Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012"

Transkript

1 Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhet och miljöbeskrivning Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) är en mångvetenskaplig miljö där forskare och lärare från flera ämnen samverkar kring ämnesdidaktisk forskning och utvecklingsarbete. I miljön deltar forskare och lärare från ämnena engelska, litteraturvetenskap, medie- och kommunikationsvetenskap, pedagogiskt arbete, spanska, svenska språket och svenska som andraspråk. Den forskning som bedrivs inom ramarna för Centrum för språk- och litteraturdidaktik är praxisinriktad och ämnesövergripande. Med praxisnära forskning avser vi studier som tar sin utgångspunkt i konkreta problem eller utmaningar i skolans verksamhet. Genom våra studier vill vi bidra till en utvecklad teoretisk förståelse av skolans språk- och litteraturarbete, samtidigt som vi deltar i utvecklingen av undervisning i språk och litteratur. CSL har ett väl fungerande och ömsesidigt givande samarbete med såväl yrkesverksamma lärare på olika utbildningsstadier från förskola till universitet som forskare vid andra universitet och högskolor i Sverige och utomlands. Centrum för språk- och litteraturdidaktik har sedan det bildades fokuserat olika former av språkutveckling och lyft fram praxisnära, ämnesdidaktisk forskning om språkbruk, informellt och formellt lärande, samtal, skrivande och läsande i alla ämnen samt bedömning och bedömningspraktiker i skola och högre utbildning. CSL förutsätter att projekt som tilldelas medel utmynnar i presentationer vid konferenser, vetenskapliga artiklar i nationella och internationella tidskrifter och också leder till ansökningar om externa forskningsmedel. Arbetet har under de senaste åren resulterat i ett ökat antal publikationer och forskningsansökningar om externa medel och för andra året i rad har nu forskare från CSL beviljats projektbidragsmedel från Vetenskapsrådet/UVK. De påbörjade satsningarna för att stärka den vetenskapliga kompetensen inom CSL fortsatte under Bland annat delades medel ut i form av tre forskningsanslag på vardera 50 % för att öka andelen docenter inom centrumbildningen. Utöver dessa beräknas ytterligare två CSLanknutna forskare nå docentbehörighet inom ett till två år. Under verksamhetsåret har en lektor med anknytning till CSL:s forskningsområde anställts i pedagogiskt arbete. Ett flertal doktorander med avhandlingsområden med koppling till språk- och litteraturdidaktik och literacy har fått en naturlig hemvist inom CSL. Vi arbetar vidare för att knyta fler forskare till verksamheten och avser att, i samarbete med ämnet litteraturvetenskap, lysa ut en doktorandtjänst med inriktning mot CSL:s verksamhetsområde i början av CSL verkar också för att utveckla ämnesdidaktiska masterutbildningar tillsammans med övriga centrumbildningar och för att fler doktorander ska kunna antas. Forskare inom CSL är aktiva som handledare för doktorander och licentiander på Karlstads universitet och andra lärosäten. Under året har Lina Nyroos, som haft Erica Sandlund från Karlstads universitet som biträdande handledare, disputerat vid Uppsala universitet. Karlstads universitet har med sina centrumbildningar en unik position i Sverige. Den främsta styrkan för CSL är att våra forskare kan arbeta tillsammans kring språk- och litteraturdidaktiska frågor inom universitetet, men också på nationella och internationella 1

2 arenor. Verksamheten omfattar även externt samarbete i form av föreläsningar och kompetensutvecklingsprojekt tillsammans med skolor och lärare. De flesta av våra forskare är med sin specialkompetens engagerade i flera arbetsuppgifter inom grundutbildning och administration. Detta är en styrka för centrumbildningen, men innebär samtidigt att andelen forskare som forskar på mer än 40 % är låg. En allvarlig brist i verksamheten är att CSL saknar professorer som är aktiva inom centrumbildningen. Frågan har diskuterats länge och under året har vi arbetat för att få en gästforskare/professur till CSL. Ett resultat av detta arbete är att vi under hösten 2013 kommer att ha en gästforskare i svenska språket på 40 % som knyts till ett av våra större projekt. Fortsatt ökning av antalet publikationer under 2012 CSL arbetar för att öka antalet publiceringar nationellt och internationellt och också för att antalet forskningsansökningar som leder till extern finansiering ska öka. Vårt sätt att åstadkomma detta är att ställa krav på skriftliga redovisningar av forskning samt återkommande seminarier och workshops om publiceringsstrategier. Detta arbete har varit framgångsrikt och 2012 fortsatte ökningen av antalet publiceringar av alla kategorier jämfört med föregående år. I nedanstående tabell redovisas och jämförs antalet publiceringar för 2012 med antalet för 2010 och (Se bilaga 1 för en komplett lista med publikationer från CSLanknutna forskare 2012). Publikation Antal 2012 Antal 2011 Antal 2010 Kollegialt granskade (peer-review) tidskriftsartiklar Kollegialt granskade (peer-review) konferensbidrag Böcker, bokkapitel och översiktsartiklar Övriga publikationer Vässad forskningsinriktning: Läsning undervisning bedömning Under 2012 diskuterades en mer enhetlig forskningsinriktning i syfte att ytterligare utveckla och fördjupa våra kunskaper och på olika sätt dra nytta av det arbete som hittills utförts inom CSL. Diskussionerna utmynnade i beslutet att under de kommande åren prioritera språk- och litteraturdidaktiska forskningsprojekt som belyser aspekter av temat Läsning undervisning bedömning. I det pågående VR-finansierade forskningsprojektet Läsa mellan raderna (Avtalsnummer BO ) inom CSL studeras vilken betydelse svenskämnets läsundervisning har, eller kan ha, för elevers utveckling av en mer avancerad läs- och tolkningsförmåga. Här undersöks också hur elevers läsförmåga prövas och bedöms inom ramen för det nationella provsystemet i årskurs 9. I ett annat VR-finansierat forskningsprojekt Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk (Testing Talk) (Dnr VR ) studeras den muntliga delen av det nationella provet i engelska, även här i årskurs 9. Genom att kombinera samtalsanalytiska och språkdidaktiska perspektiv undersöks bl.a. hur muntliga par-tester introduceras, genomförs och bedöms. I kommande utlysningar av forskningsmedel avser CSL således att prioritera projekt som knyter an till pågående forskning och temat Läsning undervisning bedömning. Ett särskilt intresse kommer att ägnas åt att utveckla forskningsmetoder som kombinerar analyser av kvalitativa och kvantitativa data. 2

3 Externa medel Under året har forskare verksamma inom CSL inlämnat fem ansökningar om externa medel till Vetenskapsrådet, en till FAS, en till Riksbankens Jubileumsfond, en till Svenska Akademien och en till Fonden för forskning i modern svenska och för svensk språkvård. Av dessa ansökningar har Erica Sandlund och Pia Sundqvist beviljats ett forskningsanslag av VR/UVK på 5,4 miljoner kronor för projektet Testa tal, tala under test: Interaktion och bedömning av muntlig färdighet i språk (Testing Talk). Christina Olin-Scheller har beviljats ett anslag på kronor för manga-forskning av Sasakawa Foundation. Dessutom har NORDPLUS beviljat medel för nätverket Tospråklige barn i Norden, TOBANO, där Susanne Duek ingår. Använda medel 2012 Kostnader Använda medel i KKr Lönekostnader för koordinator och koordinering 381 Lönekostnader för forskningsprojekt 1044 Övriga lönekostnader 83 Omkostnader för forskningsprojekt och samverkan med det omgivande samhället 26 Kostnader för konferensdeltagande 175 Övrigt OH-kostnader 884 TOTAL 2593 KKr Forskningsprojekt som avslutats och redovisats 2012 Nedanstående projekt har genomförts med medel från CSL och redovisades vid ett välbesökt seminarium i slutet av verksamhetsåret Utförligare presentationer av projekten finns på CSL:s hemsida (kau.se/csl). Effekter av SPRINT-undervisning på högstadieelevers språk- och ämneskunskaper Forskare: Marika Kjellén-Simes, 40 % på helårsbasis I projektet undersöktes språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning (SPRINT). I sådan undervisning sker all eller delar av ämnesundervisningen på ett annat språk än förstaspråket. Syftet med projektet var att undersöka hur SPRINT-elevers färdigheter och kunskaper på målspråket utvecklas under utbildningens gång. Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F-6) Forskare: Pia Sundqvist, 40 % på helårsbasis Syftet med projektet var att i en longitudinell studie belysa informellt lärande i form av extramural engelska (informellt lärande av engelska på fritiden utanför skolarbetet) bland yngre barn kopplat till skola, socioekonomisk bakgrund, kön och etnicitet. Icke verbal kommunikation hos erfarna och nyblivna lärare i undervisning av spanska som L3 i den svenska skolan Forskare: Pilar Álvarez, 8 % 2012 Forskare: Vigdis Ahnfelt, 8 %

4 Syftet med studien var att kartlägga erfarna och nyutexaminerade lärares strategier och medvetenhet gällande icke-verbalt agerande i klassrumsundervisning av spanska som främmande språk. Medlen användes främst till inläsning av facklitteratur på området. Samtalsanalys och bedömning i språkdidaktisk forskning årskurs 9 Forskare: Pia Sundqvist och Erica Sandlund, 10 % + 10 % på halvårsbasis 2011 samt 17 % + 17 % under Syftet med studien var metodutveckling inom det språkdidaktiska fältet, närmare bestämt inom forskningsområdet bedömning. Genom att fokusera på analyser av samspelet mellan elever i muntliga prov är syftet att vidareutveckla samtalsanalysens tillämpning i språkdidaktisk forskning. Forskningsmedlen har använts till artikelskrivande och möjliggjort för forskarna att skriva en ansökan om extern finansiering av ett fyraårigt forskningsprojekt för tre forskare och en forskningsassistent. Denna ansökan beviljades av Vetenskapsrådet/UVK och studien påbörjas i januari Se vidare projektets hemsida: Klara kurserna och konstruera ett professionsämne. Omformningsprocesser för svensklärare 7-9 och gymnasiet Forskare: Ingrid Mossberg Schüllerqvist, 17 % 2012, Peter Andersson, 17 % våren 2012, och Pia Berg, 17 % hösten Forskningsmedlen har använts till en pilotstudie inför en större svenskämnesdidaktisk undersökning om hur lärarstuderande uppfattar, förstår och urskiljer viktiga kunskapsområden inom litteraturvetenskap/ litteraturdidaktik och svenska språket/ språkdidaktik, hur de resonerar om den kommande undervisningssituationen och på vilka sätt de tänker om hur elever uppfattar och förstår svenskämnet. Forskarna avser att arbeta vidare med projektet och medel till fortsatt finansiering kommer att sökas. Bidrag från CSL för deltagande i konferenser 2012 Två gånger per år utlyser Centrum för språk- och litteraturdidaktik medel för resor till och deltagande i konferenser i Sverige och utomlands. En förutsättning för att få dessa medel är att inskickat konferensabstract antas av konferensarrangören. Under 2012 beviljades 13 resebidrag till forskare och doktorander som på detta sätt gavs möjlighet att presentera sin forskning vid nationella och internationella konferenser. Deltagandet framgår av sammanställningen nedan. Antagna abstracts finns att läsa på CSL:s hemsida (kau.se/csl). Forskare Susanne Duek Carina Hermansson Christina Olin-Scheller Erica Sandlund/Pia Sundqvist Pia Sundqvist Marie Tanner Michael Tengberg Erhöll resebidrag från CSL och deltog med eget bidrag i konferensen: Möjligheternas barn, Örebro Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Conference of the Literacy Research Association, San Diego, USA Islenska lestrarfelagid: Motivation, kreativitet, mera läsning (tillsammans med Michael Tengberg) European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, Spanien (tillsammans med Michael Tengberg) ASLA, Linköping Eurocall, Göteborg English for Young Learners, Forum, Uppsala EuroSLA22, Adam Markiewicz University, Polen Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm 4

5 Islenska lestrarfelagid: Motivation, kreativitet, mera läsning (tillsammans med Christina Olin-Scheller) European Conference on Educational Research 2012, Cádiz, Spanien (tillsammans med Christina Olin-Scheller) Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Montréal, Kanada Konferensdeltagande övrigt Utöver ovanstående konferensdeltagande deltog forskare från CSL i nedanstående konferenser med eller utan eget bidrag 2012 (se vidare under rubriken Peer-reviewade konferensbidrag i Bilaga 1): Forskare Konferens Aktivitet Pilar Álvarez XXXIV Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana, Cadiz, Spanien Pia Berg Vi definierar gränserna: betyg och Föredrag: Lärande bedömning bedömningskriterier, Lgr11/Lgy11 för moderna språk, Karlstad Lärarutbildningskonferens, Karlstad Moderator Susanne Duek CSL-dagen 2012 Presenterade sitt masterprojekt: Elever med annat modersmål än svenska IMER, Göteborg Deltog utan eget bidrag Strategisk arena för idéutbyte kring Deltog utan eget bidrag lärande, text och språk, Karlstad Anna-Lena Göransson CSL-dagen, Karlstad Arrangör, moderator NORDYRK2012, Odense, Danmark Deltog utan eget bidrag Strategisk arena för idéutbyte kring Arrangör, moderator lärande, text och språk, Karlstad Marika Kjellén-Simes Ingrid Mossberg- Schüllerqvist Nafol, Tronheim, Norge Vilka elever kommer till vår skola, Arrangör, projektredovisning RUC, Karlstad CSL-dagen, Karlstad Christina Olin-Scheller Möjligheternas barn, Örebro 5-6 november Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, Stockholm ECER, Cadiz Erica Sandlund Arenakonferensen, Karlstad DCC conference, Loughborough University Plenarföreläsare: Betyg- och bedömning skolpraktik och forskningsfält Paperpresentation tillsammans med Carin Roos Plenarföreläsning Paperpresentation tillsammans med Michael Tengberg. Paperpresentation tillsammans med Carina Hermansson Paperpresentation tillsammans med Michael Tengberg Arrangör, plenarföreläsare, moderator Paperpresentation 5

6 ASLA, Linköping NORDISCO, Linköping Strategy in Communications symposium, Nottingham Trent University Emotion in educational settings symposium, Uppsala University Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Pia Sundqvist Paperpresentation tillsammans med Lina Nyroos Paperpresentation Paperpresentation Plenarföreläsning Pia Sundqvist ASLA, Linköping Paperpresentation tillsammans med Erica Sandlund Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Peter Wikström Marie Tanner ECER, Cádiz Paperpresentation tillsammans med Hector Pérez Prieto Michael Tengberg Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Christina Olin-Scheller Peter Wikström Arenakonferensen, Karlstad Paperpresentation tillsammans med Pia Sundqvist Utlysning av forskningsmedel för Den senaste utlysningen av forskningsmedel (mars 2012) avsåg medel för forskning under ett respektive två år, Följande tre forskare inkom med ansökningar och beviljades medel motsvarande 50 % vardera under två år: 1. Anna-Lena Göransson: Socialisation, instruktion och text? En studie av yrkesundervisning på gymnasieskolans bygg- och hantverksprogram. 2. Pia Sundqvist: Vokabulär och extramural engelska med fokus på dataspelande (åk 9). 3. Michael Tengberg: Läsförmåga på prov. En studie av hur läsförmåga prövas i det nationella provet i årskurs 9. Utlysning för medel för studieresor, expenser etc. Inom ramen för CSL:s forskningsområde har också medel avsatts för två internationella studieresor samt bidrag till vistelse för forskargruppers planering och skrivande. Margaretha Ullström beviljades medel för en studieresa till Indien och Christina Olin-Scheller för en studieresa till Japan. Dessa båda studieresor kommer att redovisas vid ett CSL-seminarium, våren Pia Sundqvist sökte och beviljades bidrag för artikelskrivande på annan ort inom CSL-projektet Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F-6). Erica Sandlund och Pia Sundqvist sökte och beviljades bidrag för artikelskrivande på annan ort inom CSL-projektet Samtalsanalys och bedömning i språkdidaktisk forskning. Bidrag för att täcka expenser i pågående projekt söktes och beviljades enligt nedan: Christina Olin-Scheller: Inköp av 4 kameror för fotodokumentation till projektet Nätskugga, 4000:- Inköp av facklitteratur till projektet Nätskugga, 1000:- 6

7 Erica Sandlund & Pia Sundqvist: Inköp av facklitteratur till projektet Samtalsanalys och bedömning i språkdidaktisk forskning, :- Pia Sundqvist Medel för transkribering av muntliga data från projektet Informellt lärande av engelska bland yngre barn (F-6), :- Seminarieverksamhet och workshops 2012 Nio välbesökta, högre seminarier hölls under Vid tre av dessa seminarier gästades vi av ämnesdidaktiska forskare från andra svenska universitet som presenterade sin forskning: Suzanne Parmenius-Swärd från Linköpings universitet talade om ungdomars skrivande på gymnasiet. Liss Kerstin Sylvén från Göteborgs universitet talade om gymnasieelevers språkbruk och språkförmåga i svenska och engelska och Alastair Henry, Högskolan Väst om L3 motivation. Vid ett seminarium deltog Aidan Chambers, som också höll en välbesökt, öppen föreläsning om elevers läsande och skrivande i alla ämnen. Ett seminarium ägnades åt kvantitativa forskningsmetoder under ledning av Anders Broman, Centrum för de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, CSD. Vid seminarierna har också forskare och doktorander verksamma inom CSL presenterat sin forskning, diskuterat forskningsplaner och lagt fram texter för kritisk granskning. Verksamhetsårets sista seminarium ägnades, som framkommit ovan, åt redovisningar av genomförda forskningsprojekt som finansierats av CSL. Forskare från CSL deltar även i de egna ämnenas seminarier och i seminarieverksamheten inom CSD och UBB. Workshops Under 2012 genomfördes tre workshops om CSL:s forskningsinriktning, ansökningar om forskningsmedel till externa bidragsgivare och kvantitativ metod. CSL-dagen 2012 CSL-dagen 2012 hade temat Hållbar undervisning hållbart lärande och arrangerades liksom tidigare år i nära samarbete med Regionalt utvecklingscentrum, RUC. Moderator var Anna-Lena Göransson. Inledande plenarföreläsare var Magnus Persson från Karlstads kommun och Kristina Karlstam från Skåreskolan som tillsammans presenterade Internationella programkontorets verksamhet och Den globala skolan. Därefter talade Susanne Duek om elever med annat modersmål än svenska och Karin Thörne om språkets betydelse i NO-undervisningen. Två väl genomförda, ämnesdidaktiska examensarbeten presenterades och dagen avslutades med en plenarföreläsning av Ingrid Mossberg-Schüllerqvist om betyg och bedömning som skolpraktik och forskningsfält. Presentationerna finns tillgängliga på CSL:s hemsida. Strategisk arena för idéutbyte kring lärande, text och språk Centrum för språk- och litteraturdidaktik stod som värd för den andra Arena-konferensen som hölls i Karlstad 6-7 december Konferensen är ett forum för regionalt samarbete och vi gästades av forskare från Göteborgs, Linköpings och Örebro universitet, Högskolan Väst, 7

8 Högskolan Jönköping och Högskolan i Borås. Christina Olin-Scheller och Anna-Lena Göransson var moderatorer. Intressanta och engagerande plenarföreläsningar hölls av Nigel Musk, Linköpings universitet om Kollaborativ problemlösning med hjälp av översättningsverktyg i engelskspråkigt projektarbete; av Eric Borgström, Örebro universitet om Frågan om skrivandet som kunskapsdomän. Varför nationella prov är en skrivdidaktisk angelägenhet och av Erica Sandlund, Karlstads universitet om Publicering i vetenskapliga tidskrifter. Såväl våra disputerade forskare som våra doktorander lade fram papers vid konferensen. Det lilla konferensformatet uppskattades och samtliga deltagare var aktiva i de diskussioner om fortsatt samarbete som avslutade dag 2. En Facebookgrupp och en maillista har skapats för att underlätta fortsatta kontakter och diskussioner deltagarna emellan. Nästa Arena-konferens kommer att anordnas av Högskolan Jönköping. Forskningssamverkan CSL:s forskare är aktiva i svenska och internationella nätverk med anknytning till CSL:s forskningsområde. Nämnas kan bland andra Association Suédoise de Linguistique Appliquée, ASLA; International Society for the Empirical Study of Literature and Media, Nationella literacynätverket, Svenska med didaktisk inriktning, SMDI, NORDFAG, NORDYRK och Tospråklige barn i Norden, TOBANO. Under året tog forskare inom CSL över ansvaret för Det nationella Literacynätverket och en av forskarna inom CSL ingår från och med 2013 i styrelsen för SMDI. Flera forskningsprojekt bedrivs i samverkan med forskare från andra lärosäten, bland andra Göteborgs universitet, Uppsala universitet, Umeå universitet, Örebro universitet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Luleå Tekniska Universitet, Stockholms universitet, Högskolan i Väst, Mälardalens högskola och Södertörns högskola. Samarbetena innefattar en rad olika ämnen och avser handledning av doktorander, samförfattande av artiklar, gemensamma forskningsprojekt och ansökningar samt föreläsningar vid högre seminarier. Ett exempel på samarbete mellan regionens universitet och högskolor är den s.k. Arenakonferensen som nämnts ovan och där CSL stod som värd för konferensen Samarbete finns även med Loughborough University, England, där en av våra forskare har vistats en tid under året. Dessutom har under året samarbetet fortsatt med modersmålsdidaktiker vid Syddansk universitet och Høgskolen i OSLO og AKERSHUS. Under 2012 vidareutvecklades också samarbete med The Manga Faculty vid Seika University i Kyoto, där gemensamma ansökningar om forskningsmedel kommer att göras under Samarbete med andra högskolor och universitet i Sverige och utomlands inbegriper också yrkesämnenas didaktik. Karlstads universitet är medlem i det nordiska nätverket för yrkespedagogik och yrkesdidaktik, NORDYRK. En forskare inom CSL är verksam i ledningsgruppen för Nationella lic.forskarskolan i yrkesämnenas didaktik, har nära samarbete med forskarseminariet för yrkesdidaktik vid Linköpings universitet samt leder det nystartade forskarseminariet för yrkesutbildning och yrkesdidaktik vid Karlstads universitet. Under året utvecklades också kontakter med forskare vid Høgskolen i OSLO og AKERSHUS. Två av de tre värmländska doktorander som ingår i lic.forskarskolan i yrkesämnenas didaktik undersöker klassrumskommunikation och arbetar med samtalsanalys och har därmed nära anknytning till CSL:s forskningsområden. Kontakter finns sedan tidigare med Europa- Studienseminar für berufliche Schulen i Giessen, med Johann Wolfgang Goethe-Universität och yrkeslärarutbildningen i Frankfurt am Main och med Institut für Berufspädagogik und 8

9 Erwachsenenbildung vid Leipniz Universität i Hannover. Varje år gästas yrkeslärarutbildningen vid Karlstads universitet av lärarutbildare och lärarstuderande från Hessen. En dialog förs om möjligheterna att utveckla dessa kontakter till ett gemensamt forskningsprojekt. Karlstad och CSL samarbetar också med andra högskolor genom forskarskolorna Barndom, lärande och ämnesdidaktik FoBa, FöFoBa och FoBaSM där flera av centrumbildningens forskare medverkar som handledare och deltar i gemensamma seminarier och doktoranddagar etc. CSL arbetar för att utveckla forskningssamarbeten med andra ämnesdidaktiska och pedagogiska centrumbildningar vid Karlstads universitet. Samarbetet gäller bland annat gemensam seminarie- och konferensverksamhet och utveckling av forskarutbildningskurser och mastersprogram. Denna samverkan underlättas genom att flera av våra forskare är verksamma inom flera centrumbildningar och ett pågående projekt bedrivs gemensamt av CSL och SMEER. Även Marika Kjellén-Simes projekt om språk- och innehållsintegrerad inlärning och undervisning (SPRINT) knyter samman forskare från flera centrumbildningar. Detta samarbete har utmynnat i nära och goda kontakter med många andra forskare och bland annat inneburit att forskare från CSL har inbjudits till andra universitet och högskolor för att hålla seminarier, granska, diskutera och vara med i utvecklingen av forskningsprojekt. Flera av våra forskare är efterfrågade för externa uppdrag vid andra lärosäten. Tre sakkunniguppdrag vid tillsättning av lektor har utförts under året. Dessutom har CSL:s forskare haft uppdrag som opponent vid tre licentiat-seminarium och som ledamot i betygsnämnden vid en doktorsdisputation. Våra forskare är dessutom flitigt anlitade som läsare vid olika textseminarier och 25 %-, 50 %- och slutseminarier för avhandlingstexter. Samarbete med det omgivande samhället I CSL:s vetenskapliga råd ingår en extern ledamot med nära skolanknytning och CSL har en omfattande samverkan med flera olika aktörer inom utbildningssektorn. I den forskning som är knuten till och finansierad av CSL doktorandprojekt liksom övrig forskning finns ett stort antal samverkansprojekt med skolor, elever och lärare i regionen. Flertalet av dessa projekt fungerar som kompetensutveckling för lärare och pedagoger och resultaten används ofta som en del av respektive skolas kvalitetsarbete. Dessutom skickas fortlöpande relevant information ut till alla språklärare som ingår i det språkdidaktiska nätverk som skapats genom Lärarlyftskurserna i språkdidaktik. Den praxisnära forskningen är viktig för att utveckla forskningsbasen inom CSL. De forskare som är knutna till centrumbildningen har bedrivit kompetensutvecklingsprojekt med en rad olika grupper av lärare och kommuner. CSL har för avsikt att ytterligare utveckla och stärka sådana samarbeten för att medverka till att forskning diskuteras och används i skolan. Även samarbete med RUC ses som en viktig del av CSL:s verksamhet. Under året har en av CSL:s forskare handlett grupper av lärare i regionen i Learning Studies och lett kompetensutvecklingsprojekt i form av forskningscirklar. I november 2012 anordnades genom RUC en lyckad heldagskonferens där detta arbete presenterades. I samarbete med RUC och Nätverket värmländska läs- och skrivutvecklare, planeras ett symposium kring läsning under hösten 2013 där forskare och verksamma lärare ska mötas. Också CSL-dagen är en viktig arena för möten mellan forskning, lärarutbildningen och skolverksamheten. Förutom att aktivt delta i RUC:s verksamhet, har forskare från CSL under året föreläst vid ett stort antal lärosäten och kommuner och varit flitigt anlitade vid fortbildningsdagar för 9

10 förskollärare, fritidspedagoger, lärare och skolbibliotekarier. Nämnas kan bland annat Skolportens konferenser, föreläsningar i regi av Lärarnas Riksförbund, fortbildningsdagar och workshops för lärare. Forskare inom CSL har dessutom uppdrag i Centrums för Lättlästs vetenskapliga råd, i arrangörsgruppen för Kulturfrukost i Karlstad, i Svensklärarföreningens styrelse och i redaktionsgruppen för Svensklärarföreningens årsskrift, samt i den nordiska barn- och ungdomskonferensen Rum för berättande. Forskare verksamma inom CSL har också under året utfört olika uppdrag åt Skolverket och Nordplus som handlar om framtagning av läs- och skrivstöd åt grundskolan samt utveckling av projektet Vilka elever kommer till våra skolor. En av forskarna sitter med i Lärarförbundets skolformsnämnd för gymnasiet. En forskare är styrelseledamot i Carnegiestiftelsen och i Edvard Roséns stiftelse och har ett långvarigt samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. En av forskarna har arbetat med forskningscirklar i ett Skolverksprojekt där formativa bedömningsstrategier stått i centrum. Relation till grundutbildning Samtliga forskningsprojekt, extern- som internfinansierade, som bedrivs inom CSL stödjer med sin praxisnära inriktning och ämnes- och/eller ämnesdidaktiska anknytning lärarutbildningen. I projekten deltar ett stort antal verksamma lärare där bland annat olika undervisnings- och bedömningsmodeller prövas och utvecklas. I ett par projektet studeras också nationella proven och dess sätt att pröva kompetenser hos elever i åk 9, vilket är av direkt relevans för lärarutbildning och lärarfortbildning. Forskningsresultaten har stor relevans för våra lärarstudenter och inkorporeras i undervisningen på KAU. De aktuella projekten riktas både mot formellt lärande inom skolan och mot informellt lärande och berör således bland annat det avstånd som finns mellan barn och ungdomars läsande, skrivande och språkutveckling i och utanför skolan. Ett speciellt fokus riktats mot språkbruk i olika praktiska verksamheter, inte minst i yrkes- och yrkeslärarutbildningen som är ett hittills försummat forskningsområde. Efterfrågade är också forskningsresultat som bidrar till en klarare bild av effekterna av engelska som undervisningsspråk. Här ger det CSL-finansierade projektet Effekter av SPRINT-undervisning på högstadieelevers språk- och ämneskunskaper ett relevant och viktigt bidrag till lärarutbildningen. De forskningscirklar som bedrivs inom Nordplus-projekt i samverkan med CSD och där lärare inom KomVux i historia, samhällskunskap och danska, norska och svenska deltar, har en stark koppling till både grundutbildningen och den verksamhetsförlagda utbildningen. Den forskning som bedrivs inom CSL kommer grundutbildningen till del genom undervisning i kurser inom lärarutbildningen från skolans tidiga år till och med gymnasiet. Forskningen sprids även genom universitetets uppdragsverksamhet, till exempel i form av utbildning inom Lärarlyftet. Kursråd och kursutvärderingar visar att studenterna uppskattar denna typ av forskningsinslag i undervisningen. I anslutning till CSL-seminarierna hålls ofta öppna föreläsningar av gästande forskare och de studerande ges möjlighet att närvara vid CSL:s seminarier och delta med egna bidrag vid CSL-dagen. Övrigt Forskare inom CSL har uppdrag som handledare till doktorander (4) och licentiander (3). I takt med att den vetenskapliga kompetensen stärks inom centrumbildningen hoppas vi kunna utöka omfattningen av dessa uppdrag. 10

11 Under 2012 har vi också deltagit regelbundet i dekan Anders Arnqvists forskarforum tillsammans med representanter från fakultetens övriga centrumbildningar, forskningsföreträdare och prefekter. Vi har också fört fortlöpande, konstruktiva diskussioner om vår verksamhet med lärarutbildningsnämndens dekan Kenneth Nordgren och prodekan Thomas Nilsson. Sammanfattningsvis kan sägas att verksamheten i Centrum för språk- och litteraturdidaktik fortsatt att utvecklas i positiv riktning under Vi har varit lyckosamma vid tilldelningen av externa medel och vi har väsentligt ökat spridningen av våra forskningsresultat via publiceringar, konferensdeltagande och genom samverkan. Våra seminarier och övriga arrangemang har varit relevanta och välbesökta. Rutinerna för det löpande arbetet har förbättrats och effektiviserats och vår hemsida är under utveckling. Forskning och forskningssamarbete har gått framåt. Det interna och externa samarbetet har utvecklats. Inför kommande budgetperiod har vi också vässat vår forskningsinriktning och kommer att prioritera projekt som knyter an till pågående forskning och temat Läsning undervisning bedömning. Ett särskilt intresse kommer att ägnas åt att utveckla forskningsmetoder som kombinerar analyser av kvalitativa och kvantitativa data. Karlstads universitet För Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Christina Olin-Scheller Anna-Lena Göransson Michael Tengberg vetenskaplig ledare bitr. vetenskaplig ledare ordförande vetenskapligt råd 11

12 Bilaga 1. Publikationer 2012 I: Peer-reviewade artiklar och bokkapitel Pilar Álvarez De América a Europa: diálogos fallidos o monólogos reafirmadores de identidad. Relaciones dialógicas de encuentro-desencuentro en dos textos narrativos colombianos. XXXIX Congreso del Instituto Internacional de Literatura Iberoamericana (IILI): Diálogos Culturales (under utgivning). Susanne Duek Ord, ordförståelse och ordtestande om projektet BIGFOT, I: Duek (red.) Flersprålig oppvekst i barnehage, förskole og skole. Hamar: Högskolen i Östfold, näteverket TOBANO (Tospråklige barn i Norden). Ingrid Mossberg-Schüllerqvist Mossberg Schüllerqvist Bedömning och betygssättning i svenska Odenstad, Samuelsson, Nordgren (red.) Betyg i teori och praktik, andra reviderade upplagan. Malmö: Gleerups. Christina Olin-Scheller Till salu. Bit av runsten. Om literacy, källkritik och digital visdom i ett nytt medielandskap. I: Boglind, Holmberg & Nordenstam, Mötesplatser. Lund: Studentlitteratur. (under utgivning). Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. (antagen). Att lära sig läsa mellan raderna. En komparationsstudie av två olika undervisningsmodeller. I: Årheim (red). Resor i tid och rum. Festskrift till Margaretha Petterson. Växjö: Växjö universitet. Sundqvist, P. & Olin-Scheller, C. (inskickad). Classroom vs. extramural English: Teachers dealing with demotivation. Language and Linguistics Compass. Olin-Scheller, Christina & Tengberg, Michael If It Ain t True, Then It s Just a Book! The Reading and Teaching of Faction Literature, Journal of Research in Reading 35(2), s Tengberg M. & Olin-Scheller C. (antagen). Improving Reading and Interpretation in 7 th Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction. Umeå: Education Inquiry. Lundström S. & Olin-Scheller C. (inskickad). Playing fiction.the use of semiotic resources in role-play. Jansson, U., Sandlund, E., Olin-Scheller, C. & Jakobsen, L. Diskursiv och könad normering kring stress i ett föränderligt arbetsliv. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2, Erica Sandlund Sandlund, E. & Sundqvist, P. But what can we learn from history om konsten att diskutera rätt under det muntliga nationella provet i engelska. Kapet: Karlstads universitets pedagogiska tidskrift, 8(1),

13 Sandlund, E., & Sundqvist, P. (under review). Diverging task orientations in L2 oral proficiency tests a conversation analytic approach to participant understandings of pre-set discussion tasks. Nordic Journal of Modern Language Methodology. Nyroos, L. & Sandlund, E. (antagen/in press). From paper to practice: Asking and responding to a standardized question item in performance appraisal interviews. Pragmatics & Society. Lindgren, G. & Sandlund, E. Jämställd hållbar tillväxt - från ord till handling. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2, Jansson, U., Sandlund, E., Olin-Scheller, C. & Jakobsen, L. Diskursiv och könad normering kring stress i ett föränderligt arbetsliv. Arbetsmarknad & Arbetsliv, 2, Pia Sundqvist Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. Similarities between playing World of Warcraft and CLIL. Apples Journal of Applied Languages Studies, 6(2), Sylvén, L. K., & Sundqvist, P. Gaming as extramural English L2 learning and L2 proficiency among young learners. ReCALL, 24(3), Sandlund, E., & Sundqvist, P. But what can we learn from history om konsten att diskutera rätt under det muntliga nationella provet i engelska. Kapet: Karlstads universitets pedagogiska tidskrift, 8(1), Sundqvist, P. (antagen). The SSI Model: Categorisation of digital games in EFL studies. The European Journal of Applied Linguistics and TEFL. Sundqvist, P., & Sylvén, L. K. (inskickad). Language-related computer use: Focus on young L2 English learners in Sweden. ReCALL. Sandlund, E., & Sundqvist, P. (under review). Diverging task orientations in L2 oral proficiency tests a conversation analytic approach to participant understandings of pre-set discussion tasks. Nordic Journal of Modern Language Methodology. Sundqvist, P., & Olin-Scheller, C. (inskickad). Classroom vs. extramural English: Teachers dealing with demotivation. Language & Linguistics Compass. Pia Sundqvist (bokkapitel) Sundqvist, P. & Sylvén, L. K. (2012a). World of VocCraft: Computer games and Swedish learners L2 vocabulary. I. H. Reinders (red.), Digital Games in Language Learning and Teaching (s ). Basingstoke: Palgrave Macmillan. Sundqvist, P. & Sylvén, L. K. (2012b). Ämnesdidaktiska utmaningar i det heterogena engelskklassrummet: En jämförelse mellan elever med stor respektive liten mängd extramural engelska. I N. Gericke & B. Schüllerqvist (red.), Ämnesdidaktisk komparation: Länder, ämnen, teorier, metoder, frågor och resultat (s ). Karlstad: Karlstad University Press. Sundqvist, P. & Sylvén, L. K. (2012c). Computer-assisted L2 English language-related activities among Swedish 10-year-olds. I L. Bradley & S. Thouseny (red.), CALL: Using, 13

14 learning, knowing. EUROCALL Conference, Gothenburg, Sweden, August 2012, Proceedings (sid ). Dublin: Research-publishing.net. Sundqvist, P. (2012). Informal learning of English among young learners: Report from a oneyear project in preschool class, grade 3, and grade 6. I M. Allström & A.-M. Pinter (red.), English for Young Learners Forum. Proceedings from the Conference in Uppsala, 19 June 2012 (s ). Uppsala: Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Sandlund, E. & Sundqvist, P. (antaget) Provuppgiftshantering som social praktik En jämförelse mellan interaktionsanalys och bedömardata för muntligt prov i engelska. ASLAsymposium 2012 Språk och undervisning. Michael Tengberg Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. If It Ain t True, Then It s Just a Book! The Reading and Teaching of Faction Literature, Journal of Research in Reading 35(2), s Tengberg, M. & Olin-Scheller, C. (antagen). Improving Reading and Interpretation in 7 th Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction, Education Inquiry. 14

15 II: Peer-reviewade konferensbidrag Christina Olin-Scheller Olin-Scheller & Tengberg, Improving Reading and Interpretation in 7 th Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction, Reykjavik juni. Olin-Scheller & Tengberg, Learning how to read between the lines. A comparative study of two teaching models, Cadiz, september. Olin-Scheller, C & Tengberg, M. Interventionsforskning om läsning och läsutveckling. SMDI, Stockholm oktober. Hermansson, C & Olin-Scheller C., Five days and a story, SMDI, Stockholm oktober. Olin-Scheller, C & Roos, C. Barn och barndom i forskningsskugga, nätskugga och medieskugga. En studie om barns uppväxtvillkor i relation till globaliseringsprocesser, identitetsskapande, lärande och medieanvändning i glesbygd, Örebro, 5-6 november. Multimodalitet, medier och metoder. Utmaningar och möjligheter för SMDI som forskningsfält, Key-note vid SMDI:s konferens, Stockholms universitet, 17 oktober. Erica Sandlund Sandlund, E. I want you tuh say Oh good I ve got that. Reported speech in modeling desirable conduct. Paper presented at the DCC conference, Loughborough University, March, Sandlund, E. & Sundqvist, P. Interaktion under det muntliga provet i engelska årskurs 9. Paper presented at the ASLA (Association Suédoise de Linguistique Appliqué) annual conference, Linköping University, May, Nyroos, L. & Sandlund, E. From paper to practice. Asking and responding to a standardized question item in performance appraisal interviews. Paper presented at the NORDISCO biannual conference, Linköping University, November, Sandlund, E. Observing gender in institutional interaction. Some considerations based on naturalistic data versus research interviews. Paper presented at the Strategy in Communication symposium, Nottingham Trent University, November, Sandlund, E. Affect displays in institutional talk. Paper presented at the Emotion in educational settings symposium, Uppsala University, December, Sandlund, E. Strategier för publicering i tidskrifter. Lecture given at the Center for Langauge and Literature in Education, Arena conference, December Pia Sundqvist EuroSLA22 Expanding discipline boundaries, The 22 nd Annual Conference of the European Second Language Association, 8-10 September, Paper: Digital gaming and L2 English among Swedish youths. 15

16 EUROCALL 2012: CALL using, learning, knowing, University of Gothenburg, August, Paper (med Liss Kerstin Sylvén): Computer-assisted L2 English languagerelated activities among Swedish 10-year-olds. English for Young Learners Forum, 19 June, Paper: Informal learning of English among young learners: Report from an ongoing project in preschool class, grade 3, and grade 6. ASLA 2012: Språk och undervisning, May, Paper (med Erica Sandlund): Interaktion under muntliga prov i engelska i årskurs 9. Marie Tanner Tanner, M. & Pérez Prieto, H. In between self-knowledge and school demands. Policy enacted in the Swedish middle year classroom. Paper presented at the ECER conference, Cádiz, September "Ska jag skriva det?" - lärares och elevers interaktion vid bänkarbete. Konferensbidrag Svenska med didaktisk inriktning, Stockholm oktober, Michael Tengberg Improving Reading and Interpretation in 7 th Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction. Paperpresentation vid 16th Nordic Reading Conference, juni i Reykjavik. (tillsammans med Christina Olin-Scheller) Homovocalization in the reading of stories with non-gendered narrators Paperpresentation vid Thirteenth Biennial Conference of the International Society for the Empirical Study of Literature and Media, 7 10 juli i Montréal. Improving Reading and Interpretation in 7 th Grade. A Comparative Study of the Effects of Two Different Models for Reading Instruction. Paperpresentation vid European Conference on Educational Research, september i Cádiz. (tillsammans med Christina Olin- Scheller). Interventionsforskning om läsning och läsutveckling. Paperpresentation vid Svenska med didaktisk inriktning, oktober i Stockholm. (tillsammans med Christina Olin-Scheller) Läsa mellan raderna. Interventionsforskning om läsning och läsundervisning. Paperpresentation vid Strategisk arena för idéutbyte kring lärande, text och språk, 6 7 december i Karlstad. (tillsammans med Christina Olin-Scheller). 16

17 III: Böcker, bokkapitel och översiktsartiklar Christina Olin-Scheller Han är galen och ond, men kan ändå känna kärlek. Identitetsskapande samtal på en svensk fanfictionsajt. I: Karlsson & Prieto, Livsberättelser. Mening och identitet i tid och rum. Karlstad: Karlstad University Studies 2012, s Att vara en del av berättelsen. Om lekande mangafans och cosplay. I: Löfdahl & Prieto (red.). Barn, barndomar, rättigheter och utbildningar. Vänbok till Solveig Hägglund. Karlstad: Karlstad University Studies 2012, s Michael Tengberg Skar, Gustaf & Tengberg, Michael (red.), Svenskämnet: Igår, idag, imorgon. Stockholm: Svensklärarföreningen. Olin-Scheller, C. & Tengberg, M. (under utgivning). Att lära sig läsa mellan raderna. En komparationsstudie av två olika undervisningsmodeller, i Elleström, L., Forsgren, P., Olaussen, M. & Årheim, A. (red.), Resor i tid och rum. Festskrift till Margareta Petersson. Göteborg & Stockholm: Makadam förlag. Tengberg, M. (under utgivning), Texten, läsarna och samtalet. Om elevers förhållningssätt till litteratursamtalet som kunskapskälla. I Holmberg, P., Boglind, A. & Nordenstam, A. (red.) Mötesplatser. Lund: Studentlitteratur. 17

18 IV: Övriga publikationer Christina Olin-Scheller Steve Jobs, skolan och kodningen av elevers operativsystem. I: Yrke och Lärarnas Nyheter, Tillgänglig på: Erica Sandlund Sandlund, E. & Sundqvist, P. (inskickad). Att tala under test och testa tal prov i muntlig språkfärdighet är en komplex historia. LMS Lingua. Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2012). It was hard. Let s skip it! Funderingar kring bedömning av muntlig färdighet i språk. LMS Lingua, nr. 1, Pia Sundqvist Sandlund, E. & Sundqvist, P. (inskickad). Att tala under test och testa tal prov i muntlig språkfärdighet är en komplex historia. LMS Lingua. Sandlund, E. & Sundqvist, P. (2012). It was hard. Let s skip it! Funderingar kring bedömning av muntlig färdighet i språk. LMS Lingua, nr. 1, Marie Tanner Vad var det vi läste och pratade om? Bänkinteraktioner i mellanstadiets skriftpraktiker. (2012) Svensklärarföreningens årstidskrift Stockholm: Svensklärarföreningen, distribution Natur & Kultur. Michael Tengberg Tengberg, M. Läsarens känslor inte enbart privata, Svenskläraren 56(1), s Tengberg, M. Vad är väl en genrepedagogik, Svenskläraren 56(4), s

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2011

Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2011 Centrum för språk- och litteraturdidaktik, CSL Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhet och miljöbeskrivning Centrum för språk- och litteraturdidaktik (CSL) utgör en mångvetenskaplig ämnesdidaktisk miljö

Läs mer

Ämnesblock svenska 142,5 hp

Ämnesblock svenska 142,5 hp Ämneslärarexamen inriktning gymnasieskolan Sida 1 av 5 Ämnesblock svenska 142,5 hp för undervisning i gymnasieskolan Ämnesblocket omfattar ämnesstudier inklusive ämnesdidaktik om 120 hp, utbildningsvetenskaplig

Läs mer

CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden 2010-2012.

CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden 2010-2012. Lärarutbildningsnämnden CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden 2010-2012. Inledning. CSDs styrelse har gjort en egen utvärdering i samband med CSDs årsmöte

Läs mer

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan

Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Sida 1(5) Mall för ansökan om anställning som och befordran till professor eller lektor vid Försvarshögskolan Ansökan ska vara disponerad enligt nedanstående mall. Ansökan med bilagor, 1 ex av åberopade

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Karlstads universitet och

Karlstads universitet och www.kau.se/ruc Regionalt utvecklingscentrum (RUC) är ett formaliserat nätverk mellan universitetet och kommunerna i regionen med syfte att genom gemensam verksamhet utveckla och fördjupa det för parterna

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC)

Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Sida 1 (6) Bilaga till RUC:s verksamhetsplan 2010-2013 Dnr: FAK 2011-366 Fastställd av RUC-styrelsen 2012-06-18 Handlingsplan ht 2012-vt 2013 Regionalt utvecklingscentrum (RUC) Inledning Handlingsplanen

Läs mer

Skolverkets kurser per ämne våren 2011

Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Skolverkets kurser per ämne våren 2011 Här hittar du Skolverkets köpta kurser som erbjuds inom respektive ämne. Klickar du på kursnamnet hamnar du på respektive lärosätes webbplats där du hittar mer information

Läs mer

Elevers möten med engelska i och utanför skolan: Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap

Elevers möten med engelska i och utanför skolan: Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap Elevers möten med engelska i och utanför skolan: Upprop till deltagande i forskningsprojektet Bridging the Gap Alastair Henry, Pia Sundqvist, Helena Korp Jamen, alla ungdomar kan ju så mycket engelska

Läs mer

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier

Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Fakultetsnämnden för Naturvetenskap, teknik och medier Kvalitetskriterier för utnämning till docent vid fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier vid Mittuniversitetet. Riktlinjer fastställda av

Läs mer

Genusstudier i Sverige

Genusstudier i Sverige Genusstudier i Sverige Genusvetenskapliga studier och genusforskning bedrivs på alltfler högskolor och universitet i Sverige. Genusforskning kan ses som övergripande term för ett fält som också kan benämnas

Läs mer

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet

Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet BESLUT 2008-09-18 Dnr G213 3740/08 Studieplan för forskarutbildningen i informatik vid IT-universitetet vid Göteborgs Universitet Studieplanen är fastställd av IT-universitetets fakultetsnämnd vid Göteborgs

Läs mer

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010

- nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig. Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Open Access - nya möjligheter att göra forskningen tillgänglig Vetenskaplig publicering och Open Access Karlstads universitet, 18 februari 2010 Aina Svensson, Enheten för digital publicering Uppsala universitetsbibliotek

Läs mer

Meritportfölj Till hjälp för sökande till läraranställningar och för lärare som söker befordran har Högskolan i Skövde utformat nedanstående förslag på hur man kan sortera sina handlingar i en meritportfölj.

Läs mer

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap

sammanboende med Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet två söner från ett tidigare äktenskap Henry Ohlsson Curriculum Vitæ Senast ändrad: 25 februari 2015 Personligt fullständigt namn födelsedatum och födelseort civilstånd Henry Gustav Ohlsson 22 maj 1956, Bollnäs, Sverige sammanboende med Ylva

Läs mer

Högskolan Dalarna Rektor

Högskolan Dalarna Rektor BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Anna-Karin Malla 08-563 086 66 anna-karin.malla@uka.se Högskolan Dalarna Rektor Högskolan Dalarnas ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986

Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 Examensbeskrivning 2014-12-12 Diarienummer MIUN 2011/986 ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF MASTER OF SCIENCE IN SECONDARY EDUCATION DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE

Läs mer

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng

SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng LÄRARHÖGSKOLAN i STOCKHOLM KURSPLAN 1:5 SAMHÄLLSVETENSKAPLIGA-HUMANISTISKA ÄMNENAS DIDAKTIK OCH VERKSAMHETSFÖRLAGD UTBILDNING, VFU, 10 poäng Social Sciences and Humanities with an Educational Perspective,

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng. Master Program in Educational Work 60 credits 1 UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i pedagogiskt arbete 60 högskolepoäng Master Program in Educational Work 60 credits 1 Fastställd i Områdesnämnden 2015-XX-XX Gäller fr.o.m. HT 2015 1. PROGRAMMETS MÅL 1.1.

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning

VILL DU BLI LÄRARE? 90-330. Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning VILL DU BLI LÄRARE? 90-330 Förskollärare Grundlärare Ämneslärare Yrkeslärare Kompletterande pedagogisk utbildning MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 1 2012-11-22 10:05 MAH_Bli_lärare_2012_v2.indd 2 2012-11-22

Läs mer

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige

Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden. Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige Lena Lidström, Assistant professor Department of Applied Educational Science Umeå University Sweden Studie- och yrkesvägledarutbildning i Sverige NORDPLUS Vägledning, validering och kompetensförsörjning

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN

HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN HANDLINGSPLAN 2013-2015 & VERKSAMHETSPLAN 2014/15 HANDELSHÖGSKOLAN DATUM: 2014-09-15 VERSION: Ekonomi och Samhälle AVSÄNDARE: Birgit Karlsson KONTAKTPERSON: Birgit Karlsson FORSKNING SOM PÅVERKAR Vårt

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 21 november 2013. SFS 2013:924 Utkom från trycket den 29 november 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering

NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering Sida 1 (8) UTLYSNING NU 15 - Nätbaserad utbildning för internationell positionering PLANERINGSBIDRAG FÖR STRATEGIUTVECKLING Programmet Nätbaserad utbildning för internationell positionering syftar till

Läs mer

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt!

Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Välkomna till första numret av skriftserien Högskolepedagogisk debatt! Lena-Pia Carlström Hagman Högskolan Kristianstad har som mål att bli nationellt erkänd för sin pedagogiska utveckling. Skriftserien

Läs mer

Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor vid Ekonomihögskolan

Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor vid Ekonomihögskolan 1 INFORMATION Granskad: 2014-06-01 Reviderad: 2014-06-01 Kansli EHL Åsa Quensel Ahnfelt Anvisningar till dig som söker en anställning som biträdande universitetslektor, universitetslektor eller professor

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Riktlinjer för meritportfölj

Riktlinjer för meritportfölj HÖGSKOLAN I BORÅS Dnr 227-07-10 Fastställd i FOU-nämnden: 2007-10-19 Fastställd i NKU och LUN: 2008-05-14 Riktlinjer för meritportfölj Till hjälp för sökande till lärartjänster har Högskolan i Borås utformat

Läs mer

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb.

Marie Gustafsson. Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga artiklar. marie.gustafsson@hb. Att söka information Marie Gustafsson marie.gustafsson@hb.se Dagens föreläsning: Att söka vetenskaplig litteratur Forskning och publicering Olika typer av publikationer och informationskällor Vetenskapliga

Läs mer

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013

Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 Handlingsplan till Mål och strategisk plan samt verksamhets- och kvalitetsplan 2010 med inriktning 2011-2013 1 Handlingsplan Utifrån mål och strategier har denna handlingsplan fastställts utifrån samma

Läs mer

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal

Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal. Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal. Särskolan 30 elever 2 skolor 35 personal Anders Månsson, skolchef i Skolområde Norra, Kristianstad Anders Månsson 2012-09-27 1 Förskolan 580 barn 10 förskolor 38 avdelningar 130 personal Grundskolan 1490 elever 6 skolor 170 personal Särskolan

Läs mer

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska

Yttrande över ÅA/VR lärarutbildning ABs ansökan om tillstånd att utfärda ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan i engelska 1(5) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Tomas Egeltoft 08-563 088 28 tomas.egeltoft@uk-ambetet.se Reg.nr 2013-01-29 641-2691-12, 42-42-13 Regeringen Utbildningsdepartementet Yttrande över ÅA/VR

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2

ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 2 Lokal examensbeskrivning Dnr: FS 3.1.5-1483-14 Sid 1 (7) ÄMNESLÄRAREXAMEN DEGREE OF MASTER OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION 1 DEGREE OF BACHELOR OF ARTS/SCIENCE IN UPPER SECONDARY EDUCATION

Läs mer

FRAM Forskarskola i de främmande språkens didaktik

FRAM Forskarskola i de främmande språkens didaktik FRAM Forskarskola i de främmande språkens didaktik Camilla Bardel, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet Maria Frisch, Institutionen för pedagogik och specialpedagogik, Göteborgs universitet

Läs mer

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola

Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola 1 2015-03-31 Dnr STYR 2015/319 LTHs styrelse Akademisk meritportfölj vid Lunds Tekniska Högskola Instruktion för dokumentation av akademiska meriter. Postadress Box 118, 221 00 LUND Besöksadress John Ericssons

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i högskoleförordningen (1993:100); utfärdad den 12 december 2013. SFS 2013:1118 Utkom från trycket den 20 december 2013 Regeringen föreskriver att bilaga

Läs mer

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs.

Att arbeta som lärare i förskolan. Preschool Teaching. Kursen är en specialisering i lärarutbildningen. Den erbjuds även som fristående kurs. Inst. för pedagogik Kursplan Kurskod GUX246 Dnr 219/2004-51 Beslutsdatum Reviderad 2004-11-16 2005-04-18 Kursens benämning Engelsk benämning Undervisningsspråk Ämne Poängtal ETCS poäng Nivå Att arbeta

Läs mer

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se

Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet. Version 2, 2012. Lärarhögskolan www.use.umu.se Studera till lärare! Lärarprogram vid Umeå universitet Version 2, 2012 Lärarhögskolan www.use.umu.se 1 Grundlärarprogrammet fritidshem, 180 hp...6 Grundlärarprogrammet förskoleklass och åk 1-3, 240 hp...

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Programkod: HHV20 KOMM Kandidatprogram i språk och humaniora med inriktning kommunikation, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, Communication Studies,

Läs mer

Lokala krav för lärarexamen

Lokala krav för lärarexamen Lokala krav för lärarexamen 210/240/270/300/330 högskolepoäng (hp) Fastställd av Utbildningsvetenskapliga nämnden att gälla fr.o.m. 2007-07-01 reviderad 2008-11-13 reviderad 2010-03-24 Innehållsförteckning

Läs mer

Multimodalitet, medier och metoder. Utmaningar och möjligheter för SmDi som forskningsfält

Multimodalitet, medier och metoder. Utmaningar och möjligheter för SmDi som forskningsfält Abstract Christina Olin-Scheller Multimodalitet, medier och metoder. Utmaningar och möjligheter för SmDi som forskningsfält SmDi fyller 10 år. Under denna tid har ett nytt forskningsfält framgångsrikt

Läs mer

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle

Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Högskolan i Gävle Akademin för utbildning och ekonomi Lärarprogrammen vid Högskolan i Gävle Programstrukturer och kurser Innehåll FÖRSKOLLÄRARPROGRAMMET (campus och distans)... 1 GRUNDLÄRARPROGRAMMET F-3,

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits 1(7) KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING TILL ÄMNESLÄRARE, 90 HÖGSKOLEPOÄNG Subject Teacher Education Program in the upper-secondary school, 90 credits Basdata Nivå: Grund Programkod: LGKPU Fastställande:

Läs mer

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52

KomTek Järfälla. Bakgrund, nuläge och framtid. Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek. Maj 2015 Kon 2015/52 KomTek Järfälla Bakgrund, nuläge och framtid Roger Viklund, verksamhetsledare KomTek Maj 2015 Kon 2015/52 1 (6) Innehåll 1. KONCEPTET KOMTEK... 2 1.1. Bakgrund och mål... 2 1.2. Organisation... 2 2. KOMTEK

Läs mer

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK

UTVECKLINGSPLAN FÖR MATEMATIK UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN PERSONALAVDELNINGEN FOU-ENHETEN BILAGA DNR 12-007/10005 SID 1 (6) 2013-02-26 För att säkerställa ett strategiskt, långsiktigt och hållbart utvecklingsarbete som bidrar till en

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN

IT och. lärarstuderande. Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN 2005 Pressmaterial 2005-10-30 IT och lärarstuderande Attityder, tillgång och användning EN RAPPORT FRÅN KK-STIFTELSEN KK-stiftelsen arbetar för att stärka Sveriges konkurrenskraft genom att stödja: forskning

Läs mer

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken

Välkommen till Skolverkets konferens om. Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken Välkommen till Skolverkets konferens om Vetenskaplig grund beprövad erfarenhet och evidens i praktiken 09.30 Skolverkets hållning kring begreppen vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens i praktiken.

Läs mer

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng

KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng 1(5) KURSPLAN Matematik för gymnasielärare, 61-90 hp, 30 högskolepoäng Mathematics för Teachers, 61-90 credits, 30 credits Kurskod: LMGN12 Fastställd av: Utbildningsledare 2012-06-15 Gäller fr.o.m.: HT

Läs mer

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng

Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Karlstads universitet Samhällskunskap för lärare åk 7-9, 90 hp (1-90) Ingår i Lärarlyftet 90 högskolepoäng Målgrupp Du som har behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i samhällskunskap i åk 7-9 utan

Läs mer

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS)

Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lic-Forskarskola för lärare och förskollärare: Vetenskapen i skolan skolan i vetenskapssamhället (CSIS) Lunds universitet /Campus Helsingborg Malmö högskola Högskolan Kristianstad Högskolan i Halmstad

Läs mer

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014

Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 International Child Development Programme Stiftelsen ICDP Sweden Stockholm 2 mars 2014 Verksamhetsberättelse 2013 Bakgrund Programmet Vägledande samspel/icdp ingår i ett internationellt nätverk som arbetar

Läs mer

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar

Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Läs och språkförmåga bland elever en sammanfattning av tre artiklar Social bakgrund har visat sig ha stor betydelse för elevers läsande i ett flertal studier. Social bakgrund är komplext att mäta då det

Läs mer

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014)

Statistik i samband med sista ansökningsdag till vårterminen 2014 (VT 2014) Avdelningen för analys, främjande och tillträdesfrågor Föredragande Fredrik Lindström Statistiker 1-4755 fredrik.lindstrom@uhr.se PM Datum 213-1-17 Diarienummer 1.1.1-393-213 Postadress Box 4593 14 3 Stockholm

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK VT 2013 Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp VT 2013 Lärarutbildningsnämnden 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 1.1. Huvudområde för utbildningen...2 2. Allmänna mål för högskole

Läs mer

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning Örebro 3-4 feb 2014 Lindén 2014 1 Bakgrund När flerspråkiga elever får uttalade problem med läsoch skrivutvecklingen kan frågan uppstå om svårigheterna

Läs mer

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar

Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar 1 Möte, Ung Kommunikation i halvtid med KK-stiftelsen den 21 oktober på Växjö universitet Minnesanteckningar Program Gemensam diskussion: KK-stiftelsen, Apel, universitets- och högskoleledning, dekaner,

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med

Utbildningsplan för. 90 hp. Gäller från och med Utbildningsplan för KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK utbildning 90 hp Gäller från och med HT 13 Lärarutbildningsnämnden Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1. Huvudområde för utbildningen...3 2. Allmänna mål

Läs mer

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND.

OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. 1 OM UTVECKLINGSSAMTAL MELLAN HANDLEDARE OCH DOKTORAND. VARFÖR REGELBUNDNA UTVECKLINGSSAMTAL? Att förena olika krav Att förena kraven på kvalitet, effektivitet, kreativitet och arbetstillfredsställelse

Läs mer

Licentiand i forskarskolan Ämnesdidaktik i mångfaldens förskola med placering på Malmö högskola med ref.nr. LUT 42-2011/1270

Licentiand i forskarskolan Ämnesdidaktik i mångfaldens förskola med placering på Malmö högskola med ref.nr. LUT 42-2011/1270 Licentiander, minst femton, till forskarskolan "Ämnesdidaktik i mångfaldens förskola. Förutsättningar och möjligheter för barns matematiska och språkliga utveckling och lärande (FoBaSM) Sista ansökningsdag:

Läs mer

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 1-2 OKTOBER KARLSTAD Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN KARLSTAD 1-2 OKTOBER ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

Facktidskriften ett njutningsmedel?

Facktidskriften ett njutningsmedel? UTBILDNING & DEMOKRATI 1999, VOL 8, NR 1, 139-144 Facktidskriften ett njutningsmedel? Biörn Hasselgren En fråga jag återkommande ställer mig, inte enbart i egenskap av redaktör för två tidskrifter, är

Läs mer

Kursutbud Lärarlyftet II

Kursutbud Lärarlyftet II Mer info på www.skolverket.se/lararlyftet KURSUTBUD LÄRARLYFTET II Kursutbud Lärarlyftet II Bild Göteborgs universitet Bild för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45) 37,5% av helfart Campus/Distans Högskolan i Jönköping

Läs mer

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap

LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap LuTek Luleålärare i teknik och naturvetenskap PROJEKTBESKRIVNING 2009-2014 2012-06-05 Sida 1 av 11 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen

Läs mer

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning

Utmaning. Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Dagens innehåll Utmaning Statsbidraget ger: Möjlighet till nedsättning i tid för handledaren på 10-20% Tillgång till handledarutbildning Aktivitetsplan- mer i detalj. Starkt önskemål om en ökad integrering

Läs mer

CV vid Göteborgs universitet 2009-2014 Robert Sjöberg (720525-5511) Hemsida: http://www.ips.gu.se/om-ips/personal?userid=xsjobr

CV vid Göteborgs universitet 2009-2014 Robert Sjöberg (720525-5511) Hemsida: http://www.ips.gu.se/om-ips/personal?userid=xsjobr CV vid Göteborgs universitet 2009-2014 Robert Sjöberg (720525-5511) Hemsida: http://www.ips.gu.se/om-ips/personal?userid=xsjobr Administration/organisation/doktorandrepresentant 2009-10--2010-06 Doktorandrepresentant

Läs mer

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016

Mål och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland 2013-2016 UFV 2011/1998 och strategier för Uppsala universitet - Campus Gotland Fastställd av konsistoriet 2013-06-03 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Förord 3 Uppsala universitet Campus Gotland 3 Ett

Läs mer

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits

Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits UTBILDNINGSPLAN Ämneslärarprogram med inriktning mot gymnasieskolan, 300-330 högskolepoäng Teacher Education Programme for Upper Secondary School, 300-330 credits 1. Identifikation 1.1. Namn och kod Ämneslärarprogram

Läs mer

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet?

Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? Vetenskaplig grund, beprövad erfarenhet och evidens hur kan man arbeta forskningsbaserat i klassrummet? En skarp skollagsskrivning Skollagen 1 kap 5 Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad

Läs mer

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019

2015-03-25. Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 2015-03-25 Projektbeskrivning Luleålärare i teknik och naturvetenskap 2014-2019 Revisionsinformation Projektbeskrivningen ska revideras årligen, av styrgruppen för LuTek. Projektbeskrivningen bygger vidare

Läs mer

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng

Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 5 Programkod: AGM03 MDH 2.1.2-389/11 Magisterprogrammet i ledarskap och arbetsliv, 60 högskolepoäng Master Program (One Year) in Leadership and Work Life Studies, 60 Credits Denna

Läs mer

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014

PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN 2014 PROGRAM 30-1 SEP / OKT UPPSALA Sid 1 SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN UPPSALA 30-1 SEP / OKT ARRANGÖRER SKOLLEDAREN OCH FORSKNINGEN En konferensserie för skolans och förskolans ledare. Forskning och vetenskaplighet

Läs mer

När läsandet kan bli en tröskel i textsamhället. Stockholm 20 november 2012 Monica Reichenberg

När läsandet kan bli en tröskel i textsamhället. Stockholm 20 november 2012 Monica Reichenberg När läsandet kan bli en tröskel i textsamhället Stockholm 20 november 2012 Monica Reichenberg Det är svårare idag! Idag finns det en uppsjö av läseböcker, läsläror och läroböcker att välja bland. Vad ska

Läs mer

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor.

Statistik för 2014. Facebook- sidan har hundratals läsare och den har kompletterats med besök i skolor. Statistik för 2014 Verksamhet Under 2014 har vi för andra året använt ett chatsystem baserat på Lync som är kopplat till ett statistikinsamlingssystem. Fördelarna med systemet är att det är lätt att använda,

Läs mer

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi?

Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Hvordan lykkes vi ved Lunds Pedagogiske Akademi? Thomas Olsson NOKUT 2015 Grieghallen, Bergen, Norge 20 maj 2015 LUNDS UNIVERSITET Lunds Tekniska Högskola 2015 Lunds universitet Grundat 1666 8 fakulteter

Läs mer

Lärarutbildningskonventet. Protokoll

Lärarutbildningskonventet. Protokoll Lärarutbildningskonventet Protokoll Protokoll för: Plats: Lärarutbildningskonventet Hotell Arlandia, Cassiopeja Datum: 2006-09-27 Närvarande: Karlstads universitet: Anders Arnqvist. ordförande, Mariana

Läs mer

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA!

Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Förskole konferens 3 juni 2014 Det professionella uppdraget i förändring VARMT VÄLKOMNA! Vardag, vetenskap och vision hur möts de i förskolan? Serie med fem seminarier december 2013 april 2014 - Dokumentation

Läs mer

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng

Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng Utbildningsplan Sida 1 av 6 Kandidatprogram i språk och humaniora med allmän inriktning, 180 högskolepoäng B.A. In Modern Languages and Humanities, General Studies, 180 Credits Denna utbildningsplan är

Läs mer

QUIS, EN KORT HISTORIK

QUIS, EN KORT HISTORIK QUIS, EN KORT HISTORIK 1982 Tekniska Museet Sammanställer en utställning Kvinnliga uppfinnare finns dom? i samarbete med gruppen Kvinnor och Teknik från Fredrika Bremerförbundet. Kvinnliga uppfinnare från

Läs mer

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor

Koncept. Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet och högskolor Koncept Regeringsbeslut I:x 2012-12-13 U2012/ /UH Utbildningsdepartementet Per Magnusson per.magnusson@regeringskansliet.se 08-4053252 Enligt sändlista Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende universitet

Läs mer

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27

Beskrivning av kurs ht 2015 2014-10-27 Beskrivning av kurs ht 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 1-3, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp Lärare

Läs mer

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning

Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Grammatisk kompetens och kommunikativ språkundervisning Spansklärares värderingar, dilemman och förslag 1 Språk och ämnesspråk 2 1 Vad ingår i en kommunikativ språkundervisning? Grammatisk kompetens Sociolingvistisk

Läs mer

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande

Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Kunskap och bedömning för utveckling och lärande Från samtal till verkstad Ett kompetensutvecklingsprojekt i Luleå kommun 2011-2014 Så började det Den förändring som den nya regeringen presenterar i betygsfrågan

Läs mer

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012

Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Kursplanen är föredragen vid Forskningsnämndens möte den 27 oktober 2011 och godkänd genom Ordförandebeslut den 20 februari 2012 Gäller från 2012 Teorier och metoder för forskning om sociala representationer,

Läs mer

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29

PROTOKOLL 2008:4 Lärarutbildningsnämnden (LuN) Sammanträdesdatum 2008-09-29 Tid: Måndagen den 29 september kl 09:15-12:00 Plats: Sal 21:410 Närvarande ledamöter Carin Röjdalen, företrädare för lärarna Bengt Nilsson, företrädare för lärarna Åsa Morberg, företrädare för lärarna

Läs mer

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16

För huvudmän inom skolväsendet. Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 För huvudmän inom skolväsendet Läslyftet Kollegialt lärande för utveckling av elevers läsande och skrivande Läsåret 2015/16 Ansök senast den 23 januari 2015 Läslyftet 2015 2018 Hösten 2015 startar Läslyftet,

Läs mer

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819

Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Dnr 61-2013:819 Kursbeskrivning ht 2014 + vt 2015 Lärosätets namn Högskolan Kristianstad Kursens namn Hem- och konsumentkunskap för lärare årskurs 4-6, 30 hp (1-30). Ingår i Lärarlyftet II. Antal högskolepoäng 30 hp Målgrupp

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv

Om ämnet Engelska. Bakgrund och motiv Om ämnet Engelska Bakgrund och motiv Ämnet engelska har gemensam uppbyggnad och struktur med ämnena moderna språk och svenskt teckenspråk för hörande. Dessa ämnen är strukturerade i ett system av språkfärdighetsnivåer,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Linje 14

Verksamhetsplan 2015. Linje 14 Verksamhetsplan 2015 Linje 14 Om Linje 14 Örebro kommun och Örebro universitet bedriver sedan 2003 verksamheten Linje 14, ett samverkansarbete som går ut på att motivera fler ungdomar att studera vidare

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare

Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Utbildningsplan för kompletterande pedagogisk utbildning till ämneslärare Programmets namn: Kompletterande pedagogisk utbildning Antal högskolepoäng: 90 Nivå: Avancerad Programkod: LAKPN/2ÄGY, LAKPN/3Ä79,

Läs mer

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas!

Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar. Konferensbidrag välkomnas! Den 4:e Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar Tekniska högskolan vid Umeå universitet 27 november - 28 november 2013 Konferensbidrag välkomnas! Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar

Läs mer

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05)

Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/2014 10:27:00 AM (1.22:32:05) From: Netigate Sent: den 21 augusti 214 1:27:1 To: si@si.se Cc: Subject: Läsårsredogörelse 214 Answers submitted by esko.kukkasniemi@tse.fi 8/21/214 1:27: AM (1.22:32:5) Adress-

Läs mer