HÖRSELSKADADE BARNS SPRÅKUTVECKLING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÖRSELSKADADE BARNS SPRÅKUTVECKLING"

Transkript

1 HÖRSELSKADADE BARNS SPRÅKUTVECKLING Erik Borg 1, Arne Risberg 2, Bob McAllister 3, Britt-Marie Undemar 4, Gertrud Edquist 5, Anna-Clara Reinholdson 6, Anna Wiking-Johnsson 7, Ursula Willstedt-Svensson 8 1 prof. Ahlséns Forskningsinstitut, Regionsjukhuset Örebro/Örebro universitet, Örebro 2 prof. em. Inst. f. tal, musik och hörsel, Kungl. Tekniska Högskolan, Stockholm 3 doc., Inst. f. lingvistik, Stockholms universitet, Stockholm 4 hörselvårdskonsulent, Hörsel- och dövpedagogisk verksamhet, Örebro 5 logoped, logopedmottagningen, Mora lasarett, Mora 6 logoped, Enheten för barnlogopedi/su, Göteborg 7 logoped, Talkliniken, Danderyds sjukhus, Danderyd 8 logoped, Hörselvårdsavdelningen, Universitetssjukhuset i Lund, Lund 1

2 Sammanfattning För att följa enskilda hörselskadade barns språkutveckling och för att utvärdera pedagogiska och tekniska habiliteringsmetoder har ett testbatteri (HSS HörselSkadade Barns språkutveckling) tagits fram. Hörselskadade barn i åldern 4, 5 och 6 år med hörtröskel 80 db tonmedelvärde eller bättre, har ingått i studien. Samtidigt har föräldrar och barnens hemvägledare deltagit i en enkätundersökning om barnens hörsel, tal, hörapparatanvändning m.m. Resultaten visar att testen har god validitet, och ett första referensmaterial har erhållits. 1) barn med hörselnedsättning - även ensidig - har försenad språkutveckling; 2) förseningen ökar vid större nedsättning; 3) sexåringar med mer än 40 db hörselnedsättning har inte kommit ikapp de normalhörande barnen; 4) medianåldern för upptäckt är 3,5 år; 5) hörapparater förbättrar effektivt barnens förmåga att delta i samtal; 6) tidigare upptäckt och därmed tidigare habilitering samt utökad föräldrautbildning och bättre hörapparatutnyttjande är angelägna åtgärder för att förbättra de hörselskadade barnens språkutveckling. Inledning Försenad eller utebliven språkutveckling kan ha många olika orsaker. Neurologiska, neuropsykologiska, psykiatriska eller audiologiska faktorer är viktiga, men en störning eller försening kan också selektivt drabba språkfunktionerna. Hörseln måste alltid undersökas hos barn med misstänkt 2

3 eller konstaterad språkförsening, eftersom hörselskador är vanliga och kan behandlas eller kompenseras med hjälpmedel och pedagogiska insatser. Ett barn, som har en hörselskada, får svårare att ta del av omgivningens talade språk. Barn med total dövhet eller mycket grav hörselnedsättning behöver teckenspråk och utvecklas bäst i en teckenspråklig miljö och kan dessutom ha nytta av cochleaimplantat. Andra barn, som har en medelsvår eller svår hörselskada, kan ha god hjälp av hörapparat och en medveten omgivning, som anpassar sin röst och sitt tal så att barnet uppfattar lättare, och eventuellt använder tecken som stöd. Vanliga språkliga symtom hos hörselskadade barn är brister i uttalet (Bench, 1992) [1], t ex avsaknad eller förvrängning av ljud barnen inte hör tydligt (t ex s-ljud, y/u ljud). Graden av uttalsproblem varierar beroende på graden av hörselnedsättning. Ordförråd och grammatik påverkas inte så mycket om hörselskadan är lätt. Om hörselskadan är stor påverkas många aspekter av det talade språket. Omgivningen förenklar kanske omedvetet sitt språk, vilket medför att barnet inte får ett åldersadekvat ordförråd eller får en förenklad grammatik. Det saknas dock systematisk analys av hörselskadade barns språkutveckling. Syftet med vårt projekt har varit att kvantitativt beskriva hörselskadade barns språkutveckling och skapa ett standardtest samt ett referensmaterial för kliniskt bruk. 3

4 Material Barn inskrivna vid pedagogiska hörselvården inbjöds att delta. Inklusionskriterier: ålder 4, 5 och 6 år, en hörselnedsättning av högst 80 dbhl (medelvärde 0.5, 1.0, 2.0 khz), primärt talspråksanvändande (svenska). Totalt ingick nästan 400 barn i undersökningen, varav 87 utgjorde ett normalhörande kontrollmaterial och 306 var hörselskadade. 211 hörselskadade barn deltog i testet, 12 barn orkade inte genomföra det kompletta tester utgör det analyserade materialet. Bortfallsanalys har gjorts på basen av enkäter till hemvägledare och visar att språkutvecklingen inte skiljer sig mellan testade och icke testade barn. Språktest (HörselSkadade barns Språkutveckling, HSS-test) Språktestets sammansättning baseras på en enkel begreppsmässig modell av de språkliga funktionerna. Modellen är uppbyggd av tre huvudkomponenter, den sensoriskt, hörselrelaterade, afferenta (A), den språkligt kognitiva, centrala (C); talproduktion, den motoriska, efferenta (E) och dessutom barnens allmänna utvecklingsnivå (U). Denna indelning har utvecklats och testats i en studie på hörselskadade universitetsstudenter (Borg et al. 1999) [2]. Av de befintliga testerna har vi huvudsakligen använt delar av NELLI (Neurolingvistisk test, Holmberg och Sahlén, 1986) [3] och Nya Lundamaterialet (Holmberg och Stenquist, 1979) [4]. Det framtagna testet består av 8 deltester: Mental utveckling, talförståelse i-brus, fonemdiskrimination (förmågan att skilja olika språkljud), språkligt 4

5 korttidsminne, emotionell prosodi (förmågan att skilja arga, glada och ledsna röster från varandra), fonologi, talmotorik, fonemmobilisering (förmågan att använda olika språkljud). Dessutom bedömdes barnets säkerhet och medverkan i varje deltest. Tal-i-brus-test, språkligt korttidsminne och prosoditest är nykonstruerade. Den totala testtiden är ca 45 minuter. Föräldrarenkät Föräldrarna fick en enkät med frågor om deras uppfattning av barnens språk och hörsel samt användningen av hörapparat, teckenspråk och pedagogiska insatser. Globala enkäter, validitet För att validera HSS-testet fick både testaren (i anslutning till testsituationen) och hemvägledaren (på basen av en långvarig kontakt) göra en global värdering av barnets hörfunktion, språkliga förmåga och talets förståelighet och förmåga till samspel och koncentration. En fyrgradig skala användes. Resultaten från HSS- testet visade hög korrelation till både testarens (0,8) och hemvägledarens (0,7) bedömning. Cronbach (1961) [5] α = 0,81. Resultat Testresultat, individuella profiler För varje barn erhölls en individuell profil med de 8 deltesterna och ett värde på graden av säkerhet och medverkan. Varje testresultat anges i procent av "alla rätt" eller av värdet från ett normalmaterial. Värden för de olika komponenterna i modellen (U, A, C, E) erhålls som medelvärden av de 5

6 ingående testresultaten. Ett totalvärde (T) beräknas som medelvärdet av U, A, C, E. Fig. 1 visar testprofiler för två 5-åriga barn med likartad sensorineural hörselskada (tonmedelvärde 43 resp. 47 dbhl) men med olika utfall på flera av deltesterna. Båda har god mental utveckling och medverkar väl. Det ena barnet har betydligt sämre förmåga att höra tal-i-brus och framförallt dålig fonemmobilisering, dvs. expressiv talfunktion. En detaljanalys av de olika testerna i hela materialet visade att det framförallt var de expressiva funktionerna, talmotorik och fonemmobilisering som hade låga värden bland de hörselskadade barnen, dock med ganska stor spridning. De hörselskadade barnen har alltså dubbelt funktionshinder. De uppfattar tal dåligt och deras eget tal är svårförståeligt. Klassindelat resultat Analysen av det totala normerade testresultatet visade att den totala språkfunktionen förbättrades med åldern både hos normalhörande och hörselskadade barn. De hörselskadade barnen nådde dock ej kontrollbarnens värden under observationstiden (upp till 6 års ålder). Det förefaller därför troligt att testet kan användas även på hörselskadade 7- och 8-åringar utan att resultaten "slår i taket". Tabell I visar totalresultat för pojkar och flickor, samt för sensorineurala skador och ledningshinder. Resultaten för de tre åldersgrupperna är sammantagna. Det 6

7 framgår att det inte finns några systematiska skillnader mellan könen i detta material. Totalvärdena för samtliga pojkar är 73 % och för flickor 76 % (p> 0,05). Barn med ensidig hörselnedsättning eller dövhet har signifikant sämre språkutveckling än normalbarnen (p..). Vidare finns en tendens att små och måttliga ledningshinder ( dbhl) ger större språkproblem än små sensorineurala skador, medan stora sensorineurala skador ger större språkförsening än stora ledningshinder. Grupperna db nedsättning har nära normal språkutveckling vid ledningshinder. Detta stämmer med den kliniska erfarenheten och att hörapparaten ofta upplevs mycket positivt av personer som har ledningshinder. Barnen med sensorineural hörselnedsättning av samma grad har däremot påtagligt sämre språkutveckling än normalbarnen. Föräldrarenkät Föräldrarnas bedömning av barnens hörsel visade att de flesta hörde "ganska dåligt" (Fig. 2) utan hörapparat. Med hörapparat fungerade barnen avsevärt mycket bättre enligt föräldrarnas bedömning, och majoriteten stämde "ganska bra". Praktiskt taget alla hörde "ganska bra" och många "mycket bra". Liknande resultat erhölls på frågan om hur barnet förstår i en samtalssituation. Mer bekymmersamt var uppgiften att medianen för upptäcktsåldern var 3,5 år (25 percentilen var 2,5 år och 75 percentilen 4 år). Endast 25 % angav att de gått igenom föräldrautbildning avseende barnets hörselskada. 7

8 Diskussion Upptäcktsålder Resultaten visar att de hörselskadade barnens språkutveckling är försenad trots att stora insatser görs, både tekniskt och pedagogiskt. Dock var det påtagligt få av föräldrarna som hade gått igenom kurser om hörsel och hörselskada. Även om hörapparaterna ger en klart märkbar förbättring av barnens hörseloch språkförståelse, släpar barnens språkutveckling efter. De har inte nått ikapp vid 6 års ålder, och det är inte känt hur många som når fullt normal nivå i sina språkfunktioner. Medianåldern för upptäckt var enligt föräldrarenkäten 3,5 år, vilket är i god överensstämmelse med annan statistik för upptäcktsålder av hörselskadade barn med skador ned till ca 80 dbhl. Barn med total dövhet upptäcktes däremot betydligt tidigare (Magnusson, 2000) [6]. Det har tidigare påpekats att 25 % av barnen som skrivs in i den pedagogiska hörselvården upptäcks vid 4 års-kontrollen (Borg et al., 1988) [7]. På basen av erfarenheter från studier av språkutveckling hos döva barn (Magnusson, 2000) [6] kan man anta att tidig upptäckt är viktig för språkutvecklingen även för hörselskadade barn. Även om en måttlig hörselskada inte hindrar barnet att höra språk på nära håll (45 dbhl hörselnedsättning ger möjlighet att höra samtal på 1 meters avstånd i tyst miljö), minskar denna naturligtvis den totala språkstimulansen. Denna förmåga att höra i vissa situationer medför att det är svårt att upptäcka en måttlig 8

