Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter Pantavtal

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal"

Transkript

1 3 3.1 Avtal avseende säkerheter Pantavtal Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering Godkända tillgångar Krav på tillfredsställande säkerheter Urvalskriterier för omsättbara tillgångar Urvalskriterier för icke omsättbara tillgångar Belåningsvillkor Kreditvärdighetskrav Kreditvärdighet för omsättbara tillgångar Kreditvärdighet för icke omsättbara tillgångar Omsättbara skuldförbindelser utan externt kreditbetyg Godkännande av kreditbedömningssystem Övervakning av kreditbedömningssystem Säkerhetshantering Poolningssystem Inhemska omsättbara tillgångar Utländska omsättbara tillgångar Inhemska icke omsättbara tillgångar Utländska icke omsättbara tillgångar Behov av tilläggssäkerheter i poolen till följd av marknadsvärdering Särskilda metoder för utländska säkerheter Tariffer 3 1

2 3.2.3 Riskkontrollåtgärder och sanktioner Allmänna principer Riskkontrollåtgärder för omsättbara tillgångar Riskkontrollåtgärder för icke omsättbara tillgångar Prissättning och värdering av säkerheter Sanktioner Godkännande av säkerheter i andra valutor än euro i undantagsfall Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Webbadresser till euroområdets centralbanker Externa kreditvärderingsföretag som anlitas av Eurosystemet Öppettider och tidsfrister för säkerhetshanteringen Meddelanden om säkerhetshanteringen Meddelande om ändring av säkerhetskrav/checkkontolimit Meddelande om utländska säkerheter Pantmeddelande om lånefordringar Finlands Bank regler för gränsöverskridande användnig av icke omsättbara tillgångar som säkerhet via korrespondentcentralbanker Exempel på säkerhetsbehov och säkerhetsvärdering Rapporteringskrav på lån-nivå för värdepapper med bakomliggande tillgångar Kontaktpersoner för säkerhetshanteringen 3 2

3 Avtal avseende säkerheter Pantavtal Pantgivare: Pant: Skuldbelopp: Panttagare: XX-Bank Pantsättningsvillkor: 1. Värdeandelskonto nr yyy i XX-Banks [NN-Banks] andelsregister och på detta konto innestående värdeandelar eller de medel som inflyter vid förfall eller försäljning av värdeandelar och som förvaras på Finlands Värdepapperscentral Ab:s betalningsförmedlingskonto i Finlands Bank avskilda för pantgivarens räkning. 2. För användning vid realisation XX-Banks värdeandelskonto nr ååå i Finlands Banks andelsregister och på detta konto innestående värdeandelar eller de medel som inflyter av värdeandelarna då dessa förfaller till betalning. 3. Värdepapper som för pantgivarens räkning förvaras hos utländska värdepapperscentraler. 1. Den beviljade intradagskredit i euro för XX-Bank i TARGET2- Suomen Pankki. 2. Enligt Finlands Banks villkor upptagen likviditetskredit som motsvarar ett eventuellt debetsaldo på PM-kontot vid bankdagens slut och/eller som beviljats för att uppfylla kassakravet. 3. Summan av de penningpolitiska transaktionerna i form av lån mot säkerhet vid var tid och marginalkravet för repor. Finlands Bank Pantsättningen registreras på värdeandelskontot. Värdeandelskonto nr yyy är ett s.k. säkerhetshanteringskonto, där säkerhetskravet för kontot och godtagbarhetskriterierna för värdeandelarna som accepteras som säkerheter har antecknats. Finlands Bank fastställer reglerna för hur säkerhetsvärdet skall beräknas. Den del av panten som överskrider säkerhetskravet får avföras från kontot utan panttagarens särskilda samtycke. XX-Bank svarar enligt avtal om kontoförande institut (asiamies) med Finlands Värdepapperscentral Ab och enligt värdeandelslagstiftningen för sina registreringar på det pantsatta kontot. Finlands Bank har inte rätt att i andra hand pantsätta den pant som lämnats som säkerhet. På panter som finns utanför Finland tillämpas de villkor som gäller för upplåtelse av bindande panträtt enligt lagstiftningen i det aktuella landet. Rättigheter som hänför sig till kontot: Kostnader: Finlands Bank har debiteringsrätt och begränsad insynsrätt avseende värdeandelarna på ett pantsatt konto och de penningmedel som hänför sig till kontot. Finlands Bank har rätt att för kontot ändra säkerhetskravet, godtagbarhetskriterierna för säkerheter och reglerna för beräkning av säkerhetsvärdet. Finlands Värdepapperscentral Ab har insynsrätt i samband med aktivering av kontot samt teknisk debiteringsrätt. XX-Bank svarar för kostnaderna för de pantsatta kontona

4 Avtal avseende säkerheter Realisering av pant: Force majeure: Pantförklaring: Tillämplig lag: Om XX-Bank i något avseende inte fullgör den förpliktelse som panten utgör säkerhet för, har Finlands Bank rätt att utan att höra pantgivaren och utan att utverka dom eller beslut eller iaktta annat i lag föreskrivet förfarande och utan att offentligt utbjuda panten till försäljning realisera panten på ett ändamålsenligt sätt som tillvaratar parternas intressen. Finlands Bank kan på grund av sin debiteringsrätt få värdeandelar som registrerats på kontot överförda i sin besittning för realisering. Värdeandelarna registreras på värdeandelskonto nr ååå som öppnats i XX-Banks namn och pantsatts till förmån för Finlands Bank. Finlands Bank har på grundval av pantsättningen rätt att få de pantsatta penningmedlen överförda i sin besittning. Panter som finns utanför Finland realiseras enligt förfaranden som tillämpas i det aktuella landet. Finlands Bank har rätt att använda de ur panten realiserade medlen för att täcka förpliktelser som inte fullgjorts. Om realiseringen av panten avkastar mera än vad XX-Banks åtaganden enligt detta avtal förutsätter, återlämnar Finlands Bank överskottet till XX-Bank. Om det finns flera panter, har Finlands Bank rätt att bestämma i vilken ordningsföljd de skall realiseras och tas i anspråk för fullgörande av förpliktelserna. Finlands Bank skall snarast och om möjligt före realiseringen skriftligt underrätta pantgivaren om åtgärden till den adress pantgivaren lämnat. Avtalsparterna svarar inte för skada förorsakad av annan myndighets åtgärder, krig eller krigshot, uppror eller upplopp, störningar i den automatiska databehandlingen eller dataöverföringen, post- och teletrafiken eller eldistributionen vilka uppkommit utan avtalsparternas förvållan och vilka i väsentlig grad påverkar deras verksamhet, av avbrott eller försening i avtalsparternas verksamhet eller åtgärder på grund av eldsvåda eller jämförbar olyckshändelse, av stridsåtgärd på arbetsmarknaden som i väsentlig grad påverkar avtalsparternas verksamhet, inte ens då sådan berör endast en del av avtalsparternas personal eller av annat med dessa jämförbart oöverstigligt hinder eller av motsvarande omständighet som i oskälig grad försvårar avtalsparternas verksamhet. Till säkerhet för sin skuld enligt ovan, för den initiala säkerhetsmarginalen, för värderingsavdrag (haircut), för upplupen ränta och för eventuella indrivningskostnader pantförskriver XX-Bank ovan nämnda pant till Finlands Bank. Pantgivaren förbinder sig att sörja för att skuldbeloppet vid var tid täcks av säkerheter. Pantgivaren förbinder sig att bibehålla de rättigheter som hänför sig till kontot hos Finlands Bank och iaktta Finlands Banks bestämmelser för värderingen av säkerheterna. Finlands Bank godkänner att den del av säkerheterna som överskrider säkerhetskravet kan avföras från kontot utan panttagarens särskilda samtycke. På detta avtal tillämpas Finlands lag. På pantsättning av utländska värdepapper tillämpas de bestämmelser om upplåtelse av panträtt och realisering av säkerheter som gäller enligt lagstiftningen i det aktuella landet. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. En kopia av avtalet tillställs Finlands Värdepapperscentral Ab. Datum

