Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter Pantavtal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal"

Transkript

1 3 3.1 Avtal avseende säkerheter Pantavtal Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering Godkända tillgångar Krav på tillfredsställande säkerheter Urvalskriterier för omsättbara tillgångar Urvalskriterier för icke omsättbara tillgångar Belåningsvillkor Kreditvärdighetskrav Kreditvärdighet för omsättbara tillgångar Kreditvärdighet för icke omsättbara tillgångar Omsättbara skuldförbindelser utan externt kreditbetyg Godkännande av kreditbedömningssystem Övervakning av kreditbedömningssystem Säkerhetshantering Poolningssystem Inhemska omsättbara tillgångar Utländska omsättbara tillgångar Inhemska icke omsättbara tillgångar Utländska icke omsättbara tillgångar Behov av tilläggssäkerheter i poolen till följd av marknadsvärdering Särskilda metoder för utländska säkerheter Tariffer 3 1

2 3.2.3 Riskkontrollåtgärder och sanktioner Allmänna principer Riskkontrollåtgärder för omsättbara tillgångar Riskkontrollåtgärder för icke omsättbara tillgångar Prissättning och värdering av säkerheter Sanktioner Godkännande av säkerheter i andra valutor än euro i undantagsfall Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Bilaga 8 Bilaga 9 Webbadresser till euroområdets centralbanker Externa kreditvärderingsföretag som anlitas av Eurosystemet Öppettider och tidsfrister för säkerhetshanteringen Meddelanden om säkerhetshanteringen Meddelande om ändring av säkerhetskrav/checkkontolimit Meddelande om utländska säkerheter Pantmeddelande om lånefordringar Finlands Bank regler för gränsöverskridande användnig av icke omsättbara tillgångar som säkerhet via korrespondentcentralbanker Exempel på säkerhetsbehov och säkerhetsvärdering Rapporteringskrav på lån-nivå för värdepapper med bakomliggande tillgångar Kontaktpersoner för säkerhetshanteringen 3 2

3 Avtal avseende säkerheter Pantavtal Pantgivare: XX-Bank (FO-nummer) Pant: 1. Värdeandelskonto nr yyy för XX-Bank i Finlands Banks andelsregister och på detta konto innestående värdeandelar och de medel som inflyter av avkastning eller vid förfall av värdeandelar och som förvaras på Euroclear Finland Ab:s betalningsförmedlingskonto i Finlands Bank avskilda för pantgivarens räkning. 2. Pantgivarens inlåning med fast löptid i Finlands Bank i form av penningpolitiska transaktioner. 3. Värdepapper som för pantgivarens räkning förvaras hos utländska värdepapperscentraler och som har överförts till Finlands Bank som säkerhet eller som lämnas till Finlands Bank via gränsöverskridande trepartshantering av säkerheter. Skuldbelopp: 1. Intradagskredit i euro för XX-Bank i TARGET2- Suomen Pankki. 2. Likviditetskrediter för XX-Bank. 3. Summan av de penningpolitiska transaktionerna i form av lån mot säkerhet vid var tid och marginalkravet för repor i form av penningpolitiska transaktioner. Panttagare: Finlands Bank Pantsättningsvillkor: Pantsättningen registreras på värdeandelskontot. Pantgivaren meddelar Finlands Bank separat vilka av dess insättningar i form av penningpolitiska transaktioner som pantsätts hos Finlands Bank. Finlands Bank fastställer belåningsvärdet för säkerheterna enligt de riskhanteringsmetoder som Eurosystemet vid var tid har beslutat om. Finlands Bank har inte rätt att i andra hand pantsätta den pant som lämnats som säkerhet. På panter som finns utanför Finland tillämpas de villkor som gäller för upplåtelse av bindande panträtt enligt lagstiftningen i det aktuella landet. Räntor och annan avkastning på säkerheter liksom förfall av säkerheter omfattas av pantsättningen. Finlands Bank erlägger dessa betalningar till pantgivaren, om de övriga säkerheterna täcker skuldbeloppet

4 Avtal avseende säkerheter Realisering av pant: Om XX-Bank i något avseende inte fullgör den förpliktelse som panten utgör säkerhet för, har Finlands Bank rätt att utan att höra pantgivaren och utan att utverka dom eller beslut omedelbart realisera panten på ett ändamålsenligt sätt som tillvaratar parternas intressen. Finlands Bank kan i stället för att sälja de pantsatta värdepapperen få äganderätt till dem och kvitta deras värde mot den förfallna skulden. Finlands Bank värderar de övertagna värdepapperen enligt det verkliga värdet vid tidpunkten för övertagandet. Finlands Bank har på grundval av pantsättningen rätt att få de pantsatta penningmedlen överförda i sin besittning eller kvitta deras belopp mot skulden. Panter som finns utanför Finland realiseras enligt förfaranden som tillämpas i det aktuella landet. Finlands Bank har rätt att använda de ur panten realiserade medlen för att täcka förpliktelser som inte fullgjorts. Om realiseringen av panten avkastar mera än vad XX- Banks åtaganden enligt detta avtal förutsätter, återlämnar Finlands Bank överskottet till XX-Bank. Om det finns flera panter, har Finlands Bank rätt att bestämma i vilken ordningsföljd de skall realiseras och tas i anspråk för fullgörande av förpliktelserna. Finlands Bank skall genast meddela om realisering av panten och om möjligt före realiseringen skriftligt underrätta pantgivaren om åtgärden till den adress pantgivaren lämnat. Force majeure: Avtalsparterna svarar inte för skada förorsakad av annan myndighets åtgärder, krig eller krigshot, uppror eller upplopp, störningar i den automatiska databehandlingen eller dataöverföringen, post- och teletrafiken eller eldistributionen vilka uppkommit utan avtalsparternas förvållan och vilka i väsentlig grad påverkar deras verksamhet, av avbrott eller försening i avtalsparternas verksamhet eller åtgärder på grund av eldsvåda eller jämförbar olyckshändelse, av stridsåtgärd på arbetsmarknaden som i väsentlig grad påverkar avtalsparternas verksamhet, inte ens då sådan berör endast en del av avtalsparternas personal eller av annat med dessa jämförbart oöverstigligt hinder eller av motsvarande omständighet som i oskälig grad försvårar avtalsparternas verksamhet. Pantförklaring: Till säkerhet för sin skuld enligt ovan, för den initiala säkerhetsmarginalen, för upplupen ränta och för eventuella indrivningskostnader pantförskriver XX-Bank ovan nämnda pant till Finlands Bank. Pantgivaren förbinder sig att sörja för att skuldbeloppet och/eller intradagskreditlimiten för kontot i TARGET2 Suomen Pankki vid var tid täcks av säkerheter. Pantgivaren förbinder sig att iaktta de regler om säkerheter ställda av Finlands Bank och om hanteringen av säkerheterna som gäller vid var tid.. Ikraftträdande av pantsättningen I enlighet med pantavtalet av den (datum) svarar pantgivaren för den pantsatta säkerhetens giltighet och kontinuitet mot Finlands Bank så länge som Euroclear Finland Ab:s RM-system är i drift. Vid konvertering av RM-systemet överförs pantsättningen utan avbrott till Euroclear Finland Ab:s Infinity-system, till det värdeandelskonto som anges i detta avtal. Parterna konstaterar att pantsättningen av säkerheterna enligt punkt 3 under rubriken Pant ska fortsätta utan avbrott när detta avtal träder i kraft

5 Avtal avseende säkerheter Pantavtalet av den (datum) förfaller när Euroclear Finland Ab övergår till Infinity-systemet. Tillämplig lag: På detta avtal tillämpas Finlands lag. På pantsättning av utländska värdepapper tillämpas de bestämmelser om upplåtelse av panträtt och realisering av säkerheter som gäller enligt lagstiftningen i det aktuella landet. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, ett för vardera avtalsparten. Datum

6 Avtal avseende säkerheter Pantavtal om lånefordringar 1. Pantsättare XX Bank 2. Pant 3. Skuldbelopp 4. Panthavare 5. Pantförklaring Icke omsättbara lån som beviljats av pantsättaren och som uppfyller godtagbarhetskriterierna och de ytterligare rättsliga kraven i reglerna för Finlands Banks säkerhetshantering och om vilka uppgifter lämnats till centralbanken i ett pantmeddelande eller i en formbunden elektronisk fil. Enligt lånevillkoren skall finsk lag vara tillämplig på lånefordringarna. 1. Den beviljade intradagskredit i euro för XX-Bank i TARGET2- Suomen Pankki. 2. Belopp som enligt villkoren i Finlands Banks regler för penningpolitiska instrument och förfaranden redovisas som utnyttjad utlåningsfacilitet och som motsvarar ett eventuellt debetsaldo på PM-kontot vid bankdagens slut och/eller har beviljats för uppfyllande av kassakravet. 3. Summan av de penningpolitiska transaktionerna i form av lån mot säkerhet vid var tid och marginalkravet för repor. Finlands Bank XX Bank pantförskriver ovannämnda pant till Finlands Bank som säkerhet för sin ovannämnda skuld, för värderingsavdrag (haircut), för upplupen ränta och för eventuella indrivningskostnader. (Ändrad ) 6. Pantsättningsvillkor Pantsättaren skall enligt 11 i lagen om skuldebrev (622/1947) förse löpande skuldebrev med en separat endossering och sända en kopia av endosseringen till Finlands Bank. Pantsättaren skall förvara pantsatta lånefordringar enligt 22 2 mom. i lagen om skuldebrev. (Ändrad ) Vid pantsättning av enkla skuldebrev enligt 26 i lagen om skuldebrev skall pantsättaren underrätta gäldenären om överlåtelsen. Pantsättaren förbinder sig att skicka överlåtelsemeddelandet på det sätt som överenskommits med gäldenären och en kopia av meddelandet till Finlands Bank. Pantsättaren förbinder sig att följa de operativa rutiner för belåning av lånefordringar som fastställts i reglerna för Finlands Banks säkerhetshantering. Pantsättaren skall omedelbart eller senast påföljande bankdag underrätta Finlands Bank om alla sådana väsentliga förändringar i låneförhållandet mellan pantsättaren och gäldenären som påverkar pantens godtagbarhet. Sådana förändringar kan vara t.ex. förtida, partiella eller fullständiga återbetalningar, förändringar i gäldenärens kreditvärdighet eller väsentliga förändringar i lånevillkoren. Pantsättaren driver in amorteringar och räntor från gäldenären såvida Finlands Bank inte uttryckligen meddelar något annat. 7. Förvaltning av panterna Pantsättaren förbinder sig att omsorgsfullt och säkert förvara de skuldebrev med bilagor och säkerheter som pantsatts till förmån för Finlands Bank. (Ändrad )

