NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND"

Transkript

1 VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande & studieorganisatör Öland Inger Andersson vice ordförande Nybro Krister Ekström Kassör Annette Ranvik Sekreterare Sofia Aronson Vice sekreterare Öland Gunnie Håkansson Ledamot Nybro Anne Eriksson Ledamot Öland 2 vakanta platser Västervik Valberedning: Respektive lokalavdelning väljer sina representanter på årsmötet Revisor: Gun Svensson, G S B - bokföring AB,

2 ORDFÖRANDE HAR ORDET - om året som gått av Monika Brinkenfeldt År 2011 blev ett intensivt och turbulent år. Vi har haft många bollar i luften. Vissa händelser har varit positiva och stärkt oss i vårt arbete, andra har känts tunga att se inträffa. Vår lokalförening i Nybro lades ner under året. För få medlemmar och för få eldsjälar i styrelsen. Medlemmarnas välkomnades till lokalförening. Mer glädjande är att lokalförening Västervik har valt att hörsamma vår inbjudan och under året har en positiv dialog och ett samarbete växt fram som nu i skrivande stund - resulterat i att medlemmarna i Västervik-Oskarshamn väljer att åter aktivt delta i länsförbundets arbete. Det är skönt att vi har så många som engagerar sig i det intressepolitiska arbetet. Under året har det varit inriktat på bland annat; länets färdtjänst och riksfärdtjänst, en fråga som vi bär med oss in i 2012 utan lösning. Hjälpmedelscentralernas framtid där kommunerna nu tar över mycket av det som tidigare var landstingets ansvar. Landstingets förbättringsprogram 8 att lyfta fram stroke-processen som en obruten vårdkedja. Ett ännu pågående projekt. Vi la stort engagemang på Neurodagen, både med en kvällsföreläsning i samt en större aktivitet på Ölands Köpstad. Lyckat både för besökare och för våra aktiva medlemmar. Mindfulness medveten närvaro. Under hela året 2011 har vi en trogen skara frälsta medlemmar - träffats varannan vecka och tagit steg i vår egen utveckling. Många härliga insikter och Aha-upplevelser har vi fått. Vi har upplevt Mindfulness som ett viktigt redskap och stöd i arbetet att leva med sin livssituation. Jag tackar extra mycket för den vårutflykt som lokalförening Öland bjöd in till. Vi var en fullsatt Solbuss som njöt av lärkor och orkidéer och den guidade rundturen på Ottenby. Under senare delen av 2011 startade vi upp ett samtal kring att finna ett effektivare arbetssätt och hur det kan locka våra medlemmar till engagemang. En idéskiss om ett länsövergripande arbete mer baserat på lång- eller kortsiktiga projekt, med läsförbundet som koordinator, än på de geografiska styrelsernas arbete har växt fram. Detta är ett stimulerande utmaning jag ser fram emot år Monika Brinkenfeldt Ordförande 2

3 INTRESSEPOLITIK NHR är en intresse-, service- och kamratorganisation. Till förbundets uppgifter hör att bevaka frågor som är av vitalt intresse för medlemmarna och påverka utvecklingen i en för oss gynnsam riktning. Det handlar om medicinsk vård och behandling, rehabilitering, personlig service, tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön och till transporter, tillgång till bra hjälpmedel mm. Vilka arbetar vi för? Våra 16 diagnosområden är: ALS (amyotrofisk lateralskleros), Ataxier, CP (cerebral pares), Huntingtons sjukdom, Inkontinens, MG (myastenia gravis), MS (multipel skleros), Narkolepsi, NMD (Neuromuskulära sjukdomar), Lösningsmedelskadade, Parkinsons sjukdom, Polyneuropati, Ryggmärgsskador, SRS (segmentell rörelsesmärta), Skolios och Stroke. Oavsett sjukdom eller skada arbetar vi som har dessa funktionsnedsättningar, våra närstående och andra som vill stödja vårt arbete för våra gemensamma intressen. Vad gör vi? Vi har tre huvudsakliga arbetsområden: - Vi påverkar politiska beslutsfattare, myndigheter, organisationer och allmänheten när det gäller våra intressepolitiska frågor, som exempelvis samhällsplanering, vård och rehabilitering, kommunikationer inkl färdtjänst, bemötande, personlig assistans m m. - Vi ger service till medlemmar och enskilda personer på områden där samhällets resurser inte räcker till, genom råd och stöd i en ny livssituation, information och utbildning. - Vi erbjuder erfarenhetsutbyte och gemenskap för personer som lever med neurologiska sjukdomar och/eller skador och våra närstående. I tider av åtstramning är vårt arbete idag viktigare än någonsin Vi arbetar med att på alla nivåer tillvarata våra medlemmars intressen. Vi driver frågor gentemot riksdag, regering och myndigheter. Vi är remissinstans och lämnar expert utlåtanden. Och vi informerar våra medlemmar om vilka rättigheter de har så att de slipper stå ensamma i sin kamp mot kommunala tjänstemän, försäkringskassor och allmänläkare som inte vill inse behovet av specialistvård och rehabilitering. Idag finns det människor i Sverige med neurologiska diagnoser. Det innebär att i varje skolklass kommer en eller två elever att bli drabbade någon gång under livet. Frågor som NHR driver: Design för alla Tillgång till lätt tillgängliga och fungerande transportmedel Rehabilitering som en del av socialförsäkringssystemet Rehabstödcentra i alla landsting Tekniska hjälpmedel som rättighet Bilstöd oavsett ålder Impotensläkemedel inom ramen för förmånssystemet Villkoren för val av bostad skall gälla lika för alla Tillgängliga skolor, högskolor och universitet Tillgängliga arbetsplatser och offentliga miljöer Tillgängliga kulturminnesmärkta miljöer. Ingen skall drabbas av extra kostnader p.g.a. sitt funktionshinder En kraftfull anti diskrimineringslagstiftning som omfattar alla delar av livet Tillgång till beprövade läkemedel 3

4 Under senare år har det kommit mediciner som påverkar sjukdomsförloppet vid vissa neurologiska sjukdomar. I en del fall är påverkan inte så tydlig även om den är vetenskapligt belagd. Det gör att behandlingarna ifrågasätts, vanligtvis av kostnadsskäl. Vissa län är sämre än andra. För oss är det en viktig uppgift att bidra till att den som så önskar får dessa behandlingar. Det ska inte vara skillnad var man bor i landet. Neurologiska sjukdomar och skador är sällan botbara även om de kan påverkas och symptomen mildras. Detta ger ofta ett livslångt behov av rehabilitering. Det gäller därför att öka medvetenheten om behovet av återkommande rehabilitering och att detta sker utifrån ett helhetsperspektiv. Den som får besked om att han eller hon har en sjukdom som inte går att bota och kanske kommer att medföra fortgående försämringar behöver stöd för att inte tappa livslust och framtidstro. Detta stöd är kanske den viktigaste rehabiliterande insatsen. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighet för många av våra medlemmar. Personer, som är beroende av hjälp, har dock svårt att få igenom sina rättigheter. Likaså kan vi se att personer nekas färdtjänst och ledsagare i större utsträckning. Vi måste därför fortsätta vårt arbete för att minska människors isolering, vilket annars blir följden. Att t ex vara rullstolsburen ska inte innebära att man ska tvingas till isolering! Bemötande av funktionshindrade personer anser vi vara en viktig fråga. Där finns det stora brister och mycket att göra när det gäller människors attityder i samhället mot personer, som har ett funktionshinder. Vårt måtto: Livslust och framtidstro tål att upprepas och känns nog så angeläget idag! 4

5 NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND Verksamheten har fokuserat på utbildningsinsatser inom resp. lokalförening. Representanter från lokalföreningarna har skött arbetet i länsförbundet. NHR:s lokalförening i Västervik hade under 2011 vakanta platser i styrelsen, men har på sitt årsmöte i februari 2012 valt att återinträda som medlemmar i Länsförbundet. Det finns en hemsida för Länsförbundet som man hittar under rubriken lokalföreningar på NHR:s hemsida. Genom lokala annonser i dagspressen, så kallade pluggar, talar vi om att vi finns. Via förbundets hemsida kan man också ta del av information om vad som är på gång inom NHR. Dessutom finns som är en faktabank från NHR. Länsförbundet har haft följande representation under 2011 Diagnosansvariga, kontaktpersoner delegerat till lokalföreningarna Stroke MS/Inkontinens Christina Johansson Lotta Krantz Bengt-Ove Johansson Öland NMD Peter Gränsmark Annette Ranvik Krister Ekström MG Jeanette Jonsson Öland Neurologiska skador av lösningsmedel Göte Friberg CP Lena Olsson Wiplash Monica Brinkenfeldt Öland Skolios Övriga diagnoser Styrelsen Neurologiskt Handikappades Riksförbund Förbundsstyrelsen, ledamot Krister Ekström Anläggningen Valjevikens Aktivitetscenter, Sölvesborg Styrelsen för Valjevikens Aktivitetscenter Annette Ranvik, ersättare Valberedningen för Valjevikens Aktivitetscenter Krister Ekström Funktionsnedsattas SamarbetsOrgan (FSO Resurscenter) Styrelsen FSO, ordinarie ledamot Krister Ekström Ordförandemöten FSO, ledamot Monika Brinkenfeldt Ordförandemöten FSO, ersättare Annette Ranvik 5

6 Landstinget i län Funktionshinderrådet i län (FHR) Vice ordförande Presidiet ABF Representant på årsmöte, distriktsmöte mm Krister Ekström, FSO län Krister Ekström, FSO län Monika Brinkenfeldt Region 5 Resekommittén för utlandsresor Ledamot i resekommittén Kenneth Adolfsson Planering och genomförande av regionresor utomlands omfattande: Östergötlands, Jönköpings,, Gotland och Kronobergs län NHR län hade vid årsskiftet 391 medlemmar. I län finns tre lokala NHR föreningar och ett länsförbund. NHR Nybro upphörde Antal medlemmar fördelat på samtliga lokalföreningar: Antal medlemmar 163 Öland 55 Västervik 173 Totalt 391 Årsskiftet 2011/2012 hade NHR totalt medlemmar i hela landet. Lokaler Länsförbundet hyr in sig i lämpliga lokaler för det årliga ombudsmötet, t.ex. Tic Huset eller FSO Resurscenter i alt. lämplig lokal i Oskarshamn. Länsförbundet hyr kontorsrum av FSO län på Nygatan 30 i. Styrelsemöte Styrelsen för NHR länsförbund har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda styrelsemöte. Ombudsmöte Ombudsmötet för verksamhetsåret 2010 hölls den 17 april 2011 i TIC-huset på Trädgårdsgatan 20 i. På ombudsmötet närvarade ombud från lokalföreningarna, Nybro och Öland. Efter mötet hölls ett konstituerande sammanträde. FSO län, styrelsen (FSO Resurscenter) Vårt länsförbund är representerat i styrelsen genom Krister Ekström. Styrelsen sammanträder varje månad. FSO Ordförandemöten (Funktionsnedsattas Samarbetsorgan län) Ordförandemötena består av medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare. FSO:s styrelse leder och informerar vid dessa möten. 6

7 FHR, Funktionshinderrådet i län Är ett råd för funktionshinderfrågor inom landstinget. Rådet består av representanter från FSO, R, DHR och SRF samt politiker från landstingsmajoriteten och oppositionen. Krister Ekström har varit ordinarie ledamot och vice ordförande. Ordförande är Gunilla Johansson (S). Rådet sammanträder varje kvartal. Följande aktiviteter har vi arrangerat eller deltagit i under 2011 Tidpunkt Arrangör/aktivitet Deltagare Fyra per år Ordförandemöten FSO Länsförbundets representant Fyra per år ABF distriktsmöten, Årsmöte Länsförbundets representant Fyra per år KLRF, läns råd för funktionshinderfrågor Länsförbundets representant Fyra per år Styrelsemöte Länsförbundets representant Fyra per år KLRF län Vald repr. Länsförbundet Under våren Kurs i Mindfulness (februari-maj) Medlemmarna i länet Januari Reseregionträff i Linköping Länsförbundets representant Mars Styrelsemöte NHR Länsförbund Styrelsen April Årsmöte FSO Länsförbundets representant Ombudsmöte NHR Länsförbund styrelsen & lokalför. styrelser Maj Dagsutflykt med buss till södra Öland, NHR Öland Medlemmarna September REGIONRESA till Mallorca, 2 veckor Länets medlemmar Planeringsdag för 2012 (arrangör: Länsförbundet, ABF) Länsförb. & lokalför. styr. Styrelsemöte Länsförbundet för styrelsen Oktober Neurodagen 2012, Ölands köpstad, Länsförbundet Medlemmar & allmänheten Kurs Intressepolitik & opinionsbildning, Förbundet utsedd representant November Träff med repr. från NHR:s kansli, NHR Riksförbund Styrelsen JULBORD på Ladan, Färjestaden, NHR Öland Medlemmarna Samtliga medlemmar & Öland December Styrelsemöte länsförbundet Styrelsen Kurs styrelseutveckling,, Länsförbundet Styrelserna inom NHR För information om lokalföreningarnas verksamhet hänvisar vi till resp. lokalförenings verksamhetsberättelse. DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET Under de senaste åren har NHR i län arbetat hårt med rehabiliteringsfrågan i länet. Vårt påverkansarbete genom bl.a. konferenser och medlemsträffar med informationsutbyte utmynnade i att vi drev frågan om en garanti för rehabilitering och rätten till en individuell rehabiliteringsplan för våra medlemmar. Resultatet blev en motion inom landstinget som utmynnade i ett beslut i Landstingsstyrelsen alla som behöver ska ha rätten till en individuell rehabiliteringsplan. 7

8 Landstingsstyrelsen har därför fått i uppdrag att redovisa en genomförandeplan för att säkerställa att alla patienter i behov av rehabiliteringsinsatser erbjuds en individuell rehabiliteringsplan utifrån Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter (Landstingsstyrelsen, 150/11). NHR i län deltar även i - det samverkansprojekt mellan landstinget och samtliga länets kommuner som startade upp hösten Ett arbete i att skapa rutiner och förutsättningar för arbetet med samordnade rehabiliterings- och habiliteringsplaner. - Landstingets förbättringsprogram 8 att lyfta fram stroke-processen som en obruten vårdkedja. Ett ännu pågående projekt - med start under Syftet i den grupp vi medverkar i är att lyfta fram stroke-processen som en obruten vårdkedja samt naturlig länk mellan patient, vårdgivare och anhörig/närstående En patientnära dialog/kommunikation sprider information och ger råd och stöd samt arbetat aktivt gemensamt för att förbättra vård och behandling. Med patienten i centrum. GEMENSAMMA AKTIVITETER Varje fredag träffas vi i varmvattenbassängen på länssjukhuset i, för att träna och ha det skönt tillsammans. Detta är en uppskattad aktivitet och bra för kropp och själ. Det är NHR som står som värd för bassängbadet. Kurs i Mindfulness Helgkursen 2010 i Mindfulness utmynnade i en fortsättningskurs våren Ett 20-tal deltagare träffades 8 ggr i IOGT-lokalen på Västerlånggatan i. Mindfulness som innebär att vara närvarande här och nu, känna och acceptera det som är och sker just nu sig själv och sin omgivning. Att möta verkligheten som den är utan värderingar. Inte vara i dåtid eller framtid. Under de 8 träffarna gav kursledaren Anne Oscarsson oss redskap och hemuppgifter att träna på för att nå dit. Kroppsscanning, andningsankare, sittande och gående uppmärksamhetsträning, använda sinnena syn, känsel, lukt, smak och hörsel. Bland flyttfåglar och orkidéer NHR Öland arrangerade och bjöd in medlemmar från Öland och till en uppskattad heldagsutfärd med Solbussen på södra Öland. Först bar det av ner till södra udden och Långe Jan där vi fick en guidad tur längd med stranden. Efter lunch fortsatte färden till Skarpa Alby där vi tittade på orkidéer och fikade ute i det fria. Under september anordnade regionresekommittén en utlandsresa till Mallorca Denna regionresa visar liksom tidigare, att med hjälp av medföljande hjälpare bekostade av NHR-fonden, kan vem som helst av våra medlemmar få en fin och intressant reseupplevelse och en skön rekreationsresa. Medhjälparna utför nämligen allt det arbete, som kan vara ett hinder för att kunna resa. Sjuksköterska och reseledare 8

9 finns också med på resorna för att alla ska känna trygghet och få den eventuella hjälp som kan behövas. Vi uppmanar medlemmar att anmäla sig till dessa resor! Planeringsdag i september 2011 på Stufvenäs Gästgiveri, Söderåkra Länsförbundet & lokalföreningarna tillsammans och i samarbete med ABF Den, sedan några år tillbaka, mycket uppskattade och effektiva planeringsdagen ägde rum redan i september. Styrelserna för lokalföreningarna Öland och samt NHR Länsförbund drog upp riktlinjer och innehåll för kommande år. Neurodagen 28 september Neurodagen uppmärksammades i hela Sverige, så även på Öland och i genom resp. lokalföreningars verksamhet samt gemensamt på Ölands Köpstad genom Länsförbundet. I informerade lokalföreningen för ett 40-tal personer om NHR:s verksamhet genom föreläsningar om medicinsk Yoga, Feldenkreis metoden och kåserande om vikten av samverkan, allt på Stensbergs servicehus. Det var även öppet hus i varmbadbassängen på Sjukhus för prova på bad. I samband med Ölands Skördefest fanns NHR på Ölands Köpstad med monter, rollups, strandflaggor, banderoller mm. Vi informerade bl.a. om rehabiliteringssituationen i Sverige i allmänhet och i län i synnerhet. Med rebus och lite gåtor aktiverades de förbipasserande. Informationsbroschyrer, kampanjtidningar och give aways delades ut. Föreningsutbildning Monika Brinkenfeldt deltog i en av Riksförbundet anordnad föreningsutbildning i Intressepolitik & opinionsbildning i Stockholm i oktober Krister Ekström deltog på Valjeviken under november, där samma kurs genomfördes. Där gavs konkreta tips om hur vi bör gå tillväga i olika opinionssammanhang för att föra fram våra budskap till politiker och tjänstemän. Styrelseutveckling kurs i samarbete med ABF Länsförbundets styrelse tillsammans med styrelsemedlemmar från och Öland, deltog i december i en 1-dags utbildning kring frågan Hur kan vi utveckla vårt styrelsearbete?. Föreläsare var Alexis Wicklin, Ledarinstitutet, Stockholm. Många intressanta idéer framfördes om hur vi kan förändra vårt styrelsearbete för att öka engagemang och intresse bland våra medlemmar. Det är ju för medlemmarna som styrelsen finns till! Vi kan bygga nätverk osv. NHR Öland bjöd i år in till det traditionsenliga julbordet på Ladan i Färjestaden för medlemmar från och Ölands lokalföreningar. Ett 80-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan och avnjöt en härlig julbuffé. Det bjöds även på musikunderhållning och lotterier med många och fina vinster. 9

10 SLUTORD Det har i år som tidigare år varit angeläget att göra vår röst hörd och synas i samhället för att påverka allmänhetens attityder till funktionsnedsättningar och följa upp att integrering och tillgänglighet fortskrider på våra villkor. För progredierande diagnoser är kontinuerlig kvalificerad neurologisk rehabilitering en nödvändighet! Vi måste påverka våra lokala politiker i landstinget, om hur viktigt det är med rehabilitering för våra medlemmar, så att mer resurser satsas! Vi har lyckats med att genom påverkan få landstingsstyrelsen i län att fatta beslut om att alla som behöver, ska ha rätten till en individuell rehabiliteringsplan! Vi tackar för det förtroende som föreningen har fått, under NHR: s motto Livslust och framtidstro. Vi ser framtiden an med tillförsikt och hoppas på fortsatt stöd och delaktighet från medlemmarna i vårt arbete och olika aktiviteter. Styrelsen vill framföra ett tack till alla som hjälpt till med det arbete som lagts ner under året. Det gäller såväl myndigheter, föreläsare och enskilda medlemmar med flera. Allt vi gör, gör vi för våra medlemmars bästa. NHR firade 50 år Redan 1950 togs det första initiativet till det NHR vi har idag. Närståendekonferenser - Rehabiliteringskonferenser - Föreningsaktiviter Vi går in i nästa verksamhetsår med mottot: Ett gott liv och en god livskvalité för alla oss människor med neurologiska sjukdomar och skador. Oskarshamn den 22 april

11 11

VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE

VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE Vi är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE NEUROFÖRBUNDET KALMAR LÄN 2013-01-01 - - 2013-12-31 Org.nr: 832000-4347 Styrelsen har bestått av:

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1(1) Kalmar lokalförening Verksamhetsberättelse 2012 (Org.nr 832400-8948) Livslust och framtidstro 1(15) Innehållsförteckning Sida Inledning 1 Styrelse 3 Länsförbundets styrelse m m 5 Representation i

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Neuroförbundet Västervik Org.nr. 833600-8175 Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen som avser tiden 1 Januari 31 December 2014.

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Vårprogram 2015. 1990 25 År 2015

Vårprogram 2015. 1990 25 År 2015 NeNN Vårgårda Herrljunga lokalförening (Tidigare NHR) Du når Anna på vårt kansli, telefon 0322-61 15 88 eller via mail: alingsas@neuroforbundet.se Kansliet är öppet vardagar 10.00 14.00 Adress: Kungsgatan

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 NHR har bytt namn Verksamhetsberättelse 2013 (Org.nr 832400-8948) Rehabilitering och tillgänglighet har präglat vårt arbete under året -men vi hann också med ett härligt Damfotbolls EM på Kalmar Arena

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Täby kommun som leverantör: Personlig assistans. till dig med speciella behov

Täby kommun som leverantör: Personlig assistans. till dig med speciella behov Täby kommun som leverantör: Personlig assistans till dig med speciella behov »Som kund ska du känna dig trygg när vi stödjer och hjälper dig. Du ska känna att du har inflytande samt får vara med och påverka.

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Höstprogram 2013. Lokalförening i Alingsås Vårgårda-Herrljunga. Spara programmet så att du inte missar något!

Höstprogram 2013. Lokalförening i Alingsås Vårgårda-Herrljunga. Spara programmet så att du inte missar något! NeNN Lokalförening i Alingsås Vårgårda Herrljunga Du når Anna på vårt kansli, telefon 0322-61 15 88 eller via mail: alingsas@nhr.se Kansliet är öppet vardagar 10.00 14.00 Adress: Kungsgatan 46 441 31 Alingsås

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2010 Inledning Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka arbetar för att förbättra villkoren för människor med mag- och tarmsjukdomar. Vi har genom utåtriktat arbete försökt öka förståelsen

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd

Årsmöte. Jönköpings län. 08-10-25 Bankeryd Årsmöte Jönköpings län 08-10-25 Bankeryd Verksamhetsberättelse för SMC Jönköpings län 07090 901-08083 831 Styrelsemedlemmar Ordförande Inge Svensson Skede Vice Ordförande Berndt Lööf Eksjö Kassör Pamela

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Verksamhetsplan för år 2012

Verksamhetsplan för år 2012 Verksamhetsplan för år 2012 Med inriktning på råd och stöd, diagnosinformation, medlemsvärvning och möjligheterna till arbete för våra medlemmar. Neurologiskt Handikappades Riksförbund www.nhr.se Verksamhetsplan

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27

Styrelsens arbetsordning. Reviderad 2014-04-27 Styrelsens arbetsordning Reviderad 2014-04-27 Sida 1 av 5 Arbetsordning för FSO:s styrelsearbete Mål FSO ska verka för att få delaktighet i verksamheter och projekt som avser Social Omsorg runt om i landet

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

Celiakiföreningen i Västerbottens län

Celiakiföreningen i Västerbottens län Sida 1 / 9 ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten Lördag den 21 februari 2015 kl 14.00, The Guitars ÅRSMÖTESHANDLINGARNA INNEHÅLLER: ÅRSMÖTE FÖR CELIAKIFÖRENINGEN i Västerbotten... 1 1 REGLER OCH

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR HRF DISTRIKTET I VÄSTERNORRLAND 2012 Styrelse och ombudsförteckning. Styrelsen Jan-Olav Lindberg tom 120514 Stig-Axel Nilsson, Kassör, Sekr. Siv Fotmeijer-Jovanovic, Vice Ordf.

Läs mer

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM

SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM FÖRBUNDSSTYRELSENS FÖRSLAG SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM REVIDERAT INFÖR KONGRESSEN 2013 SAMHÄLLSPOLITISKT PROGRAM Patientens rätt till vård och rehabilitering Alla hjärt- och lungsjuka patienter ska erbjudas

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor Inledning Verksamhetsberättelse 2011 Prostatacancerföreningen Viktor, vars främsta uppgift är att ge stöd till män som drabbats av prostatacancer och till deras anhöriga,

Läs mer

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET Vårt uppdrag, från ombudsmötet, var att utreda hur vi skulle jobba mot Landstinget när Handikappkonsulenten inte finns tillgänglig längre. Handikappkonsulenten gav oss

Läs mer

Program hösten 2015. Foto: Hans Gille

Program hösten 2015. Foto: Hans Gille Program hösten 2015 1 Foto: Hans Gille VÄ LKOMMEN TILL HO STENS ÄKTIVITETER Hej på er! Efter en förhoppningsvis varm och trevlig sommar så går vi mot höst och vinter igen. Ser fram mot att träffa er på

Läs mer

Förvaltningsberättelse för år 2011

Förvaltningsberättelse för år 2011 Förvaltningsberättelse för år 2011 Träpatronernas styrelse får härmed avge sin förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 201 inkluderande resultat- och balansräkning. Träpatronerna fyller nio år i mars

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster.

Birgitta Ingelsson. Under verksamhetsåret har styrelsen hållit 10 protokollförda sammanträden. Under 2008 inbjöds medlemmarna till 6 sammankomster. Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsberättelse 2008 Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare * * Suppleant Suppleant Revisor Revisor Revisorssuppleant Valberedning: Özge Özen Zink Catarina

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE

STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE STADGAR FÖR ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 FÖRBUNDETS NAMN Förbundets namn är ERITREANSKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE och förkortas ERIS. ERIS är ett ideellt förbund av lokala föreningar. 2 FÖRBUNDET

Läs mer

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom:

Integration, demokrati, jämställdhet och samförstånd i det svenska samhället genom: STADGAR FÖR SYRISKA RIKSFÖRBUNDET I SVERIGE 1 NAMN & SÄTE Namnet är Syriska Riksförbundet i Sverige förkortas till SYRF. SYRF har sitt säte i Stockholm. 2 MÅLSÄTTNING SYRF s målsättning är följande: Integration,

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001

Stadgar för. Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1 (6) Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Eskilstuna (HSO Eskilstuna) Antagna vid årsmöte den 22 maj 2001 1. Namn, Syfte, Uppgifter. Namn. Syfte. Uppgifter. Samverkansor- Samarbetsorganet

Läs mer

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja

VÄLKOMMEN. till årsmötet 2012. SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja VÄLKOMMEN till årsmötet 2012 SVENSKA CELIAKIFÖRBUNDET för överkänsliga mot gluten, laktos, mjölk och soja DAGORDNING ÅRSMÖTE 10 MARS 2012 1 Årsmötet öppnas 2 Val av mötesfunktionärer a. Mötesordförande

Läs mer

Kallelse till styrelsemöte

Kallelse till styrelsemöte Kallelse till styrelsemöte Tid: Torsdagen den 28 augusti 2014, klockan 18.00. Plats: Hos ordföranden John Bräutigam i dennes bostad i Båtastan. 14118 Mötets öppnande Föregående protokoll från - styrelsens

Läs mer

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program

Linköpings Handikapp-politiska handlings-program Linköpings Handikapp-politiska handlings-program bestämt av Kommun-fullmäktige den 9 december år 2008 Förenta Nationerna, FN, säger så här om de mänskliga rättigheterna: Alla människor är födda fria och

Läs mer

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Föreningen Sveriges Habiliteringschefer Rikstäckande nätverk för barn- och ungdomshabiliteringen i Sverige. Grundad 1994 Minnesanteckningar från styrelsemötet Tid: 2009-01-14--15 Plats: Närvarande: Ej

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 VILLAÄGARNA SKARABORG ORG. NR 802441-4883 1 Villaägarna Skaraborg VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009-01-01 2009-12-31 Styrelsen för Villaägarna Skaraborg får härmed

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsberedningen

Hälso- och sjukvårdsberedningen 1 (5) Landstingets kansli Planeringsavdelningen, Justerat 2011-06-21 Hälso- och sjukvårdsberedningen Tid Torsdagen den 9 juni 2011 kl. 09.00 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare Kronobergsrummet,

Läs mer

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012

Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Riksförbundet Noaks Ark Org.nr. 802452-1786 Protokoll förbundsstämman 2012 Tid: Lördagen 21 april 2012 kl. 13:00 Plats: Noaks Ark, Eriksbergsgatan 46, Stockholm Närvarande ombud: Skåne: Christine Fernström

Läs mer

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18

Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Västerås Idrottsallians Årsmöte 2014-03-18 Föredragningslista Västerås Idrottsallians årsmöte 2014-03-18 1. Mötets öppnande 2. Upprop av ombud och godkännande av fullmakter 3. Fastställande av föredragningslista

Läs mer

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund

Stadgar. Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund et HjärtLung Stadgar Hjärt- och Lungsjukas 1 Hjärt- och Lungsjukas Hjärt- och Lungsjukas är en sammanslutning av hjärt och lungsjukas organisationer i Sverige. et har sitt säte i Stockholm. et är partipolitiskt

Läs mer

STADGAR. antagna 8 maj 2011

STADGAR. antagna 8 maj 2011 STADGAR antagna 8 maj 2011 1 2 Stadgar för Njurförbundet Antagna 8 maj 2011 1 Förbundets namn Förbundets namn är Njurförbundet. Förbundet är partipolitiskt och religiöst obundet. 2 Medlemskap Medlemmar

Läs mer

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande:

Ewa Samuelsson Magnus Lindmark Karin Hansson Nyberg sekreterare Närvarande: KOMMUNSTYRELSENS RÅD FÖR FUNKTIONSHINDERFRÅGOR Protokoll nr 5 fört vid Stockholms kommunstyrelses funktionshinderråds sammanträde måndagen den 21 maj 2012 kl. 15.00 16.00. Justerat den 25 / 5 2012 Ewa

Läs mer

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka

Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Rehabilitering vägen tillbaka. Rehabilitering vägen tillbaka Du har fått en diagnos av din läkare. MS? Stroke? Parkinson? Muskeldystrofi? Ryggmärgsskada? Ataxi, MG, ALS, NMD..? Att drabbas av en neurologisk

Läs mer

Ordföranden har ordet

Ordföranden har ordet Verksamhetsberättelse 2014 Ordföranden har ordet Under år 2014 anordnade Vaksala hembygdsförening flera aktiviteter för medlemmarna i föreningen. Jag vill tacka alla Er som deltagit i arrangemangen och

Läs mer

STADGAR för LiTHe Syra

STADGAR för LiTHe Syra STADGAR för LiTHe Syra Senast reviderad 2012-10-17 Tidigare versioner: 2012-05-07 2008-08-25 2009-07-15 2010-03-20 2011-05-17 1 LiTHe Syra LiTHe Syra är en politiskt oberoende sammanslutning för studenter,

Läs mer

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning:

STYRELSEN Föreningens styrelse har under det gångna verksamhetsåret haft följande sammansättning: VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Styrelsen för Barnlängtan lämnar härmed följande berättelse för den verksamhet som bedrivits inom föreningen under tiden 1 januari - 12 december, 2013 STYRELSEN Föreningens styrelse

Läs mer

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014

2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 2015-03-24 VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2014 Antal medlemmar vid årets slut: Vid årets slut hade Attention Sollentuna 353 medlemmar varav 11 st. Var stödmedlemmar. Antal tillkomna medlemmar under året:

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta

Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med SRS segmentell rörelsesmärta Att leva med smärta Jag får ny energi av att stå på scenen Hon var kall och ouppvärmd och repeterade inte i en riktig danssal, den där olycksaliga dagen. Petra

Läs mer

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012

FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 FÖRENINGEN NORDEN PITEÅ Vårbrev 2012 Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till årets verksamhet i Piteå. Kallelse till årsmöte. Tisdagen den 14 februari 2012 Plats: Vardagsrummet, Gamla Bryggeriet samma

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010 1 NHR I NORRKÖPING, LOKALFÖRENING FÖR NEUROLOGISKT HANDIKAPPADES RIKSFÖRBUND Föreningens geografiska område: Norrköping, Finspång, Valdemarsvik, Söderköping och Åtvidabergs kommun

Läs mer

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus

Hudiksvalls sjukhus. Kliniken i fokus Kliniken i fokus I Hudiksvall har det inte funnits en neurologmottagning på tio år. Det drev fram utvecklingen av ett neurologteam av kurator, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut och dietist för att samordna

Läs mer

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR

STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR STADGAR FÖR UNGA FUNKISAR TAGNA VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2014 VISSA JUSTERINGAR VID EXTRA STÄMMA 28-30 NOV 2014 SLUTGILTIGT BESLUT TAGET VID ORDINARIE STÄMMA 24-26 APRIL 2015. ERSÄTTER 2011 ÅRS

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening

Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening 1(5) Verksamhetsberättelse för Scenkonst Kalmar Riksteaterförening verksamhetsåret 2014. Styrelsen för Scenkonst Kalmar lämnar härmed följande rapport för året 2014. 1 Styrelsens sammansättning: Ordinarie

Läs mer

senast den 4 september 2006

senast den 4 september 2006 Till Sunda Takters medlemmar Härmed kallas du till årsmöte med STs idrottsförening SUNDA TAKTER Torsdagen den 7 septemberl 2006 kl 14.00 i Lönnkrogen. Vi bjuder även på lite att äta därför är det viktigt

Läs mer

Dagordning årsmöte 23 mars 2015

Dagordning årsmöte 23 mars 2015 Dagordning årsmöte 23 mars 2015 1. Årsmötets öppnande, styrelsens ordförande 2. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd (Bil 1) 3. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika

Läs mer

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet.

1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. Kalmar NSF Distrikt Årsmötesprotokoll 2011-03-26 1 Årsmötets öppnande Distriktsordförande Mattias Henriksson öppnade mötet. 2 Fastställande av röstlängd Distriktsordförande Mattias Henriksson ropade upp

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL NORDANSTIGS KOMMUN i Hudiskvall och Nordanstig SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2011-12-09 1 Sida Plats och tid Älvstagården i Jättendal, fredagen den 9 december 2011 kl 09:00 11-30 Beslutande Övriga

Läs mer

Verksamhetsberättelse för 2013

Verksamhetsberättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för 2013 ILCO:s Jönköpings länsförening 2014-03-16 Mäster Gudmunds Källar Jönköping Kallelse till ILCO:s årsmöte 2014 Söndagen den 16 mars håller vi årsmötesförhandlingar på restaurang

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar - Funkibator ideell förening

Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar - Funkibator ideell förening Stadgar för Funkibator ideell förening. Antagna vid årsmöte 19 mars 2013. 1 - Föreningens namn Föreningens namn är Funkibator ideell förening. 2 - Föreningens säte

Läs mer

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag.

Detta introduktionsprogram är tänkt att kortfattad ge en beskrivning av FSO:s förening och vad du bör tänka på i ditt uppdrag. INTRODUKTIONSPROGRAM FÖR NYA FÖRTROENDEVALDA INOM FÖRENINGEN SOCIAL OMSORG (FSO) Grattis till ditt nya förtroendeuppdrag inom FSO Vi hoppas att du ska trivas i ditt nya uppdrag och känna dig välkommen

Läs mer

Neurologiska diagnoser och symtom.

Neurologiska diagnoser och symtom. Neurologiska diagnoser och symtom. Välkommen till oss! Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon människor lever med en diagnos eller symtom

Läs mer

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting

Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting Stadgar Vision avd 200 Örebro läns landsting STADGAR Vision landstingsavd 200 Bilaga A ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Mom 1. Örebro läns landstingsavdelning är en lokal förening för tjänstemän anställda hos Örebro

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

Neurologiska diagnoser och symtom

Neurologiska diagnoser och symtom Neurologiska diagnoser och symtom 1 Välkommen till oss! Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Över en halv miljon svenskar lever med neurologisk diagnos eller

Läs mer

Verksamhetsberättelse. NHR Motala Vadstena

Verksamhetsberättelse. NHR Motala Vadstena 2010 Verksamhetsberättelse NHR Motala Vadstena Styrelsen har under året haft följande sammansättning Ordförande: Vice ordförande: Sekreterare: Kassör: Ledamöter: Suppleant: Pirkko Nevantausta Solveig Pettersson

Läs mer

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening

Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007-01-01 2007-12-31 Östra Stranden i Halmstad Ekonomisk förening Årsredovisning 2007 Östra Stranden i Halmstad ekonomisk förening Styrelse Ordförande Lars Elmqvist Kassör Ingvar Bengtsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunala pensionärsrådet 2014-9-03 Blad 1 (8) Plats och tid Sammanträdesrum Berge Folkets hus Strömsund kl. 9.30 12.00 Ledamöter i KPR Ragnar Lif, ordförande (C) Kerstin Sjölander

Läs mer