Riktlinjer för Examensarbete 15hp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Examensarbete 15hp"

Transkript

1 INST. FÖR LABORATORIEMEDICIN Riktlinjer för Examensarbete 15hp Omfattar: - Generellt om kursen - Kursansvarigas roll - Studentens roll - Handledarens roll - Förberedelse - Genomförande - Halvtidskontroll - Skriftlig rapport - Respondentskap - Opponentskap - Efter redovisningen - Bedömning av genomfört examensarbete Postadress Besöksadresss Telefon Telefax Avd. f. Patologi, F46 Forskningsgatan Karolinska plan 5, F Universitetssjukhuset Huddinge STOCKHOLM

2 2 (27) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generellt om kursen... 4 Generell information... 4 Information till kursen... 4 Tider... 4 Kursansvarigas roll... 6 Kursplanering... 6 Information om kursen... 6 Under kursen... 6 Om problem uppstår... 6 Examination... 6 Utvärdering... 6 Studentens roll... 7 Generell information... 7 Information... 7 Hitta arbete... 7 Genomförandet... 7 Relation till handledaren... 7 Inlämning och examination... 7 Efterarbete med den skriftliga rapporten... 8 Utvärdering... 8 Handledarens roll... 9 Generell information... 9 Bekräfta att studenten har en plats och projektbeskrivning... 9 Tillgång till information om kursen... 9 Handledarens roll... 9 Bedömning av det praktiska arbetet... 9 Handledarersättning Intyg Utvärdering Förberedelser Generell information Genomförande... 12

3 3 (27) Generell information Halvtidskontroll Generell information Tid Till halvtidskontrollen Upplägg Skriftlig rapport Generell information Plagiat! Detaljerad information för respektive del av rapporten Respondentskapet Generell information Presentationen Diskussionen Opponentskapet Generell information Granskningen Efter redovisningen Korrigering av skriftlig rapport efter redovisningen När den skriftliga rapporten är godkänd Bedömning av och betyg på genomfört examensarbete Generell information Betygskala Handledarens bedömning av praktiskt arbete Examinerande lärares bedömning av moment Kvalitetsäkring av examinerande lärares bedömningar... 27

4 4 (27) Generellt om kursen Generell information Examensarbetets upplägg är enligt nedan: 1. Förberedelser (finna en plats att genomföra examensarbetet vid). 2. Genomförande inklusive halvtidskontroll. 3. Redovisning (skriftlig rapport, muntligt). 4. Opponentskap. Studenten ska genomföra ett vetenskapligt forskningsprojekt, gärna inom metodologi, under 10 veckor. Under minst sex av dessa veckor ska studenten arbeta med laboratorieexperiment och ungefär 1,5 veckor används till redovisning. Information till kursen Kursen administreras via verktyget pingpong. Pingpongsiten för aktuellt examensarbeteskurs öppnas vid studenternas T5 terminsstart. Under T5 erbjuds också en introduktionsföreläsning om hur kursen Examensarbete 15hp går till. Information om kursen kan också erhållas genom att kontakta kursansvariga. Tider Tid när examensarbetet kan genomföras Examensarbete genomförs under kursen Examensarbete 15hp ordinarie perioder vilka infaller på vårterminen. Examensarbete kan också, efter godkännande av kursansvarig, genomföras då speciella skäl föreligger vid andra tidpunkter under året. Tidsram för examensarbetet Studenten ska genomföra examensarbetet under 10 veckor. Dessa omfattar såväl genomförande som redovisning. Tid för redovisning Redovisningen av examensarbetet sker i första hand under de två ordinarie redovisningsperioderna på vårterminen (sammanlagt sex dagar). Examensarbeten inlämnade till kursansvarig före deadline garanteras tid för redovisning under dessa dagar. Det finns två deadlines: 1. För studenter som går den aktuella kursen i enlighet med kursschema, se schema för den aktuella kursen. 2. För studenter som har genomfört sitt arbete under andra delar av året alternativt missat en deadline för inlämning tidigare är deadlinen 8 veckor innan den ordinarie deadlinen. För studenter som faller under deadline två söks examinerande lärare när examensarbetet lämnats in.

5 5 (27) Redovisning kan också ske under andra delar av året men då endast i mån av tid och då lämnas inte en garanti över hur snabbt efter inlämning av examensarbete som redovisning sker.