5 Avtal avseende säkerheter Pantavtal om lånefordringar 1. Pantsättare XX Bank 2. Pant 3. Skuldbelopp 4. Panthavare 5. Pantförklaring Icke omsättbara lån som beviljats av pantsättaren och som uppfyller godtagbarhetskriterierna och de ytterligare rättsliga kraven i reglerna för Finlands Banks säkerhetshantering och om vilka uppgifter lämnats till centralbanken i ett pantmeddelande eller i en formbunden elektronisk fil. Enligt lånevillkoren skall finsk lag vara tillämplig på lånefordringarna. 1. Den beviljade intradagskredit i euro för XX-Bank i TARGET2- Suomen Pankki. 2. Belopp som enligt villkoren i Finlands Banks regler för penningpolitiska instrument och förfaranden redovisas som utnyttjad utlåningsfacilitet och som motsvarar ett eventuellt debetsaldo på PM-kontot vid bankdagens slut och/eller har beviljats för uppfyllande av kassakravet. 3. Summan av de penningpolitiska transaktionerna i form av lån mot säkerhet vid var tid och marginalkravet för repor. Finlands Bank XX Bank pantförskriver ovannämnda pant till Finlands Bank som säkerhet för sin ovannämnda skuld, för värderingsavdrag (haircut), för upplupen ränta och för eventuella indrivningskostnader. (Ändrad ) 6. Pantsättningsvillkor Pantsättaren skall enligt 11 i lagen om skuldebrev (622/1947) förse löpande skuldebrev med en separat endossering och sända en kopia av endosseringen till Finlands Bank. Pantsättaren skall förvara pantsatta lånefordringar enligt 22 2 mom. i lagen om skuldebrev. (Ändrad ) Vid pantsättning av enkla skuldebrev enligt 26 i lagen om skuldebrev skall pantsättaren underrätta gäldenären om överlåtelsen. Pantsättaren förbinder sig att skicka överlåtelsemeddelandet på det sätt som överenskommits med gäldenären och en kopia av meddelandet till Finlands Bank. Pantsättaren förbinder sig att följa de operativa rutiner för belåning av lånefordringar som fastställts i reglerna för Finlands Banks säkerhetshantering. Pantsättaren skall omedelbart eller senast påföljande bankdag underrätta Finlands Bank om alla sådana väsentliga förändringar i låneförhållandet mellan pantsättaren och gäldenären som påverkar pantens godtagbarhet. Sådana förändringar kan vara t.ex. förtida, partiella eller fullständiga återbetalningar, förändringar i gäldenärens kreditvärdighet eller väsentliga förändringar i lånevillkoren. Pantsättaren driver in amorteringar och räntor från gäldenären såvida Finlands Bank inte uttryckligen meddelar något annat. 7. Förvaltning av panterna Pantsättaren förbinder sig att omsorgsfullt och säkert förvara de skuldebrev med bilagor och säkerheter som pantsatts till förmån för Finlands Bank. (Ändrad )

6 Avtal avseende säkerheter 8. Finlands Banks rätt att kontrollera och lämna uppgifter till Eurosystemet För att kontrollera att de lånefordringar som pantförskrivits till Finlands Bank existerar och att lånevillkoren stämmer har centralbanken rätt att utföra kontroller i pantsättarens lokaler eller ge den finansiella tillsynsmyndigheten eller en extern revisor i uppdrag att utföra kontrollerna. Om pantsättaren använder en metod baserad på intern riskklassificering (IRB-metod) för att fastställa godtagbarheten inte bara av lånefordringar utan också av omsättbara skuldförbindelser utan externa kreditbetyg gäller kontrollrätten också uppgifterna om utgivaren av skuldförbindelserna i fråga. Finlands Bank har rätt att överlämna uppgifter om de pantsatta lånefordringarna till andra centralbanker i Eurosystemet. Om pantsättaren bedömer godtagbarheten av lånefordringar och/eller omsättbara skuldförbindelser med en IRB-metod har Finlands Bank rätt att överlämna uppgifter om metoden och de resulterande bedömningarna till andra centralbanker i Eurosystemet. När en IRB-metod används för godtagbarhetsbedömning har Finlands Bank rätt att lämna uppgifter om metoden och dess prestanda till de finansiella tillsynsmyndigheterna i EUländer som har gett tillstånd att använda metoden för beräkning av kapitaltäckningen. Pantsättaren förbinder sig att se till att Finlands Bank i alla lägen har rätt att överlämna de uppgifter som nämnts ovan i denna avtalspunkt. 9. Realisering av pant 10. Force majeure Om XX Bank i något avseende inte fullgör den förpliktelse som panten utgör säkerhet för, har Finlands Bank rätt att utan att höra pantsättaren realisera panten på ett ändamålsenligt sätt som tillvaratar parternas intressen. XX Bank förbinder sig att till Finlands Bank överlämna alla de dokument som behövs realisering av panten. Avtalsparterna svarar inte för skada på grund av force majeure eller motsvarande omständighet som i oskälig grad försvårar avtalsparternas verksamhet. I fall av force majeure skall avtalsparten underrättas snarast möjligt. 11. Forum och tillämplig lag Tvister med anledning av denna pantsättning skall avgöras vid Helsingfors tingsrätt. På detta avtal tillämpas finsk lag. Datum Finlands Bank XX Bank

7 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering Godkända tillgångar Krav på tillfredsställande säkerheter Enligt stadgan för Europeiska centralbankssystemet ska Eurosystemets kredittransaktioner vara baserade på tillfredsställande säkerheter. Finlands Bank kräver därför att säkerheter ställs för likvidiserande öppna marknadstransaktioner 1, utnyttjad utlåningsfacilitet och intradagskredit. Som säkerhet godtas omsättbara och icke omsättbara tillgångar 2 definierade av Eurosystemet. Den grupp tillgångar som godtas som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner är identisk i alla euroländer från och med den 1 januari 2007 och kallas det gemensamma ramverket eller den gemensamma listan (single list). Den gemensamma listan har ersatt det tidigare systemet med två listor (grupp ett och grupp två) som har varit i kraft sedan starten av etapp tre av EMU. Det gemensamma ramverket omfattar två olika tillgångskategorier: omsättbara och icke omsättbara tillgångar. På dessa tillämpas urvalskriterier (godtagbarhetskriterier) 3 som är enhetliga i hela euroområdet (se avsnitt ). För att garantera hög kreditvärdighet har Eurosystemet upprättat ett ramverk för kreditbedömning av emittenter och gäldenärer (ECAF) baserat bl.a. på kreditbedömningsinformation från alternativa källor (se avsnitt ). I avsnitt beskrivs hanteringen av säkerheter ställda av bankerna i Finland. Där finns regler för belåning av både inhemska och utländska tillgångar. De gemensamma riskkontrollåtgärder och sanktioner för Eurosystemet som också Finlands Bank tillämpar på säkerheter och motparter redovisas i avsnitt Europeiska centralbanken (ECB) lägger dagligen ut en lista över godkända omsättbara tillgångar på sin webbplats (https://mfi-assets.ecb.int/query_ea.htm eller https://mfi-assets.ecb.int/dla_ea.htm). Icke omsättbara tillgångar samt omsättbara tillgångar som inte har kreditbetyg från något sådant externt kreditvärderingsföretag som finns förtecknat på ECB:s webbplats godtas som säkerhet specifikt för varje bank för sig (se avsnitt och ). Uppgifter om sådana belåningsbara tillgångar publiceras inte. Finlands Bank ger motpartsbankerna råd om tillgångarnas godtagbarhet som säkerhet endast om de är redan emitterade omsättbara tillgångar eller utestående icke omsättbara tillgångar. Finlands Bank tar inte ställning till godtagbarheten före emission eller beviljande av lån. Då harmoniserade godtagbarhetskriterier och riskkontrollåtgärder gäller för Eurosystemet motsvarar reglerna för säkerhetshanteringen till denna del innehållet i riktlinjen om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden. 4 (Ändrad ) 1 Centralbanken kan tillföra likviditet också genom att köpa tillgångar. För sådana direkta köp godtas samma omsättbara tillgångar som vid kredittransaktioner. Dra in likviditet kan centralbanken antingen genom direkta försäljningar eller reverserade transaktioner. Som säkerhet för reverserade transaktioner används samma tillgångar som vid kredittransaktioner men vid direkta försäljningar endast omsättbara tillgångar. Värderingsavdrag tillämpas inte på likviditetsdränerande transaktioner. 2 Assets på engelska. 3 Godtagbarhetskriterierna och de operationella kriterierna för lånefordringar som är icke omsättbara kan skilja sig mellan euroländerna. (Ändrad ) 4 Europeiska centralbankens riktlinje av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (EGT L , p.1) i deras ändrade lydelse., Riktlinjen finns i ECB:s författningssamling på Europeiska centralbankens webbplats på adressen (Ändrad )

8 Urvalskriterier för omsättbara tillgångar Finlands Bank godkänner som säkerhet för sina kredittransaktioner sådana omsättbara skuldförbindelser som uppfyller godtagbarhetskriterierna nedan. Godkända är skuldcertifikat som emitterats av ECB och alla skuldcertifikat som emitterats av de nationella centralbankerna i Eurosystemet före antagandet av euron i dessa medlemsstater. För att bedöma godtagbarheten av andra omsättbara tillgångar gäller följande urvalskriterier. Typ av tillgångar De måste vara skuldförbindelser som har a) ett fast och villkorslöst kapitalbelopp 5 och b) en kupong som ej kan resultera i ett negativt kassaflöde. Dessutom måste räntan vara en av följande: 1) fast kupong, nollkupong och kupong med räntetrappa, dvs. instrument med förutbestämda kupongbetalningar och förutbestämt kupongvärde (Ändrad ) 2) kupong med rak, rörlig ränta kopplad till ett enda index som motsvarar en europenningmarknadsränta, t.ex. EURIBOR, LIBOR och liknande index, eller en konstant swappränta till förfallodagen, t.ex. CMS, EIISDA, EUSA index (Ändrad ) 3) rak, rörlig kupong med eller utan hävstång vars ränta är kopplad till ett enda index som motsvarar en europenningmarknadsränta, t.ex. EURIBOR, LIBOR eller liknande index, eller en konstant swappränta till förfallodagen, t.ex. CMS, EIISDA, EUSA index (Ändrad ) 4) rak, rörlig kupong med eller utan hävstång vars ränta är kopplad till avkastningen på en av euroområdets statsobligationer med en löptid på högst ett år (antingen som index eller bruttoavkastningsbenchmark) (Ändrad ) 5) rak real kupong vars ränta är kopplad till ett inflationsindex för euroområdet och inte innehåller några komplexa konstruktioner med valmöjligheter som t.ex. räntekorridorer, att räntan fixeras stegvis etc. (Ändrad ) Tillgångar för vilka räntorna bestäms på följande sätt är inte godtagbara: alla rörliga kuponger kopplade till räntor i utländsk valuta, råvaru- och aktieindex samt valutakurser, kuponger som är kopplade till skillnaden mellan två index, till en swappspread eller andra kombinationer av index, varje form av kupong där räntan fixeras stegvis eller bara utgår inom vissa intervall, samt även omvända rörliga kuponger och kuponger som är beroende av ett kreditbetyg. Dessutom undantas komplexa löptidskonstruktioner, t.ex. så kallade target redemption notes samt möjligheter att ändra kupongtyp genom att använa sig av extra rättigheter att kräva inlösen. (Ändrad ) Tillgångarna är inte godtagbara om villkoren ger emittenten valmöjlighet att ändra en kupongs definition under instrumentets löptid. Eventuella räntegolv och -tak ska vara fasta och definierade på förhand. Om det rör sig om en kupong med räntetrappa, kommer instrumentet att klassificeras ur ett framåtblickande perspektiv.(ändrad ) Tillgångar som inte är godtagbara på grund av ovannämnda egenskaper betraktas inte som godtagbara även om egenskaperna endast avser vissa delar av avkastningen (t.ex. en premie) och även om en icke-negativ kupongbetalning och en återbetalning av kapitalbeloppet uttryckligen garanteras. (Ändrad ) 5 Obligationer med optionsbevis eller andra liknande rätter godtas inte

9 Karaktäristika i a och b måste förbli oförändrade under skuldförbindelsens hela löptid. Skuldförbindelserna får ej ge en rätt till kapital och/eller ränta som är efterställd andra skuldförbindelser som emittenten har gett ut. För säkerställda obligationer som emitteras av banker gäller utöver ovannämnda villkor ett ytterligare villkor som förklaras i följande rubrik. I dessa regler klassificeras inte säkerställda obligationer som värdepapper med bakomliggande tillgångar. För urvalskritererna för värdepapper med bakomliggande tillgångar (asset-backed securities, ABS) redogörs efter texten om säkerställda obligationer. (Ändrad ) Ytterligare urvalskriterier för säkerställda obligationer emitterade av banker Säkerställda obligationer emitterade av banker är värdepapper som har emitterats i enlighet med de villkor som anges i artikel 22.4 i fondföretagsdirektivet 6. Utöver ovan nämnda urvalskriterier ska säkerställda obligationer från och med den 31 mars 2013 uppfylla följande kriterier. (Ändrad ) Säkerhetspoolen för säkerställda obligationer får inte omfatta värdepapper med bakomliggande tillgångar, med undantag för värdepapper med bakomliggande tillgångar a) som uppfyller kraven enligt direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG avseende värdepapper med bakomliggande tillgångar i säkerställda obligationer b) som härrör från en medlem i samma finansiella företagsgrupp i vilken emittenten av de säkerställda obligationerna ingår eller från en enhet som hör till samma centrala enhet som emittenten av de säkerställda obligationerna c) som används som tekniska verktyg för att överföra hypotekslån eller garanterade fastighetslån från upphovsenheten till säkerhetspoolen. Säkerställda obligationer som den 28 november 2012 ingick i förteckningen över godtagbara värdepapper med bakomliggande tillgångar av men som inte uppfyller kraven a c godtas även fortsättningsvis fram till den 28 november Ytterligare urvalskriterier för värdepapper med bakomliggande tillgångar (assetbacked securities, ABS) Värdepapper med bakomliggande tillgångar behöver inte ha ett fast och villkorslöst kapitalbelopp, men de kassaflödesgenererande tillgångarna som täcker värdepapper med bakomliggande tillgångar: a) ska ha förvärvats i enlighet med lagstiftningen i en EU-medlemsstat b) ska ha förvärvats av ett SPV-företag för värdepapperisering från långivaren, dvs. originatorn eller ett ombud på ett sätt som Eurosystemet anser vara en verklig försäljning som kan göras gällande mot tredje part, och som måste vara utom räckhåll för originatorn och dennes fordringsägare, eller för ombudet och dennes fordringsägare, även för det fall originatorn eller ombudet blir insolvent. 7 (Ändrad ) c) ska härröra från och säljas till emittenten av en originator eller, i tillämpliga fall, ett ombud med säte i EES d) och de får inte helt eller delvis, faktiskt eller potentiellt bestå av trancher av andra värdepapper med bakomliggande tillgångar. 8 De får inte heller, helt eller delvis, faktiskt Rådets direktivt 85/611/EEG av den 20 decembe 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EGT l 375, , s.3). Direktivet ändrat genom direktiv 2005/1/EG (EUT L 79, , s. 9). Värdepapper med bakomliggande tillgångar godtas inte om någon av tillgångarna som utgör de kassaflödesgenererande tillgångarna som täcker värdepapperena med bakomliggande tillgångar härrör direkt från det SPV-företag som emitterat ABS-papperen. Observera dock att detta krav inte exkluderar värdepapper med bakomliggande tillgångar där emissionsstrukturen omfattar två SPV-företag och kravet på verklig försäljning uppfylls avseende dessa två SPV-företag så att de skuldinstrument som emitteras av det andra SPV-företaget täcks direkt eller indirekt av de ursprungliga tillgångarna och samtliga kassaflöden från de kassaflödesgenererande tillgångarna överförs från det första till det andra SPV-företaget

10 eller potentiellt, bestå av kreditlänkade obligationer, swappar eller andra derivatinstrument 9 eller syntetiska värdepapper (Ändrad ) e) om tillgångarna är lånefordringar, ska gäldenärerna och borgenärerna ha sitt säte (eller hemvist om det rör sig om fysiska personer) i EES och det tillhörande värdepapperet ska, i tillämpliga fall, finnas i EES. Lånefordringarna ska regleras av ett EES-lands lagstiftning. Om de är obligationer, ska emittenten ha sitt säte i EES, obligationerna ska ges ut i ett EES-land enligt ett EES-lands lagstiftning och samtliga tillhörande värdepapper ska finnas i EES. (Ändrad ) Om de enheter (originatorer), eller i tillämpliga fall ombud, som har ställt tillgångar som säkerhet har sitt säte i euroområdet eller i Storbritannien har Eurosystemet kontrollerat att det inte förekommer några ingripande clawback-bestämmelser i dessa rättsordningar. Om originatorn, eller i tillämpliga fall ombudet, har sitt säte i ett annat EES-land, är värdepapper med bakomliggande tillgångar godtagbara endast om Eurosystemet ser till att dess rättigheter på lämpligt vis skyddas mot clawback-bestämmelser som Eurosystemet bedömer vara relevanta i respektive EES-lands lag. Innan värdepapper med bakomliggande tillgångar kan anses vara godtagbara måste för detta ändamål lämnas in en oberoende rättslig bedömning i en form som Eurosystemet accepteras och som fastställer vilka clawbackbestämmelser som är tillämpliga i landet. För att kunna bedöma huruvida dess rättigheter på lämpligt vis skyddas mot clawback-bestämmelser kan Eurosystemet begära in andra handlingar, inklusive ett solvensintyg från mottagaren, för den kritiska perioden. Clawbackbestämmelser som Eurosystemet anser vara allvarliga och därför inte acceptabla är t.ex. bestämmelser om att konkursförvaltaren kan ogiltigförklara en försäljning av underliggande tillgångar enbart därför att försäljningen har genomförts under en viss period (den kritiska perioden) innan säljaren (originatorn/ombudet) förklarats insolvent eller om att mottagaren kan förhindra en sådan ogiltigförklaring endast genom att bevisa att han inte hade kännedom om att säljaren (originatorn) var insolvent vid tidpunkten för försäljningen. (Ändrad ) För att strukturerade emissioner (av värdepapper med underliggande tillgångar) ska vara godtagbara får en tranch (eller undertranch) inte vara efterställd andra trancher av samma värdepappersemission. En tranch (eller undertranch) betraktas som inte efterställd andra trancher (eller undertrancher) av samma värdepappersemission om, i enlighet med betalningsprioritet tillämplig efter leverans av ett verkställighetsmeddelande enligt vad som anges i emissionsprospektet, ingen annan tranch (eller undertranch) erhåller betalning (kapital och ränta) i prioritet till andra trancher (eller undertrancher) eller är sist att ta förluster bland olika trancher eller undertrancher i en strukturerad emission. För strukturerade emissioner som enligt prospektet kräver leverans av ett avräknings- eller verkställighetsmeddelande måste säkerställas att en tranch (eller undertranch) inte är efterställd den betalningsprioritet som anges i såväl avräknings- som verkställighetsmeddelandet. (Ändrad ) Eurosystemet inklusive Finlands Bank godtar som säkerhet endast värdepapper med bakomliggande tillgångar som har sådana kassaflödesgenererande tillgångar som är homogena och av följande tillgångsklass: bolån, kommersiella fastighetslån, lån till små och medelstora företag, billån, konsumentkrediter eller leasingkrav. Ett urvalskriterium för värdepapper med bakomliggande tillgångar är att de berörda parterna bakom värdepapperen rapporterar omfattande och standardiserad information på lån-nivå om den pool av kassaflödesgenererande tillgångar som ligger till grund för värdepapperen, till ett uppgiftsregister som Eurosystemet fastställt (se bilaga 8). Rapporteringen är ett villkor för att värdepapper ska bli eller vara godtagbara. (Ändrad ) Om poolen av underliggande tillgångar består av heterogena tillgångar, godtas värdepapper med bakomliggande tillgångar inte vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, eftersom det inte finns någon någon särskild rapporteringsmall för den aktuella 9 Denna restriktion gäller inte swappar som används i transaktioner med värdepapper med bakomliggande tillgångar uteslutande för att säkra tillgångar

11 tillgångsklassen. 10 (Ändrad ) Eurosystemet bedömer godtagbarheten av värdepapper med bakomliggande tillgångar på basis av de uppgifter som fyllts i de obligatoriska fälten i respektive mall för rapportering på lån-nivå i enlighet med bilaga 8. I sin bedömning av godtagbarheten beaktar Eurosystemet a) huruvida uppgifter saknas och b) hur ofta enskilda fält med uppgifter på lån-nivå saknar meningsfullt innehåll.(ändrad ) Finlands Bank förbehåller sig rätten att kräva bekräftelse och klargörande av berörda tredje parter (t.ex. utfärdare, originator eller arrangör) där Eurosystemet anser det befogat för att bedöma godtagbarheten av värdepapper med bakomliggande tillgångar och med avseende på bestämmelsen om uppgifter på lån-nivå. Om sådana krav inte tillgodoses kan detta medföra att transaktionen med värdepapperena med bakomliggande tillgångar tills vidare avbryts eller ej godtas. (Ändrad ) Kreditvärdighetskraven för sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller ovan nämnda urvalskriterier framgår av avsnitt och (två kreditbetyg på nivån AAA vid emission och två bästa kreditbetyg på minst A under värdepapperets löptid). (Ändrad ) Värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller särskilda urvalskriterier (Ändrad ) Värdepapper med bakomliggande tillgångar som har två bästa kreditbetyg på minst BBB 11 både vid emission och under värdepapperets löptid och som uppfyller ovan nämnda övriga urvalskriterier, är belåningsbara på följande villkor: a) De kassaflödesgenererande tillgångarna som täcker värdepapper med bakomliggande tillgångar ska vara i) bolån, ii) lån till små och medelstora företag, iii) kommersiella fastighetslån, iv) billån, v) leasing eller vi) konsumentkrediter. b) De kassaflödesgenererande tillgångarna får inte bestå av olika tillgångsklasser. c) De kassaflödesgenererande tillgångarna som täcker värdepapper med bakomliggande tillgångar får inte innehålla några lån i) som är oreglerade vid tidpunkten för emission av värdepapperen ii) iii) som är oreglerade när de kopplas till värdepapper med bakomliggande tillgångar under värdepapperens löptid, till exempel vid substitution eller utbyte av eller tillägg till de kassaflödesgenererande tillgångarna som vid någon tidpunkt är strukturerade lån, syndikerade lån eller högrisklån (s.k. leveraged loan). d) Handlingarna om transaktionen med värdepapper med bakomliggande tillgångar ska innehålla bestämmelser om kontinuerligt betalningsansvar. Diskretionärt godtagbara värdepapper med bakomliggande tillgångar (Ändrad ) En nationell centralbank får godta värdepapper med bakomliggande tillgångar som innehåller bolån och/eller lån till små och medelstora företag och som har två bästa kreditbetyg på minst BBB. Värdepapperen ska uppfylla urvalskriterierna för värdepapper med bakomliggande tillgångar med undantag för kriterierna i styckena a d ovan under rubriken Värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller särskilda urvalskriterier. För att vara belåningsbara ska värdepapperen ha emitterats före den 20 juni Värdepapperen publiceras inte i förteckningen över godtagbara säkerheter på ECB:s webbplats. Sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar godtas inte av Finlands Bank som säkerhet för centralbankskredit. 10 Värdepapper med bakomliggande tillgångar som inte uppfyller rapporteringskraven på lån-nivå eftersom de består av blandade pooler av heterogena underliggande tillgångar och/eller inte motsvarar någon av rapporteringsmallarna avseende uppgifter på lån-nivå kommer att fortsätta att godtas fram till den 31 mars Minst Baa3 hos Moodys, BBB hos Fitch eller Standard & Poor s och BBB hos DBRS

12 Belåningsvillkoren för värdepapper med bakomliggande tillgångar finns i avsnitt Definitioner i samband med värdepapper med bakomliggande tillgångar (Ändrad ) Med bolån avses utöver lån med säkerhet i bostad även garanterade bolån om garantin betalas ut omedelbart vid fallissemang. Sådana garantier får tillhandahållas i olika avtalsformat, däribland försäkringsavtal, förutsatt att de beviljas av en offentligrättslig enhet eller ett finansinstitut som står under offentlig tillsyn. För att kunna tillhandahålla sådana garantier ska borgensmannens kreditbetyg vara minst kreditkvalitetssteg 3 ( BBB ) på Eurosystemets harmoniserade riskklasskala under transaktionens löptid. Med små och medelstora företag avses allt slags enheter oavsett juridisk status som bedriver ekonomisk verksamhet där enhetens eller den finansiella företagsgruppens rapporterade omsättning understiger 50 miljoner euro. Med oreglerade lån avses sådana lån där ränta eller kapital förfallit till betalning sedan mer än 90 dagar och gäldenären har fallerat enligt definitionen av fallissemang i punkt 44 i bilaga VII i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG 12 av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut eller om det föreligger goda skäl att betvivla att full betalning kommer att erhållas. Med strukturerade lån avses en struktur som inkluderar efterställda lånefordringar. Med syndikerade lån avses lån som beviljas av en grupp borgenärer som ingår i ett syndikat. Med högrisklån avses lån till ett företag med en hög skuldsättningsgrad, t.ex. företagsuppköp eller lånefinansiering av förvärv där lånet används för att förvärva aktier i ett företag som även står som gäldenär för lånet. Med bestämmelser om kontinuerligt betalningsansvar avses klausuler i den rättsliga dokumentationen för värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerställer att gäldenärens fallissemang inte leder till att betalning uteblir och som innehåller regler för utnämning av en alternativ betalningsansvarig och en åtgärdsplan som anger vilka åtgärder som ska vidtas när en alternativ betalningsansvarig utses och hur förvaltningen av lånen ska överföras. Kreditvärdighetskrav Skuldförbindelsen måste uppnå de höga krav på kreditvärdighet som specificeras i ECAF:s regler för omsättbara tillgångar (se avsnitt ). Utgivningsplats Skuldförbindelsen måste deponeras/registreras (emitteras) inom EES hos en centralbank eller en värdepapperscentral som uppfyller de minimikrav som fastställts av ECB. 13 Om en omsättbar skuldförbindelse emitteras av ett icke-finansiellt företag 14 som inte bedömts av ett godkänt externt kreditvärderingsföretag (ECAI) måste emissionen ske inom euroområdet EUT L 177, , s. 1. Internationella skuldförbindelser emitterade genom de internationella värdepapperscentralerna Euroclear Bank (Belgien) och Clearstream Banking Luxembourg den 1 januari 2007 eller senare måste ges ut i s.k. New Global Note-form för att vara godtagbara, och de måste deponeras hos en Common Safekeeper, som är en internationell värdepapperscentral, eller i förekommande fall, en värdepapperscentral som uppfyller minimistandarderna som fastställts av ECB. Internationella skuldförbindelser som emitterades i Classic Global Note-form före den 1 januari 2007 samt utbytbara skuldförbindelser som emitterats enligt samma ISIN-kod på eller efter detta datum är godtagbara till förfallodagen. Internationella skuldförbindelser emitterade genom de internationella värdepapperscentralerna Euroclear Bank (Belgien) och Clearstream Banking Luxembourg i Global Registered-form efter den 30 september 2010 måste ges ut enligt den nya förvaringsorganisationen för internationella skuldförbindelser för att vara godtagbara. Internationella skuldförbindelser emitterade i Global Registered-form den 30 september 2010 eller tidigare godtas till förfallodagen. Internationella skuldförbindelser i Individual Note-form godtas inte längre om de är emitterade efter den 30 september Internationella skuldförbindelser i Individual Note-form emitterade den 30 september 2010 eller tidigare godtas till förfallodagen. 14 Icke-finansiella företag är definierade enligt Europeiska nationalräkenskapssystemet 1995 (ENS 95), se Statistikcentralens sektorindelning 2000 på

13 Avvecklingsförfaranden Skuldförbindelsen måste vara överförbar i kontobaserad form. Den måste hållas och avvecklas inom euroområdet genom ett avvecklingskonto hos Eurosystemet eller i ett värdepappersavvecklingssystem som uppfyller de standarder som fastställts av ECB så att fullgörelse och realisering följer lagstiftningen i en EU-medlemsstat. Om den värdepapperscentral där värdepapperet är emitterat inte är identiskt med det värdepappersavvecklingssystem där värdepapperet hålls måste de båda systemen vara förbundna genom en av ECB godkänd förbindelse (länk). 15 Godtagbara marknader Skuldförbindelsen måste vara registrerad eller noterad på en reglerad marknad enligt definitionen för en sådan marknad i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG 16 av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument, eller registrerade, noterade eller omsatta på vissa icke reglerade marknader som specificerats av ECB. 17 Eurosystemets bedömning av icke reglerade marknader baseras på tre principer: säkerhet, transparens (öppenhet) och tillgänglighet. Säkerhet, transparens och tillgänglighet definieras av Eurosystemet endast i termer av Eurosystemets funktion som förvaltare av säkerheter. Urvalsprocessen syftar inte till att bedöma den inneboende kvaliteten på de olika marknaderna. Termerna har följande innebörd: Säkerhet avser säkerhet vad gäller transaktioner, speciellt säkerhet om transaktioners giltighet och genomförbarhet. Transparens avser fri tillgång till information om marknadens regler för förfarande och verksamhet, tillgångarnas finansiella kännetecken, prisbildningsmekanismen samt relevanta priser och kvantiteter (noteringar, räntor, handelsvolymer, utestående belopp osv.). Tillgänglighet avser Eurosystemets möjlighet att delta i och ha tillgång till marknaden. En marknad är tillgänglig för hantering av säkerheter om dess regler för förfarande och verksamhet ger Eurosystemet möjlighet att erhålla information och genomföra transaktioner när så behövs. Emittent/borgensman Skuldförbindelsen kan emitteras eller garanteras av centralbanker I EU:s medlemstater, offentliga organ, aktörer i den privata sektorn, eller internationella eller överstatliga institutioner. Emittenten av skuldförbindelser som inte har något kreditbetyg från ett externt kreditvärderingsföretag och som godkänts som säkerhet för en specifik bank får inte tillhöra finans- eller försäkringssektorn. (Ändrad ) Emittentens/borgensmannens hemvist Emittenten måste vara etablerad i EES eller i ett G10-land utanför EES. 18 I det senare fallet kan skuldinstrumenten bara godtas om Eurosystemet säkerställer att dess rättigheter på lämpligt vis skyddas i lag i respektive G10-land som inte ingår i EES i enlighet med vad som fastställts av Eurosystemet. För detta ändamål måste en rättslig bedömning i en form som är godtagbar för Eurosystemet lämnas in till Finlands Bank innan tillgången kan anses godtagbar. För tillgångar med bakomliggande tillgångar gäller att emittenten måste vara etablerad inom EES. Borgensmannen ska vara etablerad inom EES, utom när det inte krävs någon garanti för att uppfylla kreditvärdighetskraven för omsättbara tillgångar enligt avsnitt (Ändrad ) Internationella eller överstatliga institut är godtagbara emittenter/borgensmän oberoende av 15 En beskrivning av standarderna för användning av godkända värdepappersavvecklingssystem i euroområdet och en uppdaterad förteckning över godkända förbindelser mellan dessa system finns på ECB:s webbplats (www.ecb.europa.eu). 16 EUT L 145, , s En lista på godtagbara icke reglerade marknader offentliggörs på ECB:s webbplats (www.ecb.europa.eu) och uppdateras minst en gång om året. 18 G10-länder som inte ingår i EES omfattar i dagsläget USA, Kanada, Japan och Schweiz

14 var de är etablerade. Om en omsättbar skuldförbindelse emitteras av ett icke-finansiellt företag som inte har kreditbetyg från ett externt kreditvärderingsföretag måste emittenten/borgensmannen vara etablerad i euroområdet. Valuta Skuldförbindelsen måste i normala fall vara denominerad i euro. 19 Vidare godtas omsättbara skuldförbindelser denominerade i engelska pund, japanska yen eller US-dollar temporärt förutsatt att a) de emitteras och innehas/avvecklas i euroområdet, b) emittenten är etablerad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och c) skuldförbindelserna uppfyller alla urvalskriterierna i dessa regler för säkerhetshantering. (Ändrad ) Utövande av diskretion i fråga om vissa statsgaranterade bankobligationer som ingår i förteckningen över godtagbara värdepapper (Ändrad ) En nationell centralbank inom Eurosystemet kan låta bli att vid sina kredittransaktioner godta som säkerhet sådana bankobligationer som garanteras av medlemsstater som omfattas av Europeiska unionens och Internationella valutafondens finansiella stödprogram eller som inte uppfyller kreditvärdighetskraven för emittenter och garanter av obligationerna i avsnitt Centralbanken ska informera ECB-rådet om sitt beslut att inte godta sådana obligationer som säkerhet. Finlands Bank godtar inte sådana obligationer som säkerhet för centralbankskredit. 19 Denominerad i euro eller nationella underuppdelningar av euron

15 Urvalskriterier för icke omsättbara tillgångar Finlands Bank godkänner som säkerhet vid sina kredittransaktioner inlåning med fast löptid från godkända motparter vilka fastställs i avsnitt , icke omsättbara lånefordringar (banklån) och icke omsättbara skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar (retail mortgage-backed debt instruments, RMBD).Irländska icke omsättbara skuldsedlar med bolån som underliggande tillgångar är för närvarande den enda instrumenttyp som godtas som säkerhet i den här kategorin. Icke omsättbara tillgångar godtas som säkerhet specifikt för varje motpartsbank för sig. (Ändrad ) För att vara godtagbar måste en lånefordran uppfylla följande urvalskriterier: Typ av tillgångar: Lånefordran måste vara en skuldförbindelse från en gäldenär till en av Eurosystemets motparter. Även lånefordringar som har en minskande balans (dvs. där kapitalet och räntan betalas av enligt en förutbestämd plan) är godtagbara. Ej dragna kreditutfästelser (t.ex. ej nyttjade faciliteter av återkommande lånefordringar), checkräkningskrediter och remburser (som auktoriserar användning av kredit men inte i sig är lånefordringar) är inte godtagbara. En syndikatsmedlems andel av ett syndikerat lån anses vara en godtagbar typ av lånefordran. Lånefordringar får inte ge rätt till kapital och/eller ränta som är efterställda andra lånefordringar (eller andra trancher eller undertrancher i samma syndikerade lån) eller skuldförbindelser från samma emittent. Lånefordran måste ha a) ett fast och villkorslöst kapitalbelopp och b) en ränta som ej kan resultera i ett negativt kassaflöde. Dessa karaktäristika måste förbli oförändrade under skuldförbindelsens hela löptid. Dessutom måste räntan vara 1) av nollkupongstyp, 2) fast eller 3) rörlig baserad på en annan räntereferens. Godtagbara är också lånefordringar med inflationsindexerad ränta. Gäldenär/borgensman: Godtagbara gäldenärer och borgensmän är icke-finansiella företag, 20 offentliga organ samt internationella och överstatliga institutioner. Varje gäldenär är individuellt ansvarig för att lånefordran i fråga betalas tillbaka helt och fullt (vilket utesluter att flera gäldenärer tillsammans ansvarar för enskilda lånefordringar). Gäldenärens och borgensmannens hemvist: Gäldenären ska ha sitt hemvist i euroområdet. Borgensmannen ska också ha sitt hemvist i euroområdet, utom när det inte krävs någon garanti för att uppfylla kreditvärdighetskraven för icke omsättbara tillgångar enligt avsnitt Detta krav gäller inte internationella eller överstatliga institutioner. (Ändrad ) Kreditvärdighet: Lånefordringars kvalitet bedöms utifrån gäldenärens eller borgensmannens underliggande kreditvärdighet. Lånefordringar måste uppnå de höga krav som specificeras i ECAF:s regler för icke omsättbara tillgångar (se avsnitt Minsta storlek: När motparten framställer om att använda lånefordran som säkerhet måste den uppnå en minsta storlek. Varje nationell centralbank tillämpar en eget vald minsta storlek för inhemska lånefordringar. Finlands Bank har beslutat tillämpa en minsta storlek på euro. För gränsöverskridande användning gäller ett generellt lägsta tröskelvärde på euro. Tröskelvärdet gäller det utestående beloppet av enskilda lån vid belåningen. (Ändrad ) Hanteringsförfaranden: Lånefordringarna ska hanteras enligt rutiner som beskrivs i avsnitt Tillämplig lag: På både lånefordringsavtalet och det avtal mellan motparten och Finlands Bank varmed lånefordran ställs som säkerhet (belåningsavtal) ska tillämpas 20 Enligt definitionen i Europeiska nationalräkenskaperna 1995 (ENS 95), se Statistikcentralens sektorindelning 2000 på

16 lagstiftningen i euroländerna, Finland inräknad. Dessutom får det totala antalet olika lagar som är tillämpliga på 1) motparten, 2) fordringsägaren, 3) låntagaren, 4) borgensmannen (i förekommande fall), 5) avtal om lånefordringar och 6) belåningsavtal inte överstiga två. Valuta: Lånefordringar måste vara denominerade i euro 21 Icke omsättbara skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar kan inte utfärdas t.ex. i Finland. Följande urvalskriterier gäller för icke omsättbara skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar (Ändrad ): Typ av tillgångar: De måste vara icke omsättbara skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar (skuldebrev eller växel) vars säkerhet består av bolån som underliggande tillgångar som innehas av emittenten av skuldförbindelserna och som inte är fullt värdepapperiserad. Byte av värdepapper i den underliggande poolen måste vara möjligt och det måste finnas en mekanism som garanterar att Eurosystemet har prioritet framför fordringsägare, utom de som undantagits på grund av offentlig reglering. (Ändrad ) En skuldförbindelse med bolån som underliggande tillgång måste ha a) ett fast och villkorslöst kapitalbelopp och b) en ränta som ej kan resultera i ett negativt kassaflöde. (Ändrad ) Kreditvärdighetskrav: En skuldförbindelse med bolån som underliggande tillgång måste uppnå höga krav på kreditvärdighet, vilka utvärderas via den del av ECAF som handlar om skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar. (Ändrad ) Emittent: Godtagbara emittenter är kreditinstitut som är godkända motparter. Emittentens hemvist: Emittenten ska vara hemmahörande i euroområdet. Hanteringsförfaranden: En skuldförbindelse med bolån som underliggande tillgång måste hanteras enligt Eurosystemets förfaranden framför allt såsom de definierats av den irländska centralbanken, som också lämnar närmare upplysningar om dem. (Ändrad ) Valuta: En skuldförbindelse med bolån som underliggande tillgång måste vara denominerad i euro 19. (Ändrad ) Urvalskriterier för ytterligare lånefordringar (Ändrad ) En nationell centralbank inom Eurosystemet får godta lånefordringar som inte uppfyller Eurosystemets sedvanliga urvalskriterier. Centralbanker som beslutar godta sådana lånefordringar ska för dem fastställa särskilda urvalskriterier och riskhanteringsmetoder, som i sista hand godkänns av ECB-rådet. I regel ska de ytterligare lånefordringarna regleras av lagstiftningen i den medlemsstat där den nationella centralbanken som fastställer urvalskriterierna har sitt säte. Finlands Bank godtar inte sådana ytterligare lånefordringar som säkerhet för centralbankskredit. I undantagsfall får en nationell centralbank godta lånefordringar för vilka urvalskriterierna och riskhanteringsmetoderna fastställts av en annan nationell centralbank och som regleras av lagstiftningen i en annan EU-medlemsstat. De nationella centralbankerna kan sinsemellan komma överens om att bistå varandra med värderingen av ytterligare lånefordringar. För sådana undantagsfall krävs ECB:s godkännande i förväg. 21 Denominerade i euro eller nationella underuppdelningar av euron

17 Belåningsvillkor Villkor för att använda omsättbara och icke omsättbara tillgångar Omsättbara tillgångar kan användas för alla penningpolitiska transaktioner, dvs. reverserade transaktioner, utlåningsfaciliteten och direkta köp/försäljningar av värdepapper. Icke omsättbara tillgångar kan användas för reverserade transaktioner och utlåningsfaciliteten men inte för direkta köp/försäljningar. Alla omsättbara och icke omsättbara tillgångar kan också användas som underliggande tillgångar vid intradagskrediter. Alla godtagbara omsättbara och icke omsättbara tillgångar ska kunna användas gränsöverskridande i hela euroområdet. Det betyder att alla motparter i Eurosystemet ska kunna använda sådana tillgångar antingen genom länkar till sina inhemska värdepappersavvecklingssystem, ifall det rör sig om omsättbara tillgångar, eller genom andra godtagbara arrangemang för att kunna erhålla kredit från den nationella centralbanken i den medlemsstat där motparten är etablerad (se avsnitt 3.2.2). Finlands Bank fårsom en del av Eurosystemet får besluta att inte godkänna följande omsättbara eller icke-omsättbara tillgångar som säkerhet från en motpart, trots att de är godtagbara (Ändrad ): a) skuldförbindelser som förfaller till betalning inom den närmaste framtiden b) skuldförbindelser där en avkastning, t.ex. en kupongbetalning, sker inom den närmaste framtiden. Bestämmelser om nära förbindelser Oavsett om en omsättbar eller icke omsättbar tillgång uppfyller alla urvalskriterier kan en motpart inte som säkerhet lämna tillgångar som emitterats eller garanteras av motparten själv eller en enhet med vilken den har nära förbindelser. 22 Nära förbindelser är en situation där motparten är förenad med skuldinstrumentens emittent/låntagare/borgensman genom att (i) motparten äger direkt, eller indirekt genom ett eller flera företag, 20 % eller mer av emittentens/låntagarens/ borgensmannens kapital eller (ii) emittenten/låntagaren/borgensmannen äger direkt, eller indirekt genom ett eller flera företag, 20 % eller mer av motpartens kapital (iii) en tredje part äger 20 % eller mer av både motpartens kapital och emittentens/låntagarens/borgensmannens kapital, antingen direkt eller indirekt genom ett eller flera företag. Det är vidare förbjudet att lämna säkerheter med bakomliggande tillgångar om motpartsbanken (eller en tredje part som banken har nära förbindelser med) lämnar en valutahedge för den bakomliggande tillgången genom att ingå en valutahedgetransaktion med emittenten som motpart eller lämnar likviditetsstöd för 20 % eller mer av det utestående beloppet av säkerheten med bakomliggande tillgångar. Utöver i de fall som nämns ovan får värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller särskilda urvalskriterier (se avsnitt ) inte heller lämnas som säkerhet när motpartsbanken (eller en tredje part med vilken banken har nära förbindelser) lämnar en 22 I det fall en motpart använder tillgångar vilka inte (längre) är att betrakta som godtagbara säkerheter för en utestående kredit till följd av att de är utgivna/garanterade av motparten eller att en nära förbindelse existerar, måste motparten omedelbart meddela detta förhållande till Finlands Bank. Tillgångarna värderas då till noll vid nästa värderingstillfälle och vid behov kommer krav på tilläggssäkerheter att ställas. Dessutom måste motparten så snart som möjligt ta bort tillgångarna

