Årsredovisning 2001/02.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2001/02. www.skistar.com"

Transkript

1 Årsredovisning 2001/02

2 SkiStar skapar vinterupplevelser SkiStar äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal i Norge. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Övriga strategiskt viktiga verksamheter som drivs inom koncernen är logiförmedling, skiduthyrning och skidskola. Marknadsandelen av liftkortsförsäljningen i Sverige uppgår till 52%, i Norge till 13% och totalt i Skandinavien till 35%. Visionen är att SkiStar ska skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. SkiStar ska vara ledande inom koncept, helhetssyn och utveckling. SkiStar-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan Innehåll Året i sammandrag VDs kommentar Vision, mål och strategi för framgång Marknaden Branschjämförelse Ski*Online, ett värdefullt konkurrensmedel.. 10 SkiStars miljöarbete Marknadsföring och försäljning Fokus på ledarskap ökar lönsamheten SkiStar-aktien Möjligheter och risker Koncernens verksamhet Sälen Åre Vemdalen Hemsedal Femårsöversikt Definitioner Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser Bokslutskommentarer Revisionsberättelse och revisorer Styrelse Företagsledning Bolagsstämma och finansiell information Historik Från Lindvallen till SkiStar omslag Adresser omslag

3 Året i sammandrag Viktiga händelser under verksamhetsåret SkiStars omsättning steg med 11% till 899 MSEK (807) och resultatet före skatt ökade med 76% till 139 MSEK (79). Effektivitets- och besparingsprogram har givit en kostnadsminskning på 28 MSEK, vilket uthålligt förväntas stärka resultatet. Ett hotell och samtliga restauranger i Vemdalen samt en restaurang i Åre utarrenderades inför säsongen 2001/02. Samtliga utestående aktier i Skidåkarna AB innehållande 5 skiduthyrningar i Åre förvärvades under verksamhetsåret. Därutöver skedde förvärv av ytterligare en skiduthyrning i Duved samt Årevisionen AB, det lokala TV-bolaget i Åre. Liftkortsförsäljningen i koncernen förbättrades med 17% till 492 MSEK. I juni 2002 beslutade Internationella Skidförbundet att Åre får arrangera alpina VM år Det fria egna kapitalet har ökat med 370 MSEK genom att överkursfonden har nedsatts. Viktiga händelser efter verksamhetsårets utgång Den 1 oktober 2002 tillträdde Mats Årjes som ny verkställande direktör i SkiStar. Bokningsläget var per 31 oktober % högre än vid motsvarande tid föregående år. Bokningsingången via Internet fortsätter att öka kraftigt. I Sälen sker ca 25% av bokningarna via nätet. Samtliga restauranger i Hemsedal samt två restauranger i Åre har utarrenderats till säsongen 2002/03. Beslut har fattats att till säsongen 2002/03 genomföra investeringar uppgående till totalt 130 MSEK. Dessa omfattar bl a två nya stolliftar i Åre. Året i siffror 2001/ /01 +/ +/, % Nettoomsättning, MSEK % Resultat före skatt, MSEK % Resultat efter skatt, MSEK % Resort cash flow, MSEK % Vinst per aktie, SEK 10,10 5,70 4,4 77% Utdelning, SEK 6,00 3,50 2,5 71% Börskurs 31 augusti, SEK 103,00 79, % Direktavkastning, % 5,8 4,4 1,4 32% P/e-tal, ggr 10,2 13,9 3,7 27% Eget kapital, MSEK % Soliditet, % % Avkastning på sysselsatt kapital, % % Avkastning på eget kapital, % % Bruttomarginal, % % Rörelsemarginal, % % Nettomarginal, % % Medelantal anställda, st % Definitioner återfinns på sidan 40. 1

4 Mot nya höjder resultatökning med 76% till 139 MSEK Verksamhetsåret 2001/02 ökade vinsten före skatt med 76% till 139 MSEK. SkiStars samtliga destinationer presterade sina bästa resultat någonsin. Alpin skidåkning är en populär företeelse. Även inför kommande vintersäsong är efterfrågan hög, bokningsläget är 19% bättre än vid motsvarande tidpunkt i fjol, vilket ger goda förutsättningar för ännu ett bra år för SkiStar. Året som gick SkiStar uppvisade en kraftig resultatökning under verksamhetsåret 2001/02, vinsten före skatt steg med 76% till 139 MSEK. Den svaga svenska kronan och människors vilja att söka trygga resmål, långt ifrån terrorism, medförde att många nordbor valde att semestra hemma. Detta hade en positiv påverkan på antalet gäster i SkiStars backar. Den nya typen av skidåkning carving har fått ett ordentligt genombrott och har ökat intresset för alpin skidåkning. Vinstökningen är även en följd av tidigare säsongstart i främst Sälen jämfört med i fjol och effektivitetsvinster på 28 MSEK, uppnådda genom besparingsprogram och erfarenhetsutbyte mellan anläggningarna. Våra alpindestinationer Sälen, Åre och Vemdalen inledde vintersäsongen något tidigare än året innan, medan Hemsedal fick en senare säsongstart. Sammantaget kom dock säsongen igång tidigare än i fjol, men något senare än ett normalår. Från jul t o m påsk utvecklades försäljningen mycket starkt och nya försäljningsrekord sattes under ett stort antal veckor. Starkast resultatutveckling uppvisade Sälen och Vemdalen. Koncernens lönsamhet och finansiella ställning stärktes under året. Rörelsemarginalen ökade från 16% till 21%. Avkastningen på eget kapital ökade från 9% till 15% och soliditeten var vid verksamhetsårets utgång 39% (36). Förutsättningarna är mycket goda för att nästkommande år nå SkiStars finansiella målsättningar, en rörelsemarginal på 22% och 16% avkastning på eget kapital vid nuvarande ränteläge. Sälen hade under 2001/02 en stor överefterfrågan och beläggningsgraden ökade även på övriga destinationer Åre, Vemdalen och Hemsedal som samtliga fortfarande har en kapacitetsreserv som förväntas utnyttjas efterhand. Samtliga genomförda strukturåtgärder har givit ökade marginaler och höjd lönsamhet. Marknaden för alpin skidåkning Marknaden för alpin skidåkning uppvisade en kraftig tillväxt i Sverige den gångna säsongen. Även i Norge var tillväxten god. Många av fjällanläggningarna i Sverige hade en ovanligt sen säsongstart året innan, vilket kom att bidra till att volymökningen blev hela 13%. I Norge var volymökningen 5%. Intresset för alpin skidåkning i Skandinavien ökar ständigt. Vår marknadsandel av liftkortsförsäljningen i Sverige blev oförändrat 52%. I Norge minskade marknadsandelen med 1 %-enhet till 13%. Totalt i Skandinavien var SkiStars marknadsandel oförändrat 35%. Namnbyte till SkiStar Det under året genomförda namnbytet till SkiStar har tagits emot väl. Marknadsvärdet av www-adressen skistar.com är högt. Skidportalen har över unika besökare per månad under högsäsong. Ski*Online Bokningarna över Internet ökar kraftigt och under hösten har Sälen, där Ski*Online-implementeringen kommit längst, haft 25% av logibokningarna och 50% av bokningarna av skidskola och skiduthyrning via nätet. Förköp av liftkort har blivit mycket populärt, med möjligheten att gå direkt till liften vid ankomst. Gästerna uppmärksammar enkelheten och att bli av med ett antal tidskrävande moment. SkiStar-aktien SkiStar-aktiens kursutveckling har varit positiv under verksamhetsåret. Kursen ökade med 30% till 103 SEK på bokslutsdagen Sedan bokslutet offentliggjordes och till dagens datum har kursen stigit ytterligare. Generalindex uppvisade under SkiStars verksamhetsår en nedgång med 29%. SkiStar-aktiens effektivavkastning, inklusive utdelningar, har sedan noteringen 1994 uppgått till 29% per år, vilket borde kunna betraktas som väl godkänt. Bolaget har också fått allt fler aktieägare. Under verksamhetsåret var ökningen 20% till aktieägare. Det tycker vi är mycket glädjande. Tack för mig Jag vill tacka samtliga medarbetare och övriga affärskontakter för den oerhört stimulerande och utvecklande tid jag haft under min tid i SkiStar. Utan Ert fantastiska arbete hade SkiStar aldrig blivit vad det är idag. Jag vill även passa på att önska min efterträdare Mats Årjes lycka till i den framtid som jag bedömer ter sig ljus för SkiStar. Sälen 15 oktober 2002 Thorvald Sverdrup Verkställande direktör t o m 30 september

