Barncancerfondens effektrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barncancerfondens effektrapport"

Transkript

1 Barncancerfondens effektrapport Barncancerfonden är en ideell förening med sex medlemmar, dessa är våra lokala föreningar som är knutna till respektive Barncancer-center. I dem är det främst drabbade familjer och anhöriga som är medlemmar. Barncancerfondens högst beslutande organ är dess årsmöte, mellan årsmöten är styrelsen ansvarig för Barncancerfonden. De har utsett en ledande befattningshavare som leder ett kansli som arbetar mot den strategi styrelsen sätter upp. Barncancerfonden har tre ändamål: Forskning Råd och Stöd Information Utdelningen till dessa ändamål fördelade sig 2013, totalt utdelat 223 mkr, enligt följande: 14% 13% Forskning Råd och stöd 73% Information Barncancerfonden arbetar allt mer med att följa upp effekterna av våra satsningar, det gäller både hur vi samlar in våra medel liksom hur vi använder dem till våra ändamål. Trots det är det alltid svårt att få tydliga mätetal kring effekt. För att styra vår verksamhet tydligare har vi tagit fram nedanstående modell Verksamhet Vision Utrota barncancer Uppdrag Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver Ändamålen Forskning Råd & stöd Information Kärnvärden Hopp Mod Ansvar Mål Dubblera insamlade medel till 350 Msek Varumärke Position En varm kämpe som sprider hopp Viktigast för att nå vår vision att utrota Barncancer är forskningen så vi kan finna nya vägar. Kommunikation Koncept Stolen 1 Barn Hopp Känsla

2 Forskningsändamålet Det tydligaste beviset på att forskningen har haft effekt är de ökade överlevnadskurvorna som vi kan se över de senaste åren: Bidra till bästa möjliga infrastruktur för forskare och kliniker Finansiera forskning i världsklass Rekrytera kompetenta forskare och kliniker till området barnonkologi Sprida forskningsresultat och stödja integrering av forskningsresultat i kliniken Bidra till bästa möjliga infrastruktur för forskare och kliniker En av våra viktigaste men kanske minst kända satsningar är att satsa på infrastruktur för forskningen. Detta sker för att forskningsprojekt ska kunna genomföras så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Det är även ett underskattat medel att snabbare få fram forskningsresultat och få ut dem kliniskt. Barncancerfonden stöttar infrastruktur på följande sätt: 1. Biobanker för att samla och organisera vävnadsmaterial för forskningsbruk 2. Barncancerregister som samlar behandlingsdata från alla cancersjuka barn 3. Planeringsstöd för läkare som utvecklar behandlingar för olika barncancerdiagnoser 4. Gemensam organisation för barncancerläkare i hela norden 2

3 Finansiera forskning i världsklass Forskning i världsklass krävs för att hitta orsakerna till de olika barncancersjukdomarna, ta fram nya, förbättrade och säkrare mediciner och behandlingar, förbättra diagnos och omhändertagande. Tillsammans leder detta till en ökad överlevnad och minskade sena komplikationer orsakade av behandlingen. Forskningsanslag söks av enskilda forskare eller forskargrupper. Riktade anslag kan också beslutas av Barncancerfondens styrelse inom områden som bedöms som särskilt viktiga eller eftersatta med syfte att förstärka forskning inom utvalda områden. För att garantera att vi endast finansierar forskning i världsklass använder vi flera olika strategier: 1. Vi använder väl sammansatta, kompetenta och oberoende forskningsnämnder som bedömer de ansökningar om forskningsfinansiering som kommer in till oss. Barncancerfonden har fem olika forskningsnämnder som alla består av 5-7 experter inom det område som nämnden ansvarar för, samt två lekmän med egen erfarenhet av barncancer. Forskningsnämnderna säkerställer att endast forskningsprojekt av högsta kvalité beviljas forskningsmedel. I de fall då ansökningar som kräver särskild kompetens lämnats in till Barncancerfonden anlitar vi externa nationella och internationella experter för bedömningarna. 2. Forskare som mottar anslag från oss rapporterar en gång om året hur projektet framskrider. Efter avslutat projekt slutrapporterar forskaren vad projektet har gett för resultat. Dessa rapporteringar används av forskningsnämnderna vid beslut om fortsättningsanslag, samt av Barncancerfonden för planering och utveckling av forskningsfinansieringen. 3

4 3. Även större utvärderingar av hela forskningsområden och specialsatsningar görs. Dessa ligger till grund för beslut om framtida forskningssatsningar. 4. Pro-aktiv omvärldsbevakning. För att Barncancerfonden ska kunna göra bästa möjliga satsningar krävs en kontinuerlig omvärldsbevakning och en god relation med forskare och kliniker för att fånga upp behov och information inom det barnonkologiska området. En god omvärldsbevakning kräver också kompetent personal och ett bra ITstöd. Rekrytera kompetenta forskare och kliniker till området barnonkologi Kompetent vårdpersonal och dedikerade forskare är absolut nödvändigt för att kampen mot barncancer ska ge effekt. Det är därför viktigt att behålla kompetent personal, kontinuerligt fortbilda personal och att öka antalet kliniker och grundforskare som verkar inom området barncancer. Arbetssätt och Metoder 1. Erbjuda sjuksköterskor och läkare fortbildning och praktiktjänstgöring i barnonkologi 2. Utlysning av anslag för lönemedel för forskare i olika steg i sin karriär, från doktorandbidrag till postdoktortjänster, forskarassistenttjänster och nyckelprofessurer. Vi finansierar även 50 procent forskartid för ST-läkare samt kliniska forskarmånader för kliniker för att dessa ska få möjlighet att forska på heltid. 4

