Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef"

Transkript

1 1(15) Bolagsstämmoanförande 5 april 2005, Magnus Hall, VD och koncernchef Bild nr 1 Herr ordförande, bästa aktieägare, mina damer och herrar Bild nr var ett år då marknaden för Holmens huvudprodukter tidnings- och journalpapper samt nyfiberkartong återhämtade sig volymmässigt. Den europeiska efterfrågan på tidningspapper steg med drygt 6 % samtidigt som MF-journalpapperskvaliteterna, som är speciellt viktiga för Holmen, växte med dubbelsiffriga procenttal. Orsaken till att MF-journalprodukterna växer så kraftigt är direktreklamen som vinner stora framsteg på annonsmarknaden. Drivkraften i konsumtionen förstärks av att en spenderad krona på direktreklam ger mer tryckyta och konsumerar därmed mer papper än samma krona spenderad i en dagstidning. För kartongkvaliteterna inom Holmen-Iggesunds produktområden ökade konsumtionen i Europa med 2 % mycket tack vare en bra marknadsökning i de östra länderna. Tillsammans med en kraftigt ökad export till marknader utanför Europa kan vi konstatera en god volymtillväxt för europeiska producenter. Den slutade på omkring 4 %. Inom bägge dessa produktområden har Holmen presterat volymökningar som bidragit positivt till resultatet.

2 2(15) Bild nr 3 Tyvärr motverkades den fina marknadsutvecklingen kraftigt av prissänkningar inom såväl tryckpapper som nyfiberkartong även om den senare drabbats i något mindre omfattning. Vi har upplevt ökande råvarukostnader för bland annat ved och el och därtill en successivt sjunkande US-dollar. Rörelseresultatet för Holmen-koncernen sjönk från mnkr 2003 till mnkr för Avkastningen på sysselsatt kapital uppgick till 9,8 % vilket fortsatt överstiger den genomsnittliga kapitalkostnad koncernen räknar med. Holmen ska över en konjunkturcykel ha ett resultat väl över kapitalkostnaden. Resultatet innebär en vinst per aktie efter skatt om drygt 14 kronor. Bild nr 4 Finansiellt är Holmen väl rustat. Efter den extrautdelning till aktieägarna som utbetalades under 2004 var skuldsättningsgraden 0,36 vid årsskiftet. Under året beslutade Holmens styrelse att skuldsättningsgraden skulle kunna variera i ett spann mellan 0,3 och 0,8 och vi befinner oss därmed i nedre delen av det skuggade området ni ser på bilden. Med den investering som nu genomförs i Spanien kommer skuldsättningen att öka under 2005.

3 3(15) Överblick, affärsområdena Bild nr 5 Holmen Papers resultat sjönk kraftigt som följd av ytterligare prissänkningar på tryckpapper. Rörelseresultatet blev 455 mnkr mot 747 mnkr Bra efterfrågan ledde till högt kapacitetsutnyttjande som ihop med en bra produktivitetsutveckling bidrog till att volymerna ökade med knappt 5 %. Specifika effektiviseringsprojekt har bedrivits vid bruken i Hallsta och Wargön. Strax innan årsskiftet var förhandlingen om en neddragning av bemanningen på Hallsta med 100 personer genomförd och innebär en årlig besparing om cirka 50 mnkr. Fullt genomslag väntas från 3:e kvartalet Bild nr 6 Koncentrationen mot MF-journalprodukter innebär omfattande produktutvecklings- och produktivitetsarbete. Speciellt har vi inriktat detta mot att få full effekt av investeringen i den nya pappersmaskinen PM 11 i Hallstavik som kom igång Här återstår en hel del potential som vi måste kunna utnyttja. Mycket av vår uppmärksamhet ägnas självklart åt investeringen i Spanien. Ett projektteam bestående av deltagare från hela koncernen är engagerat i arbetet som omfattar en komplett ny produktionslinje för tidningspapper med start i början av Maskinen beräknas producera strax över ton per år efter några års inkörning. Därmed kommer bruket att tillverka cirka ton papper per anställd och år vilket torde tillhöra den absoluta världstoppen produktivitetsmässigt.

4 4(15) Bild nr 7 På bilden kan ni se hur projektområdet ser ut idag och att de stora delarna i form av byggnaderna för returpappersfabrik och pappersmaskin ska täckas med fasadplåt. Efter detta följer montage av alla ingående maskindelar. Att bedriva denna storlek på projekt i den nya miljö som Spanien utgör för Holmen innebär ständig och krävande uppmärksamhet från ledning och styrelse. Bild nr 8 Den som vill kan följa projektet (och även vädret i Madrid för den delen) via Holmens hemsida

5 5(15) Bild nr 9 Iggesund Paperboards rörelseresultat blev 809 mnkr mot mnkr under Leveranserna ökade med 4 % men kunde inte kompensera för sämre produkt- och marknadsmix, ökade kostnader samt negativa valutaeffekter. Ökade kostnader för ombyggnads- /underhållsstopp vid Iggesunds Bruk påverkade också resultatet negativt. Trots resultatförsämringen behåller Iggesund en topposition i lönsamhet bland världens kartongproducenter. Efterfrågan i Europa var under året fortsatt stabil. Konkurrensen har efter hand hårdnat och ny kapacitet har tillförts marknaden. Samtidigt har den försvagade US-dollarn skapat en stor prisskillnad mellan Europa och övriga marknader. Även om volymtillväxten i både USA och Asien varit bra är intresset att placera volymer i Europa stort för både europeiska producenter och importörer. Bild nr 10 Iggesunds leveranser för 2004 ökade utanför Europa och för falskartong på hemmamarknaden England medan däremot solidkartongen minskade något till Europa. Vid bruken har vi under året slagit produktionsrekord trots att ombyggnader skett vid två av våra fyra kartongmaskiner. Fokus för investeringarna har legat på produktutveckling och resultatet av detta intensiva arbete kommer att användas på marknaden under de närmaste åren.

6 6(15) Bild nr 11 Iggesund Timbers resultat sjönk från 18 mnkr 2003 till 5 mnkr under det gångna året. Vinsten gick ner trots ett framgångsrikt rationaliseringsarbete där fastkostnadsminskningar genomförts samtidigt som produktionen ökat. Trävarumarknaden uppvisade historiskt hög konsumtion under 2004 men på grund av ökad produktion hos de flesta av producenterna rådde överutbud. Bild nr 12 Marknaden för Iggesund Timbers specialprodukter är bra med rimligt stabila priser men möjligheten att öka de här volymerna är begränsad. Fortsatt prispress råder på de mindre förädlade standardprodukterna. Priserna föll sammantaget under året men som sagt främst på standardprodukter som utgör den övervägande volymandelen i Timber. Bild nr 13 Holmen Skog presterar över tiden oftast ett jämnt resultat i takt med uttagen ur egen skog. För 2004 blev det 526 mnkr, 10 mnkr bättre än 2003.

7 7(15) Bild nr 14 Virkesmarknaden kännetecknades under 2004 av en viss oro för industrins försörjning. Virkespriserna höjdes i hela Sverige och i de baltiska länderna var ökningstakten den högsta någonsin. Holmens virkeskostnad till den egna industrin steg med mellan 4 och 8 %, beroende på sortiment och kvalitet. Bild nr 15 Oron för anskaffningen och prisutvecklingen förbyttes i helt nya problem till följd av den svåra stormen i Sydsverige i början av januari. Nästan en hel svensk årsavverkning blåste ned i Småland och omgivande landskap. I Holmens egna skogar i Södermanland och Östergötland var skadorna begränsade, och de flesta vindfällena här är redan tillvaratagna.

8 8(15) Bild nr 16 Röjningsarbetet på marker som är viktiga för Holmens försörjning antas bli klart under sommaren tack vare att betydande avverkningsresurser flyttats söderut från regionerna Iggesund, Örnsköldsvik och Lycksele. Det plötsliga och stora utbudet av virke och de höjda kostnaderna för transporter och lagring påverkar virkespriserna kraftigt nedåt i södra Sverige och marginellt nedåt i mellersta delarna av landet. Hur virkesmarknaden påverkas i år och därefter är svårt att bedöma. Stora volymer kommer att lagras på land och i vatten. Effekterna av kvalitetsproblem och ökade processkostnader för lagrad ved återstår att analysera. För 2005 kommer Holmen att redovisa enligt IFRS, International Financial Reporting Standards, där växande skog ska redovisas till verkligt värde. Det verkliga värdet ska avspegla nuvärdet av framtida nettokassaflöden från skogen. Det innebär att värdet på Holmens skogstillgångar ökar från 6,3 mdkr till cirka 8,8 mdkr före skatt. Holmen Skogs rörelseresultat 2004 skulle med detta sätt att redovisa vara 70 mnkr högre än vad som här uppgetts.

9 9(15) Bild nr 17 Holmens Krafts resultat minskade något till 178 mnkr på grund av lägre priser på egenproducerad el. Produktionen vid Holmens 23 hel- eller delägda vattenkraftverk ökade med mer än 20 % till drygt en TWh vilket motsvarar en normalårsproduktion var, som de flesta kanske kommer ihåg, ett mycket torrt år då elpriserna stundtals låg över 1 krona per kwh mot tidigare cirka 20 öre. Holmen liksom övrig elintensiv industri är beroende av pålitliga leveranser av el till konkurrenskraftigt pris. Det kan bara uppnås om ny produktion tillåts och byggs. Vi behöver en långsiktigt hållbar energipolitik som ger industrin framtidstro. Bild nr 18 Långsiktigt stigande elpriser är ett hot. Vi möter det genom att utveckla ännu energisnålare processer och genom utveckling mot produkter med mindre andel elkostnad. Denna förändring, som redan har inletts, kräver resurser och tar tid.

10 10(15) Bild nr 19 Bild nr 20 Ett sätt att minska risken för snabba förändringar i elpriset och kunna skapa en hanterbar tidshorisont gällande kommande befarade prishöjningar för den viktiga råvaran el är att försöka ha långa leveransavtal. För tre veckor sedan offentliggjorde vi att Holmen tecknat ett långsiktigt avtal om elleveranser och energieffektivisering med Vattenfall. Med start nästa år köper vi cirka 1,5 terawattimmar per år, under en tioårsperiod, till ett i förväg avtalat pris. Det motsvarar omkring hälften av vårt köpbehov av elkraft. Detta leveransavtal är mycket viktigt för oss och vi känner stor tillfredsställelse över att kunna utöka vårt långvariga och goda samarbete med Vattenfall.

11 11(15) Bild nr 21 Utvecklingen av vår personal är ett annat viktigt område. Riktlinjerna i Holmens strategi slår fast att goda medarbetare ska attraheras och utvecklas bland annat för att säkra Holmens kompetens långsiktigt. I själva affärsidén konstaterar vi att hög kompetens hos medarbetarna är en av förutsättningarna för att uppnå ett framgångsrikt resultat. I vår nya hållbarhetsredovisning Holmen och omvärlden 2004 som blev klar i dagarna och är tillgänglig här på bolagsstämman -- ta gärna ett exemplar av den redovisningen beskriver vi personalarbetet utförligt. Vi noterar bland annat att ledarskapet är en nyckelfråga för att ytterligare höja motivationen hos medarbetarna. Just i dagarna avslutar vi medarbetarundersökningen Holmen Inblick som är ett viktigt verktyg för att göra Holmen till en ännu bättre arbetsgivare. Vi genomför denna vartannat år och den utgör ett av flera underlag för att bedöma om vi är lyckosamma i vårt ledarskaps- och personalutvecklingsarbete. Bild nr 22 Under 2004 kunde vi med tillfredsställelse konstatera att sjukfrånvaron sjönk vid Holmens svenska enheter. Den sedan 1996 stigande kurvan bröts. Nivån är ändå inte tillfredsställande, och målet är att på kort sikt sänka denna med en procentenhet till 1998 års nivå. Sjukfrånvaron i våra utländska verksamheter är lägre än i de svenska. Vi gläder oss också åt att antalet kvinnliga chefer ökar. Var tionde chef i Holmen är en kvinna, vilket motsvarar mer än en fördubbling jämfört med år Cirka 14 % av de kvalificerade befattningarna innehas av kvinnliga medarbetare.

12 12(15) Bild nr 23 Rekrytering är en viktig, strategisk framtidsfråga. De årliga pensionsavgångarna i den svenska delen av Holmen kommer att vara dubbelt så stora efter år 2010 som under perioden Genom olika aktiviteter riktade till ungdomar på gymnasiet och högskolan arbetar Holmen på egen hand och branschgemensamt för att lägga en stabil grund för det framtida rekryteringsarbetet.

13 13(15) Bild nr 24 Återstoden av 2005 förväntas inte innehålla några dramatiska förändringar. Kapacitetsutnyttjandet inom tidnings- och journalpapper bedöms bli fortsatt högt som en följd av förväntat stark efterfrågan. Prishöjningarna för 2005 blev lägre än vi önskat men är trots allt bättre än för många andra skogsproduktområden. Med de kostnadsökningar vi ser och mot bakgrund av tidigare svaga resultat, är höjningarna inte tillräckliga för att vi ska kunna vara nöjda med vinstutvecklingen i Holmen Paper. För kartong är marknadsläget stabilt, men även här drabbas vi av kostnadsökningar. Efterfrågan i Europa är hygglig och leveranserna hit från europeiska producenter utvecklas bra. Leveranserna utanför Europa uppvisar fortsatt höga tillväxttal. Trots vissa mindre prishöjningar är lönsamheten i exporten fortsatt dålig på grund av den svaga utvecklingen för den amerikanska dollarn. Holmens kostnader påverkas bland annat av stigande elpriser och de effekter som det höga oljepriset har på kostnaderna för övrig energi, transporter och vissa kemikalier. Kring virkeskostnaderna råder betydande osäkerhet efter de omfattande stormskadorna i Sydsverige. Kortsiktigt sjunker vedpriserna, men på medellång sikt blir det troligen en obalans i marknaden som gör effekterna svårbedömda.

14 14(15) Bild nr 25 Holmens agenda för att påverka utvecklingen i positiv riktning innehåller ett antal huvudpunkter, förutom en allmänt ökad kostnadsmedvetenhet. För Holmen Papers del ska vi färdigställa projektet i Spanien och planera en uppstart och introduktion av nya volymer tidningspapper som ger så liten prispåverkan på marknaden som möjligt. Detta innebär ökade volymer av många andra produkter än standard tidningspapper. Bland annat ska MF-journal-området ges möjlighet till ytterligare tillväxt och den potential som finns i Hallsta-bruket kommer väl till pass. Kostnadssänkningsprogrammet där ska genomföras under kontrollerade former och säkerställa fortsatt produktivitetsutveckling. Ett ytterligare effektiviseringsprogram i Wargön är under utarbetande och ska genomföras under året. Den långsiktiga inriktningen för att upprätthålla en god lönsamhet inom Iggesund Paperboard kommer att vara en full satsning på att skapa förutsättningar för produkt- och kvalitetsutveckling samt marknadsföring och försäljning i kombination med fortsatt fokus på kostnader och effektivitet. Att försvara vår position som kvalitetsledande kartongproducent är avgörande.

15 15(15) Bild nr 26 I Iggesund Timber gäller det att fortsätta produktivitets- och kostnadssänkningsarbetet. Vi är inne i ett hårt konkurrensskede som måste hanteras. Omstruktureringstakten i branschen bedöms fortsätta. På råvarusidan måste vi fortsätta att jobba långsiktigt med försörjningsfrågorna i syfte att skapa konkurrenskraftiga kostnader även om stormens effekter på virkespriset är svårbedömda. Sammantaget ser jag goda möjligheter att koncernens konkurrenskraft även framgent ska vara stark, men det kommer att kräva fortsatta rationaliseringar och mycket arbete. Med det ber jag att få avsluta årets stämmoanförande och återlämna ordet till ordföranden.

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar!

Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! 1 Herr ordförande, ärade aktieägare, mina damer och herrar! Idag ska vi sammanfatta och lägga år 2009 till handlingarna. Ett år då Holmen firade 400 år, men också ett år som kom att präglas av den globala

Läs mer

Fördel Sverige med hjälp av Europa

Fördel Sverige med hjälp av Europa Fördel Sverige med hjälp av Europa Unionen om konjunkturen - april 2015 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Fördel Sverige - med hjälp av Europa... 2 Fortsatt återhämtning... 2 Unionens Branschbarometer

Läs mer

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9

Innehåll. VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat... 18-19 Våra kunder... 20-21 Personal...

Läs mer

Unionen om konjunkturen

Unionen om konjunkturen Unionen om konjunkturen Mars 212 Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Sysselsättningen upprätthålls trots svag efterfrågan i ekonomin Unionen om konjunkturen, mars 212 Sammanfattning

Läs mer

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc.

Ålö Intressenter AB Ålö AB Alo Danmark A/S Alo North America Inc. Ålö Sverige Alö Deutschland Vertriebs-GmbH Alo USA Inc. ÅRSREDOVISNING 2009 Ålös affärsidé är att utifrån kundernas behov utveckla, tillverka och globalt marknadsföra frontlastare med tillbehör för att maximera traktorns nyttovärde i jordbruk, industri och

Läs mer

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen

Elmarknaden i Norden 2011. Vattenfalls syn på utvecklingen Elmarknaden i Norden 2011 Vattenfalls syn på utvecklingen Introduktion Vattenfall fick under 2010 ett nytt uppdrag. Vi ska generera en marknadsmässig avkastning och vara ett av de bolag som leder utvecklingen

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid

kontakt Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid kontakt EN TIDSKRIFT T FRÅN SÖDRA NR 5 november 2013 Förbättrad intjäningsförmåga Hur påverkar strukturförändringar? Så skapar Agne viltfoder Generationsskifte skapar känslor Gallra i tid innehåll #5/13

Läs mer

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse...

Resultaträkning... 118 Balansräkning... 0 Eget kapital... 12 2 Kassaflödesanalys... 12 3 Noter... 12 4 Moderbolaget... 142 Revisionsberättelse... årsredovisnin 2004 Skandia är en internationell pionjär inom lång siktigt sparande och pensioner. Vi finns i 20 länder, överallt med samma idé. Vi vill ge våra kunder ekonomisk trygghet och handlingsfrihet.

Läs mer

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare

Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare Volvokoncernen 2006 Genom att skapa mervärde för våra kunder skapar vi mervärde för våra aktieägare En global organisation 2 Organisation 4 Volvo i samhället 6 Vision, uppdrag och värderingar 8 Marknadsöversikt

Läs mer

Årsredovisning 2006/2007

Årsredovisning 2006/2007 Årsredovisning 2006/2007 Innehåll Året som gått 1 Lagercrantz Group 2 Lagercrantz Group i korthet 3 VD har ordet 4 Vision, affärsidé, mål och strategier 6 Decentralisering och målstyrning 7 En stark företagskultur

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader

Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport. Ledande inom växande energi- och miljömarknader Årsredovisning 2007 Hållbarhetsredovisning Bolagsstyrningsrapport Ledande inom växande energi- och miljömarknader Innehåll Under fliken Alfa Laval på 2 minuter 1 Viktiga händelser 2007 2 Fjärde året i

Läs mer

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002

E skapar värme B NI Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme Årsredovisning 2002 NIBE skapar värme NIBE Industrier är ett europeiskt värmeföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element komponenter och system för elektrisk

Läs mer

Ekonomiska förutsättningar

Ekonomiska förutsättningar Ekonomiska förutsättningar Teknikindustri och tjänster inför avtalsrörelsen 2013 En rapport från Almega, Teknikföretagen och Unionen OM TEKNIKINDUSTRI OCH TJÄNSTER Teknikföretagen har 3 600 medlemsföretag

Läs mer

Fastighets AB Balder 2005

Fastighets AB Balder 2005 Fastighets AB Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fastighets AB Balder 2005 Fastigheterna

Läs mer

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin

Årsredovisning. när svensk export är viktigare än någonsin Årsredovisning utlåning SEK säkerställde att det fanns tillgång till finansiering för svenska exportföretag. sidan 16 Rådgivning 2008 har varit ett år som präglades av företagens behov av att frigöra likviditet,

Läs mer

SCA Årsredovisning 2005

SCA Årsredovisning 2005 SCA Årsredovisning 2005 Innehåll SCA i korthet 1 Produktutveckling 2 Året 2005 i korthet 3 Koncernchefens kommentar 4 Långsiktigt värdeskapande 6 SCA-koncernen 13 SCA-aktien 14 Personliga hygienprodukter

Läs mer

Innehåll. sid 10. sid 22

Innehåll. sid 10. sid 22 SWEDOL Årsredovisning 2012 1963-2013 Innehåll SAMMANFATTNING 2012 1 VD HAR ORDET 2 VERKSAMHET Affärsidé, mål och strategier 4 Finansiella mål 5 Affärsmodell 6 Marknad 8 Konkurrenter 12 Produkter och varumärken

Läs mer

Årsredovisning. NIBE Industrier AB

Årsredovisning. NIBE Industrier AB Årsredovisning NIBE Industrier AB 1997 Innehållsförteckning Inledning NIBE-koncernen i sammandrag... 2 VD har ordet... 4 Ekonomisk översikt... 8 NIBE-aktien... 12 Verksamheten Affärsområde NIBE Element...

Läs mer

Utvecklingen på fastighetsmarknaden

Utvecklingen på fastighetsmarknaden ANFÖRANDE DATUM: 2007-05-30 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Lars Nyberg Stockholm SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012

Innehållsförteckning. Budget 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 3 Innehållsförteckning 2009 och 2010 med plan för 2011-2012 Inledande budgetskrivelse från kommunstyrelsens ordförande ---------------------------------------------- 5 Förutsättningar för budgetarbetet

Läs mer

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer.

Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar. För att möta varje kunds behov används väl beprövad teknik och avancerade processer. Bravida är Skandinaviens främsta totalleverantör av tekniska installations- och servicetjänster med cirka 8 000 medarbetare i Sverige, Norge och Danmark. Bravida erbjuder allt från design och projektering

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

hållbara energilösningar i världsklass

hållbara energilösningar i världsklass hållbara energilösningar i världsklass Årsredovisning 211 NIBE Industrier är ett internationellt värmeteknikföretag som bedriver verksamhet inom tre olika affärsområden NIBE Element, NIBE Energy Systems

Läs mer

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken

ANFÖRANDE. Inledning om penningpolitiken ANFÖRANDE DATUM: 2004-04-01 TALARE: PLATS: Riksbankschef Lars Heikensten Riksdagens finansutskott SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se

Läs mer

Årsredovisning 2007/08

Årsredovisning 2007/08 Årsredovisning /8 INNEHÅLL ÅRSSTÄMMA 8 Årsstämma 8 och kalendarium Denna sida Kort om Lagercrantz Group /8 i korthet VD har ordet Affärsidé, vision, mål och strategi 8 Förvärv Marknad Divisioner Electronics

Läs mer

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg?

Den finansiella krisen var står vi idag och vart är vi på väg? ANFÖRANDE DATUM: 2009-06-11 TALARE: PLATS: Vice riksbankschef Barbro Wickman-Parak Danske Market s Central Bank Seminar, Snekkersten, Danmark SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11)

Läs mer

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012

GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 2012 GETINGE AB ÅRSREDOVISNING 212 Innehåll Koncernen Året i korthet ii Koncernöversikt iii Koncernchefen kommenterar 2 Strategisk inriktning 4 Getinges och kunderna 8 Affärsområde Medical Systems 1 Affärsområde

Läs mer