5 SkiStars verksamhet SkiStars affärskoncept grundar sig dels på att utveckla och stärka respektive destination och dess varumärke, dels på att strukturera nya destinationer efter SkiStars grundläggande koncept samt att i så stor omfattning som möjligt utnyttja SkiStars unika möjlighet till stordriftfördelar. Vi är en god bit på väg i det arbetet, men mycket finns kvar att göra. Fortfarande finns det ledig bäddkapacitet under stora delar av säsongen på våra destinationer, främst i Åre och Hemsedal. Struktureringsarbetet utifrån de strategiskt viktiga verksamheter som SkiStar identifierat; Lift/Utförsåkning, Logiförmedling, Skidhyra och Skidskola har fortsatt inför säsongen 2002/03. Ytterligare två restauranger i Åre och samtliga restauranger i Hemsedal har utarrenderats, varefter vi idag endast driver två restauranger inom koncernen, båda i Åre. SkiStar har även en utvecklingspotential inom koncernsamordning och i utnyttjandet av stordriftfördelar som finns inom ekonomi, administration, marknadsföring, försäljning och inköp. Våra destinationer besöks tillsammans av nära en miljon människor årligen. Dessa gäster är till stor del medel- och höginkomsttagare. Vi ser en potential i att bättre utnyttja våra destinationer som attraktiva marknadsplatser för samarbetspartners. Gästens upplevelse Den upplevelse som gästen har under sin vistelse är grunden till vår framgång. Om gästens förväntningar överträffas har vi med all sannolikhet en återkommande gäst som i många år blir trogen sin destination. Vi måste därför kontinuerligt arbeta med att höja gästernas upplevelse och se till att irritationsmoment som långa köer m m elimineras. Här har vi en utmaning genom att hela tiden ligga i framkant av utvecklingen för att öka gästens totalupplevelse och få återkommande gäster till våra destinationer. Ledarskap och värderingar Det är glädjande att SkiStar har kommit långt med personalutvecklingen. I höst har en utbildning påbörjats SkiStarAcademy där chefer från samtliga destinationer utbildas i ledarskap. Utbildningarna kommer att fortsätta i flera steg för att vi ska få ännu bättre och mer kvalificerade chefer inom koncernen. De värderingar som utgör grunden i SkiStars företagskultur är ärlighet, trovärdighet, ordning och reda, flexibilitet, empati, lärande och målinriktning. En stark företagskultur är en viktig grund för vår fortsatta framgång. Låg risknivå Branschen för alpin skidåkning betraktas ibland som en verksamhet med hög risk. Det är inte vår uppfattning. SkiStar har även i sina tidigare skepnader (Lindvallen och SälenStjärnan) uppvisat en stabil resultatutveckling ända sedan börsnoteringen Väderriskerna elimineras delvis med hög snötillverkningskapacitet och genom geografisk riskspridning. Verksamheten har historiskt endast i begränsad utsträckning påverkats av konjunktursvängningar. Den svaga svenska kronan har haft en positiv påverkan på SkiStars resultat de senaste åren. Vid en eventuell framtida kraftig kronförstärkning dämpas risken genom att vi, i en internationell jämförelse, håller låga priser. Vad som också är glädjande är att Hemsedal, med en stark norsk krona, har ökat andelen utländska gäster. Fortsatt expansion SkiStar har även fortsättningsvis ambitioner att växa genom förvärv. Eftersom förvärven varit lyckosamma, nu senast Åre, Vemdalen och Hemsedal, så tror vi oss kunna bli framgångsrika med nya förvärv. Någon speciell tidshorisont eller några prioriterade områden för kommande förvärv har vi inte. De närmaste åren ser vi en stor potential i att vidareutveckla de befintliga destinationerna Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal och det är där som vi kommer att lägga vårt fokus. Inför säsongen 2002/03 Till säsongen 2002/03 har ett flertal satsningar genomförts. I Åre har fem gamla liftar tagits bort och ersatts med moderna stolliftar en 6-stollift och en 4-stollift. Skidåkningen i centrala Åre blir därmed komplett, efter förra säsongens investeringar i nya pister och snösystem. Genom delägda intressebolag i Sälen investerar vi i stugor med 740 bäddar i Lindvallen och Hundfjället. Även i Hemsedal bygger vi nya stugor med 100 bäddar inför nästa säsong. Totalt uppgår investeringarna till ca 130 MSEK, vilket är betydligt under vårt kassaflöde. Mats Årjes, verkställande direktör sedan 1 oktober Det är stimulerande att efterfrågan inför den kommande vintersäsongen är rekordhög med en ökning på 19%, vilket ger goda förutsättningar för ännu en bra säsong. Vi har fått en bra säsongstart och både Vemdalen och Sälen har i skrivande stund redan öppnat. Det känns oerhört spännande och utmanande att tillsammans med all personal arbeta vidare med att bygga SkiStar till ett ännu starkare och mer framgångsrikt företag än vad det är idag. Sälen den 30 oktober 2002 Mats Årjes Verkställande direktör sedan 1 oktober

6 Vision, mål och strategier för framgång SkiStar har sedan två år tillbaka uttalat att de finansiella målsättningarna ska uppnås verksamhetsåret 2002/03. Redan under 2001/02 uppnåddes målen för soliditet och avkastning på sysselsatt kapital. Samtidigt stärktes rörelsemarginalen och avkastningen på eget kapital och utfallet på dessa var endast 1%-enhet från uppsatta mål. Vision SkiStar ska skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. SkiStar ska vara ledande inom koncept, helhetssyn och utveckling. Mål Värdeskapande för aktieägarna Det övergripande målet för SkiStar är att öka värdet på aktieägarnas investerade kapital, vilket endast kan ske genom att skapa värde för gäster, medarbetare och SkiStars övriga intressenter. Detta fokus på aktieägarvärde har varit en stark orsak till SkiStars framgångar och ledande marknadsposition. Finansiella mål För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken fäster SkiStar stor vikt vid en stark finansiell bas. Målsättningen är att soliditeten inte skall understiga 35%. Målet för avkastning på eget kapital har under verksamhetsåret 2001/02 uppjusterats med 4%-enheter. Vid nuvarande räntenivå ska avkastningen på eget kapital uppgå till 16% och avkastningen på sysselsatt kapital till 13%. Målen är satta utifrån 3-månaders statsskuldväxlar där den genomsnittliga räntan under verksamhetsåret 2001/02 uppgick till 4,03%. Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga 22%. Under verksamhetsåret 2002/03 ska samtliga finansiella mål uppnås. Operativa mål Omsättningstillväxten ska organiskt och genom förvärv i genomsnitt över åren uppgå till 20% per år. Inom två år ska 1/3 av SkiStars bokningar ske via Internet. Måluppfyllelse operativa mål Under de senaste fem åren har omsättningen ökat från 243 MSEK till 897 MSEK, d v s med 269%. I genomsnitt har omsättningstillväxten under de senaste fem åren varit 35% per år. Måluppfyllelse finansiella mål Under hösten 2002 genomfördes ca 25% av bokningarna i Sälen via Internet. Vemdalen är ännu ej bokningsbart via Internet. Åres gäster har ett senare bokningsbeteende än Sälens gäster. Strategier Koncept och affärsmodell Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Lönsamma och strategiska verksamheter inom lift, logiförmedling, skidskola och skiduthyrning ska långsiktigt drivas inom den egna organisationen. Verksamheter utanför kärnområdet ska företrädesvis drivas av externa professionella aktörer. SkiStar ska verka för att samtliga aktörer på alpindestinationerna arbetar med hög Utfall 2001/02 Utfall 2000/01 Utfall 1999/00 Mål Soliditet, % >35 Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Rörelsemarginal, % >22 4

7 kvalitet för att stärka respektive destinations varumärke. Operativa strategier De i koncernen ingående destinationerna ska vara djupt engagerade i marknadsföring, försäljning samt varumärkesuppbyggnad och varumärkesvård. Genom att skapa nya produkter i högre takt än konkurrenterna ska konkurrenskraften stärkas. Välskötta produkter ger en hög andel återkommande gäster, vilka i sin tur är de bästa marknadsförarna. Med en väl utbyggd infrastruktur ska gästen finna allt inom gångavstånd. Boende- och skidområden knyts ihop för att ge ett stort utbud av liftnära boende. Det s k Ski in-ski out-konceptet innebär ett oberoende av bilen som transportmedel under vistelsen. Utveckling av koncernens snösystem har hög prioritet. Snösystemen byggs fortlöpande ut för att kunna erbjuda bra skidåkning oavsett natursnöförhållanden. Genom att de olika alpindestinationerna har olika inriktning och profil ska SkiStar alltid kunna erbjuda gästerna en destination som passar ålder och preferenser. HR och gäststrategier SkiStar ska genom en processtyrd organisation skapa en företagskultur som präglas av lärande, höga prestationsnormer, omtanke, gästfokus och stolthet. Ledarskapet ska också föda en förändringsvillig attityd att förbättra förbättringarna. Bra ledarskap är en av grundstenarna till SkiStars framgång, varför ledarskapet ständigt ska utvecklas. Gästservicen ska ständig förbättras. Strategin för detta är professionella urvalsprocesser vid rekrytering samt genom utbildning och uppföljning av serviceinriktad personal. Alpindestinationerna ska ständigt förbättras i dialog med gästerna och deras önskemål, vilket ska ge ännu fler nöjda och återkommande gäster. Arbetet med att förenkla vistelsen för gästerna ska ständigt fortgå. Marknads- och försäljningsstrategier Koncernens alpindestinationer ska tydliggöras och stärkas genom marknadsföring och anpassning till olika målgrupper. Genom det Internetbokningsbara försäljningssystemet Ski*Online ska tillgängligheten till alpindestinationernas produkter öka väsentligt. För att optimera beläggningen totalt i koncernen ska gäster som inte får plats på en destination erbjudas boende på någon av SkiStars andra destinationer. Förvärvsstrategi Förvärvsstrategin innebär att utvalda alpindestinationer med hög potential förvärvas och sedan utvecklas med hög lönsamhet. De alpindestinationer som förvärvas ska ha en storlek över kritisk massa samt endast i begränsad utsträckning konkurrera om samma gäster som SkiStars befintliga destinationer. Korsvis lärande och benchmarking Medarbetarna inom SkiStar besitter stor erfarenhet och kunskap. Genom regelbundna träffar mellan likartade befattningshavare på de olika destinationerna ska en process med korsvist lärande ständigt fortgå. Genom att jämföra de olika anläggningarnas verksamheter skapas förutsättningar för stärkta gästrelationer, effektivare arbetsmetoder och därmed ökad tillväxt och lönsamhet. Omsättningstillväxt MSEK /96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 Pro forma Pro forma Under 1997 förvärades Tandådalen & Hundfjället och Sälenfjällen Bokning och under 2000 Åre-Vemdalen och Hemsedal. I Pro forma redovisas förvärvade bolags omsättning perioden september augusti. Integrationsprocessen Lift Koncept Kassaflöde Underhåll Förvärv Struktur Förvaltning Modellen visar att stora insatser krävs initialt vid ett förvärv i form av investeringar och strukturering efter SkiStars koncept och arbetsmodell. Efterhand som konceptet har implementerats och nödvändiga investeringar genomförts kommer förvaltningsfasen då lönsamheten och kassaflödet stiger. 5

8 Marknaden Alpin utförsåkning bedrivs året runt och jorden runt. Det finns skidanläggningar i alla världsdelar och skidsäsongen tar aldrig slut, den pågår från januari till december globalt sett. När skidanläggningarna på södra halvklotet avslutar skidsäsongen i september-oktober inleds samtidigt säsongen på det norra halvklotet. I mars april är turordningen den omvända. Skidanläggningar finns i för vintersportsammanhang udda länder som Burma, Thailand, Sydkorea, Bulgarien, Moldavien, Indien, Pakistan, Kina,Turkiet, Peru, Argentina, Australien och Sydafrika. I det lilla landet Andorra finns ett 20-tal anläggningar, i Pyreneerna ett 40-tal och i Tjeckien finns ca 200 skidanläggningar. De riktigt stora regionerna för alpin skidåkning är Nordamerika (USA och Kanada), Alperna (Frankrike, Österrike, Italien och Schweiz) och Japan. Inom dessa geografiska områden återfinns det högsta antalet skidåkare och det största antalet skidanläggningar. Mätt i antal skiddagar dominerar Alperna med över 150 miljoner skiddagar årligen, följt av Nordamerikas ca 72 miljoner skiddagar och Japans ca 50 miljoner. De nordiska länderna når tillsammans upp till ca 13 miljoner skiddagar. Generellt uppvisar den alpina skidmarknaden en begränsad årlig tillväxt. Lokala väderförhållanden, perioder av stigande eller sjunkande konjunkturutveckling, svängningar i allmänhetens intresse ( Stenmark-effekten ) etc, påverkar marknadsutvecklingen. De ledande företagen uppvisar i allmänhet tillväxtsiffror över marknadssnittet. Genom en ofta förvärvsledd expansion växer de stora operatörerna av skidanläggningar. Bakom denna konsolidering står möjligheterna till skalfördelar och behovet av att skapa kritisk massa. Skalfördelarna finns inom såväl inköpssamordning, drift och underhåll, som inom marknadsföring och försäljning. Den kritiska massan byggs främst upp genom förvärv av konkurrenter. Det handlar dels om att bygga volym och dels om att skapa kassaflöden tillräckliga för att balansera de stora investeringsbehoven. CDA, Companies des Alpes, som är Europas största företag i branschen, investerar årligen motsvarande 300 MSEK i liftar, nedfarter, snökanoner, markberedning m m. En annan drivkraft är företagens strävan att arbeta på flera olika geografiska platser för att därigenom minska väderberoendet. Exempel på andra typer av diversifiering är kanadensiska Intrawests investeringar i golfanläggningar i södra USA och CDAs nyligen genomförda förvärv av ett företag som äger och driver nöjes- och temaparker i Sydeuropa. I syfte att nå en större andel av gästernas totalkonsumtion sker även satsningar på skiduthyrning, skidskolor och försäljning av skidkläder. Den mogna marknadssituationen i kombination med intensiv konkurrens innebär att få nya aktörer kommer in i branschen. I USA har exempelvis ingen ny skidanläggning startats sedan 1981, i Alperna ingen ny sedan mitten av talet. Inträdeströsklarna är också mycket höga, inte minst genom den stränga lagstiftning som omgärdar attraktiva naturområden. Utbudet av intressanta skidområden, som dessutom är tillgängliga från befolkningstäta regioner, är begränsat. Ägandet i branschen uppvisar en starkt fragmenterad struktur med ett stort antal små familjeägda företag. Bank- och kreditinstitut återfinns med viss regelbundenhet i ägarbilden. Branschen är kapitalintensiv och många skidanläggningar är hårt skuldsatta. Större företag med spritt ägande i aktiebolagsform finns framförallt i Frankrike, Nordamerika, Schweiz och Skandinavien. I Sverige finns vid sidan av SkiStar, Stockholm-Saltsjön/Strömma-gruppen, med anläggningarna i Hemavan-Tärnaby och Riksgränsen, samt kommunägda stiftelsen IdreFjäll. En ny aktör är norska hotellbolaget Norlandia som förvärvat skidanläggningarna Stöten i Sälen och Hassela i Gävleborgs län. Övriga skidanläggningar har lokalt ägande av privata, mindre företag och kommunala intressen. Säsongen 2001/02 Bland världens stora skidregioner hade Japan den svagaste utvecklingen.tidvis besvärliga snöförhållanden och en utdragen lågkonjuktur har försämrat lönsamheten i branschen under flera år samtidigt som intresset för alpin skidåkning minskat och reducerat antalet skidåkare i backarna. I Nordamerika nådde branschen däremot en ny all-time high säsongen 2000/01. Den senast avslutade säsongen blev besvärligare. Förutom händelserna den 11 september blev det vädermässigt en mellansäsong. Genom omfattande marknadsföringskampanjer och attraktiva priserbjudanden blev vintern 2001/02 som helhet ändå den tredje bästa någonsin i Nordamerika. Viss draghjälp uppmärksamhetsmässigt fick branschen av vinter OS 2002 i Salt Lake City. Sammantaget sjönk antalet skiddagar i USA med 5% till 54 miljoner, medan Kanada kunde redovisa en mindre ökning till ca 18 miljoner skiddagar. I Europa blev säsongen relativt snöfattig, men kall och ganska solig.vissa orter levde nästan uteslutande på tillverkad kanonsnö. I Frankrike och Österrike hade skidanläggningarna ett något bättre år än säsongen innan. Utvecklingen i Italien och Schweiz var blandad. Andelen gäster som reste till skidorterna med flyg minskade, vilket särskilt drabbade Frankrike och Österrike, de två länder som har flest lång- 6

9 Några branschtrender Några aktuella branschtrender värda att lyfta fram i en marknadsöversikt som denna är följande: Snötillgång: Fler moderna snösystem installeras. I klimatologiskt mer utsatta regioner, exempelvis Alperna, anläggs nya nedfarter uteslutande i högzon för säkrare snötillgång. Tillgänglighet: Allt som förenklar för gästen får en ökande betydelse som; att boka resan och att kunna jämföra priser. Internet är ett viktigt verktyg, allt-i-ett erbjudanden, där gästen kan se vad hela skidresan kostar, kortare, snabbare och/eller billigare transporter t o r skidorten, helg- och weekendresor som komplement till veckoresor. Ekologi: Ökat fokus på miljöhänsyn och naturintressen. Säkerhet: Skidhjälmar, gästernas tillgång till sjuk- och hälsovård, skydd mot kriminalitet, säkra skidbackar, lavinskydd, säkra liftar. Familjen: Investeringar i lättare och bredare backar för barn och nybörjare, längdåkningsspår (många kompletterar gärna den alpina åkningen med längdåkning), bekvämare boende, korta avstånd, barnpassning, ungdomsaktiviteter kvällstid, alternativa aktiviteter vid dåligt väder (kälkåkning, skridsko, simhall, etc). Marknadsföring: Allt större resurser avsätts till reklam och PR, vilket ger ökad kännedom om alpindestinationer som semesteralternativ. distansgäster. Resandet över Atlanten påverkades också negativt, även om en viss återhämtning kunde noteras under den senare delen av säsongen. Inför säsongen 2002/03 rapporteras en god bokningsingång från många skidanläggningar, såväl i Nordamerika som i Europa. Försäljningen av snökanoner fortsätter att öka, medan försäljningen av nya skidliftar är ca 25% lägre än inför fjolårets vintersäsong. Sommarens kraftiga översvämningar i centrala Europa ger många skidorter i Österrike och Italien ett besvärligt utgångsläge inför säsongen 2002/03. Alperna Frankrike är den enskilt största marknaden i Europa med ca 57 miljoner skiddagar 2001/02, en ökning med 1% jämfört med säsongen innan. Liftkortsomsättningen steg samtidigt med 7% till 838 miljoner Euro, en nivå som aldrig varit högre sedan mätningarna påbörjades. De lokala variationerna i landet var dock stora. I de nordliga delarna av Alperna, som svarar för 75% av skidterrängen, steg omsättningen 5 10%. De sydligare delarna av Alperna hade däremot en dålig säsong och tappade drygt 20% av försäljningen jämfört med året innan. För Österrike, Schweiz och Italien är statistiken mer knapphändig, men i antal skiddagar ligger Österrike inte långt efter Frankrike. Liftkortsomsättningen är emellertid lägre på grund av genomsnittligt något lägre liftkortspriser. Uppskattningsvis omsatte den österrikiska marknaden ca 800 miljoner Euro 2001/02. Den schweiziska marknaden är ungefär en tredjedel så stor som den franska, med ca 17 miljoner skiddagar och en liftkortsomsättning på runt 250 miljoner Euro. Den italienska marknaden är ungefär dubbelt så stor som den schweiziska, med ca 35 miljoner skiddagar och en omsättning på en bit över 500 miljoner Euro.Tillsammans skulle liftkortsförsäljningen i Alperna därmed kunna uppskattas till ca 2,4 miljarder Euro 2001/02. MSEK 220 De största alpindestinationerna i Skandinavien NOK/SEK omräknat till kurs 1,05 för åren t o m 99/00, 1,11 för 00/01 och 1,19 för 01/02. FIM/SEK är omräknat till kurs 1,48 för åren t o m 99/00 och 1,50 för 00/01. För 01/02 har Rukas och Levis omsättning räknats till kurs 9,20 Euro. Sverige och Norge I norra Europa är Sverige den största marknaden för alpin skidåkning med drygt 6 miljoner skiddagar och ca 1,7 miljoner utövare som regelbundet åker skidor. Vintersäsongen 2001/02 startade sent och slutade tidigt på grund av varmt väder. Däremellan blev säsongen vädermässigt bra, varför antalet öppendagar för liftanläggningarna sjönk med endast 3%. Yttre faktorer som terror, svag valuta samt positiva kalendereffekter vid jul, nyår och påsk, bidrog tillsammans med ett ökat intresse för alpin skidåkning till en markant ökning av liftkortsförsäljningen med 18% till 770 MSEK. Det är den högsta omsättningen som SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) registrerat. Förbättringen var särskilt påtaglig i Sälen-området, Idre och Riksgränsen-Björkliden. Volymökningen, Anläggning Liftkortsomsättning Skiddagar Liftomsättning MSEK antal per skiddag Åre (S)* 140 (+11%) SEK Trysil (N) 118 (+7%) SEK Lindvallen, Sälen (S)* 109 (+21%) SEK Tandådalen & Hundfjället, Sälen (S)* 105 (+27%) SEK Hemsedal, (N)* 93 (+4%) SEK IdreFjäll (S) 50 (+10%) SEK Vemdalen (S)* 48 (+14%) SEK * Ingår i SkiStar koncernen. Källa: SLAO, Norske Skiheisers Forening och egna beräkningar. Liftkortsomsättningen i Norge är omräknad till valutakurs 1,191 SEK. Alpindestinationernas liftkortsomsättning /90 90/91 91/92 92/93 Sälen Åre 93/94 94/95 Trysil (N) Hemsedal (N) 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 Idre/Grövelsjön Vemdalen Ruka (F) Levi (F) 7