5 Sprida forskningsresultat och stödja integrering av forskningsresultat i kliniken Det bedrivs mycket forskning och vårdutveckling i Sverige, och det är viktigt att se till att den kunskap som uppnås i de olika projekten sprids och också kommer patienterna till godo ute på klinikerna. Barncancerfonden stöttar detta på flera olika sätt: 1. Utlysningar av forskningsmedel som är speciellt inriktade på integrering av forskningsresultat i kliniken ( implementeringsanslag ) 2. Stödja, uppmuntra och underlätta klinisk forskning 3. Utlysningar av anslag för att presentera forskningsresultat på konferenser, ordna forskningssymposier, inbjudan av föreläsare, deltagande i metodikstudier, forskarutbildningskurser 4. En vårdutvecklingspeng möjliggör för sjuksköterskor att driva egna utvecklingsprojekt på kliniken. Resultaten delas med alla barncancercentra i Sverige. 5. Anslag för nätverksträffar gör att olika yrkesgrupper inom barnonkologin kan träffas och utbyta erfarenheter inom just sin egen profession. #5. Hur vet ni om er organisation gör framsteg? Förutom att se att våra medel kommer fram kan vi för forskningsändamålet följa genom statistik överlevnads-kurvor (NOPHO-rapporten) för våra drabbade barn. Forskning är långsiktigt och framsteg kommer på lång sikt. Trots att vi nått enorm utveckling för överlevnaden är Barncancer fortfarande en mycket allvarlig sjukdom, då det i Sverige är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år. Vi arbetar just nu på att ta fram en mall för hur vi ska kunna mäta framsteg även under kortare tidsintervall, vilket kommer att hjälpa 5

6 oss att planera utlysningar och specialinsatser. Vi arbetar också med att integrera detta i en IT-lösning kopplat till vår nya forskarportal. Vi har regelbundna strategimöten med forskare, kliniker och med forskningsnämnderna med flera för att få feedback på genomförda satsningar och för att fånga upp behov av utveckling och förbättringar. #6. Vad har ni åstadkommit så här långt? Överlevnaden har ökat från 20 procent till 80 procent. Den positiva utvecklingen är ett resultat av framgångsrik forskning och utvecklingsarbete. Ingen annan allvarlig barnsjukdom har haft en sådan positiv utveckling. Resultatet också mycket bättre än utvecklingen inom vuxencancerområdet. Vår specialsatsning på hjärntumörer och neuroblastom har till exempel märkbart ökat överlevnaden inom dessa svåra diagnoser de senaste fem åren sedan satsningen startade. Vi har en bredd i de forskningsprojekt vi finansierar som gör att vi tar ett helhetsgrepp kring barncancersjukdomarna och som tillsammans resulterar i ökad överlevnad. De olika projekten studerar exempelvis orsaker tillbarncancer, orsaker till återfall i cancer, komplikationer vid behandlingarna som ex infektioner och undernäring, utveckling av nya mediciner och behandlingsprotokoll, utveckling av medicinsk teknik med mera. Vi har idag en bra infrastruktur som hjälper kliniker och forskare att snabbare nå de viktiga resultaten i forskning och kliniskt utvecklingsarbete, och vi har ett bra och fungerande stöd för rekrytering och fortbildning av kliniker och forskare. Forskningen går som planerat och gör framsteg i förväntad takt. Informationsändamålet Ökad kännedom ökad förståelse ökat engagemang Målet med alla informationsinsatser är att öka kunskapen om barncancer och förståelsen för barnens livssituation, hos de drabbade familjerna, allmänheten, opinionsbildare och beslutsfattare. Med ökad kunskap ökar också viljan att bidra, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta sats på forskning inom barncancerområdet samt råd och stöd till de drabbade familjerna. Detta arbete görs bland annat genom att sprida information och väcka opinion. Det är också viktigt att vi har ett varumärke som, förutom kärnvärdena hopp, mod och ansvar, förknippas med kvalitet och pålitlighet. För att sprida budskap och öka kunskapen jobbar vi utifrån en innehållsplattform bestående av huvudpublikationer och events. Innehållet i dessa är också grunden och utgångspunkten för press och pr-arbetet samt för våra egna digitala kanaler. Publikationer, Barn&Cancer och Barncancerrapporten med mera En viktig del i informationsarbetet är att ta fram material som kan hjälpa drabbade och deras familjer men också skrifter för sjukvårdspersonal och skola. Exempel på sådant material är 6