6 6 (27) Kursansvarigas roll Kursplanering Kursansvariga ansvarar för att planera kursen så att informationen om kursen finns tillgänglig på kursens pingpongsida vid terminsstart för T5. Information om kursen Kursansvariga ansvarar för att relevant kursinformation och schema finns tillgänglig på kursens pingpongsida vid terminsstart för T5. Dessutom ansvarar de för att ett informationstillfälle om kursen hålls vid lämpligt tillfälle under T5. Kursansvariga ansvarar också för att skicka ut ett informationsbrev till handledarna efter inlämnat Agreement of supervision. Under kursen Kursansvariga finns tillgängliga under hela kursen för att diskutera problem och tankar runt examensarbetet. Studenter och kursansvariga träffas vid halvtidskontrollen. Om problem uppstår Studenten och/eller handledaren ansvarar för att kontakta kursansvarig om problem uppstår under examensarbetet. Kursansvarig ansvarar sedan för att komma fram till en lösning på problemet i samspråk med student och/eller handledare samt eventuellt övriga deltagare så som exempelvis studievägledare. Examination Kursansvariga ansvarar för att redovisningsschema offentliggörs in enlighet med för kursen aktuellt schema. Vidare ansvarar kursansvariga för att finna examinerande lärare till redovisning av examensarbeten och att dessa har kompetens att utföra bedömningen. Kursansvarig gör också den slutgiltiga bedömningen av arbetet och fastställer slutbetyg samt ser till att detta förs in i LADOK. Kursansvariga ansvarar också för att genomföra en kvalitetssäkring under examinationsperioderna se vidare Bedömning av genomfört arbete-kvalitetssäkring av bedömning. Utvärdering Kursansvariga ansvarar för att årligen utvärdera kursen och återkoppla utvärderingen till studenterna och handledare via pingpong.

7 7 (27) Studentens roll Generell information Studenten ska under kursen självständigt tillsammans med handledare genomföra ett vetenskapligt forskningsprojekt. Projektet får inte delas med andra studenter. Information Studenten ansvarar för att se till att han/hon har ett fungerande login på pingpong så att han/hon kan ta del av informationen om kursen där. Studenten ansvarar vidare för att planera så att han/hon kan vara med på informationstillfället under T5 om kursen. Till sist ansvarar studenten för att arbeta igenom information i Riktlinjer för Examensarbete 15hp och kontakta kursansvarig om något är oklart i hur studenten ska genomföra examensarbetet. Hitta arbete Studenten ansvarar för att själv hitta en plats att genomföra sitt arbete på samt att handledaren fyller i och skickar in Agreement of supervision (AoS) som finns tillgänglig på pingpong. Genomförandet Under genomförandet är studentens roll att inom, det av handledaren givna projektet, utföra den vetenskapliga processen på nivån yrkesmässigt sammanhang (se också Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker (BMA) programmet ). Relation till handledaren Alla studenter har minst en handledare på platsen där de genomför sitt examensarbete. En viktig del i studentens roll är att tillsammans med handledaren diskutera vilka förväntningar student och handledare har på varandra under examensarbetets genomförande och speciellt vilket stöd studenten förväntar sig och handledaren har möjlighet att ge. Detta eftersom dessa delar är de som kan leda till eventuella problem senare under examensarbetets gång. Följande frågor har studenten ansvar för att diskutera med sin handledare: - Vilken information behöver handledaren? - Vilka handledare kommer studenten att ha och vilka är deras roller? - Hur tillgängliga kommer handledarna att vara under projektets genomförande? - Hur ska student och handledare planera genomgången av studentens skriftliga rapport så att den lämnas in i tid? Inlämning och examination Studenten ansvarar för att lämna in arbetet i tid till kursansvariga, examinerande lärare (om så anges på schemat) samt opponent och kontrollera när han/hon ska genomföra sitt respondentskap och opponentskap. Studenten ansvarar också för att ha kontrollerat att han/hon har förstått KIs riktlinjer angående vad som är plagiat och hur detta hanteras av KI.

8 8 (27) Efterarbete med den skriftliga rapporten Studenten ansvarar för att korrigera den skriftliga rapporten i enlighet med examinerande lärares kommentarer. Om detta inte sker kan arbetet till slut komma att underkännas. Utvärdering Studenten ansvarar för att medverka i kursutvärderingen som finns tillgänglig på pingpong under Enkäter.

9 9 (27) Handledarens roll Generell information Handledare kan förekomma som huvudhandledare och som bihandledare. Bihandledare ska kunna visa på vilket sätt de har stöttat studenten genom processen. Huvudhandledaren ska vara disputerad medan det kravet inte finns för bihandledare. Bekräfta att studenten har en plats och projektbeskrivning Handledaren bekräftar att studenten har en plats att genomföra sitt examensarbete vid samt vilket projekt studenten ska arbeta med genom att fylla i och skicka in Agreement of supervision vilket fås av studenten. Tillgång till information om kursen All information om kursen finns samlade på en pingpong sida vilken studenten har tillgång till. Om handledaren så önskar, anges på AoS, så kan handledaren också få tillgång till pingpongsidan för kursen. Information erhålls också genom kontakt med kursansvariga. Handledarens roll Handledarens roll är att planera ett väl avgränsat projekt lämpligt att utföra under en kortare tidsperiod. Under arbetes gång är handledarens roll att guida studenten igenom de olika stegen i arbetet, men studentens självständighet ska uppmuntras. Vanligen behövs mer vägledning i början av projektet och vid iordningställandet av den skriftliga rapporten och detta bör planeras in av handledare och student gemensamt under projektets planeringsstadium. Det är viktigt att handledare och student diskuterar vilka förväntningar de har på varandra och vad handledaren kan bidra med för typ av stöd under processen eftersom dessa delar är de som kan leda till eventuella problem senare under examensarbetets gång. Ett befogat handledarstöd för studenter som genomför sitt examensarbete för kandidatexamen under termin 6 är att de har behov av att: Handledare och student i projektets början planerar det tillsammans. Handledare under projektets gång finns tillgänglig ett par gånger under veckan samt att studenten har bihandledare eller annan personal som den kan tillfråga om tekniska frågor under dagarna på laboratoriet. Handledare och student tillsammans planerar hur handledaren ska läsa och korrigera den skriftliga rapporten innan den lämnas in. Bedömning av det praktiska arbetet Handledaren gör en bedömning av studentens praktiska arbete, d.v.s. hur väl studenten hanterar den vetenskapliga processen, under examensarbetet gång på blanketten Certificate of Achievement (CoA) vilken finns tillgänglig på pingpong. Handledare ansvarar för att bedömningen av studentens praktiska arbete är opartiskt. Om handledarens bedömning är att studenten ej kommer att kunna uppfylla nivån för godkänd (G) under examensarbetet gång ska han/hon skyndsamt kontakta kursansvarig. Kursansvarig gör då en bedömning tillsammans med handledare och student om hur väl målen kommer att kunna nås.

