Barncancerfondens effektrapport

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barncancerfondens effektrapport"

Transkript

1 Barncancerfondens effektrapport Barncancerfonden är en ideell förening med sex medlemmar, dessa är våra lokala föreningar som är knutna till respektive Barncancer-center. I dem är det främst drabbade familjer och anhöriga som är medlemmar. Barncancerfondens högst beslutande organ är dess årsmöte, mellan årsmöten är styrelsen ansvarig för Barncancerfonden. De har utsett en ledande befattningshavare som leder ett kansli som arbetar mot den strategi styrelsen sätter upp. Barncancerfonden har tre ändamål: Forskning Råd och Stöd Information Utdelningen till dessa ändamål fördelade sig 2013, totalt utdelat 223 mkr, enligt följande: 14% 13% Forskning Råd och stöd 73% Information Barncancerfonden arbetar allt mer med att följa upp effekterna av våra satsningar, det gäller både hur vi samlar in våra medel liksom hur vi använder dem till våra ändamål. Trots det är det alltid svårt att få tydliga mätetal kring effekt. För att styra vår verksamhet tydligare har vi tagit fram nedanstående modell Verksamhet Vision Utrota barncancer Uppdrag Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och det stöd de behöver Ändamålen Forskning Råd & stöd Information Kärnvärden Hopp Mod Ansvar Mål Dubblera insamlade medel till 350 Msek Varumärke Position En varm kämpe som sprider hopp Viktigast för att nå vår vision att utrota Barncancer är forskningen så vi kan finna nya vägar. Kommunikation Koncept Stolen 1 Barn Hopp Känsla

2 Forskningsändamålet Det tydligaste beviset på att forskningen har haft effekt är de ökade överlevnadskurvorna som vi kan se över de senaste åren: Bidra till bästa möjliga infrastruktur för forskare och kliniker Finansiera forskning i världsklass Rekrytera kompetenta forskare och kliniker till området barnonkologi Sprida forskningsresultat och stödja integrering av forskningsresultat i kliniken Bidra till bästa möjliga infrastruktur för forskare och kliniker En av våra viktigaste men kanske minst kända satsningar är att satsa på infrastruktur för forskningen. Detta sker för att forskningsprojekt ska kunna genomföras så smidigt och kostnadseffektivt som möjligt. Det är även ett underskattat medel att snabbare få fram forskningsresultat och få ut dem kliniskt. Barncancerfonden stöttar infrastruktur på följande sätt: 1. Biobanker för att samla och organisera vävnadsmaterial för forskningsbruk 2. Barncancerregister som samlar behandlingsdata från alla cancersjuka barn 3. Planeringsstöd för läkare som utvecklar behandlingar för olika barncancerdiagnoser 4. Gemensam organisation för barncancerläkare i hela norden 2

3 Finansiera forskning i världsklass Forskning i världsklass krävs för att hitta orsakerna till de olika barncancersjukdomarna, ta fram nya, förbättrade och säkrare mediciner och behandlingar, förbättra diagnos och omhändertagande. Tillsammans leder detta till en ökad överlevnad och minskade sena komplikationer orsakade av behandlingen. Forskningsanslag söks av enskilda forskare eller forskargrupper. Riktade anslag kan också beslutas av Barncancerfondens styrelse inom områden som bedöms som särskilt viktiga eller eftersatta med syfte att förstärka forskning inom utvalda områden. För att garantera att vi endast finansierar forskning i världsklass använder vi flera olika strategier: 1. Vi använder väl sammansatta, kompetenta och oberoende forskningsnämnder som bedömer de ansökningar om forskningsfinansiering som kommer in till oss. Barncancerfonden har fem olika forskningsnämnder som alla består av 5-7 experter inom det område som nämnden ansvarar för, samt två lekmän med egen erfarenhet av barncancer. Forskningsnämnderna säkerställer att endast forskningsprojekt av högsta kvalité beviljas forskningsmedel. I de fall då ansökningar som kräver särskild kompetens lämnats in till Barncancerfonden anlitar vi externa nationella och internationella experter för bedömningarna. 2. Forskare som mottar anslag från oss rapporterar en gång om året hur projektet framskrider. Efter avslutat projekt slutrapporterar forskaren vad projektet har gett för resultat. Dessa rapporteringar används av forskningsnämnderna vid beslut om fortsättningsanslag, samt av Barncancerfonden för planering och utveckling av forskningsfinansieringen. 3

4 3. Även större utvärderingar av hela forskningsområden och specialsatsningar görs. Dessa ligger till grund för beslut om framtida forskningssatsningar. 4. Pro-aktiv omvärldsbevakning. För att Barncancerfonden ska kunna göra bästa möjliga satsningar krävs en kontinuerlig omvärldsbevakning och en god relation med forskare och kliniker för att fånga upp behov och information inom det barnonkologiska området. En god omvärldsbevakning kräver också kompetent personal och ett bra ITstöd. Rekrytera kompetenta forskare och kliniker till området barnonkologi Kompetent vårdpersonal och dedikerade forskare är absolut nödvändigt för att kampen mot barncancer ska ge effekt. Det är därför viktigt att behålla kompetent personal, kontinuerligt fortbilda personal och att öka antalet kliniker och grundforskare som verkar inom området barncancer. Arbetssätt och Metoder 1. Erbjuda sjuksköterskor och läkare fortbildning och praktiktjänstgöring i barnonkologi 2. Utlysning av anslag för lönemedel för forskare i olika steg i sin karriär, från doktorandbidrag till postdoktortjänster, forskarassistenttjänster och nyckelprofessurer. Vi finansierar även 50 procent forskartid för ST-läkare samt kliniska forskarmånader för kliniker för att dessa ska få möjlighet att forska på heltid. 4

5 Sprida forskningsresultat och stödja integrering av forskningsresultat i kliniken Det bedrivs mycket forskning och vårdutveckling i Sverige, och det är viktigt att se till att den kunskap som uppnås i de olika projekten sprids och också kommer patienterna till godo ute på klinikerna. Barncancerfonden stöttar detta på flera olika sätt: 1. Utlysningar av forskningsmedel som är speciellt inriktade på integrering av forskningsresultat i kliniken ( implementeringsanslag ) 2. Stödja, uppmuntra och underlätta klinisk forskning 3. Utlysningar av anslag för att presentera forskningsresultat på konferenser, ordna forskningssymposier, inbjudan av föreläsare, deltagande i metodikstudier, forskarutbildningskurser 4. En vårdutvecklingspeng möjliggör för sjuksköterskor att driva egna utvecklingsprojekt på kliniken. Resultaten delas med alla barncancercentra i Sverige. 5. Anslag för nätverksträffar gör att olika yrkesgrupper inom barnonkologin kan träffas och utbyta erfarenheter inom just sin egen profession. #5. Hur vet ni om er organisation gör framsteg? Förutom att se att våra medel kommer fram kan vi för forskningsändamålet följa genom statistik överlevnads-kurvor (NOPHO-rapporten) för våra drabbade barn. Forskning är långsiktigt och framsteg kommer på lång sikt. Trots att vi nått enorm utveckling för överlevnaden är Barncancer fortfarande en mycket allvarlig sjukdom, då det i Sverige är den vanligaste dödsorsaken för barn mellan 1 och 14 år. Vi arbetar just nu på att ta fram en mall för hur vi ska kunna mäta framsteg även under kortare tidsintervall, vilket kommer att hjälpa 5

6 oss att planera utlysningar och specialinsatser. Vi arbetar också med att integrera detta i en IT-lösning kopplat till vår nya forskarportal. Vi har regelbundna strategimöten med forskare, kliniker och med forskningsnämnderna med flera för att få feedback på genomförda satsningar och för att fånga upp behov av utveckling och förbättringar. #6. Vad har ni åstadkommit så här långt? Överlevnaden har ökat från 20 procent till 80 procent. Den positiva utvecklingen är ett resultat av framgångsrik forskning och utvecklingsarbete. Ingen annan allvarlig barnsjukdom har haft en sådan positiv utveckling. Resultatet också mycket bättre än utvecklingen inom vuxencancerområdet. Vår specialsatsning på hjärntumörer och neuroblastom har till exempel märkbart ökat överlevnaden inom dessa svåra diagnoser de senaste fem åren sedan satsningen startade. Vi har en bredd i de forskningsprojekt vi finansierar som gör att vi tar ett helhetsgrepp kring barncancersjukdomarna och som tillsammans resulterar i ökad överlevnad. De olika projekten studerar exempelvis orsaker tillbarncancer, orsaker till återfall i cancer, komplikationer vid behandlingarna som ex infektioner och undernäring, utveckling av nya mediciner och behandlingsprotokoll, utveckling av medicinsk teknik med mera. Vi har idag en bra infrastruktur som hjälper kliniker och forskare att snabbare nå de viktiga resultaten i forskning och kliniskt utvecklingsarbete, och vi har ett bra och fungerande stöd för rekrytering och fortbildning av kliniker och forskare. Forskningen går som planerat och gör framsteg i förväntad takt. Informationsändamålet Ökad kännedom ökad förståelse ökat engagemang Målet med alla informationsinsatser är att öka kunskapen om barncancer och förståelsen för barnens livssituation, hos de drabbade familjerna, allmänheten, opinionsbildare och beslutsfattare. Med ökad kunskap ökar också viljan att bidra, vilket är en förutsättning för att vi ska kunna fortsätta sats på forskning inom barncancerområdet samt råd och stöd till de drabbade familjerna. Detta arbete görs bland annat genom att sprida information och väcka opinion. Det är också viktigt att vi har ett varumärke som, förutom kärnvärdena hopp, mod och ansvar, förknippas med kvalitet och pålitlighet. För att sprida budskap och öka kunskapen jobbar vi utifrån en innehållsplattform bestående av huvudpublikationer och events. Innehållet i dessa är också grunden och utgångspunkten för press och pr-arbetet samt för våra egna digitala kanaler. Publikationer, Barn&Cancer och Barncancerrapporten med mera En viktig del i informationsarbetet är att ta fram material som kan hjälpa drabbade och deras familjer men också skrifter för sjukvårdspersonal och skola. Exempel på sådant material är 6

7 skrifter som utifrån diagnos eller behandling beskriver vad som händer när ett barn drabbas av cancer samt handböcker med handledning till såväl familjer som skola. Tidningen Barn&Cancer, utkommer fem gånger per år är ett viktigt verktyg för att sprida kunskap om barncancersjukdomarna och för att vara ett stöd i vardagen för de drabbade familjerna. Casen från tidningen används också i det övriga pressarbetet. Barncancerrapporten lanserades för första gången Den populärvetenskapligt skrivna rapporten var ett nytt grepp för att nå ut med forskningsresultat till en bredare publik. I rapporten förklarar vi vad forskningspengarna går till och varför, vad forskarna hoppas uppnå och vilka resultat de får. Mottagandet av Barncancerrapporten har varit mycket positivt och media har fångat viktiga frågor kring vård, forskning och de problem som kan uppstå efter cancerbehandling. Rapporten följdes sedan upp med en populärvetenskaplig konferens i november Barncancermånaden I syfte att ytterligare sätta fokus på barncancer valde vi 2013 för första gången att lansera och uppmärksamma september som barncancermånad i Sverige, något som redan är etablerat ibland annat Kanada, USA, Storbritannien och Nya Zeeland. Genom att kraftsamla under en månad kan vi sätta ytterligare fokus på de viktiga frågor som berör barncancer samt öka kännedomen om vårt varumärke och vad det står för. Webbplatsen och digitala medier Under våren 2013 lanserade Barncancerfonden en nya webbplats och antalet besökare på barncancerfonden.se ökade under året med 57 procent till totalt 1,4 miljoner besökare. För att möta det ökade behovet av att nå Barncancerfonden digitalt och för att nå nya målgrupper startade Barncancerfonden en blogg som under årets besöktes av

