Granskningshandling MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad. 1 av 38

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskningshandling 2013-09-13. MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad. 1 av 38"

Transkript

1 Granskningshandling MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad 1 av 38

2 MKB till detaljplan för Gamla Staden 1:1, m.fl., Helsingborgs Stad Datum Uppdragsnummer Utgåva/Status Granskningshandling Uppdragsansvarig Ansvarig kulturmiljö Mattias Bååth, Ramböll Maria Olovsson, Acanthus 2 av 38

3 Innehållsförteckning Sammanfattning Inledning Bakgrund och syfte Avgränsning I tid I rum I sak Mål och krav Miljömål Miljökvalitetsnormer Alternativ Studerade alternativ Förändringar i förhållande till tidigare förslag Nollalternativ Övergripande förutsättningar Kommunal planering Riksintressen Planförslag Bebyggelse Platser och grönområden Trafik Förutsättningar och konsekvenser Kulturmiljö Buller Luftkvalitet Risk och säkerhet Klimatanpassning och översvämning Samlad bedömning Sammanfattande miljökonsekvenser Avstämning mot miljömål Avstämning mot miljökvalitetsnormer Källförteckning av 38

4 Sammanfattning Bakgrund Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) hör till detaljplan för Gamla Staden 1:1 m.fl., i Helsingborgs stad (granskningshandling). Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggandet av en kongress- och hotellanläggning samt byggande av bostäder och verksamheter. För att detta ska vara möjligt medför detaljplanen även en flytt av den befintliga Ångfärjestationen inom detaljplanen. Alternativ Planeringen av området vid Ångfärjestationen samt lokaliseringen av en eventuell kongress- och hotellanläggning har varit en lång process i Helsingborgs stad. Utgångspunkten med lokaliseringen har varit att den ska ha en central placering i staden med god tillgänglighet och kommunikationsmöjligheter. Utifrån detta har i en lokaliseringsutredning fem olika förslag till lokalisering utvärderats avseende genomförbarhet och varumärkeseffekt. Utredningen konstaterar att Ångfärjetomten är det alternativ som har bäst balans mellan de båda variablerna och förordas. Tre arkitektkontor har arbetat med utformningen av området i parallella uppdrag. Inom ramen för planprocessen har möjligheten att låta Ångfärjestationen bli en del av kongress- och hotellanläggningen studerats. Det har konstaterats att detta inte är lämpligt då det bland annat är tekniskt svårt samt inte lämpligt ur stadsbyggnadssynpunkt. Planförslag Planförslaget innebär bebyggelse i två kvarter. Det södra kvarteret ger utrymme för en kongressanläggning med kapacitet för ca 1600 personer samt en hotelldel med rum. Längs Helsingörskajen möjliggörs för verksamheter av offentlig karaktär, som restauranger och affärer. För att möjliggöra detta föreslås den nuvarande Ångfärjestationen flyttas ca 70 meter söderut, till en plats väster om Tullhuset, som delvis fylls ut i havet. I det norra kvarteret föreslås bostäder med ca 150 lägenheter och affärsverksamhet i bottenplan. Planområdet har ett centralt läge i staden med närhet till Knutpunkten och kollektivtrafik med både tåg, buss och färja. Utgångspunkten för placering av kongress- och hotellanläggningen i centrala staden är att trafik till- och från anläggningen företrädesvis ska ske med dessa trafikslag. Planen innebär i jämförelse med nollalternativet ett begränsat trafiktillskott på ca 500 fordon per årsmedeldygn. Generellt förväntas trafiken minska i framtiden, bl a utifrån de åtgärder med separata busskörfält som föreslås för Drottninggatan. 4 av 38

5 Miljökonsekvenser MKBn har avgränsats till att hantera kulturmiljö, luftkvalitet, buller samt risker utifrån kringliggande verksamheter. En flytt och delvis rivning av Ångfärjestationen innebär konsekvenser på kulturmiljön. Konsekvenserna av planförslaget är att förståelsen för Ångfärjestationen som förmedlare av platsens historia begränsas. Byggnaden kommer delvis att bevaras och kopplingen mellan byggnaden och dess ursprungliga plats tillgodoses till viss del. Planen innebär att perrongtaken står kvar nära sin ursprungliga plats vilket bidrar till förståelse kring stationsbyggnadens ursprungliga placering. En flytt av Ångfärjestationen och rivning av vissa delar kommer att påverka en del av riksintresset negativt, den del som lyder: Den sena 1800-talets succesivt utbyggda hamnen och järnvägen med tillhörande byggnader som visar på funktionen som viktig hamn- och även järnvägsstad. En flytt och delvis rivning innebär inte att denna del av riksintresset helt kommer att upphöra. Planen bedöms innebära ett visst mått av skada på riksintresset, skadan kan dock inte betecknas som påtaglig. Utifrån de trafikprognoser som tagits fram bedöms planförslaget inte innebära att miljökvalitetsnormerna (MKN) för luftkvalitet överskrids. Planen bedöms också kunna genomföras inom ramen för gällande riktvärden för buller avseende både trafik och hamnverksamhet. Planområdet ligger på ett sådant avstånd från hamnverksamheten att några risker utifrån denna inte föreligger. Det bedöms också som möjligt att utforma planen så att hamnfunktionerna med nattförtöjning och tullverksamhet kan fortsätta. Planen påverkar därmed inte riksintresset för hamnen. Helsingborgs stad arbetar långsiktigt med ökad risk för översvämning till följd av klimatförändring. Kommunen har en strategi, vilken man även arbetar efter i det aktuella planområdet. 5 av 38

6 1. Inledning 1.1 Bakgrund och syfte Detaljplanen har föregåtts av en lång diskussion inom kommunen om lämplig placering och utformning av kongresscentrum. Syftet med en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan är att möjliggöra en samlad bedömning av den inverkan planens genomförande får på miljön, människors hälsa och hushållning med mark, vatten och andra resurser. Arbetet med miljöbedömning och MKB innebär att miljöaspekter och miljöåtgärder integreras i planen så att en hållbar utveckling främjas för att bland annat uppfylla uppsatta miljömål och krav i gällande lagstiftning. MKB:n utgör ett beslutsunderlag för kommunens politiker inför antagande av planen, men syftar också till att ge allmänheten och berörda tjänstemän en samlad bild av planens miljökonsekvenser. För alla detaljplaner ska en behovsbedömning göras med syfte att avgöra om genomförandet av planen kan antas leda till betydande miljöpåverkan eller inte. Om så är fallet ska en miljöbedömning göras. Inom ramen för behovsbedömningen av detaljplanen för Gamla Staden 1:1 m.fl., har Helsingborgs stad, efter samråd med Länsstyrelsen i Skåne län, kommit fram till att den föreslagna planens genomförande kan komma att medföra en sådan betydande miljöpåverkan som avses i bestämmelserna om miljöbedömning av planer och program (Miljöbalken 6kap 11 ). Bedömningen bygger huvudsakligen på att det inte går att utesluta att genomförandet av planen på ett betydande sätt påverkar riksintresset för kulturmiljö, men även utifrån övriga riksintressen i området samt risk för påverkan från buller och förändrad luftkvalitet. Därmed ska en miljöbedömning göras för planen och i den fortsatta miljöbedömningsprocessen ingår bland annat att det ska upprättas en MKB. 2. Avgränsning 2.1 I tid Den tidsmässiga avgränsningen har gjorts utifrån möjlighet och önskemål om genomförande av byggnationen till år Nollalternativet innebär en situation år 2020 då planen inte är genomförd. 2.2 I rum MKB:n behandlar de konsekvenser som detaljplanen medför inom planområdet, se figur 1, men översiktligt även konsekvenser som detaljplanen kan medföra på kringliggande områden. T ex har den samlade konsekvensen för berörda riksintressen beaktats. 6 av 38

7 2.3 I sak MKBn fokuserar på de aspekter som kan medföra betydande miljöpåverkan. I samråd med länsstyrelsen har därför MKBn avgränsats till att hantera kulturmiljö, luftkvalitet, buller, översvämning samt risker utifrån kringliggande verksamheter. Vidare är det miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan och God bebyggd miljö som ska beaktas. Övriga frågor bedöms inte vara betydande miljöaspekter och hanteras därför inom ramen för planhandlingen. Figur 1. Planområdet markerat med rött 3. Mål och krav 3.1 Miljömål Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljökvalitetsmål (miljömål) för en hållbar samhällsutveckling. Det innebär att nuvarande och kommande generationer ska tillförsäkras en hälsosam och god miljö utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. I avgränsningen av MKB har konstaterats att det är två miljömål som ska hanteras: Begränsad klimatpåverkan God bebyggd miljö 7 av 38

8 Länsstyrelsen i Skåne län har utifrån de nationella miljömålen tagit fram delmål för Skåne län. Helsingborgs stad har arbetat vidare med lokala miljömål (Miljöprogram för Helsingborgs stad , antaget ). De lokala miljömål som är relaterade till de två nationella målen ovan är mål kring hållbart transportsystem, hållbart energisystem, sundare Helsingborg samt hållbar planering och skötsel. 3.2 Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är juridiskt bindande styrmedel som regleras i miljöbalkens femte kapitel. En miljökvalitetsnorm ska tas fram på vetenskapliga grunder och ange den miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla. För närvarande finns miljökvalitetsnormer för: Luftkvalitet (utomhusluft) omfattande kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, bensen, kolmonoxid, bly, partiklar och ozon Buller Fisk- och musselvatten Vattenförekomster 4. Alternativ 4.1 Studerade alternativ Både nyttjandet av området vid Ångfärjestationen samt lokaliseringen av en eventuell kongress- och hotellanläggning har varit en lång process i Helsingborgs stad påbörjades en medborgardialog angående området kring Ångfärjestationen. Hösten 2008 konstaterade Helsingborgs stad att området kunde vara lämpligt för kongress- och hotellverksamhet. Under 2009 genomfördes en markanvisningstävling för området. Tävlingen vanns av förslaget Saltkristallerna påbörjade kommunen ett planarbete utifrån det vinnande förslaget. Arbetet påbörjades med ett planprogram. En detaljplan antogs av kommunfullmäktige i maj 2011, men denna upphävdes senare av länsstyrelsen. Våren 2012 valde Helsingborgs stad att göra ett omtag i processen och påbörja ett nytt planprogram utifrån det nya material som framkommit. Inom ramen för den nya planprocessen har en lokaliseringsutredning genomförts (Lokalisering av hotell- och kongressanläggning, Helsingsborgs Stad, PwC mars 2012). I lokaliseringsutredningen har fem alternativ studerats, se figur 2. Dess är Ångfärjetomten, Oceanpiren, Knutpunkten (två förslag) samt kvarteret Glasbruket. 8 av 38

9 Figur 2. De fem studerade alternativen från lokaliseringsutredningen (PwC mars 2012) med Ångfärjan i norr, Oceanpiren i väster, Knutpunkten i mitten och Glasbruket i söder. Utgångspunkten med lokaliseringen har varit att den ska ha en central placering i staden med god tillgänglighet och kommunikationsmöjligheter. Den ska också ägas och drivas av privata aktörer och inte belasta skattebetalarna med ytterligare kostnader. Utifrån detta har i lokaliseringsutredningen de fem förslagen utvärderats avseende genomförbarhet och varumärkeseffekt. Utredningen konstaterar att Ångfärjetomten är det alternativ som har bäst balans mellan de båda variablerna. Planprogrammet godkändes av stadsbyggnadsnämnden och drivs nu vidare i en fortsatt detaljplaneprocess. Inom ramen för planprocessen engagerades tre arkitektkontor för s k parallella uppdrag. Utifrån dessa alternativ 9 av 38

10 har kommunen valt att arbeta vidare med förslagen från Jais arkitekter vad avser kongress- och hotellanläggningen samt Wingårdh arkitektkontor vad gäller bostadskvarteret, se figur 3. Figur 3. Bild med förslaget. Källa Jais arkitekter Utgångspunkt för planeringen av området har varit att Ångfärjestationen flyttas ca 70 meter söderut. En utredning visar att byggnaden är möjlig att flytta (Midroc ) och det handlar då om den ursprungliga, centrala delen. Möjligheterna att bibehålla Ångfärjestationen som en del av kongressanläggningen har utretts. Det har i ett utlåtande ( ) konstaterats att detta inte är lämpligt då det är tekniskt svårt samt mindre lämpligt ur stadsbyggnadssynpunkt. 4.2 Förändringar i förhållande till tidigare förslag Nedan beskrivs några av skillnaderna mellan det tidigare planförslaget från 2011 och nuvarande planförslag, se även figur 4. Bebyggelsestruktur: Det tidigare förslaget hade en sluten kvartersstruktur. Nu aktuellt förslag har i den norra delen en mer öppen struktur, vilket både skapar inblickar mot bakomvarande kvarter samt utsikt och utblickar för de boende längs Kungsgatan. I den södra delen redovisades i det tidigare förslaget ett slutet kvarter med hotelldelen placerad i nord/sydlig riktning, vilket avslutades i ett högre torn med en höjd på över 60 meter. I det nuvarande planförslaget har hotellet placerats i den norra delen av kvarteret i likhet med intilliggande bostadshus. Kvarteret avslutas sedan med en lägre kongressbyggnad i 3-4 våningar, vilken underordnar sig intilliggande kvarters skala. Platser och torg: I det tidigare förslaget fanns en bred hamnpromenad samt ett grönstråk läng Kungsgatan. I det nuvarande förslaget avslutas gröntråket längs Kungsgatan i en platsbildning där delar av de i befintliga perrongtaken placeras. 10 av 38

