på 38 mkr och avser ensamkommande barn. LSS är ett område med stor extern verksamhet, men där ökningstakten successivt minskat. I oktober har kostnaderna för extern verksamhet till och med minskat jämfört med förra året då ökningen var 5 % för hela året. Minskade köp ses både inom äldreomsorgen (-9 %) och i stödet till övriga funktionshindrade (-22 %). Köp av verksamhet Jan-Okt Jan-Okt Belopp mkr mkr % Barnomsorg 58,7 55,1 3,6 6,6% Utbildning 447,3 439,1 8,2 1,9% Procentsatsen missvisande p g a felaktig periodisering inom komvux Individ- och familjeomsorg 110,6 73,1 37,5 51,2% ( inkl arbete och försörjning) Äldreomsorg 139,7 154,2-14,5-9,4% Stöd till funktionshindrade 337,7 349,8-12,1-3,5% Samhällsbyggnad o miljö 35,6 34,5 1,0 3,0% Kultur o fritid 1,9 5,5-3,6-65,7% Övrig verksamhet 1,3 1,1 0,2 18,2% Summa 1 132, ,4 20,4 1,8% Nettokostnadsutveckling per verksamhet Kommunens största verksamhet - den pedagogiska verksamheten - har en lägre tillväxt i år än förra året. I oktober är ökningen 3,8 %, men då har nettokostnadsutvecklingen påverkats av att Komvux har en ändrad finansiering (får numera kommunbidrag istället för schablonintäkter) som medfört att deras nettokostnader ökat med 72 %. Exkluderas komvux har nettokostnaderna ökat med 2,4 % för övrig pedagogisk verksamhet, där det framförallt är gymnasiet som fortsätter att växa. Övrig verksamhet ökar procentuellt mest hänförligt till gode män och det nya lönesystemet. Kultur och fritid ökar procentuellt mest med 5,7%, medan LSS och äldreomsorgen ökar med 2,3% resp 1,3 %. Samtliga andra verksamhetsområden har en minskning av sina nettokostnader. Minskningen inom IFO förklaras till hälften av förändringar i finansieringssätt för fyktingverksamheten (numera kommunbidrag istället för schablonintäkt. 4

5 Ekonomiska biståndet minskar Det utbetalda ekonomiska biståndet uppgår hittills till 170 mkr. De månatliga utbetalningarna ökade i början av året och under sommaren, men ligger något lägre än fjolåret och följer den trend som varit tidigare år. Dock har inte kostnaderna för augusti sjunkit i samma grad som förra året. Sammantaget har biståndskostnaderna minskat med 1,2 mkr (-0,7 %) jämfört med förra året. Det genomsnittliga antalet hushåll är nere i per månad, att jämföra med förra årets sammanlagda genomsnitt på Kostnadsminskning för hemtjänsten Kostnaderna för hemtjänst har minskat med 4 % jämfört med samma period förra året, vilket innebär 9 mkr lägre kostnader. Det är främst kostnader för externa utförare som minskar, men även egen regi minskar. En eftersläpning av redovisade kostnader för externa utförare har liksom förra året medfört att januari månads kostnader hamnat på februari och någon periodisering av de externa kostnaderna görs inte under sommaren. Snittkostnaden per månad ligger på ca 22 mkr (en minskning med 1 mkr från förra året,) den utförda tiden har sjunkit med sammanlagt 9 %, motsvarande timmar. Andelen externa utförare, mätt i kostnader, är knappt 31 %, i utförd tid är den 45 %. LSS - Nettokostnaden för hela LSS-verksamheten uppgår till 543 mkr för perioden jan-okt och har ökat med drygt 2 % mot förra året. Ökningen för hela var 4,5 %. Kommunen får utjämningsbidrag på 18 mkr per månad, vilket utgör ca 34 % av kostnaderna. Kostnaderna för särskilt boende för vuxna samt daglig verksamhet uppgår till 401 mkr och har ökat med 2,9 %. Ökningen för hela låg på +3 %. Andelen köp från externa utförare ligger på 61 % och har minskat något sedan förra året då årssnittet låg på 63%. LSS-insatser Jan-Okt Jan-Okt Belopp mkr mkr % Boende 297,6 285,2 12,4 4,3% Daglig verksamhet 103,8 105,0-1,2-1,1% Personlig assistans LSS* 23,5 75,7-52,2 Personlig assistans SFB* 50,3 2,7 47,6 Övriga insatser 34,1 36,0-1,9-5,3% Adminitration m m 33,7 26,4 7,3 27,6% Summa 543,0 531,0 12,0 2,3% *) Kostnaderna för resp assistansinsats är inte rätt bokförd -5,86% Åtgärdsplaner för nämnder med befarade underskott I de månatliga managementrapporterna som kontorscheferna redovisar till stadsdirektören befarar 2 nämnder underskott. Vid underskott ska enligt kommunens styrprinciper åtgärdsplaner upprättas som syftar till att undvika underskott. Nämnd Status åtgärdsplan Socialnämnd Åtgärdsplan finns, men täcker inte hela underksottet Omsorgsnämnd Åtgärdsplan finns, men täcker inte hela underksottet 5

