Granskningshandling MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad. 1 av 38

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningshandling 2013-09-13. MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad. 1 av 38"

Transkript

1 Granskningshandling MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad 1 av 38

2 MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Granskningshandling Uppdragsansvarig Ansvarig kulturmiljö Mattias Bååth, Ramböll Maria Olovsson, Acanthus 2 av 38

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Avgränsning I tid I rum I sak Mål och krav Miljömål Miljökvalitetsnormer Alternativ Studerade alternativ Förändringar i förhållande till tidigare förslag Nollalternativ Övergripande förutsättningar Kommunal planering Riksintressen Planförslag Bebyggelse Platser och grönområden Trafik Förutsättningar och konsekvenser Kulturmiljö Buller Luftkvalitet Risk och säkerhet Klimatanpassning och översvämning Samlad bedömning Sammanfattande miljökonsekvenser Avstämning mot miljömål Avstämning mot miljökvalitetsnormer Källförteckning av 38

4 Sammanfattning Bakgrund Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hör till detaljplan för Gamla Staden 1:1 m.fl., i Helsingborgs stad (granskningshandling). Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggandet av en kongress- och hotellanläggning samt byggande av bostäder och verksamheter. För att detta ska vara möjligt medför detaljplanen även en flytt av den befintliga Ångfärjestationen inom detaljplanen. Alternativ Planeringen av området vid Ångfärjestationen samt lokaliseringen av en eventuell kongress- och hotellanläggning har varit en lång process i Helsingborgs stad. Utgångspunkten med lokaliseringen har varit att den ska ha en central placering i staden med god tillgänglighet och kommunikationsmöjligheter. Utifrån detta har i en lokaliseringsutredning fem olika förslag till lokalisering utvärderats avseende genomförbarhet och varumärkeseffekt. Utredningen konstaterar att Ångfärjetomten är det alternativ som har bäst balans mellan de båda variablerna och förordas. Tre arkitektkontor har arbetat med utformningen av området i parallella uppdrag. Inom ramen för planprocessen har möjligheten att låta Ångfärjestationen bli en del av kongress- och hotellanläggningen studerats. Det har konstaterats att detta inte är lämpligt då det bland annat är tekniskt svårt samt inte lämpligt ur stadsbyggnadssynpunkt. Planförslag Planförslaget innebär bebyggelse i två kvarter. Det södra kvarteret ger utrymme för en kongressanläggning med kapacitet för ca 1600 personer samt en hotelldel med rum. Längs Helsingörskajen möjliggörs för verksamheter av offentlig karaktär, som restauranger och affärer. För att möjliggöra detta föreslås den nuvarande Ångfärjestationen flyttas ca 70 meter söderut, till en plats väster om Tullhuset, som delvis fylls ut i havet. I det norra kvarteret föreslås bostäder med ca 150 lägenheter och affärsverksamhet i bottenplan. Planområdet har ett centralt läge i staden med närhet till Knutpunkten och kollektivtrafik med både tåg, buss och färja. Utgångspunkten för placering av kongress- och hotellanläggningen i centrala staden är att trafik till- och från anläggningen företrädesvis ska ske med dessa trafikslag. Planen innebär i jämförelse med nollalternativet ett begränsat trafiktillskott på ca 500 fordon per årsmedeldygn. Generellt förväntas trafiken minska i framtiden, bl a utifrån de åtgärder med separata busskörfält som föreslås för Drottninggatan. 4 av 38

5 Miljökonsekvenser MKBn har avgränsats till att hantera kulturmiljö, luftkvalitet, buller samt risker utifrån kringliggande verksamheter. En flytt och delvis rivning av Ångfärjestationen innebär konsekvenser på kulturmiljön. Konsekvenserna av planförslaget är att förståelsen för Ångfärjestationen som förmedlare av platsens historia begränsas. Byggnaden kommer delvis att bevaras och kopplingen mellan byggnaden och dess ursprungliga plats tillgodoses till viss del. Planen innebär att perrongtaken står kvar nära sin ursprungliga plats vilket bidrar till förståelse kring stationsbyggnadens ursprungliga placering. En flytt av Ångfärjestationen och rivning av vissa delar kommer att påverka en del av riksintresset negativt, den del som lyder: Den sena 1800-talets succesivt utbyggda hamnen och järnvägen med tillhörande byggnader som visar på funktionen som viktig hamn- och även järnvägsstad. En flytt och delvis rivning innebär inte att denna del av riksintresset helt kommer att upphöra. Planen bedöms innebära ett visst mått av skada på riksintresset, skadan kan dock inte betecknas som påtaglig. Utifrån de trafikprognoser som tagits fram bedöms planförslaget inte innebära att miljökvalitetsnormerna (MKN) för luftkvalitet överskrids. Planen bedöms också kunna genomföras inom ramen för gällande riktvärden för buller avseende både trafik och hamnverksamhet. Planområdet ligger på ett sådant avstånd från hamnverksamheten att några risker utifrån denna inte föreligger. Det bedöms också som möjligt att utforma planen så att hamnfunktionerna med nattförtöjning och tullverksamhet kan fortsätta. Planen påverkar därmed inte riksintresset för hamnen. Helsingborgs stad arbetar långsiktigt med ökad risk för översvämning till följd av klimatförändring. Kommunen har en strategi, vilken man även arbetar efter i det aktuella planområdet. 5 av 38

