Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhet och miljöbeskrivning Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) är en mångvetenskaplig miljö där forskare och lärare från flera ämnen samverkar kring ämnesdidaktisk forskning och utvecklingsarbete. I miljön deltar forskare och lärare från ämnena engelska, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogiskt arbete, spanska, svenska språket och svenska som andraspråk. Den forskning som bedrivs inom ramarna för Centrum för språk- och litteraturdidaktik är praxisinriktad och ämnesövergripande. Med praxisnära forskning avser vi studier som tar sin utgångspunkt i konkreta problem eller utmaningar i skolans verksamhet. Genom våra studier vill vi bidra till en utvecklad teoretisk förståelse av skolans språk- och litteraturarbete, samtidigt som vi deltar i utvecklingen av undervisning i språk och litteratur. CSL har ett väl fungerande och ömsesidigt givande samarbete med såväl yrkesverksamma lärare på olika utbildningsstadier från förskola till universitet som forskare vid andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Centrum för språk- och litteraturdidaktik har sedan det bildades fokuserat olika former av språkutveckling och lyft fram praxisnära, ämnesdidaktisk forskning om språkbruk, informellt och formellt lärande, samtal, skrivande och läsande i alla ämnen samt bedömning och bedömningspraktiker i skola och högre utbildning. CSL förutsätter att projekt som tilldelas medel utmynnar i presentationer vid konferenser, vetenskapliga artiklar i nationella och internationella tidskrifter och också leder till ansökningar om externa forskningsmedel. Arbetet har under de senaste åren resulterat i ett ökat antal publikationer och forskningsansökningar om externa medel och för andra året i rad har nu forskare från CSL beviljats projektbidragsmedel från Vetenskapsrådet/UVK. De påbörjade satsningarna för att stärka den vetenskapliga kompetensen inom CSL fortsatte under Bland annat delades medel ut i form av tre forskningsanslag på vardera 50 % för att öka andelen docenter inom centrumbildningen. Utöver dessa beräknas ytterligare två CSLanknutna forskare nå docentbehörighet inom ett till två år. Under verksamhetsåret har en lektor med anknytning till CSL:s forskningsområde anställts i pedagogiskt arbete. Ett flertal doktorander med avhandlingsområden med koppling till språk- och litteraturdidaktik och literacy har fått en naturlig hemvist inom CSL. Vi arbetar vidare för att knyta fler forskare till verksamheten och avser att, i samarbete med ämnet litteraturvetenskap, lysa ut en doktorandtjänst med inriktning mot CSL:s verksamhetsområde i början av CSL verkar också för att utveckla ämnesdidaktiska masterutbildningar tillsammans med övriga centrumbildningar och för att fler doktorander ska kunna antas. Forskare inom CSL är aktiva som handledare för doktorander och licentiander på Karlstads universitet och andra lärosäten. Under året har Lina Nyroos, som haft Erica Sandlund från Karlstads universitet som biträdande handledare, disputerat vid Uppsala universitet. Karlstads universitet har med sina centrumbildningar en unik position i Sverige. Den främsta styrkan för CSL är att våra forskare kan arbeta tillsammans kring språk- och litteraturdidaktiska frågor inom universitetet, men också på nationella och internationella 1

2 arenor. Verksamheten omfattar även externt samarbete i form av föreläsningar och kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med skolor och lärare. De flesta av våra forskare är med sin specialkompetens engagerade i flera arbetsuppgifter inom grundutbildning och administration. Detta är en styrka för centrumbildningen, men innebär samtidigt att andelen forskare som forskar på mer än 40 % är låg. En allvarlig brist i verksamheten är att CSL saknar professorer som är aktiva inom centrumbildningen. Frågan har diskuterats länge och under året har vi arbetat för att få en gästforskare/professur till CSL. Ett resultat av detta arbete är att vi under hösten 2013 kommer att ha en gästforskare i svenska språket på 40 % som knyts till ett av våra större projekt. Fortsatt ökning av antalet publikationer under 2012 CSL arbetar för att öka antalet publiceringar nationellt och internationellt och också för att antalet forskningsansökningar som leder till extern finansiering ska öka. Vårt sätt att åstadkomma detta är att ställa krav på skriftliga redovisningar av forskning samt återkommande seminarier och workshops om publiceringsstrategier. Detta arbete har varit framgångsrikt och 2012 fortsatte ökningen av antalet publiceringar av alla kategorier jämfört med föregående år. I nedanstående tabell redovisas och jämförs antalet publiceringar för 2012 med antalet för 2010 och (Se bilaga 1 för en komplett lista med publikationer från CSLanknutna forskare 2012). Publikation Antal 2012 Antal 2011 Antal 2010 Kollegialt granskade (peer-review) tidskriftsartiklar Kollegialt granskade (peer-review) konferensbidrag Böcker, bokkapitel och översiktsartiklar Övriga publikationer Vässad forskningsinriktning: Läsning undervisning bedömning Under 2012 diskuterades en mer enhetlig forskningsinriktning i syfte att ytterligare utveckla och fördjupa våra kunskaper och på olika sätt dra nytta av det arbete som hittills utförts inom CSL. Diskussionerna utmynnade i beslutet att under de kommande åren prioritera språk- och litteraturdidaktiska forskningsprojekt som belyser aspekter av temat Läsning undervisning bedömning. I det pågående VR-finansierade forskningsprojektet Läsa mellan raderna (Avtalsnummer BO ) inom CSL studeras vilken betydelse svenskämnets läsundervisning har, eller kan ha, för elevers utveckling av en mer avancerad läs- och tolkningsförmåga. Här undersöks också hur elevers läsförmåga prövas och bedöms inom ramen för det nationella provsystemet i årskurs 9. I ett annat VR-finansierat forskningsprojekt Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk (Testing Talk) (Dnr VR ) studeras den muntliga delen av det nationella provet i engelska, även här i årskurs 9. Genom att kombinera samtalsanalytiska och språkdidaktiska perspektiv undersöks bl.a. hur muntliga par-tester introduceras, genomförs och bedöms. I kommande utlysningar av forskningsmedel avser CSL således att prioritera projekt som knyter an till pågående forskning och temat Läsning undervisning bedömning. Ett särskilt intresse kommer att ägnas åt att utveckla forskningsmetoder som kombinerar analyser av kvalitativa och kvantitativa data. 2

3 Externa medel Under året har forskare verksamma inom CSL inlämnat fem ansökningar om externa medel till Vetenskapsrådet, en till FAS, en till Riksbankens Jubileumsfond, en till Svenska Akademien och en till Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. Av dessa ansökningar har Erica Sandlund och Pia Sundqvist beviljats ett forskningsanslag av VR/UVK på 5,4 miljoner kronor för projektet Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk (Testing Talk). Christina Olin-Scheller har beviljats ett anslag på kronor för manga-forskning av Sasakawa Foundation. Dessutom har NORDPLUS beviljat medel för nätverket Tospråklige barn i Norden, TOBANO, där Susanne Duek ingår. Använda medel 2012 Kostnader Använda medel i KKr Lönekostnader för koordinator och koordinering 381 Lönekostnader för forskningsprojekt 1044 Övriga lönekostnader 83 Omkostnader för forskningsprojekt och samverkan med det omgivande samhället 26 Kostnader för konferensdeltagande 175 Övrigt OH-kostnader 884 TOTAL 2593 KKr Forskningsprojekt som avslutats och redovisats 2012 Nedanstående projekt har genomförts med medel från CSL och redovisades vid ett välbesökt seminarium i slutet av verksamhetsåret Utförligare presentationer av projekten finns på CSL:s hemsida (kau.se/csl). Effekter av SPRINT-undervisning på högstadieelevers språk- och ämneskunskaper Forskare: Marika Kjellén-Simes, 40 % på helårsbasis I projektet undersöktes språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning (SPRINT). I sådan undervisning sker all eller delar av ämnesundervisningen på ett annat språk än förstaspråket. Syftet med projektet var att undersöka hur SPRINT-elevers färdigheter och kunskaper på målspråket utvecklas under utbildningens gång. Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F-6) Forskare: Pia Sundqvist, 40 % på helårsbasis Syftet med projektet var att i en longitudinell studie belysa informellt lärande i form av extramural engelska (informellt lärande av engelska på fritiden utanför skolarbetet) bland yngre barn kopplat till skola, socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet. Icke verbal kommunikation hos erfarna och nyblivna lärare i undervisning av spanska som L3 i den svenska skolan Forskare: Pilar Álvarez, 8 % 2012 Forskare: Vigdis Ahnfelt, 8 %

4 Syftet med studien var att kartlägga erfarna och nyutexaminerade lärares strategier och medvetenhet gällande icke-verbalt agerande i klassrumsundervisning av spanska som främmande språk. Medlen användes främst till inläsning av facklitteratur på området. Samtalsanalys och bedömning i språkdidaktisk forskning årskurs 9 Forskare: Pia Sundqvist och Erica Sandlund, 10 % + 10 % på halvårsbasis 2011 samt 17 % + 17 % under Syftet med studien var metodutveckling inom det språkdidaktiska fältet, närmare bestämt inom forskningsområdet bedömning. Genom att fokusera på analyser av samspelet mellan elever i muntliga prov är syftet att vidareutveckla samtalsanalysens tillämpning i språkdidaktisk forskning. Forskningsmedlen har använts till artikelskrivande och möjliggjort för forskarna att skriva en ansökan om extern finansiering av ett fyraårigt forskningsprojekt för tre forskare och en forskningsassistent. Denna ansökan beviljades av Vetenskapsrådet/UVK och studien påbörjas i januari Se vidare projektets hemsida: Klara kurserna och konstruera ett professionsämne. Omformningsprocesser för svensklärare 7-9 och gymnasiet Forskare: Ingrid Mossberg Schüllerqvist, 17 % 2012, Peter Andersson, 17 % våren 2012, och Pia Berg, 17 % hösten Forskningsmedlen har använts till en pilotstudie inför en större svenskämnesdidaktisk undersökning om hur lärarstuderande uppfattar, förstår och urskiljer viktiga kunskapsområden inom litteraturvetenskap/ litteraturdidaktik och svenska språket/ språkdidaktik, hur de resonerar om den kommande undervisningssituationen och på vilka sätt de tänker om hur elever uppfattar och förstår svenskämnet. Forskarna avser att arbeta vidare med projektet och medel till fortsatt finansiering kommer att sökas. Bidrag från CSL för deltagande i konferenser 2012 Två gånger per år utlyser Centrum för språk- och litteraturdidaktik medel för resor till och deltagande i konferenser i Sverige och utomlands. En förutsättning för att få dessa medel är att inskickat konferensabstract antas av konferensarrangören. Under 2012 beviljades 13 resebidrag till forskare och doktorander som på detta sätt gavs möjlighet att presentera sin forskning vid nationella och internationella konferenser. Deltagandet framgår av sammanställningen nedan. Antagna abstracts finns att läsa på CSL:s hemsida (kau.se/csl). Forskare Susanne Duek Carina Hermansson Christina Olin-Scheller Erica Sandlund/Pia Sundqvist Pia Sundqvist Marie Tanner Michael Tengberg Erhöll resebidrag från CSL och deltog med eget bidrag i konferensen: Möjligheternas barn, Örebro Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Conference of the Literacy Research Association, San Diego, USA Islenska lestrarfelagid: Motivation, kreativitet, mera läsning (tillsammans med Michael Tengberg) European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, Spanien (tillsammans med Michael Tengberg) ASLA, Linköping Eurocall, Göteborg English for Young Learners, Forum, Uppsala EuroSLA22, Adam Markiewicz University, Polen Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm 4

5 Islenska lestrarfelagid: Motivation, kreativitet, mera läsning (tillsammans med Christina Olin-Scheller) European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, Spanien (tillsammans med Christina Olin-Scheller) Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Montréal, Kanada Konferensdeltagande övrigt Utöver ovanstående konferensdeltagande deltog forskare från CSL i nedanstående konferenser med eller utan eget bidrag 2012 (se vidare under rubriken Peer-reviewade konferensbidrag i Bilaga 1): Forskare Konferens Aktivitet Pilar Álvarez XXXIV Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Cadiz, Spanien Pia Berg Vi definierar gränserna: betyg och Föredrag: Lärande bedömning bedömningskriterier, Lgr11/Lgy11 för moderna språk, Karlstad Lärarutbildningskonferens, Karlstad Moderator Susanne Duek CSL-dagen 2012 Presenterade sitt masterprojekt: Elever med annat modersmål än svenska IMER, Göteborg Deltog utan eget bidrag Strategisk arena för idéutbyte kring Deltog utan eget bidrag lärande, text och språk, Karlstad Anna-Lena Göransson CSL-dagen, Karlstad Arrangör, moderator NORDYRK2012, Odense, Danmark Deltog utan eget bidrag Strategisk arena för idéutbyte kring Arrangör, moderator lärande, text och språk, Karlstad Marika Kjellén-Simes Ingrid Mossberg- Schüllerqvist Nafol, Tronheim, Norge Vilka elever kommer till vår skola, Arrangör, projektredovisning RUC, Karlstad CSL-dagen, Karlstad Christina Olin-Scheller Möjligheternas barn, Örebro 5-6 november Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm ECER, Cadiz Erica Sandlund Arenakonferensen, Karlstad DCC conference, Loughborough University Plenarföreläsare: Betyg- och bedömning skolpraktik och forskningsfält Paperpresentation tillsammans med Carin Roos Plenarföreläsning Paperpresentation tillsammans med Michael Tengberg. Paperpresentation tillsammans med Carina Hermansson Paperpresentation tillsammans med Michael Tengberg Arrangör, plenarföreläsare, moderator Paperpresentation 5

6 ASLA, Linköping NORDISCO, Linköping Strategy in Communications symposium, Nottingham Trent University Emotion in educational settings symposium, Uppsala University Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Pia Sundqvist Paperpresentation tillsammans med Lina Nyroos Paperpresentation Paperpresentation Plenarföreläsning Pia Sundqvist ASLA, Linköping Paperpresentation tillsammans med Erica Sandlund Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Peter Wikström Marie Tanner ECER, Cádiz Paperpresentation tillsammans med Hector Pérez Prieto Michael Tengberg Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Christina Olin-Scheller Peter Wikström Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Pia Sundqvist Utlysning av forskningsmedel för Den senaste utlysningen av forskningsmedel (mars 2012) avsåg medel för forskning under ett respektive två år, Följande tre forskare inkom med ansökningar och beviljades medel motsvarande 50 % vardera under två år: 1. Anna-Lena Göransson: Socialisation, instruktion och text? En studie av yrkesundervisning på gymnasieskolans bygg- och hantverksprogram. 2. Pia Sundqvist: Vokabulär och extramural engelska med fokus på dataspelande (åk 9). 3. Michael Tengberg: Läsförmåga på prov. En studie av hur läsförmåga prövas i det nationella provet i årskurs 9. Utlysning för medel för studieresor, expenser etc. Inom ramen för CSL:s forskningsområde har också medel avsatts för två internationella studieresor samt bidrag till vistelse för forskargruppers planering och skrivande. Margaretha Ullström beviljades medel för en studieresa till Indien och Christina Olin-Scheller för en studieresa till Japan. Dessa båda studieresor kommer att redovisas vid ett CSL-seminarium, våren Pia Sundqvist sökte och beviljades bidrag för artikelskrivande på annan ort inom CSL-projektet Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F-6). Erica Sandlund och Pia Sundqvist sökte och beviljades bidrag för artikelskrivande på annan ort inom CSL-projektet Samtalsanalys och bedömning i språkdidaktisk forskning. Bidrag för att täcka expenser i pågående projekt söktes och beviljades enligt nedan: Christina Olin-Scheller: Inköp av 4 kameror för fotodokumentation till projektet Nätskugga, 4000:- Inköp av facklitteratur till projektet Nätskugga, 1000:- 6

7 Erica Sandlund & Pia Sundqvist: Inköp av facklitteratur till projektet Samtalsanalys och bedömning i språkdidaktisk forskning, :- Pia Sundqvist Medel för transkribering av muntliga data från projektet Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F-6), :- Seminarieverksamhet och workshops 2012 Nio välbesökta, högre seminarier hölls under Vid tre av dessa seminarier gästades vi av ämnesdidaktiska forskare från andra svenska universitet som presenterade sin forskning: Suzanne Parmenius-Swärd från Linköpings universitet talade om ungdomars skrivande på gymnasiet. Liss Kerstin Sylvén från Göteborgs universitet talade om gymnasieelevers språkbruk och språkförmåga i svenska och engelska och Alastair Henry, Högskolan Väst om L3 motivation. Vid ett seminarium deltog Aidan Chambers, som också höll en välbesökt, öppen föreläsning om elevers läsande och skrivande i alla ämnen. Ett seminarium ägnades åt kvantitativa forskningsmetoder under ledning av Anders Broman, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD. Vid seminarierna har också forskare och doktorander verksamma inom CSL presenterat sin forskning, diskuterat forskningsplaner och lagt fram texter för kritisk granskning. Verksamhetsårets sista seminarium ägnades, som framkommit ovan, åt redovisningar av genomförda forskningsprojekt som finansierats av CSL. Forskare från CSL deltar även i de egna ämnenas seminarier och i seminarieverksamheten inom CSD och UBB. Workshops Under 2012 genomfördes tre workshops om CSL:s forskningsinriktning, ansökningar om forskningsmedel till externa bidragsgivare och kvantitativ metod. CSL-dagen 2012 CSL-dagen 2012 hade temat Hållbar undervisning hållbart lärande och arrangerades liksom tidigare år i nära samarbete med Regionalt utvecklingscentrum, RUC. Moderator var Anna-Lena Göransson. Inledande plenarföreläsare var Magnus Persson från Karlstads kommun och Kristina Karlstam från Skåreskolan som tillsammans presenterade Internationella programkontorets verksamhet och Den globala skolan. Därefter talade Susanne Duek om elever med annat modersmål än svenska och Karin Thörne om språkets betydelse i NO-undervisningen. Två väl genomförda, ämnesdidaktiska examensarbeten presenterades och dagen avslutades med en plenarföreläsning av Ingrid Mossberg-Schüllerqvist om betyg och bedömning som skolpraktik och forskningsfält. Presentationerna finns tillgängliga på CSL:s hemsida. Strategisk arena för idéutbyte kring lärande, text och språk Centrum för språk- och litteraturdidaktik stod som värd för den andra Arena-konferensen som hölls i Karlstad 6-7 december Konferensen är ett forum för regionalt samarbete och vi gästades av forskare från Göteborgs, Linköpings och Örebro universitet, Högskolan Väst, 7

8 Högskolan Jönköping och Högskolan i Borås. Christina Olin-Scheller och Anna-Lena Göransson var moderatorer. Intressanta och engagerande plenarföreläsningar hölls av Nigel Musk, Linköpings universitet om Kollaborativ problemlösning med hjälp av översättningsverktyg i engelskspråkigt projektarbete; av Eric Borgström, Örebro universitet om Frågan om skrivandet som kunskapsdomän. Varför nationella prov är en skrivdidaktisk angelägenhet och av Erica Sandlund, Karlstads universitet om Publicering i vetenskapliga tidskrifter. Såväl våra disputerade forskare som våra doktorander lade fram papers vid konferensen. Det lilla konferensformatet uppskattades och samtliga deltagare var aktiva i de diskussioner om fortsatt samarbete som avslutade dag 2. En Facebookgrupp och en maillista har skapats för att underlätta fortsatta kontakter och diskussioner deltagarna emellan. Nästa Arena-konferens kommer att anordnas av Högskolan Jönköping. Forskningssamverkan CSL:s forskare är aktiva i svenska och internationella nätverk med anknytning till CSL:s forskningsområde. Nämnas kan bland andra Association Suédoise de Linguistique Appliquée, ASLA; International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Nationella literacynätverket, Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, NORDFAG, NORDYRK och Tospråklige barn i Norden, TOBANO. Under året tog forskare inom CSL över ansvaret för Det nationella Literacynätverket och en av forskarna inom CSL ingår från och med 2013 i styrelsen för SMDI. Flera forskningsprojekt bedrivs i samverkan med forskare från andra lärosäten, bland andra Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå Tekniska Universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Väst, Mälardalens högskola och Södertörns högskola. Samarbetena innefattar en rad olika ämnen och avser handledning av doktorander, samförfattande av artiklar, gemensamma forskningsprojekt och ansökningar samt föreläsningar vid högre seminarier. Ett exempel på samarbete mellan regionens universitet och högskolor är den s.k. Arenakonferensen som nämnts ovan och där CSL stod som värd för konferensen Samarbete finns även med Loughborough University, England, där en av våra forskare har vistats en tid under året. Dessutom har under året samarbetet fortsatt med modersmålsdidaktiker vid Syddansk universitet och Høgskolen i OSLO og AKERSHUS. Under 2012 vidareutvecklades också samarbete med The Manga Faculty vid Seika University i Kyoto, där gemensamma ansökningar om forskningsmedel kommer att göras under Samarbete med andra högskolor och universitet i Sverige och utomlands inbegriper också yrkesämnenas didaktik. Karlstads universitet är medlem i det nordiska nätverket för yrkespedagogik och yrkesdidaktik, NORDYRK. En forskare inom CSL är verksam i ledningsgruppen för Nationella lic.forskarskolan i yrkesämnenas didaktik, har nära samarbete med forskarseminariet för yrkesdidaktik vid Linköpings universitet samt leder det nystartade forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkesdidaktik vid Karlstads universitet. Under året utvecklades också kontakter med forskare vid Høgskolen i OSLO og AKERSHUS. Två av de tre värmländska doktorander som ingår i lic.forskarskolan i yrkesämnenas didaktik undersöker klassrumskommunikation och arbetar med samtalsanalys och har därmed nära anknytning till CSL:s forskningsområden. Kontakter finns sedan tidigare med Europa- Studienseminar für berufliche Schulen i Giessen, med Johann Wolfgang Goethe-Universität och yrkeslärarutbildningen i Frankfurt am Main och med Institut für Berufspädagogik und 8

9 Erwachsenenbildung vid Leipniz Universität i Hannover. Varje år gästas yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet av lärarutbildare och lärarstuderande från Hessen. En dialog förs om möjligheterna att utveckla dessa kontakter till ett gemensamt forskningsprojekt. Karlstad och CSL samarbetar också med andra högskolor genom forskarskolorna Barndom, lärande och ämnesdidaktik FoBa, FöFoBa och FoBaSM där flera av centrumbildningens forskare medverkar som handledare och deltar i gemensamma seminarier och doktoranddagar etc. CSL arbetar för att utveckla forskningssamarbeten med andra ämnesdidaktiska och pedagogiska centrumbildningar vid Karlstads universitet. Samarbetet gäller bland annat gemensam seminarie- och konferensverksamhet och utveckling av forskarutbildningskurser och mastersprogram. Denna samverkan underlättas genom att flera av våra forskare är verksamma inom flera centrumbildningar och ett pågående projekt bedrivs gemensamt av CSL och SMEER. Även Marika Kjellén-Simes projekt om språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning (SPRINT) knyter samman forskare från flera centrumbildningar. Detta samarbete har utmynnat i nära och goda kontakter med många andra forskare och bland annat inneburit att forskare från CSL har inbjudits till andra universitet och högskolor för att hålla seminarier, granska, diskutera och vara med i utvecklingen av forskningsprojekt. Flera av våra forskare är efterfrågade för externa uppdrag vid andra lärosäten. Tre sakkunniguppdrag vid tillsättning av lektor har utförts under året. Dessutom har CSL:s forskare haft uppdrag som opponent vid tre licentiat-seminarium och som ledamot i betygsnämnden vid en doktorsdisputation. Våra forskare är dessutom flitigt anlitade som läsare vid olika textseminarier och 25 %-, 50 %- och slutseminarier för avhandlingstexter. Samarbete med det omgivande samhället I CSL:s vetenskapliga råd ingår en extern ledamot med nära skolanknytning och CSL har en omfattande samverkan med flera olika aktörer inom utbildningssektorn. I den forskning som är knuten till och finansierad av CSL doktorandprojekt liksom övrig forskning finns ett stort antal samverkansprojekt med skolor, elever och lärare i regionen. Flertalet av dessa projekt fungerar som kompetensutveckling för lärare och pedagoger och resultaten används ofta som en del av respektive skolas kvalitetsarbete. Dessutom skickas fortlöpande relevant information ut till alla språklärare som ingår i det språkdidaktiska nätverk som skapats genom Lärarlyftskurserna i språkdidaktik. Den praxisnära forskningen är viktig för att utveckla forskningsbasen inom CSL. De forskare som är knutna till centrumbildningen har bedrivit kompetensutvecklingsprojekt med en rad olika grupper av lärare och kommuner. CSL har för avsikt att ytterligare utveckla och stärka sådana samarbeten för att medverka till att forskning diskuteras och används i skolan. Även samarbete med RUC ses som en viktig del av CSL:s verksamhet. Under året har en av CSL:s forskare handlett grupper av lärare i regionen i Learning Studies och lett kompetensutvecklingsprojekt i form av forskningscirklar. I november 2012 anordnades genom RUC en lyckad heldagskonferens där detta arbete presenterades. I samarbete med RUC och Nätverket värmländska läs- och skrivutvecklare, planeras ett symposium kring läsning under hösten 2013 där forskare och verksamma lärare ska mötas. Också CSL-dagen är en viktig arena för möten mellan forskning, lärarutbildningen och skolverksamheten. Förutom att aktivt delta i RUC:s verksamhet, har forskare från CSL under året föreläst vid ett stort antal lärosäten och kommuner och varit flitigt anlitade vid fortbildningsdagar för 9

10 förskollärare, fritidspedagoger, lärare och skolbibliotekarier. Nämnas kan bland annat Skolportens konferenser, föreläsningar i regi av Lärarnas Riksförbund, fortbildningsdagar och workshops för lärare. Forskare inom CSL har dessutom uppdrag i Centrums för Lättlästs vetenskapliga råd, i arrangörsgruppen för Kulturfrukost i Karlstad, i Svensklärarföreningens styrelse och i redaktionsgruppen för Svensklärarföreningens årsskrift, samt i den nordiska barn- och ungdomskonferensen Rum för berättande. Forskare verksamma inom CSL har också under året utfört olika uppdrag åt Skolverket och Nordplus som handlar om framtagning av läs- och skrivstöd åt grundskolan samt utveckling av projektet Vilka elever kommer till våra skolor. En av forskarna sitter med i Lärarförbundets skolformsnämnd för gymnasiet. En forskare är styrelseledamot i Carnegiestiftelsen och i Edvard Roséns stiftelse och har ett långvarigt samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En av forskarna har arbetat med forskningscirklar i ett Skolverksprojekt där formativa bedömningsstrategier stått i centrum. Relation till grundutbildning Samtliga forskningsprojekt, extern- som internfinansierade, som bedrivs inom CSL stödjer med sin praxisnära inriktning och ämnes- och/eller ämnesdidaktiska anknytning lärarutbildningen. I projekten deltar ett stort antal verksamma lärare där bland annat olika undervisnings- och bedömningsmodeller prövas och utvecklas. I ett par projektet studeras också nationella proven och dess sätt att pröva kompetenser hos elever i åk 9, vilket är av direkt relevans för lärarutbildning och lärarfortbildning. Forskningsresultaten har stor relevans för våra lärarstudenter och inkorporeras i undervisningen på KAU. De aktuella projekten riktas både mot formellt lärande inom skolan och mot informellt lärande och berör således bland annat det avstånd som finns mellan barn och ungdomars läsande, skrivande och språkutveckling i och utanför skolan. Ett speciellt fokus riktats mot språkbruk i olika praktiska verksamheter, inte minst i yrkes- och yrkeslärarutbildningen som är ett hittills försummat forskningsområde. Efterfrågade är också forskningsresultat som bidrar till en klarare bild av effekterna av engelska som undervisningsspråk. Här ger det CSL-finansierade projektet Effekter av SPRINT-undervisning på högstadieelevers språk- och ämneskunskaper ett relevant och viktigt bidrag till lärarutbildningen. De forskningscirklar som bedrivs inom Nordplus-projekt i samverkan med CSD och där lärare inom KomVux i historia, samhällskunskap och danska, norska och svenska deltar, har en stark koppling till både grundutbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen. Den forskning som bedrivs inom CSL kommer grundutbildningen till del genom undervisning i kurser inom lärarutbildningen från skolans tidiga år till och med gymnasiet. Forskningen sprids även genom universitetets uppdragsverksamhet, till exempel i form av utbildning inom Lärarlyftet. Kursråd och kursutvärderingar visar att studenterna uppskattar denna typ av forskningsinslag i undervisningen. I anslutning till CSL-seminarierna hålls ofta öppna föreläsningar av gästande forskare och de studerande ges möjlighet att närvara vid CSL:s seminarier och delta med egna bidrag vid CSL-dagen. Övrigt Forskare inom CSL har uppdrag som handledare till doktorander (4) och licentiander (3). I takt med att den vetenskapliga kompetensen stärks inom centrumbildningen hoppas vi kunna utöka omfattningen av dessa uppdrag. 10

CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden 2010-2012.

CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden 2010-2012. Lärarutbildningsnämnden CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden 2010-2012. Inledning. CSDs styrelse har gjort en egen utvärdering i samband med CSDs årsmöte

Läs mer

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014

CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 1 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014 CV. Ann- Catrine Edlund. Senast uppdaterad januari 2014... 1 1. CV. Ann- Catrine Edlund... 2 1.1. Personuppgifter... 2 1.2. Examina... 2 1.3. Anställningar

Läs mer

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21 Verksamhetsberättelse 2008 Institutionen för pedagogik Dnr 1022-08-21 INLEDNING Institutionen för pedagogik har under året 2008 expanderat, både vad gäller studenter och personal, och samtidigt varit framgångsrik

Läs mer

Foto: Cathrine Busch NATIONELL KONFERENS I PEDAGOGISKT ARBETE. Karlstads universitet

Foto: Cathrine Busch NATIONELL KONFERENS I PEDAGOGISKT ARBETE. Karlstads universitet Foto: Cathrine Busch NATIONELL KONFERENS I PEDAGOGISKT ARBETE Karlstads universitet 13-14 augusti 2015 1 Hitta på Karlstads universitet Hörsalar Husnummer 2 Program Torsdag 13 augusti 12.30 13.00 Registrering

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL)

ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) ansökan om tillstånd att utfärda examen på forskarnivå inom området arbetsintegrerat lärande (AIL) Högskolan

Läs mer

Ett forskningsområde under uppbyggnad

Ett forskningsområde under uppbyggnad VETENSKAPSRÅDETS PROPOSITIONSUNDERLAG 2005 2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén Ett forskningsområde under uppbyggnad Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 103 78 Stockholm Vetenskapsrådet

Läs mer

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010

Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 KALLELSE 1 (1) Utbildnings- och forskningssektionen Gemensamt möte med nämnderna 21 april 2010 Lokal: Paros (Hus R, våning 2 gamla biblioteket Västerås) Agenda: 12.30-14.00 Presentation av akademiernas

Läs mer

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet Delrapport från skolforsk-projektet Att forskningsbasera skolan en analys av utbildningspolitiska frågeställningar och initiativ över en 20 års period VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 Att forskningsbasera

Läs mer

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011

OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011 OMEP-nytt Tidskrift för Svenska OMEP Nr 2 3 december 2011 Ny ordförande i Skåne Charlotte Paggetti Ordförande i Skånekretsen Hej, jag heter Charlotte Paggetti och är från våren 2011 sammankallande i OMEP:s

Läs mer

Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun, 12-13 november, 2010 Papers from the ASLA Symposium in Falun, 12-13 November, 2010

Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun, 12-13 november, 2010 Papers from the ASLA Symposium in Falun, 12-13 November, 2010 Språk för framtiden Language for the future Rapport från ASLA:s höstsymposium, Falun, 12-13 november, 2010 Papers from the ASLA Symposium in Falun, 12-13 November, 2010 Redaktörer - Editors Antti Ylikiiskilä

Läs mer

!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321

!#$%&''(%$)) *+,+$&)-(.'/$/01)+)2%&%#$3+40+0,)(56)1-(&) 7889):)78;;) Dnr LnU 2010/2354. Dnr KK 2005/0321 Dnr LnU 2010/2354 Dnr KK 2005/0321!"#$%&''(%$)) *+,+$&")-(.'/$/01)+)"2%&%#$3+"40+0,)(56)1-("&) 7889):)78;;)!""#$%&%'()")#&)**%+#,-++./+-0)'$-")")"1#2*)3-+4)#5)3+-$3%#674$38*%#89:## ;;%&.$&,&04/$)&=)1"#$%&''(%$/0)

Läs mer

Aktivitetsredovisning för 2009

Aktivitetsredovisning för 2009 Aktivitetsredovisning för 2009 Projektledargruppen består av Susanna Nordmark, Linnéuniversitetet Växjö, Anne-Marie Folkesson, Linneuniversitetet, Kalmar, Tom Gagner Linnéuniversitetet, Kalmar, Rose-Marie

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA

ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA ÅRSREDOVISNING 2013 MALMÖ HÖGSKOLA INNEHÅLLSFÖRTECKNING Rektor har ordet 4 Studentkårerna om året som gått 6 Sammanställning över väsentliga uppgifter 7 Malmö högskola i korthet 8 Fakulteternas verksamhet

Läs mer

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 04 stiftelsen riksbankens jubileumsfond årsberättelse 2004 Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond Årsberättelse 2004 7 vd-kommentar 11 den forskningsstödjande

Läs mer

Ämnesdidaktik dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26 27 maj 2010

Ämnesdidaktik dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26 27 maj 2010 Ämnesdidaktik dåtid, nutid och framtid. Bidrag från femte rikskonferensen i ämnesdidaktik vid Linköpings universitet 26 27 maj 2010 Bengt-Göran Martinsson & Suzanne Parmenius Swärd (red.) Skrifter från

Läs mer

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk

Pedagogik & utbildningsvetenskap. Natur & Kultur Akademisk Pedagogik & utbildningsvetenskap 2015 Natur & Kultur Akademisk Bästa läsare, FOTO: EVA LINDBLAD Det är extra roligt att publicera 2015 års katalog med nya böcker och efterfrågad backlist, eftersom vi vid

Läs mer

RESULTATDIALOG 2008. Forskning inom utbildningsvetenskap

RESULTATDIALOG 2008. Forskning inom utbildningsvetenskap 12:2008 RESULTATDIALOG 2008 Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté arrangerar årligen en konferens med syftet att sprida kunskap om aktuell forskning och samtidigt skapa en mötesplats för dem

Läs mer

Uppdatering av strategisk plan 2010, Institutionen. för barn- och ungdomsvetenskap (BUV)

Uppdatering av strategisk plan 2010, Institutionen. för barn- och ungdomsvetenskap (BUV) 2010-09-28 Uppdatering av strategisk plan 2010, Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap (BUV) Lägesbeskrivning Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap inrättades i januari 2008. Den utgör en

Läs mer

MAGASINET. Blir lärare på distans SID 12-13. Ny lärare får mentorstöd. Rektorer på skolbänken. Möt Årets alumner UTBILD- NING

MAGASINET. Blir lärare på distans SID 12-13. Ny lärare får mentorstöd. Rektorer på skolbänken. Möt Årets alumner UTBILD- NING MAGASINET Karlstads universitet Nr 3/2013 Ny lärare får mentorstöd Sid 9-11 Den här studieformen funkar jättebra för mig. Rektorer på skolbänken Sid 14-15 Möt Årets alumner Sid 20-22 TEMA Lärar- UTBILD-

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Lärarens väg genom klassrummet

Lärarens väg genom klassrummet Lärarens väg genom klassrummet Lärande och skriftspråkande i bänkinteraktioner på mellanstadiet Marie Tanner Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap Pedagogiskt arbete DOKTORSAVHANDLING Karlstad

Läs mer

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105

F o r s k n i n g Beslut fo-medel 2008, befintliga temagrupper 95. P U X Verksamhetsuppdrag 2008 97 Verksamhetsberättelse 2007 101 Samverkansrådet 105 Ö v e r g r i p a n d e Kalendarium 3 Examensordning 7 Lärarutbildningsnämndens ledamöter och beredningar 11 Lärarutbildningskansliet och lärarutbildningskansliets 13 arbetsuppgifter Kontaktpersoner campus

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 13:2005 UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 resultatdialog och framåtblick UTBILDNINGSVETENSKAP 2005 RESULTATDIALOG OCH FRAMÅTBLICK

Läs mer

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning

Att utveckla den högre utbildningen. testamente efter Rådet för högre utbildning Att utveckla den högre utbildningen testamente efter Rådet för högre utbildning Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA)

Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) Per-Olof Erixon (red) Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) Forskningsarbete pågår Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete (NaPA) Redaktör: Per-Olof Erixon 1 Titel: Forskningsarbete

Läs mer

Forskarskolor i Sverige

Forskarskolor i Sverige Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverkets rapportserie 2001:12 R Forskarskolor i Sverige en sammanställning Högskoleverket 2001 Högskoleverket Birger Jarlsgatan 43 Box 7851, 103 99 Stockholm

Läs mer

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR?

VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? VEM BLIR LÄRARE OCH VARFÖR? Utgångspunkter för en studie med fokus på lärarstudenters sociokulturella bakgrund och dess betydelse för högskolestudier och yrkesval Birgitta Davidsson Marianne Dovemark Solveig

Läs mer