Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN PAPER IGGESUND PAPERBOARD HOLMEN TIMBER HOLMEN SKOG HOLMEN ENERGI"

Transkript

1 AFFÄRSVERKSAMHET / HOLMEN I KORTHET Holmen i korthet AFFÄRSOMRÅDEN: PRODUKTER HOLMEN PAPER Produkter: Tryckpapper för magasin, produktkataloger, direktreklam, böcker och dagstidningar. Kunder: Magasin-, bok- och dagspressförlag, detaljister, tryckerier och katalog utgivare. Huvudmarknad: Europa. Produktionsanläggningar: Bravikens pappersbruk, Hallsta pappersbruk och Holmen Paper Madrid. Varumärken: Holmen VIEW, Holmen TRND, Holmen XLNT, Holmen BOOK, Holmen PLUS, Holmen NEWS och Holmen GUIDE. Produktionskapacitet/år: 1 48 ton IGGESUND PAPERBOARD Produkter: SBB- och FBB-kartong för konsumentförpackningar och grafiska ändamål. Kunder: Konverterare av kartong till förpackningar samt tryckerier och grossister. Huvudmarknad: Europa. Produktionsanläggningar: Iggesunds bruk och Workingtons bruk. Varumärken: Invercote och Incada. Produktionskapacitet/år: 54 ton HOLMEN TIMBER Produkter: Snickerivirke i furu och konstruktionsvirke i gran. Kunder: Snickeri- och möbelindustri, hyvlerier, byggvaruhandel, husfabriker med flera. Huvudmarknad: Europa, Nordafrika och Mellan östern. Produktionsanläggningar: Bravikens sågverk och Iggesunds sågverk. Produktionskapacitet/år: 9 kubikmeter AFFÄRSOMRÅDEN: RÅVAROR HOLMEN SKOG Produkter: Virke och biobränsle. Verksamhet: Ansvar för Holmens skogar och virkesförsörjning till koncernens svenska enheter. Kunder: Massa- och pappersindustri, sågverk och värmeverk. Innehav: Total landareal 1 2 hektar, varav 1 34 hektar produktiv skogsmark med miljoner m 3 sk virkesförråd. Årlig avverkning: 3,2 miljoner m 3 fub Årlig tillväxt: 3,8 miljoner m 3 fub HOLMEN ENERGI Produkter: Vattenkraft, vindkraft och torv. Verksamhet: Ansvar för koncernens vatten- och vindkraftanläggningar samt elförsörjning till koncernens svenska enheter. Produktionsanläggningar (hel- och delägda): 21 vattenkraftverk och 3 vindkraftsparker. Produktionskapacitet/år: 1 GWh från vattenkraft HOLMEN ÅRSREDOVISNING 213

2 Strategi Holmen ska växa och vara kundens förstahandsval för deras behov av högpresterande konsumentkartong, innovativa tryck pappersprodukter och högkvalitativa basprodukter för träbyggnation. Produktionen ska baseras på virke från hållbart brukade skogar som en integrerad del av Holmens verksamhet och en betydande andel energi från interna förnybara källor. Värdet på Holmens skogsinnehav ska öka genom tillväxtfrämjande åtgärder samt genom att mark nyttjas för affärs möjligheter inom vindkraft. Holmen ska utveckla nya produktområden baserade på träfibern. Holmens affärsmodell startar utifrån ett stort eget innehav av skogs- och krafttillgångar vilka bidrar till en jämn och hög intjäning och utgör viktiga resurser vid råvaruanskaffningen till de produktinriktade affärsområdena. Virkesråvaran förädlas genom effektiva och storskaliga produktionsprocesser till högkvalitativa tryckpapper, kartongprodukter och sågade trävaror som erbjuder stor kundnytta. Med en stark finansiell ställning och god lönsamhet skapas värde till aktieägare och finansiärer såväl som förutsättningar att fortsatt utveckla företaget. De senaste åren har präglats av tuffa omställningsprogram och neddragningar, samtidigt som flera stora framtidsinvesteringar genomförts. Produktionen har ställts om för att möta en förändrad marknad. Det är delvis ett nytt Holmen som under kommande år har en potential att växa och kapacitet att utveckla nya produktområden baserade på träfiber. Utmaningen blir att kombinera en storskalig och kostnadseffektiv tillverkning med satsning på flera olika specialprodukter. Produktutvecklingen får ett tyngre fokus. LÖNSAMHET FRÅN NATURLIGA RÅVAROR Tryckpapper Virkesråvara från egna skogar Kartong Sågade trävaror Returpapper Energi från egen vattenoch vindkraft BIOBRÄNSLE Egenproducerad och återvunnen energi Överskottsenergi/ biprodukter för energiproduktion BIOBRÄNSLE HOLMEN ÅRSREDOVISNING 213 7