Ekonomisk månadsrapport april 2014

Ekonomisk månadsrapport april 2014 Kommunstyrelsens kontor 2014-05-19 Ekonomisk månadsrapport april 2014 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017

Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 2017-03-24 Ekonomisk månadsrapport januari februari 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017

Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 1 (5) Kommunstyrelsens kontor 24.04.17 Ekonomisk månadsrapport januari mars 2017 Månadsrapportens syfte är att ge en översiktlig och kortfattad bild av kommunens ekonomiska situation och utveckling löpande

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013

Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Kommunstyrelsens kontor 2013-09-17 Ekonomisk månadsrapport augusti 2013 Månadsrapportens syfte är att ge en snabb bild av det ekonomiska läget och hur viktiga poster i kommunens ekonomi utvecklas. Rapporten

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsrapport mars 2013

Månadsrapport mars 2013 Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4

Läs mer

Periodrapport OKTOBER

Periodrapport OKTOBER Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys

Läs mer

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6

Landstinget Dalarna. Översiktlig granskning av delårsrapport per KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 Översiktlig granskning av delårsrapport per 2011-04-30 KPMG AB 30 maj 2011 Antal sidor: 6 1. Inledning och sammanfattning Vi har utfört en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2011-04-30 för.

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

bokslutskommuniké 2011

bokslutskommuniké 2011 bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2011 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr

Läs mer

Månadsrapport september 2015

Månadsrapport september 2015 Månadsrapport september 215 Befolkning Staden växer kraftigt. Redan per sista augusti är ökningen över 1 2 personer. Arbetsmarknad Arbetslösheten har ökat något de senaste veckorna. Positivt är dock att

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 1 (6) Ekonomiavdelningen, LLK 2012-11-15 Landstingsdirektörens ekonomirapport oktober 2012 Ekonomi Tack vare en engångsåterbetalning för AFA-försäkringar för åren 2007-2008 prognostiseras ett utfall för

Läs mer

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ

MÅNADSRAPPORT 2013 MAJ MÅNADSRAPPORT Månadsrapport januari maj Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-maj visar ett överskott på 6 mkr, vilket är 49 mkr bättre än budget.

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Månadsrapport januari februari

Månadsrapport januari februari Månadsrapport januari februari Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet före finansiella poster för perioden januari-februari visar ett överskott på 21 mkr, vilket är 25 mkr bättre än budget. Grafen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Delårsrapport per den 30 april 2015 och helårsprognos för kommunen

Delårsrapport per den 30 april 2015 och helårsprognos för kommunen 1 (5) 2015-06-04 Tjänsteskrivelse Dnr KS 15/187 Kontor Kommunstyrelsens kontor Handläggare Camilla Broo 08-523 069 63 Camilla.broo@sodertalje.se Kommunstyrelsen Delårsrapport per den 30 april 2015 och

Läs mer

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år

Invånarantal veckovis jämfört med årsskiftet respektive år november 1 (8) 1 (8) Sammanfattning Befolkningen efter vecka 47 uppgick till 151 82 vilket är 1 6 fler jämfört med vid årsskiftet. Prognosen för helår är en ökning med 1 65. Resultatet per nov uppgick

Läs mer

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret

Månadsrapport september 2013. Kundvalskontoret Månadsrapport september 2013 Kundvalskontoret Innehållsförteckning 1 Ekonomi och verksamhet... 3 1.1 Resultat per verksamhet... 3 1.2 Investeringsuppföljning... 7 1.3 Volymer, statistik och kostnadsnyckeltal...

