Riktlinjer för Examensarbete 15hp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Riktlinjer för Examensarbete 15hp"

Transkript

1 INST. FÖR LABORATORIEMEDICIN Riktlinjer för Examensarbete 15hp Omfattar: - Generellt om kursen - Kursansvarigas roll - Studentens roll - Handledarens roll - Förberedelse - Genomförande - Halvtidskontroll - Skriftlig rapport - Respondentskap - Opponentskap - Efter redovisningen - Bedömning av genomfört examensarbete Postadress Besöksadresss Telefon Telefax Avd. f. Patologi, F46 Forskningsgatan Karolinska plan 5, F Universitetssjukhuset Huddinge STOCKHOLM

2 2 (27) Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Generellt om kursen... 4 Generell information... 4 Information till kursen... 4 Tider... 4 Kursansvarigas roll... 6 Kursplanering... 6 Information om kursen... 6 Under kursen... 6 Om problem uppstår... 6 Examination... 6 Utvärdering... 6 Studentens roll... 7 Generell information... 7 Information... 7 Hitta arbete... 7 Genomförandet... 7 Relation till handledaren... 7 Inlämning och examination... 7 Efterarbete med den skriftliga rapporten... 8 Utvärdering... 8 Handledarens roll... 9 Generell information... 9 Bekräfta att studenten har en plats och projektbeskrivning... 9 Tillgång till information om kursen... 9 Handledarens roll... 9 Bedömning av det praktiska arbetet... 9 Handledarersättning Intyg Utvärdering Förberedelser Generell information Genomförande... 12

3 3 (27) Generell information Halvtidskontroll Generell information Tid Till halvtidskontrollen Upplägg Skriftlig rapport Generell information Plagiat! Detaljerad information för respektive del av rapporten Respondentskapet Generell information Presentationen Diskussionen Opponentskapet Generell information Granskningen Efter redovisningen Korrigering av skriftlig rapport efter redovisningen När den skriftliga rapporten är godkänd Bedömning av och betyg på genomfört examensarbete Generell information Betygskala Handledarens bedömning av praktiskt arbete Examinerande lärares bedömning av moment Kvalitetsäkring av examinerande lärares bedömningar... 27

4 4 (27) Generellt om kursen Generell information Examensarbetets upplägg är enligt nedan: 1. Förberedelser (finna en plats att genomföra examensarbetet vid). 2. Genomförande inklusive halvtidskontroll. 3. Redovisning (skriftlig rapport, muntligt). 4. Opponentskap. Studenten ska genomföra ett vetenskapligt forskningsprojekt, gärna inom metodologi, under 10 veckor. Under minst sex av dessa veckor ska studenten arbeta med laboratorieexperiment och ungefär 1,5 veckor används till redovisning. Information till kursen Kursen administreras via verktyget pingpong. Pingpongsiten för aktuellt examensarbeteskurs öppnas vid studenternas T5 terminsstart. Under T5 erbjuds också en introduktionsföreläsning om hur kursen Examensarbete 15hp går till. Information om kursen kan också erhållas genom att kontakta kursansvariga. Tider Tid när examensarbetet kan genomföras Examensarbete genomförs under kursen Examensarbete 15hp ordinarie perioder vilka infaller på vårterminen. Examensarbete kan också, efter godkännande av kursansvarig, genomföras då speciella skäl föreligger vid andra tidpunkter under året. Tidsram för examensarbetet Studenten ska genomföra examensarbetet under 10 veckor. Dessa omfattar såväl genomförande som redovisning. Tid för redovisning Redovisningen av examensarbetet sker i första hand under de två ordinarie redovisningsperioderna på vårterminen (sammanlagt sex dagar). Examensarbeten inlämnade till kursansvarig före deadline garanteras tid för redovisning under dessa dagar. Det finns två deadlines: 1. För studenter som går den aktuella kursen i enlighet med kursschema, se schema för den aktuella kursen. 2. För studenter som har genomfört sitt arbete under andra delar av året alternativt missat en deadline för inlämning tidigare är deadlinen 8 veckor innan den ordinarie deadlinen. För studenter som faller under deadline två söks examinerande lärare när examensarbetet lämnats in.

5 5 (27) Redovisning kan också ske under andra delar av året men då endast i mån av tid och då lämnas inte en garanti över hur snabbt efter inlämning av examensarbete som redovisning sker.

6 6 (27) Kursansvarigas roll Kursplanering Kursansvariga ansvarar för att planera kursen så att informationen om kursen finns tillgänglig på kursens pingpongsida vid terminsstart för T5. Information om kursen Kursansvariga ansvarar för att relevant kursinformation och schema finns tillgänglig på kursens pingpongsida vid terminsstart för T5. Dessutom ansvarar de för att ett informationstillfälle om kursen hålls vid lämpligt tillfälle under T5. Kursansvariga ansvarar också för att skicka ut ett informationsbrev till handledarna efter inlämnat Agreement of supervision. Under kursen Kursansvariga finns tillgängliga under hela kursen för att diskutera problem och tankar runt examensarbetet. Studenter och kursansvariga träffas vid halvtidskontrollen. Om problem uppstår Studenten och/eller handledaren ansvarar för att kontakta kursansvarig om problem uppstår under examensarbetet. Kursansvarig ansvarar sedan för att komma fram till en lösning på problemet i samspråk med student och/eller handledare samt eventuellt övriga deltagare så som exempelvis studievägledare. Examination Kursansvariga ansvarar för att redovisningsschema offentliggörs in enlighet med för kursen aktuellt schema. Vidare ansvarar kursansvariga för att finna examinerande lärare till redovisning av examensarbeten och att dessa har kompetens att utföra bedömningen. Kursansvarig gör också den slutgiltiga bedömningen av arbetet och fastställer slutbetyg samt ser till att detta förs in i LADOK. Kursansvariga ansvarar också för att genomföra en kvalitetssäkring under examinationsperioderna se vidare Bedömning av genomfört arbete-kvalitetssäkring av bedömning. Utvärdering Kursansvariga ansvarar för att årligen utvärdera kursen och återkoppla utvärderingen till studenterna och handledare via pingpong.

7 7 (27) Studentens roll Generell information Studenten ska under kursen självständigt tillsammans med handledare genomföra ett vetenskapligt forskningsprojekt. Projektet får inte delas med andra studenter. Information Studenten ansvarar för att se till att han/hon har ett fungerande login på pingpong så att han/hon kan ta del av informationen om kursen där. Studenten ansvarar vidare för att planera så att han/hon kan vara med på informationstillfället under T5 om kursen. Till sist ansvarar studenten för att arbeta igenom information i Riktlinjer för Examensarbete 15hp och kontakta kursansvarig om något är oklart i hur studenten ska genomföra examensarbetet. Hitta arbete Studenten ansvarar för att själv hitta en plats att genomföra sitt arbete på samt att handledaren fyller i och skickar in Agreement of supervision (AoS) som finns tillgänglig på pingpong. Genomförandet Under genomförandet är studentens roll att inom, det av handledaren givna projektet, utföra den vetenskapliga processen på nivån yrkesmässigt sammanhang (se också Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker (BMA) programmet ). Relation till handledaren Alla studenter har minst en handledare på platsen där de genomför sitt examensarbete. En viktig del i studentens roll är att tillsammans med handledaren diskutera vilka förväntningar student och handledare har på varandra under examensarbetets genomförande och speciellt vilket stöd studenten förväntar sig och handledaren har möjlighet att ge. Detta eftersom dessa delar är de som kan leda till eventuella problem senare under examensarbetets gång. Följande frågor har studenten ansvar för att diskutera med sin handledare: - Vilken information behöver handledaren? - Vilka handledare kommer studenten att ha och vilka är deras roller? - Hur tillgängliga kommer handledarna att vara under projektets genomförande? - Hur ska student och handledare planera genomgången av studentens skriftliga rapport så att den lämnas in i tid? Inlämning och examination Studenten ansvarar för att lämna in arbetet i tid till kursansvariga, examinerande lärare (om så anges på schemat) samt opponent och kontrollera när han/hon ska genomföra sitt respondentskap och opponentskap. Studenten ansvarar också för att ha kontrollerat att han/hon har förstått KIs riktlinjer angående vad som är plagiat och hur detta hanteras av KI.

8 8 (27) Efterarbete med den skriftliga rapporten Studenten ansvarar för att korrigera den skriftliga rapporten i enlighet med examinerande lärares kommentarer. Om detta inte sker kan arbetet till slut komma att underkännas. Utvärdering Studenten ansvarar för att medverka i kursutvärderingen som finns tillgänglig på pingpong under Enkäter.

9 9 (27) Handledarens roll Generell information Handledare kan förekomma som huvudhandledare och som bihandledare. Bihandledare ska kunna visa på vilket sätt de har stöttat studenten genom processen. Huvudhandledaren ska vara disputerad medan det kravet inte finns för bihandledare. Bekräfta att studenten har en plats och projektbeskrivning Handledaren bekräftar att studenten har en plats att genomföra sitt examensarbete vid samt vilket projekt studenten ska arbeta med genom att fylla i och skicka in Agreement of supervision vilket fås av studenten. Tillgång till information om kursen All information om kursen finns samlade på en pingpong sida vilken studenten har tillgång till. Om handledaren så önskar, anges på AoS, så kan handledaren också få tillgång till pingpongsidan för kursen. Information erhålls också genom kontakt med kursansvariga. Handledarens roll Handledarens roll är att planera ett väl avgränsat projekt lämpligt att utföra under en kortare tidsperiod. Under arbetes gång är handledarens roll att guida studenten igenom de olika stegen i arbetet, men studentens självständighet ska uppmuntras. Vanligen behövs mer vägledning i början av projektet och vid iordningställandet av den skriftliga rapporten och detta bör planeras in av handledare och student gemensamt under projektets planeringsstadium. Det är viktigt att handledare och student diskuterar vilka förväntningar de har på varandra och vad handledaren kan bidra med för typ av stöd under processen eftersom dessa delar är de som kan leda till eventuella problem senare under examensarbetets gång. Ett befogat handledarstöd för studenter som genomför sitt examensarbete för kandidatexamen under termin 6 är att de har behov av att: Handledare och student i projektets början planerar det tillsammans. Handledare under projektets gång finns tillgänglig ett par gånger under veckan samt att studenten har bihandledare eller annan personal som den kan tillfråga om tekniska frågor under dagarna på laboratoriet. Handledare och student tillsammans planerar hur handledaren ska läsa och korrigera den skriftliga rapporten innan den lämnas in. Bedömning av det praktiska arbetet Handledaren gör en bedömning av studentens praktiska arbete, d.v.s. hur väl studenten hanterar den vetenskapliga processen, under examensarbetet gång på blanketten Certificate of Achievement (CoA) vilken finns tillgänglig på pingpong. Handledare ansvarar för att bedömningen av studentens praktiska arbete är opartiskt. Om handledarens bedömning är att studenten ej kommer att kunna uppfylla nivån för godkänd (G) under examensarbetet gång ska han/hon skyndsamt kontakta kursansvarig. Kursansvarig gör då en bedömning tillsammans med handledare och student om hur väl målen kommer att kunna nås.

10 10 (27) Handledarersättning Handledarersättning betalas ut efter genomförande av godkänt examensarbete. Anvisningar för rekvisition finns tillgängliga via pingpong. Intyg Kursansvarig kan utfärda intyg för genomfört handledarskap efter examensarbetets godkännande. Kontakta och skicka uppgifter om: 1. Studentens namn. 2. Arbetets titel. 3. År för genomförande. Utvärdering Handledaren ansvarar för att delta i den av kursansvarig utsända anonyma kursutvärderingen.

11 11 (27) Förberedelser Generell information Att finna plats för att genomföra examensarbetet Studenten ansvarar för att söka och finna en plats att genomföra sitt examensarbete vid. Var kan examensarbetet genomföras Examensarbetet kan genomföras vid forsknings- eller kliniska laboratorier med fördel på Karolinska Institutet. Om arbetet görs utanför Karolinska Institutet (exempelvis på företag eller andra universitet) måste studenten förutom handledaren vid platsen där examensarbetet utförs också ha en handledare verksam vid Karolinska Institutet. När studenten har hittat en plats att genomföra sitt examensarbete vid När studenten har hittat en plats att genomföra sitt examensarbete vid ska Agreement of supervision (AoS) vilken finns tillgänglig på pingpong fyllas i av handledaren och sedan laddas upp på pingpong av studenten. Alternativt kan AoS skickas per post eller fax till kursansvariga.

12 12 (27) Genomförande Generell information Studenten genomför sitt examensarbete vid av handledaren anvisad plats. Under genomförandet av projektet ska studenten visa att han/hon kan hantera den vetenskapliga processen (inhämtande av kunskap, problemformulering, planering, genomförande, bearbetning/analys, rapportering).

