Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhet och miljöbeskrivning Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) är en mångvetenskaplig miljö där forskare och lärare från flera ämnen samverkar kring ämnesdidaktisk forskning och utvecklingsarbete. I miljön deltar forskare och lärare från ämnena engelska, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogiskt arbete, spanska, svenska språket och svenska som andraspråk. Den forskning som bedrivs inom ramarna för Centrum för språk- och litteraturdidaktik är praxisinriktad och ämnesövergripande. Med praxisnära forskning avser vi studier som tar sin utgångspunkt i konkreta problem eller utmaningar i skolans verksamhet. Genom våra studier vill vi bidra till en utvecklad teoretisk förståelse av skolans språk- och litteraturarbete, samtidigt som vi deltar i utvecklingen av undervisning i språk och litteratur. CSL har ett väl fungerande och ömsesidigt givande samarbete med såväl yrkesverksamma lärare på olika utbildningsstadier från förskola till universitet som forskare vid andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Centrum för språk- och litteraturdidaktik har sedan det bildades fokuserat olika former av språkutveckling och lyft fram praxisnära, ämnesdidaktisk forskning om språkbruk, informellt och formellt lärande, samtal, skrivande och läsande i alla ämnen samt bedömning och bedömningspraktiker i skola och högre utbildning. CSL förutsätter att projekt som tilldelas medel utmynnar i presentationer vid konferenser, vetenskapliga artiklar i nationella och internationella tidskrifter och också leder till ansökningar om externa forskningsmedel. Arbetet har under de senaste åren resulterat i ett ökat antal publikationer och forskningsansökningar om externa medel och för andra året i rad har nu forskare från CSL beviljats projektbidragsmedel från Vetenskapsrådet/UVK. De påbörjade satsningarna för att stärka den vetenskapliga kompetensen inom CSL fortsatte under Bland annat delades medel ut i form av tre forskningsanslag på vardera 50 % för att öka andelen docenter inom centrumbildningen. Utöver dessa beräknas ytterligare två CSLanknutna forskare nå docentbehörighet inom ett till två år. Under verksamhetsåret har en lektor med anknytning till CSL:s forskningsområde anställts i pedagogiskt arbete. Ett flertal doktorander med avhandlingsområden med koppling till språk- och litteraturdidaktik och literacy har fått en naturlig hemvist inom CSL. Vi arbetar vidare för att knyta fler forskare till verksamheten och avser att, i samarbete med ämnet litteraturvetenskap, lysa ut en doktorandtjänst med inriktning mot CSL:s verksamhetsområde i början av CSL verkar också för att utveckla ämnesdidaktiska masterutbildningar tillsammans med övriga centrumbildningar och för att fler doktorander ska kunna antas. Forskare inom CSL är aktiva som handledare för doktorander och licentiander på Karlstads universitet och andra lärosäten. Under året har Lina Nyroos, som haft Erica Sandlund från Karlstads universitet som biträdande handledare, disputerat vid Uppsala universitet. Karlstads universitet har med sina centrumbildningar en unik position i Sverige. Den främsta styrkan för CSL är att våra forskare kan arbeta tillsammans kring språk- och litteraturdidaktiska frågor inom universitetet, men också på nationella och internationella 1

2 arenor. Verksamheten omfattar även externt samarbete i form av föreläsningar och kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med skolor och lärare. De flesta av våra forskare är med sin specialkompetens engagerade i flera arbetsuppgifter inom grundutbildning och administration. Detta är en styrka för centrumbildningen, men innebär samtidigt att andelen forskare som forskar på mer än 40 % är låg. En allvarlig brist i verksamheten är att CSL saknar professorer som är aktiva inom centrumbildningen. Frågan har diskuterats länge och under året har vi arbetat för att få en gästforskare/professur till CSL. Ett resultat av detta arbete är att vi under hösten 2013 kommer att ha en gästforskare i svenska språket på 40 % som knyts till ett av våra större projekt. Fortsatt ökning av antalet publikationer under 2012 CSL arbetar för att öka antalet publiceringar nationellt och internationellt och också för att antalet forskningsansökningar som leder till extern finansiering ska öka. Vårt sätt att åstadkomma detta är att ställa krav på skriftliga redovisningar av forskning samt återkommande seminarier och workshops om publiceringsstrategier. Detta arbete har varit framgångsrikt och 2012 fortsatte ökningen av antalet publiceringar av alla kategorier jämfört med föregående år. I nedanstående tabell redovisas och jämförs antalet publiceringar för 2012 med antalet för 2010 och (Se bilaga 1 för en komplett lista med publikationer från CSLanknutna forskare 2012). Publikation Antal 2012 Antal 2011 Antal 2010 Kollegialt granskade (peer-review) tidskriftsartiklar Kollegialt granskade (peer-review) konferensbidrag Böcker, bokkapitel och översiktsartiklar Övriga publikationer Vässad forskningsinriktning: Läsning undervisning bedömning Under 2012 diskuterades en mer enhetlig forskningsinriktning i syfte att ytterligare utveckla och fördjupa våra kunskaper och på olika sätt dra nytta av det arbete som hittills utförts inom CSL. Diskussionerna utmynnade i beslutet att under de kommande åren prioritera språk- och litteraturdidaktiska forskningsprojekt som belyser aspekter av temat Läsning undervisning bedömning. I det pågående VR-finansierade forskningsprojektet Läsa mellan raderna (Avtalsnummer BO ) inom CSL studeras vilken betydelse svenskämnets läsundervisning har, eller kan ha, för elevers utveckling av en mer avancerad läs- och tolkningsförmåga. Här undersöks också hur elevers läsförmåga prövas och bedöms inom ramen för det nationella provsystemet i årskurs 9. I ett annat VR-finansierat forskningsprojekt Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk (Testing Talk) (Dnr VR ) studeras den muntliga delen av det nationella provet i engelska, även här i årskurs 9. Genom att kombinera samtalsanalytiska och språkdidaktiska perspektiv undersöks bl.a. hur muntliga par-tester introduceras, genomförs och bedöms. I kommande utlysningar av forskningsmedel avser CSL således att prioritera projekt som knyter an till pågående forskning och temat Läsning undervisning bedömning. Ett särskilt intresse kommer att ägnas åt att utveckla forskningsmetoder som kombinerar analyser av kvalitativa och kvantitativa data. 2

3 Externa medel Under året har forskare verksamma inom CSL inlämnat fem ansökningar om externa medel till Vetenskapsrådet, en till FAS, en till Riksbankens Jubileumsfond, en till Svenska Akademien och en till Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. Av dessa ansökningar har Erica Sandlund och Pia Sundqvist beviljats ett forskningsanslag av VR/UVK på 5,4 miljoner kronor för projektet Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk (Testing Talk). Christina Olin-Scheller har beviljats ett anslag på kronor för manga-forskning av Sasakawa Foundation. Dessutom har NORDPLUS beviljat medel för nätverket Tospråklige barn i Norden, TOBANO, där Susanne Duek ingår. Använda medel 2012 Kostnader Använda medel i KKr Lönekostnader för koordinator och koordinering 381 Lönekostnader för forskningsprojekt 1044 Övriga lönekostnader 83 Omkostnader för forskningsprojekt och samverkan med det omgivande samhället 26 Kostnader för konferensdeltagande 175 Övrigt OH-kostnader 884 TOTAL 2593 KKr Forskningsprojekt som avslutats och redovisats 2012 Nedanstående projekt har genomförts med medel från CSL och redovisades vid ett välbesökt seminarium i slutet av verksamhetsåret Utförligare presentationer av projekten finns på CSL:s hemsida (kau.se/csl). Effekter av SPRINT-undervisning på högstadieelevers språk- och ämneskunskaper Forskare: Marika Kjellén-Simes, 40 % på helårsbasis I projektet undersöktes språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning (SPRINT). I sådan undervisning sker all eller delar av ämnesundervisningen på ett annat språk än förstaspråket. Syftet med projektet var att undersöka hur SPRINT-elevers färdigheter och kunskaper på målspråket utvecklas under utbildningens gång. Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F-6) Forskare: Pia Sundqvist, 40 % på helårsbasis Syftet med projektet var att i en longitudinell studie belysa informellt lärande i form av extramural engelska (informellt lärande av engelska på fritiden utanför skolarbetet) bland yngre barn kopplat till skola, socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet. Icke verbal kommunikation hos erfarna och nyblivna lärare i undervisning av spanska som L3 i den svenska skolan Forskare: Pilar Álvarez, 8 % 2012 Forskare: Vigdis Ahnfelt, 8 %

