DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005"

Transkript

1 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005 Mnkr Nettoomsättning Rörelseresultat Resultat efter finansiella poster Resultat efter skatt Vinst per aktie (efter utspädning), kr 4,4 3,2 4,3 10,1 12,2 15,1 Avkastning på eget kapital, % 9,6 7,0 9,6 7,4 8,4 7,9 Koncernens nettoomsättning för januari-september uppgick till (januariseptember : ) mnkr. Resultatet efter skatt blev 859 (1 026) mnkr. Vinsten per aktie efter utspädning uppgick till 10,1 (12,2) kronor. Avkastningen på eget kapital var 7,4 (8,4) %. Rörelseresultatet blev (1 600) mnkr. Resultatnedgången beror främst på betydande kostnadsökningar för energi och andra insatsvaror samt negativa valutaeffekter. Högre priser för tidnings- och journalpapper har samtidigt haft en positiv resultatpåverkan. Jämfört med andra kvartalet ökade resultatet för tredje kvartalet med 141 mnkr till 590 mnkr, främst på grund av säsongsmässigt lägre kostnader. Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt bra under tredje kvartalet. Holmen Papers leveranser ökade med 3 % jämfört med januari-september. Priserna var stabila efter de höjningar som genomfördes vid årets början. Marknadsläget för nyfiberkartong i Europa var bra under tredje kvartalet. Iggesund Paperboards leveranser var 3 % lägre än under januari-september på grund av lägre produktion. Iggesund Paperboard har aviserat vissa prishöjningar. 1(13) Holmen AB (publ) Koncernstab Information Box Stockholm Tel: Direkt: Fax: E-post: Organisationsnummer: Säte: Stockholm

2 Affärsområden Holmen Paper Nettoomsättning, mnkr Rörelseresultat, mnkr Rörelsemarginal, % Avkastning på operativt kapital, % Produktion, ton Leveranser, ton Marknadsläget för tidningspapper i Europa var fortsatt bra under tredje kvartalet. De totala leveranserna till Europa var under januari-september 2 % högre än under motsvarande period föregående år. Efterfrågan på bestruket tryckpapper ökade med 2 % medan leveranserna av SC-papper minskade med 3 %. Holmen Papers leveranser ökade med 3 % jämfört med januari-september. Leveranserna till Europa steg samtidigt som exporten utanför Europa minskade. Leveranserna under tredje kvartalet var på samma nivå som under andra kvartalet. Priserna inklusive valutaeffekter var i genomsnitt 5 % högre än under januariseptember. Holmen Papers rörelseresultat för januari-september blev 500 (418) mnkr. Genomförda prishöjningar och ökade leveranser förbättrade resultatet. Samtidigt påverkades resultatet av negativa valutaeffekter och betydande kostnadsökningar för energi och övriga insatsvaror. Jämfört med andra kvartalet ökade resultatet med 79 mnkr till 259 mnkr, främst genom säsongsmässigt lägre kostnader. Iggesund Paperboard Nettoomsättning, mnkr Rörelseresultat, mnkr Rörelsemarginal, % Avkastning på operativt kapital, % Produktion, kartong, ton Leveranser, kartong, ton Marknadsläget för nyfiberkartong i Europa var bra under tredje kvartalet och de totala leveranserna till Europa ökade med 2 % jämfört med andra kvartalet. Även för januariseptember 2005 var leveranserna något högre (+1 %) än under motsvarande period. Exporten utanför Europa har fortsatt att vara på en väsentligt lägre nivå även efter den finska arbetsmarknadskonflikten. Iggesund Paperboards leveranser var 3 % lägre än under januari-september på grund av lägre produktion. Leveranserna under tredje kvartalet var något lägre än föregående kvartal. Främst leveranserna utanför Europa har minskat. Iggesund Paperboard har aviserat vissa prishöjningar. Iggesund Paperboards rörelseresultat för januari-september blev 457 (699) mnkr. Resultatnedgången förklaras av lägre produktion samt betydande kostnadsökningar för ved, energi och kemikalier. Jämfört med andra kvartalet ökade resultatet med 57 mnkr till 181 mnkr, främst på grund av högre produktion samt säsongsmässigt lägre kostnader. Delårsrapport januari-september (13)

3 Iggesund Timber Nettoomsättning, mnkr Rörelseresultat, mnkr Rörelsemarginal, % Avkastning på operativt kapital, % Produktion, m Leveranser eget sågverk, m Marknadsläget inom trävaror har successivt förbättrats under året men priserna är låga. Iggesund Timbers rörelseresultat för januari-september blev 1 (10) mnkr. Resultatnedgången beror på lägre priser som delvis motverkades av ökade leveranser och lägre råvarupris. Jämfört med andra kvartalet försämrades resultatet med 5 mnkr, främst på grund av säsongsmässigt lägre produktion. Holmen Skog Nettoomsättning, mnkr härav externa kunder Rörelseresultat, mnkr Avkastning på operativt kapital, % Avverkning egen skog, m Holmen Skogs rörelseresultat för januari-september blev 372 (449) mnkr. Lägre priser och något högre kostnader till följd av stormen i Sydsverige i januari medförde en negativ resultateffekt om cirka 40 mnkr vid omvärdering av egen skog. Intäkterna från fastighetsförsäljningar var cirka 30 mnkr lägre än under motsvarande period ifjol. Jämfört med andra kvartalet försämrades resultatet med 25 mnkr till 115 mnkr, delvis till följd av högre kostnader under tredje kvartalet. Resultatet för Holmen Skog rapporteras enligt nya principer (IAS 41). Holmen Kraft Nettoomsättning, mnkr härav externa kunder Rörelseresultat, mnkr Avkastning på operativt kapital, % Produktion egen vattenkraft, GWh Holmen Krafts rörelseresultat för januari-september blev 180 (119) mnkr. Ökningen beror på högre produktion och högre pris. Jämfört med andra kvartalet ökade resultatet med 31 mnkr till 70 mnkr till följd av bra vattentillgång som möjliggjort en väsentligt högre produktion än normalt. Delårsrapport januari-september (13)

4 Finansnetto och finansiering Finansnettot för januari-september var -179 (-152) mnkr. Ökningen beror på högre skuldsättning. Koncernens finansiella nettoskuld ökade med mnkr till mnkr. Ökningen förklaras av investeringen i en ny tidningspappersmaskin i Madrid. Skuldsättningsgraden var 0,43 (31 december : 0,31). Soliditeten uppgick till 49,7 (53,9) %. De finansiella skulderna uppgick till (5 335) mnkr, varav mnkr var kortfristiga. Kassa och bank samt finansiella fordringar uppgick till 586 mnkr. Koncernen har avtalade outnyttjade långfristiga kreditlöften om cirka mnkr. Skatt Koncernens skattekostnad för januari-september blev -365 (-422) mnkr, vilket motsvarar 30 % av resultatet före skatt. Säkring av valutakurser och elpriser Resultatet från valutasäkringar för januari-september uppgick till -60 (120) mnkr, vilket redovisas i rörelseresultatet. För återstoden av 2005 är huvuddelen av koncernens valutaflöden säkrade. För 2006 är 85 % av koncernens bedömda nettoflöden i euro och 40 % i pund säkrade till snittkursen 9,25 respektive 13,60. För 2007 har 10 % av flödena i euro säkrats till i snitt 9,40. Koncernens bedömda nettoförbrukning av el i Sverige för återstoden av 2005 och 2006 är prissäkrad till cirka 85 %. För perioden är % av koncernens bedömda nettoförbrukning prissäkrad. Investeringar Koncernens investeringar var under januari-september (754) mnkr, varav mnkr avsåg den pågående investeringen i den nya tidningspappersmaskinen i Madrid. Madridprojektet löper planenligt och produktionen beräknas starta vid årsskiftet. Avskrivningar enligt plan uppgick till 875 (871) mnkr. Personal Medelantalet anställda i koncernen var (helåret : 4 897). Moderbolaget Moderbolagets (Holmen AB) nettoomsättning uppgick till (9 425) mnkr. Resultatet efter finansnetto blev 748 (1 119) mnkr. Kassa och bank uppgick till 85 (31 december : 223) mnkr. Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar (exklusive aktier) var 34 (4) mnkr. Återköp av aktier Vid den ordinarie bolagsstämman den 5 april 2005 förnyades bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut att förvärva upp till 10 % av bolagets aktier. Bemyndigandet har ej utnyttjats. Delårsrapport januari-september (13)

5 Övergång till IFRS Från och med 2005 tillämpar Holmen i sin koncernredovisning IFRS (International Financial Reporting Standards). Jämförelseåret har räknats om enligt de nya principerna med undantag för IAS 32 och 39. Upplysningar med anledning av övergången till IFRS lämnas på sidorna Stockholm den 27 oktober 2005 Magnus Hall VD och koncernchef Rapporten har ej varit föremål för revisorernas granskning. Bokslutsrapport för 2005 offentliggörs den 2 februari Ordinarie bolagsstämma 2006 äger rum i Stockholm den 28 mars kl För ytterligare information kontakta gärna: Magnus Hall, VD och koncernchef, tel Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel Christer Lewell, informationsdirektör, tel Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,4 miljoner ton papper och kartong per år. Europa är med cirka 90 % av omsättningen den klart dominerande marknaden. Holmen Paper producerar papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam vid tre svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard tillverkar vid två svenska och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Iggesund Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner m 3. Holmen förbrukar årligen cirka 4,5 miljoner m 3 virke. Holmen Kraft producerar ett normalår cirka GWh el vid hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige. Holmen förbrukar årligen cirka GWh el. Delårsrapport januari-september (13)

6 Redovisningsprinciper Delårsrapporten är upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering. Redovisningsprinciperna har, i jämförelse med senast avgiven årsredovisning, anpassats till IAS/IFRS. Upplysningar om effekterna av denna anpassning lämnas på sidorna I övrigt är redovisningsprinciperna för delårsrapporten oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. Resultaträkning, mnkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Rörelsemarginal, % 14,4 10,5 14,9 11,5 13,6 12,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,7 8,3 11,0 8,7 10,4 9,5 Avkastning på eget kapital, % 9,6 7,0 9,6 7,4 8,4 7,9 Vinst per aktie (före utspädning), kr 4,4 3,2 4,3 10,1 12,3 15,3 Vinst per aktie (efter utspädning), kr 4,4 3,2 4,3 10,1 12,2 15,1 Underlag beräkning av vinst per aktie Periodens resultat Ränta konvertibellån Justerat resultat Genomsnittligt antal aktier (miljoner) Före utspädning* 84,8 84,8 84,8 84,8 83,2 83,6 Efter utspädning* 84,8 84,8 84,8 84,8 84,4 84,5 * Avser ett konvertibelt förlagslån och teckningsoptioner för vilka konvertering till respektive teckning av aktier skedde under första kvartalet. Nettoomsättning Rörelseresultat Kvartal Jan-sept Kvartal Jan-sept Mnkr Holmen Paper Iggesund Paperboard Iggesund Timber Holmen Skog Holmen Kraft Koncerngemensamt och övrigt Internleveranser Delårsrapport januari-september (13)

7 Balansräkning, mnkr sept 30 sept 31 dec Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga Uppskjuten skattefordran Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Finansiella fordringar Kassa och bank Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Uppskjuten skatteskuld Finansiella skulder Långfristiga Kortfristiga Rörelseskulder Skuldsättningsgrad, ggr 0,43 0,34 0,31 Soliditet, % 49,7 53,1 53,9 Förändring eget kapital, mnkr sept 30 sept Helår Ingående eget kapital Effekt ingående eget kapital vid övergång till IAS Nyemission genom konvertering och teckning Lämnad utdelning Kursdifferenser avseende utländska koncern- och intresseföretag Förändring marknadsvärde säkringsredovisade poster, IAS Periodens resultat Utgående eget kapital Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser, mnkr sept 30 sept Helår Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Sammanställning antal aktier Aktie Röster Antal aktier Antal röster A B Totalt aktier Delårsrapport januari-september (13)

8 Kassaflödesanalys, mnkr Den löpande verksamheten 2005 Jan-sept Jan-sept Helår Resultat efter finansiella poster Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet m m* Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av minoritetsintresse i dotterföretag Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av finansiella skulder och fordringar Nyemission genom konvertering och teckning Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Kassa och bank vid periodens början Kursdifferenser kassa och bank Kassa och bank vid periodens slut * Justeringarna utgörs främst av avskrivningar enligt plan, resultat vid försäljning av anläggningstillgångar, andelar i intresseföretags resultat samt vissa jämförelsestörande poster. Förändring finansiell nettoskuld, mnkr 2005 Jan-sept Jan-sept Helår Ingående finansiell nettoskuld Effekt ingående finansiell nettoskuld vid övergång till IAS Kassaflöde Löpande verksamhet Investeringsverksamhet Nyemission genom konvertering och teckning Utbetald utdelning Förvärv av minoritetsintresse i dotterföretag Kursdifferenser finansiell nettoskuld Utgående finansiell nettoskuld Delårsrapport januari-september (13)

9 Kvartalsuppgifter 2005 K3 K2 K1 Helår K4 K3 K2 K1 Resultaträkning, mnkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Vinst per aktie (före utspädning), kr 4,38 3,20 2,56 15,26 2,94 4,27 3,40 4,70 Vinst per aktie (efter utspädning), kr 4,38 3,20 2,56 14,12 2,94 4,27 3,40 4,52 Nyckeltal Rörelsemarginal, % 14,4 10,5 9,4 12,3 8,5 14,9 11,5 14,6 Avkastning på sysselsatt kapital, % 10,7 8,3 6,9 9,5 6,8 11,0 8,9 11,2 Avkastning på eget kapital, % 9,6 7,0 5,5 7,9 6,5 9,6 7,0 8,6 Nettoomsättning, mnkr Holmen Paper Iggesund Paperboard Iggesund Timber Holmen Skog Holmen Kraft Internleveranser Rörelseresultat, mnkr Holmen Paper Iggesund Paperboard Iggesund Timber Holmen Skog Holmen Kraft Koncerngemensamt och övrigt Rörelsemarginal, % Holmen Paper Iggesund Paperboard Iggesund Timber Koncernen Operativt kapital, mnkr Holmen Paper Iggesund Paperboard Iggesund Timber Holmen Skog Holmen Kraft Koncerngemensamt och övrigt Leveranser Tidnings- och journalpapper, ton Kartong, ton Trävaror, m Delårsrapport januari-september (13)

10 Övergång till IFRS Holmen tillämpar från och med 1 januari 2005 i sin koncernredovisning IFRS (International Financial Reporting Standards). Detta är en följd av en EU-förordning som gäller för samtliga noterade bolag inom EU. Övergången till IFRS innebär att jämförelsetalen för har räknats om med undantag för rekommendationerna IAS 32 och IAS 39 Finansiella instrument. Regelverk för hur införande och omräkning ska tillämpas återfinns i IFRS 1 Första gången IFRS tillämpas. Redovisningsrådets rekommendationer har inom många områden anpassats till IFRS regelverk. Övergången till IFRS har för Holmen i huvudsak inneburit nedan kommenterade förändringar och anpassningar. Effekterna på resultat- och balansräkning presenteras på sidorna IAS 19 Ersättningar till anställda IAS 19 har tillämpats av Holmen sedan Vid övergången till IFRS har oredovisade aktuariella vinster och förluster avseende förmånsbestämda pensionsplaner nollställts per 1 januari. Detta har inneburit att pensionsunderskottet (skillnaden mellan pensionstillgångar och gjorda åtaganden i förmånsbaserade pensionsplaner) har minskat med 65 mnkr, vilket reducerat nettolåneskulden med samma belopp. Efter avdrag för uppskjuten skatt har eget kapital ökat med 47 mnkr. IAS 1 Utformning finansiella rapporter I enlighet med IAS 1 ska minoritetsintresse i balansräkningen redovisas som en separat post inom eget kapital. Holmen har dock valt att inte göra någon omklassificering då utestående minoritetsintresse förvärvats under mars IAS 39 Finansiella instrument: Redovisning och värdering Enligt IAS 39 ska alla finansiella tillgångar och skulder, inklusive derivat, redovisas beroende på hur de klassificeras till antingen marknadsvärde eller anskaffningskostnad. För de tillgångar och skulder som redovisas till marknadsvärde ska det omvärderingsresultat som uppstår redovisas i resultaträkningen eller mot eget kapital, beroende på om säkringsredovisning tillämpas eller ej. För Holmens del är den främsta förändringen att marknadsvärdet på finansiella tillgångar och skulder som säkringsredovisas tas upp i balansräkningen. Holmen tillämpar säkringsredovisning under IAS 39 avseende valutasäkring av transaktions- och omräkningsexponering, säkring av ränterisk samt säkring av elprisrisk. Holmen tillämpar den möjlighet att värdera skulder till verkligt värde som EG-kommissionen förväntas anta för ett lån upptaget under 2005 vilket uppfyller kriterierna för detta. Lånet har ett marknadsvärde per 30 september om 472 mnkr och en anskaffningskostnad om 452 mnkr. Införandet av IAS 39 innebär att rörelsekapitalet per ökat med 107 mnkr, den finansiella nettoskulden med 60 mnkr, uppskjuten skatt med 13 mnkr och eget kapital med 34 mnkr. Holmens resultatredovisning är i huvudsak oförändrad mot tidigare. Införandet av IAS 39 har därför haft obetydlig påverkan på koncernens resultat under januari-september IAS 41 Jord- och skogsbruk Holmens skogstillgångar har tidigare redovisats till anskaffningskostnad justerad för uppskrivningar. Enligt IFRS ska skogstillgångarna delas upp på växande skog vilket redovisas enligt IAS 41 och mark vilket redovisas enligt IAS 16. IAS 41 innebär att växande skog vid varje bokslutstillfälle ska värderas och redovisas till verkligt värde. I de fall marknadspriser eller annat jämförbart värde saknas ska de biologiska tillgångarna värderas till nuvärdet av framtida kassaflöden från tillgångarna. Förändringar i verkligt värde redovisas i resultaträkningen. Delårsrapport januari-september (13)

11 Holmens bedömning är att det saknas relevanta marknadspriser som kan användas för att värdera skogsinnehav av Holmens storlek. Värderingen görs därför genom att beräkna nuvärdet av framtida förväntade kassaflöden från den växande skogen. Beräkning av kassaflöden görs för kommande 100 år, vilket bedöms vara skogens avverkningscykel. Kassaflödena beräknas utifrån avverkningsvolymer enligt Holmens aktuella avverkningsplan samt bedömningar om framtida pris- och kostnadsutveckling. Kostnader för återplantering har beaktats då återplantering efter avverkning är en skyldighet enligt lag. Kassaflöden före skatt diskonteras med en ränta om 6,25 %, vilket bedöms vara en långsiktig kapitalkostnad för skogsverksamheten. Uppskjuten skatt har beräknats på hela värdet av den växande skogen. Marken som skogen växer på värderas till anskaffningskostnad enligt IAS 16. Införandet av IFRS innebär att bokfört värde på Holmens skogstillgångar per ökar från till mnkr, varav växande skog mnkr. Uppskjuten skatteskuld avseende skogstillgångarna ökar samtidigt från till mnkr. Eget kapital ökar med mnkr. Värdet på växande skog uppgick vid utgången av till mnkr. Värdeförändringen för växande skog under redovisas i resultaträkningen, vilket innebär att rörelseresultatet har ökat med 60 mnkr jämfört med tidigare redovisningsprinciper. Skattekostnaden har samtidigt ökat med 17 mnkr, vilket motsvarar förändringen i uppskjuten skatt på växande skog. IFRS 3 Rörelseförvärv I enlighet med IFRS 3 är goodwill inte föremål för systematisk avskrivning. För Holmens del innebär det att den goodwill som uppstod vid förvärvet av Holmen Paper Madrid år 2000 inte längre kommer att skrivas av enligt plan. Istället kommer denna goodwill att årligen prövas för eventuellt nedskrivningsbehov. Detta innebär att goodwill i Holmens balansräkning per uppgår till 528 mnkr och att rörelseresultatet för förbättrats med 32 mnkr. Holmen har inte omräknat förvärv före 1 januari. Inga förvärv har genomförts under. IFRS justeringar Resultaträkning, mnkr Juli-sept IFRS 3 IAS 41 Juli-sept IFRS Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Andel i intresseföretags resultat -1-1 Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Resultaträkning, mnkr Jan-sept IFRS 3 IAS 41 Jan-sept IFRS Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Delårsrapport januari-september (13)

12 Resultaträkning, mnkr Jan-dec IFRS 3 IAS 41 Jan-dec IFRS Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Andel i intresseföretags resultat Rörelseresultat Finansnetto Resultat efter finansiella poster Skatt Periodens resultat Balansräkning, mnkr dec IFRS 3 IAS 19 IAS 41 1 jan IFRS Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga Uppskjuten skattefordran Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Finansiella fordringar Kassa och bank Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Uppskjuten skatteskuld Finansiella skulder Långfristiga Kortfristiga Rörelseskulder Skuldsättningsgrad, ggr 0,22 0,19 Soliditet, % 58,3 59,5 Delårsrapport januari-september (13)

13 Balansräkning, mnkr 30 sept IFRS 3 IAS 19 IAS sept IFRS Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga Uppskjuten skattefordran Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Finansiella fordringar Kassa och bank Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Uppskjuten skatteskuld Finansiella skulder Långfristiga Kortfristiga Rörelseskulder Skuldsättningsgrad, ggr 0,39 0,34 Soliditet, % 51,2 53,1 Balansräkning, mnkr 31 dec IFRS 3 IAS 19 IAS dec 1 jan IFRS IAS 39 IFRS Tillgångar Immateriella anläggningstillgångar Goodwill Övriga Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar Övriga Uppskjuten skattefordran Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Finansiella fordringar Kassa och bank Eget kapital och skulder Eget kapital Minoritetsintresse Uppskjuten skatteskuld Finansiella skulder Långfristiga Kortfristiga Rörelseskulder Skuldsättningsgrad, ggr 0,36 0,31 0,31 Soliditet, % 52,1 53,9 53,8 Delårsrapport januari-september (13)

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2005 Mnkr 2-05 1-05 2-04 2005 Nettoomsättning 4 201 3 801 3 884 8 002 7 787 15 653 Rörelseresultat 449 364 460 813 1 032 1 952 Resultat efter finansiella poster 387 307 407 694

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

Koncernens nettoomsättning uppgick till (2004: ) mnkr.

Koncernens nettoomsättning uppgick till (2004: ) mnkr. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2005 Mnkr 4-05 3-05 4-04 2005 2004 Nettoomsättning 4 235 4 082 4 042 16 319 15 653 Rörelseresultat 570 590 352 1 973 1 952 Resultat efter skatt 397 371 249 1 256 1 275 Vinst per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %.

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2006 Mnkr Nettoomsättning 4 830 4 521 4 235 18 592 16 319 Rörelseresultat 590 610 570 2 303 1 967 Resultat efter skatt 369 382 397 1 459 1 256 Vinst per aktie, kr 4,4 4,5 4,7 17,2 14,8

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

Resultatet efter skatt blev (2 186) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 13,7 (16,0) procent.

Resultatet efter skatt blev (2 186) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 13,7 (16,0) procent. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2002 Mkr Nettoomsättning 4 120 3 996 16 081 16 655 Rörelseresultat 638 716 2 713 2 446 Resultat efter finansiella poster 611 676 2 564 2 294 Resultat efter skatt 436 510 1 959 2 186

Läs mer

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong.

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2001 SAMMANFATTNING * Rörelseresultatet uppgick till 1 366 Mkr (motsvarande period 2000: 1 186 Mkr exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 SAMMANFATTNING KONCERNEN Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 166 (motsvarande period 2000: 1 770*) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 857 Mkr jämfört

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING Resultatet efter finansiella poster (exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter) uppgick till 2 914 (2000: 2 194) Mkr. Motsvarande resultat för

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till (januari-juni 2002: 7 965) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till (januari-juni 2002: 7 965) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003 Mkr Nettoomsättning 4 010 4 001 8 011 7 965 16 081 Rörelseresultat 609 635 1 244 1 359 2 713 Resultat efter finansiella poster 551 581 1 132 1 277 2 564 Resultat efter skatt

Läs mer

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2003

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2003 BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2003 Mkr 4-03 3-03 2003 2002 Nettoomsättning 3 940 3 865 15 816 16 081 Rörelseresultat 507 587 2 338 2 713 Resultat efter finansiella poster 462 532 2 126 2 564 Resultat efter skatt

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr. Kvartal Januari-juni Helår 2-1 1-1 2-9 21 29 29 Nettoomsättning 4 227 4 4 4 496 8 628 9 25 18 71 Rörelseresultat 268 32 372 588 787 1 62 Resultat efter skatt 133 178 256 312 51 1 6 Resultat per aktie,

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

Bokslutsrapport för 2008

Bokslutsrapport för 2008 Mkr Nettoomsättning 5 043 4 591 5 073 19 334 19 159 Rörelseresultat* 284 64 1 039 1 051 2 843 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster 284 362 482 1 412 2 286 Resultat efter skatt 271-24 341 642

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-juni 2011 uppgick till 672 (januari-juni 2010: 312) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-juni 2011 uppgick till 672 (januari-juni 2010: 312) Mkr. 2-11 1-11 2-1 211 21 21 Nettoomsättning 4 787 4 721 4 227 9 58 8 628 17 581 Resultat före avskrivningar* 88 864 586 1 672 1 214 2 583 Rörelseresultat* 492 558 268 1 5 588 1 332 Resultat efter skatt 32

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 212 1-12 4-11 1-11 211 Nettoomsättning 4 778 4 63 4 721 18 656 Resultat före avskrivningar och värdeförändring 789 729 864 3 24 Rörelseresultat* 56 41 558 1 98 Resultat efter

Läs mer

Bokslutsrapport för 2007

Bokslutsrapport för 2007 Mkr 4-07 3-07 4-06 2007 2006 Nettoomsättning 5 073 4 637 4 830 19 159 18 592 Rörelseresultat 1 039 642 590 2 843 2 303 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster * 482 642 590 2 286 2 303 Resultat

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2009 uppgick till (januari-juni 2008: 9 700) Mkr. Resultatet efter skatt blev 501 (395) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2009 uppgick till (januari-juni 2008: 9 700) Mkr. Resultatet efter skatt blev 501 (395) Mkr. Mkr Nettoomsättning 4 496 4 529 4 826 9 025 9 700 19 334 Rörelseresultat* 372 415 257 787 704 1 051 Resultat efter skatt 256 245 124 501 395 642 Resultat per aktie, kr 3,0 2,9 1,5 6,0 4,7 7,6 Avkastning

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

Läs mer

* Styrelsen föreslår en utdelning om 69 (11) kronor per aktie, varav 9 kronor utgör ordinarie utdelning och 60 kronor utgör extrautdelning.

* Styrelsen föreslår en utdelning om 69 (11) kronor per aktie, varav 9 kronor utgör ordinarie utdelning och 60 kronor utgör extrautdelning. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 741 (1999: 2 409) Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 2 023 Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Kvartal Mkr Nettoomsättning 4 591 4 826 4 637 14 291 14 086 19 159 Rörelseresultat 64 257 642 767 1 804 2 843 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster* 362 320 642 1 128 1 804 2 286 Resultat efter

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-september 2011 uppgick till (januari-september 2010: 528) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-september 2011 uppgick till (januari-september 2010: 528) Mkr. 3-11 2-11 3-1 211 21 21 Nettoomsättning 4 518 4 787 4 25 14 26 12 833 17 581 Resultat före avskrivningar* 838 88 697 2 511 1 91 2 583 Rörelseresultat* 519 492 383 1 57 971 1 332 Resultat efter skatt 343

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 Delårsrapport januari-september 212 3-12 2-12 3-11 212 211 211 Nettoomsättning 4 23 4 569 4 518 13 577 14 26 18 656 Resultat före avskrivningar och värdeförändring 615 694 838 2 97 2 511 3 24 Rörelseresultat*

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-september 2010 uppgick till 528 (januari-september 2009: 781) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-september 2010 uppgick till 528 (januari-september 2009: 781) Mkr. Kvartal Januari-september Helår 3-1 2-1 3-9 21 29 29 Nettoomsättning 4 25 4 227 4 387 12 833 13 412 18 71 Rörelseresultat 383 268 442 971 1 229 1 62 Resultat efter skatt 216 133 28 528 781 1 6 Resultat

Läs mer

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008 Presentation Delårsrapport Januari-september 28 Magnus Hall VD och koncernchef 12 november, 28 1 The Group Holmen Paper Newsprint & magazine paper sales Share of profit capital Iggesund Paperboard Paperboard

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29

PRESSMEDDELANDE. Effekter till följd av övergång till IFRS. www.billerud.com 2005-03-29 PRESSMEDDELANDE www.billerud.com 2005-03-29 Effekter till följd av övergång till IFRS Billerud AB (publ) tillämpar från och med den 1 januari 2005 de av EG-kommissionen godkända International Financial

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

Resultat per aktie blev 8,4 (12,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,2 (6,4) procent.

Resultat per aktie blev 8,4 (12,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,2 (6,4) procent. 4-1 3-1 4-9 21 29 Nettoomsättning 4 747 4 25 4 659 17 581 18 71 Rörelseresultat 625 383 392 1 596 1 62 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster * 361 383 392 1 332 1 62 Resultat efter skatt 176 216

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Holmens delårsrapport januari-september 2015

Holmens delårsrapport januari-september 2015 Holmens delårsrapport januari-september 215 3-15 2-15 3-14 215 214 214 Nettoomsättning 4 32 4 139 3 956 12 325 11 983 15 994 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 493 435 522 1 324 1 262 1 734

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Delårsrapport januari september 2002

Delårsrapport januari september 2002 Delårsrapport januari september 2002 2 Resultatet efter full skatt uppgick till 504 Mkr (2 002), vilket motsvarar 8:11 kronor (31:57) per aktie. I resultatet för 2001 ingick extrautdelning från Holmen

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB

SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB SP Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB 1(6) Delårsrapport Januari Mars 2005 Perioden i sammandrag för SP-koncernen Omsättning och resultat Under årets första tre månader omsatte koncernen 139,6

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 213 2-13 1-13 2-12 213 212 212 Nettoomsättning 4 197 4 158 4 569 8 354 9 347 17 852 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster* 37 238 488 545 1 48 1 713 Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 2001 SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2001 för koncernen Omsättning/Marknad Omsättningen uppgick till 246,9 Mkr (236,4),

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 1 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 September 2006 Delårsrapporten i korthet Omsättningen uppgick till 364,4 MSEK (249,0), en ökning med 46%. Rörelseresultatet ökade med 80% till 25,7 MSEK (14,3), vilket ger

Läs mer

Human Care Delårsrapport

Human Care Delårsrapport Human Care Delårsrapport januari-juni 2003 Resultatet efter finansiella poster uppgick till 8,0 Mkr (7,4). Omsättningen ökade med 100 procent till 94,4 Mkr (47,3). Notering på Stockholmsbörsens O-lista

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA

MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern med SCA MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com MoDos motiv för bildandet av ny finpapperskoncern

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 1(5) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI 31 DECEMBER 2005 Bokslutskommunikén i sammanfattning Omsättningen uppgick till 351,3 MSEK (296,6), en ökning med 18,5%. Rörelseresultatet uppgick till 20,2 MSEK (17,7),

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

Delårsrapport januari september

Delårsrapport januari september Delårsrapport januari september 2000 2 LUNDBERGS DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Resultatet efter full skatt uppgick till 764,6 Mkr (1 535,7), vilket motsvarar 10:50 kronor (20:24) per aktie. Substansvärdet

Läs mer

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt.

Genom att stärka vår marknadsnärvaro och utveckla organisationen fortsätter vi att skapa goda förutsättningar för en långsiktig tillväxt. Orderingång 26,0 MSEK (41,9) Omsättning 27,7 MSEK (24,5) Bruttomarginal 44,7 procent (45,7) Rörelseresultat 2,6 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 1,9 MSEK (1,6) Kommentarer från VD En viktig del i JLT:s

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005

Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Bokslutskommuniké Paradox Entertainment AB (publ), räkenskapsåret 2005 Resultatet efter finansiella poster blev för helåret 13,2 Mkr (1,3) Omsättningen ökade med 54,7% till 24,9 Mkr (16,1) Nettomarginalen

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.

TMT One AB (publ) Delårsrapport. 1 januari 30 juni 2001. HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ. TMT One AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2001 Ökat ägande i Wihlborgs HQ.SE Holding delat i två renodlade företag; HQ.SE Aktiespar och HQ.SE Fonder HQ.SE Aktiespar har förvärvat Avanza Utvecklingen

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014

DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars 2014 DELÅRSRAPPORT 1 januari 31 mars Perioden januari - mars i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari - mars blev 41,1 (34,4) Rörelseresultatet för årets första kvartal uppgick till +1,8 (-2,1) Resultatet

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004

Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Pressmeddelande 2004-10-27 Meda AB (publ) Delårsrapport januari - september 2004 Koncernens försäljning uppgick till 768 (634) MSEK. Resultatet efter skatt steg 60% till 60,1 (37,5) MSEK. Resultatet per

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007

DELÅRSRAPPORT JULI-MARS 2006/2007 Unlimited Travel Group UTG AB (publ) DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 DELÅRSRAPPORT JULI MARS 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 31 MARS (Q1, Q2 och Q3) 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 98,6* (82,1) MSEK, en ökning med

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3).

Kv 3. VBG AB Delå rsrapport januari september 2004. Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens omsättning ökade med 13% till 446,2 MSEK (395,3). Koncernens rörelseresultat före omstruktureringskostnader ökade med 28% till 41,6 MSEK (32,4). Koncernens resultat före skatt ökade med 13%

Läs mer

Holmens delårsrapport januari-mars 2017

Holmens delårsrapport januari-mars 2017 Holmens delårsrapport januari-mars 217 1-17 4-16 1-16 216 Nettoomsättning 4 131 3 937 3 828 13 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 627 79 8 2 162 Rörelseresultat 627 79 348 1 93 Resultat efter

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2006

Delårsrapport januari - september 2006 Delårsrapport januari - september 2006 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 30 september 2006 till 29,3 mdr kronor (473 kronor per aktie) jämfört med 26,1 mdr kronor (421 kronor per aktie)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september februari 2005

DELÅRSRAPPORT. för perioden 1 september februari 2005 s DELÅRSRAPPORT för perioden - Perioden i sammandrag Nettoomsättning 40 (53) TSEK Resultat efter skatt 374 (- 90) TSEK Resultat per aktie 0,6 (-0,23) SEK per aktie Prospekteringsverksamheten För närvarande

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015

DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september 2015 DELÅRSRAPPORT 1 januari 30 september Perioden januari - september i sammandrag Nettoomsättningen för perioden januari -september var 111,3 (112,5) Rörelseresultatet för årets första nio månader uppgick

Läs mer

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard

Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard XX Pressmeddelande Stockholm den 25 mars 2013 Electrolux omräknade siffror för 2012 på grund av ändrad pensionsredovisningsstandard Såsom tidigare kommunicerats tillämpar Electrolux den ändrade standarden

Läs mer

Ökad omsättning och förbättrat resultat

Ökad omsättning och förbättrat resultat Nolato delårsrapport 1 januari 31 mars 26, sid 1 av 8 Nolato AB (publ) delårsrapport tre månader 26 Ökad omsättning och förbättrat resultat Koncernens omsättning ökade med 9 % till 594 Mkr (543) Stark

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport januari - mars 2003 Delårsrapport januari - mars 2003 Resultatet efter full skatt uppgick till 409 Mkr (352), vilket motsvarar 6:59 kronor (5:67) per aktie. 2 Substansvärdet uppgick den 31 mars 2003 till 240 kronor per aktie

Läs mer

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012

Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Fortnox International AB (publ) - Delårsrapport januari - mars 2012 Första kvartalet 2012 Nettoomsättningen uppgick till 859 (372) tkr Rörelseresultatet uppgick till -4 418 (-455) tkr Kassaflödet från

Läs mer

Bokslutsrapport för 2009

Bokslutsrapport för 2009 Mkr Nettoomsättning 4 659 4 387 5 043 18 071 19 334 Rörelseresultat* 392 442 284 1 620 1 051 Resultat efter skatt 225 280 271 1 006 642 Resultat per aktie, kr 2,7 3,3 3,2 12,0 7,6 Avkastning på eget kapital,

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport Januari - mars 2010

Delårsrapport Januari - mars 2010 Pressmeddelande från SäkI AB (publ) 2010-04-19, Nr 3 Delårsrapport Januari - mars 2010 Resultatet efter skatt uppgick till 53,2 MSEK (17,7) Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 1,06 kronor (0,35)

Läs mer

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Finansinspektionens diarienummer: 16-12748 Stockholm 16 september 2016 Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program. Tillägg till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen

Läs mer

Delårsrapport: Januari Juni 2011

Delårsrapport: Januari Juni 2011 Delårsrapport: Januari Juni 1 Omsättningen ökade till 52,9 MSEK (36,7) Resultat efter skatt -1,2 MSEK (-2,9) Fortsatt ökad orderingång 59,7 MSEK (50,5) Positiv trend i andra kvartalet o Omsättning 30 MSEK

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30

Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 Delårsrapport 2013-07-01 2013-09-30 VD-rekrytering klar Sammanfattning tredje kvartalet 2013 Tillväxt på 13 % i Bolaget under tredje kvartalet. Tillväxten kommer från förvärvet Watchonwatch.com. Hedbergs

Läs mer