Riktlinjer för Examensarbete 15hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Examensarbete 15hp"

Transkript

1 INST. FÖR LABORATORIEMEDICIN Riktlinjer för Examensarbete 15hp Omfattar: - Generellt om kursen - Kursansvarigas roll - Studentens roll - Handledarens roll - Förberedelse - Genomförande - Halvtidskontroll - Skriftlig rapport - Respondentskap - Opponentskap - Efter redovisningen - Bedömning av genomfört examensarbete Postadress Besöksadresss Telefon Telefax Avd. f. Patologi, F46 Forskningsgatan Karolinska plan 5, F Universitetssjukhuset Huddinge STOCKHOLM

2 2 (27) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generellt om kursen... 4 Generell information... 4 Information till kursen... 4 Tider... 4 Kursansvarigas roll... 6 Kursplanering... 6 Information om kursen... 6 Under kursen... 6 Om problem uppstår... 6 Examination... 6 Utvärdering... 6 Studentens roll... 7 Generell information... 7 Information... 7 Hitta arbete... 7 Genomförandet... 7 Relation till handledaren... 7 Inlämning och examination... 7 Efterarbete med den skriftliga rapporten... 8 Utvärdering... 8 Handledarens roll... 9 Generell information... 9 Bekräfta att studenten har en plats och projektbeskrivning... 9 Tillgång till information om kursen... 9 Handledarens roll... 9 Bedömning av det praktiska arbetet... 9 Handledarersättning Intyg Utvärdering Förberedelser Generell information Genomförande... 12

3 3 (27) Generell information Halvtidskontroll Generell information Tid Till halvtidskontrollen Upplägg Skriftlig rapport Generell information Plagiat! Detaljerad information för respektive del av rapporten Respondentskapet Generell information Presentationen Diskussionen Opponentskapet Generell information Granskningen Efter redovisningen Korrigering av skriftlig rapport efter redovisningen När den skriftliga rapporten är godkänd Bedömning av och betyg på genomfört examensarbete Generell information Betygskala Handledarens bedömning av praktiskt arbete Examinerande lärares bedömning av moment Kvalitetsäkring av examinerande lärares bedömningar... 27

4 4 (27) Generellt om kursen Generell information Examensarbetets upplägg är enligt nedan: 1. Förberedelser (finna en plats att genomföra examensarbetet vid). 2. Genomförande inklusive halvtidskontroll. 3. Redovisning (skriftlig rapport, muntligt). 4. Opponentskap. Studenten ska genomföra ett vetenskapligt forskningsprojekt, gärna inom metodologi, under 10 veckor. Under minst sex av dessa veckor ska studenten arbeta med laboratorieexperiment och ungefär 1,5 veckor används till redovisning. Information till kursen Kursen administreras via verktyget pingpong. Pingpongsiten för aktuellt examensarbeteskurs öppnas vid studenternas T5 terminsstart. Under T5 erbjuds också en introduktionsföreläsning om hur kursen Examensarbete 15hp går till. Information om kursen kan också erhållas genom att kontakta kursansvariga. Tider Tid när examensarbetet kan genomföras Examensarbete genomförs under kursen Examensarbete 15hp ordinarie perioder vilka infaller på vårterminen. Examensarbete kan också, efter godkännande av kursansvarig, genomföras då speciella skäl föreligger vid andra tidpunkter under året. Tidsram för examensarbetet Studenten ska genomföra examensarbetet under 10 veckor. Dessa omfattar såväl genomförande som redovisning. Tid för redovisning Redovisningen av examensarbetet sker i första hand under de två ordinarie redovisningsperioderna på vårterminen (sammanlagt sex dagar). Examensarbeten inlämnade till kursansvarig före deadline garanteras tid för redovisning under dessa dagar. Det finns två deadlines: 1. För studenter som går den aktuella kursen i enlighet med kursschema, se schema för den aktuella kursen. 2. För studenter som har genomfört sitt arbete under andra delar av året alternativt missat en deadline för inlämning tidigare är deadlinen 8 veckor innan den ordinarie deadlinen. För studenter som faller under deadline två söks examinerande lärare när examensarbetet lämnats in.

5 5 (27) Redovisning kan också ske under andra delar av året men då endast i mån av tid och då lämnas inte en garanti över hur snabbt efter inlämning av examensarbete som redovisning sker.

6 6 (27) Kursansvarigas roll Kursplanering Kursansvariga ansvarar för att planera kursen så att informationen om kursen finns tillgänglig på kursens pingpongsida vid terminsstart för T5. Information om kursen Kursansvariga ansvarar för att relevant kursinformation och schema finns tillgänglig på kursens pingpongsida vid terminsstart för T5. Dessutom ansvarar de för att ett informationstillfälle om kursen hålls vid lämpligt tillfälle under T5. Kursansvariga ansvarar också för att skicka ut ett informationsbrev till handledarna efter inlämnat Agreement of supervision. Under kursen Kursansvariga finns tillgängliga under hela kursen för att diskutera problem och tankar runt examensarbetet. Studenter och kursansvariga träffas vid halvtidskontrollen. Om problem uppstår Studenten och/eller handledaren ansvarar för att kontakta kursansvarig om problem uppstår under examensarbetet. Kursansvarig ansvarar sedan för att komma fram till en lösning på problemet i samspråk med student och/eller handledare samt eventuellt övriga deltagare så som exempelvis studievägledare. Examination Kursansvariga ansvarar för att redovisningsschema offentliggörs in enlighet med för kursen aktuellt schema. Vidare ansvarar kursansvariga för att finna examinerande lärare till redovisning av examensarbeten och att dessa har kompetens att utföra bedömningen. Kursansvarig gör också den slutgiltiga bedömningen av arbetet och fastställer slutbetyg samt ser till att detta förs in i LADOK. Kursansvariga ansvarar också för att genomföra en kvalitetssäkring under examinationsperioderna se vidare Bedömning av genomfört arbete-kvalitetssäkring av bedömning. Utvärdering Kursansvariga ansvarar för att årligen utvärdera kursen och återkoppla utvärderingen till studenterna och handledare via pingpong.