7 skrifter som utifrån diagnos eller behandling beskriver vad som händer när ett barn drabbas av cancer samt handböcker med handledning till såväl familjer som skola. Tidningen Barn&Cancer, utkommer fem gånger per år är ett viktigt verktyg för att sprida kunskap om barncancersjukdomarna och för att vara ett stöd i vardagen för de drabbade familjerna. Casen från tidningen används också i det övriga pressarbetet. Barncancerrapporten lanserades för första gången Den populärvetenskapligt skrivna rapporten var ett nytt grepp för att nå ut med forskningsresultat till en bredare publik. I rapporten förklarar vi vad forskningspengarna går till och varför, vad forskarna hoppas uppnå och vilka resultat de får. Mottagandet av Barncancerrapporten har varit mycket positivt och media har fångat viktiga frågor kring vård, forskning och de problem som kan uppstå efter cancerbehandling. Rapporten följdes sedan upp med en populärvetenskaplig konferens i november Barncancermånaden I syfte att ytterligare sätta fokus på barncancer valde vi 2013 för första gången att lansera och uppmärksamma september som barncancermånad i Sverige, något som redan är etablerat ibland annat Kanada, USA, Storbritannien och Nya Zeeland. Genom att kraftsamla under en månad kan vi sätta ytterligare fokus på de viktiga frågor som berör barncancer samt öka kännedomen om vårt varumärke och vad det står för. Webbplatsen och digitala medier Under våren 2013 lanserade Barncancerfonden en nya webbplats och antalet besökare på barncancerfonden.se ökade under året med 57 procent till totalt 1,4 miljoner besökare. För att möta det ökade behovet av att nå Barncancerfonden digitalt och för att nå nya målgrupper startade Barncancerfonden en blogg som under årets besöktes av

8 besökare. Barncancerfondens Facebooksida hade vid årets slut drygt besökare, en ökning med cirka 25 procent. Press Att media pratar om Barncancerfonden och barns kamp mot cancer är avgörande för att fler ska skänka till forskningen och för att politiker ska vara medvetna om de utmaningar som drabbade familjer och vårdpersonal står inför. Genom att använda oss av innehållet i innehållsplattformen genererade pressarbetet 2013 närmare artiklar (jmf artiklar 2012) där Barncancerfonden omnämndes och antalet läsare, räckvidden, nådde 191 miljoner, vilket är en markant ökning mot Resultatsammanfattning effekt 2013 Genom att under året ha jobbat i förtjänade så väl som egna kanaler, både i traditionell som digital media, har vi kraftigt kunnat öka Barncancerfondens närvaro på marknaden, vilket har lett till följande resultat (källa Sifo ): Attityd: - Allmänt intryck från 63 procent till 71 procent - Kvalitet från 44 procent till 48 procent - Pålitlighet från 78 procent till 81 procent - Rykte och anseende från 62 procent till 66 procent Kännedom: - Varumärkeskännedomen har under året legat på ett snittvärde av 93 procent. Beteende: - Andelen personer som rekommenderar Barncancerfonden till någon annan har ökat från 84 procent till 91 procent. - Antalet besökare på barncancerfonden.se ökade under året med 57 procent. Råd och Stöd ändamålet Fram tills Barncancerfonden når visionen att utrota Barncancer, fortsätter vi med ändamålet Råd & Stöds arbete med att stötta familjer och barn/unga vuxna under och efter avslutad behandling. Syftet med Råd & Stöds arbete är att barn och deras familjer i alla delar av landet ska få likvärdiga möjligheter till råd, stöd och information under och efter sin behandlingstid. För att få en sann bild av de verkliga behoven hos de drabbade familjerna har vi vid två tillfällen, 2006 och 2012 genomfört enkätundersökningar. Enkätundersökningen 2012 har lagt grunden till verksamhetsplanerna 2013 och 2014 och kommer även att påverka de kommande verksamhetsplanerna fram till planerar vi en ny enkätundersökning som ska stämma av genomförda åtgärder och i vilken omfattning åtgärder och verksamheter har kommit familjerna tillgodo samt vilka nya behov som står i centrum från 2017 och framåt. 8

9 Familjernas behov arbetar vi med genom ett antal nyckelaktiviteter Arbete med direkt familjestöd genom verksamheter på Ågrenska, Almers Hus, Barretstown, Ungdomsstormöten, Unga vuxna konferenser Intressepolitiskt arbete/påverkansarbete av beslutsfattare, vårdgivare, myndigheter, företag med flera Olika utvecklingsprojekt; Peer Support, skolprojektet, syskonstödsprojektet Direkt stöd till drabbade familjer genom finansiering av konsultsjuksköterskor inom barnonkologi, konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör och syskonstödjare Stöd till de sex regionala barncancerföreningarna genom: en samordnande resurs, en gemensam ekonomifunktion samt finansieringen av en föreningsinformatör i varje förening totalt 6 (8) tjänster Arbete med direkt familjestöd genom verksamheter på Ågrenska, Almers Hus, Barretstown, ungdomsstormöten, unga vuxna konferenser Råd & Stöd arbetar på nationell nivå genom att arrangera ett antal olika utbildnings och rekreationstillfällen för familjer, barn/ungdomar/unga vuxna med egen erfarenhet av cancersjukdom samt syskon till cancersjuka barn 1. Gemensamt för samtliga aktiviteter at det ska skapa hjälp till självhjälp. Under vistelserna på Ågrenska får familjerna information och utbildning på områden som är väsentliga för att de ska kunna komma vidare då barnets behandling avslutas. 2. Almers Hus är vår rekreationsanläggning där fyra familjer per vecka har möjlighet till både rekreation och erfarenhetsutbyte. Denna vistelse är för en del familjer enda möjligheten till en paus i vardagen, vistelsen och resan till och från bekostas av Barncancerfonden. 9