8 besökare. Barncancerfondens Facebooksida hade vid årets slut drygt besökare, en ökning med cirka 25 procent. Press Att media pratar om Barncancerfonden och barns kamp mot cancer är avgörande för att fler ska skänka till forskningen och för att politiker ska vara medvetna om de utmaningar som drabbade familjer och vårdpersonal står inför. Genom att använda oss av innehållet i innehållsplattformen genererade pressarbetet 2013 närmare artiklar (jmf artiklar 2012) där Barncancerfonden omnämndes och antalet läsare, räckvidden, nådde 191 miljoner, vilket är en markant ökning mot Resultatsammanfattning effekt 2013 Genom att under året ha jobbat i förtjänade så väl som egna kanaler, både i traditionell som digital media, har vi kraftigt kunnat öka Barncancerfondens närvaro på marknaden, vilket har lett till följande resultat (källa Sifo ): Attityd: - Allmänt intryck från 63 procent till 71 procent - Kvalitet från 44 procent till 48 procent - Pålitlighet från 78 procent till 81 procent - Rykte och anseende från 62 procent till 66 procent Kännedom: - Varumärkeskännedomen har under året legat på ett snittvärde av 93 procent. Beteende: - Andelen personer som rekommenderar Barncancerfonden till någon annan har ökat från 84 procent till 91 procent. - Antalet besökare på barncancerfonden.se ökade under året med 57 procent. Råd och Stöd ändamålet Fram tills Barncancerfonden når visionen att utrota Barncancer, fortsätter vi med ändamålet Råd & Stöds arbete med att stötta familjer och barn/unga vuxna under och efter avslutad behandling. Syftet med Råd & Stöds arbete är att barn och deras familjer i alla delar av landet ska få likvärdiga möjligheter till råd, stöd och information under och efter sin behandlingstid. För att få en sann bild av de verkliga behoven hos de drabbade familjerna har vi vid två tillfällen, 2006 och 2012 genomfört enkätundersökningar. Enkätundersökningen 2012 har lagt grunden till verksamhetsplanerna 2013 och 2014 och kommer även att påverka de kommande verksamhetsplanerna fram till planerar vi en ny enkätundersökning som ska stämma av genomförda åtgärder och i vilken omfattning åtgärder och verksamheter har kommit familjerna tillgodo samt vilka nya behov som står i centrum från 2017 och framåt. 8

9 Familjernas behov arbetar vi med genom ett antal nyckelaktiviteter Arbete med direkt familjestöd genom verksamheter på Ågrenska, Almers Hus, Barretstown, Ungdomsstormöten, Unga vuxna konferenser Intressepolitiskt arbete/påverkansarbete av beslutsfattare, vårdgivare, myndigheter, företag med flera Olika utvecklingsprojekt; Peer Support, skolprojektet, syskonstödsprojektet Direkt stöd till drabbade familjer genom finansiering av konsultsjuksköterskor inom barnonkologi, konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör och syskonstödjare Stöd till de sex regionala barncancerföreningarna genom: en samordnande resurs, en gemensam ekonomifunktion samt finansieringen av en föreningsinformatör i varje förening totalt 6 (8) tjänster Arbete med direkt familjestöd genom verksamheter på Ågrenska, Almers Hus, Barretstown, ungdomsstormöten, unga vuxna konferenser Råd & Stöd arbetar på nationell nivå genom att arrangera ett antal olika utbildnings och rekreationstillfällen för familjer, barn/ungdomar/unga vuxna med egen erfarenhet av cancersjukdom samt syskon till cancersjuka barn 1. Gemensamt för samtliga aktiviteter at det ska skapa hjälp till självhjälp. Under vistelserna på Ågrenska får familjerna information och utbildning på områden som är väsentliga för att de ska kunna komma vidare då barnets behandling avslutas. 2. Almers Hus är vår rekreationsanläggning där fyra familjer per vecka har möjlighet till både rekreation och erfarenhetsutbyte. Denna vistelse är för en del familjer enda möjligheten till en paus i vardagen, vistelsen och resan till och från bekostas av Barncancerfonden. 9

10 3. På ungdomsstormötena träffas både ungdomar med egen erfarenhet av cancersjukdom och syskon till drabbade barn och utbyter erfarenheter med varandra. 4. Under tre lägerveckor varje sommar får barn som är eller har varit sjuka och syskon till drabbade barn åka på sommarläger till Barretstown på Irland. Här får de möjlighet att utbyta erfarenheter, prova aktiviteter som de aldrig provat tidigare tillika aktiviteter som de inte trodde att de någonsin skulle kunna utföra. 5. Under konferensen för unga vuxna (konferensen planeras av unga vuxna) får deltagarna under tre dagar delta i temaföreläsningar, miniseminarier och prova på aktiviteter. Här samlar Råd & Stöd föreläsare som inspirerar och besvarar de frågeställningar och behov som deltagarna har gett uttryck för. Intressepolitiskt arbete/påverkansarbete av beslutsfattare, vårdgivare, myndigheter, företag med flera Råd & Stöd arbetar på nationell nivå med ett intressepolitiskt påverkansarbete. I 2012-års familjeenkät framkom att familjer och barn upplever stora problem i kontakten med olika myndigheter och myndighetsutövare, till exempel Försäkringskassa och Arbetsförmedlingen. 1. För att påverka till förbättrad kontakt med dessa myndigheter har Råd & Stöd etablerat en kontakt och ett långsiktigt samarbete med Försäkringskassans nationella enhet för Vård av allvarligt sjuka barn. 2. Motsvarande kontakt och samarbete är under uppbyggnad med representanter från Arbetsförmedlingen. 3. För att föreslå förändringar i Socialförsäkringslagstiftningen (för att underlätta för drabbade familjer) har vi även haft dialog med en pågående utredning som sorterar under Socialdepartementet. 4. För att påverka drabbade barn och syskons skolgång har vi etablerat dialog och samarbete med SPSM och Skolinspektionen. Olika utvecklingsprojekt; Peer Support, skolprojektet, syskonstödsprojektet Råd & Stöd arbetar ofta med projekt för att utveckla och utvärdera nya metoder och verksamheter. Syftet är alltid att utgå från de drabbades egna behov och förutsättningar och därför ingår alltid personer med egen erfarenhet i projektens styr- eller referensgrupper. Några av våra tidigare eller nu pågående projekt beskriv kortfattat nedan. 1. Peer Support projektet; Unga vuxna med egen erfarenhet av att ha haft barncancer fungerar som peer support (jämlike) till barn som behandlas för någon form av cancersjukdom just nu. 2. Syskonstödsprojektet som numera är en etablerad och fortlöpande verksamhet handlar om att det på varje regionalt barnonkologiskt center finns en vuxen personal med ett särskilt uppdrag att möta och arbeta med syskon till sjuka barn. 3. Skolprojektet; i familjeenkäten som genomfördes 2012 framkom att skolgången för barn som drabbas av cancer ofta blir komplicerad. Projektet leds av en tidigare rektor vid sjukhusskolan i Uppsala och det finns en extern projektgrupp som består av 10

11 representanter från sjukhusskolorna, SPSM (Special Pedagogiska Skol Myndigheten) samt föräldrarepresentanter. Projektet tar bland annat fram ett antal hjälpdokument för föräldrar, skolledare, mentorer och övrig skolpersonal. Projektet lyfter även fram specifika behov barn med cancer har av särskilt stöd i skolan både under och efter avslutad behandling. Direkt stöd till drabbade familjer genom finansiering av konsultsjuksköterskor inom barnonkologin, konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör och syskonstödjare Råd & Stöd finansierar konsultsjuksköterskor inom barnonkologin, konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör och syskonstödjare. Alla har sin anställning i respektive landsting. Konsultsjuksköterskorna ingår i det team som arbetar med familjerna när de kommer till den regionala barnonkologiska enheten, Deras uppgift är att besvara familjernas frågor och att finnas som en länk mellan förskola/skola och familjerna. Konsultsjuksköterskorna erbjuder alla drabbade familjer hjälp att informerar i både det sjuka barnets och syskonens förskola/skola om sjukdomen, behandling och vilka konsekvenser detta får för klasskamraten som blivit sjuk. Det finns två konsultsjuksköterskor och en syskonstödjare vid varje regionalt barncancercentrum. Det finns dessutom två syskonstödjare vid Lilla Erstagårdens barn- och ungdomshospice i Nacka. Även syskon tillbringar kortare eller längre perioder på de barnonkologiska enheterna då det ofta händer att hela familjen bor på avdelningen under behandlingstiden. 11

12 1. Konsultsjuksköterskorna arbetar nära familjerna både under och efter avslutad behandling och stöttar med information och råd av olika slag. 2. Konsultsjuksköterskorna informerar i både det sjuka barnets och syskons förskola/skola. 3. Syskonstödjaren arbetar med syskonens behov på avdelningen. Under de perioder hela familjen bor på sjukhuset är det ofta syskonstödjarens roll att försöka skapa någon form av vardag utanför sjukhuset för syskonen. Stöd till de sex regionala barncancerföreningarna genom: en samordnande resurs, en gemensam ekonomifunktion samt finansiering av en föreningsinformatör i varje förening totalt 6 (8) tjänster Råd & Stöd är samordnare av ett antal övergripande resurser som ställs till de sex regionala Barncancerföreningarna. Dessa resurser beskriv kort nedan. 1. En föreningssamordnare som planerar och samordnar gemensamma avstämningsmöten för samtliga föreningar. Dessutom arrangerar föreningssamordnaren ett årligt planeringsmöte där föreningarnas verksamhetsplaner tas fram. 2. En särskild gemensam ekonomifunktion som har till uppgift att sköta redovisning för föreningarna och därmed säkerställa den ekonomiska hanteringen. 3. Barncancerfonden finansierar dessutom en föreningsinformatörstjänst i respektive barncancerförening (totalt sex tjänster). Föreningsinformatörerna sköter de löpande administrativa arbeten som finns i varje förening och bemannar telefon och mail under kontorstid 12

13 #5. Hur vet ni om er organisation gör framsteg? Positiv feedback från organisationen som helhet via föreningarna och våra samarbetspartners, som uttrycker att vi gör rätt saker utifrån behov som uppstått. #6. Vad har ni åstadkommit så här långt? Likvärdigt omhändertagande av familjerna vad gäller tillgången till konsultsjuksköterskor inom barnonkologin, konsultsjuksköterskor för barn med hjärntumör och syskonstödjare. Likvärdig service för alla medlemmar i respektive barncancerförening genom de regionalt arbetande föreningsinformatörerna. Etablerat ett samarbete med den nationella enheten på försäkringskassan som handhar alla ansökningar om vård av allvarligt sjuka barn. Positiv feedback från både personal som arbetar med drabbade barn samt föräldrar som efterfrågat just denna typ av hjälpdokument som skolprojektet hittills producerat. Sammanfattning effekter För vårt största ändamål forskning kan vi se att den största effekten ligger i att av oss finansierad forskning lett till bättre kunskap som gett större överlevnad i barncancer. Vi kan även påvisa effekter om att barncancerområdet har en bra infrastruktur och genom satsningar är det relativt lättare att rekrytera forskare och kliniker än andra områden. Inom informationsändamålet kan vi se att kännedomen om barncancer och attityd till Barncancerfondens arbete ständigt utvecklas positivt. Får vårt ändamål Råd & Stöd kan vi se att vi idag kan erbjuda likartad och utvecklat stöd för samtliga familjer vad avser konsultsjuksköterskor, syskonstödjare och föreningsinformatörer. Vi ser även att vårt påverkansarbete ger effekt både mot myndigheter och skola. 13

VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER. Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook.

VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER. Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook. VI CYKLAR TILL FÖRMÅN FÖR BARN MED CANCER Bli en del av Team Rynkebys sponsornätverk www.team-rynkeby.se www.facebook.com/teamrynkeby TEAM RYNKEBY En internationell välgörenhetssuccé Team Rynkeby är ett

Läs mer

Beviljade anslag förvaltas av svenskt universitet eller högskola, eller annan svensk organisation med forskning som uppgift.

Beviljade anslag förvaltas av svenskt universitet eller högskola, eller annan svensk organisation med forskning som uppgift. PLANERINGSANSLAG Om anslagsformen Villkor Förvaltning Planeringsanslag söks för stöd till planeringsgrupper där grund- och kliniska forskare från olika barnonkologiska centra i Sverige samlas. Det kan

Läs mer

HÖG 15 - Forskningsprojekt

HÖG 15 - Forskningsprojekt Sida 1 (8) UTLYSNING HÖG 15 - Forskningsprojekt KK-stiftelsen inbjuder Sveriges nya universitet och högskolorna att ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Forskningsprojekten ska bedrivas i samproduktion

Läs mer

RIDE OF HOPE EUROPE. Vi kämpar för livet!

RIDE OF HOPE EUROPE. Vi kämpar för livet! RIDE OF HOPE EUROPE Vi kämpar för livet! Barncancerfonden I över 30 år har Barncancerfonden finansierat forskning och stöd till drabbade familjer. För 30 år sedan dog nästan alla barn i cancer. Idag överlever

Läs mer

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport

Ronald McDonald Barnfond Effektrapport Ronald McDonald Barnfond Effektrapport 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem ni är till. Vilka är det som ni vill åstadkomma en förbättring för?

Läs mer

Spädbarnsfondens effektrapport 2013

Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Spädbarnsfondens effektrapport 2013 Om Spädbarnsfonden Spädbarnsfondens är en ideell organisation som startades 1986 av familjer som förlorat ett litet barn. Idag har vi drygt 3000 medlemmar samt aktivitet

Läs mer

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR

Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Forskningsnämnden Dnr: 2012-114-77 Fastställda: 2012-02-07 Reviderat 2014-03-18 Bedömningskriterier för finansiering av forskning vid HKR Bedömningskriterierna syftar till att säkerställa kvalitet och

Läs mer

Råd till vårdnadshavare

Råd till vårdnadshavare Uppdaterad 2015-02-15 Råd till vårdnadshavare RÄTT TILL STÖD I SKOLAN FÖR ELEVER MED CANCER INNEHÅLL 3 4 5 6 8 9 Inledning Under sjukhusvistelsen Elevens skolgång Skolgången Råd från andra vårdnadshavare

Läs mer

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014

Effektrapport 2014. Antagen av styrelsen 26 september 2014 Effektrapport 2014 Antagen av styrelsen 26 september 2014 Författare: Hélène Benno 1(5) 1. Vad vill er organisation uppnå?... 2 2. I vilket organisatoriskt sammanhang verkar er organisation?... 2 3. Vilka

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14

MENTORSKAPS- PROGRAMMET 1/14 FÖRETAGSINFORMATION OCH ANSÖKAN MENTORSKAPS- PROGRAMMET CANCER ÄR MER ÄN BARA EN SJUKDOM. CANCER KAN VARA OSÄKERHET PÅ SIG SJÄLV OCH SIN FRAMTID, PÅ SINA VÄRDERINGAR OCH SINA DRÖMMAR. CANCER VÄNDER UPP

Läs mer

VERKSAMHET & REDOVISNING

VERKSAMHET & REDOVISNING VERKSAMHET & REDOVISNING 2014 Cancerhjälpen Pg 900437-5 Bg 900-4375 Bakom varje cancerdiagnos finns en människa, bakom varje människa en familj ETT VARMT TACK TILL GIVARE, MEDLEMMAR OCH ANSTÄLLDA SOM HAR

Läs mer

Curo Riksföreningen för Cancersjuka

Curo Riksföreningen för Cancersjuka Curo Riksföreningen för Cancersjuka Adam & Julia sep -07 Curo är en allmännyttig, ideell förening med uppgift att göra livet lättare för cancerdrabbade, anhöriga och vårdpersonal Tack! Många vet inte att

Läs mer

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET

UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET UNG CANCER FRÅN ENSAMHET TILL SAMHÖRIGHET Ung Cancer är en ideel l organisation som arbetar för att förbättr a levnadsvillkoren för unga vuxna cancer drabbade. Med det menar vi unga vuxna mellan 16 30

Läs mer

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut.

Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Det finns ett sätt att ge, även efter livets slut. Om att testamentera till Barncancerfonden. Tre av fyra barn överlever cancer. Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort

Läs mer

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013

Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barnen och sjukdomen Nationell konferens Barn som anhöriga 2013 Barn till föräldrar med allvarlig somatisk sjukdom Att implementera lagen inom vuxensomatisk vård Neurologiska klinikens arbete med rutiner

Läs mer

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri

Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Sida 1 av 7 Forskningsstrategi Norra Stockholms psykiatri Tänk stort, börja i det lilla, gå snabbt framåt Think big, start small, move fast Innovationcenter, Mayo Clinic Sida 2 av 7 Innehåll En vision

Läs mer

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014

Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 Verksamhetsplan inkl budget för Svensk förening för allmänmedicin 2013/2014 SFAM skall på ett oberoende sätt främja utbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin och stödja nationella, regionala

Läs mer

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm

Socialdepartementet. 103 33 Stockholm SVAR PÅ REGERINGSUPPDRAG 1 (6) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Delrapport för; Uppdrag om kunskapsutveckling och samverkan på sysselsättningsområdet kring personer med psykisk ohälsa KUR-projektet

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015. Verksamhetsplan. Medicine Studerandes Förbund Stockholm Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2015 Verksamhetsplan Medicine Studerandes Förbund Stockholm Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på att tillvarata

Läs mer

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du

SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du 1 2 SolutionCLUES startades av Björn Johansson tillsammans med Eva Persson. Vill du veta mer om SolutionCLUES konsulter och vad som kan erbjudas är du välkommen att titta på vår hemsida: www clues.se Kontaktinformation:

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Stöd och behandling för en enklare vardag

Stöd och behandling för en enklare vardag STOCKHOLM 2010-09-15 Stöd och behandling för en enklare vardag Nya förslag om vården för barn och unga vuxna med neuropsykiatriska diagnoser Alla barn har rätt till en god uppväxt Allt fler barn och unga

Läs mer

UCR Uppsala Clinical Research Center

UCR Uppsala Clinical Research Center 27 nov 2013 UCR Uppsala Clinical Research Center Lena Ohrt Grünberg Eva Jacobsson Anja Kyllönen Administrativ Chef Projektledare Ekonom Academic Research Organization (ARO) UCR:s övergripande mål är att

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2014 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur

SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sveriges Läkarförbund Avdelningen för politik och profession Att. Susann Asplund Johansson Box 5610 114 86 STOCKHOLM SFAMs remissvar: Framtidens närsjukvård finansiering, styrning och struktur Sammanfattning

Läs mer

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2012 Verksamhetsplan 2012 och 2013 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013

Verksamhetsinriktning. SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2012 2013 Vi är där när idrotten lär! Det här är SISU Idrottsutbildarna Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation.

Läs mer

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta Enligt arbetsutskottets förslag STRÖMSTADS KOMMUN Ärenden Sida 24 (38) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-10-24 KS/2013 0159 KS 116 Årsredovisning med verksamhetsberättelse för Samordningsförbundet Norra Bohuslän Kommunstyrelsen

Läs mer

Frågor & Svar om Operation Smile

Frågor & Svar om Operation Smile Frågor & Svar om Operation Smile Varför Autogiro? Att skänka via autogiro är enkelt och bekvämt för dig och det hjälper även Operation Smile att hålla nere de administrativa kostnaderna. Dessutom möjliggör

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Sjukskrivningskoordinatorns roll

Sjukskrivningskoordinatorns roll Rapport till Landstinget i Kalmar län Sjukskrivningskoordinatorns roll Patientens perspektiv Lisa Ericson ehälsoinstitutet 2014-05-27 Innehåll Innehåll 2 Sammanfattning 3 Bakgrund 4 Syfte och Mål 4 Metod

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sida 1/10 Hälsodeklaration barn Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en

Läs mer

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa?

Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Sid 1 av 10 Varför behöver vi veta så mycket om ditt barns hälsa? Du kan försäkra en kommande sjukdom eller olyckshändelse, men inte sjukdomar som redan finns idag. Varför behövs en hälsodeklaration? Din

Läs mer

Är primärvården för alla?

Är primärvården för alla? Länsförbundet Rapport 2011 i Stockholms län Är primärvården för alla? Medicinskt Ansvariga Sjuksköterskor (MAS) om primärvården för personer med utvecklingsstörning och autism I n l e d n i n g Våra medlemmar

Läs mer

Beredningen för integritetsfrågor

Beredningen för integritetsfrågor Beredningen för integritetsfrågor Lie Lindström Handläggare 040-675 38 32 Lie.Lindstrom@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2013-08-28 Dnr 1201732 1 (5) Beredningen för integritetsfrågor Patientens direktåtkomst

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning Till årsmötet Styrelsens förslag till verksamhetsplan och årsbudget för 2013 Verksamhetsplan 2013 och 2014 för Föreningen för folkbildningsforskning org.nr 802016-5315 www.folkbildning.net/fb-forskning

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro

CLUES enkla idéer i en komplex tillvaro 1 Välkommen till SolutionCLUES Din samarbetspartner när det gäller: Utveckling av arbetsklimat, funktion och resultat inom arbetsplatsen, teamet eller ledningsgruppen. Effektiv och positiv coaching för

Läs mer

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013

Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 - en del av Sveriges Läkarförbund Proposition till MSF Stockholms årsmöte 2013 VERKSAMHETSPLAN MSF Stockholm 2013 Inledning I enlighet med MSF Stockholms stadgar är verksamheten som bedrivs inriktad på

Läs mer

Evidens. vård och utbildning

Evidens. vård och utbildning Evidens vård och utbildning För en optimal behandling krävs ett nära och individuellt upplägg runt varje individ. Där anhöriga, öppenvården och kommunen är engagerade i ett bärande samarbete. Evidens

Läs mer

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel

Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Bilaga till regeringsbeslut 2007-08-16 nr 3 Socialdepartementet Riktlinjer till genomförandet av satsningen fritt val av hjälpmedel Inledning Regeringen vill i en försöksverksamhet pröva ett system som

Läs mer

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark

Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg. 18 juni Nina Åkermark Informatören som coach och strategisk partner eller Från informationsproducent till kommunikationsstrateg 18 juni Nina Åkermark Nya högre krav! Uppdraget i verksamhetsplanen Strategisk kommunikationsplanering

Läs mer

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag

Datum 2015-09-15 Dnr 1502570. Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Personalnämnden Ann-Sofi Bennheden HR-direktör Ann-Sofi.Bennheden@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-09-15 Dnr 1502570 1 (5) Personalnämnden Strategi - Begränsa beroendet av bemanningsföretag Ordförandens

Läs mer

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME

Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Towards National Deployment of Online Medical Records and ehealth Services - DOME Isabella Scandurra, Uppsala Universitet Rose-Mharie Åhlfeldt, Högskolan i Skövde Presentation av DOME Projektets mål Deltagande

Läs mer

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21

2014-03-17. 1. Riktade samverkansprojekt 2014-01-10. 2. Öppna samverkansprojekt 2014-02-21 2014-03-17 Forskningsanslag 2014 Barn och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön kommer under 2014 att utlysa fyra former av forskningsanslag i syfte att främja forskning inom området vid Högskolan Väst,

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2015 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionstyrelsens ansvar Sid 4 Administrativt centrum Region Öst och Mitt

Läs mer

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter

Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter 2002-10-21/Birgitta Kempe Fastställd av FS i oktober 2002 Kommunikationsplan målgrupper, kommunikationsmål, åtgärder/aktiviteter I kommunikationsplanen lägger vi fast riktlinjer och inriktning för förbundets

Läs mer

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar

Jag behöver inte någon hjälp, jag vill bara att någon lyssnar EFFEKTRAPPORT ENLIGT FRII: S MALL November 2014 Namn: Tjejzonen Organisationsnummer: 802405-8839 Juridisk form: Ideell förening Vi vill uppnå Tjejzonens vision är ett samhälle där den mänskliga rättigheten

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se

Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell. Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se Vårdplanering och informationsöverföring i en samlad modell Solveig Sundh och Annika Friberg www.visamregionorebro.se En del i regeringens äldresatsning 2010-2014 Bättre liv för sjuka äldre Syfte med försöksverksamheten

Läs mer

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande

Atea Skola. Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Atea Skola Tillsammans skapar vi bättre förutsättningar för lärande Inom Atea ser vi tre områden som måste fungera för att det ska bli riktigt bra när man satsar på IKT i skola och förskola, tre områden

Läs mer

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014.

Strategi 2011-2014. Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Dnr 11/75. 110218_KMH_strategi_2011_2014. 110218_KMH_strategi_2011_2014.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Strategi 2011-2014 Fastställd av KMH:s högskolestyrelse 2011-02-18 Dnr 11/75 Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Besöksadress: Valhallavägen

Läs mer

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande

Policy. Jag bor i Malmö. - policy för ungas inflytande Policy Jag bor i Malmö - policy för ungas inflytande INLEDNING För att Malmö ska ligga i framkant när det gäller utvecklingsfrågor, vara en attraktiv och demokratisk stad så vill Malmö stad använda unga

Läs mer

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation

Effektrapport 2014. Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation Effektrapport 2014 Namn: CancerRehabFonden Organisationsnummer:802008-3534 Jurdisk form: Medlemsorganisation 1. Vad vill er organisation uppnå? Vilken nytta/förändring vill ni åstadkomma? Beskriv för vem

Läs mer

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården

Samverkan och interaktion i patientens process. För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Samverkan och interaktion i patientens process För ökad kvalitet, säkerhet och effektivitet i cancervården Tre projekt för förbättrad samverkan och interaktion Samverkan och interaktion mellan aktörerna

Läs mer

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg

Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Uppdrag: Akuta flödet i Landstinget Gävleborg Kjell Norman 2014 04 23 Översyn av det akuta flödet inom Landstinget Gävleborg för att på ett patientsäkert sätt borga för att patienter får ett gott bemötande

Läs mer

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014

Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Projektplan Projekt Oberoende 2012 2014 Bakgrund: Projekt Oberoende är ett samverkansprojekt mellan Ungdomens Nykterhetsförbund (UNF), Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle (RNS) och A Non Smoking Generation

Läs mer

UNF:s arbetsplan 2014 2015

UNF:s arbetsplan 2014 2015 UNF:s arbetsplan 2014 2015 Vision En demokratisk och solidarisk värld fri från droger Övergripande mål UNF är erkänt bäst i Sverige på att påverka ungas attityder kring alkohol och andra droger För att

Läs mer

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag

Ansvar och utveckling. Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag Ansvar och utveckling Folktandvården Västra Götaland Verksamhetsplan och budget 2014 ett sammandrag God tandvård i Västra Götaland Vår uppgift är att med hög kvalitet förebygga och behandla alla typer

Läs mer

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE

KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE KRAVSPECIFIKATION AVSEENDE SPECIALIST- TJÄNSTGÖRING (ST) I ALLMÄNMEDICIN INOM HÄLSOVAL BLEKINGE Bilaga till kontrakt mellan vårdgivare i och Landstinget Blekinge gällande anställning av ST-läkare i allmänmedicin:....

Läs mer

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker

Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker Socialdemokraterna i Stockholms läns landsting Vi kan inte vänta med att göra vården ren, fräsch och säker På senare år har problemen med bristande städning i vården uppmärksammats allt mer. Patienter

Läs mer

Barncancertrampet - Guideline för arrangörer

Barncancertrampet - Guideline för arrangörer Barncancertrampet - Guideline för arrangörer Kontaktperson Barncancerfonden Alexander Amprazis alexander.amprazis@barncancerfonden.se 08-584 209 55 Barncancerfonden Box 5408 114 84 Stockholm Barncancertrampet

Läs mer

Verksamhetsberättelse Barncancerföreningen Norra 2011

Verksamhetsberättelse Barncancerföreningen Norra 2011 Verksamhetsberättelse Barncancerföreningen Norra 2011 Innehållsförteckning Det gångna året... 2 Antal medlemmar Administration Statistik webb/nyhetsbrev Aktiviteter Nyheter... 6 Inför 2012 6 1 Det gångna

Läs mer

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram

Utbildningsförvaltningens. Chefs- och ledarprogram Utbildningsförvaltningens Chefs- och ledarprogram Tillsammans skapar vi resultat Chefs- och ledarstrategi beskriver hur du som chef skapar resultat i förhållande till mål och uppdrag. Du: har en uttalad

Läs mer

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg

Projektmaterial. Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg Projektmaterial SKAPANDEÄMNET SOM RESURS I ALLMÄNNA ÄMNEN Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg s Pedagogiska resurser Folkbildningsrådet Box 730 101 34 Stockholm 08-412 48 00 www.resurs.folkbildning.net

Läs mer

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning 2015-06-09 1 (5) Avdelningen för ekonomi och styrning Björn Kullander Mänskliga rättigheter i styrning och ledning - Projektplan Inledning Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) kommer under 2015 och 2016

Läs mer

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare

ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT ANSÖKAN OM INRÄTTANDE AV DOKTORANDPROJEKT Gäller för inrättande av projekt med Göteborgs universitet som arbetsgivare Dnr Titel doktorandprojekt Handledning Huvudhandledare,

Läs mer

Kommunikationsplan familjestödsprojektet

Kommunikationsplan familjestödsprojektet Kommunikationsplan familjestödsprojektet Tjänsteskrivelse 2011-03-28 Handläggare: Ida Broman FKN 2006.0023 Folkhälsonämnden Kommunikationsplan familjestödsprojektet Sammanfattning I samband med beviljandet

Läs mer

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014

Vision100 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE. mars 2014 Vision100 mars 2014 UNDERLAG INFÖR ÅRSMÖTE Vision100 Vision 100, Kost & Närings färdplan mot föreningens 100-årsjubileum 2021, består av tre delar: En övergripande vision för föreningens roll för sina

Läs mer

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi

Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Landstingsdirektörens stab Planeringsenheten TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) 130468 Landstingsstyrelsen Slutrapport fördjupad analys om utökat åldersspann för kallelse till mammografi Förslag till beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg

Feel Good by Doing Good. Gary Fleming Åsa Blomberg Feel Good by Doing Good Gary Fleming Åsa Blomberg Maj 2001 CANCER 26:e november CANCER kom beskedet CANCER Cancer CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER CANCER BESLUT! 27:e november 2002 Start: Fredagen

Läs mer

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung

kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung kommunikationsstrategi Jens, Miranda och Calle myser i Västerljung Vi vill verka för att bra kommunikation, med ett omvärldsperspektiv, samordnas och integreras i organisationen för Trosa kommun. Genom

Läs mer

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden

En förhandstitt på 1177 Vårdguiden. Kim Nordlander, enhetschef 1177 Vårdguiden Teresa Nilsson, kommunikatör, 1177 Vårdguiden En förhandstitt på Kim Nordlander, enhetschef Teresa Nilsson, kommunikatör, 1 Nationella e-hälsodagen 2013 2 Varför går 1177 och Vårdguiden ihop? Samla och effektivisera resurser för drift och utveckling

Läs mer

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting

i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 1 (6) i Jönköping Ett unikt samarbete mellan kommun och landsting 2 (6) Presentation Demensteamet i Jönköping har ett unikt arbetssätt där samarbetet mellan landsting och kommun är den stora hörnstenen.

