Politikerutbildning 18 oktober 2013 Eslöv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Politikerutbildning 18 oktober 2013 Eslöv"

Transkript

1 Politikerutbildning 18 oktober 2013 Eslöv

2 Vad är folkhälsopolitik?

3 Befolkningens hälsa på samhällsnivå folkhälsan påverkas av en rad faktorer, och de flesta av dem har en politisk dimension. Det finns stora skillnader i hälsa mellan olika grupper, olika miljöer och olika geografiska områden.

4 Folkhälsa handlar om goda och likvärdiga livsvillkor för hela befolkningen, och att de skillnader som finns ska vara så små som möjligt. Om livsvillkoren försämras för vissa grupper, försämras folkhälsan.

5 Grundlagen har hälsoaspekter Vår grundlag ger underlag för folkhälsoarbetet: * Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. * Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa. Utdrag ur Regeringsformen (SFS 1974:152) 1 kap. 2 första och andra stycket (ändrad i o m SFS 2010:1408)

6 Befolkningens hälsa som politiskt uppdrag

7 Vad vet vi om befolkningens hälsa? Hälsoläget i Skåne och i Eslövs kommun

8 Varför är folkhälsa politik, eller politik alltid folkhälsofrågor LITE OM BAKGRUNDSFAKTORERNA

9 FOLKHÄLSA Folkhälsaär ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god folkhälsahandlar således inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så jämlikt fördelad som möjligt.

10 FOLKHÄLSOARBETE Folkhälsoarbeteär systematiska och målinriktade hälso-och sjukdomsförebyggande insatser för att åstadkomma en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. Begreppet innefattar hela skalan av åtgärder från ekonomisk politik och lagstiftning till hälsoupplysning. Källa: Socialstyrelsen

11 Socialstyrelsens definition på hälsofrämjande och förebyggande Hälsofrämjande -att stärka eller bibehålla människors fysiska, psykiska och sociala välbefinnande Förebyggande -att förhindra uppkomst av eller påverka förlopp av sjukdom, skador, psykiska eller sociala problem

12 Olika perspektiv på folkhälsoarbete

13 Arbetet kan ges i tre inriktningar Att främja nykterhet - ex. alkoholfria kultur- och festarrangemang Att arbeta skadeförebyggande - genom att i tid identifiera miljöer, aktiviteter och grupper som innebär ökad risk för beroende och missbruk Att erbjuda stöd och vård - genom insatser från socialtjänsten och som riktar sig till individer eller till hela familjen

14 Främja och förebygga Främjande åtgärder Varför mår vi bra? det friska lust helhet stärka stimulera gödsla Förebyggande åtgärder Varför mår vi dåligt? det sjuka olust delar förhindra utrota ogräsbekämpa

15 Niofältaren Främja nykterhet Förebygga skador Behandla Samhällsnivå Gruppnivå Individnivå

16 Ett första samtal 1. Vilka är de viktigaste folkhälsofrågorna och hur se ni på skillnaden mellan hälsa och folkhälsa? 2.Vilka kommunala verksamheter och vilka målgrupper ska prioriteras? 3.Vilka kommunala verksamheter berörs inte av folkhälsoarbetet?

17 Vad vet vi om befolkningens hälsa? Hälsa i regionen

18 Villkor för folkhälsan Faktorer som har stor betydelse

19 HÄLSAN ÄR OJÄMNT FÖRDELAD Livsvillkor Utanför den enskilde Levnadsförhållanden Där vi lever Levnadsvanor Våra levnadsvaneval som vi själva kan påverka. Alla har inte möjlighet till kloka levnadsvaneval.

20

21 Varför är folkhälsa politik, eller politik alltid folkhälsofrågor LITE OM BAKGRUNDSFAKTORERNA

22 Kunskap om sambanden Livsvillkor Demokrati och delaktighet Barns uppväxtvillkor Utbildning och arbete Livsmiljöer Socialt kapital Levnadsvanor Rökning Alkohol och andra droger Fysisk aktivitet Matvanor Sömn Sjukdomar Cancer Hjärt- och kärlsjukdomar Diabetes Psykisk ohälsa

23 Alla politiska beslut påverkar de folkhälsan? Våga se sambanden mellan Efterfrågan(som är subjektiv) Behov (som bedöms) Resurser (som är begränsade)

24 HÄLSA PÅ LIKA VILLKOR I HELA BEFOLKNINGEN Lika möjligheter till god hälsa oberoende av - Ålder - Kön - Socioekonomisk tillhörighet - Funktionsnedsättning - Etnicitet - HBT- identitet FHI Anita Linell

25 ALKOHOLPROBLEMET I FOLKHÄLSOSIFFROR MED SOCIALA PROBLEM OCH I AKUT BEHOV AV VÅRD ALKOHOLBEROENDE UTAN SOCIALA PROBLEM HAR RISKFYLLDA ALKOHOLVANOR ( RISKDRICKER ). UR FOLKHÄLSOSYNPUNKT ÄR DET DE ALKOHOLBEROENDE OCH DE SOM RISKDRICKER SOM ÄR PROBLEMET!

26 Blir vi försiktigare med alkohol? IQ, ett fristående dotterbolag till Systembolaget, kartlägger våra attityder till alkohol och våren 2011 visade det ett starkt för punktnykterhet/situationsnykterhet. Det är helt fel eller mer fel än rätt: Att någon gång köra bil när man druckit ett glas vin eller öl 94 % Att dricka några glas vin eller öl när man är gravid 77 % Att vid enstaka tillfälle bjuda ungdomar under 18 år i den egna familjen på alkohol 76 % Att på arbetstid skåla i mousserande vin när det går bra på jobbet 65 %

27 Alkohol- lagen Alkohollagen som är fastställd av Riksdagen brukar ses som en skyddslag vars viktigaste syfte är att skydda befolkningen från allt för hög exponering av alkohol.

28 Kan vi se skolan som en investering? Räkneexempel: 2-5 år i förskola 4 x kronor år i grundskola 10 x kronor år i gymnasieskolan 3 x kronor Summa Beräkningen bygger på genomsnittliga kostnader för landets kommuner. Hur mycket mera kan vi satsa i varje elev om vi vet att det sparar pengar? Kan vi ha något realistiskt %-mål för resultaten i grundskolan?

29 Ett andra samtal 1. Särskilt utsatta grupper eller generellt verkande åtgärder, vilket är effektivast? 2.Restriktiv tillståndpolitik med bra kontroll eller en satsning på alkohol-och drogfria miljöer, vilket är effektivast? 3.Vilka andra aktörer kan man samarbeta med?

30 Vad vill göra för befolkningens hälsa?

31 MÅLET MED FOLKHÄLSOPOLITIKEN

32 SKAPA SAMHÄLLELIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN GODHÄLSA PÅ LIKAVILLKOR FÖR HELABEFOLKNINGEN.

33 DET FOLKHÄLSOPOLITISKA MÅLET FOLKHÄLSOMÅLET SKA UPPNÅS MED STÖD AV ELVA POLITISKA MÅLOMRÅDEN.

34 De 11 folkhälsomålen anknyter till hälsans bestämningsfaktorer

35 Genom att skapa stödjande miljöer i samhället ökar förutsättningarna för den enskilde att välja hälsosamma levnadsvanor.

36 En förändrad omvärld med fler aktörer Akademi Näringsliv Offentlig sektor Engagerade medborgare Idéburna organisationer

37 INVESTERA I HÄLSA Strategiskt och främjande folkhälsoarbete Hälsofrämjande-syftar till att bevara och förbättra hälsan Förebyggande-och riktas mot kända risker för hälsan

38 Strategiskt folkhälsoarbete Har arbetar vi strategiskt med folkhälsoarbetets VAD-och HUR-frågor?

39 STRATEGISKT FÖRHÅLLNINGSSÄTT Vad är hälsa? Vad bestämmer hälsa? Hur skapas hälsa? Var skapas hälsa?

40 Hälsokorset - en tankemodell Mår bra Mår inte bra Medicinsk bedömning Frisk Blir lättare sjuk Sjuk Blir lättare frisk Individens egen bedömning

41 Individnivå Insatser på förbättra enskildas eller gruppers levnadsförhållanden Samhällsnivå skapa goda samhälleliga förutsättningar för människor att välja mer hälsosamma levnadsvanor

42 Ta vara på kraften i idéburet arbete oavlönat, mottagarnytta, frivilligt, engagemang, gemenskap Siffror om idé buret arbete Arbetet utförs till 90 procent i organisationer 50 procent av befolkningen gör en insats motsvarande 14 timmar i månaden 80 procent deltar någon gång i livet i ideellt arbete Var fjärde svensk har ett styrelseuppdrag Det ideella arbetet motsvarar årsarbeten om timmar vardera

43 FOLKHÄLSAN BEHÖVER IDEELLA Demokratin behöver röstbärare i organisationer som driver olika ideologiska och politiska frågor. Samhället behöver det kitt som utgörs av idéburna organisationer. Den sociala hållbarheten är beroende av en stark idéburen sektor. Engagemanget gör det möjligt för många att förbli friska.

44 Det idéburna arbetets betydelse för hälsan: Av de som mår mycket bradeltar 59 % i ideellt arbete Av de som mår bradeltar 46 % i ideellt arbete. Av de som mår dåligtär det bara 26 % som deltar i ideellt arbete. Av de som mår dåligtär det 78 % som aldrig gjort en ideell insats.

45 BARN OCH UNGDOM Missbruk och psykiska problem barn växer upp i familjer. där den ena eller båda föräldrarna dricker oroande mycket alkohol. Bedömningen är att 20 % av landets 2 miljoner barn har en mamma och eller en pappa med ett riskabelt bruk av alkohol, det vill säga, de är inte alkoholberoende med dricker så mycket så ofta att den kan ställa till problem för dem själva eller för barnen. Några har också psykiskt sjuka föräldrar.

46 Barn i fattiga familjer I Sverige finns barnfattigdom. Forskare och politiker är överens om att det finns ca barn som växer upp under fattigdomsstrecket, d v s att de lever under omständigheter som är ekonomiskt ofördelaktigare än socialbidrag. Många barn har självfallet både att hantera missbruk och psykiska problem hos föräldrarna och familjens relativa fattigdom. Men det finns ingen självklar koppling.

47 DEN ONÖDIGA OHÄLSAN

48 DET SOM ÄR NÖDVÄNDIGT FÖR 10 %, UNDERLÄTTAR FÖR 40 % OCH ÄR BEKVÄMT FÖR 100 % Bristen på tillgänglighet leder till en utestängningseffekt som kan bero på de olika svårigheter som personer med funktionsnedsättning har. Dessa fem svårigheter är: Höra Se Röra sig Bearbeta, tolka och förmedla information Tåla vissa ämnen

49 ÄLDRES HÄLSA Vi bör ha fokus på äldres hälsa av två mycket tydliga skäl. Det finns både ekonomiska och hälsomässiga aspekter på detta. Det kan sammanfattas så här: Allt fler äldre är friska och pigga och mycket intresserade av sin hälsa. Stora möjligheter att åstadkomma en positiv utveckling både på äldres hälsa och på deras livskvalitet. Om vi inte gör något radikalt kommer samhället, och särskilt många kommuner, inte att klara sitt välfärdsåtagande på ett rimligt sätt.

50 DET FINNS ETT GAMMALT TALESÄTT: MAN MOTIONERAR INTE FÖR ATT BLI YNGRE UTAN FÖR ATT BLI ÄLDRE. Kostnaden för hemtjänst i en normalkommun är omkring sek per år och person och för boende i vård och omsorgsboende kostar det ca sek. Om vi har som ambition att minska de bedömda behoven av hemtjänst med en person och med en person i vård om omsorgsboende har vi att satsa främjande och förebyggande!

51 Hur kan unga äldre hållas friska? Vilket uppdrag har primärvården när det gäller åldersgruppen? Hur kan vi intressera dessa kommande patienter för sin egen hälsa? Vilka strukturer medverkar till ohälsa i åldern år? Är sjukvården för tillgänglig för onödiga besök eller finns det andra strukturproblem? Var finns det pengar att spara?

52 Strategiskt arbete

53 Vårt tredje samtal 1.Vad innehåller det strategiska och systematiska folkhälsoarbetet i Er kommun? 2.Är folkhälsoarbetet organiserat på rätt nivå i kommunen? 3.Är folkhälsofrågorna med i den politiska vardagen i kommunen t ex i budgetarbetet?

54 Vad gör vi nu? Låt oss föra ett samtal i storgrupp: Vad ska kommunen göra? Vem kan och vill hjälpa till? Vad ska du som politiker bidra med?

55 KOMMUNERNA ANSVARIGA FÖR ENLIGT Barnomsorg och förskola Biblioteksverksamhet Individ- och familjeomsorg Krisberedskap Kollektivtrafik Miljö- och hälsoskydd Renhållning och avfallshantering Räddningstjänst Skola Stadsplanering och byggande Vatten och avlopp Vård och omsorg av äldre och funktionshindrade Färdtjänst LAG

56 KOMMUNERNA ARBETAR MED FÖLJANDE PÅ FRIVILLIG BASIS Fritidsverksamhet Kultur Bostäder Energi och andra tekniska verksamheter Sysselsättnings- och näringslivsfrågor

57 UTMANINGAR FÖR KOMMUNER, LANDSTING/REGIONER Uthållighet och hållbarhet Fokus på ojämlikhet i hälsa, utanförskap Göra jämlikt = göra skillnad Hälsa och tillväxt Struktur individ Använd folkhälsodata Analysera! Räkna! Prioritera! Kompetens och resurser Kärnverksamheter Samverkan räcker inte, gemensamma mål Marianne Granath SKL

58 Att göra folkhälsa till politisk vardag Kartlägga Analysera och skapa policy Åtgärder och handlingsprogram Budget och planer Utvärdera och följa upp Politisk uppföljning och folkhälsorevision Välfärds- eller hälsobokslut? Hälsokonsekvensanalys av beslut?

59 Samverkansaktörer Kommunerna Länsstyrelsen Idéburna sektorn Universitet och högskolor Försäkringskassan Arbetsförmedlingen Sveriges kommuner och landsting Nationella nätverket hälsofrämjande sjukvård

60 Samverkan är huvudnyckeln Skriv avtal med andra aktörer t ex föreningslivet och avtala internt om riktade resurser för främjande och förebyggande arbete. Fokusera på friskfaktorer och eliminera skadefaktorer. De faktiska insatserna måste tydligt delegeras till verksamheten.

61 Nyckelord! Stuprören måste bort Ett hållbart samhälle Systematiskt folkhälsoarbete Strategiskt och långsiktigt Tvärsektoriellt

62 Så här tänker jag Kommunalt folkhälsoarbete kräver Prioriteringar och strategi som att främja eller förebygga:»livscykel eller arena perspektiv»individ- eller samhällsnivå»stödjande miljöer»bekämpa ojämlika förhållanden

63 VIKTIGA E-POSTADRESSER

64 OLOF VON DALIN ADELNS FOLKBILDARE Nöjd levnad Äta litet, dricka vatten, Roligt sällskap, sömn om natten, Käckt arbeta, lägligt bo, Stillhet någon stund på dagen; Det är lagen, För min hälsa och min ro

65

66 1,8 miljoner problem med alkohol i någon form Det betyder att ca 5,7 miljoner personer återstår. 1,6 miljoner av dessa har inte har druckit det senaste året av vilka minst 0,8 miljoner aldrig dricker. ALKOHOLPROBLEMET I FOLKHÄLSOSIFFROR

67 KOSTNADSKURVAN LÅG ELLER INGEN HÖG KONSUMTION BEROENDE KONSUMTION RISKBRUK MISSBRUK

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

öppna jämförelser Folkhälsa

öppna jämförelser Folkhälsa öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Öppna jämförelser 2014 Folkhälsa Du får gärna citera rapportens texter eller diagram om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad!

Gör jämlikt gör skillnad! Gör jämlikt gör skillnad! SAMLING FÖR SOCIAL HÅLLBARHET MINSKAR SKILLNADER I HÄLSA Gör jämlikt gör skillnad! 1 Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling

Läs mer

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa

Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa Gör jämlikt gör skillnad! Samling för social hållbarhet minskar skillnader i hälsa 2 Titel Förord Det genomsnittliga hälsoläget i Sverige blir allt bättre. Det är en positiv utveckling som visar att satsningar

Läs mer

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun

Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Tjänsteskrivelse 2012-02-13 Handläggare: Cecilia Ljung FHN 2012.0020 Folkhälsonämnden Folkhälsopolitiskt bokslut 2011 Degerfors kommun Sammanfattning Karlskoga och Degerfors kommuner har ett åtagande att

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland

Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland Policy för det hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbetet i Landstinget Sörmland 2006 Innehåll Inledning 1 Syfte 1 Landstinget Sörmlands definitioner 2 Mål 3 Uppföljning 4 Fördjupning 5 Hälsan globalt

Läs mer

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013

Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 Regional folkhälsostrategi för Skåne 2010 2013 1 REGIONAL FOLKHÄLSOSTRATEGI 2010--2013 FÖRORD En god folkhälsa är ett centralt politiskt mål och ses alltmer som en viktig del i den regionala utvecklingen.

Läs mer

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016

UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Antagen kommunstyrelsen 2012-02-06 UTVECKLINGSPLANER FOLKHÄLSA 2012-2016 Post Botkyrka kommun, 147 85 TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Tel 08-530 610 00 www.botkyrka.se Org.nr 212000-2882 Bankgiro 624-1061

Läs mer

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN

Plan för vård och omsorg Inriktningsmål och strategier ÖSTERSUNDS KOMMUN och god Brukare och inflytan de närstående bemöts på och i planering och Ökad livskvalitet genom ett varierat och individuella insatser ett respektfullt sätt och utformning av med rätt stöd och insatser

Läs mer

DET GODA LIVET Politik för folkhälsa och livskvalitet

DET GODA LIVET Politik för folkhälsa och livskvalitet DET GODA LIVET Politik för folkhälsa och livskvalitet 1 INNEHÅLL Inledning... 3 Folkhälsa bakgrund... 4 Folkhälsopolitiken i går och i dag... 5 Folkhälsoforskning och strategier för modernt folkhälsoarbete...

Läs mer

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka

Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka Öppna jämförelser folkhälsa 2009 Nacka En sammanfattning av rapporten och en presentation av Nackas siffror jämfört med kommuner i länet med liknande befolkningsmängd I den här rapporten sammanfattas delar

Läs mer

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA

FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA FOLKHÄLSA ETT ANSVAR FÖR ALLA Strategiunderlag för Vision Skövde 2025 Följande dokument är ett underlag för Skövdes folkhälsopolitik för åren 2015 2018 med Vision Skövde 2025 som målbild. Strategiunderlaget

Läs mer

Mina barn - era ungar

Mina barn - era ungar Mina barn - era ungar Kan vi tillsammans förbättra hälsan hos ungdomarna i Uppsala län? En rapport från Liv och Hälsa Ung 2005 Åsa Fichtel, Kenneth Berglund, Inna Feldman Samhällsmedicinska enheten, Landstinget

Läs mer

En god och jämlik hälsa i Örebro län?

En god och jämlik hälsa i Örebro län? ÖREBRO LÄNS LANDSTING Samhällsmedicinska enheten En god och jämlik hälsa i Örebro län? Välfärdsbokslut år 2012 2013 för äldre personer och för personer med funktionsnedsättnig En god och jämlik hälsa i

Läs mer

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson

Folkhälsoprofil 2013. Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Folkhälsoprofil 2013 Reviderad oktober 2013 Folkhälsoplanerare Gert Johansson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Folkhälsoprofil 2013... 3 2.1 Hälsans bestämningsfaktorer... 3 3. Livsvillkor

Läs mer

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län

Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Författningssamling Antagen av kommunfullmäktige:1999-02-25 44 Reviderad: Hälsopolitiskt program för Jönköpings län Inledning och vision Jämlikhet i hälsa är det överordnade målet både för WHO: s (Världshälsoorganisationens)

Läs mer

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning

VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011. Innehållsförteckning VÄLFÄRDSREDOVISNING 2011 Innehållsförteckning FÖRORD SAMMANFATTNING BAKGRUND Nationell inriktning på folkhälsoarbetet Jämtlands läns folkhälsopolicy Inriktning på folkhälsoarbetet i kommunen Hälsa och

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar

Innehåll. Inledning 4 Från politiskt beslut till delrapport Delrapportens syfte och upplägg Metod, tillvägagångssätt och avgränsningar Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg DELRAPPORT 2014 I samband med att kommunfullmäktig antog 2013 års budgetmål fick Social resursnämnd i uppdrag att vara processägare för stadens arbete med

Läs mer

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp)

Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) Verksamhetsplan med budget 2011 och planeringsförutsättningar för 2012 och 2013 Förslag (s), (v) och (mp) 1 (1) Förord till landstingets budget för år 2011: En tillgänglig vård som ges efter behov Örebro

Läs mer

Landstingsplan och budget 2013-2015

Landstingsplan och budget 2013-2015 1 (63) Landstingsplan och budget 2013-2015 För ett hälsoinriktat landsting 2 (63) Innehåll 1 Politiskt förord...4 2 Inledning...5 3 Vision och värdegrund...5 4 Landstingsplanen landstingets övergripande

Läs mer

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014

Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Förslag till Budget 2012 med flerårsplan 2013 2014 Landstingsfullmäktige 22 23 november 2011 Grundläggande värderingar Kundorientering En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa

Läs mer

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013

REDOVISNING. Stadskontoret. Malmö stads. välfärdsredovisning 2013 REDOVISNING Stadskontoret Malmö stads välfärdsredovisning 2013 Välfärdsredovisningen för Malmö stad 2013 har sammanställts av stadskontorets avdelning för samhällsplanering. Ett stort tack riktas till

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa

Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa Ungdomars och unga vuxnas psykiska hälsa och ohälsa pernilla isaksson hur skapar vi förutsättningar för en god psykisk hälsa i halland? Innehållsförteckning Sammanfattning... 6 Inledning... 7 Uppdrag

Läs mer

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Handlingsplan för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun INLEDNING... 3 STRUKTUR... 4 GENOMFÖRANDE... 4 ÖVERGRIPANDE VISION... 5 PRIORITERADE MÅLOMRÅDEN OCH MÅL... 5 ORGANISATION... 6 STRATEGISKT ARBETE

Läs mer

Sveriges elva folkhälsomål

Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål Sveriges elva folkhälsomål En god hälsa för hela befolkningen Sverige har en nationell folkhälsopolitik med elva målområden. Målområdena omfattar de bestämningsfaktorer som har

Läs mer

lokala välfärdsbokslut

lokala välfärdsbokslut Utveckling av lokala välfärdsbokslut En modell för styrning och uppföljning PRODUKTIONSFAKTA UTGIVARE sveriges kommuner och landsting 118 82 stockholm tfn 08-452 70 00 statens folkhälsoinstitut 103 52

Läs mer