SälenStjärnan årsredovisning 1999/00

SälenStjärnan årsredovisning 1999/00 SälenStjärnan årsredovisning 1999/00 www.i skion.com 1 Detta är SälenStjärnan Innehåll Året i sammandrag 3 VDs kommentar 4 Affärsidé, mål och strategi för värdeskapande 6 Marknadsbeskrivning 8 Branschjämförelse

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 1 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009/10

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009/10 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 6 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH

Läs mer

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com SälenStjärnan årsredovisning 97/98 www.salen.com 1 Innehåll och bolagsstämma Året i sammandrag... 3 VDs kommentar... 4 Vision, affärsidé, mål och strategi... 6 Marknadsbeskrivning... 7 Aktien... 10 Historik...

Läs mer

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 84 STYRELSE 88 FINANSIELL INFORMATION 89 LEDNING 90 BOLAGSORDNING, ADRESSER 91

BOLAGSSTYRNING BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 84 STYRELSE 88 FINANSIELL INFORMATION 89 LEDNING 90 BOLAGSORDNING, ADRESSER 91 VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING 16 MEDARBETARE 20 VÅRT ANSVAR 22 RISKER OCH MÖJLIGHETER

Läs mer

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg

Årsredovisning. Europaskalan. 90% cyan. 100%gul. Färg Färg Europaskalan 100%gul 90% cyan Årsredovisning 2000 Året i sammandrag, Kort om Scandic II VD-kommentar 2 3 Aktieägarinformation 4 7 STRATEGISK ÖVERSIKT, VARUMÄRKE OCH KUNDRELATIONER 8 15 Vision Affärsidé

Läs mer

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009

VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 VI ÄR EN KATALYSATOR FÖR EN SUND EKONOMI INTRUM JUSTITIA ÅRS- REDOVISNING 2009 Innehåll INTRUM JUSTITIA PÅ EN MINUT Kort om 2009 1 VD-ord 2 Affärsidé, vision och strategier 4 Tre ambitioner för 2010 5

Läs mer

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006

NORDNET ÅRSREDO VISNING 2006 Innehållsförteckning Befria 2006 Vi är utmanarna som revolutionerar dina pengar sparandet 2006 i korthet VD-ord Mission och affärsidé Mål Strategi Företagskultur och organisation IT Konkurrens och omvärldsfaktorer

Läs mer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer

Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer Vi hjälper dig som drömmer om bättre affärer ÅRSREDOVISNING 2006 Intrum Justitia i korthet INTRODUKTION TILL INTRUM JUSTITIA Intrum Justitia är Europas ledande företag för tjänster inom kredithantering,

Läs mer

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73.

40. Ekonomi. Under 2006 ökade New Waves försäljning med 15 % till 3 531 (3 059) mkr och resultatet med 38 mkr till 292 (254) mkr. 73. Årsredovisning 2006 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2006 uppgick

Läs mer

Större, starkare, smartare

Större, starkare, smartare Årsredovisning 2014 Större, starkare, smartare Inwido är Europas största tillverkare av fönster och dörrar. Genom innovativa och moderna produkter ökar vi människors välbefinnande. Den filosofin har gjort

Läs mer

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning

25 Finansiering och finansiella risker 27 Miljöarbete 28 Flerårsöversikt 30 Aktien 33 Bolagsstyrning Årsredovisning 07 Innehåll Detta är Kungsleden 1 2007 i sammanfattning 2 VD-ord 4 Affärsmodell och genomförande 6 Marknaden 10 Nordic Modular 12 Organisation och medarbetare 14 Fastighetsportfölj 14 Värdering

Läs mer

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp.

Dahls roll som VVS-grossist. är att förenkla flödet av varor och. information mellan leverantörer och. kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahls roll som VVS-grossist är att förenkla flödet av varor och information mellan leverantörer och kunder. Leveranssäkerhet är ett nyckelbegrepp. Dahl är en samarbetspartner som ansvarar för kundens lager,

Läs mer

gör det enklare att vara proffs

gör det enklare att vara proffs ÅRSREDOVISNING 2004 INNEHÅLL 3 Året i sammandrag 4 Intervju med VD 6 Marknad, trender och konkurrenter 10 Ahlsellkonceptet 12 Brett produkterbjudande 14 Marknadsorganisation gör det enklare att vara proffs

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden,

Innehåll. både pressmeddelanden och rapporter i det ögonblick de offentliggörs. Hemsidan innehåller samtliga pressmeddelanden, Årsredovisning 2001/2002 Innehåll Clas Ohlson ab (publ) Organisationsnummer: 556035-8672 Årsredovisning första maj 2001 till sista april 2002. Finansiell information 2 Bolagsstämma 2 Året i korthet 3 Intervju

Läs mer

New Wave Group AB, Box 2 29, SE-442 02 Ytterby Phone +46 (0)303 24 65 00, Fax +46 (0)303 24 65 99, info@nwg.se, www.nwg.se

New Wave Group AB, Box 2 29, SE-442 02 Ytterby Phone +46 (0)303 24 65 00, Fax +46 (0)303 24 65 99, info@nwg.se, www.nwg.se Årsredovisning 2005 6. Detta är New Wave New Wave har sedan starten 1990 uppvisat en stark försäljnings- och resultattillväxt. Den genomsnittliga försäljningstillväxten under perioden 1992 2005 uppgick

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ)

ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) ÅRSREDOVISNING 2003 För NetOnNet AB (publ) INNEHÅLL Kort om NetOnNet 1 VD har ordet 2 Marknad 4 Verksamhet 6 Finansiella mål och framtidsutsikter 13 Försäljningskanaler 15 Ekonomisk utveckling i sammandrag

Läs mer

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004

NORDNET ÅRSREDOVISNING 2004 2004 ÅRET 2004 Innehållsförteckning 2004 i korthet 1 VD ord 2 Affärsidé, vision, strategi och mål 4 Nordnet-modellen 6 IT 8 Omvärldsfaktorer 10 Tjänster 12 Sverige 15 Norge 18 Danmark 20 Tyskland 22 Luxemburg

Läs mer

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010

Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vi håller koll på hela världen åt dig! Bästa affärsresebyrå 2010 1 Resia Travel Group AB. Årsredovisning 2010 Vision Resia Sveriges bästa resebyrå! Affärsidé

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning. Innehåll

Årsredovisning. Innehåll LAToUr Årsredovisning 2014 Årsredovisning 2014 Innehåll 3 2014 i sammandrag 4 VD-ord 6 Det här är Latour 8 Trender i omvärlden 10 Förvärvsprocessen 12 Hållbarhetsarbete 12 Medarbetare 16 Miljö- och affärsnytta

Läs mer

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år

Årsredovisning 2002/2003 Clas Ohlson AB 85 år Clas Ohlson AB 85 år Årsredovisning 2002/2003 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION 2 ÅRET I KORTHET 3 INTERVJU MED VD 4 AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGIER 6 MARKNAD 8 ORGANISATION 11 FÖRSÄLJNINGSKANALER 12 VARUMÄRKE

Läs mer

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport

Innehåll. Finansiell översikt koncernen 72 Aktien 74 Definitioner och ordlista 76 Årstämma 77. Verksamhetsberättelse. Bolagsstyrningsrapport ÅRSREDOVISNING 2009 Innehåll Verksamhetsberättelse Bolagsstyrningsrapport Förvaltningsberättelse och finansiella rapporter Ekonomisk information 1 Detta är TradeDoubler 2 Året i korthet 3 VD har ordet

Läs mer

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb

Årsredovisning 2005. Service är vårt jobb Årsredovisning 2005 Service är vårt jobb Innehåll Årsredovisning 2005 1 2005 i korthet 2 VD har ordet Förvaltningsberättelse 5 Bilia ledande i Norden 6 Erbjudande med varaktigt mervärde 6 Kunder med höga

Läs mer

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014

ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 ZINZINO AB (publ) Bolagsbeskrivning inför listning på Nasdaq First North Viktig information om Nasdaq First North Nasdaq First North ( First North ) är en alternativ marknadsplats som drivs

Läs mer

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA.

Årsredovisning 2010 NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. NYHET! KREDITRAM PÅ KÖPET OM VI FÅR HJÄLPA DIG MED FAKTURORNA. Årsredovisning 2010 Bankerna är bra på många sätt, men ibland är de bara för långsamma. Ett problem, till exempel när man behöver snabb tillgång

Läs mer

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009

Välkommen till Elanders årsredovisning 2008! Mölnlycke, februari 2009 KOMMANDE RAPPORTER FRÅN ELANDERS Delårsrapport januari-mars: 23 april 2009 Delårsrapport januari-juni: 14 juli 2009 Delårsrapport januari-september: 22 oktober 2009 Bokslutskommuniké 2009: 29 januari 2010

Läs mer