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Detaljplanen har föregåtts av en lång diskussion inom kommunen om lämplig placering och utformning av kongresscentrum. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan är att möjliggöra en samlad bedömning av den inverkan planens genomförande får på miljön, människors hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser. Arbetet med miljöbedömning och MKB innebär att miljöaspekter och miljöåtgärder integreras i planen så att en hållbar utveckling främjas för att bland annat uppfylla uppsatta miljömål och krav i gällande lagstiftning. MKB:n utgör ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar också till att ge allmänheten och berörda tjänstemän en samlad bild av planens miljökonsekvenser. För alla detaljplaner ska en behovsbedömning göras med syfte att avgöra om genomförandet av planen kan antas leda till betydande miljöpåverkan eller inte. Om så är fallet ska en miljöbedömning göras. Inom ramen för behovsbedömningen av detaljplanen för Gamla Staden 1:1 m.fl., har Helsingborgs stad, efter samråd med Länsstyrelsen i Skåne län, kommit fram till att den föreslagna planens genomförande kan komma att medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i bestämmelserna om miljöbedömning av planer och program (Miljöbalken 6kap 11 ). Bedömningen bygger huvudsakligen på att det inte går att utesluta att genomförandet av planen på ett betydande sätt påverkar riksintresset för kulturmiljö, men även utifrån övriga riksintressen i området samt risk för påverkan från buller och förändrad luftkvalitet. Därmed ska en miljöbedömning göras för planen och i den fortsatta miljöbedömningsprocessen ingår bland annat att det ska upprättas en MKB. 2. Avgränsning 2.1 I tid Den tidsmässiga avgränsningen har gjorts utifrån möjlighet och önskemål om genomförande av byggnationen till år Nollalternativet innebär en situation år 2020 då planen inte är genomförd. 2.2 I rum MKB:n behandlar de konsekvenser som detaljplanen medför inom planområdet, se figur 1, men översiktligt även konsekvenser som detaljplanen kan medföra på kringliggande områden. T ex har den samlade konsekvensen för berörda riksintressen beaktats. 6 av 38

7 2.3 I sak MKBn fokuserar på de aspekter som kan medföra betydande miljöpåverkan. I samråd med länsstyrelsen har därför MKBn avgränsats till att hantera kulturmiljö, luftkvalitet, buller, översvämning samt risker utifrån kringliggande verksamheter. Vidare är det miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö som ska beaktas. Övriga frågor bedöms inte vara betydande miljöaspekter och hanteras därför inom ramen för planhandlingen. Figur 1. Planområdet markerat med rött 3. Mål och krav 3.1 Miljömål Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål (miljömål) för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. I avgränsningen av MKB har konstaterats att det är två miljömål som ska hanteras: Begränsad klimatpåverkan God bebyggd miljö 7 av 38

8 Länsstyrelsen i Skåne län har utifrån de nationella miljömålen tagit fram delmål för Skåne län. Helsingborgs stad har arbetat vidare med lokala miljömål (Miljöprogram för Helsingborgs stad , antaget ). De lokala miljömål som är relaterade till de två nationella målen ovan är mål kring hållbart transportsystem, hållbart energisystem, sundare Helsingborg samt hållbar planering och skötsel. 3.2 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga grunder och ange den miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för: Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon Buller Fisk- och musselvatten Vattenförekomster 4. Alternativ 4.1 Studerade alternativ Både nyttjandet av området vid Ångfärjestationen samt lokaliseringen av en eventuell kongress- och hotellanläggning har varit en lång process i Helsingborgs stad påbörjades en medborgardialog angående området kring Ångfärjestationen. Hösten 2008 konstaterade Helsingborgs stad att området kunde vara lämpligt för kongress- och hotellverksamhet. Under 2009 genomfördes en markanvisningstävling för området. Tävlingen vanns av förslaget Saltkristallerna påbörjade kommunen ett planarbete utifrån det vinnande förslaget. Arbetet påbörjades med ett planprogram. En detaljplan antogs av kommunfullmäktige i maj 2011, men denna upphävdes senare av länsstyrelsen. Våren 2012 valde Helsingborgs stad att göra ett omtag i processen och påbörja ett nytt planprogram utifrån det nya material som framkommit. Inom ramen för den nya planprocessen har en lokaliseringsutredning genomförts (Lokalisering av hotell- och kongressanläggning, Helsingsborgs Stad, PwC mars 2012). I lokaliseringsutredningen har fem alternativ studerats, se figur 2. Dess är Ångfärjetomten, Oceanpiren, Knutpunkten (två förslag) samt kvarteret Glasbruket. 8 av 38

9 Figur 2. De fem studerade alternativen från lokaliseringsutredningen (PwC mars 2012) med Ångfärjan i norr, Oceanpiren i väster, Knutpunkten i mitten och Glasbruket i söder. Utgångspunkten med lokaliseringen har varit att den ska ha en central placering i staden med god tillgänglighet och kommunikationsmöjligheter. Den ska också ägas och drivas av privata aktörer och inte belasta skattebetalarna med ytterligare kostnader. Utifrån detta har i lokaliseringsutredningen de fem förslagen utvärderats avseende genomförbarhet och varumärkeseffekt. Utredningen konstaterar att Ångfärjetomten är det alternativ som har bäst balans mellan de båda variablerna. Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden och drivs nu vidare i en fortsatt detaljplaneprocess. Inom ramen för planprocessen engagerades tre arkitektkontor för s k parallella uppdrag. Utifrån dessa alternativ 9 av 38

10 har kommunen valt att arbeta vidare med förslagen från Jais arkitekter vad avser kongress- och hotellanläggningen samt Wingårdh arkitektkontor vad gäller bostadskvarteret, se figur 3. Figur 3. Bild med förslaget. Källa Jais arkitekter Utgångspunkt för planeringen av området har varit att Ångfärjestationen flyttas ca 70 meter söderut. En utredning visar att byggnaden är möjlig att flytta (Midroc ) och det handlar då om den ursprungliga, centrala delen. Möjligheterna att bibehålla Ångfärjestationen som en del av kongressanläggningen har utretts. Det har i ett utlåtande ( ) konstaterats att detta inte är lämpligt då det är tekniskt svårt samt mindre lämpligt ur stadsbyggnadssynpunkt. 4.2 Förändringar i förhållande till tidigare förslag Nedan beskrivs några av skillnaderna mellan det tidigare planförslaget från 2011 och nuvarande planförslag, se även figur 4. Bebyggelsestruktur: Det tidigare förslaget hade en sluten kvartersstruktur. Nu aktuellt förslag har i den norra delen en mer öppen struktur, vilket både skapar inblickar mot bakomvarande kvarter samt utsikt och utblickar för de boende längs Kungsgatan. I den södra delen redovisades i det tidigare förslaget ett slutet kvarter med hotelldelen placerad i nord/sydlig riktning, vilket avslutades i ett högre torn med en höjd på över 60 meter. I det nuvarande planförslaget har hotellet placerats i den norra delen av kvarteret i likhet med intilliggande bostadshus. Kvarteret avslutas sedan med en lägre kongressbyggnad i 3-4 våningar, vilken underordnar sig intilliggande kvarters skala. Platser och torg: I det tidigare förslaget fanns en bred hamnpromenad samt ett grönstråk läng Kungsgatan. I det nuvarande förslaget avslutas gröntråket längs Kungsgatan i en platsbildning där delar av de i befintliga perrongtaken placeras. 10 av 38

