Årsredovisning 2001/02.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Årsredovisning 2001/02. www.skistar.com"

Transkript

1 Årsredovisning 2001/02

2 SkiStar skapar vinterupplevelser SkiStar äger och driver alpindestinationer i Sälen, Åre och Vemdalen i Sverige samt Hemsedal i Norge. Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Övriga strategiskt viktiga verksamheter som drivs inom koncernen är logiförmedling, skiduthyrning och skidskola. Marknadsandelen av liftkortsförsäljningen i Sverige uppgår till 52%, i Norge till 13% och totalt i Skandinavien till 35%. Visionen är att SkiStar ska skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. SkiStar ska vara ledande inom koncept, helhetssyn och utveckling. SkiStar-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan Innehåll Året i sammandrag VDs kommentar Vision, mål och strategi för framgång Marknaden Branschjämförelse Ski*Online, ett värdefullt konkurrensmedel.. 10 SkiStars miljöarbete Marknadsföring och försäljning Fokus på ledarskap ökar lönsamheten SkiStar-aktien Möjligheter och risker Koncernens verksamhet Sälen Åre Vemdalen Hemsedal Femårsöversikt Definitioner Förvaltningsberättelse Resultaträkningar Balansräkningar Kassaflödesanalyser Bokslutskommentarer Revisionsberättelse och revisorer Styrelse Företagsledning Bolagsstämma och finansiell information Historik Från Lindvallen till SkiStar omslag Adresser omslag

3 Året i sammandrag Viktiga händelser under verksamhetsåret SkiStars omsättning steg med 11% till 899 MSEK (807) och resultatet före skatt ökade med 76% till 139 MSEK (79). Effektivitets- och besparingsprogram har givit en kostnadsminskning på 28 MSEK, vilket uthålligt förväntas stärka resultatet. Ett hotell och samtliga restauranger i Vemdalen samt en restaurang i Åre utarrenderades inför säsongen 2001/02. Samtliga utestående aktier i Skidåkarna AB innehållande 5 skiduthyrningar i Åre förvärvades under verksamhetsåret. Därutöver skedde förvärv av ytterligare en skiduthyrning i Duved samt Årevisionen AB, det lokala TV-bolaget i Åre. Liftkortsförsäljningen i koncernen förbättrades med 17% till 492 MSEK. I juni 2002 beslutade Internationella Skidförbundet att Åre får arrangera alpina VM år Det fria egna kapitalet har ökat med 370 MSEK genom att överkursfonden har nedsatts. Viktiga händelser efter verksamhetsårets utgång Den 1 oktober 2002 tillträdde Mats Årjes som ny verkställande direktör i SkiStar. Bokningsläget var per 31 oktober % högre än vid motsvarande tid föregående år. Bokningsingången via Internet fortsätter att öka kraftigt. I Sälen sker ca 25% av bokningarna via nätet. Samtliga restauranger i Hemsedal samt två restauranger i Åre har utarrenderats till säsongen 2002/03. Beslut har fattats att till säsongen 2002/03 genomföra investeringar uppgående till totalt 130 MSEK. Dessa omfattar bl a två nya stolliftar i Åre. Året i siffror 2001/ /01 +/ +/, % Nettoomsättning, MSEK % Resultat före skatt, MSEK % Resultat efter skatt, MSEK % Resort cash flow, MSEK % Vinst per aktie, SEK 10,10 5,70 4,4 77% Utdelning, SEK 6,00 3,50 2,5 71% Börskurs 31 augusti, SEK 103,00 79, % Direktavkastning, % 5,8 4,4 1,4 32% P/e-tal, ggr 10,2 13,9 3,7 27% Eget kapital, MSEK % Soliditet, % % Avkastning på sysselsatt kapital, % % Avkastning på eget kapital, % % Bruttomarginal, % % Rörelsemarginal, % % Nettomarginal, % % Medelantal anställda, st % Definitioner återfinns på sidan 40. 1

4 Mot nya höjder resultatökning med 76% till 139 MSEK Verksamhetsåret 2001/02 ökade vinsten före skatt med 76% till 139 MSEK. SkiStars samtliga destinationer presterade sina bästa resultat någonsin. Alpin skidåkning är en populär företeelse. Även inför kommande vintersäsong är efterfrågan hög, bokningsläget är 19% bättre än vid motsvarande tidpunkt i fjol, vilket ger goda förutsättningar för ännu ett bra år för SkiStar. Året som gick SkiStar uppvisade en kraftig resultatökning under verksamhetsåret 2001/02, vinsten före skatt steg med 76% till 139 MSEK. Den svaga svenska kronan och människors vilja att söka trygga resmål, långt ifrån terrorism, medförde att många nordbor valde att semestra hemma. Detta hade en positiv påverkan på antalet gäster i SkiStars backar. Den nya typen av skidåkning carving har fått ett ordentligt genombrott och har ökat intresset för alpin skidåkning. Vinstökningen är även en följd av tidigare säsongstart i främst Sälen jämfört med i fjol och effektivitetsvinster på 28 MSEK, uppnådda genom besparingsprogram och erfarenhetsutbyte mellan anläggningarna. Våra alpindestinationer Sälen, Åre och Vemdalen inledde vintersäsongen något tidigare än året innan, medan Hemsedal fick en senare säsongstart. Sammantaget kom dock säsongen igång tidigare än i fjol, men något senare än ett normalår. Från jul t o m påsk utvecklades försäljningen mycket starkt och nya försäljningsrekord sattes under ett stort antal veckor. Starkast resultatutveckling uppvisade Sälen och Vemdalen. Koncernens lönsamhet och finansiella ställning stärktes under året. Rörelsemarginalen ökade från 16% till 21%. Avkastningen på eget kapital ökade från 9% till 15% och soliditeten var vid verksamhetsårets utgång 39% (36). Förutsättningarna är mycket goda för att nästkommande år nå SkiStars finansiella målsättningar, en rörelsemarginal på 22% och 16% avkastning på eget kapital vid nuvarande ränteläge. Sälen hade under 2001/02 en stor överefterfrågan och beläggningsgraden ökade även på övriga destinationer Åre, Vemdalen och Hemsedal som samtliga fortfarande har en kapacitetsreserv som förväntas utnyttjas efterhand. Samtliga genomförda strukturåtgärder har givit ökade marginaler och höjd lönsamhet. Marknaden för alpin skidåkning Marknaden för alpin skidåkning uppvisade en kraftig tillväxt i Sverige den gångna säsongen. Även i Norge var tillväxten god. Många av fjällanläggningarna i Sverige hade en ovanligt sen säsongstart året innan, vilket kom att bidra till att volymökningen blev hela 13%. I Norge var volymökningen 5%. Intresset för alpin skidåkning i Skandinavien ökar ständigt. Vår marknadsandel av liftkortsförsäljningen i Sverige blev oförändrat 52%. I Norge minskade marknadsandelen med 1 %-enhet till 13%. Totalt i Skandinavien var SkiStars marknadsandel oförändrat 35%. Namnbyte till SkiStar Det under året genomförda namnbytet till SkiStar har tagits emot väl. Marknadsvärdet av www-adressen skistar.com är högt. Skidportalen har över unika besökare per månad under högsäsong. Ski*Online Bokningarna över Internet ökar kraftigt och under hösten har Sälen, där Ski*Online-implementeringen kommit längst, haft 25% av logibokningarna och 50% av bokningarna av skidskola och skiduthyrning via nätet. Förköp av liftkort har blivit mycket populärt, med möjligheten att gå direkt till liften vid ankomst. Gästerna uppmärksammar enkelheten och att bli av med ett antal tidskrävande moment. SkiStar-aktien SkiStar-aktiens kursutveckling har varit positiv under verksamhetsåret. Kursen ökade med 30% till 103 SEK på bokslutsdagen Sedan bokslutet offentliggjordes och till dagens datum har kursen stigit ytterligare. Generalindex uppvisade under SkiStars verksamhetsår en nedgång med 29%. SkiStar-aktiens effektivavkastning, inklusive utdelningar, har sedan noteringen 1994 uppgått till 29% per år, vilket borde kunna betraktas som väl godkänt. Bolaget har också fått allt fler aktieägare. Under verksamhetsåret var ökningen 20% till aktieägare. Det tycker vi är mycket glädjande. Tack för mig Jag vill tacka samtliga medarbetare och övriga affärskontakter för den oerhört stimulerande och utvecklande tid jag haft under min tid i SkiStar. Utan Ert fantastiska arbete hade SkiStar aldrig blivit vad det är idag. Jag vill även passa på att önska min efterträdare Mats Årjes lycka till i den framtid som jag bedömer ter sig ljus för SkiStar. Sälen 15 oktober 2002 Thorvald Sverdrup Verkställande direktör t o m 30 september

5 SkiStars verksamhet SkiStars affärskoncept grundar sig dels på att utveckla och stärka respektive destination och dess varumärke, dels på att strukturera nya destinationer efter SkiStars grundläggande koncept samt att i så stor omfattning som möjligt utnyttja SkiStars unika möjlighet till stordriftfördelar. Vi är en god bit på väg i det arbetet, men mycket finns kvar att göra. Fortfarande finns det ledig bäddkapacitet under stora delar av säsongen på våra destinationer, främst i Åre och Hemsedal. Struktureringsarbetet utifrån de strategiskt viktiga verksamheter som SkiStar identifierat; Lift/Utförsåkning, Logiförmedling, Skidhyra och Skidskola har fortsatt inför säsongen 2002/03. Ytterligare två restauranger i Åre och samtliga restauranger i Hemsedal har utarrenderats, varefter vi idag endast driver två restauranger inom koncernen, båda i Åre. SkiStar har även en utvecklingspotential inom koncernsamordning och i utnyttjandet av stordriftfördelar som finns inom ekonomi, administration, marknadsföring, försäljning och inköp. Våra destinationer besöks tillsammans av nära en miljon människor årligen. Dessa gäster är till stor del medel- och höginkomsttagare. Vi ser en potential i att bättre utnyttja våra destinationer som attraktiva marknadsplatser för samarbetspartners. Gästens upplevelse Den upplevelse som gästen har under sin vistelse är grunden till vår framgång. Om gästens förväntningar överträffas har vi med all sannolikhet en återkommande gäst som i många år blir trogen sin destination. Vi måste därför kontinuerligt arbeta med att höja gästernas upplevelse och se till att irritationsmoment som långa köer m m elimineras. Här har vi en utmaning genom att hela tiden ligga i framkant av utvecklingen för att öka gästens totalupplevelse och få återkommande gäster till våra destinationer. Ledarskap och värderingar Det är glädjande att SkiStar har kommit långt med personalutvecklingen. I höst har en utbildning påbörjats SkiStarAcademy där chefer från samtliga destinationer utbildas i ledarskap. Utbildningarna kommer att fortsätta i flera steg för att vi ska få ännu bättre och mer kvalificerade chefer inom koncernen. De värderingar som utgör grunden i SkiStars företagskultur är ärlighet, trovärdighet, ordning och reda, flexibilitet, empati, lärande och målinriktning. En stark företagskultur är en viktig grund för vår fortsatta framgång. Låg risknivå Branschen för alpin skidåkning betraktas ibland som en verksamhet med hög risk. Det är inte vår uppfattning. SkiStar har även i sina tidigare skepnader (Lindvallen och SälenStjärnan) uppvisat en stabil resultatutveckling ända sedan börsnoteringen Väderriskerna elimineras delvis med hög snötillverkningskapacitet och genom geografisk riskspridning. Verksamheten har historiskt endast i begränsad utsträckning påverkats av konjunktursvängningar. Den svaga svenska kronan har haft en positiv påverkan på SkiStars resultat de senaste åren. Vid en eventuell framtida kraftig kronförstärkning dämpas risken genom att vi, i en internationell jämförelse, håller låga priser. Vad som också är glädjande är att Hemsedal, med en stark norsk krona, har ökat andelen utländska gäster. Fortsatt expansion SkiStar har även fortsättningsvis ambitioner att växa genom förvärv. Eftersom förvärven varit lyckosamma, nu senast Åre, Vemdalen och Hemsedal, så tror vi oss kunna bli framgångsrika med nya förvärv. Någon speciell tidshorisont eller några prioriterade områden för kommande förvärv har vi inte. De närmaste åren ser vi en stor potential i att vidareutveckla de befintliga destinationerna Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal och det är där som vi kommer att lägga vårt fokus. Inför säsongen 2002/03 Till säsongen 2002/03 har ett flertal satsningar genomförts. I Åre har fem gamla liftar tagits bort och ersatts med moderna stolliftar en 6-stollift och en 4-stollift. Skidåkningen i centrala Åre blir därmed komplett, efter förra säsongens investeringar i nya pister och snösystem. Genom delägda intressebolag i Sälen investerar vi i stugor med 740 bäddar i Lindvallen och Hundfjället. Även i Hemsedal bygger vi nya stugor med 100 bäddar inför nästa säsong. Totalt uppgår investeringarna till ca 130 MSEK, vilket är betydligt under vårt kassaflöde. Mats Årjes, verkställande direktör sedan 1 oktober Det är stimulerande att efterfrågan inför den kommande vintersäsongen är rekordhög med en ökning på 19%, vilket ger goda förutsättningar för ännu en bra säsong. Vi har fått en bra säsongstart och både Vemdalen och Sälen har i skrivande stund redan öppnat. Det känns oerhört spännande och utmanande att tillsammans med all personal arbeta vidare med att bygga SkiStar till ett ännu starkare och mer framgångsrikt företag än vad det är idag. Sälen den 30 oktober 2002 Mats Årjes Verkställande direktör sedan 1 oktober

