Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län"

Transkript

1 1 (5) Vatten och avlopp i Kronoberg nu och i ett förändrat klimat Sammanställning av enkätsvar: Sårbarhet i vatten- och avloppssystem i Kronobergs län Bakgrund Klimatförändringarna är ett faktum, nu är frågan istället vilka och hur stora förändringar som samhället kommer att behöva hantera. Det beror på hur snabbt vi kan minska de klimatpåverkande utsläppen, och hur det komplexa system som utgör jordens klimat kommer att reagera. Generellt sett så vet vi att klimatet i Sverige kommer att bli mildare, framförallt vintertid, samt våtare med mer nederbörd under vinterhalvåret. Under sommaren väntas fler värmeböljor och torrperioder, men också mer häftiga regnskurar. Alla dessa faktorer förändrar förutsättningarna som dagens samhälle är byggt för. Anpassningsåtgärder är därför nödvändiga, som ett komplement till utsläppsminskningar. Som ett första steg mot att anpassa Kronobergs län till ett förändrat klimat görs en översikt över läget i länet, för att kartlägga vilka verksamheter och sektorer som är sårbara redan i dagens klimat. Utifrån forskningsresultat diskuteras också vilka problem som verksamheterna kan förväntas möta i ett förändrat klimat. Syfte Att få en aktuell översikt över sårbarheten i Kronobergs läns vatten- och avloppssystem (VA) samt allmänna vattentäkter vid väderhändelser, särskilt vid stora nederbördsmängder och/ eller höga vattenflöden. G:\PROJEKT\KLIMATANPASSNING\KARTLÄGGNING\VA ENKÄT ÄNR \RESULTAT\RAPPORT SAMMANSTÄLLNING SÅRBARHET I VA-SYSTEMEN.DOC Postadress Gatuadress Telefon Telefax E-post Webbplats VÄXJÖ Kungsgatan Kontakt i detta ärende

2 2 (5) Metod Efter en diskussion med VA- handläggare på Länsstyrelsen formulerade en kort enkät till kommunerna. Enkäten innehöll följande frågor: 1 Vilka är de mest känsliga VA - näten i kommunen, dvs. de områden som ger störst bekymmer vid stora nederbördsmängder/höga vattenflöden? (Om ni anger flera områden, var vänliga att rangordna dem med de mest problemtyngda områdena först.) Beskriv gärna problemen kortfattat. 2 2) Bedömer ni att någon av de kommunala allmänna vattentäkterna är särskilt känslig för stora nederbördsmängder/höga vattenflöden.? (Om ni anger flera områden, var vänliga att rangordna dem med de mest problemtyngda områdena först.) Beskriv gärna problemen kortfattat Utrymme gavs också för att peka ut problemområdens utbredning på kartor, samt att ge övriga kommentarer. Enkäten skickades ut med e-post till samtliga kommuners tekniska förvaltning, samt till kontaktpersoner inom klimatanpassningsarbetet. Enkäten skickades både som word-dokument och lades upp för direkt ifyllnad via webb-klienten surveymonkey (www.surveymonkey.com). Svaren från samtliga kommuner har sammanställts i en tabell (bilaga A). Det sammanlagda resultatet presenteras utifrån ett länsperspektiv nedan.

3 3 (5) Resultat Svarsfrekvens Enkäten besvarades av sex av åtta kommuner; Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Växjö och Älmhult. Från Uppvidinge och Markaryd har svar inte inkommit. Känslighet i VA-nät vid stora nederbördsmängder/ höga flöden Varje kommun identifierade minst ett område där VA-nätet är känsligt vid stora nederbördsmängder och/ eller höga flöden (se tabell 1 nedan). Sammanlagt listades 25 utsatta områden i kommunerna (varav 6 inom Växjö tätort och 3 platser inom Alvesta tätort). Tabell 1 Antal identifierade känsliga VA-nät/ områden Kommun Antal utpekade Problem områden Alvesta 4 översvämningsrisk Lessebo 1 inläckage, bräddningsrisk Ljungby 4 stora flöden, inläckage Tingsryd 5 tillskottsvatten vid höga flöden i vattendrag Växjö 8 inläckande drän- och grundvatten, regnvattentillskott Älmhult 3 höga vattennivåer De utpekade områdena hade främst problem med antingen; In-läckage av regnvatten, grundvatten och dränvatten i spillvattennätet; eller Översvämnings/ bräddningsrisk vid höga flöden eller höga vattennivåer i närliggande vattendrag Åtgärder, VA-nät I Alvesta kommun har översvämningar förekommit i något eller några av de utpekade områdena under år 2002, 2003 och Åtgärder har vidtagits för att hantera svåra förhållanden. I Växjö kommun beskrivs problem med inläckande drän- och grundvatten samt regnvattentillskott till nätet i flera orter. Centrala delar av Växjö stad är starkt påverkade. Trots massiva saneringsåtgärder i storleksordningen 20 miljoner kr/ år förväntas dessa delar vara mest drabbade av regnvatten minst tio år framåt.

4 4 (5) Saneringsåtgärder genomförs löpande i flera samhällen i kommunen, för att förbättra situationen. Kommunala vattentäkters sårbarhet vid stora nederbördsmängder/ höga flöden I de sex kommunerna identifieras sammanlagt tre allmänna vattentäkter som kan påverkas vid höga flöden eller kraftiga regn (se tabell 2). En vattentäkt i Lessebo kommun och två i Tingsryds kommun pekas ut. Övriga kommuner bedömer att de inte har någon vattentäkt som är särskilt känslig för nederbörd/ höga flöden. Tabell 2 Kommunala vattentäkter känsliga för höga flöden/ stor nederbördsmängd Kommun Känslig vattentäkt Alvesta Nej (sedan Alvesta ur bruk) Lessebo 1 Ljungby Nej - Tingsryd 2 Växjö Nej - Älmhult Nej - problem - vid bräddning av pumpstation kan råvattenintaget påverkas höga flöden i Mörrumsån respektive Ronnebyån kan orsaka problem Åtgärder, vattentäkter I Alvesta drabbades den tidigare vattentäkten av översvämning i juli Kommunen hade redan före översvämningen beslutat att istället ansluta till vattentäkten i Bergaåsen, bland annat på grund av översvämningsrisken. I Tingsryds kommun påverkades råvattnet i en vattentäkt år Orsaken var att brunnen i princip dränktes på grund av höga flöden i Ronnebyån. Kommentarer inför framtida förändringar Från Alvesta kommun framfördes att de vidtagna åtgärderna mot översvämningar räcker vid svåra förhållanden, men kanske inte räcker till vid extrema situationer. Vidtagna åtgärder ger dock extra tid till att utföra förstärkningar av skyddet om så skulle behövas. Växjö kommun påpekar att spillvattennätet i alla lågt liggande delar av samhällena i anslutning till vattendrag skulle vara i riskzonen vid riktigt extrema översvämningssituationer. Det framförs också att trots att ingen vattentäkt anses vara hotad i nuläget, så ser man att ökade flöden i vattendragen leder till allt sämre

5 5 (5) råvattenkvalitet i ytvattentäkterna för Lammhult och Rottne, vilket kan kräva ytterligare rening på sikt. I Älmhult kommun påpekas också att fler ledningsnät kan komma i fråga vid större nederbördsmängder och intensiteter. Ännu mer av nätet påverkas vid framtida höjda grundvattennivåer. Även temperaturpåverkan av ytvatten och ledningar innebär problem för VA-anläggningar i ett förändrat klimat. Övriga kommentarer Från Tingsryds kommun framförs önskemål om översvämningskarteringar på vissa platser. Det finns även önskemål om att undersöka möjligheter med att minska problem med tillskottsvatten till VA - nätet genom att se över vissa vattendomar. Ljungby kommun konstaterar att läckage från otäta dagvattenledningar tillsammans med dräneringsledningar kopplade till spillvattennäten är ett stort problem. Slutsats På ett antal platser i länets kommuner finns VA-anläggningar som är känsliga för de regnmängder och flödesnivåer som vi upplever i dagens klimat. VA-näten är mest känsliga, då spillvattennäten får problem både på grund av inläckage från dagvatten (regn etc.) och på grund av att dräneringsledningar ofta är inkopplade på nätet. Vid extrema vädersituationer förutses större problem än de som upplevs idag. Där sanering och upprustning av VA-näten sker förbättras situationen. Några få av vattentäkterna i länet hotas idag av höga flöden i angränsande vattendrag. Ökade flöden och ökade temperaturer kan ge problem i framtiden, vilket bland annat kan kräva ytterligare reningssteg vid ytvattentäkter.