9 hörselnedsättning. Det är därför troligt att lätta och medelsvåra hörselnedsättningar ofta inte upptäcks av föräldrarna innan de börjat tycka att barnen är allmänt sena att komma igång med talet. En hörselscreening vid lägre ålder är troligen det bästa sättet att förhindra den språkförsening som de hörselskadade barnen trots alla åtgärder drabbas av. Ensidig dövhet Barn med ensidig dövhet har sämre testresultat i detta material än kontrollbarnen. Analysen visar att de ensidigt döva/hörselskadade 5-åringarna har signifikant sämre testvärden (p < 0,02 ANOVA?) än de normalhörande 5- åringarna. Sexåringarna har lägre värden, men skillnaden når ej signifikans. Med hänsyn till att höger öra och vänster hjärnhalva är dominant avseende språkfunktioner (t.ex. Katz & Wilde, 1986) [8] skulle man kunna förvänta sig att barn med högersidig dövhet fick sämre språkutveckling än barn med vänstersidig dövhet. Någon sådan tendens fanns dock inte i materialet. Är hörselvården bra idag? Hörselskadade barns språkutveckling släpar efter. Även barn med små nedsättningar och ensidig hörselnedsättning ligger sämre än normalhörande barn. Det är svårt att säga om vi har nått så långt vi kan med nuvarande metoder, men det är oroande att barnen blir 3,5 år innan hörselskadan upptäcks. Det är också påtagligt få föräldrar som får tillgång till utbildning om hörselskadans konsekvenser för barnets utveckling och kommunikation. 9

10 Neonatal screening med nya metoder, otoakustiska emissioner, kan upptäcka de medfödda skadorna. Emellertid är många hörselskador progredierande och det torde inte räcka med neonatal screening. Våra resultat visar att de expressiva funktionerna påverkas speciellt mycket vid hörselskada, även om variabiliteten är stor. En ökad observation på dessa funktioner, främst barnets uttal, kan bidra till en tidigare diagnostik. En ökad användning av BOEL-testet vid 8-9 månaders ålder kan också leda till att hörsel- och språkträning kan sättas in tidigare. Det är dock viktigt att testarna utbildas väl och att kvaliteten kontrolleras. En tidigare insatt habilitering är antagligen det mest effektiva vi kan göra idag för att förbättra de hörselskadade barnens möjligheter till normal språkutveckling. Varför har hörapparatanvändningen inte lett till att barnens språkutveckling blir normal? Populärt brukar hörapparater och glasögon jämföras och jämställas. Många undrar varför det är så besvärligt med hörapparater (krångliga att prova ut och svåra att använda) när det är så lätt med glasögon? Svaret är enkelt: De flesta glasögonanvändare har ett brytningsfel, som glasögonen korrigerar närmast perfekt. Neurologiska synproblem (t.ex. macula degeneration) är relativt ovanliga och där hjälper glasögon inte alls i samma utsträckning. För hörsel och hörapparater är det tvärtom. Ledningshinder (mekano-akustiskt fel jämförbart med brytningsfel i ögat) är relativt sällsynta. I dessa fall hjälper hörapparater bra, vilket motsvaras av att de hörselskadade barnen med stora ledningshinder har nära normal språkutveckling (Tabell I). Den vanligaste typen av hörselskada är emellertid de sensorineurala skadorna, som inte bara leder till en försvagning av ljuden utan också till en förvrängning. Detta beror 10

11 på att ett stort antal sinnesceller och nervtrådar i innerörat saknas eller kodar ljudet fel. Sensorineural hörselnedsättning är alltså en komplicerad neurologisk funktionsnedsättning. De nya digitala hörapparaterna markerar ett stort framsteg, men även med datorernas hjälp är det mycket svårt att omvandla talsignalen så att den blir lättförståelig för barn med sensorineural hörselnedsättning. Många barn har räddats och kommer att räddas undan hörselskador tack vare bl.a. vaccination mot röda hund och haemophilus influenze. För de hörselskador som trots allt uppstår är tekniska och pedagogiska åtgärder de viktigaste. Tidig diagnostik, snabb och högkvalificerad hörapparatutprovning samt utökade pedagogiska insatser för både barn, föräldrar och daghemspersonal är nödvändiga åtgärder för att de hörselskadade barnens språkutveckling skall bli så bra som möjligt, och att de därmed får en chans att utveckla alla sina förmågor. Stora satsningar måste nu göras för att datateknikens möjligheter skall komma också de hörselskadade barnen tillgodo. 11

12 Acknowledgement Tack till logoped Eva Holmberg för att vi fått utnyttja och modifiera Nya Lunda- och NELLI-materialet, till logoped Astrid Fryhlmark för att vi har fått använda hennes språktest, till logoped Helena Wästlund för deltagande i utveckling av tester samt testning och Helen Öfverholm-Engström, Maria Levlin och Monica Morell för genomförda tester. 12

13 Referenser Bench R J. Communication skills in hearing impaired children. Studies in disorders of communication. Whurr Publishers ltd. London Borg E, Samuelsson E, Danermark B, Rönnberg J. Communicative ability in an audiological perspective. Theory and application to post secondary school. Scand Audiol 1999; Suppl 50: Holmberg E, Sahlén B. NELLI. Neurolingvistisk undersökningsmodell för språkstörda barn. Utbildningsproduktion AB (kommer inom kort att ges ut i ny, något omarbetad upplaga av Pedagogisk Design) Holmberg E, Stenquist H. Lundamaterialet. Kartläggning och bedömning av barns språkliga förmåga. Utbildningsproduktion AB Cronbach LJ. Essentials of Psychological Testing, New York, Harper and Row Magnusson M. Hearing screening in infants and the importance of early language acquisition. Avhandling Linköping: Linköpings universitet; (Linköping studies in education and psychology, nr 72). Borg E, Hirsch A, Änggård L. Hörsel-screening och otitis media. Läkartidningen 1988; 85: Katz J, Wilde L. Auditory perceptual disorders in children. In: Handbook of Clinical Audiology. Katz J (ed). 1986; Williams & Wilkins, Baltimore. 13

AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT

AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT ISSN 1404-059X DÖVBLINDA: TAKTILT ÖVERFÖRD INFORMATION OM SKEENDEN I OMGIVNINGEN Erik Borg, Jerker Rönnberg AHLSÉNS FORSKNINGSINSTITUT Rapport nr 3 2001 Regionsjukhuset Örebro Örebro Universitet Linköpings

Läs mer

Information- Kartläggning av språkspåret

Information- Kartläggning av språkspåret Teddy Söderberg - ax067 E-post: teddy.soderberg@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) 2015-05-19 Dnr: 2015/187-GSN-648 Grundskolenämnden Information- Kartläggning av språkspåret Ärendebeskrivning

Läs mer

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet?

Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Kan Mohammed lära sig svenska och modersmålet med tecken som stöd till talet? Utveckling av ett arbetssätt för barn med tal- och språkavvikelser Projekt inom Kompetensfonden Förskoleverksamheten Rinkeby

Läs mer

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543

Barnplantabladet. Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado VÅREN 2004 ISSN 1401-8543 Barnplantabladet VÅREN 2004 Hanenpedagogik Neonatal hörselscreening Reseberättelse från Colorado ISSN 1401-8543 Nu är den här... ESPrit 3G för Nucleus 22 användare Med samma möjligheter som ESPrit 3G FM-inkoppling

Läs mer

Försäkringskassans kundundersökning

Försäkringskassans kundundersökning Social Insurance Report Försäkringskassans kundundersökning Riksmätning 2009:2 ISSN 1654-8574 Utgivare: Upplysningar: Hemsida: Försäkringskassan Analys och prognos Fredrik Lindström 010-116 94 98 fredrik.lindstrom@forsakringskassan.se

Läs mer

Relationen mellan perception av prosodi och perception av tonglidning En jämförande studie mellan normalhörande och personer med hörselnedsättning

Relationen mellan perception av prosodi och perception av tonglidning En jämförande studie mellan normalhörande och personer med hörselnedsättning Institutionen för klinisk och experimentell medicin Kandidatuppsats i logopedi, 15 hp Vårterminen 2014 ISRN LIU-IKE/BSLP-G--14/007--SE Relationen mellan perception av prosodi och perception av tonglidning

Läs mer

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2

Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 Nyttoeffekter med mobila trygghetslarm för personer med demenssjukdom och deras anhöriga Lennart Magnusson 1, Lars Sandman 1, KG Rosén 2 1 Institutionen för Vårdvetenskap, 2 Ingenjörshögskolan, Högskolan

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting

Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Barn och ungas psykiska ohälsa Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholms läns landsting Ann-Britt Wiréhn Agneta Andersson Christina Dalman Tomas Bokström 2015-03-09

Läs mer

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN

UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN IKT-FUNKTIONEN UTREDNING Projekt: Författare: Version: Elever i behov av särskilt IT-stöd v3.3.017 Förvaltning/avdelning: Godkänd av beställare: Senast ändrad: Utbildningsförvaltningen,

Läs mer

Örat hör hjärnan lyssnar

Örat hör hjärnan lyssnar Nationellt och Stockholms läns landstings centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa Örat hör hjärnan lyssnar En metod för förbättring av barns koncentration i Maria-Gamla stans stadsdelsförvaltning

Läs mer

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014

Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Resultat från brukarundersökning inom funktionshinder, Mölndals stad, 2014 Kvalitet- och beställarenheten Helena Bertilsson, verksamhetsutvecklare 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Om undersökningen...

Läs mer

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek

Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek Nöjdhet och nytta med Växjö universitetsbibliotek - En studie av användare vid tre svenska ekonomibibliotek Fredrik Törn Niclas Öhman På uppdrag av biblioteket vid Handelshögskolan i Stockholm 1-1-1 Bakgrund

Läs mer

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport

Rätt jobb - jobbcoachning i grupp. Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport - jobbcoachning i grupp Resultat från ett randomiserat experiment Slutrapport Av Marie Gartell Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 2. En kort beskrivning av arbetssättet... 4 3. Tidigare studier...

Läs mer

Theory of Mind vad är det egentligen för något?

Theory of Mind vad är det egentligen för något? Theory of Mind vad är det egentligen för något? Kirsten Callesen, Elisa la Cour och Elisabeth Christensen Många personer med autism har empati och är intresserade av andra. De kan dock ofta ha svårare

Läs mer

Grundläggande betaltjänster

Grundläggande betaltjänster Datum 2010-12-15 Grundläggande betaltjänster redovisning av regeringsuppdrag Diarienummer 10-4001/9.68 ISSN 1650-9862 Författare Ylva Ehn, Anna-Karin Hellsten, Pär Lindberg Post- och telestyrelsen Box

Läs mer

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism

Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism EXAMENSARBETE Hösten 2009 Lärarutbildningen Avvikelse eller sen utveckling? Förskolornas tillvägagångssätt vid upptäckten av avvikande beteenden med inriktning på autism Författare Sandra Carlsson Sandra

Läs mer

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar

Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar Statistiksammanställning över funktionsnedsättningar - Bilaga till PTS marknadsöversikt för innovatörer N E W S Innehåll Inledning... 4 Bakgrund... 4 Syfte och mål... 5 Metod... 6 Avgränsningar... 6 Läsanvisning...

Läs mer

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad

Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Nöjdhetsstudie Forskarnas syn på Universitetsbiblioteket i Karlstad Genomförd av Niclas Öhman och Fredrik Törn Bakgrund och syfte Sedan slutet av år har ett antal forskare och doktorander vid Handelshögskolan

Läs mer

Neuropsykologisk utredning vad händer sen?

Neuropsykologisk utredning vad händer sen? Danderyd-Vaxholm-Österåker psykiatriska sektor verksamhetschef: Mikael Själin Neuropsykologisk utredning vad händer sen? Neuropsykologiska utredningar vid en psykiatrisk öppenvårdsmottagning och dess konsekvenser

Läs mer

Föräldrars sätt att kommunicera med sina barn före och efter KomIgång-kommunikationskurs

Föräldrars sätt att kommunicera med sina barn före och efter KomIgång-kommunikationskurs Institutionen för neurovetenskap och fysiologi Sektionen för klinisk neurovetenskap och rehabilitering Enheten för logopedi Föräldrars sätt att kommunicera med sina barn före och efter KomIgång-kommunikationskurs

Läs mer

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket

Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Forsknings- och utvecklingsenheten FoU-rapport 15/2012 Användningen av datorprogram och enkla datorhjälpmedel utprovade på Datateket Verksamhet: Projektansvarig enhetschef: Hjälpmedelsverksamheten Habilitering

Läs mer

Kvalitetsredovisning SPM 2006. Auditiv miljö. Hörselteknik och akustik i specialskolan. Arne Gustafsson

Kvalitetsredovisning SPM 2006. Auditiv miljö. Hörselteknik och akustik i specialskolan. Arne Gustafsson Kvalitetsredovisning SPM 2006 Auditiv miljö Hörselteknik och akustik i specialskolan Arne Gustafsson Författaren och Specialskolemyndigheten. Detta är en rapport inom Specialskolemyndighetens kvalitetsredovisningsplan

Läs mer

Barn och ungas psykiska ohälsa

Barn och ungas psykiska ohälsa - Epidemiologisk kartläggning av diagnosregistrering i Region Östergötland och Stockholm läns landsting Ann-Britt Wiréhn, Agneta Andersson, Christina Dalman & Tomas Bokström Forsknings- och utvecklingsenheten

Läs mer

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård

Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård en kartläggning av hur de mår och vilka som får stöd Jonas Raninen & Håkan Leifman Rapport 143 Barn till föräldrar i missbruksoch beroendevård en kartläggning

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarundersökning inom LSS En länsgemensam brukarundersökning för personer som har insatser enligt 9 p.9 LSS Författare: Eva Rönnbäck Rapport: nr 2009:6 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-34-2

Läs mer

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv

Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Alternativ och Kompletterande Kommunikation på rätt språk - Förslag till förankring av ett flerspråkigt perspektiv Eva-Kristina Salameh och Luz Solano, Vt 2013 Att kunna kommunicera är en av mänsklighetens

Läs mer

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät.

Studenters användaracceptans vid införing av SharePoint som intranät. Institution för informatik Studenters användaracceptans vid. Kandidatuppsats, 15 högskolepoäng, SYSK01 i informatik Framlagd: Juni, 2010 Författare: Carolina Kongstad Anita Suta Handledare: Carl Cederström

Läs mer

EXAMENSARBETE. Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte?

EXAMENSARBETE. Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte? EXAMENSARBETE 2010:068 Nationella provet i Engelska A - rättvisande eller inte? - en attitydundersökning av gymnasieelevers upplevelse av rättvisegraden hos de nationella proven i Engelska A Kristina Bergdahl

Läs mer

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn

Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn Örebro universitet Institutionen för hälsovetenskap och medicin Arbetsterapi Nivå C Vårterminen 2012 Användning av tyngdtäcke och dess inverkan på sömn - En enkätstudie riktad till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK

BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK VARA KOMMUN BRUKARUNDERSÖKNING BIBLIOTEK FÖRSOMMAREN 2006 KVÄNUM ARS P0765 1 INLEDNING 1.1 Bakgrund och syfte Kommunfullmäktige i Vara kommun har beslutat att alla kommunens verksamheter skall följas upp

Läs mer