CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden 2010-2012."

Transkript

1 Lärarutbildningsnämnden CSDs verksamhetsberättelse till Lärarutbildningsnämnden för 2011 samt programperioden Inledning. CSDs styrelse har gjort en egen utvärdering i samband med CSDs årsmöte i december Bedömningen var då att CSD haft en fortsatt positiv utveckling under året. Merparten av de aktiviteter som planerades inför året har genomförts. Beviljandet av medel till en andra omgång av forskarskola för yrkesverksamma lärare ser vi som en mycket stor framgång. CSD har under året flitigt anlitats av skolverket för olika myndighetsuppdrag, vilket är er ett annat viktigt tecken på extern uppskattning av CSDs verksamhet. CSD har sedan flera år arbetar med två tydliga mål: 1) Kommalisering: Att vår forskning och vår fortbildning får hög relevans för skolor och kommuner. Som ett led i detta arbetar CSD för att utveckla ett nära samarbete med yrkesverksamma lärare, skolor och kommuner samt andra huvudmän. Detta arbete leds en av CSDs forskare som ett särskilt arvoderat uppdrag (samverkan med RUC och även de övriga centra inom KaU finns givetvis). 2) Internationalisering: Att hålla en internationellt hög nivå på vår forskning. Som ett led i denna strävan har CSD inrättat ett International Advisory Board, med fyra ledande nordiska forskare. En första internationell forskningskonferens kring SOämnena genomfördes 2010, 1 och en andra konferens på temat de fyra SO-ämnenas bidrag till en globaliserad värld kommer att genomföras i december Kommunaliseringen syftar till skolrelevans och internationaliseringen till högsta möjliga kvalitet på forskning, forskarutbildning och övrig verksamhet. Målen har konkretiserats i en forskningsplan för åren , och kommer att vidareutvecklas i planen för Verksamhet Här redovisas den huvudsakliga inriktningen på forskningen och annan verksamhet som bedrivits, och vilka mål som prioriterats under året. En kort framåtsyftande text med en analys av verksamheten i förhållande till forskningsplanen där styrkor och svagheter med verksamheten också skall ingå. Texten skall omfatta max en halv A4-sida. Forskning. CSDs stora forskningsprojekt under 2011, liksom under hela programperioden , utgörs av SAMSTUD, där undervisning och lärande under mellanstadieåren studeras genom de samlade insatserna av en rad forskare från alla SO-ämnena. Projektet har i 1 Schüllerqvist (red):

2 2(7) huvudsak genomförts planenligt, möjligen med viss fördröjning vad gäller den geografididaktiska delen, där Hans Olof Gottfrids efter en föräldraledighet blev prefekt, vilket lett till en långsamma arbetstakt för hans del. Vid sidan av SAM-STUD-projetet vars publiceringar kommer att ske har CSDs forskare varit medarbetare i en rad mindre projekt och skrivit ett antal böcker, artiklar enligt särskild förteckning. Övrig verksamhet Centralt i CSDs verksamhet är forskarutbildning. En forskarskola för yrkesverksamma lärare i historia och samhällskunskap har genomförts. 11 licavhandlingar har publicerats, de tre återstående läggs fram under våren En ny forskarskola, nu för alla fyra SOämnena och med ett särskilt intag av lärare för årskurserna 4-6, startade i januari Under hösten 2011 var planeringen av denna nya forskarskola. Därutöver bedriver CSD forskarutbildning för doktorander, handledning för doktorander vid annat lärosäte samt ett doktorandseminariet öppet även för forskarstuderande vid andra lärosäten. Ytterligare en viktig verksamhet är arbete med myndighetsuppdrag, i första hand för skolverket, inom SO-området. Här är provkonstruktion i historia för årskurs 6, en nyhet i skolsverige, den tyngsta uppgiften. Flera uppdrag rör stödmaterial inom området betyg och bedömning. CSD har här blivit en ledande miljö för uppdrag av detta slag. CSD är huvudansvarig för en nordisk vetenskaplig tidskrift, NORDIDACTICA, som kom ut med två elektoniska nummer 2011 samt en skriftserie med 11 volymer under året. 9 volymer utgörs av lic-avhandlingar och två av antologier från vetenskapliga konferenser som CSD arrangerat/varit medarrangör för. Miljöbeskrivning CSD som forskningsmiljö utgörs dels av en grupp som är knutna till CSD på relativt stor del av tjänst (från 25-80% av full tjänst), och därutöver av gästforskare, lärare inom forskarutbildning, handledare, forskare med begränsade uppdrag. I gruppen med större uppdrag inom CSD ingår Professor Bengt Schüllerqvist, docenterna Hans Lödén, Gabriel Bladh, Christina Osbeck, Martin Stolare. Universitetslektorerna Johan Samuelsson, Kerstin von Brömssen, Martin Kristiansson, Anders Broman, Hans Olof Gottfridsson samt Kerstin von Brömssen (som delar en tjänst mellan KaU och GU). Doktorander: Roger Olsson, Malin Sefton, Daniel Deborg, Mikael Berg. Licentianderna: Kenneth Sandelin (adjunkt KaU), Jessica Jarhall, Katarina Schiöler och Maria Johansson (forskarskolan FLHS) samt nyligen antagna doktoranderna xxxx (CSD- FL, den nya forskarskolan). Därutöver ingår i CSDs forsknings- och forskarutbildningsmiljö med begränsade uppdrag och tjänster:

3 3(7) Professorna May Brith Ohman Nielsen (gästprofessor), Sidsel Lied (gästprofessor), Per Pettersson (handledare) Geir Skeie (handledare), Sirpa Tani (gästprofessor), Ulla Runesson (handledare), Astrid Pettersson (handledare). Universitetslektorer: Kenneth Nordgren, JMalin Stegman McCallion,, Ingrid Mossberg Schüllerqvist (lärare forskarskolan), Viveca Lindberg (lärare forskarskolan). Doktorand: Anna Lena Lilliestam (inskriven vid GU, en handledare från CSD, historiedidaktik), Medarbetare inom Skolverksuppdrag: Projektledare Johan Samuelsson, Hans Olofsson, Christina Odenstad, Peter Wall, Anna Karlefjärd, Agneta Grönlund, Annika Karlsson, Ingrid Mossberg Schüllerqvist. I det forskningsprogram som avslutas 2012 fanns en målsättning att fler docenter skulle utnämnas inom gruppen med stor andel tjänst vid CSD. Under 2011 har Osbeck, Bladh, och Stolare blivit docenter. Numerärt har en betydande förstärkning skett vad gäller personal under programperioden och även under Forskarskolor och myndighetsuppdrag har inneburit att flera personer knutits till CSD på begränsad del av tjänst. Dock är personalläget idag hårt pressat vad gäller möjligheterna för CSD att ta nya uppdrag. Fler aktörer behövs som arbetar inom CSD på stor del av tjänst, liksom fler medarbetare med mer begränsade uppdrag. Publikationer Här redovisas antal publikationer i tabellform utifrån VRs modifierade kategorier (se den infogade tabellen nedan). Skriv en kort analys över publiceringsmönster och utvecklingen över tid för centrumbildningen samt tankar inför kommande år. Samtliga publikationer redovisas dessutom i en litteraturlista som läggs som bilaga till verksamhetsberättelsen. I samband med att denna sammanställning görs kontrolleras lämpligen också att redovisade publikationer är inlagda i universitetets publikationsdatabas DIVA. - Kollegialt granskade (peer-review) tidskriftsartiklar - Kollegialt granskade (peer-review) konferensbidrag - Böcker, bokkapitel och översiktsartiklar (särredovisa licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar) - Inskickade (submittade) artiklar - Övriga publikationer (exempelvis rapporter och populärvetenskapliga artiklar) Kategori Kollegialt granskade (peer-review) tidskriftsartiklar Kollegialt granskade (peer-review) konferensbidrag Böcker, bokkapitel och översiktsartiklar Licentiatuppsatser och doktorsavhandlingar Inskickade (submittade) artiklar Övriga publikationer Antal Använda medel Här redovisas hur basanslaget använts under året (för närvarande 1,5 miljoner kr). Redovisa hur medlen fördelas under följande poster med hjälp av nedanstående tabell:

4 4(7) - Samlade lönekostnader för koordinator/koordinering - Samlade lönekostnader för forskningsprojekt - Samlade övriga lönekostnader (ex. för det vetenskapliga rådet) - Samlade omkostnader för forskningsprojekt - Samlade omkostnader för samverkan med omgivande samhälle - Samlade kostnader för konferensdeltagande - Övrigt Poster lönekostnader för koordinator/koordinering lönekostnader för forskningsprojekt övriga lönekostnader omkostnader för forskningsprojekt omkostnader för samverkan med omgivande samhälle kostnader för konferensdeltagande Övrigt OH-kostnader (om ej inräknade i övriga poster) Använda medel i KKr En kortare kommenterande text kan bifogas som kommenterar ovanstående kostnader. De särskilda satsningar i forskningsbudgeten, utöver basanslaget, som görs av lärarutbildningsnämnden och som verkställs inom centrumbildningens/fakultetens verksamhet skall återrapporteras till lärarutbildningsnämnden antingen i centrumbildningens verksamhetsberättelse eller direkt från värdfakulteten, beroende av vad värdfakultet beslutar. Om verksamheten inbegriper fler fakulteter skall även denna verksamhet ingå i redovisningen. I redovisning skall följande information ingå: vilken forskare som tilldelats medel, hur mycket forskning detta genererat i procent av tjänst samt en beskrivning på ett par meningar vad forskningen syftar till med hänvisning till forskningsplanen. Externa medel Här skall redovisas hur många ansökningar om externa medel som inlämnats under året och till vilka finansiärer. Redogör även för vilka och hur mycket externa medel som 1) beviljats under året, och 2) upparbetats (förbrukats) under året. Till extern forskningsfinansiering räknas även sådana externa medel som erhållits för forskarskolor och forskarutbildning. En kort framåtsyftande text om strategier för att öka andelen externa medel kan också ingå. Ansökan om forskarskola beviljad: 8.8 miljoner. Projektansökan till VR, samarbete med CSL (Mossberg-Schüllerqvist, Samuelsson, Broman) xx ej beviljlad. Samverkan forskning En beskrivning över den samverkan som bedrivs med andra lärosäten nationellt och internationellt i form av gemensamma anslag, projekt och publikationer. Långvariga och formella samarbeten som forskarskolor är också av intresse. Texten skall omfatta max en halv A4-sida.

5 5(7) CSD har byggt upp ett stort nätverk med samarbetande forskare vid svenska, nordiska och i några fall även utomnordiska lärosäten. Undervisning och handledning inom de båda forskarskolorna är en central del av verksamheten. Det nordiska Advisory Board som CSD inrättat med ledande nordiska forskare i alla fyra ämnena har flera uppgifter vid sidan om forskarskolorna. I höst har detta bidragit till att CSD ingår i tre norska ansökningar till Norges forskningsråd. Samarbete med det omgivande samhälle Här redovisas hur samarbete med det omgivande samhället ser ut som kontakter med skolor och kommuner. Redovisa även antal samt innehåll i större externa uppdrag från exempelvis skolverk eller andra myndigheter. Texten skall omfatta max en halv A4-sida. CSD har under de senaste åren utvecklat en omfattande verksamhet på uppdrag av Skolverket. Johan Samuelsson är koordinator/projektledare för detta. Det största uppdraget gäller Nationella prov i historia årskurs 6. Samtal förs idag om uppdrag även rörande prov i samhällskunskap. Därutöver har CSD fått en rad uppdrag som rör material kring bedömning och betygssättning, där i flera fall licentiander från forskarskolan gått in som medarbetare. Forskningscirklar drivs i flera kommuner. I ett Nordplusfinansierat projekt driver CSD skolutveckling i tre nordiska skolor. En licentiand från första forskarskolan har fått finansiering av sin kommun att gå till doktorsexamen, och han handleds från CSD. Relation till grundutbildning Redogör för på vilka sätt forskningen inom centrumbildningen stödjer lärarutbildningen. Texten skall omfatta max en halv A4-sida. CSDs forskar är genomgående mycket engagerade i grundutbildningsfrågor. CSD har som policy att forskare skall vara aktiva i grundutbildningen. CSD har de senaste tre åren genomförd en särskild studiedag kring den egna grundutbildningen. Ett viktigt resultat från dessa studiedagar är en artikel om hur man kan utveckla grundutbildningen i historia som Mikael Svanberg kommer att presentera på en konferens i vår. Övrigt Här finns utrymme att redogöra för sådant som centrumbildningen tycker är viktigt att kommunicera, men som inte passar under de andra rubrikerna. Texten skall omfatta max en halv A4-sida. CSD har sedan flera år sökt bygga upp en vetenskaplig infrastruktur, som idag bla omfattar en vetenskaplig tidskrift, en skriftserie, en internationell konferensserie i egen regi, flitig medverkan i konferenser som andra arrangerar, nationella konferenserier för historiedidaktik, samhällskunskapsdidaktik samt geografididaktik (alla på CSDinitiativ, religionsdidaktik har sedan tidigare sådana konferenser) ett Advisory Board, och det ovan beskrivna svenska, nordiska och internationella nätverket. CSD har också varit flera andra lärosäten behjälpliga när de söker utveckla ämnesdidaktisk forskning och forskarmiljöer. Allt detta har bidragit till att ge CSD och KaUs ämnesdidaktiska verksamhet ett mycket gott renome, nationellt och nordiskt. CSD bidrog i hög grad till framgångarna med den nordiska konferensen våren Denna vetenskapliga infrastruktur finansieras med grundanslaget, som CSD menar behöver höjas.

6 6(7) Inlämnad ansökan: UVK 2011, Huvudsökande Geir Skeie, SU The classroom as a safe public space? Teaching and learning about values and beliefs in plural contexts avslag Samverkan forskning Samverkan forskningsprojektet The classroom as a safe public space? Teaching and learning about values and beliefs in plural contexts m GU, UmU, SU, Utrecht, Warwick, Frankfurt. Nationellt seminarium religionsdidaktik (SU samordnande) Samverkan med Högskolan i Hedmark, gemensamt bokprojekt KaU-HiH Samarbete med det omgivande samhälle Utvärderingsprojekt Munkfors församling, samverkan Skola-Kyrka (kyrkopedagogik), , huvudansvarig Sören Dalevi, sammanlagt ca SEK. (Christina Osbeck deltog initialt i projektet och har därefter fungerat rådgivande). Samverkan forskning En beskrivning över den samverkan som bedrivs med andra lärosäten nationellt och internationellt i form av gemensamma anslag, projekt och publikationer. Långvariga och formella samarbeten som forskarskolor är också av intresse. Kommentator vid nationell forskningskonferens om samhällskunskapens didaktik, Umeå universitet, mars 2011 Styrelseledamot för Nordidactica Journal of Humanities and Social Science Education Sessionsordförande, Tredje Nordiska ämnesdidaktiska konferensen (NOFA3), maj 2011, Karlstads universitet Sessionsordförande, konferensen Forskande lärare en framgångsfaktor, Stockholm 24 november 2011 Samarbete med det omgivande samhälle Här redovisas hur samarbete med det omgivande samhället ser ut som kontakter med skolor och kommuner. Redovisa även antal samt innehåll i större externa uppdrag från exempelvis skolverk eller andra myndigheter. Slutförda handledarskap fram till lic-examen 2011 för licentianderna inom FLHS Anna Karlefjärd, Peter Wall och Åsa Forsberg Ordförande vid tre kommunförlagda licentiatseminarier, i samarbete med respektive kommun, för Christina Odenstad, Sollentuna, 25 februari 2011; Tobias Jansson, Vimmerby, 1 april 2011 samt Johan Sandahl, Stockholm, 19 september 2011

7 7(7) Ordförande organisationskommittén för Forskande lärare en framgångsfaktor, nio forskarskolors nationella konferens, Stockholm 24 november 2011, med 270 deltagare från skolor, kommuner, forskning och politik..

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport

Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Forskarskola i matematik med ämnesdidaktisk inriktning 2001-2006 Slutrapport Gerd Brandell Department of Mathematics and Mathematical Statistics Umeå University Research Report in Mathematics Education,

Läs mer

Ett forskningsområde under uppbyggnad

Ett forskningsområde under uppbyggnad VETENSKAPSRÅDETS PROPOSITIONSUNDERLAG 2005 2008 Utbildningsvetenskapliga kommittén Ett forskningsområde under uppbyggnad Vetenskapsrådet (The Swedish Research Council) 103 78 Stockholm Vetenskapsrådet

Läs mer

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson

2009-02-03. Datum. och tid: Konferensrum. Plats: Dekanus. Tola Jonsson (Peter Dobers, föräldraledig) Mats Börjesson Fakultetsnämnden för humaniora, samhälls- och vårdvetenskap KALLELSE 2009-02-03 Nr 1:2009 Dnr. Gunnel Eriksson Handläggare Fakultetsnämndenss ledamöter Fackliga företrädaree Övriga för kännedom enligt

Läs mer

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling

Rapport 2006:54 R. Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Rapport 2006:54 R Lärosätenas arbete med pedagogisk utveckling Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Lärosätenas arbete

Läs mer

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet

Att forskningsbasera skolan. Delrapport från skolforsk-projektet Delrapport från skolforsk-projektet Att forskningsbasera skolan en analys av utbildningspolitiska frågeställningar och initiativ över en 20 års period VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTER 2015 Att forskningsbasera

Läs mer

Engagemang. som gör skillnad

Engagemang. som gör skillnad Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Engagemang som gör skillnad Verksamheter med engagemangsguider 2012 Förord Engagemang som gör skillnad är Ungdomsstyrelsens tredje

Läs mer

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers

Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1 Arbetsordning för undervisande och forskande personal vid Chalmers 1. Chalmers intentioner Chalmers är sedan 1994 en privat högskola, med Chalmers stiftelse som ägare. Verksamheten inom forskning och

Läs mer

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom

Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom Verksamhetsberättelse 2008 Innehåll FEMTE VERKSAMHETSÅRET 2 Bakgrund 2 Sammanfattning 2 EN SAMLAD BEDÖMNING 3 PERSONAL 5 GENOMFÖRDA INSATSER

Läs mer

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8

INNEHÅLL RESULTATREDOVISNING...4. Året som gick...4. Helårsprestationer och genomströmning...8 ÅRSREDOVISNING 27 7 ÅRSREDOVISNING 27 Dnr 9-57/8 INNEHÅLL REKTORS FÖRORD...3 RESULTATREDOVISNING...4 Uppdraget...4 Året som gick...4 GRUNDLÄGGANDE HÖGSKOLEUTBILDNING...6 Utbildningsutbudet...6 Behöriga

Läs mer

Miljöns mänskliga. dimension

Miljöns mänskliga. dimension Lars J. Lundgren, Christer Nordlund & Sofie Storbjörk UTBILDNINGSVETENSKAP Utbildningsvetenskap Miljöns mänskliga ett begrepp och dess sammanhang dimension Karin Fransson Ulf P. Lundgren En studie av humanistisk

Läs mer

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21

Institutionen för pedagogik. Dnr 1022-08-21 Verksamhetsberättelse 2008 Institutionen för pedagogik Dnr 1022-08-21 INLEDNING Institutionen för pedagogik har under året 2008 expanderat, både vad gäller studenter och personal, och samtidigt varit framgångsrik

Läs mer

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor

Rapport 2008:16 R. Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Rapport 2008:16 R Utvärdering av 16 nationella forskarskolor Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se www.hsv.se Utvärdering av

Läs mer

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap

Verksamhetsplan 2012. Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Verksamhetsplanen för 2012 har utarbetats av prefektens samrådsgrupp och fastställts av DSV:s styrelse 2012-02-14. Institutionen för data-

Läs mer

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier

Verksamhetsplan 2011. Umeå centrum för genusstudier Umeå universitet Umeå centrum för genusstudier 2011-02-02 Verksamhetsplan 2011 Umeå centrum för genusstudier NULÄGESRAPPORT Visioner, mål och strategier UCGS vision är att under 2011 - Fortsätta att utveckla

Läs mer

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum

Rapport 2009:1 R. Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Rapport 2009:1 R Utvärdering av regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085 50 e-post hsv@hsv.se

Läs mer

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå

Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Studiehandbok för utbildning på forskarnivå Välkommen till utbildning på forskarnivå vid Mälardalens högskola Efter högskoleverkets granskning 1999 tilldelades Mälardalens högskola (MDH) 2001 vetenskapsområdet

Läs mer

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006

SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 SJÄLVVÄRDERING AV UTBILDNING FÖR TANDHYGIENISTEXAMEN ODONTOLOGISKA FAKULTETEN, MALMÖ HÖGSKOLA 2006 Självvärderingens genomförande Självvärderingen av tandhygienistutbildningen har genomförts av en arbetsgrupp

Läs mer

Halvtidsutvärdering av projekten

Halvtidsutvärdering av projekten VINNOVA Rapport VR 2010:14 Halvtidsutvärdering av projekten inom VINNPRO-programmet VINNPRO - fördjupad samverkan mellan forskarskolor och näringsliv/offentlig sektor via centrumbildningar Anders Hedin,

Läs mer

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1

Visa lärare. Uppföljning av pilotprojektet. Vetenskap i Skolan. Visa lärare 1 Visa lärare Uppföljning av pilotprojektet Vetenskap i Skolan Visa lärare 1 Förord Kommunförbundet Skåne har skapat en regional samverkansorganisation, FoU Skola, som innebär att 32 kommuner samarbetar

Läs mer

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Sida Evaluation 06/27 SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning Enrico Deiaco Andreas Högberg Börje Svensson Sekretariatet för utvärdering och intern revision SAREC:s stöd till svensk u-landsforskning

Läs mer

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt

Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt 1 PM Genusforskningens läge och institutionella situation våren 2010 en nulägesöversikt Mia Liinason mia.liinason@genus.lu.se Nationella sekretariatet för Genusforskning, Göteborgs universitet GENUSFORSKNINGENS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna

ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna DUC 2013/17/20 ÅRSREDOVISNING 2012 Högskolan Dalarna Fastställd av högskolestyrelsen 2013-02-20 ORGANISATIONSPLAN 2 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Rektors förord 6 Utbildning på grundnivå och avancerad nivå

Läs mer

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av:

Synergi 14 UTLYSNING. Dnr 20140123 Sida 1 (12) Frågor om innehållet i utlysningen besvaras av: Sida 1 (12) UTLYSNING Synergi 14 KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya lärosäten att ansöka om finansiering av Synergi. Programmet syftar till att vara ett viktigt verktyg i lärosätets ambition att profilera

Läs mer

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31

Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 Göteborgs universitet Chalmers 2014-03-31 1(13) Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet () Utvärdering av verksamhetsperioden 2011-07-01 2014-03-31 INLEDNING Syftet med denna utvärdering är att

Läs mer

Det gäller inte bara pengar, vi behöver även idéer

Det gäller inte bara pengar, vi behöver även idéer Arbetsrapport 2006 53 Det gäller inte bara pengar, vi behöver även idéer En studie av samverkanspraktik vid fyra lärosäten ANDREAS HÖGBERG, PEDER KARLSSON & PETER SCHILLING Institutet för studier av utbildning

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014

Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 Universitetsstyrelsens sammanträde 20 februari 2014 p 18. Kvalitet i grundutbildningen. Studenter övar akutsituation vid KTC, kliniskt träningscenter i vårdvetarhuset. Foto: Malin Grönborg Version 2 -

Läs mer

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark

En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH. Leif Lindmark En framåtsyftande utvärdering av utbildning och forskning inom ekonomiområdet vid MDH Leif Lindmark Innehållsförteckning Förord 3 Rapporten i sammanfattning 4 Bakgrund, uppdrag och genomförande 7 Nya tider,

Läs mer

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm

Sammanträde med forskarrådet vid Formas. Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron 21 Stockholm FORSKNINGSRÅDET FÖR MILJÖ, AREELLA PROTOKOLL NR 33 NÄRINGAR OCH SAMHÄLLSBYGANDE Sammanträdesdatum. 2013-02-12 Sammanträde med forskarrådet vid Formas Tid: 13.30-15.00 Plats: Forskningsrådet Formas Kungsbron

Läs mer

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser

Uppföljning av 16 nationella forskarskolor. samverkan, rekrytering, handledning och kurser Uppföljning av 16 nationella forskarskolor samverkan, rekrytering, handledning och kurser Högskoleverket 2004 Högskoleverket Luntmakargatan 13 Box 7851, 103 99 Stockholm tfn 08-563 085 00 fax 08-563 085

Läs mer