Artportalen 2011 (inkl AP2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artportalen 2011 (inkl AP2)"

Transkript

1 1 (11) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Tel: UPPDRAGSBESKRIVNING Dnr 235-xxxx-xx Nl bilaga x Artportalen 2011 (inkl AP2) Beställare Naturvårdsverket (Kontaktperson ) Uppdragstagare ArtDatabanken (Kontaktperson Johan Nilsson) Avser tid Ersättning tkr 1. Syfte Denna uppdragsbeskrivning avser uppdrag 5.1 i ramöverenskommelsen för uppdrag om arter och naturtyper mellan Naturvårdsverket och ArtDatabanken (Dnr 235-xxxx-xx N). Syftet med Artportalen är att den intresserade allmänheten ska ha tillgång till enkla rapporteringssystem för arter så att observationsdata kan komma naturvården och den intresserade allmänheten till del via Internet. Syftet är också att naturvården och miljöövervakningen ska ha tillgång till ett rapporteringsverktyg för inventeringar och andra verksamheter där artobservationer ska rapporteras, en databas för lagring av data och ett system för att visa och leverera artdata till olika användare. Vid utveckling av Artportalen har strategin varit att utgå ifrån vilken grundinformation som finns eller som normalt samlas in av den naturintresserade allmänheten, inventerare eller forskare. Detaljerad data som samlas in enbart för att besvara en viss typ av fråga har normalt inte beaktats. Uppdraget 2011 avser dels normal fortsatt drift, men också arbetet med att slutföra utvecklingen och driftsätta av en ny version av Artportalen, Artportalen 2. B E SÖ K: ST O C K H O LM - VALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D - F O R SK AR E N S V ÄG 5, HUS U B K IR U N A - K ASE R N G AT AN 14 P O ST: ST O C K HO LM TEL: F AX: E-POST: R E G IST R AT O U RV AR D SV E R K E T.SE IN T E R N E T: WWW. N AT U R V AR D SV E R K E T.SE

2 NATURVÅRDSVERKET U (11) 2. Bakgrund 2.1.Systemöversikt Artportalen består idag av en övergripande portal och sex underliggande portaler för olika artgrupper (Artportalen 1). Varje delportal består normalt av rapporteringssystem, söksystem, bildgalleri och Dagens fågel eller motsvarande. Artportalen levererar data till flera olika system, bl. a. länsstyrelsernas handläggningssystem (GIS-system) och det globala presentationssystemet GBIF. Data hämtas kontinuerligt från flera leverantörer, bl. a. Club 300. Antal observationer per rapportsystem Totalt Hela året Igår Idag Tot % Fåglar: ,4% Växter och svampar: ,2% Småkryp: ,0% Övriga vertebrater: ,1% Fiskar: ,0% Marina everterbrater: ,2% Summa: % 2.2. Systemets intressenter Allmänheten. Fågelskådare, botanister och andra naturintresserade personer är den största gruppen som använder Artportalen. Under 2010 använde rapportörer systemet. Antalet besökare är besökare/år. Intresseorganisationer. Utvecklingen av Artportalen sker i samverkan med berörda intresseorganisationer, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Svenska Botaniska Förening (SBF), Sveriges Mykologiska Förening (SMF) och Sveriges Entomologiska Förening (SEF)). Dessa bidrar också med utbildning och support. Natur- och miljövård. Artportalen är ett verktyg för olika aktörer inom naturvård och miljöövervakning. Den används för att rapportera och lagra data som samlas in inom Naturvårdsverkets projekt, t ex Biogeografisk uppföljning, Åtgärdsprogram för hotade arter, Nationell miljöövervakning, Främmande arter och datavärdskap. Artportalen används även av Länsstyrelserna i den löpande verksamheten t. ex vid ärendehantering, regional miljöövervakning och uppföljning av skyddade områden samt av flera kommuner och andra myndigheter. Forskare. Artportalsdata användas i vissa forskningsprojekt.