18 räntehedge för den bakomliggande tillgången genom att ingå en räntehedgetransaktion med emittenten. (Ändrad ) En motpart till Finlands Bank som lämnar värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet ska meddela Finlands Bank om sådana planerade ändringar i värdepapperen som påverkar eller kan påverka värdepapperens kreditbetyg en månad före den planerade ändringen, om motparten står som originator för värdepapperen (har överfört tillgångar till säkerhetspoolen för värdepapper) eller har nära förbindelser med orignatorn. Sådana ändringar är till exempel ändringar av räntan, ändringar i swapparrangemanget, ändringar i sammansättningen av de underliggande tillgångarna som inte framgår av prospektet, ändringar i betalningsprioriteten. När sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar lämnas som säkerhet, ska motparten meddela Finlands Bank om ändringar i värdepapperen under de sex föregående månaderna som har påverkat värdepapperens kreditbetyg. Såsom framgår av avsnitt tar Finlands Bank inte ställning till godtagbarheten före emission. Det gäller också ändringar i värdepapperen (Ändrad ) För att genomföra penningpolitiken, i synnerhet övervaka efterlevnaden av belåningsreglerna i fråga om nära förbindelser, förmedlar Eurosystemet internt sådan information om kapitalinnehav som tillsynsmyndigheterna tillhandahåller för detta ändamål. För denna information gäller samma sekretessregler som tillsynsmyndigheterna tillämpar. (Ändrad ) Undantag från bestämmelserna om nära förbindelser Ovannämnda bestämmelser om nära förbindelser gäller inte: a) nära förbindelser mellan motparten och en offentlig myndighet inom EES med rätt att ta ut skatt, eller en offentlig myndighet inom EES med rätt att ta ut skatt som är emittentens borgensman, b) säkerställda bankobligationer som emitterats i enlighet med kriterierna som fastställts i bilaga VI, del 1, styckena i direktiv 2006/48/EG, eller c) fall där skuldförbindelser skyddas av särskilda juridiska skyddsmekanismer jämförbara med dem i b. Exempel på c är i) icke omsättbara skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar (retail mortgage-backed debt instruments, RMBD) som inte är värdepapper och ii) säkerställda bankobligationer med bolån som underliggande tillgångar som uppfyller samtliga kriterier i bilaga VI, del i, styckena i direktiv 2006/48/EG, med undantag för restriktioner gällande garanterade lån i en säkerhetspool (Ändrad ) På godtagbarheten för instrument enligt punkt a tillämpas dock vissa restriktioner. Motparterna i Eurosystemet får som säkerhet ställa obligationer som emitterats av dem själva eller en enhet som de har nära förbindelser med och garanteras av en offentlig myndighet inom EES med rätt att ta ut skatt, till högst det nominella värdet av sådana obligationer som redan ställts som säkerhet den 3 juli ECB-rådet kan undantagsvis besluta att godta dessa obligationer till ett större värde. För sitt beslut ska rådet ha tillgång till motpartens finansieringsplan. (Ändrad )

19 Ytterligare rättsliga krav för lånefordringar För att säkerställa att en giltig säkerhet upplåts i lånefordringar (banklån) och att lånefordringarna snabbt kan realiseras om en motpart fallerar, ska följande rättsliga krav uppfyllas: Kontroll av att lånefordran existerar. Finlands Bank kontrollerar att de lånefordringar som lämnas som säkerhet existerar åtminstone på följande sätt: 1) Minst en gång i kvartalet ska motparten göra en självcertifiering och lämna garantier till Finlands Bank att de lånefordringar som lämnats som säkerhet existerar. 2) Finlands Bank eller tillsynsmyndigheten på uppdrag av Finlands Bank eller en extern revisor ska genomföra en engångskontroll av de förfaranden som motparten tillämpar för att lämna uppgifter till Finlands Bank om huruvida lånefordringarna existerar. 3) Finlands Bank, tillsynsmyndigheten på uppdrag av Finlands Bank eller en extern revisor ska göra stickprov av kvaliteten och riktigheten i självcertifieringen. Den kvartalsvisa självcertifieringen och garantin i punkt 1 ovan innebär att Finlands Banks motparter måste bekräfta och försäkra skriftligt att de lånefordringar som pantsatts hos Finlands Bank uppfyller de kriterier på godtagbarhet som tillämpas inom Eurosystemet (Ändrad ) bekräfta och försäkra skriftligt att ingen av de lånefordringar som inlämnats som underliggande tillgångar samtidigt används som säkerhet med någon tredje part som förmånstagare, samt garantera att någon lånefordran inte lämnas som säkerhet till någon tredje part bekräfta och försäkra skriftligt att de omedelbart eller senast inom loppet av följande bankdag meddelar Finlands Bank om allt som i väsentlig grad påverkar det egentliga avtalsförhållandet mellan motparten och Finlands Bank, i synnerhet om förtida, partiella eller fullständiga återbetalningar, nedgraderingar eller väsentliga förändringar i villkoren för lånefordran. För att sådana kontroller som beskrivs i punkt 2 och 3 ovan (engångskontroller och stickprovskontroller) ska kunna genomföras, måste Finlands Bank/tillsynsmyndigheten/externrevisorerna vara behöriga att genomföra denna utredning. Detta bemyndigande kan vid behov fastställas genom avtal. Det kan också baseras på gällande nationella krav. Finlands Banks operativa rutiner för punkterna 1 3 beskrivs i avsnitt Överlåtelsemeddelande eller endossering till gäldenären. Enligt finsk lag får enkla skuldebrev användas som säkerhet om gäldenären och eventuella borgensmän underrättas i förväg om detta (överlåtelsemeddelande). Motparterna till Finlands Bank ska underrätta gäldenären och eventuella borgensmän i förväg när de avser att lämna enkla skuldebrev som säkerhet till Finlands Bank. När löpande skuldebrev används som säkerhet behöver gäldenären och eventuella borgensmän inte underrättas i förväg, men lånehandlingarna ska förses med en separat endossering.. I det fall att motparten ställer in betalningarna eller inte fullgör de förpliktelser som lånefordran utgör säkerhet för, skickar Finlands Bank ett överlåtelsemeddelande till gäldenären och eventuella borgensmän om att lånefordran ställts som säkerhet till förmån för centralbanken och lämnar nya betalningsinstruktioner. (Ändrad ) Inga begränsningar gällande banksekretess och konfidentialitet: Motparten får inte vara tvungen att inhämta godkännande från gäldenären för att offentliggöra uppgifter om lånefordran och gäldenären. Detta krävs av Finlands Bank för att säkerställa att en giltig säkerhet upplåts i lånefordringar samt att lånefordringarna snabbt kan realiseras om motparten fallerar. Om banksekretessen är ett hinder ska motparten och gäldenären genom avtal fastställa att gäldenären utan förbehåll godkänner att sådana uppgifter om

20 lånefordran och gäldenären lämnas till Eurosystemet. Inga begränsningar gällande användning av lånefordran som säkerhet. Motparterna ska säkerställa att lånefordringarna är fullt överförbara och utan inskränkning kan lämnas som säkerhet med Finlands Bank som förmånstagare. Det bör inte finnas några förbehåll om pantsättning i avtalet om lånefordran eller i andra kontrakt mellan motparten och gäldenären. Inga begränsningar gällande realiseringen av lånefordran: Avtalet om lånefordran eller övriga kontrakt mellan motparten och gäldenären ska inte innehålla några begränsningar gällande realiseringen av den lånefordran som används som säkerhet, och inte heller något krav på form, tid eller andra krav gällande realiseringen Kreditvärdighetskrav Eurosystemet och Finlands Bank som en del av Eurosystemet ställer krav på hög kreditvärdighet för alla tillgångar som används som säkerhet. Med det avses att de omsättbara skuldinstrumenten, emittenten av instrumenten eller gäldenären har hög kreditvärdighet. Vidare beaktas eventuella ytterligare faktorer som ökar skyddet för investeraren, t.ex. borgen. Eurosystemet har godkänt fyra källor för bedömning av kreditkvaliteten av tillgångar som ställs som säkerhet: externa kreditvärderingsföretag (External Credit Assessment Institutions, ECAI) bankernas interna riskklassificeringssystem (Internal Ratings Based Systems, IRB). ratingverktyg som drivs av utomstående operatörer (Rating Tools) nationella centralbankers interna kreditbedömningssystem (ICAS, finns för närvarande i Frankrike, Spanien, Tyskland och Österrike). De externa kreditbetyg som Eurosystemets kreditriskbedömning baseras på ska vara offentliga. Eurosystemet förbehåller sig rätten att vid behov begära ytterligare information. Kreditbetygen för värdepapper med bakomliggande tillgångar ska förklaras i en kreditratingrapport som publiceras antingen före eller i samband med emissionen. Den ska innehålla bl.a. en omfattande strukturell och juridisk analys och en detaljerad analys av säkerhetspoolen, deltagarna i transaktionen och eventuella andra särdrag i transaktionen. Dessutom ska externa kreditvärderingsföretag regelbundet publicera rapporter över värdepapper med bakomliggande tillgångar. Rapporterna ska publiceras enligt samma intervall och tidpunkter som gäller för räntebetalningar och ska innehålla åtminstone en uppdatering av de viktigaste uppgifterna om transaktionen, t.ex. säkerhetspoolens sammansättning, deltagarna i transaktionen, kapitalstruktur och nyckeltal. (Ändrad ) Eurosystemets lägsta möjliga kreditvärdighet (kreditkvalitetströskeln) är lika med kreditkvalitetssteg 3 på Eurosystemets harmoniserade riskklasskala 23. Enligt Eurosystemet motsvarar en sannolikhet för betalningsinställelse på 0,40 % på ett års sikt en kreditbedömning på kreditkvalitetssteg 3, vilket omvärderas regelbundet. Externa kreditvärderingsföretag följer den definition av betalningsinställelse (fallissemang) som används i EU:s kapitaltäckningsdirektiv (CRD) 24. Eurosystemet publicerar det lägsta kreditbetyg som når upp till den kreditkvalitetströskel som krävs för varje godkänt externt kreditvärderingsföretag, utan att ta ansvar för bedömningen av företaget. Det lägsta kreditbetyget omvärderas regelbundet. 23 Eurosystemets harmoniserade riskklasskala finns på ECB:s webbplats ( En kreditbedömning på kreditkvalitetssteg 3 betyder minst kreditbetyg motsvarande "BBB-" (Fitch och Standard & Poor's), "Baa 3" (Moody's) eller "BBB" (DBRS) för långfristiga skulder. 24 Kapitaltäckningsdirektivet omfattar Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (EUT L 177, , s.1) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om kapitalkrav för värdepappersföretag och kreditinstitut (EUT L 177, , s.201)

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE L 348/30 Europeiska unionens officiella tidning 18.12.2012 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 26 november 2012 om ändring av riktlinje ECB/2011/14 om Eurosystemets penningpolitiska instrument

Läs mer

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, L 240/28 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om

Läs mer

OFFENTLIGT SAMRÅD ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER

OFFENTLIGT SAMRÅD ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER 11 juni 2003 OFFENTLIGT SAMRÅD ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER 1 INLEDNING Enligt fördraget 1 och stadgan 2 skall Eurosystemet handla i överensstämmelse med principen

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

L 301/6 Europeiska unionens officiella tidning

L 301/6 Europeiska unionens officiella tidning L 301/6 Europeiska unionens officiella tidning 12.11.2013 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 26 september 2013 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 14/30 21.1.2016 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35)

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006O0004 SV 01.07.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 7 april 2006

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK

GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK 1 (22) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 2 GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER PÅ FINLANDS BANK... 3 2.1 Transaktionernas

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper som säkerhet för kredit MARS 2013 S.B1 Ansökan om godkännande

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering

Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering DECEMBER 2007 Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering 2 [22] Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Godtagbara säkerheter...5 2.1. Säkerheter för

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 2.6.2015 L 135/29 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2015/12) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 202/54 Europeiska unionens officiella tidning 4.8.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE 9.10.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning L 267/21 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 16 september 2010 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken

Ändrade bestämmelser för säkerheter för kredit i Riksbanken Bilaga 1 DATUM: 2015-12-16 AVDELNING: AFS och AFM SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se DNR 2015-00700

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för lån nr 469 avseende gröna obligationer under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum 12.6.2003

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum 12.6.2003 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för finansiella säkerheter Ordförande: Marjut Jokela Sekreterare:

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN C 345/6 SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN AVTAL av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euro-området avseende operativa förfaranden

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM]

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [MALL FÖR GARANTI FÖR VISS EMISSION UNDER SVENSKT PROGRAM] GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [Datum] Till: Fordringshavarna (enligt definition nedan) GARANTI utfärdad

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) L 193/134 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2015/26) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsuppgifter i de befintliga rapportmallarna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och anvisningar till denna har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 26.9.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1 mars 2001 K(2001) 477 slutlig - SV KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 1 mars 2001 om förhandsinformation som skall lämnas av långivare som erbjuder bostadslån

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE L 247/38 Europeiska unionens officiella tidning 18.9.2013 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 30 juli 2013 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER: SAMMANFATTNING AV SVAREN PÅ DET OFFENTLIGA SAMRÅDET

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER: SAMMANFATTNING AV SVAREN PÅ DET OFFENTLIGA SAMRÅDET 15 januari 2004 ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER: SAMMANFATTNING AV SVAREN PÅ DET OFFENTLIGA SAMRÅDET Den 11 juni 2003 inledde Eurosystemet ett offentligt samrådsförfarande

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE)

RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) RAPPORTERINGSANVISNINGAR ENKÄT OM UTLÄNDSKA VÄRDEPAPPERSTILLGÅNGAR OCH -SKULDER I ICKE-FINANSIELLA FÖRETAG, FINANSIELLA FÖRETAG OCH STATEN (SAVE) Version 1.3 Gäller från Rapporteringsanvisningar 2 (36)

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (6) ENKÄT OM UTLÄNDSKA FORDRINGAR OCH SKULDER VID SLUTET AV 2009 (SVA -ÅRSENKÄT 2009): RAPPORTERINGS INNEHÅLL 1 Allmänt... 2 2 Användaruppgifter... 2 3 Enkätens uppbyggnad... 3 3.1 Basuppgifter... 3

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 2.4.2015 L 91/3 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (omarbetning) ECB-RÅDET HAR

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR RÖRLIG F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Läs mer

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna

Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Det aktuella läget i ekonomin och på finansmarknaderna Erkki Liikanen Mariehamn 24.1.2008 SUOMEN PANKKI FINLANDS BANK BANK OF FINLAND 1 Finlands ekonomiska utveckling Mn EUR Mn EUR 45 000 Real BNP Arbetslöshet

Läs mer

Stockholm den 25 september 2013

Stockholm den 25 september 2013 Stockholm den 25 september 2013 Ändring av fondbestämmelser HealthInvest Value Fund HealthInvest Partners har erhållit Finansinspektionens godkännande att genomföra ändringar i fondbestämmelserna för HealthInvest

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO Version 1 januari 2013 DEFINITIONER I avtalet för Investeringssparkonto samt i dessa Allmänna villkor förstås med a. Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto

Läs mer

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011.

Kommittédirektiv. Förvaltare av alternativa investeringsfonder. Dir. 2011:77. Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Kommittédirektiv Förvaltare av alternativa investeringsfonder Dir. 2011:77 Beslut vid regeringssammanträde den 8 september 2011. Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till hur Europaparlamentets

Läs mer

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR

SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR SVENSKA FONDHANDLARE FÖRENINGEN AKTUELLT I OMVÄRLDEN 2/2012 7 FEBRUARI 2012 Ansvarig utgivare: Kerstin Hermansson Innehåll BLANKNING OCH VISSA ASPEKTER AV KREDITSWAPPAR s.1 ESMA, KONSULTATION BÖRSHANDLADE

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104

VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104 VILLKOR FÖR TRANCH NR. 1, SERIE NR. 3104 Utbjuden volym: 500 000 000 kr Real räntesats: 3,5 % Räntebegynnelsedag: 1 december 1998 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 29 april 1999 Likviddag:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens

Läs mer

Del 14 Kreditlänkade placeringar

Del 14 Kreditlänkade placeringar Del 14 Kreditlänkade placeringar Srukturinvest Fondkommission 1 Innehåll 1. Obligationsmarknaden 2. Företagsobligationer 3. Risken i obligationer 4. Aktier eller obligationer? 5. Avkastningen från kreditmarknaden

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

Alternativa Investeringsfonder

Alternativa Investeringsfonder Alternativa Investeringsfonder ett underlag för beslutsfattare i investeringsfonder Inledning Sedan lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) trädde i kraft står betydligt

Läs mer

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.

STATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H4 Anvisningar säkerheter

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H4 Anvisningar säkerheter Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga H4 Anvisningar säkerheter APRIL 2015 Tidigare versioner: 1 januari 2013 2 juni 2010 2 oktober 2009 7 februari 2009 R I X Anvisningar säkerheter Övergångsregel

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb

Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Depå-/kontoavtal för aktiesparklubb Kopia av giltig ID-handling vidimerad av en person skall bifogas vid öppnande av depå hos Nordnetdirekt. Detta gäller för samtliga depåägare. Använd bifogad blankett

Läs mer

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF)

Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) PROMEMORIA Datum 2013-06-27 uppdaterad 2014-01-08 och 2014-06-02 Frågor & svar om lagen om det nya regelverket för förvaltare av alternativa investeringsfonder (LAIF) Finansinspektionen Box 7821 SE-103

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 2010 Utgiven i Helsingfors den 30 april 2010 Nr 290 304 INNEHÅLL Nr Sidan 290 Betaltjänstlag... 1121 291 Lag om ändring av 7 kap. 19 i konsumentskyddslagen... 1144 292 Lag

Läs mer