Läs mer

Månadsrapport juli 2012

Månadsrapport juli 2012 Månadsrapport juli 2012 Tillgänglighet till specialiserad vård Vårdgaranti och kömiljard Under semestermånaderna har färre verksamheter nått målen för vårdgaranti och kömiljard. Flera förbättringsarbeten

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING

LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING Landstingsstyrelsens förvaltning Textkommentar Mars månad LANDSTINGSSTYRELSENS FÖRVALTNING (EXKL VÅRDKÖP) MÅNADSBOKSLUT 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT...3 2. UTFALL FÖR PERIODEN

Läs mer

Månadsrapport SEPTEMBER

Månadsrapport SEPTEMBER Månadsrapport SEPTEMBER Inledning I Stockholmsregionen bor en femtedel av Sveriges befolkning och antalet invånare i länet beräknas fortsätta att öka med 35 000-40 000 personer årligen. Det är landstingets

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013

Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Avdelningen för ekonomi, stadsmiljö och strategi Sida 1 (7) 2013-11-12 Handläggare: Pär Dahlqvist Telefon: 08 508 18 118 Till Farsta stadsdelsnämnd 2013-11-19 Ekonomisk månadsrapport oktober 2013 Förslag

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Ekonomisk rapport efter oktober 2013

Ekonomisk rapport efter oktober 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2013-11-10 SN 2012/0933 0480-450950 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter oktober 2013 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner den

Läs mer

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466

Månadsrapport. Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 Månadsrapport Landstinget Blekinge oktober 2016 Ärendenr 2016/01466 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2016-11-14 Ärendenr 2016/01466 Dokumentnr 2016/01466-1 Landstingsstyrelsen Månadsrapport oktober

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den

Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per den VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING -03-10 DNR SN.065 AGNETA SANDSTRÖM SID 1/1 CONTROLLER AGNETA.SANDSTROM@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Socialnämndens månadsrapport per

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013

Bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommuniké 2013 Uppgifterna i bokslutskommunikén är preliminära och kan komma att ändras i den slutliga årsredovisningen. Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar den slutliga årsredovisningen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2011

Bokslutskommuniké 2011 Bokslutskommuniké 2011 Bokslut 2011, preliminärt (Landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige behandlar det slutgiltiga bokslutet i mars/april) Ekonomi Större budgetavvikelser Landstinget Sörmland redovisar

Läs mer

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Beslutas i landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens förvaltning SLL Styrning och ekonomi Koncernfinansiering MÅNADSRAPPORT per juli 2

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport November 2010

Månadsrapport November 2010 Månadsrapport Månadsrapport januari-november Ekonomiskt resultat Periodens utfall Resultatet för perioden januari-november visar ett överskott på 174 mkr före finansiella poster, vilket är 93 mkr bättre

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter januari månad

Ekonomirapport 2016 efter januari månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige

Läs mer

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS

UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6

Läs mer

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos 2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars

Läs mer

Periodrapport Maj 2015

Periodrapport Maj 2015 Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I

Läs mer

Månadsrapport september 2014

Månadsrapport september 2014 Månadsrapport september Ekonomiskt resultat -09-30 215,4 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med september uppgår till 215,4 mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86

Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämnden Uppföljning juni månad Bilaga Von 86 Vård- och omsorgsnämndens sammanfattning till kommunstyrelsen för perioden jan-juni samt prognos Liksom under tidigare prognoser under året

Läs mer

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen

Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell. Månadsrapport. För beslut i landstingsstyrelsen Foto: Anna Molander, Tymon Hardian Pigon, Sune Fridell Månadsrapport Februari För beslut i landstingsstyrelsen -05-05 2 (8) Perioden januari februari i korthet Resultatet för perioden uppgår till 407 miljoner

