NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND"

Transkript

1 VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande & studieorganisatör Öland Inger Andersson vice ordförande Nybro Krister Ekström Kassör Annette Ranvik Sekreterare Sofia Aronson Vice sekreterare Öland Gunnie Håkansson Ledamot Nybro Anne Eriksson Ledamot Öland 2 vakanta platser Västervik Valberedning: Respektive lokalavdelning väljer sina representanter på årsmötet Revisor: Gun Svensson, G S B - bokföring AB,

2 ORDFÖRANDE HAR ORDET - om året som gått av Monika Brinkenfeldt År 2011 blev ett intensivt och turbulent år. Vi har haft många bollar i luften. Vissa händelser har varit positiva och stärkt oss i vårt arbete, andra har känts tunga att se inträffa. Vår lokalförening i Nybro lades ner under året. För få medlemmar och för få eldsjälar i styrelsen. Medlemmarnas välkomnades till lokalförening. Mer glädjande är att lokalförening Västervik har valt att hörsamma vår inbjudan och under året har en positiv dialog och ett samarbete växt fram som nu i skrivande stund - resulterat i att medlemmarna i Västervik-Oskarshamn väljer att åter aktivt delta i länsförbundets arbete. Det är skönt att vi har så många som engagerar sig i det intressepolitiska arbetet. Under året har det varit inriktat på bland annat; länets färdtjänst och riksfärdtjänst, en fråga som vi bär med oss in i 2012 utan lösning. Hjälpmedelscentralernas framtid där kommunerna nu tar över mycket av det som tidigare var landstingets ansvar. Landstingets förbättringsprogram 8 att lyfta fram stroke-processen som en obruten vårdkedja. Ett ännu pågående projekt. Vi la stort engagemang på Neurodagen, både med en kvällsföreläsning i samt en större aktivitet på Ölands Köpstad. Lyckat både för besökare och för våra aktiva medlemmar. Mindfulness medveten närvaro. Under hela året 2011 har vi en trogen skara frälsta medlemmar - träffats varannan vecka och tagit steg i vår egen utveckling. Många härliga insikter och Aha-upplevelser har vi fått. Vi har upplevt Mindfulness som ett viktigt redskap och stöd i arbetet att leva med sin livssituation. Jag tackar extra mycket för den vårutflykt som lokalförening Öland bjöd in till. Vi var en fullsatt Solbuss som njöt av lärkor och orkidéer och den guidade rundturen på Ottenby. Under senare delen av 2011 startade vi upp ett samtal kring att finna ett effektivare arbetssätt och hur det kan locka våra medlemmar till engagemang. En idéskiss om ett länsövergripande arbete mer baserat på lång- eller kortsiktiga projekt, med läsförbundet som koordinator, än på de geografiska styrelsernas arbete har växt fram. Detta är ett stimulerande utmaning jag ser fram emot år Monika Brinkenfeldt Ordförande 2

3 INTRESSEPOLITIK NHR är en intresse-, service- och kamratorganisation. Till förbundets uppgifter hör att bevaka frågor som är av vitalt intresse för medlemmarna och påverka utvecklingen i en för oss gynnsam riktning. Det handlar om medicinsk vård och behandling, rehabilitering, personlig service, tillgänglighet och användbarhet i den byggda miljön och till transporter, tillgång till bra hjälpmedel mm. Vilka arbetar vi för? Våra 16 diagnosområden är: ALS (amyotrofisk lateralskleros), Ataxier, CP (cerebral pares), Huntingtons sjukdom, Inkontinens, MG (myastenia gravis), MS (multipel skleros), Narkolepsi, NMD (Neuromuskulära sjukdomar), Lösningsmedelskadade, Parkinsons sjukdom, Polyneuropati, Ryggmärgsskador, SRS (segmentell rörelsesmärta), Skolios och Stroke. Oavsett sjukdom eller skada arbetar vi som har dessa funktionsnedsättningar, våra närstående och andra som vill stödja vårt arbete för våra gemensamma intressen. Vad gör vi? Vi har tre huvudsakliga arbetsområden: - Vi påverkar politiska beslutsfattare, myndigheter, organisationer och allmänheten när det gäller våra intressepolitiska frågor, som exempelvis samhällsplanering, vård och rehabilitering, kommunikationer inkl färdtjänst, bemötande, personlig assistans m m. - Vi ger service till medlemmar och enskilda personer på områden där samhällets resurser inte räcker till, genom råd och stöd i en ny livssituation, information och utbildning. - Vi erbjuder erfarenhetsutbyte och gemenskap för personer som lever med neurologiska sjukdomar och/eller skador och våra närstående. I tider av åtstramning är vårt arbete idag viktigare än någonsin Vi arbetar med att på alla nivåer tillvarata våra medlemmars intressen. Vi driver frågor gentemot riksdag, regering och myndigheter. Vi är remissinstans och lämnar expert utlåtanden. Och vi informerar våra medlemmar om vilka rättigheter de har så att de slipper stå ensamma i sin kamp mot kommunala tjänstemän, försäkringskassor och allmänläkare som inte vill inse behovet av specialistvård och rehabilitering. Idag finns det människor i Sverige med neurologiska diagnoser. Det innebär att i varje skolklass kommer en eller två elever att bli drabbade någon gång under livet. Frågor som NHR driver: Design för alla Tillgång till lätt tillgängliga och fungerande transportmedel Rehabilitering som en del av socialförsäkringssystemet Rehabstödcentra i alla landsting Tekniska hjälpmedel som rättighet Bilstöd oavsett ålder Impotensläkemedel inom ramen för förmånssystemet Villkoren för val av bostad skall gälla lika för alla Tillgängliga skolor, högskolor och universitet Tillgängliga arbetsplatser och offentliga miljöer Tillgängliga kulturminnesmärkta miljöer. Ingen skall drabbas av extra kostnader p.g.a. sitt funktionshinder En kraftfull anti diskrimineringslagstiftning som omfattar alla delar av livet Tillgång till beprövade läkemedel 3