3 STRATEGISK INRIKTNING: PRODUKTER TRYCKPAPPER Specialisering med fokus på kassaflöde. Den strategiska inriktningen för Holmen Paper är att bli en specialpappersproducent som utnyttjar den färska fiberns egenskaper för att leverera produkter för användningsområden där avvägning mellan pris och kvalitet är av särskild betydelse för kunden. Samtidigt är högkvalitativa standardprodukter, helt eller delvis baserade på returfibrer, fortsatt en stor och viktig affär. Den strukturella nedgången i efterfrågan för tryckpapper gör att upprätthållande av starkt kassaflöde fortsatt är i fokus. De omställningar som gjorts under år 213 ger en bra utgångspunkt att fortsätta utveckla specialpappersaffären. KARTONG Befästa marknadsledande varumärken utifrån en kostnadseffektiv bas. Iggesund Paperboard är marknadsledande inom de högsta kvalitetssegmenten för konsumentförpackningar och kvalificerade grafiska ändamål inom Europa. Denna position ska befästas genom att kontinuerligt förbättra och utveckla produkterna och deras tillgänglighet, vilket till stor del sker genom kundnära samarbeten. Konkurrenskraften stöds av en kostnadseffektiv bas, som förstärkts genom nyligen genomförda investeringar i energiförsörjningen. SÅGADE TRÄVAROR Storskalig, integrerad produktion. Holmen Timbers produktion av sågade trävaror i furu och gran sker vid två stora sågverk som är samlokaliserade med koncernens pappers- och kartongbruk. Detta ger synergieffekter som är en betydelsefull konkurrensfördel på en pressad trävarumarknad. Målet är att vara Skandinaviens mest kostnadseffektiva producent av trävaror. SKOG Aktiv skogskötsel. Holmen Skog ansvarar för en aktiv och hållbar skogsskötsel av koncernens skogar om drygt en miljon hektar mark, med målsättningen att utveckla dem till att bli en ännu mer produktiv tillgång med högre biodiversitet i framtiden. Skogens värde ska öka genom ett effektivt och uthålligt skogsbruk som ökar tillväxten. Holmen har, i sin egenskap av skogsägare med ett stort innehav, möjlighet att effektivisera och bedriva verksamheten kostnadseffektivt. ENERGI Utveckla förnybar energi. Holmen Energi utvecklar och förvaltar koncernens befintliga vatten- och vindkrafttillgångar som idag bidrar med drygt 1 TWh, samt ansvarar för att genomföra investeringar i lönsam förnybar energiproduktion på koncernens mark. Fokus ligger på att ta fram projekt där finansiella investerare via delägande erbjuds lösningar att investera i vindkraft på koncernens marker, och där Holmen Energi tar stort ansvar fram till färdigt projekt samt även svarar för drift och underhåll. SJÄLVFÖRSÖRJNING VIRKE SJÄLVFÖRSÖRJNING EL 4 % EGEN SKOG 41 % HEL- OCH DELÄGD VATTEN- OCH VINDKRAFT SAMT ELPRODUKTION VID BRUKEN 8 HOLMEN ÅRSREDOVISNING 213

4 STRATEGISK INRIKTNING: PROCESSER RÅVARU- ANSKAFFNING Hög självförsörjningsgrad för virke och el. Fiber i form av virke, returpapper och massa samt energi i form av el och värme utgör huvudsakliga råvaror i processen för att producera tryckpapper, kartong och trävaror. Genom en väl integrerad process är Holmen i stort självförsörjande på massa och värmeenergi. Eget skogsinnehav och en betydande andel el producerad i egen regi bidrar till en långsiktigt stabil råvaruförsörjning. För virke är självförsörjningsgraden drygt procent. Produktionen av egen elkraft motsvarar drygt 4 procent av koncernens elenergibehov. Inom koncernen finns även hel- och delägda insamlingsbolag för anskaffning av returpapper. PRODUKTIONS- PROCESSER Storskalig produktion med stort kostnadsfokus. Storskaliga produktionsanläggningar med hög miljöstatus och kompetenta medarbetare ger ett effektivt utnyttjande av insatsvaror och kapital. Som tillverkare av specialprodukter är utmaningen att kombinera ökande försäljning av många olika produkter med storskalig och effektiv tillverkning. Att uppnå fullt kapacitetsutnyttjande är en förutsättning för kostnadseffektivitet. MARKNAD Europa är huvudmarknad. Holmen är verksamt på stora och väletablerade marknader. Cirka 85 procent av försäljningen av tryckpapper, kartong och trävaror sker i Europa. Genom en decentraliserad säljorganisation i form av egna försäljningsbolag uppnås en geografisk närhet till kunden. Den snabba utvecklingen inom informationstekniken påverkar tryckpappersverksamheten på ett ytterst kraftfullt sätt och globaliseringen, med tillväxt i andra geografier än Holmens traditionella, gör att affärsmöjligheterna ökar utanför huvudmarknaden i Europa. Det skapar nya viktiga förutsättningar för tillväxt. PRODUKT- OCH AFFÄRSUTVECKLING Skapa nya affärsmöjligheter och produktområden. Tillväxt sker i huvudsak organiskt genom ett kontinuerligt arbete med att förfina och utveckla befintliga produkter. En stor del av produktutvecklingen sker affärsområdesvis där den största kompetensen och erfarenheten finns. Under året har en ny, koncerngemensam enhet inrättats, New Business Development. Härigenom samlas och förstärks resurserna för att kunna utveckla nya produkter och lönsamma affärsmöjligheter med vedråvaran som bas, där visionen är att skapa ett nytt produktområde. HÅLLBARHET Drivkraft för långsiktigt affärsvärde. Holmen ser ett aktivt hållbarhetsarbete som en viktig del i verksamheten och som drivkraft för långsiktigt affärsvärde. Med syftet att minimera resursförbrukningen och skapa nya intäkter identifieras och utvecklas nya affärsidéer och produkter med skogsråvara och biprodukter som bas. Holmen har satt upp ambitiösa mål för energi och klimat. Den egna energiförsörjningen växer kontinuerligt när den befintliga vattenkraften kompletteras med andra förnybara energikällor. Koncernens mål att öka tillväxten i de egna skogarna gör att dessa kommer att binda allt mer koldioxid under överskådlig framtid. Holmen bidrar därigenom till den viktiga omställningen till en biobaserad samhällsekonomi. Det innebär en övergång från en ekonomi som till stor del baseras på fossila råvaror till en resurseffektiv ekonomi grundad på förnybara råvaror och produkter. MEDARBETARE OCH ORGANISATION Värderingsbaserat ledarskap och engagerade medarbetare. Holmens personalpolitik är inriktad på att utveckla såväl medarbetarskap som ledarskap och organisation. Att rekrytera, utveckla och behålla kompetenta medarbetare är avgörande för att Holmen framgångsrikt ska kunna bedriva sin verksamhet. Ett omfattande chefsutvecklingsprogram har till syfte att skapa ett engagerat och värderingsbaserat ledarskap där chefer motiverar sina medarbetare genom att visa mod, skapa engagemang och delegera ansvar. Ett sådant arbetssätt leder till ökad delaktighet och dynamik, och resulterar i en mer förändringsorienterad organisation. Holmen eftersträvar ett arbetsklimat där kompetenta medarbetare får utvecklas och ta ansvar i takt med att deras mandat växer. Ett kontinuerligt arbete kring de grundläggande värderingarna ger stöd såväl i den dagliga verksamheten som i tider med omställnings- och förändringsprocesser. Ytterst ska värderingarna bidra till ökad konkurrenskraft som stärks med hjälp av värderingsbaserat ledarskap och medarbetarskap. HOLMEN ÅRSREDOVISNING 213 9

5 LÖNSAMHET avkastning på sysselsatt kapital, % Exkl. jämförelsestörande poster 4,5 13 FINANSIELLA MÅL Lönsamhet Holmens målsättning är att avkastningen uthålligt ska överstiga marknadsmässig kapitalkostnad. I koncernen används nyckeltalet Value Added för att beräkna lönsamheten utifrån rörelseresultatet med avdrag för kapitalkostnad och skatt. Det ger ett enkelt och tillräckligt rättvisande mått som kontinuerligt följs upp för koncernen, affärsområden och produktionsenheter. Kapitalstruktur Holmen ska ha en stark finansiell ställning som ger finansiell stabilitet och möjlighet att fatta korrekta och långsiktiga affärsbeslut som inte enbart är beroende av konjunktur och externa finansieringsmöjligheter. Målet för skuldsättningsgraden har justerats till att den inte ska överstiga,5. Tidigare mål var att skuldsättningsgraden skulle vara inom intervallet,3-,8. UTFALL 213 Avkastningen på sysselsatt kapital var 4,5 procent. Skuldsättningsgraden uppgick till,29. KOMMENTAR Avkastningen från skog och energi var bra medan industriverksamheten inte nådde målsatta nivåer. Tryckpapper och sågade trävaror, som svarar för cirka 2 procent av koncernens kapital, hade negativt resultat. Skuldsättningsgraden har varit omkring,3 de senaste åren. KAPITALSTRUKTUR skuldsättningsgrad, ggr,4,3,29 Aktieutdelning Beslut om aktieutdelning ska grundas på en sammanvägning av koncernens lönsamhetssituation, framtida investeringsplaner och finansiella ställning. Styrelsen har till årsstämman 214 föreslagit en utdelning om 9 kronor per aktie. Den föreslagna utdelningen motsvarar 3, procent av eget kapital. Under de senaste tio åren har utdelningen i genomsnitt uppgått till 5 procent av eget kapital. Det har inneburit att 7 procent av resultatet per aktie per år har delats ut.,2,1, HÅLLBARHETSMÅL UTDELNING PER AKTIE Kr Förslag, 9 kr , Utdelning Utdelning i procent av eget kapital % Tillväxt i Holmens skogar Strävan är att öka produktionen och användningen av produkter tillverkade av förnybar råvara från de egna skogarna. Från ett såväl produktions- som klimatperspektiv är därför målet om 25 procents ökad tillväxt i Holmens skogar till år 25 utomordentligt viktigt. Användningen av fossila bränslen Koncernen arbetar med ett mål för att minska användningen av fossila bränslen vid bruken. Målet för 22 är en minskning med 75 procent jämfört med 25. Produktion av förnyelsebar el Andelen egentillverkad förnybar elenergi ska öka i förhållande till Holmens totala användning av el. I jämförelse med basåret 25 är målet att andelen ska mer än fördubblas till 22 till 7 procent. UTFALL 213 Åtgärder, som ska ge den ökade tillväxten, har identifierats och igångsatts. Mätning görs vid nästa avverkningsberäkning 221. KOMMENTAR 52 procent. Basår 25. Basår 27: 4,4 miljoner m 3 sk virke, vilket motsvarar cirka 3, miljoner m 3 fub virke. 3 procent. Basår 25: 31 procent. HOLMEN ÅRSREDOVISNING 213

Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen. Bo Larsson Underhållschef, Iggesunds Bruk

Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen. Bo Larsson Underhållschef, Iggesunds Bruk Samordning för underhållseffektivitet inom Holmen Bo Larsson schef, Iggesunds Bruk Holmen Paper Iggesund Paperboard Holmen Timber Holmen Skog Holmen Energi Holmen Holmens produktion och kapacitet Holmen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare,

Herr ordförande, ärade aktieägare, Herr ordförande, ärade aktieägare, Ett år går fort. Det är idag nästan exakt ett år sedan jag tillträdde som VD och koncernchef för Holmen. Det har varit ett spännande och intensivt år, där jag fått möjligheten

Läs mer

ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING

ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING MED HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehåll Styrelsen och verkställande direktören i Holmen Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556001-3301, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare. Skogen är en fantastisk resurs. Därifrån kommer den förnybara råvara som gör att vi kan tillverka högkvalitativa,

Herr ordförande, ärade aktieägare. Skogen är en fantastisk resurs. Därifrån kommer den förnybara råvara som gör att vi kan tillverka högkvalitativa, 1 Herr ordförande, ärade aktieägare. Skogen är en fantastisk resurs. Därifrån kommer den förnybara råvara som gör att vi kan tillverka högkvalitativa, kostnadseffektiva och inte minst hållbara produkter