7 7 (27) Studentens roll Generell information Studenten ska under kursen självständigt tillsammans med handledare genomföra ett vetenskapligt forskningsprojekt. Projektet får inte delas med andra studenter. Information Studenten ansvarar för att se till att han/hon har ett fungerande login på pingpong så att han/hon kan ta del av informationen om kursen där. Studenten ansvarar vidare för att planera så att han/hon kan vara med på informationstillfället under T5 om kursen. Till sist ansvarar studenten för att arbeta igenom information i Riktlinjer för Examensarbete 15hp och kontakta kursansvarig om något är oklart i hur studenten ska genomföra examensarbetet. Hitta arbete Studenten ansvarar för att själv hitta en plats att genomföra sitt arbete på samt att handledaren fyller i och skickar in Agreement of supervision (AoS) som finns tillgänglig på pingpong. Genomförandet Under genomförandet är studentens roll att inom, det av handledaren givna projektet, utföra den vetenskapliga processen på nivån yrkesmässigt sammanhang (se också Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker (BMA) programmet ). Relation till handledaren Alla studenter har minst en handledare på platsen där de genomför sitt examensarbete. En viktig del i studentens roll är att tillsammans med handledaren diskutera vilka förväntningar student och handledare har på varandra under examensarbetets genomförande och speciellt vilket stöd studenten förväntar sig och handledaren har möjlighet att ge. Detta eftersom dessa delar är de som kan leda till eventuella problem senare under examensarbetets gång. Följande frågor har studenten ansvar för att diskutera med sin handledare: - Vilken information behöver handledaren? - Vilka handledare kommer studenten att ha och vilka är deras roller? - Hur tillgängliga kommer handledarna att vara under projektets genomförande? - Hur ska student och handledare planera genomgången av studentens skriftliga rapport så att den lämnas in i tid? Inlämning och examination Studenten ansvarar för att lämna in arbetet i tid till kursansvariga, examinerande lärare (om så anges på schemat) samt opponent och kontrollera när han/hon ska genomföra sitt respondentskap och opponentskap. Studenten ansvarar också för att ha kontrollerat att han/hon har förstått KIs riktlinjer angående vad som är plagiat och hur detta hanteras av KI.

8 8 (27) Efterarbete med den skriftliga rapporten Studenten ansvarar för att korrigera den skriftliga rapporten i enlighet med examinerande lärares kommentarer. Om detta inte sker kan arbetet till slut komma att underkännas. Utvärdering Studenten ansvarar för att medverka i kursutvärderingen som finns tillgänglig på pingpong under Enkäter.

9 9 (27) Handledarens roll Generell information Handledare kan förekomma som huvudhandledare och som bihandledare. Bihandledare ska kunna visa på vilket sätt de har stöttat studenten genom processen. Huvudhandledaren ska vara disputerad medan det kravet inte finns för bihandledare. Bekräfta att studenten har en plats och projektbeskrivning Handledaren bekräftar att studenten har en plats att genomföra sitt examensarbete vid samt vilket projekt studenten ska arbeta med genom att fylla i och skicka in Agreement of supervision vilket fås av studenten. Tillgång till information om kursen All information om kursen finns samlade på en pingpong sida vilken studenten har tillgång till. Om handledaren så önskar, anges på AoS, så kan handledaren också få tillgång till pingpongsidan för kursen. Information erhålls också genom kontakt med kursansvariga. Handledarens roll Handledarens roll är att planera ett väl avgränsat projekt lämpligt att utföra under en kortare tidsperiod. Under arbetes gång är handledarens roll att guida studenten igenom de olika stegen i arbetet, men studentens självständighet ska uppmuntras. Vanligen behövs mer vägledning i början av projektet och vid iordningställandet av den skriftliga rapporten och detta bör planeras in av handledare och student gemensamt under projektets planeringsstadium. Det är viktigt att handledare och student diskuterar vilka förväntningar de har på varandra och vad handledaren kan bidra med för typ av stöd under processen eftersom dessa delar är de som kan leda till eventuella problem senare under examensarbetets gång. Ett befogat handledarstöd för studenter som genomför sitt examensarbete för kandidatexamen under termin 6 är att de har behov av att: Handledare och student i projektets början planerar det tillsammans. Handledare under projektets gång finns tillgänglig ett par gånger under veckan samt att studenten har bihandledare eller annan personal som den kan tillfråga om tekniska frågor under dagarna på laboratoriet. Handledare och student tillsammans planerar hur handledaren ska läsa och korrigera den skriftliga rapporten innan den lämnas in. Bedömning av det praktiska arbetet Handledaren gör en bedömning av studentens praktiska arbete, d.v.s. hur väl studenten hanterar den vetenskapliga processen, under examensarbetet gång på blanketten Certificate of Achievement (CoA) vilken finns tillgänglig på pingpong. Handledare ansvarar för att bedömningen av studentens praktiska arbete är opartiskt. Om handledarens bedömning är att studenten ej kommer att kunna uppfylla nivån för godkänd (G) under examensarbetet gång ska han/hon skyndsamt kontakta kursansvarig. Kursansvarig gör då en bedömning tillsammans med handledare och student om hur väl målen kommer att kunna nås.

10 10 (27) Handledarersättning Handledarersättning betalas ut efter genomförande av godkänt examensarbete. Anvisningar för rekvisition finns tillgängliga via pingpong. Intyg Kursansvarig kan utfärda intyg för genomfört handledarskap efter examensarbetets godkännande. Kontakta och skicka uppgifter om: 1. Studentens namn. 2. Arbetets titel. 3. År för genomförande. Utvärdering Handledaren ansvarar för att delta i den av kursansvarig utsända anonyma kursutvärderingen.

11 11 (27) Förberedelser Generell information Att finna plats för att genomföra examensarbetet Studenten ansvarar för att söka och finna en plats att genomföra sitt examensarbete vid. Var kan examensarbetet genomföras Examensarbetet kan genomföras vid forsknings- eller kliniska laboratorier med fördel på Karolinska Institutet. Om arbetet görs utanför Karolinska Institutet (exempelvis på företag eller andra universitet) måste studenten förutom handledaren vid platsen där examensarbetet utförs också ha en handledare verksam vid Karolinska Institutet. När studenten har hittat en plats att genomföra sitt examensarbete vid När studenten har hittat en plats att genomföra sitt examensarbete vid ska Agreement of supervision (AoS) vilken finns tillgänglig på pingpong fyllas i av handledaren och sedan laddas upp på pingpong av studenten. Alternativt kan AoS skickas per post eller fax till kursansvariga.

12 12 (27) Genomförande Generell information Studenten genomför sitt examensarbete vid av handledaren anvisad plats. Under genomförandet av projektet ska studenten visa att han/hon kan hantera den vetenskapliga processen (inhämtande av kunskap, problemformulering, planering, genomförande, bearbetning/analys, rapportering).