4 Under senare år har det kommit mediciner som påverkar sjukdomsförloppet vid vissa neurologiska sjukdomar. I en del fall är påverkan inte så tydlig även om den är vetenskapligt belagd. Det gör att behandlingarna ifrågasätts, vanligtvis av kostnadsskäl. Vissa län är sämre än andra. För oss är det en viktig uppgift att bidra till att den som så önskar får dessa behandlingar. Det ska inte vara skillnad var man bor i landet. Neurologiska sjukdomar och skador är sällan botbara även om de kan påverkas och symptomen mildras. Detta ger ofta ett livslångt behov av rehabilitering. Det gäller därför att öka medvetenheten om behovet av återkommande rehabilitering och att detta sker utifrån ett helhetsperspektiv. Den som får besked om att han eller hon har en sjukdom som inte går att bota och kanske kommer att medföra fortgående försämringar behöver stöd för att inte tappa livslust och framtidstro. Detta stöd är kanske den viktigaste rehabiliterande insatsen. Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighet för många av våra medlemmar. Personer, som är beroende av hjälp, har dock svårt att få igenom sina rättigheter. Likaså kan vi se att personer nekas färdtjänst och ledsagare i större utsträckning. Vi måste därför fortsätta vårt arbete för att minska människors isolering, vilket annars blir följden. Att t ex vara rullstolsburen ska inte innebära att man ska tvingas till isolering! Bemötande av funktionshindrade personer anser vi vara en viktig fråga. Där finns det stora brister och mycket att göra när det gäller människors attityder i samhället mot personer, som har ett funktionshinder. Vårt måtto: Livslust och framtidstro tål att upprepas och känns nog så angeläget idag! 4

5 NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND Verksamheten har fokuserat på utbildningsinsatser inom resp. lokalförening. Representanter från lokalföreningarna har skött arbetet i länsförbundet. NHR:s lokalförening i Västervik hade under 2011 vakanta platser i styrelsen, men har på sitt årsmöte i februari 2012 valt att återinträda som medlemmar i Länsförbundet. Det finns en hemsida för Länsförbundet som man hittar under rubriken lokalföreningar på NHR:s hemsida. Genom lokala annonser i dagspressen, så kallade pluggar, talar vi om att vi finns. Via förbundets hemsida kan man också ta del av information om vad som är på gång inom NHR. Dessutom finns som är en faktabank från NHR. Länsförbundet har haft följande representation under 2011 Diagnosansvariga, kontaktpersoner delegerat till lokalföreningarna Stroke MS/Inkontinens Christina Johansson Lotta Krantz Bengt-Ove Johansson Öland NMD Peter Gränsmark Annette Ranvik Krister Ekström MG Jeanette Jonsson Öland Neurologiska skador av lösningsmedel Göte Friberg CP Lena Olsson Wiplash Monica Brinkenfeldt Öland Skolios Övriga diagnoser Styrelsen Neurologiskt Handikappades Riksförbund Förbundsstyrelsen, ledamot Krister Ekström Anläggningen Valjevikens Aktivitetscenter, Sölvesborg Styrelsen för Valjevikens Aktivitetscenter Annette Ranvik, ersättare Valberedningen för Valjevikens Aktivitetscenter Krister Ekström Funktionsnedsattas SamarbetsOrgan (FSO Resurscenter) Styrelsen FSO, ordinarie ledamot Krister Ekström Ordförandemöten FSO, ledamot Monika Brinkenfeldt Ordförandemöten FSO, ersättare Annette Ranvik 5

6 Landstinget i län Funktionshinderrådet i län (FHR) Vice ordförande Presidiet ABF Representant på årsmöte, distriktsmöte mm Krister Ekström, FSO län Krister Ekström, FSO län Monika Brinkenfeldt Region 5 Resekommittén för utlandsresor Ledamot i resekommittén Kenneth Adolfsson Planering och genomförande av regionresor utomlands omfattande: Östergötlands, Jönköpings,, Gotland och Kronobergs län NHR län hade vid årsskiftet 391 medlemmar. I län finns tre lokala NHR föreningar och ett länsförbund. NHR Nybro upphörde Antal medlemmar fördelat på samtliga lokalföreningar: Antal medlemmar 163 Öland 55 Västervik 173 Totalt 391 Årsskiftet 2011/2012 hade NHR totalt medlemmar i hela landet. Lokaler Länsförbundet hyr in sig i lämpliga lokaler för det årliga ombudsmötet, t.ex. Tic Huset eller FSO Resurscenter i alt. lämplig lokal i Oskarshamn. Länsförbundet hyr kontorsrum av FSO län på Nygatan 30 i. Styrelsemöte Styrelsen för NHR länsförbund har under verksamhetsåret haft 4 protokollförda styrelsemöte. Ombudsmöte Ombudsmötet för verksamhetsåret 2010 hölls den 17 april 2011 i TIC-huset på Trädgårdsgatan 20 i. På ombudsmötet närvarade ombud från lokalföreningarna, Nybro och Öland. Efter mötet hölls ett konstituerande sammanträde. FSO län, styrelsen (FSO Resurscenter) Vårt länsförbund är representerat i styrelsen genom Krister Ekström. Styrelsen sammanträder varje månad. FSO Ordförandemöten (Funktionsnedsattas Samarbetsorgan län) Ordförandemötena består av medlemsföreningarnas ordförande eller ersättare. FSO:s styrelse leder och informerar vid dessa möten. 6

