Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef"

Transkript

1 Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev mnkr och i stort sett oförändrat jämfört med resultatet för Orderläget var starkt för alla produkter och priset på tidningspapper höjdes med cirka 4 % samtidigt som volymerna steg. Tillsammans var detta ändå inte tillräckligt för att kompensera de kraftiga kostnadsökningarna på energi och andra insatsvaror. Bild 3 Marknaden för tidningspapper växte med drygt 1 % i Europa. Utvecklingen i Tyskland och det för Holmen särskilt betydelsefulla Spanien var mycket glädjande. I Spanien steg efterfrågan på tidningspapper med hela 17 %. En viktig faktor har varit gratistidningarna vars upplagor ökade kraftigt i hela Europa ifjol. Utvecklingen är också intressant därför att dessa tidningar hittar många nya och ofta unga läsare som på lite sikt kan bli läsare av betalda tidningar. Bild 4 Efterfrågan på färskfiberkartong i Europa växte med 3 % under förra året. Det får anses vara en god siffra med tanke på den stabilitet som normalt kännetecknar marknaden. En stor andel av denna tillväxt kom i östra Europa. 1(8)

2 Kartongmarknaden påverkades av den omfattande finska arbetsmarknadskonflikten men med lageruppbyggnad och minskad export lyckades vi tillverkare tillgodose det mesta av behovet i Europa. Jag går nu över till att mer i detalj kommentera verksamhet och resultat inom respektive affärsområde: Bild 5 Holmen Paper noterade successivt ökad efterfrågan på tidningspapper. De fyra brukens sammanlagda produktion och leveranser steg med 2 % jämfört med Utvecklingen för MF Journal, färgat tidningspapper och telefonkatalogpapper var fortsatt mycket god. Det nya, bestrukna journalpapperet från Wargön och den bestrukna kvaliteten från Madrid mottogs väl på marknaden. Bild 6 Holmen Papers rörelseresultat ökade med 150 mnkr till 637 mnkr som ett resultat av att priset på tidningspapper höjdes från årsskiftet 2004/2005. Den fulla effekten av prishöjningarna motverkades av betydande kostnadsökningar för energi och övriga insatsvaror samt en negativ valutapåverkan. Bild 7 Under året var det naturligtvis stort fokus på verksamheten och projektet i Spanien. I enlighet med planen började den nya maskinen PM 62 producera papper i slutet av Kapaciteten vid fullt intrimmad drift är drygt ton per år och investeringen har uppgått till knappt 3 mdkr. Den spanska tidningspappersmarknaden har haft en god utveckling. Under 2005 var det främst gratistidningar och direktreklam som stod bakom den kraftiga tillväxten men även betalda tidningar utvecklas väl. 2(8)

3 Bild 8 Strategin är att Holmen ska bli den ledande leverantören av tidningspapper till Sydeuropa från anläggningen i Madrid. Tack vare den nya maskinen stärks vår position på dagspressidan i södra Europa och målet är att säkerställa en marknadsandel kring 10 % i hela Europa. I år beräknas maskinen, vars produktion uteslutande är returfiberbaserad, producera ton standard tidningspapper. Bild 9 Eftersom tidningspapper från Braviken och Hallsta i ökad omfattning kommer att försörja norra Europa får vi genom Madrid-brukets produktion och leveranser ett nav i norra och ett i södra Europa med kortare transportavstånd till respektive marknader. Nu, mina damer och herrar, tänker vi visa en kort film som spelades in för några dagar sedan på vårt bruk i Madrid. Huvudrollsinnehavare är Holmen Papers VD Arne Wallin och platschefen i Madrid, Anders Öquist. **FILM** ** FILM** Bild 10 Som Arne Wallin konstaterade i filmen kan vi glädjas åt ett projekt som löpt väl och jag vill ta tillfället att framföra ett tack till alla anställda som bidragit till framgången. 3(8)

4 Bild 11 Iggesund Paperboards rörelseresultat minskade med cirka 180 mnkr till 626 mnkr. Nedgången beror på högre kostnader för insatsvaror och lägre produktion och leveranser än under Stort arbete har under året lagts ner på att stabilisera och utveckla produktionen och under sista kvartalet slogs produktionsrekord. Holmens kartongverksamhet påverkades av den finska arbetsmarknadskonflikten som tog bort ungefär sju veckors produktion vid finska bruk. Eftersom drygt 1/3 av den europeiska kapaciteten för solid- och falskartong är finsk blev påverkan på dessa produktområden stor. Bild 12 Till våra två kartongbruk förstärktes orderingången påtagligt när konflikten inleddes och följden blev långa leveranstider för de flesta kartongprodukter under större delen av året. Under hösten annonserade Iggesund Paperboard prishöjningar på falskartong. Tyvärr kunde dessa inte genomföras vilket känns mycket otillfredsställande med tanke på de kraftiga kostnadsökningar vi tvingats acceptera. Iggesund Paperboards ställning som kvalitetsledare inom solidkartong kommer att ta ytterligare ett steg framåt efter den investering på 400 mnkr i en maskinombyggnad som beslutades i slutet av året. Bild 13 Utvecklingen för Iggesund Timber har varit positiv och rörelseresultatet steg till 13 mnkr jämfört med 5 mnkr Förbättringen beror främst på ökad produktion och leveranser. 4(8)

5 Bild 14 Trävarumarknaden stärktes något, vilket gjorde det möjligt för oss att genomföra vissa prishöjningar, om än från låga nivåer. Bild 15 Holmen Skogs rörelseresultat blev 537 mnkr och minskningen om cirka 50 mnkr jämfört med 2004 års resultat förklaras av lägre avverkning i egen skog och sänkta marknadspriser för virke i södra Sverige, främst som följd av stormen. Bild 16 I övrigt blev följderna av januaristormen över Sydsverige begränsade för Holmens del. Endast en mindre del av vårt skogsinnehav ligger i närheten av det stormdrabbade området. Tidigt flyttade avverkningsresurser till det stormdrabbade området och regelbundna virkestransporter på järnväg mellan Nässjö där den här bilden är tagen och Hallstavik gjorde att vi kunde säkerställa vedleveranserna till bruket. Den tilltagande knappheten och de stigande priserna på energi har gjort att diskussionen om biobränslen från skogen tagit ny fart. Vår uppgift är att se till att skogens bränslepotential utnyttjas maximalt samtidigt som industrin får sin råvara. Ett säkert kort för samtliga inblandade parter är ökad tillväxt i skogen som ger ökade volymer för såväl skogsindustriprodukter som bränsleanvändning. Utredningar visar på en potential om 30 % högre produktionstakt om 30 år. 5(8)

6 Bild 17 Skogsmaskinen på den här bilden omges av både prima virke ämnat för skogsindustrin och grenar, toppar samt andra vedrester som kan användas till biobränsle. Det vore olyckligt om vi genom subventioner började använda prima virke för produktion av olika energislag istället för framställning av våra skogsindustriprodukter. Bild 18 Ökad produktion och högre försäljningspris gjorde att Holmen Krafts rörelseresultat steg till 301 mnkr, att jämföra med 2004 års resultat om 178 mnkr. I 2005 års rörelseresultat ingår ett resultat på 58 mnkr i samband med försäljning av kraftnät. Elkostnadsökningarna är annars ett stort bekymmer för oss. Av koncernens svenska behov på 4,3 TWh produceras 1,5 TWh internt och resterande del köps på marknaden. Genom långsiktiga leveransavtal som tecknades i början av året har vi till och med år 2015 säkrat ungefär 75 % av den köpta andelen el. Vi förvärvade också vissa mindre krafttillgångar genom att öka delägandet i ett vattenkraftverk. Bild 19 Samtidigt driver vi projekt för energibesparing vid alla våra enheter för att på olika sätt minska påverkan av det höga elpriset. För att långsiktigt påverka elprisutvecklingen deltar vi tillsammans med ett 15-tal andra elintensiva företag i BasEl, ett utvecklingsbolag för ny elgenerering. Målet är att öka utbudet av el på den svenska marknaden och därmed sätta press på priset. 6(8)

7 Bild 20 Som ett led i vårt ledarskaps- och personalarbete genomförde vi under 2005 en medarbetarundersökning. Resultatet föll väl ut. Vi kan konstatera att det över hela linjen blev en förbättring jämfört med motsvarande undersökning två år tidigare. Detta är en viktig sporre till fortsatta insatser inom HR-området. I vår hållbarhetsredovisning Holmen och omvärlden kan man läsa om bland annat detta. Har ni, ärade aktieägare, inte redan gjort det så ta gärna ett exemplar i entrén. Bild 21 Vi kan också notera att Holmen under året upptagits på tre företagsindex med speciell inriktning mot hållbarhet; FTSE4Good /footsieforgood/, Storebrand SRI och Global 100. Att komma med i index av det här slaget är en bekräftelse på att företaget bedöms agera ansvarsfullt ur ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter. Bild 22 Jag vill nu kommentera återstoden av Kapacitetsutnyttjandet för tidningspapper beräknas bli fortsatt högt och priset höjdes vid årsskiftet. Tidningspapperspriset i Europa sätts för ett år i taget. Kartongmarknaden är åter normal och volymmässigt väntas den visa fortsatt stabilitet. Visst pristryck uppåt råder på produkterna, men det är osäkert om de kraftiga kostnadsökningarna kan föras vidare i form av högre priser. Trävaror är med ökat byggande inne i en positivare fas än tidigare med vissa möjligheter till prishöjningar. 7(8)

8 På vedsidan är virkesmarknaden svår att förutspå som en fortsatt effekt av stormen. Några dramatiska förändringar är dock inte förväntade. Om inget oförutsett inträffar kommer Holmens kostnader för el att fortsätta öka, detta trots en stor andel prissäkringar. Bild 23 Till sist visar jag här ett antal områden inom vilka vi bedriver aktiviteter för att öka lönsamheten. Alla faktorer är viktiga men jag vill gärna lyfta fram vårt inköpsprojekt som vi fäster stor vikt vid internt. Som följd av de kostnadsökningar vi tvingas leva med fick inköpsverksamheten förnyat fokus under 2005, då vi beslutade se över hela inköpsprocessen. Genom bättre samordning och ett tuffare förhållningssätt ska vi pressa våra kostnader för inköp. Efter ett antal år av höga investeringar kommer vi nu att minska takten och koncentrera oss på att fullt nyttja den potential till resultatförbättring som finns. Bild 24 Med det avslutar jag mitt anförande och återlämnar ordet till ordföranden. 8(8)

Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef 1(15) Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild nr 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Bild nr 2 2004 var ett år då marknaden för Holmens huvudprodukter

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Idag ska vi sammanfatta och lägga år 2009 till handlingarna. Ett år då Holmen firade 400 år, men också ett år som kom att präglas av den globala

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong.

Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Holmen och omvärlden Omslagscollaget speglar en del av Holmen och dess omvärld. Överst till vänster Joyce Tang, försäljare på Iggesund Paperboard Asia i Hongkong. Sol, koldioxid och vatten är byggstenar

Läs mer

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999

SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 SANDVIK AKTIEBOLAG BOLAGSSTÄMMA 1999 Koncernchef Clas Åke Hedströms anförande till aktieägarna på bolagsstämman den 29 april, 1999. Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många

Läs mer

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning

Inflationsmålet riktmärke för pris- och lönebildning ANFÖRANDE DATUM: 5-4-6 TALARE: Vice riksbankschef Henry Ohlsson PLATS: Facken inom industrin, Aronsborg, Bålsta SVERIGES RIKSBANK SE- 7 Stockholm (Brunkebergstorg ) Tel +46 8 787 Fax +46 8 5 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006

Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Koncernchef Peter Nilssons tal till stämman, Trelleborgs årsstämma 2006 Bästa aktieägare! 2005 blev ett händelserikt år med 100-årsfirande, en rad nya utmaningar och förvärv. Under året har Trelleborg

Läs mer

Bolagsstämma 7 maj 2002

Bolagsstämma 7 maj 2002 Bolagsstämma 7 maj 2002 Anförande av Clas Åke Hedström VD och Koncernchef Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! 1 ! År 2001! Kvartal 1, 2002! Strategi för lönsam tillväxt Bolagsstämma 2002, sid 2 Jag

Läs mer

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland

VÅREN OCH HÖSTEN 2011. Konjunkturbarometer. för. Västra Götaland Konjunkturbarometer för Västra VÅREN OCH HÖSTEN 2 innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Tillverkning, totalt... 4 Transportmedelsindustri.....5 Maskin samt Kemi... 6 Metallvaror samt Grafisk industri...

Läs mer

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström

Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Sandvik AB:s bolagsstämma 4 maj, 2000 Anförande av VD och koncernchef Clas Åke Hedström Mina Damer och Herrar! Ärade aktieägare! Det är glädjande att så många har tillfälle att deltaga i årets bolagsstämma.

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

SKOG & EKONOMI. Sågverken sågar ihjäl marknaden! USA - sågverkens räddningsplanka NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN:

SKOG & EKONOMI. Sågverken sågar ihjäl marknaden! USA - sågverkens räddningsplanka NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: NUMMER 4/DECEMBER 214 SKOG & EKONOMI NYHETER FRÅN DANSKE BANK BANKEN ANALYSERAR MARKNADEN: 2 4 5 TEMAARTIKEL 1 Är USA en räddningsplanka för sågverken på sikt? TEMAARTIKEL 2 Nya träprodukter drivs fram

Läs mer

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år.

2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. Mina damer och herrar, 2010 är ett år som jag tror att vi i Nordea kommer att se tillbaka på som en milstolpe på vägen mot Great Nordea. För det har varit ett viktigt år. I början av 2010 kunde vi konstatera

Läs mer

Bästa stämmodeltagare,

Bästa stämmodeltagare, VD:s anförande Årsstämma i Vattenfall AB 27 april 2015 Bästa stämmodeltagare, Efter mitt tillträde som VD för Vattenfall i oktober 2014 var det viktigt att förstå Vattenfalls utmaningar och våra kunders

Läs mer

TransAtlantic Årsredovisning 2009

TransAtlantic Årsredovisning 2009 TransAtlantic Årsredovisning 2009 Innehåll Fakta om TransAtlantic Flik 2009 i korthet 1 Affärsidé, mål, vision och strategi 2 VD har ordet 4 Stefan Eliasson tillträdde som t.f. VD i december 2009. Ordföranden

Läs mer

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011

Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Årsredovisning och hållbarhetsredovisning 2011 Innehåll Verksamhetsberättelse 1 Sveaskog i siffror 2011 2 Kommentar från styrelseordförande 3 Kommentar från vd 4 Uppdrag 6 Strategisk inriktning 8 Mål och

Läs mer

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd

Vårt företag, våra val. Årsredovisning 2007. Jouko Karvinen CEO. Robert Dobkowski anställd. anställd Vårt företag, våra val Årsredovisning 2007 Christiane Yoshinaga anställd Robert Dobkowski anställd Jouko Karvinen CEO Hannu Honkanen anställd José Videgain anställd Lisa McCartney konsument Ingrid Engström

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER

Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER Riksbankens Företagsundersökning SVAGARE KRONA STÖDJER INDUSTRIN OCH GER HÖGRE PRISER Maj 2015 Riksbankens företagsundersökning i maj 2015 1 Riksbankens företagsundersökning i maj visar att konjunkturen

Läs mer

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare.

Vi börjar med Affärsomsorg som handlar om hur vi gör affärer och skapar värde för våra kunder och aktieägare. Ärade aktieägare, herr ordförande, kära kollegor, mina damer och herrar. Som ni vet så är hållbarhet, eller SKF Care som vi kallar det, vår ledstjärna sedan lång tid tillbaka. Det är lika viktigt för oss

Läs mer

VD:s anförande vid årsstämman i Skanska den 13 april 2012

VD:s anförande vid årsstämman i Skanska den 13 april 2012 VD:s anförande vid årsstämman i Skanska den 13 april 2012 Ärade aktieägare! Som VD för Skanska är det förstås inte utan stolthet som jag konstaterar att vi år kan fira bolagets 125 års jubileum. Mitt anförande

Läs mer

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010

Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 2011.08.09 Den svenska mediebranschen - En analys av ekonomin i mediebranschen 2007-2010 augusti 2011 Magnus Anshelm Peter Mackhe Observera! Rapporten har tagits fram för IRM:s intressenter och får inte

Läs mer

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider

Innehåller Unionens branschbarometer. konjunkturen. April 2014. Orosmoln över ljusare tider Innehåller Unionens branschbarometer Unionen om konjunkturen April 2014 Orosmoln över ljusare tider Orosmoln över ljusare tider Unionen om konjunkturen april 2014 Sammanfattning 1 Världsekonomin väntas

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen.

Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Innehåll Y Innehåll Y Använd innehållsförteckningen nedan och navigationspilarna ovan till höger på varje sida för att snabbnavigera i årsredovisningen. Klicka på varje sida för att förstora. E.ON och

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2%

KONCERNÖVERSIKT -250 -500. Sulfatmassa 64% Slipmassa 17% CTMP 14% Övriga 5% Slipmassa 42% CTMP 10% Sulfatmassa 2% Årsredovisning 2 KONCERNÖVERSIKT Koncernöversikt Rottneros producerar kundanpassade pappersmassor för avsalumarknaden. Rottneros har cirka 300 medarbetare och omsatte cirka 1,5 miljarder kronor under.

Läs mer

År 2004. biträdande marknadsdirektör och chef för operativ försäljning, marknadsdirektör och sedan juni 2001 VD i Holmen Paper.

År 2004. biträdande marknadsdirektör och chef för operativ försäljning, marknadsdirektör och sedan juni 2001 VD i Holmen Paper. Magnus Hall VD och koncernchef Göran Lundin, som i november 2001 utsågs till VD och koncernchef i Holmen, meddelar att han vill lämna sin befattning den 31 mars 2004. Han efterträds den 1 april av Holmen

Läs mer

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet

Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsägarna tror på stigande priser och bättre lönsamhet Skogsbarometern är en årlig SIFO-undersökning om skogsägarnas syn på marknaden och vad de har för förväntningar på konjunkturen. Vad landets skogsägare

Läs mer