Läs mer

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större

samt tandvård. De har även hand om kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Dessa ansvarsområden omfattar en större Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING

VERKSAMHETSUPPFÖLJNING Socialnämnden Datum Vår beteckning VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI OKTOBER 2016 Innehåll 1 SAMMANFATTNING... 3 2 VÅRD OCH SOCIALA TJÄNSTER... 4 2.1 TOTALA VÅRDKOSTNADER... 5 2.2 FÖRBOKADE VÅRDKOSTNADER

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012

Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2012 1 (6) e Ekonomiavdelningen, LLK -08-22 Landstingsdirektörens ekonomirapport juli 2 (6) Ekonomi Trots förvärrad skuldkris i Sydeuropa och tecken på en försvagad konjunktur på flera andra håll i världen

Läs mer

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet.

Befolkningen uppgick efter vecka 21 till vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. 1 (9) 2 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 21 till 156 564 vilket är 747 fler jämfört med vid årsskiftet. Resultatet per maj uppgick till minus 155 mnkr vilket innebär en minskning jämfört

Läs mer

Månadsrapport per februari 2017

Månadsrapport per februari 2017 Södermalms stadsdelsförvaltning Administrativa avdelningen Tjänsteutlåtande Dnr 143-2017-1.2.1. Sida 1 (5) 2017-02-23 Handläggare Annegret Wallin Telefon: 08-508 12 023 Till Södermalms stadsdelsnämnd 2017-03-09

Läs mer

Månadsrapport augusti 2016

Månadsrapport augusti 2016 Månadsrapport augusti 216 Dnr 216/354-Ks Befolkning Befolkningsökningen ökar. Till och med juli är ökningen drygt 1 personer. Invandringsöverskottet är fortsatt största ökningsfaktorn. Arbetsmarknad Antalet

Läs mer

Månadsrapport februari

Månadsrapport februari 2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är

Läs mer

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014

Månadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014 Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...

Läs mer

Bokslutskommuniké 2015

Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommuniké 2015 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2015 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Preliminär Bokslutsrapport December 2016

Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.

Läs mer

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen

Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen 1(8) Månadsrapport mars 2016 Region Jämtland Härjedalen Sammanfattning Region Jämtland Härjedalens verksamhet per mars 2016 Månadsrapport mars är den första av de förenklade månadsrapporter som enligt

Läs mer

Månadsrapport juli 2014

Månadsrapport juli 2014 Månadsrapport juli Ekonomiskt resultat -07-31 184,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med juli uppgår till 184,5 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016

Månadsuppföljning ekonomi per juli 2016 Datum: -08-18 Handläggare: Dan Sjöholm Direktnr: 6616 Beteckning: SN.045 Månadsuppföljning ekonomi per juli Socialförvaltningen totalt (%) Prognos Avvikelse prognos/ budget Verksamhetens intäkter 235 986

Läs mer

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket

Läs mer

Ekonomirapport efter juli 2014

Ekonomirapport efter juli 2014 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-08-11 SN 2013/0688 0480-450950 Socialnämnden Ekonomirapport efter juli 2014 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner ekonomirapport

Läs mer

Månadsrapport november 2015

Månadsrapport november 2015 Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning Ekonomiavdelningen Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-12-08 Handläggare Linda Yacoub 08-50820032 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Månadsrapport november

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Revisionsrapport Caroline Liljebjörn 29 augusti 2014 Översiktlig granskning av delårsrapport 2014 Torsås kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Månadsrapport november 2013

Månadsrapport november 2013 Månadsrapport november Ekonomiskt resultat -11-30 140,5 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet uppgår till 140,5 mkr. I resultatet ingår följande jämförelsestörande poster förändrad

Läs mer

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016

Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016 Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2010 Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851

Läs mer

Socialnämnden i Järfälla

Socialnämnden i Järfälla 2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...