7 FHR, Funktionshinderrådet i län Är ett råd för funktionshinderfrågor inom landstinget. Rådet består av representanter från FSO, R, DHR och SRF samt politiker från landstingsmajoriteten och oppositionen. Krister Ekström har varit ordinarie ledamot och vice ordförande. Ordförande är Gunilla Johansson (S). Rådet sammanträder varje kvartal. Följande aktiviteter har vi arrangerat eller deltagit i under 2011 Tidpunkt Arrangör/aktivitet Deltagare Fyra per år Ordförandemöten FSO Länsförbundets representant Fyra per år ABF distriktsmöten, Årsmöte Länsförbundets representant Fyra per år KLRF, läns råd för funktionshinderfrågor Länsförbundets representant Fyra per år Styrelsemöte Länsförbundets representant Fyra per år KLRF län Vald repr. Länsförbundet Under våren Kurs i Mindfulness (februari-maj) Medlemmarna i länet Januari Reseregionträff i Linköping Länsförbundets representant Mars Styrelsemöte NHR Länsförbund Styrelsen April Årsmöte FSO Länsförbundets representant Ombudsmöte NHR Länsförbund styrelsen & lokalför. styrelser Maj Dagsutflykt med buss till södra Öland, NHR Öland Medlemmarna September REGIONRESA till Mallorca, 2 veckor Länets medlemmar Planeringsdag för 2012 (arrangör: Länsförbundet, ABF) Länsförb. & lokalför. styr. Styrelsemöte Länsförbundet för styrelsen Oktober Neurodagen 2012, Ölands köpstad, Länsförbundet Medlemmar & allmänheten Kurs Intressepolitik & opinionsbildning, Förbundet utsedd representant November Träff med repr. från NHR:s kansli, NHR Riksförbund Styrelsen JULBORD på Ladan, Färjestaden, NHR Öland Medlemmarna Samtliga medlemmar & Öland December Styrelsemöte länsförbundet Styrelsen Kurs styrelseutveckling,, Länsförbundet Styrelserna inom NHR För information om lokalföreningarnas verksamhet hänvisar vi till resp. lokalförenings verksamhetsberättelse. DET INTRESSEPOLITISKA ARBETET Under de senaste åren har NHR i län arbetat hårt med rehabiliteringsfrågan i länet. Vårt påverkansarbete genom bl.a. konferenser och medlemsträffar med informationsutbyte utmynnade i att vi drev frågan om en garanti för rehabilitering och rätten till en individuell rehabiliteringsplan för våra medlemmar. Resultatet blev en motion inom landstinget som utmynnade i ett beslut i Landstingsstyrelsen alla som behöver ska ha rätten till en individuell rehabiliteringsplan. 7

8 Landstingsstyrelsen har därför fått i uppdrag att redovisa en genomförandeplan för att säkerställa att alla patienter i behov av rehabiliteringsinsatser erbjuds en individuell rehabiliteringsplan utifrån Hälso- och sjukvårdslagen samt Socialstyrelsens föreskrifter (Landstingsstyrelsen, 150/11). NHR i län deltar även i - det samverkansprojekt mellan landstinget och samtliga länets kommuner som startade upp hösten Ett arbete i att skapa rutiner och förutsättningar för arbetet med samordnade rehabiliterings- och habiliteringsplaner. - Landstingets förbättringsprogram 8 att lyfta fram stroke-processen som en obruten vårdkedja. Ett ännu pågående projekt - med start under Syftet i den grupp vi medverkar i är att lyfta fram stroke-processen som en obruten vårdkedja samt naturlig länk mellan patient, vårdgivare och anhörig/närstående En patientnära dialog/kommunikation sprider information och ger råd och stöd samt arbetat aktivt gemensamt för att förbättra vård och behandling. Med patienten i centrum. GEMENSAMMA AKTIVITETER Varje fredag träffas vi i varmvattenbassängen på länssjukhuset i, för att träna och ha det skönt tillsammans. Detta är en uppskattad aktivitet och bra för kropp och själ. Det är NHR som står som värd för bassängbadet. Kurs i Mindfulness Helgkursen 2010 i Mindfulness utmynnade i en fortsättningskurs våren Ett 20-tal deltagare träffades 8 ggr i IOGT-lokalen på Västerlånggatan i. Mindfulness som innebär att vara närvarande här och nu, känna och acceptera det som är och sker just nu sig själv och sin omgivning. Att möta verkligheten som den är utan värderingar. Inte vara i dåtid eller framtid. Under de 8 träffarna gav kursledaren Anne Oscarsson oss redskap och hemuppgifter att träna på för att nå dit. Kroppsscanning, andningsankare, sittande och gående uppmärksamhetsträning, använda sinnena syn, känsel, lukt, smak och hörsel. Bland flyttfåglar och orkidéer NHR Öland arrangerade och bjöd in medlemmar från Öland och till en uppskattad heldagsutfärd med Solbussen på södra Öland. Först bar det av ner till södra udden och Långe Jan där vi fick en guidad tur längd med stranden. Efter lunch fortsatte färden till Skarpa Alby där vi tittade på orkidéer och fikade ute i det fria. Under september anordnade regionresekommittén en utlandsresa till Mallorca Denna regionresa visar liksom tidigare, att med hjälp av medföljande hjälpare bekostade av NHR-fonden, kan vem som helst av våra medlemmar få en fin och intressant reseupplevelse och en skön rekreationsresa. Medhjälparna utför nämligen allt det arbete, som kan vara ett hinder för att kunna resa. Sjuksköterska och reseledare 8