7 Avtal avseende säkerheter 8. Finlands Banks rätt att kontrollera och lämna uppgifter till Eurosystemet För att kontrollera att de lånefordringar som pantförskrivits till Finlands Bank existerar och att lånevillkoren stämmer har centralbanken rätt att utföra kontroller i pantsättarens lokaler eller ge den finansiella tillsynsmyndigheten eller en extern revisor i uppdrag att utföra kontrollerna. Om pantsättaren använder en metod baserad på intern riskklassificering (IRB-metod) för att fastställa godtagbarheten inte bara av lånefordringar utan också av omsättbara skuldförbindelser utan externa kreditbetyg gäller kontrollrätten också uppgifterna om utgivaren av skuldförbindelserna i fråga. Finlands Bank har rätt att överlämna uppgifter om de pantsatta lånefordringarna till andra centralbanker i Eurosystemet. Om pantsättaren bedömer godtagbarheten av lånefordringar och/eller omsättbara skuldförbindelser med en IRB-metod har Finlands Bank rätt att överlämna uppgifter om metoden och de resulterande bedömningarna till andra centralbanker i Eurosystemet. När en IRB-metod används för godtagbarhetsbedömning har Finlands Bank rätt att lämna uppgifter om metoden och dess prestanda till de finansiella tillsynsmyndigheterna i EUländer som har gett tillstånd att använda metoden för beräkning av kapitaltäckningen. Pantsättaren förbinder sig att se till att Finlands Bank i alla lägen har rätt att överlämna de uppgifter som nämnts ovan i denna avtalspunkt. 9. Realisering av pant 10. Force majeure Om XX Bank i något avseende inte fullgör den förpliktelse som panten utgör säkerhet för, har Finlands Bank rätt att utan att höra pantsättaren realisera panten på ett ändamålsenligt sätt som tillvaratar parternas intressen. XX Bank förbinder sig att till Finlands Bank överlämna alla de dokument som behövs realisering av panten. Avtalsparterna svarar inte för skada på grund av force majeure eller motsvarande omständighet som i oskälig grad försvårar avtalsparternas verksamhet. I fall av force majeure skall avtalsparten underrättas snarast möjligt. 11. Forum och tillämplig lag Tvister med anledning av denna pantsättning skall avgöras vid Helsingfors tingsrätt. På detta avtal tillämpas finsk lag. Datum Finlands Bank XX Bank

8 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering Godkända tillgångar Krav på tillfredsställande säkerheter Enligt stadgan för Europeiska centralbankssystemet ska Eurosystemets kredittransaktioner vara baserade på tillfredsställande säkerheter. Finlands Bank kräver därför att säkerheter ställs för likvidiserande öppna marknadstransaktioner 1, utnyttjad utlåningsfacilitet och intradagskredit. Som säkerhet godtas omsättbara och icke omsättbara tillgångar 2 definierade av Eurosystemet. Den grupp tillgångar som godtas som säkerhet för Eurosystemets kredittransaktioner är identisk i alla euroländer från och med den 1 januari 2007 och kallas det gemensamma ramverket eller den gemensamma listan (single list). Den gemensamma listan har ersatt det tidigare systemet med två listor (grupp ett och grupp två) som har varit i kraft sedan starten av etapp tre av EMU. Det gemensamma ramverket omfattar två olika tillgångskategorier: omsättbara och icke omsättbara tillgångar. På dessa tillämpas urvalskriterier (godtagbarhetskriterier) 3 som är enhetliga i hela euroområdet (se avsnitt ). För att garantera hög kreditvärdighet har Eurosystemet upprättat ett ramverk för kreditbedömning av emittenter och gäldenärer (ECAF) baserat bl.a. på kreditbedömningsinformation från alternativa källor (se avsnitt ). I avsnitt beskrivs hanteringen av säkerheter ställda av bankerna i Finland. Där finns regler för belåning av både inhemska och utländska tillgångar. De gemensamma riskkontrollåtgärder och sanktioner för Eurosystemet som också Finlands Bank tillämpar på säkerheter och motparter redovisas i avsnitt Europeiska centralbanken (ECB) lägger dagligen ut en lista över godkända omsättbara tillgångar på sin webbplats (https://mfi-assets.ecb.int/query_ea.htm). Icke omsättbara tillgångar samt omsättbara tillgångar som inte har kreditbetyg från något sådant externt kreditvärderingsföretag som finns förtecknat på ECB:s webbplats godtas som säkerhet specifikt för varje bank för sig (se avsnitt och ). Uppgifter om sådana belåningsbara tillgångar publiceras inte. Finlands Bank ger motpartsbankerna råd om tillgångarnas godtagbarhet som säkerhet endast om de är redan emitterade omsättbara tillgångar eller utestående icke omsättbara tillgångar. Finlands Bank tar inte ställning till godtagbarheten före emission eller beviljande av lån. Då harmoniserade godtagbarhetskriterier och riskkontrollåtgärder gäller för Eurosystemet motsvarar reglerna för säkerhetshanteringen till denna del innehållet i riktlinjen om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden. 4 (Ändrad ) 1 Centralbanken kan tillföra likviditet också genom att köpa tillgångar. För sådana direkta köp godtas samma omsättbara tillgångar som vid kredittransaktioner. Dra in likviditet kan centralbanken antingen genom direkta försäljningar eller reverserade transaktioner. Som säkerhet för reverserade transaktioner används samma tillgångar som vid kredittransaktioner men vid direkta försäljningar endast omsättbara tillgångar. Värderingsavdrag tillämpas inte på likviditetsdränerande transaktioner. 2 Assets på engelska. 3 Godtagbarhetskriterierna och de operationella kriterierna för lånefordringar som är icke omsättbara kan skilja sig mellan euroländerna. (Ändrad ) 4 Europeiska centralbankens riktlinje av den 31 augusti 2000 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (EGT L , p.1) i deras ändrade lydelse., Riktlinjen finns i ECB:s författningssamling på Europeiska centralbankens webbplats på adressen (Ändrad )

9 Urvalskriterier för omsättbara tillgångar Finlands Bank godkänner som säkerhet för sina kredittransaktioner sådana omsättbara skuldförbindelser som uppfyller godtagbarhetskriterierna nedan. Godkända är skuldcertifikat som emitterats av ECB och alla skuldcertifikat som emitterats av de nationella centralbankerna i Eurosystemet före antagandet av euron i dessa medlemsstater. För att bedöma godtagbarheten av andra omsättbara tillgångar gäller följande urvalskriterier. Typ av tillgångar De måste vara skuldförbindelser som har a) ett fast och villkorslöst kapitalbelopp 5 eller ett villkorslöst kapitalbelopp som har en fast koppling till endast ett inflationsindex för euroområdet vid en viss tidpunkt och som inte innehåller några andra komplexa strukturer 6, b) dessutom måste räntan vara en av följande: 1) fast kupong, nollkupong eller kupong med räntetrappa med förutbestämda kupongbetalningar och förutbestämt kupongvärde och som ej kan resultera i ett negativt kassaflöde; eller 2) kupong med rörlig ränta som ej kan resultera i ett negativt kassaflöde och har följande struktur: kupongränta = (referensränta * l) ± x, med f kupongränta c. I uttrycket är f = golv, c = tak, l = hävstångsfaktor/faktor för minskad hävstång och x = marginal. Om kupongstrukturen fastställs på basis av en eller alla dessa faktorer, ska faktorerna vara fasta tal som bestäms vid emissionen och som kan förändras över tiden. Golvet, taket och marginalen ska vara större än eller lika med noll och hävstångsfaktorn/faktorn för minskad hävstång större än noll under hela löptiden. Om ett inflationsindex är referensränta, ska hävstångsfaktorn vara lika med ett. Referensräntan är endast en av följande vid en viss tidpunkt: en europenningmarknadsränta (t.ex. EURIBOR, LIBOR) eller liknande index, en konstant swappränta till förfallodagen (t.ex. CMS, EIISDA, EUSA), avkastningen på en av euroområdets statsobligationer eller ett index för flera av euroområdets statsobligationer som har en löptid på högst ett år, eller ett inflationsindex för euroområdet som tillhandahålls av Eurostat eller någon av medlemsstaternas nationella statistikmyndigheter (t.ex. HIKP). Om återbetalningen av kapitalbeloppet är kopplad till ett inflationsindex för euroområdet,måste referensräntan uttryckligen vara samma inflationsindex. Tillgångar som den 1 oktober 2013 fanns med i förteckningen över godtagbara tillgångar men som inte uppfyller villkoren om kupongstruktur i avsnitt 2 kommer att vara fortsatt godtagbara under tolv månader räknat från ovan nämnda datum.när det bedöms om en tillgång uppfyller villkoren om kupongstruktur och det rör sig om en kupong med räntetrappa som kan vara fast eller rörlig ska utgångspunkten vara hela tillgångens löptid i både ett framåtblickande och ett tillbakablickande perspektiv. För att godtas får en kupong inte ge emittenten några valmöjligheter, dvs. kupongstruktur en 5 Obligationer med optionsbevis eller andra liknande rätter godtas inte. 6 Godtagbara är också skuldförbindelser vars kapitalbelopp har en koppling till endast ett inflationsindex för euroområdet vid en viss tidpunkt, som inte behöver vara en fast koppling, förutsatt att kupongstrukturen är kopplad till ett inflationsindex i euroområdet som tillhandahålls av Eurostat eller en nationell statistikmyndighet (t.ex. HIKP) och kapitalet är kopplat till samma inflationsindex som räntan

10 måste vara oförändrad under hela tillgångens löptid, med hänsyn till ett framåtblickande och ett tillbakablickande perspektiv, som är beroende av en emittents beslut. För säkerställda obligationer som emitteras av banker gäller utöver ovannämnda villkor också ytterligare villkor som förklaras i följande rubrik. I dessa regler klassificeras inte säkerställda obligationer som värdepapper med bakomliggande tillgångar. För urvalskritererna för värdepapper med bakomliggande tillgångar (asset-backed securities, ABS) redogörs efter texten om säkerställda obligationer. (Ändrad ) Ytterligare urvalskriterier för säkerställda obligationer emitterade av banker Utöver ovan nämnda urvalskriterier ska säkerställda bankobligationer från och med den 31 mars 2013 uppfylla följande kriterier. (Ändrad ) Säkerhetspoolen för säkerställda obligationer får inte omfatta värdepapper med bakomliggande tillgångar, med undantag för värdepapper med bakomliggande tillgångar a) som uppfyller kraven enligt direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG avseende värdepapper med bakomliggande tillgångar i säkerställda obligationer b) som härrör från en medlem i samma finansiella företagsgrupp i vilken emittenten av de säkerställda obligationerna ingår eller från en enhet som hör till samma centrala enhet som emittenten av de säkerställda obligationerna. En enhet anses vara medlem i samma finansiella företagsgrupp eller höra till samma centrala enhet om det finns sådana nära förbindelser mellan enheterna som avses i avsnitt Medlemskapet i samma finansiella företagsgrupp eller centrala enhet ska bestämmas samtidigt som andelarna med bättre företrädesrätt överförs säkerhetspoolen för den säkerställda obligationen i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/EG/48 7 av den 14 juni 2006 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut. (Ändrad ) c) som används som tekniska verktyg för att överföra hypotekslån eller garanterade fastighetslån från upphovsenheten till säkerhetspoolen. Säkerställda obligationer som den 28 november 2012 ingick i förteckningen över godtagbara värdepapper med bakomliggande tillgångar av men som inte uppfyller kraven a c godtas även fortsättningsvis fram till den 28 november Detsamma gäller säkerställda obligationer som den 30 mars 2013 var upptagna i förteckningen över godtagbara tillgångar men som inte uppfyllde villkoret i stycke b från och med meningen En enhet anses vara.... Tap-emissioner av sådana säkerställda obligationer är också fortsättningsvis godtagbara förutsatt att värdepapper med bakomliggande tillgångar som inte uppfyller kraven i styckena a c ovan inte tillförs säkerhetspoolen från och med den 31 mars (Ändrad ) Ytterligare urvalskriterier för värdepapper med bakomliggande tillgångar (assetbacked securities, ABS) Värdepapper med bakomliggande tillgångar behöver inte ha ett fast och villkorslöst kapitalbelopp, men de kassaflödesgenererande tillgångarna som täcker värdepapper med bakomliggande tillgångar: a) ska ha förvärvats i enlighet med lagstiftningen i en EU-medlemsstat b) ska ha förvärvats av ett SPV-företag för värdepapperisering från långivaren, dvs. originatorn eller ett ombud på ett sätt som Eurosystemet anser vara en verklig försäljning som kan göras gällande mot tredje part, och som måste vara utom räckhåll för originatorn och dennes fordringsägare, eller för ombudet och dennes fordringsägare, även för det fall originatorn eller ombudet blir insolvent. 8 (Ändrad ) 7 EUT L 177, , s Värdepapper med bakomliggande tillgångar godtas inte om någon av tillgångarna som utgör de kassaflödesgenererande tillgångarna som täcker värdepapperena med bakomliggande tillgångar härrör direkt från det SPV-företag som emitterat ABS-papperen

11 c) ska härröra från och säljas till emittenten av en originator eller, i tillämpliga fall, ett ombud med säte i EES d) och de får inte helt eller delvis, faktiskt eller potentiellt bestå av trancher av andra värdepapper med bakomliggande tillgångar. 9 De får inte heller, helt eller delvis, faktiskt eller potentiellt, bestå av kreditlänkade obligationer, swappar eller andra derivatinstrument 10 eller syntetiska värdepapper (Ändrad ) e) om tillgångarna är lånefordringar, ska gäldenärerna och borgenärerna ha sitt säte (eller hemvist om det rör sig om fysiska personer) i EES och det tillhörande värdepapperet ska, i tillämpliga fall, finnas i EES. Lånefordringarna ska regleras av ett EES-lands lagstiftning. Om de är obligationer, ska emittenten ha sitt säte i EES, obligationerna ska ges ut i ett EES-land enligt ett EES-lands lagstiftning och samtliga tillhörande värdepapper ska finnas i EES. (Ändrad ) Om de enheter (originatorer), eller i tillämpliga fall ombud, som har ställt tillgångar som säkerhet har sitt säte i euroområdet eller i Storbritannien har Eurosystemet kontrollerat att det inte förekommer några ingripande clawback-bestämmelser i dessa rättsordningar. Om originatorn, eller i tillämpliga fall ombudet, har sitt säte i ett annat EES-land, är värdepapper med bakomliggande tillgångar godtagbara endast om Eurosystemet ser till att dess rättigheter på lämpligt vis skyddas mot clawback-bestämmelser som Eurosystemet bedömer vara relevanta i respektive EES-lands lag. Innan värdepapper med bakomliggande tillgångar kan anses vara godtagbara måste för detta ändamål lämnas in en oberoende rättslig bedömning i en form som Eurosystemet accepteras och som fastställer vilka clawbackbestämmelser som är tillämpliga i landet. För att kunna bedöma huruvida dess rättigheter på lämpligt vis skyddas mot clawback-bestämmelser kan Eurosystemet begära in andra handlingar, inklusive ett solvensintyg från mottagaren, för den kritiska perioden. Clawbackbestämmelser som Eurosystemet anser vara allvarliga och därför inte acceptabla är t.ex. bestämmelser om att konkursförvaltaren kan ogiltigförklara en försäljning av underliggande tillgångar enbart därför att försäljningen har genomförts under en viss period (den kritiska perioden) innan säljaren (originatorn/ombudet) förklarats insolvent eller om att mottagaren kan förhindra en sådan ogiltigförklaring endast genom att bevisa att han inte hade kännedom om att säljaren (originatorn) var insolvent vid tidpunkten för försäljningen. (Ändrad ) För att strukturerade emissioner (av värdepapper med underliggande tillgångar) ska vara godtagbara får en tranch (eller undertranch) inte vara efterställd andra trancher av samma värdepappersemission. En tranch (eller undertranch) betraktas som inte efterställd andra trancher (eller undertrancher) av samma värdepappersemission om, i enlighet med betalningsprioritet tillämplig efter leverans av ett verkställighetsmeddelande enligt vad som anges i emissionsprospektet, ingen annan tranch (eller undertranch) erhåller betalning (kapital och ränta) i prioritet till andra trancher (eller undertrancher) eller är sist att ta förluster bland olika trancher eller undertrancher i en strukturerad emission. För strukturerade emissioner som enligt prospektet kräver leverans av ett avräknings- eller verkställighetsmeddelande måste säkerställas att en tranch (eller undertranch) inte är efterställd den betalningsprioritet som anges i såväl avräknings- som verkställighetsmeddelandet. (Ändrad ) Eurosystemet inklusive Finlands Bank godtar som säkerhet endast värdepapper med bakomliggande tillgångar som har sådana kassaflödesgenererande tillgångar som är homogena och av följande tillgångsklass: bolån, kommersiella fastighetslån, lån till små och medelstora företag, billån, konsumentkrediter, leasingkrav eller kreditkortsfordringar. 9 Observera dock att detta krav inte exkluderar värdepapper med bakomliggande tillgångar där emissionsstrukturen omfattar två SPV-företag och kravet på verklig försäljning uppfylls avseende dessa två SPV-företag så att de skuldinstrument som emitteras av det andra SPV-företaget täcks direkt eller indirekt av de ursprungliga tillgångarna och samtliga kassaflöden från de kassaflödesgenererande tillgångarna överförs från 10 det första till det andra SPV-företaget. Denna restriktion gäller inte swappar som används i transaktioner med värdepapper med bakomliggande tillgångar uteslutande för att säkra tillgångar

12 Kassaflödesgenererande lån som utgör säkerhet för värdepapper med säkerhet i kommersiella fastighetslån får inte vara strukturerade lån, syndikerade lån eller högrisklån (s.k. leveraged loan) vid någon tidpunkt under löptiden. Se definitionerna av lånetyperna nedan i detta avsnitt. (Ändrad och ) Ett urvalskriterium för värdepapper med bakomliggande tillgångar är att de berörda parterna bakom värdepapperen rapporterar omfattande och standardiserad information på lånenivå om den pool av kassaflödesgenererande tillgångar som ligger till grund för värdepapperen, till ett uppgiftsregister som Eurosystemet fastställt (se bilaga 8). Rapporteringen är ett villkor för att värdepapper ska bli eller vara godtagbara. (Ändrad ) Om poolen av underliggande tillgångar består av heterogena tillgångar, godtas värdepapper med bakomliggande tillgångar inte vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, eftersom det inte finns någon någon särskild rapporteringsmall för den aktuella tillgångsklassen. 11 (Ändrad ) Eurosystemet bedömer godtagbarheten av värdepapper med bakomliggande tillgångar på basis av de uppgifter som fyllts i de obligatoriska fälten i respektive mall för rapportering på lån-nivå i enlighet med bilaga 8. I sin bedömning av godtagbarheten beaktar Eurosystemet a) huruvida uppgifter saknas och b) hur ofta enskilda fält med uppgifter på lån-nivå saknar meningsfullt innehåll.(ändrad ) Finlands Bank förbehåller sig rätten att kräva bekräftelse och klargörande av berörda tredje parter (t.ex. utfärdare, originator eller arrangör) där Eurosystemet anser det befogat för att bedöma godtagbarheten av värdepapper med bakomliggande tillgångar och med avseende på bestämmelsen om uppgifter på lån-nivå. Om sådana krav inte tillgodoses kan detta medföra att transaktionen med värdepapperena med bakomliggande tillgångar tills vidare avbryts eller ej godtas. (Ändrad ) Värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller särskilda urvalskriterier (Ändrad ) Värdepapper med bakomliggande tillgångar som har två bästa kreditbetyg på minst BBB 12 både vid emission och under värdepapperets löptid och som uppfyller ovan nämnda övriga urvalskriterier, är belåningsbara på följande villkor: a) De kassaflödesgenererande tillgångarna som täcker värdepapper med bakomliggande tillgångar ska vara i) bolån, ii) lån till små och medelstora företag, iii) kommersiella fastighetslån, iv) billån, v) leasing vi) konsumentkrediter eller vii) kreditkortsfordringar. (Ändrad ) b) De kassaflödesgenererande tillgångarna får inte bestå av olika tillgångsklasser. c) De kassaflödesgenererande tillgångarna som täcker värdepapper med bakomliggande tillgångar får inte innehålla några lån i) som är oreglerade vid tidpunkten för emission av värdepapperen ii) som är oreglerade när de kopplas till värdepapper med bakomliggande tillgångar under värdepapperens löptid, till exempel vid substitution eller utbyte av eller tillägg till de kassaflödesgenererande tillgångarna iii) som vid någon tidpunkt är strukturerade lån, syndikerade lån eller högrisklån (s.k. leveraged loan). d) Handlingarna om transaktionen med värdepapper med bakomliggande tillgångar ska innehålla bestämmelser om kontinuerligt betalningsansvar Värdepapper med bakomliggande tillgångar som inte uppfyller rapporteringskraven på lån-nivå eftersom de består av blandade pooler av heterogena underliggande tillgångar och/eller inte motsvarar någon av rapporteringsmallarna avseende uppgifter på lån-nivå kommer att fortsätta att godtas fram till den 31 mars Minst Baa3 hos Moodys, BBB hos Fitch eller Standard & Poor s och BBBL hos DBRS.(Ändrad ) 13 Värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller särskilda urvalskriterier och som den 1 oktober 2013 fanns med i förteckningen över godtagbara tillgångar men som inte uppfyller kravet om kontinuerligt

