TEMAN SHK. Samhälls- och hälsoinformation. Kontakt: Ziad Jomaa, samordnare Tfn

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "TEMAN SHK. Samhälls- och hälsoinformation. Kontakt: Ziad Jomaa, samordnare Tfn 0768 472596 ziad.jomaa@lansstyrelsen.se"

Transkript

1 TEMAN SHK Samhälls- och hälsoinformation Kontakt: Ziad Jomaa, samordnare Tfn

2

3 Projekt Partnerskap Skåne Samhälls- och hälsokommunikatörer Sammanfattning Syftet med temana är att tillgodose nyanlända flyktingars behov av grundläggande samhälls- och hälsoinformation respektive berörda aktörers, kommuners och myndigheters, behov att nå brukare med kvalitetssäkrad och aktuell information. Frågorna som behandlas inom respektive område är intimt förbundna och kopplade till varandra. Informationen synliggör och förklarar hur det svenska samhället och svenska systemet fungerar samt tydliggör exempelvis vilka effekter livsstil och livsval får för människors hälsa. Metoden säkrar att nyanlända känner till och förstår sina rättigheter och skyldigheter inom områden såsom arbetsliv, utbildning och hälsa. Informationen underlättar även för den nyanlände att klara sig språkligt, socialt och kulturellt i olika sammanhang. Samhälls- och hälsokommunikatörer förmedlar informationen på modersmålet till nyanlända i början av introduktionsperioden. Kommunikatörerna arbetar på språken albanska, arabiska, kurdiska (sorani och kurmanji), pashto, dari, persiska, serbokroatiska, engelska, somaliska samt (lätt) svenska. Vissa teman såsom, bostad och barnuppfostran, förstärks och fördjupas genom visuella hjälpmedel såsom exempelvis ett antal dramatiseringar producerade av BRIS (Barnens rätt i samhället).

4 Block 1 1. Att komma till Sverige I Fakta om Sverige (historia, befolkning, religion, infrastruktur, natur & klimat, naturtillgångar & näringsliv) Svenska högtider (med och utan kristen bakgrund) med fokus på var det firas och hur man kan vara med Kultur (olika erbjudanden som finns: bibliotek, museer, konsthallar, teater, bio etc.) inkl. folkbildning, kort om föreningsliv 2. Att komma till Sverige II Integrationsprocessen (beskriver olika faser/känslor) Etableringsprocessen (beskriver olika aktörer och dess roller, beskriver hela processen från nyanländ till avslutade insatser) Nyanländs roll/ansvar i processen inkl. arbetets och språkets betydelse 3. Migration och hälsa Vad är hälsa? Människan som bio- psyko- social varelse Migrationsprocessens påverkan på hälsa inkl. psykosociala processer i det nya landet (känslor/upplevelse) Familjens betydelse och olika familjestrukturer (traditionellt samhälle och modernt samhälle inkl. förändringar) 4. Stress Vad är stress? (positiv och negativ stress) och orsaker till stress Olika stadier av stress (alarmstadiet, motståndsstadiet, utmattningsstadiet och återhämtningsstadiet) Stress relaterad till migrationsprocessen Praktiska råd 5. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Arbetsmarknad och arbetsrätt Anställningsformer Att söka jobb (CV, brev etc.) Starta och driva eget företag Skatt och deklaration 4

5 6. Sjuk- och hälsovårdssystemet Här ges kommunerna möjlighet att fylla på med specifik information! Primärvård (vårdcentral, BVC, MVC, jourcentral) Specialistvård (akutmottagning, specialistmottagning, sjukhus) Om besöket: Hur går det till? (avgifter, högkostnadsskydd) Apotek Patientens rättigheter/skyldigheter 7. Svenska socialförsäkringssystemet Olika förmåner och bidrag (stöd till familjer med barn, trygghet vid sjukdom och handikapp, pensionssystemet) 8. Det dagliga livet Hushållsekonomi (inkomster & utgifter, budget, räkningar, köpa på avbetalning, lån) Konsumentrollen (ångerrätt, bytesrätt, reklamation, öppet köp, garanti) Lokalkännedom (skola och fritid, bibliotek, idrottshallar, simhallar) Här ges kommunerna möjlighet att fylla på med specifik information! Allemansrätt Säkerhet: brandsäkerhet, skydd mot olyckor (hem, bil, cykel, el) Block 2 9. Hur styrs Sverige? Folkstyrelsen: demokratins historia, principer Grundlagar inkl. åsikts-, yttrande-, tryck-, föreningsfrihet Åsiktsbildning (massmedier, politiska partier) Hur Sverige styrs: nationellt och lokalt perspektiv (riksdag/regering, Region Skåne, Kommun) Val EU Demokrati i vardagen inkl. skyldigheter Sätt att påverka 10. Rättsstat Hur utövas den offentliga makten? Polis och domstol inkl. rätten till offentlig försvarare/rättshjälp Varför finns JO och JK? Vad gör de? DO Tjänsteman inkl. mutor/bestickning och offentlighet/sekretess Rättigheter/skyldigheter inom myndigheter och offentlig förvaltning 5

6 11. Alkohol Allmän information och statistik om alkohol Alkoholens påverkan på kroppen och hälsan (fysiska och psykiska effekter) Graviditet och amning Ungdomar och alkohol Problem relaterade till berusning (Våld, olyckor, bilkörning, oönskat beteende, alkohol och tabletter) Konsumtion, missbruk och beroende (förebyggande åtgärder, behandling) Hjälp och stöd 12. Barns rättigheter Syn på barn och barndom i Sverige FN:s barnkonvention & barns rättigheter Diskussion: Vad gör du som förälder när ditt barn? Rättigheter i samband med skolan Hur används barnkonventionen i praktiken? (kommuner & landsting, hälso- och sjukvården, myndigheter) Lagar (socialtjänstlagen, föräldrabalken) Barnombudsmannen Misshandel & kvinnlig könsstympning BRIS Vad är en bra förälder? 13. Skola och utbildning (Fokus barn) Skolans värdegrund Föräldrars rättigheter/skyldigheter Barnets rättigheter/skyldigheter i skolan Barnuppfostran 14. Kvinnlig hälsa Anatomi Menstruationscykel Graviditet Sexualliv och preventivmedel Kvinnobesvär (t.ex. olika infektioner och behandling) 6

7 15. Fritid, kultur och föreningsliv Hur tillbringar man sin fritid? Likheter/skillnader: hemland Sverige Föreningsliv: definition, nytta av medlemskap, föräldrarnas roll Fritidsgård/kulturhus, folkbildning/studieförbund, bibliotek Här ges kommunerna möjlighet att fylla på med specifik information! Kultur: Vad är det för dig? Finns det här? (teater, operahus, konserthus, galleri, dans musik) 16. Kost och motion Betydelsen av bra matvanor Nytta och brist av olika näringsämnen (vitaminer, mineraler, fet, kolhydrater, proteiner, vatten) Kostråd inkl. tallriksmodellen och betydelsen av måltider Olika varumärkningar Koppling mellan fysisk aktivitet och motion Praktiska råd och motivation till beteendeförändring Block Att bilda familj och leva med barn i Sverige Olika familjeformer (diskuteras med bild) Äktenskap (formella krav etc.) och skilsmässa Sambo Förälder och barn (faderskap, vårdnad, underhåll) Olika stödformer Barnutredning hos socialtjänsten Rättigheter/skyldigheter inom familjen 18. Att vänta barn och föda barn i Sverige MVC BVC Föräldraförsäkring 19. Att åldras i Sverige Att åldras i ett främmande land Värdegrund i äldreomsorg Stödformer (hemtjänst, andra insatser, boende) Här ges kommunerna möjlighet att fylla på med specifik information! Hur söker man äldreomsorg inkl. kostnader Pension 7

8 20. Begravning och arvsregler Begravning Grundläggande arvsregler 21. Manlig hälsa Anatomi Befruktning och könskromosomer Mannlig omskärelse Mannliga besvär (t.ex. prostatacancer, impotens) Migration och sexualliv Tips och råd 22. Narkotika Olika typer av narkotikamedel (effekter, skadeverkningar) Ungdomar och narkotika inkl. råd till föräldrarna Förebyggande åtgärder, varningstecken och behandling Hjälp och stöd (såväl missbrukare som anhörig) 23. Tandhälsa Allmänt om tänder Värk, bakterier och tandsten Sjukdomar i munnen (tandköttsinflammation, tandlossning, karies) Rengöring och råd gällande kost (socker, bra/dålig sockerklocka) Barn (napp- och tumsugning, rengöring av tänder) 24. Tobak Olika orsaker till rökning Typer av tobaksvaror (cigaretter, vattenpipa, cigarr, snus och pipa) Påverkan på kroppen och hälsan inkl. passiv rökning Graviditet och små barn Att sluta röka (skäl att sluta, tips, hjälpmedel) Hjälp och stöd 8

9 Block Bostad och boende Boendeformer och olika rättigheter/skyldigheter Regler i huset (tvättstuga, sopsortering, trivselregler) Bostadsförmedling och finansiering Brandsäkerhet och hemförsäkring 26. Jämställdhet och individens rättigheter Värdegrund som svenska samhället vilar på (alla människors lika värde, individens frihet, individens integritet, jämställdhet mellan kvinnor och män, människolivets okränkbarhet, solidaritet med svaga och utsatta) Individens rättigheter Vad är jämställdhet? (målsättning & realitet) Diskriminering & DO Religionsfriheten & praktiska aspekter av den Sexualitet i Sverige Funktionshinder Djurens rättigheter 27. Hjälp och stöd Här ges kommunerna möjlighet att fylla på med specifik information! Svårigheter och problem i familjen/relationen Familjerådgivning BRIS Misshandel, våld & hedersrelaterat våld och förtryck inkl. straff (brottsbalken) Mansjour/Kvinnojourer 28. Svenska utbildningssystemet (Fokus vuxna) Sfi & validering av utländsk kompetens/betyg Fokus på utbildningsmöjligheter för vuxna (komvux/folkhögskola, högskola/universitet, yrkesutbildningar) inkl. studiemedel 29. Egenvård Virus bakterier Smittvägar, behandling Feber (vuxna och barn) Förkylning influensa Olika inflammationer (bihåle-, ögon-, öron-, lunginflammation) Halsfluss och diarré 9

10 30. STI/HIV Sexuellt överförbara sjukdomar: klamydia, gonorré, syfilis, herpes, kondylom Särskild fokus på Hiv/aids (statistik, smittvägar, symtom, risker, behandling) Vad är smitta? (virus/bakterier eller parasiter) Kvinnligt/manligt könsorgan Smittskyddslagen 31. Natur och miljö Betydelsen av naturen Klimat och energi (klimatförändringar, -politik, växthusgaser, energianvändningen, förnybara energikällor) Friluftsliv (Allemansrätten, badvatten, skyddade områden, hav, fiske, skog) Djur och luften Praktiska råd (bl.a. avfallshantering inkl. sopsortering och nedskräpning, mat, kemikalier, hälsoeffekter) Miljörätt 32. Allergi Allergi/annan överkänslighet (olika typer, anafylaktisk chock inkl. första hjälpen) Faktorer som kan framkalla allergi eller annan överkänslighet Astma och småbarnsastma Behandling och förebyggande åtgärder 10

11 11

12 Östra Boulevarden 62 A, Kristianstad Kungsgatan 13, Malmö Tel 044/ , Fax 044/ Epost

Samhällsorientering på modersmål Kursplan

Samhällsorientering på modersmål Kursplan Samhällsorientering på modersmål Kursplan Syfte Det övergripande målet med samhällsorienteringen (SFS 2010:1138) är att deltagarna ska inhämta och utveckla kunskap om: - de mänskliga rättigheterna och

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1

Förordningsmotiv. Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare. Fm 2010:1 Förordningsmotiv Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Fm 2010:1 Förordningstext Förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare; utfärdad den 7 oktober 2010

Läs mer

1 Det svenska politiska systemet

1 Det svenska politiska systemet 1 Det svenska politiska systemet Rösträtt och valsystem Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Det är val vart fjärde år. Sverige styrs på tre olika nivåer:

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Droger, alkohol och tobak Hälso- och sjukvård i Sverige Mötet med vården Vart ska du vända dig? Att leva med funktionsnedsättning

Läs mer

7. Att vårda sin hälsa i Sverige

7. Att vårda sin hälsa i Sverige Foto: Colourbox 7. Att vårda sin hälsa i Sverige Innehåll Vad är hälsa? Hälso- och sjukvård i Sverige Vart ska du vända dig? Tandvård Om du inte är nöjd Göteborgs Stad och Länsstyrelsen Västra Götalands

Läs mer

En god hälsa på lika villkor

En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor En god hälsa på lika villkor Sjöbo kommuns invånare ska ha en god hälsa oavsett kön, ålder, etnicitet och religion ska alla må bra. Folkhälsorådet i Sjöbo arbetar för att skapa

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Jämlikhet och jämställdhet Familj och individ Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska

Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska Samhällsinformation för nyanlända i Östergötland Lättläst Svenska 1 1. Det svenska politiska systemet Sverige är en demokrati och det svenska folket väljer de personer som ska styra Sverige. Vart fjärde

Läs mer

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok

Välkommen. Alla tryck och andra rättigheter är skyddade. Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Välkommen Välkommen Alla tryck och andra rättigheter är skyddade Kvinnojouren Stina & Anahid Khachadorian 2010. Deltagarna i skrivandet i denna bok Namn enl. bokstavsordning Anahid Khachadorian Anna Lytsy

Läs mer

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD PUNKT 7 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Landsting Sverige är uppdelat i Kommuner och Landsting. Det finns 18 Landsting och i dessa finns ett antal kommuner. Sjukvården i Sverige bedrivs av Landstinget, hälsocentraler

Läs mer

Folkhälsopolitiskt. program

Folkhälsopolitiskt. program Folkhälsopolitiskt program 1 2 Alla har rätt till ett gott liv En god hälsa är för de flesta av oss något som vi värdesätter mycket högt. Alltför ofta är den goda hälsan något som vi tar för givet ända

Läs mer

Hälsa och integration. - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande

Hälsa och integration. - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande Hälsa och integration - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande Hälsa och integration - en kartläggning av hälsotillståndet bland nyanlända och asylsökande Meddelande 2012:20

Läs mer

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING

FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN LÄRARHANDLEDNING foto: marcus frendberg INNEHÅLL foto: sos arkiv FRÅN BARN TILL BARN GENOM SPRINGSLANTEN FN:s konvention om barnets rättigheter är ett viktigt dokument

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Barns rättigheter Våld i nära relationer Göteborgs Stad och Länsstyrelsen

Läs mer

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete

Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Introduktion: Hivperspektiv i utvecklingssamarbete Det här är en kortfattad introduktion i hivfrågor för dig som arbetar med utvecklingssamarbete i en organisation. Med den vill Forum Syd uppmuntra dig

Läs mer

Hälsa på lika villkor

Hälsa på lika villkor Hälsa på lika villkor Folkhälsoplan för Södertälje Fördjupningsdokument till kommunens/sjukvårdsområdets mål&budget/verksamhetsplan Antagen av Södertälje kommunfullmäktige och Sjukvårdsstyrelsen för Sydvästra

Läs mer

För ett gemensamt Sverige

För ett gemensamt Sverige För ett gemensamt Sverige Rapport från Idéarbetsgrupp Integration Aphram Melki, sammankallande Stockholm januari 2009 Innehållsförteckning Förord 3 Vision 4 Grundbultar 4 Centerpartiets utmaningar 4 Individen,

Läs mer

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden

Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Att öka Hälsokunskapen hos nyanlända flyktingar genom kursen Hälsoskola under etableringsperioden Tina Eriksson-Sjöö, Processledare för Hälsoskola för nyanlända, Univ. adjunkt och doktorand Hälsa och samhälle

Läs mer

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation

Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid. - våld i nära relation Grästorps kommun Kommunförvaltningen Social verksamhet Grästorp Kommuns policy för kvinnofrid - våld i nära relation 2013 2020 Reviderad och antagen av kommunstyrelsen 2013-02-26, 26 Postadress Besöksadress

Läs mer

4. Individens rättigheter och skyldigheter

4. Individens rättigheter och skyldigheter Foto: Colourbox 4. Individens rättigheter och skyldigheter Innehåll Familj och individ Jämlikhet och jämställdhet Skydd mot diskriminering Att praktisera sin religion i Sverige Barns rättigheter Våld i

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Vårdnad av barn Föräldrarollen Ekonomiskt stöd till familjer Socialtjänstlagen Barnomsorg Grundskola Gymnasium Skolan och

Läs mer

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN Intervjuer och rapporten är en del av Integrationsfondens projekt Mänskliga Rättigheter i praktiken Diarienummer: 2012-3011299 MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I PRAKTIKEN 2013-2015 Folkuniversitetet Umeå Folkuniversitetet

Läs mer

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige

3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Stenläggare Foto: Colourbox 3. Att försörja sig och utvecklas i Sverige Innehåll Arbetsmarknaden i Sverige Att söka arbete Att starta eget företag Att betala skatt Folkbokföring Socialförsäkringen Utbildning

Läs mer

Internationalisering i skolans styrdokument 2011

Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Internationella programkontorets rapportserie nr 36 Internationalisering i skolans styrdokument 2011 Skolans uppdrag om internationalisering och Internationella programkontorets verksamhet Förord Kunskap

Läs mer

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE

ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE ETT STÖDJANDE MILJÖ FÖR FÖRETAGANDE OCH FRISKARE SOMALIER I SKÅNE En förstudie om somaliernas behov av information och stöd inför Somali Information and Business Centres framtida verksamhet Amina Jama

Läs mer

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13

Kommunövergripande handlingsplan. Våld mot kvinnor. Antagen av Uddevalla kommunfullmäktige 2006-09-13 Kommunövergripande handlingsplan Våld mot kvinnor Antagen av fullmäktige 2006-09-13 Innehåll: 1. Bakgrund... 2 1.1 Internationellt... 2 1.2 Nationellt... 2 1.3 Kvinnofridsarbete i Uddevalla... 2 2. Uppdrag

Läs mer

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige

5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige 5. Att bilda familj och leva med barn i Sverige Innehåll Olika sätt att leva ihop Att ta hand om barn och unga Barnomsorg Grundskola Gymnasieskola Skolan och demokrati Ekonomiskt stöd till familjer Foto:

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun

Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Policy för socialt hållbar utveckling i Bjuvs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2011-05-26, 37 Inledning För att uppnå en social hållbar utveckling och tillväxt i Bjuvs kommun är en god folkhälsa en

Läs mer