9 finns också med på resorna för att alla ska känna trygghet och få den eventuella hjälp som kan behövas. Vi uppmanar medlemmar att anmäla sig till dessa resor! Planeringsdag i september 2011 på Stufvenäs Gästgiveri, Söderåkra Länsförbundet & lokalföreningarna tillsammans och i samarbete med ABF Den, sedan några år tillbaka, mycket uppskattade och effektiva planeringsdagen ägde rum redan i september. Styrelserna för lokalföreningarna Öland och samt NHR Länsförbund drog upp riktlinjer och innehåll för kommande år. Neurodagen 28 september Neurodagen uppmärksammades i hela Sverige, så även på Öland och i genom resp. lokalföreningars verksamhet samt gemensamt på Ölands Köpstad genom Länsförbundet. I informerade lokalföreningen för ett 40-tal personer om NHR:s verksamhet genom föreläsningar om medicinsk Yoga, Feldenkreis metoden och kåserande om vikten av samverkan, allt på Stensbergs servicehus. Det var även öppet hus i varmbadbassängen på Sjukhus för prova på bad. I samband med Ölands Skördefest fanns NHR på Ölands Köpstad med monter, rollups, strandflaggor, banderoller mm. Vi informerade bl.a. om rehabiliteringssituationen i Sverige i allmänhet och i län i synnerhet. Med rebus och lite gåtor aktiverades de förbipasserande. Informationsbroschyrer, kampanjtidningar och give aways delades ut. Föreningsutbildning Monika Brinkenfeldt deltog i en av Riksförbundet anordnad föreningsutbildning i Intressepolitik & opinionsbildning i Stockholm i oktober Krister Ekström deltog på Valjeviken under november, där samma kurs genomfördes. Där gavs konkreta tips om hur vi bör gå tillväga i olika opinionssammanhang för att föra fram våra budskap till politiker och tjänstemän. Styrelseutveckling kurs i samarbete med ABF Länsförbundets styrelse tillsammans med styrelsemedlemmar från och Öland, deltog i december i en 1-dags utbildning kring frågan Hur kan vi utveckla vårt styrelsearbete?. Föreläsare var Alexis Wicklin, Ledarinstitutet, Stockholm. Många intressanta idéer framfördes om hur vi kan förändra vårt styrelsearbete för att öka engagemang och intresse bland våra medlemmar. Det är ju för medlemmarna som styrelsen finns till! Vi kan bygga nätverk osv. NHR Öland bjöd i år in till det traditionsenliga julbordet på Ladan i Färjestaden för medlemmar från och Ölands lokalföreningar. Ett 80-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan och avnjöt en härlig julbuffé. Det bjöds även på musikunderhållning och lotterier med många och fina vinster. 9

10 SLUTORD Det har i år som tidigare år varit angeläget att göra vår röst hörd och synas i samhället för att påverka allmänhetens attityder till funktionsnedsättningar och följa upp att integrering och tillgänglighet fortskrider på våra villkor. För progredierande diagnoser är kontinuerlig kvalificerad neurologisk rehabilitering en nödvändighet! Vi måste påverka våra lokala politiker i landstinget, om hur viktigt det är med rehabilitering för våra medlemmar, så att mer resurser satsas! Vi har lyckats med att genom påverkan få landstingsstyrelsen i län att fatta beslut om att alla som behöver, ska ha rätten till en individuell rehabiliteringsplan! Vi tackar för det förtroende som föreningen har fått, under NHR: s motto Livslust och framtidstro. Vi ser framtiden an med tillförsikt och hoppas på fortsatt stöd och delaktighet från medlemmarna i vårt arbete och olika aktiviteter. Styrelsen vill framföra ett tack till alla som hjälpt till med det arbete som lagts ner under året. Det gäller såväl myndigheter, föreläsare och enskilda medlemmar med flera. Allt vi gör, gör vi för våra medlemmars bästa. NHR firade 50 år Redan 1950 togs det första initiativet till det NHR vi har idag. Närståendekonferenser - Rehabiliteringskonferenser - Föreningsaktiviter Vi går in i nästa verksamhetsår med mottot: Ett gott liv och en god livskvalité för alla oss människor med neurologiska sjukdomar och skador. Oskarshamn den 22 april

11 11

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2010-01-01 - - 2010-12-31

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2010-01-01 - - 2010-12-31 VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2010-01-01 - - 2010-12-31 Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande Öland Inger Andersson vice ordförande Nybro Krister Ekström

Läs mer

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND

NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND Org.nr: 832000-4347 VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE FÖR NHR KALMAR LÄNSFÖRBUND 2012-01-01 - - 2012-12-31 Styrelsen har bestått av: Monika Brinkenfeldt Ordförande & studieorganisatör Kalmar Lotta Krantz

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1(9) VERKSAMHETSBERÄTTELSE NHR KALMAR (Org.nr 832400-8948) 2011-01-01 - - 2011-12-31 INLEDNING Neurologiskt Handikappades Riksförbunds lokalförening i Kalmar, organisationen för dig med en neurologisk

Läs mer

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning

Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Organisationen för dig med neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning Neurologiskt Handikappades RIksförbund Välkommen till oss! I nom Neurologiskt Handikappades Riksförbund (NHR) vet vi hur det är

Läs mer

VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE

VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE Vi är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi VERKSAMHET- OCH STYRELSEBERÄTTELSE NEUROFÖRBUNDET KALMAR LÄN 2013-01-01 - - 2013-12-31 Org.nr: 832000-4347 Styrelsen har bestått av:

Läs mer

Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi

Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi Sveriges första intresseorganisation speicaliserad på neurologi Välkommen till oss! Inom Neuroförbundet vet vi hur det är att leva med en neurologisk sjukdom eller funktionsnedsättning i familjen. Våra

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter

Läs mer

VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Finspång

VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Finspång VERKSAMHET 2014 Verksamhetsberättelse, NEURO Förbundet - Finspång Ekonomisk redovisning 2014 Förslag till verksamhetsplan 2015 Förslag till Budget 2015 Revisionsberättelse 2014 Styrelsens förslag till

Läs mer

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE

VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE VERKSAMHETS- OCH STYRELSEBERÄTTELSE Neuroförbundet är Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi. Vårt mål är att människor med neurologiska diagnoser har samma möjligheter och rättigheter

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 1(1) Kalmar lokalförening Verksamhetsberättelse 2012 (Org.nr 832400-8948) Livslust och framtidstro 1(15) Innehållsförteckning Sida Inledning 1 Styrelse 3 Länsförbundets styrelse m m 5 Representation i

Läs mer

Neuroförbundet Västervik

Neuroförbundet Västervik Neuroförbundet Västervik org.nr. 833600 8175. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2 0 1 3 1. Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen för. 1 januari 31 december 2013 Inledning.

Läs mer

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013

Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Förbundsstyrelsens förslag till Handlingsplan NHRs förbundskongresskongress den 13-15 september 2013 Handlingsplanen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund, NHR, är vägledande för vilka frågor vi ska

Läs mer

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4

Neuroförbundet Västervik. Org.nr. 833600-8175. Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Neuroförbundet Västervik Org.nr. 833600-8175 Verksamhetsberättelse 2 0 1 4 Styrelsen för Neuroförbundet Västervik får härmed överlämna Verksamhetsberättelsen som avser tiden 1 Januari 31 December 2014.

Läs mer

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Verksamhetsberättelse Styrelsen för Örebro länsförening av Riksförbundet för Mag- och Tarmsjuka får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2010. Styrelsen Ordförande Vakant Vice ordförande

Läs mer

Program våren 2016 1

Program våren 2016 1 Program våren 2016 1 VÄ LKOMMEN TILL VÄ RENS ÄKTIVITETER Hej på er! Efter en kall och mot slutet snöig vinter går vi nu mot vår och sommar igen. Vi ser fram emot att träffa Er på våra aktiviteter som finns

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Rita Carlsson Ann-Britt Sundström Mikael Svedberg Daniel Jönsson Elin Vesterlund

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:45 1 (9) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2000:49 av Inger Persson (v) om att ytterligare rehabiliteringsteam skall inrättas för patienter som drabbats av Parkinsons sjukdom

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Carina Burman Ann-Britt Sundström Jan-Erik Nordlund Daniel Jönsson Anita Edström

Läs mer

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter

Verksamhet. 1 Samverkansaktiviteter Verksamhet HSO Blekinge är en partipolitisk och religiöst obunden samverkansorganisation för länsövergripande medlemsföreningar, som i sin verksamhet organiserar personer med funktionshinder och/eller

Läs mer

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin

Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter. Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson. Mikael Svedberg Carina Burman Maria Holmberg Britt-Inger Westin FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Carin Mellberg Daniel Jönsson Rita Carlsson Elin Vesterlund Mikael Svedberg Carina Burman Britt-Inger

Läs mer

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning

STADGAR FÖR FUB. föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning STADGAR FÖR FUB föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning Dessa stadgar gäller från och med 31 augusti 2013 och ersätter tidigare stadgar STADGAR FÖR RIKSFÖRBUNDET Riksförbundet för barn,

Läs mer

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor

Uttalade prioriterade områden för år 2013 är. Intressepolitik NHR-fondenForskning Medlemssupport Medlemsvärvning Organisatoriska frågor Verksamhetsplan 2013 Inriktningen på 2013 års verksamhet är att försöka prioritera ett antal områden där vi lägger ner mer resurser och att vi i dessa uttalade områden har tid för god planering, genomförande

Läs mer

Neurologiskt Handikappades Riksförbund STADGAR FÖR LÄNSFÖRBUND

Neurologiskt Handikappades Riksförbund STADGAR FÖR LÄNSFÖRBUND Neurologiskt Handikappades Riksförbund STADGAR FÖR LÄNSFÖRBUND Länsförbundets namn Antagna vid ombudsmötet Godkända av styrelsen för Neurologiskt Handikappades Riksförbund Dessa stadgar för länsförbund

Läs mer

71(3) Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes: Walter Rydström och Krister Ekström.

71(3) Val av protokolljusterare Till protokolljusterare valdes: Walter Rydström och Krister Ekström. FSO STYRELSEMÖTE NR 5 2017 Onsdag 10 Maj 2017 Kl: 15.00 Föreningshuset i Oskarshamn Närvarande: Åke Ring ordf. Arne Hertzberg Hans Tedesjö Krister Ekström Lena Jönsson Sophie Eriksdotter Forsman Walter

Läs mer

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut

Motioner. med förbundsstyrelsens yttranden. och förslag till beslut Motioner med förbundsstyrelsens yttranden och förslag till beslut FUB:s förbundsstämma 9-10 maj 2015 Motioner inför förbundsstämman 2014 Nr Sid 1 Ny insats i LSS-boendestöd och hemtjänst, LL 3 2 Bra hälso-

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01

Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 Svenska Vitiligoförbundet S T A D G A R 2008-05-01 1 Förbundets namn och ställning Förbundets namn är Svenska Vitiligoförbundet. Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet. Förbundet har sitt säte

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Årsmötet hölls i Studiefrämjandets lokal Kronohallen i Falun den 15 mars. Mötet avslutades med att Ida Otterholm berättade om hur det är att leva med ett barn med NPF-diagnos.

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 NHR har bytt namn Verksamhetsberättelse 2013 (Org.nr 832400-8948) Rehabilitering och tillgänglighet har präglat vårt arbete under året -men vi hann också med ett härligt Damfotbolls EM på Kalmar Arena

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 2007

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3.

Agneta Rudsänger Sandviken ordförande. Anders Mosell Österfärnebo vice ordförande. Anneli Åhlander Vallsta kassör t.o.m. 13/3. 1 Februari 2012 Föreningen hade den 31/12 2011, 92 huvudmedlemmar och 27 familjemedlemmar=totalt 119 medlemmar. Den 31/12 2010 var antalet huvudmedlemmar 104 och antalet familjemedlemmar 30. STYRELSE 2011

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Södra borg lokalavdelning februari 2017 (Sida 1 av 5) VERKSAMHETSBERÄTTELSE för år 2016 Den 31 december 2016 hade föreningen 62 huvudmedlemmar och 25 familjemedlemmar/ stödjande = 87 Den 31 december 2015

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Balans

Stadgar för Riksförbundet Balans Stadgar för Riksförbundet Balans Föreningen Balans bildades år 1997. Ombildad till Riksförbundet Balans den 27 augusti 2012 med säte i Stockholm. Organisationsnummer: 802407-9074 Stadgarna antagna vid

Läs mer

Vårprogram 2015. 1990 25 År 2015

Vårprogram 2015. 1990 25 År 2015 NeNN Vårgårda Herrljunga lokalförening (Tidigare NHR) Du når Anna på vårt kansli, telefon 0322-61 15 88 eller via mail: alingsas@neuroforbundet.se Kansliet är öppet vardagar 10.00 14.00 Adress: Kungsgatan

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom

Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom Stadgar för Riksförbundet Huntingtons Sjukdom 1 Förbundets ändamål Riksförbundet Huntingtons Sjukdom är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell förening. Ändamålen är: arbeta intressepolitiskt för

Läs mer

Organisationen. Neurologiskt Handikappades Riksförbund

Organisationen. Neurologiskt Handikappades Riksförbund Organisationen Neurologiskt Handikappades Riksförbund 2011 Innehållsförteckning Sidan 1 Inledning 5 2 Att bli medlem i Neurologiskt Handikappades Riksförbund 7 2.1 Därför är jag medlem i NHR 2.2 Neurologiska

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 hrf VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR2014 Styrelsen för HÖRSELSKADADES DISTRIKT I VÄSTERBOTTENS LÄNfår härmed lämna följande verksamhetsberättelse. Hörselskadades distrikt i Västerbottens

Läs mer

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS

Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Intressepolitiskt Program Antaget av ÅSS Förbundstyrelse i februari 2013 Riksförbundet Ångestsyndromsällskapet ÅSS Inledning Förbundet ÅSS är en rikstäckande organisation. Medlemmar är lokalföreningar

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010

: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010 2011-03-26: Ska kompletteras med resultaträkning samt underskrifter. Årsberättelse 2010 Psoriasisförbundet Norrbottens län 2011-03-09 Psoriasisförbundet Norrbottens länsavdelning c/o Tina Norgren, Varvsgatan

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2002:69 1 (10) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2001:35 av Marie-Louise Sellin m fl (s) om medicinsk rehabilitering extern rehabilitering Föredragande landstingsråd: Stig Nyman Ärendet

Läs mer

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014

FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 FUB Östergötlands län verksamhetsberättelse 2014 Styrelse Revisorer Gunnar Besson Elisabeth Ingvarsson Sven-Erik Blixt Ingegerd Carlman Katarina Sandberg Angelica Mörner Johanna Palm Karin Heggby Margareta

Läs mer

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET

RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET RAPPORT FRÅN NÄTVERK LANDSTINGET Vårt uppdrag, från ombudsmötet, var att utreda hur vi skulle jobba mot Landstinget när Handikappkonsulenten inte finns tillgänglig längre. Handikappkonsulenten gav oss

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE ÅR 2012 SÖDRA GÄVLEBORGS LOKALFÖRENING 2 Februari 2013 Föreningen hade den 31/12 2012, 87 huvudmedlemmar och 29 familjemedlemmar=totalt 116 medlemmar. Den 31/12 2011 var antalet

Läs mer

, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar

, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(6) Tid och plats 10.00 15.20, Smedjan, Landstingets kansli, Kalmar ande Pierre Edström fr o m 10 Landstinget Madeleine Rosenqvist fr o m 5 Landstinget Lena Segerberg adj, mötesordf

Läs mer

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad

Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad Årsmöte mars träff hos medlem på väg mot Special Göteborgsvarvet i maj månad på scenen på Glada Hudik teater i september månad Konserthuset med tjejgruppen Upp & ner gympa Ombord på Birka Klippans möte

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Neurologisk rehabilitering

Neurologisk rehabilitering Neurologisk rehabilitering I den här rapporten finner du svar på hur Neuroförbundets medlemmar ser på möjligheten att få rehabilitering i ert landsting. Vi jämför svaren på de enkäter vi gjort åren 7 och

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 Styrelsen för Hjärt- och Lungsjukas förening i Östhammars kommun, org.nr 802429 3352, får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016. Styrelsen har under året haft

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 KALMAR Verksamhetsberättelse 2014 (Org.nr 832400-8948) Information om rättigheter - nog så viktigt att känna till - 1(16) KALMAR Innehållsförteckning Sida Inledning 2 Styrelse 4 Länsförbundets styrelse

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans

Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans 1 För dig som upplevt depression, mani eller växlande perioder - och för närstående Verksamhetsberättelse 2014 Riksförbundet Balans Innehåll Inledning... 2 Styrelse... 2 Årsmötet 2014... 2 Administration...

Läs mer

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF)

Handbok. Medlemsförening. Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok Medlemsförening Svenska Celiakiungdomsförbundet (SCUF) Handbok - Medlemsförening i Svenska Celiakiungdomsförbundet, SCUF Senast uppdaterad: 8 september 2016 Inledning Det här är en handbok som

Läs mer

Verksamhets- berättelse

Verksamhets- berättelse Verksamhets- berättelse 2014 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2014. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsplan 2014 Blodcancerföreningen i Stockholms Län Blodcancerföreningen i Stockholm Län har för närvarande 526 medlemmar. Medlemmar är blodcancersjuka och deras anhöriga och närstående. Sedan hösten

Läs mer

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 12 MARS 2016

DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 12 MARS 2016 DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 12 MARS 2016 1 Årsmötets öppnande och parentation 2 Val av ordförande för årsmötet 3 Val av sekreterare för årsmötet 4 Val av 2 justerare för årsmötesprotokollet 5 Upprättande och

Läs mer

FSO STYRELSEMÖTE NR 3 2016 Onsdag 9 mars Kl: 15.00 FSO Resurscenters lokaler Nygatan 30 Kalmar

FSO STYRELSEMÖTE NR 3 2016 Onsdag 9 mars Kl: 15.00 FSO Resurscenters lokaler Nygatan 30 Kalmar FSO STYRELSEMÖTE NR 3 2016 Onsdag 9 mars Kl: 15.00 FSO Resurscenters lokaler Nygatan 30 Kalmar Närvarande: Christer Andersson ordf. Anna-Carin Birgersgård Arne Hertzberg 35-43, 46 Claes-Göran Larsson Hans

Läs mer

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse Verksamhetsberättelse 2010 Dövas Förening i Kristianstad med omnejd Bildad den 12 mars 1950-1 - ÅRSBERÄTTELSE Styrelsen för Dövas Förening i Kristianstad med omnejd får härmed avgiva sin berättelse över

Läs mer

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer:

Introduktion. Personkretsen. Paragraf 1. LSS har bestämmelser om hjälp till dessa personer: Introduktion LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt till särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till personer med funktionshinder. Socialtjänstlagen,

Läs mer

Blodcancerföreningen i Stockholms län

Blodcancerföreningen i Stockholms län Verksamhetsdag minnesanteckningar Datum och tid: 2012-09-15 kl 10.15-15.00 Möteslokal: hos Anne-Charlotte Bennerstam i Högdalen Närvarande: Anne-Charlotte Bennerstam Annica Onsjö Bengt Johansson Birgitta

Läs mer

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD

Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 LÄNETS HANDIKAPPRÅD Årsbokslut LHR 2013 2(8) ÄNDRINGSFÖRTECKNING Version Datum Ändring Beslutat av Datum 1. Nyutgåva Årsbokslut LHR 2013 3(8) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE...

Läs mer

Täby kommun som leverantör: Personlig assistans. till dig med speciella behov

Täby kommun som leverantör: Personlig assistans. till dig med speciella behov Täby kommun som leverantör: Personlig assistans till dig med speciella behov »Som kund ska du känna dig trygg när vi stödjer och hjälper dig. Du ska känna att du har inflytande samt får vara med och påverka.

Läs mer

Att leva med Ataxier

Att leva med Ataxier Att leva med Ataxier Att leva med ataxier Jag kan fortfarande göra allt på mitt eget sätt Johanna Nordbring, 47 år i dag, gick tredje årskursen på gymnasiet när hon märkte att hon hade problem med balansen.

Läs mer

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF)

Stadgar. SULF:s Professorers Förening (SPF) Stadgar SULF:s Professorers Förening (SPF) Innehåll Allmänna bestämmelser 1 Ändamål 3 2 Organisation 3 3 Regler för beslut och val 3 Ombudsmöte 4 Ombudsmöte 4 5 Ombudsmötets sammansättning 4 6 Närvarorätt

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet

Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet sabet ix/eli Scanp Foto: n Omsé PATIENT- OCH NÄRSTÅENDEUTBILDNING MED HÖG DELAKTIGHET 1 Patient- och närståendeutbildning med hög delaktighet För

Läs mer

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun

Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Alla Vinner! Verktyg för ett gott liv i vår kommun Åtta enkla, konkreta och varsamma verktyg som bygger broar mellan människor i och utan funktionssvårigheter Det ska vara lätt att leva i Lund för alla

Läs mer

Styrelsen för FUB Västerås lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015

Styrelsen för FUB Västerås lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015 Styrelsen för FUB Västerås lämnar härmed följande verksamhetsberättelse för år 2015 I STYRELSEN OCH PÅ FÖRTROENDEPOSTER Ordförande Margareta Hallner Vice ordförande Mia Wengelin Kassör Louise Malmsten

Läs mer

Medlemsblad NR: 3 2013

Medlemsblad NR: 3 2013 Medlemsblad NR: 3 2013 Styrelsen önskar en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR Hoppas ni har haft en skön höst och förvinter trots storm, regn, snö & kyla men över naturens lagar kan vi inte styra. Vi får alltid

Läs mer

Bildandet av en förening.

Bildandet av en förening. Bildandet av en förening. Konstituerande möte är när föreningen bildas och ett första möte hålls. När en förening söker bidrag, hyr lokal, skaffar telefonabonnemang eller liknande frågas det oftast efter

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGAN I NORRKÖPING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2014 (20140415-20150415) HSO har under verksamhetsåret haft följande förtroendevalda: Ordförande:

Läs mer

Stadgar HSO Stockholms stad

Stadgar HSO Stockholms stad Stadgar HSO Stockholms stad Antagna 1994-04-25 Reviderade 1997-04-07 Reviderade 1998-04-22 Reviderade 1999-04-27 Reviderade 2001-04-24 Reviderade 2003-04-10 Reviderade 2006-04-05 Reviderade 2008-04-09

Läs mer

Parentation för Claes Göran Larsson. Ljus tändes och tyst minut följde därefter.

Parentation för Claes Göran Larsson. Ljus tändes och tyst minut följde därefter. FSO STYRELSEMÖTE NR 8 2017 Onsdag 13 september Kl: 15.00 Lokal Handikapp Center Hallströmsgatan 55, Västervik Närvarande ledamöter: Åke Ring ordf. Arne Hertzberg Clearry Ruisla Hans Tedesjö Walter Rydström

Läs mer

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument

1(8) Rehabilitering och habilitering. Styrdokument 1(8) Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinje Beslutad av Kommunstyrelsen 2015-06-02 114 Dokumentansvarig Medicinskt ansvarig sjuksköterska Reviderad av Upprättad 2014-06-26 Reviderad 2015-05-04

Läs mer

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD

REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT. TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD REPSKAP RSMH STOCKHOLMS LÄNS DISTRIKT TISDAGEN 30:e OKTOBER 2012 ÖSTERMALMS FÖRENINGSRÅD Stockholm den 24 september 2012 Till våra lokalföreningar Inbjudan till representantskapet tisdagen den 30 oktober

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsberättelse 2016 Verksamhetsberättelse 2016 (Org.nr 832400-8948) Vackert och tillgängligt - i staden Kalmar 2016 - (15) 1 Innehållsförteckning Sida Inledning och Diagnoser 2 Neuroförbundets uppdrag består av tre delar

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt

HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN. 2015 och framåt HANDIKAPPFÖRENINGARNA SÖRMLAND VERKSAMHETSPLAN 2015 och framåt Handikappföreningarna Sörmland är en demokratiskt, politiskt och religiös obunden ideell samarbetsorganisation bestående av läns- och regiontäckande

Läs mer

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015

Verksamhetsplan 2016. Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Beslutad av årsmötet 2015 Verksamhetsplan 2016 Det här är vår verksamhetsplan för 2016. Den är en viktig riktlinje för de aktiva och anställda inom vår organisation och pekar ut tydliga

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE

VERKSAMHETS- BERÄTTELSE VERKSAMHETS- BERÄTTELSE 2014 Verksamhetsberättelse för Nordmalings PRO-förening 1 januari 31 december 2014 Styrelse Ordförande Vice ordförande Studieorganisatör Sekreterare Kassör Övriga ledamöter Suppleanter:

Läs mer

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat.

1. Mötets öppnande Ordförande Pirkko Nevantausta hälsar alla välkomna till årsmötet 2011 och förklarar det därmed för öppnat. Neurologiskt Handikappades NHR MotalaNadstena Riksförbund Protokoll fort vid NHR MotalaNadstena ÅRSMÖTE Ort: 59: an, Gamla Stan, Motala Datum: 2011-02 -13 Klockan: 15.00-17.30 1. Mötets öppnande Ordförande

Läs mer

Verksamhets- berättelse för

Verksamhets- berättelse för Verksamhets- berättelse för 2013 Verksamhetsberättelse för Celiakiföreningen i Kronobergs län 1 januari 31 december 2013. Medlemmar: Vid årets slut hade Celiakiföreningen i Kronobergs län medlemmar enligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2013

Verksamhetsberättelse 2013 20140114 Sidan 1 av 5 'Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2013 Sammanfattning av verksamhetsåret Året började med att den nya styrelsen, på uppdrag av årsmötet, organiserade ett extramöte

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg.

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland 2014-12-09 kl.10.15-12.15 Edsvägen 3B, Vänersborg. Närvarande Jan Magnusson Ordförande Åsa Lewau Johansson Kassör

Läs mer

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser

Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Kastar landstingen pil? - Kartläggning av landstingens rehabiliteringsinsatser Sidan 1 av10 Inledning 3 Tolkningsram 3 Vad är rehabilitering? 3 Frågeställning 4 Metod, problem och felkällor 4 Svårt att

Läs mer

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!!

Kom därför till årsmötet och tala om vad DU tycker vi ska göra under 2013!!! Medlemsinfo januari 2013 Aktuella föreningsaktiviteter FUB-café på Oasen på onsdagar kl 18:30-20:30 börjar den 16 januari och sedan 30 januari och 13 februari för att därefter förhoppningsvis fortsätta

Läs mer

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället.

1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. STADGAR FÖR Riksförbundet Svenska Prematurförbundet 1. Förbundets namn är Riksförbundet Svenska Prematurförbundet. 2. Syften öka kunskapen och medvetenheten om för tidigt födda barn i samhället. bevaka

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna

Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsberättelse 2015 för FUB Dalarna 1 Verksamhetsberättelse 2015 för 2 Verksamhetsberättelse Ordförande Lars Jalkevik Falun Vice ordförande Ann-Sofie Eriksson Borlänge Kassör Thord Öberg Borlänge (adjungerad) Sekreterare Lillemor Wass Ovansiljan

Läs mer

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70

Stadgar. Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall. e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com. Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr. 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Stadgar Adress: Skepparegatan 5 A 4 tr 852 34 SUNDSVALL Tel: 12 50 70 Org. Nr. 889201-0466 Hemsida: www.hjart-lung.se/sundsvall e-mail: hjart-lung.sundsvall@telia.com Stadgar för lokalföreningar antagna

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG

VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 1 VERKSAMHETSPLAN LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG 2015 LÄNSFÖRENINGEN PARKINSON KRONOBERG Föreningen Föreningens syfte och mål Parkinson Kronoberg är en ideell länsorganisation

Läs mer

HANDIKAPPFÖRENINGAR INOM

HANDIKAPPFÖRENINGAR INOM HANDIKAPPFÖRENINGAR INOM HLS (Handikappades Lokala Samarbetskommitté) driver gemensamma frågor på kommunal nivå via KHR (Kommunala Handikapprådet) i Hudiksvall och Nordanstig. HLS (Handikappades Lokala

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008. Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter 1 FUB Sundsvall VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2008 Funktion Ordinarie ledamöter Suppleanter Ordförande Vakant Vice ordf Gunilla Svanbeck Karina Ekwall Gudrun Sandström Carin Mellberg Jan-Erik Nordlund Anita Edström

Läs mer

FAMY. Karin Olofsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FÖR FAMY SKELLEFTESJUKAS FÖRENING

FAMY. Karin Olofsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FÖR FAMY SKELLEFTESJUKAS FÖRENING 2015 FAMY Karin Olofsson VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015 FÖR FAMY SKELLEFTESJUKAS FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015 Styrelsen för föreningen FAMY får härmed avge följande verksamhetsberättelse för

Läs mer

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV

Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Stadgar för Riksförbundet Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta, VOOV Antagna av riksförbundets årsmöte 2015-05- 10 VOOV, Veterinär Omtanke Om Våldsutsatta är en ideell partipolitiskt och religiöst obunden

Läs mer

Höstprogram 2013. Lokalförening i Alingsås Vårgårda-Herrljunga. Spara programmet så att du inte missar något!

Höstprogram 2013. Lokalförening i Alingsås Vårgårda-Herrljunga. Spara programmet så att du inte missar något! NeNN Lokalförening i Alingsås Vårgårda Herrljunga Du når Anna på vårt kansli, telefon 0322-61 15 88 eller via mail: alingsas@nhr.se Kansliet är öppet vardagar 10.00 14.00 Adress: Kungsgatan 46 441 31 Alingsås

Läs mer

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma

Årsavgift 150:- Huvudmedlem och stödjande medlem 90:- Familjemedlem med samma 1 (6) Verksamhetsberättelse för 2008 Styrelsen för Afasiföreningen i Umeå får härmed avlämna följande berättelse över föreningens verksamhet under tiden 2008.01.01 2008.12.31 Medlemsantal 121 Styrelse

Läs mer