6 Vision, mål och strategier för framgång SkiStar har sedan två år tillbaka uttalat att de finansiella målsättningarna ska uppnås verksamhetsåret 2002/03. Redan under 2001/02 uppnåddes målen för soliditet och avkastning på sysselsatt kapital. Samtidigt stärktes rörelsemarginalen och avkastningen på eget kapital och utfallet på dessa var endast 1%-enhet från uppsatta mål. Vision SkiStar ska skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer. SkiStar ska vara ledande inom koncept, helhetssyn och utveckling. Mål Värdeskapande för aktieägarna Det övergripande målet för SkiStar är att öka värdet på aktieägarnas investerade kapital, vilket endast kan ske genom att skapa värde för gäster, medarbetare och SkiStars övriga intressenter. Detta fokus på aktieägarvärde har varit en stark orsak till SkiStars framgångar och ledande marknadsposition. Finansiella mål För att möjliggöra en offensiv strategi och samtidigt balansera rörelserisken fäster SkiStar stor vikt vid en stark finansiell bas. Målsättningen är att soliditeten inte skall understiga 35%. Målet för avkastning på eget kapital har under verksamhetsåret 2001/02 uppjusterats med 4%-enheter. Vid nuvarande räntenivå ska avkastningen på eget kapital uppgå till 16% och avkastningen på sysselsatt kapital till 13%. Målen är satta utifrån 3-månaders statsskuldväxlar där den genomsnittliga räntan under verksamhetsåret 2001/02 uppgick till 4,03%. Rörelsemarginalen ska långsiktigt överstiga 22%. Under verksamhetsåret 2002/03 ska samtliga finansiella mål uppnås. Operativa mål Omsättningstillväxten ska organiskt och genom förvärv i genomsnitt över åren uppgå till 20% per år. Inom två år ska 1/3 av SkiStars bokningar ske via Internet. Måluppfyllelse operativa mål Under de senaste fem åren har omsättningen ökat från 243 MSEK till 897 MSEK, d v s med 269%. I genomsnitt har omsättningstillväxten under de senaste fem åren varit 35% per år. Måluppfyllelse finansiella mål Under hösten 2002 genomfördes ca 25% av bokningarna i Sälen via Internet. Vemdalen är ännu ej bokningsbart via Internet. Åres gäster har ett senare bokningsbeteende än Sälens gäster. Strategier Koncept och affärsmodell Kärnverksamheten är alpin skidåkning med gästens skidupplevelse i centrum. Lönsamma och strategiska verksamheter inom lift, logiförmedling, skidskola och skiduthyrning ska långsiktigt drivas inom den egna organisationen. Verksamheter utanför kärnområdet ska företrädesvis drivas av externa professionella aktörer. SkiStar ska verka för att samtliga aktörer på alpindestinationerna arbetar med hög Utfall 2001/02 Utfall 2000/01 Utfall 1999/00 Mål Soliditet, % >35 Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Rörelsemarginal, % >22 4

7 kvalitet för att stärka respektive destinations varumärke. Operativa strategier De i koncernen ingående destinationerna ska vara djupt engagerade i marknadsföring, försäljning samt varumärkesuppbyggnad och varumärkesvård. Genom att skapa nya produkter i högre takt än konkurrenterna ska konkurrenskraften stärkas. Välskötta produkter ger en hög andel återkommande gäster, vilka i sin tur är de bästa marknadsförarna. Med en väl utbyggd infrastruktur ska gästen finna allt inom gångavstånd. Boende- och skidområden knyts ihop för att ge ett stort utbud av liftnära boende. Det s k Ski in-ski out-konceptet innebär ett oberoende av bilen som transportmedel under vistelsen. Utveckling av koncernens snösystem har hög prioritet. Snösystemen byggs fortlöpande ut för att kunna erbjuda bra skidåkning oavsett natursnöförhållanden. Genom att de olika alpindestinationerna har olika inriktning och profil ska SkiStar alltid kunna erbjuda gästerna en destination som passar ålder och preferenser. HR och gäststrategier SkiStar ska genom en processtyrd organisation skapa en företagskultur som präglas av lärande, höga prestationsnormer, omtanke, gästfokus och stolthet. Ledarskapet ska också föda en förändringsvillig attityd att förbättra förbättringarna. Bra ledarskap är en av grundstenarna till SkiStars framgång, varför ledarskapet ständigt ska utvecklas. Gästservicen ska ständig förbättras. Strategin för detta är professionella urvalsprocesser vid rekrytering samt genom utbildning och uppföljning av serviceinriktad personal. Alpindestinationerna ska ständigt förbättras i dialog med gästerna och deras önskemål, vilket ska ge ännu fler nöjda och återkommande gäster. Arbetet med att förenkla vistelsen för gästerna ska ständigt fortgå. Marknads- och försäljningsstrategier Koncernens alpindestinationer ska tydliggöras och stärkas genom marknadsföring och anpassning till olika målgrupper. Genom det Internetbokningsbara försäljningssystemet Ski*Online ska tillgängligheten till alpindestinationernas produkter öka väsentligt. För att optimera beläggningen totalt i koncernen ska gäster som inte får plats på en destination erbjudas boende på någon av SkiStars andra destinationer. Förvärvsstrategi Förvärvsstrategin innebär att utvalda alpindestinationer med hög potential förvärvas och sedan utvecklas med hög lönsamhet. De alpindestinationer som förvärvas ska ha en storlek över kritisk massa samt endast i begränsad utsträckning konkurrera om samma gäster som SkiStars befintliga destinationer. Korsvis lärande och benchmarking Medarbetarna inom SkiStar besitter stor erfarenhet och kunskap. Genom regelbundna träffar mellan likartade befattningshavare på de olika destinationerna ska en process med korsvist lärande ständigt fortgå. Genom att jämföra de olika anläggningarnas verksamheter skapas förutsättningar för stärkta gästrelationer, effektivare arbetsmetoder och därmed ökad tillväxt och lönsamhet. Omsättningstillväxt MSEK /96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 Pro forma Pro forma Under 1997 förvärades Tandådalen & Hundfjället och Sälenfjällen Bokning och under 2000 Åre-Vemdalen och Hemsedal. I Pro forma redovisas förvärvade bolags omsättning perioden september augusti. Integrationsprocessen Lift Koncept Kassaflöde Underhåll Förvärv Struktur Förvaltning Modellen visar att stora insatser krävs initialt vid ett förvärv i form av investeringar och strukturering efter SkiStars koncept och arbetsmodell. Efterhand som konceptet har implementerats och nödvändiga investeringar genomförts kommer förvaltningsfasen då lönsamheten och kassaflödet stiger. 5

8 Marknaden Alpin utförsåkning bedrivs året runt och jorden runt. Det finns skidanläggningar i alla världsdelar och skidsäsongen tar aldrig slut, den pågår från januari till december globalt sett. När skidanläggningarna på södra halvklotet avslutar skidsäsongen i september-oktober inleds samtidigt säsongen på det norra halvklotet. I mars april är turordningen den omvända. Skidanläggningar finns i för vintersportsammanhang udda länder som Burma, Thailand, Sydkorea, Bulgarien, Moldavien, Indien, Pakistan, Kina,Turkiet, Peru, Argentina, Australien och Sydafrika. I det lilla landet Andorra finns ett 20-tal anläggningar, i Pyreneerna ett 40-tal och i Tjeckien finns ca 200 skidanläggningar. De riktigt stora regionerna för alpin skidåkning är Nordamerika (USA och Kanada), Alperna (Frankrike, Österrike, Italien och Schweiz) och Japan. Inom dessa geografiska områden återfinns det högsta antalet skidåkare och det största antalet skidanläggningar. Mätt i antal skiddagar dominerar Alperna med över 150 miljoner skiddagar årligen, följt av Nordamerikas ca 72 miljoner skiddagar och Japans ca 50 miljoner. De nordiska länderna når tillsammans upp till ca 13 miljoner skiddagar. Generellt uppvisar den alpina skidmarknaden en begränsad årlig tillväxt. Lokala väderförhållanden, perioder av stigande eller sjunkande konjunkturutveckling, svängningar i allmänhetens intresse ( Stenmark-effekten ) etc, påverkar marknadsutvecklingen. De ledande företagen uppvisar i allmänhet tillväxtsiffror över marknadssnittet. Genom en ofta förvärvsledd expansion växer de stora operatörerna av skidanläggningar. Bakom denna konsolidering står möjligheterna till skalfördelar och behovet av att skapa kritisk massa. Skalfördelarna finns inom såväl inköpssamordning, drift och underhåll, som inom marknadsföring och försäljning. Den kritiska massan byggs främst upp genom förvärv av konkurrenter. Det handlar dels om att bygga volym och dels om att skapa kassaflöden tillräckliga för att balansera de stora investeringsbehoven. CDA, Companies des Alpes, som är Europas största företag i branschen, investerar årligen motsvarande 300 MSEK i liftar, nedfarter, snökanoner, markberedning m m. En annan drivkraft är företagens strävan att arbeta på flera olika geografiska platser för att därigenom minska väderberoendet. Exempel på andra typer av diversifiering är kanadensiska Intrawests investeringar i golfanläggningar i södra USA och CDAs nyligen genomförda förvärv av ett företag som äger och driver nöjes- och temaparker i Sydeuropa. I syfte att nå en större andel av gästernas totalkonsumtion sker även satsningar på skiduthyrning, skidskolor och försäljning av skidkläder. Den mogna marknadssituationen i kombination med intensiv konkurrens innebär att få nya aktörer kommer in i branschen. I USA har exempelvis ingen ny skidanläggning startats sedan 1981, i Alperna ingen ny sedan mitten av talet. Inträdeströsklarna är också mycket höga, inte minst genom den stränga lagstiftning som omgärdar attraktiva naturområden. Utbudet av intressanta skidområden, som dessutom är tillgängliga från befolkningstäta regioner, är begränsat. Ägandet i branschen uppvisar en starkt fragmenterad struktur med ett stort antal små familjeägda företag. Bank- och kreditinstitut återfinns med viss regelbundenhet i ägarbilden. Branschen är kapitalintensiv och många skidanläggningar är hårt skuldsatta. Större företag med spritt ägande i aktiebolagsform finns framförallt i Frankrike, Nordamerika, Schweiz och Skandinavien. I Sverige finns vid sidan av SkiStar, Stockholm-Saltsjön/Strömma-gruppen, med anläggningarna i Hemavan-Tärnaby och Riksgränsen, samt kommunägda stiftelsen IdreFjäll. En ny aktör är norska hotellbolaget Norlandia som förvärvat skidanläggningarna Stöten i Sälen och Hassela i Gävleborgs län. Övriga skidanläggningar har lokalt ägande av privata, mindre företag och kommunala intressen. Säsongen 2001/02 Bland världens stora skidregioner hade Japan den svagaste utvecklingen.tidvis besvärliga snöförhållanden och en utdragen lågkonjuktur har försämrat lönsamheten i branschen under flera år samtidigt som intresset för alpin skidåkning minskat och reducerat antalet skidåkare i backarna. I Nordamerika nådde branschen däremot en ny all-time high säsongen 2000/01. Den senast avslutade säsongen blev besvärligare. Förutom händelserna den 11 september blev det vädermässigt en mellansäsong. Genom omfattande marknadsföringskampanjer och attraktiva priserbjudanden blev vintern 2001/02 som helhet ändå den tredje bästa någonsin i Nordamerika. Viss draghjälp uppmärksamhetsmässigt fick branschen av vinter OS 2002 i Salt Lake City. Sammantaget sjönk antalet skiddagar i USA med 5% till 54 miljoner, medan Kanada kunde redovisa en mindre ökning till ca 18 miljoner skiddagar. I Europa blev säsongen relativt snöfattig, men kall och ganska solig.vissa orter levde nästan uteslutande på tillverkad kanonsnö. I Frankrike och Österrike hade skidanläggningarna ett något bättre år än säsongen innan. Utvecklingen i Italien och Schweiz var blandad. Andelen gäster som reste till skidorterna med flyg minskade, vilket särskilt drabbade Frankrike och Österrike, de två länder som har flest lång- 6

9 Några branschtrender Några aktuella branschtrender värda att lyfta fram i en marknadsöversikt som denna är följande: Snötillgång: Fler moderna snösystem installeras. I klimatologiskt mer utsatta regioner, exempelvis Alperna, anläggs nya nedfarter uteslutande i högzon för säkrare snötillgång. Tillgänglighet: Allt som förenklar för gästen får en ökande betydelse som; att boka resan och att kunna jämföra priser. Internet är ett viktigt verktyg, allt-i-ett erbjudanden, där gästen kan se vad hela skidresan kostar, kortare, snabbare och/eller billigare transporter t o r skidorten, helg- och weekendresor som komplement till veckoresor. Ekologi: Ökat fokus på miljöhänsyn och naturintressen. Säkerhet: Skidhjälmar, gästernas tillgång till sjuk- och hälsovård, skydd mot kriminalitet, säkra skidbackar, lavinskydd, säkra liftar. Familjen: Investeringar i lättare och bredare backar för barn och nybörjare, längdåkningsspår (många kompletterar gärna den alpina åkningen med längdåkning), bekvämare boende, korta avstånd, barnpassning, ungdomsaktiviteter kvällstid, alternativa aktiviteter vid dåligt väder (kälkåkning, skridsko, simhall, etc). Marknadsföring: Allt större resurser avsätts till reklam och PR, vilket ger ökad kännedom om alpindestinationer som semesteralternativ. distansgäster. Resandet över Atlanten påverkades också negativt, även om en viss återhämtning kunde noteras under den senare delen av säsongen. Inför säsongen 2002/03 rapporteras en god bokningsingång från många skidanläggningar, såväl i Nordamerika som i Europa. Försäljningen av snökanoner fortsätter att öka, medan försäljningen av nya skidliftar är ca 25% lägre än inför fjolårets vintersäsong. Sommarens kraftiga översvämningar i centrala Europa ger många skidorter i Österrike och Italien ett besvärligt utgångsläge inför säsongen 2002/03. Alperna Frankrike är den enskilt största marknaden i Europa med ca 57 miljoner skiddagar 2001/02, en ökning med 1% jämfört med säsongen innan. Liftkortsomsättningen steg samtidigt med 7% till 838 miljoner Euro, en nivå som aldrig varit högre sedan mätningarna påbörjades. De lokala variationerna i landet var dock stora. I de nordliga delarna av Alperna, som svarar för 75% av skidterrängen, steg omsättningen 5 10%. De sydligare delarna av Alperna hade däremot en dålig säsong och tappade drygt 20% av försäljningen jämfört med året innan. För Österrike, Schweiz och Italien är statistiken mer knapphändig, men i antal skiddagar ligger Österrike inte långt efter Frankrike. Liftkortsomsättningen är emellertid lägre på grund av genomsnittligt något lägre liftkortspriser. Uppskattningsvis omsatte den österrikiska marknaden ca 800 miljoner Euro 2001/02. Den schweiziska marknaden är ungefär en tredjedel så stor som den franska, med ca 17 miljoner skiddagar och en liftkortsomsättning på runt 250 miljoner Euro. Den italienska marknaden är ungefär dubbelt så stor som den schweiziska, med ca 35 miljoner skiddagar och en omsättning på en bit över 500 miljoner Euro.Tillsammans skulle liftkortsförsäljningen i Alperna därmed kunna uppskattas till ca 2,4 miljarder Euro 2001/02. MSEK 220 De största alpindestinationerna i Skandinavien NOK/SEK omräknat till kurs 1,05 för åren t o m 99/00, 1,11 för 00/01 och 1,19 för 01/02. FIM/SEK är omräknat till kurs 1,48 för åren t o m 99/00 och 1,50 för 00/01. För 01/02 har Rukas och Levis omsättning räknats till kurs 9,20 Euro. Sverige och Norge I norra Europa är Sverige den största marknaden för alpin skidåkning med drygt 6 miljoner skiddagar och ca 1,7 miljoner utövare som regelbundet åker skidor. Vintersäsongen 2001/02 startade sent och slutade tidigt på grund av varmt väder. Däremellan blev säsongen vädermässigt bra, varför antalet öppendagar för liftanläggningarna sjönk med endast 3%. Yttre faktorer som terror, svag valuta samt positiva kalendereffekter vid jul, nyår och påsk, bidrog tillsammans med ett ökat intresse för alpin skidåkning till en markant ökning av liftkortsförsäljningen med 18% till 770 MSEK. Det är den högsta omsättningen som SLAO (Svenska Liftanläggningars Organisation) registrerat. Förbättringen var särskilt påtaglig i Sälen-området, Idre och Riksgränsen-Björkliden. Volymökningen, Anläggning Liftkortsomsättning Skiddagar Liftomsättning MSEK antal per skiddag Åre (S)* 140 (+11%) SEK Trysil (N) 118 (+7%) SEK Lindvallen, Sälen (S)* 109 (+21%) SEK Tandådalen & Hundfjället, Sälen (S)* 105 (+27%) SEK Hemsedal, (N)* 93 (+4%) SEK IdreFjäll (S) 50 (+10%) SEK Vemdalen (S)* 48 (+14%) SEK * Ingår i SkiStar koncernen. Källa: SLAO, Norske Skiheisers Forening och egna beräkningar. Liftkortsomsättningen i Norge är omräknad till valutakurs 1,191 SEK. Alpindestinationernas liftkortsomsättning /90 90/91 91/92 92/93 Sälen Åre 93/94 94/95 Trysil (N) Hemsedal (N) 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 Idre/Grövelsjön Vemdalen Ruka (F) Levi (F) 7

10 mätt som antal skiddagar för de 50 största skidanläggningarna, uppgick till 11%. I Norge steg liftkortsomsättningen med 9% till ca 600 MNOK och antalet skiddagar uppgick till ca 4,8 miljoner, en uppgång på ca 5% enligt Norske Skiheisers Forening. Vädermässigt blev säsongen 2001/02 sämre än året innan. Andelen unga skidåkare fortsätter att vara högre än i Sverige och detsamma gäller andelen utländska gäster. I likhet med branschstrukturen i USA, Kanada, Frankrike m fl, svarade de största anläggningarna i Norden för en majoritet av marknaden. I Sverige svarade de sju branschen s k telemark- och carvingskidor. Inte minst de senare, de mer lättåkta och lättsvängda alpinskidorna, har blivit mycket populära och bidragit till det ökade intresset för skidåkning. Konkurrens SkiStars konkurrenter utgörs dels av andra skidanläggningar i Sverige, Norge och Finland, dels av alternativa semestermål, i första hand s k solresor till badorter. De stora researrangörerna med solresor som huvudprodukt utgör som grupp SkiStars främsta konkurrenter. Genom de senaste årens förvärv har SkiStar närmat storlek. Detta ger konkurrensfördelar eftersom gästerna varje år erbjuds nyheter, nya upplevelser och olika förbättringar. Samtidigt minskar SkiStars kostnader för drift och underhåll, reparationer, risker för dyra driftsstopp o s v, jämfört med konkurrenter med äldre och mer omodern utrustning. SkiStar fäster stor vikt vid en stark marknadsposition och de fördelar företaget anser detta medför i form av skalfördelar inom bl a marknadsföring, inköp och produktutveckling och i slutänden en bättre gästupplevelse. Marknaderna i Sverige och Norge har största anläggningarna för ca 70% av liftkortsförsäljningen och ca 60% av antalet skiddagar. I Norge svarade de tio största alpina skidanläggningarna för 60% av liftkortsomsättningen och 52% av antalet skiddagar. Snowboardåkandet som andel av totalmarknaden minskade till 17% (19%) i Sverige enligt SLAO. Även i Alperna märktes en viss stagnation, officiella mätningar saknas visserligen men franska CDA bedömer att andelen vid sina anläggningar i Frankrike, Schweiz och Italien uppgår till drygt 15%. Denna utveckling skiljer sig starkt från den nordamerikanska, där snowboardandelen stigit i obruten takt under en lång följd av år och nu uppgår till 29%. Även i Norge är snowboardandelen hög. Norske Skiheisers Forening uppskattar andelen till ca 25%. Varför skillnaderna är så stora är oklart. USA räknar sig som snowboardens hemland, med skidorterna i Vermont som sportens vagga. I vissa skidregioner, t ex Nevada, är andelen snowboard idag över 40%. Kanske är den amerikanska utvecklingen sakta och med ett antal års eftersläpning på väg över Atlanten. En likhet världen över är emellertid att snowboardåkare genererar fler åk per utförsåkare, jämfört med vanliga skidåkare. Vid sidan om snowboard är andra exempel på produktutvecklingen inom sig konkurrensen från skidorterna i Alperna. Hemsedal och Åre har en mer avancerad åkprofil och konkurrerar i begränsad utsträckning med koncernens skidorter i Sälen och Vemdalen. Med familjen som SkiStars huvudmålgrupp är det skidanläggningar med en snarlik profil som konkurrerar om gästerna, till exempel Idre i Sverige och Trysil i Norge. Svenska skidorter har oftast en lägre prisbild än skidorterna i Norge och Alperna. Säsongen är också något längre i Skandinavien än på kontinenten. En annan konkurrensfördel är temperaturen, som är genomsnittligt lägre, vilket snömässigt kompenserar det faktum att många skidanläggningar i Alperna är belägna på högre höjd än de skandinaviska skidorterna. I Sverige och Norge har SkiStar en lägesmässig konkurrensfördel genom anläggningarnas närhet till stora befolkningstäta områden, i första hand Mälardalen respektive Oslo-regionen. Samtidigt vänder sig SkiStar i första hand till de medelgoda åkarna och nybörjarna de två åkkategorier som tillsammans utgör nästan 75% av marknaden. SkiStar har under senare år svarat för en betydande andel av de investeringar som skett i de svenska alpina skidanläggningarna. Även i en nordisk och internationell jämförelse har investeringarna varit betydande i förhållande till koncernens en potential framöver i de stora barnkullarna från slutet av 1980-talet och början av 1990-talet, som nu börjar komma in i tonåren en period då intresset för alpin skidåkning brukar ta som mest fart. En annan potential, särskilt i Sverige, utgör intresset från utlandet, i första hand Danmark och Finland, men även England och Ryssland. Förutom ett ökat antal skiddagar innebär detta utlandsintresse en högre beläggning under lågsäsong, inte minst i januari och början av februari. I Norge är andelen utländska skidåkare redan mycket hög och uppgår enligt Norske Skiheisers Forening till 40%. Andra trender som kan komma att gynna SkiStar är den utveckling som pågår i samhället i stort med ett stigande intresse för frisk- och hälsovård, utomhusaktiviteter och rekreation. Mängden fritid i människors liv tenderar samtidigt att öka, liksom livslängden. Den relativt svaga svenska kronan innebär fortsatta möjligheter, eftersom svenskarnas semestrar utomlands blir dyrare. Norrmännen har en delvis annan valutasituation. Den senaste tidens terrordåd kan komma att få följdverkningar ännu en tid och medföra att fler svenskar och andra nordbor väljer att semestra hemma. 8

11 Branschjämförelse SkiStar står sig vid en jämförelse väl i konkurrensen med andra börsnoterade skidanläggningsföretag. SkiStar är ett bland några börsnoterade företag vars verksamhet helt eller delvis består av att äga och/eller driva skidanläggningar. SkiStar är mer renodlat än flera av andra företag i branschen, där kompletterande verksamheter inom markexploatering, husbyggnation, hotell- och restaurang samt golfanläggning är vanligt förekommande. De övriga företagen i jämförelsen, Intrawest Corporation (Intrawest), Vail Resorts Inc (Vail) och Compagnie des Alpes (CDA), är alla branschledande bolag. Ett av de tidigare noterade skidortsföretagen i USA,American Skiing Company, har avnoterats från New York-börsen på grund av ägarbyten och finansiell rekonstruktion. Bolaget finns därför inte med i tabellen, där ett antal nyckeltal för SkiStar jämförs med tre övriga noterade skidortsföretag. Analys noterade skidanläggningar SkiStar CDA Vail Intrawest Skiddagar, milj Börsvärde (021008), MSEK Omsättning, MSEK Avkastning eget kapital, % Rörelsemarginal, % Soliditet, % Vinst per aktie, SEK 10:10 51:34 1:95 12:09 Börskurs (021008), SEK P/e-tal, ggr Eget kapital per aktie, SEK Kurs/eget kapital, % Utdelning per aktie, SEK 6:00 14:72 0 0:93 Direktavkastning, % 5,5 3,3 0 0,8 Kurs SEK/Euro 9,20 Kurs SEK/USD 9,30 Definitionerna i tabellen återfinns på sidan 40. Siffrorna i tabellen utgår ifrån bolagens senaste bokslut som i samtliga fall avser den 12-månadersperiod som omfattar hela vintersäsongen 2001/02. CDA CDA har sin hemvist i Frankrike och aktien är noterad på Paris-börsen. Bolaget är världens största mätt efter antal skiddagar, för säsongen 2001/02 cirka 12 miljoner skiddagar. Verksamheten är till största delen koncentrerad till Frankrike, men CDA har på senare år genomfört förvärv av skidanläggningar i Italien (Courmayeur) och Schweiz (Saas-Fee och Televerbier). De tre största alpindestinationer som CDA driver är La Plagne med 2,7 miljoner skiddagar samt Les Arcs och Tignes med vardera 1,6 miljoner skiddagar. Verksamheten omfattar sedan i somras även temaparker, efter att CDA förvärvat en koncern som driver nöjes- och djurparker. Vail Vails aktie är noterad på New York-börsen. Bolaget driver fem alpindestinationer i USA, varav de två största,vail och Breckenridge i Colorado, redovisar 1,5 miljoner skiddagar var för sig. Vail förvärvade våren 2002 Heavenly Valley av American Skiing, en av USAs största skidanläggningar med skiddagar. Förvärvet innebär att Vail för första gången geografiskt diversifierat verksamheten utanför Klippiga Bergen. Koncernen driver även fastighetsexploatering på de egna destinationerna samt äger och driver ett par golfbanor. Intrawest Intrawests aktie är noterad både i New York och Toronto. Bolaget driver 10 alpindestinationer i USA och Kanada, Whistler Blackcomb med 2,3 miljoner skiddagar, Mammoth Mountain med 1,0 miljoner skiddagar, Cooper Mountain med 0,8 miljoner skiddagar samt Mont-Tremblant med 0,7 miljoner skiddagar. Intrawest driver en omfattande verksamhet inom fastighetsexploatering både på egna och andra skidorter, bl a tillsammans med Vail i Colorado och CDA i Les Arc. Under 2002 stod intäkterna från fastighetsexploateringen för nära 50% av koncernens totala omsättning. Intrawest äger och driver även ett antal golfanläggningar i Arizona och Florida. 9

12 Ski * Online, ett värdefullt konkurrensmedel SkiStars försäljning genom Internet ökar stadigt. Under hösten 2002 genomfördes drygt 20% av bokningarna via Ski*Online en ökning med 33%. Utvecklingsarbete SkiStar insåg tidigt att bokning och försäljning via Internet skulle bli ett starkt konkurrensmedel för framtiden. Utvecklingen av Ski*Online startade 1998 och systemet togs första gången i bruk i Lindvallen, Sälen, under Därefter har systemet successivt implementerats i Tandådalen-Hundfjället i Sälen, Åre och Hemsedal.Vemdalen bedöms få Ski*Online installerat till säsongen 2003/04. Systemet består av ett antal moduler för logibokning, in- och utcheckning, skidskolebokning, bokning av hyrskidor, köp av liftkort, paketförsäljning och försäljning via agenter. Närmast i fas ligger utveckling av en hotellmodul för att möjliggöra anslutning av externa hotell på SkiStars alpindestinationer samt en funktion för betalning över nätet. Ski*Online utvecklas kontinuerligt med fokus på att öka tillgängligheten för gästen inför, under och efter vistelsen. Bokning och försäljning Genom Ski* Online kan gästerna antingen via Internet eller telefon boka sin planerade vistelse. De produkter och tjänster som kan bokas via Ski*Online är logi, liftkort, skidskola och skidhyra, d v s de områden som utgör SkiStars kärnverksamhet. Bokning via Internet ger gästen möjlighet att i lugn och ro, när som helst under dygnet, plocka ihop den produktmix som passar. Genom att boka tidigt säkerställer gästerna boende, skidskolelektioner och skidutrustningar. Gästerna kan även boka paket till attraktiva priser via webben, innehållande t ex boende och liftkort. Paketerbjudanden via Internet är ett utmärkt sätt att sälja de sista svårsålda bäddarna och därmed optimera beläggningen. Bokningarna via Internet ökar stadigt varje år. Idag genomförs cirka 20% (15) av SkiStars bokningar via Internet. Ski*Direkt Gäster som har bokat via Internet och förskottsbetalt kan väsentligt förenkla ankomsten till destinationen. I vissa stugbyar får gästerna möjlighet att checka in direkt vid stugan. I stugan står redan de förbeställda skidutrustningarna. Gästerna går sedan direkt ut till skidskolans samlingsplats, eftersom skidskolelektionen är förbokad och betald. Har gästerna även köpt liftkort via webben får de ett elektronisk liftkort hemskickat före avresan. När sedan gästen passerar första vändkorset till liften uppdateras liftkortet automatiskt med det antal dagar som gästen har köpt. Detta möjliggörs genom att liftsystemet är länkat till Ski*Online och informationen utbyts mellan systemen. Ski*Direkt-liftkort finns under säsongen 2002/03 tillgängligt i Sälen och Hemsedal. Gäster som har ett Ski*Direkt-liftkort har även kortet försäkrat genom att borttappade kort ersätts med ett nytt kort innehållande kvarvarande åkperiod. Genom Ski*Direkt slipper gästerna köa för att köpa liftkort, boka skidskola, checka in och hyra skidor. Istället kan gästen ge sig ut i pisterna och få en bättre skidupplevelse. Personlig sida Gäster som fått vinterkatalogen för Sälen och Åre har även fått ett kundnummer med lösenord till en egen personlig hemsida på Internet. Genom denna sida kan gästen ta del av sin bokning, även bokningar som gjorts via telefon, ta del av information om stugan, se om betalningar kommit in och komplettera med tilläggsprodukter och tjänster. Konkurrensmedel Ski*Online är ett mycket starkt konkurrensmedel i en värld där Internetanvändningen successivt ökar. Få branschaktörer i Skandinavien har tillräckliga finansiella resurser för motsvarande satsning som SkiStar genomfört. Ski*Online är även ett strategiskt system vid framtida förvärv, som ett verktyg för att strukturera nya orter. Säkerhet Den omfattande användningen av IT på SkiStars alpindestinationer ställer höga krav på IT-säkerhet. SkiStar arbetar kontinuerligt med IT-säkerheten för att säkerställa IT-systemen. 10

13 SkiStars miljöarbete Under det senaste året har SkiStar tagit flera steg för att strukturera, systematisera och rapportera miljöarbetet. En koncernövergripande miljösamordnare och en miljöledare för varje destination har utsetts. Det miljöledningssystem som tidigare utvecklats i Åre, enligt den internationella standarden ISO , ska vidareutvecklas till att omfatta alla SkiStars destinationer. Miljöledning Utgångspunkten för miljöledning i SkiStar är att gästerna upplever en ren och trygg fjällvärld. Uppnådda miljömål ska även ge positiva ekonomiska effekter och det ska inte finnas någon långsiktig motsats mellan ekonomi och ekologi. Åre har utvecklat ett miljöledningssystem enligt ISO Systemet ska införas och utvecklas till att omfatta SkiStars samtliga destinationer. Det innebär att verksamheten styrs efter miljöpolicy, miljömål och miljöprogram. SkiStars miljöledningsarbete ska präglas av ständig förbättring, utveckling, ansvar och realistiskt ställda mål. Miljöredovisning Koncernen har rapporterat utsläpp av koldioxid till försäkringsbolaget Folksams miljörapport Miljöindex, där de svenska börsbolagens klimatarbete redovisas. Resultaten avser verksamhetsåret 2000/01. Klimatindikator 2000/01 (utsläpp i relation till omsättning): 4 ton CO2/MSEK. Utsläppen kommer huvudsakligen från drivmedel. I rapporten återges ett klimatomdöme om SkiStar som lyder; SkiStars klimattrend går ej att bedöma. Företaget bedriver ett väl godkänt klimatarbete samt redovisar sina koldioxidutsläpp med en excellent svarskvalitet. Detta ger företaget det sammanvägda klimatomdömet fyra stjärnor av fem möjliga. SkiStar fick bästa omdöme i branschen för tjänsteföretag tillsammans med två andra börsnoterade företag. Energiförbrukning utsläpp till luft CO 2 utsläppen från elförbrukningen är minimala eftersom elleverantörerna huvudsakligen levererar vattenkraft. Leverantörerna av värme levererar en tredjedel som förnybar energi. Förbrukningen av drivmedel är stigande eftersom verksamheten expanderar. SkiStar har utarbetat miljömål och miljöprogram avseende drivmedel, den produkt som har största negativa miljöpåverkan. Resultatet av dessa initiativ väntas ge både positiva miljöeffekter och förbättrad ekonomi. Koncernen kommer att pröva en nyutvecklad skoter med fyrtaktsmotor, vilket väsentligen minskar utsläppen av koldioxid och sänker bullernivån. Kommande vinter startar ett utbildningsprogram för koncernens pistmaskinförare kallat Heavy Eco-Driving, med målsättningen att få alla förare att köra med minsta möjliga miljöbelastning. Snötillverkningen effektiviseras kontinuerligt genom utbyggnad av styrreglersystem och genom byggnation av vattenreservoarer på hög höjd, som ger minskad elförbrukning. Exploatering Nya stugor byggs i naturmaterial i största möjliga mån. Så långt det är möjligt anlitas lokala byggföretag och material köps lokalt. SkiStars program för att bygga naturnära boende inkluderar en strävan att återskapa den exploaterade markytan runt husen.vegetation sparas och utsatta träd skyddas under byggtiden. Ett kontinuerligt arbete pågår för att förebygga erosion i backarna genom vattenfördämningar och etablering av vegetation. Avfall Under senaste året har nya avfallssystem provats i Sälen för att utröna vilket system som passar verksamheten och gästerna bäst. I samarbete med berörda kommuner avser SkiStar att utveckla ett gemensamt avfallssystem som innebär viss källsortering. Effektiva retursystem för papper, glas och plast är i planeringsfasen. 11

14 Dessa banners är exempel på SkiStars Internetkampanj under året. T-banekampanj från Effektiv försäljning och relationsskapande marknadsföring Basen för SkiStars lönsamhet är den höga andelen återkommande gäster. Genom effektiv försäljning och relationsskapande marknadsföring strävar SkiStar efter att ständigt öka beläggningsgraden och att tidigarelägga gästernas bokningar. Marknader Koncernens gäster kommer till största delen från de nordiska länderna. Åre har en del gäster från Baltikum/Ryssland och England. Hemsedal har gäster från England, Tyskland och Nederländerna. Bland de nordiska länderna utgör Sverige, Danmark och Norge de mest prioriterade upptagningsområdena.andelen svenska gäster i SkiStars alpindestinationer uppgår till 91% i Sälen, 90% i Åre, 99% i Vemdalen och 20% i Hemsedal. Den näst största gästkategorin danskar utgör 23% i Hemsedal, 9% i Sälen, 2% i Åre och 1% i Vemdalen. Åre har även 3% finska gäster. Av Hemsedals gäster kommer 47% från hemlandet Norge. Snötåget ett projekt som startade förra året med nattåg från Köpenhamn till Åre kommer även denna säsong att gå en gång per vecka i 11 veckor. Snötåget går även till Vemdalen och förväntningar finns att andelen danska gäster ska öka såväl i Åre som i Vemdalen. Därutöver sker satsningar i England, genom researrangören Neilson, med charterflyg från Gatwick i London till Östersund, för vidare transfer till Åre. Hemsedal har ett samarbete med den engelska resebyrån Crystal med flyg till Gardemoen i Oslo och Dagali i Geilo. Åres marknadsföringsinsatser i Baltikum, bl a genom det Estniska rederiet Tallink, fortsätter även denna säsong. Danska marknaden har hög prioritet i Sälen och Hemsedal. Den svaga svenska kronan bedöms bidra till ett ökat utländskt intresse för koncernens svenska alpindestinationer. Marknadsföringens inriktning Marknadsföringen är dels samordnad och dels med respektive destination som avsändare. Den samordnade marknadsföringen sker genom; en koncerngemensam broschyr som trycks i 1,5 miljoner exemplar. Distribution sker bl a med Dagens Nyheter och Göteborgs Posten i Sverige samt tidningen Politikken i Danmark. Broschyren delas även ut på mässor och i samband med roadshows. Syftet med koncernbroschyren är att öka intresset för alpin skidåkning generellt, förbättra kännedomen om SkiStar samt marknadsföra webbadressen koncerngemensamma webbkampanjer på Internet, bl a genom portalen Passagen, gemensam mediarådgivning för att uppnå högsta effektivitet för koncernens samlade marknadsinsatser, gemensamma roadshows och marknadsevenemang, jämförande analyser, statistikinsamling, gästundersökningar m m, utveckling av hemsidor. I den koncerngemensamma marknadsgruppen sker regelbundna erfarenhetsutbyten mellan marknadsförarna på de olika alpindestinationerna. En betydande del av marknadsaktiviteterna är destinationsspecifika och syftar till att utveckla och stärka respektive varumärken. Denna relativt omfattande mark- 12

15 nadsföring sker via lokal-tv, radio, annonsering i kvälls- och lokalpress samt en stor volym katalogproduktioner på flera språk. Våra varumärken SkiStars varumärkesportfölj Sälen, Åre,Vemdalen och Hemsedal är i en branschjämförelse unik. I Norden är varumärkskännedomen hög för samtliga dessa varumärken. Allra störst är kännedomen om Åre. Ett tydliggörande av varumärkena sker genom att samtliga destinationer använder en pay off för att förstärka budskapet: Sälen Aldrig långt borta Åre Så mycket mer Vemdalen Välkommen hem Hemsedal De skandinaviska Alperna På de olika destinationernas hemsidor, som är översatta till ett antal språk, sker marknadsföring av produkter och tjänster. Totalt antal besökare på portalen och de ingående hemsidorna under perioden decembermars, uppskattas till ca st per månad. Detta innebär att är en av de största resesajterna i Norden. Respektive destinations profil och inriktning återspeglas på hemsidorna. Försäljning och marknadsföring integreras genom försäljningssystemet Ski*Online. Produktutbudet blir mer lätttillgängligt för gästerna genom Internet, samtidigt som förutsättningarna ökar för att bygga långsiktiga gästrelationer. Därutöver erhålls kunskap om gästen och dennes preferenser, vilket ger möjlighet till individuell marknadsföring och personliga erbjudanden mot olika gästkategorier. SkiStar News Skistar News är namnet på SkiStars nybildade mediabolag under vilket koncernens samtliga medier samlats. Efter att TV-Åre förvärvats 2001 slogs verksamheterna i TV-Sälen och TV-Åre samman och ett arbete påbörjades för att höja kvaliteten på SkiStars samtliga informationsmedier. Reklammedierna på destinationerna har paketerats till ett lättöverskådligt utbud för annonsköpare och samarbetspartners. Ett mediapaket, som går under namnet Snökontakt, har startats innebärande att annonsörer och samarbetspartners erbjuds olika medier med målet att minska antalet annonsörer och skapa en renare miljö och bättre informationsflöden. På sikt ska Skistar News även kunna erbjuda webb-tv till gästerna via SkiStars hemsida Skistar News har under året investerat i ny digital teknik för att öka kvaliteten på TV-sändningarna som idag erbjuds i Åre och Sälen. Ett utvecklingsarbete har påbörjats med målet att kunna sända intern-tv även i Vemdalen och Hemsedal. Gästundersökningar Ett antal gästundersökningar genomförs varje vintersäsong på de enskilda destinationerna. Resultaten används för att förbättra och utveckla utbudet av produkter och tjänster. Koncernens samtliga destinationer har en hög gästlojalitet högst har familjeanläggningarna i Sälen och Vemdalen, där andelen återkommande gäster uppgår till över 80%. Åre och Hemsedal, med en delvis annan kategori gäster, uppvisar hittills en något lägre grad av gästlojalitet. Försäljningsorganisation I Sälen finns två försäljningsenheter, en i Lindvallen och en i Tandådalen, medan Åre och Vemdalen har vardera en försäljningsenhet. I Hemsedal är bolaget delägare i det lokala bokningsbolaget, tillsammans med andra stug- och hotellägare. Försäljningskanalerna utgörs av bokning per telefon, via Internet eller återförsäljare samt direkt över disk.trenden är att bokning och försäljning över Internet ökar medan övriga försäljningskanaler minskar. De större återförsäljarna bokar direkt in i säljsystemet Ski*Online via en agentmodul. Ski*Online Gästerna i Sälen, Åre och Hemsedal kan via Internet boka online i försäljningssystemet Ski*Online. Bokningsbara produkter är logi, skidskola, skiduthyrning och liftkort, se även avsnittet Ski*Online på sidan 10. Genom Ski*Online får gästen en personlig hemsida där uppgifter om bokning, betalning, stugbeskrivning, kartor m m sparas. Genom den personliga hemsidan underlättas bokning av tilläggsprodukter. Av SkiStars totala antal bokningar uppgår idag Internetbokningarna till 20%, vilket är en ökning med 33% jämfört med året innan. Inom kort kommer även betalningslösningar att finnas tillgängliga via Ski*Online. SkiStars alpdestinationer marknadsförs bl a genom kataloger, hemsidor och annonser. 13

16 Fokus på ledarskap ökar lönsamheten SkiStar har identifierat ledarskap som ett viktigt strategiskt område. Därför har SkiStarAcademy startats, en internutbildning inom ledarskap där samtliga chefer deltar. Anställda per verksamhetsområde Moderbolaget 1% Sälen 46% Åre 34% Vemdalen 7% Hemsedal 12% Medelantal anställda /98 98/99 99/00 00/01 01/02 Omsättning per anställd TSEK /98 98/99 99/00 00/01 01/02 HR (Human Resource) policy SkiStar ska genom en processtyrd organisation skapa en företagskultur som präglas av lärande, höga prestationsnormer, omtanke, gästfokus och stolthet. Processen ska också föda en förändringsvillig attityd att förbättra förbättringarna. Processcoaching SkiStarAcademy Förra året etablerades en strategi för ledarskap som i SkiStar går under benämningen processcoaching, vilket grundar sig i att cheferna genom självinsikt och beteende kan påverka medarbetarnas värderingar och attityder. Under hösten 2002 kommer samtliga chefer inom SkiStar, genom SkiStarAcademy, att gemensamt utbildas i grunderna i processcoaching. SkiStar Academy bedrivs som internutbildning i tre steg med mål att skapa motiverande och engagerande ledare. SkiStar ska även upplevas som den mest attraktiva arbetsgivaren inom den säsongbaserade upplevelseindustrin både internt och externt. Vision, affärsidéer och mål Koncernens vision, SkiStar ska skapa minnesvärda vinterupplevelser som den ledande operatören av europeiska alpindestinationer, har framtagits gemensamt av koncernens chefer. De värderingar som bär SkiStars vision är ärlighet, trovärdighet, ordning och reda, flexibilitet, empati, lärande och målinriktning. Affärsidéer för respektive destination har tagits fram utifrån frågorna för vem?, vad?, hur? och unikitet. Varje enskild avdelning har även tagit fram konkreta mål som ska uppnås inom en bestämd tidsram. Ledar- och personalutveckling En gemensam ledarpolicy har utarbetats och utgör grunden för all ledarutveckling inom koncernen. Följande grundläggande värderingar finns med i varje skidorts ledarpolicy: 1. att förankra vision och mål, 2. att vara en positiv förebild, 3. att entusiasmera och motivera. SkiStars destinationer har även utvecklat personalidéer utifrån respektive affärsidé. Varje enskild medarbetare har egna arbetsbeskrivningar, innehållande bl a ansvar och befogenheter. Samtliga chefer har dessutom tagit fram personliga mål med inriktning på eget beteende. Ledarutbildning bedrivs både gemensamt inom koncernen och på respektive destination. Den gemensamma utbildningen strävar efter att sätta ledarskapet i ett system och motivera till fortsatt utveckling av detta på respektive destination. En gemensam syn på ledarskap främjar även internrekrytering mellan koncernens anläggningar och ligger till grund för jämställdhetstänkande. En gemensam grund främjar arbetet med erfarenhetsutbyte mellan personal på de olika destinationerna. I ledarskapsarbetet används många verktyg, bl a vision, affärsidé och mål samt hur de kommuniceras. Stjärnakademin Det i Sälen pågående utbildningsprojektet Stjärnakademin med chefer som lärare och processledare för övriga medarbetare, fortskrider. Under säsongen 2001/02 har 280 medarbetare utbildats i bl a försäljning, servicebeteende, kommunikation, presentationsteknik och arbetsmiljö. Stjärnakademin har påbörjats som ett testprojekt i Sälen och kan på sikt komma att införas även på SkiStars övriga destinationer. 14

17 Pistörerna tar hand om skadade skidåkare. Alla har roligt i skidskolan. Snögubben övervakar alla aktiviteter i Lindvallen. Rekrytering Inför varje säsong rekryteras ett stort antal medarbetare. Under augusti och september 2002 genomfördes drygt anställningsintervjuer, av dessa rekryterades ca personer inklusive återkommande säsongmedarbetare. Stor vikt läggs vid urvalsprocessen för att få rätt medarbetare på rätt plats. Ett introduktionsprogram genomförs på respektive destination vid inskolning av nya medarbetare. Varje enskild medarbetare har sedan en fadder för att öka den sociala och arbetsmässiga tryggheten under hela säsongen. Utbildning och kompetensförnyelse Andelen fast anställd personal med högskoleexamen var 8% (4) och SkiStars investeringskostnad för kompetensförnyelse uppgick till 8 MSEK (7). Denna typ av satsningar har ökat kontinuerligt under de senaste åren, senaste året bl a genom internutbildningar inom SkiStarAcademy. De koncernövergripande satsningarna på ledarskap bedöms komma SkiStar tillgodo genom ökad effektivitet och fler nöjda, lojala och återkommande gäster. Årets kompetensföretag 2001 År 2001 tilldelades SkiStar andra pris i tävlingen Årets Kompetensföretag, en tävling som arrangeras av tidningen PMKompetens, Kompetensgruppen och IFL. Bedömningskriterierna är bl a följande: kompetensutveckling ska vara integrerad med affärsutveckling, det ska finnas en stark koppling mellan ord och handling, det ska finnas en klart formulerad kompetensstrategi med tydliga kompetensmål som är knutna till individen, företaget ska följa upp sina kompetensinsatser, vilket ska leda till nya kompetensmål. Personalstatistik Medelantalet anställda uppgick under verksamhetsåret 2001/02 till 813 personer, vilket var en minskning med 49 personer eller 6% jämfört med året innan. Minskningen var en effekt av genomförda strukturåtgärder och ökad effektivitet. Personalens fördelning på olika verksamhetsområden framgår av cirkeldiagrammet. Av det totala antalet anställda var 42% (40) kvinnor. Omsättningen per anställd ökade med 18% till 1103 TSEK. Omsättningen per anställd (se diagram sid 14) uppvisar en kraftig ökning under de senaste åren genom ökad effektivitet och fler besökande gäster. Antalet fast anställda var den 31 augusti 279 personer (281) och personalomsättningen bland fast anställd personal uppgick till 10% (8). Under högsäsong hade koncernen totalt (1 783) anställda. SkiStar AB Anders Landgren, chef för Human Resource. Folder om SkiStars ledarutveckling kallad "processcoaching". 15

18 SkiStar-aktien SkiStar-aktien har i genomsnitt sedan noteringen 1994 givit aktieägarna en effektivavkastning på 29% per år. 160 Aktien Afv Generalindex Carnegie Small Cap Index Omsatt antal aktier 1000-tal (inkl.efteranm.) Historik B-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan den 8 juli Aktiekursen motsvarade 36 SEK vid noteringstillfället Aktiestruktur Den 31 augusti var aktiekapitalet SEK fördelat på aktier, varav A-aktier med vardera 10 röster per aktie och B-aktier med vardera en röst per aktie. Alla aktier har lika rätt till utdelning. Nominellt värde per aktie är 2 SEK. En börspost består av 100 aktier. Per den 31 augusti 2002 fanns inga utestående konverteringslån eller optionsrätter som kan komma att späda ut aktiekapitalet (c) SIX Kursutveckling och omsättning Under verksamhetsåret 2001/02 ökade aktiekursen med 30% till 103 SEK. Affärsvärldens Generalindex sjönk under samma period med 29%. Sedan börsintroduktionen 1994 har aktiens effektivavkastning (definition på sidan 40) i genomsnitt varit 29%. Under perioden 1 september augusti 2002 omsattes på Stockholmsbörsen aktier i SkiStar till ett värde av 80 MSEK (47). Omsättningshastigheten uppgick till 9% jämfört med 129% för Stockholmsbörsen totalt. Lägsta betalkurs var 70 SEK noterad den 21 september 2001 och den högsta betalkursen var 115 SEK noterad den 15 juli Den 31 augusti 2002 uppgick bolagets börsvärde till 993 MSEK (762). Betavärde SkiStars B-aktie hade den 31 augusti 2002 ett betavärde på 0,4. Betavärdet baseras på aktiens betalkurser under de senaste 24 månaderna och anger hur mycket aktiekursen fluktuerat i förhållande till börsindex. Om en aktie har samma kursvariation som börsindex är aktiens betavärde Ägarkategorier Kategori Antal aktier Andel, % Svenska privatpersoner % Svenskt institutionellt ägande % Utländskt ägande % Totalt % Aktiestruktur Aktieslag Antal aktier Antal röster Kapital, % Röster, % A 10 röster % 33% B 1 röst % 67% Totalt % 100% 1,0. Om en aktie har större kurssvängningar är värdet högre än 1,0 och vice versa. SkiStar-aktiens betavärde på 0,4 innebär således att aktien inte har drabbats av samma kurssvängningar som börsen i genomsnitt. Aktieägare Den 31 augusti 2002 var antalet aktieägare st (3 046), vilket innebär att antalet ägare under det senaste året har ökat med 612 st (20%). De tio största aktieägarna svarade vid utgången av verksamhetsåret för 73% av kapitalet och 81% av rösterna. Utländska ägare svarade för 6% av kapitalet och institutionella ägare för 24% av kapitalet. Under året har Investment AB Bure avyttrat sitt tidigare innehav på B-aktier. Bland köparna fanns SkiStars företagsledning. 16

19 Ägarstruktur Storleksklasser Antal ägare % Antal aktier % Antal röster % ,69% ,57% ,40% ,45% ,38% ,67% ,86% ,88% ,43% ,78% ,05% ,84% ,68% ,93% ,35% ,49% ,74% ,92% ,49% ,49% ,85% ,16% ,85% ,40% ,38% ,11% ,14% Totalt % % % Aktiekapitalets utveckling År Förändringar Ökning av Nominellt belopp Totalt antal Förändring av Totalt aktieantalet aktier SEK/aktie aktier aktiekapital, SEK kapital, SEK Nyemission Konvertering Split 5: Nyemission Nyemission Konvertering Konvertering Nyemission Nyemission Utdelningspolicy SkiStars utdelningspolicy innebär att utdelning årligen ska utgå med minst 50% av resultatet efter skatt. Föreslagen utdelning på 6,00 SEK (3,50) per aktie motsvarar 59% (61) av resultatet efter skatt. Den föreslagna utdelningen på 6,00 SEK innebär en direktavkastning på 5,8% (4,4) utifrån börskursen per 31 augusti. Totalt uppgår föreslagen utdelning till 58 MSEK (34). För de svenska aktieägarna föreslås den 18 december som avstämningsdag för att erhålla utdelning och utdelningen beräknas utbetalas genom VPC den 23 december vilket ger rabatt på SkiStars samtliga alpindestinationer Sälen, Åre, Vemdalen och Hemsedal. Rabatterna uppgår till 15% på liftkort, skidhyra och skidskola. Per den Vinst per aktie SEK augusti 2002 fanns det (1 242) innehavare av aktieägarkort, vilket utgör 43% (41) av antalet aktieägare. Direktavkastning % 10,0 7,5 5,0 2,5 Aktieägarförmåner Aktieägare som innehar minst 200 aktier i SkiStar kan beställa ett aktieägarkort, 0 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 0,0 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 17

20 De största ägarna Ägare A-aktier B-aktier Kapital, % Röster, % Mats Paulsson ,62 26,43 Erik Paulsson inkl bolag och familj ,35 9,36 Investment AB Öresund ,26 8,60 Jonas Wahlström inkl bolag och familj ,95 7,68 Stefan Paulsson inkl bolag och familj ,65 7,30 Fredrik Paulsson inkl bolag och familj ,60 7,26 Lima Besparingsskog ,07 5,66 Per-Uno Sandberg inkl bolag ,46 3,83 Thorvald Sverdrup inkl bolag och familj ,35 3,75 HQ Strategifond ,54% 1,08% Banque Carnegie Luxemburg ,40% 0,98% Övriga ,75% 18,06% Totalt ,00 100,00 Data per aktie 2001/ / / / / /98 pro forma Antal, st D:o efter full konvertering Vinst, SEK 10,10 5,70 5,19 3,75 6,19 4,40 D:o efter full konvertering 10,10 5,70 5,19 3,75 6,19 4,22 Resort cashflow, SEK 30,8 23, ,8 16,9 15,4 Eget kapital, SEK D:o efter full konvertering Börskurs, SEK Utdelning, SEK 6,00 3,50 3,00 3,00 3,00 2,00 P/e-tal, ggr 10,2 13,9 15,4 21, ,5 Kurs/resort cashflow, % 3,3 3,3 4 3,8 4,4 4,4 Kurs/eget kapital, % Direktavkastning, % 5,8 4,4 3,8 3,8 4,1 2,9 Under verksamhetsåret 1999/2000 genomfördes två förvärv. Åre-Vemdalen ingår i koncernen från 1 januari 2000 och Hemsedal Skisenter från 1 april I pro formaredovisningen medräknas Åre-Vemdalen och Hemsedal från 1 september På grund av den ojämna säsongsintjäningen beräknas vinsten per aktie 1999/00 utifrån fulla antalet aktier trots att intjäningen på de nyemitterade aktierna endast omfattade del av verksamhetsåret. Aktieägarkort 18

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006

VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 VÄLKOMMEN TILL SKISTARS KAPITALMARKNADSDAGAR I ÅRE 3-4 APRIL 2006 Disposition SkiStar en introduktion Halvårsrapport 2005/06 Trysilförvärvet Investeringar inför 2006/07 Tillväxtmarknader SkiStar och framtiden

Läs mer

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003

SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003 SkiStar AB (publ) Bokslutsrapport 1 september 2002 31 augusti 2003 Nettoomsättningen ökade till 959 MSEK (886), resultatet före skatt till 176 MSEK (139) och resultatet efter skatt till 122 MSEK (97).

Läs mer

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen

Historik. 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen. 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen Historik 1975/78 Bröderna Mats och Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsen 1997 Förvärv av Tandådalen & Hundfjället AB (Sälen) 1999 Förvärv av

Läs mer

NIOMÅNADERSRAPPORT. 1 september 2003-31 maj 2004. Lokala försäljningsorganisationer slås ihop till ett eget gemensamt call center.

NIOMÅNADERSRAPPORT. 1 september 2003-31 maj 2004. Lokala försäljningsorganisationer slås ihop till ett eget gemensamt call center. NIOMÅNADERSRAPPORT 1 september 2003-31 maj 2004 Viktiga händelser under perioden Omsättning och vinst - Nettoomsättningen ökade till 972 MSEK (945). - Resultatet före skatt ökade till 276 MSEK (268). -

Läs mer

Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999

Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999 Bokslutsrapport 1 september 1998 31 augusti 1999 Omsättningen ökade med 15% till 313,4 mkr (273,5) och resultatet före skatt ökade med 27% till 54,0 mkr (42,6). Resort cashflow ökade med 13 % till 119,6

Läs mer

Halvårsrapport 1 september 1999-29 februari 2000

Halvårsrapport 1 september 1999-29 februari 2000 Halvårsrapport 1 september 1999-29 februari 2000 Omsättningen uppgick till 351,4 Mkr (173,9 och proforma 304,7) och resultatet före skatt till 57,7 Mkr (21,7 och proforma 51,0). Vinsten före skatt beräknas

Läs mer

SälenStjärnan årsredovisning 1999/00

SälenStjärnan årsredovisning 1999/00 SälenStjärnan årsredovisning 1999/00 www.i skion.com 1 Detta är SälenStjärnan Innehåll Året i sammandrag 3 VDs kommentar 4 Affärsidé, mål och strategi för värdeskapande 6 Marknadsbeskrivning 8 Branschjämförelse

Läs mer

BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005

BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005 BOLAGSSTÄMMA 12 DECEMBER 2005 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Godkännande av förslaget till dagordning 5. Val av två justeringsmän 6.

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse Minnesvärda vinterupplevelser 2004/05 www.skistar.com Historik 1975/78 Bröderna Mats and Erik Paulsson köper skidanläggningen Lindvallen i Sälen 1994 Lindvallen noteras på Stockholmsbörsens

Läs mer

BOKSLUTSRAPPORT. 1 september 2004-31 augusti 2005

BOKSLUTSRAPPORT. 1 september 2004-31 augusti 2005 BOKSLUTSRAPPORT 1 september 2004-31 augusti 2005 Viktiga händelser under perioden SkiStar förvärvar Trysil, Norges största skidort. Omsättning och vinst - Nettoomsättningen minskade till 977 MSEK (990).

Läs mer

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011

Presentation 9 februari. Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Presentation 9 februari Bokslutskommuniké Januari - December 2011 Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och

Läs mer

TREMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 2010

TREMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 2010 TREMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 30 NOVEMBER 2010 Tandådalen, Sälen, november 2010 VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN * Omsättning och vinst - Nettoomsättningen uppgick till 44 MSEK (41). - Resultatet före

Läs mer

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000

Securitas AB. Delårsrapport januari - mars 2000 Securitas AB Delårsrapport januari - mars 2000 Försäljningen ökade med 92 procent i lokala valutor till 8.395 varav 8 procent är organisk tillväxt och 84 procent är ökning genom förvärv Rörelseresultatet

Läs mer

Frågor och svar angående investering i Tegeliften

Frågor och svar angående investering i Tegeliften Frågor och svar angående investering i Tegeliften Varför ska bostadsrättsföreningarna satsa pengar? Räcker det inte om de privatpersoner som vill bli aktieägare blir det? En del av finansieringen kommer

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010/11

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010/11 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 6 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH

Läs mer

VINTER- UPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VINTER- UPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE minnesvärda VINTER- UPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 6 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH FÖRSÄLJNING

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 1 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING

Läs mer

JLT Delårsrapport jan juni 15

JLT Delårsrapport jan juni 15 JLT Delårsrapport jan juni 15 Rörelseresultat 2,4 MSEK (2,7) Omsättning 43,7 MSEK (34,6) Bruttomarginal 45,7 procent (34,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (2,0) Kommentarer från VD Uppstarten av JLT:s USA-bolag

Läs mer

Skiddata Sverige 2010 11

Skiddata Sverige 2010 11 Eftertryck får gärna ske om källan anges. Foto: Nisse Schmidt. Skiddata Sverige 2010 11 SLAO, Tullgatan 27, 831 35 Östersund tel 063-13 23 95 fax 063-12 18 26 info@slao.se www.slao.se www.snorapporten.se

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011/12 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 1 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 7 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005/06 mi n n esv ä rd a v i n teru p p l evel ser SKISTAR.COM Verksamheten: Året i sammandrag 4 Historik 4 VD har ordet 6 SkiStar-aktien 8 Aktieägarförmåner 12 Marknaden 14 Möjligheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2011 Fortsatt stark utveckling Tredje kvartalet Intäkterna ökade med 20 procent till 23,3 (19,4) MSEK. Rörelseresultatet ökade med 25 procent till 6,1

Läs mer

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy

Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy Bokslutskommuniké 1 januari 31 december 2006 Stark organisk tillväxt, god lönsamhet och ny utdelningspolicy JANUARI DECEMBER 2006 Omsättningen ökade med 160 % till 67,5 MSEK (26,0). Rörelseresultatet ökade

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2010 28 FEBRUARI 2011

HALVÅRSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2010 28 FEBRUARI 2011 HALVÅRSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2010 28 FEBRUARI 2011 Skidåkning på toppen i Hemsedal VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN * Omsättning och vinst - Nettoomsättningen uppgick till 969 MSEK (996), varav 925 MSEK

Läs mer

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Bokslutskommuniké Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 % Styrelsen föreslår en utdelning om 10,00 kr per aktie varav

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2006/07 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER

Verksamhetsberättelse 2006/07 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER Verksamhetsberättelse 2006/07 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER SKISTAR.COM VERKSAMHETEN ÅRET I SAMMANDRAG 4 HISTORIK 5 VD HAR ORDET 6 SKISTAR-AKTIEN 8 AKTIEÄGARFÖRMÅNER 12 TURISMINDUSTRIN 14 MÖJLIGHETER OCH

Läs mer

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com

SälenStjärnan. årsredovisning 97/98. www.salen.com SälenStjärnan årsredovisning 97/98 www.salen.com 1 Innehåll och bolagsstämma Året i sammandrag... 3 VDs kommentar... 4 Vision, affärsidé, mål och strategi... 6 Marknadsbeskrivning... 7 Aktien... 10 Historik...

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL. Pressinformation den 14 augusti VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS ANDRA KVARTAL Pressinformation den 14 augusti Poolia AB Vid extra bolagsstämma efter periodens slut fattades beslut om inlösen av aktier. Därmed överförs 137,0 MSEK till

Läs mer

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj

VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL. Pressinformation den 8 maj VD MATS EDLUND KOMMENTERAR POOLIAS FÖRSTA KVARTAL Pressinformation den 8 maj Poolia Professionals Under första kvartalet har ett förvärv av rekryteringsbolaget Nilesco Search stärkt vårt fokus på kvalificerade

Läs mer

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin

Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Rekordår för Poolia högsta intäkterna och lönsamheten någonsin Koncernens intäkter 2006 uppgick till 1 221,1 MSEK. Marknadsutvecklingen har varit god på samtliga marknader där Poolia är verksamt och samtliga

Läs mer

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007.

Unlimited Travel Group har tillträtt 100 % av aktierna i JB Travel AB den 1 juli 2007. BOKSLUTSKOMMUNIKÉ JULI JUNI 2006/2007 VERKSAMHETSÅRET 2006/2007 UNLIMITED TRAVEL GROUP UTG AB (publ) 1 JULI 30 JUNI 2006-2007 Nettoomsättningen uppgick till 133* (103,8) MSEK, en ökning med 28,4 % EBITA

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009/10

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009/10 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 20 INNEHÅLL VERKSAMHETEN ÅRET SOM GICK 4 VÅR HISTORIA 5 MATS BERÄTTAR 6 VÅR BRANSCH 8 VERKSAMHETEN 12 VISION, MÅL OCH STRATEGIER 14 MARKNADSFÖRING OCH

Läs mer

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000

Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september 2000 Orc Software AB Delårsrapport 1 januari-30 september Omsättningen ökade under januari-september med 62 procent till 90 (56) miljoner kronor. Rörelseresultatet steg med 72 procent till 36 (21) miljoner

Läs mer

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010

ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 ework bokslutskommuniké 2009 Claes Ruthberg, vd Presentation den 22 februari 2010 eworks adresserbara marknad Marknaden för IT-tjänster i Norden 2010 uppgår till 200 GSEK enligt IDC Därav bedöms 60 GSEK

Läs mer

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Kommentar från Verkställande Direktören. Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008. Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Mar 2008 jämfört med Jan Mar 2007 Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 15,6 MSEK (27,0) Rörelseresultatet

Läs mer

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen.

Skidor och fjällstugor 2015. En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. Skidor och fjällstugor 215 En undersökning om utbud och efterfrågan på fritidshus i svenska fjällen. SKIDOR OCH FJÄLLSTUGOR 215 1 SBAB ANALYS 17 FEBRUARI 215 Minst 2 miljoner personer åker till svenska

Läs mer

SälenStjärnan årsredovisning 1998/99

SälenStjärnan årsredovisning 1998/99 SälenStjärnan årsredovisning 1998/99 www.salen.com 1 Innehåll och bolagsstämma Året i sammandrag... 3 VDs kommentar... 4 Affärsidé, mål och strategi för värdeskapande... 6 Marknadsbeskrivning..... 8 Åre-Vemdalen...

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS TREDJE KVARTAL Pressinformation den 5 november Poolia AB Poolia har halverat förlusttakten från föregående år. Det förbättrade rörelseresultatet visar att koncernens

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2011 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556718-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag

HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 KONCERNEN. Utvecklingen i sammandrag HÖGANÄS AB (publ) Org. Nr 556005-0121 DELÅRSRAPPORT JANUARI MARS 2005 Utvecklingen i sammandrag Nettoomsättning 1 095 Mkr +5% Resultat efter skatt 106 Mkr -5% Vinst per aktie 3,10 Kr (3,30) Resultat före

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/14

MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/14 MINNESVÄRDA VINTERUPPLEVELSER VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013/14 INNEHÅLL VERKSAMHETEN Året som gick 4 Vår historia 5 VD har ordet 6 Nyheter 8 Vision, mål och strategier 10 Vår bransch 12 SkiStar.com 16 Affärsområde

Läs mer

Detta är New Wave Group

Detta är New Wave Group Detta är New Wave Group New Wave Group är ett tillväxtbolag. Vi skapar, förvärvar och utvecklar varumärken och produkter för profil och detaljhandeln. Vi har tre affärsområden: Profil; profilkläder, yrkeskläder

Läs mer

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet

+4% 0,9% n/a Q2 2015. Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet Delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Koncernrapport 14 augusti 2015 Viss omsättningstillväxt och förbättrad lönsamhet APRIL JUNI (jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade med 4%

Läs mer

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 januari 2013 31 december 2013 - Oktober December 2013 Nettoomsättningen uppgick till 0,1 (71,8) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -0,8 (1,5) MSEK. Resultat

Läs mer

Delårsrapport januari - mars 2008

Delårsrapport januari - mars 2008 Delårsrapport januari - mars 2008 Koncernen * - Omsättningen ökade till 138,4 Mkr (136,9) - Resultatet före skatt 25,8 Mkr (28,6)* - Resultatet efter skatt 18,5 Mkr (20,6)* - Vinst per aktie 0,87 kr (0,97)*

Läs mer

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD

Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD Årsstämma 2012 i Empire AB Per Björkman, VD I. Utvecklingen 2011 II. Renodlingen III. Marknad och strategi IV. Framtidsutsikter Utvecklingen under året Försäljningen uppgick till 375,6 MSEK (386,8) Rörelseresultatet

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %).

Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). NFO DRIVES AB (Publ.) Org.nr 556529-9293 Delårsrapport 1/1 30/9 2012 Faktureringen under tredje kvartalet uppgick till 6,5 MSEK (2,5 MSEK), vilket är en ökning med 4,0 MSEK (156 %). Resultat efter skatt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. September 2014

Stockholms besöksnäring. September 2014 Stockholms besöksnäring. September 214 Under september noterades 1,68 miljoner gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i. Det var 95, eller 1 %, fler än under september 213, vilket i sin tur innebär

Läs mer

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014

New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 New Nordic Healthbrands AB (publ) Sexmånadersrapport Q2 2014 SEX MÅNADER SEX MÅNADER Q2 Q2 2014 2013 2014 2013 Nettoomsättning, ksek 136 007 109 955 74 935 58 928 Bruttoresultat, ksek 87 889 75 682 48

Läs mer

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT)

Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31. Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) Kvartalsrapport 1 2015-01-01 2015-03-31 Rootfruit Scandinavia AB 556717-1185 (ROOT) 7 april 2015 Styrelsen för Rootfruit Scandinavia AB Rootfruit Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och säljer premiumchips

Läs mer

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.)

Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Delårsrapport januari juni 2012 för Zinzino Group (publ.) Organisations nr. 556733-1045 Zinzino AB (publ.) är ett av de ledande direktförsäljningsbolagen, representerat i Sverige, Norge, Danmark, Finland,

Läs mer

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar

Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Upptäck fjällvärldens prisvärda backar Åre eller Sälen i vinter? Fundera en gång till. Det finns närmare ett 20-tal andra vinteranläggningar som gärna är med och konkurrerar om dina semesterpengar. En

Läs mer

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen.

Koncernens fakturering uppgick i kvartalet till 1 005 MSEK, vilket var en ökning med 12 procent. Valutaeffekter svarade för hela ökningen. 1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - september år Kvartalets resultat före skatt var oförändrat jämfört med föregående år. Försäljningen för kvartalet steg totalt med 12 procent. En fortsatt konjunkturförsvagning

Läs mer

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014

Stockholms besöksnäring. Oktober 2014 Stockholms besöksnäring. Oktober 214 För första gången nådde antalet gästnätter på kommersiella boendeanläggningar i över en miljon under oktober månad och redan under oktober har över 1 miljoner övernattningar

Läs mer

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002

Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september 2002 Delårsrapport för Cloetta Fazer-koncernen januari-september Resultatet efter finansiella poster blev 256 (411) I föregående års resultat ingick reavinster från avyttring av affärsområde Handel med 170

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer

Delårsrapport Q1, 2008

Delårsrapport Q1, 2008 Västerås Stockholm Delårsrapport Q1, 2008 Allokton Properties AB Stående lån 8,500000 Allokton I 2015 Frågor kring denna rapport kan ställas till Sören Andersson (tel +46 8 5221 7200) Sammanfattning Nettoomsättning

Läs mer

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000

SECO TOOLS AB. Bokslutskommuniké 2000 1 SECO TOOLS AB Bokslutskommuniké 2000 Årets rörelseresultat är det bästa i Secos historia, 778 MSEK (572). Efterfrågetrenden i Europa fortsatt positiv, men successiv avmattning i USA. Satsningar i Asien

Läs mer

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ)

Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Medcore AB (Publ) Org.nr 556470-2065 Delårsrapport Q1 2010 MedCore AB (publ) Januari mars 2010 Nettoomsättningen uppgick till 14,9 (12,4) MSEK +20% EBITDA 0,6 (0,2) MSEK Resultat efter skatt uppgick till

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Delårsrapport 1 januari 31 mars 2007 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan - Mars 2007 (jämfört med första kvartalet 2006) Nettoomsättningen ökade med 90% till 27,0 MSEK (14,2) Rörelseresultatet ökade

Läs mer

Delårsrapport januari september 2014

Delårsrapport januari september 2014 Delårsrapport januari september 2014 FÖR VMSPLAY AB (PUBL), ORG NR 556526-6748 Nio månader Nettoomsättningen uppgick till 7,9 Mkr Resultat före skatt uppgick till - 17,6 Mkr. Resultatet per aktie för årets

Läs mer

JLT Delårsrapport januari - juni 2014

JLT Delårsrapport januari - juni 2014 JLT Delårsrapport januari - juni Omsättning 34,6 MSEK (26,6) Bruttomarginal 34,9 procent (31,1) Rörelseresultat 2,7 MSEK (-1,9) Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-1,4) Orderingång 38,9 MSEK (30,4) Kommentarer

Läs mer

Våra affärsprinciper

Våra affärsprinciper Våra affärsprinciper Vår vision är att skapa hållbara energilösningar i världsklass. Vi vill kunna kombinera stark och uthållig tillväxt tillsammans med god lönsamhet. Genom detta skapar vi värdetillväxt

Läs mer

Stockholms besöksnäring. December 2014

Stockholms besöksnäring. December 2014 Stockholms besöksnäring. December 214 När 214 summeras överträffas års rekordsiffor för övernattningar på länets kommersiella boendeanläggningar varje månad. Drygt 11,8 miljoner övernattningar under 214

Läs mer

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april

Verkställande direktörens anförande. Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Verkställande direktörens anförande Gunnebo Årsstämma 2012 Göteborg 26 april Vår Vision VÄRLDSLEDANDE LEVERANTÖR AV EN SÄKRARE FRAMTID 29 april 2012, page 2 Vår Mission Vi arbetar för en säkrare värld

Läs mer

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING.

ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. ATT JOBBA MED SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING. SÄLENS BÄSTA SKIDÅKNING www.stoten.se VI SES VÄL I VINTER? Så var det snart dags för en ny härlig säsong i Stöten i Sälen. För att säsongen ska bli sådär riktigt

Läs mer

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31

Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 Delårsrapport 2012-01-01 2012-03-31 117 % tillväxt i e-handel Sammanfattning första kvartalet 2012 Tillväxt på 117 % i e-handeln i Hedbergs Guld & Silver under första kvartalet. Total tillväxt i Hedbergs

Läs mer

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015

Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat. Perioden april juni. Perioden januari juni. Vd:s kommentar. Delårsrapport april-juni 2015 Fortsatt god tillväxt och starkt rörelseresultat Perioden april juni Omsättningen ökade till 82,2 MSEK (72,7), vilket motsvarar en tillväxt om 13,1 % (19,7) Rörelseresultatet uppgick till 8,2 MSEK (7,0)

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 september 2008 Koncernrapportering Svensk Internetrekrytering AB (publ) Jan Sept 2008 jämfört med samma period 2007 Nettoomsättningen för perioden minskade till 35,2 MSEK (69,6).

Läs mer

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007

VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 VD ERIK STRAND KOMMENTERAR POOLIAS DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 30 JUNI 2007 Fortsatt lönsam tillväxt utökade satsningar i Tyskland och Storbritannien Under andra kvartalet uppgick Pooliakoncernens intäkter

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats berättar 6 SkiStar-aktien 8 förmåner för Aktieägare 12 Vår bransch 14 risker och Möjligheter

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI - 31 MARS 2012 Oförändrat kundflöde och minskande beståndsintäkter Första kvartalet Intäkterna minskade totalt med 10 procent till 18,9 (20,9) MSEK. Rörelseresultatet

Läs mer

Nettoomsättning per affärsområde 2013

Nettoomsättning per affärsområde 2013 bolaget med en gedigen historia i byggindustrin. Kan detta bolag vända och ta igen de senaste fem årens kursbesvikelse eller har bröderna Paulssons bolag gjort sitt? Bakgrund och verksamhet grundades 1959

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 januari 2015 31 mars 2015 Januari Mars 2015 Nettoomsättningen uppgick till 0,0 (0,0) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 0,5 (-0,6) MSEK. Resultat

Läs mer

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010

Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Halvårsrapport 1 januari 30 juni 2010 Fortsatt god tillväxt JANUARI JUNI (Jämfört med samma period föregående år) Nettoomsättningen ökade till 19,5 (16,5) MSEK. Rörelseresultatet (EBITDA) uppgick till

Läs mer

Delårsrapport januari mars 2011

Delårsrapport januari mars 2011 Delårsrapport januari mars 2011 18 maj 2011 Minskad försäljning och lägre resultat möts med affärsutveckling och kostnadsanpassningar Resultat i sammandrag Nettoomsättningen uppgick till 10 032 (10 918)

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord torsdagen den 15 maj 2014 Delårsrapport Q1 2014 2014-01-01 2014-03-31 Nettoomsättning 70 803 tkr (75 187) Rörelseresultat 20 469 tkr (16 280) Resultat efter skatt 15 771 tkr

Läs mer

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR

Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Fortsatt stark omsättningstillväxt för SJR Omsättningen uppgick till 25,4 MSEK (18,6), en ökning med 37 procent. Rörelseresultatet ökade med 37 procent till 3,3 MSEK (2,4), motsvarande en rörelsemarginal

Läs mer

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015

Ökad omsättning med bra rörelseresultat. Perioden januari - mars. Vd:s kommentar. Januari mars 2015 Ökad omsättning med bra rörelseresultat Perioden januari - mars Omsättningen uppgick till 84,1 MSEK (76,8), vilket motsvarar en tillväxt om 9,4 % (23,4) Rörelseresultatet uppgick till 8,6 MSEK (8,2) vilket

Läs mer

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på.

Vi ökade antalet butiker med 250 netto till totalt 1 988. Konjunkturläget skapade möjligheter som vi med vår finansiella styrka kunde ta vara på. Kära aktieägare, Det är väldigt roligt att stå här och träffa er för första gången som vd. Jag vill gärna berätta om året som har gått och också lite om början av det här året. 2009 var ett händelserikt

Läs mer

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ)

LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) LAGERCRANTZ GROUP AB (publ) Delårsrapport 1 april 30 september 2003 (6 månader) Nettoomsättningen ökade till 757 MSEK (710). Resultatet efter finansnetto förbättrades till 12 MSEK (1). Resultatet efter

Läs mer

NIOMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2012 31 MAJ 2013

NIOMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2012 31 MAJ 2013 NIOMÅNADERSRAPPORT 1 SEPTEMBER 2012 31 MAJ 2013 Skidåkning i Sälen VIKTIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN * Omsättning och vinst - Nettoomsättningen ökade till 1 618 MSEK (1 515), varav 602 MSEK (579) avsåg

Läs mer

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3

Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30. Viktiga händelser under kvartal 3 Delårsrapport DNG, Dial Nxt Group AB 2000-01-01-2000-09-30 Viktiga händelser under kvartal 3 Förvärv av SDM (Scandinavian Database Marketing) tillför 15 konsulter inom CRM Nya orders tecknade till ett

Läs mer

SJR koncernen fortsätter expandera

SJR koncernen fortsätter expandera SJR koncernen fortsätter expandera Omsättningen för andra kvartalet uppgick till 37,7 MSEK (29,0 motsvarande samma period föregående år), en ökning med 30 %. För halvåret 2008 uppgick omsättningen till

Läs mer

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ)

Delårsrapport - kvartal 3-08. Ulyss AB (publ) Delårsrapport - kvartal 3-08 Ulyss AB (publ) Sammanfattning av delårsrapport 2008-07-01 2008-09-30 (3 mån) Resultatet efter finansiella poster uppgick till 858 009 SEK (-225 605) Resultatet per aktie*

Läs mer

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08

minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 minnesvärda Vinter upplevelser Verksamhetsberättelse 2007/08 Arsredovisning_081107.indd 1 081110 19.54.23 Verksamheten Året som gick 4 Vår HistoriA 5 Mats ber ättar 6 SkiStaraktien 8 förmåner för Aktieägare

Läs mer

Välkommen till. bolagsstämman

Välkommen till. bolagsstämman Välkommen till bolagsstämman 2003 i sammandrag Industrirörelsen MÅL Rörelsemarginal 8% Lönsamhet 20% UTFALL Rörelsemarginal 9,5% Lönsamhet 21% Aktieportföljen Bättre än AFGX Geveko +28,1% AFGX +29,7% Geveko-aktien

Läs mer

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie

Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Boliden: Köp Riktkurs: 116 kr/aktie Exekutiv sammanfattning: Boliden är ett välskött bolag med bra operationell effektivtet. Bolaget verkar på en måttligt attraktiv marknad men har dock en stabil position

Läs mer

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK

GOD AVKASTNING TILL LÄGRE RISK FRIHET Svenska Investeringsgruppens vision är att skapa möjligheter för ekonomisk tillväxt och frihet genom att identifiera de främsta fastighetsplaceringarna på marknaden. Vi vill hjälpa våra kunder att

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord fredagen den 15 maj 2015 Delårsrapport Q1 2015 2015-01-01 2015-03-31 Nettoomsättning 71 767 tkr (70 803) Rörelseresultat 21 356 tkr (22 345) Resultat efter skatt 15 408 tkr *

Läs mer

Skidresa Whistler ***

Skidresa Whistler *** Skidresa Whistler *** Upplev nordamerikas bästa skidåkning i detta skidåkarmecka. Whistler har över 200 nedfarter och skidåkning för alla - från barn och nybörjare till avancerade åkare som söker utmaningen.

Läs mer

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög.

Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Hexatronic Scandinavia AB (publ) Kvartalsrapport 1 för perioden 1 september 2010 till 30 november 2010 Återigen tillväxt och lönsamhet. Orderstocken rekordhög. Försäljningsansträngningar inom båda bolagets

Läs mer

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008

DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 1 JANUARI 30 JUNI 2008 Fortsatt starka kassaflöden Andra kvartalet > Intäkterna uppgick till 14,3 (17,6) MSEK. > Rörelseresultatet uppgick till 3,4 (5,1) MSEK. > Resultat efter

Läs mer

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014

Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Redogörelse för de första 9 månaderna 2014 Malmö, 28 november 2014 - Mobile Loyalty, som utvecklar och säljer online och mobila annonslösningar, (AktieTorget "MOBI") ("Bolaget") meddelar idag en redogörelse

Läs mer

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp

Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp Traveas AB (publ) DELÅRSRAPPORT Januari-juni 2015 Traveas Sports Media befäster sin position som sportmediabolag genom att nu lansera sin egen annonsprodukt för programmatiska köp SAMMANFATTNING JANUARI

Läs mer

1 SECO TOOLS AB Delårsrapport januari - mars år 2007 * Kvartalet visade en stark tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 11 procent i fast valuta och 6 procent i SEK till 1 508 MSEK (1 416). * Rörelseresultatet

Läs mer

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26

Första kvartalet 2013. CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 2013-04-26 Första kvartalet 213 CEO Hans Porat CFO Per-Ola Holmström 213-4-26 Sammanfattning av Q1 Koncernen! Mycket stark utveckling för samtliga affärsområden! Omsättningen ökade med 5 procent till 1 254 MSEK (837)

Läs mer