13 13 (27) Halvtidskontroll Generell information Halvtidskontrollen är ett tillfälle att öva på skriftlig rapportering i form av projekt PM, respondentskap samt opponentskap. Tid För tider, se aktuellt kursschema. Till halvtidskontrollen 1. Studenten ska gå igenom de webbföreläsningar som ligger på pingpong om presentationsteknik. 2. Studenten skriver och lämnar in, via pingpong, ett projekt PM enligt mall på pingpong. Projekt PM ska också skickas till respondentens opponent via mail. 3. Studenten ska göra en ppt presentation om sitt examensarbete på 10min. 4. Läsa igenom projekt PM från den student studenten ska vara opponent till och bedöma den. Upplägg 1. Diskussion om - skriva - presentera - opponera - eventuella problem 2. Diskussion om opponentskap. 3. Redovisningar och opponentskap. Presentation 10 min och efterföljande opponentdiskussion 5 min. Som opponent använder du dig av samma bedömningsmallar som examinerande lärare senare kommer att använda (se pingpong).

14 14 (27) Skriftlig rapport Generell information Den skriftliga rapporten består av 2 eller 3 dokument beroende på vilket språk den skrivs på (se nedan). Rapporten skrivs på svenska: - Skriftlig rapport. - Abstrakt på svenska på KI mall. - Abstrakt på engelska på KI mall. Rapporten skrivs på engelska: - Skriftlig rapport. - Abstrakt engelska på KI mall. Inlämning filtyper och namn Examensarbeten som laddas upp på pingpong ska namnges enligt följande: Rapport_förnamn_efternamn_vtXX. AbstraktSV_förnamn_efternamn_vtXX respektive AbstraktENG_förnamn_efternamn_vtXX. Godkänd och rättad rapport ska laddas upp med följande namn: Godkänd_rapport_ förnamn_efternamn_vtxx. Filformat som accepteras är.doc,.docx och.rtf. Vid inlämning av godkänt arbete accepteras också.pdf. Formatering Rapporten ska skrivas med Times New Roman 12 punkter på 1,5 radavstånd och rak vänstermarginal. Rubrik 1 skrivs med Times New Roman 14 punkter fet stil. Rubrik 2 skrivs med Times New Roman 12 punkter fet stil. Rubrik 3 med Times New Roman 12 punkter understruken. Uppdelning av rapporten Rapporten ska skrivas i formatet: 1. Titelsida 2. Sammanfattning/abstrakt 3. Innehållsförteckning 4. Förkortningar 5. Introduktion 6. Material och metoder 7. Resultat 8. Diskussion 9. Tillkännagivanden 10. Referenser Bilagor ska ej förekomma!

15 15 (27) Språk Rapporten kan skrivas på engelska eller svenska. När rapporten skrivs på svenska ska ord på engelska inte förekomma i rapporten. Satserna ska vara fullständiga och formuleringarna exakta. Gällande skrivregler för svenska respektive engelska ska följas och den vetenskapliga terminologin hanteras. Rapporten ska vid inlämning vara kontrollerad för stavfel och grammatiska fel! Använd medföljande program i exempelvis Word. Vetenskapligt språk Språket i rapporten ska vara formellt vetenskapligt och logiska samband (den röda tråden) ska markeras språkligt och layoutmässigt från Introduktion till Diskussion. Alla delar av rapporten ska skrivas i flytande text. Punktlistor är inte tillåtet i något avsnitt av rapporten. För en vidare beskrivning för hur vetenskapligt språk skiljer sig från talspråk se: För en frasbank i vetenskapligt skrivande se: För lista över så kallade sambandsord se: Plagiat! Alla inkommande skriftliga rapporter granskas i plagiatverktyget URKUND. Studenten har ansvar för att se till att han/hon vet hur KI ser på plagiat och fusk! Information om detta finns att få på Om arbeten lämnas in där det visar sig att hela eller delar av det är plagiat från andra källor så kommer kursens examinatorer (kursansvariga) att anmäla det som försök till fusk till rektor. Vad som händer vid en sådan anmälan finns att läsa på

16 16 (27) Detaljerad information för respektive del av rapporten Titelsida Titelsidan ska skrivas på speciell KI mall som finns på pingpong. Observera att denna inte får ändras! Titeln ska vara max 150 tecken. Sammanfattning/abstrakt Abstraktet ska inte överstiga 200 ord. I abstraktet ska ingå: 1. Beskrivning av syftet med studien. 2. Tillvägagångssätt (material och metoder). 3. Summerat resultat. 4. Konklusion. I abstraktet får ej finnas: - Underrubriker. - Citeringar av referenser. - Förkortningar. Abstrakt ska: - Skrivas på speciell KI mall som finns på pingpong. Abstrakt skrivna på KI mallen lämnas in separat och inte som en del av den skriftliga rapporten. - Infogas i den skriftliga rapporten på språket rapporten är skriven på (ej på KI mall). Texten i separata abstrakt på KI mallar och abstrakt i rapporten är densamma. Innehållsförteckning Ska visa sidhänvisning för rubriknivå 1 och 2. Förkortningar Icke standardförkortningar ska infogas i förkortningslistan i alfabetiskt ordning. När rapporten skrivs på svenska kan den engelska förkortningen användas men förklaringen ska vara på svenska. Första gången förkortningen används i text skrivs hela ordet ut med förkortningen efter inom parantes. Efter det används endast förkortningen utan parantes. Hur man skriver förkortningar exempel. Mängden reaktiva syreradikaler (ROS) i en cell kan påverka denna negativt. ROS består av flera olika molekyler Introduktion Introduktionen ska ge en bakgrund till studiens syfte så att en läsare förstår studiens syfte och relevans. Den ska innehålla: 1. En kort sammanfattning av nyckellitteratur med referenser till dessa i det aktuella forskningsområdet. 2. Definition av problemet och varför det är relevant att studera. 3. Studiens hypotes och syfte (sist). Hypotes och syfte är inte samma sak.

17 17 (27) Denna del ska vara mellan 3 till max 4 A4 sidor. Hypotes och syfte exempel. Utifrån tidigare publicerade data hypotiserar vi att protein X påverkar differentieringen av epitelceller i tarmepitelet. Den aktuella studien syftar till att undersöka om protein Xs receptor RX finns på tarmepitelceller. Här beskriver den första meningen den aktuella hypotesen runt problemet och den andra meningen den aktuella studiens syfte. Material och metoder Material Under material ska speciellt viktigt material anges. Exempel på detta är human- och djurmaterial samt cell linjer (både pro- och eukaryota). Vid användande av humanmaterial ska följande anges: 1. Etiskt nr för undersökningen. Om etiskt nr inte finns ska det anges varför det inte behövdes med referens till aktuellt lagutrymme. 2. Vilken etiskt nämnd som har godkänt ansökan. 3. Om medgivandet att delta i studien var skriftligt eller muntligt. 4. Vilken typ av humanmaterial som användes studien (vanligen patientmaterial) och hur det stratifierades med hjälp av för den aktuella studien lämpliga parameterar (sjukdom, kön, ålder osv). Arbete med humanmaterial exempel. The human ethics committee at Karolinska University Hospital Huddinge approved the study (nb XXXX), which was explained in detail to each subject and written informed consent was obtained. A total of 40 age matched female patients were included in the study; control group n =20 age XX±X years and treated group n = 20 age XX±X. Vid användande av djurmaterial ska följande anges: 1. Etiskt nr för undersökningen. Om etiskt nr inte finns ska det anges varför det inte behövdes med referens till aktuellt lagutrymme. 2. Vilken etiskt nämnd som har godkänt ansökan. 3. Vilken typ av djurmaterial som användes studien och hur det stratifierades med hjälp av för den aktuella studien lämpliga parameterar (sjukdom, kön, ålder osv). Arbete med djurmaterial exempel. 30 age-matched male and female mice from different litters (WT n= 15 and KO n =15) were kept under controlled light/dark conditions with food and water available ad libitum. The study was approved by the Stockholm South Animal Ethical Committee (nb XXXX).

18 18 (27) Vid användande av cellinjer ska följande anges: 1. Fullständigt namn på cellinjen. 2. Var eller vem som tillhandahöll cellinjen. 3. Vilken art och cell cellinjen kommer ifrån. Arbete med cellinjer exempel. Som modell för mogna fettceller användes mus pre-fettcellinjen 3T3-L1 (gåva från Dr Y på Karolinska Institutet) behandlade med 1µM roziglitazon (ROSI). För kit, reagenser och teknisk utrustning som används i studien ska företag, stad och land anges enligt följande: kitnamn/reagensnamn/teknisk utrustning (företag, stad, land). Ange tillverkare exempel. För att rena total RNA användes RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Tyskland). Metoder Under Material och metoder ska och metoder beskrivas på ett sådant sätt att en annan forskare kan följa den för att reproducera studiens experiment. Underrubriker ska finnas för varje metod och metoderna ska följa den röda tråden i studien, d.v.s. de ska beskrivas i den ordningen de utfördes. Beskrivningen ska vara komplett och gå att följa men ändå vara kortfattad. Om metoderna är etablerade men inte kommersiella (exempelvis PCR kit osv) och publicerats tidigare ska referenser infogas. Principer för etablerade metoder ska ej beskrivas i material och metoder. Om undersökningen avser en etablering av en ny metod ska principen beskrivas. I möjligaste mån ska endast slutkoncentrationer anges, för DNA/RNA/protein osv ska mängd (ng/µg osv) eller slutkoncentration anges. För alla lösningar ska namnet på lösningen följas av lösningens innehåll i slutkoncentrationer inom parantes. FEL beskrivning av mängder och koncentrationer exempel. 1µl cdna späddes i TBST (2L = 50mL 1M Tris-HCl ph 7,4, 60mL 5M NaCl, 2mL 100% Tween-20). Rätt beskrivning av mängder och koncentrationer exempel. cdna späddes i TBST (25mM Tris-HCl ph 7,4, 50mM NaCl, 0,1% Tween-20) till en slutkoncentration av 5ng/µl.

19 19 (27) I metoddelen ska det ingå ett avsnitt som heter Bearbetning av data. Under denna rubrik ska det beskrivas hur data har bearbetats framförallt gällande statistiska metodval. Bearbetning av data exempel Mann-Whitney U test was used to analyze statistical significance between the two independent groups with unknown distribution. For n, see specific analysis. Data is shown as mean ± SD. Symbols for statistical comparison are * = p 0.05, ** = p 0.01 and *** = p Resultat Erhållna resultat ska beskrivas i flytande text med underrubriker i enlighet med studiens röda tråd, d.v.s. resultaten ska presenteras i en för studien logisk ordning. Beskrivningen av resultaten ska ske med utgångspunkt från bearbetade data sammanställda i tabeller eller figurer vilka hänvisas till i resultattexten. I resultatdelen ska inga slutsatser dras om resultaten, den delen tillhör diskussionen. Observera: 1. Att det i enlighet med KIs riktlinjer inte är tillåtet att samskriva Resultat och Diskussion under en gemensam rubrik. 2. Resultatet ska inte vara en upprepning av Material och metoder. FEL resultat exempel. Nivån av genexpression för protein B i kontroller och behandlade prover studerades genom att PCR kördes på proven med programmet 95C, 95C, 60C, 72C i 40 cycler. För resultat se figur. Rätt resultat exempel mrna expressionsnivån av protein B i behandlade och obehandlade möss studerades med hjälp av realtids PCR. Hos behandlade råttor var protein B mrna nivån efter 24 timmars behandling 2,4 gånger högre än hos obehandlade möss (Figur 1). Diskussion Diskussionen ska inte innehålla underrubriker. Den börjar med en kort repetition (ett par meningar max) av studiens syfte. Efter det ska diskussionen fokusera på att tolka och värdera resultaten. Den ska omfatta delfynd, huvudfynd, tolkningsproblem gällande fynd och metod, bedömning av resultat samt förslag till fortsatta studier. I diskussionen om fynd och tolkningsproblematik ska även relevant litteratur refereras. Sist i diskussionen ska en konklusion/sammanfattning presenteras. Observera att diskussionen ska tolka resultaten inte beskriva dem igen på samma sätt som under Resultat! Tillkännagivanden Under tillkännagivanden tackas personer som har haft betydelse för genomförandet av projektet. Här tackas också personer som har givit olika typer av viktiga reagens exempelvis cellinjer.

20 20 (27) Referenser Referenser ska hänvisas till löpande (1,2,3,4,5 osv) i hela den skriftliga rapporten förutom i Abstrakt/sammanfattning i enlighet med Vancouver systemet. Efter Tillkännagivanden finns rubriken Referenser där informationen om referenserna finns samlad i en referenslista. En vetenskaplig referens kan vara en peer-reviwed (granskad) artikel eller exempelvis en lärobok i ämnet. Ej godkända vetenskapliga referenser är till exempel instruktionsmanualer (anges istället direkt vid behov på lämpligt ställe i Material och metoder ), bloggar på nätet, artiklar från dagspressen, information från siter som osv. För regler för Vancouver systemet se Figurer Figurer ska infogas direkt i rapportens text på lämpligt ställe. De numreras med arabiska siffror (1,2,3,4,5 osv) och ska ha en figurtitel följt av en figurförklaring under figuren. Enzymak(vitet (U/mg protein) *** Eventuell signifikans illustreras i grafen ** Protein B Protein Ö Dataserieförklaring. Kan också skrivas i figurförklaringen. Figurnumrering och titel. Y axel: titel med enheter. 0 njure tymus mjälte hjärna Figur 1. Skillnad i enzymaktivitet för protein B och Ö i vävnader. Skillnaden i enzymaktivitet för protein B och Ö i i samma och mellan olika vävnad (n = 3). Grafen visar medelvärde ± SD. Signifikans är mellan protein B och Ö i samma vävnad. ** = p 0.01 and *** = p Figurförklaring