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund

Vård- och omsorgsförvaltningen. Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Vård- och omsorgsförvaltningen Brukarnas upplevelser av sin personliga assistans i Lund Kvalitetsmätning 2010 2 Inledning 3 Syfte 3 Målgrupp 3 Arbetsprocess 3 Enkätens uppbyggnad 3 Svarsfrekvens och bortfall

Läs mer

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo.

På säker grund för hållbar utveckling. Statens geotekniska institut 581 93 Linköping Tel: 013 20 18 00 E-post: sgi@swedgeo.se Internet: www.swedgeo. Uppdrag enligt regleringsbrev M2004/4162/A På säker grund för hållbar utveckling Förslag till handlingsplan för att förutse och förebygga naturolyckor i Sverige vid förändrat klimat Statens geotekniska

Läs mer

Policy för redovisning av avloppsledningsnätets

Policy för redovisning av avloppsledningsnätets Policy för redovisning av avloppsledningsnätets saneringsplan. Version 070305 Ämne Miljö och hälsa 2(22) Titel: Utgiven av: Författare: Beställningsadress: Policy för redovisning av avloppsledningsnätets

Läs mer

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv

Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Vem tar ansvar för klimatanpassningen? En översikt ur ett försäkringsperspektiv Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar

Läs mer

Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN

Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN Använd socioekonomiska scenarier i klimatanpassning en vägledning HENRIK CARLSEN, PER WIKMAN SVAHN FOI är en huvudsakligen uppdragsfinansierad myndighet under Försvarsdepartementet. Kärnverksamheten är

Läs mer

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker

Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker Samrådsunderlag till Riskhanteringsplan för översvämningar i Göteborg Enligt förordningen om översvämningsrisker (2009:956) samt MSB:s föreskrift om riskhanteringsplaner (MSBFS 2013:1) 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Osäkert idag säkert imorgon?

Osäkert idag säkert imorgon? Osäkert idag säkert imorgon? Vad kan en mer omfattande antibiotikaresistens, klimatförändringarna och en hastig energiomställning innebära för arbetet med samhällsskydd och beredskap? Osäkert idag säkert

Läs mer

Förmedlingsmedel. - en hjälp då det. krab. bartill sig

Förmedlingsmedel. - en hjälp då det. krab. bartill sig Förmedlingsmedel - en hjälp då det krab bartill sig Förmedlingsmedel - en hjälp då det krabbar till sig ISSN 1103-8209, meddelande 2003:14 Ansvarig: Britt Segerberg Text: Agneta Hornvik Omslagsbild: Eva

Läs mer

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030

Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Plan för försörjning av vatten och avlopp på landsbygden i Vara kommun 2012-2030 Antagen av kommunfullmäktige 2012-06-18 38 Reviderad av kommunfullmäktige 2014-12-15 65/14:2 Innehållsförteckning 1. Inledning...

Läs mer

Extrema väderhändelser och klimatförändringens effekter på energisystemet

Extrema väderhändelser och klimatförändringens effekter på energisystemet Extrema väderhändelser och klimatförändringens effekter på energisystemet Slutrapportering av regeringsuppdrag ER 2009:33 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se

Läs mer

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar

Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Vattenskador orsakade av baktryck i avloppssystemet - erfarenheter, regler, hantering och tekniska lösningar Mikael Olshammar och Christian Baresel Rapport: B2029, mars 2012 IVL Svenska Miljöinstitutet

Läs mer

Klimatförändringar i Blekinge konsekvenser och anpassning

Klimatförändringar i Blekinge konsekvenser och anpassning 2011:05 konsekvenser och anpassning www.lansstyrelsen.se/blekinge Rapport, år och nr: 2011/05 Rapportnamn: konsekvenser och anpassning Utgivare: Länsstyrelsen Blekinge län, 371 86 Karlskrona. Författare/Kontaktperson:

Läs mer

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013

- SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 BOVERKET Utvärdering och analys av de nya strandskyddsreglerna - SAMMANSTÄLLNING OCH JÄMFÖRANDE ANALYS AV GENOMFÖRDA ENKÄTER TILL LÄNSSTYRELSER OCH KOMMUNER, 2013 Uppdragsnummer 3831701000 Sweco Architects

Läs mer

Resvaneundersökning 1&2

Resvaneundersökning 1&2 Resvaneundersökning 1&2 Anställdas resor till och från Regionförbundet Södra Småland April 2007 maj 2008 Växjö 14 maj 2008 Dokumentinformation Titel: Innehåll: Författare: Resvaneundersökning 1 & 2. Anställdas

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat

Digital medborgardialog - metod, genomförande och resultat 1 (23) Rapport Datum 2015-03-31 Diarienummer KTN 40-2014 Västra Götalandsregionen Kollektivtrafiksekretariatet Handläggare: Maria Larsson, Tomas Zeljko Telefon: 010-4412032, 010-441 21 84 E-post: maria.a.larsson@vgregion.se,

Läs mer

För det mesta fungerar det bra

För det mesta fungerar det bra För det mesta fungerar det bra en enkätundersökning om att ha personlig assistans Enkätundersökningen är genomförd av Susanne Sunnermark, programsekreterare Gunnel Dagh, koordinator personlig assistans

Läs mer

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast -

Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Konsekvenser av besvärligt väder i Landskrona en lokal klimateffektprofil - ett utkast - Annika Carlsson-Kanyama, Totalförsvarets Forskningsinstitut, FOI Olle Nordell, Miljöförvaltningen; Landskrona stad

Läs mer

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna Anna Nerelius 2013-11-28 Dnr KSL/12/0167 Ärendegång: KSLs styrelse Skrivelse till Socialdepartementet om Försäkringskassans striktare bedömning av assistansersättningen och konsekvenser för kommunerna

Läs mer

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28

... 23 ... 25. 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland... 6 ... 28 ... 3 1.1. Östergötlands län... 3 1.2. Länsstyrelsens krisberedskapsarbete... 3 1.3. Syfte... 3 1.4. Avgränsningar... 4 1.4.1 Definitioner och förkortningar... 4... 5 2.1. Samverkansprojekt Riskbild Östergötland...

Läs mer

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Bilagerapport. Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK

Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Bilagerapport. Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Bilagerapport Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK Konsekvenser av en översvämning i Mälaren Bilagerapport Redovisning av regeringsuppdrag Fö2010/560/SSK

Läs mer

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN

Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG PLANERING OCH UTVECKLING AV VATTEN- OCH AVLOPPSFRÅGOR I SALA KOMMUN Vatten- och avloppsplan (VA-plan) SALA KOMMUN PLAN FÖR LÅNGSIKTIG

Läs mer

Medling i skola samt vid brott

Medling i skola samt vid brott Medling i skola samt vid brott En utredning om medling i Norrbotten Luleå Tekniska Universitet Utredningssociologi Jennie Oja Förord Jag vill först och främst tacka kommunförbundet i Norrbotten som gav

Läs mer

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun

Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll. Motala kommun Revisionsrapport Granskning av socialnämndens styrning, uppföljning och kontroll Motala kommun Håkan Lindahl Juni 2012 Innehållsförteckning 1. Revisionell bedömning 1 2. Bakgrund 1 3. Metod 2 4. Granskningsresultat

Läs mer

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013

Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 2013-08-02 1 (6) RAPPORT FRN 2013/108 Redovisning föräldraundersökning simskola 2013 Under tiden 4 14 mars 2013 genomförde idrotts- och fritidsenheten en föräldraundersökning för simskolan. Både föräldrar

Läs mer

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010

Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 2010 Sociala divisionen Vad säger brukare om Budget- o skuldrådgivningen i Nyköpings Kommun? -en enkätundersökning oktober 00 Bakgrund Brukarundersökning med samma koncept har genomförts 007 och 008. Budget-

Läs mer

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd

Linköpings kommun linkoping.se. Effektstudie fibernät. utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd Linköpings kommun linkoping.se Effektstudie fibernät utbyggnad av fibernät på Linköpings landsbygd 2 Förord Denna effektstudie har genomförts av forskare vid Linköpings universitet i samarbete med tjänstemän

Läs mer

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36

VA-översikt 2013-03-05 Ljungby kommun VA-PLANERING. i Ljungby kommun. Del 1 VA-översikt. Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 Del 1 Del 2 Del 3 VA-översikt VA-policy VA-plan VA-PLANERING i Ljungby kommun Del 1 VA-översikt Godkänd av kommunstyrelsen 2013-03-05, 36 1 Styrgrupp Kommunstyrelsens presidium är styrgrupp för framtagandet

Läs mer

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun

Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Revisionsrapport Ledarskapets villkor - granskning av enhetschefernas förutsättningar att utöva sitt ledarskap i Motala kommun Augusti 2009 Håkan Lindahl Stefan Wik Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat

Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat Skånes dricksvattenförsörjning i ett förändrat klimat 1 Arbetsgruppens medlemmar Nedanstående personer har på ett eller annat sätt deltagit i arbetsgruppens

Läs mer