Läs mer

Tertialuppföljning Januari april 2014

Tertialuppföljning Januari april 2014 Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010

Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2010 Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508

Läs mer

Managementrapport 2014

Managementrapport 2014 Social- och omsorgskontoret Managementrapport 2014 Nämnd: Äldreomsorgsnämnden Månad: oktober Ekonomi tkr Resultat perioden Rättvisande resultat efter korrigeringar helårsresultat efter beslutade åtgärder

Läs mer

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och

Landstinget styrs av kommunallagen. Uppgifterna inom hälso- och sjukvården regleras av hälso- och sjukvårdslagen och Månadsrapport Januari 2014 Månadsrapport Juli 2014 Månadsrapport Februari 2014 Månadsrapport Augusti 2014 Månadsrapport Mars 2014 Månadsrapport September 2014 Månadsrapport April 2014 Månadsrapport Oktober

Läs mer

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178

Läs mer

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015

Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 23 februari 2015 KS-2015/283.182 1 (10) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 31 januari 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Ordförande: Catharina Malmborg Förvaltningschef: Kerstin Melén Gyllensten Ekonomi och verksamhet Utfall 31 mars och helårsprognos Utfallet tom mars månad är inte helt

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Kalix kommun Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Anna Carlénius Revisionskonsult 12 november 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2.1

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter maj månad

Ekonomirapport 2016 efter maj månad Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-06-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter maj månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016

Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se. Månadsrapport. Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 2016 Foto: Caiaimage, Tymon H. Pigon / whiteboxstudios.se Månadsrapport Februari 2016 Beslutas i landstingsstyrelsen 24 maj 2016 Stockholms läns landsting Månadsrapport per februari 2016 2 (9) Perioden

Läs mer

Osby kommun Granskning av delårsrapport per

Osby kommun Granskning av delårsrapport per Osby kommun Granskning av delårsrapport per 2014-08-31 2014-10-01 Thomas Hallberg Syfte med granskningen Ernst & Young har på uppdrag av kommunrevisionen i Osby kommun gjort en översiktlig granskning av

Läs mer

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi?

Så gick det. för Håbo 2010. Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010. Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Så gick det för Håbo 2010 Håbo kommun sammanfattning av årsredovisningen 2010 Hur mycket kostade kommunens verksamheter? Har Håbo en bra ekonomi? Uppfyllde kommunen sina mål? Detta är en sammanfattning

Läs mer

Resultat september 2017

Resultat september 2017 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Bergmark, Magnus Datum -10-18 Diarienummer SCN--0157 Socialnämnden Resultat september Förslag till beslut Socialnämnden föreslås besluta att lägga informationen till handlingarna

Läs mer

Bidrag till måluppfyllelse

Bidrag till måluppfyllelse Ansvarsenhet Socialnämnden Bidrag till måluppfyllelse Delårsrapport Hur har verksamheten fortlöpt under årets första åtta månader? Förvaltningen har under de första åtta månaderna arbetat aktivt med den

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta,

Uppsala. Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 KOMMUN. Äldrenämnden. Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås besluta, Uppsala KOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN Handläggare Johanna Wallin Datum 2015-04-23 Diarienummer ALN 2015-0063.10 Äldrenämnden Ekonomiskt bokslut och prognos per mars 2015 Förslag till beslut Äldrenämnden föreslås

Läs mer

"KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden

KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG. Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard ALN Äldrenärnnden Uppsala "KOMMUN KONTORET FOR HALSA, VARD OCH OMSORG Handläggare Datum Diarienummer Ylva Opard 2014-02-26 ALN 2013-0244.10 Äldrenärnnden Ekonomiskt bokslut och prognos per januari 2014 Förslag till beslut

Läs mer

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54

2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos

Läs mer

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten

UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten UN Verksamhet 130 Arbetsmarknadenheten Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera årets resultat samt kommentera förändringen av årets resultat jämfört med föregående års resultat.

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT

Månadsrapport Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT Augusti månad KULTURNÄMNDENS MÅNADSRAPPORT 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING AV MÅNADSBOKSLUT... 3 2. UTFALL FÖR PERIODEN JANUARI - AUGUSTI 2007... 4 2.1. INTÄKTER PERIODENS UTFALL... 4 2.2.

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer