Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIGT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029"

Transkript

1 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi Studiehandledning SJÄLVSTÄNDIT ARBETE (EXAMENSARBETE) I ARBETSTERAPI ARB029 rundnivå (C), 15 hp Kursansvariga: Susanne ustafsson och unilla Forsberg-Wärleby Vårterminen jan S, F-W

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNIN Sidan KURSENS MÅL 3 KURSENS INNEHÅLL 3 KURSENS UPPLÄNIN 4 HANDLEDNIN 4 PROJEKTPLAN 4 SEMINARIER 4 LOBOK 5 UTFORMNIN AV EXAMENSARBETE 5 BEDÖMNIN 6 EFTER EXAMINATIONEN 8 UTVÄRDERIN 9 KURSLITTERATUR 9 BILAOR Bilaga 1. Bilaga 2. Bilaga 3. Bilaga 4. Bilaga 5. Bilaga 6. Riktlinjer för handledning Struktur för förgranskningsseminarium Struktur för examinationstillfället Opposition av examensarbete Abstrakt (svensk text) Abstract (engelsk text) 2

3 EXAMENSARBETE I ARBETSTERAPI, 15 hp Examensarbetet ska ge en fördjupning i ämnet arbetsterapi och grundläggande färdighet i att genomföra ett vetenskapligt arbete. Om examensarbetet inriktas mot aktuella samhällsfrågor ska relevansen för arbetsterapi klart framgå. Examensarbetets målgrupp ska huvudsakligen vara utbildade arbetsterapeuter. Kursen ARB029 förbereder för självständig yrkesutövning, handlingsberedskap och tillämpning av ett vetenskapligt arbetssätt. Inlärningsprocessen fokuseras på reflektion, syntes och värdering dvs. att strukturerat kunna sätta samman kunskap och att tillämpa kunskap för ett speciellt syfte, i olika yrkessituationer och sammanhang. enomförande av examensarbetet sker med samtliga steg i forskningsprocessen dvs. att problematisera, välja metod, utföra, tillämpa, analysera och värdera kunskap. KURSENS MÅL Målen med kursen är: Kunskap och förståelse - avgränsa och beskriva kunskapsläget inom valt område inom arbetsterapi - motivera vald forskningsmetod - visa fördjupad kunskap inom valt ämnesområde Färdighet och förmåga - formulera en problemställning och ett syfte med arbetet - använda biblioteksresurser för att anskaffa relevant material - genomföra en systematisk datainsamling och analys av data - presentera resultat logiskt och strukturerat - diskutera styrkor och svagheter i metod samt resultat och relatera till litteratur - muntligt presentera, diskutera och försvara det egna arbetet - muntligt presentera, kritiskt granska och diskutera ett annat arbete - diskutera implikationer för huvudområdet arbetsterapi/praxis Värderingsförmåga och förhållningssätt - föra en kritisk diskussion utifrån ett vetenskapligt förhållningssätt - identifiera och diskutera etiska aspekter i eget och andras examensarbete - visa ett reflekterat och kritiskt förhållningssätt till olika perspektiv, värderingar och ställningstagande KURSENS INNEHÅLL Kursen innehåller följande: - enomförande av ett självständigt arbete (examensarbete) inom arbetsterapi under handledning - Litteratursökning och referenshantering - Fördjupning inom valt område inom arbetsterapi - Vetenskaplig metodik - Forskningsetik - Muntlig presentation och försvar av eget arbete 3

4 - Kritisk granskning och opposition av annat examensarbete KURSENS UPPLÄNIN I kursen ingår att delta i handledning individuellt (se bilaga 1) och i grupp, att självständigt planera, genomföra, skriftligt dokumentera, presentera och försvara ett examensarbete (se bilaga 3) samt att opponera på (kritiskt granska) ett eller två examensarbeten (se bilaga 3 och 4). De studenter som skriver parvis ska föra loggbok. Det är dessutom obligatoriskt att aktivt delta vid ytterligare två examinationstillfällen i kursen. Med aktivt deltagande menas här att ha läst in ytterligare två arbeten och ha förberett minst en fråga till respektive examinationstillfälle. Kursen ges under vårterminen integrerat med klinisk tillämpad utbildning (ARB035) med introduktion i vecka 4. Examination sker i två perioder. Möjlighet till individuellt examinationstillfälle ges vid speciellt behov. När examensarbetet är färdigt och kan läggas fram bestäms i samråd med din handledare. HANDLEDNIN Fem individuella handledningstillfällen rekommenderas per examensarbete. För att handledningstillfällena skall fungera på bästa sätt är det viktigt att du har förberett dessa och lämnat in manuskript och eventuella frågor till handledaren minst två arbetsdagar i förväg (se bilaga 1) Vid utvärdering av tidigare kurser har studenter framhållit att de har haft god nytta av att följa denna struktur och rekommenderat andra att göra detsamma. PROJEKTPLAN Planering av självständigt arbete (examensarbete) inom arbetsterapi görs genom upprättandet av en projektplan. Projektplanen måste vara godkänd av handledare före studenterna påbörjar datainsamling. Sista datum för inskickande av projektplan finns angivet i schemat för kursen. SEMINARIER Om inget annat är överenskommet är två seminarier per grupp obligatoriska. rupperna träffas enligt fastställda tider (se schema). För att seminariet ska bli meningsfullt är det viktigt att du själv initierar aktuella frågor som rör examensarbetet. Frågorna till första seminariet (minst två frågor per arbete) mailas till kursansvarig minst två dagar innan seminariet och läggs samtidigt ut på UL. Vid första seminariet tas allmänna frågor upp gällande forskningsprocessen, t.ex. metodfrågor, referenser, formalia och opposition av examensarbete. Det andra seminariet är en förgranskning av examensarbetet och sker tillsammans med tänkt examinator för respektive arbete. För struktur av förgranskningsseminariet v.g. se bilaga 2. Arbetsmaterial (examensarbete) till förgranskningsseminariet skickas in till UL, under rubriken diskutera, och kursansvarig före seminariet i enlighet med tid angiven i schemat. Vid behov av extra handledning i exempelvis någon metod kan sådana seminarier anordnas. LOBOK De studenter som skriver sitt examensarbete parvis ska föra loggbok. Loggboken är ett obligatoriskt moment och ett pedagogiskt verktyg. Syftet med loggboken är att handledare 4

5 och examinator ska kunna utläsa vem av studenterna som utfört olika delar i arbetsprocessen. Loggboken finns på UL där enbart berörda parter har tillgång till respektive loggbok. UTFORMNIN AV EXAMENSARBETE Vetenskapliga arbeten kan utformas på olika sätt. Det är viktigt att det alltid finns en logisk struktur från frågeställning, metodval, analys och värdering samt att uppsatsen är skriven på korrekt svenska utan skriv- och stavfel och att ett vetenskapligt språk används. Presentation av resultat skall vara tydligt och korrekt illustrerat. Abstraktsmallar på svenska och engelska finns som bilaga i studiehandledningen. Examensarbetet skall innehålla följande delar: Titelsida med sammanfattning (abstrakt) på svenska och engelska (se bilaga 5 och 6) Innehållsförteckning Bakgrund Syfte Metod Resultat Diskussion (metod- och resultatdiskussion) Referenser Bilagor Typsnitt för arbetet är Times New Roman 12 med undantag för huvudrubriker som kan skrivas med teckenstorlek 14. Under arbetets gång samt det exemplar som skickas in till examination används 1,5 radavstånd. I det slutgiltiga, av examinatorn godkända, exemplaret av arbetet som lämnas till tryck används enkelt radavstånd och bilagor i form av informationsbrev m.m. utelämnas. Titelsida, innehållsförteckning och bilagor sidnumreras ej. Keywords, MeSH-termer, uppges endast på det engelska abstractet. Referenser skrivs enligt Vancouver (se länk på UL). Examensarbetet sänds in av studenterna till: a) kursansvarig lärare, b) handledaren, c) UL (OBS! Både under rubrikerna inlämningsuppgift och diskutera ). Examensarbetet lämnas in senast 4 arbetsdagar innan datum för examination, kl Student som bestämmer sig för att inte lägga fram arbetet som planerat, måste meddela kursansvarig lärare minst en vecka före inlämningsdatum. BEDÖMNIN Examination sker av 1) muntlig och skriftlig presentation samt försvar av eget självständigt arbete samt 2) av muntlig presentation och kritisk granskning av annat arbete. För godkänt betyg krävs av handledare godkänd projektplan, av examinator godkänt examensarbete samt godkänd opposition av annat arbete. För godkänt betyg krävs även aktivt deltagande vid seminarier samt aktiv närvaro vid ytterligare två granskningsseminarier med självständiga arbeten. Bedömningskriterierna för examensarbete preciseras i nedanstående punkter. Studeranden skall vara godkänd på samtliga 10 punkter. 5

6 1. Problemformulering relevans för utvecklingen av forskning och praxis inom huvudområdet I Problemområdet är lösryckt från huvudområdet och betydelsen är vagt motiverad Problemområdet faller inom huvudområdet och betydelsen är motiverad Problemet är inte motiverat och/eller problematiserat Syfte och frågeställningar är inte klart formulerade och/eller relaterade till problemet. Problem är motiverat och problematiserat samt avgränsat Syfte och frågeställningar är klart formulerade i relation till problemet. 2. Bakgrund - anknytning till tidigare kunskap I Förankringen i teori och tidigare kunskap/forskning är bristfällig och anknyter inte till problem- och huvudområdet. Förankringen i teori och tidigare kunskap/forskning anknyter till problem- och huvudområdet. Teoribeskrivningen är otydlig och/eller svarar inte mot arbetet syfte Referenslitteraturen är knapp och snäv och sökningen bristfällig Begrepp är vagt beskrivna och bidrar inte med ökad förståelse för problemområdet. Teoribeskrivningen är tydlig och kopplad till arbetets syfte. Referenslitteraturen är relevant och kopplad till arbetes syfte Begrepp är sakligt beskrivna och valda för att fördjupa förståelsen för problemområdet. 3. Metod I Metodvalet är inte kopplat till syfte och frågeställning. Metoden är ytligt och osammanhängande beskriven och inte förankrad i metodlitteratur. Metoden tillämpas ej på ett ändamålsenligt sätt Metodvalet är relevant i förhållande till syftet med arbetet. Metoden är tydligt beskriven och förankrad i metodlitteratur. Metoden tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. 4. Resultatredovisning I 6

7 Resultatredovisningen motsvarar inte syfte och frågeställning i arbetet. Resultatredovisningen är ostrukturerad och inte relaterad till syftet i arbetet. Figurer och tabeller är bristfälliga och tillför inte arbetet något mervärde. Användning av citat är ej adekvat. Resultatredovisningen motsvarar syfte och frågeställning i arbetet. Resultatredovisningen är strukturerad och relaterad till syftet i arbetet. Figurer och tabeller är adekvata och/eller användning av citat är adekvat. 5. Diskussion, argumentation och slutsatser I Diskussionen är ologisk och saknar relevans. Diskussionen är relevant och logiskt presenterad. Den kritiska analysen av resultatet är ytlig och saknar fokus. Resultatet är inte diskuterat i förhållande till litteratur. Styrkor och svagheter i metoden redovisas inte och/eller diskuteras inte i förhållande till litteratur. Slutsatser saknas eller är bristfälligt underbyggda. Implikationer för huvudområdet arbetsterapi/praxis saknas. Den kritiska analysen av resultatet är välgrundad och fokuserad. Resultatet är diskuterat i förhållande till litteratur. Styrkor och svagheter i metoden redovisas och diskuteras i förhållande till litteratur. Slutsatserna är relevanta utifrån resultaten. Implikationer för huvudområdet arbetsterapi/praxis diskuteras. 6. Struktur och logisk uppbyggnad I Tydlig och logisk struktur saknas i arbetet som helhet. Tydlig och logisk struktur framgår i arbetet som helhet. Rubriker och text stämmer ej överens eller endast delvis överens. Källor och källhänvisning följer ej något vedertaget referenshanteringssystem. Rubriker och text stämmer överens. Källor och källhänvisningar är korrekt redovisade enligt valt referenshanteringssystem. 7. Språkhantering/skriftlig uttrycksförmåga I Språket är mer vardagligt än vetenskapligt. Språket följer ej gängse etiska principer. Använder ej adekvat terminologi för området. Språket är huvudsakligen vetenskapligt och följer gängse etiska principer. Texten är lättläst. Använder för området adekvat terminologi. Stavning, grammatik och interpunktion ofta inkorrekt. Stavning, grammatik, interpunktion 8. Etik 7

8 I Etiska överväganden saknas eller är bristfälliga. 9. Opposition I Bristfällig genomgång och diskussion av den vetenskapliga processen i andras arbete. Uppenbara brister och förtjänster i arbetet identifieras och diskuteras inte. Olämplig prioritering av centrala kontra perifera problem. Formalia ej kontrollerad. Etiska överväganden gällande risker och kunskapsnytta redovisas. Noggrann genomgång och diskussion av den vetenskapliga processen i andras arbete. Förtjänster och brister identifieras huvudsakligen och diskuteras. Relevant prioritering av centrala problem i arbetet. Kontroll av formalia genomförd. 10. Försvar av egen uppsats I Bristfällig redogörelse för egna resultat. Författaren kan inte besvara flera viktigare frågor rörande metodiska tillvägagångssätt och vägval. Opponenters synpunkter bemöts inte. Egna resultat presenteras tydligt och sammanfattas. Redogör för viktiga moment och vägval under arbetets gång. Opponenters synpunkter bemöts med vetenskaplig diskussion och kännetecknas av saklighet. Examinators bedömning av examensarbete Direkt efter examinationen träffas respondent/er, examinator och eventuellt handledaren för samtal. Examinatorn meddelar då sin bedömning av examensarbetet. Bedömningsskalan har 4 steg; odkänt inga ytterligare ändringar erfordras. odkänt med rekommendation att ändra ändringar utförs i samråd med, och godkännes av, handledaren. odkänt under förutsättning att de av examinatorn föreslagna ändringarna utförs ändringarna utförs under handledning med efterföljande ny granskning av examinator. Underkänt - arbetet har så stora brister att det inte uppfyller kraven för ett 15-poängs arbete. Studenten/erna måste diskutera med handledare och examinator för att bestämma om projektet skall överges eller få en ny inriktning, som gör att det har förutsättningar att bli godkänt. EFTER EXAMINATIONEN Den slutgiltiga versionen av examensarbetet inlämnas (mailas) helst inom två veckor efter examination till kursansvarig lärare. Till varje författare trycks därefter upp tre exemplar som efter tryckning avhämtas på institutionen. Dessutom arkiveras ett exemplar på institutionen och ett exemplar kommer att finnas för lån på studietorget och betraktas som en officiell handling. 8

9 Det färdiga examensarbetet tillförs med fördel studentens individuella portfölj där det kan komma att bli en del i ett framtida CV. Examensarbetet kan även laddas upp på Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters uppsatsbank för att bli tillgängligt för allmänheten och förhoppningsvis inspirera till vidare studier. UTVÄRDERIN AV KURSEN Utvärdering sker på UL under examensarbete ARB029. emensam utvärdering och avslutning av kursen samt programutvärdering sker tillsammans med kurs ARB035, se schema. KURSLITTERATUR Backman J. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur; Ejlertsson. Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur; Etiskprövningsnämnden Forskningspersonsinformation. [citerad ]. Tillgänglig från Forsberg C, Wengström Y. Att göra systematiska litteraturstudier. Värdering, analys och presentation av omvårdnadsforskning. Stockholm: Natur och Kultur, Malterud K. Kvalitativa metoder i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur; Patel R, Davidsson B. Forskningsmetodikens grunder. Lund: Studentlitteratur; Trost J. Att skriva uppsats med akribi. Lund: Studentlitteratur; Trost J. Att vara opponent. Lund: Studentlitteratur; Vetenskapsrådet. CODEX regler och riktlinjer för forskning. [uppdaterad , , citerad ]. Tillgänglig från 9

10 RIKTLINJER FÖR HANDLEDNIN Bilaga 1 Handledare kan ha olika arbetssätt. Avtala med din handledare så att ni har kommit överens om rutiner; tider och sätt för inlämning mm. (exempelvis e-post, fax, postfack, hemadress) För att handledningen ska fungera bra och tiden utnyttjas bör Du förbereda varje handledningstillfälle väl. 1) Lämna skriftligt material inför handledningstillfället minst två arbetsdagar i förväg. 2) Förbered både Dig själv och handledaren på frågor som Du vill diskutera. För ett 15-poängs examensarbete beräknas ca. 5 förberedda handledningstillfällen om ca. en och en halv timme, eller fördelat på annat sätt efter överenskommelse med handledaren. Därtill kan komma handledning i grupp beroende på ämnes- och metodval. Till det första handledningstillfället bör Du ha uppnått följande: - Projektplan med bakgrund, syfte och frågeställningar - specificerad undersökningsgrupp (ingår i metod i examensarbetet) - en färdig intervjumanual eller motsvarande (bilaga till examensarbete) - en plan för genomförande av datainsamling (procedur, moment, ordningsföljd mellan momenten etc., ingår i metod) - en plan för hur data skall analyseras. Underbygg val med referens till metodbok/metodartikel (ingår i metod i examensarbetet) - en tidsplan för datainsamling (presenteras i metod eller ibland som bilaga) Till det andra handledningstillfället bör Du ha uppnått följande: - påbörjat datainsamling - gjort en första preliminär sammanställning av rådata Till det tredje handledningstillfället bör Du ungefär ha uppnått följande: - genomfört databearbetning - gjort ett utkast till presentation av data (resultat) - gjort en preliminär tolkning av resultaten. Sätt Dina resultat i relation till vad andra har skrivit som ett diskussionsavsnitt - skrivit en preliminär diskussion om den metod du valt att använda i relation till metod litteratur Till det fjärde handledningstillfället bör Du ungefär ha uppnått följande: - satt samman delarna till ett helt utkast till hela examensarbetet - skrivit en sammanfattning på svenska - bestämt keywords/sökord, dvs. de MeSH-termer som kan användas för att söka efter Ditt arbete i en databas Till det femte handledningstillfället bör Du ha uppnått följande: - skrivit färdigt examensarbetet - skrivit ett abstrakt på engelska 10

11 STRUKTUR FÖR FÖRRANSKNINSSEMINARIUM Bilaga 2 Förgranskningen sker i grupper om två eller fler arbeten (se separat schema). För att uppnå fördjupad metodkunskap eftersträvas att arbeten inom samma grupp utförs med samma eller liknande metod. Förgranskningens struktur skall följa nedanstående mall. Tidsangivelserna är ungefärliga. Notera att den sammanlagda tiden inte bör överstiga 80 minuter. Deltagare vid seminariet ska ha läst in samtliga arbeten som förgranskas i gruppen. Examinatorn hälsar välkommen ranskarna gör en inledande sammanfattning av studien (10 minuter) ranskarna inleder förgranskningen med en kort genomgång av uppsatsens disposition och innehåll. Beskriv problemställningen, val av speciallitteratur, eventuella hypoteser, det insamlade materialets omfattning och karaktär, analysmetoder och erhållna resultat. Kritisk granskning (50 minuter) Denna del är en systematisk granskning av uppsatsen. Detta innebär att både bra och mindre bra innehåll skall behandlas. Kritiska synpunkter bör kompletteras med förslag på förbättring. Hela genomgången genomförs som en dialog mellan deltagarna varvid respondenten ges möjlighet att bemöta kritik fortlöpande. Om två personer har gjort examensarbetet gemensamt skall båda författarna vara lika aktiva i diskussionen. Exempel på frågor som bör diskuteras är: Är problemet tydligt identifierat och beskrivet? Är beskrivningen av den arbetsterapeutiska teoretiska bakgrunden tillräcklig för att man ska förstå problemet i ett vidare sammanhang? Är relevant speciallitteratur refererad? Är syftet entydigt formulerat och klart avgränsat? Är de variabler/frågeområden man har valt att studera relevanta för problemställningen? Är datainsamlingen utförd på lämpligt sätt? Framgår det klart hur man har gått tillväga? Är det insamlade materialet överskådligt beskrivet? Är analysen och bearbetningen av data utförd på lämpligt sätt? Presenteras erhållna resultat på ett begripligt och överskådligt sätt? Återknyter författarna i sin diskussion till problemställningen? Har den egna metoden diskuterats? Har resultaten tolkats och satts i ett arbetsterapeutisk, vetenskaplig, teoretiskt och praxis sammanhang? Är slutsatserna rimliga i förhållande till framkomna resultat? Examinators synpunkter och sammanfattning (20 minuter) 11

12 STRUKTUR FÖR EXAMINATIONSTILFÄLLET Bilaga 3 Examinationens struktur skall följa nedanstående mall. Tidsangivelserna är ungefärliga. Notera att den sammanlagda tiden inte bör överstiga 90 minuter. Det är således viktigt att både respondenter och opponenter disponerar sin tid på rätt sätt. Examinatorn hälsar välkommen Respondenterna ges tillfälle att framföra eventuella rättelser i uppsatsen Respondenterna gör en inledande sammanfattning av studien (10 minuter) Respondenterna inleder examinationen med en kort genomgång av uppsatsens disposition och innehåll. Beskriv problemställningen, eventuella hypoteser, det insamlade materialets omfattning och karaktär, analysmetoder och erhållna resultat. Syftet är att ge seminariedeltagarna en överblick över arbetet som helhet, även deltagare som inte har läst uppsatsen skall efter den inledande sammanfattningen ha innehållet fullt klart för sig. Opponenterna inleder med värdering av problemställning (5 minuter) Beskriv vad som gör problemställningen intressant och ange dess förankring i ett vidare sammanhang. För vilka kan uppsatsen ha ett särskilt intresse? Vilken är dess betydelse för klinisk verksamhet? Kritisk granskning (35 minuter) Denna del av oppositionen är en systematisk granskning av uppsatsen. Detta innebär att både bra och mindre bra skall behandlas. Kritiska synpunkter bör kompletteras med förslag på förbättring. Hela genomgången genomförs som en dialog mellan opponent och respondent varvid respondenten ges möjlighet att bemöta kritik fortlöpande. Om två personer har gjort examensarbetet gemensamt skall båda författarna vara lika aktiva i diskussionen. Exempel på frågor som bör diskuteras är: Är problemet tydligt identifierat och beskrivet? Är beskrivningen av den arbetsterapeutiska teoretiska bakgrunden tillräcklig för att man ska förstå problemet i ett vidare sammanhang? Är relevant speciallitteratur refererad? Är syftet entydigt formulerat och klart avgränsat? Är de variabler/frågeområden man har valt att studera relevanta för problemställningen? Är datainsamlingen utförd på lämpligt sätt? Framgår det klart hur man har gått tillväga? Är det insamlade materialet överskådligt beskrivet? Är analysen och bearbetningen av data utförd på lämpligt sätt? Presenteras erhållna resultat på ett begripligt och överskådligt sätt? Återknyter författarna i sin diskussion till problemställningen? Har den egna metoden diskuterats? Har resultaten tolkats och satts i ett arbetsterapeutisk, vetenskaplig, teoretiskt och praxis sammanhang? Är slutsatserna rimliga i förhållande till framkomna resultat? ranskning av formalia (5 minuter) Denna del handlar om uppsatsens formella uppbyggnad och stilistiska uttryck. Exempel på frågor som kan tas upp är: Är titeln adekvat för innehållet? 12

13 Är dispositionen bra och texten logiskt uppbyggd? Är språkbehandlingen bra? Förekommer upprepningar? Används oförklarade svåra termer? Används termer konsekvent och är de entydigt definierade? Är tabeller och figurer snygga, lättförståeliga och möjliga att läsa fristående? Är hänvisningar till referenser korrekta och referenslistan korrekt? Sammanfattning (5 minuter) Opponenten sammanfattar sin granskning genom att lyfta fram arbetets förtjänster och ge förslag till eventuella förbättringar. Ordet lämnas fritt (20 minuter) Deltagarna i auditoriet deltar aktivt genom att ställa frågor och kommentera arbetet. Examinatorn leder diskussionen. Examinatorns bedömning av oppositionen (2 minuter) Examinatorn gör en sammanfattande bedömning av såväl opponentens som respondentens insatser under examinationstillfället. Opponentskapet bedöms därefter med endera: - odkänt. - Underkänt. Vid underkänt opponentskap skall opponenten till examinatorn inkomma med en skriftlig granskning av examensarbetet, alternativt genomföra en ny opposition. Examinators sammanfattning (8 minuter) Examinatorn sammanfattar examinationstillfället och ger egna förslag till eventuella ändringar i arbetet, samt ger ett sammanfattande omdöme. Examinationen avslutas. 13

14 OPPOSITION AV EXAMENSARBETE Bilaga 4 Huvudansvaret för genomförandet av examinationen vilar på opponenterna för respektive examensarbete. Opponentskap är obligatoriskt. Syftet med oppositionen är flerfaldigt; 1) att ge synpunkter och konstruktiv kritik som kan förbättra examensarbetet 2) ett inlärningstillfälle för såväl respondenter som opponenter 3) ge kunskap till seminariedeltagarna Mycket tid, kraft och kreativitet har lagts ned på examensarbetet. Författarna förtjänar en noggrann, kritisk och konstruktiv genomgång vid examinationen. Väl förberedda examinationer med ett genomarbetat opponent- och respondentskap blir ett inlärningstillfälle för alla. Opponenternas granskning är lika viktig som respondentens/ernas sätt att försvara arbetet. Oppositionen skall vara inriktad på en aktiv dialog med utvecklande frågor, idéer och konstruktiv kritik. Underlag för bedömning av opponentskap När flera opponenter svarar för ett arbete skall hela genomgången, dvs. både förberedelser och framträdande, fördelas lika mellan opponenterna. En opposition skall vara saklig och ge såväl positiv som negativ kritik på ett respektfullt sätt. Respondenten måste alltid ges möjlighet att bemöta kritik. Värderingen av problemställning ska ha en klar förankring till arbetsterapeutisk teori/klinisk praxis. Den kritiska granskningen ska föras i form av en diskussion. Opponenterna har här ansvar för att, på ett respektfullt sätt, ställa frågor som leder diskussionen framåt i en öppen dialog. Den kritiska granskningen ska beröra samtliga delar av arbetet inklusive resultatets kliniska relevans. De övergripande synpunkterna vad gäller formalia ska redovisas muntligen. Förslag på ändring av formalia av mindre betydelse, t.ex. stavfel, skiljetecken etc. kan med fördel överlämnas separat till respondenterna skriftligt. Sammanfattningen av granskningen ska ge auditoriet en tydlig bild av opponenternas uppfattning av arbetets förtjänster och förslag på ändringar som ytterligare kan förhöja arbetets kvalité. 14

15 Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Arbetsterapi EXAMENSARBETE I ARBETSTERAPI, 15 hp våren 2011 rundnivå Inom arbetsterapeutprogrammet, 180 hp Titel Författare Handledare Examinator Sammanfattning Bakgrund: Syfte: Metod: Resultat: ev Slutsats: 15

16 Institute of Neuroscience and Physiology Occupational therapy BACHELOR THESIS IN OCCUPATIONAL THERAPY, 15 higher credits spring 2011 First cycle Within occupational therapy programme, 180 credits Title Author Supervisor Examiner Abstract Background: Purpose: Method: Results: ev Conclusion: Keywords: 16

17 17

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator version 2014-09-10 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas i signerad slutversion till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande

Läs mer

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator

Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator version 2017-08-21 Bedömning av Examensarbete (30 hp) vid Logopedprogrammet Fylls i av examinerande lärare och lämnas till examinator Studentens namn Handledares namn Examinerande lärare Uppsatsens titel

Läs mer

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige

Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Kvalitetskriterier för bedömning av självständigt arbete (examensarbete) vid arbetsterapeutprogrammen i Sverige Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter i samarbete med Arbetsterapeutprogrammen i Sverige Nacka

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30 Introduktion till

Läs mer

Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016

Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016 KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Slutexamensarbete i psykologi 30 hp ht 2015-vt 2016 Schema Uppdaterat

Läs mer

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad

Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för omvårdnad Umeå Universitet Institutionen för omvårdnad Riktlinjer 2012-10-23 Rev 2012-11-16 Sid 1 (6) Särskilda riktlinjer och anvisningar för examensarbete/självständigt arbete, grundnivå, vid institutionen för

Läs mer

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik

Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Uppdatering: Datum för anmälan för boende samt datum för middag. Gemensamma riktlinjer fo r genomfo rande av Examensarbete Hing Elkraftteknik Examensarbetet ska ni genomföra på det universitet som ni är

Läs mer

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet

Aristi Fernandes Examensarbete T6, Biomedicinska analytiker programmet Kursens mål Efter avslutad kurs skall studenten kunna planera, genomföra, sammanställa och försvara ett eget projekt samt kunna granska och opponera på annan students projekt. Studenten ska även kunna

Läs mer

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering

Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Examensarbeten inom matematik Gemensamma riktlinjer för hantering Författare: Börje Nilsson Termin: from HT 2013 För kurserna: 2MA11E, 4MA11E, 5MA12E och 5MA11E 1 (9) Innehåll Inledning 3 Disposition 3

Läs mer

Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp

Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp Kursbok, Delkurs 2, studiehandledning, v 9-13 Kurs: Fritidspedagogik, Barn, kultur och samhälle, 15hp: Delkurs 2, Fördjupning i intervju som metod och kvalitativ analys, 7,5hp Kurskod: 971G20 Kursansvarig

Läs mer

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu.

Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. 2015-06-24 Kursbeskrivning för UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp för åk 7-9, ht 2015. Inklusive Riktlinjer för slut-vfu. Välkomna till UVK 6 Utveckling och utvärdering av lärande 15 hp

Läs mer

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg

Väl godkänt (VG) Godkänt (G) Icke Godkänt (IG) Betyg Betygskriterier Examensuppsats 30 hp. Betygskriterier Tregradig betygsskala används med betygen icke godkänd (IG), godkänd (G) och väl godkänd (VG). VG - Lärandemål har uppfyllts i mycket hög utsträckning

Läs mer

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014

Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Sociologiska Institutionen Studiehandledning Sociala villkor och sociala problem II HT 2014 Socionomprogrammet med huvudområde socialt arbete Programkod 2SC118, Delkurs 3, vecka 45-03, 13 hp Kursansvarig:

Läs mer

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten

Riktlinjer för bedömning av examensarbeten Fastställda av Styrelsen för utbildning 2010-09-10 Dnr: 4603/10-300 Senast reviderade 2012-08-17 Riktlinjer för bedömning av Sedan 1 juli 2007 ska enligt högskoleförordningen samtliga yrkesutbildningar

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MAGISTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MAGISTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MAGISTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET SEXUELL OCH REPRODUKTIV HÄLSA Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, juni 2015 Allmänt Examensarbetet på avancerad nivå

Läs mer

Individuellt fördjupningsarbete

Individuellt fördjupningsarbete Individuellt fördjupningsarbete Ett individuellt fördjupningsarbete kommer pågå under hela andra delen av kursen, v. 14-23. Fördjupningsarbetet kommer genomföras i form av en mindre studie som presenteras

Läs mer

Anvisningar för examensarbetet i lärarutbildningen

Anvisningar för examensarbetet i lärarutbildningen Lärarutbildningsnämnden Anvisningar för examensarbetet i lärarutbildningen Dnr FL 2011/29 Giltighet fr.o.m. vårterminen 2010 Karlstads universitet, 651 88 Karlstad Universitetsgatan 2. Telefon 054-700

Läs mer

Kandidatexjobb vid Industriell Marknadsföring. Process, tidsplan och opponenter samt krav

Kandidatexjobb vid Industriell Marknadsföring. Process, tidsplan och opponenter samt krav Kandidatexjobb vid Industriell Marknadsföring Process, tidsplan och opponenter samt krav Dagens agenda Själva processen och vem gör vad när Förväntningar Krångliga passager i själva skrivandet IEI:s exjobbssida

Läs mer

Uppsatser i Informatik

Uppsatser i Informatik LINKÖPINGS UNIVERSITET 2008-02-22 Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Informatik Ulf Melin Uppsatser i Informatik Systemvetenskapliga programmet, vt 2008 Att skriva uppsats inom Informatik

Läs mer

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp

Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Institutionen för forskning och utbildning, Karolinska Institutet, Södersjukhuset Litteraturstudie i kursen diabetesvård 15hp Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Kursnamn, poäng, år 1 Inlämningsuppgift

Läs mer

Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram

Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram C 2014-1392 Process 1.4 Leda utbildning. Föreskrifter för examensarbete på civilingenjörs-, arkitekt- och masterprogram 2009-02-13 Dnr: C2008/111 2014-10-13 Revidering med omformulering till aktiva lärandemål

Läs mer

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK

ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Akademin för ekonomi, samhälle och teknik ANVISNINGAR FÖR EXAMENSARBETEN INOM ENERGI- OCH BYGGNADSTEKNIK Grundnivå och avancerad nivå ELENA APARICIO BOZENA GUZIANA Kontakt: Bygg: bozena.guziana@mdh.se

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Bilaga 1 Utformning av PM Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes

Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Institutionen för medicinska vetenskaper Enheten för Diabetesforskning Litteraturstudie i kursen Mångkulturella aspekter vid diabetes Anvisning, tips och exempel Författare: Examinator: Mångkulturella

Läs mer

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng

Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Utbildningsplan för arbetsterapeututbildningen 120 poäng Study programme in occupational therapy 120 credits (=180 ECTS credits) Fastställd av Styrelsen för utbildning, 2000-01-14. Reviderad 2004-01-16,

Läs mer

Examinator Henrika Jormfeldt

Examinator Henrika Jormfeldt Högskolan Halmstad Akademin för Hälsa och välfärd SPECIALISTSJUKSKÖTERSKEUTBILDNING MED INRIKTNING MOT PSYKIATRI STUDIEHANDLEDNING Examensarbete inom omvårdnad-inriktning mot psykiatrisk vård, 15 hp Kvartsfart

Läs mer

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen

Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi. Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Examensarbeten, litteraturstudier och teoretisk geoekologi / geografi Gemensamma riktlinjer för hela institutionen Innehåll för examensarbeten Under kursen utför och redovisar studenterna en vetenskaplig

Läs mer

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012

Studiehandledning Det professionella samtalet I (7,5 hp) The professional Conversation (ECTS credits 7,5) Ht 2012 Stockholms Universitet Institutionen för pedagogik och didaktik Kursansvariga: Christer Langström Ingrid Hultén Tfn. 08 1207 63 79 christer.langstrom@edu.su.se 08-1207 63 66 ingrid.hulten@edu.su.se Studiehandledning

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING VT 2015

STUDIEHANDLEDNING VT 2015 STUDIEHANDLEDNING VT 2015 Självständigt examensarbete inom omvårdnad, 15 hp 120820/HV rev. 141124/HV Innehåll Allmänna anvisningar Grupphandledning Plagiatkontroll Inför examinationsseminarium Examinationsseminarium

Läs mer

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser

Utformning av PM. Hälsa och livskvalitet Vårdkvalitet och säkerhet Vårdmiljö och resurser Utformning av PM Bilaga 1 Utformning av PM ingår som ett led i uppsatsarbetet. Syftet är att Du som studerande noggrant skall tänka igenom och formulera de viktigaste delarna i uppsatsarbetet, för att

Läs mer

PROCESSER OCH METODER VID SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN

PROCESSER OCH METODER VID SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN PROCESSER OCH METODER VID SJÄLVSTÄNDIGA ARBETEN Högskolan i Skövde den 16 aug 2013 Anette Lundin Bild 1 UPPLÄGG 9:00-9:30 Föreläsning 30 min 9:30-10:00 Rast (ni får med er en diskussionsfråga) 10:00-10:45

Läs mer

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits

Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits 1 av 6 Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments, 30.0 Credits Högskolepoäng: 30.0 hp Kurskod: 2PE121 Ansvarig institution: Pedagogiska inst Datum för

Läs mer

Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram

Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram Riktlinjer för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbetet på civilingenjörs /arkitekt- och masterprogram Ärende Beskrivning av kriterier för godkänt/icke godkänt betyg på examensarbete på civilingenjörs-

Läs mer

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012-

Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- KAROLINSKA INSTITUTET Institutionen för Klinisk Neurovetenskap Sektionen för Psykologi Psykologprogrammet Examensarbete i psykologi; 30 hp Examensarbete i psykologi 30 hp ht 2012- vt 2013 Schema Uppdaterat

Läs mer

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016

Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Självständigt arbete i teknisk fysik 15 hp Vt 2016 Informationsmaterial 1. Skrivinstruktioner för projektplan 2. Instruktioner för kontinuerlig dokumentation av projektarbetets framåtskridande 3. Skrivinstruktioner

Läs mer

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle

Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle BESLUT 1(2) Avdelning Utvärderingsavdelningen Handläggare Magnus Johansson 2015-05-05 411-00440-14 Till rektor Uppföljning av kandidatexamen i religionsvetenskap vid Högskolan i Gävle Beslut Universitetskanslersämbetet

Läs mer

i N S P I R A T I O N e N

i N S P I R A T I O N e N i N S P I R A T I O N e N Nytt projekt stimulerar unga blivande journalister att vilja lära sig mer. HJÄRUP Eleverna på Hjärupslundsskolan har startat ett nytt projekt. Under ett par veckor kommer de att

Läs mer

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng

Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng Kursplan Utbildning på forskarnivå Allmänvetenskaplig forskningsmetodik i medicinsk vetenskap, 15 högskolepoäng General Scientific Methods in Medical Science (15 credits) 1. Kurskod70ME057 Allmänvetenskaplig

Läs mer

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå.

UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. 1 (11) Datum 20151217 Institutionen för pedagogik och didaktik Vt 2016 Studiehandledning UC435F Coachande samtal: Karriärutveckling och vägledning I, 7,5 hp, avancerad nivå. Coaching Conversations: Career

Läs mer

Informationsträff 4 nov 2015

Informationsträff 4 nov 2015 Informationsträff 4 nov 2015 UOO36P VFU 3 Förskolan 7,5hp Period vecka 47-51 Vem är jag och vem är du? Examinator: Anna Öqvist Kursledare: Monica Grape Övriga involverade lärare: Kattis Edström. Ull-Britt

Läs mer

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3

Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 Uppsala universitet Institutionen för moderna språk VT11 Betygskriterier för Examensarbete, 15hp Franska C1/C3, Italienska C, Spanska C/C3 För betyget G skall samtliga betygskriterier för G uppfyllas.

Läs mer

Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU

Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU Självständiga arbeten i lärarutbildningen exempel från ÖU Malin Knutsson 2015-09-24 15-10-02 1 Lärarutbildning för skolår f-6 vid ÖU - i korthet Studiegångar: HT 1 VT 1 HT 2 VT 2 HT 3 VT 3 HT 4 VT 4 år

Läs mer

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen

B. Förkunskapskrav och andra villkor för tillträde till kursen KONSTFACK Institutionen för Design, Konsthantverk och Konst KURSPLAN 30030 Industridesign, individuell fördjupning Industrial, individual proficency 30 högskolepoäng / 30 ECTS credits Kurskod: IDK320,

Läs mer

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ

BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ SAMMANFATTNING BEDÖMNING AV UPPSATSER PÅ GRUNDNIVÅ OCH AVANCERAD NIVÅ Uppsatsens titel Namn student 1 Namn student 2 Datum för seminariet UPPSATSEN UPPSATSARBETET HAR GENOMFÖRTS I ENLIGHET MED DE FORSKNINGSETISKA

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng

UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng UTBILDNINGSPLAN Magisterprogram i arbetsterapi, 60 högskolepoäng Programstart: Hösten 2016 Hälsohögskolan, Box 1026, 551 11 Jönköping BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet TEL (vx) 036-10 10 00 FAX 036-10

Läs mer

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning

UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Studiehandledning UTBILDNINGSVETENSKAPLIGA FAKULTETEN Institutionen för kost- och idrottsvetenskap Studiehandledning L9ID45 Idrottsfysiologi med träningslära för idrott och hälsa, 5 hp Avancerad nivå Kursansvarig: Jesper

Läs mer

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10

Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Skriva, presentera och opponera uppsats på läkarprogrammet Examensarbete termin 10 Maria Björklund (Bibliotek & IKT) & Fredrik von Wowern (Kursansvariga termin 10), reviderad 2014-06-30, 2015-01-26 Introduktion

Läs mer

Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi

Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi Dnr: 2016/1068-1.1 Riktlinjer Riktlinjer för examensarbete i företagsekonomi Beslutat av Institutionsstyrelsen, revision 2 fastställd 2011-10-28 Dekan, revision 3 fastställd 2013-01-29 (dnr ST 2013/47-1.1)

Läs mer

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet

Datum 2016-02-22. Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet 1 (5) Kursplan Kursens benämning: Påbyggnadskurs i statsvetenskap med inriktning krishantering och säkerhet Engelsk benämning: Political Science III with a focus on Crisis Management and Security Kurskod:

Läs mer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer

Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Kursplan Uttagen: 2014-11-21 Kandidatkurs i pedagogik med inriktning mot beteendevetenskap och IT-miljöer Bachelor Course in Education with Specialisation in Behavioural Analysis and IT Environments 30.0

Läs mer

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp)

INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1 INSTRUKTIONER OCH TIPS Fördjupningsarbete Receptarier (15 hp) och Apotekare (30 hp) 1. Försöksplan Syftet med försöksplanen är att du ska få projektets (begränsade) målsättning helt klar för dig innan

Läs mer

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten

Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten Kriterier för bedömning av examensarbete vid den farmaceutiska fakulteten 1 Inledning Vid den farmaceutiska fakulteten har det sedan 2005 funnits kriterier för bedömning av examensarbete (medfarm 2005/913).

Läs mer

Förklara långsamt så fattar jag snabbt

Förklara långsamt så fattar jag snabbt Förklara långsamt så fattar jag snabbt En handledning för kursledare, handledare och examinatorer i kursen Examensarbete i Byggteknik 15 hp Byggteknik 1 Handledarinstruktion för examensarbete i Introduktion

Läs mer

3. Läs på om språklig variation i BRUS och gör frågorna som hör till. Skicka in på its.

3. Läs på om språklig variation i BRUS och gör frågorna som hör till. Skicka in på its. Information om prövning i Svenska 1, Kurskod: SVESVE01 Prövningen kommer att bestå av följande delar: 1. Bokläsning - läslogg om skönlitterär roman. 2. Språklig variation inlämningsuppgift. 3. Textgranskning

Läs mer

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination

Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination Termin Innehåll Lärandemål Aktivitet Examination 1-2 Vetenskapsteori och vetenskaplig metod: 1-forskningsprocessen och informationssökning 2-deskriptiv statistik 3-epidemiologisk forskning 4 -mätmetoder

Läs mer

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål

Utbildningsplan. Högskolepoäng: 60/120. 1. Utbildningsprogrammens organisering. 2. Utbildningsprogrammens mål Hälsohögskolan Diarienr 140/2010 1 Utbildningsplan Utbildningsprogrammets benämning: Magisterprogram i arbetsterapi och Masterprogram i arbetsterapi/master Programme in Occupational Therapy (60 credits)

Läs mer

Ämnesspecifika seminarier VT16

Ämnesspecifika seminarier VT16 Ämnesspecifika seminarier VT16 Nedan följer information om ämnesspecifika seminarier. Notera att seminarierna är obligatoriska för studenter som skriver uppsats inom aktuella områden. Schema över de ämnesspecifika

Läs mer

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå

Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Betygskriterier för självständigt arbete på masternivå Gäller för självständigt arbete i biologi, miljövetenskap, markvetenskap, livsmedelsvetenskap, lantbruksvetenskap, kemi och teknologi. För att bli

Läs mer

Förskollärarprogrammet

Förskollärarprogrammet Förskollärarprogrammet Studiehandledning Utbildningsvetenskaplig kärna 8 Vetenskap, teori och metod 9hp Termin: HT 2015 Kurskod: 970A01 (9hp) 1 Välkommen till kursen Utbildningsvetenskaplig kärna 8, Vetenskap,

Läs mer

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15

Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom. Förskollärarutbildningen. UVK3: Specialpedagogik VT 15 Riktlinjer för VFU3 150113 Yvonne P Hildingsson, VFU ledare Förskola Riktlinjer för Verksamhetsförlagd utbildning inom Förskollärarutbildningen UVK3: Specialpedagogik VT 15 Yvonne P Hildingsson yvhi@hh.se

Läs mer

Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik

Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik Förberedelse-PM Examensarbete för Byggteknik Introduktion Examensarbetet är ingenjörsutbildningarnas avslutande kurs (härefter kallad exjobbs-kursen) där du skall tillämpa kunskaper och färdigheter från

Läs mer

LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013

LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 LATHUND FÖR VENTILERING OCH RIKTLINJER FÖR BETYGSÄTTNING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 LATHUND FÖR VENTILERING AV EXAMENSARBETEN VT 2013 Ventileringen av examensarbetena sker i seminarieform och tar oftast

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits

UTBILDNINGSPLAN. Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng. Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Dnr: 156/2004-51 Grundutbildningsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap UTBILDNINGSPLAN Socionomprogrammet, 210 högskolepoäng Social Work Study Programme, 210 ECTS Credits Ansvarig institution Institutionen

Läs mer

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen

Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen Programmet för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen 60 högskolepoäng Utbildningsplan Dnr LiU-2014-00409 Fastställd av fakultetsstyrelsen för medicinska fakulteten 2014-03-06. Ersätter

Läs mer

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare.

Termin 5 1: Informationsmöte och genomgång hur ett PM skrivs. Ges HT 2010 av kursgivare. Riktlinjer för PM Det är nu dags att påbörja ert examensarbete som ska ha anknytning till ämnet odontologisk profylaktik. Examensarbetet skall skrivas enligt Kis riktlinjer som gäller från och med VT11.

Läs mer

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin

Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Sahlgrenska akademin VID GÖTEBORGS UNIVERSITET Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa / Allmänmedicin vid institutionen för Medicin Forskningsmetodik- en introduktion 8 hp (kurskod MFM330) Projektledare

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013

STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560. RÖS5 Vårterminen 2013 130416 Institutionen för vårdvetenskap och hälsa STUDIEHANDLEDNING KLINISK OMVÅRDNAD INOM SOMATISK VÅRD 7,5 HÖGSKOLEPOÄNG OM6560 RÖS5 Vårterminen 2013 Kursansvariga lärare: Eva Bergelin Tel: 031-786 6127

Läs mer

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola

Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola 1 (12) Dnr. MDH 3.1.2-265/14 Allmän studieplan för Innovation och design vid Mälardalens högskola Gäller för alla doktorander antagna till forskarutbildningsämnet från och med 2014-09-11 samt för doktorander

Läs mer

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp)

Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) Psykologiska institutionen (1 av 6) Anvisningar till delkursen Fördjupning (7,5 hp) VT 2013 Ansvarig lärare: Stefan Wiens, Ph.D., professor Rum 215, Frescati Hagväg 9 sws@psychology.su.se 08-163933 (nås

Läs mer

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd

Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Teknisk-naturvetenskaplig fakultet Umeå universitet, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 00 00 Dnr 514-1081-07 Datum 2012-03-23 Sid 1 (7) Kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd Bachelor of Science Programme

Läs mer

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen

STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen 1 Dnr Su-159-4.2.1-0053-13 STOCKHOLMS UNIVERSITET BESLUT 2013-08-27 Humanistiska fakultetsnämnden Romanska och klassiska institutionen Allmän studieplan för Utbildning på forskarnivå i romanska språk med

Läs mer

Arbetsterapi C, Vetenskaplig metod, 22,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Research Methods, Advanced Course, 22.5 Credits

Arbetsterapi C, Vetenskaplig metod, 22,5 högskolepoäng Occupational Therapy, Research Methods, Advanced Course, 22.5 Credits 1(5) Denna kursplan har ersatts av en nyare version. Den nya versionen gäller fr.o.m. Vårterminen 2017 Kursplan Institutionen för hälsovetenskaper Arbetsterapi C, Vetenskaplig metod, 22,5 högskolepoäng

Läs mer

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02

Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 Studieplan för utbildning på forskarnivå i kriminologi senast reviderad 12-05-02 1. Mål för utbildningen Utbildningen på forskarnivå i kriminologi syftar till att ge den studerande fördjupade kunskaper

Läs mer

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål

Kursplan. Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits. Mål 1(5) Mål för utbildning på grundnivå. Kursens mål 1(5) Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Psykologi III, 30 högskolepoäng Psychology III, 30 Credits Kurskod: PS702G Utbildningsområde: Samhällsvetenskapliga området Tekniska

Läs mer

Specialistutbildning för sjuksköterskor

Specialistutbildning för sjuksköterskor Instutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle Sektionen för omvårdnad RIKTLINJER FÖR INDIVIDUELL PROJEKTPLAN AVANCERAD NIVÅ Specialistutbildning för sjuksköterskor Claudia Lampic, Zarina Kabir,

Läs mer

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov

Bedömningsunderlag vid praktiskt prov Nationell klinisk slutexamination för sjuksköterskeexamen, 180 hp Bedömningsunderlag vid praktiskt prov ANSLUTNA LÄROSÄTEN OBLIGATORISK VERKSAMHET FÖRSÖKSVERKSAMHET Nationell klinisk slutexamination för

Läs mer

Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp)

Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp) Examensarbete i Diagnostisk Cytologi (15hp) Annika C Karlsson, kursansvarig Docent i virologi Institutionen för Laboratoriemedicin Avd för klinisk mikrobiologi Email: annika.karlsson@ki.se Mobil: 070 467

Läs mer

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014

VFU. Välkommen till Att undervisa i åk 4-6, 6.0hp Ht 2014 UMEÅ UNIVERSITET Lärarutbildningen Inst. för Språkstudier Kursansv: Ingalill Gustafsson 090-786 5067 ingalill.gustafsson@sprak.umu.se 2014 08 30 Studieadministratör: Johanna Palm, 090-786 6457 Kurskod:6LÄ046

Läs mer

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se

STUDIEHANDLEDNING. Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail: tony.falk@fhs.gu.se STUDIEHANDLEDNING Integrativ vård 7,5 högskolepoäng Kurskod OM3310 Kursen ges som valbar kurs inom institutionens sjuksköterskeprogram Vårterminen 2011 Kursansvarig: Tony Falk Telefon: 0708-350142 e-mail:

Läs mer

Riktlinjer vid examination

Riktlinjer vid examination Fastställda av styrelsen för utbildning 2007-12-19 Senast reviderade 2012-06-01 Dnr: 5331/10-300 Sid: 1 / 8 Universitetsförvaltningen Utbildningsavdelningen Christina Joos, Handläggare Riktlinjer vid examination

Läs mer

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet

Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet TEKNAT 2012/4 Riktlinjer och anvisningar för examensarbeten inom de tekniska utbildningarna vid Uppsala universitet Riktlinjerna är ett komplement till kursplanerna. Fastställda av Tekniska utbildningsnämnden

Läs mer

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015

Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursdokument Regional kurs Kursnamn: Döva barn och barn med hörselnedsättning lära att läsa och skriva under de tidiga åren Termin: Höstterminen 2015 Kursledare: Carin Roos, carin.roos@kau.se, tfn 054-700

Läs mer

Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera

Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera Vetenskapligt arbete Skriva Presentera Opponera Kandidatarbete ISEX T5 Elisabet Holst Projektarbetet Kritisk litteraturgranskning Kritisk litteraturgranskning kombinerad med egna experiment eller undersökningar

Läs mer

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda:

Licentiatexamen För licentiatexamen ska följande mål vara uppfyllda: Fastställd datum 2012-05-03 Dnr FAK 2012/128 Fakultetsnämnden för hälsa, socialt arbete och beteendevetenskap (FHSAB) Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Nationalekonomi Fastställt datum 2013-01-31 Fakultetsstyrelsen Ekonomihögskolan Dnr FAK 2011/629 Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt de lokala regler för

Läs mer

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP

RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP RIKTLINJER FÖR EXAMENSARBETE PÅ MASTERNIVÅ I HUVUDOMRÅDET VÅRDVETENSKAP Akademin för vård, arbetsliv och välfärd Högskolan i Borås, augusti, 2016 Allmänt Examensarbetet på avancerad nivå är ett självständigt

Läs mer

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p

OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Sektionen för Hälsa och samhälle Sjuksköterskeprogrammet OM 8154 Kurs 6 (Hk-10A + distans) Verksamhetsförlagda studier inom Somatisk vård 15 p Vårterminen 2011 Period 1 Senast reviderad 2011-01-10 Anna

Läs mer

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng

Institutionen för hälsovetenskap Kurskod VMD903. Vetenskapliga metoder med inriktning vård av äldre, 7.5 högskolepoäng KURSPLAN Kursens mål Efter genomgången kurs skall studenten: Kunskap och förståelse kunna analysera olika vetenskapliga metoders användning och värdera deras relevans i forskning och utveckling av kunskap

Läs mer

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete

Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete Fastställt av BIG: s institutionsstyrelse 2008-10-22 Betygskriterier för examensarbete/självständigt arbete 1. Bedömningsgrunder och innehåll Ett examensarbete eller självständigt arbete ska bedömas inom

Läs mer

Riktlinjer för examensarbetare

Riktlinjer för examensarbetare Riktlinjer för examensarbetare Informationen för dig som ska göra examensarbete finns för det mesta på LTH:s hemsida: http://www.student.lth.se/studieinformation/examensarbete/. Studenten förväntas vara

Läs mer

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013

Information till. betygsnämndsledamöter, opponent och. disputationsordförande. inför disputation. Innehåll. Dnr 1-408/2013 Dnr 1-408/2013 Information till betygsnämndsledamöter, opponent och disputationsordförande inför disputation Innehåll Inledning... 1 Betygsnämnd... 1 Förhandsgranskning... 2 Examination... 3 Opponent...

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i pedagogik Ämnesbeskrivning Utbildning på forskarnivå vid Linnéuniversitetet regleras i Högskolelag och Högskoleförordning samt i universietets lokala regler för utbildning på forskarnivå. I universitetets arbets-, besluts- och delegationsordningar

Läs mer

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR)

Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) Att skriva magister- och masteruppsats på CTR LUNDS UNIVERSITET CENTRUM FÖR TEOLOGI OCH RELIGIONSVETENSKAP (CTR) 2 ATT SKRIVA MAGISTER- OCH MASTERUPPSATS PÅ CTR Att skriva magister- och masteruppsats på

Läs mer

Examensarbete. Teknisk logistik

Examensarbete. Teknisk logistik Institutionen för teknisk ekonomi och logistik Teknisk logistik PM Examensarbete (MTT820) Teknisk logistik PM-Exjobb/120125 Examensarbete inom ämnet Teknisk logistik (MTT820), LTH Denna PM är en kortfattad

Läs mer

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp

Kursbeskrivning i franska 9AFR71. Franska 91-97,5hp LINKÖPINGS UNIVERSITET Institutionen för kultur och kommunikation Franska Ht 20 Kursbeskrivning i franska 9AFR71 Franska 91-97,5hp Akademiskt skrivande på avancerad nivå 1 Franska (91-97,5hp), Akademiskt

Läs mer

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser

Seminariebehandling av uppsatser 1. Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 1 Seminariebehandling av C- och D-uppsatser Seminariebehandling av uppsatser 2 Anvisningar för ventilering av C- och D-uppsatser Seminariet är opponentens ansvarsuppgift

Läs mer

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp

Sjuksköterskeutbildning, 180 hp 1 (8) Utbildningsplan för: Sjuksköterskeutbildning, 180 hp Nursing Programme Allmänna data om programmet Programkod Tillträdesnivå Diarienummer VSSKG Grundnivå 412/0000716 Högskolepoäng 180 Ansvarig avdelning

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ÖREBRO UNIVERSITET Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i BIOMEDICIN Biomedicine Studieplanen har fastställts av Fakultetsnämnden för hälsa, medicin och vård den 8 maj 2007 (dnr CF 62-259/2007).

Läs mer

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: BIOMEDICINSK VETENSKAP

Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i ämnet: BIOMEDICINSK VETENSKAP 1(5) DNR: SLU ua 2015.3.2.1-1576 STYRANDE DOKUMENT Sakområde: Forskning och utbildning på forskarnivå Dokumenttyp: Riktlinjer Beslutsfattare: FN Avdelning/kansli: Fakulteten för Veterinärmedicin och Husdjursvetenskap

Läs mer

Styrdokumentkompendium

Styrdokumentkompendium Styrdokumentkompendium Information och kommunikation 2 Sammanställt av Joni Stam Inledning Jag brukar säga till mina elever, halvt på skämt och halvt på allvar, att jag förhåller mig till kursens centrala

Läs mer