Läs mer

2012 Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

2012 Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning 2012 Årsredovisning med hållbarhetsredovisning Innehåll Styrelsen och verkställande direktören i Holmen Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556001-3301, får härmed avge årsredovisning för verksamhetsåret

Läs mer

Herr ordförande, bäste aktieägare

Herr ordförande, bäste aktieägare Herr ordförande, bäste aktieägare Holmen har sedan en tid befunnit sig i ett omfattande förändringskede. Vid sådana tillfällen är det viktigare än någonsin att skapa sig en tydlig identitet och riktning

Läs mer

Å R S R E D O V ISNING 2 01 4 ÅRSREDOVISNING

Å R S R E D O V ISNING 2 01 4 ÅRSREDOVISNING ÅRSREDOVISNING 2014 Innehåll Styrelsen och verkställande direktören i Holmen Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556001-3301, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2014 för moderbolaget och

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare!

Herr ordförande, ärade aktieägare! Herr ordförande, ärade aktieägare! Det är ingen hemlighet att Holmen befinner sig i en utmanande situation inom några av våra verksamhetsområden. Samtidigt har vi, trots finanskrisens intåg 2008 och därpå

Läs mer

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning 2010. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning 2010 med hållbarhetsredovisning 12 14 17 18 28 40 1 332 Mkr 1 597Mkr Investeringar i koncernen 2010 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 4 241st Medelantal anställda i koncernen

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare. Stora delar av skogsindustrin inklusive Holmen konfronteras med såväl strukturella som konjunkturella utmaningar.

Herr ordförande, ärade aktieägare. Stora delar av skogsindustrin inklusive Holmen konfronteras med såväl strukturella som konjunkturella utmaningar. Herr ordförande, ärade aktieägare. Stora delar av skogsindustrin inklusive Holmen konfronteras med såväl strukturella som konjunkturella utmaningar. Vi har därför genomfört stora och viktiga omställningar

Läs mer

Skandinaviens största sågverk

Skandinaviens största sågverk Bravikens sågverk Rapport Nr:01 Juni 2008 Om byggandet av Skandinaviens största sågverk i Norrköping Skandinaviens största sågverk Holmen investerar drygt en miljard kronor i det som kommer att bli Skandinaviens

Läs mer

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning

Årsredovisning. med hållbarhetsredovisning Årsredovisning med hållbarhetsredovisning 2011 Kalendarium Holmen offentliggör för år 2012 följande ekonomiska rapporter: Delår januari mars 8 maj Delår januari juni 14 augusti Delår januari september

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

O D U K T I N R I K TA D

O D U K T I N R I K TA D Årsredovisning 2009 Innehåll VD-ord 1 Året i korthet 2 Holmen i korthet 4 Affärsidé, strategi och mål 6 Holmen Paper 12 Iggesund Paperboard 16 Holmen Timber 20 Holmen Skog 22 Holmen Energi 24 Tillverkning

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter.

Innehåll. Skog för många generationer. 4 Lokal närvaro. 9 Oss skogsägare. 11 En långsiktigt. 13 Klimatsmarta produkter. äx ed ss Innehåll 4 Skog för många generationer För att förstå vår samtid och ta ut riktningen för framtiden behöver vi förstå historien. Holmens historia sträcker sig mer än 400 år tillbaka och har alltid

Läs mer

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008 Presentation Delårsrapport Januari-september 28 Magnus Hall VD och koncernchef 12 november, 28 1 The Group Holmen Paper Newsprint & magazine paper sales Share of profit capital Iggesund Paperboard Paperboard

Läs mer

Stort engagemang och handlingskraft är viktigt för Holmen, vilket jag gärna vill understryka ytterligare genom denna redovisning.

Stort engagemang och handlingskraft är viktigt för Holmen, vilket jag gärna vill understryka ytterligare genom denna redovisning. 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Så var det dags att summera 2010, som för stora delar av Holmens verksamhet varit ett mycket starkt år. Undantaget utgjordes av tryckpappersverksamheten

Läs mer

Holmen AB R S R E D O V ISNING 2 01 5 egenproducerad Invercote Creato Holmen TRND 2015 ÅRSREDOVISNING

Holmen AB R S R E D O V ISNING 2 01 5 egenproducerad Invercote Creato Holmen TRND 2015 ÅRSREDOVISNING 2015 ÅRSREDOVISNING Innehåll Styrelsen och verkställande direktören i Holmen Aktiebolag (publ), organisationsnummer 556001-3301, avger härmed årsredovisning för verksamhetsåret 2015 för moderbolaget och

Läs mer

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %.

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2006 Mnkr Nettoomsättning 4 830 4 521 4 235 18 592 16 319 Rörelseresultat 590 610 570 2 303 1 967 Resultat efter skatt 369 382 397 1 459 1 256 Vinst per aktie, kr 4,4 4,5 4,7 17,2 14,8

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 809 (motsvarande period 1999: 1 158) Mkr. Resultatet för andra kvartalet var 986 Mkr jämfört med 823

Läs mer

Räcker Skogen? Per Olsson

Räcker Skogen? Per Olsson Räcker Skogen? Per Olsson Affärsområden Råvaruinriktade Produktinriktade Produktion och kapacitet Holmen Paper 8 pappersmaskiner 1 940 000 ton tryckpapper/år Iggesund Paperboard 3 kartongmaskiner 530 000

Läs mer

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef

Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bolagsstämmoanförande 28 mars 2006, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar. Bild 2 Holmens rörelsereresultat för 2005 blev 1 973 mnkr och i stort

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 SAMMANFATTNING KONCERNEN Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 166 (motsvarande period 2000: 1 770*) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 857 Mkr jämfört

Läs mer

Förslag på dagordning

Förslag på dagordning Förslag på dagordning Syfte med detta samråd Presentation av Holmen Förutsättningar Teknik Tidplan Lagstiftning Genomgång av specifika förutsättningar för respektive delprojekt Frågestund Fika Koncernen

Läs mer

PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2004

PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI-MARS 2004 Mkr 1-04 4-03 1-03 2003 Nettoomsättning 3 903 3 940 4 001 15 816 Rörelseresultat 534 507 635 2 338 Resultat efter finansiella poster 492 462 581 2 126 Resultat efter skatt

Läs mer

VDs anförande Årsstämma 2018 Ulf Larsson, VD och koncernchef Mars 23, 2018

VDs anförande Årsstämma 2018 Ulf Larsson, VD och koncernchef Mars 23, 2018 VDs anförande Årsstämma 2018 Ulf Larsson, VD och koncernchef Mars 23, 2018 2017 i sammanfattning Ett starkt resultat Hållbarhetsarbete som gör skillnad Investeringar i ökad konkurrenskraft Produktionsrekord

Läs mer

VDs anförande Årsstämma 2018 Ulf Larsson, VD och koncernchef Mars 23, 2018

VDs anförande Årsstämma 2018 Ulf Larsson, VD och koncernchef Mars 23, 2018 VDs anförande Årsstämma 2018 Ulf Larsson, VD och koncernchef Mars 23, 2018 2017 i sammanfattning Ett starkt resultat Hållbarhetsarbete som gör skillnad Investeringar i ökad konkurrenskraft Produktionsrekord

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

AFFÄRSVERKSAMHET / TRYCKPAPPER. Tryckpapper

AFFÄRSVERKSAMHET / TRYCKPAPPER. Tryckpapper AFFÄRSVERKSAMHET / TRYCKPAPPER Tryckpapper 12 HOLMEN ÅRSREDOVISNING 213 AFFÄRSVERKSAMHET / TRYCKPAPPER NI SKA ÅSTADKOMMA LÖNSAMHET PÅ EN VIKANDE MARKNAD. HUR LYDER STRATEGIN? Vi effektiviserar och ställer

Läs mer

* Styrelsen föreslår en utdelning om 69 (11) kronor per aktie, varav 9 kronor utgör ordinarie utdelning och 60 kronor utgör extrautdelning.

* Styrelsen föreslår en utdelning om 69 (11) kronor per aktie, varav 9 kronor utgör ordinarie utdelning och 60 kronor utgör extrautdelning. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 741 (1999: 2 409) Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 2 023 Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Det handlar om papper

Det handlar om papper et andlar m apper Vi gör inte papper Färska fibrer vägen till nya produkter Så här gör vi papper Våra tillgångar Din vision vår passion # Vi gör inte papper Vi driver utvecklingen Holmen Paper driver

Läs mer

PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003

PRESSMEDDELANDE DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2003 Mkr Nettoomsättning 4 001 4 120 3 938 16 081 Rörelseresultat 635 638 743 2 713 Resultat efter finansiella poster 581 611 705 2 564 Resultat efter skatt 389 436 499 1 959

Läs mer

Resultat per aktie blev 8,4 (12,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,2 (6,4) procent.

Resultat per aktie blev 8,4 (12,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,2 (6,4) procent. 4-1 3-1 4-9 21 29 Nettoomsättning 4 747 4 25 4 659 17 581 18 71 Rörelseresultat 625 383 392 1 596 1 62 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster * 361 383 392 1 332 1 62 Resultat efter skatt 176 216

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2004

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2004 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2004 Mkr Nettoomsättning 3 824 3 884 3 865 11 611 11 876 15 816 Rörelseresultat 535 456 587 1 525 1 831 2 338 Resultat efter finansiella poster 478 403 532 1 373 1 664 2

Läs mer

Resultatet efter skatt blev (2 186) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 13,7 (16,0) procent.

Resultatet efter skatt blev (2 186) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 13,7 (16,0) procent. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2002 Mkr Nettoomsättning 4 120 3 996 16 081 16 655 Rörelseresultat 638 716 2 713 2 446 Resultat efter finansiella poster 611 676 2 564 2 294 Resultat efter skatt 436 510 1 959 2 186

Läs mer

Årsredovisning. Skog Kartong Papper Trävaror Energi

Årsredovisning. Skog Kartong Papper Trävaror Energi Årsredovisning Skog Kartong Papper Trävaror Energi 2016 Innehåll Det här är Holmen 4 Året i korthet 5 Strategi och mål 6 VD-ord 8 Verksamheten 2016 10 En hållbar affär 12 Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 212 1-12 4-11 1-11 211 Nettoomsättning 4 778 4 63 4 721 18 656 Resultat före avskrivningar och värdeförändring 789 729 864 3 24 Rörelseresultat* 56 41 558 1 98 Resultat efter

Läs mer

Bokslutsrapport för 2008

Bokslutsrapport för 2008 Mkr Nettoomsättning 5 043 4 591 5 073 19 334 19 159 Rörelseresultat* 284 64 1 039 1 051 2 843 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster 284 362 482 1 412 2 286 Resultat efter skatt 271-24 341 642

Läs mer

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong.

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2001 SAMMANFATTNING * Rörelseresultatet uppgick till 1 366 Mkr (motsvarande period 2000: 1 186 Mkr exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

Sverigedemokraterna 2011

Sverigedemokraterna 2011 Energipolitiskt program S 2011 Vision För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och levnadsstandard vill S föra en energipolitik som säkerställer en prisvärd och tillförlitligenergiförsörjning,

Läs mer

Holmens delårsrapport januari-september 2015

Holmens delårsrapport januari-september 2015 Holmens delårsrapport januari-september 215 3-15 2-15 3-14 215 214 214 Nettoomsättning 4 32 4 139 3 956 12 325 11 983 15 994 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 493 435 522 1 324 1 262 1 734

Läs mer

Innehåll. Året i korthet. Året i korthet 1 VDs kommentar 2 Holmen i korthet 4 Strategi 6

Innehåll. Året i korthet. Året i korthet 1 VDs kommentar 2 Holmen i korthet 4 Strategi 6 Innehåll Året i korthet 1 VDs kommentar 2 Holmen i korthet 4 Strategi 6 Holmen Paper 12 Iggesund Paperboard 14 Holmen Timber 16 Holmen Skog 17 Holmen Energi 18 Tillverkning 20 Holmen i din vardag 22 Aktien

Läs mer

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK

SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK SVERIGEDEMOKRATISKT INRIKTNINGSPROGRAM FÖR ENERGIPOLITIK Antogs av Landsdagarna 2011. Tryckversion 2.0-2014-03-04 VISION För att Sverige ska kunna upprätthålla en hög internationell konkurrenskraft och

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-juni 2011 uppgick till 672 (januari-juni 2010: 312) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-juni 2011 uppgick till 672 (januari-juni 2010: 312) Mkr. 2-11 1-11 2-1 211 21 21 Nettoomsättning 4 787 4 721 4 227 9 58 8 628 17 581 Resultat före avskrivningar* 88 864 586 1 672 1 214 2 583 Rörelseresultat* 492 558 268 1 5 588 1 332 Resultat efter skatt 32

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr. Kvartal Januari-juni Helår 2-1 1-1 2-9 21 29 29 Nettoomsättning 4 227 4 4 4 496 8 628 9 25 18 71 Rörelseresultat 268 32 372 588 787 1 62 Resultat efter skatt 133 178 256 312 51 1 6 Resultat per aktie,

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 Delårsrapport januari-september 212 3-12 2-12 3-11 212 211 211 Nettoomsättning 4 23 4 569 4 518 13 577 14 26 18 656 Resultat före avskrivningar och värdeförändring 615 694 838 2 97 2 511 3 24 Rörelseresultat*

Läs mer

Region Östergötlands strategi för stöd till utveckling av skogsnäringen

Region Östergötlands strategi för stöd till utveckling av skogsnäringen Region Östergötlands strategi för stöd till utveckling av skogsnäringen Det finns mycket skog i Östergötland Skogen är en viktig resurs för en grön omställning av samhället Skogsnäringen har stor betydelse

Läs mer

hållbar affärsmodell för framtiden

hållbar affärsmodell för framtiden hållbar affärsmodell för framtiden Vår affärsmodell bygger på det vi tror är rätt i ett långsiktigt perspektiv. Långsiktigheten följer den tradition som Södras medlemmar i generationer har arbetat efter

Läs mer

NORDAFRIKA OCH MELLANÖSTERN

NORDAFRIKA OCH MELLANÖSTERN Holmen Årsredovisning 212 Sågade trävaror Fakta 212 211 Nettoomsättning, Mkr 1 129 875 Rörelseresultat, Mkr -13-136 Investeringar, Mkr 9 365 Operativt kapital, Mkr 1 416 1 57 Medelantal årsanställda 27

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Två viktiga händelser för Holmen under 2011 illustreras i bilderna här ovan:

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Två viktiga händelser för Holmen under 2011 illustreras i bilderna här ovan: 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Två viktiga händelser för Holmen under 2011 illustreras i bilderna här ovan: Invigningen av vårt nya, moderna och storskaliga sågverk i Braviken

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

* Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt bra och Holmen Papers orderläge var starkt. Priserna höjdes vid årsskiftet.

* Marknadsläget för tidnings- och journalpapper var fortsatt bra och Holmen Papers orderläge var starkt. Priserna höjdes vid årsskiftet. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2001 SAMMANFATTNING * Rörelseresultatet uppgick till 703 Mkr jämfört med 641 Mkr första kvartalet 2000 exklusive överlåtna verksamheter. Rörelseresultatet för fjärde kvartalet

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2009 uppgick till (januari-juni 2008: 9 700) Mkr. Resultatet efter skatt blev 501 (395) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2009 uppgick till (januari-juni 2008: 9 700) Mkr. Resultatet efter skatt blev 501 (395) Mkr. Mkr Nettoomsättning 4 496 4 529 4 826 9 025 9 700 19 334 Rörelseresultat* 372 415 257 787 704 1 051 Resultat efter skatt 256 245 124 501 395 642 Resultat per aktie, kr 3,0 2,9 1,5 6,0 4,7 7,6 Avkastning

Läs mer

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Idag ska vi sammanfatta och lägga år 2009 till handlingarna. Ett år då Holmen firade 400 år, men också ett år som kom att präglas av den globala

Läs mer

VD och koncernchef Göran Lundins anförande vid Holmens bolagsstämma

VD och koncernchef Göran Lundins anförande vid Holmens bolagsstämma Herr ordförande, ärade aktieägare Bild 1 För Holmen blev 2001 ett mycket bra år. Rörelseresultatet blev drygt 3 miljarder kronor, om man bortser från gjorda nedskrivningar, vilket för nuvarande enheter

Läs mer

Skogsindustriernas utmaningar

Skogsindustriernas utmaningar Skogsindustriernas utmaningar Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna 6/2 2014 Skogsindustriernas uppdrag är att stärka medlemsföretagens konkurrenskraft fördelaktiga politiska och marknadsmässiga villkor

Läs mer

Skog Kartong Papper Trävaror Energi

Skog Kartong Papper Trävaror Energi Skog Kartong Papper Trävaror Energi Året i korthet 3 VD-ord 4 Holmen i korthet Strategi och mål 6 Skog 10 Kartong 12 Papper 14 Trävaror 16 Energi 18 En hållbar affär 20 Medarbetare 26 Bolagsstyrningsrapport

Läs mer

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING Resultatet efter finansiella poster (exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter) uppgick till 2 914 (2000: 2 194) Mkr. Motsvarande resultat för

Läs mer

VD och koncernchef Göran Lundins anförande Holmens ordinarie bolagsstämma

VD och koncernchef Göran Lundins anförande Holmens ordinarie bolagsstämma Bilder, Göran Lundins anförande 1(5) VD och koncernchef Göran Lundins anförande Holmens ordinarie bolagsstämma 2004-03-30 Bild 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar Vid fjolårets bolagsstämma

Läs mer

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef

VD:s anförande. 3 maj Per Lindberg VD & koncernchef VD:s anförande 3 maj 2007 Per Lindberg VD & koncernchef Billerud 2006 Resultatutvecklingen har vänt Stark marknad under hela 2006 Fortsatt kostnadsökning Prisökningar > ökning av rörliga kostnader Besparingarna

Läs mer

Årsstämma Magnus Groth, vd och koncernchef

Årsstämma Magnus Groth, vd och koncernchef Årsstämma 2017 Magnus Groth, vd och koncernchef SCA - två starka verksamheter: Skogsindustri och Hygien och hälsa 5 april 2017 Årsstämma 2017 2 2016 i korthet Nettoomsättning 117 314 MSEK (+2% jämfört

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Holmens delårsrapport januari-mars 2017

Holmens delårsrapport januari-mars 2017 Holmens delårsrapport januari-mars 217 1-17 4-16 1-16 216 Nettoomsättning 4 131 3 937 3 828 13 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 627 79 8 2 162 Rörelseresultat 627 79 348 1 93 Resultat efter

Läs mer

Holmen AB (publ) Box 5407 114 84 STOCKHOLM. Tel 08-666 21 00 Fax 08-666 21 30 E-post info@holmen.com www.holmen.com

Holmen AB (publ) Box 5407 114 84 STOCKHOLM. Tel 08-666 21 00 Fax 08-666 21 30 E-post info@holmen.com www.holmen.com 2005 Holmen AB (publ) Box 5407 114 84 STOCKHOLM Tel 08-666 21 00 Fax 08-666 21 30 E-post info@holmen.com www.holmen.com Organisationsnummer 556001-3301 Säte Stockholm Holmen i korthet 2,7 miljoner ton

Läs mer

Holmens bokslutsrapport för 2015

Holmens bokslutsrapport för 2015 Holmens bokslutsrapport för 215 4-15 3-15 4-14 215 214 Nettoomsättning 3 689 4 32 4 11 16 14 15 994 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 376 493 472 1 7 1 734 Rörelseresultat -555 493 22 769

Läs mer

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg

Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Detta är Södra 2014 Omslagsfoto: Systrarna Jenny Kärner och Nina Andersson sköter tillsammans med sin mor 377 hektar skog på Vikbolandet. Foto: Patrik Svedberg Södra i korthet Södra är Sveriges största

Läs mer

Branschstatistik 2015

Branschstatistik 2015 www.skogsindustrierna.org Branschstatistik 2015 Det här är ett sammandrag av 2015 års statistik för skogsindustrin. Du hittar mer statistik på vår hemsida. Skogsindustrierna Branschstatistik 2015 1 Fakta

Läs mer

VIDA Hållbarhetsrapport 2018

VIDA Hållbarhetsrapport 2018 VIDA Hållbarhetsrapport 2018 Hållbarhetsrapport Vida är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 1050 anställda på 18 produktionsanläggningar, varav 9 sågverk, i södra Sverige. Produktionen är

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

VIDA Hållbarhetsrapport 2018

VIDA Hållbarhetsrapport 2018 VIDA Hållbarhetsrapport 2018 Hållbarhetsrapport Vida är Sveriges största privatägda sågverkskoncern med ca 1050 anställda på 18 produktionsanläggningar, varav 9 sågverk, i södra Sverige. Produktionen är

Läs mer

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef

Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef Årsstämma 2013 VD:s anförande Per Lindberg, VD & Koncernchef NYEMISSIONEN VISAR TYDLIGA RESULTAT VI SKAPAR STORT INTRESSE OCH FÖRTROENDE Nyemissionen tillförde cirka MSEK 1 996 Starkt stöd från aktieägare

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1999

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 1999 Sammanfattning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-september 2011 uppgick till (januari-september 2010: 528) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-september 2011 uppgick till (januari-september 2010: 528) Mkr. 3-11 2-11 3-1 211 21 21 Nettoomsättning 4 518 4 787 4 25 14 26 12 833 17 581 Resultat före avskrivningar* 838 88 697 2 511 1 91 2 583 Rörelseresultat* 519 492 383 1 57 971 1 332 Resultat efter skatt 343

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till (januari-juni 2002: 7 965) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till (januari-juni 2002: 7 965) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003 Mkr Nettoomsättning 4 010 4 001 8 011 7 965 16 081 Rörelseresultat 609 635 1 244 1 359 2 713 Resultat efter finansiella poster 551 581 1 132 1 277 2 564 Resultat efter skatt

Läs mer

Bokslutsrapport för 2011

Bokslutsrapport för 2011 Bokslutsrapport för 211 4-11 3-11 4-1 211 21 Nettoomsättning 4 63 4 518 4 747 18 656 17 581 Resultat före avskrivningar* 729 838 937 3 24 2 583 Rörelseresultat* 41 519 361 1 98 1 332 Resultat efter skatt

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2005 Mnkr 2-05 1-05 2-04 2005 Nettoomsättning 4 201 3 801 3 884 8 002 7 787 15 653 Rörelseresultat 449 364 460 813 1 032 1 952 Resultat efter finansiella poster 387 307 407 694

Läs mer

Våra affärsprinciper 1

Våra affärsprinciper 1 Våra affärsprinciper 1 Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Affärskoncept Framgångsfaktorer Strategi Våra värderingar Uppförandekod Policys "Våra affärsprinciper" och " Våra

Läs mer

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius

Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Skogskonferens i Linköping 31 mars 2011 Stora Enso Bioenergi, Peter Sondelius Bioenergi nationellt och regionalt Stora Enso Stora Enso Bioenergi Hållbarhet för biobränsle i Stora Enso Sammanfattning 2011-03-31

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef

WE PACKAGING FOR A. Årsstämma 2016 VD:s anförande Per Lindberg, VD & koncernchef WE PACKAGING FOR A Årsstämma 2016 VD:s anförande 2016-05-10 Per Lindberg, VD & koncernchef 2015 2 2015 ETT MYCKET BRA ÅR Vi nådde alla finansiella mål Flera produktions- och leveransrekord Produktionsrekord

Läs mer

Holmens delårsrapport januari-juni 2017

Holmens delårsrapport januari-juni 2017 Holmens delårsrapport januari-juni 217 2-17 1-17 2-16 217 216 216 Nettoomsättning 4 148 4 131 3 937 8 278 7 765 15 513 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 525 627 483 1 152 1 63 2 162 Rörelseresultat

Läs mer

Årsstämman 2018 Kai Wärn, VD och koncernchef

Årsstämman 2018 Kai Wärn, VD och koncernchef Årsstämman 2018 Kai Wärn, VD och koncernchef Koncernens resa mot marknadsledarskap 2020 2013 2014 2015 2016 2017 sedan expansion och lönsam tillväxt Ny organisation och divisionsstrategi Förbättringsprogram

Läs mer

Verksamhet Holmen Energi Holmen Paper Iggesund Paperboard Finansiella mål Holmen Timber Holmen Skog Aktiekurs och totalavkastning, Holmen B

Verksamhet Holmen Energi Holmen Paper Iggesund Paperboard Finansiella mål Holmen Timber Holmen Skog Aktiekurs och totalavkastning, Holmen B Årsredovisning 2008 Innehåll Holmen i korthet I Året i korthet 1 VD-ord 2 Affärsidé, strategi och mål 4 Holmen Paper 10 Iggesund Paperboard 14 Holmen Timber 18 Holmen Skog 20 Holmen Energi 22 Tillverkning

Läs mer

Välkommen till årsstämma 2009

Välkommen till årsstämma 2009 Välkommen till årsstämma 2009 1 /2009-03-24 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar. Som ni förhoppningsvis alla har märkt så bär vår stämma en viss prägel av det jubileum som vi firar

Läs mer

Presentation av Addtech

Presentation av Addtech 1 Presentation av Addtech Kort om Addtech En teknikhandelskoncern Förädlingslänk mellan leverantörer och kunder Fokus på Added Value i produkt Mellan- till lågvolym Från standardprodukter till egna produkter

Läs mer

Södras resultatrapport för 2013

Södras resultatrapport för 2013 Växjö 2014-02-13 Södras resultatrapport för 2013 Trots en svag konjunktur och en stark krona ökade Södra den underliggande intjäningen kraftigt under 2013. Rörelseresultatet exklusive omstruktureringskostnader

Läs mer

En stund med Holmen Timber. Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken

En stund med Holmen Timber. Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken En stund med Holmen Timber Referenspresentation råsortering och ströläggning i Braviken Globalt framtidsföretag med Sverige som hemmabas Holmen Timber är ett av de framåtsyftande företag som Renholmen

Läs mer

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma

Gunnar Brock ett mycket bra år. VD och koncernchef Årsstämma Årsstämma Gunnar Brock VD och koncernchef 12 28-4-24 Årsstämma 27 ett mycket bra år 13 28-4-24 Årsstämma 1 Agenda Resultat i siffror Socialt och miljömässigt engagemang Våra verksamheter Tillväxtmöjligheter Atlas

Läs mer

Holmen och omvärlden 2009. Hållbarhetsredovisning

Holmen och omvärlden 2009. Hållbarhetsredovisning Holmen och omvärlden 2009 Hållbarhetsredovisning Innehåll Principer för redovisningen 1 Magnus Hall, VD och koncernchef 2 3 Året i korthet 2 3 Detta är Holmen 4 13 Holmen i korthet 4 5 Strategi 6 Riktlinjer

Läs mer

myter om papperstillverkning och miljö

myter om papperstillverkning och miljö myter om papperstillverkning och miljö Sant eller falskt? Som konsument av papper kan det vara svårt att veta vad som är sant eller falskt när det gäller papper och miljö. Vi får ofta höra att papper

Läs mer

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB

Pressmeddelande. För mer information kontakta. Håkan Östlund VD & ägare Göthes AB. Tidigare VD & delägare Industribeslag Sjögren AB Pressmeddelande Måndag 6 oktober 2014 Den 2 oktober 2014 blev Industribeslag Sjögren AB en del av Göthes koncernen, ett förvärv som stärker och breddar Göthes position på OEM-marknaden inom lås, beslag

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-september 2010 uppgick till 528 (januari-september 2009: 781) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-september 2010 uppgick till 528 (januari-september 2009: 781) Mkr. Kvartal Januari-september Helår 3-1 2-1 3-9 21 29 29 Nettoomsättning 4 25 4 227 4 387 12 833 13 412 18 71 Rörelseresultat 383 268 442 971 1 229 1 62 Resultat efter skatt 216 133 28 528 781 1 6 Resultat

Läs mer