11 Gestaltningen av parkstråket och platsen ska innehålla element som tydliggör den historiska kontexten och redovisar att detta utgjort den plats där Västkustbanan anslöt till kontinenten. I denna kontext har även Ångfärjestationen placerats, vilken flyttas tvärs över Hamntorget. Helsingörskajen utgör även i detta förslag en bred kajpromenad där de tidigare kajlägena getts en tydligare gestaltning som en del i ett upphöjt däck kring kongressanläggningen. Figur 4. Tidigare planförslag i förhållande till nu aktuellt planförslag. Tidigare förslag till vänster och det nu aktuella förslaget till höger. 4.3 Nollalternativ Nollalternativet innebär en situation år 2020 då planen inte är genomförd, men övriga förändringar i staden genomförs. Området har tidigare varit järnvägsområde med omstigning mellan järnväg och färja. Även tullverksamhet har förekommit i området. Ångfärjestationen med perrongtak påminner om tidigare markanvändning. I övrigt är huddelen av området idag parkering med ca 400 platser. Huvuddelen av planområdet omfattas av stadsplaner från 1933 och Kajen i väster omfattas av detaljplan från 1999 och omliggande vattenområden omfattas av planer från 1988 och Genomförandetiden för samtliga planer har gått ut. Ytterligare beskrivning av befintliga planer finns i planhandlingen. Planerna anger byggrätt för tull- och järnvägsändamål samt för allmännyttigt ändamål. Kajen i väster har markanvändning kaj. Högsta tillåtna byggnadshöjd varierar mellan 8 till 28 meter. Då befintliga järnvägsspår är uppbrutna är det knappast troligt att området behöver utvecklas för tull- eller järnvägsändamål. 11 av 38

12 Däremot är det ett centralt område i staden, varför någon typ av bebyggelse, t ex bostäder eller verksamheter, kan förväntas. I nollalternativet har också antagits att de förändringar av Drottninggatan som Helsingborgs stad beslutat (Stadsbyggnadsnämnden ) genomförs. D v s att biltrafiken minskas till ett körfält i vardera riktningen och det blir separata busskörfält samt ökad plats för gående och cyklister. Kärnan Dunkers kulturhus Ångfärjan Hamntorget Tullhuset Knutpunkten Figur 5. Planområdet med omgivningar 12 av 38

13 5. Övergripande förutsättningar 5.1 Kommunal planering Helsingborgs stad har en översiktsplan från Planområdet redovisas i översiktsplanen som område där Helsingborg stads strategi är att ur stadsutvecklings- och transportutvecklingssynpunkt stärka de regionala noderna. Bedömningen är att planförslaget överensstämmer med dessa intentioner. Huvuddelen av planområdet omfattas idag av stadsplaner från 1933 och Kajen i väster omfattas av detaljplan från 1999 och omliggande vattenområden omfattas av planer från 1988 och Genomförandetiden för samtliga planer har gått ut. Planerna anger byggrätt för tull- och järnvägsändamål samt för allmännyttigt ändamål. Kajen i väster har markanvändning kaj. Högsta tillåtna byggnadshöjd varierar mellan 8 till 28 meter. Ytterligare beskrivning av befintliga planer finns i planhandlingen. 5.2 Riksintressen Kulturmiljö Helsingborgs centrala delar omfattas av riksintresse för kulturmiljö (M:K15) enligt miljöbalken 3k kap. 6. Motiveringen för riksintresset är: Hamn- och industristad med sjöfart och försvar, strategiskt placerad vid den smalaste delen av Öresund och med anor sedan tidigaste medeltid. Staden speglar de många utvecklingsskedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden runt den kungliga borgen, den under högmedeltiden framvuxna lågstaden, 1600-talets befästningsstad till det sena 1800-talets och 1900-talets expansiva hamn- och industristad. Planförslagets påverkan på riksintresset beskrivs vidare i avsnitt Hamn Helsingborgs Hamn omfattas av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap. 8. Riksintresset syftar till att skydda viktiga hamnfunktioner. Planförslagets påverkan på riksintresset beskrivs vidare i avsnitt Kustzon Kustzonen omfattas av riksintresse med geografiska bestämmelser enligt miljöbalken 4 kap. Riksintresset innebär att företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning, vilket bland annat innebär att natur- och kulturvärden ska ges företräde. Helsingborgs centralort upptar en stor del av kuststräckan. Norr om Domsten finns gammal hedvegetation och ett komplext strandvallssystem. Landborgen i centrala Helsingborg har varit viktig för stadens utveckling. Råå skansar och Örby ängar är viktiga delar i kustzonens södra del. Riksintresset bedöms sakna relevans i det aktuella planområdet. Riksintresset bedöms därför inte påverkas av den förändrade markanvändningen. 13 av 38