11 Gestaltningen av parkstråket och platsen ska innehålla element som tydliggör den historiska kontexten och redovisar att detta utgjort den plats där Västkustbanan anslöt till kontinenten. I denna kontext har även Ångfärjestationen placerats, vilken flyttas tvärs över Hamntorget. Helsingörskajen utgör även i detta förslag en bred kajpromenad där de tidigare kajlägena getts en tydligare gestaltning som en del i ett upphöjt däck kring kongressanläggningen. Figur 4. Tidigare planförslag i förhållande till nu aktuellt planförslag. Tidigare förslag till vänster och det nu aktuella förslaget till höger. 4.3 Nollalternativ Nollalternativet innebär en situation år 2020 då planen inte är genomförd, men övriga förändringar i staden genomförs. Området har tidigare varit järnvägsområde med omstigning mellan järnväg och färja. Även tullverksamhet har förekommit i området. Ångfärjestationen med perrongtak påminner om tidigare markanvändning. I övrigt är huddelen av området idag parkering med ca 400 platser. Huvuddelen av planområdet omfattas av stadsplaner från 1933 och Kajen i väster omfattas av detaljplan från 1999 och omliggande vattenområden omfattas av planer från 1988 och Genomförandetiden för samtliga planer har gått ut. Ytterligare beskrivning av befintliga planer finns i planhandlingen. Planerna anger byggrätt för tull- och järnvägsändamål samt för allmännyttigt ändamål. Kajen i väster har markanvändning kaj. Högsta tillåtna byggnadshöjd varierar mellan 8 till 28 meter. Då befintliga järnvägsspår är uppbrutna är det knappast troligt att området behöver utvecklas för tull- eller järnvägsändamål. 11 av 38

12 Däremot är det ett centralt område i staden, varför någon typ av bebyggelse, t ex bostäder eller verksamheter, kan förväntas. I nollalternativet har också antagits att de förändringar av Drottninggatan som Helsingborgs stad beslutat (Stadsbyggnadsnämnden ) genomförs. D v s att biltrafiken minskas till ett körfält i vardera riktningen och det blir separata busskörfält samt ökad plats för gående och cyklister. Kärnan Dunkers kulturhus Ångfärjan Hamntorget Tullhuset Knutpunkten Figur 5. Planområdet med omgivningar 12 av 38

13 5. Övergripande förutsättningar 5.1 Kommunal planering Helsingborgs stad har en översiktsplan från Planområdet redovisas i översiktsplanen som område där Helsingborg stads strategi är att ur stadsutvecklings- och transportutvecklingssynpunkt stärka de regionala noderna. Bedömningen är att planförslaget överensstämmer med dessa intentioner. Huvuddelen av planområdet omfattas idag av stadsplaner från 1933 och Kajen i väster omfattas av detaljplan från 1999 och omliggande vattenområden omfattas av planer från 1988 och Genomförandetiden för samtliga planer har gått ut. Planerna anger byggrätt för tull- och järnvägsändamål samt för allmännyttigt ändamål. Kajen i väster har markanvändning kaj. Högsta tillåtna byggnadshöjd varierar mellan 8 till 28 meter. Ytterligare beskrivning av befintliga planer finns i planhandlingen. 5.2 Riksintressen Kulturmiljö Helsingborgs centrala delar omfattas av riksintresse för kulturmiljö (M:K15) enligt miljöbalken 3k kap. 6. Motiveringen för riksintresset är: Hamn- och industristad med sjöfart och försvar, strategiskt placerad vid den smalaste delen av Öresund och med anor sedan tidigaste medeltid. Staden speglar de många utvecklingsskedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden runt den kungliga borgen, den under högmedeltiden framvuxna lågstaden, 1600-talets befästningsstad till det sena 1800-talets och 1900-talets expansiva hamn- och industristad. Planförslagets påverkan på riksintresset beskrivs vidare i avsnitt Hamn Helsingborgs Hamn omfattas av riksintresse för kommunikationer enligt miljöbalken 3 kap. 8. Riksintresset syftar till att skydda viktiga hamnfunktioner. Planförslagets påverkan på riksintresset beskrivs vidare i avsnitt Kustzon Kustzonen omfattas av riksintresse med geografiska bestämmelser enligt miljöbalken 4 kap. Riksintresset innebär att företräde ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning, vilket bland annat innebär att natur- och kulturvärden ska ges företräde. Helsingborgs centralort upptar en stor del av kuststräckan. Norr om Domsten finns gammal hedvegetation och ett komplext strandvallssystem. Landborgen i centrala Helsingborg har varit viktig för stadens utveckling. Råå skansar och Örby ängar är viktiga delar i kustzonens södra del. Riksintresset bedöms sakna relevans i det aktuella planområdet. Riksintresset bedöms därför inte påverkas av den förändrade markanvändningen. 13 av 38

14 6. Planförslag Planförslaget framgår i sin helhet av planhandlingarna. 6.1 Bebyggelse Planförslaget innebär bebyggelse i två kvarter, vilka skiljs åt av Badhusgatans förlängning. Det södra kvarteret ger utrymme för en kongressanläggning med kapacitet för ca 1600 personer samt en hotelldel med rum. Längs Helsingörskajen möjliggörs för verksamheter av offentlig karaktär, som restauranger och affärer. Byggnaden föreslås som högst få en höjd av 9 våningar. För att möjliggöra för detta föreslås den nuvarande Ångfärjestationen flyttas ca 70 meter söderut, till en plats väster om tullhuset, som delvis fylls ut i havet. I det norra kvarteret föreslås bostäder med ca 150 lägenheter och affärsverksamhet i bottenplan. Bostäderna föreslås få en höjd om 6-9 våningar. 6.2 Platser och grönområden Planförslaget skapar utvecklingsmöjligheter för nya platser och grönområden med utveckling av kajpromenaden, Kungsgatan och Hamntorget. I anslutning till entrén för kongressanläggningen skapas en park som knyter an till det större parkrummet längs Kungsgatan. Här föreslås också de befintliga perrongtaken placeras och ges en tydlig koppling till den nya placeringen av Ångfärjestationen. 6.3 Trafik Planområdet har ett centralt läge i staden med närhet till Knutpunkten och kollektivtrafik med både tåg, buss och färja. Utgångspunkten för placering av kongress- och hotellanläggningen i centrala staden är att trafik till- och från anläggningen företrädesvis ska ske med dessa trafikslag. De trafikutredningar som gjorts (Ramböll samt Ramböll ) visar att planförslaget förväntas generera ett trafiktillskott på ca 750 trafikrörelser ett vardagsdygn respektive 1150 bilar ett kongressdygn. De tillkommande bilarna förutsätts nyttja de parkeringar under mark som skapas inom detaljplanens område. Idag finns ett stort antal markparkeringar på bl a Ångfärjetomten. De som idag nyttjar dessa får söka sig andra parkeringar i närområdet. Trafikmängden i nollalternativ och planalternativ framgår av tabell 1 och visar att planförslaget medför en marginell trafikökning. Av trafikutredningarna framgår att aktuella trafikräkningar saknas för Kungsgatan, men trafikmängden bör enligt en tidigare studie uppgå till mellan bilar per dygn. Roskildegatan har ca 5000 bilar per dygn. Trafikmängden vid Hamntorget bör ligga på samma nivå, men i detta fall uppdelad på de två enkelriktade avsnitten vid Hamntorget. Drottninggatan har ungefär bilar per dygn på avsnittet norr om Stortorget och Hamntorget. 14 av 38

15 Trafikmängden beräknas minska i framtiden som följd av de åtgärder som ingår i stadens planering. Dessa innebär bl a minskad biltrafik på Drottninggatan med ett körfält i varje riktning, separata busskörfält samt utökat utrymme för gång- och cykeltrafik. Nollalternativ 2020 Personbilar (%) Lastbilar (%) Naturgas bussar (%) Drottninggatan ,6% 3,2% 4,2% Järnvägsgatan ,3% 4,0% 3,7% Södra Stenbocksgatan ,4% 5,3% 0,3% Hälsovägen ,6% 3,6% 1,8% Malmöleden ,3% 7,7% 0% Planalternativ 2020 Årsdygnstrafik Årsdygnstrafik Personbilar (%) Lastbilar (%) Naturgas bussar (%) Drottninggatan ,7% 3,1% 4,2% Järnvägsgatan ,4% 3,9% 3,7% Södra Stenbocksgatan ,4% 5,3% 0,3% Hälsovägen ,8% 3,5% 1,8% Malmöleden ,4% 7,6% 0% Tabell 1. Sammanställning av trafikflöden på fem vägavsnitt för nollalternativet och planalternativet för Ångfärjan Förutsättningar och konsekvenser I detta avsnitt beskrivs de nuvarande förhållandena och förutsättningarna, miljöeffekter som uppstår vid ett genomförande av planen, de miljöåtgärder som har inarbetats i planförslaget samt de konsekvenser som kan uppstå som en följd av den föreslagna detaljplanen för de miljöaspekter som bedömts som relevanta (se avsnitt 2.3 Avgränsning i sak). Det är både negativ och positiv miljöpåverkan som bedöms och analyseras. 7.1 Kulturmiljö Förutsättningar Planområdet ligger i sin helhet inom riksintresseområdet Helsingborg (M:K 15), riksintresse kulturmiljövård, se figur 6. Byggnader som utgör delar i riksintresset kommer direkt eller indirekt att beröras av planförslaget. 15 av 38

16 Figur 6. Riksintresse kulturmiljö framgår av rött raster Motivering till riksintresset A. Hamn- och industristad, med för sjöfart och försvar strategisk placering vid den smalaste delen av Öresund och med anor sedan tidigaste medeltid. Staden speglar de många utvecklingsskedena alltifrån den tidigmedeltida högstaden runt den kungliga borgen, den under högmedeltiden framvuxna lågstaden, 1600-talets befästningsstad till det sena 1800-talets och talets expansiva hamn- och industristad. (Fästnings- och skansmiljö). B. Institutionsmiljö i form av S:ta Maria sjukhusområde - en väl sammanhållen sjukhusanläggning av unik social och arkitektonisk betydelse. Uttryck för riksintresset Kärnan från 1300-talet, som utgjorde kärntornet i kungaborgen och andra lämningar av högstaden på landborgshöjden, kulturlager från tidig medeltid till stormaktstid, den välbevarade Mariakyrkan från 1300-talet. Lågstaden med gatunät som huvudsakligen växte ut under medeltidens senare del. Den småskaliga bebyggelsekaraktären med hus som spänner från medeltiden och framåt och där bara de offentliga byggnaderna tillåtits bryta skalan. Lämningar och spår i gatunät och platsbildningar av 1600-talets befästningsstad. Spår av gamla vägsträckningar och gränslinjer i det som tidigare var stadens jordar runt den gamla stadskärnan och av den förindustriella stadens oplanerade utkantsbebyggelse utmed infartsvägarna. 16 av 38

17 Det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets stadsbyggande, med kompakta stenstadskvarter, boulevardstråk, platsbildningar, parker och offentliga byggnader. Den sedan 1800-talet successivt utbyggda hamnen och järnvägen med tillhörande byggnader som visar på funktionen som viktig hamn- och även järnvägsstad. Burgna villaområden, arbetarkvarter industrier och andra arbetsplatser som berättar om stadens sociala och funktionella skiktning. Uttryck för modernismens byggande som konserthuset, tullhuset vid Sundstorget, H55-utställningen, krematoriet samt olika bostadsområden. Den lokala byggnadstraditionen med mycket tegel och ljust putsade och rikt ornamenterade fasader. Kulturhistoriskt skydd inom planområdet Planområdet ingår i riksintresset för Helsingborgs innerstad (M-K15), se figur 6. Riksintresset regleras enligt Miljöbalken 3 kap 6 och omfattar stadens centrala delar. Ansökan om byggnadsminnesförklaring av Ångfärjestationen, se figur 7, inkom till Länsstyrelsen i Skåne våren 2010, Länsstyrelsen har våren 2013 beslutat att inte förklara ångfärjestationen som byggnadsminne, enligt kulturminneslagen (KML) 3 kap 1. Figur 7. Ångfärjestationen i förgrunden till kv. Karl XV. Till vänster i bild skymtar bebyggelsen i kv. Najaden. Till höger syns delar av Hamntorget. 17 av 38

18 Kommunen har pekat ut Ångfärjestationen som kulturhistoriskt värdefull, i linje med de byggnader som skyddas enligt PBL kap. 8. (Bevarandeprogram Helsingborgs stadskärna, 2002). Byggnaden anses därmed vara av lokalhistoriskt intresse, den har dock inget skydd i detaljplan. Historisk bakgrund Helsingborg är en av Nordens äldsta städer med rötter tillbaka till vikingatiden e. kr. Det geografiska läget på den höga landborgsbranten invid Öresunds smalaste del har haft avgörande betydelse för stadens utveckling. Den första befästningen anlades troligtvis uppe på landborgen för att senare ge upphov till stadsbebyggelse på platsen. I takt med att staden växte började folk även bosätta sig på stranden nedanför landborgen. Trots sitt strategiska läge och omfattande sjöfart saknade Helsingborg från början en naturlig hamn. Fram till mitten av 1700-talet fanns endast en enkel träbrygga ut i sundet. Under 1300-talet var Helsingborg en av Danmarks mest betydelsefulla städer. Vid freden i Roskilde år 1658 blev Helsingborg åter svenskt. Under mitten av talet beslöt man att bygga den fösta bryggan av sten, vilken stod färdig Efter en tid av stagnation, på grund av krig och minskad handel, återhämtade sig staden under 1800-talets andra hälft. Mellan 1850 och 1900 sexdubblades Helsingborgs befolkning, vilket var en följd av näringslivets expansion. Under senare delen av 1800-talet fortsatte utbyggnaden på utfyllnadsmark väster om den gamla stadskärnan. Staden började efter att Öresundstullen hade avskaffats, 1857, att bli en mycket viktig exporthamn vilket krävde en utbyggnad av hamnens anläggningar och kommunikationer. Spannmål var Helsingborgs största exportvara vid den här tiden. Helsingborgs kraftiga expansion under 1800-talet var till stor del ett resultat av förbättrade kommunikationer som genomfördes i staden anslöt Helsingborg till Södra stambanan och 1875 invigde man tåglinjen till Hässleholm. En tredje järnvägslinjen öppnades 1885, Västkustbanan mot Ängelholm och Halland vilket föranledde uppförandet av Ångfärjestationen Utbyggnaden av tågtrafiken har följts av stora hamnbyggnadsprojekt som exempelvis Södra hamnen och Norra hamnen. Från 1890-talet var hamnen en av Sveriges mest betydande hamnar. De ständigt ökande möjligheterna till allt större godsmängder bidrog till att järnvägens och hamnarnas utveckling följdes åt, se figur av 38

19 Figur 8. Stadskarta över centrala Helsingborg Persontrafiken ökade stadigt efter andra världskrigens slut. Passfriheten som infördes 1952 i de nordiska länderna bidrog till den stadigt ökade persontrafiken. Det ökade resetrycket bidrog till att DSB-färjorna som utgick från Ångfärjestationen fick konkurens då LB, AB Linjebuss öppnade färjeläge vid Inre hamnen. Sundsbussarna började sin trafik 1958, se figur 9 och 10. Figur 9. Flygbild över planområdet från 1970-talet. Både järnvägen och färjetrafiken var i full gång. Fotot tillhör Kulturmagasinet/Helsingborgs museer. 19 av 38

20 Figur 10. Stationsbyggnaden som den såg ut på 1970-talet. Mycket av snickeridetaljerna och smidesornament är avlägsnade. Framför byggnaden står Sundsbussarna parkerade. Fotot tillhör Kulturmagasinet/Helsingborgs museer. Kulturmiljöbeskrivning Planområdet En stor del av planområdet består av det som idag kallas för Hamntorget, se figur 12. Torget utgör en fortsättning på den torgaxel som löper genom staden i östvästlig riktning, Hamntorget anlades på 1830-talet. Planområdet kantas i öster av kvarteret Najaden och kvarteret Karl XV som främst är bebyggt med högrest stadsbebyggelse där byggnaden på Hamntorget 1, 1800-talsfasad är tongivande. Området avgränsas i väster av Helsingörskajen och i söder av Köpenhamnskajen. Norr om planområdet ligger Dunkers kulturhus, se figur 5. Vid Hamntorgets norra kant ligger Ångfärjestationen, en stationsbyggnad uppförd i trä år 1898, se figur 11. Stationsbyggnaden är tillsammans med tullhuset vid Hamntorgets södra del de ända bevarade byggnaderna från hamn- och kommunikationsverksamheten. Tullhuset uppfördes 1838 som varmbadhus men övergick sedan till funktionen som tullhus 1857, se figur 12. På Hamntorgets sydvästra hörn återfinns Carl Milles staty över Sjöfartsgudinnan på en högrest kolonn i granit. Norr om statyn löper en trappa ner från kajkanten som ska symbolisera Karl XIV Johans landstigning i Helsingborg 1810, när han som nybliven kronprins kom till Sverige. Här finns även en minnessten över händelsen. 20 av 38

21 Figur 11. Ångfärjestationen som den såg ut när den var nybyggd. Färgsättningen var koncentrerad till mörka kulörer. Fotot tillhör Kulturmagasinet/Helsingborgs museer. Figur 12. Tullhuset uppfört 1838 som varmbadhus. Ångfärjestationen Ångfärjestationen är uppförd 1898, i en nationalromantisk stil. Byggnaden uppfördes som ett provisorium efter ritningar av arkitekt Folke Zettervall. Byggnadens ursprungliga volym har byggts ut i omgångar varav den västra gavelbyggnaden, den s.k. tullvisitationen, uppfördes redan Byggnadens interiör har en del ursprungliga detaljer bevarade men mycket har förändrats i takt med att byggnaden nu används för musik- och nattklubbsändamål. Exteriört har byggnaden genomgått en del förändringar, fasaden är tilläggsisolerad och byggnaden har fått nytt fasadmaterial, nya fönster och dörrar. I stort har byggnaden ändå bevarat sitt ursprungliga arkitektoniska uttryck. 21 av 38

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun PÄ 42/2006a Detaljplan för Landsdomaren 9 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2007-09-24 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser PLANBESKRIVNING 1 (8) Detaljplan

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning

BULLERBERÄKNING. Samhällsbyggnadsförvaltningen FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN. Inledning BULLERBERÄKNING FÖR DEL AV TÄLLE 45:1 M.FL., POSTPLAN LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Inledning I denna skrivelse och på bifogad karta och beräkning visas bullerberäkning gjord enligt Naturvårdsverkets

Läs mer

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING

1281K-P117. Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE PÄ 34/2013a SAMRÅDS/GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Nevers 8 i Lund, Lunds kommun (Borgåslingan 2 ) Upprättad 2014-02-10 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Kv DOMHERREN m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 10 januari 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning

10933 Kv. Urmakaren, Kumla Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10933 Kv. Urmakaren, Kumla Rapport 10933-13112200.doc Antal sidor: 6 Bilagor: 5 Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-11 k:\lime easy\dokument\10933\10933-13112200.doc

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING

Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING 1(5) 2007-11-30 Dnr 07.612 ANTAGANDE Detaljplan för del av Svedala 63:3 m fl Församlingshemmet i Svedala, Svedala kommun, Skåne län (enkelt planförfarande) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planbeskrivning med

Läs mer

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun

Detaljplan för kv Munken, del av, Uppsala kommun KONTORET FÖR SAMHÄLLSUTVECKLING Handläggare Datum Diarienummer Brita Christiansen 2012-01-30 2012/20181-1 fd diarienummer: PLA 11/20039-1 Tjänsteskrivelse Planbesked Plan- och byggnadsnämnden Detaljplan

Läs mer

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning

Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning 2014-08-04 Dnr 2014/TK091 Detaljplan för Ärlan 10, Vetlanda, Vetlanda kommun Planbeskrivning Handlingar Planhandlingarna utgörs av denna beskrivning och plankarta med bestämmelser. Planens syfte och huvuddrag

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332

2012-04-11. KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03. Uppdragsnummer: 231332 1(12) 2012-04-11 KOTTEN, VIKSJÖ, JÄRFÄLLA Trafikbullerutredning avseende nya bostäder vid Viksjöleden R03 Uppdragsnummer: 231332 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning Brita Lanfelt

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Ran 7 i centrala Umeå, Umeå kommun, Västerbottens

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Ran 7 i centrala Umeå, Umeå kommun, Västerbottens MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING ENLIGT PLAN OCH BYGGLAGEN (PBL) Detaljplan för fastigheten Ran 7 i centrala Umeå, Umeå kommun, Västerbottens län Uställningshandling UMEÅ KOMMUN Juni 2011 Uppdragsnr: 10129106

Läs mer

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala

för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala VÄGBULLERUTREDNING för Barnrikehusen mm Järnvägsgatan och Kyrkogatan i Svedala Riktvärden Regeringen har i infrastrukturproposition 1996/97:53 angivit riktvärden och åtgärdsprogram för trafikbuller. De

Läs mer

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder

Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdrag: 31 05451 Rapport: 31 05451 C Datum: 2009-12-18 Antal sidor: 9 Bilagor: 31 05451/C01 - C04 Vegastaden, Haninge kommun, Detaljplan 1 Trafikbullerutredning, åtgärder Uppdragsgivare: Maxera Bygg &

Läs mer

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203

Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 Antagen av TN 20XX-XX-XX Vunnit laga kraft 20XX-XX-XX Plannr 203 Dnr 261/12 Ändring av detaljplan för Kv. TOLVAN (Expo-Huset) Pl 203 ANTAGANDEHANDLING TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING FASTIGHETSFÖRTECKNING

Läs mer

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande.

Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplan för Söder 1:16 CENTRALSTATIONEN Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1692/2014 Dnr planmodul: P 2014/40 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Planärendet har handlagts som enkelt planförfarande. Detaljplanen har varit

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn

PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn PM TRAFIK OCH BULLERUTREDNING 1 Datum 2013-11-27 PM Trafik och bullerutredning Norrtälje hamn Anna-Ida Lundberg ÅF Lars Lindström ÅF Anders Bernhardsson M4Traffic ÅF-Infrastructure AB, Frösundaleden 2

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Sid. INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet INNEHÅLL Sid PLANBESKRIVNING INLEDNING 2 Handlingar Bakgrund Planens syfte och huvuddrag Planområdet TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 3 Översiktsplan Detaljplaner AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3 Riksintressen

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5)

AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter. REVIDERAD (2) BULLERUTREDNING 2010-09-27 Sida 1 (5) Sida 1 (5) AnnaKarin H Sjölén, Arkitekt SA Sjölén & Hansson Arkitekter Bullerberäkningar, Kviström planområde Underlag för detaljplan för bostadsområde, på fastigheten Kviström 1:17 m.fl. tas fram av arkitekterna

Läs mer

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11

RAPPORT 10192495. Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning, Djurgårdsängen, Sävsjö kommun 2014-03-11 Upprättad av: Jesper Lindgren Granskad av: Peter Comnell Godkänd av: Jesper Lindgren RAPPORT 10192495 Trafikbullerberäkning

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning

10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10458 Kv. Rodga, Norrköping Trafikbullerutredning Rapport 10458-10042600.doc Revidering 2 Antal sidor: 7 Bilagor: B01-06 Uppdragsansvarig Andreas Berg Jönköping

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412

Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 SAMRÅDSFÖRSLAG 2013-03-25 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt PBL 5:7 Detaljplan för del av Stärbsnäs 1:28 i Björkö-Arholma församling Dnr 12-418.214 Ks 12-412 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620

2012-12-11. STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder. R03 Rev 01 2013-04-05. Uppdragsnummer: 230620 1(11) 2012-12-11 STADSVILLOR VIKSJÖ, JÄRFÄLLA KOMMUN Trafikbullerutredning avseende nya bostäder R03 Rev 01 2013-04-05 Uppdragsnummer: 230620 Uppdragsansvarig: Brita Lanfelt Handläggare Kvalitetsgranskning

Läs mer

Buller vid ny idrottshall

Buller vid ny idrottshall RAPPORT 2013:09 VERSION 1.1 Buller vid ny idrottshall Lomma kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid ny idrottshall - Lomma kommun Serie nr: 2013:09 Projektnr: 13007 Författare: Petra Ahlström, Kvalitetsgranskning

Läs mer

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar

UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar Tillägg till detaljplan fastställd 28 juli 1916, Kvarteret Kärnan Ändring av stadsplan för Vaggeryds Municipalsamhälle Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Förutsättningar För området

Läs mer

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder

Cirkulationsplats vid Djupedals idrottsplats i Mölnlycke. Bullerutredning vägtrafik. Nya bostäder Handläggare Hässel Johan Tel +400847 Mobil +4670184747 Fax +46 1 7747474 johan.hassel@afconsult.com RAPPORT 1 (14) Datum 01-01- Härryda Kommun André Berggren Planenheten 4 80 Mölnlycke Uppdragsnr 69847

Läs mer

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping

B EHOVSBEDÖMNING 1(8) tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen. inom Vilbergen i Norrköping 1(8) B EHOVSBEDÖMNING tillhörande tillägg till detaljplan för kvarteret Opalen inom Vilbergen i Norrköping, fysisk planering den 20 september 2012 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2013-01-29,

Läs mer

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning

Logistikcentrum Gläborg, Munkedals kommun - bullerutredning RAPPORT 1 (11) Handläggare Perry Ohlsson Tel +46 10 505 84 38 Mobil +46 70 184 74 38 Fax +46 10 505 30 09 perry.ohlsson@afconsult.com Datum 2012-08-21 Munkedals kommun 455 80 Munkedal Uppdragsnr 574831

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller

Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller 1(5) Utredning Detaljplan Infart Kristianstad Trafikalstring och vägtrafikbuller Uppdragsnummer: 226043 Uppdragsansvarig: Johan Bergström Handläggare Anna-Karin Ekström 010-452 22 14 2(5) 1 Förutsättningar

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140326 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0358 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Tallvirket 6,Tureberg

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning

BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning 2010-09-06 Dnr 2009-0369 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning Banken 1, Eksjö stad Eksjö kommun, Jönköpings län Behovsbedömning/Avgränsning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Augusti 2011 Dnr 2010/2087 Detaljplan för Sjöryd 1:420 Omsorgsbostäder i Mullsjö Mullsjö kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planhandlingen utgörs av denna

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby

Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183 80 Täby Uppdrag: 552771 Rapport: 552771 A Datum: 2010-03-16 Antal sidor: 6 Bilagor: 552771 A01 Gripsvall, Täby Trafikbullerutredning Uppdragsgivare: Täby kommun Ylva Nilsson Tekniska kontoret, Täby kommun 183

Läs mer

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun

Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun memo03.docx 2012-03-28-14 PM 2014-09-22 Bullerutredning Vallbacken 24:3, Gävle kommun Bakgrund Sweco har på uppdrag av Hemsö Fastighets AB tagit fram en bullerutredning för fastigheten Vallbacken 24:3

Läs mer

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING

VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING 1(5) 2013-07-01 Rev 2013-11-26 VÄGTRAFIKBULLERUTREDNING för detaljplan för del av Svedala 200:79 m.fl NorraTofta i Svedala Bakgrund I samband med detaljplan för förslag till ny bebyggelse på Norra Tofta

Läs mer

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25

Storumans kommun. Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning. Luspen 1:158 m fl. Dnr: 2010.0677-313 Upprättad: 2011-01-25 Storumans kommun Behovsbedömning Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Dnr: Upprättad: 2011-01-25 Detaljplan för skidskytteanläggning på fastigheten Luspen 1:158 m fl Samråd

Läs mer

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller

Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Trafikbullerutredning Kv Bävern 1, Trelleborg Nybyggnad av bostäder 2015-02-02 Uppdragsnummer 260 675 1 (8) Kv Bävern 1, Trelleborg. Nybyggnad av bostäder utmed Nygatan. Trafikbuller Uppdragsgivare Midroc

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun PÄ 8/2002a Detaljplan för Lagfarten 4 i Lund, Lunds kommun Upprättad 2008-09-19 Innehåll: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Detaljplanekarta med planbestämmelser och illustration PLANBESKRIVNING

Läs mer

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C:

Riktvärdena vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur är för ljudklass C: Bedömningsgrunder Riktvärden för buller Trafikbuller Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller (väg- och tågtrafik) som normalt inte bör överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling

PLANBESKRIVNING 2014-04-29 Dnr: 2013/865 Antagandehandling Antagen av: SAMBN 2014-05-21, 65 Laga Kraft: 2014-06-12 Genomförandetiden slutar: 2019-06-12 SAMBN arkiv nr: 301 Detaljplan för Qvirites 5 och 6 inom stadsdelen Gamla Staden i Ystad Ystads kommun, Skåne

Läs mer

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE

SYFTE OCH BAKGRUND TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING 2012-10-25 ENKELT PLANFÖRFARANDE 1(8) Ändring av detaljplan för Område vid Lågedammsbadet för bowling, bad och gym (Hörby 41:5, del av, och Bergshamra 1, del av) Hörby kommun, Skåne län SYFTE OCH BAKGRUND Syfte Syftet med ändringen av

Läs mer

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

DNR 2007-0582 1/5 DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN DNR 2007-0582 1/5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE DETALJPLAN FÖR JÄRNVÄGSGATAN OMFATTANDE DEL AV FASTIGHETEN SVENLJUNGA 5:399 I SVENLJUNGA KOMMUN, VÄSTRA GÖTALANDS LÄN PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun

Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun Detaljplan för Björken 8 TILLBYGGNAD AV VILLA Östersunds kommun 1 Antagandehandling Dnr Ädh 1598/2013 Dnr planmodul: P 13/0020 PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad den 23 januari

Läs mer

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun

Sotenäs kommun Bullerutredning - detaljplan för ÖDEGÅRDEN 1:9 m. fl, Sotenäs kommun Handläggare Tel + (0) 0 Mobil + (0) 0 perry.ohlsson@afconsult.com RAPPORT () Datum -0- Uppdragsnr Kommunstyrelsen Mark- och exploatering 0 Kungshamn Rapport nr Detaljplan ÖDEGÅRDEN : m.fl. Uppdragsansvarig

Läs mer

Trafikbullerutredning

Trafikbullerutredning Trafikbullerutredning Förutsättningar för kv Spaken 1 och 2 Uppdragsgivare: JM AB Referens: Lennart Fahlström Uppdragsnummer: K00393 Antal sidor + bilagor: 6 + 4 Rapportdatum: 2015-02-12 Handläggande akustiker

Läs mer

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö

tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö 2010 06 07 Dp 5124 BESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Stensjön 8 i Hyllie i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning och denna planbeskrivning.

Läs mer

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:

PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör: 1 LAGA KRAFT HANDLING Enkelt planförfarande Tillägg till detaljplanen Funäsdalen 16:47 m.fl. Hamra 1 gällande avstyckade fastigheten Funäsdalen 16:149, Hamra, Tänndalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län.

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen

Behovsbedömning av detaljplan Dnr BN-2013/00169 Bedömning av behovet att upprätta en miljöbedömning enligt Plan- och bygglagen och MKB-förordningen Behovsbedömning Sida 1 av 6 Diarienummer: BN-2013/00169 Datum: 2014-04-15 Handläggare: Anders Dieter Aubry för fastigheten Sofiehem 2:1 och 2:2 inom Ålidhem i, Västerbottens län Behovsbedömning av detaljplan

Läs mer

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun 704840 RAPPORT A Author Johanna Åström Phone +46 10 505 46 19 Mobile +46706615021 E-mail johanna.astrom@afconsult.com Date 2015-06-17 Project ID 704840 Håbo Kommun Detaljplan Bålsta 1:595 mf, Håbo kommun

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan

TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan TRAFIKUTREDNING FÖR KUNGSHAMNS HOTELL tillhörande detaljplan 101495 2012-04-10 Bo Lindelöf Konsult WSP Samhällsbyggnad Bo Lindelöf 031-727 25 00 Innehåll 1 Bakgrund och förutsättningar...4 2 Förslag...9

Läs mer

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Freden större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Rissneleden 6 i Sundbyberg AB c/o BGC Marcus Leander 106 42 Stockholm Datum Uppdragsnummer Bilagor A01 2012-01-18 11124 Rapport A (Förhandskopia) Kv Freden Större 11, Sundbyberg Trafikbullerutredning

Läs mer

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413

Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Floda Missionsförsamling Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Malmö 2014-11-13 Bullerutredning för Detaljplan för bostäder på Floda 8:10 och 2:413 Datum 2014-11-13 Uppdragsnummer

Läs mer

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning

10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10955 Detaljplan för Konstgatan i Gnosjö kommun Rapport 10955-12082800.doc Antal sidor: 5 Bilagor: 2 Uppdragsansvarig Jönköping 2012-08-28 g:\kontakt\dokument\10955\10955-12082800.doc

Läs mer

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder

Östra Kongahälla, Kungälv. Trafikbullerutredning nya bostäder Author Johan Hässel Phone +46 10 505 84 27 Mobile +46701847427 E-mail johan.hassel@afconsult.com Date 2015-10-19 Project ID 701045 Report ID 701045-rB-Rev 151019 Client Kungälvs kommun, Matilda Svenning

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun

Trivector Traffic. Rapport 2014:66, version1.0. Buller vid Svalan 7. - Ulricehamns kommun Rapport 2014:66, version1.0 Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Dokumentinformation Titel: Buller vid Svalan 7 - Ulricehamns kommun Serie nr: 2014:66 Projektnr: 14100 Författare: Kvalitetsgranskning:

Läs mer

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan

Bro station, Upplands Bro Trafikbullerutredning för detaljplan 12108 RAPPORT A (FÖRHANDSKOPIA) 1 (7) Kund Stena Fastigheter Projekt AB Tord Porsblad Box 16144 103 23 Stockholm Datum Uppdragsnummer 2012-12-10 12108 Rapport (Förhandskopia) Bro station, Upplands Bro

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING

Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN. Degerfors kommun, Örebro län DEGERFORS KOMMUN. Planområde. Flygfoto över Ramshöjden mot väster. UTSTÄLLNINGSHANDLING DEGERFORS KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2008-09-10 Handläggare K K Kerstin Jansson Beteckning KS Dnr 248-2008 Detaljplan för del av RAMSHÖJDEN Degerfors kommun, Örebro län

Läs mer

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22

KYRKVIK 14:5 PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Samrådshandling. Lysekil, Lysekils kommun. Detaljplan för bostad. Upprättad 2011-03-22 Kommunstyrelsen Detaljplan för bostad KYRKVIK 14:5 Lysekil, Lysekils kommun Dnr: LKS 11-100-214 Enkelt planförfarande Samrådshandling Upprättad 2011-03-22 PLANBESKRIVNING Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten

PILEN 2. SAMRÅDSHANDLING Planförfattare: Hans Bååthe Arkitekt SAR/MSA I: FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten FE-arkitekter AB Växelgatan 11 826 40 SÖDERHAMN Planenheten KUS/2012/0121 Enkelt planförfarande Befintlig bebyggelse mot Kungsgatan. Ändring genom tillägg till detaljplanen I:381 för fastigheten PILEN

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN

DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 2015-09-08 Dnr: 2015-000172 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR KV. PORTALEN, FASTIGHETEN PORTALEN 1 M FL. EKSJÖ STAD, EKSJÖ KOMMUN, JÖNKÖPINGS LÄN SAMRÅDSHANDLING 1(7) PLAN-

Läs mer

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015

BOKHANDLAREN 2 DETALJPLAN GRANSKNINGSHANDLING. Töreboda tätort Töreboda kommun PLANBESKRIVNING. TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen. Upprättad i juni 2015 TÖREBODA KOMMUN Kommunstyrelsen GRANSKNINGSHANDLING Planen antagen Laga kraft Genomförandetiden utgår BOKHANDLAREN 2 Töreboda tätort Töreboda kommun DETALJPLAN PLANBESKRIVNING Upprättad i juni 2015 1 INNEHÅLL

Läs mer

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning

10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 10734 Del av Åmål 2:1, Måkeberg Trafikbullerutredning Rapport 10734-11062200.doc Antal sidor: 7 Bilagor: 18 Uppdragsansvarig Torbjörn Appelberg Jönköping 2011-07-04

Läs mer

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning

11245 Kv Lektionen, Sollentuna Trafikbullerutredning Projektrapport Infrastruktur Byggnad Industri 24 Kv Lektionen, Sollentuna Rapport 24-13120.doc Antal sidor: Bilagor: Uppdragsansvarig Jönköping 2013-12-1 k:\lime easy\dokument\24\24-13120.doc Soundcon

Läs mer

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län PLANBESKR1VNING SAMRÅDSHANDLING 1 (5) Detaljplan för Åkarp 29:15 i Marieholm Eslövs kommun, Skåne län SAMRÅDSIIANDLING PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING 2(5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PIANDATA Plankarta

Läs mer

Nordstjärnan 32, Sankt Jörgens skola

Nordstjärnan 32, Sankt Jörgens skola Detaljplan för fastigheten Nordstjärnan 32, Sankt Jörgens skola Norr, Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning Upprättad den 9 juli 2015 ENKELT PLANFÖRFARANDE// Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad

Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - Trafikbuller vid planerad nybyggnad 1 (7) Del av kv Åkarp 7:58, Burlövs kommun Södervångskolan - vid planerad nybyggnad Uppdragsgivare Riksbyggen, Bonumbostaden, Malmö Ref: Jon Ossler Uppdrag Beräkning av vägtrafikbullernivåer vid planerat

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län ANTAGANDEHANDLING ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR YNGSHYTTAN 1:216 (MALMGÅRDEN I PERSBERG) Filipstads kommun, Värmlands län Upprättad av WSP Samhällsbyggnad, 2012-06-26 Beställare: Filipstads kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad,

Läs mer

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan

Kv Tornet 1 och 4, Norsborg. Botkyrka kommun Trafikbullerutredning för detaljplan Handläggare Åsa Lindkvist RAPPORT A 1 (7) Datum 2011-03-10 Revision 1: 2011-06-09 Uppdragsnr 562099 Tel 010-5056041 Bilagor: A01-A06 Mobil 070-1845741 Kristofer Uddén Fax 010-5051183 Botkyrka kommun asa.lindkvist@afconsult.com

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan

Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Kund Veidekke Bostad AB Göran Axelsson Box 1503 172 29 Sundbyberg Datum Uppdragsnummer Bilagor 2011-10-06 11069 A01 A02 Rapport A Chokladviken, Sundbyberg Trafikbullerutredning för detaljplan Rapport 11069

Läs mer

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande.

Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Plankartan med bestämmelser blir juridiskt bindande efter antagande. SAMRÅDSHANDLING Detaljplan Hamnholmen, som berör Ytterbyn 86:1 m.fl. Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Följande handlingar utgör förslaget: Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser

Läs mer

Ann-Carin Andersson Avdelningen för byggteknik EKOLOGI Luft, vatten, mark, flora, fauna Miljömål etc EKONOMI Mervärden för.. - Individ - Samhälle - Företaget/motsv Hållbar utveckling SOCIALT Bostad Arbetsmiljö

Läs mer