13 13 (27) Halvtidskontroll Generell information Halvtidskontrollen är ett tillfälle att öva på skriftlig rapportering i form av projekt PM, respondentskap samt opponentskap. Tid För tider, se aktuellt kursschema. Till halvtidskontrollen 1. Studenten ska gå igenom de webbföreläsningar som ligger på pingpong om presentationsteknik. 2. Studenten skriver och lämnar in, via pingpong, ett projekt PM enligt mall på pingpong. Projekt PM ska också skickas till respondentens opponent via mail. 3. Studenten ska göra en ppt presentation om sitt examensarbete på 10min. 4. Läsa igenom projekt PM från den student studenten ska vara opponent till och bedöma den. Upplägg 1. Diskussion om - skriva - presentera - opponera - eventuella problem 2. Diskussion om opponentskap. 3. Redovisningar och opponentskap. Presentation 10 min och efterföljande opponentdiskussion 5 min. Som opponent använder du dig av samma bedömningsmallar som examinerande lärare senare kommer att använda (se pingpong).

14 14 (27) Skriftlig rapport Generell information Den skriftliga rapporten består av 2 eller 3 dokument beroende på vilket språk den skrivs på (se nedan). Rapporten skrivs på svenska: - Skriftlig rapport. - Abstrakt på svenska på KI mall. - Abstrakt på engelska på KI mall. Rapporten skrivs på engelska: - Skriftlig rapport. - Abstrakt engelska på KI mall. Inlämning filtyper och namn Examensarbeten som laddas upp på pingpong ska namnges enligt följande: Rapport_förnamn_efternamn_vtXX. AbstraktSV_förnamn_efternamn_vtXX respektive AbstraktENG_förnamn_efternamn_vtXX. Godkänd och rättad rapport ska laddas upp med följande namn: Godkänd_rapport_ förnamn_efternamn_vtxx. Filformat som accepteras är.doc,.docx och.rtf. Vid inlämning av godkänt arbete accepteras också.pdf. Formatering Rapporten ska skrivas med Times New Roman 12 punkter på 1,5 radavstånd och rak vänstermarginal. Rubrik 1 skrivs med Times New Roman 14 punkter fet stil. Rubrik 2 skrivs med Times New Roman 12 punkter fet stil. Rubrik 3 med Times New Roman 12 punkter understruken. Uppdelning av rapporten Rapporten ska skrivas i formatet: 1. Titelsida 2. Sammanfattning/abstrakt 3. Innehållsförteckning 4. Förkortningar 5. Introduktion 6. Material och metoder 7. Resultat 8. Diskussion 9. Tillkännagivanden 10. Referenser Bilagor ska ej förekomma!

15 15 (27) Språk Rapporten kan skrivas på engelska eller svenska. När rapporten skrivs på svenska ska ord på engelska inte förekomma i rapporten. Satserna ska vara fullständiga och formuleringarna exakta. Gällande skrivregler för svenska respektive engelska ska följas och den vetenskapliga terminologin hanteras. Rapporten ska vid inlämning vara kontrollerad för stavfel och grammatiska fel! Använd medföljande program i exempelvis Word. Vetenskapligt språk Språket i rapporten ska vara formellt vetenskapligt och logiska samband (den röda tråden) ska markeras språkligt och layoutmässigt från Introduktion till Diskussion. Alla delar av rapporten ska skrivas i flytande text. Punktlistor är inte tillåtet i något avsnitt av rapporten. För en vidare beskrivning för hur vetenskapligt språk skiljer sig från talspråk se: För en frasbank i vetenskapligt skrivande se: För lista över så kallade sambandsord se: Plagiat! Alla inkommande skriftliga rapporter granskas i plagiatverktyget URKUND. Studenten har ansvar för att se till att han/hon vet hur KI ser på plagiat och fusk! Information om detta finns att få på Om arbeten lämnas in där det visar sig att hela eller delar av det är plagiat från andra källor så kommer kursens examinatorer (kursansvariga) att anmäla det som försök till fusk till rektor. Vad som händer vid en sådan anmälan finns att läsa på

16 16 (27) Detaljerad information för respektive del av rapporten Titelsida Titelsidan ska skrivas på speciell KI mall som finns på pingpong. Observera att denna inte får ändras! Titeln ska vara max 150 tecken. Sammanfattning/abstrakt Abstraktet ska inte överstiga 200 ord. I abstraktet ska ingå: 1. Beskrivning av syftet med studien. 2. Tillvägagångssätt (material och metoder). 3. Summerat resultat. 4. Konklusion. I abstraktet får ej finnas: - Underrubriker. - Citeringar av referenser. - Förkortningar. Abstrakt ska: - Skrivas på speciell KI mall som finns på pingpong. Abstrakt skrivna på KI mallen lämnas in separat och inte som en del av den skriftliga rapporten. - Infogas i den skriftliga rapporten på språket rapporten är skriven på (ej på KI mall). Texten i separata abstrakt på KI mallar och abstrakt i rapporten är densamma. Innehållsförteckning Ska visa sidhänvisning för rubriknivå 1 och 2. Förkortningar Icke standardförkortningar ska infogas i förkortningslistan i alfabetiskt ordning. När rapporten skrivs på svenska kan den engelska förkortningen användas men förklaringen ska vara på svenska. Första gången förkortningen används i text skrivs hela ordet ut med förkortningen efter inom parantes. Efter det används endast förkortningen utan parantes. Hur man skriver förkortningar exempel. Mängden reaktiva syreradikaler (ROS) i en cell kan påverka denna negativt. ROS består av flera olika molekyler Introduktion Introduktionen ska ge en bakgrund till studiens syfte så att en läsare förstår studiens syfte och relevans. Den ska innehålla: 1. En kort sammanfattning av nyckellitteratur med referenser till dessa i det aktuella forskningsområdet. 2. Definition av problemet och varför det är relevant att studera. 3. Studiens hypotes och syfte (sist). Hypotes och syfte är inte samma sak.

17 17 (27) Denna del ska vara mellan 3 till max 4 A4 sidor. Hypotes och syfte exempel. Utifrån tidigare publicerade data hypotiserar vi att protein X påverkar differentieringen av epitelceller i tarmepitelet. Den aktuella studien syftar till att undersöka om protein Xs receptor RX finns på tarmepitelceller. Här beskriver den första meningen den aktuella hypotesen runt problemet och den andra meningen den aktuella studiens syfte. Material och metoder Material Under material ska speciellt viktigt material anges. Exempel på detta är human- och djurmaterial samt cell linjer (både pro- och eukaryota). Vid användande av humanmaterial ska följande anges: 1. Etiskt nr för undersökningen. Om etiskt nr inte finns ska det anges varför det inte behövdes med referens till aktuellt lagutrymme. 2. Vilken etiskt nämnd som har godkänt ansökan. 3. Om medgivandet att delta i studien var skriftligt eller muntligt. 4. Vilken typ av humanmaterial som användes studien (vanligen patientmaterial) och hur det stratifierades med hjälp av för den aktuella studien lämpliga parameterar (sjukdom, kön, ålder osv). Arbete med humanmaterial exempel. The human ethics committee at Karolinska University Hospital Huddinge approved the study (nb XXXX), which was explained in detail to each subject and written informed consent was obtained. A total of 40 age matched female patients were included in the study; control group n =20 age XX±X years and treated group n = 20 age XX±X. Vid användande av djurmaterial ska följande anges: 1. Etiskt nr för undersökningen. Om etiskt nr inte finns ska det anges varför det inte behövdes med referens till aktuellt lagutrymme. 2. Vilken etiskt nämnd som har godkänt ansökan. 3. Vilken typ av djurmaterial som användes studien och hur det stratifierades med hjälp av för den aktuella studien lämpliga parameterar (sjukdom, kön, ålder osv). Arbete med djurmaterial exempel. 30 age-matched male and female mice from different litters (WT n= 15 and KO n =15) were kept under controlled light/dark conditions with food and water available ad libitum. The study was approved by the Stockholm South Animal Ethical Committee (nb XXXX).

18 18 (27) Vid användande av cellinjer ska följande anges: 1. Fullständigt namn på cellinjen. 2. Var eller vem som tillhandahöll cellinjen. 3. Vilken art och cell cellinjen kommer ifrån. Arbete med cellinjer exempel. Som modell för mogna fettceller användes mus pre-fettcellinjen 3T3-L1 (gåva från Dr Y på Karolinska Institutet) behandlade med 1µM roziglitazon (ROSI). För kit, reagenser och teknisk utrustning som används i studien ska företag, stad och land anges enligt följande: kitnamn/reagensnamn/teknisk utrustning (företag, stad, land). Ange tillverkare exempel. För att rena total RNA användes RNeasy Mini Kit (Qiagen, Hilden, Tyskland). Metoder Under Material och metoder ska och metoder beskrivas på ett sådant sätt att en annan forskare kan följa den för att reproducera studiens experiment. Underrubriker ska finnas för varje metod och metoderna ska följa den röda tråden i studien, d.v.s. de ska beskrivas i den ordningen de utfördes. Beskrivningen ska vara komplett och gå att följa men ändå vara kortfattad. Om metoderna är etablerade men inte kommersiella (exempelvis PCR kit osv) och publicerats tidigare ska referenser infogas. Principer för etablerade metoder ska ej beskrivas i material och metoder. Om undersökningen avser en etablering av en ny metod ska principen beskrivas. I möjligaste mån ska endast slutkoncentrationer anges, för DNA/RNA/protein osv ska mängd (ng/µg osv) eller slutkoncentration anges. För alla lösningar ska namnet på lösningen följas av lösningens innehåll i slutkoncentrationer inom parantes. FEL beskrivning av mängder och koncentrationer exempel. 1µl cdna späddes i TBST (2L = 50mL 1M Tris-HCl ph 7,4, 60mL 5M NaCl, 2mL 100% Tween-20). Rätt beskrivning av mängder och koncentrationer exempel. cdna späddes i TBST (25mM Tris-HCl ph 7,4, 50mM NaCl, 0,1% Tween-20) till en slutkoncentration av 5ng/µl.

19 19 (27) I metoddelen ska det ingå ett avsnitt som heter Bearbetning av data. Under denna rubrik ska det beskrivas hur data har bearbetats framförallt gällande statistiska metodval. Bearbetning av data exempel Mann-Whitney U test was used to analyze statistical significance between the two independent groups with unknown distribution. For n, see specific analysis. Data is shown as mean ± SD. Symbols for statistical comparison are * = p 0.05, ** = p 0.01 and *** = p Resultat Erhållna resultat ska beskrivas i flytande text med underrubriker i enlighet med studiens röda tråd, d.v.s. resultaten ska presenteras i en för studien logisk ordning. Beskrivningen av resultaten ska ske med utgångspunkt från bearbetade data sammanställda i tabeller eller figurer vilka hänvisas till i resultattexten. I resultatdelen ska inga slutsatser dras om resultaten, den delen tillhör diskussionen. Observera: 1. Att det i enlighet med KIs riktlinjer inte är tillåtet att samskriva Resultat och Diskussion under en gemensam rubrik. 2. Resultatet ska inte vara en upprepning av Material och metoder. FEL resultat exempel. Nivån av genexpression för protein B i kontroller och behandlade prover studerades genom att PCR kördes på proven med programmet 95C, 95C, 60C, 72C i 40 cycler. För resultat se figur. Rätt resultat exempel mrna expressionsnivån av protein B i behandlade och obehandlade möss studerades med hjälp av realtids PCR. Hos behandlade råttor var protein B mrna nivån efter 24 timmars behandling 2,4 gånger högre än hos obehandlade möss (Figur 1). Diskussion Diskussionen ska inte innehålla underrubriker. Den börjar med en kort repetition (ett par meningar max) av studiens syfte. Efter det ska diskussionen fokusera på att tolka och värdera resultaten. Den ska omfatta delfynd, huvudfynd, tolkningsproblem gällande fynd och metod, bedömning av resultat samt förslag till fortsatta studier. I diskussionen om fynd och tolkningsproblematik ska även relevant litteratur refereras. Sist i diskussionen ska en konklusion/sammanfattning presenteras. Observera att diskussionen ska tolka resultaten inte beskriva dem igen på samma sätt som under Resultat! Tillkännagivanden Under tillkännagivanden tackas personer som har haft betydelse för genomförandet av projektet. Här tackas också personer som har givit olika typer av viktiga reagens exempelvis cellinjer.

20 20 (27) Referenser Referenser ska hänvisas till löpande (1,2,3,4,5 osv) i hela den skriftliga rapporten förutom i Abstrakt/sammanfattning i enlighet med Vancouver systemet. Efter Tillkännagivanden finns rubriken Referenser där informationen om referenserna finns samlad i en referenslista. En vetenskaplig referens kan vara en peer-reviwed (granskad) artikel eller exempelvis en lärobok i ämnet. Ej godkända vetenskapliga referenser är till exempel instruktionsmanualer (anges istället direkt vid behov på lämpligt ställe i Material och metoder ), bloggar på nätet, artiklar från dagspressen, information från siter som osv. För regler för Vancouver systemet se Figurer Figurer ska infogas direkt i rapportens text på lämpligt ställe. De numreras med arabiska siffror (1,2,3,4,5 osv) och ska ha en figurtitel följt av en figurförklaring under figuren. Enzymak(vitet (U/mg protein) *** Eventuell signifikans illustreras i grafen ** Protein B Protein Ö Dataserieförklaring. Kan också skrivas i figurförklaringen. Figurnumrering och titel. Y axel: titel med enheter. 0 njure tymus mjälte hjärna Figur 1. Skillnad i enzymaktivitet för protein B och Ö i vävnader. Skillnaden i enzymaktivitet för protein B och Ö i i samma och mellan olika vävnad (n = 3). Grafen visar medelvärde ± SD. Signifikans är mellan protein B och Ö i samma vävnad. ** = p 0.01 and *** = p Figurförklaring