Läs mer

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2

Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad. Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Bedömningsgrunder vid tillsättning eller befordran av disputerad personal vid Högskolan Kristianstad Sidan 1 av 8 2013-06-19 Bilaga 2 Sidan 2 av 8 Innehåll universitetslektor samt biträdande universitetslektor

Läs mer

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt

Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt ALL 2014/908 Vägledning SIS-medel till utvecklingsprojekt Fördelningsprinciper och kriterier för likvärdig fördelning Fastställd av Leif Näfver, avdelningschef i samråd med regionchefer 2014-06-09 Statsbidragsavdelningen

Läs mer

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support

Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support ÖREBRO LÄNS LANDSTING Universitetssjukhuset Örebro Framsida USÖ Sjukhusstab Clinical Research Support Verksamhetsplan - 2011 Syfte Vision Sjukhusstaben Sjukhusstaben skall på uppdrag av sjukhusdirektör,

Läs mer

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun

Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-12-10 Riktlinjer för verksamhetsutveckling med hjälp av IT (e-förvaltningsutveckling) i Norrköpings kommun KS F 2013/05330 Fastställd av kommundirektören den 10 december 2010. Denna riktlinje

Läs mer

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas

OM VI FICK BESTÄMMA ett projekt om Barnkonventionen och varför barns och ungdomars delaktighet måste stärkas Sofia Balic Projektledare Sveriges Musik- och Kulturskoleråd Nybrokajen 13 S- 111 48 STOCKHOLM +46 703 66 13 30 sofia.balic@smok.se www.smok.se 13-05-1713-05-17 Till Michael Brolund Arvsfondsdelegationen

Läs mer

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete?

Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Gå över gränsen! hur kan du som arbetar med vuxnas lärande ta hjälp av oss för internationellt samarbete? Vad vill du göra och vad kan vi hjälpa till med? Fortbilda dig personligen? Göra ett studiebesök?

Läs mer

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND

INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND INRIKTNINGSDOKUMENT FO R PRIMÄ RVÄ RDEN I LÄNDSTINGET SO RMLÄND Detta dokument baseras på Landstingets strategiska mål, som beslutas av Landstingsfullmäktige i landstingsbudgeten och som är styrande för

Läs mer

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning

Ung Kultur Dalarna. Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Ung Kultur Dalarna Kartläggning av nätverket Ung Kultur Dalarnas roll, behov och utvecklingsriktning Bakgrund barn och unga i Dalarna Ungas egna synpunkter Utvecklingsprojekt t ex.kultur hjärta skola Region

Läs mer

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER?

HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? PRESSINBJUDAN Stockholm 2005-03-07 HUR KAN VI BÄTTRE FÖRSTÅ OCH TA HAND OM BARN SOM ÖVERLEVER CANCER? I takt med att fler barn överlever sin cancer ställs forskare inför nya frågeställningar. Hur klarar

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013

VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 VERKSAMHETSINRIKTNING 2013 Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie, bildnings- och utbildningsorganisation. SISU Idrottsutbildarna består av specialidrottsförbund (SF) samt övriga medlemsorganisationer

Läs mer

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade

ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade Sida 1 (9) UTLYSNING ProSpekt 15 Forskningsprojekt för nydisputerade KK-stiftelsen inbjuder nydisputerade forskare att ansöka om finansiering av forskningsprojekt vid Sveriges nya universitet och högskolor.

Läs mer

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor.

Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Implementering av Nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder- Livsmedelsverket stödjer vården i samtalet om bra matvanor. Anette Jansson Anette.jansson@slv.se Livsmedelsverket arbetar för Säker

Läs mer

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5

Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3. Specialisttandvård... 4. Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 Barn och ungdomstandvård, allmän tandvård... 3 Specialisttandvård... 4 Tandvård till personer med ökat tandvårdsbehov... 5 IT-stöd, barn och ungdom, nödvändig tandvård... 6 Nätverk... 7 Detta dokument

Läs mer

Utställarpaket Microsoft TechDays

Utställarpaket Microsoft TechDays Utställarpaket Microsoft TechDays Örebro 23-24 mars 2010 TechDays 2009 blev en stor succé. Med nästan 1300 deltagare - två dagar fyllda av 97 sessioner, över 100 experter, mötesplatser, utställningar och

Läs mer

Nya ersättningsmodeller och finansieringsformer. För ökad effektivitet, utveckling och långsiktighet Innovationsrådets konferens i Västerås 18/9 2012

Nya ersättningsmodeller och finansieringsformer. För ökad effektivitet, utveckling och långsiktighet Innovationsrådets konferens i Västerås 18/9 2012 Nya ersättningsmodeller och finansieringsformer För ökad effektivitet, utveckling och långsiktighet Innovationsrådets konferens i Västerås 18/9 2012 Disposition Fredrik om behovet av nytänkande kring finansiering

Läs mer

Verksamhetsinriktning

Verksamhetsinriktning Verksamhetsinriktning SISU Idrottsutbildarna 2014 2015 SISU Idrottsutbildarna Foto: Bildbyrån Grafisk form: Mu ab September 2013 Verksamhetsinriktning 2014-2015 För förbundsstyrelsens (FS) ledning av verksamheten

Läs mer

Rehabilitering för personer med hjärntumör

Rehabilitering för personer med hjärntumör Rehabilitering för personer med hjärntumör Ingrid Gunnarsson, kurator Katarina Starfelt, legitimerad arbetsterapeut Neurologiska kliniken Skånes universitetssjukhus Lund Vad är rehabilitering? Cancerrehabilitering

Läs mer

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst

Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Verksamhetsplan 2013 Friluftsfrämjandet Region Öst Innehållsförteckning Bakgrund Sid 3 Mission Sid 3 Vision Sid 3 Uppdrag Sid 3 Regionens övergripande ansvar Sid 4 Varumärkesutveckling och marknadsföring

Läs mer

Arbets- och miljömedicin Lund

Arbets- och miljömedicin Lund Rapport nr 36/2013 Arbets- och miljömedicin Lund Arbets- och miljömedicins aktiviteter i södra Halland Kristina Jakobsson Verksamhetschef Arbets- och miljömedicin KJ/2013 2 INLEDNING Arbets- och miljömedicin

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin

SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26. Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin SWOT-material från grupparbeten under Psykosomatikkongressen i Borgholm 1-2 september 2008-09-26 Svensk Förening för Psykosomatisk Medicin GRUPP 10 INTEGRERA PSYKOSOMATIK I FOLKHÄLSOARBETET - pressrelease

Läs mer