10 3. På ungdomsstormötena träffas både ungdomar med egen erfarenhet av cancersjukdom och syskon till drabbade barn och utbyter erfarenheter med varandra. 4. Under tre lägerveckor varje sommar får barn som är eller har varit sjuka och syskon till drabbade barn åka på sommarläger till Barretstown på Irland. Här får de möjlighet att utbyta erfarenheter, prova aktiviteter som de aldrig provat tidigare tillika aktiviteter som de inte trodde att de någonsin skulle kunna utföra. 5. Under konferensen för unga vuxna (konferensen planeras av unga vuxna) får deltagarna under tre dagar delta i temaföreläsningar, miniseminarier och prova på aktiviteter. Här samlar Råd & Stöd föreläsare som inspirerar och besvarar de frågeställningar och behov som deltagarna har gett uttryck för. Intressepolitiskt arbete/påverkansarbete av beslutsfattare, vårdgivare, myndigheter, företag med flera Råd & Stöd arbetar på nationell nivå med ett intressepolitiskt påverkansarbete. I 2012-års familjeenkät framkom att familjer och barn upplever stora problem i kontakten med olika myndigheter och myndighetsutövare, till exempel Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen. 1. För att påverka till förbättrad kontakt med dessa myndigheter har Råd & Stöd etablerat en kontakt och ett långsiktigt samarbete med Försäkringskassans nationella enhet för Vård av allvarligt sjuka barn. 2. Motsvarande kontakt och samarbete är under uppbyggnad med representanter från Arbetsförmedlingen. 3. För att föreslå förändringar i Socialförsäkringslagstiftningen (för att underlätta för drabbade familjer) har vi även haft dialog med en pågående utredning som sorterar under Socialdepartementet. 4. För att påverka drabbade barn och syskons skolgång har vi etablerat dialog och samarbete med SPSM och Skolinspektionen. Olika utvecklingsprojekt; Peer Support, skolprojektet, syskonstödsprojektet Råd & Stöd arbetar ofta med projekt för att utveckla och utvärdera nya metoder och verksamheter. Syftet är alltid att utgå från de drabbades egna behov och förutsättningar och därför ingår alltid personer med egen erfarenhet i projektens styr- eller referensgrupper. Några av våra tidigare eller nu pågående projekt beskriv kortfattat nedan. 1. Peer Support projektet; Unga vuxna med egen erfarenhet av att ha haft barncancer fungerar som peer support (jämlike) till barn som behandlas för någon form av cancersjukdom just nu. 2. Syskonstödsprojektet som numera är en etablerad och fortlöpande verksamhet handlar om att det på varje regionalt barnonkologiskt center finns en vuxen personal med ett särskilt uppdrag att möta och arbeta med syskon till sjuka barn. 3. Skolprojektet; i familjeenkäten som genomfördes 2012 framkom att skolgången för barn som drabbas av cancer ofta blir komplicerad. Projektet leds av en tidigare rektor vid sjukhusskolan i Uppsala och det finns en extern projektgrupp som består av 10

11 representanter från sjukhusskolorna, SPSM (Special Pedagogiska Skol Myndigheten) samt föräldrarepresentanter. Projektet tar bland annat fram ett antal hjälpdokument för föräldrar, skolledare, mentorer och övrig skolpersonal. Projektet lyfter även fram specifika behov barn med cancer har av särskilt stöd i skolan både under och efter avslutad behandling. Direkt stöd till drabbade familjer genom finansiering av konsultsjuksköterskor inom barnonkologin, konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör och syskonstödjare Råd & Stöd finansierar konsultsjuksköterskor inom barnonkologin, konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör och syskonstödjare. Alla har sin anställning i respektive landsting. Konsultsjuksköterskorna ingår i det team som arbetar med familjerna när de kommer till den regionala barnonkologiska enheten, Deras uppgift är att besvara familjernas frågor och att finnas som en länk mellan förskola/skola och familjerna. Konsultsjuksköterskorna erbjuder alla drabbade familjer hjälp att informerar i både det sjuka barnets och syskonens förskola/skola om sjukdomen, behandling och vilka konsekvenser detta får för klasskamraten som blivit sjuk. Det finns två konsultsjuksköterskor och en syskonstödjare vid varje regionalt barncancercentrum. Det finns dessutom två syskonstödjare vid Lilla Erstagårdens barn- och ungdomshospice i Nacka. Även syskon tillbringar kortare eller längre perioder på de barnonkologiska enheterna då det ofta händer att hela familjen bor på avdelningen under behandlingstiden. 11

12 1. Konsultsjuksköterskorna arbetar nära familjerna både under och efter avslutad behandling och stöttar med information och råd av olika slag. 2. Konsultsjuksköterskorna informerar i både det sjuka barnets och syskons förskola/skola. 3. Syskonstödjaren arbetar med syskonens behov på avdelningen. Under de perioder hela familjen bor på sjukhuset är det ofta syskonstödjarens roll att försöka skapa någon form av vardag utanför sjukhuset för syskonen. Stöd till de sex regionala barncancerföreningarna genom: en samordnande resurs, en gemensam ekonomifunktion samt finansiering av en föreningsinformatör i varje förening totalt 6 (8) tjänster Råd & Stöd är samordnare av ett antal övergripande resurser som ställs till de sex regionala Barncancerföreningarna. Dessa resurser beskriv kort nedan. 1. En föreningssamordnare som planerar och samordnar gemensamma avstämningsmöten för samtliga föreningar. Dessutom arrangerar föreningssamordnaren ett årligt planeringsmöte där föreningarnas verksamhetsplaner tas fram. 2. En särskild gemensam ekonomifunktion som har till uppgift att sköta redovisning för föreningarna och därmed säkerställa den ekonomiska hanteringen. 3. Barncancerfonden finansierar dessutom en föreningsinformatörstjänst i respektive barncancerförening (totalt sex tjänster). Föreningsinformatörerna sköter de löpande administrativa arbeten som finns i varje förening och bemannar telefon och mail under kontorstid 12

13 #5. Hur vet ni om er organisation gör framsteg? Positiv feedback från organisationen som helhet via föreningarna och våra samarbetspartners, som uttrycker att vi gör rätt saker utifrån behov som uppstått. #6. Vad har ni åstadkommit så här långt? Likvärdigt omhändertagande av familjerna vad gäller tillgången till konsultsjuksköterskor inom barnonkologin, konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör och syskonstödjare. Likvärdig service för alla medlemmar i respektive barncancerförening genom de regionalt arbetande föreningsinformatörerna. Etablerat ett samarbete med den nationella enheten på försäkringskassan som handhar alla ansökningar om vård av allvarligt sjuka barn. Positiv feedback från både personal som arbetar med drabbade barn samt föräldrar som efterfrågat just denna typ av hjälpdokument som skolprojektet hittills producerat. Sammanfattning effekter För vårt största ändamål forskning kan vi se att den största effekten ligger i att av oss finansierad forskning lett till bättre kunskap som gett större överlevnad i barncancer. Vi kan även påvisa effekter om att barncancerområdet har en bra infrastruktur och genom satsningar är det relativt lättare att rekrytera forskare och kliniker än andra områden. Inom informationsändamålet kan vi se att kännedomen om barncancer och attityd till Barncancerfondens arbete ständigt utvecklas positivt. Får vårt ändamål Råd & Stöd kan vi se att vi idag kan erbjuda likartad och utvecklat stöd för samtliga familjer vad avser konsultsjuksköterskor, syskonstödjare och föreningsinformatörer. Vi ser även att vårt påverkansarbete ger effekt både mot myndigheter och skola. 13

Barncancerfonden Effektrapport 2014/2015

Barncancerfonden Effektrapport 2014/2015 Barncancerfonden Effektrapport 2014/2015 1 Innehåll 1 Om Barncancerfonden och vad vi vill uppnå... 3 1.1 Så föddes Barncancerfonden... 3 1.2 Så arbetar vi för att uppnå våra mål - Från ideellt till professionellt...

Läs mer

Barncancerfonden Effektrapport 2015/2016

Barncancerfonden Effektrapport 2015/2016 Barncancerfonden Effektrapport 2015/2016 1 Innehåll 1 Om Barncancerfonden och vad vi vill uppnå... 3 1.1 Så föddes Barncancerfonden... 3 1.2 Så arbetar vi för att uppnå våra mål - Från ideellt till professionellt...

Läs mer

Uppdaterad 2015-11-01. Litteraturlista RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER

Uppdaterad 2015-11-01. Litteraturlista RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER Uppdaterad 2015-11-01 Litteraturlista RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 4 5 6 6 8 Inledning Allmänt om barncancer Till personal Till elever Sena komplikationer Till personal Bra

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Bilaga 14 1 (1) Datum 2015-09-29 Uppdragsbeskrivning kanslifunktion för samverkansnämnden Uppdrag Samordna och administrera samverkansnämndens sammanträden inklusive tjänstemannaberedningar. Administrera

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER. Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook.

VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER. Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook. VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook.com/teamrynkeby TEAM RYNKEBY En internationell välgörenhetssuccé Team Rynkeby är ett

Läs mer

RIDE OF HOPE EUROPE. Vi kämpar för livet!

RIDE OF HOPE EUROPE. Vi kämpar för livet! RIDE OF HOPE EUROPE Vi kämpar för livet! Barncancerfonden I över 30 år har Barncancerfonden finansierat forskning och stöd till drabbade familjer. För 30 år sedan dog nästan alla barn i cancer. Idag överlever

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se

Verksamhetsplan 2015. HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015. www.hsoskane.se Verksamhetsplan 2015 HSO Skånes verksamhetsplan och ekonomisk budget för 2015 www.hsoskane.se Sammanfattning HSO Skåne är en samarbetsorganisation för funktionshinderrörelsen i Skåne. 2014 var 37 länsövergripande

Läs mer

Effektrapport. 16 november 2016

Effektrapport. 16 november 2016 Effektrapport 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Bakgrund... 2 2. Vad vill er organisation uppnå... 2 3. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation... 3 4. Vilka startegier

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND

KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND KOMMUNIKATIONSINSATSER KOMMUNFÖRBUNDET VÄSTERNORRLAND Vi har påbörjat ett kommunikationsstrategiskt arbete för att tydliggöra vår verksamhet både inåt och utåt. Vi tar ett helhetsgrepp om allt det som

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2016 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala hälso- och sjukvården.

Läs mer

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården

Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Satsa på omvårdnadsforskning för att förbättra vården Produktionsfakta Utgivare Svensk sjuksköterskeförening Sakkunnig i forskningsfrågor: Elisabeth Strandberg Grafisk form Losita Design AB, www.lositadesign.se

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Uppdaterad Råd till rektor RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER

Uppdaterad Råd till rektor RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER Uppdaterad 2016-02-15 Råd till rektor RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 7 Inledning Under sjukhusvistelsen/från början Elevens skolgång Allmänt Sena komplikationer PRODUKTION:

Läs mer

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand

Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser. Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand Nationella Funktionen Sällsynta Diagnoser Veronica Wingstedt de Flon Verksamhetschef, jur kand veronica.wingstedtdeflon@nfsd.se NFSD, bakgrund, uppdrag och arbete Något om resultatet så här långt.. Bakgrund

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Att ha ett syskon med cancer

Att ha ett syskon med cancer Informationsskrift från Barncancerfonden framtagen i samarbete med Malin Lövgren Att ha ett syskon med cancer INFORMATION TILL FÖRÄLDRAR 4 8 9 10 Syskonrelationen och vardagen kan förändras Detta kan du

Läs mer

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort :

Verksamhetsplan. Skolmatsakademin 2016-2017. Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : Verksamhetsplan Skolmatsakademin 2016-2017 Beslutad av Skolmatsakademins Styrgrupp: Datum: Ort : 1. Vision & Strategi Skolmatsakademins vision är att på ett inspirerande sätt grundlägga sunda och hållbara

Läs mer

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016

Effektrapport Antagen av styrelsen 16 november 2016 Effektrapport 2016 Antagen av styrelsen 16 november 2016 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill Min Stora Dag uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 3 3. Vilka

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

BRA FORSKNING GER UTDELNING

BRA FORSKNING GER UTDELNING BRA FORSKNING GER UTDELNING FORSKNINGSFINANSIERING På Örebro universitet är arbetet med finansieringen av forskningen en självklar del av forskningsprocessen. Utgångspunkten är att hjälpa forskarna nå

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 Verksamhetsberättelse 2014 Höjdpunkter 2014 Uppdaterad grafisk profil Den nya moderna loggan visar även vår samhörighet med Svenska Diabetesförbundet. Armband för forskningen I vårt fortsatta samarbete

Läs mer

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen

Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning. Fastställd av styrelsen Verksamhetsplan med verksamhetsbeskrivning 2014 Fastställd av styrelsen 2014-01-28 2 (11) Innehåll 1. Inledning... 3 2. Verksamhet... 3 2.1 Uppdrag... 3 2.2 Beskrivning av föreningens verksamhet... 3 3.

Läs mer

Det digitala barnsjukhuset Emma Rylander MD, PhD

Det digitala barnsjukhuset Emma Rylander MD, PhD Det digitala barnsjukhuset MD, PhD 15 års resa inom SLL förr - nu framtid Perspektiv: Uppbyggnad av en ny verksamhet med nya arbetsformer och IT stöd Sjukvård i hemmet En vårdform som ökar Uppskattad av

Läs mer

En liten folder om Lanseringskampanjen

En liten folder om Lanseringskampanjen En liten folder om Lanseringskampanjen 2011 Lanseringskampanjen 2011 Den 5 september 2011 drar hela förbundet igång en historisk satsning där vi med 2012-målen och våra nio åtgärdspunkter i ryggen ska

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014

Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se. Kommunikationsplattform 2012-2014 Bondegatan 21, 2 tr SE-116 33 Stockholm, Sweden Vxl +46 8 410 328 50 www.familjenpangea.se Kommunikationsplattform 2012-2014 Vårdförbundet 2 Innehåll Bakgrund Målgrupper Budskap Kommunikationsstrategi

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA

VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA VERKSAMHETSPLAN 2015 FRISK & FRI UPPSALA Verksamhetens syfte Frisk & Fri Uppsala verkar för ett samhälle utan ätstörningar där alla är fria att vara sig själva. Föreningens verksamhet syftar till att:

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum

KOMMUNIKATIONSPLAN. HELENA GRANATH Innovatum KOMMUNIKATIONSPLAN HELENA GRANATH Innovatum SYFTET MED KOMMUNIKATION- OCH INFORMATIONSINSATSER Det övergripande syftet med kommunikationen är att bidra till att projektet når uppsatta mål. STRATEGI För

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-11-01 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Effektrapport. Maj 2015

Effektrapport. Maj 2015 Effektrapport Maj 2015 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Bakgrund... 2 2. Vad vill er organisation uppnå?... 2 3. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 4. Vilka startegier har

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2016

Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2

Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Instruktion till kommunikationsplan i E2B2 Varför kommunicera forskning? I beslutet som ni fått av Energimyndigheten står det att projektet ska kommuniceras enligt en kommunikationsplan som tas fram i

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013

Folkbildningsförbundets. verksamhetsplan 2013 Folkbildningsförbundets verksamhetsplan 2013 1. Inledning Tio studieförbund med 374 medlems- eller samverkansorganisationer, ca. 280 000 studiecirklar och drygt 330 000 kulturprogram per år, samlas i

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Informationsskrift från Barncancerfonden framtagen i samarbete med Malin Lövgren TILL DIG SOM HAR ETT SYSKON MED CANCER

Informationsskrift från Barncancerfonden framtagen i samarbete med Malin Lövgren TILL DIG SOM HAR ETT SYSKON MED CANCER Informationsskrift från Barncancerfonden framtagen i samarbete med Malin Lövgren TILL DIG SOM HAR ETT SYSKON MED CANCER 4 7 10 11 12 13 Förändrat liv och många känslor Du är inte ensam Så här kan du påverka

Läs mer

Frågor & svar om Operation Smile Sverige

Frågor & svar om Operation Smile Sverige Frågor & svar om Operation Smile Sverige Vad är Operation Smile? Insamlingsstiftelsen Operation Smile Sverige grundades 2010 och är en politiskt och religiöst obunden hjälporganisation. Operation Smile

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2014

Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Spädbarnsfondens effektrapport 2014 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset

Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till USÖ Det personliga universitetssjukhuset Välkommen till det personliga universitetssjukhuset USÖ är ett personligt universitetssjukhus med uppdrag att bedriva avancerad sjukvård, forskning

Läs mer

UFV 2003/39 CK 2003-0036

UFV 2003/39 CK 2003-0036 1 Regionalt avtal mellan Uppsala universitet och landstinget i Uppsala län om samarbete om grundutbildning av läkare, medicinsk forskning samt utveckling av hälso- och sjukvården. Bakgrund Läkarutbildningen

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015

Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Utkast till UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger UNF

Läs mer

Råd till mentor och annan personal

Råd till mentor och annan personal Uppdaterad 2015-11-01 Råd till mentor och annan personal RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 3 4 5 7 8 Inledning Tänk så här Under sjukhusvistelsen/från början Elevens skolgång Allmänt

Läs mer

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala

Läs mer

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm

2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Regeringsbeslut I 12 Näringsdepartementet 2007-05-10 N2007/4596/ENT (delvis) N2006/9663/ENT N2007/2432/ENT Verket för Näringslivsutveckling Liljeholmsvägen 32 117 86 Stockholm Program för att främja kvinnors

Läs mer

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010

Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 Överenskommelse om utvecklingsarbete inom ramen för cancerstrategin år 2010 2 SYFTE 3 BAKGRUND 3 PROJEKT FÖR ÅR 2010 4 1. FÖRSÖKSVERKSAMHET FÖR EN PATIENTFOKUSERAD OCH SAMMANHÅLLEN CANCERVÅRD 4 2. INFORMATIONSTJÄNST

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218

Verksamhetsplan 2015. Kunskapsplattform ledning. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 1 (8) Datum 150218 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Pia Håkansson 010-240 35 93 pia.hakansson@msb.se Noomi Egan 010 240 35 45 noomi.egan@msb.se Verksamhetsplan 2015 Kunskapsplattform ledning samhällsskydd och beredskap

Läs mer

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF.

SSF:s styrelse har startat upp ett arbete med att utveckla en framtida strategi för svensk segling och SSF. Måldokument 2014 Innehåll Framtidens strategi Fokusområden Huvudmålsättningar och Huvudstrategier Områden - Delmål och Delstrategier Process Framtidens strategi SSF:s styrelse har startat upp ett arbete

Läs mer

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun

Förslag till yttrande över motion om att inrätta en barnombudsman i Katrineholms kommun Vård- och omsorgsnämndens handling nr 17/2013 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) Vår handläggare Lars Olsson, utredare Ert datum Er beteckning Vård- och omsorgsnämnden Förslag till yttrande över motion om att inrätta

Läs mer

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé 1 Vården har mycket att lära av anhöriga till personer med neuropsykiatriska

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2005:67 1 (7) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2003:34 av Andres Käärik m fl (fp) om en anläggning i Sverige för protonbehandling av cancer Föredragande landstingsråd: Inger Ros

Läs mer

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera?

Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1. Varför kommunicera? Instruktion till kommunikationsplan i Smart Built Environment version 1 Varför kommunicera? 2016-03-24 Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION

HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION HANDLINGSPLAN 2015, STUDENTREKRYTERING OCH STUDENTKOMMUNIKATION INFÖR STUDENTREKRYTERINGEN 2015 Tillsammans med fakulteterna har vi tagit fram gemensamma vägval och prioriteringar för att skapa förutsättningar

Läs mer

Mind effektrapport 2017

Mind effektrapport 2017 Mind effektrapport 2017 Mind har 90-konto och är medlemmar i insamlingsorganisationernas branschorgan FRII. Som FRII-medlem ska vi varje år avge en effektrapport, i vilken vi besvarar nedanstående 6 frågor.

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa

PROGRAMFÖRKLARING Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa PROGRAMFÖRKLARING 2013-2016 Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa Fo rord Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa stödjer forskning inom allt från forskning på molekylär- och cellnivå

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering.

Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten. Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Stöd för dig i teamet runt cancerpatienten Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala cancercentrum

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Tillsammas för en bättre cancervård Regionala

Läs mer

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos.

Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. Stöd från vården för dig som har fått en cancerdiagnos. --Om kontaktsjuksköterskan i cancervården, aktiva överlämningar, Min vårdplan och cancerrehabilitering. Alla tjänar på ett starkt team Tillsammas

Läs mer

Spädbarnsfonden Stöd Information Forskning Utbildning

Spädbarnsfonden Stöd Information Forskning Utbildning Spädbarnsfondens effektrapport 2016 Organisationens namn: Spädbarnsfonden Organisationsnummer: 802012-1193 Juridisk form: Ideell förening Vad vill Spädbarnsfonden som organisation uppnå? Varje år i Sverige

Läs mer

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland

2004-01-19 FÖRSLAG. Övergripande samarbetsavtal Linköpings universitet - Landstinget i Östergötland REGIONALT ALF-AVTAL Parter i detta avtal är Landstinget i Östergötland (Landstinget) och Linköpings universitet (Universitetet), nedan gemensamt benämnda parterna. Vad avtalet reglerar Detta avtal är ett

Läs mer

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti:

1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: 1. Fråga till Alliansen och de rödgröna: Hur kommer vården för ME/CFS-patienter att utformas om ni vinner valet? Fråga till respektive parti: Hur vill ert parti utforma vården för ME/CFS-patienter? Alliansen

Läs mer

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012

Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 1 2 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 Verksamhetsplan SISU Idrottsutbildarna Norrbotten 2012 3 Verksamhetsidé SISU Idrottsutbildarna

Läs mer

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen!