3 NATURVÅRDSVERKET U (11) 3. Uppdraget 3.1. Övergripande uppdrag om drift och förvaltning ArtDatabanken ska förvalta och sköta driften av Artportalen. I detta ingår bl. a. följande: kvalitetssäkring av data på lämplig nivå, som ArtDatabanken identifierar, ska finnas för viktiga organismgrupper helpdesk och användarstöd i sakfrågor ska finnas förvaltningen ska under första halvåret 2011 skötas enligt Förvaltningsplan för Obsdata och under andra halvåret enligt särskild förvaltningsplan för Artportalen / Artsobservasjoner driftavtal med minst samma ambitionsnivå och säkerhet som idag ska finnas med SLU. Artportalen 1 används fram till Artportalen 2 tas i drift vilket planeras ske i juni Drift och förvaltning av applikationen Artportalen planeras därefter ske tillsammans med Norge Särskilda uppdrag 2011 I det följande anges de särskilda uppdrag som ska genomföras under året. Kontaktperson anges i de fall det är någon annan än för hela uppdraget. Tider, vad som ska levereras och uppskattade kostnader anges i den sammanfattande tabellen i slutet av kapitlet Artportalen 2 ArtDatabanken ska tillsammans med Artsdatabanken i Norge slutföra arbetet med att utveckla Artportalen 2. Arbetet ska bedrivas enligt överenskommen Kravspecifikation och Projektbeskrivning Artportalen 2. Utvecklingen ska stämmas av med Naturvårdsverkets kontaktperson och NV:s utsedda referenspersoner för projektet. Driftsättning planeras till Projektet pågår till (datum ska stämmas av med Norge). Artdatabanken ska senast uppdatera planen för de avslutande aktiviteterna inom utvecklingsprojektet och ta fram plan för införandet. Naturvårdsverkets referenspersoner: Biogeografisk uppföljning Datavärdskap Främmande arter Miljöövervakning Rovdjursinventeringar Uppföljning av skyddade områden Viltövervakning Åtgärdsprogram för hotade arter Artportalens referensgrupp Conny Jacobson Maria Sjö Melanie Josefsson Maria Sjö Peter Jaxgård Anders Haglund (t.v.) Anna Lindhagen Johan Abenius

4 NATURVÅRDSVERKET U (11) Förvaltningsplan för Artportalen/Artsobservasjoner ArtDatabanken ska tillsammans med Artsdatabanken i Norge ta fram en förvaltningsplan för den gemensamma förvaltningen av Artportalen/Artsobservasjoner. Johan Nilsson Främmande arter ArtDatabanken ska komplettera Artportalen 2 så att den kan användas för rapportering av främmande arter. För att detta ska vara möjligt krävs bl. a. kriterier för främmande arter rutiner för komplettering av dyntaxa med främmande arter anpassningar och kompletteringar i Artportalen så att främmande arter kan sökas ut identifiera om och hur observationer av svamp-, virus- och bakteriesjukdomar kan hanteras organisation och rutiner för kvalitetssäkring av observationer mm Mikael Svensson Melanie Josefsson, Nl Tilläggsapplikationer och anpassningar för inventeringar, uppföljning, övervakning och datavärdskap I Artportalen 2 kommer det att vara möjligt att lägga till tabeller för behov utöver det som ingår i grundkonstruktionen. Flera av Naturvårdsverkets verksamheter har behov av sådana. Till Artportalen 2 kommer det också att bli möjligt att koppla skräddarsydda tilläggsapplikationer för inmatning och uttag. Flera av Naturvårdsverkets verksamheter har behov av det. ArtDatabanken och Naturvårdsverket ska ta fram en plan för anpassning av Artportalen 2 och utveckling av tilläggsapplikationer. Resurser för utveckling och anpassning ska främst ingå i respektive verksamhets uppdrag. Vissa resurser avsätts i detta uppdrag för att täcka generella behov och behov som inte täcks in av andra uppdrag. Samfinansiering med Norge kan bli aktuellt för gemensamma behov. Preliminär prioriteringsordning för NVs sakområden (avser något eller några behov inom respektive verksamhet) 1. Datavärdskap för arter (fågelövervakning) 2. Nationell miljöövervakning (fjärilsövervakning, fågelövervakning) 3. Uppföljning av skyddade områden 4. Biogeografisk uppföljning 5. Åtgärdsprogram för hotade arter

5 NATURVÅRDSVERKET U (11) 6. Införlivande av träd- och musselportalerna i artportalen 7. Rovdjursinventering För varje prioriterat behov gör respektive kontaktperson vid NV först en kort behovsbeskrivning och sedan en kravspecifikation. NV (WD) tar fram riktlinjer för detta och för den fortsatta hanteringen i samverkan med ArtD (JN). Kontaktpersoner för respektive verksamhet framgår under kap Presentation av intressanta data och bearbetningar i Artportalen 2 förstudie. ArtDatabanken ska tillsammans med Artsdatabanken i Norge genomföra en förstudie som syftar till att identifiera hur intressanta, aktuella data och bearbetningar av data ska kunna presenteras i Artportalen. Presentationerna ska avse både skandinaviska presentationer och nationella, inklusive målgruppsanpassade för naturvårdsförvaltning och övervakning. Johan Nilsson Användning av Artportalen ArtDatabanken ska årligen göra en sammanställning av vilka som använder Artportalen yrkesmässigt, till vad och i vilken omfattning. Underlag till rapporteringen ska bl. a. tas in från användarsupporten vid länsstyrelserna. Rutiner bör utvecklas vid användarsupporten för länsstyrelser och andra myndigheter. Johan Nilsson Marknadsföring av Artportalen nationellt Det finns ett fortsatt behov av satsningar riktade mot rapportörer. Många är vana vid att enligt tidigare rutiner leverera filer till ArtDatabankens personal. Målet är att alla som vill rapportera observationsdata till ArtDatabanken ska välja Artportalen. ArtDatabanken ska fortlöpande informera och föra en dialog med rapportörer. I samband med lanseringen av Artportalen 2 kommer en kommunikationssatsning att genomföras. Den ska vara riktad både mot befintliga och kommande användare, i olika kategorier (myndigheter, allmänhet osv.). För kommunikationssatsningen ska finnas en plan. Johan Nilsson & Johan Samuelsson

6 NATURVÅRDSVERKET U (11) Marknadsföring och lansering av Artportalen internationellt. Flera länder och organisationer har visat intresse av att använda Artportalen. Norge är redan med och kommer att dela arbetet med förvaltning och vidareutveckling av Artportalen 2. Formerna för ytterligare länders deltagande utreds i särskilt uppdrag. I dagsläget bedöms Danmark vara nästa land som ska bjudas in att delta. ArtDatabanken ska tillsammans med Norge fortsätta arbetet med att analysera om och hur ytterligare länder ska bjudas in. ArtDatabanken ska stämma av strategin och prioriteringen mot andra behov med Naturvårdsverket och om Naturvårdsverket tillstyrker det kan det blir aktuellt att under slutet av 2011 sätta av viss tid för förberedelser. NN Stöd till Länsstyrelsernas, kommunernas och sektorsmyndigheternas användning av Artportalen ArtDatabanken ska stödja användarsupport, marknadsföring och utbildning för länsstyrelserna och andra myndigheter via länsstyrelsen i Sörmlands län. Finansiering sker via Artportalsuppdraget. En förstärkt insats ska göras under året för införandet av Artportalen 2 (manual, utökad support och utbildning). Därtill ska ArtDatabanken med egen personal bistå med samordning och ge användarsupport till länsstyrelser, kommuner, sektorsmyndigheter och även ideella föreningar m.fl. aktörer. ArtDatabanken ska stödja länsstyrelser, kommuner och sektorsmyndigheter i deras arbete med att utveckla kopplingar mellan deras egna handläggningssystem och Artportalen. ArtDatabanken ska även stödja länsstyrelserna, kommunerna, sektorsmyndigheterna med utbildning i användning av Artportalen. Kontaktperson Länsstyrelserna: Jan Edelsjö & Marit Persson Helena Rygne Nätverk för validering av obsdata i Artportalen ArtDatabanken ska ta fram ett dokument som beskriver hur ett nationellt nätverk för validering av obsdata i Artportalen ska ta form. Det ska ske i en bred förankring med berörda parter. Ersättning för samordning av valideringsarbete planeras till Jan Edelsjö & Annika Sohlman

7 NATURVÅRDSVERKET U (11) Förstudie av hur Träd- och musselportalen kan integreras med Artportalen 2. I projektet Artportalen 2 har en modernare teknik använts och ny funktionalitet utvecklats som kan vara till nytta och glädje för Träd- och musselportalernas användare. Förstudien ska belysa möjligheter och konsekvenser av en eventuell integrering med Artportalen. Både kostnaden för integreringen och de löpande driftskostnaderna ska belysas. Lämplig tidpunkt för att initiera förstudien ska framgå av den plan för anpassning och utveckling av tilläggsapplikationer som ArtDatabanken och Naturvårdsverket tar fram enligt punkt Lena Tranvik & Artur Larsson Håkan Häggström & Olle Höjer 3.3. Sammanställning över alla uppdrag ingående i denna uppdragsbeskrivning Uppgift i uppdraget Slutdatum för leverans Leverans: format Uppskattad persontid Uppskattade omkostnader 3.1a. Övergripande uppdrag om drift och förvaltning av Artportalen 1. Löpande Lägesrapport vid tertialuppföljning och särskilt möte i anslutning till denna. 800 h (tre personer på ca 1/3 arbetstid vardera, i ett halvår) Se budget 3.1b. Övergripande uppdrag om drift och förvaltning av Artportalen 2 tillsammans med Norge. Löpande Lägesrapport vid tertialuppföljning och särskilt möte i anslutning till denna. 800 h (tre personer på ca 1/3 arbetstid vardera, i ett halvår) Se budget Artportalen 2 genomförandefas tillverkning (reviderad plan) (införandeplan) (driftsättning) Reviderad plan Införandeplan Testversioner av Artportalen 2 (löpande) Nytt system i drift h (tre personer på ca 2/3 arbetstid vardera, i ett halvår) Se budget Förvaltningsplan för Artportalen/Artsobservasjoner Förvaltningsplan 80 h Främmande arter Implementerad funktionalitet 160 h a Tilläggsapplikationer och anpassningar för Artportalen 2 - Sverige Enligt särskild tidplan Tilläggsapplikationer och anpassningar i drift 800 h Se budget Utförs ev av konsulter b Tilläggsapplikationer och Enligt särskild tidplan Tilläggsapplikationer och anpassningar i 480 h Se budget Samfinansieras

8 NATURVÅRDSVERKET U (11) anpassningar för Artportalen 2 Norge & Sverige drift med Norge. Utförs ev av konsulter Presentation av intressanta data och bearbetningar i Artportalen 2 förstudie Användning av Artportalen Rapport 40 h 50 tkr Rapport 40 h Marknadsföring av Artportalen Marknadsföring och lansering internationellt Stöd till länsstyrelsernas användning Löpande Lägesrapporter vid tertialuppföljning. 200 h 100 tkr Strategi. Engelskspråkig broschyr Lägesrapporter vid tertialuppföljning. 40 h 20 tkr utförd tjänst 800 h 1200 h (Per Flodin LST) Validering av obsdata Träd- och musselportalerna: förstudie rapport 400 h 40 tkr rapport 80 h Summa: h (motsv 810 dgr) 4. Ansvar och organisation 4.1 Förvaltningsorganisation Artportalen 1 Systemägare för Artportalen är Hjalmar Croneborg. Systemansvarig för obsdata är Jan Edelsjö. Tekniskt systemansvarig för Artportalen är Johan Nilsson. Systemförvaltare är Johan Nilsson. Ordförande Artportalsrådet är Mora Aronsson HelpDesk sköts av Lennart Carlsson, Bertil Johansson och Stefan Cherrug, SOF Användarsupport för myndigheter är Per Flodin Organisation för Artportalen 2 Under utredning. 4.2 Artportalrådet Artportalrådet består av representanter från ideella intresseorganisationer, kommuner, Länsstyrelser, Naturvårdsverket, eventuella andra myndigheter och

