Kommunstyrelsens mångfaldsutskott

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelsens mångfaldsutskott"

Transkript

1 Kommunstyrelsens mångfaldsutskott KALLELSE Datum Sida 1 (3) Ledamöter Ingvor Bergman (S), Ordförande Dan Hovskär (KD), 1:e vice ordförande Johanna Johansson (SD) Hans Johansson (C) Lena Sjödahl (M) Tjänstemän Catharina Ungh, mångfalds- och kvalitetsutvecklare Elisabeth Jonsson, ekonom Christoffer Persson, sekreterare Protokollsjusterare Lena Sjödahl föreslås Ersättare Susanne Larsson (S) Allan Bjärkhed (KD) Ann Kyrkander (MP) Inger Lilja (V) Björn Stenström (FP) Kommunstyrelsens mångfaldsutskott kallas till sammanträde fredagen den 28 augusti 2015 klockan 09:00 i Falköpingssalen, Stadshuset, för att behandla följande ärenden. Ärende Anteckningar 1. Definition av begreppet mångfald Dnr 2015/ Bilaga a) Mångfalds- och kvalitetsutvecklarens tjänsteutlåtande b) Kommunfullmäktige 40/ Nulägesrapport prestationsbaserad ersättning Elisabeth Jonsson, ekonom, informerar 3. Falköpings kommuns deltagande i Almedalsveckan 2015 Dnr 2015/ Bilaga a) Mångfalds- och kvalitetsutvecklarens tjänsteutlåtande

2 2 (3) Ärende Anteckningar 4. Rutiner för arbetet med Lokal överenskommelse om nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända flyktingar i Falköpings kommun Dnr 2015/ Bilaga a) Mångfalds- och kvalitetsutvecklarens tjänsteulåtande Uppdragsbeskrivning för nulägesrapport samt identifikation av utvecklingsområden i jämställdhetsplanen Dnr 2015/ Bilaga a) Mångfalds- och kvalitetsutvecklarens tjänsteulåtande Uppdragsbeskrivning för fortsatt arbete med 35- punktsprogrammet i Falköpings kommun Dnr 2015/ Bilaga a) Mångfalds- och kvalitetsutvecklarens tjänsteulåtande Information om remiss om förslag om ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Dnr 6686/2 Bilaga a) Mångfalds- och kvalitetsutvecklarens tjänsteulåtande Ansökan hos kommunstyrelsen om medel till föreläsningar om jämställdhet och mångfald Dnr 2015/ Bilaga a) Mångfalds- och kvalitetsutvecklarens tjänsteulåtande

3 3 (3) Ärende 9. Sammanträdesdagar för mångfaldsutskottet under 2015 Dnr 2015/ Bilaga a) Anteckningar Handlingar delas ut på sammanträdet Ingvor Bergman Ordförande

4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KS 2015/ Definition av begreppet mångfald Förslag till beslut 1 Mångfaldsutskottet beslutar att anta mångfalds- och kvalitetsutvecklarens förslag till definition av begreppet mångfald. Bakgrund Den 1 mars 2011 inrättades ett integrationsutskott med syfte att nå ett kommunövergripande synsätt på integrationsarbetet. Utskottet hade till uppgift att samordna och ansvara för resurser och organisation. Inför mandatperioden fick samtliga politiska partier i uppdrag att utvärdera integrationsutskottets arbete. I denna uppföljning framkom vikten och värdet av utskottets arbete som en kommunövergripande strategisk fråga, även under kommande mandatperiod. Uppföljningen pekade ut behovet av att vidga perspektiven för utskottet från integration till mångfald. Definition Mångfaldsarbetet syftar till att se, förstå, värdesätta och ta tillvara människors olikheter. Genom att ta tillvara människors kapacitet utvecklas deras livschanser. Falköpings kommun stödjer lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett bakgrund. Kommunen ska bemöta alla professionellt och likvärdigt oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnisk bakgrund, religion, hudfärg och funktionsnedsättningar. Alla invånare ska ha tillgång till inflytande i kommunen samt få ett bra bemötande och en god kommunal service. I Falköpings kommun ska alla, oavsett social och etnisk bakgrund, ha samma möjligheter till utbildning, arbete och bostad. Mångfaldsarbete handlar om att skapa möjligheter och undanröja hinder. Mångfald handlar också om att alla människor ska leva tillsammans med hänsyn för varandras olikheter. Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

5 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 8 (23) 40 Dnr 2015/ Inrättande av mångfaldsutskott istället för integrationsutskott Kommunfullmäktiges beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att integrationsutskottet framöver ska benämnas mångfaldsutskottet och att dess arbete vidgas till att även omfatta perspektivet social hållbarhet. Reservation Samtliga tjänstgörande ledamöter i Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för Johanna Johanssons (SD) yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag. Bakgrund Den 1 mars 2011 inrättades ett integrationsutskott med syfte att nå ett kommunövergripande synsätt på integrationsarbetet. Utskottet hade till uppgift att samordna och ansvara för resurser och organisation. Inför ny mandatperiod har samtliga politiska partier fått i uppdrag att utvärdera integrationsutskottets arbete. I denna uppföljning framkom vikten och värdet av utskottets arbete som en kommunövergripande strategisk fråga, även under kommande mandatperiod. Uppföljningen pekade ut behovet av att vidga perspektiven för utskottet från integration till mångfald. För framtiden skulle detta innebära att kommunen exempelvis arbetar med integration och jämställdhetsfrågor ur ett socialt hållbarhetsperspektiv. De nämnda områdena skulle också ha en ännu tydligare koppling till styrprocesser och det systematiska kvalitetsarbetet på kommunledningsnivå. Tjänsteutlåtandet, daterat den 24 februari 2015, har utarbetats av biträdande kommundirektör Katarina Andersson. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet under 70/2015. Kommunstyrelsen föreslog att kommunfullmäktige skulle besluta följande. 1 Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att integrationsutskottet framöver ska benämnas mångfaldsutskottet och att dess arbete vidgas till att även omfatta perspektivet social hållbarhet. Yrkanden Conny Johansson (S), Dan Hovskär (KD), Annika Carp (FP), Inger Lilja (V), Karola Svensson (C), Julia Björck (S) och Kent Mossby (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

6 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (23) forts. 40 Johanna Johansson (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Ann Kyrkander (MP) yrkar att ärendet ska återremitteras och att det istället ska inrättas en fullmäktigeberedning för hållbar utveckling. Conny Johansson (S) yrkar avslag på Ann Kyrkanders (MP) yrkande. Propositionsordning Ordföranden ställer först proposition på förslaget att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde respektive Ann Kyrkanders (MP) yrkande om återremiss och finner att ärendet ska avgöras idag. Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag respektive Johanna Johanssons (SD) yrkande och finner att kommunstyrelsens förslag har antagits. Reservation Samtliga tjänstgörande ledamöter i Sverigedemokraternas kommunfullmäktigegrupp reserverar sig mot beslutet till förmån för Johanna Johanssons (SD) yrkande om avslag på kommunstyrelsens förslag. forts. Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

7 Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 10 (23) Paragrafen skickas till Katarina Andersson, bitr. kommundirektör Justerarnas signaturer Protokollsutdraget bestyrks

8 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) KS 2015/ Falköpings kommuns deltagande i Almedalsveckan 2015 Information Samverkanskommunerna Borlänge, Nässjö, Lindesberg och Falköping hade gemensamt en heldag föreläsningar, paneldebatter under Almedalsveckan. Genom nätverket fick kommunledningen möjlighet att ha enskilda samtal med Ylva Johansson (Arbetsmarknadsminister), Morgan Johansson (Justitieoch migrationsminister) och Lena Micko (ordförande Sveriges kommuner och landsting). Nätverksträffar för politiker och tjänstemän samt bevakning av intresseområdet var också på agendan. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) initierade en dialog med 14 kommuner i landet. Dialogmötena resulterade i ett 35-punktsprogram för ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. SKL:s styrelse antog programmet, i april 2013, och överlämnade det till regeringen, berörda myndigheter och andra samhällsaktörer för fortsatta diskussioner. Borlänge, Falköping, Lindesberg och Nässjö kommuner - ingick i SKL:s dialoggrupp och har utifrån denna utvecklat samarbetet ytterligare. Kommunerna för kontinuerliga diskussioner med varandra och utbyter erfarenhet inom området asyl- och flyktingmottagning. I nätverket ingår ledande politiker, tjänstemän samt handläggare. Det utvecklade samarbetet har bland annat resulterat i debattartiklar och seminarier under Almedalsveckan sedan Ett område som diskuteras i nätverket är kommunernas behov av en förbättrad dialog mellan såväl stat och kommun som mellan, och inom, de statliga myndigheterna. Kommunerna upplever att det saknas ett helhetsgrepp i styrningen av asyl- och flyktingmottagandet. Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

9 Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare 2(2)

10 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KS 2015/ Rutiner för arbetet med Lokal överenskommelse om nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända flyktingar i Falköpings kommun Förslag till beslut 1 Mångfalds- och kvalitetsutvecklaren får i uppdrag att ge förslag på rutiner för uppföljning och arbete med den lokala överenskommelsen om nyanlända flyktingar, asylsökande och andra nyanlända flyktingar i Falköpings kommun. Bakgrund Kommunen skrev i juni 2015 under en lokal överenskommelse om nyanländas etablering. I det strategiska dokumentet tydliggörs uppdrag, roller och rutiner mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Migrationsverket, kommunen och andra myndigheter och organisationer. Bakgrunden till samverkansavtalet är att granskningar påvisat att det finns brister i samverkan mellan de olika aktörerna. Riksrevisionens sammanfattande resultat av granskningar mellan åren är att statens insatser inte är tillräckligt effektiva. Granskningarna visar på brister när det gäller hur väl etableringsinsatserna är anpassade till de nyanländas behov och insatserna behöver samordnas bättre så att nyanlända ska kunna delta i flera aktiviteter samtidigt. Riksrevisionens sammanfattande granskning visar att ansvarsfördelning och samverkan behöver förbättras på lokal, regional och nationell nivå. Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

11 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KS 2015/ Sammanträdesdagar för mångfaldsutskottet under 2015 Förslag till beslut 1 Mångfaldsutskottet beslutar att godkänna föreslagna sammanträdesdagar. Bakgrund I instruktionerna för mångfaldsutskott som gäller från första maj 2015 gäller att utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträdesdagar: Den 16 oktober klockan Den 27 november klockan Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

12 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (2) KS 2015/ Uppdragsbeskrivning för nulägesrapport samt identifikation av utvecklingsområden i jämställdhetsplanen Förslag till beslut 1 Mångfaldsutskottet ger mångfalds- och kvalitetsutvecklaren i uppdrag att under år 2015 kartlägga och analysera nuläget gällande avtalade jämställdhetsplaner. Utifrån kartläggningen ska mångfalds- och kvalitetsutvecklaren ge förslag på riktlinjer och policys för det fortsatta arbetet med jämställdhet. Kartläggningen redovisas till mångfaldsutskottet. Bakgrund Kommunen har undertecknat Jämställt Västra Götaland och den europeiska deklarationen CEMR men det finns ingen handlingsplan för kommunens arbete. Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen har tagit fram en länsövergripande jämställdhetsgaranti, Jämställt Västra Götaland , med avsiktförklaring som kommunen skrivit under. Genom att underteckna strategin äger kommunen strategin och förväntas upprätta lokal handlingsplan. Falköpings kommun undertecknade år 2007 den europeiska deklarationen CEMR, men någon handlingsplan för kommunens arbete med deklarationen finns inte. En lokal handlingsplan utifrån länsstyrelsens strategi skulle även kunna omfatta arbetet med CEMR-deklarationens artiklar. I den kommunövergripande jämställdhets- och mångfaldsplanen redovisas de aktiviteter som ska bedrivas i syfte att uppnå Falköpings kommuns mål, policys samt lagstiftning för jämställdhets- och mångfaldsområdet utifrån kommunens uppdrag som arbetsgivare. Kommunen behöver en jämställdhets- och mångfaldsplan utifrån ovan angivna styrdokument som riktas mot medborgaren. Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

13 2(2) Jämställdhetsintegrering är en strategisk fråga för hela organisationen och dess verksamhet mot medborgarna, men även en folkhälsofråga. Det strategiska arbetet med jämställdhetsintegrering behöver därför belysas och aktivt lyftas in i kommunens övriga strategiska processer såsom kvalitetsarbete, budgetarbete och flerårsplan. Uppdraget är att under år 2015 kartlägga och analysera nuläget gällande avtalade jämställdhetsplaner. Utifrån kartläggningen ska mångfalds- och kvalitetsutvecklaren ge förslag på riktlinjer och policys för det fortsatta arbetet med jämställdhet. Kartläggningen redovisas till mångfaldsutskottet. Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare

14 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KS 2015/ Uppdragsbeskrivning för fortsatt arbete med 35- punktsprogrammet i Falköpings kommun Förslag till beslut 1 Mångfalds- och kvalitetsutvecklaren får i uppdrag att kartlägga vilka åtgärder i SKLs (Sveriges Kommuner och Landsting) 35-punktsprogram som vidtagits i kommunen respektive behöver utvecklas. Kartläggningen återrapporteras under år Bakgrund SKL har utifrån ett analys- och förankringsarbete identifierat 35 åtgärdsförslag för ett hållbart asyl- och flyktingmottagandet. Syftet med programmet är att kunna erbjuda nyanlända bästa möjliga förutsättningar. Staten, kommuner och landsting ska tillsammans aktivt bidra till att nyanlända ges bästa möjligheter till etablering. Men det finns brister i samspelet mellan aktörerna och mellan olika system för mottagning av asylsökande, flyktingar och ensamkommande barn. Mottagandet är ojämnt fördelat och många kommuner får ta ett stort ansvar på grund av regler och långa handläggningstider. För ett hållbart system krävs en bättre samsyn mellan stat och kommun om möjligheter och behov för nyanlända. För att kommuner och landsting ska få förutsättningar i sin roll inom asyl- och flyktingmottagandet krävs en rad åtgärder från staten som bidrar till att asylsökande och flyktingar får ett bra mottagande och att möjligheterna i mottagandet bättre tillvaratas. SKL föreslår 35 åtgärder för utvecklingen till ett hållbart asyl- och flyktingmottagande. Det handlar om åtgärder för att förbättra samspel och samverkan mellan stat, landsting och kommun och om det statliga ekonomiska ansvaret. Med utgångspunkt i dessa förslag förs en dialog med regeringen som syftar till omedelbara och mer långsiktiga lösningar. Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

15 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) KS Remissvar Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Information Mottagandet av nyanlända flyktingar och andra skyddsbehövande i en kommun sker huvudsakligen genom att de nyanlända ordnar sitt boende på egen hand. De som inte ordnar boende på egen hand tas emot i kommuner efter frivilliga överenskommelser mellan kommunen och länsstyrelsen. Det mottagande som dessa överenskommelser leder till är inte tillräckligt för att möta behovet av kommunmottagande som följer av att fler flyktingar och andra skyddsbehövande beviljas uppehållstillstånd i Sverige. Följden av det otillräckliga mottagandet är långa väntetider på kommunanvisning. Det innebär att många nyanlända blir kvar på anläggningsboenden under långa tidsperioder, vilket försenar etableringen. För att säkerställa att nyanlända som har beviljats uppehållstillstånd snabbt kan påbörja etableringen på arbetsmarknaden och i samhällslivet föreslås i remissen en ny lag som innebär att kommuner kan anvisas att ta emot nyanlända för bosättning oavsett om kommunen har en överenskommelse om mottagande eller inte. Kommunstyrelsen kommer ta beslut om remissvar i oktober. Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Catharina Ungh Mångfalds- och kvalitetsutvecklare Falköpings kommun S:t Sigfridsgatan Falköping Telefon Bankgiro Plusgiro Org nr

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET

Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET Arbetsförmedlingens Återrapportering 2014 ETABLERING AV VISSA NYANLÄNDA - BOSÄTTNING FÖR NYANLÄNDA INOM ETABLERINGSUPPDRAGET 2 maj 2014 Avser november 2013 till mars 2014 Sida: 2 av 26 Sida: 3 av 26 Dnr:

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2009/10:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar utskottet regeringens budgetproposition för 2010 med förslag till

Läs mer

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet

INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM. Äkthet FÖRFATTNINGSSAMLING BESLUT GÄLLER FR FLIK SID Ks 167/14 2014-09-19 Ks 25 INTEGRATIONSPOLITISKT PROGRAM Vi står för Livskraft Äkthet Närhet INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1. SAMMANFATTNING 1 2. INLEDNING 2 3.

Läs mer

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering

Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering METODSTÖD Revidering 2. Våren 2015 Utgångspunkter för lokala överenskommelser om nyanländas etablering Framtagen i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna, Migrationsverket

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Arbetsmarknadsutskottets betänkande 2011/12:AU1 Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning I detta betänkande behandlar arbetsmarknadsutskottet regeringens budgetproposition för 2012

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) 2013-04-02. Kommunstyrelsen. Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25. Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Sammanträdesprotokoll Sida 1 (27) Plats och tid Stadshuset, 17.00-18.25 Beslutande Cecilia Lind (S) ordförande Tony Hansson (S) ledamot Lena Emilsson (S) ledamot Lars Månsson (S) ledamot Janet Andersson

Läs mer

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport

Lerums kommun. lin- 2011-04- 0 1. Årlig granskning =U ERNST &YOUNG. Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011. LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2011 LERUMS KOMMUN Sektor Infrasupport 2011-04- 0 1 Diarienr. K5U.3IS" Arendetyp Lerums kommun lin- Årlig granskning =U ERNST &YOUNG s!l ERNST &YOUNG Innehåll 1.

Läs mer

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127

Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter. Dnr KS 2012-127 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2012-05-15 135 Gemensam flyktingmottagning för medlemskommunerna i kommunalförbundet Sjuhärad Boråsregionens Etableringscenter.

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15

riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 riksrevisionen granskar: etablering och integration Nyanländ i Sverige Effektiva insatser för ett snabbt mottagande? rir 2014:15 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 2 Sida Ks Val av arbetsutskott Justerandes sign Utdragsbestyrkande Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-11 1(55) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00 16:20 Ajournering klockan 15:45 15:55 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael

Läs mer

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154

Arbetsförmedlingen. Ulrika Jörkander. Henrik Sundström. Ole Guldahl. Primärvården. Barbro Rönnberg 2012-10-154 Lokal överenskommelse om etablering av nyanlända flyktingar och andra nyanlända invandrare i Uddevalla kommun. Denna överenskommelse träffas mellan Arbetsförmedlingen i Uddevalla och Uddevalla kommun,

Läs mer

Gymnasie & Vuxenutbildning

Gymnasie & Vuxenutbildning KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Gymnasie & Vuxenutbildning Sammanträde 2015-06-08 klockan 16.00, Gottskärs hotell 1 (3) Datum 2015-06-08 Ärende Tid Sid Beslutsförslag 1 Val av protokolljusterare Marianne Hultén

Läs mer

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73

Sofia Jarl (C) ordförande. Stefan J Eriksson (M) 38-59, 65-69, 73, 79 Alf Johansson (S) 38, 40-42, 45-46, 50, 56-57, 73 Kommunstyrelsen 2014-04-08 1 (61) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-18.00 Beslutande Ledamöter Sofia Jarl (C) ordförande Anki Enevoldsen (C) Anders Bengtsson (KD) Kerstin Stenquist (C) Irene

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus

Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus Styrelsen för Angereds Närsjukhus Datum 2014-05-14 Kallelse till styrelsemöte för Angereds Närsjukhus PLATS Konferensrum sjukhuskansli, Angereds Närsjukhus, Angereds Torg 9 DATUM OCH TID Onsdag 14 maj

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända

Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet Ett gemensamt ansvar för mottagande av nyanlända Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo.

Tjänsteskrivelse. Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014. 2014-09-10 Vår referens. Malin Björk Sekreterare. Malin.Bjork4@malmo. Malmö stad Stadsområdesförvaltning Väster 1 (1) Datum 2014-09-10 Vår referens Malin Björk Sekreterare Tjänsteskrivelse Malin.Bjork4@malmo.se Jämställdhets- och mångfaldsplan 2014 SOFV-2014-1512 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30

Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 2014-10-21 Ledamöter i kommunstyrelsen, för kännedom till: ersättare i kommunstyrelsen, övriga mottagare av kommunstyrelsehandlingar Kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober 2014 kl 08.30 Detta material

Läs mer

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom

Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Projekt - barnkonvention och barnfattigdom Sammanställning 29 augusti 2014 Folkhälsoteamet i norra Örebro län Sara Gustavsson - projektledare barn och unga Innehåll Innehåll... 1 1. Inledning... 2 2. Projektet...

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-18 1(31) Plats och tid Nämndhuset, Nynäshamn. lokal: Landsort kl. 08:30-09:35 Beslutande Enligt förteckning Övriga närvarande Enligt förteckning Utses att justera Harry Bouveng (M) och Daniel Adborn (FP)

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år

Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället. Ett förlorat år 2007-03-27 INT-23-06-1483 Indikatorer för nyanländas etablering i det svenska samhället Ett förlorat år En studie och analys av insatser och resultat under introduktionens första 12 månader Ett förlorat

Läs mer

Kristin Löfgren Sekreterare

Kristin Löfgren Sekreterare KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-08-17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2015-08-18 klockan 10:00 Kungsbackarummet Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare 2. Remissvar - Plan för kommunla

Läs mer

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE

Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Dalarnas strategi för jämställdhetsintegrering 2014 2016 PM 2014:3 EXTERNT ARBETE Författare och kontaktperson: Kerstin Bergman, Samhällsbyggnadsenheten Omslagsbild: Shalamov/Mostphotos Layout: Helikopter

Läs mer