4 Syftet med studien var att kartlägga erfarna och nyutexaminerade lärares strategier och medvetenhet gällande icke-verbalt agerande i klassrumsundervisning av spanska som främmande språk. Medlen användes främst till inläsning av facklitteratur på området. Samtalsanalys och bedömning i språkdidaktisk forskning årskurs 9 Forskare: Pia Sundqvist och Erica Sandlund, 10 % + 10 % på halvårsbasis 2011 samt 17 % + 17 % under Syftet med studien var metodutveckling inom det språkdidaktiska fältet, närmare bestämt inom forskningsområdet bedömning. Genom att fokusera på analyser av samspelet mellan elever i muntliga prov är syftet att vidareutveckla samtalsanalysens tillämpning i språkdidaktisk forskning. Forskningsmedlen har använts till artikelskrivande och möjliggjort för forskarna att skriva en ansökan om extern finansiering av ett fyraårigt forskningsprojekt för tre forskare och en forskningsassistent. Denna ansökan beviljades av Vetenskapsrådet/UVK och studien påbörjas i januari Se vidare projektets hemsida: Klara kurserna och konstruera ett professionsämne. Omformningsprocesser för svensklärare 7-9 och gymnasiet Forskare: Ingrid Mossberg Schüllerqvist, 17 % 2012, Peter Andersson, 17 % våren 2012, och Pia Berg, 17 % hösten Forskningsmedlen har använts till en pilotstudie inför en större svenskämnesdidaktisk undersökning om hur lärarstuderande uppfattar, förstår och urskiljer viktiga kunskapsområden inom litteraturvetenskap/ litteraturdidaktik och svenska språket/ språkdidaktik, hur de resonerar om den kommande undervisningssituationen och på vilka sätt de tänker om hur elever uppfattar och förstår svenskämnet. Forskarna avser att arbeta vidare med projektet och medel till fortsatt finansiering kommer att sökas. Bidrag från CSL för deltagande i konferenser 2012 Två gånger per år utlyser Centrum för språk- och litteraturdidaktik medel för resor till och deltagande i konferenser i Sverige och utomlands. En förutsättning för att få dessa medel är att inskickat konferensabstract antas av konferensarrangören. Under 2012 beviljades 13 resebidrag till forskare och doktorander som på detta sätt gavs möjlighet att presentera sin forskning vid nationella och internationella konferenser. Deltagandet framgår av sammanställningen nedan. Antagna abstracts finns att läsa på CSL:s hemsida (kau.se/csl). Forskare Susanne Duek Carina Hermansson Christina Olin-Scheller Erica Sandlund/Pia Sundqvist Pia Sundqvist Marie Tanner Michael Tengberg Erhöll resebidrag från CSL och deltog med eget bidrag i konferensen: Möjligheternas barn, Örebro Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Conference of the Literacy Research Association, San Diego, USA Islenska lestrarfelagid: Motivation, kreativitet, mera läsning (tillsammans med Michael Tengberg) European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, Spanien (tillsammans med Michael Tengberg) ASLA, Linköping Eurocall, Göteborg English for Young Learners, Forum, Uppsala EuroSLA22, Adam Markiewicz University, Polen Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm 4

5 Islenska lestrarfelagid: Motivation, kreativitet, mera läsning (tillsammans med Christina Olin-Scheller) European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, Spanien (tillsammans med Christina Olin-Scheller) Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Montréal, Kanada Konferensdeltagande övrigt Utöver ovanstående konferensdeltagande deltog forskare från CSL i nedanstående konferenser med eller utan eget bidrag 2012 (se vidare under rubriken Peer-reviewade konferensbidrag i Bilaga 1): Forskare Konferens Aktivitet Pilar Álvarez XXXIV Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Cadiz, Spanien Pia Berg Vi definierar gränserna: betyg och Föredrag: Lärande bedömning bedömningskriterier, Lgr11/Lgy11 för moderna språk, Karlstad Lärarutbildningskonferens, Karlstad Moderator Susanne Duek CSL-dagen 2012 Presenterade sitt masterprojekt: Elever med annat modersmål än svenska IMER, Göteborg Deltog utan eget bidrag Strategisk arena för idéutbyte kring Deltog utan eget bidrag lärande, text och språk, Karlstad Anna-Lena Göransson CSL-dagen, Karlstad Arrangör, moderator NORDYRK2012, Odense, Danmark Deltog utan eget bidrag Strategisk arena för idéutbyte kring Arrangör, moderator lärande, text och språk, Karlstad Marika Kjellén-Simes Ingrid Mossberg- Schüllerqvist Nafol, Tronheim, Norge Vilka elever kommer till vår skola, Arrangör, projektredovisning RUC, Karlstad CSL-dagen, Karlstad Christina Olin-Scheller Möjligheternas barn, Örebro 5-6 november Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm ECER, Cadiz Erica Sandlund Arenakonferensen, Karlstad DCC conference, Loughborough University Plenarföreläsare: Betyg- och bedömning skolpraktik och forskningsfält Paperpresentation tillsammans med Carin Roos Plenarföreläsning Paperpresentation tillsammans med Michael Tengberg. Paperpresentation tillsammans med Carina Hermansson Paperpresentation tillsammans med Michael Tengberg Arrangör, plenarföreläsare, moderator Paperpresentation 5

6 ASLA, Linköping NORDISCO, Linköping Strategy in Communications symposium, Nottingham Trent University Emotion in educational settings symposium, Uppsala University Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Pia Sundqvist Paperpresentation tillsammans med Lina Nyroos Paperpresentation Paperpresentation Plenarföreläsning Pia Sundqvist ASLA, Linköping Paperpresentation tillsammans med Erica Sandlund Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Peter Wikström Marie Tanner ECER, Cádiz Paperpresentation tillsammans med Hector Pérez Prieto Michael Tengberg Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Christina Olin-Scheller Peter Wikström Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Pia Sundqvist Utlysning av forskningsmedel för Den senaste utlysningen av forskningsmedel (mars 2012) avsåg medel för forskning under ett respektive två år, Följande tre forskare inkom med ansökningar och beviljades medel motsvarande 50 % vardera under två år: 1. Anna-Lena Göransson: Socialisation, instruktion och text? En studie av yrkesundervisning på gymnasieskolans bygg- och hantverksprogram. 2. Pia Sundqvist: Vokabulär och extramural engelska med fokus på dataspelande (åk 9). 3. Michael Tengberg: Läsförmåga på prov. En studie av hur läsförmåga prövas i det nationella provet i årskurs 9. Utlysning för medel för studieresor, expenser etc. Inom ramen för CSL:s forskningsområde har också medel avsatts för två internationella studieresor samt bidrag till vistelse för forskargruppers planering och skrivande. Margaretha Ullström beviljades medel för en studieresa till Indien och Christina Olin-Scheller för en studieresa till Japan. Dessa båda studieresor kommer att redovisas vid ett CSL-seminarium, våren Pia Sundqvist sökte och beviljades bidrag för artikelskrivande på annan ort inom CSL-projektet Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F-6). Erica Sandlund och Pia Sundqvist sökte och beviljades bidrag för artikelskrivande på annan ort inom CSL-projektet Samtalsanalys och bedömning i språkdidaktisk forskning. Bidrag för att täcka expenser i pågående projekt söktes och beviljades enligt nedan: Christina Olin-Scheller: Inköp av 4 kameror för fotodokumentation till projektet Nätskugga, 4000:- Inköp av facklitteratur till projektet Nätskugga, 1000:- 6

7 Erica Sandlund & Pia Sundqvist: Inköp av facklitteratur till projektet Samtalsanalys och bedömning i språkdidaktisk forskning, :- Pia Sundqvist Medel för transkribering av muntliga data från projektet Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F-6), :- Seminarieverksamhet och workshops 2012 Nio välbesökta, högre seminarier hölls under Vid tre av dessa seminarier gästades vi av ämnesdidaktiska forskare från andra svenska universitet som presenterade sin forskning: Suzanne Parmenius-Swärd från Linköpings universitet talade om ungdomars skrivande på gymnasiet. Liss Kerstin Sylvén från Göteborgs universitet talade om gymnasieelevers språkbruk och språkförmåga i svenska och engelska och Alastair Henry, Högskolan Väst om L3 motivation. Vid ett seminarium deltog Aidan Chambers, som också höll en välbesökt, öppen föreläsning om elevers läsande och skrivande i alla ämnen. Ett seminarium ägnades åt kvantitativa forskningsmetoder under ledning av Anders Broman, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD. Vid seminarierna har också forskare och doktorander verksamma inom CSL presenterat sin forskning, diskuterat forskningsplaner och lagt fram texter för kritisk granskning. Verksamhetsårets sista seminarium ägnades, som framkommit ovan, åt redovisningar av genomförda forskningsprojekt som finansierats av CSL. Forskare från CSL deltar även i de egna ämnenas seminarier och i seminarieverksamheten inom CSD och UBB. Workshops Under 2012 genomfördes tre workshops om CSL:s forskningsinriktning, ansökningar om forskningsmedel till externa bidragsgivare och kvantitativ metod. CSL-dagen 2012 CSL-dagen 2012 hade temat Hållbar undervisning hållbart lärande och arrangerades liksom tidigare år i nära samarbete med Regionalt utvecklingscentrum, RUC. Moderator var Anna-Lena Göransson. Inledande plenarföreläsare var Magnus Persson från Karlstads kommun och Kristina Karlstam från Skåreskolan som tillsammans presenterade Internationella programkontorets verksamhet och Den globala skolan. Därefter talade Susanne Duek om elever med annat modersmål än svenska och Karin Thörne om språkets betydelse i NO-undervisningen. Två väl genomförda, ämnesdidaktiska examensarbeten presenterades och dagen avslutades med en plenarföreläsning av Ingrid Mossberg-Schüllerqvist om betyg och bedömning som skolpraktik och forskningsfält. Presentationerna finns tillgängliga på CSL:s hemsida. Strategisk arena för idéutbyte kring lärande, text och språk Centrum för språk- och litteraturdidaktik stod som värd för den andra Arena-konferensen som hölls i Karlstad 6-7 december Konferensen är ett forum för regionalt samarbete och vi gästades av forskare från Göteborgs, Linköpings och Örebro universitet, Högskolan Väst, 7

8 Högskolan Jönköping och Högskolan i Borås. Christina Olin-Scheller och Anna-Lena Göransson var moderatorer. Intressanta och engagerande plenarföreläsningar hölls av Nigel Musk, Linköpings universitet om Kollaborativ problemlösning med hjälp av översättningsverktyg i engelskspråkigt projektarbete; av Eric Borgström, Örebro universitet om Frågan om skrivandet som kunskapsdomän. Varför nationella prov är en skrivdidaktisk angelägenhet och av Erica Sandlund, Karlstads universitet om Publicering i vetenskapliga tidskrifter. Såväl våra disputerade forskare som våra doktorander lade fram papers vid konferensen. Det lilla konferensformatet uppskattades och samtliga deltagare var aktiva i de diskussioner om fortsatt samarbete som avslutade dag 2. En Facebookgrupp och en maillista har skapats för att underlätta fortsatta kontakter och diskussioner deltagarna emellan. Nästa Arena-konferens kommer att anordnas av Högskolan Jönköping. Forskningssamverkan CSL:s forskare är aktiva i svenska och internationella nätverk med anknytning till CSL:s forskningsområde. Nämnas kan bland andra Association Suédoise de Linguistique Appliquée, ASLA; International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Nationella literacynätverket, Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, NORDFAG, NORDYRK och Tospråklige barn i Norden, TOBANO. Under året tog forskare inom CSL över ansvaret för Det nationella Literacynätverket och en av forskarna inom CSL ingår från och med 2013 i styrelsen för SMDI. Flera forskningsprojekt bedrivs i samverkan med forskare från andra lärosäten, bland andra Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå Tekniska Universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Väst, Mälardalens högskola och Södertörns högskola. Samarbetena innefattar en rad olika ämnen och avser handledning av doktorander, samförfattande av artiklar, gemensamma forskningsprojekt och ansökningar samt föreläsningar vid högre seminarier. Ett exempel på samarbete mellan regionens universitet och högskolor är den s.k. Arenakonferensen som nämnts ovan och där CSL stod som värd för konferensen Samarbete finns även med Loughborough University, England, där en av våra forskare har vistats en tid under året. Dessutom har under året samarbetet fortsatt med modersmålsdidaktiker vid Syddansk universitet och Høgskolen i OSLO og AKERSHUS. Under 2012 vidareutvecklades också samarbete med The Manga Faculty vid Seika University i Kyoto, där gemensamma ansökningar om forskningsmedel kommer att göras under Samarbete med andra högskolor och universitet i Sverige och utomlands inbegriper också yrkesämnenas didaktik. Karlstads universitet är medlem i det nordiska nätverket för yrkespedagogik och yrkesdidaktik, NORDYRK. En forskare inom CSL är verksam i ledningsgruppen för Nationella lic.forskarskolan i yrkesämnenas didaktik, har nära samarbete med forskarseminariet för yrkesdidaktik vid Linköpings universitet samt leder det nystartade forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkesdidaktik vid Karlstads universitet. Under året utvecklades också kontakter med forskare vid Høgskolen i OSLO og AKERSHUS. Två av de tre värmländska doktorander som ingår i lic.forskarskolan i yrkesämnenas didaktik undersöker klassrumskommunikation och arbetar med samtalsanalys och har därmed nära anknytning till CSL:s forskningsområden. Kontakter finns sedan tidigare med Europa- Studienseminar für berufliche Schulen i Giessen, med Johann Wolfgang Goethe-Universität och yrkeslärarutbildningen i Frankfurt am Main och med Institut für Berufspädagogik und 8