13 Diskretionärt godtagbara värdepapper med bakomliggande tillgångar (Ändrad ) En nationell centralbank får godta värdepapper med bakomliggande tillgångar som innehåller bolån och/eller lån till små och medelstora företag och som har två bästa kreditbetyg på minst BBB. Värdepapperen ska uppfylla urvalskriterierna för värdepapper med bakomliggande tillgångar med undantag för kriterierna i styckena a d ovan under rubriken Värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller särskilda urvalskriterier. För att vara belåningsbara ska värdepapperen ha emitterats före den 20 juni Värdepapperen publiceras inte i förteckningen över godtagbara säkerheter på ECB:s webbplats. Sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar godtas inte av Finlands Bank som säkerhet för centralbankskredit. Belåningsvillkoren för värdepapper med bakomliggande tillgångar finns i avsnitt Definitioner i samband med värdepapper med bakomliggande tillgångar (Ändrad ) Med bolån avses utöver lån med säkerhet i bostad även garanterade bolån om garantin betalas ut omedelbart vid fallissemang. Sådana garantier får tillhandahållas i olika avtalsformat, däribland försäkringsavtal, förutsatt att de beviljas av en offentligrättslig enhet eller ett finansinstitut som står under offentlig tillsyn. För att kunna tillhandahålla sådana garantier ska borgensmannens kreditbetyg vara minst kreditkvalitetssteg 3 ( BBB ) på Eurosystemets harmoniserade riskklasskala under transaktionens löptid. Med små och medelstora företag avses allt slags enheter oavsett juridisk status som bedriver ekonomisk verksamhet där enhetens eller den finansiella företagsgruppens rapporterade omsättning understiger 50 miljoner euro. Med oreglerade lån avses sådana lån där ränta eller kapital förfallit till betalning sedan mer än 90 dagar och gäldenären har fallerat enligt definitionen av fallissemang i artikel 178 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/ av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag, eller om det föreligger goda skäl att betvivla att full betalning kommer att erhållas.(ändrad ) Med strukturerade lån avses en struktur som inkluderar efterställda lånefordringar. Med syndikerade lån avses lån som beviljas av en grupp borgenärer som ingår i ett syndikat. Med högrisklån avses lån till ett företag med en hög skuldsättningsgrad, t.ex. företagsuppköp eller lånefinansiering av förvärv där lånet används för att förvärva aktier i ett företag som även står som gäldenär för lånet. Med bestämmelser om kontinuerligt betalningsansvar avses bestämmelser i den rättsliga dokumentationen för värdepapper med bakomliggande tillgångar som består av bestämmelser om antingen alternativ betalningsansvarig eller kontaktorgan för alterantiv betalningsansvarig (om bestämmelser om alternativ betalningsansvarig saknas). När det gäller bestämmelser om kontaktorgan för alternativ betalningsansvarig bör ett kontaktorgan för alternativ betalningsansvarig utnämnas och kontaktorganet ges i uppdrag att hitta en lämplig alternativ betalningsansvarig inom 60 dagar från en utlösande händelse för att säkerställa att värdepapperet med bakomliggande tillgångar betalas enligt tidsplanen. Dessa bestämmelser ska även omfatta utlösande faktorer som kan vara kreditbetygsbaserade och/eller icke-kreditbetygsbaserade för att den betalningsansvarige ska ersättas, t.ex. att nuvarande betalningsansvarig inte har fullgjort sina skyldigheter så att en alternativ betalningsansvarig ska utnämnas. (Ändrad ) betalningsansvar är godtagbara fram till den 1 oktober (Ändrad ) 14 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, , s. 1). (Ändrad )

14 Kreditvärdighetskrav Skuldförbindelsen måste uppnå de höga krav på kreditvärdighet som specificeras i ECAF:s regler för omsättbara tillgångar (se avsnitt ). Utgivningsplats Skuldförbindelsen måste emitteras inom EES hos en nationell centralbank eller en värdepapperscentral som uppfyller de minimikrav som fastställts av Eurosystemet enligt de standarder och förfaranden som framgår av Ramverk för bedömning av avvecklingssystem för värdepapper och länkar för att fastställa huruvida dessa får användas vid Eurosystemets kreditoperationer (nedan Eurosystemets bedömningsramverk ) Om en omsättbar skuldförbindelse emitteras av ett icke-finansiellt företag 17 som inte bedömts av ett godkänt externt kreditvärderingsföretag (ECAI) måste emissionen ske inom euroområdet.(ändrad ) Avvecklingsförfaranden Skuldförbindelsen måste vara överförbar i kontobaserad form. Den måste hållas och avvecklas inom euroområdet genom ett avvecklingskonto hos Eurosystemet eller i ett värdepappersavvecklingssystem som granskats och godkänts av Eurosystemet enligt de standarder och bedömningsförfaranden som framgår av Eurosystemets bedömningsramverk, så att fullgörelse och realisering följer lagstiftningen i en EUmedlemsstat. (Ändrad ) Om den värdepapperscentral där värdepapperet är emitterat inte är identiskt med det värdepappersavvecklingssystem där värdepapperet hålls måste de båda systemen vara förbundna genom en förbindelse som granskats och godkänts av Eurosystemet enligt de standarder och förfaranden som framgår av Eurosystemets bedömningsramverk. 18 (Ändrad ) Godtagbara marknader Skuldförbindelsen måste vara registrerad eller noterad på en reglerad marknad enligt definitionen för en sådan marknad i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG 19 av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG eller godkänd för handel på vissa icke reglerade marknader som specificerats av ECB. 20 (Ändring Ändrad ) Eurosystemets bedömning av icke reglerade marknader baseras på tre principer: säkerhet, 15 Eurosystemets bedömningsramverk offentliggörs på ECB:s webbplats, se ) 16 Internationella skuldförbindelser emitterade genom de internationella värdepapperscentralerna Euroclear Bank (Belgien) och Clearstream Banking Luxembourg den 1 januari 2007 eller senare måste ges ut i s.k. New Global Note-form för att vara godtagbara, och de måste deponeras hos en Common Safekeeper, som är en internationell värdepapperscentral, eller i förekommande fall, en värdepapperscentral som uppfyller de standarder och förfaranden som framgår av Eurosystemets bedömningsramverk. Internationella skuldförbindelser som emitterades i Classic Global Note-form före den 1 januari 2007 samt utbytbara skuldförbindelser som emitterats enligt samma ISIN-kod på eller efter detta datum är godtagbara till förfallodagen. Internationella skuldförbindelser emitterade genom de internationella värdepapperscentralerna Euroclear Bank (Belgien) och Clearstream Banking Luxembourg i Global Registered-form efter den 30 september 2010 måste ges ut enligt den nya förvaringsorganisationen för internationella skuldförbindelser för att vara godtagbara. Internationella skuldförbindelser emitterade i Global Registered-form den 30 september 2010 eller tidigare godtas till förfallodagen. Internationella skuldförbindelser i Individual Note-form godtas inte längre om de är emitterade efter den 30 september Internationella skuldförbindelser i Individual Note-form emitterade den 30 september 2010 eller tidigare godtas till förfallodagen. (Ändrad ) 17 Icke-finansiella företag är definierade enligt Europeiska nationalräkenskapssystemet 1995 (ENS 95), se Statistikcentralens sektorindelning 2000 på 18 En förteckning över godkända förbindelser finns på ECB:s webbplats (www.ecb.europa.eu/paym/coll/coll/ssslinks/html/index.en.html) EUT L 145, , s. 1. En lista på godtagbara icke reglerade marknader offentliggörs på ECB:s webbplats (www.ecb.europa.eu) och uppdateras minst en gång om året

15 transparens (öppenhet) och tillgänglighet. Säkerhet, transparens och tillgänglighet definieras av Eurosystemet endast i termer av Eurosystemets funktion som förvaltare av säkerheter. Urvalsprocessen syftar inte till att bedöma den inneboende kvaliteten på de olika marknaderna. Termerna har följande innebörd: Säkerhet avser säkerhet vad gäller transaktioner, speciellt säkerhet om transaktioners giltighet och genomförbarhet. Transparens avser fri tillgång till information om marknadens regler för förfarande och verksamhet, tillgångarnas finansiella kännetecken, prisbildningsmekanismen samt relevanta priser och kvantiteter (noteringar, räntor, handelsvolymer, utestående belopp osv.). Tillgänglighet avser Eurosystemets möjlighet att delta i och ha tillgång till marknaden. En marknad är tillgänglig för hantering av säkerheter om dess regler för förfarande och verksamhet ger Eurosystemet möjlighet att erhålla information och genomföra transaktioner när så behövs. Emittent/borgensman Skuldförbindelsen kan emitteras eller garanteras av centralbanker I EU:s medlemstater, offentliga organ, aktörer i den privata sektorn, eller internationella eller överstatliga institutioner. Emittenten av skuldförbindelser som inte har något kreditbetyg från ett externt kreditvärderingsföretag och som godkänts som säkerhet för en specifik bank får inte tillhöra finans- eller försäkringssektorn. (Ändrad ) Emittentens/borgensmannens hemvist Emittenten måste vara etablerad i EES eller i ett G10-land utanför EES. 21 I det senare fallet kan skuldinstrumenten bara godtas om Eurosystemet säkerställer att dess rättigheter på lämpligt vis skyddas i lag i respektive G10-land som inte ingår i EES i enlighet med vad som fastställts av Eurosystemet. För detta ändamål måste en rättslig bedömning i en form som är godtagbar för Eurosystemet lämnas in till Finlands Bank innan tillgången kan anses godtagbar. För tillgångar med bakomliggande tillgångar gäller att emittenten måste vara etablerad inom EES. Borgensmannen ska vara etablerad inom EES, utom när det inte krävs någon garanti för att uppfylla kreditvärdighetskraven för omsättbara tillgångar enligt avsnitt (Ändrad ) Internationella eller överstatliga institut är godtagbara emittenter/borgensmän oberoende av var de är etablerade. Om en omsättbar skuldförbindelse emitteras av ett icke-finansiellt företag som inte har kreditbetyg från ett externt kreditvärderingsföretag måste emittenten/borgensmannen vara etablerad i euroområdet. Valuta Skuldförbindelsen måste i normala fall vara denominerad i euro. 22 Vidare godtas omsättbara skuldförbindelser denominerade i engelska pund, japanska yen eller US-dollar temporärt förutsatt att a) de emitteras och innehas/avvecklas i euroområdet, b) emittenten är etablerad i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och c) skuldförbindelserna uppfyller alla urvalskriterierna i dessa regler för säkerhetshantering. (Ändrad ) Ovan nämnda omsättbara skuldförbindelser med en kupong som är kopplad till en enda penningmarknadsränta i samma denomineringsvaluta, eller till ett inflationsindex för respektive land och som inte innehåller några komplexa konstruktioner med valmöjligheter, som t.ex. räntekorridorer, att räntan fixeras stegvis etc., ska också godtas som säkerhet vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner. 21 G10-länder som inte ingår i EES omfattar i dagsläget USA, Kanada, Japan och Schweiz. 22 Denominerad i euro eller nationella underuppdelningar av euron

16 Utöver de benchmarkräntor i utländsk valuta som avses i föregående stycke får ECB, efter ECB-rådets godkännande, publicera en förteckning över ytterligare benchmarkräntor som godtas på dess webbplats (Ändrad ) Utövande av diskretion i fråga om vissa statsgaranterade bankobligationer som ingår i förteckningen över godtagbara värdepapper (Ändrad ) En nationell centralbank inom Eurosystemet kan låta bli att vid sina kredittransaktioner godta som säkerhet sådana icke säkerställda bankobligationer som a) inte uppfyller Eurosystemets krav på hög kreditvärdighet b) emitterats av den motpart som använder dem eller av enheter som har nära förbindelser till denna motpart, eller c) fullt ut garanteras av en medlemsstat i) vars kreditbetyg inte uppfyller kraven på hög kreditvärdighet för emittenter och garanter av obligationer i enlighet med avsnitt och och ii) som enligt ECB-rådets bedömning uppfyller Europeiska unionens/internationella valutafondens program. Centralbanken ska informera ECB-rådet om sitt beslut att inte godta sådana obligationer som säkerhet. Republiken Grekland och Republiken Cypern anses uppfylla ett EU/IMF-program. (Ändrad och )

17 Urvalskriterier för icke omsättbara tillgångar Finlands Bank godkänner som säkerhet vid sina kredittransaktioner inlåning med fast löptid från godkända motparter vilka fastställs i avsnitt , icke omsättbara lånefordringar (banklån) och icke omsättbara skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar (retail mortgage-backed debt instruments, RMBD).Irländska icke omsättbara skuldsedlar med bolån som underliggande tillgångar är för närvarande den enda instrumenttyp som godtas som säkerhet i den här kategorin. Icke omsättbara tillgångar godtas som säkerhet specifikt för varje motpartsbank för sig. (Ändrad ) För att vara godtagbar måste en lånefordran uppfylla följande urvalskriterier: Typ av tillgångar: Lånefordran måste vara en skuldförbindelse från en gäldenär till en av Eurosystemets motparter. Även lånefordringar som har en minskande balans (dvs. där kapitalet och räntan betalas av enligt en förutbestämd plan) är godtagbara. Ej dragna kreditutfästelser (t.ex. ej nyttjade faciliteter av återkommande lånefordringar), checkräkningskrediter och remburser (som auktoriserar användning av kredit men inte i sig är lånefordringar) är inte godtagbara. En syndikatsmedlems andel av ett syndikerat lån anses vara en godtagbar typ av lånefordran. Lånefordringar får inte ge rätt till kapital och/eller ränta som är efterställda andra lånefordringar (eller andra trancher eller undertrancher i samma syndikerade lån) eller skuldförbindelser från samma emittent. Lånefordran måste ha a) ett fast och villkorslöst kapitalbelopp och b) en ränta som ej kan resultera i ett negativt kassaflöde. Dessa karaktäristika måste förbli oförändrade under skuldförbindelsens hela löptid. Dessutom måste räntan vara 1) av nollkupongstyp, 2) fast eller 3) rörlig baserad på en annan räntereferens. Godtagbara är också lånefordringar med inflationsindexerad ränta. Gäldenär/borgensman: Godtagbara gäldenärer och borgensmän är icke-finansiella företag, 23 offentliga organ samt internationella och överstatliga institutioner. Varje gäldenär är individuellt ansvarig för att lånefordran i fråga betalas tillbaka helt och fullt (vilket utesluter att flera gäldenärer tillsammans ansvarar för enskilda lånefordringar). Gäldenärens och borgensmannens hemvist: Gäldenären ska ha sitt hemvist i euroområdet. Borgensmannen ska också ha sitt hemvist i euroområdet, utom när det inte krävs någon garanti för att uppfylla kreditvärdighetskraven för icke omsättbara tillgångar enligt avsnitt Detta krav gäller inte internationella eller överstatliga institutioner. (Ändrad ) Kreditvärdighet: Lånefordringars kvalitet bedöms utifrån gäldenärens eller borgensmannens underliggande kreditvärdighet. Lånefordringar måste uppnå de höga krav som specificeras i ECAF:s regler för icke omsättbara tillgångar (se avsnitt ). Minsta storlek: När motparten framställer om att använda lånefordran som säkerhet måste den uppnå en minsta storlek. Varje nationell centralbank tillämpar en eget vald minsta storlek för inhemska lånefordringar. Finlands Bank har beslutat tillämpa en minsta storlek på euro. För gränsöverskridande användning gäller ett generellt lägsta tröskelvärde på euro. Tröskelvärdet gäller det utestående beloppet av enskilda lån vid belåningen. (Ändrad ) Hanteringsförfaranden: Lånefordringarna ska hanteras enligt rutiner som beskrivs i avsnitt Tillämplig lag: På både lånefordringsavtalet och det avtal mellan motparten och Finlands Bank varmed lånefordran ställs som säkerhet (belåningsavtal) ska tillämpas lagstiftningen i euroländerna, Finland inräknad. Dessutom får det totala antalet olika 23 Enligt definitionen i Europeiska nationalräkenskaperna 1995 (ENS 95), se Statistikcentralens sektorindelning 2000 på

18 lagar som är tillämpliga på 1) motparten, 2) fordringsägaren, 3) låntagaren, 4) borgensmannen (i förekommande fall), 5) avtal om lånefordringar och 6) belåningsavtal inte överstiga två. Valuta: Lånefordringar måste vara denominerade i euro 24 Icke omsättbara skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar kan inte utfärdas t.ex. i Finland. Följande urvalskriterier gäller för icke omsättbara skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar (Ändrad ): Typ av tillgångar: De måste vara icke omsättbara skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar (skuldebrev eller växel) vars säkerhet består av bolån som underliggande tillgångar som innehas av emittenten av skuldförbindelserna och som inte är fullt värdepapperiserad. Byte av värdepapper i den underliggande poolen måste vara möjligt och det måste finnas en mekanism som garanterar att Eurosystemet har prioritet framför fordringsägare, utom de som undantagits på grund av offentlig reglering. (Ändrad ) En skuldförbindelse med bolån som underliggande tillgång måste ha a) ett fast och villkorslöst kapitalbelopp och b) en ränta som ej kan resultera i ett negativt kassaflöde. (Ändrad ) Kreditvärdighetskrav: En skuldförbindelse med bolån som underliggande tillgång måste uppnå höga krav på kreditvärdighet, vilka utvärderas via den del av ECAF som handlar om skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar. (Ändrad ) Emittent: Godtagbara emittenter är kreditinstitut som är godkända motparter. Emittentens hemvist: Emittenten ska vara hemmahörande i euroområdet. Hanteringsförfaranden: En skuldförbindelse med bolån som underliggande tillgång måste hanteras enligt Eurosystemets förfaranden framför allt såsom de definierats av den irländska centralbanken, som också lämnar närmare upplysningar om dem. (Ändrad ) Valuta: En skuldförbindelse med bolån som underliggande tillgång måste vara denominerad i euro 19. (Ändrad ) Urvalskriterier för ytterligare lånefordringar och vissa kortfristiga skuldinstrument (Ändrad ) En nationell centralbank inom Eurosystemet får godta lånefordringar och vissa sådana kortfristiga skuldinstrument emitterade av företag som inte uppfyller Eurosystemets sedvanliga urvalskriterier. Centralbanker som beslutar godta sådana tillgångar ska för dem fastställa särskilda urvalskriterier och riskhanteringsmetoder, som i sista hand godkänns av ECB-rådet. I regel ska de ytterligare lånefordringarna regleras av lagstiftningen i den medlemsstat där den nationella centralbanken som fastställer urvalskriterierna har sitt säte. Finlands Bank godtar inte sådana ytterligare lånefordringar eller kortfristiga skuldinstrument som säkerhet för centralbankskredit.(ändrad ) I undantagsfall får en nationell centralbank godta lånefordringar för vilka urvalskriterierna och riskhanteringsmetoderna fastställts av en annan nationell centralbank och som regleras av lagstiftningen i en annan EU-medlemsstat. De nationella centralbankerna kan sinsemellan komma överens om att bistå varandra med värderingen av ytterligare lånefordringar. För sådana undantagsfall krävs ECB:s godkännande i förväg. 24 Denominerade i euro eller nationella underuppdelningar av euron

19 Belåningsvillkor Villkor för att använda omsättbara och icke omsättbara tillgångar Omsättbara tillgångar kan användas för alla penningpolitiska transaktioner, dvs. reverserade transaktioner, utlåningsfaciliteten och direkta köp/försäljningar av värdepapper. Icke omsättbara tillgångar kan användas för reverserade transaktioner och utlåningsfaciliteten men inte för direkta köp/försäljningar. Alla omsättbara och icke omsättbara tillgångar kan också användas som underliggande tillgångar vid intradagskrediter. Alla godtagbara omsättbara och icke omsättbara tillgångar ska kunna användas gränsöverskridande i hela euroområdet. Det betyder att alla motparter i Eurosystemet ska kunna använda sådana tillgångar antingen genom länkar till sina inhemska värdepappersavvecklingssystem, ifall det rör sig om omsättbara tillgångar, eller genom andra godtagbara arrangemang för att kunna erhålla kredit från den nationella centralbanken i den medlemsstat där motparten är etablerad (se avsnitt 3.2.2). Finlands Bank fårsom en del av Eurosystemet får besluta att inte godkänna följande omsättbara eller icke-omsättbara tillgångar som säkerhet från en motpart, trots att de är godtagbara (Ändrad ): a) skuldförbindelser som förfaller till betalning inom den närmaste framtiden b) skuldförbindelser där en avkastning, t.ex. en kupongbetalning, sker inom den närmaste framtiden. Bestämmelser om nära förbindelser Oavsett om en omsättbar eller icke omsättbar tillgång uppfyller alla urvalskriterier kan en motpart inte som säkerhet lämna tillgångar som emitterats eller garanteras av motparten själv eller en enhet med vilken den har nära förbindelser. 25 Nära förbindelser är en situation där motparten är förenad med skuldinstrumentens emittent/låntagare/borgensman genom att (i) motparten äger direkt, eller indirekt genom ett eller flera företag, 20 % eller mer av emittentens/låntagarens/ borgensmannens kapital eller (ii) emittenten/låntagaren/borgensmannen äger direkt, eller indirekt genom ett eller flera företag, 20 % eller mer av motpartens kapital (iii) en tredje part äger 20 % eller mer av både motpartens kapital och emittentens/låntagarens/borgensmannens kapital, antingen direkt eller indirekt genom ett eller flera företag. Det är vidare förbjudet att lämna säkerheter med bakomliggande tillgångar om motpartsbanken (eller en tredje part som banken har nära förbindelser med) lämnar en valutahedge för den bakomliggande tillgången genom att ingå en valutahedgetransaktion med emittenten som motpart eller lämnar likviditetsstöd för 20 % eller mer av det utestående beloppet av säkerheten med bakomliggande tillgångar. Utöver i de fall som nämns ovan får värdepapper med bakomliggande tillgångar som uppfyller särskilda urvalskriterier (se avsnitt ) inte heller lämnas som säkerhet när motpartsbanken (eller en tredje part med vilken banken har nära förbindelser) lämnar en räntehedge för den bakomliggande tillgången genom att ingå en räntehedgetransaktion med emittenten. (Ändrad ) 25 I det fall en motpart använder tillgångar vilka inte (längre) är att betrakta som godtagbara säkerheter för en utestående kredit till följd av att de är utgivna/garanterade av motparten eller att en nära förbindelse existerar, måste motparten omedelbart meddela detta förhållande till Finlands Bank. Tillgångarna värderas då till noll vid nästa värderingstillfälle och vid behov kommer krav på tilläggssäkerheter att ställas. Dessutom måste motparten så snart som möjligt ta bort tillgångarna

20 En motpart till Finlands Bank som lämnar värdepapper med bakomliggande tillgångar som säkerhet ska meddela Finlands Bank om sådana planerade ändringar i värdepapperen som påverkar eller kan påverka värdepapperens kreditbetyg en månad före den planerade ändringen, om motparten står som originator för värdepapperen (har överfört tillgångar till säkerhetspoolen för värdepapper) eller har nära förbindelser med orignatorn. Sådana ändringar är till exempel ändringar av räntan, ändringar i swapparrangemanget, ändringar i sammansättningen av de underliggande tillgångarna som inte framgår av prospektet, ändringar i betalningsprioriteten. När sådana värdepapper med bakomliggande tillgångar lämnas som säkerhet, ska motparten meddela Finlands Bank om ändringar i värdepapperen under de sex föregående månaderna som har påverkat värdepapperens kreditbetyg. Såsom framgår av avsnitt tar Finlands Bank inte ställning till godtagbarheten före emission. Det gäller också ändringar i värdepapperen (Ändrad ) För att genomföra penningpolitiken, i synnerhet övervaka efterlevnaden av belåningsreglerna i fråga om nära förbindelser, förmedlar Eurosystemet internt sådan information om kapitalinnehav som tillsynsmyndigheterna tillhandahåller för detta ändamål. För denna information gäller samma sekretessregler som tillsynsmyndigheterna tillämpar. (Ändrad ) Undantag från bestämmelserna om nära förbindelser Ovannämnda bestämmelser om nära förbindelser gäller inte: a) nära förbindelser mellan motparten och en offentlig myndighet inom EES med rätt att ta ut skatt, eller en offentlig myndighet inom EES med rätt att ta ut skatt som är emittentens borgensman, b) säkerställda bankobligationer som emitterats i enlighet med kriterierna som fastställts i bilaga VI, del 1, styckena i direktiv 2006/48/EG, eller c) fall där skuldförbindelser skyddas av särskilda juridiska skyddsmekanismer jämförbara med dem i b. Exempel på c är i) icke omsättbara skuldförbindelser med bolån som underliggande tillgångar (retail mortgage-backed debt instruments, RMBD) som inte är värdepapper och ii) säkerställda bankobligationer med bolån som underliggande tillgångar som uppfyller samtliga kriterier i bilaga VI, del i, styckena i direktiv 2006/48/EG, med undantag för restriktioner gällande garanterade lån i en säkerhetspool (Ändrad ) På godtagbarheten för instrument enligt punkt a tillämpas dock vissa restriktioner. Motparterna i Eurosystemet får till den 28 februari 2015 som säkerhet ställa icke säkerställda obligationer som emitterats av dem själva eller en enhet som de har nära förbindelser med och garanteras av en offentlig myndighet inom EES med rätt att ta ut skatt, till högst det nominella värdet av sådana obligationer som redan ställts som säkerhet den 3 juli ECB-rådet kan undantagsvis besluta att tillfälligt för högst tre år godta dessa obligationer till ett större värde. För sitt beslut ska rådet ha tillgång till motpartens finansieringsplan som visar hur motparten kommer att fasa ut användningen av dessa bankobligationer senast tre år efter det att undantaget beviljades. Alla undantag som beviljats sedan den 3 juli 2012 ska fortsätta att gälla fram till dess att de ska granskas på nytt. (Ändrad )

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal

Säkerheter. 3 Säkerheter. Finlands Banks regler för motparter och kunder. 3.1 Avtal avseende säkerheter. 3.1.1 Pantavtal 3 3.1 Avtal avseende säkerheter 3.1.1 Pantavtal 3.1.2 Pantavtal om lånefordringar 3.2 Regler för Finlands Banks säkerhetshantering 3.2.1 Godkända tillgångar 3.2.1.1 Krav på tillfredsställande säkerheter

Läs mer

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen,

RIKTLINJER (2014/528/EU) med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.2 första strecksatsen, L 240/28 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 9 juli 2014 om ytterligare tillfälliga åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt om

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2012O0018 SV 09.11.2012 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 2 augusti 2012

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE L 348/30 Europeiska unionens officiella tidning 18.12.2012 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 26 november 2012 om ändring av riktlinje ECB/2011/14 om Eurosystemets penningpolitiska instrument

Läs mer

L 301/6 Europeiska unionens officiella tidning

L 301/6 Europeiska unionens officiella tidning L 301/6 Europeiska unionens officiella tidning 12.11.2013 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 26 september 2013 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter

Läs mer

OFFENTLIGT SAMRÅD ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER

OFFENTLIGT SAMRÅD ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER 11 juni 2003 OFFENTLIGT SAMRÅD ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER 1 INLEDNING Enligt fördraget 1 och stadgan 2 skall Eurosystemet handla i överensstämmelse med principen

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning L 14/30 21.1.2016 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2016/65 av den 18 november 2015 om de värderingsavdrag som tillämpas vid genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2015/35)

Läs mer

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR)

SV BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 1 av 5: LIKVIDA TILLGÅNGAR) 1. Likvida tillgångar 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om tillgångar för övervakning

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 5.7.2014 L 198/7 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 31 januari 2014 om nära samarbete med nationella behöriga myndigheter i deltagande medlemsstater som inte har euron som valuta (ECB/2014/5) (2014/434/EU)

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 121/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om finansiella säkerheter och vissa lagar som har samband med den

Lag. RIKSDAGENS SVAR 121/2003 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om finansiella säkerheter och vissa lagar som har samband med den RIKSDAGENS SVAR 121/2003 rd Regeringens proposition med förslag till lag om finansiella säkerheter och vissa lagar som har samband med den Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2006O0004 SV 01.07.2009 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 7 april 2006

Läs mer

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER

INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER INFORMATION FÖR RIKSBANKENS BEGRÄNSADE PENNINGPOLITISKA MOTPARTER Information för Riksbankens Begränsade Penningpolitiska Motparter Informationen är sammanställd för att underlätta för institut som överväger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS 2008:819 Utkom från trycket den 30 oktober 2008 utfärdad den 29 oktober 2008. Regeringen föreskriver följande. Inledande

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Remissexemplar 2013-10-14 Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om tillsynskrav för kreditinstitut och

Läs mer

GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK

GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER OCH SÄKERHETSHANTERINGEN PÅ FINLANDS BANK 1 (22) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 2 2 GENOMFÖRANDE AV PENNINGPOLITISKA TRANSAKTIONER PÅ FINLANDS BANK... 3 2.1 Transaktionernas

Läs mer

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03

Riktlinjer. om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar. 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 RIKTLINJER OM DE UPPLYSNINGAR SOM SKA LÄMNAS OM INTECKNADE OCH ICKE INTECKNADE TILLGÅNGAR 27 juni 2014 EBA/GL/2014/03 Riktlinjer om de upplysningar som ska lämnas om intecknade och icke intecknade tillgångar

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 3 av 5: INFLÖDEN) 1. Inflöden 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om likviditetsinflöden mätt under de närmaste

Läs mer

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument

Principer för Riksbankens regler för säkerheter för krediter enligt Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Bilaga 1 PM DATUM: 2012-10-01 AVDELNING: Avdelningen för kapitalförvaltning SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg 11) Tel +46 8 787 00 00 Fax +46 8 21 05 31 registratorn@riksbank.se www.riksbank.se

Läs mer

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING)

SV BILAGA XIII. RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) BILAGA XIII RAPPORTERING OM LIKVIDITET (DEL 5 av 5: STABIL FINANSIERING) 1. Poster som ger stabil finansiering 1.1. Allmänna kommentarer 1. Detta är en sammanfattande mall som innehåller information om

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 31.3.2015 SV L 86/13 EUROPEISKA CENTRALBANKENS FÖRORDNING (EU) 2015/534 av den 17 mars 2015 om rapportering av finansiell tillsynsinformation (ECB/2015/13) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande

Läs mer

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI)

Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Datum 2013-12-20 Beskrivning av förändringar i rapportering av monetära finansinstituts tillgångar och skulder (MFI) Sammanfattning En genomgående förändring i den nya uppdaterade blanketten är den anpassning

Läs mer

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14.

RIKTLINJER. med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artiklarna 5.1, 12.1 och 14. 19.6.2015 L 154/15 RIKTLINJER EURPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/948 av den 16 april 2015 om ändring av riktlinje ECB/2013/7 om statistik om värdepappersinnehav (ECB/2015/19) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/

Riktlinjer. om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA/GL/2015/ RIKTLINJER OM VILLKOR FÖR FINANSIELLT STÖD INOM KONCERNER EBA/GL/2015/17 08.12.2015 Riktlinjer om villkor för finansiellt stöd inom koncerner enligt artikel 23 i direktiv 2014/59/EU EBA:s riktlinjer om

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 4/2011

Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Föreskrifter och anvisningar 4/2011 Metoder för beräkning av maximibeloppet av den ersättning som kan krävas ut för förtida Dnr FIVA 9/01.00/2011 Utfärdad 15.12.2011 Gäller from 31.3.2012 FIASISPEKTIOE

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om statliga garantier till banker m.fl.; SFS Utkom från trycket den utfärdad den X oktober 2008 Regeringen föreskriver följande. Inledande bestämmelse 1 I denna förordning

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program SLUTLIGA VILLKOR för lån nr 102 under Vacse AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 22 maj 2014, jämte nedan angivna Slutliga Villkor.

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto Cerberus AB 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Cerberus för Kundens räkning,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO ALLMÄNNA VILLKOR FÖR INVESTERINGSSPARKONTO DEFINITIONER Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller IZave för Kundens räkning, har öppnat hos

Läs mer

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB

Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB Innehåll Allmänna villkor för investeringssparkonto hos SPP Spar AB... 3 1. Förvaring av tillgångar på investeringssparkontot... 3 2. Överföring

Läs mer

Underlagspromemoria 3E

Underlagspromemoria 3E 2013-03-13 1( 8) Underlagspromemoria 3E Förslag till förordning om förvaltning av inbetalade medel i kärnavfallsfonden En promemoria från arbetsgruppen för regeringsuppdrag avseende översyn av finansieringslagen

Läs mer

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Rikshem AB (publ) Slutliga Villkor för gröna obligationer, Lån 113, under Rikshem AB (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den 19

Läs mer

Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering

Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering DECEMBER 2007 Riksbankens anvisningar för säkerhetshantering 2 [22] Innehållsförteckning 1. Inledning...4 2. Godtagbara säkerheter...5 2.1. Säkerheter för

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 453 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 14/2013

Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Föreskrifter och anvisningar 14/2013 Handelsparter från tredjeland Dnr FIVA 15/01.00/2013 Utfärdade 10.6.2013 Gäller från 1.7.2013 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831 5328 fornamn.efternamn@finanssivalvonta.fi

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om investeringssparkonto; SFS 2011:1268 Utkom från trycket den 13 december 2011 utfärdad den 1 december 2011. Enligt riksdagens 1 beslut föreskrivs följande. Innehåll 1 Denna

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Finansinspektionens föreskrifter om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1994:2004) om kapitaltäckning och stora exponeringar för kreditinstitut och värdepappersbolag; SFS 2006:536 Utkom från trycket den 14 juni 2006 utfärdad

Läs mer

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper

Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper Villkor för RIX och penningpolitiska instrument Anvisningar Säkerheter Bilaga S3 Blankettanvisning för S.B1 - Ansökan om godkännande av värdepapper som säkerhet för kredit MARS 2013 S.B1 Ansökan om godkännande

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter om säkerheter för jordbruksprodukter;

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 36/22 Europeiska unionens officiella tidning 5.2.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 11 december 2008 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer

RIKTLINJER OM DET INBÖRDES FÖRHÅLLANDET MELLAN BRRD OCH CRR-CRD EBA/GL/2017/02 11/07/2017. Slutliga riktlinjer EBA/GL/2017/02 11/07/2017 Slutliga riktlinjer om det inbördes förhållandet mellan ordningsföljden för nedskrivning och konvertering i BRRD (resolutionsdirektivet) och CRR/CRD (kapitaltäckningsförordningen/-direktivet)

Läs mer

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012

SLUTLIGA VILLKOR. Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 SLUTLIGA VILLKOR Kommuninvest i Sverige AB (publ) 2,5 % lån nr K2012 Följande slutliga villkor ( Slutliga Villkor ) har upprättats enligt artikel 5.4 i direktiv 2003/71/EG och gäller för obligationslån

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning

Europeiska unionens officiella tidning 2.6.2015 L 135/29 EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/856 av den 12 mars 2015 om principerna för det etiska ramverket för den gemensamma tillsynsmekanismen (SSM) (ECB/2015/12) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT

Läs mer

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Finansiella Instrument: sådana instrument som avses i lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Allmänna villkor för Investeringssparkonto Dessa Allmänna villkor gäller för sparande på Investeringssparkonto hos Investerum AB (Investerum). 2012-01-01 Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; SFS 2015:397 Utkom från trycket den 26 juni 2015 utfärdad den 17 juni 2015. Enligt riksdagens

Läs mer

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum 12.6.2003

PRESENTATIONSBLAD. Utgivningsdatum 12.6.2003 PRESENTATIONSBLAD J U S T I T I E M I N I S T E R I E T Författare (uppgifter om organet: organets namn, ordförande, sekreterare) Arbetsgruppen för finansiella säkerheter Ordförande: Marjut Jokela Sekreterare:

Läs mer

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89

KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE. om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 KOMMISSIONENS TILLKÄNNAGIVANDE om ett förenklat förfarande för handläggning av vissa koncentrationer enligt rådets förordning (EEG) nr 4064/89 (Text med betydelse för EES) 1. I detta tillkännagivande beskrivs

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 446 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag

Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag SvK1000, v3.1, 2011-11-16 Marknad 2012-03-13 Svenska Kraftnäts säkerhetskrav på balansansvariga företag 1 Inledning Svenska Kraftnät har systemansvaret för det svenska elsystemet. Svenska Kraftnät tecknar

Läs mer

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen

Direktionen Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen Regel BESLUTSDATUM: BESLUT AV: GÄLLER FRÅN: ANSVARIG AVDELNING: FÖRVALTNINGSANSVARIG: 2017-05-22 Direktionen 2017-05-22 Stabsavdelningen/Riskenheten Riskchefen SVERIGES RIKSBANK SE-103 37 Stockholm (Brunkebergstorg

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 Dnr 2012/1786 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1057 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag":

Läs mer

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde

Artikel 1. Syfte och tillämpningsområde L 107/76 25.4.2015 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/656 av den 4 februari 2015 om villkoren för att kreditinstitut ska få inräkna delårs- eller årsöverskott i kärnprimärkapitalet i enlighet med

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN L 202/54 Europeiska unionens officiella tidning 4.8.2009 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 17 juli 2009 om ändring av beslut ECB/2006/17 om Europeiska centralbankens årsbokslut

Läs mer

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM]

GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [MALL FÖR GARANTI FÖR VISS EMISSION UNDER SVENSKT PROGRAM] GARANTI AVSEENDE [INSTITUTS] LÅN NR. [NUMMER] UTGIVET UNDER [PROGRAM] [Datum] Till: Fordringshavarna (enligt definition nedan) GARANTI utfärdad

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Observera att denna konsoliderade version är en sammanställning, och att den tryckta författningen är den officiellt giltiga. En konsoliderad version är en fulltextversion där alla ändringar har införts

Läs mer

Allmänna villkor för Investeringssparkonto

Allmänna villkor för Investeringssparkonto 1 Allmänna villkor för Investeringssparkonto Definitioner Annat Eget Konto: sådan depå och/eller konto som inte är ett Investeringssparkonto och som Kunden, eller Institutet för Kundens räkning, har öppnat

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 3 februari 2017 (OR. en) 14410/16 COR 1 EF 339 ECOFIN 1042 DELACT 233 FÖLJENOT från: inkom den: 3 februari 2017 till: Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska

Läs mer

RAPPORTERINGSANVISNINGAR

RAPPORTERINGSANVISNINGAR 1 (5) RAPPORTERINGSANVISNINGAR Blanketterna fylls i enligt dessa anvisningar. Posterna har i tillämpliga delar definierats i enlighet med VIRATI-dokumentet Klassificeringar och definitioner (18.10.2004)

Läs mer

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053

ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 Dnr 2009/612 ALLMÄNNA LÅNEVILLKOR FÖR STATSOBLIGATIONER, SERIE NR. 1043-1053 ( OBLIGATIONER ) 1 Definitioner I föreliggande Villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: "Avstämningsdag"

Läs mer

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER

Europeiska unionens officiella tidning RIKTLINJER 2.4.2015 L 91/3 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk (ECB/2014/60) (omarbetning) ECB-RÅDET HAR

Läs mer

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER: SAMMANFATTNING AV SVAREN PÅ DET OFFENTLIGA SAMRÅDET

ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER: SAMMANFATTNING AV SVAREN PÅ DET OFFENTLIGA SAMRÅDET 15 januari 2004 ÅTGÄRDER FÖR ATT FÖRBÄTTRA EUROSYSTEMETS RAMVERK FÖR GODTAGBARA SÄKERHETER: SAMMANFATTNING AV SVAREN PÅ DET OFFENTLIGA SAMRÅDET Den 11 juni 2003 inledde Eurosystemet ett offentligt samrådsförfarande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om utlåning och garantier; SFS 2011:211 Utkom från trycket den 22 mars 2011 utfärdad den 10 mars 2011. Regeringen föreskriver följande. Förordningens tillämpningsområde

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION KOMMISSIONENS REKOMMENDATION. av den 1 mars 2001 EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 1 mars 2001 K(2001) 477 slutlig - SV KOMMISSIONENS REKOMMENDATION av den 1 mars 2001 om förhandsinformation som skall lämnas av långivare som erbjuder bostadslån

Läs mer

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten

STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION. 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter. 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Sida 1 (5) STANDARDISERAD EUROPEISK KONSUMENTKREDITINFORMATION 1. Kreditgivarens identitet och kontaktuppgifter Kreditgivare Adress Webbadress 2. Beskrivning av huvuddragen i krediten Typ av kredit Det

Läs mer

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen

Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Smugglingslagen m.m./internationellt tullsamarbete 1 Lag (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen Inledande bestämmelser 1 [8351] Denna lag gäller för sådant

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 3114 under Skandinaviska Enskilda Banken AB:s (publ) ( SEB eller Banken ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla allmänna villkor för rubricerat MTN-program av den 27 juni 2012

Läs mer

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR

ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/2010 - SLUTLIGA VILLKOR ÅLANDSBANKEN DEBENTURLÅN 2/200 - SLUTLIGA VILLKOR De slutliga villkoren för Ålandsbanken Debenturlån 2/200 (ISIN: FI400003875) har den 9 juli 200 fastställts till följande: - Lånekapitalet 9 980 000 euro

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU)

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) L 193/134 EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/1196 av den 2 juli 2015 om ändring av beslut ECB/2010/21 om Europeiska centralbankens årsbokslut (ECB/2015/26) ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT med

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR RÖRLIG SEK-KREDIT) Februari 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet

Läs mer

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN

PRESSMEDDELANDE EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA ELLER JAPAN Informationen är sådan som skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden (SFS2007:528). Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 klockan 15:15. EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN C 345/6 SV EUROPEISKA CENTRALBANKEN AVTAL av den 1 september 1998 mellan Europeiska centralbanken och de nationella centralbankerna i medlemsstaterna utanför euro-området avseende operativa förfaranden

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden; SFS 2013:579 Utkom från trycket den 28 juni 2013 utfärdad den 19 juni 2013. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ)

Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic (publ) Innehållsförteckning Tillägg till prospekt avseende inbjudan till teckning av aktier i Rederi AB TransAtlantic

Läs mer

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen

Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA-BoS-14/170 SV Riktlinjer om behandling av anknutna företag, inklusive ägarintressen EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19;

Läs mer

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator.

Riktlinjer Allmänt Rapportens innehåll Identifikatortyp. ISIN CUSIP SEDOL OTHER Identifikator. Riktlinjer Från och med 2014-05-31 1(5) Riktlinjer för rapportering av värdepappersemissioner giltiga från och med 2014-05-31 I Riksbankens författningssamling, RBFS 2012:1 ges riktlinjer om vilken typ

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i föräldrabalken; SFS 2008:910 Utkom från trycket den 2 december 2008 utfärdad den 13 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om föräldrabalken

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE 9.10.2010 SV Europeiska unionens officiella tidning L 267/21 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 16 september 2010 om ändring av riktlinje ECB/2000/7 om Eurosystemets penningpolitiska

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.1.2015 C(2015) 361 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 30.1.2015 om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 om komplettering av Europaparlamentets

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2011:1046 Utkom från trycket den 18 oktober 2011 utfärdad den 6 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 i fråga

Läs mer

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014

Kommissionens tillkännagivande. av den 16.12.2014. Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU) nr 833/2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Strasbourg den 16.12.2014 C(2014) 9950 final Kommissionens tillkännagivande av den 16.12.2014 Kommissionens vägledande not om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EU)

Läs mer

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS PROGRAM FÖR KREDIT I SVENSKA KRONOR MED RÖRLIG RÄNTA MOT SÄKERHET I FÖRETAGSCERTIFIKAT (KREDITVILLKOR RÖRLIG F-KREDIT) Dessa villkor gäller från och med den 7 maj 2009.

Läs mer

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106

VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 VILLKOR FÖR TRANCH NR.1 SERIE NR. 3106 Utbjuden volym: 750 000 000 kr Real räntesats: 1,00 % Räntebegynnelsedag: 1 april 2005 Emissionspris: Bestäms vid auktion Auktionsdag: 22 september 2005 Likviddag:

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKEN

EUROPEISKA CENTRALBANKEN 26.9.2003 SV Europeiska unionens officiella tidning L 241/1 EUROPEISKA CENTRALBANKEN EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003 om vissa av Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

Föreskrifter och anvisningar 6/2016

Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar 6/2016 Föreskrifter och anvisningar om informationsskyldighet Dnr FIVA 6/01.00/2016 Utfärdade 7.6.2016 Gäller från 3.7.2016 FINANSINSPEKTIONEN telefon 010 831 51 fax 010 831

Läs mer

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet 2003O0002 SV 17.02.2005 001.001 1 Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel institutionerna ansvarar inte för innehållet B EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 6 februari 2003

Läs mer

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program

Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program Slutliga Villkor för Lån 445 under Vasakronan AB:s (publ) ( Bolaget ) svenska MTN-program För Lånet skall gälla Allmänna Villkor för rubricerade MTN-program av den 8 oktober 2003, jämte nedan angivna Slutliga

Läs mer

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4

TILLÄGG 3/ TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4 TILLÄGG 3/12.8.2015 TILL AKTIA BANK ABP:S GRUNDPROSPEKT/BÖRSPROSPEKT 22.4.2015 FÖR EMISSIONSPROGRAM FÖR MASSKULDEBREVSLÅN 500 000 000 EURO SAMT TILL SAMMANFATTNINGEN SOM FOGATS TILL DE LÅNESPECIFIKA VILLKOREN

Läs mer

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti

Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti Februari 2015 1 (7) Allmänna villkor för rörelsekreditgaranti 1 Definitioner I dessa allmänna villkor avses med BETALNINGSDRÖJSMÅL: kredittagarens underlåtenhet

Läs mer

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV

SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Danske Bank Abp, www.danskebank.fi SAMPO BANK RÄNTEOBLIGATION 1609: RÄNTEKORRIDOR XV Information om lånet: Lånets emittent: Danske Bank Abp Lånets ISIN-kod: FI4000050000 RÄNTEKORRIDOR XV En placering med

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om insyn i vissa finansiella förbindelser m.m.; SFS 2005:590 Utkom från trycket den 5 juli 2005 utfärdad den 22 juni 2005. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande.

Läs mer

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen.

Benämningarna SE och E ovan avser tilläggsupplysningar enligt blanketterna i den EU-gemensamma tillsynsrapporteringen. Bilaga 7 Anvisningar till blankett Kompletterande tillsynsrapportering tilläggsuppgifter ECB Begrepp och uttryck i blanketten och i dessa anvisningar har samma betydelse som i lagen (1995:1560) om årsredovisning

Läs mer

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE

EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE L 247/38 Europeiska unionens officiella tidning 18.9.2013 RIKTLINJER EUROPEISKA CENTRALBANKENS RIKTLINJE av den 30 juli 2013 om ändring av riktlinje ECB/2011/23 om Europeiska centralbankens krav på statistikrapportering

Läs mer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer

RIKTLINJER GÄLLANDE MINIMIFÖRTECKNINGEN ÖVER TJÄNSTER OCH FACILITETER EBA/GL/2015/ Riktlinjer EBA/GL/2015/05 07.08.2015 Riktlinjer för fastställandet av när likvidation av tillgångar eller skulder enligt normala insolvensförfaranden kan få negativa effekter på en eller flera finansiella marknader

Läs mer

Avtal om kassakravskonto

Avtal om kassakravskonto Avtal 1 (5) Avtal om kassakravskonto Kontohavare: Kontonummer: BIC-kod: XX-bank Ab (IBAN xxx xxx) XXXXXXX 1 Syftet med avtalet 2 Kontovillkor I avtalet definieras de förfaranden och det ansvar enligt vilka

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR RIKSBANKENS KREDIT I SVENSKA KRONOR MED FAST RÄNTA (ALLMÄNNA VILLKOR FAST SEK-KREDIT) September 2009 1 Inledande villkor 1.1 Riksbanken kan enligt D.1.2.2 Huvuddokumentet i Riksbankens

Läs mer