10 10 (27) Handledarersättning Handledarersättning betalas ut efter genomförande av godkänt examensarbete. Anvisningar för rekvisition finns tillgängliga via pingpong. Intyg Kursansvarig kan utfärda intyg för genomfört handledarskap efter examensarbetets godkännande. Kontakta och skicka uppgifter om: 1. Studentens namn. 2. Arbetets titel. 3. År för genomförande. Utvärdering Handledaren ansvarar för att delta i den av kursansvarig utsända anonyma kursutvärderingen.

11 11 (27) Förberedelser Generell information Att finna plats för att genomföra examensarbetet Studenten ansvarar för att söka och finna en plats att genomföra sitt examensarbete vid. Var kan examensarbetet genomföras Examensarbetet kan genomföras vid forsknings- eller kliniska laboratorier med fördel på Karolinska Institutet. Om arbetet görs utanför Karolinska Institutet (exempelvis på företag eller andra universitet) måste studenten förutom handledaren vid platsen där examensarbetet utförs också ha en handledare verksam vid Karolinska Institutet. När studenten har hittat en plats att genomföra sitt examensarbete vid När studenten har hittat en plats att genomföra sitt examensarbete vid ska Agreement of supervision (AoS) vilken finns tillgänglig på pingpong fyllas i av handledaren och sedan laddas upp på pingpong av studenten. Alternativt kan AoS skickas per post eller fax till kursansvariga.

12 12 (27) Genomförande Generell information Studenten genomför sitt examensarbete vid av handledaren anvisad plats. Under genomförandet av projektet ska studenten visa att han/hon kan hantera den vetenskapliga processen (inhämtande av kunskap, problemformulering, planering, genomförande, bearbetning/analys, rapportering).

13 13 (27) Halvtidskontroll Generell information Halvtidskontrollen är ett tillfälle att öva på skriftlig rapportering i form av projekt PM, respondentskap samt opponentskap. Tid För tider, se aktuellt kursschema. Till halvtidskontrollen 1. Studenten ska gå igenom de webbföreläsningar som ligger på pingpong om presentationsteknik. 2. Studenten skriver och lämnar in, via pingpong, ett projekt PM enligt mall på pingpong. Projekt PM ska också skickas till respondentens opponent via mail. 3. Studenten ska göra en ppt presentation om sitt examensarbete på 10min. 4. Läsa igenom projekt PM från den student studenten ska vara opponent till och bedöma den. Upplägg 1. Diskussion om - skriva - presentera - opponera - eventuella problem 2. Diskussion om opponentskap. 3. Redovisningar och opponentskap. Presentation 10 min och efterföljande opponentdiskussion 5 min. Som opponent använder du dig av samma bedömningsmallar som examinerande lärare senare kommer att använda (se pingpong).

14 14 (27) Skriftlig rapport Generell information Den skriftliga rapporten består av 2 eller 3 dokument beroende på vilket språk den skrivs på (se nedan). Rapporten skrivs på svenska: - Skriftlig rapport. - Abstrakt på svenska på KI mall. - Abstrakt på engelska på KI mall. Rapporten skrivs på engelska: - Skriftlig rapport. - Abstrakt engelska på KI mall. Inlämning filtyper och namn Examensarbeten som laddas upp på pingpong ska namnges enligt följande: Rapport_förnamn_efternamn_vtXX. AbstraktSV_förnamn_efternamn_vtXX respektive AbstraktENG_förnamn_efternamn_vtXX. Godkänd och rättad rapport ska laddas upp med följande namn: Godkänd_rapport_ förnamn_efternamn_vtxx. Filformat som accepteras är.doc,.docx och.rtf. Vid inlämning av godkänt arbete accepteras också.pdf. Formatering Rapporten ska skrivas med Times New Roman 12 punkter på 1,5 radavstånd och rak vänstermarginal. Rubrik 1 skrivs med Times New Roman 14 punkter fet stil. Rubrik 2 skrivs med Times New Roman 12 punkter fet stil. Rubrik 3 med Times New Roman 12 punkter understruken. Uppdelning av rapporten Rapporten ska skrivas i formatet: 1. Titelsida 2. Sammanfattning/abstrakt 3. Innehållsförteckning 4. Förkortningar 5. Introduktion 6. Material och metoder 7. Resultat 8. Diskussion 9. Tillkännagivanden 10. Referenser Bilagor ska ej förekomma!

15 15 (27) Språk Rapporten kan skrivas på engelska eller svenska. När rapporten skrivs på svenska ska ord på engelska inte förekomma i rapporten. Satserna ska vara fullständiga och formuleringarna exakta. Gällande skrivregler för svenska respektive engelska ska följas och den vetenskapliga terminologin hanteras. Rapporten ska vid inlämning vara kontrollerad för stavfel och grammatiska fel! Använd medföljande program i exempelvis Word. Vetenskapligt språk Språket i rapporten ska vara formellt vetenskapligt och logiska samband (den röda tråden) ska markeras språkligt och layoutmässigt från Introduktion till Diskussion. Alla delar av rapporten ska skrivas i flytande text. Punktlistor är inte tillåtet i något avsnitt av rapporten. För en vidare beskrivning för hur vetenskapligt språk skiljer sig från talspråk se: För en frasbank i vetenskapligt skrivande se: För lista över så kallade sambandsord se: Plagiat! Alla inkommande skriftliga rapporter granskas i plagiatverktyget URKUND. Studenten har ansvar för att se till att han/hon vet hur KI ser på plagiat och fusk! Information om detta finns att få på Om arbeten lämnas in där det visar sig att hela eller delar av det är plagiat från andra källor så kommer kursens examinatorer (kursansvariga) att anmäla det som försök till fusk till rektor. Vad som händer vid en sådan anmälan finns att läsa på

16 16 (27) Detaljerad information för respektive del av rapporten Titelsida Titelsidan ska skrivas på speciell KI mall som finns på pingpong. Observera att denna inte får ändras! Titeln ska vara max 150 tecken. Sammanfattning/abstrakt Abstraktet ska inte överstiga 200 ord. I abstraktet ska ingå: 1. Beskrivning av syftet med studien. 2. Tillvägagångssätt (material och metoder). 3. Summerat resultat. 4. Konklusion. I abstraktet får ej finnas: - Underrubriker. - Citeringar av referenser. - Förkortningar. Abstrakt ska: - Skrivas på speciell KI mall som finns på pingpong. Abstrakt skrivna på KI mallen lämnas in separat och inte som en del av den skriftliga rapporten. - Infogas i den skriftliga rapporten på språket rapporten är skriven på (ej på KI mall). Texten i separata abstrakt på KI mallar och abstrakt i rapporten är densamma. Innehållsförteckning Ska visa sidhänvisning för rubriknivå 1 och 2. Förkortningar Icke standardförkortningar ska infogas i förkortningslistan i alfabetiskt ordning. När rapporten skrivs på svenska kan den engelska förkortningen användas men förklaringen ska vara på svenska. Första gången förkortningen används i text skrivs hela ordet ut med förkortningen efter inom parantes. Efter det används endast förkortningen utan parantes. Hur man skriver förkortningar exempel. Mängden reaktiva syreradikaler (ROS) i en cell kan påverka denna negativt. ROS består av flera olika molekyler Introduktion Introduktionen ska ge en bakgrund till studiens syfte så att en läsare förstår studiens syfte och relevans. Den ska innehålla: 1. En kort sammanfattning av nyckellitteratur med referenser till dessa i det aktuella forskningsområdet. 2. Definition av problemet och varför det är relevant att studera. 3. Studiens hypotes och syfte (sist). Hypotes och syfte är inte samma sak.

17 17 (27) Denna del ska vara mellan 3 till max 4 A4 sidor. Hypotes och syfte exempel. Utifrån tidigare publicerade data hypotiserar vi att protein X påverkar differentieringen av epitelceller i tarmepitelet. Den aktuella studien syftar till att undersöka om protein Xs receptor RX finns på tarmepitelceller. Här beskriver den första meningen den aktuella hypotesen runt problemet och den andra meningen den aktuella studiens syfte. Material och metoder Material Under material ska speciellt viktigt material anges. Exempel på detta är human- och djurmaterial samt cell linjer (både pro- och eukaryota). Vid användande av humanmaterial ska följande anges: 1. Etiskt nr för undersökningen. Om etiskt nr inte finns ska det anges varför det inte behövdes med referens till aktuellt lagutrymme. 2. Vilken etiskt nämnd som har godkänt ansökan. 3. Om medgivandet att delta i studien var skriftligt eller muntligt. 4. Vilken typ av humanmaterial som användes studien (vanligen patientmaterial) och hur det stratifierades med hjälp av för den aktuella studien lämpliga parameterar (sjukdom, kön, ålder osv). Arbete med humanmaterial exempel. The human ethics committee at Karolinska University Hospital Huddinge approved the study (nb XXXX), which was explained in detail to each subject and written informed consent was obtained. A total of 40 age matched female patients were included in the study; control group n =20 age XX±X years and treated group n = 20 age XX±X. Vid användande av djurmaterial ska följande anges: 1. Etiskt nr för undersökningen. Om etiskt nr inte finns ska det anges varför det inte behövdes med referens till aktuellt lagutrymme. 2. Vilken etiskt nämnd som har godkänt ansökan. 3. Vilken typ av djurmaterial som användes studien och hur det stratifierades med hjälp av för den aktuella studien lämpliga parameterar (sjukdom, kön, ålder osv). Arbete med djurmaterial exempel. 30 age-matched male and female mice from different litters (WT n= 15 and KO n =15) were kept under controlled light/dark conditions with food and water available ad libitum. The study was approved by the Stockholm South Animal Ethical Committee (nb XXXX).

18 18 (27) Vid användande av cellinjer ska följande anges: 1. Fullständigt namn på cellinjen. 2. Var eller vem som tillhandahöll cellinjen. 3. Vilken art och cell cellinjen kommer ifrån. Arbete med cellinjer exempel. Som modell för mogna fettceller användes mus pre-fettcellinjen 3T3-L1 (gåva från Dr Y på Karolinska Institutet) behandlade med 1µM roziglitazon (ROSI). För kit, reagenser och teknisk utrustning som används i studien ska företag, stad och land anges enligt följande: kitnamn/reagensnamn/teknisk utrustning (företag, stad, land). Ange tillverkare exempel. För att rena total RNA användes RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Tyskland). Metoder Under Material och metoder ska och metoder beskrivas på ett sådant sätt att en annan forskare kan följa den för att reproducera studiens experiment. Underrubriker ska finnas för varje metod och metoderna ska följa den röda tråden i studien, d.v.s. de ska beskrivas i den ordningen de utfördes. Beskrivningen ska vara komplett och gå att följa men ändå vara kortfattad. Om metoderna är etablerade men inte kommersiella (exempelvis PCR kit osv) och publicerats tidigare ska referenser infogas. Principer för etablerade metoder ska ej beskrivas i material och metoder. Om undersökningen avser en etablering av en ny metod ska principen beskrivas. I möjligaste mån ska endast slutkoncentrationer anges, för DNA/RNA/protein osv ska mängd (ng/µg osv) eller slutkoncentration anges. För alla lösningar ska namnet på lösningen följas av lösningens innehåll i slutkoncentrationer inom parantes. FEL beskrivning av mängder och koncentrationer exempel. 1µl cdna späddes i TBST (2L = 50mL 1M Tris-HCl ph 7,4, 60mL 5M NaCl, 2mL 100% Tween-20). Rätt beskrivning av mängder och koncentrationer exempel. cdna späddes i TBST (25mM Tris-HCl ph 7,4, 50mM NaCl, 0,1% Tween-20) till en slutkoncentration av 5ng/µl.

19 19 (27) I metoddelen ska det ingå ett avsnitt som heter Bearbetning av data. Under denna rubrik ska det beskrivas hur data har bearbetats framförallt gällande statistiska metodval. Bearbetning av data exempel Mann-Whitney U test was used to analyze statistical significance between the two independent groups with unknown distribution. For n, see specific analysis. Data is shown as mean ± SD. Symbols for statistical comparison are * = p 0.05, ** = p 0.01 and *** = p Resultat Erhållna resultat ska beskrivas i flytande text med underrubriker i enlighet med studiens röda tråd, d.v.s. resultaten ska presenteras i en för studien logisk ordning. Beskrivningen av resultaten ska ske med utgångspunkt från bearbetade data sammanställda i tabeller eller figurer vilka hänvisas till i resultattexten. I resultatdelen ska inga slutsatser dras om resultaten, den delen tillhör diskussionen. Observera: 1. Att det i enlighet med KIs riktlinjer inte är tillåtet att samskriva Resultat och Diskussion under en gemensam rubrik. 2. Resultatet ska inte vara en upprepning av Material och metoder. FEL resultat exempel. Nivån av genexpression för protein B i kontroller och behandlade prover studerades genom att PCR kördes på proven med programmet 95C, 95C, 60C, 72C i 40 cycler. För resultat se figur. Rätt resultat exempel mrna expressionsnivån av protein B i behandlade och obehandlade möss studerades med hjälp av realtids PCR. Hos behandlade råttor var protein B mrna nivån efter 24 timmars behandling 2,4 gånger högre än hos obehandlade möss (Figur 1). Diskussion Diskussionen ska inte innehålla underrubriker. Den börjar med en kort repetition (ett par meningar max) av studiens syfte. Efter det ska diskussionen fokusera på att tolka och värdera resultaten. Den ska omfatta delfynd, huvudfynd, tolkningsproblem gällande fynd och metod, bedömning av resultat samt förslag till fortsatta studier. I diskussionen om fynd och tolkningsproblematik ska även relevant litteratur refereras. Sist i diskussionen ska en konklusion/sammanfattning presenteras. Observera att diskussionen ska tolka resultaten inte beskriva dem igen på samma sätt som under Resultat! Tillkännagivanden Under tillkännagivanden tackas personer som har haft betydelse för genomförandet av projektet. Här tackas också personer som har givit olika typer av viktiga reagens exempelvis cellinjer.

20 20 (27) Referenser Referenser ska hänvisas till löpande (1,2,3,4,5 osv) i hela den skriftliga rapporten förutom i Abstrakt/sammanfattning i enlighet med Vancouver systemet. Efter Tillkännagivanden finns rubriken Referenser där informationen om referenserna finns samlad i en referenslista. En vetenskaplig referens kan vara en peer-reviwed (granskad) artikel eller exempelvis en lärobok i ämnet. Ej godkända vetenskapliga referenser är till exempel instruktionsmanualer (anges istället direkt vid behov på lämpligt ställe i Material och metoder ), bloggar på nätet, artiklar från dagspressen, information från siter som osv. För regler för Vancouver systemet se Figurer Figurer ska infogas direkt i rapportens text på lämpligt ställe. De numreras med arabiska siffror (1,2,3,4,5 osv) och ska ha en figurtitel följt av en figurförklaring under figuren. Enzymak(vitet (U/mg protein) *** Eventuell signifikans illustreras i grafen ** Protein B Protein Ö Dataserieförklaring. Kan också skrivas i figurförklaringen. Figurnumrering och titel. Y axel: titel med enheter. 0 njure tymus mjälte hjärna Figur 1. Skillnad i enzymaktivitet för protein B och Ö i vävnader. Skillnaden i enzymaktivitet för protein B och Ö i i samma och mellan olika vävnad (n = 3). Grafen visar medelvärde ± SD. Signifikans är mellan protein B och Ö i samma vävnad. ** = p 0.01 and *** = p Figurförklaring

21 21 (27) A B Figur 2. Förekomst av protein G i arterioskelrotiska plack. Förekomsten av protein G i normal mus vävnad och arteriosklerotiska plack från ApoE möss på högfettsdiet (HFD) studerades med hjälp av immunohistokemi. (A) normal vävnad och (B) arteriosklerotiskt plack. Figurförklaring Figurnumrering och titel. Tabeller Tabeller ska infogas direkt i rapportens text på lämpligt ställe. De numreras med romerska siffror (I, II, III, IV osv) och ska ha en tabelltitel över tabellen följt av en eventuell tabellförklaring under tabellen. Tabell I. Skillnad i enzymaktivitet för protein B och Ö i vävnader. Protein B (U/mg protein) Protein Ö (U/mg protein) n p- värde njure 1 ± 0,5 20 ± 0,5 3 0,0004 tymus 4 ± 1 4 ± 2 3 ES mjälte 10 ± 1 5 ±1 3 0,004 hjärna 2 ± 0,5 2 ± 0,5 3 ES Data visas som medelvärde ± SD. ES = ej signifikant.

22 22 (27) Respondentskapet Generell information I respondentskapet ska visas att respondenten har förstått och kan försvara det projekt han/hon har utfört genom att redovisa projektet muntligt med hjälp av en bildpresentation samt diskutera med opponent och examinerande lärare. Respondentskapet innefattar: 1. Presentation av den aktuella studien max 20 minuter. 2. Diskussion med opponent. 3. Diskussion med examinerande lärare. 4. Enskilt uppföljande samtal med examinerande lärare. Respondentskapet kan genomföras på svenska eller engelska. Om respondentskapet genomförs på engelska kan diskussionen med opponenten fortfarande delvis föras på svenska. Det är tillåtet att ha bilderna till presentationen på engelska men att tala på svenska. Presentationen Presentationen av projektet ska vara 20 minuter och ge åhörare en bild av projektets: 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Genomförande 4. Resultat 5. Konklusion 6. Tillkännagivanden PPT presentationen Oftast har respondenten till sin hjälp en PPT presentation för att illustrera projektet. Riktlinjer för PPT presentationer: 1. Minimera text. 2. Använd bilder för att förklara komplicerade förlopp. 3. Sålla i informationen så att endast centrala delar tas med. 4. En tidsmässig riktlinje är max 1 bild/min. OBS! Studenter får inte använda PPT presentationer med KIs logotyp.

23 23 (27) Konsten att minimera texten och sålla i informationen vid en PPT presentation. PPT bilderna ovan visar ett exempel på hur man kan minimera text och använda sig av bilder för att förklara komplicerade förlopp samt sålla så att endast central information bibehålles i den muntliga presentationen (högra PPT bilden). Talet Respondentens tal till sin PPT presentation ska vara det viktigaste av de två. Respondenten ska i talet kunna redogöra för projektet och använda sig av PPT presentationen som stöd för åhörarna. Riktlinjer för talet: 1. Det ska vara väl förberett med tydliga argument lämpliga för projektet. 2. Talet ska vara den bärande delen i presentationen. D.v.s. respondenten ska visa att han/hon kan tala igenom projektet utan att förlita sig på sin PPT presentation (den är till för åhörarna). Diskussionen Under diskussionen ska respondenten: 1. Hantera situationen och skapa en bra diskussionsstämning tillsammans med opponenten och examinerande lärare. 2. Diskutera med opponenten och inte vända sig till sin handledare eller examinerande lärare. 3. Kunna berätta och fylla ut argumenten runt bakgrund och syfte till studien genom att exempelvis relatera till vad man vet idag och vad andra har gjort. 4. Kunna förklara delar i genomförande, resultat och konklusion som är oklara och fylla ut argumenten för dessa genom att relatera till tidigare kunskap eller egna underbyggda reflektioner i området. Detta är riktlinjer för examensarbete på kandidatnivå och det innebär att en skillnad i kvalitet på diskussionen om man jämför med exempelvis en disputation, men respondenten ska ändå visa att han/hon förstår konceptet för respondentskap även om han/hon av naturliga skäl inte har samma djup i sin kunskap som exempelvis en doktorand. Konkretiserat betyder det att respondenten ska visa att han/hon ser sambandet mellan redan erhållen (publicerad) kunskap och sitt egen studie samt att respondenten kan ta ansvar för hur studien genomfördes.

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola

Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola Handbok för Examensarbete vid Odontologiska Fakulteten Malmö Högskola EXAMENSARBETET... 4 EXAMINA OMFATTNING OCH PLACERING... 5 Tandhygienistutbildningen... 5 Grundnivå - Tandhygienistprogrammet... 5 Grundnivå

Läs mer

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Riktlinjer för examens-/självständiga arbeten inom huvudområden på grund- och avancerad nivå vid akademin för hälsa, vård och välfärd Akademin för hälsa, vård och välfärd (HVV)

Läs mer

Att skriva och presentera rapporter

Att skriva och presentera rapporter Att skriva och presentera rapporter Förord Skriftlig och muntlig kommunikation har blivit allt mer viktiga inslag i universitetsutbildningarna. Arbetsgivare, inom näringslivet och den akademiska världen,

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU

Instruktion för Examensarbete. Fakulteten för skogsvetenskap SLU Instruktion för Examensarbete på avancerad nivå 30 hp inom jägmästarprogrammet eller magisterexamen Fakulteten för skogsvetenskap SLU Version 10 2009-07-01 Instruktion för Examensarbete Anders Alanärä

Läs mer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer

Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi. praktiska anvisningar och rekommendationer LINKÖPINGS UNIVERSITET Tredje versionen, uppdaterad 060112 Institutionen för beteendevetenskap Utformning och seminariebehandling av uppsatser i psykologi praktiska anvisningar och rekommendationer I redaktionen:

Läs mer

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013

Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet. Dnr 1-133/2013 Regler för utbildning på forskarnivå vid Karolinska Institutet Dnr 1-133/2013 Inledning Utbildning på forskarnivå regleras i Högskoleförordningen som kompletteras med lokala regler beslutade av Karolinska

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp

Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Fastställd av prefekt 2015-01-26 Anvisningar för examensarbete på grundnivå inom huvudområdet omvårdnad, 15 hp Innehåll Introduktion till examensarbetet... 1 Huvudområdet omvårdnad... 1 Examensarbetets

Läs mer

Att skriva en god rapport

Att skriva en god rapport Institutionen för Teknik och samhälle Att skriva en god rapport Hjälp och stöd för examensarbeten, rapporter och inlämningsuppgifter 2011 Version 2 April 2011 Teknik och samhälle Framtagen av Koglin, Adell

Läs mer

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10

Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15. Välkommen till programhandboken för SKA! 2014-09-10 2014-09-10 Programhandboken Samhälls- och kulturanalys Läsåret 14/15 Välkommen till programhandboken för SKA! Denna handbok är en lokal handbok för SKA. Den behandlar både praktiska saker och mer teoretiska

Läs mer

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1

Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Att ge struktur åt rapporter och uppsatser 1 Sven Åke Hörte 2010 Innehåll Introduktion... 2 I. Allmänna tips och regler... 5 Skriv för läsaren och inte för dig själv... 5 Håll hårt i den "röda tråden"!...

Läs mer

Att skriva en rapport

Att skriva en rapport Version 2.9, maj -03 Att skriva en rapport Sammanställd av Maria Björklund och Ulf Paulsson INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 BAKGRUND TILL DENNA SKRIFT...1 2 EN AKADEMISK RAPPORT...2 2.1 KRAV PÅ ETT AKADEMISKT ARBETE...

Läs mer

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie

Handledning. till examensarbete. i form av litteraturstudie Handledning till examensarbete i form av litteraturstudie Barnmorskeutbildningen Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv och perinatal omvårdnad Karolinska Institutet Retzius

Läs mer

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling

Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Hjälp studenterna att undvika plagiering Jude Carroll och Carl-Mikael Zetterling Guiding students away from plagiarism /

Läs mer

Att skriva en teknisk rapport

Att skriva en teknisk rapport Att skriva en teknisk rapport Riktlinjer för tekniska rapporter på Ingenjörshögskolan vid Högskolan i Borås Victoria Johansson vix@ling.gu.se Ett kompendium avsett för rapporter på institutionen Ingenjörshögskolans

Läs mer

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin.

Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Uppdaterat 2010-03-08 Anvisningar och tips för planering, genomförande och redovisning av examensarbete (magisterexamen) om 30 hp i biomedicin. Innehållsförteckning: 1. Kursen i examensarbete 2. Dokument

Läs mer

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1

HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 HANDLEDNING OCH RIKTLINJER FÖR UPPSATSSKRIVNING 1 Råd och anvisningar för masterexamensarbeten och C-uppsatser vid Institutionen för arkeologi och antik historia. Avdelningen för arkeologi Det finns tre

Läs mer

Akademiska uppsatsers uppbyggnad

Akademiska uppsatsers uppbyggnad UPPSALA UNIVERSITET Institutionen för lingvistik och filologi Februari 2014 Mats Dahllöf mats.dahllof@lingfil.uu.se Akademiska uppsatsers uppbyggnad Detta är en elementär introduktion till genren akademisk

Läs mer

EXAMENSARBETE. Informationshantering med ett anpassat ärendehanteringssystem. Anette Dalsfelt, Elisabeth Wikström

EXAMENSARBETE. Informationshantering med ett anpassat ärendehanteringssystem. Anette Dalsfelt, Elisabeth Wikström 2001:118 EAMENSARBETE Informationshantering med ett anpassat ärendehanteringssystem Anette Dalsfelt, Elisabeth Wikström Data- och systemvetenskapliga programmet C-nivå Institutionen för Industriell ekonomi

Läs mer

Manual för masteruppsatsskrivare

Manual för masteruppsatsskrivare Manual för masteruppsatsskrivare Råd och anvisningar vid uppsatsarbete inom masterprogrammet i ABM Kerstin Rydbeck Institutionen för ABM Version 4:1, elektroniskt publicerad hösten 2012. Handledningen

Läs mer

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN?

Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? UPPSALA UNIVERSITET Företagsekonomiska Institutionen Kandidatuppsats, 15 hp Höstterminen 2010 Hur överförs erfarenhetsbaserad kunskap inom CSN? en kvalitativ fallstudie av hur kunskapen som fås av att

Läs mer

Ramtid, karens och jämställd tid

Ramtid, karens och jämställd tid Ramtid, karens och jämställd tid En undersökning av begripligheten i a-kassan SEKO:s medlemsutskick Elin Fagerlönn Institutionen för nordiska språk Examensarbete 15 hp Språkkonsultprogrammet (180 hp) Vårterminen

Läs mer

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen

Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Gymnasielärares attityder till tekniska hjälpmedel i matematikundervisningen Henrik Balke och Michael Hutt LAU690 Handledare: Thomas Lingefjärd Examinator: Pia Nykänen Rapportnummer: HT08-2611-201 Abstract

Läs mer

Effektiv dokumenthantering

Effektiv dokumenthantering Uppsala universitet Inst. för informationsvetenskap/data- och systemvetenskap Effektiv dokumenthantering Martin Berntsson & Niclas Hedman Kurs: Examensarbete Nivå: C Termin: VT-14 Datum: 140616 Sammanfattning

Läs mer

Väsentlighetsbedömning Ur revisorsperspektiv

Väsentlighetsbedömning Ur revisorsperspektiv 2003:08 D-UPPSATS Väsentlighetsbedömning Ur revisorsperspektiv En fallstudie av fem auktoriserade revisorer i Norrbotten IDA GUSTAFSSON CAMILLA JÖNSSON Institutionen för Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Läs mer

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi

ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR. Kandidatuppsats i Företagsekonomi ÅRSREDOVISNINGEN SOM BESLUTSUNDERLAG VID KÖP AV BOSTADSRÄTT EN UNDERSÖKNING I HSB- BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR Kandidatuppsats i Företagsekonomi Josefine Backlund Linda Hallberg VT 2008:KF19 Svensk titel: Årsredovisningen

Läs mer

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014

Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 1 Umeå universitet Inst. för tillämpad utbildningsvetenskap Svante Åberg (kursansvarig) 2014-09-22 Välkommen till kursen Vetenskapliga perspektiv på studie- och yrkesvägledning, 7,5 hp Ht 2014 KURSINNEHÅLL...

Läs mer

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader

Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader EXAMENSARBETE 2005:112 CIV Undersökningsmetoder för ökad validitet och reliabilitet till låga kostnader En studie i samarbete med Nolia AB ANDREAS ANDERSSON MATTIAS JOHANSSON CIVILINGENJÖRSPROGRAMMET Luleå

Läs mer

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem

Verksam. Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Verksam Systematisk process för att mäta och utveckla effektiva samverkanssystem Sammanfattning Verksam är en guide för att utveckla effektiva samverkanssystem baserat på verktyget System Quality and Performance

Läs mer

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman

Kandidatuppsats System för CRM. - en marknadsanalys. Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Kandidatuppsats System för CRM - en marknadsanalys Av Gustav L Widerström & Mattias Östman Gustav L Widerström driver sedan 1997 sin egen konsultfirma. Uppdragen har varit inom IT-området och ofta bestått

Läs mer