Artportalen 2011 (inkl AP2)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Artportalen 2011 (inkl AP2)"

Transkript

1 1 (11) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Tel: UPPDRAGSBESKRIVNING Dnr 235-xxxx-xx Nl bilaga x Artportalen 2011 (inkl AP2) Beställare Naturvårdsverket (Kontaktperson ) Uppdragstagare ArtDatabanken (Kontaktperson Johan Nilsson) Avser tid Ersättning tkr 1. Syfte Denna uppdragsbeskrivning avser uppdrag 5.1 i ramöverenskommelsen för uppdrag om arter och naturtyper mellan Naturvårdsverket och ArtDatabanken (Dnr 235-xxxx-xx N). Syftet med Artportalen är att den intresserade allmänheten ska ha tillgång till enkla rapporteringssystem för arter så att observationsdata kan komma naturvården och den intresserade allmänheten till del via Internet. Syftet är också att naturvården och miljöövervakningen ska ha tillgång till ett rapporteringsverktyg för inventeringar och andra verksamheter där artobservationer ska rapporteras, en databas för lagring av data och ett system för att visa och leverera artdata till olika användare. Vid utveckling av Artportalen har strategin varit att utgå ifrån vilken grundinformation som finns eller som normalt samlas in av den naturintresserade allmänheten, inventerare eller forskare. Detaljerad data som samlas in enbart för att besvara en viss typ av fråga har normalt inte beaktats. Uppdraget 2011 avser dels normal fortsatt drift, men också arbetet med att slutföra utvecklingen och driftsätta av en ny version av Artportalen, Artportalen 2. B E SÖ K: ST O C K H O LM - VALH AL L AV ÄG E N 195 Ö ST E R SU N D - F O R SK AR E N S V ÄG 5, HUS U B K IR U N A - K ASE R N G AT AN 14 P O ST: ST O C K HO LM TEL: F AX: E-POST: R E G IST R AT O U RV AR D SV E R K E T.SE IN T E R N E T: WWW. N AT U R V AR D SV E R K E T.SE

2 NATURVÅRDSVERKET U (11) 2. Bakgrund 2.1.Systemöversikt Artportalen består idag av en övergripande portal och sex underliggande portaler för olika artgrupper (Artportalen 1). Varje delportal består normalt av rapporteringssystem, söksystem, bildgalleri och Dagens fågel eller motsvarande. Artportalen levererar data till flera olika system, bl. a. länsstyrelsernas handläggningssystem (GIS-system) och det globala presentationssystemet GBIF. Data hämtas kontinuerligt från flera leverantörer, bl. a. Club 300. Antal observationer per rapportsystem Totalt Hela året Igår Idag Tot % Fåglar: ,4% Växter och svampar: ,2% Småkryp: ,0% Övriga vertebrater: ,1% Fiskar: ,0% Marina everterbrater: ,2% Summa: % 2.2. Systemets intressenter Allmänheten. Fågelskådare, botanister och andra naturintresserade personer är den största gruppen som använder Artportalen. Under 2010 använde rapportörer systemet. Antalet besökare är besökare/år. Intresseorganisationer. Utvecklingen av Artportalen sker i samverkan med berörda intresseorganisationer, Sveriges Ornitologiska Förening (SOF), Svenska Botaniska Förening (SBF), Sveriges Mykologiska Förening (SMF) och Sveriges Entomologiska Förening (SEF)). Dessa bidrar också med utbildning och support. Natur- och miljövård. Artportalen är ett verktyg för olika aktörer inom naturvård och miljöövervakning. Den används för att rapportera och lagra data som samlas in inom Naturvårdsverkets projekt, t ex Biogeografisk uppföljning, Åtgärdsprogram för hotade arter, Nationell miljöövervakning, Främmande arter och datavärdskap. Artportalen används även av Länsstyrelserna i den löpande verksamheten t. ex vid ärendehantering, regional miljöövervakning och uppföljning av skyddade områden samt av flera kommuner och andra myndigheter. Forskare. Artportalsdata användas i vissa forskningsprojekt.

3 NATURVÅRDSVERKET U (11) 3. Uppdraget 3.1. Övergripande uppdrag om drift och förvaltning ArtDatabanken ska förvalta och sköta driften av Artportalen. I detta ingår bl. a. följande: kvalitetssäkring av data på lämplig nivå, som ArtDatabanken identifierar, ska finnas för viktiga organismgrupper helpdesk och användarstöd i sakfrågor ska finnas förvaltningen ska under första halvåret 2011 skötas enligt Förvaltningsplan för Obsdata och under andra halvåret enligt särskild förvaltningsplan för Artportalen / Artsobservasjoner driftavtal med minst samma ambitionsnivå och säkerhet som idag ska finnas med SLU. Artportalen 1 används fram till Artportalen 2 tas i drift vilket planeras ske i juni Drift och förvaltning av applikationen Artportalen planeras därefter ske tillsammans med Norge Särskilda uppdrag 2011 I det följande anges de särskilda uppdrag som ska genomföras under året. Kontaktperson anges i de fall det är någon annan än för hela uppdraget. Tider, vad som ska levereras och uppskattade kostnader anges i den sammanfattande tabellen i slutet av kapitlet Artportalen 2 ArtDatabanken ska tillsammans med Artsdatabanken i Norge slutföra arbetet med att utveckla Artportalen 2. Arbetet ska bedrivas enligt överenskommen Kravspecifikation och Projektbeskrivning Artportalen 2. Utvecklingen ska stämmas av med Naturvårdsverkets kontaktperson och NV:s utsedda referenspersoner för projektet. Driftsättning planeras till Projektet pågår till (datum ska stämmas av med Norge). Artdatabanken ska senast uppdatera planen för de avslutande aktiviteterna inom utvecklingsprojektet och ta fram plan för införandet. Naturvårdsverkets referenspersoner: Biogeografisk uppföljning Datavärdskap Främmande arter Miljöövervakning Rovdjursinventeringar Uppföljning av skyddade områden Viltövervakning Åtgärdsprogram för hotade arter Artportalens referensgrupp Conny Jacobson Maria Sjö Melanie Josefsson Maria Sjö Peter Jaxgård Anders Haglund (t.v.) Anna Lindhagen Johan Abenius

4 NATURVÅRDSVERKET U (11) Förvaltningsplan för Artportalen/Artsobservasjoner ArtDatabanken ska tillsammans med Artsdatabanken i Norge ta fram en förvaltningsplan för den gemensamma förvaltningen av Artportalen/Artsobservasjoner. Johan Nilsson Främmande arter ArtDatabanken ska komplettera Artportalen 2 så att den kan användas för rapportering av främmande arter. För att detta ska vara möjligt krävs bl. a. kriterier för främmande arter rutiner för komplettering av dyntaxa med främmande arter anpassningar och kompletteringar i Artportalen så att främmande arter kan sökas ut identifiera om och hur observationer av svamp-, virus- och bakteriesjukdomar kan hanteras organisation och rutiner för kvalitetssäkring av observationer mm Mikael Svensson Melanie Josefsson, Nl Tilläggsapplikationer och anpassningar för inventeringar, uppföljning, övervakning och datavärdskap I Artportalen 2 kommer det att vara möjligt att lägga till tabeller för behov utöver det som ingår i grundkonstruktionen. Flera av Naturvårdsverkets verksamheter har behov av sådana. Till Artportalen 2 kommer det också att bli möjligt att koppla skräddarsydda tilläggsapplikationer för inmatning och uttag. Flera av Naturvårdsverkets verksamheter har behov av det. ArtDatabanken och Naturvårdsverket ska ta fram en plan för anpassning av Artportalen 2 och utveckling av tilläggsapplikationer. Resurser för utveckling och anpassning ska främst ingå i respektive verksamhets uppdrag. Vissa resurser avsätts i detta uppdrag för att täcka generella behov och behov som inte täcks in av andra uppdrag. Samfinansiering med Norge kan bli aktuellt för gemensamma behov. Preliminär prioriteringsordning för NVs sakområden (avser något eller några behov inom respektive verksamhet) 1. Datavärdskap för arter (fågelövervakning) 2. Nationell miljöövervakning (fjärilsövervakning, fågelövervakning) 3. Uppföljning av skyddade områden 4. Biogeografisk uppföljning 5. Åtgärdsprogram för hotade arter

5 NATURVÅRDSVERKET U (11) 6. Införlivande av träd- och musselportalerna i artportalen 7. Rovdjursinventering För varje prioriterat behov gör respektive kontaktperson vid NV först en kort behovsbeskrivning och sedan en kravspecifikation. NV (WD) tar fram riktlinjer för detta och för den fortsatta hanteringen i samverkan med ArtD (JN). Kontaktpersoner för respektive verksamhet framgår under kap Presentation av intressanta data och bearbetningar i Artportalen 2 förstudie. ArtDatabanken ska tillsammans med Artsdatabanken i Norge genomföra en förstudie som syftar till att identifiera hur intressanta, aktuella data och bearbetningar av data ska kunna presenteras i Artportalen. Presentationerna ska avse både skandinaviska presentationer och nationella, inklusive målgruppsanpassade för naturvårdsförvaltning och övervakning. Johan Nilsson Användning av Artportalen ArtDatabanken ska årligen göra en sammanställning av vilka som använder Artportalen yrkesmässigt, till vad och i vilken omfattning. Underlag till rapporteringen ska bl. a. tas in från användarsupporten vid länsstyrelserna. Rutiner bör utvecklas vid användarsupporten för länsstyrelser och andra myndigheter. Johan Nilsson Marknadsföring av Artportalen nationellt Det finns ett fortsatt behov av satsningar riktade mot rapportörer. Många är vana vid att enligt tidigare rutiner leverera filer till ArtDatabankens personal. Målet är att alla som vill rapportera observationsdata till ArtDatabanken ska välja Artportalen. ArtDatabanken ska fortlöpande informera och föra en dialog med rapportörer. I samband med lanseringen av Artportalen 2 kommer en kommunikationssatsning att genomföras. Den ska vara riktad både mot befintliga och kommande användare, i olika kategorier (myndigheter, allmänhet osv.). För kommunikationssatsningen ska finnas en plan. Johan Nilsson & Johan Samuelsson

6 NATURVÅRDSVERKET U (11) Marknadsföring och lansering av Artportalen internationellt. Flera länder och organisationer har visat intresse av att använda Artportalen. Norge är redan med och kommer att dela arbetet med förvaltning och vidareutveckling av Artportalen 2. Formerna för ytterligare länders deltagande utreds i särskilt uppdrag. I dagsläget bedöms Danmark vara nästa land som ska bjudas in att delta. ArtDatabanken ska tillsammans med Norge fortsätta arbetet med att analysera om och hur ytterligare länder ska bjudas in. ArtDatabanken ska stämma av strategin och prioriteringen mot andra behov med Naturvårdsverket och om Naturvårdsverket tillstyrker det kan det blir aktuellt att under slutet av 2011 sätta av viss tid för förberedelser. NN Stöd till Länsstyrelsernas, kommunernas och sektorsmyndigheternas användning av Artportalen ArtDatabanken ska stödja användarsupport, marknadsföring och utbildning för länsstyrelserna och andra myndigheter via länsstyrelsen i Sörmlands län. Finansiering sker via Artportalsuppdraget. En förstärkt insats ska göras under året för införandet av Artportalen 2 (manual, utökad support och utbildning). Därtill ska ArtDatabanken med egen personal bistå med samordning och ge användarsupport till länsstyrelser, kommuner, sektorsmyndigheter och även ideella föreningar m.fl. aktörer. ArtDatabanken ska stödja länsstyrelser, kommuner och sektorsmyndigheter i deras arbete med att utveckla kopplingar mellan deras egna handläggningssystem och Artportalen. ArtDatabanken ska även stödja länsstyrelserna, kommunerna, sektorsmyndigheterna med utbildning i användning av Artportalen. Kontaktperson Länsstyrelserna: Jan Edelsjö & Marit Persson Helena Rygne Nätverk för validering av obsdata i Artportalen ArtDatabanken ska ta fram ett dokument som beskriver hur ett nationellt nätverk för validering av obsdata i Artportalen ska ta form. Det ska ske i en bred förankring med berörda parter. Ersättning för samordning av valideringsarbete planeras till Jan Edelsjö & Annika Sohlman

7 NATURVÅRDSVERKET U (11) Förstudie av hur Träd- och musselportalen kan integreras med Artportalen 2. I projektet Artportalen 2 har en modernare teknik använts och ny funktionalitet utvecklats som kan vara till nytta och glädje för Träd- och musselportalernas användare. Förstudien ska belysa möjligheter och konsekvenser av en eventuell integrering med Artportalen. Både kostnaden för integreringen och de löpande driftskostnaderna ska belysas. Lämplig tidpunkt för att initiera förstudien ska framgå av den plan för anpassning och utveckling av tilläggsapplikationer som ArtDatabanken och Naturvårdsverket tar fram enligt punkt Lena Tranvik & Artur Larsson Håkan Häggström & Olle Höjer 3.3. Sammanställning över alla uppdrag ingående i denna uppdragsbeskrivning Uppgift i uppdraget Slutdatum för leverans Leverans: format Uppskattad persontid Uppskattade omkostnader 3.1a. Övergripande uppdrag om drift och förvaltning av Artportalen 1. Löpande Lägesrapport vid tertialuppföljning och särskilt möte i anslutning till denna. 800 h (tre personer på ca 1/3 arbetstid vardera, i ett halvår) Se budget 3.1b. Övergripande uppdrag om drift och förvaltning av Artportalen 2 tillsammans med Norge. Löpande Lägesrapport vid tertialuppföljning och särskilt möte i anslutning till denna. 800 h (tre personer på ca 1/3 arbetstid vardera, i ett halvår) Se budget Artportalen 2 genomförandefas tillverkning (reviderad plan) (införandeplan) (driftsättning) Reviderad plan Införandeplan Testversioner av Artportalen 2 (löpande) Nytt system i drift h (tre personer på ca 2/3 arbetstid vardera, i ett halvår) Se budget Förvaltningsplan för Artportalen/Artsobservasjoner Förvaltningsplan 80 h Främmande arter Implementerad funktionalitet 160 h a Tilläggsapplikationer och anpassningar för Artportalen 2 - Sverige Enligt särskild tidplan Tilläggsapplikationer och anpassningar i drift 800 h Se budget Utförs ev av konsulter b Tilläggsapplikationer och Enligt särskild tidplan Tilläggsapplikationer och anpassningar i 480 h Se budget Samfinansieras

8 NATURVÅRDSVERKET U (11) anpassningar för Artportalen 2 Norge & Sverige drift med Norge. Utförs ev av konsulter Presentation av intressanta data och bearbetningar i Artportalen 2 förstudie Användning av Artportalen Rapport 40 h 50 tkr Rapport 40 h Marknadsföring av Artportalen Marknadsföring och lansering internationellt Stöd till länsstyrelsernas användning Löpande Lägesrapporter vid tertialuppföljning. 200 h 100 tkr Strategi. Engelskspråkig broschyr Lägesrapporter vid tertialuppföljning. 40 h 20 tkr utförd tjänst 800 h 1200 h (Per Flodin LST) Validering av obsdata Träd- och musselportalerna: förstudie rapport 400 h 40 tkr rapport 80 h Summa: h (motsv 810 dgr) 4. Ansvar och organisation 4.1 Förvaltningsorganisation Artportalen 1 Systemägare för Artportalen är Hjalmar Croneborg. Systemansvarig för obsdata är Jan Edelsjö. Tekniskt systemansvarig för Artportalen är Johan Nilsson. Systemförvaltare är Johan Nilsson. Ordförande Artportalsrådet är Mora Aronsson HelpDesk sköts av Lennart Carlsson, Bertil Johansson och Stefan Cherrug, SOF Användarsupport för myndigheter är Per Flodin Organisation för Artportalen 2 Under utredning. 4.2 Artportalrådet Artportalrådet består av representanter från ideella intresseorganisationer, kommuner, Länsstyrelser, Naturvårdsverket, eventuella andra myndigheter och

9 NATURVÅRDSVERKET U (11) Artdatabanken. Artportalrådet har till uppgift att vara ett rådgivande organ för utveckling och förbättring av Artportalen och ett stöd vid prioriteringar rörande detta. Det bör sammanträda minst en gång per halvår. För Artportalen 2 finns en motsvarande organisation även i Norge. 4.3 Utvecklingsprojektet Artportalen 2 Styrgrupp: Ingrid Andersson, Hjalmar Croneborg, ArtDatabanken; Nils Valland, Artsdatabanken (Norge) och, Naturvårdsverket. Produktägare Johan Nilsson Scrum master Mikael Lofjärd Utvecklare: Johan Södercrantz, Calle Andersson, Mikael Lofjärd, Erik Sundström, Magnus Bergqvist, Paul Franzon, Mathias Renholm, Björn Karlsson, Stein Hoem, Askild Olsen och Helge Sandmark. Referensgrupper: I Sverige, Norge, internt på ArtDatabanken och Artportalsrådet. 5. Budget och ersättning 5.1. Budget Budgeten bygger på att det blir en gemensam förvaltning av Artportalen mellan Norge och Sverige. Artportalen 1 och egen personal för utvecklingen av Artportalen drift, förvaltning SLU IT 210 tkr - drift, förvaltning ArtDatabanken (inkl en halvtidstjänst) 250 tkr - förvaltning (AP1) systemutv (AP2). (3*0,67 tjänster) tkr - second line support och hantering av data (3*0,33 tjänster) 500 tkr - ledning, systemägare, styrgrupp 125 tkr - användarstöd allmänheten (SOF) 75 tkr - användarstöd myndigheter (3/4-tid vid länsstyrelsen i D-län) 400 tkr Totalt tkr ArtDatabanken står för kostnaderna för ledning, systemägare, styrgrupp och användarstöd allmänheten (SOF), dvs 200 tkr. Återstår tkr. Utveckling av Artportalen 2 externa resurser Gemensamma kostnader externa konsulter inkl resor tkr - referensgrupp 50 tkr - utv miljö drift per år 10 tkr - utv miljö licenser 10 tkr - systemkomponenter(software assurance) per år 5 tkr

10 NATURVÅRDSVERKET U (11) - produktionsmiljö drift tkr Summa (avrundat) tkr För utvecklingen av Artportalen 2 återstår tkr från 2010 som kan överföras till Återstående summa delas 50/50 mellan Norge och Sverige, dvs 0,5*( )= 930 tkr för Sverige. Drift och förvaltning av Artportalen Gemensam förvaltning för Norge och Sverige - drift, förvaltning SLU IT 120 tkr - drift, förvaltning ArtDatabanken (inkl en halvtidstjänst) 250 tkr - förvaltning mm i Sverige och Norge (4,5 tjänster) tkr Summa tkr Av summan för den gemensamma förvaltningen utgör hälften grundavgift för respektive land. Den andra halvan delas proportionellt mot användningen så att Norge betalar 1/3-del och Sverige 2/3-del av denna. Den svenska delen blir då tkr Nationell, svensk förvaltningsdel - ledning, systemägare, styrgrupp 125 tkr - användarstöd allmänheten (SOF) 75 tkr - användarstöd myndigheter (3/4-tid vid länsstyrelsen i D-län) 300 tkr - avskrivningar 400 tkr - tilläggsapplikationer, anpassningar, restlista 960 tkr Summa 1860 tkr Av den nationella delen står ArtDatabanken för kostnaderna för ledning, systemägare, styrgrupp och användarstöd allmänheten (SOF) samt hälften av avskrivningarna, dvs 400 tkr. Återstår 1460 tkr Ersättning Ersättning för 2011 utgår enligt överenskommelsen Uppdrag till ArtDatabanken 2011 (NV Dnr 235-xxxx-11 Nl) enligt följande: Artportalen 1 + egen personal för utveckling av Artportalen 2 Utveckling av Artportalen 2 externa kostnader Gemensam drift och förvaltning av Artportalen 2 Nationell del av drift o förvaltning av Artportalen 2 Summa tkr 930 tkr tkr tkr tkr

11 NATURVÅRDSVERKET U (11) Fakturan ska redovisa upparbetad tid och en sammanfattande specifikation av övriga kostnader. 6. Rapportering Lägesrapportering görs inför tertialuppföljningarna enligt överenskommelse mellan Naturvårdsverket och Artdatabanken om uppdrag till Artdatabanken (Dnr 235-xxxx-11 Nl). Ett särskilt uppföljningsmöte för Artportalen ska hållas på ArtDatabanken i anslutning till respektive tertialuppföljning, 7. Leverans, bekräftelse och övriga villkor Regleras i den årliga överenskommelsen mellan Naturvårdsverket och ArtDatabanken om uppdrag till ArtDatabanken 2010 (Dnr 235-xxxx-11 Nl). I övrigt beträffande leverans, se översiktstabell i avsnitt 3. Referenser Avtal utveckling av rapportsystemet artobservasjoner / artportalen Förvaltningsplan Obsdata Kravspec Artportalen 2 Projektbeskrivning Artportalen 2 Uppdragsbeskrivning för Artportalen

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST

Hjälp vid använding av Miljödataportalen - UTKAST 1(7) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Olsson, Birgitta Tel: 010-698 1448 birgitta.olsson @naturvardsverket.se PM 2013-01-21 Ärendenr: NV-10837-12 Hjälp vid använding av Miljödataportalen

Läs mer

Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen för budgetåret 2014

Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen för budgetåret 2014 SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Annika Wilson Tel: 010-698 13 92 Annika.wilson @naturvardsverket.se 2015-03-26 NV-02194-15 Batterifonden - inkomster, utgifter och kassabehållningen

Läs mer

Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden och arter 2011

Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden och arter 2011 1 Erik Hellberg Tel: 08 698 10 00 erik.hellberg @naturvardsverket.se UPPDRAGSBESKRIVNING 2 Reviderad NV-01756-11 2011-02-17 Bilaga 2 Länsstyrelsernas arbete med skyddade områden och arter 2011 Beställare

Läs mer

Delredovisning av uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster (M2014/1903/Nm)

Delredovisning av uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster (M2014/1903/Nm) 1(5) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2015-09-24 Ärendenr: NV-06179-14 Delredovisning av uppdrag om kommunikationssatsning om ekosystemtjänster (M2014/1903/Nm) Naturvårdsverket

Läs mer

Projektplan: Internwebben

Projektplan: Internwebben 1 (5) Projektplan: Internwebben Uppdragsgivare: Ulf Heyman Projektledare Maria Hart Uppdaterad projektplan vid teknikbyte: 2009-10-26 Bakgrund och motiv Nuvarande intranät MittSLU - håller inte måttet,

Läs mer

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län

Samverkansavtal avseende drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län Samverkansavtal drift och förvaltning av XXXXsystem för XXXXXXXX i Kalmar Län 1 Parter... 2 2 Bakgrund...2 3 Övergripande organisation... 2 Systemägarråd... 3 Central Systemägare/Systemägare... 4 Systemägaren...

Läs mer

Fortlöpande miljöanalys: Rekommendation för URL namngivning (webbadresser) på SLU:s nya webb 1 (5)

Fortlöpande miljöanalys: Rekommendation för URL namngivning (webbadresser) på SLU:s nya webb 1 (5) Sveriges lantbruksuniversitet Ledningskansliet, Ann Sofie Morén Artefakt Rekommendation v 1.0 Skapad av Fomakansliet Status Fastställt Fastställt av Fomawebbgrupp 1 Fastställt datum 2010-05-07 Fortlöpande

Läs mer

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader

Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Byta system bli klar i tid och undvik onödiga kostnader Registratorskonferens 19 maj 2015 Elisabeth Jarborn Arkivchef och verksamhetsutvecklare, Danderyds kommun På två månader kan ni ha ny teknisk lösning

Läs mer

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter

YTTRANDE. Sammanfattning av synpunkter SLU.dha.2013.5.5.- 100 ArtDatabanken YTTRANDE 2013-12-06 Yttrande över remiss avseende redovisning av regeringsuppdraget marint områdesskydd inom regleringsbrevet för budgetåret 2013 avseende Havsoch vattenmyndigheten.

Läs mer

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26

Förnyad förvaltning. Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnyad förvaltning Presentation vid Ladok SWAMI dagarna 2012-03-26 Förnya förvaltning Innehåll» Presentation av förslaget till förändringar i förvaltningsorganisationen (Extern konsult har avrapporterat

Läs mer

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi

Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering Referensgruppsmöte 2, Förvaltningsgruppen ekonomi Projektmöte Utgåva: A Sidan 1 av 6 Mötesanteckningar: Helpdesk/ Ärendehantering 2, en ekonomi Närvarande Ej närvarande Annika Josefsson Michael Morin Ola Viestam Stefan Andersson Jörgen Johansson, Sigma

Läs mer

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE

PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE MITTUNIVERSITETET Styrdokument PLAN WEBBORGANISATION MIUN.SE DNR MIUN 2013/1089 Publicerad: 2013-06-27 Beslutsfattare: Universitetsdirektör Yasmine Lindström Handläggare: Kicki Strandh Beslutsdatum: 2013-06-19

Läs mer

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0)

Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Organisation för samordning av informationssäkerhet IT (0:1:0) Kommunalförbundet ITSAM och dess medlemskommuner Revision: 2013031201 Fastställd: Direktionen 20130926 Dnr: 0036/13 Kommunalförbundet ITSAM,

Läs mer

Ramverk för projekt och uppdrag

Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 1 (9) Ramverk för projekt och uppdrag Peter Yngve IT-centrum 2011-02-10 1.0 2 (9) BAKGRUND/MOTIV... 3 MÅL OCH SYFTE... 3 DEFINITIONER AV PROJEKT... 3 MODELL FÖR PROJEKTSTYRNING...

Läs mer

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec

Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Projekt- och kvalitetsstyrning på Frontec Detta dokument beskriver hur Frontec bedriver utvecklingsprojekt med kvalitetssäkring FSAB_LS020_Projekt och kvalitetsstyrning A.doc Sida 1(6) Frontec kan projekt

Läs mer

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014

Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 Förvaltningsplan för Elektronisk remiss 2014 FÖRVALTNINGSPLAN Förvaltningsobjekt Elektronisk remiss Utförare Inera AB Tjänsteansvarig Uppdragstagare Bilagor Erica Määttä Lindblad Johan Assarsson Sid 1/8

Läs mer

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola

Projektplan. Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Projektplan Kravspecifikation för virtuell lärandemiljö (vlm) på Malmö högskola Revisionsinformation Utgåva Datum Kommentar Projektplan 1.0 140123 Ursprunglig version Projektplan 1.1 140128 Gunilla Lilie

Läs mer

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun

Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjer Projektmodell fo r Kungä lvs kommun Riktlinjerna är antagna av förvaltningsledningen 2013-01-28 och gäller tillsvidare. (Dnr KS2012/1542) Ansvarig för dokumentet är chefen för enheten Utveckling,

Läs mer

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C)

Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande. Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) 1(11) Plats och tid Sammanträdesrum Valsaren, Folkets Hus Storfors, torsdagen den 4 juni 2015, kl. 18.00 18.45. Beslutande Peter Farrington (M) Håkan Larsson (C) Ingrid Andersson (C) Birgitta Hagström

Läs mer

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8)

Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) IT avdelningen Piparegränd 3 271 42 Ystad Systemförvaltnings Modell Ystads Kommun(v.0.8) S.M.Y.K Beskrivningar och hänvisningar till rutiner och riktlinjer som ligger till grund för ett tryggt förvaltande

Läs mer

Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp

Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp ANTECKNINGAR 2013-01-25 Möte med EBH-stödets Beslutandegrupp Närvarande: Carl Mikael Strauss (CMS), Naturvårdsverket, Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Karin Sigvardsson (KS), Lst Östergötland, Magnus

Läs mer

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar.

Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Konferens om hotad biologisk mångfald i odlingslandskapet. Trender, problem och lösningar. Ett samarrangemang mellan Svenska Botaniska Föreningen (SBF) Sveriges Ornitologiska Förening (SOF) Sveriges Mykologiska

Läs mer

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna

Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Handläggningsordning för förvaltning av IT-system vid Högskolan Dalarna Beslut: Rektor 2012-01-16 Revidering: - Dnr: DUC 2012/63/10 Gäller fr o m: 2012-01-16 Ersätter: - Relaterade dokument: - Ansvarig

Läs mer

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014

Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 (9) Datum 2015-01-28 Förvaltningsberättelse för Åtgärder i Vatten budgetåret 2014 Godkännande Godkänd av Roll/Befattning Datum Uppdateringshistorik Version Ansvarig Datum Kommentar

Läs mer

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt

Kort bakgrund om vattenförvaltningen. Tillsammans gör vi det hållbara möjligt Kort bakgrund om vattenförvaltningen Varför r en särskild s vattenförvaltning? Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant. EUROPAPARLAMENTETS

Läs mer

Aktiviteter vid avtalets upphörande

Aktiviteter vid avtalets upphörande SID 1 (10) Bilaga 4h Aktiviteter vid avtalets upphörande Förfrågningsunderlag Upphandling av ett helhetsåtagande avseende IT-stöd för pedagogiskt genomförande inom Skolplattform Stockholm Box 22049, 104

Läs mer

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG

TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG 20110909 TILLVÄXTPROGRAM FYRBODAL HANDLEDNING/DISKUSSIONSUNDERLAG Tillväxtprogram Fyrbodal Prioriterade programområden Projekt Förstudier Verksamheter t med programområdenas prioriteringar och insatser

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP)

Beslutande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) 1 Plats och tid: Grön, 2013-05-29 kl 13:15-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Ragnar Steen (M) Lennart Nilsson (C) Lars-Olle Tuvesson (S) Ola Carlsson (M) Lennart Engström (FP) Hans-Börje Andersson,

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär

Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Plan uppföljning och utvärdering av Komet Datum 2010-06-11 Diarienr 1(2) Plan för uppföljning och utvärdering av Komet samt frågeformulär Bakgrund Kometprogrammet ska innehålla riktad information och marknadsföring

Läs mer

Process IT-utveckling, översikt

Process IT-utveckling, översikt Process IT-utveckling, översikt Producent Externt Producent SLU Beslutsfattare Kund Användare Ide-utveckling Kravspec Resursanalys Offert Offert Upphandling Beslut kravspeccifikation uppdragsspecifikat

Läs mer

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj

Preliminär projektdefinition Bygglovsleveranser 2010-04-09/bj INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 2 2. SYFTE... 2 3. MÅL... 3 4. OMFATTNING OCH RESULTAT... 4 5. KOPPLINGAR TILL OCH BEROENDEN AV ANDRA PROJEKT... 5 6. PLAN FÖR GENOMFÖRANDE... 6 Sida 1 1. BAKGRUND Denna

Läs mer

Projektprocessen. Projektprocess

Projektprocessen. Projektprocess Dnr Mahr 19-2014/563 1 (av 6) Projektprocess Datum: Version: Dokumentansvarig: 150116 1.0 Jenny Wendle Stöddokument för det grafiska dokumentet Projektprocessen grafisk 1.0 Projektprocessen Projektprocessen

Läs mer

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef.

Margareta Jakobsson, nämndsekr Stina Stenberg, adm. chef Christer Malmstedt, kommunchef Bert Stabforsmo, ekonomichef. Kommunstyrelsen 2011-06-16 1 Plats och tid Folkets Hus i Säter, kl 15.00 16.10. Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (s) Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Maud Jones Jans (s) Sixten

Läs mer

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44

El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag 44 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-03-31 Kultur- och fritidskontoret Dnr KOF 2015-160 Christin Ericsson Lina Marcusson Kultur- och fritidsnämnden El Sistema och annan klassisk kultur redovisning av budgetuppdrag

Läs mer

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark

Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Projektbeskrivning Projektnamn: Förorenad mark Jessica Ewald, David Lalloo / 040-252057/252056 Jessica.bernfreedewald@lansstyrelsen.se David.lalloo@lansstyrelsen.se Datum 2010-05-30 1. Problembeskrivning

Läs mer

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax

Säker meddelandehantering (SMED) ersätter telefax (SMED) ersätter telefax En omfattande användning av telefaxutrustning sker idag inom landsting och kommuner. Kommunikation med hjälp av telefax utgör en stor risk när det gäller säkerhet avseende bristande

Läs mer

PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING. Page 1

PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING. Page 1 PROCESSORIENTERAD ARKIVREDOVISNING Page 1 Riksarkivets föreskrift RA-FS 2008:4 Riksarkivet beskriver i sin föreskrift RA-FS 2008:4 en modell där arkiv ska struktureras utifrån vilken process handlingen

Läs mer

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1

Levande hav, sjöar och vattendrag 2011-12-01 1 Levande hav, sjöar och vattendrag till glädje och nytta för alla Björn Risingeri KSLA 30 nov 2011 2011-12-01 1 Den nya myndigheten Havs- och vattenmyndigheten Förkortas HaV På webben: www.havochvatten.se

Läs mer

Miljömiljarden Projektbeskrivning

Miljömiljarden Projektbeskrivning Stadsledningskontoret F i n a n s a v d e l n i n g e n M i l j ö e n h e t e n Miljömiljarden Projektbeskrivning Sid 1 (8) 2004-09-27 1. Nämnd / bolagsstyrelse Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2. Samordningsansvarig:

Läs mer

Råd för systembeskrivning

Råd för systembeskrivning Landstingsarkivet Råd nr. 3 Sidan 1 av 6 LA 2011-4072 Version 3 Råd för systembeskrivning Varför ska systembeskrivningar upprättas? Följande text återfinns i Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 4 kap.

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö

Projekt Ny bibliotekssystemmiljö DNR] 1 (av 9) Projektplan Beslutsdatum: Beslutande: Dokumentansvarig: 2015-06-12 Styrgrupp Projekt Ny bibliotekssystemmiljö Ib Lundgren Revisionsinformation Version Datum Kommentar 1.0 2015-05-25 Utkast

Läs mer

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna

Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna 1 (8) Om dokumentet Enetjärn Natur AB Utredning av förekomst av strandlummer och brun gräsfjäril vid Grävlingkullarna Utredningen

Läs mer

inava Teknik utför i huvudsak alla

inava Teknik utför i huvudsak alla Teknik inava Teknik utför i huvudsak alla uppdrag hos uppdragsgivaren eller på annan överenskommen plats. Samarbete med andra företag kan arrangeras och samordnas för att utföra uppdrag med större omfattning.

Läs mer

Förvaltningsplan för Ladok

Förvaltningsplan för Ladok 1 Förvaltningsplan för Ladok 2 1 INLEDNING 3 1.1 Revisionshistorik 3 1.2 Sammanfattning 3 2 FÖRVALTNINGSOBJEKTET 3 2.1 Förvaltningsperiod 3 2.2 Övergripande beskrivning 4 2.3 Förvaltningens omfattning

Läs mer

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD

FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD FÖRVALTNINGSGUIDE FGUIDE FÖR STOCKHOLMS STAD LÄSANVISNING OCH BEGREPPSDEFINITION Läsanvisning begreppsdefinition Modellsammanfattning Fguide på 5 minuter Känna till Modellfördjupning Modellbeskrivning

Läs mer

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv

Regionalt befolkningsnav Utgåva P 1.0.0 Anders Henriksson Sida: 1 (6) 2011-09-20. Projektdirektiv Anders Henriksson Sida: 1 (6) Projektdirektiv Regionala nav för identitetsuppgifter och hantering av autentiserings- och auktorisationsuppgifter Anders Henriksson Sida: 2 (6) 1 Projektnamn/identitet Regionala

Läs mer

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram

Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram SLUTRAPPORT 2010-07-12 Länsstyrelsen i Skåne län Miljöavdelningen 205 15 Malmö Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet Naturvårdsprogram Projektets namn: Naturvårdsprogram Kontaktperson på kommunen:

Läs mer

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015

Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Sida 1 av 6 Anteckningar 2015-02-25 Möte 2 EBH-STÖDETS BESLUTANDEGRUPP Mötesdatum 19 februari 2015 Närvarande: Ulf Larsson (UL), Naturvårdsverket, Ola Drewes (OL) Naturvårdsverket, Magnus Langendoen (ML),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Tid 13.00 15.30 Styrelserummet, Faculty club. Ärende Beslut eller åtgärd. 1 Fastställande av dagordning Inga ärenden anmäldes till Övrigt.

Tid 13.00 15.30 Styrelserummet, Faculty club. Ärende Beslut eller åtgärd. 1 Fastställande av dagordning Inga ärenden anmäldes till Övrigt. Högskolan i Halmstad IT-RÅDET PROTOKOLL fört vid sammanträde 3/2011 2011-09-13 Tid 13.00 15.30 Plats Styrelserummet, Faculty club Närvarande ledamöter Lasse Hagestam (Ordförande) Göran Ericson KG Hammarlund

Läs mer

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg

Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Box 119 21 Sammanträde 2006-06-12 404 39 Göteborg Samordningsförbundet Göteborg Nordost PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2006/01 1(5) Tid: 12 juni kl 13.00-16.15 Plats: Arbetsförmedlingen Svingeln, Vestagatan 2 Närvarande: Ledamöter: Ersättare: Lennart Johansson

Läs mer

Digital Tentamen. Projektplan

Digital Tentamen. Projektplan Digital Tentamen Projektplan 1 Innehåll Innehållsförteckning Digital Tentamen Projektplan Innehåll Introduktion Avgränsningar Organisation Projektaktiviteter Tidsplan Kommunikation och information Budget

Läs mer

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012

KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 1 Vård och omsorg 2011-04-12 Beställarenheten Dnr VON 95/11 KONTAKTPERSON LSS, SoL INTERN KRAVSPECIFIKATION Antagen av Vård- och omsorgsnämnden den 26 maj ( 63) Gäller from 1 januari 2012 Utförare = Driftansvarig,

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering

PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering MAH/ Bibliotek och IT 1(6) IT-ledningsgruppen 2012-06-26 Version 1.0 PROJEKTDIREKTIV Förstudie IP-hantering Postadress Besöksadress Tel Fax Internet E-post Malmö högskola Bibliotek och IT 205 06 Malmö

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10)

Ny E-tjänst för Nyps. Projektplan. Tillväxtverket. Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning. Version 0.9 1(10) Ny E-tjänst för Nyps Tillväxtverket Projektplan Utfärdare: Ulrica Morelid, Central Nypsförvaltning Version 0.9 1(10) INNEHÅLL 1 Basfakta 3 1.1 Godkännande 3 1.2 Revisionsinformation 3 1.3 Bilagor 3 2 Syfte

Läs mer

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014

Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Dnr 09/0111 Verksamhetsplan Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge 2014 Bakgrund Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge är ett samverkansorgan, inom miljöoch hälsoskyddsområdet, mellan samtliga kommuner i Kronoberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl. 13.00-15.00 Ajournering kl. 13.15-13.25, 13.35-13.45 Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson,

Läs mer

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12

Projektmodell. 1. Riktlinjer projektmodell 1 (6) 2010-03-12 12 1 (6) Projektmodell Projektmodell Projektmodell... 1 1. Riktlinjer projektmodell... 1 2. Projektförutsättningar... 2 2.1 Uppdragsgivaren... 2 2.2 Direktiv... 2 2.3 Förstudie... 2 2.4 Beslut... 2 2.5

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2003 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Sekretariatet för utvärdering och

Läs mer

Projektplan: Administrativa roller

Projektplan: Administrativa roller 1 (6) Projektplan: Administrativa roller Projektledare: Linda Lundberg Uppdragsgivare: Ulf Heyman Datum: 2010-06-14 1. Bakgrund och motiv Vid institutionerna finns idag ett antal olika befattningar vilka

Läs mer

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen

En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning IT-strategiska avdelningen UFV 2009/256 IT-strategiska avdelningen PM 2009-02-05 Beställare Per Lindgren Författare Gerolf Nauwerck En infrastruktur för administrativ informationsförsörjning Universitetets administration på alla

Läs mer

Så här färdigställer ni er strategi

Så här färdigställer ni er strategi Bilaga 1 Sida 1 av 8 2015-04-21 Så här färdigställer ni er strategi Nu har ni fått veta vilka fonder som ni får finansiering ifrån. Först ska ni plocka bort den eller de fonder som ni har sökt, men inte

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess

Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess Projektdirektiv 201 2014-03-12 Sida: 1 (6) Projektdirektiv samverkansprojektet Svensk geoprocess 2014-03-12 Sida: 2 (6) Innehåll 1 Bakgrund... 3 2 Resultat och effekter... 3 3 Styrning och dokumentation...

Läs mer

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader

Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Seminariepass på Högloftet Skansen 2009-10-01 i anslutning till Landsbygdsgalan. Nationella turistfiskeprojektet inom Leader Helena ÅkerbergHammarström, ordförande Leader Nedre Dalälven hälsar alla välkomna.

Läs mer

Exempel på verklig kravspecifikation

Exempel på verklig kravspecifikation Exempel på verklig kravspecifikation Detta är ett exempel på en proffessionell kravspecifikation hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och

Läs mer

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll

Nämndens verksamhetsberättelse 2014, Kultur & Utbildning - komplettering med rapport avseende intern kontroll TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(1) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2015-03-31 KN-KUS14-003-19 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur,

Läs mer

Goda exempel på miljöledning

Goda exempel på miljöledning Goda exempel på miljöledning Nedan har vi tagit fram några goda exempel på miljöpolicy, miljömål och miljöuppfyllelse från redovisningen Miljöledning i staten. Exemplen är hämtade från Försvarets materielverk,

Läs mer

Projektarbete. Johan Eliasson

Projektarbete. Johan Eliasson Projektarbete Johan Eliasson Projekt Definition: En grupp av projektdeltagare utför under ledning av en projektledare en klart definierad uppgift, på en viss tid, med begränsade resurser Resurserna kan

Läs mer

E-utvecklingsråd i Jönköpings län

E-utvecklingsråd i Jönköpings län E-utvecklingsråd i Jönköpings län RAPPORT Projekt Gemensamt e-arkiv i Jönköpings län, Etapp 1 Rapport 1.0 2 av 8 Innehåll 1 Projektläge och syftet med rapporten 3 1.1 Delprojekt Juridiska förutsättningar

Läs mer

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011

KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 KURSPLAN FÖR STARTA EGET KURS HT 2011 DEL 1: 17/10 kl. 17.30 21.30 Introduktion & presentation - Genomgång av kursplan och presentation av deltagarna. Kommunikation & Försäljning - Vikten av att kommunicera

Läs mer

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket

Att samverka hur och varför. Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Att samverka hur och varför Anna Pegelow e-delegationen Anna Johansson - Tillväxtverket Grundläggande krav Myndighetsförordningen: 3 Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för verksamheten och

Läs mer

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath Projekt IT-stöd en förstudie som syftar till att inventera och analysera behoven av och inom ett administrativt verktyg för vuxenutbildning inom Göteborgregionen. 2015-03-11 GR Utbildning Anne-Li Drath

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid Stadshuset kl. 13.15-16.00 ande Börje Wilsborn (C) Lennart Lööw (S) Tjg ersättare Dan Ljungström (C) Nils-Erik Olofsson (S) Övriga deltagande Bo Fransson Jan Gunninge,

Läs mer

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum

Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Offertförfrågan för ny webbplats svenskscenkonst.se samt socialt forum Inledning Vi ska utveckla en ny webbplats på www.svenskscenkonst.se. Vårt mål är att ha en ny webbplats färdig att användas fullt

Läs mer

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv

Genresursarbete i Sverige. Vårt nationella kulturarv Genresursarbete i Sverige Vårt nationella kulturarv Varför bevara genetisk mångfald? Den genetiska variationen bland domesticerade djur och odlade växter är viktig att bevara i ett långsiktigt perspektiv

Läs mer

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt

Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt PROTOKOLL 1 (5) Vattenmyndigheten Norra östersjöns vattendistrikt Vattendelegationen Norra Östersjön Sammanträde med Vattendelegationen för Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt : 10 mars

Läs mer

Naturvårdsverket anser att en ökad samordning med tillsyn enligt miljöbalken är önskvärd.

Naturvårdsverket anser att en ökad samordning med tillsyn enligt miljöbalken är önskvärd. 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y YTTRANDE 2013-05-02 Ärendenr: NV-03015-13 Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Yttrande över remiss av Energimyndighetens

Läs mer

Musselportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för stormusslor

Musselportalen.se. Användarhandledning för rapportsystemet för stormusslor Användarhandledning för rapportsystemet för stormusslor Innehåll Introduktion Introduktion Visa musslor (ej inloggad) Exportera data Visa musslor (inloggad) Skapa rapport 6 Funktioner 6 Rapporttyper 7

Läs mer

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00

Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 1(1) Plats och tid Beslutande Parketten, Boxholm kl.19.00-20.00 Enligt bilagor Övriga deltagande Kerstin Olefalk-Palm Gunnar Andersson, revisor Sune Philipsson, revisor Per-Arne Löfving, Ylva Söderström

Läs mer

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall

Bergslagens digitala agenda! Bilaga 4. Projektplansmall FIBERNÄT I BULLERBYN M A N B Y G G E R U T M Ö J L I G H E T E N T I L L A T T F Å T I L L G Å N G T I L L B R E D B A N D / F I B E R P Å L A N D S B Y G D E N I L I N D E S B E R G S K O M M U N, S K

Läs mer

Exempel på verklig projektplan

Exempel på verklig projektplan Exempel på verklig projektplan Detta är ett exempel på en proffessionell projektplan hämtad ur verkliga livet. Den visas inte i sin fullständighet, det mesta är bortklippt, men strukturen och mycket av

Läs mer

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet

Ansökan om medel från förbundet till finansiering av samverkansprojekt med Samspelet Samordningsförbundet Utskriftsdatum Sid(or) 2014-02-10 1(5) Meta Fredriksson - Monfelt Förbundschef 054-540 50 44, 070-690 90 83 meta.fredriksson-monfelt@karlstad.se Ansökan om medel från förbundet till

Läs mer

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen

GIT Golfens IT-system. Frågor? Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson. Gunnar Håkansson. GIT-styrelsen GIT Golfens IT-system Frågor? GDF-konferens i Halmstad november 2004 Maria Maria Strandberg Strandberg GIT-styrelsen Maria Strandberg Gunnar Gunnar Håkansson Gunnar Håkansson Förmiddagens GIT-punkter *Tillbakablick

Läs mer

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing)

Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Presentation av arbetet angående ett Resfritt Gävleborg (av Robert Stewing) Resandet tar mycket tid och en överlevnadsfråga för oss är att så många av mötena som möjligt kan klaras utan resor. Citat ur

Läs mer

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning

SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Sidan 1 av 13 SLUTRAPPORT för projektet Helpdesk/Ärendehantering Sammanfattning Projektarbetet inleddes med en intervjuserie där 33 personer som representerade olika områden inom Chalmers organisation

Läs mer

Justering av vattenförekomster 2011-2015

Justering av vattenförekomster 2011-2015 Justering av 2011-2015 I december 2009 beslutade vattendelegationerna i Sveriges fem vattenmyndigheter om kvalitetskrav (miljökvalitetsnormer) för alla fastställda i landet. En kombination av att det material

Läs mer

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30

Minnesanteckningar. Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari 2011 Tid: Kl 8.30 10.30 TJÄNSTESTÄLLE, HANDLÄGGARE DATUM BETECKNING Örebro Läns Landsting, Erik Sjöberg 2012-06-03 VILMERGRUPPEN 1 ( Minnesanteckningar Plats: Sammanträdesrum Syrenen, Eklundavägen 1 Datum: Fredagen den 4 februari

Läs mer

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun

Ansvar och roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun roller för ägande av information samt ägande och förvaltande av informationssystem i Umeå kommun Dokumenttyp Regler Dokumentägare Kommungemensam IT-samordning Dokumentnamn roller för ägande av information

Läs mer

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson

PROJEKTDIREKTIV. Ny webblösning för extern och intern kommunikation. 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson PROJEKTDIREKTIV Ny webblösning för extern och intern 2014-01-20 / Uppdaterad 2014-04-24 Ann-Sofie Mårtensson Innehållsförteckning 1 Bakgrund och förutsättningar... 3 2 Syfte... 3 3 Projektets mål kopplade

Läs mer

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter

Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter 1 (7) Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter Verksamhetens beslutsunderlag & uppdragskontrakt namn Klassificeringsstruktur för kommunala verksamheter (KLASSA) Ytterst projektbeställare (YPB)

Läs mer

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004

PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 PROJEKTPLAN KURSDATABAS 1 nov 2003-30 jun 2005 PROJEKTANSVARIG: EINAR LAURITZEN PROJEKTLEDARE: ELISABETH LUNDBERG version 1 mars- 2004 Beslutat av styrgruppen 040318 Kontaktinformation: Ordförande i styrgruppen:

Läs mer

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen

3.2. Övergripande mål med projekt Biosfärkandidat Voxnadalen Projektbeskrivning Projektnamn Biosfärkandidat Voxnadalen Projektägare Ovanåkers kommun Projektperiod 2014-2017 Reviderad 2015-01-29 1. Bakgrund Ovanåkers kommun har sedan 1990-talet ökat intensiteten

Läs mer

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25

GIS-strategi. för Nybro kommun. GIS-samordnare Lise Svensson. Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-strategi för Nybro kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-02-25 GIS-samordnare Lise Svensson 2 Inledning Bakgrund Geografiska informationssystem, GIS, används idag av de flesta kommuner, organisationer,

Läs mer

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot

Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot TMALL 0141 Presentation v 1.0 Länskonferens Norrbotten SARETS 29:e januari 2015 Ulf Pilerot 2 Samverkan regional trafikstrategi SARETS Boden, Kalix, Luleå, Piteå och Älvsbyn 3 TRAST-Guiden en hjälp på

Läs mer