9 Erwachsenenbildung vid Leipniz Universität i Hannover. Varje år gästas yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet av lärarutbildare och lärarstuderande från Hessen. En dialog förs om möjligheterna att utveckla dessa kontakter till ett gemensamt forskningsprojekt. Karlstad och CSL samarbetar också med andra högskolor genom forskarskolorna Barndom, lärande och ämnesdidaktik FoBa, FöFoBa och FoBaSM där flera av centrumbildningens forskare medverkar som handledare och deltar i gemensamma seminarier och doktoranddagar etc. CSL arbetar för att utveckla forskningssamarbeten med andra ämnesdidaktiska och pedagogiska centrumbildningar vid Karlstads universitet. Samarbetet gäller bland annat gemensam seminarie- och konferensverksamhet och utveckling av forskarutbildningskurser och mastersprogram. Denna samverkan underlättas genom att flera av våra forskare är verksamma inom flera centrumbildningar och ett pågående projekt bedrivs gemensamt av CSL och SMEER. Även Marika Kjellén-Simes projekt om språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning (SPRINT) knyter samman forskare från flera centrumbildningar. Detta samarbete har utmynnat i nära och goda kontakter med många andra forskare och bland annat inneburit att forskare från CSL har inbjudits till andra universitet och högskolor för att hålla seminarier, granska, diskutera och vara med i utvecklingen av forskningsprojekt. Flera av våra forskare är efterfrågade för externa uppdrag vid andra lärosäten. Tre sakkunniguppdrag vid tillsättning av lektor har utförts under året. Dessutom har CSL:s forskare haft uppdrag som opponent vid tre licentiat-seminarium och som ledamot i betygsnämnden vid en doktorsdisputation. Våra forskare är dessutom flitigt anlitade som läsare vid olika textseminarier och 25 %-, 50 %- och slutseminarier för avhandlingstexter. Samarbete med det omgivande samhället I CSL:s vetenskapliga råd ingår en extern ledamot med nära skolanknytning och CSL har en omfattande samverkan med flera olika aktörer inom utbildningssektorn. I den forskning som är knuten till och finansierad av CSL doktorandprojekt liksom övrig forskning finns ett stort antal samverkansprojekt med skolor, elever och lärare i regionen. Flertalet av dessa projekt fungerar som kompetensutveckling för lärare och pedagoger och resultaten används ofta som en del av respektive skolas kvalitetsarbete. Dessutom skickas fortlöpande relevant information ut till alla språklärare som ingår i det språkdidaktiska nätverk som skapats genom Lärarlyftskurserna i språkdidaktik. Den praxisnära forskningen är viktig för att utveckla forskningsbasen inom CSL. De forskare som är knutna till centrumbildningen har bedrivit kompetensutvecklingsprojekt med en rad olika grupper av lärare och kommuner. CSL har för avsikt att ytterligare utveckla och stärka sådana samarbeten för att medverka till att forskning diskuteras och används i skolan. Även samarbete med RUC ses som en viktig del av CSL:s verksamhet. Under året har en av CSL:s forskare handlett grupper av lärare i regionen i Learning Studies och lett kompetensutvecklingsprojekt i form av forskningscirklar. I november 2012 anordnades genom RUC en lyckad heldagskonferens där detta arbete presenterades. I samarbete med RUC och Nätverket värmländska läs- och skrivutvecklare, planeras ett symposium kring läsning under hösten 2013 där forskare och verksamma lärare ska mötas. Också CSL-dagen är en viktig arena för möten mellan forskning, lärarutbildningen och skolverksamheten. Förutom att aktivt delta i RUC:s verksamhet, har forskare från CSL under året föreläst vid ett stort antal lärosäten och kommuner och varit flitigt anlitade vid fortbildningsdagar för 9

10 förskollärare, fritidspedagoger, lärare och skolbibliotekarier. Nämnas kan bland annat Skolportens konferenser, föreläsningar i regi av Lärarnas Riksförbund, fortbildningsdagar och workshops för lärare. Forskare inom CSL har dessutom uppdrag i Centrums för Lättlästs vetenskapliga råd, i arrangörsgruppen för Kulturfrukost i Karlstad, i Svensklärarföreningens styrelse och i redaktionsgruppen för Svensklärarföreningens årsskrift, samt i den nordiska barn- och ungdomskonferensen Rum för berättande. Forskare verksamma inom CSL har också under året utfört olika uppdrag åt Skolverket och Nordplus som handlar om framtagning av läs- och skrivstöd åt grundskolan samt utveckling av projektet Vilka elever kommer till våra skolor. En av forskarna sitter med i Lärarförbundets skolformsnämnd för gymnasiet. En forskare är styrelseledamot i Carnegiestiftelsen och i Edvard Roséns stiftelse och har ett långvarigt samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En av forskarna har arbetat med forskningscirklar i ett Skolverksprojekt där formativa bedömningsstrategier stått i centrum. Relation till grundutbildning Samtliga forskningsprojekt, extern- som internfinansierade, som bedrivs inom CSL stödjer med sin praxisnära inriktning och ämnes- och/eller ämnesdidaktiska anknytning lärarutbildningen. I projekten deltar ett stort antal verksamma lärare där bland annat olika undervisnings- och bedömningsmodeller prövas och utvecklas. I ett par projektet studeras också nationella proven och dess sätt att pröva kompetenser hos elever i åk 9, vilket är av direkt relevans för lärarutbildning och lärarfortbildning. Forskningsresultaten har stor relevans för våra lärarstudenter och inkorporeras i undervisningen på KAU. De aktuella projekten riktas både mot formellt lärande inom skolan och mot informellt lärande och berör således bland annat det avstånd som finns mellan barn och ungdomars läsande, skrivande och språkutveckling i och utanför skolan. Ett speciellt fokus riktats mot språkbruk i olika praktiska verksamheter, inte minst i yrkes- och yrkeslärarutbildningen som är ett hittills försummat forskningsområde. Efterfrågade är också forskningsresultat som bidrar till en klarare bild av effekterna av engelska som undervisningsspråk. Här ger det CSL-finansierade projektet Effekter av SPRINT-undervisning på högstadieelevers språk- och ämneskunskaper ett relevant och viktigt bidrag till lärarutbildningen. De forskningscirklar som bedrivs inom Nordplus-projekt i samverkan med CSD och där lärare inom KomVux i historia, samhällskunskap och danska, norska och svenska deltar, har en stark koppling till både grundutbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen. Den forskning som bedrivs inom CSL kommer grundutbildningen till del genom undervisning i kurser inom lärarutbildningen från skolans tidiga år till och med gymnasiet. Forskningen sprids även genom universitetets uppdragsverksamhet, till exempel i form av utbildning inom Lärarlyftet. Kursråd och kursutvärderingar visar att studenterna uppskattar denna typ av forskningsinslag i undervisningen. I anslutning till CSL-seminarierna hålls ofta öppna föreläsningar av gästande forskare och de studerande ges möjlighet att närvara vid CSL:s seminarier och delta med egna bidrag vid CSL-dagen. Övrigt Forskare inom CSL har uppdrag som handledare till doktorander (4) och licentiander (3). I takt med att den vetenskapliga kompetensen stärks inom centrumbildningen hoppas vi kunna utöka omfattningen av dessa uppdrag. 10

11 Under 2012 har vi också deltagit regelbundet i dekan Anders Arnqvists forskarforum tillsammans med representanter från fakultetens övriga centrumbildningar, forskningsföreträdare och prefekter. Vi har också fört fortlöpande, konstruktiva diskussioner om vår verksamhet med lärarutbildningsnämndens dekan Kenneth Nordgren och prodekan Thomas Nilsson. Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten i Centrum för språk- och litteraturdidaktik fortsatt att utvecklas i positiv riktning under Vi har varit lyckosamma vid tilldelningen av externa medel och vi har väsentligt ökat spridningen av våra forskningsresultat via publiceringar, konferensdeltagande och genom samverkan. Våra seminarier och övriga arrangemang har varit relevanta och välbesökta. Rutinerna för det löpande arbetet har förbättrats och effektiviserats och vår hemsida är under utveckling. Forskning och forskningssamarbete har gått framåt. Det interna och externa samarbetet har utvecklats. Inför kommande budgetperiod har vi också vässat vår forskningsinriktning och kommer att prioritera projekt som knyter an till pågående forskning och temat Läsning undervisning bedömning. Ett särskilt intresse kommer att ägnas åt att utveckla forskningsmetoder som kombinerar analyser av kvalitativa och kvantitativa data. Karlstads universitet För Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Christina Olin-Scheller Anna-Lena Göransson Michael Tengberg vetenskaplig ledare bitr. vetenskaplig ledare ordförande vetenskapligt råd 11