14 6. Planförslag Planförslaget framgår i sin helhet av planhandlingarna. 6.1 Bebyggelse Planförslaget innebär bebyggelse i två kvarter, vilka skiljs åt av Badhusgatans förlängning. Det södra kvarteret ger utrymme för en kongressanläggning med kapacitet för ca 1600 personer samt en hotelldel med rum. Längs Helsingörskajen möjliggörs för verksamheter av offentlig karaktär, som restauranger och affärer. Byggnaden föreslås som högst få en höjd av 9 våningar. För att möjliggöra för detta föreslås den nuvarande Ångfärjestationen flyttas ca 70 meter söderut, till en plats väster om tullhuset, som delvis fylls ut i havet. I det norra kvarteret föreslås bostäder med ca 150 lägenheter och affärsverksamhet i bottenplan. Bostäderna föreslås få en höjd om 6-9 våningar. 6.2 Platser och grönområden Planförslaget skapar utvecklingsmöjligheter för nya platser och grönområden med utveckling av kajpromenaden, Kungsgatan och Hamntorget. I anslutning till entrén för kongressanläggningen skapas en park som knyter an till det större parkrummet längs Kungsgatan. Här föreslås också de befintliga perrongtaken placeras och ges en tydlig koppling till den nya placeringen av Ångfärjestationen. 6.3 Trafik Planområdet har ett centralt läge i staden med närhet till Knutpunkten och kollektivtrafik med både tåg, buss och färja. Utgångspunkten för placering av kongress- och hotellanläggningen i centrala staden är att trafik till- och från anläggningen företrädesvis ska ske med dessa trafikslag. De trafikutredningar som gjorts (Ramböll samt Ramböll ) visar att planförslaget förväntas generera ett trafiktillskott på ca 750 trafikrörelser ett vardagsdygn respektive 1150 bilar ett kongressdygn. De tillkommande bilarna förutsätts nyttja de parkeringar under mark som skapas inom detaljplanens område. Idag finns ett stort antal markparkeringar på bl a Ångfärjetomten. De som idag nyttjar dessa får söka sig andra parkeringar i närområdet. Trafikmängden i nollalternativ och planalternativ framgår av tabell 1 och visar att planförslaget medför en marginell trafikökning. Av trafikutredningarna framgår att aktuella trafikräkningar saknas för Kungsgatan, men trafikmängden bör enligt en tidigare studie uppgå till mellan bilar per dygn. Roskildegatan har ca 5000 bilar per dygn. Trafikmängden vid Hamntorget bör ligga på samma nivå, men i detta fall uppdelad på de två enkelriktade avsnitten vid Hamntorget. Drottninggatan har ungefär bilar per dygn på avsnittet norr om Stortorget och Hamntorget. 14 av 38

15 Trafikmängden beräknas minska i framtiden som följd av de åtgärder som ingår i stadens planering. Dessa innebär bl a minskad biltrafik på Drottninggatan med ett körfält i varje riktning, separata busskörfält samt utökat utrymme för gång- och cykeltrafik. Nollalternativ 2020 Personbilar (%) Lastbilar (%) Naturgas bussar (%) Drottninggatan ,6% 3,2% 4,2% Järnvägsgatan ,3% 4,0% 3,7% Södra Stenbocksgatan ,4% 5,3% 0,3% Hälsovägen ,6% 3,6% 1,8% Malmöleden ,3% 7,7% 0% Planalternativ 2020 Årsdygnstrafik Årsdygnstrafik Personbilar (%) Lastbilar (%) Naturgas bussar (%) Drottninggatan ,7% 3,1% 4,2% Järnvägsgatan ,4% 3,9% 3,7% Södra Stenbocksgatan ,4% 5,3% 0,3% Hälsovägen ,8% 3,5% 1,8% Malmöleden ,4% 7,6% 0% Tabell 1. Sammanställning av trafikflöden på fem vägavsnitt för nollalternativet och planalternativet för Ångfärjan Förutsättningar och konsekvenser I detta avsnitt beskrivs de nuvarande förhållandena och förutsättningarna, miljöeffekter som uppstår vid ett genomförande av planen, de miljöåtgärder som har inarbetats i planförslaget samt de konsekvenser som kan uppstå som en följd av den föreslagna detaljplanen för de miljöaspekter som bedömts som relevanta (se avsnitt 2.3 Avgränsning i sak). Det är både negativ och positiv miljöpåverkan som bedöms och analyseras. 7.1 Kulturmiljö Förutsättningar Planområdet ligger i sin helhet inom riksintresseområdet Helsingborg (M:K 15), riksintresse kulturmiljövård, se figur 6. Byggnader som utgör delar i riksintresset kommer direkt eller indirekt att beröras av planförslaget. 15 av 38

16 Figur 6. Riksintresse kulturmiljö framgår av rött raster Motivering till riksintresset A. Hamn- och industristad, med för sjöfart och försvar strategisk placering vid den smalaste delen av Öresund och med anor sedan tidigaste medeltid. Staden speglar de många utvecklingsskedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden runt den kungliga borgen, den under högmedeltiden framvuxna lågstaden, 1600-talets befästningsstad till det sena 1800-talets och talets expansiva hamn- och industristad. (Fästnings- och skansmiljö). B. Institutionsmiljö i form av S:ta Maria sjukhusområde - en väl sammanhållen sjukhusanläggning av unik social och arkitektonisk betydelse. Uttryck för riksintresset Kärnan från 1300-talet, som utgjorde kärntornet i kungaborgen och andra lämningar av högstaden på landborgshöjden, kulturlager från tidig medeltid till stormaktstid, den välbevarade Mariakyrkan från 1300-talet. Lågstaden med gatunät som huvudsakligen växte ut under medeltidens senare del. Den småskaliga bebyggelsekaraktären med hus som spänner från medeltiden och framåt och där bara de offentliga byggnaderna tillåtits bryta skalan. Lämningar och spår i gatunät och platsbildningar av 1600-talets befästningsstad. Spår av gamla vägsträckningar och gränslinjer i det som tidigare var stadens jordar runt den gamla stadskärnan och av den förindustriella stadens oplanerade utkantsbebyggelse utmed infartsvägarna. 16 av 38