21 21 (27) A B Figur 2. Förekomst av protein G i arterioskelrotiska plack. Förekomsten av protein G i normal mus vävnad och arteriosklerotiska plack från ApoE möss på högfettsdiet (HFD) studerades med hjälp av immunohistokemi. (A) normal vävnad och (B) arteriosklerotiskt plack. Figurförklaring Figurnumrering och titel. Tabeller Tabeller ska infogas direkt i rapportens text på lämpligt ställe. De numreras med romerska siffror (I, II, III, IV osv) och ska ha en tabelltitel över tabellen följt av en eventuell tabellförklaring under tabellen. Tabell I. Skillnad i enzymaktivitet för protein B och Ö i vävnader. Protein B (U/mg protein) Protein Ö (U/mg protein) n p- värde njure 1 ± 0,5 20 ± 0,5 3 0,0004 tymus 4 ± 1 4 ± 2 3 ES mjälte 10 ± 1 5 ±1 3 0,004 hjärna 2 ± 0,5 2 ± 0,5 3 ES Data visas som medelvärde ± SD. ES = ej signifikant.

22 22 (27) Respondentskapet Generell information I respondentskapet ska visas att respondenten har förstått och kan försvara det projekt han/hon har utfört genom att redovisa projektet muntligt med hjälp av en bildpresentation samt diskutera med opponent och examinerande lärare. Respondentskapet innefattar: 1. Presentation av den aktuella studien max 20 minuter. 2. Diskussion med opponent. 3. Diskussion med examinerande lärare. 4. Enskilt uppföljande samtal med examinerande lärare. Respondentskapet kan genomföras på svenska eller engelska. Om respondentskapet genomförs på engelska kan diskussionen med opponenten fortfarande delvis föras på svenska. Det är tillåtet att ha bilderna till presentationen på engelska men att tala på svenska. Presentationen Presentationen av projektet ska vara 20 minuter och ge åhörare en bild av projektets: 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Genomförande 4. Resultat 5. Konklusion 6. Tillkännagivanden PPT presentationen Oftast har respondenten till sin hjälp en PPT presentation för att illustrera projektet. Riktlinjer för PPT presentationer: 1. Minimera text. 2. Använd bilder för att förklara komplicerade förlopp. 3. Sålla i informationen så att endast centrala delar tas med. 4. En tidsmässig riktlinje är max 1 bild/min. OBS! Studenter får inte använda PPT presentationer med KIs logotyp.

23 23 (27) Konsten att minimera texten och sålla i informationen vid en PPT presentation. PPT bilderna ovan visar ett exempel på hur man kan minimera text och använda sig av bilder för att förklara komplicerade förlopp samt sålla så att endast central information bibehålles i den muntliga presentationen (högra PPT bilden). Talet Respondentens tal till sin PPT presentation ska vara det viktigaste av de två. Respondenten ska i talet kunna redogöra för projektet och använda sig av PPT presentationen som stöd för åhörarna. Riktlinjer för talet: 1. Det ska vara väl förberett med tydliga argument lämpliga för projektet. 2. Talet ska vara den bärande delen i presentationen. D.v.s. respondenten ska visa att han/hon kan tala igenom projektet utan att förlita sig på sin PPT presentation (den är till för åhörarna). Diskussionen Under diskussionen ska respondenten: 1. Hantera situationen och skapa en bra diskussionsstämning tillsammans med opponenten och examinerande lärare. 2. Diskutera med opponenten och inte vända sig till sin handledare eller examinerande lärare. 3. Kunna berätta och fylla ut argumenten runt bakgrund och syfte till studien genom att exempelvis relatera till vad man vet idag och vad andra har gjort. 4. Kunna förklara delar i genomförande, resultat och konklusion som är oklara och fylla ut argumenten för dessa genom att relatera till tidigare kunskap eller egna underbyggda reflektioner i området. Detta är riktlinjer för examensarbete på kandidatnivå och det innebär att en skillnad i kvalitet på diskussionen om man jämför med exempelvis en disputation, men respondenten ska ändå visa att han/hon förstår konceptet för respondentskap även om han/hon av naturliga skäl inte har samma djup i sin kunskap som exempelvis en doktorand. Konkretiserat betyder det att respondenten ska visa att han/hon ser sambandet mellan redan erhållen (publicerad) kunskap och sitt egen studie samt att respondenten kan ta ansvar för hur studien genomfördes.

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 HEMSIDA MED INSTRUKTIONER, BLANKETTER OCH MALLAR

LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 HEMSIDA MED INSTRUKTIONER, BLANKETTER OCH MALLAR LATHUND! Genomfo rande av examensarbete i veterina rmedicin ht 2015 RUBRIKER I DET HÄR DOKUMENTET Hemsida med instruktioner, blanketter och mallar sid 1 Datum ht 2015 sid 1 Redovisningsperioder sid 2 Tips

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Lathund för examensarbetare

Lathund för examensarbetare Lathund för examensarbetare Välkommen som examensarbetare på maskinkonstruktion! Innan du börjar Kontakta någon av examinatorerna på maskinkonstruktion - Robert Bjärnemo, Giorgos Nikoleris eller Gunnar

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.

Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su. 1 IDÉHISTORIA Stockholms universitet Kandidatkursen ht 2015 Uppsats 15 hp Schema för uppsatskurs och förberedelse version 6, 2015-09-04 Lärare: elisabeth.mansen@idehist.su.se & tobias.dahlkvist@idehist.su.se

Läs mer

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning

Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Forskningspraktik 10 hp, 15 hp och 20 hp Molekylär bioteknik/bioinformatik Anvisningar januari 2012 Institutionen för biologisk grundutbildning Börja så här Läs kursplanen och den allmänna informationen

Läs mer

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal

Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Examensmål för gymnasieprogrammen http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-ochkurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/programstruktur-ochexamensmal Gymnasiearbetet Yrkesprogram: I målen för yrkesprogrammen

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Frågor och svar om tekniska rapporter

Frågor och svar om tekniska rapporter Frågor och svar om tekniska rapporter Frågorna är ordnade efter rapportens struktur Titelsidan Hur ska titelsidan se ut? Universitet, program, kurs, termin, datum och år. Författarnamn och e-postadresser,