9 NATURVÅRDSVERKET U (11) Artdatabanken. Artportalrådet har till uppgift att vara ett rådgivande organ för utveckling och förbättring av Artportalen och ett stöd vid prioriteringar rörande detta. Det bör sammanträda minst en gång per halvår. För Artportalen 2 finns en motsvarande organisation även i Norge. 4.3 Utvecklingsprojektet Artportalen 2 Styrgrupp: Ingrid Andersson, Hjalmar Croneborg, ArtDatabanken; Nils Valland, Artsdatabanken (Norge) och, Naturvårdsverket. Produktägare Johan Nilsson Scrum master Mikael Lofjärd Utvecklare: Johan Södercrantz, Calle Andersson, Mikael Lofjärd, Erik Sundström, Magnus Bergqvist, Paul Franzon, Mathias Renholm, Björn Karlsson, Stein Hoem, Askild Olsen och Helge Sandmark. Referensgrupper: I Sverige, Norge, internt på ArtDatabanken och Artportalsrådet. 5. Budget och ersättning 5.1. Budget Budgeten bygger på att det blir en gemensam förvaltning av Artportalen mellan Norge och Sverige. Artportalen 1 och egen personal för utvecklingen av Artportalen drift, förvaltning SLU IT 210 tkr - drift, förvaltning ArtDatabanken (inkl en halvtidstjänst) 250 tkr - förvaltning (AP1) systemutv (AP2). (3*0,67 tjänster) tkr - second line support och hantering av data (3*0,33 tjänster) 500 tkr - ledning, systemägare, styrgrupp 125 tkr - användarstöd allmänheten (SOF) 75 tkr - användarstöd myndigheter (3/4-tid vid länsstyrelsen i D-län) 400 tkr Totalt tkr ArtDatabanken står för kostnaderna för ledning, systemägare, styrgrupp och användarstöd allmänheten (SOF), dvs 200 tkr. Återstår tkr. Utveckling av Artportalen 2 externa resurser Gemensamma kostnader externa konsulter inkl resor tkr - referensgrupp 50 tkr - utv miljö drift per år 10 tkr - utv miljö licenser 10 tkr - systemkomponenter(software assurance) per år 5 tkr

10 NATURVÅRDSVERKET U (11) - produktionsmiljö drift tkr Summa (avrundat) tkr För utvecklingen av Artportalen 2 återstår tkr från 2010 som kan överföras till Återstående summa delas 50/50 mellan Norge och Sverige, dvs 0,5*( )= 930 tkr för Sverige. Drift och förvaltning av Artportalen Gemensam förvaltning för Norge och Sverige - drift, förvaltning SLU IT 120 tkr - drift, förvaltning ArtDatabanken (inkl en halvtidstjänst) 250 tkr - förvaltning mm i Sverige och Norge (4,5 tjänster) tkr Summa tkr Av summan för den gemensamma förvaltningen utgör hälften grundavgift för respektive land. Den andra halvan delas proportionellt mot användningen så att Norge betalar 1/3-del och Sverige 2/3-del av denna. Den svenska delen blir då tkr Nationell, svensk förvaltningsdel - ledning, systemägare, styrgrupp 125 tkr - användarstöd allmänheten (SOF) 75 tkr - användarstöd myndigheter (3/4-tid vid länsstyrelsen i D-län) 300 tkr - avskrivningar 400 tkr - tilläggsapplikationer, anpassningar, restlista 960 tkr Summa 1860 tkr Av den nationella delen står ArtDatabanken för kostnaderna för ledning, systemägare, styrgrupp och användarstöd allmänheten (SOF) samt hälften av avskrivningarna, dvs 400 tkr. Återstår 1460 tkr Ersättning Ersättning för 2011 utgår enligt överenskommelsen Uppdrag till ArtDatabanken 2011 (NV Dnr 235-xxxx-11 Nl) enligt följande: Artportalen 1 + egen personal för utveckling av Artportalen 2 Utveckling av Artportalen 2 externa kostnader Gemensam drift och förvaltning av Artportalen 2 Nationell del av drift o förvaltning av Artportalen 2 Summa tkr 930 tkr tkr tkr tkr

11 NATURVÅRDSVERKET U (11) Fakturan ska redovisa upparbetad tid och en sammanfattande specifikation av övriga kostnader. 6. Rapportering Lägesrapportering görs inför tertialuppföljningarna enligt överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Artdatabanken om uppdrag till Artdatabanken (Dnr 235-xxxx-11 Nl). Ett särskilt uppföljningsmöte för Artportalen ska hållas på ArtDatabanken i anslutning till respektive tertialuppföljning, 7. Leverans, bekräftelse och övriga villkor Regleras i den årliga överenskommelsen mellan Naturvårdsverket och ArtDatabanken om uppdrag till ArtDatabanken 2010 (Dnr 235-xxxx-11 Nl). I övrigt beträffande leverans, se översiktstabell i avsnitt 3. Referenser Avtal utveckling av rapportsystemet artobservasjoner / artportalen Förvaltningsplan Obsdata Kravspec Artportalen 2 Projektbeskrivning Artportalen 2 Uppdragsbeskrivning för Artportalen

Nationell webbaserad kunskapsportal

Nationell webbaserad kunskapsportal Nationell webbaserad kunskapsportal Utvecklingsmöjligheter och organisation som avser webbaserad nationell kunskapsportal inom områdena psykisk ohälsa samt vård och omsorg om äldre Citera gärna Socialstyrelsens

Läs mer

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S

Avtalshantering inom miljöövervakningen. Redovisning av ett regeringsuppdrag, M2011/2396/S 1(42) SWE D I S H E NV I R O NME N T A L P R OTE C T I O N A GEN C Y Notter, Manuela Tel: 010-698 1061 manuela.notter@naturvardsverket.se SKRIVELSE 2012-02-16 Ärendenr: NV-06965-11 Regeringskansliet Miljödepartementet

Läs mer

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun

Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsens handling nr 9/2014 Projekt Communis Ny kommunikationsplattform för Katrineholms kommun Kommunstyrelsen 2014-02-26, 30 2 (15) Innehållsförteckning Revisionshistoria... 3 Bakgrund... 4 Syfte

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring

Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring Tillsyn enligt miljöbalken möjligheter till utveckling och förbättring En redovisning till regeringen enligt 1 kap. 28 miljötillsynsförordningen den 15 april 2014 B E SÖ K: ST O C K H O LM - V ALH AL L

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1(28) VERKSAMHETSPLAN FÖR 2006 1 2(28) Innehållsförteckning Sid SAMVERKANSFORUMS UTVECKLING 3 Överenskommelse maj 2001 Erfarenheter kring nätverk och dess verksamhet Nätverk under 2006 GEMENSAMMA AKTIVITETER

Läs mer

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013

Utveckling av e-hälsa i kommunerna. Uppföljning av stimulansmedel 2013 Utveckling av e-hälsa i kommunerna Uppföljning av stimulansmedel 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du får

Läs mer

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna

Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna Vewr 1.0 2004-08-20 Sidnr 1(46) Gemensam IT-strategi för Dalslandskommunerna 1 INLEDNING...3 1.1 SAMMANFATTNING...3 1.2 BAKGRUND...4 1.3 SYFTE...4 1.4 STYRANDE DOKUMENT...4 1.5 OM DETTA DOKUMENT...4 2

Läs mer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer

Riktlinjer för IT. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Elisabeth Hammerman. 2013-02-26 Dnr KS 2013/0082 Riktlinjer 1(14) för IT Beslutsinstans: Kommundirektör Beslutsdatum: Giltighetstid: Tillsvidare na har behandlats i förvaltningschefsgruppen den 21 februari 2013. Dokumentet IT-strategi för Danderyds kommun 2010-2014

Läs mer

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys

2012:12. Miljöövervakning. kartläggning och analys 2012:12 Miljöövervakning kartläggning och analys MISSIV DATUM DIARIENR 2012-03-16 2011/280-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-12-01 M2011/3728/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag om kartläggning

Läs mer

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013

Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST. Rapport december 2013 Webbutbildning om läkemedelsbehandling av äldre för läkare som inte påbörjat ST Rapport december 2013 Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till

Läs mer

Guide för kommunal e-utveckling

Guide för kommunal e-utveckling . Guide för kommunal e-utveckling - en bilaga till Guide för effektiv regional e-utveckling Förord Då vi arbetade fram Guide för effektiv regional e-utveckling så behandlade vi vid ett flertal tillfällen

Läs mer

0 Östei. Tjänsteutlåtande

0 Östei. Tjänsteutlåtande Tjänsteutlåtande 0 Östei Samhällsbyggnadsförvaltningen Kristina Eriksson Datum 2014-10-13 Dnr KS 2014/0248-224 Till Kommunstyrelsen Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan

Läs mer

GIS-samverkan i Norra Bohuslän

GIS-samverkan i Norra Bohuslän GIS-samverkan i Norra Bohuslän En plattform för fortsatt samarbete Rapport från tematisk arbetsgrupp för GIS Författare: Jon Resmark Datum: 2010-01-20 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 1 Inledning

Läs mer

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön

God havsmiljö 2020. Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön God havsmiljö 2020 Marin strategi för Nordsjön och Östersjön Del 4: Åtgärdsprogram för havsmiljön Havs- och vattenmyndighetens remissversion 2015-02-01 Dnr 3563-14 Havs- och vattenmyndigheten Datum: 2015-02-01

Läs mer

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap

Överenskommelse om kommunernas krisberedskap 1 (18) Överenskommelse om kommunernas krisberedskap - Precisering av mål och ersättning för uppgifter i LEH Denna överenskommelse reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt

Läs mer

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén

Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel. Projektägare: Lena Franzén Projektplan 1(21) Projektnamn: Hitta och jämför hjälpmedel Projektägare: Lena Franzén Kryssa i rutan för vilket alternativ som gäller JA Beslut att starta Genomförandefasen, BP2 x NEJ Kommentar: Beslut

Läs mer

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen

Boverket. Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Bättre förutsättningar för informationsutbyte i den fysiska planeringen Boverket juni 2008 Titel: Bättre förutsättningar

Läs mer

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016

Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 Överenskommelse mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och staten - om utvecklingen och finansieringen av Nationella Kvalitetsregister för vård och omsorg under åren 2012-2016 1 1. Stort värde i

Läs mer

Projektstyrningsmodell. region halland

Projektstyrningsmodell. region halland Projektstyrningsmodell region halland Innehållsförteckning Fastställd av: Regiondirektör Utfärdare: Catarina Dahlöf Giltig fr o m: 2012-06-07 Dokumentnamn: Region Hallands Projektstyrningsmodell Utgåva:

Läs mer

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet.

2. Protokoll från Kommunfullmäktige ska gälla som underskrift av samarbetsavtalet. Sammanträdesprotokoll för Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-1 1-12 AU 9:7 Dnr. KS 2014/0*..». Samarbetsavtal 2015-2017 för kommunal energi- och klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo

Läs mer

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011

Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för barn och ungdomar i Katrineholms kommun 2009-2011 KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Projektenheten Vår beteckning Vår handläggare Ert datum Er beteckning Karin Nordén, projektledare Reviderad projektplan för att utveckla lokalt hälsofrämjande arbete för

Läs mer

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering

Efterbehandling av förorenade områden. Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Efterbehandling av förorenade områden Kvalitetsmanual för användning och hantering av bidrag till efterbehandling och sanering Manual efterbehandling utgåva 6 2014 1 2 Kvalitetsmanualen är ett levande

Läs mer

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.

Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su. 1 (25) 2010-06-09 Dnr SU171-1487-10 Riktlinjer och handläggningsordning för förvaltning av förvaltningsobjektet Webb, universitets webbplatser inom domänen su.se och i Polopoly Innehåll 1. Bakgrund...

Läs mer

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program

Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och program Behovsbedömning Kartläggning av förutsättningar Betydande miljöpåverkan? HANDBOK 2009:1 UTGÅVA 1 FEBRUARI 2009 Plan/programförslag (ev.

Läs mer

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland

Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra Götaland DIGITAL AGENDA I VÄSTRA GÖTALAND - REMISSVAR Dnr: LKS 2014-265 Kommunstyrelsen har fått från Västra Götalandsregionen möjligheten att lämna synpunkter på mål och strategidokument Digital agenda i Västra

Läs mer

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag

Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Individuellt anpassad vägledning och stöd för att starta och driva företag Utredning och förslag angående etablering av tjänsten Nystartskontoret från Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Nutek och Skatteverket

Läs mer

Anslutning Mina meddelanden

Anslutning Mina meddelanden Anslutning Mina meddelanden FÖRSTUDIERAPPORT 1 Förord I oktober 2013 beslutade Regeringen som en del av sin e-förvaltningsstrategi, Med medborgaren i centrum, att även ge kommuner, landsting och regioner

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler

Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler Kontroll av verifikationer en vägledning för kontrollmiljö och attestregler www.sfti.se Datum: 2013-06-03 Dnr: 3.2 672/2013 ESV-nr: 2013:40 Copyright: Ekonomistyrningsverket och Sveriges kommuner och landsting

Läs mer

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011

Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 1 (35) Sammanställning av myndigheter och kommuners återrapportering av åtgärdsprogrammet 2011 Alla myndigheter och kommuner som omfattas av åtgärdsprogrammet har uppmanats att senast den 28 februari varje

Läs mer