21 21 (27) A B Figur 2. Förekomst av protein G i arterioskelrotiska plack. Förekomsten av protein G i normal mus vävnad och arteriosklerotiska plack från ApoE möss på högfettsdiet (HFD) studerades med hjälp av immunohistokemi. (A) normal vävnad och (B) arteriosklerotiskt plack. Figurförklaring Figurnumrering och titel. Tabeller Tabeller ska infogas direkt i rapportens text på lämpligt ställe. De numreras med romerska siffror (I, II, III, IV osv) och ska ha en tabelltitel över tabellen följt av en eventuell tabellförklaring under tabellen. Tabell I. Skillnad i enzymaktivitet för protein B och Ö i vävnader. Protein B (U/mg protein) Protein Ö (U/mg protein) n p- värde njure 1 ± 0,5 20 ± 0,5 3 0,0004 tymus 4 ± 1 4 ± 2 3 ES mjälte 10 ± 1 5 ±1 3 0,004 hjärna 2 ± 0,5 2 ± 0,5 3 ES Data visas som medelvärde ± SD. ES = ej signifikant.

22 22 (27) Respondentskapet Generell information I respondentskapet ska visas att respondenten har förstått och kan försvara det projekt han/hon har utfört genom att redovisa projektet muntligt med hjälp av en bildpresentation samt diskutera med opponent och examinerande lärare. Respondentskapet innefattar: 1. Presentation av den aktuella studien max 20 minuter. 2. Diskussion med opponent. 3. Diskussion med examinerande lärare. 4. Enskilt uppföljande samtal med examinerande lärare. Respondentskapet kan genomföras på svenska eller engelska. Om respondentskapet genomförs på engelska kan diskussionen med opponenten fortfarande delvis föras på svenska. Det är tillåtet att ha bilderna till presentationen på engelska men att tala på svenska. Presentationen Presentationen av projektet ska vara 20 minuter och ge åhörare en bild av projektets: 1. Bakgrund 2. Syfte 3. Genomförande 4. Resultat 5. Konklusion 6. Tillkännagivanden PPT presentationen Oftast har respondenten till sin hjälp en PPT presentation för att illustrera projektet. Riktlinjer för PPT presentationer: 1. Minimera text. 2. Använd bilder för att förklara komplicerade förlopp. 3. Sålla i informationen så att endast centrala delar tas med. 4. En tidsmässig riktlinje är max 1 bild/min. OBS! Studenter får inte använda PPT presentationer med KIs logotyp.

23 23 (27) Konsten att minimera texten och sålla i informationen vid en PPT presentation. PPT bilderna ovan visar ett exempel på hur man kan minimera text och använda sig av bilder för att förklara komplicerade förlopp samt sålla så att endast central information bibehålles i den muntliga presentationen (högra PPT bilden). Talet Respondentens tal till sin PPT presentation ska vara det viktigaste av de två. Respondenten ska i talet kunna redogöra för projektet och använda sig av PPT presentationen som stöd för åhörarna. Riktlinjer för talet: 1. Det ska vara väl förberett med tydliga argument lämpliga för projektet. 2. Talet ska vara den bärande delen i presentationen. D.v.s. respondenten ska visa att han/hon kan tala igenom projektet utan att förlita sig på sin PPT presentation (den är till för åhörarna). Diskussionen Under diskussionen ska respondenten: 1. Hantera situationen och skapa en bra diskussionsstämning tillsammans med opponenten och examinerande lärare. 2. Diskutera med opponenten och inte vända sig till sin handledare eller examinerande lärare. 3. Kunna berätta och fylla ut argumenten runt bakgrund och syfte till studien genom att exempelvis relatera till vad man vet idag och vad andra har gjort. 4. Kunna förklara delar i genomförande, resultat och konklusion som är oklara och fylla ut argumenten för dessa genom att relatera till tidigare kunskap eller egna underbyggda reflektioner i området. Detta är riktlinjer för examensarbete på kandidatnivå och det innebär att en skillnad i kvalitet på diskussionen om man jämför med exempelvis en disputation, men respondenten ska ändå visa att han/hon förstår konceptet för respondentskap även om han/hon av naturliga skäl inte har samma djup i sin kunskap som exempelvis en doktorand. Konkretiserat betyder det att respondenten ska visa att han/hon ser sambandet mellan redan erhållen (publicerad) kunskap och sitt egen studie samt att respondenten kan ta ansvar för hur studien genomfördes.

Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp)

Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp) Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp) Annika C Karlsson, kursansvarig Docent i virologi Institutionen för Laboratoriemedicin Avd för klinisk mikrobiologi Email: annika.karlsson@ki.se Mobil: 070 467

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp

STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp 2014-09-12 STUDIEANVISNINGAR för Tillämpad biomedicinsk laboratorievetenskap Klinisk mikrobiologi BML 2 7,5hp Kurskod: 1BA111 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik. Se W:s exjobbssida. http://www.w-program.nu/ Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida http://www.w-program.nu/ Ur kursplanen se http://www.uu.se/utbildning/utbildningar/selma/kursplan/?kkod=1tv962 Mål: Syftet med examensarbetet

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen

Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Anvisningar för skriftlig rapport av fältstudien Hälsans villkor i HEL-kursen Kursen Hälsa, Etik och Lärande 1-8p, T1, Vt 2006 Hälsouniversitetet i Linköping 0 Fältstudien om hälsans villkor i ett avgränsat

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet

Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Gun Eriksson 08-563 0 8689 gun.eriksson@uka.se Till rektor Uppföljning av masterexamen i medicin vid Lunds universitet Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi 2013-01-28 STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk virologi Kurskod: 1BA039 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik Kurskod: 1BA033 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan 7 070-214 33

Läs mer

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare.

MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT högskolepoäng. Tidsplan: Fundera över ämnesförslag, bilda grupper om 3-5 personer samt ta kontakt med handledare. MÄNNISKANS FYSIOLOGI HT 2016 30 högskolepoäng Inst för Fysiologi och Farmakologi Fysiologiundervisningen Kursansvarig: Carl Johan Sundberg ELEKTIV Elektivet omfattar 3hp "Fördjupningsstudie inom utvalt

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING VT 2015

STUDIEHANDLEDNING VT 2015 STUDIEHANDLEDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Grupphandledning Plagiatkontroll Inför examinationsseminarium Examinationsseminarium

Läs mer

Att göra examensarbete

Att göra examensarbete Att göra examensarbete För att ta ut en masterexamen måste du ha genomfört ett examensarbete. Under examensarbetet förväntas du bland annat visa fördjupade teoretiska kunskaper inom någon del av det biologiska

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Specialistutbildning för sjuksköterskor Instutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad RIKTLINJER FÖR INDIVIDUELL PROJEKTPLAN AVANCERAD NIVÅ Specialistutbildning för sjuksköterskor Claudia Lampic, Zarina Kabir,

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör

Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Bedömningsmall med riktlinjer för kvalitetskriterier för bedömning av examensarbete master+civilingenjör Examensarbetet bedöms i områdena: Process, Ingenjörsmässigt och vetenskapligt innehåll samt Presentation.

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012-

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- vt 2013 Schema Uppdaterat

Läs mer

Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten

Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten Naturvetenskapliga fakulteten REGLER Dnr A 2 2460/10 Regler för betygsättning av självständigt arbete (examensarbete, examenskurs) vid Naturvetenskapliga fakulteten Beslutsfattare Naturvetens kapliga fakultetsnämnden

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET

GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET GYMNASIEARBETE PÅ EKONOMIPROGRAMMET EXAMENSMÅLEN för programmet ska styra gymnasiearbetets utformning och innehåll. GA ska utgå från programmets CENTRALA KUNSKAPSOMRÅDEN Samhällsekonomi Företagsekonomi

Läs mer

Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029

Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029 rundnivå (C), 15 hp Kursansvariga: Susanne ustafsson och unilla Forsberg-Wärleby

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30, 2015-01-26 Introduktion

Läs mer

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng

Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Distriktsskötersskeprogrammet, 70 hp Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5hp Reguljär kurs 2DS001 VT 10 Studiehandledning Farmakologi och sjukdomslära, del 1, 7,5 högskolepoäng Allmän farmakologi samt

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen

EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen EXAMENSARBETE för Nationell montessoriexamen Examensarbetet ska anknyta till montessoripedagogiken och omfatta en enkel vetenskaplig undersökning (ex litteraturstudie, intervju, observation eller enkät),

Läs mer

Examensarbete Teknisk logistik

Examensarbete Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete Teknisk logistik PM-Exjobb/080205 2 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik, LTH Denna PM är en kortfattad sammanställning

Läs mer

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet

Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker programmet Progressionstrappa i vetenskapligt förhållningssätt och forskningsmetodik för biomedicinska analytiker Pernilla Lång Institutionen för laboratoriemedicin, Reviderad 2012-03-29, 2012-04-11 Antagen av programnämnden

Läs mer

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik

Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Att göra examensarbete i Miljö och vattenteknik Se W:s exjobbssida: http://www.w-program.nu/ Examinatorer W: Fritjof Fagerlund Mattias Winterdahl Björn Claremar Anna Sjöblom (tjänstledig) Syfte och mål

Läs mer

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET

INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET INSTITUTIONEN FÖR SVENSKA SPRÅKET NS1231 Danska, fortsättningskurs 2, 15 högskolepoäng Danish, Intermediate Course 2, 15 higher education Fastställande Kursplanen är fastställd av Humanistiska fakultetsnämnden

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) Delar:

Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) Delar: Varianter: 20 p. D-nivå (för magisterexamen) 10 p. C-nivå (för kandidatexamen) 10 p. C-nivå + 10 p. D-nivå (för magisterexamen) 1 För uppsatskurserna i datorlingvistik gäller generellt att de består av

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Bilaga 1 Utformning av PM Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå

Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå Anvisningar till rapporter i psykologi på B-nivå En rapport i psykologi är det enklaste formatet för att rapportera en vetenskaplig undersökning inom psykologins forskningsfält. Något som kännetecknar

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-01-14 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G

Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Institutionen för hälsa och lärande Sjuksköterskeprogrammet Verksamhetsförlagd utbildning VFU Kommunikation i omvårdnad OM124G Mikrobiologi och hygien BM191G Kursansvariga OM124G Stina Thorstensson, stina.thorstensson@his.se

Läs mer

SPAK01, spanska, kandidatkurs

SPAK01, spanska, kandidatkurs Språk- och litteraturcentrum Spanska SPAK01, spanska, kandidatkurs Studiebeskrivning Fastställd 2007-09-10 av lärarkollegium 3 att gälla fr.o.m. höstterminen 2007 Introduktion SPAK01, 61-90 högskolepoäng,

Läs mer

Kompletterande information om examensarbetet med fokus på utformande av Rapport

Kompletterande information om examensarbetet med fokus på utformande av Rapport Kompletterande information om examensarbetet med fokus på utformande av Rapport Fokus idag Lärandemål och tolkning av dessa. Skrivanvisningar Bedömning av kvalitén på examensarbetet sker med stöd av rapporten.

Läs mer

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå

Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Examensarbete, Högskoleingenjör energiteknik, 15 hp Grundnivå Studenten ska tillämpa kunskaper och färdigheter förvärvade inom utbildningsprogrammet genom att på ett självständigt och vetenskapligt sätt

Läs mer

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik

STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik STUDIEANVISNINGAR för KLINISK KURS 2 7,5 hp Klinisk genetik Kurskod: 1BA033 Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-Mail Karolinska Institutet Alfred Nobels Allé 8 Ins. f. Labmedicin plan 7 070-214 33

Läs mer

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016.

Institutionen för kulturvård KURSGUIDE. KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp. Höstterminen 2016. 1 (5) Institutionen för kulturvård KURSGUIDE KGM 511 Kulturvårdens hantverk fördjupning, litteraturkurs 7,5 hp Höstterminen 2016 Grundnivå Reviderad 2016-12-01 Välkommen till en hel kurs för att öva vetenskapligt

Läs mer

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Institutionen för forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Kursnamn, poäng, år 1 Inlämningsuppgift

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Ansvarig lärare: Marco Tullio Liuzza, Ph.D., post doc Rum 218, Frescati Hagväg 9A Marco.Tullio.Liuzza@psychology.su.se

Läs mer

Björn Åstrand

Björn Åstrand HÖGSKOLAN I HALMSTAD Examensarbete Instruktioner Halvtidseminarium 2014 HT Björn Åstrand 2014-10-08 Björn Åstrand 2014 1 Halvtidsseminarium Vid halvtidsseminariet presenteras hittills uppnådda resultat

Läs mer

Fakulteten Hälsa, natur- och teknikvetenskaper Institution Hälsovetenskaper

Fakulteten Hälsa, natur- och teknikvetenskaper Institution Hälsovetenskaper Fakulteten Hälsa, natur- och teknikvetenskaper Institution Hälsovetenskaper Studiehandledning Vetenskaplig metod III - examensarbete, 15 hp Kurskod: OMGC82 Fristående kurs med start vårterminen 2013 Antagen

Läs mer

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd

Utgivare Datum Ersätter X intranät/utbildning _ intranät/forskn. o fo.utb Patrik Cannmo / EcGu 2014-10-30 2014-08-13 _ intranät/anställd HÖGSKOLAN i JÖNKÖPING INSTRUKTION I-JTH-10-025I _ webb/student 1 (6) Examination 1. Regelbakgrund HJ-gemensamma regler Denna instruktion gäller för Tekniska Högskolans olika former av examination och bygger

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

Tilldelas efter registrering

Tilldelas efter registrering Institutionen för sjöfart och marin teknik Kurs-PM Kursnamn: Kurskod: Omfattning: Kursmoment: Program: Kandidatarbete för sjöfart och logistik SJOX09 15 hp 0109 Nollmoment, 0 hp; 0209 Kandidatarbete, 15

Läs mer

Rutiner för opposition

Rutiner för opposition Rutiner för opposition Utdrag ur Rutiner för utförande av examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik och statistik, Luleå tekniska universitet Fjärde upplagan, gäller examensarbeten påbörjade efter

Läs mer

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle

SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Samhällsvetenskapliga fakulteten SGEK03, Samhällsgeografi: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Human Geography: Bachelor Thesis, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande Kursplanen är fastställd av

Läs mer

UPPSATSER MR-PROGRAMMET

UPPSATSER MR-PROGRAMMET UPPSATSER MR-PROGRAMMET 1. PM om uppsatsskrivning 2. Litteratur 3. Framläggning praktiskt 4. Opponents uppgift 5. Uppsatser i biblioteket 1. PM OM UPPSATSSKRIVNING Formella krav för kandidatexamen För

Läs mer

Medie- och kommunikationsvetenskap

Medie- och kommunikationsvetenskap Samhällsvetenskapliga fakulteten MKVK04, Medie- och kommunikationsvetenskap: Kandidatkurs, 30 högskolepoäng Media and Communication Studies: Bachelor Thesis Course, 30 credits Grundnivå / First Cycle Fastställande

Läs mer

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström

Gymnasiearbetet. Daniel Nordström Gymnasiearbetet Daniel Nordström Presentationens innehåll Film gymnasiearbetet Gymnasiearbetet i korthet Gymnasiearbetet mot högskoleförberedelse Planering-genomförande och utvärdering Planeringen för

Läs mer

Rapportmall med instruktioner

Rapportmall med instruktioner Rapportmall med instruktioner Lena Henriksson Degree project in bioinformatics, 2016 Examensarbete i bioinformatik 30 hp till masterexamen, 2016 Institutionen för biologisk grundutbildning Handledare:

Läs mer

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007)

Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Riktlinjer och mallar för betygskriterier inom grundutbildningen i biologi (beslutat av BIG: s styrelse den 13 juni 2007) Rektors och fakultetens riktlinjer Rektor utfärdade i juni 2006 riktlinjer för

Läs mer

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp

Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp 1 (5) Kursplan för: Elektroteknik GR (C), Examensarbete för högskoleingenjörsexamen, 15 hp Electrical Engineering BA (C), Thesis Project, 15 Credits Allmänna data om kursen Kurskod Ämne/huvudområde Nivå

Läs mer

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad

Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad Anvisningar för examensarbete på magisternivå inom energiteknik 15 hp Högskolan i Halmstad 1. Information Denna handledning gäller för studerande som planerar att genomföra examensarbete inom utbildningen

Läs mer

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov.

Dokumentet utvärderas en gång per läsår (vid internatet i juni) och uppdateras vid behov. Bilaga 1 till Utbildningsplanen Progression i skrivande, muntlig framställning, IKT och statistik i Biologprogrammet med inriktning biologisk mångfald, kommunikation och samhälle 240 hp och Biologprogrammet

Läs mer

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg

Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Version 2013-08-16 Institutionen för Teknik och samhälle Trafik och väg Handläggning av Examensarbeten på Trafik och Väg Detta dokument innehåller det mesta som man behöver veta för att genomföra ett examensarbete

Läs mer

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING

Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Institutionen för kvinnors och barns hälsa Enheten för reproduktiv hälsa Barnmorskeprogrammet STUDIEHANDLEDNING Kurs: Barnmorskeledd graviditets-, förlossnings- och eftervård 7,5 hp 1 Mål Se kursplan Innehåll

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH69, Företagsekonomi: Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Financial and Management Accounting Undergraduate

Läs mer

Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016

Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016 Schema Uppdaterat

Läs mer

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan

Betygssättningen på kursen Fördjupningsarbete inom materialdesign vid Kungl. Tekniska högskolan Kungl. Tekniska högskolan Rektor Luntmakargatan 13, Box 7851, SE-103 99 Stockholm, Sweden Tfn/Phone: +46 8 563 085 00 Fax: +46 8 563 085 50 hsv@hsv.se, www.hsv.se Marie Stern Wärn 08-56308715 marie.stern.warn@hsv.se

Läs mer

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10

1 Bakgrund. 2 Föreslagna förändringar. Förslag 1 (5) 2014-03-10 Förslag 1 (5) 2014-03-10 Projektgruppen för exam ensarbetens kvalitet 1 Bakgrund Under våren 2013 initierades ett projekt med uppdrag att se över rutiner och existerande stöd (dokumentation, beslut, utbildningar,

Läs mer

Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram

Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram Ärende Beskrivning av kriterier för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbete på civilingenjörs-

Läs mer

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen

G2E, Grundnivå, har minst 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav, innehåller examensarbete för kandidatexamen Ekonomihögskolan FEKH19, Företagsekonomi: Examensarbete i strategic management på kandidatnivå, 15 högskolepoäng Business Administration:Bachelor Degree Project in Strategic Management Undergraduate Level,

Läs mer

Självständigt arbete i nutrition, 15 hp. Vt-2016. Studiehandledning

Självständigt arbete i nutrition, 15 hp. Vt-2016. Studiehandledning Självständigt arbete i nutrition, 15 hp Vt-2016 Studiehandledning Kursledare: Marie Löf (marie.lof@ki.se) Magdalena Rosell (magdalena.rosell@ki.se) 1 Introduktion Det självständiga arbetet syftar till

Läs mer

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING

BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING STOCKHOLMS UNIVERSITET Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska Avdelningen för baltiska språk BETYGSKRITERIER OCH BETYGSÄTTNING, kunskapsformer och betygsskalor Varje

Läs mer

Examensarbete master LIM020 Allmän språkvetenskap masterkurs, 30 hp. Betygskriterier VT13

Examensarbete master LIM020 Allmän språkvetenskap masterkurs, 30 hp. Betygskriterier VT13 Examensarbete master LIM020 Allmän språkvetenskap masterkurs, 30 hp Betygskriterier VT13 2 (6) Beslut Dessa betygskriterier är fastställda av styrelsen vid Institutionen för lingvistik 2013-01-15. Betygskriterierna

Läs mer

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016

Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Linköpings universitet IEI- Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 2016-04-25 Logistik- och kvalitetsutveckling Bengt Ekdahl/KD Logistik (723G48), 7,5 hp Kursinformation VT -2016 Välkommen

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning:

UTBILDNINGSPLAN. Dnr: Dnr:5.2-896/06. HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen. Utbildning: Dnr: Dnr:5.2-896/06 UTBILDNINGSPLAN HÖGSKOLAN I KALMAR Naturvetenskapliga institutionen Utbildning: Program: Utbildningsnivå: Biomedicinsk analytikerexamen samt filosofie kandidatexamen med huvudområdet

Läs mer

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp.

Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Studiehandledning Klinisk Biomekanik, 7,5 Hp. Välkommen till kursen Klinisk biomekanik. Med hjälp av den här studiehandledningen vill vi ge dig en uppfattning om vad du kan förvänta dig av kursen och hur

Läs mer

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå

PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi. Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Sociologiska institutionen Avdelningen för pedagogik PEAB09 Pedagogik, psykologi och sociologi Verksamhetsförlagd utbildning inom personal- och arbetslivsområdet, 15 hp, grundnivå Postadress Box 114,221

Läs mer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer

Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Information om examensarbetet för studenter och examinatorer Institutionen för tillämpad kemi och geovetenskap Luleå tekniska universitet Ht02 Reviderad vt04, vt05, ht06, ht08 Regler för examensarbete

Läs mer

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis

Kursplan. Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete. Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Militärteknik, Metod och självständigt arbete Engelsk benämning: Military-Technology, Methods and Thesis Kurskod: 1OP302 Gäller från: VT 2016 Fastställd: Denna kursplan

Läs mer

Mål inom forskarutbildning hur gör vi?

Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Mål inom forskarutbildning hur gör vi? Ingeborg van der Ploeg, Central studierektor / koordinator för utbildning på forskarnivå Karolinska Institutet, Stockholm Ingeborg.Van.Der.Ploeg@ki.se November 25,

Läs mer

Examensarbete, 15 hp. Information om projektplan vt 2014 och examensarbete ht 2014

Examensarbete, 15 hp. Information om projektplan vt 2014 och examensarbete ht 2014 , 15 hp Information om projektplan vt 2014 och examensarbete ht 2014 Kursledare: Cecilia Arving cecilia.arving@pubcare.uu.se Kursadministratör: Renée Sundbom renee.sundbom@pubcare.uu.se Kurskod 3SJ517

Läs mer

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Innehåll för examensarbeten Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen STOCKHOLMS UNIVERSITET Sociologiska institutionen Anvisningar till momentet Ekonomisk sociologi (6 p.), HT-15 Kursansvarig lärare Tiziana Sardiello Rum B944 Tel: 163164 E-mail: tiziana.sardiello@sociology.su.se

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursnamn: Fysisk träning som medicinsk behandling, avancerad nivå. 7,5 hp, VT 2014

STUDIEHANDLEDNING. Kursnamn: Fysisk träning som medicinsk behandling, avancerad nivå. 7,5 hp, VT 2014 STUDIEHANDLEDNING Kursnamn: Fysisk träning som medicinsk behandling, avancerad nivå 7,5 hp, VT 2014 Kurskoder: 8SGA72, 8FA060, 8MMA52 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KURSUPPLÄGGNING... 3 ARBETS- OCH STUDIEFORMER...

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

STVA12 Politik och styrelse (9,0 hp) Hemskrivning med inlämning i

STVA12 Politik och styrelse (9,0 hp) Hemskrivning med inlämning i PROV 2015-01-07 Statsvetenskap 1-30 hp Statsvetenskapliga institutionen STVA12 Politik och styrelse (9,0 hp) Hemskrivning med inlämning i Live@Lund Inlämning sker endast i ETT pdf-dokument senast 12 januari

Läs mer

Handledare har handledarmöten så att det gemensamma ansvaret för kvaliteteten i genomförandet av studenternas projekt säkras.

Handledare har handledarmöten så att det gemensamma ansvaret för kvaliteteten i genomförandet av studenternas projekt säkras. KANDIDATEXAMENSPROJEKT INREDNINGSARKITEKTUR o MÖBELDESIGN RIKTLINJER 2015 Examensarbetet Examensarbete, 18 hp Under examensarbete får studenten möjlighet att visa att hen tillgodogjort sig utbildningen

Läs mer

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi

Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden Psykologisk institutionen Utbildningsplan för Masterprogram i psykologi med inriktning mot samhällspsykologi S2PSA 120 högskolepoäng Avancerad nivå Master Programme

Läs mer

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Forskningsmetodik- en introduktion 8 hp (kurskod MFM330) Projektledare

Läs mer

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser

Anvisningar för presentation och opponering. En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Anvisningar för presentation och opponering En liten guide för presentation och opponering av kandidat- och magisteruppsatser Idén med uppsatsskrivande Att öva sig i det vetenskapliga hantverket; dvs.

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti, 2016 Allmänt Examensarbetet på avancerad nivå är ett självständigt

Läs mer

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola

Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning av licentiatuppsatser vid Lunds Tekniska Högskola FÖRESKRIFTER 2015-04-07 1(4) Diarienummer: STYR 2015/321 Ersätter LTH 2012/1671 LTHs kansli Camilla Hedberg Chef, utbildningsavdelningen Föreskrifter om avhandlingar och disputationer samt om granskning

Läs mer

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT

GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT GYMNASIEARBETET - ATT SKRIVA VETENSKAPLIGT Ditt gymnasiearbete ska bygga kring den frågeställning du kommit fram till i slutet av vårterminen i årskurs 2 och du ska i ditt arbete besvara din frågeställning

Läs mer

Information om bedömning av reell kompetens

Information om bedömning av reell kompetens Information om bedömning av reell kompetens Reell kompetens Det är möjligt att söka till Lernia Yrkeshögskola på reell kompetens och få denna bedömd i förhållande till den grundläggande behörigheten för

Läs mer