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3

KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KONSTFACK UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS, CRAFTS & DESIGN DKK/ Grafisk Design och Illustration Årskurs 3 KURSBESKRIVNING Examensarbete 23hp Poängen fördelas på delmoment: Projektbeskrivning 2 hp Tidsplan 2

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt

Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Datavetenskap Opponenter: Daniel Melani och Therese Axelsson Respondenter: Christoffer Karlsson och Jonas Östlund Utveckling av ett grafiskt användargränssnitt Oppositionsrapport, C-nivå 2010-06-08 1 Sammanfattat

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013)

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet medicinsk vetenskap (Dnr 3-749/2013) Gäller fr.o.m. 2013-07-01. Fastställd av Styrelsen för forskarutbildning 2013-04-09. 2 Allmän studieplan för

Läs mer

Forskningsetiska anvisningar för examens-

Forskningsetiska anvisningar för examens- Forskningsetiska anvisningar för examens- och uppsatsarbeten vid Högskolan Dalarna Beslut: UFN och UFL 2008-12-17 Revidering: Rektor 2013-12-20 Dnr: DUC 2010/687/90 Gäller fr o m: 2013-12-20 Ersätter:

Läs mer

Uppsatsskrivandets ABC

Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING GÄVLE GYMNASIEBIBLIOTEKARIERNA Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Bilder... 1 Citat... 2 Enkät... 2

Läs mer

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet

Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet BESLUT 1(7) Avdelning Juridiska avdelningen Handläggare Mikael Herjevik 08-563 087 27 mikael.herjevik@uk-ambetet.se Karolinska institutet Rektor Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap.

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap. Riktlinjer för VFU5 141014 Sektionen för lärarutbildning Camilla Kristén Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK4: Sociala relationer, konflikthantering och ledarskap

Läs mer

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt!

Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! Reell kompetens - grundläggande behörighet för utbildning till grundnivå Behörig på annat sätt! 1 (5) Vad är det? Om du saknar den formella grundläggande behörigheten, dvs. du har t.ex. inte ett slutbetyg

Läs mer

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare:

Kursnamn XX poäng 2013-10-15. Rapportmall. Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Kursnamn XX poäng 2013-10-15 Rapportmall Författare: (Skrivs i bokstavsordning om flera) Handledare: Innehållsförteckning En innehållsförteckning görs i Word när hela arbetet är klart. (Referenser, Innehållsförteckning,

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV

FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV FORMALIA FÖR INLÄMNINGSUPPGIFTER Akademin för hälsa, vård och välfärd; HVV Rev. Aug 2006 INLEDNING Följande formalia gäller inlämningsuppgifter och riktar sig till studenter och lärare vid Akademin för

Läs mer

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC

UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC UTBILDNING & ARBETE Uppsatsskrivandets ABC Borgarskolan Polhemsskolan Vasaskolan 1 Innehåll Abstract... 1 Analys... 1 Argument... 1 Bilagor... 1 Citat... 1 Enkät... 1 Fotnot... 1 Frågeställning... 1 Innehållsförteckning...

Läs mer

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap

Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap Institutionen för barn- och ungdomsvetenskap STOCKHOLMS UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i barn- och ungdomsvetenskap, 240 högskolepoäng Studieplanen är fastställd av samhällsvetenskapliga

Läs mer

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015)

Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen. Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Stockholms Universitet Sociologiska Institutionen Delkursplan till specialkursen Samhällsproblem (6 hp) Sociologi I&II VT15 (13/4 30/4 2015) Kursansvarig lärare: Sohlberg 1. Innehåll och allmän information

Läs mer

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå

Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå 0 (8) MDH Anvisningar för examensarbeten inom energiteknik Grundnivå och avancerad nivå Fredrik Starfelt och Elena Tomas Aparicio 2012-01-01 Dessa riktlinjer för examensarbeten har tillkommit för att vara

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Ulrika Thafvelin 08-563 087 70 ulrika.thafvelin@uka.se Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i datavetenskap vid Blekinge tekniska högskola

Läs mer

Självständigt arbete. Kandidatnivå, 15 hp. All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation

Självständigt arbete. Kandidatnivå, 15 hp. All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation Självständigt arbete Kandidatnivå, 15 hp All information finns samlad på https://internt.slu.se/nj-exjobb Även denna presentation Administrativt ansvarig: Ulf Grandin m.fl. Ansökan etc. fungerar som en

Läs mer

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10

Första hjälpen år. Nyhetsrapportering s. 9 Enkätundersökning s. 10 Första hjälpen år 7 Innehåller regler och mallar för: Muntligt framförande s. 2 Intervju s. 3 Datorskrivna arbeten s. 4 Bokrecension s. 5 Fördjupningsarbeten s. 6 Labbrapporter s. 7 Källor s. 8 Nyhetsrapportering

Läs mer

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits

Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Socionomprogrammet Höstterminen 2014 Studiehandledning Handledning och handledningsmetodik, 7,5 hp Supervision and Supervision Methodology, 7,5 ECTS Credits Kurskod : 745A39 Kursansvarig: Martin Wiklander;

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER

RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER RIKTLINJER FÖR FORMALIA VID SKRIFTLIGA STUDIEUPPGIFTER Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti 2014 ALLMÄNT OM FORMALIA Skriftliga studieuppgifter ska struktureras utifrån akademins

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET SV1133 Retorik, grundkurs, 30 högskolepoäng Rhetoric, Introductory Course, 30 higher education credits Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015

Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kursinformation Svenska som andraspråk 3, ht 2015 Kurskoder: 9SAA11, 93SA51, 910G03 Här ges information om examinationsuppgifterna, beskrivning av hur en essä kan utformas, betygskriterier och litteraturlistor.

Läs mer

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet

Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Styrdokument dnr G2011/323 1 / 5 Lokala studieregler vid Göteborgs universitet Publicerad Beslutsfattare www.styrdokument.adm.gu.se Rektor Beslutsdatum 130408 Giltighetstid Revideringsdatum Från och med

Läs mer

U T B I L D N I N G S P L A N

U T B I L D N I N G S P L A N Dnr: 1025/2006-510 Fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik U T B I L D N I N G S P L A N Masterprogram i informationssystem, 120 högskolepoäng Master Program in Information Systems, 120

Läs mer

PM gällande självständigt arbete på KMH

PM gällande självständigt arbete på KMH PM Utbildnings- och forskningsavdelningen 1(5) PM gällande självständigt arbete på KMH Detta PM ska användas som guide och hjälp för såväl kursledning, handledare som student vid KMH. Varje färdigställt

Läs mer

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM

EXAMENSARBETE CIVILEKONOM EXAMENSARBETE CIVILEKONOM Sven-Olof Collin E-mail: masterdissertation@yahoo.se Hemsida: http://www.svencollin.se/method.htm Kris: sms till 0708 204 777 VARFÖR SKRIVA EN UPPSATS? För den formella utbildningen:

Läs mer

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet

Kursplan. Grundnivå. Kursen ges på femte terminen på juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs Universitet Kursplan HRO501, Krediträtt, exekutionsrätt, redovisning, associationsrätt och immaterialrätt (KERAI), 18 högskolepoäng Law of Credit, Bankruptcy, Accounting, Associations and Intellectual Property Grundnivå

Läs mer

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden

Datum 2014-12-11. Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Grundkurs i ledarskap under påfrestande förhållanden Engelsk benämning: Basic course in Leadership under demanding conditions Kurskod: 1LL046 (fristående kurs), 1FK020

Läs mer

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde

Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde Rektor FÖRESKRIFTER 2013-09-03 Dnr HS 2012/553-111 Examination inom utbildning på forskarnivå vid Högskolan i Skövde 1 Allmänt Utbildning på forskarnivå är uppdelad i en kursdel och en avhandlingsdel.

Läs mer

Att skriva en vetenskaplig rapport

Att skriva en vetenskaplig rapport Att skriva en vetenskaplig rapport Eventuell underrubrik Förnamn Efternamn Klass Skola Kurs/ämnen Termin Handledare Abstract/Sammanfattning Du skall skriva en kort sammanfattning som är en koncentrerad

Läs mer

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen

Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Flöde Forskarutbildningen 1(7) Forskarutbildningen - från behörighetsbedömning till examen Denna hantering gäller fr o m 1 april 2014 Uppgift Vem Kommentar När Behörighetsbedömning Forskarutbildningsstöd

Läs mer

Dags att skriva uppsats?

Dags att skriva uppsats? Dags att skriva uppsats? Grundkurs i Word 2010 SDM Studentdatorutbildning vid Malmö högskola Att skriva i Word! 1 Börja skriva/skapa ditt dokument- något att tänka på 1 Spara ditt dokument 1 Bra att veta

Läs mer

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP

Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbete MASKINTEKNIK 180 HP Examensarbetet är ett ingenjörsarbete som utförs på ett företag Examensarbetet genomförs enskilt eller i par Examensarbetet omfattar 15 hp Examensarbetet genomförs i lp

Läs mer

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats

Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Att skriva uppsats! En handledning i konsten att skriva en uppsats Innehållsförteckning Bakgrund... 3 Dispositionen av en uppsats... 4 Titelsida... 4 Sammanfattning / abstract... 4 1. Inledning... 4 Syfte...

Läs mer

Introduktion till Word och Excel

Introduktion till Word och Excel Introduktion till Word och Excel HT 2006 Detta dokument baseras på Introduktion till datoranvändning för ingenjörsprogrammen skrivet av Stefan Pålsson 2005. Omarbetningen av detta dokument är gjord av

Läs mer

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem

Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Datavetenskap Opponent(er): Emil Danielsson & Patrik Lundberg Respondent(er): Niclas Hanold & Samiar Saldjoghi Utveckling av simulator för ärendehanteringssystem Oppositionsrapport, C/D-nivå 2005:xx 1

Läs mer

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015

RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 RIKTLINJER GRUNDUTBILDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Självständigt examensarbete Handledning av examensarbete Examensarbetets

Läs mer

Dokumentation av rapportmall

Dokumentation av rapportmall Dokumentation av rapportmall Utgivningsår: 2003 Författare: Eva Erbenius Samhällsmedicin Centrum för Tillämpad Näringslära Box 175 33 Wollmar Yxkullsgatan 19 118 91 Stockholm Innehåll Inledning... 3 Rapportens

Läs mer

Att skriva rapport. Innehåll

Att skriva rapport. Innehåll Att skriva rapport Innehåll 1 Skapa ny rapport... 2 2 Börja skriva på sidan 7 (udda sida)... 2 3 Formatmallar... 2 4 Egen flik... 3 5 Innehållsförteckning... 3 Uppdatera innehållsförteckningen... 4 6 Titelsidor...

Läs mer

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik

Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Förberedelse PM för examensarbete i Industriell ekonomi och Maskinteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper

Läs mer

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5

Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 Riktlinjer för studenthandledning i verksamhetsförlagd utbildning (VFU) under termin 5 I samarbete mellan Institutionen för Neurovetenskap och Fysiologi/ Rehabilitering/ Fysioterapi och sjukgymnaster inom

Läs mer

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN

STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1 Konstnärliga fakulteten i Malmö STUDIEPLAN KONSTNÄRLIG FORSKARUTBILDNING I FRI KONST LEDANDE TILL DOKTORSEXAMEN 1. IDENTIFIKATION Programmets namn och inriktning: Konstnärlig doktorsexamen i fri konst

Läs mer

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT

AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT AKADEMISK HEDERLIGHET HANDLAR OM ATT INTE FUSKA ELLER PLAGIERA INFORMATION OM PLAGIAT & UPPHOVSRÄTT PLAGIAT OCH UPPHOVSRÄTT Akademisk hederlighet handlar om att inte fuska eller plagiera. När du redovisar

Läs mer

Rapport för framställande av produkt eller tjänst

Rapport för framställande av produkt eller tjänst Rapport för framställande av produkt eller tjänst PA 1201 Det här är en vägledning för er som arbetat enskilt eller i en projektgrupp för framställande av produkt eller tjänst och ska skriva en projektrapport

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

Word-guide Introduktion

Word-guide Introduktion Word-guide Introduktion På det kognitionsvetenskapliga programmet kommer du läsa kurser inom flera olika vetenskapsområden och för varje vetenskapsområde finns ett speciellt sätt att utforma rapporter.

Läs mer

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva

Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva på forskarnivå i Ladok Sid: 1 / 11 Anvisningar fö r dökumentatiön av utbildning pa förskarniva Innehåll 1. Inledning... 2 2. Etablering och antagning... 2 3. Grundexamen (Behörighetsbakgrund)... 3 4. Handledare...

Läs mer

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad:

TITEL. Johannes Hedberggymnasiet. Laborantens namn: Medlaboranters namn: Klass: Skola: Påbörjad: Inlämnad: Johannes Hedberggymnasiet Ha gärna med skolans namn högst upp i vänstra hörnet, det ger framsidan lite guldkant Johannes Hedbergloggan är väldigt snygg att ha uppe i hörnet. Kopiera gärna denna. TITEL

Läs mer

Chalmers Pedagogiska Portfölj

Chalmers Pedagogiska Portfölj Chalmers Pedagogiska Portfölj Nedan är ett utdrag ur Chalmers arbetsordning vad gäller definition och föreskrifter om pedagogisk skicklighet ( 4.2.2). Därefter följer instruktioner för utformning av den

Läs mer

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh.

Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Hösten 2007 Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum 3047 ulf.larsson@sh. Delkursbeskrivning: Webbdesign med multimedia, 5 poäng (Interactive Multimedia for the Web, 7.5 ECTS Credits) Kurs Webbdesign med multimedia, 5p Kurskod Kurstillfälle Kursansvarig lärare Ulf Larsson, Rum

Läs mer

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR

RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR RUTINER FÖR UTFÖRANDE AV EXAMENSARBETE CIVILINGENJÖR, MASTER, HÖGSKOLEINGENJÖR (MED AKADEMISK HEMVIST VID INSTITUTIONEN FÖR TEKNIKVETENSKAP OCH MATEMATIK, TVM) ALLMÄNT För att erhålla en examen fordras

Läs mer

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE

KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE 1 KIWAS LATHUND FÖR KURSGIVARE Söka kursplan i KIWAS Sök efter skapade kursplaner genom att klicka på Lista kursplaner i menyn under fliken Kurser. Listan som visas är begränsad till de kursplaner som

Läs mer

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle

ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Humanistiska och teologiska fakulteterna ÄSVA51, Svenska IV, GY, 30 högskolepoäng Swedish IV, 61-90 hp, for Upper Secondary School Teaching, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen

Läs mer

Industriellt byggande, 7,5 hp

Industriellt byggande, 7,5 hp Kurs-PM Industriellt byggande, 7,5 hp EN KURS INOM EXPERTKOMPETENS FÖR HÅLLBART TRÄBYGGANDE Skrivet av: Lars Eliasson och Helena Lidelöw Termin: Hösten 2014 Kurskod: 4TS103 Introduktion Syftet med denna

Läs mer

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2)

Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursrapport för WEBB12: Textproduktion 2 V14 7,5 hp (31WTX2) Kursansvariga: Charlotte von Essen Anna Vörös Lindén Övriga medverkande lärare: Karin Dessne David Gunnarsson Linda Rydh Jonas Söderholm Birgitta

Läs mer

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem Utbildningsplan för Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem 1. Identifikation Programmets namn Omfattning Nivå Programkod Systemvetenskapligt kandidatprogram design av informationssystem

Läs mer

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03

ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING. Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 ALLMÄN STUDIEPLAN FÖR UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ I ENGELSKA MED DIDAKTISK INRIKTNING Filosofiska fakultetsnämnden - ordförande 2012-05-03 1 Ämnesområde Engelska med didaktisk inriktning har sina tyngdpunkter

Läs mer

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1)

Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursrapport för Webbdist13: Sociala medier (7,5 hp) HT 2013 (31ESM1) Kursansvariga var David Gunnarsson Lorentzen & Charlotte von Essen Övriga medverkande lärare: Emma Forsgren Helena Francke Claes Lennartsson

Läs mer

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits)

Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Bedömning av förvärvade neuromotoriska talstörningar, 1,5 hp (Assessment of acquired neuromotor speech disorders, 1.5 credits) Enheterna för logopedi vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet

Läs mer

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser

Bilaga 2. Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Bilaga 2 Layoutstöd för examensarbeten och uppsatser Lärstöd Karlstads universitetsbibliotek ht 2007 Layoutstöd examensarbeten och uppsatser ht -07 Innehåll 1. Inledning...1 1.1 Dispositon...2 2. Om omslag...3

Läs mer

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1)

WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursrapport för: WEBB13: Bild och Grafisk produktion, 7,5 hp, H13 (31KBG1) Kursansvarigas namn: Jan Buse & Daniel Birgersson Antal registrerade studenter: 30 st. Antal godkända studenter på hela kursen

Läs mer

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner

Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress. Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Linköping Universitet, Campus Norrköping Inst/ Kurs Termin/år Titel: Undertitel: Författarens namn och e-postadress Framsidans utseende kan variera mellan olika institutioner Handledares namn Sammanfattning

Läs mer

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3

Fråga 1. Fråga 2. Fråga 3 Doktoranders arbetsmiljö - enkät december 2009 57 st svar Fråga Är du nöjd med din arbetstid? Nej jag jobbar för mycket 4 25% Ja det är lagom 40 70% Nej jag jobbar för lite 3 5% Fråga 2 Håller du i någon

Läs mer

Skrivinstruktioner för RA-dokument

Skrivinstruktioner för RA-dokument Skrivinstruktioner för RA-dokument 1 (5) 1.1 Allmänt Detta dokument ska ses som riktlinjer för upprättande och uppdatering av RA-dokument samt mall för de texter som ska skrivas. Ingen dokumentinformation

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ

RIKTLINJER FÖR EXAMINATION INOM UTBILDNING PÅ FORSKARNIVÅ Utbildnings- och forskningsavdelningen Forskningshandläggare Camilla Norrbin BESLUT 1(6) 2014-05-16 Diarienummer Ö 2014/148 Beslutat av Forsknings- och forskarutbildningsnämnden Beslutsdatum 2011-05-26

Läs mer

Regler för kursansvar och examination

Regler för kursansvar och examination Sidan 1 av 5 Dnr 2013-114-385 Fastställd 2013-10-29 Reviderad 2015-05-19 Utbildningsnämnden för hälsa och samhälle (UHS) Utbildningsnämnden för lärande och miljö (ULM) Regler för kursansvar och examination

Läs mer

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader

Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats avhandlingens titel på en rad, två rader eller tre rader Plats för underrubrik som sträcker sig över en rad eller två rader (Titeln skall vara både på svenska och engelska under varandra) NAMN FÖRFATTARE

Läs mer

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som:

G2F, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav. Ett godkänt betyg på kursen kommer att ges till studenter som: Ekonomihögskolan FEKH60, Företagsekonomi: Kandidatkurs i redovisning, 15 högskolepoäng Business Administration: Financial and Management Accounting - Bachelor Course, 15 credits Grundnivå / First Cycle

Läs mer

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg).

Skogsmästarskolan. Vad är Din sammanfattande syn på Skogsmästarprogrammet? Medelbetyg: 4,0 (förra årets kurs, SMP 05/08, gav 3,7 i medelbetyg). Skogsmästarskolan 2009-05-28 U T V Ä R D E R I N G S K O G S M Ä S T A R P R O G R A M M E T 2 0 0 6 / 0 9 UNDERLAG Undersökningen bygger på de enkäter som skickats ut i april -09 (53 st). Här redovisas

Läs mer

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier

Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier Praktikplats, examensarbetsplats och arbetsplatsstudier - under kursen Examensarbetet på juristprogrammet Information till studenter och arbetsplatser Så här fungerar det! Tre former för arbetsplatsanknytning

Läs mer