17 Det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets stadsbyggande, med kompakta stenstadskvarter, boulevardstråk, platsbildningar, parker och offentliga byggnader. Den sedan 1800-talet successivt utbyggda hamnen och järnvägen med tillhörande byggnader som visar på funktionen som viktig hamn- och även järnvägsstad. Burgna villaområden, arbetarkvarter industrier och andra arbetsplatser som berättar om stadens sociala och funktionella skiktning. Uttryck för modernismens byggande som konserthuset, tullhuset vid Sundstorget, H55-utställningen, krematoriet samt olika bostadsområden. Den lokala byggnadstraditionen med mycket tegel och ljust putsade och rikt ornamenterade fasader. Kulturhistoriskt skydd inom planområdet Planområdet ingår i riksintresset för Helsingborgs innerstad (M-K15), se figur 6. Riksintresset regleras enligt Miljöbalken 3 kap 6 och omfattar stadens centrala delar. Ansökan om byggnadsminnesförklaring av Ångfärjestationen, se figur 7, inkom till Länsstyrelsen i Skåne våren 2010, Länsstyrelsen har våren 2013 beslutat att inte förklara ångfärjestationen som byggnadsminne, enligt kulturminneslagen (KML) 3 kap 1. Figur 7. Ångfärjestationen i förgrunden till kv. Karl XV. Till vänster i bild skymtar bebyggelsen i kv. Najaden. Till höger syns delar av Hamntorget. 17 av 38

18 Kommunen har pekat ut Ångfärjestationen som kulturhistoriskt värdefull, i linje med de byggnader som skyddas enligt PBL kap. 8. (Bevarandeprogram Helsingborgs stadskärna, 2002). Byggnaden anses därmed vara av lokalhistoriskt intresse, den har dock inget skydd i detaljplan. Historisk bakgrund Helsingborg är en av Nordens äldsta städer med rötter tillbaka till vikingatiden e. kr. Det geografiska läget på den höga landborgsbranten invid Öresunds smalaste del har haft avgörande betydelse för stadens utveckling. Den första befästningen anlades troligtvis uppe på landborgen för att senare ge upphov till stadsbebyggelse på platsen. I takt med att staden växte började folk även bosätta sig på stranden nedanför landborgen. Trots sitt strategiska läge och omfattande sjöfart saknade Helsingborg från början en naturlig hamn. Fram till mitten av 1700-talet fanns endast en enkel träbrygga ut i sundet. Under 1300-talet var Helsingborg en av Danmarks mest betydelsefulla städer. Vid freden i Roskilde år 1658 blev Helsingborg åter svenskt. Under mitten av talet beslöt man att bygga den fösta bryggan av sten, vilken stod färdig Efter en tid av stagnation, på grund av krig och minskad handel, återhämtade sig staden under 1800-talets andra hälft. Mellan 1850 och 1900 sexdubblades Helsingborgs befolkning, vilket var en följd av näringslivets expansion. Under senare delen av 1800-talet fortsatte utbyggnaden på utfyllnadsmark väster om den gamla stadskärnan. Staden började efter att Öresundstullen hade avskaffats, 1857, att bli en mycket viktig exporthamn vilket krävde en utbyggnad av hamnens anläggningar och kommunikationer. Spannmål var Helsingborgs största exportvara vid den här tiden. Helsingborgs kraftiga expansion under 1800-talet var till stor del ett resultat av förbättrade kommunikationer som genomfördes i staden anslöt Helsingborg till Södra stambanan och 1875 invigde man tåglinjen till Hässleholm. En tredje järnvägslinjen öppnades 1885, Västkustbanan mot Ängelholm och Halland vilket föranledde uppförandet av Ångfärjestationen Utbyggnaden av tågtrafiken har följts av stora hamnbyggnadsprojekt som exempelvis Södra hamnen och Norra hamnen. Från 1890-talet var hamnen en av Sveriges mest betydande hamnar. De ständigt ökande möjligheterna till allt större godsmängder bidrog till att järnvägens och hamnarnas utveckling följdes åt, se figur av 38

19 Figur 8. Stadskarta över centrala Helsingborg Persontrafiken ökade stadigt efter andra världskrigens slut. Passfriheten som infördes 1952 i de nordiska länderna bidrog till den stadigt ökade persontrafiken. Det ökade resetrycket bidrog till att DSB-färjorna som utgick från Ångfärjestationen fick konkurens då LB, AB Linjebuss öppnade färjeläge vid Inre hamnen. Sundsbussarna började sin trafik 1958, se figur 9 och 10. Figur 9. Flygbild över planområdet från 1970-talet. Både järnvägen och färjetrafiken var i full gång. Fotot tillhör Kulturmagasinet/Helsingborgs museer. 19 av 38

20 Figur 10. Stationsbyggnaden som den såg ut på 1970-talet. Mycket av snickeridetaljerna och smidesornament är avlägsnade. Framför byggnaden står Sundsbussarna parkerade. Fotot tillhör Kulturmagasinet/Helsingborgs museer. Kulturmiljöbeskrivning Planområdet En stor del av planområdet består av det som idag kallas för Hamntorget, se figur 12. Torget utgör en fortsättning på den torgaxel som löper genom staden i östvästlig riktning, Hamntorget anlades på 1830-talet. Planområdet kantas i öster av kvarteret Najaden och kvarteret Karl XV som främst är bebyggt med högrest stadsbebyggelse där byggnaden på Hamntorget 1, 1800-talsfasad är tongivande. Området avgränsas i väster av Helsingörskajen och i söder av Köpenhamnskajen. Norr om planområdet ligger Dunkers kulturhus, se figur 5. Vid Hamntorgets norra kant ligger Ångfärjestationen, en stationsbyggnad uppförd i trä år 1898, se figur 11. Stationsbyggnaden är tillsammans med tullhuset vid Hamntorgets södra del de ända bevarade byggnaderna från hamn- och kommunikationsverksamheten. Tullhuset uppfördes 1838 som varmbadhus men övergick sedan till funktionen som tullhus 1857, se figur 12. På Hamntorgets sydvästra hörn återfinns Carl Milles staty över Sjöfartsgudinnan på en högrest kolonn i granit. Norr om statyn löper en trappa ner från kajkanten som ska symbolisera Karl XIV Johans landstigning i Helsingborg 1810, när han som nybliven kronprins kom till Sverige. Här finns även en minnessten över händelsen. 20 av 38

21 Figur 11. Ångfärjestationen som den såg ut när den var nybyggd. Färgsättningen var koncentrerad till mörka kulörer. Fotot tillhör Kulturmagasinet/Helsingborgs museer. Figur 12. Tullhuset uppfört 1838 som varmbadhus. Ångfärjestationen Ångfärjestationen är uppförd 1898, i en nationalromantisk stil. Byggnaden uppfördes som ett provisorium efter ritningar av arkitekt Folke Zettervall. Byggnadens ursprungliga volym har byggts ut i omgångar varav den västra gavelbyggnaden, den s.k. tullvisitationen, uppfördes redan Byggnadens interiör har en del ursprungliga detaljer bevarade men mycket har förändrats i takt med att byggnaden nu används för musik- och nattklubbsändamål. Exteriört har byggnaden genomgått en del förändringar, fasaden är tilläggsisolerad och byggnaden har fått nytt fasadmaterial, nya fönster och dörrar. I stort har byggnaden ändå bevarat sitt ursprungliga arkitektoniska uttryck. 21 av 38

Svensk landskapsplanering l ur historiskt perspektiv. Seminarium om landskapskonventionen 10 maj 2011

Svensk landskapsplanering l ur historiskt perspektiv. Seminarium om landskapskonventionen 10 maj 2011 Svensk landskapsplanering l ur historiskt perspektiv p Erik Casten Carlberg Seminarium om landskapskonventionen 10 maj 2011 Saltkristallen i Helsingborg Riksintresset Helsingborg, värdetext Motivering:

Läs mer

Planuppdrag för Nordstjärnan 32, Norr, Helsingborgs stad, Dnr 1034/2014

Planuppdrag för Nordstjärnan 32, Norr, Helsingborgs stad, Dnr 1034/2014 HELSINGBORGS STAD Ärende nr 9:16 Handläggare: John Hellman, 042-10 47 40 Planuppdrag för Nordstjärnan 32, Norr, Helsingborgs stad, Dnr 1034/2014 Ärendet Syftet med planenändringen är att pröva möjligheten

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag

Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden. Underlag för planuppdrag Ändring av detaljplan (1283K-15840) för del av fastigheten Pålsjö 1:1 m.fl., Pålsjöbaden Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Syftet med ändringen av detaljplanen

Läs mer

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

Helsingborgg den 26 mars 2015

Helsingborgg den 26 mars 2015 HELSINGBORGS STAD Stadsbyggnadsnämnden 26 mars 2015 Ärende nr Handläggare: Carl Welin, 042-10 60 68 Stadsbyggnadsnämnden Tillägg tilll detaljplan (akt 1283K 16036) för del av fastigheten Rya 1:30, Rydebäck,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG FASTIGHETEN PRIORN 1 M FL OLYMPIA, HELSINGBORGS STAD 1(6) Dnr 334/2012 UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighets AB Hebsacker har ansökt om planändring. SYFTE Planändringen ska möjliggöra att förtäta

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer

ÖVERGRIPANDE MÅL. Nationella miljömål. Miljökvalitetsnormer ÖVERGRIPANDE MÅL Nationella miljömål Miljökvalitetsnormer Övergripande mål Nationella miljömål Till nästa generation skall vi kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De nationella

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan)

S 99A. Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) PÄ 16/2009a SAMRÅDS/UTSTÄLLNINGSHANDLING Ändring av detaljplan för Vapenhuset 13 m fl i Södra Sandby, Lunds kommun (Revingevägen Ringvägen Allégatan) Upprättad 2010-04-29 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K

Svartmunken 1 m.fl. Tillhörande detaljplan för del av. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av Svartmunken 1 m.fl. CENTRUM, HALMSTADS KOMMUN Plan 1087 K Normalt förfarande, KS 2013/0536 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. Beskrivning av planens påverkan jämfört med nuläget.

Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9, 21:18 m.fl. Beskrivning av planens påverkan jämfört med nuläget. 2015-06-16 Dnr: MK BN 2015/00012 Behovsbedömning Handläggare: Andrea Andersson Förvaltning: Stadsbyggnadsförvaltningen Mora Orsa. Plan: Detaljplan för Morkarlby nedre skola och Zornska, Morkarlby 21:9,

Läs mer

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av Perstorp 20:3 m fl, Klockareskogsområdet Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅD PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta skala 1:1000 med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

PM Skrea 23:40 m.fl, Buller PM

PM Skrea 23:40 m.fl, Buller PM PM 2014-05-16 Skrea 23:40 m.fl, Buller PM Dokumentinformation Titel: Skrea 23:40 m.fl, Buller PM datum 2014-05-16 Handläggare: Uppdragsansvarig: Beställare: Daniel Axelsson FPR/MSA daniel.axelsson@tengbom.se

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN

DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN 1(8) DETALJPLAN FÖR VÄTTLANDS VERKSAMHETSOMRÅDE VID SKEE I STRÖMSTADS KOMMUN STRÖMSTADS KOMMUN detaljplan Göteborg FB ENGINEERING AB Skärgårdsgatan 1, Göteborg Postadress: Box 12076, 402 41 GÖTEBORG Telefon:

Läs mer

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet.

Planbeskrivning DEL AV KV. JÄGAREN. Detaljplan för. Granskningshandling. Osby Tätort Osby kommun Skåne län. Ungefärlig avgränsning av planområdet. Planbeskrivning Granskningshandling Detaljplan för DEL AV KV. JÄGAREN Osby Tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet. Dnr 2014.ks2145 214 Samhällsbyggnad Osby kommun 283 80 Osby

Läs mer

Samråd. Antagen av. "DAG månad ÅR" Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014

Samråd. Antagen av. DAG månad ÅR Laga kraft. Granskning. Antagande. Dnr:490/2014 Upprättadd 19 november 2014 Redaktionellt ändrad "DAG månad ÅR" Tillägg till detaljplan (akt 1283K-16036) för del av fastigheten RYA 1:30, RYDEBÄCK Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad

Läs mer

Strömstad ny sporthall, Buller PM

Strömstad ny sporthall, Buller PM PM 04:0 Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler. Strömstad Dokumentinformation Titel: Strömstad ny sporthall, Buller PM AB Strömstadslokaler, Strömstad Datum: 04-0-06 Uppdragsansvarig: Handläggare:

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

En trevligare plats för helsingborgarna

En trevligare plats för helsingborgarna O m r å d e t Å n g f ä r j a n En trevligare plats för helsingborgarna Mer stadsliv närmare vattnet Målet är ett tilldragande, livaktigt men också tryggare område än i dag. För att uppmuntra till en levande

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Bullerutredning kv Fritiden

Bullerutredning kv Fritiden Ystad Kommun Malmö 2014-06-17 Datum 2014-06-17 Uppdragsnummer 1320003845 Utgåva/Status 2 Erik Hedman Erik Hedman Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 1

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANPROGRAM SAMRÅDSHANDLING PLANPROGRAM FÖR FASTIGHETEN GAMLA STADEN 1:1 M FL(ÅNGFÄRJAN) CENTRUM, HELSINGBORGS STAD. Dnr 287/2010 PR 29 mars 2010

PLANPROGRAM SAMRÅDSHANDLING PLANPROGRAM FÖR FASTIGHETEN GAMLA STADEN 1:1 M FL(ÅNGFÄRJAN) CENTRUM, HELSINGBORGS STAD. Dnr 287/2010 PR 29 mars 2010 Dnr 287/2010 PR 29 mars 2010 PLANPROGRAM FÖR FASTIGHETEN GAMLA STADEN 1:1 M FL(ÅNGFÄRJAN) CENTRUM, HELSINGBORGS STAD PLANPROGRAM SAMRÅDSHANDLING STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 2(17) Dnr 287/2010 BAKGRUND...

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten

Porten 11 ANTAGANDEHANDLING. Enkelt planförfarande. 1(8) Behovsbedömning. tillhörande detaljplan för fastigheten 1(8) Behovsbedömning tillhörande detaljplan för fastigheten Porten 11 med närområde inom Hageby i Norrköping den 12 juni 2013 ANTAGANDEHANDLING Antagen: 2013-09-10, 158 Laga kraft: 2013-10-17 Genomförandetidens

Läs mer

Tillhörande detaljplan för del av

Tillhörande detaljplan för del av B E H O V S B E D Ö M N I N G AV M I L J Ö B E D Ö M N I N G Tillhörande detaljplan för del av H A L M S TA D 1 0 : 1, S p å r v ä e l b y t e FURET/SANNARP, HALMSTADS KOMMUN Plan E308 K Enkelt förfarande,

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning

11478 Kärnekulla handelsområde, Habo Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri Kärnekulla handelsområde, Habo Rapport -14111400.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 6 Uppdragsansvarig Jönköping 2014-11-28 k:\lime easy\dokument\\-14111400.doc Soundcon

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun

Gredby 1:1, del av. Behovsbedömning/Avgränsning av MKB. Planprocessen. Inledning. Detaljplan för. Tillbyggnad förskola Eskilstuna kommun Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen 2014-10-30 SBN/2014:27 1.25 Planavdelningen Inga Krekola, 016-710 11 19 Detaljplan för Gredby 1:1, del av Tillbyggnad

Läs mer

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus

RAPPORT. Kv. Snickeriet, Oskarshamn Bullerutredning för kv. Rödhaken 2013-01-17. Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn 2013-01-17 Upprättad av: Elin Delvéus RAPPORT Kv. Snickeriet, Oskarshamn Kund Oskarshamns kommun Håkan Johansson Konsult WSP Samhällsbyggnad Box 34 371 21 Karlskrona

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(6) tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde. inom Gamla staden i Norrköping 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kvarteret Spinnrocken med närområde inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 11 februari 2011 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN:

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv ÄRLAN 1 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 16 augusti 2005 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning

Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning Detaljplan för Särö centrum, Västra området i Kungsbacka kommun Trafikbullerutredning 2015-06-05 n:\104\01\1040169\6 leverans\särö c västra området pm 2015-06- 05.docx 2 (9) Detaljplan för Särö centrum,

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Druvan 2 i Eslöv Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING 2013-05-15 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANDATA

Läs mer

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl

Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl HALMSTAD KOMMUN 10-20 Bullerutredning för kv. Svartmunken, Karl XI m.fl UPPDRAGSNR 23377006001 1 (9) -14 Sweco Stortorget 8 SE-702 11 Örebro, Sverige Telefon Fax +46 (0)19 161045 www.sweco.se Sweco Civil

Läs mer

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning

Yttrande. Boverket Box Karlskrona. Remiss. Riksantikvarieämbetets ställningstagande. Riksantikvarieämbetet handläggning Yttrande Datum 2012-04-02 Dnr 331-674-2012 Ert datum 2012-02-15 Er beteckning 10113-630/2012 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remiss från Boverket överklagande av beslut om upphävande av detaljplan för

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 44/2007a Detaljplan för Maria Magle 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2009-10-26 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING 1 (8)

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter

BEHOVSBEDÖMNING. SAMRÅDSHANDLING Dnr: DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET. FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. Illustration: White arkitekter SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2014-0331 Illustration: White arkitekter BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN HÖGLANDSSJUKHUSET FASTIGHETEN Västanå 4 m.fl. SAMRÅDSHANDLING 1(7) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Till detaljplanen

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Holland 25, Söderpunkten. Underlag för planuppdrag

Holland 25, Söderpunkten. Underlag för planuppdrag Detaljplan för fastigheten Holland 25, Söderpunkten Helsingborgs stad Underlag för planuppdrag Syfte och process Detaljplanens syfte Det övergripande syftet med utbyggnaden är att bidra till en levande

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning

Behovsbedömning av miljöbedömning Jonas Carlsson Behovsbedömning 2017-04-24 Dnr KS 2016/0167 1(6) DPU 5 Behovsbedömning av miljöbedömning tillhörande detaljplan för Östra Eneby torg, Snödroppen 8 m.fl., DPU 5 i Enebyberg, Danderyds kommun

Läs mer

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING

Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för utvidgning av Sydvästra Industriområdet (delar av Säffle 6:18 och Köpmannen 2) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR Behovsbedömning Grundkarta (separat kartblad) Fastighetsförteckning Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun).

en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun). 1(6) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för en del av Åby samhälle (Åby Gästgivaregård 2 m.fl.) I Kvillinge socken och kommun (Numera inom Åby i Norrköpings kommun)., fysisk planering

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning

Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 Handläggare Kvalitetsgranskning 1(7) 2012-04-05 Viksjö C, Järfälla kommun Trafikbullerutredning R01 rev02: 2013-03-19 Uppdragsnummer: 241866 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt 010-452 25 50

Läs mer

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken Diarienr: 0385/13 Öckerö kommun Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken 2015-01-26, rev 2015-04-02 MKB till fördjupad översiktsplan

Läs mer

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL.

TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. KOMPLETTERANDE PM TILL TRAFIKBULLERUTREDNING DP KUNGSÄNGENS-TIBBLE 1:331 M.FL. RAPPORT 2014-03-20 Uppdrag: 244238, Detaljplan för handelsplats Brunna i Upplands-Bro kommun Titel på rapport: Kompletterande

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne

PM Parkering och buller. Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne PM Parkering och buller Underlag detaljplan för Sundsvik 1:24 m fl Nilssontomten i Sunne Juni 2015 KONSULT WSP Samhällsbyggnad Box 117 651 04 Karlstad Besök: Lagergrens gata 8 Tel: +46 54 13 20 00 Fax:

Läs mer

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1

Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 Granskningshandling november 2013 normalt planförfarande PBL 2010:900 tillämpas Upphävande av avstyckningsplan 307 samt del av detaljplan 1368 inom fastigheten Båtbyggartorp S:1 PLANBESKRIVNING Handlingar

Läs mer

Fastigheten Kumla 136:35

Fastigheten Kumla 136:35 Samhällsbyggnadsförvaltningen Kent Wiklund, planarkitekt januari 2014 Dnr. 2013KSM0329 BEHOVSBEDÖMNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Fastigheten Kumla 136:35 Tyresö kommun, Stockholms län Planområdet markerat

Läs mer

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning

Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Vägtrafikbullerutredning Bostäder inom fastigheten Nordvik 1:54, Nordviksgärde Beställare: Tjörns kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Projektledare Konsult: Uppdragsledare Elisabet Börlin GF Konsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING

Granskningshandling April Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING Granskningshandling April 2017 Ändring av detaljplan för del av Fjugesta 2:34, 3:139, del av Fjugesta 3:144 m.fl. (Fjugesta centrum) PLANBESKRIVNING VAD ÄR EN DETALJPLAN? En detaljplan (DP) är ett juridiskt

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING 2011-08-08 Samrådshandling Dnr. Dnr 2011-0423-205 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING Ändring av detaljplan för Del av Gamla I12-området, Hantverksområdet i Eksjö stad 1(6) BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Enligt

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby

Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby 2015-08-18 Dnr MSN/2015:673 Planutskottet Start-PM Detaljplan för fastigheten Holmia 9 i stadsdelen Hersby Ärendet Ägaren till Holmia 9 (Villa Solgården) har sökt planbesked i syfte att ändra användning

Läs mer

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata

Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Miljöförvaltningen Luftkvalitetsutredning Theres Svensson Gata Utredningsrapport 2016:16 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen har gjort en utredning av luftkvaliteten vid kontorslokalen Smedjan på

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011

GRANSKNINGSHANDLING. Tillägg till PLANBESKRIVNINGAR. Avesta kommun Dalarnas län. September 2011 GRANSKNINGSHANDLING Ändring av - Detaljplan (byggnadsplan) för Västanfors 17:1 m.m. i Fors - Detaljplan (byggnadsplan)för del av Västanfors 17:1, Östanfors 1:30, 7:3, 12:2 m.fl. - Detaljplan för del av

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling

Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING. Granskningshandling Datum 2013-10-14 1 (7) Detaljplan för del av fastigheterna Hissmon 1:226, 1:278 och 1:231, Krokom, Krokoms kommun PLANBESKRIVNING KROKOM1000, v1.0, 2012-10-09 Granskningshandling Krokoms kommun Postadress

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2014-12-23 Dnr: 2012-0474-204 BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN FÖR SJÖHAGEN, FASTIGHETEN SVINHUSABERGET 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(8) BEHOVSBEDÖMNING HANDLINGAR

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Sveriges miljömål.

Sveriges miljömål. Sveriges miljömål www.miljomal.se Sveriges miljömål Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige. Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd i miljön som är hållbara på lång sikt. Miljökvalitetsmålen

Läs mer

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred

Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred Buller- och avgasutredning N Västkustvägen / Idrottsvägen, tomt 30:12 i Bjärred 1. Bullernivåer 1.1 N Västkustvägen I detta avsnitt redovisas bullernivåer från trafiken på N Västkustvägen. I avsnitt 1.2

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL,

DEL AV JONSTORP 11:3 M FL, Dnr KS/2012/528 PLANBESKRIVNING Detaljplan för, i Jonstorp, Höganäs kommun, Skåne län Platsen för detaljplanen, juli 2012 LAGA KRAFT-HANDLING, 2013-05-28 FÖRORD OM DETALJPLAN En detaljplan styr hur marken

Läs mer

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan

Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Miljöförvaltningen Luftutredning Briljant- och Smaragdgatan Utredningsrapport 2016:9 www.goteborg.se Förord Miljöförvaltningen i Göteborg har på uppdrag av stadsbyggnadskontoret undersökt luftkvaliteten

Läs mer

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning

11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 11727 Industrin 1 m fl (Wahlbecks), Linköping Rapport 11727-15100700.doc rev 1 Antal sidor: 8 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2015-11-09 k:\lime easy\dokument\11727\11727-15100700.doc

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för

Bedömning av miljöpåverkan för Bedömning av för detaljplan HOGSTAD 13:1 m fl i Hogstad, Mjölby kommun Antagen: Laga kraft: Genomförandetidens sista dag: www.mjolby.se/planer Miljöar för planer och program Om en plan eller ett program

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer