Bokslutsrapport för 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bokslutsrapport för 2007"

Transkript

1 Mkr Nettoomsättning Rörelseresultat Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster * Resultat efter skatt Resultat per aktie, kr 4,0 5,2 4,4 17,8 17,2 Avkastning på eget kapital, % 8,1 10,6 9,0 9,2 9,0 * Jämförelsestörande poster avser nedskrivning av goodwill om -569 Mkr och materiella anläggningstillgångar om Mkr inom Holmen Paper, återföring av 60 Mkr avseende tidigare nedskrivning inom Holmen Timber och omvärdering skog om Mkr inom Holmen Skog, vilka genomförts under fjärde kvartalet Koncernens nettoomsättning för 2007 uppgick till (2006: ) Mkr. Resultatet efter skatt blev (1 459) Mkr. Resultatet per aktie uppgick till 17,8 (17,2) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,2 (9,0) %. Styrelsen föreslår oförändrad utdelning om 12 kronor per aktie. Rörelseresultatet för 2007 blev (2 303) Mkr. I rörelseresultatet ingår netto 557 Mkr i jämförelsestörande poster från fjärde kvartalet fördelade på Mkr till följd av omvärdering skog, Mkr till följd av nedskrivning av goodwill och materiella anläggningstillgångar inom Holmen Paper samt 60 Mkr till följd av återföring av tidigare nedskrivning inom Holmen Timber. Jämförelsestörande posters påverkan på resultatet efter skatt uppgår till 36 Mkr. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster blev (2 303) Mkr. Resultatet påverkades positivt av högre priser samtidigt som det belastades av högre kostnader för virke och returpapper, större underhålls- och ombyggnadsstopp samt lägre leveranser. Rörelseresultatet exklusive jämförelsestörande poster uppgick för fjärde kvartalet till 482 Mkr, vilket var 160 Mkr lägre än under tredje kvartalet. Fjärde kvartalet påverkades positivt av högre leveransvolymer samtidigt som kostnaderna ökade säsongsmässigt. I tredje kvartalets resultat ingick 105 Mkr från försäljning av aktier. Marknadsläget för tidningspapper i Europa förbättrades något och leveranserna var höga under fjärde kvartalet. För helåret 2007 var leveranserna av tidningspapper i Europa oförändrade. Även Holmen Papers leveranser för 2007 var i stort oförändrade. Priserna för Holmen Papers produkter var i snitt cirka 2 % högre jämfört med föregående år. Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var bra under fjärde kvartalet. Efterfrågan på Iggesund Paperboards produkter var fortsatt god men leveranserna för helåret minskade med 4 % på grund av ett omfattande ombyggnadsstopp. Priserna höjdes under andra halvåret. Holmen AB (publ) Postadress/Postal address Besöksadress/Visiting Telefon/Telephone Fax Box 5407 address Strandvägen (0) (0) SE Stockholm SE Stockholm Sweden Sweden Org. nummer/registration Säte/Registered Office E-post/ No Stockholm

2 Holmen Paper Mkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Jämförelsestörande poster * Rörelseresultat Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster * Investeringar Operativt kapital Rörelsemarginal, %** Avkastning på operativt kapital, %** Produktion, ton Leveranser, ton * Jämförelsestörande poster avser nedskrivning av goodwill om -569 Mkr och materiella anläggningstillgångar om Mkr under fjärde kvartalet ** Exkl. jämförelsestörande poster. Marknadsläget för tidningspapper i Europa förbättrades något och leveranserna var höga under fjärde kvartalet. För helåret 2007 var leveranserna oförändrade jämfört med 2006 samtidigt som den nordamerikanska importens andel av den europeiska konsumtionen ökade från 3 % till 6 %. Efterfrågan på SC-papper i Europa steg med 4 % och på bestruket tryckpapper med 5 %. Totalt ökade leveranserna av trähaltigt tryckpapper till Europa med drygt 2 %. Holmen Papers leveranser var i stort oförändrade jämfört med föregående år. Produktionskapaciteten kunde under året inte utnyttjas fullt på grund av marknadssituationen, framför allt under tredje kvartalet. Leveranserna under fjärde kvartalet ökade med 10 %, vilket delvis är en normal säsongsmässig uppgång. Priserna för Holmen Papers produkter var i genomsnitt cirka 2 % högre jämfört med föregående år. Prisförhandlingar för 2008 pågår. Holmen Papers rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster för 2007 uppgick till 623 (754) Mkr. Trots höjda tidningspapperspriser i Europa minskade resultatet till följd av högre priser för virke, returpapper och massa samt kostnader i samband med underhålls- och ombyggnadsstopp. Svag US-dollar och låga priser försämrade lönsamheten för försäljning utanför Europa. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande poster blev -980 (754) Mkr. I resultatet ingår nedskrivning av goodwill om -569 Mkr och materiella anläggningstillgångar om Mkr. Bakgrunden till nedskrivningen är de höga kostnaderna för returpapper, virke och energi. Jämfört med tredje kvartalet försämrades fjärde kvartalets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster med 134 Mkr till 107 Mkr. Resultatet påverkades negativt av högre kostnader för virke och energi, liksom säsongsmässigt högre kostnader för personal och underhåll. Högre leveranser påverkade resultatet positivt. 2(14)

3 Iggesund Paperboard Mkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Investeringar Operativt kapital Rörelsemarginal, % Avkastning på operativt kapital, % Produktion, kartong, ton Leveranser, kartong, ton Marknadsläget för färskfiberkartong i Europa var bra under fjärde kvartalet. Leveranserna från europeiska producenter till Europa under helåret 2007 var 5 % högre än under 2006, främst beroende på stark tillväxt i Östeuropa. Kapacitetsutnyttjandet för europeiska producenter var högt. Efterfrågan på Iggesund Paperboards produkter var fortsatt god, men leveranserna minskade med 4 % från rekordnivån 2006 på grund av ett omfattande ombyggnadsstopp vid Iggesunds Bruk under andra halvåret Jämfört med tredje kvartalet ökade leveranserna med 2 %. Priserna höjdes under andra halvåret. Prishöjningar på falskartong aviserades under fjärde kvartalet och avses träda i kraft våren Iggesund Paperboards rörelseresultat för 2007 blev 599 (752) Mkr. Nedgången beror främst på lägre leveranser och högre kostnader till följd av ombyggnadsstoppet samt ökade virkespriser. Genomförda prishöjningar har påverkat resultatet positivt. Resultatet för fjärde kvartalet minskade jämfört med tredje kvartalet med 15 Mkr till 100 Mkr. Resultatet påverkades av låg produktion och höga kostnader till följd av uppstarten av den ombyggda kartongmaskinen samtidigt som kostnaderna säsongsmässigt ökade och marknadsmixen var något sämre. 3(14)

4 Holmen Timber Mkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Jämförelsestörande post * Rörelseresultat Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post * Investeringar Operativt kapital Rörelsemarginal, % ** Avkastning på operativt kapital, % ** Produktion, m Leveranser, m * Jämförelsestörande post avser återföring av tidigare nedskrivning av materiella anläggningstillgångar om 60 Mkr under fjärde kvartalet ** Exkl. jämförelsestörande post. Marknadsläget för trävaror, som sammantaget var mycket starkt under 2007, försvagades under andra halvåret. Priserna sjönk mot slutet av året. Holmen Timbers rörelseresultat exklusive jämförelsestörande post för 2007 blev 146 (80) Mkr. Resultatförbättringen beror på högre priser och ökade leveranser. Samtidigt steg råvarukostnaderna. Rörelseresultatet inklusive jämförelsestörande post för 2007 uppgick till 206 (80) Mkr. I resultatet ingår 60 Mkr avseende återföring av 2001 års nedskrivning av anläggningstillgångar vid Iggesunds Sågverk. Bakgrunden till återföringen är förbättrad produktivitet och lönsamhet. Jämfört med tredje kvartalet ökade fjärde kvartalets rörelseresultat exklusive jämförelsestörande post med 2 Mkr till 37 Mkr till följd av säsongsmässigt högre leveranser. 4(14)

5 Holmen Skog Mkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Operativt resultat Värdeförändring skog Jämförelsestörande post * Rörelseresultat Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande post * Investeringar Operativt kapital Avkastning på operativt kapital, %** Avverkning egen skog, m * Jämförelsestörande post avser omvärdering av skog om Mkr som genomfördes i fjärde kvartalet ** Beräknad utifrån operativt resultat. Holmen Skogs rörelseresultat för 2007 uppgick till (643) Mkr. Det operativa resultatet, det vill säga resultatet före värdeförändring, ökade med 85 Mkr till 613 Mkr som följd av högre virkespriser. Biologiska tillgångar (skog) värderas till verkligt värde enligt IAS 41. Värdeförändringen, det vill säga värdeökningen på skogen minskad med avverkningen under perioden, uppgick till (115) Mkr. I värdeförändringen ingår en omvärdering om Mkr som genomfördes under fjärde kvartalet där pris- och kostnadsantagandena ändrades (+550 Mkr) samt diskonteringsräntan sänktes från 6,25 % till 5,5 % ( Mkr). Övrig förändring utgörs av normal värdeökning. Jämfört med tredje kvartalet ökade fjärde kvartalets operativa resultat med 75 Mkr till 210 Mkr, vilket främst förklaras av högre priser och volymer samt säsongsmässigt lägre skogsvårdskostnader. Holmen Energi Mkr Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Rörelseresultat Investeringar Operativt kapital Avkastning på operativt kapital, % Produktion egen vattenkraft, GWh Holmen Energis rörelseresultat för 2007 blev 272 (197) Mkr. Resultatförbättringen förklaras främst av ökad produktion jämfört med den låga nivån Jämfört med tredje kvartalet ökade fjärde kvartalets resultat med 33 Mkr till 73 Mkr till följd av högre marknadspris och ökad produktion. 5(14)

6 Jämförelsestörande poster Jämförelsestörande poster har under fjärde kvartalet påverkat koncernens resultat före skatt med 557 Mkr och resultatet efter skatt med 36 Mkr. Värdet på biologiska tillgångar (skog) har höjts med Mkr till följd av en större översyn av de antaganden som används vid värdering av skog till verkligt värde i enlighet med IAS 41. Förändringen förklaras av ändrade pris- och kostnadsantaganden (550 Mkr) samt en sänkning av diskonteringsräntan från 6,25 % till 5,5 % (1 550 Mkr). Nedskrivning har gjorts av goodwill (-569 Mkr) och av materiella anläggningstillgångar ( Mkr). Tillgångarna ligger inom Holmen Paper, varav Mkr avser affärsområdets spanska verksamhet och -300 Mkr svenska enheter. Bakgrunden till nedskrivningen är fortsatta kostnadsökningar för returpapper, virke och energi. En återföring om 60 Mkr avseende tidigare nedskrivning inom Holmen Timber har gjorts till följd av förbättrad produktivitet och lönsamhet. De jämförelsestörande posterna har netto ökat den uppskjutna skatteskulden med 521 Mkr vilket redovisats som skattekostnad under fjärde kvartalet. Omvärderingen av skog har ökat den uppskjutna skatteskulden med 588 Mkr samtidigt som nedskrivning och återföring av nedskrivning avseende anläggningstillgångarna i den svenska verksamheten minskat den uppskjutna skatteskulden med 67 Mkr. Någon uppskjuten skattefordran avseende nedskrivning av goodwill och spanska materiella anläggningstillgångar har inte redovisats. Koncerngemensamt och övrigt Under året har aktieinnehavet i Norrköpings Hamn och Stuveri AB avyttrats till Norrköpings kommun. Resultatet från försäljningen uppgick till 105 Mkr och redovisades koncerncentralt i tredje kvartalet. Likvid erhölls under fjärde kvartalet. Finansnetto och finansiering Finansnettot för 2007 blev -261 (-247) Mkr. Förändringen beror på högre marknadsräntor. Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till Mkr och kassaflödet från investeringsverksamheten till Mkr. Under året har utdelning om Mkr utbetalats. Koncernens finansiella nettoskuld har sedan årsskiftet minskat med 8 Mkr och uppgick per 31 december 2007 till Mkr. Skuldsättningsgraden var 0,35. Soliditeten uppgick till 51 %. De finansiella skulderna uppgick till Mkr, varav Mkr var kortfristiga. Likvida medel samt finansiella fordringar uppgick till 541 Mkr. Koncernen har avtalade outnyttjade långfristiga kreditlöften om cirka Mkr. Skatt Koncernens skattekostnad för 2007 uppgick till (-597) Mkr, varav -521 Mkr avser ökning av uppskjuten skatteskuld till följd av jämförelsestörande poster. Beräknat exklusive effekten av jämförelsestörande poster uppgick skattesatsen till 29 %. Säkring av valutakurser och elpriser Resultatet från valutasäkringar uppgick till 38 (83) Mkr, vilket redovisas i rörelseresultatet. För 2008 är cirka 90 % av koncernens bedömda nettoflöden i euro säkrade till snittkurs 9,25 och för 2009 är cirka 75 % av flödena säkrade till i snitt 9,36. För pund och dollar är kommande fyra månaders flöden säkrade. Koncernens bedömda nettoförbrukning av el i Sverige är för perioden prissäkrad till % och för perioden till cirka 70 %. Investeringar Koncernens investeringar uppgick under året till (1 079) Mkr. Avskrivningar enligt plan uppgick till (1 346) Mkr. Personal Medelantalet årsanställda i koncernen var (4 958). Bravikens Sågverk Arbetet fortskrider med det nya sågverket vid Bravikens pappersbruk i Norrköping. Investeringsbeslutet fattades i oktober Bravikens Sågverk får fullt utbyggt en kapacitet om kubikmeter granträvaror per år och planeras tas i drift hösten Hallsta pappersbruk Holmen avser minska volymen standard tidningspapper med totalt årston genom förändring av affärsområdet Holmen Papers produktionsstrategi och produktmix. I omläggningen ingår en översyn av Hallsta pappersbruks struktur med målet att lägga ned den äldsta av brukets fyra pappersmaskiner, PM2, vars kapacitet är cirka årston. 6(14)

7 Utdelning Styrelsen föreslår att årsstämman den 2 april 2008 beslutar om oförändrad utdelning om 12 kronor per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås 7 april Återköp av aktier Vid årsstämman den 28 mars 2007 förnyades bemyndigandet för styrelsen att fatta beslut att förvärva upp till 10 % av bolagets aktier. Bemyndigandet har inte utnyttjats. Styrelsen föreslår att också årsstämman 2008 bemyndigar styrelsen att återköpa och överlåta upp till 10 % av bolagets egna aktier. Väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer Koncernens och moderbolagets väsentliga risk- och osäkerhetsfaktorer avser framför allt utvecklingen av efterfrågan och priset på dess produkter, kostnaden för betydande insatsvaror samt förändringar i valutakurser. Utöver de risker och osäkerhetsfaktorer som beskrivs i Holmens årsredovisning för 2006, sid samt i not 30, bedöms följande två ha tillkommit: Den översyn av Hallsta pappersbruk som inletts kan komma att medföra omstruktureringskostnader. Någon reservering för detta har inte gjorts. Den nedskrivning av goodwill och materiella anläggningstillgångar som gjorts inom Holmen Paper baseras på beräkningar utifrån antaganden om framtida utveckling för pris, volym och kostnader samt beräknad marknadsmässig kapitalkostnad. Förändrade förutsättningar kan påverka beräkningarna. Stockholm den 6 februari 2008 Holmen AB (publ) Magnus Hall VD och koncernchef Delårsrapport för januari-mars 2008 offentliggörs den 8 maj. (Rapportdatumet har ändrats från 7 maj). För ytterligare information kontakta gärna: Magnus Hall, VD och koncernchef, tel Anders Almgren, ekonomi- och finansdirektör, tel Christer Lewell, informationsdirektör, tel (14)

