Skogliga näringar Tertial

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skogliga näringar Tertial 3 2013"

Transkript

1 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Energisatsningar inom skogen både vin och vatten Skogliga näringar några trender Utbildning och FoU-nytt Positiva trender för trävarumarknaden HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE Byggande i trä och ljuset i tunneln LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Biobränsle på frammarsch Hållbarhetstrender LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE B R Å D S K A Page 1 / 7 Printing date:

2 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / BRÅDSKANDE BYGGANDE I TRÄ OCH LJUSET I TUNNELN Enligt den senaste trähusbarometern från TMF, Trä- och möbelföretagen, ligger orderingången för svensk trähusindustri kvar på en rekordlåg nivå, även om en viss ökning kan skönjas i orderingången. Ökningen kommer dock att få genomslag i byggstarter först under 2014 och det innebär att prognosen på påbörjade småhus låg fast under hela Marknaden för skogliga produkter förändras och skogsindustrin söker ständigt nya användningsområden, marknader och produktionsmetoder. Att industriellt byggande ofta blir billigare än traditionellt platsbyggande, är kanske ingen större nyhet. Inte minst möjligheterna att begränsa antalet byggfel talar för detta. Detta gäller även träbyggande. Siffror som SCB har tagit fram på uppdrag av TMF visar nu att andelen trä ökar i bärande konstruktioner i nybyggda flerbostadshus. År 2011 utgjorde andelen trä i nybyggda flerbostadshus 6,6 procent och för 2012 är motsvarande siffra drygt 10 procent. Det är en ökning, men ingen rekordnivå. År 2009 var andelen uppe i 12,3 procent, men det kan till stor del förklaras av att året var ett riktigt bottenår sett till den totala produktionen av lägenheter i flerbostadshus. Det råder dock ingen tvekan om att suget är i ökande vad gäller information om att bygga i trä. TräGuiden drivs av Svenskt Trä och är Sveriges största webb för byggkonstruktion, med sina tretusen sidor. Trots det fylliga materialet efterfrågas än mer information och fördjupningar från användarnas sida, snarare än förenklingar. Ett intressant exempel på trähusbyggande är de 40 lägenheter som påbörjades i centrala Knivsta i slutet av augusti. Bostäderna byggs med det industriella byggsystemet Trälyftet, med Setras dotterbolag Plusshus som leverantör. Plusshus har fabriker i Kristinehamn och Skellefteå och hoppas mycket på det nya byggsystemet. Svenskt träbyggande får anses vara bland de världsledande. En australisk forskare på besök i Sverige hävdade nyligen att vårt träbyggande är snabbt och effektivt och ligger före stora tränationer som Tyskland, Österrike och Kanada. Han jämförde med pionjärer och världskända varumärken som Volvo, SKF och IKEA. Som exempel på en region som driver denna utveckling framåt, pekades på Skellefteå. Kombinationen av träforskning med ledande företag inom träförädling och träbyggnader som en viktig del av stadsbilden är svårslagen. Bland annat har man byggt några av Sveriges högsta flerbostadshus i trä, den längsta gång- och cykelbron och ett parkeringshus i trä. Page 2 / 7 Printing date:

3 HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE ENERGISATSNINGAR INOM SKOGEN BÅDE VIN OCH VATTEN BillerudKorsnäs har vid Skärblacka pappers- och massabruk undersökt möjligheterna för produktion av pyrolysolja, "grön olja", från skogsrester. Undersökningen visar att de tekniska lösningarna är tillgängliga men att de kommersiella villkoren vid dagens och vid antagna framtida förutsättningar, inte är tillräckligt attraktiva. BillerudKorsnäs har därför beslutat att avbryta förstudien. Uttaget av avverkningsrester från skogsbruket kan öka påtagligt, visar många års samlad forskning. Hållbar energi från grenar, toppar och stubbar skulle kunna fördubblas, men det förutsätter fortsatt hänsynstagande till skog och miljö. Men då kan andelen förnybar skogsråvara öka ytterligare i Sveriges energimix, påstår Energimyndigheten i ett pressmeddelande. Träpellets håller snabbt på att etablera sig som den nya globala handelsvaran - billigare än olja med dagens oljepris, konstaterar Alan Sherrard, som är chefredaktör för tidningen Bioenergy International. Sydkorea räknar med att importera 5 miljoner ton pellets 2020, för att samelda biobränsle i sina kolkraftverk. Den globala efterfrågan på pellets kommer att bli 80 miljoner ton 2020, förutspår Johan Granath på Ekman & Co. Det kan jämföras med dagens förbrukning kring 20 miljoner ton. SCA:s gigantiska vindsatsning planerar för vindkraft på sina skogsmarker som ska ge 5 TWh per år, lika mycket som Oskarshamn II:s produktionsrekord. Men till detta krävs nära 600 vindkraftverk! I september invigdes SCA:s och norska Statkrafts första vindpark i Sverige med 26 turbiner. De två bolagen har bestämt sig för ytterligare tre vindparker i Västernorrland och Jämtland. Totalt omfattar de fyra parkerna 186 vindkraftverk med en förväntad årlig elproduktion på 1,6 TWh. Page 3 / 7 Printing date:

4 SKOGLIGA NÄRINGAR NÅGRA TRENDER Även tredje tertialet 2013 blev turbulent för flera pappersbruk. Stora Ensos planer på att minska personalstyrkan med personer beräknas beröra ca 750 i Sverige. Vd Jouko Karvinen pekar på svaga marknader och minskad lönsamhet. Neddragningen väntas minska de fasta kostnaderna inom koncernen med upp till 200 miljoner euro om året. Denna beräkning inkluderar tidigare aviserad minskning om 30 miljoner euro inom affärsområdet Building and Living. Trevligare tongångar hörs från Södra, som beslutat att ansöka om miljötillstånd för en utökad produktion vid Södra Cell Värö, där det finns goda förutsättningar för expansion. Avsikten är att öka produktionskapaciteten från dagens 425 till 700 megaton massa per år, säger Gunilla Saltin, vd Södra Cell. Holmen och BillerudKorsnäs framhålls ofta som drömparet i skogen, när fortsatt svag lönsamhet bäddar för konsolidering i branschen. Tillsammans skulle de båda bolagen få skogstillgångar och energi från Holmen. Samtidigt breddas utbudet inom tillväxtområdet kartong. Vad gäller skogsbruk så framstår Brasilien allt tydligare som ett av världens bäst lämpade länder, med en mycket snabbt växande produktion. Klimatet, temperaturen och nederbörden närmast garanterar utvecklingen av landets kommersiella plantageskogsbruk. Men experterna räknar också med att cellulosaproduktionen kommer att fördubblas de kommande åren, beroende på de investeringar som många stora bolag gjort i Brasilien. De svenska sågverken har på senare år ställts inför stora utmaningar med vikande efterfrågan på sina produkter, vilket resulterat i lägre priser och minskad lönsamhet. Byggmaterialhandeln tar stora volymer från sågverken och levererar en mängd olika sortiment till olika slags butiker. Det skapar ett stort eget sortiment att hantera, och eftersom trä är en lågförädlad produkt med små marginaler skapar stora sortiment låg lönsamhet. Detta samband visas i en lic.avhandling vid Linköpings universitet, som pekar på proaktiv sortimentshantering som ett sätt att förbättra sågverkens allt svagare lönsamhet. I en allt tuffare global konkurrens tittar skogsbolagen på alternativa, framtida inkomster från de skogliga näringarna för att komplettera intäkterna från traditionella produktsortiment. Naturupplevelser har blivit trendigt i krisens spår. Sökandet efter enkelhet (back to basics) är en trend som väntas hålla i sig inom turismen, till följd av den globala finanskrisen och världsekonomins förändring. Futurologen Ian Yeoman vid Victoria University of Wellington i Nya Zeeland, är specialiserad på resor och turism. Han skriver om fenomenet i boken "2050 Tomorrows Tourism". Enligt honom finns en önskan hos många att komma tillbaka till naturen, något lugnt, enkelt, rotat och mänskligt. Page 4 / 7 Printing date:

5 UTBILDNING OCH FOU-NYTT Framtidsresan kallas den temadag som genom Skogsindustriernas satsning turnerat runt bland Sveriges gymnasieskolor sedan Över elever har deltagit under åren. Syftet är att visa eleverna att skogsindustrin har mycket att bjuda och att inspirera dem till att plugga vidare. Nyckelord som förnybar, högteknologisk och internationell borde appellera på nya årskullar, räknar man med från branschens sida. Inte minst naturbruksskolorna är under stor förändring. Det klena elevantalet gör att Sparresäter nu läggs ner, i princip i samband med sitt 50-årsjubileum. Skogsutbildningen flyttas till Svenljunga, men man behåller och kommer att använda skogen vid Sparresäter även i fortsättningen för det skogliga momentet, enligt naturbrukskansliets förvaltningschef Kristina Athlei. Ett positivt tecken för att klara skogsbranschens kompetensförsörjning är dock de traineeprogram som nu växer fram i västernorrland. Åkroken Science Park startade under hösten i Sundsvall ett gemensamt traineeprogram med Processum i Örnsköldsvik.. I programmet deltar fyra av regionens stora företag; AkzoNobel, Eurocon, Metsä Board och SCA Forest Products. Det handlar om överlevnad för skogsbranschen, anser Peter Johansson, vd Eurocon, ett av de företag som deltar i programmet. Det gäller att klara det generationsskifte som stundar, samtidigt som intresset för många utbildningar inom teknik och naturvetenskap minskar. Förmågan att hitta nya produkter anses som en av nycklarna för skogsindustrins långsiktiga överlevnad. SCA:s pappersfabrik i Ortviken känner av denna press i högsta grad och lanserar nu ett nytt förpackningspapper. Det handlar om ett lågytviktigt papper som ska vara både lätt och starkt, dessutom bestryks det med ett plastskikt för att passa livsmedelsindustrin. Ett papper kan göras så starkt att det till och med kan användas till möbler, har vi sett exempel på ganska länge tog Joakim Nygren, student på KTH i Stockholm, kontakt med Mårten Claesson, en av grundarna till det internationellt uppmärksammade möbeldesignföretaget Claesson Koivisto Rune. Joakim ville utveckla en stol av samma material som en äggkartong, formgjuten pulp. I samarbete med Södra Cell och forskningsföretaget STFI Packforsk startade utvecklingen av det förnyelsebara materialet DuraPulp och stolen Parupu. Vad gäller skogsforskning så står skogsindustrin inför en strukturomvandling, där behovet av högteknologiska processer och produkter står i centrum. Det är viktigt att Sverige behåller sin framstående position på världsmarknaden, inte minst med tanke på att branschen, direkt och indirekt, sysselsätter så många svenskar. Forskning om framtidens skogsprodukter vid Chalmers och KTH tilldelas 100 miljoner kronor av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. Målet är att Wallenberg Wood Science Center ska bli världsledande inom skogsrelaterad materialforskning. Vad gäller forskning om biobränslen, så kan den räknas som säkrad för närmaste åren i och med ett nytt beslut av Energimyndigheten. Det handlar om arbetet med att utveckla förnyelsebara bränslen genom forskning vid Luleå tekniska universitet (LTU). Beslutet inneb är finansiering under minst 2,5 år av ett omfattande forskningsprogram vid LTU samt drift av universitetets egen förgasningsanläggning LTU Green Fuels. LTU Biosyngas Center är ett öppet forskningscentrum och målet är att successivt lägga till projekt som passar för att genomföras i pilotskala eller på en sidoström från processens olika steg. Page 5 / 7 Printing date:

6 POSITIVA TRENDER FÖR TRÄVARUMARKNADEN Exportvärdet för skogsindustriprodukter minskade med fem procent första halvåret, men det är ändå en mindre tillbakagång än exporten av andra varor från Sverige. Dessutom har situationen för sågverken förbättrats, enligt Skogsindustriernas kvartalsrapport i mitten av året. Signalerna på en ökad trävarukonsumtion i USA och Storbritannien blev allt starkare under sista tertialet 2013, detta samtidigt som produktionen i stort gått ned i hela Europa och färdigvarulagren är rekordlåga. Utbudet av sågade trävaror ökar försiktigt i Europa med ca 5 % under året, men höga timmerpriser bromsar trävaruproduktionen. En vändning på marknaden kan dock anas, med försiktigt höjda trävarupriser. Än så länge syns inga signaler på att sågverken kommer att såga sönder marknaden. Huvudorsaken är, historiskt mycket höga timmerpriser i Tyskland, Österrike, Baltikum samt även Sydsverige. Södra Timber flaggar för en rejäl volymökning vid sina sågverk under Takten ska ökas vid flertalet anläggningar och efter en strulig inkörning går storsågen i Värö på tre skift sedan en tid. Enligt Metsä Group blev rörelseresultatet för årets tredje kvartal enligt förväntningarna. Rörelseresultatet för massa förbättrades tack vare högre massapriser. Utvecklingen för mjukoch matlagningspapper var stabil. Leveransvolymerna för falskartong och kraftliner ökade. Den säsongsrelaterade låga efterfrågan inom träproduktindustrin och de planerade serviceuppehållen i fabriksintegraten försämrade resultatet under kvartalet. Enligt Skogsstyrelsens prognos beräknas bruttoavverkningen år 2013 att uppgå till 83,3 miljoner m³sk (stamvolym ovan stubbskäret inkl. topp och bark). Det är en minskning med 3 procent jämfört med Men den bättre konjunkturen i Europa och framför allt Nordamerika har lett till en kanske lite otippad vinnarbransch: Aktier i svenska sågverksbolag har gått som raketer på börsen. I Rörvik Timber och Berg fördubblades aktiekurserna mer än under hösten. Rusforest, som verkar i östra Sibirien, hakade sent omsider på trenden och steg nära 30 procent på två börsdagar. Svenskt Trä ställde ut vid möbel- och inredningsmässan FMC i Shanghai den september. FMCmässan är en av de viktigaste mässorna för träindustrin i Kina inom möbel, snickeri och inredning. I montern exponerades 10 svenska sågverksföretag som sammanlagt står för cirka 70 procent av den svenska träproduktionen. Intresset för svenska trävaror för inredning tilltar i Kina och den svenska exporten av sågade trävaror ökar starkt. Detta bekräftades under SINO-SWEDISH WOOD DAY, ett svenskt initiativ och event för att ytterligare öka intresset för svenska trävaror i Kina. Cirka 400 personer deltog i eventet som hölls den 10 december i Shanghai. Page 6 / 7 Printing date:

7 LÄGRE STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE BIOBRÄNSLE PÅ FRAMMARSCH Den statliga utredningen "Fossilfrihet på väg" ger förslag på hur Sveriges bilar, lastbilar och bussar om 16 år ska gå på el eller förnybara bränslen istället för bensin eller diesel. Utredaren, Thomas B. Johansson är professor i energisystemanalys vid Lunds Universitet. Han tror inte att man kan hinna få bort alla klimatutsläpp från trafiken redan till år 2030, men att åtminstone 80 % försvinner med hans förslag. Skogsindustrierna välkomnar utredningen Fossiloberoende fordonsflottas (FFF) förslag att gynna produktion av avancerade biodrivmedel från skogsråvara och avfall. - Genom att på ett kostnadseffektivt sätt stödja investeringar i sådan produktion kan vi utnyttja skogsresursen, industrins rest- och biprodukter samt biobaserat avfall på ett effektivare sätt, säger Carina Håkansson, VD för Skogsindustrierna, i ett pressmeddelande. HÅLLBARHETSTRENDER Cirka en miljon ton kol lagras in i Sveriges skogar varje år. Den som vill ha mer detaljer kan läsa om detta i Markinventeringen hos SLU, som är en kartläggning av markförhållanden och markkemi. Det handlar om objektivt utlagda provytor spridda över hela landet söder om fjälltrakterna. En tiondel av provytorna inventeras varje år. Förutom att binda kol, så gör svenskt skogsbruk stor klimatnytta genom att varje år binda nästan 140 miljoner ton koldioxid dubbelt så mycket som de svenska utsläppen av koldioxid. Skogen utgör därmed en mycket viktig nyckel till hållbar utveckling i Sverige och Europa. Det är ingen överdrift att påstå att skogen är nyckeln till hållbar utveckling i Sverige och Europa. I framtiden kommer troligen svensk skog att få ännu större betydelse för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Förnybar energi kommer steg för steg att ersätta fossila bränslen. Nya möjligheter öppnas för skogsråvaran som miljövänligt alternativ till textil i kläder och andra varor. Hur står sig då svenska företag vad gäller hållbart företagande? FN:s Global Compact 100 är ett nytt globalt aktieindex som kombinerar hållbart företagande och ekonomiska resultat. Det handlar om att skapa god avkastning genom ansvarsfulla affärsmetoder. Bland de 100 bästa företag som listas finns Holmen som ett bland fem svenska företag och det enda Sverige-baserade skogsindustriföretaget. TERTIALANALYS FÖR DE SKOGLIGA NÄRINGARNA Analysen är sammanställd av Leif Nordin, Branschansvarig. Page 7 / 7 Printing date:

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Månadsrapport Tertial 2 2013

Månadsrapport Tertial 2 2013 S T R A T E G I S K P Å V E R K A N HÖG STRATEGISK PÅVERKAN / EJ BRÅDSKANDE Energitrender Utbildningstrender och insatser Trätrender En jämställd skogsbransch - närdå då? Biologisk mångfald kontra biomassa

Läs mer

resurser jakt lycka geopolitik globalisering friluftsliv Run, Forrest, run! biobaserat samhälle klimat sociala dimensionen tillväxtbegrepp råvara

resurser jakt lycka geopolitik globalisering friluftsliv Run, Forrest, run! biobaserat samhälle klimat sociala dimensionen tillväxtbegrepp råvara sociala dimensionen tillväxtbegrepp vilja att förändra råvara lycka globalisering biobaserat samhälle ny värld friluftsliv geopolitik jakt klimat rekreation konsumerar vår identitet resurser Run, Forrest,

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer

Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten

Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten 09 Investera i cleantech En marknadsöversikt från Energimyndigheten Redaktör: Malin Olofsson, malin.olofsson@energimyndigheten.se Produktion: intellecta Publicisterna, www.intellectacorporate.se Fotografer:

Läs mer

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier

DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel. Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier DE GRÖNA NÄRINGARNA VÄXER! Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFS RIKSFÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Energi & livsmedel Uppföljning av LRFs energi- och livsmedelsstrategier LRFs

Läs mer

Svensk Fastighetsmarknad

Svensk Fastighetsmarknad RUBRIK A Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog 2015 RUBRIK B Varmt välkommen till Svensk Fastighetsmarknad Fokus Skog! Svensk Fastighetsmarknad, Fokus Skog, vänder sig till dig som är intresserad av skogsfastigheter

Läs mer

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING

SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING SÖDRA 2010 ETT ÅR AV INNOVATION OCH UTVECKLING Innehåll Detta är Södra Flik Södra i korthet 1 Året i korthet 2 Styrelseordföranden och koncernchefen har ordet 4 Koncernekonomi i sammandrag 6 Femårsöversikt

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Summary for Policymakers IPCC Fifth Assessment Synthesis Report BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2014 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Elöverskott på 37 TWh 2020 Överskottet på den svenska

Läs mer

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur.

Rustar för uppgång 24% Rapporten. Rörelsemarginalen. vände uppåt kvartal 3. Scania stärker produktportföljen inför nästa högkonjunktur. EN TIDNING TILL SCANIAS AKTIEÄGARE KVARTAL 3 29 % Rörelsemarginal 2 16 12 8 4-7 -7-8 -8-8 -8-9 -9-9 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Kv4 Kv1 Kv2 Kv3 Rapporten. Rörelsemarginalen vände uppåt kvartal 3. > SID 2 Intervjun.

Läs mer

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter

En idéskiss från Förnybarhetsrådet. Förnybara möjligheter En idéskiss från Förnybarhetsrådet Förnybara möjligheter September 2013 Förord Fyra branschorganisationer, Svensk Vindenergi, Svebio, Solenergiföreningen och Energieffektiviseringsföretagen har bildat

Läs mer

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä

kontakt Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 4 september 2013 Lars Idermark: Vi skapar vår framtid Ingemar välkomnar markskoningsgarantin Många skäl att avverka mogen skog Morgan en klassiker av trä Södradag på

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan

SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan timbernews En tidning för SCAs trävarukunder www.scatimber.com 22015 SCA TIMBER FRANCE öppnar sina dörrar för Nebopan ARKITEKTER I FOKUS UTÖKAD DIREKTFÖRSÄLJNING TILL FRANSKA KUNDER MEDVIND FÖR TRÄ Företagsgruppen

Läs mer

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering.

satsning med flyt Teknik Fler träd åt gången Gallra och slutavverka mer effektivt genom att uttrusta skördaren för flerträdshantering. 3 2010 Läs mer på www.sveaskog.se satsning med flyt Daniel Hellström är fiskeentreprenör med en framgångsrik turistverksamhet. För ett år sedan tog han steget och arrenderade sex sjöar i Malingsbo-Kloten

Läs mer

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält

kontakt Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 3 juni 2013 Lars Idermarks syn på Södras framtid 75-årsjubileum på Elmia Wood Södra först ut med markskoningsgaranti Skogen är vårt nöjesfält Södraskolan i full gång

Läs mer

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN

En snabb kommersialisering av vågkraften. Hur klarar Fortum finanskrisen? Fortum 1 2009 EN TITT IN I FRAMTIDEN En snabb kommersialisering av vågkraften Fortum 1 2009 Hur klarar Fortum finanskrisen? EN TITT IN I FRAMTIDEN Hållbar energi formar framtiden Fortums energi underlättar livet för dagens och framtidens

Läs mer

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2013 med Hållbarhetsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Sveaskog AB (publ), org nr 556558-0031, får härmed avge årsredovisning och koncernredovisning för 2013. Årsredovisningen

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Södra. årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Södra årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll Södras verksamhet bygger på skogen som en förnybar resurs och hållbarhetsarbetet är en naturlig del av affärsmodellen. Därför har Södra valt

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 11 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Världsbanken varnar för en 4 grader varmare värld A power shift to emerging economies Världsbanken publicerade den

Läs mer

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige

Ladda Sverige. El & jobb. El & transporter. El & boende. El en lösning för klimatet. jobben i Sverige Svenskarna: El en lösning för klimatet Innehåll Ladda Sverige El & boende El & transporter El & jobb El en lösning för klimatet Det här är en studie om svenskarnas syn på el och klimat. Bakgrunden till

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 1 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Ökade klimatgasutsläpp i Sverige 2010 Svebio kräver förstärkta åtgärder Utsläppen av växthusgaser ökade kraftigt mellan

Läs mer

Ekopark med god utsikt

Ekopark med god utsikt 3 2013 Läs mer på www.sveaskog.se I Sveaskogs 36 ekoparker finns plats för både människor, skog och hotade djurarter. Nu firar konceptet tio år. Ekopark med god utsikt jubileum, sid 20 kund Swedspan möblerar

Läs mer

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2013. Nytänkande. skapar skogsindustrins framtid. Övervakning för örnkoll! Torsta AB ett grönt nav i Jämtland

EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2013. Nytänkande. skapar skogsindustrins framtid. Övervakning för örnkoll! Torsta AB ett grönt nav i Jämtland EN TIDNING FRÅN SCA SKOG» NR 4 2013 Nytänkande skapar skogsindustrins framtid Övervakning för örnkoll! Torsta AB ett grönt nav i Jämtland Ledaren Framtidstro ger virkesvärde och fina sidovinster! Värdet

Läs mer

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen

kontakt Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 1 februari 2012 Södra investerar för framtiden Södra inbjuden till massaprojekt i Ryssland Tid för plantor Gröt populär tallriksmodell igen Se till att vindfällena

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling

Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling Socialdemokraterna 2012-07-05 Innovationer för nya jobb och hållbar utveckling RAPPORT 2 (46) Förord Sverige är idag ett av världens mest öppna, exportberoende och innovativa länder. I den stenhårda internationella

Läs mer