Om ni svarat nej avslutas nu enkäten. Ni ombedes att kontakta Dag Ström vid Vårdanalys: dag.strom@vardanalys.se Tack för hjälpen! 1. Förstasida Enkät till ledning i patient- och brukarorganisationer När du fyller i enkäten - Dina svar sparas för varje sida du fyllt i genom att du klickar på knappen "Nästa" som tar dig till nästa

Läs mer

Effektrapport 2015. Mentor Sverige. Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse

Effektrapport 2015. Mentor Sverige. Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse Effektrapport 2015 Mentor Sverige Namn: Mentor Sverige Insamlingsstiftelse Organisationsnummer: 802402-7560 Juridisk form: Insamlingsstiftelse Vad vill er organisation uppnå? Rapporten Jobbiga tankar (2015)

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Spridning av säkrare praxis

Spridning av säkrare praxis Spridning av säkrare praxis Arbetsmaterial VEM? VARFÖR? VAD? NÄR? HUR? Sveriges Kommuner och Landsting 118 82 Stockholm Besöksadress: Hornsgatan 20 Tel: 08-452 70 00 Fax: 08-452 70 50 E-post: info@skl.se

Läs mer

Digital strategi för Miljöpartiet

Digital strategi för Miljöpartiet 2012-03-12 Digital strategi för Miljöpartiet Bakgrund Vår webbplats ska förnyas och i processen med att upphandla en ny dök frågan upp om vilket syfte den skulle ha i relation till övrig webbnärvaro. I

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2016

Verksamhetsplan 2015-2016 Verksamhetsplan 2015-2016 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av ca 20 lokalföreningar & hälsoråd, med totalt 2000 unga medlemmar. Föreningar som ansluter sig till

Läs mer

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015

Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Översyn av de nationella kvalitetsregistren Guldgruvan i hälso- och sjukvården Förslag till gemensam satsning 2011-2015 Måns Rosén (utredare) Hanna Sjöberg (huvudsekreterare) Sara Åström (jurist) Vår målsättning

Läs mer

Resultat av utvärderingen av styrkeområdessatsningen

Resultat av utvärderingen av styrkeområdessatsningen AVDELNINGEN FÖR ANALYS OCH UTVÄRDERING MAGNUS GUNNARSSON 031-786 6536 magnus.gunnarsson@gu.se 2012-05-08 V 2012/213 Förslag 1 / 3 REKTOR Resultat av utvärderingen av styrkeområdessatsningen Bakgrund I

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016

Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier. Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 1 Regionala Noden Uppsala-Örebro för Samordning av Kliniska Studier Verksamhetsberättelse 2015 17 februari 2016 2 Innehållsförteckning: Bakgrund 3 Aktiviteter 2015 5 - Möten 5 - Föreslagen infrastruktur

Läs mer

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna.

Utveckling av lärandemiljö. Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utveckling av lärandemiljö Tryggare och kunnigare personal i samverkan bidrar till ökad säkerhet för patienterna. Utmaningar En snabb medicinsk utveckling i kombination med en åldrande befolkning ökar

Läs mer

Höga förväntningar på Mohedaskolan. Mohedaskolan

Höga förväntningar på Mohedaskolan. Mohedaskolan Höga förväntningar på Mohedaskolan Mohedaskolan 2014-2015 Åtta framgångsfaktorer 1. Att leda rätt 2. Lyft fram kompetenta lärare 3. Höga förväntningar oavsett förutsättningar 4. Systematisk uppföljning

Läs mer

Beslut efter kvalitetsgranskning

Beslut efter kvalitetsgranskning fr% Skolinspektionen Huvudman malmostadamalmo.se Beslut Verksamhetschef vid sjukhusskolan ann-britt.palmamalmo.se Beslut efter kvalitetsgranskning av särskild undervisning på sjukhus i Malmö kommun Skolinspektionen

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015

Vårdförbundet. Digital strategi. Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Vårdförbundet Digital strategi Antagen av förbundsstyrelsen april 2015 Innehållsförteckning Digital strategi vad är det och varför behöver vi en sådan?... 2 Digitala strategin utgår från kommunikationsplattform

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Tillsammans mot ALS - Ideell grupp

Tillsammans mot ALS - Ideell grupp Vision En värld utan ALS Syfte Att den som insjuknar i ALS ska ges hopp, stöd och bot Tillsammans mot ALS - Ideell grupp EN PRESENTATION AV VÅR KOMMUNIKATION I DET FORTSATTA ARBETET Tillsammans mot ALS

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Verksamhetsberattelse ~ 2015

Verksamhetsberattelse ~ 2015 Verksamhetsberattelse ~ 2015 Länsturismen Effektivitet genom samverkan 2016-02-11 Verksamhetsberättelse för Turismfunktionen vid VKL 2015 Syftet med verksamheten är att stödja utvecklingen av en hållbar

Läs mer

Bris strategi

Bris strategi Bris strategi 2013-2016 1 Bris löfte till barn All verksamhet inom Bris utgår från FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen): Bris är en barnrättsorganisation där alla arbetar för att stärka

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård

Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Politisk viljeinriktning för Palliativ vård i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Kunskapsstöd för god palliativ vård Antagen av Samverkansnämnden 2013-10-04 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2015

Verksamhetsplan 2014-2015 Verksamhetsplan 2014-2015 Riksorganisationen Reacta Reacta är en ideell riksorganisation bestående av nästan 20 lokalföreningar, med totalt 2500 unga medlemmar. Reacta står upp för att varje barn och ung

Läs mer