12 Bilaga 1. Publikationer 2012 I: Peer-reviewade artiklar och bokkapitel Pilar Álvarez De América a Europa: diálogos fallidos o monólogos reafirmadores de identidad. Relaciones dialógicas de encuentro-desencuentro en dos textos narrativos colombianos. XXXIX Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (IILI): Diálogos Culturales (under utgivning). Susanne Duek Ord, ordförståelse och ordtestande om projektet BIGFOT, I: Duek (red.) Flersprålig oppvekst i barnehage, förskole og skole. Hamar: Högskolen i Östfold, näteverket TOBANO (Tospråklige barn i Norden). Ingrid Mossberg-Schüllerqvist Mossberg Schüllerqvist Bedömning och betygssättning i svenska Odenstad, Samuelsson, Nordgren (red.) Betyg i teori och praktik, andra reviderade upplagan. Malmö: Gleerups. Christina Olin-Scheller Till salu. Bit av runsten. Om literacy, källkritik och digital visdom i ett nytt medielandskap. I: Boglind, Holmberg & Nordenstam, Mötesplatser. Lund: Studentlitteratur. (under utgivning). Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. (antagen). Att lära sig läsa mellan raderna. En komparationsstudie av två olika undervisningsmodeller. I: Årheim (red). Resor i tid och rum. Festskrift till Margaretha Petterson. Växjö: Växjö universitet. Sundqvist, P. & Olin-Scheller, C. (inskickad). Classroom vs. extramural English: Teachers dealing with demotivation. Language and Linguistics Compass. Olin-Scheller, Christina & Tengberg, Michael If It Ain t True, Then It s Just a Book! The Reading and Teaching of Faction Literature, Journal of Research in Reading 35(2), s Tengberg M. & Olin-Scheller C. (antagen). Improving Reading and Interpretation in 7 th Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction. Umeå: Education Inquiry. Lundström S. & Olin-Scheller C. (inskickad). Playing fiction.the use of semiotic resources in role-play. Jansson, U., Sandlund, E., Olin-Scheller, C. & Jakobsen, L. Diskursiv och könad normering kring stress i ett föränderligt arbetsliv. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2, Erica Sandlund Sandlund, E. & Sundqvist, P. But what can we learn from history om konsten att diskutera rätt under det muntliga nationella provet i engelska. Kapet: Karlstads universitets pedagogiska tidskrift, 8(1),

13 Sandlund, E., & Sundqvist, P. (under review). Diverging task orientations in L2 oral proficiency tests a conversation analytic approach to participant understandings of pre-set discussion tasks. Nordic Journal of Modern Language Methodology. Nyroos, L. & Sandlund, E. (antagen/in press). From paper to practice: Asking and responding to a standardized question item in performance appraisal interviews. Pragmatics & Society. Lindgren, G. & Sandlund, E. Jämställd hållbar tillväxt - från ord till handling. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2, Jansson, U., Sandlund, E., Olin-Scheller, C. & Jakobsen, L. Diskursiv och könad normering kring stress i ett föränderligt arbetsliv. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2, Pia Sundqvist Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. Similarities between playing World of Warcraft and CLIL. Apples Journal of Applied Languages Studies, 6(2), Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. Gaming as extramural English L2 learning and L2 proficiency among young learners. ReCALL, 24(3), Sandlund, E., & Sundqvist, P. But what can we learn from history om konsten att diskutera rätt under det muntliga nationella provet i engelska. Kapet: Karlstads universitets pedagogiska tidskrift, 8(1), Sundqvist, P. (antagen). The SSI Model: Categorisation of digital games in EFL studies. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL. Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (inskickad). Language-related computer use: Focus on young L2 English learners in Sweden. ReCALL. Sandlund, E., & Sundqvist, P. (under review). Diverging task orientations in L2 oral proficiency tests a conversation analytic approach to participant understandings of pre-set discussion tasks. Nordic Journal of Modern Language Methodology. Sundqvist, P., & Olin-Scheller, C. (inskickad). Classroom vs. extramural English: Teachers dealing with demotivation. Language & Linguistics Compass. Pia Sundqvist (bokkapitel) Sundqvist, P. & Sylvén, L. K. (2012a). World of VocCraft: Computer games and Swedish learners L2 vocabulary. I. H. Reinders (red.), Digital Games in Language Learning and Teaching (s ). Basingstoke: Palgrave Macmillan. Sundqvist, P. & Sylvén, L. K. (2012b). Ämnesdidaktiska utmaningar i det heterogena engelskklassrummet: En jämförelse mellan elever med stor respektive liten mängd extramural engelska. I N. Gericke & B. Schüllerqvist (red.), Ämnesdidaktisk komparation: Länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Sundqvist, P. & Sylvén, L. K. (2012c). Computer-assisted L2 English language-related activities among Swedish 10-year-olds. I L. Bradley & S. Thouseny (red.), CALL: Using, 13

14 learning, knowing. EUROCALL Conference, Gothenburg, Sweden, August 2012, Proceedings (sid ). Dublin: Research-publishing.net. Sundqvist, P. (2012). Informal learning of English among young learners: Report from a oneyear project in preschool class, grade 3, and grade 6. I M. Allström & A.-M. Pinter (red.), English for Young Learners Forum. Proceedings from the Conference in Uppsala, 19 June 2012 (s ). Uppsala: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Sandlund, E. & Sundqvist, P. (antaget) Provuppgiftshantering som social praktik En jämförelse mellan interaktionsanalys och bedömardata för muntligt prov i engelska. ASLAsymposium 2012 Språk och undervisning. Michael Tengberg Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. If It Ain t True, Then It s Just a Book! The Reading and Teaching of Faction Literature, Journal of Research in Reading 35(2), s Tengberg, M. & Olin-Scheller, C. (antagen). Improving Reading and Interpretation in 7 th Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction, Education Inquiry. 14

15 II: Peer-reviewade konferensbidrag Christina Olin-Scheller Olin-Scheller & Tengberg, Improving Reading and Interpretation in 7 th Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction, Reykjavik juni. Olin-Scheller & Tengberg, Learning how to read between the lines. A comparative study of two teaching models, Cadiz, september. Olin-Scheller, C & Tengberg, M. Interventionsforskning om läsning och läsutveckling. SMDI, Stockholm oktober. Hermansson, C & Olin-Scheller C., Five days and a story, SMDI, Stockholm oktober. Olin-Scheller, C & Roos, C. Barn och barndom i forskningsskugga, nätskugga och medieskugga. En studie om barns uppväxtvillkor i relation till globaliseringsprocesser, identitetsskapande, lärande och medieanvändning i glesbygd, Örebro, 5-6 november. Multimodalitet, medier och metoder. Utmaningar och möjligheter för SMDI som forskningsfält, Key-note vid SMDI:s konferens, Stockholms universitet, 17 oktober. Erica Sandlund Sandlund, E. I want you tuh say Oh good I ve got that. Reported speech in modeling desirable conduct. Paper presented at the DCC conference, Loughborough University, March, Sandlund, E. & Sundqvist, P. Interaktion under det muntliga provet i engelska årskurs 9. Paper presented at the ASLA (Association Suédoise de Linguistique Appliqué) annual conference, Linköping University, May, Nyroos, L. & Sandlund, E. From paper to practice. Asking and responding to a standardized question item in performance appraisal interviews. Paper presented at the NORDISCO biannual conference, Linköping University, November, Sandlund, E. Observing gender in institutional interaction. Some considerations based on naturalistic data versus research interviews. Paper presented at the Strategy in Communication symposium, Nottingham Trent University, November, Sandlund, E. Affect displays in institutional talk. Paper presented at the Emotion in educational settings symposium, Uppsala University, December, Sandlund, E. Strategier för publicering i tidskrifter. Lecture given at the Center for Langauge and Literature in Education, Arena conference, December Pia Sundqvist EuroSLA22 Expanding discipline boundaries, The 22 nd Annual Conference of the European Second Language Association, 8-10 September, Paper: Digital gaming and L2 English among Swedish youths. 15

16 EUROCALL 2012: CALL using, learning, knowing, University of Gothenburg, August, Paper (med Liss Kerstin Sylvén): Computer-assisted L2 English languagerelated activities among Swedish 10-year-olds. English for Young Learners Forum, 19 June, Paper: Informal learning of English among young learners: Report from an ongoing project in preschool class, grade 3, and grade 6. ASLA 2012: Språk och undervisning, May, Paper (med Erica Sandlund): Interaktion under muntliga prov i engelska i årskurs 9. Marie Tanner Tanner, M. & Pérez Prieto, H. In between self-knowledge and school demands. Policy enacted in the Swedish middle year classroom. Paper presented at the ECER conference, Cádiz, September "Ska jag skriva det?" - lärares och elevers interaktion vid bänkarbete. Konferensbidrag Svenska med didaktisk inriktning, Stockholm oktober, Michael Tengberg Improving Reading and Interpretation in 7 th Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction. Paperpresentation vid 16th Nordic Reading Conference, juni i Reykjavik. (tillsammans med Christina Olin-Scheller) Homovocalization in the reading of stories with non-gendered narrators Paperpresentation vid Thirteenth Biennial Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, 7 10 juli i Montréal. Improving Reading and Interpretation in 7 th Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction. Paperpresentation vid European Conference on Educational Research, september i Cádiz. (tillsammans med Christina Olin- Scheller). Interventionsforskning om läsning och läsutveckling. Paperpresentation vid Svenska med didaktisk inriktning, oktober i Stockholm. (tillsammans med Christina Olin-Scheller) Läsa mellan raderna. Interventionsforskning om läsning och läsundervisning. Paperpresentation vid Strategisk arena för idéutbyte kring lärande, text och språk, 6 7 december i Karlstad. (tillsammans med Christina Olin-Scheller). 16

17 III: Böcker, bokkapitel och översiktsartiklar Christina Olin-Scheller Han är galen och ond, men kan ändå känna kärlek. Identitetsskapande samtal på en svensk fanfictionsajt. I: Karlsson & Prieto, Livsberättelser. Mening och identitet i tid och rum. Karlstad: Karlstad University Studies 2012, s Att vara en del av berättelsen. Om lekande mangafans och cosplay. I: Löfdahl & Prieto (red.). Barn, barndomar, rättigheter och utbildningar. Vänbok till Solveig Hägglund. Karlstad: Karlstad University Studies 2012, s Michael Tengberg Skar, Gustaf & Tengberg, Michael (red.), Svenskämnet: Igår, idag, imorgon. Stockholm: Svensklärarföreningen. Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. (under utgivning). Att lära sig läsa mellan raderna. En komparationsstudie av två olika undervisningsmodeller, i Elleström, L., Forsgren, P., Olaussen, M. & Årheim, A. (red.), Resor i tid och rum. Festskrift till Margareta Petersson. Göteborg & Stockholm: Makadam förlag. Tengberg, M. (under utgivning), Texten, läsarna och samtalet. Om elevers förhållningssätt till litteratursamtalet som kunskapskälla. I Holmberg, P., Boglind, A. & Nordenstam, A. (red.) Mötesplatser. Lund: Studentlitteratur. 17

18 IV: Övriga publikationer Christina Olin-Scheller Steve Jobs, skolan och kodningen av elevers operativsystem. I: Yrke och Lärarnas Nyheter, Tillgänglig på: Erica Sandlund Sandlund, E. & Sundqvist, P. (inskickad). Att tala under test och testa tal prov i muntlig språkfärdighet är en komplex historia. LMS Lingua. Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2012). It was hard. Let s skip it! Funderingar kring bedömning av muntlig färdighet i språk. LMS Lingua, nr. 1, Pia Sundqvist Sandlund, E. & Sundqvist, P. (inskickad). Att tala under test och testa tal prov i muntlig språkfärdighet är en komplex historia. LMS Lingua. Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2012). It was hard. Let s skip it! Funderingar kring bedömning av muntlig färdighet i språk. LMS Lingua, nr. 1, Marie Tanner Vad var det vi läste och pratade om? Bänkinteraktioner i mellanstadiets skriftpraktiker. (2012) Svensklärarföreningens årstidskrift Stockholm: Svensklärarföreningen, distribution Natur & Kultur. Michael Tengberg Tengberg, M. Läsarens känslor inte enbart privata, Svenskläraren 56(1), s Tengberg, M. Vad är väl en genrepedagogik, Svenskläraren 56(4), s

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Forskningsprogram

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Forskningsprogram Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Forskningsprogram 2013 2015 Till Lärarutbildningsnämnden, Karlstads universitet Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL, utgör en mångvetenskaplig

Läs mer

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2011

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2011 Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhet och miljöbeskrivning Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) utgör en mångvetenskaplig ämnesdidaktisk miljö

Läs mer

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2013

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2013 Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2013 Verksamhet Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) är en mångvetenskaplig miljö där forskare och lärare från flera ämnen

Läs mer

Schlafsjo, jä, jä, jä. Färska forskningsrön om samband mellan att spela dataspel och lära sig engelska

Schlafsjo, jä, jä, jä. Färska forskningsrön om samband mellan att spela dataspel och lära sig engelska Färska forskningsrön om samband mellan att spela dataspel och lära sig engelska Språklärarnas riksförbund Göteborg, 7 oktober, 2014 Pia Sundqvist Schlafsjo, jä, jä, jä 1 Var lär man sig engelska? I skolan

Läs mer

Presentationens upplägg

Presentationens upplägg Det heterogena engelsk-klassrummets ämnesdidaktiska utmaningar: En jämförelse mellan elever med stor respektive liten mängd extramural engelska Pia Sundqvist, Karlstads universitet Liss Kerstin Sylvén,

Läs mer

De samhällsorienterande ämnenas didaktik vid IDPP programförklaring

De samhällsorienterande ämnenas didaktik vid IDPP programförklaring De samhällsorienterande ämnenas didaktik vid IDPP programförklaring Intresseområdets verksamhet utgår från ett ämnesdidaktiskt förhållningssätt där strävan är ett brobygge mellan skolans och de akademiska

Läs mer

Bjerklund Larsson, A. (2011). Bedömning i engelska för yngre åldrar. Lingua 4, 22-26.

Bjerklund Larsson, A. (2011). Bedömning i engelska för yngre åldrar. Lingua 4, 22-26. NAFS Urval av referenser (2005-) Rapporter innehållande analyser av utfallet på nationella prov, med kapitel författade bl.a. av provansvariga, finns på Skolverkets hemsida: www.skolverket.se > Prov &

Läs mer

Den fria tidens lärande

Den fria tidens lärande Huvudämne Den fria tidens lärande Lärarutbildningen, Malmö högskola www.mah.se/lut/bus I huvudämnet Fria Tidens Lärande utbildas man till en modern fritidspedagog som arbetar både i och utanför skolan.

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: LUN2014/15 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2014-03-04 och gäller från höstterminen 2014 vid Karlstads

Läs mer

Ämnesblock engelska 112,5 hp

Ämnesblock engelska 112,5 hp Ämneslärarexamen inriktning årskurs 7-9 Sida 1 av 5 Ämnesblock engelska 112,5 hp för undervisning i grundskolans årskurs 7-9 2011-08-09 Inriktningsblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden 2010-2012.

CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden 2010-2012. Lärarutbildningsnämnden CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden 2010-2012. Inledning. CSDs styrelse har gjort en egen utvärdering i samband med CSDs årsmöte

Läs mer

Diarienummer STYR 2014/973

Diarienummer STYR 2014/973 Diarienummer STYR 2014/973 Naturvetenskapliga fakulteten Vid befordran till en anställning som professor vid naturvetenskapliga fakulteten tillämpas högskoleförordningen (SFS 2010:1064, inledande text)

Läs mer

Verksamhetsberättelse Urban Haglind, RUC-samordnare

Verksamhetsberättelse Urban Haglind, RUC-samordnare Verksamhetsberättelse 2015 2016-01-08 Urban Haglind, RUC-samordnare Under perioden 2015-01-01 till 2015-06-31 omfördelades samordnartjänsten på 50% mellan 40% projektledning för Försöksverksamheten med

Läs mer

Språk-, läs- och skrivutveckling

Språk-, läs- och skrivutveckling RUC-råd, torsdagen den 2 mars i Kosta Språk-, läs- och skrivutveckling forskning om elevers lärande och lärares undervisning Ewa Bergh Nestlog svenska språket med didaktisk inriktning Linnéuniversitetet

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration.

Beslut Högskoleverket beslutar att inte ge Malmö högskola tillstånd att utfärda licentiatexamen och doktorsexamen inom området migration. Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.Sodling@hsv.se

Läs mer

ÄMNESSPRÅK Språk i alla ämnen

ÄMNESSPRÅK Språk i alla ämnen ÄMNESSPRÅK Språk i alla ämnen Regionalt nätverk för svenskämnena och ämnesspråk Ewa Bergh Nestlog Doktorand i svenska med didaktisk inriktning Linnéuniversitetet i Växjö ewa.bergh.nestlog@lnu.se 1 Interaktion

Läs mer

Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp

Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp 1 (5) Kursplan för: Litteraturvetenskap AV, Ämnesdidaktisk specialisering i Litteraturvetenskap, 30 hp Comparative Literature MA, Specialisation in Comparative Literature Didactics, 30 Credits Allmänna

Läs mer

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan

Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 2011-08-09 Ämnesblock tyska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp

Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Kursplan Utbildning på forskarnivå Dataförmedlad kommunikation och sociala medier, 7,5 hp Computer Mediated Communication and Social Media, 7,5 credits Kurskod 20IK020 Forskarutbildningsämne Informatik

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER

INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER INSTITUTIONEN FÖR SPRÅK OCH LITTERATURER LG20FR Verksamhetsförlagd utbildning 2 för gymnasielärare i franska, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers of French in Upper Secondary School, 7.5

Läs mer

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2014

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2014 Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhet Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) är en mångvetenskaplig miljö där forskare och lärare från flera ämnen

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp

4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp 4PE154 Att handleda och utveckla yrkeskunnande i lärarutbildningen, 7.5 hp gå in i handledande och vägledande uppgifter på ett reflekterande sätt. 4PE154 Tutoring and Developing Professional Skills within

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet.

Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö högskola och Lunds universitet. STUDIEPLAN 2008-01-++ Dnr HT 2007/479/G 11 Området för humaniora och teologi (Institution) Studieplan för utbildning på forskarnivå med licentiatexamen som mål i Svenska med didaktisk inriktning vid Malmö

Läs mer

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet

UFV 2007/1478. Mål och strategier för Uppsala universitet UFV 2007/1478 Mål och strategier för Uppsala universitet Fastställda av konsistoriet den 22 april 2008 Innehållsförteckning Förord 3 Uppsala universitet 4 Ett universitet för framstående forskning 5 Ett

Läs mer

KARLSTADS UNIVERSITET Institutionen för språk, litteratur och interkultur Pia Sundqvist 18-19 november 2014

KARLSTADS UNIVERSITET Institutionen för språk, litteratur och interkultur Pia Sundqvist 18-19 november 2014 Små söta Bliebers och stora stygga WoW:are om motivation för språklärande och samband mellan fritidsengelska och skolresultat Mälardalens högskola, 18 19 november, 2014 Pia Sundqvist Schlafsjo, jä, jä,

Läs mer

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016

Inför Reglabs medlemsmöte. Stockholm 14 september 2016 Inför Reglabs medlemsmöte Stockholm 14 september 2016 Innehåll 1 Sammanfattning av arbetet 1 Akademi för Regional utveckling 1 Förslag på pilot 1 Nästa steg Sammanfattning - Utbildningsformer MOOC (=öppna

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2017/2018 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search.

Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search. MÄLARDALENS HÖGSKOLA Akademin för utbildning, kultur och kommunikation Exempel på ämnen för examensarbete inom kurserna UÖÄ007, HOA400, UÖÄ008: (Se också DIVA: http://mdh.diva-portal.org/smash/search.jsf)

Läs mer

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits

PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN PDG420, Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15,0 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15.0 higher education credits Grundnivå/First

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08

Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016. Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 Internationellt lärande i Norden och i Baltikum Nordplus ny programperiod 2012-2016 Roswitha Melzer Informationsmöte Göteborg/ 2012-02-08 08.30 Samling med kaffe Program några hållpunkter 09.00 Kort om

Läs mer

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007

Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 1 Inst f experimentell medicinsk vetenskap dokument uppdaterat maj 2007 Utvecklingssamtal - ett strukturerat samtal Forskarutbildningsprocessen Hur har utbildningen fortskridit i förhållande till studieplanen?

Läs mer

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet

Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet Studera till lärare! Umeå School of Education Umeå universitet www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp... 8 Grundlärarprogrammet

Läs mer

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret

inbjudan KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret inbjudan F KUS PA specialpedagogisk forskning en annorlunda seminarieserie läsåret 2011 2012 Välkommen till en annorlunda seminarieserie! Fokus på specialpedagogisk forskning är ett samarbete mellan Specialpedagogiska

Läs mer

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT

RIKTLINJER ANTAGNING AV DOCENT 1(5) Beslut av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden 2013-02-25 Dnr 2013/229 A 21 ANTAGNING AV DOCENT Allmänt Genom att anta docenter stärks forsknings- och utbildningskvalitén vid Högskolan Väst.

Läs mer

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg

Genuslektorat. Information till GUN Susanne Kreitz Sandberg Genuslektorat Information till GUN 15 09 10 Susanne Kreitz Sandberg 2 Syfte med genuslektoratet är att på ett systematisk och långsiktigt sätt arbeta med frågor som rör genus och jämställdhet i lärarutbildningarna.

Läs mer

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet

Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Uppföljning av Åsa Ryegårds kartläggning från 2013 Katarina Winka, Umeå universitet på uppdrag av Göteborgs universitet Med pedagogisk meriteringsmodell avses "en modell för hur lärare kan meritera sig

Läs mer

Ämnesblock franska 142,5 hp

Ämnesblock franska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock franska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan 2011-08-09 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle

ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄEND02, Engelska II, 15 högskolepoäng English II, 15 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av Prodekanen med ansvar för grundutbildning

Läs mer

Ämnesblock spanska 142,5 hp

Ämnesblock spanska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 6 Ämnesblock spanska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan 2011-08-09 Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Särskilt utvalda övningsskolor. Lärarutbildningar vid Stockholms universitet

Särskilt utvalda övningsskolor. Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Särskilt utvalda övningsskolor Lärarutbildningar vid Stockholms universitet Försöksverksamhet med särskilt utvalda övningsskolor Kort sammanfattning Stockholms universitet inledde hösten 2010 ett pilotprojekt

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2016/2017 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet vid Uppsala universitet ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad

Läs mer

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor

Ansökan och ärendets hantering. Malmö högskola Rektor Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

LIKVÄRDIG BEDÖMNING AV ELEVERS SPRÅKFÖRMÅGOR PRELIMINÄRA RESULTAT FRÅN ETT ÄMNESDIDAKTISKT FORSKNINGSPROJEKT KAU.SE/CSL

LIKVÄRDIG BEDÖMNING AV ELEVERS SPRÅKFÖRMÅGOR PRELIMINÄRA RESULTAT FRÅN ETT ÄMNESDIDAKTISKT FORSKNINGSPROJEKT KAU.SE/CSL CENTRUM FÖR SPRÅK- OCH LITTERATURDIDAKTIK LIKVÄRDIG BEDÖMNING AV ELEVERS SPRÅKFÖRMÅGOR PRELIMINÄRA RESULTAT FRÅN ETT ÄMNESDIDAKTISKT FORSKNINGSPROJEKT Michael Tengberg (projektledare), Eric Borgström,

Läs mer

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp

Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier HT 2014 KURSPLAN Artikelskrivandets konst, 7.5 hp Huvudområde: Pedagogik Utbildningsnivå: Forskarutbildning Betygsskala: För denna kurs ges

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits

PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Utbildningsvetenskapliga fakulteten PDG420 Didaktik med inriktning mot barns språkutveckling, 15 högskolepoäng Didactics in Learning to Read and Write, 15 higher education credits Grundnivå, First cycle

Läs mer

Forskning och utveckling för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Forskning och utveckling för en skola som vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2013-01-22 Handläggare: Katarina Arkehag 08-508 33 032 Cecilia Göransson 08-508 33 707 Till Utbildningsnämnden 2013-02-07 Forskning

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Dnr U 2013/472 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogiskt arbete Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetssstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp

Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Pedagogik GR (A), Läs- och skrivinlärning, 15 hp Education Ba (A), Learning reading and writing Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå Progression Inriktning (namn) Högskolepoäng

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Malmö Högskola, 2014-04-11 Fastställd av fakultetsstyrelsen 2014-04-11 Utbildningen på forskarnivå i

Läs mer

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål

Dagens program Inledning Vägar in i skriftspråket Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Dagens program 10.00-10.15 Inledning 10.15-11.15 Vägar in i skriftspråket Carina Fast 11.15-12.00 Läslyftet i förskolan bakgrund, syfte och mål Skolverket 12.00-13.00 Lunch 13.00-14.45 Läslyftet i förskolan

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller universitetslektor vid IT-fakulteten, Göteborgs universitet Ansökan skall vara disponerad enligt nedastående mall och uppgifter lämnas

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet

Svenska som additivt språk. Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet Svenska som additivt språk Skolverket 20090907 Berit Lundgren FD, Umeå universitet Lilian Nygren Junkin FD, Göteborgs universitet 2009 09 11 1 Språket börjar över potatismoset (A.M. Körling 2008) bas utbyggnad

Läs mer

Högskolan Väst Rektor

Högskolan Väst Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Väst Rektor Högskolan Västs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER

KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER LINNÉUNIVERSITETET Nämnden för utbildningsvetenskap BESLUT 2010-12- 02 KVALITETSMÅL OCH KVALITETSINDIKATORER Inledning Linnéuniversitetet etablerades 2010-01- 01, och under våren 2010 har bl.a. Linnéuniver-

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas.

2.2 Examina Högskoleexamina med år, ämne, plats. Kopia av bevis endast avseende högsta examen bifogas. Docentkompetens. Kopia av bevis bifogas. BESLUT 2011-03-14 Dnr SU 601-0358-11 Handläggare: Ann-Charlotte Östblom Personalspecialist Personalavdelningen Mall för ansökan om anställning som lärare vid Stockholms universitet. Gäller även ansökan

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan

Lärarutbildningsnämnden Svenska språket. Kursplan Dnr: FL 2011/12 Lärarutbildningsnämnden Svenska språket Kursplan Beslut om inrättande av kursen Kursplanen är fastställd av Lärarutbildningsnämnden, 2011-10-27 och gäller från höstterminen 2011 vid Karlstads

Läs mer

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp

Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp 1 (7) Utbildningsplan för: Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3, 240 hp Primary School teacher education programme 1-3, preschool Allmänna

Läs mer

Övningsskoleprojektet

Övningsskoleprojektet Övningsskoleprojektet Med start ht-14 kommer Grundlärarprogrammets studenter på campus att ingå i en försöksverksamhet med övningsskolor för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) Projektledare Annelie Bodén

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik

Gäller från: HT 2014 Fastställd: Ändrad: Institutionen för de humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik Utbildningsplan för Ämneslärarprogram med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7-9 och med inriktning mot arbete i gymnasieskolan Teacher Education Programme for Secondary School and Upper Secondary

Läs mer

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik

Beslut om fördjupade granskningar av utbildningar i pedagogik Rektor vid berört lärosäte Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Maria Södling 08-563 085 78 Maria.sodling@hsv.se

Läs mer

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten

Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten Utbildningsplan - Humanistiska fakulteten 1. Benämning Kombinationsprogrammet för lärarexamen och masterexamen 2. Benämning, engelska Study Programme for Master of Education and Master of Arts 3. Poäng

Läs mer

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål

Beslut om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot undervisning i gymnasieskolan i undervisningsämnet arabiska som modersmål Malmö högskola Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Viveka Persson +46 8 5630 86 58 viveka.persson@hsv.se

Läs mer

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson

HANDLINGSPLAN OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16. Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: BESLUTAD AV: Birgit Karlsson HANDLINGSPLAN 2015 2017 OCH VERKSAMHETSPLAN 2015/16 Institutionen för Ekonomi och Samhälle DATUM: 150910 BESLUTAD AV: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt mål för

Läs mer

LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits

LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN LLEN10, Engelska för lärare i åk 4-6, 30,0 högskolepoäng English for teachers in years 4-6, 30.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Ämnesblock engelska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan

Ämnesblock engelska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 2011-08-09 Ämnesblock engelska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen

UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen UPPSALA UNIVERSITET Ekonomisk-historiska institutionen Forskarutbildningen i ekonomisk historia Underdokument till studieplanen, antaget av institutionsstyrelsen september 2004 och reviderad oktober 2007

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet

Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i tillämpad informationsteknologi vid ITuniversitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign

Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Ä10.090603.ITFN Beslut 2009-03-06 Dnr G217 843/09 Studieplan för forskarutbildningen i interaktionsdesign Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs universitet 2009-03-

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Humanistiska fakultetsnämnden www.humfak.umu.se Allmän studieplan 2014-03-27 Dnr 511-4286-08 Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i litteraturvetenskap Curriculum for PhD-candidate program in

Läs mer

L6EN10, Engelska 1 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 1 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits

L6EN10, Engelska 1 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 1 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETSNÄMNDEN L6EN10, Engelska 1 för lärare åk 4-6, 15,0 högskolepoäng English 1 for Teachers, 4th-6th grade, 15.0 higher education credits Grundnivå/First Cycle 1. Fastställande

Läs mer

Kursplan. Förskolepedagogik VI, 30 högskolepoäng Early Years Education VI, Second Cycle, 30 Credits. Mål 1(7) Mål för utbildning på avancerad nivå

Kursplan. Förskolepedagogik VI, 30 högskolepoäng Early Years Education VI, Second Cycle, 30 Credits. Mål 1(7) Mål för utbildning på avancerad nivå 1(7) Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Förskolepedagogik VI, 30 högskolepoäng Early Years Education VI, Second Cycle, 30 Credits Kurskod: PE4015 Utbildningsområde:

Läs mer

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1

Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Sida 1(6) Kursplan Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II 30 högskolepoäng, Grundnivå 1 Swedish as Second Language for Teachers, Years 4-6, 30 cr (1-30 cr) 30

Läs mer

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik

Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Dnr U 2013/471 Allmän studieplan mot doktorsexamen i Pedagogik Studieplanen är fastställd av Utbildningsvetenskapliga fakultetsstyrelsen 2013-09-05. Utbildning på forskarnivå regleras genom allmänna bestämmelser

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan 2015/2016 330 HP UPPSALA CAMPUS 100% Ämneslärarprogrammet i Uppsala ger dig förutsättningar att verka som kunnig och engagerad lärare i framtidens

Läs mer

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå:

Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Fakulteten för teknik- och naturvetenskap Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå: Bilaga till studieplan för utbildning på forskarnivå i matematik Bilaga för utbildning på forskarnivå i matematik

Läs mer

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II

Kursplan. PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Portuguese: Oral Proficiency II Kursplan PR1017 Portugisiska: Muntlig språkfärdighet II 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Portuguese: Oral Proficiency II 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter avslutad kurs ska den

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER

INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER INSTITUTIONEN FÖR MATEMATISKA VETENSKAPER L920MA Verksamhetsförlagd utbildning 2 för lärare åk 7-9 i matematik, 7,5 högskolepoäng Teaching Practice 2 for Teachers in Secondary School Year 7-9, 7.5 higher

Läs mer

Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp

Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp 1 (6) Kursplan för: Engelska GR (A), Engelska för lärare åk 4-6, 30hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II, 30 hp English Ba (A), English for Primary School Teachers 4-6, Continuing Education for Teachers II

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer