Artportalen 2011 (inkl AP2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artportalen 2011 (inkl AP2)"

Transkript

1 1 (11) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Tel: UPPDRAGSBESKRIVNING Dnr 235-xxxx-xx Nl bilaga x Artportalen 2011 (inkl AP2) Beställare Naturvårdsverket (Kontaktperson ) Uppdragstagare ArtDatabanken (Kontaktperson Johan Nilsson) Avser tid Ersättning tkr 1. Syfte Denna uppdragsbeskrivning avser uppdrag 5.1 i ramöverenskommelsen för uppdrag om arter och naturtyper mellan Naturvårdsverket och ArtDatabanken (Dnr 235-xxxx-xx N). Syftet med Artportalen är att den intresserade allmänheten ska ha tillgång till enkla rapporteringssystem för arter så att observationsdata kan komma naturvården och den intresserade allmänheten till del via Internet. Syftet är också att naturvården och miljöövervakningen ska ha tillgång till ett rapporteringsverktyg för inventeringar och andra verksamheter där artobservationer ska rapporteras, en databas för lagring av data och ett system för att visa och leverera artdata till olika användare. Vid utveckling av Artportalen har strategin varit att utgå ifrån vilken grundinformation som finns eller som normalt samlas in av den naturintresserade allmänheten, inventerare eller forskare. Detaljerad data som samlas in enbart för att besvara en viss typ av fråga har normalt inte beaktats. Uppdraget 2011 avser dels normal fortsatt drift, men också arbetet med att slutföra utvecklingen och driftsätta av en ny version av Artportalen, Artportalen 2. B E SÖ K: ST O C K H O LM - VALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D - F O R SK AR E N S V ÄG 5, HUS U B K IR U N A - K ASE R N G AT AN 14 P O ST: ST O C K HO LM TEL: F AX: E-POST: R E G IST R AT O U RV AR D SV E R K E T.SE IN T E R N E T: WWW. N AT U R V AR D SV E R K E T.SE

2 NATURVÅRDSVERKET U (11) 2. Bakgrund 2.1.Systemöversikt Artportalen består idag av en övergripande portal och sex underliggande portaler för olika artgrupper (Artportalen 1). Varje delportal består normalt av rapporteringssystem, söksystem, bildgalleri och Dagens fågel eller motsvarande. Artportalen levererar data till flera olika system, bl. a. länsstyrelsernas handläggningssystem (GIS-system) och det globala presentationssystemet GBIF. Data hämtas kontinuerligt från flera leverantörer, bl. a. Club 300. Antal observationer per rapportsystem Totalt Hela året Igår Idag Tot % Fåglar: ,4% Växter och svampar: ,2% Småkryp: ,0% Övriga vertebrater: ,1% Fiskar: ,0% Marina everterbrater: ,2% Summa: % 2.2. Systemets intressenter Allmänheten. Fågelskådare, botanister och andra naturintresserade personer är den största gruppen som använder Artportalen. Under 2010 använde rapportörer systemet. Antalet besökare är besökare/år. Intresseorganisationer. Utvecklingen av Artportalen sker i samverkan med berörda intresseorganisationer, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Svenska Botaniska Förening (SBF), Sveriges Mykologiska Förening (SMF) och Sveriges Entomologiska Förening (SEF)). Dessa bidrar också med utbildning och support. Natur- och miljövård. Artportalen är ett verktyg för olika aktörer inom naturvård och miljöövervakning. Den används för att rapportera och lagra data som samlas in inom Naturvårdsverkets projekt, t ex Biogeografisk uppföljning, Åtgärdsprogram för hotade arter, Nationell miljöövervakning, Främmande arter och datavärdskap. Artportalen används även av Länsstyrelserna i den löpande verksamheten t. ex vid ärendehantering, regional miljöövervakning och uppföljning av skyddade områden samt av flera kommuner och andra myndigheter. Forskare. Artportalsdata användas i vissa forskningsprojekt.

3 NATURVÅRDSVERKET U (11) 3. Uppdraget 3.1. Övergripande uppdrag om drift och förvaltning ArtDatabanken ska förvalta och sköta driften av Artportalen. I detta ingår bl. a. följande: kvalitetssäkring av data på lämplig nivå, som ArtDatabanken identifierar, ska finnas för viktiga organismgrupper helpdesk och användarstöd i sakfrågor ska finnas förvaltningen ska under första halvåret 2011 skötas enligt Förvaltningsplan för Obsdata och under andra halvåret enligt särskild förvaltningsplan för Artportalen / Artsobservasjoner driftavtal med minst samma ambitionsnivå och säkerhet som idag ska finnas med SLU. Artportalen 1 används fram till Artportalen 2 tas i drift vilket planeras ske i juni Drift och förvaltning av applikationen Artportalen planeras därefter ske tillsammans med Norge Särskilda uppdrag 2011 I det följande anges de särskilda uppdrag som ska genomföras under året. Kontaktperson anges i de fall det är någon annan än för hela uppdraget. Tider, vad som ska levereras och uppskattade kostnader anges i den sammanfattande tabellen i slutet av kapitlet Artportalen 2 ArtDatabanken ska tillsammans med Artsdatabanken i Norge slutföra arbetet med att utveckla Artportalen 2. Arbetet ska bedrivas enligt överenskommen Kravspecifikation och Projektbeskrivning Artportalen 2. Utvecklingen ska stämmas av med Naturvårdsverkets kontaktperson och NV:s utsedda referenspersoner för projektet. Driftsättning planeras till Projektet pågår till (datum ska stämmas av med Norge). Artdatabanken ska senast uppdatera planen för de avslutande aktiviteterna inom utvecklingsprojektet och ta fram plan för införandet. Naturvårdsverkets referenspersoner: Biogeografisk uppföljning Datavärdskap Främmande arter Miljöövervakning Rovdjursinventeringar Uppföljning av skyddade områden Viltövervakning Åtgärdsprogram för hotade arter Artportalens referensgrupp Conny Jacobson Maria Sjö Melanie Josefsson Maria Sjö Peter Jaxgård Anders Haglund (t.v.) Anna Lindhagen Johan Abenius

4 NATURVÅRDSVERKET U (11) Förvaltningsplan för Artportalen/Artsobservasjoner ArtDatabanken ska tillsammans med Artsdatabanken i Norge ta fram en förvaltningsplan för den gemensamma förvaltningen av Artportalen/Artsobservasjoner. Johan Nilsson Främmande arter ArtDatabanken ska komplettera Artportalen 2 så att den kan användas för rapportering av främmande arter. För att detta ska vara möjligt krävs bl. a. kriterier för främmande arter rutiner för komplettering av dyntaxa med främmande arter anpassningar och kompletteringar i Artportalen så att främmande arter kan sökas ut identifiera om och hur observationer av svamp-, virus- och bakteriesjukdomar kan hanteras organisation och rutiner för kvalitetssäkring av observationer mm Mikael Svensson Melanie Josefsson, Nl Tilläggsapplikationer och anpassningar för inventeringar, uppföljning, övervakning och datavärdskap I Artportalen 2 kommer det att vara möjligt att lägga till tabeller för behov utöver det som ingår i grundkonstruktionen. Flera av Naturvårdsverkets verksamheter har behov av sådana. Till Artportalen 2 kommer det också att bli möjligt att koppla skräddarsydda tilläggsapplikationer för inmatning och uttag. Flera av Naturvårdsverkets verksamheter har behov av det. ArtDatabanken och Naturvårdsverket ska ta fram en plan för anpassning av Artportalen 2 och utveckling av tilläggsapplikationer. Resurser för utveckling och anpassning ska främst ingå i respektive verksamhets uppdrag. Vissa resurser avsätts i detta uppdrag för att täcka generella behov och behov som inte täcks in av andra uppdrag. Samfinansiering med Norge kan bli aktuellt för gemensamma behov. Preliminär prioriteringsordning för NVs sakområden (avser något eller några behov inom respektive verksamhet) 1. Datavärdskap för arter (fågelövervakning) 2. Nationell miljöövervakning (fjärilsövervakning, fågelövervakning) 3. Uppföljning av skyddade områden 4. Biogeografisk uppföljning 5. Åtgärdsprogram för hotade arter

5 NATURVÅRDSVERKET U (11) 6. Införlivande av träd- och musselportalerna i artportalen 7. Rovdjursinventering För varje prioriterat behov gör respektive kontaktperson vid NV först en kort behovsbeskrivning och sedan en kravspecifikation. NV (WD) tar fram riktlinjer för detta och för den fortsatta hanteringen i samverkan med ArtD (JN). Kontaktpersoner för respektive verksamhet framgår under kap Presentation av intressanta data och bearbetningar i Artportalen 2 förstudie. ArtDatabanken ska tillsammans med Artsdatabanken i Norge genomföra en förstudie som syftar till att identifiera hur intressanta, aktuella data och bearbetningar av data ska kunna presenteras i Artportalen. Presentationerna ska avse både skandinaviska presentationer och nationella, inklusive målgruppsanpassade för naturvårdsförvaltning och övervakning. Johan Nilsson Användning av Artportalen ArtDatabanken ska årligen göra en sammanställning av vilka som använder Artportalen yrkesmässigt, till vad och i vilken omfattning. Underlag till rapporteringen ska bl. a. tas in från användarsupporten vid länsstyrelserna. Rutiner bör utvecklas vid användarsupporten för länsstyrelser och andra myndigheter. Johan Nilsson Marknadsföring av Artportalen nationellt Det finns ett fortsatt behov av satsningar riktade mot rapportörer. Många är vana vid att enligt tidigare rutiner leverera filer till ArtDatabankens personal. Målet är att alla som vill rapportera observationsdata till ArtDatabanken ska välja Artportalen. ArtDatabanken ska fortlöpande informera och föra en dialog med rapportörer. I samband med lanseringen av Artportalen 2 kommer en kommunikationssatsning att genomföras. Den ska vara riktad både mot befintliga och kommande användare, i olika kategorier (myndigheter, allmänhet osv.). För kommunikationssatsningen ska finnas en plan. Johan Nilsson & Johan Samuelsson

6 NATURVÅRDSVERKET U (11) Marknadsföring och lansering av Artportalen internationellt. Flera länder och organisationer har visat intresse av att använda Artportalen. Norge är redan med och kommer att dela arbetet med förvaltning och vidareutveckling av Artportalen 2. Formerna för ytterligare länders deltagande utreds i särskilt uppdrag. I dagsläget bedöms Danmark vara nästa land som ska bjudas in att delta. ArtDatabanken ska tillsammans med Norge fortsätta arbetet med att analysera om och hur ytterligare länder ska bjudas in. ArtDatabanken ska stämma av strategin och prioriteringen mot andra behov med Naturvårdsverket och om Naturvårdsverket tillstyrker det kan det blir aktuellt att under slutet av 2011 sätta av viss tid för förberedelser. NN Stöd till Länsstyrelsernas, kommunernas och sektorsmyndigheternas användning av Artportalen ArtDatabanken ska stödja användarsupport, marknadsföring och utbildning för länsstyrelserna och andra myndigheter via länsstyrelsen i Sörmlands län. Finansiering sker via Artportalsuppdraget. En förstärkt insats ska göras under året för införandet av Artportalen 2 (manual, utökad support och utbildning). Därtill ska ArtDatabanken med egen personal bistå med samordning och ge användarsupport till länsstyrelser, kommuner, sektorsmyndigheter och även ideella föreningar m.fl. aktörer. ArtDatabanken ska stödja länsstyrelser, kommuner och sektorsmyndigheter i deras arbete med att utveckla kopplingar mellan deras egna handläggningssystem och Artportalen. ArtDatabanken ska även stödja länsstyrelserna, kommunerna, sektorsmyndigheterna med utbildning i användning av Artportalen. Kontaktperson Länsstyrelserna: Jan Edelsjö & Marit Persson Helena Rygne Nätverk för validering av obsdata i Artportalen ArtDatabanken ska ta fram ett dokument som beskriver hur ett nationellt nätverk för validering av obsdata i Artportalen ska ta form. Det ska ske i en bred förankring med berörda parter. Ersättning för samordning av valideringsarbete planeras till Jan Edelsjö & Annika Sohlman

7 NATURVÅRDSVERKET U (11) Förstudie av hur Träd- och musselportalen kan integreras med Artportalen 2. I projektet Artportalen 2 har en modernare teknik använts och ny funktionalitet utvecklats som kan vara till nytta och glädje för Träd- och musselportalernas användare. Förstudien ska belysa möjligheter och konsekvenser av en eventuell integrering med Artportalen. Både kostnaden för integreringen och de löpande driftskostnaderna ska belysas. Lämplig tidpunkt för att initiera förstudien ska framgå av den plan för anpassning och utveckling av tilläggsapplikationer som ArtDatabanken och Naturvårdsverket tar fram enligt punkt Lena Tranvik & Artur Larsson Håkan Häggström & Olle Höjer 3.3. Sammanställning över alla uppdrag ingående i denna uppdragsbeskrivning Uppgift i uppdraget Slutdatum för leverans Leverans: format Uppskattad persontid Uppskattade omkostnader 3.1a. Övergripande uppdrag om drift och förvaltning av Artportalen 1. Löpande Lägesrapport vid tertialuppföljning och särskilt möte i anslutning till denna. 800 h (tre personer på ca 1/3 arbetstid vardera, i ett halvår) Se budget 3.1b. Övergripande uppdrag om drift och förvaltning av Artportalen 2 tillsammans med Norge. Löpande Lägesrapport vid tertialuppföljning och särskilt möte i anslutning till denna. 800 h (tre personer på ca 1/3 arbetstid vardera, i ett halvår) Se budget Artportalen 2 genomförandefas tillverkning (reviderad plan) (införandeplan) (driftsättning) Reviderad plan Införandeplan Testversioner av Artportalen 2 (löpande) Nytt system i drift h (tre personer på ca 2/3 arbetstid vardera, i ett halvår) Se budget Förvaltningsplan för Artportalen/Artsobservasjoner Förvaltningsplan 80 h Främmande arter Implementerad funktionalitet 160 h a Tilläggsapplikationer och anpassningar för Artportalen 2 - Sverige Enligt särskild tidplan Tilläggsapplikationer och anpassningar i drift 800 h Se budget Utförs ev av konsulter b Tilläggsapplikationer och Enligt särskild tidplan Tilläggsapplikationer och anpassningar i 480 h Se budget Samfinansieras

8 NATURVÅRDSVERKET U (11) anpassningar för Artportalen 2 Norge & Sverige drift med Norge. Utförs ev av konsulter Presentation av intressanta data och bearbetningar i Artportalen 2 förstudie Användning av Artportalen Rapport 40 h 50 tkr Rapport 40 h Marknadsföring av Artportalen Marknadsföring och lansering internationellt Stöd till länsstyrelsernas användning Löpande Lägesrapporter vid tertialuppföljning. 200 h 100 tkr Strategi. Engelskspråkig broschyr Lägesrapporter vid tertialuppföljning. 40 h 20 tkr utförd tjänst 800 h 1200 h (Per Flodin LST) Validering av obsdata Träd- och musselportalerna: förstudie rapport 400 h 40 tkr rapport 80 h Summa: h (motsv 810 dgr) 4. Ansvar och organisation 4.1 Förvaltningsorganisation Artportalen 1 Systemägare för Artportalen är Hjalmar Croneborg. Systemansvarig för obsdata är Jan Edelsjö. Tekniskt systemansvarig för Artportalen är Johan Nilsson. Systemförvaltare är Johan Nilsson. Ordförande Artportalsrådet är Mora Aronsson HelpDesk sköts av Lennart Carlsson, Bertil Johansson och Stefan Cherrug, SOF Användarsupport för myndigheter är Per Flodin Organisation för Artportalen 2 Under utredning. 4.2 Artportalrådet Artportalrådet består av representanter från ideella intresseorganisationer, kommuner, Länsstyrelser, Naturvårdsverket, eventuella andra myndigheter och

9 NATURVÅRDSVERKET U (11) Artdatabanken. Artportalrådet har till uppgift att vara ett rådgivande organ för utveckling och förbättring av Artportalen och ett stöd vid prioriteringar rörande detta. Det bör sammanträda minst en gång per halvår. För Artportalen 2 finns en motsvarande organisation även i Norge. 4.3 Utvecklingsprojektet Artportalen 2 Styrgrupp: Ingrid Andersson, Hjalmar Croneborg, ArtDatabanken; Nils Valland, Artsdatabanken (Norge) och, Naturvårdsverket. Produktägare Johan Nilsson Scrum master Mikael Lofjärd Utvecklare: Johan Södercrantz, Calle Andersson, Mikael Lofjärd, Erik Sundström, Magnus Bergqvist, Paul Franzon, Mathias Renholm, Björn Karlsson, Stein Hoem, Askild Olsen och Helge Sandmark. Referensgrupper: I Sverige, Norge, internt på ArtDatabanken och Artportalsrådet. 5. Budget och ersättning 5.1. Budget Budgeten bygger på att det blir en gemensam förvaltning av Artportalen mellan Norge och Sverige. Artportalen 1 och egen personal för utvecklingen av Artportalen drift, förvaltning SLU IT 210 tkr - drift, förvaltning ArtDatabanken (inkl en halvtidstjänst) 250 tkr - förvaltning (AP1) systemutv (AP2). (3*0,67 tjänster) tkr - second line support och hantering av data (3*0,33 tjänster) 500 tkr - ledning, systemägare, styrgrupp 125 tkr - användarstöd allmänheten (SOF) 75 tkr - användarstöd myndigheter (3/4-tid vid länsstyrelsen i D-län) 400 tkr Totalt tkr ArtDatabanken står för kostnaderna för ledning, systemägare, styrgrupp och användarstöd allmänheten (SOF), dvs 200 tkr. Återstår tkr. Utveckling av Artportalen 2 externa resurser Gemensamma kostnader externa konsulter inkl resor tkr - referensgrupp 50 tkr - utv miljö drift per år 10 tkr - utv miljö licenser 10 tkr - systemkomponenter(software assurance) per år 5 tkr

10 NATURVÅRDSVERKET U (11) - produktionsmiljö drift tkr Summa (avrundat) tkr För utvecklingen av Artportalen 2 återstår tkr från 2010 som kan överföras till Återstående summa delas 50/50 mellan Norge och Sverige, dvs 0,5*( )= 930 tkr för Sverige. Drift och förvaltning av Artportalen Gemensam förvaltning för Norge och Sverige - drift, förvaltning SLU IT 120 tkr - drift, förvaltning ArtDatabanken (inkl en halvtidstjänst) 250 tkr - förvaltning mm i Sverige och Norge (4,5 tjänster) tkr Summa tkr Av summan för den gemensamma förvaltningen utgör hälften grundavgift för respektive land. Den andra halvan delas proportionellt mot användningen så att Norge betalar 1/3-del och Sverige 2/3-del av denna. Den svenska delen blir då tkr Nationell, svensk förvaltningsdel - ledning, systemägare, styrgrupp 125 tkr - användarstöd allmänheten (SOF) 75 tkr - användarstöd myndigheter (3/4-tid vid länsstyrelsen i D-län) 300 tkr - avskrivningar 400 tkr - tilläggsapplikationer, anpassningar, restlista 960 tkr Summa 1860 tkr Av den nationella delen står ArtDatabanken för kostnaderna för ledning, systemägare, styrgrupp och användarstöd allmänheten (SOF) samt hälften av avskrivningarna, dvs 400 tkr. Återstår 1460 tkr Ersättning Ersättning för 2011 utgår enligt överenskommelsen Uppdrag till ArtDatabanken 2011 (NV Dnr 235-xxxx-11 Nl) enligt följande: Artportalen 1 + egen personal för utveckling av Artportalen 2 Utveckling av Artportalen 2 externa kostnader Gemensam drift och förvaltning av Artportalen 2 Nationell del av drift o förvaltning av Artportalen 2 Summa tkr 930 tkr tkr tkr tkr

11 NATURVÅRDSVERKET U (11) Fakturan ska redovisa upparbetad tid och en sammanfattande specifikation av övriga kostnader. 6. Rapportering Lägesrapportering görs inför tertialuppföljningarna enligt överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Artdatabanken om uppdrag till Artdatabanken (Dnr 235-xxxx-11 Nl). Ett särskilt uppföljningsmöte för Artportalen ska hållas på ArtDatabanken i anslutning till respektive tertialuppföljning, 7. Leverans, bekräftelse och övriga villkor Regleras i den årliga överenskommelsen mellan Naturvårdsverket och ArtDatabanken om uppdrag till ArtDatabanken 2010 (Dnr 235-xxxx-11 Nl). I övrigt beträffande leverans, se översiktstabell i avsnitt 3. Referenser Avtal utveckling av rapportsystemet artobservasjoner / artportalen Förvaltningsplan Obsdata Kravspec Artportalen 2 Projektbeskrivning Artportalen 2 Uppdragsbeskrivning för Artportalen

Kvalitetssäkring i Artportalen

Kvalitetssäkring i Artportalen Syftet med rapporten: 1. Beskriva kvalitetssäkringen av fynddata i ArtPortalen (AP) - Vad är kvalitetssäkring, grundläggande begrepp - Hur utförs kvalitetssäkringen idag (fr.a. av fåglar i Svalan) - Vem/vilka

Läs mer

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Olsson, Birgitta Tel: 010-698 1448 birgitta.olsson @naturvardsverket.se PM 2013-01-21 Ärendenr: NV-10837-12 Hjälp vid använding av Miljödataportalen

Läs mer

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl

Naturvårdsverkets ställningstaganden och skäl 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-04-15 Ärendenr: NV-02483-16 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över remiss av promemoria om specialforum för

Läs mer

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

Remiss av förslag till nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y Ola Larsson Tel. 010-698 17 08 Ola.Larsson@naturvardsverket.se REMISS 2012-11-01 Ärendenr: NV-00299-12 Enligt sändlista Remiss av förslag

Läs mer

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten 1(8) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Version 1.5 2016-02-18 Ärendenr: NV-05639-15 Tips och råd för att analysera och beskriva vilka miljömål som är viktiga för verksamheten

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län

Beslut om skyddsjakt efter gråsäl i Gotlands län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 12 41 petter.mahrs@naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-14 Ärendenr: NV-06582-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen för budgetåret 2014

Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen för budgetåret 2014 SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Annika Wilson Tel: 010-698 13 92 Annika.wilson @naturvardsverket.se 2015-03-26 NV-02194-15 Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen

Läs mer

Genomförandeplan för arbete med grön infrastruktur. Del av redovisning av ett regeringsuppdrag (M2014/1948/Nm)

Genomförandeplan för arbete med grön infrastruktur. Del av redovisning av ett regeringsuppdrag (M2014/1948/Nm) 1(9) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y PM 2015-09-24 Ärendenr: NV-06340-14 Genomförandeplan för arbete med grön infrastruktur Del av redovisning av ett regeringsuppdrag (M2014/1948/Nm)

Läs mer

Nya rutiner för hantering av fynddata hos länsstyrelserna i samband med övergången till nya Artportalen

Nya rutiner för hantering av fynddata hos länsstyrelserna i samband med övergången till nya Artportalen Sveriges lantbruksuniversitet 1(5) ArtDatabanken 2012-05-03 Nya rutiner för hantering av fynddata hos länsstyrelserna i samband med övergången till nya Artportalen Delegerad administration av behörigheter

Läs mer

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter

Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter 1 (6) Projektplan: Standardiserad hantering av SLU:s användaridentiteter, SLU-identiteter Förslagsställare: * Projektledare: Helen Alstergren * Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 1. Bakgrund och motiv Antalet

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län.

Beslut Naturvårdsverket beslutar att ge dig tillstånd till skyddsjakt efter fem (5) vikare inom Norrbottens län. 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Skog, Mimmi Tel: 010-698 1771 mimmi.skog @naturvardsverket.se BESLUT 2015-04-28 Ärendenr: NV-02507-15 Roland Boström Björkholmen 1 952

Läs mer

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och

Utsikt - Ett projekt kring missbruksproblematik och Innehåll 1. Inledning 4 1.1 Projektets bakgrund... 4 2 Projektbeskrivning 4 2.1 Uppdragsbeskrivning... 4 2.2 Syfte... 4 2.3 Mål... 4 2.4 Avgränsningar... 4 2.5 Framgångsfaktorer... 4 2.6 Risker... 5 Utsikt

Läs mer

Systemförvaltningsmodell för LiU

Systemförvaltningsmodell för LiU 2006-01-11 Bilaga Dnr LiU 447/05-10 1(6) Systemförvaltningsmodell för LiU För att säkerställa att LiUs systemförvaltning bedrivs med fokus på verksamhetens nytta och på ett tydligt och enhetligt sätt använder

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi

Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se. Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Ingrid Oikari Beslut: 2005-04-12 Miljömålsrådets kansli Ingrid.Oikari@naturvardsverket.se Miljömålsrådets informations- och kommunikationsstrategi Innehåll: 1 BAKGRUND, SYFTE OCH UPPDRAG... 3 1.1 MILJÖMÅLSRÅDETS

Läs mer

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL

Yttrande över betänkandet Gestaltad livsmiljö Ku2015/02481/KL 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-03-10 Ärendenr: NV-08201-15 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm ku.remissvar@regeringskansliet.se Yttrande över betänkandet

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum:

Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Utfärdat av: Utf datum: Godkänt av : Godk datum: Dokument nr: Version: Status: Sida: 1.00 (1)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Projektbeskrivning etjänster inom socialtjänsten Dokumentbeskrivning: Anslutning till den sammansatta basttjänsten SSBTEK

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad

Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Arbetsgruppen för projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad 2005-03-09 Projektbeskrivning över Projekt 24-timmarskommunen i Halmstad Innehåll 1 Inledning... 3 1.1 Förord... 3 2 Syfte,

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. 23-27 Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län

Beslut om skyddsjakt efter vikare i Norrbottens och Västerbottens län 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Mahrs, Petter Tel: 010-698 1241 Petter.mahrs @naturvardsverket.se BESLUT 2015-10-23 Ärendenr: NV-06952-15 Beslut om skyddsjakt efter

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y

SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y 1 (5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T AL P R OT E C T IO N AG E NC Y ÖVERKLAGANDE 2010-10-15 Dnr 641-4689-10 Rf Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av Miljööverdomstolens dom den 25

Läs mer

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen

Projektplan. Deltagande i Uthållig kommun etapp 3. Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen Projektplan Deltagande i Uthållig kommun etapp 3 Eva Larsson, Kommunledningskontoret och Johan Nilsson, Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-07-04 Mora kommun deltar tillsammans med ett 30-tal andra svenska

Läs mer

Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor

Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor Natura 2000 och art- och habitatdirektivet aktuella frågor Anna Lindhagen, Naturvårdsverket Sälen 10 september 2013-09-25 Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 1 U p p l ä g g Bakgrund,

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal Projektkontrakt Ny Studentportal Upprättad av: Version: Helen Holoch, STU 1.0 Anders Hallberg IT-avd Dokumentansvarig: Datum Malin Styrman, STU 2009-05-14 Projektkontrakt - Genomförande - Ny Studentportal

Läs mer

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd

Trädportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Användarhandledning för rapportsystemet för skyddsvärda träd Innehåll Introduktion Trädportalen.se Visa träd (ej inloggad) Exportera data 4 Visa träd (inloggad) 5 Skapa rapport 6 Registrera konto 7 Ändra

Läs mer

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr

Överklagande av Länsstyrelsens i Blekinge län beslut om skyddsjakt efter skarv, länsstyrelsens dnr 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Cordemans, Clara Tel: 010-698 11 89 Clara.Cordemans@naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-17 Ärendenr: NV-03005-16 Sveriges Ornitologiska

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation

Förnyad förvaltning. Presentation Förnyad förvaltning Presentation 2012-05-03 Förnyad förvaltning» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat utredning på styrelsemöte i februari)»

Läs mer

Användarmanual för Artportalen.se

Användarmanual för Artportalen.se Användarmanual för Artportalen.se Alla Sveriges arter på Internet Artportalen är en databas på Internet som är till för alla och innehåller observationer av djur, växter och svampar i Sverige. Från början

Läs mer

Miljöövervakning och uppföljning av natur i relation till ÅGP

Miljöövervakning och uppföljning av natur i relation till ÅGP Miljöövervakning och uppföljning av natur i relation till ÅGP Conny Jacobson, Enheten för natur och biologisk mångfald (An), Naturvårdsverket Stockholm 13 februari 2013 Nationell träff om Åtgärdsprogram

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet Stockholm

YTTRANDE Ärendenr: NV Näringsdepartementet Stockholm 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2016-10-20 Ärendenr: NV-05239-16 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm n.registrator@regeringskansliet.se peter.kalliopuro@regeringskansliet.se

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne

Datum Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop mellan Region Skåne och Nätverket Idéburen Sektor Skåne Koncernkontoret Regional utveckling Område samhällsplanering Ann-Christine Lundqvist Strateg 044-309 32 38 ann-christine.lundkvist@skane.se Datum 2015-11-02 1 (5) Förslag till Idéburet offentligt partnerskap/iop

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Länsstyrelsernas och kommunernas samråd med fastighetsägare och myndigheter inför beslut om bildande av naturreservat

Länsstyrelsernas och kommunernas samråd med fastighetsägare och myndigheter inför beslut om bildande av naturreservat PROCESSBESKRIVNING FÖR BILDANDE AV LÄNSSTYRELSERNAS OCH KOMMUNERNAS SAMRÅD MED FASTIGHETSÄGARE OCH MYNDIGHETER INFÖR BESLUT OM BILDANDE AV Länsstyrelsernas och kommunernas samråd med fastighetsägare och

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun

Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun PROJEKTPLAN 1(8) 2016-06-02 KS 2015/0490 Handläggare, titel, telefon Per Grundtman, projektledare 011-15 19 69 Projektplan Modernisering av föreningsstödet i Norrköpings kommun Ändringshantering Version

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda

Branschorg. Vattenmynd. Kommuner LST. Ideella org. Andra mynd. Enskilda Länsstyrelsens roll i åtgärdsarbetet Christian Weyer, Beredningssekretariatet för vattenförvaltningen vid Länsstyrelsen i Stockholms län, (Arbetsområden: samverkan och info) Branschorg. Vattenmynd. Kommuner

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden och arter 2011

Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden och arter 2011 1 Erik Hellberg Tel: 08 698 10 00 erik.hellberg @naturvardsverket.se UPPDRAGSBESKRIVNING 2 Reviderad NV-01756-11 2011-02-17 Bilaga 2 Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden och arter 2011 Beställare

Läs mer

Frågor & Svar vid webbinariet 9 december om rapporteringen av 2015 års miljöledningsarbete inklusive redovisning enligt inköpsförordningen

Frågor & Svar vid webbinariet 9 december om rapporteringen av 2015 års miljöledningsarbete inklusive redovisning enligt inköpsförordningen 1(10) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Frågor & Svar vid webbinariet 9 december om rapporteringen av 2015 års miljöledningsarbete inklusive redovisning enligt inköpsförordningen

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte

Tillstånd att samla in material av sillgrissla samt ägg från storskarv i forskningssyfte 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Edgren, Jen Tel: 010-698 11 56 jen.edgren @naturvardsverket.se BESLUT 2016-06-16 Ärendenr: NV-02900-16 Naturhistoriska riksmuseet Douglas

Läs mer

Förvaltningsplan för Selma

Förvaltningsplan för Selma Förvaltningsplan för Selma Dokumentnamn Förvaltningsplan för Selma Fastställt av Siv Olofsson Dokumentansvarig Ulf Pantzare Version 1,0 Datum 070516 Status Fastställd 1 Innehållsförteckning 1 Inledning

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

DNR: HSNV DNR:

DNR: HSNV DNR: DNR: HSNV 2016-00064 DNR: Postadress: Regionens Hus 462 80 Vänersborg Besöksadress: Östergatan 1 Vänersborg Telefon: 010-441 00 00 Webbplats: www.vgregion.se E-post: post@vgregion.se Postadress: Regionens

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering styrgruppsmöte 2 Närvarande Ej närvarande Kopia för kännedom till Björn Eriksson (BE) Harald Tägnfors (HT) Isabell Sandström, Sigma nbit AB (IS) an-martin Löwendahl

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr 2014-2865 2014-09-30 SOGO-möte 8-9 oktober Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2015 för samverkansområdet Geografiskt Representanter från kommuner och landsting 1. Inledning Arbetet i samverkansområdet

Läs mer

Produktionsanläggning för produktion av biogas för fordonsdrift - uppdragsbeskrivning

Produktionsanläggning för produktion av biogas för fordonsdrift - uppdragsbeskrivning Kommunfullmäktige 2009-12-21 216 504 Kommunstyrelsen 2009-12-07 227 587 2009-11-16 240 514 Dnr 09.715-37 deckf17 Produktionsanläggning för produktion av biogas för fordonsdrift - uppdragsbeskrivning Ärendebeskrivning

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm

Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Slutsatser från gruppdiskussioner vid seminarium om miljömål och kulturmiljöarbete den 3 oktober, Stockholm Gruppdiskussioner instruktioner En sekreterare är utsedd för varje grupp. Varje grupp utser själv

Läs mer

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren

SP:s projektrutiner 2011-05-24. Magnus Holmgren SP:s projektrutiner 2011-05-24 Magnus Holmgren Styrande dokument Vision, affärsidé, strategi, etc. SP:s huvudprocess Projekt Huvudprocess projekt Försäljning Projektstart Genomförande Rapportering Projektslut

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster (M2014/1903/Nm)

Delredovisning av uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster (M2014/1903/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2015-09-24 Ärendenr: NV-06179-14 Delredovisning av uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster (M2014/1903/Nm) Naturvårdsverket

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Projekt KA KA-system v1.0. Projekt KA Siw Bengtsson

Projekt KA KA-system v1.0. Projekt KA Siw Bengtsson Projekt KA KA-system v1.0 Styrgruppsmöte BP5 Projekt KA 020128 1) Föregående protokoll (JML) 2) Projektläget: (SB) Lägesrapport Restlista Uppföljning tid och kostnad 3) Referensgruppens uppdaterade rapport

Läs mer

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner.

Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA. Projekt: Rekreation- och friluftsplan. Kommunens projektansvarige. Övriga kontaktpersoner. Ansökan, Lokala naturvårdssatsningen - LONA Projekt: Rekreation- och friluftsplan Län Stockholms län Kommun Nacka Kommunens projektansvarige Kommunens projektansvarige Liselott Eriksson Postadress Enhet/förvaltning

Läs mer

Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp

Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp ANTECKNINGAR 2013-01-25 Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp Närvarande: Carl Mikael Strauss (CMS), Naturvårdsverket, Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Karin Sigvardsson (KS), Lst Östergötland, Magnus

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Intressent och kommunikationsplan

Intressent och kommunikationsplan Intressent och splan Innehåll 1 Grundläggande information... 5 2 Syfte splan... 5 3 Mål splan... 5 4 Ansvar och fördelning... 5 5 Avgränsningar... 5 6 Kostnadskalkyl för saktiviteter... 5 Datum 2016-02-09

Läs mer

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005

Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 Hur står det till med den nya vattenförvaltningen i Sverige? En OH-serie framtagen av Naturvårdsverket våren 2005 2 Jovars, det flyter utgångspunkten är ramdirektivet för vatten som antogs i december 2000!

Läs mer

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16

IT-säkerhetspolicy. Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Fastställd av KF 2005-02-16 IT-säkerhetspolicy Sidan 2 (9) Revisionsinformation Datum Åtgärd Ansvarig Version 2004-11-19 3.4 Ändrat första meningen PGR 2.0 förvaltningen -> verksamheten

Läs mer

Projektansökan 2011-10-20

Projektansökan 2011-10-20 Projektansökan 2011-10-20 Projektidé Vad skall ni göra för vem och varför? Beskriv i en till två meningar. Etablera IFS Rådgivning inom Almi Företagspartner Halland för företagarrådgivning till utlandsfödda

Läs mer

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013

IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 IT-policy med strategier Dalsland 2009-2013 Bengtsfors, M Holm Dalsed, K Sundström Färgelanda, J Berggren Mellerud, S Gunnarsson Åmål, P Karlsson Åmål, G Gustafsson Index Innehållsförteckning... 1 Inledning...

Läs mer

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar

Verksamhetsplan SOGO. Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt områdesansvar Dnr MSB 2016-129 Version 7 2016-02-04 Verksamhetsplan SOGO Verksamhetsplan 2016 för samverkansområdet Geografiskt Beredd av AU 151007 Reviderad efter SOGO 151021 Reviderad av AU 151203/160122 Beslutad

Läs mer

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C)

Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth Karlsson (C) Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid De artentons rum vindsvåningen,gamla biblioteket klockan 14:00-16:15 Beslutande Sven-Olof Ask (M), ordförande Jessica Bredenberg (S) Sebastian Clausson (S) Lisbeth

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Fortlöpande miljöanalys: Rekommendation för URL namngivning (webbadresser) på SLU:s nya webb 1 (5)

Fortlöpande miljöanalys: Rekommendation för URL namngivning (webbadresser) på SLU:s nya webb 1 (5) Sveriges lantbruksuniversitet Ledningskansliet, Ann Sofie Morén Artefakt Rekommendation v 1.0 Skapad av Fomakansliet Status Fastställt Fastställt av Fomawebbgrupp 1 Fastställt datum 2010-05-07 Fortlöpande

Läs mer

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet

Information om stödet till laddinfrastruktur inom Klimatklivet 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Nanna Wikholm Tel: 010-698 14 02 Nanna.wikholm@naturvardsverket.se PM 2016-08-30 Ärendenr: NV-05824-15 Information om stödet till laddinfrastruktur

Läs mer

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen

Verksamhetsplan. för IT. Diarienummer: Ks2014/ Gäller från: Fastställd av: Kommunstyrelsen Diarienummer: Ks2014/0101.005 Verksamhetsplan för IT Gäller från: 2014-05-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen 2014-04-08 Utarbetad av: IT-chef Revideras senast: 2018-12-31 Version:

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

Intressent- och behovskarta

Intressent- och behovskarta Dokument nr: Version: Status: Sida: 1 Utgåva (0)6 Dokumenttyp: Projekt: Projektnummer: Leveransrapport ehälsa/mobilitet 1403 Dokumentbeskrivning: Intressent- och behovskarta Utfärdat av: Utf datum: Godkänt

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utredningen om inrättande av Havs- och vattenmyndigheten (M 2010:03) Dir. 2011:14 Beslut vid regeringssammanträde den 24 februari 2011 Sammanfattning Den särskilda

Läs mer

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att:

Syftet med att förändra webborganisationen är sammanfattningsvis att: 1. SYFTE OCH MÅL Den största drivkraften till att förändra webborganisationen är att få en mer effektiv organisation som kan producera information av högre kvalitet. I dagens webborganisation ingår ca

Läs mer

Underlag för upphandling av löpande utvärdering

Underlag för upphandling av löpande utvärdering Underlag för upphandling av löpande utvärdering Information Coompanion är företagsrådgivaren för alla som vill starta kooperativa företag. Vi finns på 25 platser i landet och vi erbjuder personlig rådgivning.

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt

Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt <visa information om landets stompunkter från kommunerna och Lantmäteriet> Karin Bergström/Peter Andersson 2013-10-31 Sida: 1 (5) Uppdraget Kravförstudie WMS-tjänst stompunkt Idén med uppdraget är att

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012

Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 S PLAN FÖR TILLSYNSVÄGLEDNING 2010-2012 DNR: 716-609-08 Naturvårdsverkets plan för tillsynsvägledning 2010-2012 Det övergripande målet för vår tillsynsvägledning är att den ska skapa förutsättningar för

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen

Projektdirektiv Katrineholm 100 år Kommunledningsförvaltningen Kommunstyrelsens handling nr 46/2015 Projektdirektiv Katrineholm 100 år Godkänd av kommunstyrelsen 2015-09-30, 190 2 (10) Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 BAKGRUND... 4 SYFTE OCH MÅL MED

Läs mer

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU

Energieffektiva byggnader i sydost. - en satsning på teknik och FoU Energieffektiva byggnader i sydost - en satsning på teknik och FoU VERKSAMHETSIDÉ Energieffektiva byggnader en mötesplats på Växjö Universitet mellan forskningens och marknadens aktörer såsom Fastighetsägare

Läs mer

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN]

PROJEKTORGANISATION [PROJEKTNAMN] STADSLEDNINGSKONTORET FINANSAVDELNINGEN SID 1 (10) 2008-12-16 [PROJEKTNAMN] Författare: Version: Författarens namn Versionsnummer SID 2(10) UTGÅVEHISTORIK FÖR DOKUMENTET

Läs mer

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18

MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN. Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016. IT-strategigruppen 2013-02-18 MJÖLBY KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Roller och ansvar inom utbildningsförvaltningens IT-verksamhet 2013-2016 IT-strategigruppen 2013-02-18 INNEHÅLL FÖRVALTNINGSCHEF... 3 REKTOR/F... 3 IT-STRATEG...

Läs mer

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2015

Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2015 Redovisning av uppföljning av strandskyddsbeslut 2015 OBS! Reviderad 160513 tabell 3-4K B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D F O R SK AR E N S V ÄG 5, HUS U B P O ST: 106

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv

Projektdirektiv Dnr V 2011/182. Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 1 (5) Projektdirektiv Ann-Charlotte Schützer Sida: 2

Läs mer

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration

Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper, för integration 2016 Tjänster Utvecklare Skåneleden Projektledare Skåneleden Skåneleden marknadsföring/webb ca 50 % Skåneleden koordinator 75 % på Studentmedarbetare Nya målgrupper Åtgärder för att nå nya målgrupper,

Läs mer

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY

RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY 1 (7) RIKTLINJER VID TILLÄMPNING AV PROJEKTPOLICY Inledning Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för projektarbete i kommunen. Målet med projekt i Strömsunds

Läs mer