8 Redovisningsprinciper Bokslutsrapporten är för koncernen upprättad i enlighet med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i enlighet med Årsredovisningslagen. Moderbolagets och koncernens redovisningsprinciper för rapporten är oförändrade jämfört med senast avgiven årsredovisning. Siffror i tabeller är avrundade. Koncernen Resultaträkning, Mkr Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Värdeförändring i biologiska tillgångar Förändring lager av färdiga varor och produkter i arbete Aktiverat arbete för egen räkning Råvaror, handelsvaror och förnödenheter Personalkostnader Övriga rörelsekostnader Avskrivningar enligt plan Nedskrivningar Andelar i intresseföretags resultat Rörelseresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie, kr 4,0 5,2 4,4 17,8 17,2 Genomsnittligt antal aktier (milj.) 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8 Rörelsemarginal, % * 9,4 13,8 12,3 11,9 12,3 Avkastning på sysselsatt kapital, % * 8,4 11,2 10,4 10,0 10,0 Avkastning på eget kapital, % 8,1 10,6 9,0 9,2 9,0 Resultat per aktie före och efter utspädning är samma då det inte finns utestående optioner eller konvertibler som kan medföra utspädning. * Exkl. jämförelsestörande poster. Redogörelse över redovisade intäkter och kostnader, Mkr Intäkter och kostnader redovisade direkt i eget kapital Kassaflödessäkringar Omvärdering av derivat redovisat i eget kapital Överfört från eget kapital till resultaträkningen Överfört från eget kapital till anläggningstillgångar 2 1 Aktuariell omvärdering av pensionsskuld Omräkningsdifferens på utländsk verksamhet Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet Skatt hänförlig till poster som redovisats direkt mot eget kapital Summa redovisat direkt i eget kapital Periodens resultat redovisat i resultaträkningen Summa redovisade intäkter och kostnader Övriga förändringar i eget kapital Effekter på eget kapital av byte av redovisningsprincip per Utdelning till moderbolagets aktieägare (14)

9 Koncernen Balansräkning, Mkr dec 31 dec TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Biologiska tillgångar Andelar i intresseföretag Övriga aktier och andelar 7 11 Långfristiga finansiella fordringar Uppskjutna skattefordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga rörelsefordringar Kortfristiga finansiella fordringar Likvida medel Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Långfristiga skulder Långfristiga finansiella skulder Uppskjuten skatteskuld Avsättningar till pensioner Övriga avsättningar Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristiga finansiella skulder Rörelseskulder Summa kortfristiga skulder Summa skulder Summa eget kapital och skulder Skuldsättningsgrad, ggr 0,35 0,36 Soliditet, % 50,9 51,8 Operativt kapital Sysselsatt kapital Finansiell nettoskuld Ställda säkerheter Eventualförpliktelser (14)

10 Koncernen Kassaflödesanalys, Mkr Den löpande verksamheten Resultat före skatt Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet* Betalda inkomstskatter Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Förändring av varulager Förändring av rörelsefordringar Förändring av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Förändring av finansiella skulder och fordringar Utbetald utdelning till moderbolagets aktieägare Kassaflöde från finansieringsverksamheten Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Valutakursdifferens i likvida medel 1-9 Likvida medel vid periodens slut * Justeringarna utgörs främst av avskrivningar enligt plan, värdeförändring biologiska tillgångar, nedskrivningar och återföringar av nedskrivningar av anläggningstillgångar, valutaeffekter och marknadsomvärderingar finansiella instrument samt resultat vid försäljning av anläggningstillgångar. Förändring finansiell nettoskuld, Mkr Ingående finansiell nettoskuld Kassaflöde Löpande verksamhet Investeringsverksamhet Utbetald utdelning Aktuariell omvärdering av pensionsskuld Valutaeffekter och marknadsvärdeförändringar Utgående finansiell nettoskuld Sammanställning antal aktier Aktie Röster Antal aktier Antal röster A B Totalt aktier (14)

11 Moderbolaget Resultaträkning, Mkr Rörelsens intäkter Rörelsens kostnader Rörelseresultat Finansnetto* Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatt Periodens resultat * I finansnettot ingår resultat från säkring av eget kapital i de utländska dotterbolagen. I koncernen redovisas detta resultat direkt mot eget kapital. Balansräkning, Mkr dec 31 dec Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Avsättningar Skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter 6 6 Eventualförpliktelser I finansnettot för moderbolaget Holmen AB ingår nedskrivning av aktier om Mkr som följd av nedskrivning av goodwill och materiella anläggningstillgångar som gjorts i koncernbolag under fjärde kvartalet Moderbolaget har under 2007 omvandlat interna kortfristiga lån till koncernbolag till eget kapital, vilket föranlett en ökning av anläggningstillgångar med Mkr och motsvarande minskning av omsättningstillgångar. Moderbolagets investeringar i anläggningstillgångar (exklusive aktier) uppgick för 2007 till 36 (28) Mkr. 11(14)

12 Koncernen suppgifter, Mkr K4 K3 K2 K1 K4 K3 K2 K1 Resultaträkning Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Andel i intresseföretags resultat Jämförelsestörande poster * Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Periodens resultat Resultat per aktie, kr 4,0 5,2 3,9 4,7 17,8 4,4 4,5 3,6 4,8 17,2 Nettoomsättning Holmen Paper Iggesund Paperboard Holmen Timber Holmen Skog Holmen Energi Internleveranser Koncernen Rörelseresultat Holmen Paper Iggesund Paperboard Holmen Timber Holmen Skog Holmen Energi Koncerngemensamt och övrigt Jämförelsestörande poster * Koncernen Rörelsemarginal, % ** Holmen Paper 3,6 9,4 4,7 6,3 5,9 3,7 9,6 7,1 9,2 7,3 Iggesund Paperboard 8,1 9,3 13,7 15,6 11,7 15,9 16,2 12,1 13,1 14,3 Holmen Timber 24,0 27,5 25,8 20,8 24,4 20,8 16,0 16,0 14,2 16,9 Koncernen 9,4 13,8 11,3 13,2 11,9 12,3 13,5 10,3 13,3 12,3 Avkastning på operativt kapital, % ** Holmen Paper 3,7 8,2 3,9 5,5 5,3 3,3 8,1 6,1 7,7 6,3 Iggesund Paperboard 9,6 11,1 17,4 20,6 14,6 21,1 21,0 15,5 17,6 18,8 Holmen Timber 56,7 61,4 79,3 59,6 63,9 53,1 33,2 37,0 29,3 37,9 Holmen Skog 8,4 6,4 9,2 6,9 7,7 9,3 7,0 5,8 6,8 7,2 Holmen Energi 9,9 5,4 6,1 15,5 9,2 11,8-1,4 4,5 11,7 6,7 Koncernen 6,9 9,3 7,7 9,4 8,3 8,6 8,7 6,9 8,9 8,3 Nyckeltal Avkastning på sysselsatt kapital, % 8,4 11,2 9,2 11,1 10,0 10,4 10,6 8,3 10,8 10,0 Avkastning på eget kapital, % 8,1 10,6 8,2 9,7 9,2 9,0 9,5 7,5 10,0 9,0 Leveranser Tidnings- och journalpapper, ton Kartong, ton Trävaror, m³ * Jämförelsestörande poster avser nedskrivning av goodwill om -569 Mkr och materiella anläggningstillgångar om Mkr inom Holmen Paper, återföring av 60 Mkr avseende tidigare nedskrivning av anläggningstillgångar inom Holmen Timber och omvärdering skog om Mkr inom Holmen Skog, vilka genomförts under fjärde kvartalet ** Exkl. jämförelsestörande poster. 12(14)

13 Koncernen suppgifter, Mkr Resultaträkning Nettoomsättning Rörelsens kostnader Avskrivningar enligt plan Andel i intresseföretags resultat Jämförelsestörande poster * Rörelseresultat Finansnetto Resultat före skatt Skatt Årets resultat Rörelseresultat per affärsområde Holmen Paper Iggesund Paperboard Holmen Timber Holmen Skog Holmen Energi Koncerncentralt Jämförelsestörande poster * Koncernen Balansräkning Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Finansiella fordringar Summa tillgångar Eget kapital Uppskjuten skatteskuld Finansiella skulder Rörelseskulder Summa eget kapital och skulder Kassaflöde Löpande verksamheten Investeringsverksamheten Kassaflöde efter investeringar Nyckeltal Avkastning sysselsatt kapital, % Avkastning eget kapital, % Skuldsättningsgrad, ggr 0,35 0,36 0,41 0,31 0,22 0,25 0,22 Resultat per aktie, kr 17,8 17,2 14,8 15,1 17,5 23,6 26,4 Ordinarie utdelning, kr 12 ** Extra utdelning, kr * Jämförelsestörande poster avser nedskrivning av goodwill om -569 Mkr och materiella anläggningstillgångar om Mkr inom Holmen Paper, återföring av 60 Mkr avseende tidigare nedskrivning av anläggningstillgångar inom Holmen Timber och omvärdering skog om Mkr inom Holmen Skog, vilka genomförts under fjärde kvartalet ** Förslag till utdelning. Redovisat enligt IFRS från För Holmens del är den främsta skillnaden mellan IFRS och tidigare redovisningsprinciper att skogstillgångar värderas och redovisas till verkligt värde, att goodwill inte skrivs av planmässigt samt att marknadsvärdet på finansiella tillgångar och skulder som säkringsredovisas tas upp i balansräkningen. 13(14)

14 Holmen i korthet Holmen är en skogsindustrikoncern med produktionskapaciteten 2,7 miljoner ton papper och kartong per år. Europa är den klart dominerande marknaden med cirka 90 % av omsättningen. Affärsområdet Holmen Paper producerar papper för tryck av dagstidningar, tidskrifter, kataloger och reklam vid tre svenska och ett spanskt bruk. Iggesund Paperboard tillverkar vid ett svenskt och ett engelskt bruk kartong för förpackningar och grafiska ändamål. Holmen Timber producerar trävaror vid ett svenskt sågverk. Holmen Skog förvaltar koncernens skogar på en miljon hektar och den årliga avverkningen i egen skog är cirka 2,5 miljoner m 3. Holmen förbrukar årligen cirka 4,9 miljoner m 3 virke. Holmen Energi producerar ett normalår cirka GWh el vid hel- och delägda vattenkraftverk i Sverige. Därutöver produceras cirka 500 GWh mottryckskraft vid bruken. Holmen förbrukar årligen totalt cirka GWh el. Press- och analytikerkonferens samt telefonkonferens Med anledning av offentliggörandet av bokslutssrapporten för 2007 hålls press- och analytikerkonferens onsdagen den 6 februari kl Plats: Strindbergssalen, Berns kongresscenter, Berzelii Park, Stockholm. Konferensen kan följas direkt på Det går också att delta per telefon med uppringning senast kl på +46 (0) (Sverige) eller +44 (0) (övriga Europa) Telefonkonferens på engelska hålls kl Den kan nås via webbplatsen och/eller telefon +44 (0) (Europa) eller (US) med uppringning senast Årsredovisning 2007 Årsredovisning för 2007 sänds per post i vecka 11, 2008 till aktieägare som meddelat att de önskar erhålla den. Beställning av finansiell information kan även ske på hemsidan under Publikationer och för aktieägare under Aktieägarservice. Årsredovisningen kommer även att finnas tillgänglig på huvudkontoret. Årstämma 2008 Årsstämma 2008 hålls onsdagen den 2 april kl i Vinterträdgården, Grand Hôtel, Stallgatan, Stockholm. Aktieägare som vill få ett ärende behandlat vid årsstämman ska inkomma med en skriftlig begäran till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen till stämman. Begäran ska vara ställd till styrelsen och skickas till Holmen AB, Koncernstab Juridik, Box 5407, Stockholm. Begäran ska ha inkommit senast den 13 februari 2008 för att med säkerhet kunna tas upp i kallelsen till stämman. Ekonomisk rapportering och årsstämma 2008: Vecka 11 Årsredovisning för april Årsstämma maj Delårsrapport, januari mars (datumet har ändrats från 7 maj) 13 augusti Delårsrapport, januari juni 12 november Delårsrapport, januari september I egenskap av utgivare offentliggör Holmen AB enligt 17 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden informationen i denna bokslutsrapport för Informationen lämnades till medierna för offentliggörande onsdagen den 6 februari 2008 kl (14)

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %.

Vinsten per aktie uppgick till 17,2 (14,8) kr. Avkastningen på eget kapital var 9,0 (8,0) %. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2006 Mnkr Nettoomsättning 4 830 4 521 4 235 18 592 16 319 Rörelseresultat 590 610 570 2 303 1 967 Resultat efter skatt 369 382 397 1 459 1 256 Vinst per aktie, kr 4,4 4,5 4,7 17,2 14,8

Läs mer

Kvartal Januari-juni Mkr

Kvartal Januari-juni Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2002 Kvartal Januari-juni Mkr 2-02 1-02 2002 2001 Nettoomsättning 4 027 3 938 7 965 8 213 Rörelseresultat 616 743 1 359 1 366 Resultat efter finansiella poster 572 705 1 277

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 7 787 (januari-juni 2003: 8 011) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2004 Mkr 2-04 1-04 2-03 2004 2003 2003 Nettoomsättning 3 884 3 903 4 010 7 787 8 011 15 816 Rörelseresultat 456 534 609 990 1 244 2 338 Resultat efter finansiella poster 403

Läs mer

Bokslutsrapport för 2008

Bokslutsrapport för 2008 Mkr Nettoomsättning 5 043 4 591 5 073 19 334 19 159 Rörelseresultat* 284 64 1 039 1 051 2 843 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster 284 362 482 1 412 2 286 Resultat efter skatt 271-24 341 642

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER Januari-september Mkr DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2002 Kvartal Januari-september Mkr 3-02 2-02 2002 2001 Nettoomsättning 3 996 4 027 11 961 12 312 Rörelseresultat 716 616 2 075 2 275 Resultat efter finansiella poster 676

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2008

Delårsrapport januari-september 2008 Kvartal Mkr Nettoomsättning 4 591 4 826 4 637 14 291 14 086 19 159 Rörelseresultat 64 257 642 767 1 804 2 843 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster* 362 320 642 1 128 1 804 2 286 Resultat efter

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2011 2010 Nettoomsättning 2 18 656 17 581 Övriga rörelseintäkter 3 661 862 Förändring varulager 176 0 Råvaror och förnödenheter -10 280-9 800 Personalkostnader

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2003 Mkr Nettoomsättning 3 865 4 010 11 876 11 961 16 081 Rörelseresultat 587 609 1 831 2 075 2 713 Resultat efter finansiella poster 532 551 1 664 1 953 2 564 Resultat

Läs mer

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr.

Delårsrapport. Januari-september 2009. Resultatet efter skatt för januari-september 2009 uppgick till 781 (januari-september 2008: 371) Mkr. Delårsrapport 2009 Mkr Nettoomsättning 4 387 4 496 4 591 13 412 14 291 19 334 Rörelseresultat* 442 372 64 1 229 767 1 051 Resultat efter skatt 280 256-24 781 371 642 Resultat per aktie, kr 3,3 3,0-0,3

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2009 uppgick till (januari-juni 2008: 9 700) Mkr. Resultatet efter skatt blev 501 (395) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni 2009 uppgick till (januari-juni 2008: 9 700) Mkr. Resultatet efter skatt blev 501 (395) Mkr. Mkr Nettoomsättning 4 496 4 529 4 826 9 025 9 700 19 334 Rörelseresultat* 372 415 257 787 704 1 051 Resultat efter skatt 256 245 124 501 395 642 Resultat per aktie, kr 3,0 2,9 1,5 6,0 4,7 7,6 Avkastning

Läs mer

Finansiella rapporter

Finansiella rapporter Finansiella rapporter Resultaträkning KONCERNEN, MKR NOT 2012 2011 Nettoomsättning 2 17 852 18 656 Övriga rörelseintäkter 3 621 661 Förändring varulager -34 176 Råvaror och förnödenheter -9 802-10 280

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-juni 2011 uppgick till 672 (januari-juni 2010: 312) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-juni 2011 uppgick till 672 (januari-juni 2010: 312) Mkr. 2-11 1-11 2-1 211 21 21 Nettoomsättning 4 787 4 721 4 227 9 58 8 628 17 581 Resultat före avskrivningar* 88 864 586 1 672 1 214 2 583 Rörelseresultat* 492 558 268 1 5 588 1 332 Resultat efter skatt 32

Läs mer

Delårsrapport januari-mars 2012

Delårsrapport januari-mars 2012 Delårsrapport januari-mars 212 1-12 4-11 1-11 211 Nettoomsättning 4 778 4 63 4 721 18 656 Resultat före avskrivningar och värdeförändring 789 729 864 3 24 Rörelseresultat* 56 41 558 1 98 Resultat efter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 317 (motsvarande period 1999: 1 778) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 2 508 (andra kvartalet:

Läs mer

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr.

* Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 823 (första kvartalet 1999: 615) Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet 1999 var 631 Mkr. * Periodens resultat

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-juni 2010 uppgick till 312 (januari-juni 2009: 501) Mkr. Kvartal Januari-juni Helår 2-1 1-1 2-9 21 29 29 Nettoomsättning 4 227 4 4 4 496 8 628 9 25 18 71 Rörelseresultat 268 32 372 588 787 1 62 Resultat efter skatt 133 178 256 312 51 1 6 Resultat per aktie,

Läs mer

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong.

Priserna var stabila för såväl tidnings- och journalpapper som för kartong. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2001 SAMMANFATTNING * Rörelseresultatet uppgick till 1 366 Mkr (motsvarande period 2000: 1 186 Mkr exkl. jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter). Rörelseresultatet

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001

DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 DELÅRSRAPPORT JANUARI SEPTEMBER 2001 SAMMANFATTNING KONCERNEN Resultatet efter finansiella poster uppgick till 2 166 (motsvarande period 2000: 1 770*) Mkr. Resultatet för tredje kvartalet var 857 Mkr jämfört

Läs mer

Resultatet efter skatt blev (2 186) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 13,7 (16,0) procent.

Resultatet efter skatt blev (2 186) Mkr. Avkastningen på eget kapital var 13,7 (16,0) procent. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2002 Mkr Nettoomsättning 4 120 3 996 16 081 16 655 Rörelseresultat 638 716 2 713 2 446 Resultat efter finansiella poster 611 676 2 564 2 294 Resultat efter skatt 436 510 1 959 2 186

Läs mer

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2001 SAMMANFATTNING Resultatet efter finansiella poster (exklusive jämförelsestörande poster och överlåtna verksamheter) uppgick till 2 914 (2000: 2 194) Mkr. Motsvarande resultat för

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-september 2010 uppgick till 528 (januari-september 2009: 781) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-september 2010 uppgick till 528 (januari-september 2009: 781) Mkr. Kvartal Januari-september Helår 3-1 2-1 3-9 21 29 29 Nettoomsättning 4 25 4 227 4 387 12 833 13 412 18 71 Rörelseresultat 383 268 442 971 1 229 1 62 Resultat efter skatt 216 133 28 528 781 1 6 Resultat

Läs mer

Resultatet efter skatt för januari-september 2011 uppgick till (januari-september 2010: 528) Mkr.

Resultatet efter skatt för januari-september 2011 uppgick till (januari-september 2010: 528) Mkr. 3-11 2-11 3-1 211 21 21 Nettoomsättning 4 518 4 787 4 25 14 26 12 833 17 581 Resultat före avskrivningar* 838 88 697 2 511 1 91 2 583 Rörelseresultat* 519 492 383 1 57 971 1 332 Resultat efter skatt 343

Läs mer

Resultat per aktie blev 8,4 (12,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,2 (6,4) procent.

Resultat per aktie blev 8,4 (12,0) kr. Avkastningen på eget kapital var 4,2 (6,4) procent. 4-1 3-1 4-9 21 29 Nettoomsättning 4 747 4 25 4 659 17 581 18 71 Rörelseresultat 625 383 392 1 596 1 62 Rörelseresultat exkl jämförelsestörande poster * 361 383 392 1 332 1 62 Resultat efter skatt 176 216

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till 8 002 (januari-juni 2004: 7 787) mnkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI-JUNI 2005 Mnkr 2-05 1-05 2-04 2005 Nettoomsättning 4 201 3 801 3 884 8 002 7 787 15 653 Rörelseresultat 449 364 460 813 1 032 1 952 Resultat efter finansiella poster 387 307 407 694

Läs mer

Koncernens nettoomsättning uppgick till (2004: ) mnkr.

Koncernens nettoomsättning uppgick till (2004: ) mnkr. BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2005 Mnkr 4-05 3-05 4-04 2005 2004 Nettoomsättning 4 235 4 082 4 042 16 319 15 653 Rörelseresultat 570 590 352 1 973 1 952 Resultat efter skatt 397 371 249 1 256 1 275 Vinst per aktie

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005

DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005 DELÅRSRAPPORT JANUARI-SEPTEMBER 2005 Mnkr 3-05 2-05 3-04 2005 Nettoomsättning 4 082 4 201 3 824 12 084 11 611 15 653 Rörelseresultat 590 449 568 1 403 1 600 1 952 Resultat efter finansiella poster 530

Läs mer

Delårsrapport januari-september 2012

Delårsrapport januari-september 2012 Delårsrapport januari-september 212 3-12 2-12 3-11 212 211 211 Nettoomsättning 4 23 4 569 4 518 13 577 14 26 18 656 Resultat före avskrivningar och värdeförändring 615 694 838 2 97 2 511 3 24 Rörelseresultat*

Läs mer

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2003

PRESSMEDDELANDE BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2003 BOKSLUTSRAPPORT FÖR 2003 Mkr 4-03 3-03 2003 2002 Nettoomsättning 3 940 3 865 15 816 16 081 Rörelseresultat 507 587 2 338 2 713 Resultat efter finansiella poster 462 532 2 126 2 564 Resultat efter skatt

Läs mer

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till (januari-juni 2002: 7 965) Mkr.

Koncernens nettoomsättning för januari-juni uppgick till (januari-juni 2002: 7 965) Mkr. DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 2003 Mkr Nettoomsättning 4 010 4 001 8 011 7 965 16 081 Rörelseresultat 609 635 1 244 1 359 2 713 Resultat efter finansiella poster 551 581 1 132 1 277 2 564 Resultat efter skatt

Läs mer

Holmens delårsrapport januari-mars 2017

Holmens delårsrapport januari-mars 2017 Holmens delårsrapport januari-mars 217 1-17 4-16 1-16 216 Nettoomsättning 4 131 3 937 3 828 13 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 627 79 8 2 162 Rörelseresultat 627 79 348 1 93 Resultat efter

Läs mer

Holmens delårsrapport januari-september 2015

Holmens delårsrapport januari-september 2015 Holmens delårsrapport januari-september 215 3-15 2-15 3-14 215 214 214 Nettoomsättning 4 32 4 139 3 956 12 325 11 983 15 994 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 493 435 522 1 324 1 262 1 734

Läs mer

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008

Presentation. Delårsrapport Januari-september Magnus Hall VD och koncernchef. 12 november, 2008 Presentation Delårsrapport Januari-september 28 Magnus Hall VD och koncernchef 12 november, 28 1 The Group Holmen Paper Newsprint & magazine paper sales Share of profit capital Iggesund Paperboard Paperboard

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2013

Delårsrapport januari-juni 2013 Delårsrapport januari-juni 213 2-13 1-13 2-12 213 212 212 Nettoomsättning 4 197 4 158 4 569 8 354 9 347 17 852 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster* 37 238 488 545 1 48 1 713 Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutsrapport för 2009

Bokslutsrapport för 2009 Mkr Nettoomsättning 4 659 4 387 5 043 18 071 19 334 Rörelseresultat* 392 442 284 1 620 1 051 Resultat efter skatt 225 280 271 1 006 642 Resultat per aktie, kr 2,7 3,3 3,2 12,0 7,6 Avkastning på eget kapital,

Läs mer

* Styrelsen föreslår en utdelning om 69 (11) kronor per aktie, varav 9 kronor utgör ordinarie utdelning och 60 kronor utgör extrautdelning.

* Styrelsen föreslår en utdelning om 69 (11) kronor per aktie, varav 9 kronor utgör ordinarie utdelning och 60 kronor utgör extrautdelning. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR 2000 Sammanfattning * Resultatet efter finansiella poster uppgick till 4 741 (1999: 2 409) Mkr. I resultatet ingår jämförelsestörande poster om 2 023 Mkr. Resultatet för fjärde kvartalet

Läs mer

Holmens bokslutsrapport för 2015

Holmens bokslutsrapport för 2015 Holmens bokslutsrapport för 215 4-15 3-15 4-14 215 214 Nettoomsättning 3 689 4 32 4 11 16 14 15 994 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 376 493 472 1 7 1 734 Rörelseresultat -555 493 22 769

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 1999 Sammanfattning

Läs mer

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

Definition av nyckeltal framgår av årsredovisningen för 2016 FTA TREDJE KVARTALET 2017 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport juli september 2017 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2017 2016 2017 2016 2016 Nettoomsättning 256,9 245,4 851,0 847,4 1 109,2 Rörelseresultat före av- och nedskrivningar (EBITDA)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014

DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 DELÅRSRAPPORT FÖRSTA KVARTALET 2014 Första kvartalet Nettoomsättningen uppgick till 88,6 (85,4) Mkr Rörelseresultatet uppgick till 31,6 (28,2) Mkr, vilket motsvarade en marginal på 36 (33) % Resultatet

Läs mer

Bokslutskommuniké för koncernen

Bokslutskommuniké för koncernen Bokslutskommuniké för koncernen januari december 2014 Dubblerat resultat och höjd utdelning oktober-december januari-december Nettoomsättning 103,6 Mkr (100,0) Nettoomsättning 381,8 Mkr (369,9) Resultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014/15

Bokslutskommuniké 2014/15 Bokslutskommuniké 1 april 2014 31 mars 2015 (12 månader) Nettoomsättningen för ökade med 12 procent till 2 846 MSEK (2 546). Den organiska tillväxten mätt i lokal valuta uppgick till 5 procent för jämförbara

Läs mer

Holmens delårsrapport januari-september 2016

Holmens delårsrapport januari-september 2016 Holmens delårsrapport januari-september 216 3-16 2-16 3-15 216 215 215 Nettoomsättning 3 81 3 937 4 32 11 575 12 325 16 14 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 52 483 493 1 583 1 324 1 7 Rörelseresultat

Läs mer

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta

* Resultat per aktie före och efter utspädning FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 JANUARI-SEPTEMBER För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2016 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår FÖRSTA TREDJE KVARTALET 2016 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 245,4 261,8 847,4 842,8 1 112,6 Rörelseresultat 18,9

Läs mer

Holmens delårsrapport januari-juni 2017

Holmens delårsrapport januari-juni 2017 Holmens delårsrapport januari-juni 217 2-17 1-17 2-16 217 216 216 Nettoomsättning 4 148 4 131 3 937 8 278 7 765 15 513 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 525 627 483 1 152 1 63 2 162 Rörelseresultat

Läs mer

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG

januari juni 2015 ANDRA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd JANUARI-JUNI 2015 HÄNDELSER EFTER KVARTALETS UTGÅNG Q 2 Delårsrapport januari juni 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 288,4 262,1 581,0 487,8 969,0 Rörelseresultat

Läs mer

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 MoDo Tel 08-666 21 00 (direkt 08-666 21 15) Koncernstab Information Fax 08-666 21 30 Box 5407 http://www.modogroup.com 114 84 STOCKHOLM e-post: info@modogroup.com DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Holmens bokslutsrapport för 2016

Holmens bokslutsrapport för 2016 Holmens bokslutsrapport för 216 4-16 3-16 4-15 216 215 Nettoomsättning 3 937 3 81 3 689 15 513 16 14 Rörelseresultat exkl. jämförelsestörande poster 579 52 376 2 162 1 7 Rörelseresultat 579 52-555 1 93

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Q 4 Bokslutskommuniké

Q 4 Bokslutskommuniké Q 4 Bokslutskommuniké januari december 2015 Belopp i Mkr kvartal 4 jan-dec FJÄRDE KVARTALET 2015 JANUARI-DECEMBER 2015 2015 2014 2015 2014 Nettoomsättning 269,7 243,0 1 112,6 969,0 Rörelseresultat 7,8

Läs mer

Malmbergs Elektriska AB (publ)

Malmbergs Elektriska AB (publ) Malmbergs Elektriska AB (publ) DELÅRSRAPPORT JANUARI - JUNI 2005 Q2 Delårsrapport i sammandrag Nettoomsättningen ökade med 13 procent till 216 485 (191 954) kkr Resultatet efter finansiella poster ökade

Läs mer

Delårsrapport Q2 januari juni 2014

Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Delårsrapport Q2 januari juni 2014 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 96,3 Mkr (92,9) Nettoomsättning 195,9 Mkr (194,9) Resultat före skatt 12,1 Mkr (-1,1*) Resultat före skatt 25,4 Mkr

Läs mer

Rullande tolv månader.

Rullande tolv månader. Koncernens nyckeltal 2017 2016 2016 Kv 1 Kv 1 Helår Omsättning, Mkr 86,6 81,4 283,9 Rörelseresultat, Mkr 12,7 11,1-30,9 Rörelsemarginal, % 14,7 13,7 neg Resultat efter finansiella poster, Mkr 12,2 10,9-31,8

Läs mer

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta

januari mars 2015 FÖRSTA KVARTALET 2015 Mätsticka Trekvartbredd För ytterligare information, kontakta Q 1 Kvartalsrapport januari mars 2015 Ostnor AB (publ.) Ostnor AB, org nr 556051-0207 kvartal 1 helår 2015 2014 2014 Nettoomsättning 292,6 225,6 969,0 Rörelseresultat 31,5 18,0 48,3 Rörelsemarginal, %

Läs mer

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta

TREDJE KVARTALET 2015 JANUARI-SEPTEMBER 2015 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET. För ytterligare information, kontakta Q 3 Delårsrapport januari september 2015 Belopp i Mkr kvartal 3 jan-sep helår 2015 2014 2015 2014 2014 Nettoomsättning 261,8 238,2 842,8 726,0 969,0 Rörelseresultat 18,8 16,3 77,9 47,7 48,3 Rörelsemarginal,

Läs mer

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0).

Koncernen. Nettoomsättning och resultat. Marknadsutsikter Investeringar. Avskrivningar Avskrivningarna 2011 uppgick till 19,8 Mkr (20,0). Q4 Bokslutskommuniké januari december 2011 Koncernen januari december oktober december Nettoomsättning 436,7 Mkr (435,4) Nettoomsättning 112,2 Mkr (114,1) Resultat före skatt 68,1 Mkr (62,0) Resultat före

Läs mer

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0).

Koncernen. Avskrivningar Avskrivningarna för första halvåret 2011 uppgick till 9,8 Mkr (10,0). Q2 Delårsrapport januari juni 2011 Koncernen Januari - Juni April - Juni Nettoomsättning 236,4 Mkr (232,8) Nettoomsättning 113,4 Mkr (117,7) Resultat före skatt 41,2 Mkr (38,7) Resultat före skatt 20,2

Läs mer

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002

Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 1 Delårsrapport från Gandalf AB (Publ) för januari juni 2002 Periodens resultat - 1,4 MSEK (- 14,7) Fortsatt positivt kassaflöde 8,7 MSEK (- 0,8) Affärsidé Gandalf är verksam som en nordisk leverantör

Läs mer

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006

All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. 2007-02-21 All Cards Service Center - ACSC - AB (publ) Bokslutskommuniké 2006 Rörelsens intäkter uppgick till 245,3 (264,9) Mkr, en minskning

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2010-01-01 2010-12-31 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20100101 20101231 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 1 351,6 (1 132,5) MSEK, en ökning med 19%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 251,4 (171,7)

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) -01-01 -09-30 Koncernens nettoomsättning uppgick till 577,8 (506,1) Mkr, en ökning med 14%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 78,4 (63,7) Mkr, en ökning

Läs mer

Delårsrapport januari - september 2007

Delårsrapport januari - september 2007 Delårsrapport januari - september 2007 Koncernen * - Omsättningen ökade till 389,1 Mkr (364,3) - Resultatet före skatt 80,5 Mkr (83,2) - Resultatet efter skatt 59,2 Mkr (60,2) - Vinst per aktie 2,79 kr

Läs mer

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.

3;8<,,:99=,5 1 JANUARI - 30 JUNI 2007 ! #$%$&' ( )#*&%$)+#', >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$' >&0*%#$'? >, -. :%' 3;84 "#$%"$&' ( )#*&%$)+#' >, 0-%&&' ( $&+%&+&' >, #-%00'? ( )+#%$&+'? >9 ( *+*%)$"' >&0*%#"$'? >, -.0%-#)' ( +#0%)-*#'! "#$%"$&' ( )#*&%$)+#', &-%*#' ( $+"%&*.'

Läs mer

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548

Enligt tidigare redovisningsprinciper. Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187. Personalkostnader -4 548-4 548 resultaträkning Enligt Nettoomsättning 10 511 10 511 Kostnader för material och underentreprenörer -4 187-4 187 Personalkostnader -4 548-4 548 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -33-33 Avskrivningar

Läs mer

1 april 31 december 2011 (9 månader)

1 april 31 december 2011 (9 månader) 1 april 31 december 2011 (9 månader) Nettoomsättningen för årets första nio månader ökade med 13 procent till 1 663 (1 478). Rörelseresultatet ökade med 29 procent till 132 (102). Rörelsemarginalen uppgick

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006

DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 DELÅRSRAPPORT FÖR A-COM AB, 1 MAJ, 2006 31 JULI, 2006 Omsättningen ökade med 56 procent och byråintäkten med 19 procent för jämförbara enheter Rörelseresultat om 3,2 Mkr, en ökning med 3,5 Mkr för jämförbara

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ)

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) BOKSLUTSKOMMUNIKÉ FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 2012-01-01 2012-12-31 Fjärde kvartalet 2012-10-01 2012-12-31 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 407,0 (380,0) MSEK, en ökning med 7%. Koncernens rörelseresultat

Läs mer

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta

januari juni 2016 FÖRSTA ANDRA KVARTALET 2016 JANUARI-JUNI 2016 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET För ytterligare information, kontakta Q 2 Delårsrapport januari juni 2016 Belopp i Mkr kvartal 2 jan-jun helår 2016 2015 2016 2015 2015 Nettoomsättning 303,4 288,4 602,0 581,0 1 112,6 Rörelseresultat 23,6 27,7 61,7 59,2 85,7 Rörelsemarginal,

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2015 AGES INDUSTRI AB (publ) Delårsrapport 1 januari s Delårsperioden Nettoomsättningen var 213 MSEK (179) Resultat före skatt uppgick till 23 MSEK (18) Resultat efter skatt uppgick till 18 MSEK (14) Resultat

Läs mer

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008.

SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars 2008. SOS Alarm koncernen i sammandrag - Delårsrapport avseende 1 januari 31 mars. Alla belopp i KSEK om annat ej anges. Belopp inom parentes anger värdet för motsvarande period föregående år. apr mar Nettoomsättning

Läs mer

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD

Kommentarer från VD. Per Holmberg, VD Orderingång 69,3 MSEK (42,4) Omsättning 63,7 MSEK (43,7) Bruttomarginal 41,1 procent (45,7) Rörelseresultat 6,0 MSEK (2,4) Resultat efter skatt 5,2 MSEK (2,0) Kommentarer från VD JLT gick in i med en stark

Läs mer

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat

Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat Koncernens rapport över resultat och övrigt totalresultat 1 januari-31 december Belopp i KSEK Not 2014 2013 Nettoomsättning 2, 3 69 366 36 105 Kostnad för sålda varor -22 464-16 479 Bruttoresultat 46 902

Läs mer

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK

FÖRSÄLJNING PER MARKNAD MSEK DELÅRSRAPPORT FÖR FENIX OUTDOOR AB (publ) 20130101 20130331 Koncernens rörelseintäkter uppgick till 439,3 (402,9) MSEK, en ökning med 9%. Koncernens rörelseresultat uppgick till 64,1 (52,9) MSEK, en ökning

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2004 KLIPPAN är en ledande producent av specialpapper för den grafiska industrin med en total kapacitet om 200 000 ton per år. Produktionen sker vid de tre bruken i Klippan, Lessebo och Mölndal. Klippan den

Läs mer

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01

KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 KONCERNENS RESULTATRÄKNING 2006-10-01 2005-10-01 2006-01-01 2005-01-01 Belopp i kkr 2006-12-31 2005-12-31 2006-12-31 2005-12-31 Rörelsens intäkter m.m. Intäkter 88 742 114 393 391 500 294 504 88 742 114

Läs mer

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0)

Handel 50%(51) Egna produkter 26%(26) Nischproduktion 15%(13) Systemintegration 6%(7) Serviceintäkter 3%(3) Övrig försäljning 1%(0) Omsättning per land 6 mån 2011/12 (6 mån ) Omsättning per affärstyp 6 mån 2011/12 (6 mån ) Sverige 48%(47) Danmark 33%(33) Norge 8%(7) Finland 6%(7) Tyskland 4%(5) Övriga 1%(1) Handel 50%(51) Egna produkter

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2007

Delårsrapport januari - mars 2007 Delårsrapport januari - mars 2007 Substansvärdet efter uppskjuten skatt uppgick den 31 mars 2007 till 35,6 mdr kronor (575 kronor per aktie) jämfört med 33,1 mdr kronor (535 kronor per aktie) den 31 december

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2016

Delårsrapport Januari mars 2016 Delårsrapport Januari mars 2016 Period 1 januari - 31 mars 2016 Nettoomsättningen uppgår till 72 353 (68 650) kkr motsvarande en tillväxt om 5,4 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 2 339

Läs mer

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015

Inission AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2015 Inission AB: org.nr 556747-189 Stålvägen 4, 684 92 Munkfors www.inission.com För mer information kontakta Fredrik Berghel, Koncernchef +46 732 2 22 1 fredrik.berghel@inission.com Inission AB (publ) Delårsrapport

Läs mer

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden.

Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Delårsrapport januari - september 2008 Omsättningen uppgick till 62,3 MSEK (59,0) för kvartalet och 234,0 MSEK (167,0) för rapportperioden. Rörelseresultatet uppgick till 0,9 MSEK (1,8) för kvartalet och

Läs mer

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143

* Resultat före räntor, skatt, samt materiella och immateriella avskrivningar Gustavslundsvägen 143 Delårsrapport, Fortsatt fokus på att öka antalet kunduppdrag Under tredje kvartalet 2014 visade Vendator ett negativt resultat. Rörelsemarginalen för koncernen uppgick till -3,2 procent och rörelseresultatet

Läs mer

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal

Hyresintäkterna minskade med 5 % till (1 539) mkr främst beroende på genomförda fastighetsförsäljningar under kvartal Vasakronan Fastigheter AB Delårsrapport Januari juni 2009 Vasakronan Fastigheter AB är ett helägt dotterbolag till Vasakronan AB (tidigare AP Fastigheter). Denna delårsrapport ska inte förväxlas med Vasakronans

Läs mer

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003

All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni 2003 ACSC-koncernen är ett fullserviceföretag i plastkortsbranschen. -08-21 All Cards Service Center ACSC AB (publ) Delårsrapport januari-juni Nettoomsättningen uppgick till 92,0 (139,4) Mkr. Rörelseresultat

Läs mer

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL

Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Bokslutskommuniké 2013 Apotek Produktion & Laboratorier AB, APL Väsentliga händelser under 2013 APL har under 2013 haft en positiv försäljningsutveckling inom både Affärsområde Vård & Apotek och inom Affärsområde

Läs mer

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E

Magasin 3, Frihamnsgatan 22, Stockholm, T , F E AD CITY MEDIA 28 000 21 000 14 000 7 000 0 Q3-14 Q4-14 Q1-15 Q2-15 Q3-15 Q4-15 Q1-16 Q2-16 Oms EBITDA 5000 3750 2500 1250 0-1250 2 4 SAMSUNG 508kvm SERGELS TORG, STOCKHOLM 6 8 TSEK 2016 apr-jun 2015

Läs mer

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2)

Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr (41,2) Q2 Delårsrapport januari juni 2012 Koncernen april-juni januari-juni Nettoomsättning 104,7 Mkr (113,4) Nettoomsättning 211,3 Mkr (236,4) Resultat före skatt 10,4 Mkr (20,2) Resultat före skatt 19,2 Mkr

Läs mer

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen

Bokslutskommuniké. 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Bokslutskommuniké 2009 01 01 2009 12 31 12 månader i korthet avseende Garpcokoncernen Nettoomsättningen har minskat med 12 % i förhållande till föregående år och uppgick till 145 469 tkr (164 402 tkr).

Läs mer

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11

Avstämning segment och koncern. 12 mån 2009/10 Q /11 Q /10 Q / mån 2009/10 Q /11 MSEK. Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per land 3 mån 2010/11 Omsättning per affärstyp 3 mån 2010/11 Sverige 49% Danmark 31% Finland 8% Norge 6% Tyskland 5% Övriga 1% Handel 51% Egna produkter 25% Nischproduktion 13% Systemintegration

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-juni 2016

Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Göteborg 2016-08-26 Delårsrapport perioden januari-juni 2016 Kvartal 2 (april juni) 2016 Omsättningen uppgick till 12,3 (10,3) Mkr, en ökning med 2,0 Mkr eller 19,1 procent Rörelseresultatet (EBIT) ökade

Läs mer

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda

Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Effekter av ändringar i IAS 19 Ersättningar till anställda Nobia har till och med den 31 december tillämpat den sk korridormetoden redovisning av koncernens pensionsskuld. Den uppdaterade standarden IAS

Läs mer

Delårsrapport perioden januari-september 2016

Delårsrapport perioden januari-september 2016 Göteborg 2016-10-18 Delårsrapport perioden januari-september 2016 Kvartal 3 (juli september) 2016 Omsättningen uppgick till 10,1 (8,5) Mkr, en ökning med 1,6 Mkr eller 19 procent Rörelseresultatet (EBIT)

Läs mer

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr )

Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr ) Nilörngruppen AB (Publ) (Org.nr. 556322-3782) RAPPORT FÖR FÖRSTA KVARTALET 28 Orderingången ökade till 78,6 MSEK (74,4) Omsättningen ökade till 65,4 MSEK (65,2) Bruttomarginalen förbättrades till 47,5

Läs mer

Delårsrapport Januari mars 2015

Delårsrapport Januari mars 2015 Delårsrapport Januari mars 2015 Period 1 januari - 31 mars 2015 Nettoomsättningen uppgår till 68 650 (62 493) kkr motsvarande en tillväxt om 10 %. Rörelseresultatet före avskrivningar uppgår till 4 365

Läs mer

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010

Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Eckerökoncernen Bokslutskommuniké för 2010 Omsättning 228,9 miljoner euro (214,1 milj. euro föregående år) Rörelseresultat 24,3 miljoner euro (18,8 milj. euro) Affärsverksamhetens kassaflöde 35,1 miljoner

Läs mer

DELÅRSRAPPORT

DELÅRSRAPPORT DELÅRSRAPPORT 2010-01-01-2010-06-30 Styrelsen och verkställande direktören för AU Holding AB (publ) avger härmed följande delårsrapport för perioden 2010-01-01-2010-06-30. Innehåll Sida Allmänna kommentarer

Läs mer

Koncernens resultaträkning

Koncernens resultaträkning Koncernens resultaträkning Januari december, MSEK Not 2009 2008 2007 Nettoomsättning K3, K4 206 477 208 930 187 780 Kostnader för sålda varor och tjänster 136 278 134 661 114 059 Bruttoresultat 70 199

Läs mer

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006

Nyckeltal för Postkoncernen 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 1/8 Nyckeltal för 1-3/2007 1 3/2006 Förändring 1 12/2006 % Omsättning, milj.euro 431,5 384,9 12,1 1 550,6 Rörelsevinst, milj.euro 45,9 37,6 22,1 89,0 Rörelsemarginal,% 10,6 9,8 5,7 Vinst före skatt 48,2

Läs mer

Fjärde kvartalet 2016

Fjärde kvartalet 2016 Fjärde kvartalet 2016 Nettoomsättningen för fjärde kvartalet 2016 uppgick till 187 MSEK (219), en minskning med 15 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Rörelseresultatet för kvartalet

Läs mer

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen

SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen SVEDBERGS I DALSTORP AB, (publ) org nr 556052-4984 Delårsrapport januari - september 2003 för koncernen Nettoomsättningen uppgick till 265,9 Mkr (254,9) Resultatet efter finansiella poster uppgick till

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer