VERKSAMHETEN hyresgästföreningen region stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETEN 2014. hyresgästföreningen region stockholm"

Transkript

1 VERKSAMHETEN 2014 hyresgästföreningen region stockholm

2 Agenda 2016 Agenda 2016 är Hyresgästföreningens övergripande mål och strategi mot 2016 för att bli en enastående organisation. Den nationella verksamhetsplanen bygger på Agenda 2016 och slår fast gemensamma nedbrutna mål och prioriteringar för Hyresgästföreningen Verksamhetsplanen ligger till grund för planeringen i föreningarna, i regionerna och på riksförbundet. Agenda 2016 har två övergripande mål: Bättre boende för hyresgästerna och Utökad medlemsnytta. För 2014 har förbundsstyrelsen fastställt tre prioriterade fokusområden att arbeta med. Förbättra vår opinonsbildning där prioriterade områden är: Bostadslyftet, Opinionsbildning som stöd för hyresförhandlingarna samt Ökat inflytande för hyresgäster vid ombyggnad. Förbättra kommunikationen om resultat för att öka förtroendet för Hyresgästföreningen, visa att vi gör skillnad och öka medlemsnyttan. Öka aktiva medlemmar och förtroendevalda genom att öka engagemanget i Bostadslyftet och i förhandlingarna. Hyresgästföreningens vision Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Övergripande mål Bättre boende för hyresgästerna Utökad medlemsnytta Verksamhetsmål som vi ska ha uppnått 2016 Likvärdiga ekonomiska förutsättningar mellan olika boendeformer Hyrorna ska uppgå till max 25 % av disponibel inkomst och inte öka med mer än KPI Ökat inflytande över den egna bostaden Ökat inflytande över den gemensamma boendemiljön nya hyresrätter Nyttan motsvarar medlemmarnas förväntningar Vår service uppfyller medlemmarnas förväntningar Årliga mål för verksamheten och organisationen Förutsättningar för att lyckas Fånga upp och driva engagemang Förändrat förhållningssätt Utvecklad organisation 2

3 Ordförande har ordet 2014 har varit ett händelserikt men också turbulent år för Region Stockholm. Året inleddes med ett starkt arbete av alla föreningar inför valrörelsen. I valrörelsen fick vi kvitto på att vi lyckades nå ut till de politiska partierna. Hyresgästföreningen lyckades göra sin röst hörd och många av våra frågor togs upp av de politiska partierna, både lokalt och nationellt. Efter valet fick vi också stöd för våra frågor, främst i Stockholms stad men också från många andra kommuner i regionen som ställde sig bakom våra förslag. Regionen står inför många förändringar under de närmaste åren med nyproduktion av bostäder i samband med tunnelbaneutbyggnaden, förhoppningsvis en stor andel hyresrätter med rimliga hyror. Men vi har också stora utmaningar framför oss eftersom upprustningar kommer att bli en allt hetare fråga för många hyresgäster. Under 2015 kommer Hyresgästföreningen att speciellt fokusera på upprustningsfrågor, detta kommer att ske i hela landet. Med gemensamma mål och med samlade resurser kommer vi att arbeta för att öka hyresgästernas inflytande vid upprustningar. Under senare delen av året hade Region Stockholm en mycket glädjande, positiv medlemsutveckling när antalet medlemmar steg varje månad. Det var ett trendbrott i medlemsutvecklingen i Stockholmsregionen, sedan det medlemstapp som blev en följd av den stora ombildningsvågen. En rad händelser tvingade regionstyrelsen att under hösten fatta ett svårt och jobbigt beslut: suspenderingen av dåvarande regionordförande. Det är alltid olyckligt när sådana drastiska beslut måste tas men i det läge som hade uppstått fann majoriteten av regionstyrelsen att det inte fanns någon annan utväg. Som vice ordförande i regionstyrelsen fick jag ta över som tillförordnad ordförande fram till fullmäktige Många hårda ord och ryktesspridning la en sordin över årets sista månader och höstfullmäktige blev inledningsvis en sorglig tillställning. Trots detta lyckades fullmäktige samla sig och anta verksamhetsplan och budget för 2015, ett år som jag hoppas kommer att präglas av förnyelse, engagemang och framtidshopp. I region Stockholm behöver vi förena våra krafter och arbeta för samsyn och samförstånd, för att möta alla de utmaningar som ligger framför oss de kommande åren. Hyresgästföreningen firar 100 år under 2015 och vi har en stolt och lång tradition att vårda, bevara och utveckla! Marina Fedriksson, tf ordförande, Hyresgästföreningen region Stockholm 3

4 BÄTTRE BOENDE FÖR HYRESGÄSTERNA Nationellt prioriterat fokusområde FÖRBÄTTRA VÅR OPINIONSBILDNING Prioriterade ageranden 2014 för region Stockholm Bli en mer efterfrågad samhällsaktör. Visa på hyresrättens betydelse och värde för både individ och samhälle och påvisa vikten av hyresrättens betydelse för jobben, ekonomin och tillväxten i regionen. Lyfta bostadsfrågan så att den ligger bland de tre viktigaste frågorna inför valet. Skapa tryck på politikerna inför beslut om kommunala taxor, borgensavgifter, ägardirektiv, vinstutdelningar med mera. Påverka fastighetsägare och kommunpolitiker i syfte att ge hyresgästerna inflytande vid ombyggnader. Agera tidigt för att i större utsträckning kunna sätta agendan när ombyggnader närmar sig. 4

5 Bostadspolitisk frukost Den 17 mars arrangerades ett frukostseminarium med temat Bostadsbristens Stockholm och välfärdssektorns utmaningar. Hur ska Stockholmsregionen kunna möta det stora rekryteringsbehov som finns inom välfärdssektorn med den bostadsbrist som råder? Beräkningar visar att välfärdssektorn måste rekrytera nya medarbetare fram till 2020, varav en stor del i Stockholmsregionen. Enligt Stockholms Handelskammare saknas det i dag bostäder i regionen och enligt Sifo har mer än var fjärde stockholmare funderat på att flytta på grund av bostadssituationen. Intresset för seminariet var stort med många deltagare från olika partier och kommuner. Medverkande: Margareta Bohman, ordförande Kommunal Stockholm, Lena Hadad, HR-chef Botkyrka kommun, Jonas Nygren (S), kommunstyrelsens ordförande Sundbyberg och Cecilia Löfgreen (M), kommunstyrelsens ordförande Järfälla. Lösningen på bostadsbristen ett ökat regionalt inflytande? var temat för ett bostadspoliskt frukostseminarium den 15 maj. Fungerar dagens kommunala planmonopol, eller borde regionen få mer att säga till om när det gäller hur många bostäder kommunerna ska bygga, och av vilken upplåtelseform? Göran Cars, professor i samhällsbyggnad på KTH, inledde seminariet genom att beskriva situationen i regionen: den akuta bostadsbristen och dess konsekvenser för samhällsekonomin. Göran Cars pekade på tre orsaker till varför vissa Stockholmskommuner knappt bygger något alls: 1. Inställningen att kommunen skulle förlora värden genom bostadsbyggande Bygg gärna men inte här. 2. En stark lokal opinion mot bostadsbyggande 3. Fel bostadssökande, till exempel unga som vill bilda familj, vilka för med sig stora utgifter för kommunen i och med att man även måste bygga skolor, utöka barnomsorgen etcetera. Göran Cars ringade även in tre möjliga vägar för att få även dessa kommuner att bygga bostäder: 1. Föra upp frågan om bostadsbyggande på en regional nivå 2. Alternativt, låta en statlig myndighet tilldela kommunerna byggkvoter 3. Införa incitament för att göra det mer lönsamt för kommunerna att bygga Efter Göran Cars inledning tog en panel bestående av Charlotte Broberg (M), Nanna Wikholm (S), landstingets tillväxt- och regionplaneringsutskott, Boel Godner (S), Per-Erik Kanström (M), och Lars Bryntesson (S), kommunalråd i Södertälje, Upplands Väsby respektive Sigtuna över ordet. Seminariet var mycket uppskattat och lokalen var mer än fullsatt. Publiken deltog flitigt i diskussionen och det var tydligt att det var ett tema som engagerade de bostadspolitiskt intresserade deltagarna. Moderator under frukostseminariet var Lydia Capolicchio. 5

6 Torsdagen den 23 oktober 2014 bjöd Hyresgästföreningen region Stockholm in till frukostseminarium om Den svenska hyresmodellen hinder eller förutsättning för att bygga framtidens Stockholm. Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig på Sabo, berättade om den jämförelse mellan det svenska och det tyska hyressättningssystemet som Sabo har gjort. Sabo:s slutsats är att det tyska systemet på intet sätt skulle vara bättre än det svenska, och att inget av dem påverkar om det är bostadsbrist eller inte, utan det är det andra faktorer som gör. Henrik Ludvigsson, bostadspolitisk utredare, redogjorde för TNS Sifos undersökning om hur stockholmarna tycker att hyrorna ska sättas. En klart övervägande majoritet av stockholmarna tycker att dagens system är det bästa för hyressättning. 84 procent av dem som bor i hyresrätt och 70 procent av dem som bor i annan upplåtelseform anser att det nuvarande systemet är det bästa för hyressättning. Panelen bestående av Clara Lindblom (V), Adrian Eygun Kilhlberg (Fi), Märta Martin-Åkesson (CUF) och Erik Slottner (KD) gav därefter sin syn på det svenska hyressättningssystemet. Torsdagen den 4 december mötte ett 40-tal deltagare upp till Samtal om bostadspolitiken i Stockholm. Marie Linder, förbundsordförande i Hyresgästföreningen, samtalade med Ann-Margarethe Livh (V), Stockholm stads nya bostadsborgarråd, om vilken bostadspolitik den nya majoriteten vill föra i Stockholm de närmaste åren. Ann-Margarethe Livh inledde med att beskriva de senaste årens bostadspolitik i Stockholms stad som en atlantångare som den röd-grön-rosa majoriteten nu börjat styra i en annan riktning. Ett tufft jobb som kräver ett batteri med åtgärder, varav de sänkta inkomstkraven för blivande hyresgäster i allmännyttan varit en början. Utöver dem krävs ett massivt byggande av hyresrätter, tillfälliga ungdomsbostäder snabba hus åt unga, en förändrad markpolitik och en effektivare byggprocess. Vi har bland annat gett de kommunala bolagen i uppdrag att ta fram ett speciellt Stockholmshus, liknande Sabos kombohus, men anpassat för Stockholms förhållanden, berättade Ann-Margarethe Livh. Tanken är att pressa byggpriserna och bygga hyresrätter med rimliga hyror bostäder planeras till av dem blir student- och ungdomsbostäder. Allmännyttan ska fördubbla sitt byggande och bygga 5000 nya bostäder Fler snabba hus ska lösa den akuta bostadsbristen för studenter. En särskild kö för dessa lägenheter ska upprättas för ungdomar mellan 18 och 35 år. Frågan om rimliga hyreshöjningar vid upprustning och hyresgästinflytande vid sådana processer togs upp av Marie Linder, som redogjorde för Hyresgästföreningen ståndpunkt: Vi vill ha ett lagstadgat hyresgästinflytande vid upprustning. Som det är idag tvingas var fjärde hyresgäst lämna sitt hem efter en ombyggnad. Ann-Margarethe Livh förklarade sig både vilja se ett ökat hyresgästinflytande i upprustningsprocesser och statliga pengar till upprustningen av miljonprogrammen. Det man kan göra på kommunal nivå är att förstärka hyresgästinflytandet och det ska vi titta på i alla bolag: var är renoveringar på gång och hur ska vi kunna ha dialogen igång, sa Ann-Margarethe Livh. 6

7 Även när det gällde hyrorna hos allmännyttan var Ann-Margarethe Livh med på noterna. Vi tycker att allmännyttan ska hålla nere sina hyror, sa Ann-Margarethe Livh som menade att det står tydligt uttalat på flera ställen i majoritetens överenskommelse. Marie Linder avslutade samtalet med ett löfte om att följa upp samtalet med Livh senare i mandatperioden, och ett medskick om att Hyresgästföreningen gärna ser långsiktiga bostadspolitiska lösningar och därför gärna ser att politikerna kommer överens över blockgränserna. Prat om bostad Tisdagen 29 april genomfördes Prat om bostad på Moderna bar, Moderna museet, under temat Hur vill vi bo i framtiden. Om 15 år kommer vi att vara en miljon fler människor som bor i Stockholmsregionen. Det här kräver ett kraftigt ökat bostadsbyggande. Men bygger vi rätt stad med tanke på de behov som kommer att finnas då? Markus Bohm, projektledare för utställningen Blockholm på Arkitektur- och designcentrum medverkade. I Blockholm har Stockholm byggts upp med hjälp av dataspelet Minecraft. En expertpanel bestående av Tobias Olsson, arkitekturpolitisk chef på Sveriges arkitekter, Markus Bohm, projektledare för utställningen Blockholm på Arkitekturoch designcentrum och Ulrika Gunnarsson, forskare KTH, debatterade under ledning av moderatorn Lisa Deurell. En panel av ungdomspolitiker tog vid och berättade om sina visioner för den framtida staden och avslutade sin session med konkreta åtgärdsförslag för Stockholm. Där lyfte Stefan Lindborg, förbundsordförande Ung Vänster, behovet av fler hyresrätter med rimlig hyra och Hanna Lidström, språkrör för Grön ungdom i Stockholmsregionen, behovet av att rusta upp miljonprogrammet och att skrota parkeringsnormen vid byggnation. Estrid Faust, ordförande Centerstudenter Stockholm, ville bland annat se förenklingar i den kommunala planprocessen och Carl-Johan Schiller, distriktsordförande KDU Stockholm, ville värna det kommunala planmonopolet och låta staden växa mer organiskt. Måndag 3 november 2014 genomfördes Prat om bostad på Husby träff på temat Att prata med, inte om. Titeln syftar på resultatet av två undersökningar som presenterades under kvällen; undersökningar som visar att miljonprogramsborna trivs, men att de inte känner att de kan påverka sina bostadsområden. Carlos Rojas var samtalsledare och i panelen fanns Ann-Margarethe Livh (V), bostadsborgarråd Stockholms stad, Guleed Mohamed, förortsvisionär och Inti Chavez Perez, journalist. Detta Prat om bostad arrangerades tillsammans med Hyresgästföreningen i Järva, vilket gjorde att vi fick möta åhörare som normalt inte deltar i regionens Prat om bostad-arrangemang. Cirka 30 deltagare kom och engagemanget i frågan var stort. 7

8 Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror Digitala kanaler facebook, twitter, dittlivsboende.se Sociala medier har fått en allt större roll för snabb kommunikation ut till medlemmar, hyresgäster och andra som är intresserade av våra frågor. Regionen har intensifierat sitt arbete med Facebook, Twitter och bloggen dittlivsboende.se. Under året har 152 inlägg publicerats på Facebook om aktuella bostadspolitiska frågor, samt om regionens och föreningarnas aktiviteter. Under året har regionen lagt ut 235 tweets på Twitter, i första hand i samband med olika events som regionen arrangerar, i samband med pressmeddelanden och i samband med andra aktörers aktiviteter. På dittlivsboende.se har 139 inlägg publicerats främst om bostadspolitiska frågor och om aktiviteter inom regionen. I juli 2013 lanserades satsningen Här bor möjligheten på regionens blogg. På sidan kunde allmänheten på en karta markera tänkbara platser att bygga hyresrätter. När satsningen avslutades hade 402 platser markerats. Resultatet används för uppvaktningar av politikerna i berörda kommuner. Information om ombildningar När ombildningskonsulterna Restate skickade ut brev med uppmaningar till ombildningar i flera bostadsområden i södra Stockholm, skickades e-post ut till medlemmar inom Stockholms stad med kompletterande saklig information om vad erbjudandet innebar. Det huvudsakliga innehållet i brevet publicerades även på regionens sida i Hem & Hyra. Rapporter På den bostadspolitiska frukosten 23 oktober presenterades vår rapport Stockholmarna säger ja till den svenska modellen och nej till marknadshyror. TNS Sifo gjorde, på uppdrag av regionen, en undersökning som visar att stockholmarna, oavsett vilken upplåtelseform de bor i, tycker att det nuvarande hyressättningssystemet är det bästa. Den 3 november presenterades vår rapport Att prata med, inte om. Två undersökningar visar att Stockholms miljonprogramsbor känner sig trygga och trivs i sina ÄR DET LÖNSAMT ATT ÄGA HYRESHUS I STOCKHOLM? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm 2013 ATT PRATA MED, INTE OM Stockholms miljonprogramsbor om sina bostadsområden bostadsområden men upplever att de inte har någon möjlighet till inflytande. I samband med tf regionordförande Marina Fredrikssons debattartikel i SvD den 21 december presenterade regionen rapporten Är det lönsamt att äga hyreshus i Stockholm? Privatvärdarnas ekonomi i Stockholm Rapporten visar att lönsamhet för de privata fastighetsägarna är mycket god med en vinst på i snitt kronor per lägenhet och år. Debattartiklar och andra artiklar initierade av regionen Den 12 februari publicerades Byggvärlden en debattartikel av regionordförande Greger Björkegren med rubriken Stockholms framtid måste byggas idag. Artikeln betonade att alltför få hyresrätter leder till högre arbetslöshet. Fler hyresrätter måste byggas för att Stockholm ska fortsätta utvecklas. Tf regionordförande Marina Fredriksson skrev den 21 december en debattartikel i SvD om privata fastighetsägares vinster Stockholms hyreshus är rena vinstmaskiner. Artikeln replikerades av Fastighetsägarna Sthlm fd VD. Slutrepliken av Marina Fredriksson infördes den 2 januari I artikeln som bygger på regionens rapport Är det lönsamt att äga hyreshus i Stockholm? visas att fastighetsägarna gör stora vinster på hyreslägenheterna. Vinster som borde kunna användas för att hålla nere kraven på stora hyreshöjningar i samband med upprustningar. Artikeln argumenterade också mot fri hyressättning som inte skulle leda till någon vinst för samhället utan bara ge fastighetsägarna ännu högre lönsamhet. För hyresgästerna skulle det innebära minskat konsumtionsutrymme och för samhället en större bidragsbörda

9 Kampanjer Som ett led i det regionala opinionsbildande arbetet annonserade regionen i tunnelbana och pendeltåg under två veckor under våren (31 mars 13 april) och sex veckor under sommaren (30 juni 27 juli samt 4 17 augusti). Budskapet var att fler hyresrätter till rimlig kostnad behövs för att Stockholm ska kunna fortsätta utvecklas. Budbärarna i kampanjen kom från Hammarby damfotboll, cateringföretaget Provins mat och nystartade företaget IPQ. Annonser från tunnelbanekampanjen har sedan återanvänts i press, som Metro, Totally Sthlm. Kampanjen har väckt stor uppmärksamhet och fått mycket goda omdömen, bland annat för de positiva kvinnoförebilder som lyftes fram. Min idé är att arbeta tillsammans med personer som representerar olika matkulturer. Jag ser hyresrätten som en möjlighet för människor att starta ett liv i Stockholm. För mig är rätten till boende lika självklar som rätten till arbete. JOSEFIN UHNBOM, VD PROVINS MAT DET NYA NORDISKA KÖKET MED AMBITION ATT SKAPA JOBB GENOM MAT Nya arenor och samarbeten Hyresgästföreningen har inlett ett samarbete med Hammarby Damfotboll genom att dels ha en skylt på Kanalplan, hemmaarenan för föreningen, och dels vara matchvärd för två hemmamatcher. Den 10 maj var det första tillfället som matchvärd. En kommunikatör och två medlemsvärvare var på plats för att dela ut material, give-aways och värva bland publiken. Det som gav mycket uppmärksamhet var att matchspeakern upprepade Hyresgästföreningen region Stockholm och kort information om vår verksamhet flera gånger under matchen. Vi delade även ut pris till bästa spelare i båda lagen, biobiljett plus glasfigur, vilket mottogs mycket positivt. Det andra matchvärdskapet ägde rum den 7 september då personal från kontoret delade ut informationsmaterial, pratade med åskådare och delade ut priser till lagens bästa spelare. Samtidigt gick Hyresgästföreningens budskap ut via högtalarna vid flera tillfällen under matchen. Almedalen Hyresgästföreningen region Stockholm fanns på plats under Almedalsveckan Förtroendevalda och anställda arrangerade ett eget seminarium, deltog på andra aktörers seminarier och bildade opinion för hyresrättens betydelse för Stockholmsregionen. Region Stockholm arrangerade seminariet Bostäder nyckeln till Stockholms utveckling. Regionstyrelsens För att Stockholm också i framtiden ska kunna vara en attraktiv region för människor som vill jobba, studera och verka behövs det hyresrätter till rimlig kostnad. Hyresrätten är en förutsättning för ett hållbart samhälle med goda livsvillkor för alla invånare. Ett samhälle som utvecklas. I RÄTTEN ATT HYRA BOR MÖJLIGHETEN På dittlivsboende.se kan du lämna förslag på var fler hyresrätter kan byggas. ordförande, Greger Björkegren, hälsade alla välkomna och seminariet inleddes med en kort film som visade Stockholmsregionens utvecklingsmöjligheter och det hot som bromsar utvecklingen, nämligen bostadsbristen. Därefter pratade Daniel Lindén från Kairos Future om framtidens stockholmare och Jan Sturesson från PwC om Stockholms attraktionskraft. En politikerpanel med: Veronica Palm (S), Nina Lundström (FP), Erik Slottner (KD), Daniel Helldén (MP), Cecilia Löfgreen (M) och Jonas Nygren (S) fick svara på vilket ansvar de tar för Stockholmsregionens utveckling och för bostadsbristen. Seminariet avslutades med att Annika Winsth, chefekonom Nordea; Göran Cars, professor samhällsplanering KTH; Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen; och Jerker Söderlind, arkitekt Stadsliv AB, fick ge sin bild av bostadsbristens betydelse för Stockholmsregionen. Lokalen, med plats för mer än 100 personer, var mer än fullsatt. 9

10 Projekt Bostadslyftet Pride För åttonde året i rad deltog Hyresgästföreningen region Stockholm på Pride, både som utställare och i Prideparaden. I år deltog även LH Regnbågen, lokal Hyresgästförening från Europas första HBTQ-boende. Pridefestivalen pågick under perioden 30 juli 2 augusti. Stockholm Pride är Nordens största Pridefestival. Till Pride Park kommer tiotusentals besökare och personer gick i år i Prideparaden. Huvudsyftet med att vara med på Pride är att visa att Hyresgästföreningen är en organisation för alla människor och att vi står för alla människors lika värde. Genom att delta har vi även möjlighet att arbeta opinionsbildande för att lyfta bostadsfrågan. Vår medverkan i Pridefestivalen ger oss möjlighet att visa vad vi, förtroendevalda och anställda, kan åstadkomma tillsammans, främja samarbete och skapa stolthet. I år var vi drygt 30 personer, anställda och förtroendevalda, som arbetade i Pride Park och gick med i Prideparaden. Resultatet blev mycket bra och redan på premiärkvällen var vårt tält fullt med folk. Besökarna löste vår bostadspolitiska frågesport, skrev vykort till politikerna med uppmaningen att gå från ord till handling. Att bygga hus (framförallt egenmålade regnbågshyreshus ) var populärt bland både barn och vuxna. Det fanns många möjligheter till samtal och för att få en bild av strömmen av besökare räknade vi antalet samtal om bostadspolitik och Hyresgästföreningen samt hur många som deltog i vår frågesport. Totalt sett talade vi bostadspolitik med 235 besökare och om Hyresgästföreningen med 401 personer. Vi byggde ett antal regnbågshus som LH Regnbågen fick ta med sig hem. 132 vykort med uppmaningen om att gå från ord till handling skrevs på. Bostadslyftets arbetsgrupp på kontoret är indelad i tre geografiska områden: team Syd, Nord och Stockholm. Denna geografiska indelning följer samma indelning som förhandlingsenheten och boutvecklingsenheten har. I dag finns det bostadspolitiska program/prioriterade frågor för alla kommuner i region Stockholm. Fler föreningar har haft politikersamtal samt på andra sätt spridit innehållet i de bostadspolitiska programmen. Bostadsfrågan i Stockholmsregionen har klättrat från plats 11 till plats 8 på listan över vad invånarna tycker är viktiga frågor inför valet. Flera partier har lyft Hyresgästföreningens förslag i sina partiprogram, bland annat Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Ett koncept för ett bostadspolitiskt café har tagits fram, som består av litet bord och fällstolar, roll-ups samt klippvykort (klipp, vik och tejpa ihop ditt eget hus). Syftet har varit att folk ska kunna sitta en stund och prata och barn ska kunna pyssla. Under perioden maj augusti har föreningarna genomfört flera utåtriktade aktiviteter, i de flesta fall med stöd och hjälp av verksamhetsutvecklare och kommunikatörer. Under hösten har ett flertal föreningar fått besök av regionens kommunikatörer som har presenterat hur arbetet går vidare under Kokboken Hemlagat, som förbundet har tagit fram för politikeruppvaktningar, har delats ut både till föreningar och direkt till politiker. Team Syd Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem arrangerade den 13 mars en politisk debatt tillsammans med ABF och LO där bostadsfrågan var ett tema. Hyresgästföreningen Botkyrka-Salem medverkade också under festivalen Urban Voice i Hallunda. Hyresgästföreningen Nynäshamn arrangerade den 3 februari en politisk debatt i samband med utförsäljningen av delar av Nynäshamnsbostäders bestånd. Hyresgästföreningen Nynäshamn har bildat en bostadspolitisk grupp och skickat frågor till de politiska partierna i kommunfullmäktige. Föreningen har också haft bostadspolitiska inslag under gårdsfester och Rumbadagen. 10

11 Viola Karlström styrelseledamot Hyresgästföreningen Hässelby-Vällingby Direkt efter valet gick den nya majoriteten i Nynäshamn ut och lovade ett stopp för utförsäljning av allmännyttan, vilket har varit ett krav från Hyresgästföreningen Nynäshamn. Hyresgästföreningen Tyresö bjöd in alla partier i kommunfullmäktige till ett politikersamtal där sex partier deltog. Hyresgästföreningen Nynäshamn, Botkyrka-Salem och Tyresö har i samarbete med kommunikationsenheten tagit fram debattartiklar/insändare och Hyresgästföreningen Tyresö har fått hjälp med underlag från kontoret, inför en radiointervju. Hyresgästföreningen Nacka-Värmdö har arrangerat ett torgmöte utanför sin nya lokal i Fisksätra och har haft den offentliga lägenheten under en heldag i Sickla. Under båda dagarna var syftet att prata med invånare om bostadssituationen i Nacka kommun. Bland annat fick förbipasserande skriva på Bostadslyftets citatvykort som skickades till de politiska partierna. Hyresgästföreningen Nacka-Värmdö hade också den offentliga lägenheten i Gustavsbergs centrum i slutet av augusti. Av ren nyfikenhet sökte jag mig till min lokala hyresgästförening, väl där förstod jag att jag kunde påverka mer än vad jag trodde.1996 blev jag invald i styrelsen i den lokala Hyresgästföreningen Eken. Åren gick och jag trivdes bra med min roll, men kände samtidigt att jag hade mera att ge blev jag vald till ordförande. Åren som följde var väldigt givande eftersom vi ofta fick till samråd med fastighetsförvaltaren. Efter två år som valberedare i Hyresgästföreningen Vällingby-Hässelby blev jag 2009 invald i styrelsen. Jag är med i boinflytandegruppen, eftersom jag brinner för att engagera andra människor. Under förra året var jag med och startade åtta nya och nygamla föreningar i vårt område. På senare år har vi också bidragit till att många yngre medlemmar fått upp intresset för att engagera sig i föreningen. Under året har vi tagit in tre yngre killar i styrelsen som så småningom ska föra engagemanget vidare. Vidare försöker vi bistå och hjälpa våra tolv lokala hyresgästföreningar genom att vara med på möten och visa att vi finns där för dem. Så länge de vet att de har stora möjligheter till att påverka sitt boende är jag nöjd. Värmdöbostäder. Det är den sittande majoriteten som sagt sig vilja sälja ut 49 procent av fastighetsbeståndet. Fler än 800 namn samlades in under tre dagar i början av december. Föreningen har även träffat politiker vid två tillfällen i både Nacka och Värmdö kommun och bland annat diskuterat byggande av fler hyresrätter i Nacka kommun och den planerade utförsäljningen av Värmdöbostäder. Föreningen har bjudit in politiker till två soppluncher, en i Nacka och en i Värmdö. Under träffen med Värmdöpolitiker presenterade tre ungdomar en rapport om ungas boendesituation som de tagit fram på uppdrag av Hyresgästföreningen Nacka-Värmdö. Under hösten har Nacka-Värmdöföreningen inlett ett arbete med att stoppa utförsäljningen av halva Huddingeföreningen medverkade på Huddingedagen där de delade ut sitt bostadspolitiska program till alla partier. Föreningen har också skickat frågor till alla partier i kommunen. Hyresgästföreningen Haninge deltog på Brandbergendagen och Haningedagen och har skickat ut frågor till partierna i kommunen. Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn har medverkat under Nykvarnsdagen och med den offentliga lägenheten under Kringelfestivalen i Södertälje. 11

12 Team Nord Den 31 mars bjöd Järfällaföreningen in kommunpolitiker att träffa föreningen före årsmötet. Föreningen presenterade sitt bostadspolitiska program. Hyresgästföreningen Järfälla genomförde en stor demonstration mot bostadsbrist och en familjefest augusti. Team Stockholm De flesta föreningars styrelse- och årsmöten fick en presentation av bostadslyftet och genomförde sedan utåtriktade aktiviteter med bostadspolitiska caféer eller den mobila lägenheten under vår och höst Den 11 april bjöd Sigtunaföreningen kommunpolitikerna på sopplunch och samtal om aktuella bostadspolitiska frågor i kommunen. Den 27 april genomförde Hyresgästföreningen i UpplandsVäsby en bostadspolitiskt utåtriktad aktivitet Unga har rätt till bostad på Love Almqvists torg i Väsby. Sundbyberg och Upplands Väsby har med hjälp av regionkontoret tagit fram och drivit annonskampanjer baserade på de viktigaste punkterna i de bostadspolitiska programmen. Hyresgästföreningen Lidingö har deltagit på Larsbergs vårmarknad. Hyresgästföreningen Upplands Väsby har under valrörelsen träffat lokala politiker och diskuterat bostadspolitiska frågor med dem. I augusti träffade den bostadspolitiska gruppen kommunchefen för att prata om bostadsplanering och bostadsfrågor. Hyresgästföreningen Sundbyberg ordnade under maj en bostadspolitisk debatt med Lennart Ekdahl som moderator. Där förnyades löftet om en trestegsnivå vid renovering inom allmännyttan. Den 5 mars bjöd Skärholmens styrelse stadsdelsnämndens politiker på middag och samtalade om bostadspolitik. Den 10 april genomfördes en inspirationskväll för samtliga styrelser i föreningarna verksamma inom Stockholms stad. Den 12 april genomförde fyra föreningar, varav två från Stockholm, en gemensam planeringskonferens. Under maj och juni genomförde flera föreningar utåtriktade aktiviteter, i de flesta fall med stöd och hjälp av verksamhetsutvecklare och kommunikationsenheten. Det bostadspolitiska café-konceptet har funnits med tillsammans med antingen den mobila lägenheten eller partytält. Vid alla tillfällen har specialframtagna giveaways vykort, tablettaskar och den regionala foldern om bostadssituationen delats ut tillsammans med lokalt material och bostadslyftsmaterial. Den 6 juni deltog både Hyresgästföreningarna i Sundbyberg och Sigtuna på stora nationaldagsfiranden med många besökare. I Vaxholm inleddes politiska samtal över blockgränserna efter valet, samtal som lett till att 100 hyresrätter kommer att byggas i kommunen, ett genombrott och något som Hyresgästföreningen Nordost arbetat för. Flera föreningar arbetar med att bygga upp kontakter och samarbete med lokala kommunpolitiker. 12

13 Hyresgästföreningen Brännkyrka Hägersten arrangerade en familjedag i maj i Västertorp tillsammans med Unga Örnar. Medverkade gjorde polis och brandkår samt politiker. Trots kylslaget väder passerade flera hundra personer under dagen. Järvaföreningen hade, i samband med evenemanget Bostadsvrålet, torgmöte med den mobila lägenheten i Tensta. Järvaföreningen hade torgmöte i Hjulsta med tält och café-koncept. Många förbipasserande stannade till och ställde frågor. Järvaföreningen arrangerade en familjedag på Eggeby gård i juni. Den mobila lägenheten, café-koncept var på plats. Förutom centralt material fanns även foldern Så tycker Järvaborna, en enkätundersökning genomförd bland de boende, med. I Stockholm stad blev det rödgrönrosa majoritet efter valet. Den nya majoriteten har sagt sig vilja bygga fler hyresrätter med rimlig hyra och har slopat inkomstkravet för blivande hyresgäster i allmännyttan, viktiga frågor som Hyresgästföreningen har lyft i olika sammanhang. I flera andra kommuner har det blivit förändrade politiska lägen efter valet, ofta till fördel för våra bostadspolitiska frågor, vilket är roligt efter vårt hårda arbete med att lyfta bostadsfrågorna före valet. José Perez Johansson förhandlare Järvaföreningen medverkade i Husbyfestivalen med tält och café-koncept. Vällingby-Hässelbyföreningen deltog i maj på musikeventet Västerorts favoriter. Den mobila lägenheten, tält och material fanns på plats. Stor publik, framför allt i målgruppen unga vuxna. LH i Hökarängen (Sydostföreningen) medverkade på Hökarängens dag med café-koncept och tält. LH Kanslisten (Sydostföreningen) medverkade på Bagarmossens dag med tält och café-koncept. Bra genomströmning av människor och många samtal. LH Björkhagen2 (Sydostföreningen) medverkade på Björkhagens dag med tält och café-koncept. Brännkyrka Hägerstensföreningen hade torgmöte med tält och material på Liljeholmstorget tillsammans med Unga Örnar. LH Kristallskon (Brännkyrka Hägerstensföreningen) medverkade på Solbergaskogens dag, ett samarbete med stadsdelsförvaltningen, parkleken med flera. Mycket folk, många bra samtal. Jag arbetar som förhandlare och har snart varit på Hyresgästföreningen region Stockholm i ett år. Det som lockade mig hit var chansen att kunna arbeta utifrån den svenska modellen. Jag har arbetat inom folkrörelser förut, så jag kände till engagemanget bakom demokrati- och rättvisefrågor. Det var en helt avgörande faktor för mig i valet av arbete. Under 2015 kommer jag bland annat att arbeta med upprustningsfrågor. Vi har tillsatt en speciell grupp för detta arbete, där jag är koordinator. Tanken med gruppen är att vi ska blir mer effektiva. Huvudfokus för arbetet är att försöka få till samråd mellan hyresgästerna och fastighetsägarna, innan upprustningen sker. En av de viktigaste delarna i detta arbete är att vi ska komma in i ett tidigt skede i upprustningsprocessen, så att chansen till att kunna hjälpa hyresgästerna ökar. Den största utmaningen med upprustningsfrågor är just att få till samråd mellan hyresgäster och hyresvärdar, som inte alltid är så sugna på att samarbeta i dessa frågor. När samråd sker är möjligheten större att parterna kommer överens om en rimlig hyra, så att hyresgästerna har råd att bo kvar. Jag ser med tillförsikt fram mot att arbeta med detta. 13

14 Eva Dazley styrelseledamot ordförande Hyresgästföreningen Järfälla Föreningshemsidor utbildning, stöd och utveckling En webbsidesutbildning i två steg för föreningar har genomförts. Steg 1 var genomgång av hemsidornas uppbyggnad, syfte och mål samt ansvar och förhållningssätt. Samtliga deltagare fick inloggningsuppgifter och uppmanades att utifrån dessa och utdelad handbok, gå in på respektive testsidor och prova sig fram. Under steg 2 jobbade deltagarna direkt uppkopplade mot sina respektive sidor. Uppgifter löstes och frågetecken från mellanperioden rätades ut. En halvdagsutbildning för Nacka-Värmdöföreningens styrelse har genomförts. Teori och praktik varvades och alla hade tillgång till dator och var uppkopplade mot sina sidor. Sydostföreningen anordnade en webbsidesutbildning för sina LH som genomfördes i två steg med ett femtontal deltagare. Bostadspolitiska inspirationsträffar Jag har varit förtroendevald sedan Det hela började med att en granne frågade mig om jag var intresserad att engagera mig i den lokala Hyresgästförening, vilket jag var. Åren har gått och nu är jag ordförande i Hyresgästföreningen Järfälla. Jag brinner extra mycket för bostadspolitiska frågor. Jag var också stämmoombud där det viktigaste beslutet denna gång var val av ny ordförande. Vi i Hyresgästföreningen Järfälla har under året arbetat mycket med fokus på yngre medlemmar. Vi hade den årligen återkommande dagen Hyresgästernas dag i Jakobsbergs centrum. Här tältade bland annat yngre medlemmar för att visa politikerna som var inbjudna att det behövs mer hyresrätter. Vi har också under året fått ihop 1000 vykort till politiker med budskapet bygg fler hyresrätter. Den största utmaningen är att få politiker att förstå att hyresrätten är en bra boendeform, men att man samtidigt inte kan ta ut för höga hyror. Möjligheterna ligger i att hitta nya medlemmar och bli aktiva i intressanta arbetsgrupper. Den 2 april genomfördes en inspirationsträff på regionkontoret med Lennart Weiss, kommersiell direktör på Veidekke, som inbjuden talare. På inbjudan stod kvällsmingel och afterwork och trycket var stort: totalt kom 50 förtroendevalda på evenemanget. Gästerna välkomnades från klockan 17 för lite mingel innan Lennart Weiss började tala klockan 18, och vi avslutade vid 20. Vi bjöd på snacks och öl och vin fanns att köpa till självkostnadspris. Utvärderingen visar att deltagarna var nöjda med kvällen och gärna vill se fler träffar. Jörgen Mark-Nielsen, utredningsansvarig på Sabo, besökte regionkontoret den 13 november för att prata om rapporten Hyresbostadsmarknaden i Tyskland och Sverige en jämförande studie under en uppskattad inspirationsträff med förtroendevalda och personal. Diskussionens vågor gick höga efteråt, ett trettiotal förtroendevalda samt personal deltog. 14

15 Per Jansson Utbildning i att skriva insändare Den 22 maj genomfördes en skrivarstuga. De åtta deltagarna skrev insändare utifrån sammanställningen av regionens viktigaste bostadspolitiska frågor inför valet Vi talade retorik och delade ut en mall för hur man skriver insändare. Flera av deltagarna har fått sina insändare publicerade. Under hösten har vi genomfört en utbildning i att skriva insändare för 12 deltagare. Bostadspolitisk utbildning Möte den 6 maj med förtroendevalda i Hyresgästföreningen Upplands-Väsby om remisshantering; hur själva remissprocessen går till och hur remissvar kan utformas. En heldag med bostadspolitisk utbildning hölls för förtroendevalda den 10 maj på regionkontoret. Kursen behandlade det bostadspolitiska läget och vad det innebär för oss som organisation; hur vi kan opinionsbilda; den politiska beslutsstrukturen på kommunal och regional nivå samt vårt arbete inför valet. Enheten för kommunikation och opinionsbildning deltog i grundutbildningen för förtroendevalda den 21 september. Enhetens pass tog upp bostadssituationen i Stockholmsregionen och hur vi ska arbeta i organisationen beroende på vilken funktion vi har. ordförande Hyresgästföreningen Brännkyrka-Hägersten Det var naturligt för mig att söka mig till Hyresgästföreningen, speciellt eftersom jag har varit idrottsledare och har arbetat inom fackföreningsrörelsen under många år. Så jag såg en chans till att vara med och påverka. Förtroendevald har jag varit i 15 år. I Hyresgästföreningen Brännkyrka har jag varit förtroendevald sedan 2005, samt när den slogs samman med Hägersten Här är jag ordförande och leder arbetet. Jag hjälper medlemmarna och driver frågor framåt i en förändrande tid, med bland annat stora upprustningar på gång. Det viktigaste tycker jag som ordförande, är att man vågar ge människor ansvar och att man litar på varandra. Under 2014 har vi bland annat haft en familjedag där vi träffade unga vuxna och talade om deras bostadssituation. Vi hade också torgaktiviteter inför riksdagsvalet. Den viktigaste frågan för mig är engagemang. Vi måste också anpassa oss mer efter ny teknik och hitta nya vägar att nå ut till människor, speciellt unga vuxna. I framtiden tror jag att man måste hitta mer breda samarbeten samt nya arbetsformer tillsammans med andra grupper. Möten med politiker och kommunala tjänstemän Både presidier i föreningsstyrelser och presidiet i regionsstyrelsen har mer eller mindre regelbundna träffar med olika politiker och emellanåt även tjänstemän på kommunal nivå om olika bostadspolitiskt strategiska frågor. Den 16 oktober höll Hyresgästföreningen i Sundbyberg en öppen politisk debatt där alla partier var representerade. Den 28 oktober anordnades en manifestation av Hyresgästföreningen i Södertälje/Nykvarn för att få behålla boinflytandet efter det att avtalet har sagts upp och Telgebostäder anställer egna verksamhetsutvecklare. Den 20 november höll Hyresgästföreningen Brännkyrka-Hägersten en politisk paneldebatt med stadsdelsnämndspolitiker i Folkets Hus. 15

16 Nationellt prioriterat fokusområde FÖRBÄTTRA KOMMUNIKATIONEN OM RESULTAT Prioriterade ageranden 2014 för region Stockholm Arbeta strategiskt för att visa att Hyresgästföreningen agerar, påverkar och ska par resultat både för individen och för samhället. Påvisa de goda resultaten både regionalt och lokalt. Använda fler arenor och samarbeta med andra organisationer. Kommunicera så att vi når ut till nya målgrupper. Ta fram rapporter, undersökningar och faktaunderlag och medvetandegöra dem i hela organisationen och använda dem i vår externa kommunikation. 16

17 Regionen har deltagit på Uppsalaekonomernas årliga arbetsmarknadsmässa Kontaktdagarna och utfört intervjuer med studenter som visat intresse för Hyresgästföreningen som arbetsgivare. Regionen har också deltagit på Bazaren, Länsstyrelsens arbetsmarknadsmässa i Stockholm. Medverkan har bidragit till att fler känner till Hyresgästföreningen som arbetsgivare vilket har lett till att Hyresgästföreningen både har fått nya kontakter och rekryterat. Utveckla nätverk bland professionerna Förhandlingsenheten närvarar på Hyresrättslig Diskussionsklubb, vid de tillfällen då förhandlingsjuridik tas upp. Detta för att ta del av ny praxis och inte låta fastighetsägarsidans synpunkter stå oemotsagda. Kommunikationsstrategi kring förhandlingar Kommunikationen och opinionsbildningen kring förhandlingarna baseras på den nationella plattformen Upp till bevis. Syftet är dels att kräva att fastighetsägarna bevisar varför hyreshöjningar behövs och redogör för utfallet av tidigare års överenskommelser. Dels att sätta fokus på de orättvisor som skattemässigt missgynnar hyresrätten. Det regionala perspektivet tas fram i tätt samarbete mellan förhandlings- och kommunikationsenheterna. Som ett led i detta har rapporten Vad är rätt hyra i Stockholm? tagits fram. Rapporten ger en tydlig och korrekt bild av hyresstrukturen i Stockholms stad. För oss är hyresrätten viktig för att kunna värva talangfulla spelare. I nio fall av tio spelar bostadsfrågan in när vi värvar. Ett bra boende är en förutsättning för att kunna prestera på elitnivå. ANDREA RUIZ, SPORTCHEF HAMMARBY DAMFOTBOLL För att Stockholm också i framtiden ska kunna vara en attraktiv region för människor som vill jobba, studera och verka behövs det hyresrätter till rimlig kostnad. Hyresrätten är en förutsättning för ett hållbart samhälle med goda livsvillkor för alla invånare. Ett samhälle som utvecklas. I RÄTTEN ATT HYRA BOR MÖJLIGHETEN dittlivsboende.se av de viktigaste uppgifterna är att arbeta för att skapa samråd mellan hyresgäster och fastighetsägare, för att öka chanserna till samförstånd mellan parterna. Gruppen ska vidare hjälpa till att skapa förutsättningar för inflytande åt hyresgästerna, samt att administrera och ge stöd under hela upprustningsprocessen. Kommunicera ut goda resultat i alla relevanta kanaler Föreningarnas aktiviteter har lyfts i Bostadslyftets nyhetsbrev, Facebook, på regionens egna sidor i Hem&Hyra och Hyresgästen, bloggen Dittlivsboende, samt på intranätet Bosse. Upprustningar I stora delar av Stockholmsregionen pågår upprustningsarbete, det gäller bland annat många av miljonprogrammets fastigheter. För att möta utmaningarna som detta innebär, skapar Region Stockholm en organisation för arbetet kring upprustningar. Organisationen består av en samordningsgrupp och styrgrupp på kontoret, regionstyrelsens arbetsgrupp samt en referensgrupp med förtroendevalda. Upprustningsgruppens huvudfokus kommer ligga på förebyggande arbete, vilket bland annat omfattar att inhämta uppgifter om kommande upprustningar. En Annonser regionens och föreningarnas Många av föreningarnas utåtriktade aktiviteter har annonserats i lokalpressen. Alla original har tagits fram på regionkontorets kommunikationsenhet och flertalet har också bekostats av opinionsmedel. Annonseringen har till viss del fokuserat på studenter. Annonsering har skett i Metro Student, Studentblocket samt Studentkartan (webb). Annonser till möte för hyresgäster boende hos privatvärdar har producerats. Årsmötesannonser har erbjudits föreningarna kostnadsfritt i lokaltidningarna och i Hem & Hyra. 17

18 Nationellt prioriterat fokusområde ÖKA ANTALET AKTIVA MEDLEMMAR OCH FÖRTROENDEVALDA Prioriterade ageranden 2014 för region Stockholm Engagera medlemmar och förtroendevalda så att bostadsfrågan lyfts inför valet Stärka relationen till medlemmarna så att de får större tilltro till vår kompetens och blir ambassadörer för det arbete vi bedriver. Öka medlemmars och hyresgästers möjlighet till engagemang. Bli bättre på att fånga medlemmars engagemang i former de själva väljer. 18

19 Utfall hyresförhandlingar t o m 31 december 2014 Samtliga AN+P Medel 1,54% AN medel Privat medel Botkyrka 1,35% 1,21% Danderyd 1,47% Ekerö 1,65% 1,66% Haninge 1,40% 1,26% Huddinge 1,55% 1,23% Järfälla 1,70% 1,31% Lidingö 1,85% 1,49% Nacka 1,51% Nykvarn 1,95% 2,40% Nynäshamn 1,50% 1,37% Salem 1,59% Sigtuna 1,90% 1,57% Sollentuna 1,70% 2,04% Solna 1,47% 1,44% Sundbyberg 1,44% 1,42% Stockholm* 1,50% 1,56% Södertälje 1,70% 1,62% Tyresö 1,40% 1,41% Täby 1,34% Upplands Väsby 1,84% 1,56% Upplands-Bro 1,70% 1,21% Vallentuna 1,70% 1,41% Vaxholm 1,48% Värmdö 1,65% 1,41% Österåker 2,40% 1,69% Sthlm län totalt 1,56% 1,52% 19

20 I boinflytandeprojekt fånga upp lokala frågor och därmed också lokalt engagemang Projektet FÅNGA G105, är ett ungdomsprojekt i Järfälla, som med hjälp av LAN (Local Area Network) ska utmana ungdomars tankar och fantasi och på så sätt öka deras inflytande, självkänsla och samarbetsförmåga. De olika ungdomsprojekt som drivs i Järfälla har under året visat på att ungdomarnas engagemang har fångats upp av områdets föreningsliv i allmänhet och Hyresgästföreningen i synnerhet. I Järfälla finns en lokal hyresgästförening som enbart består av ungdomar och två andra LH har ungdomar i styrelsen. Ungdomar deltar också i alla utåtriktade aktiviteter som Hyresgästföreningen Järfälla anordnar. Järfällaföreningen har också anordnat en särskild utbildning för ungdomar i teambildning och föreningskunskap. I ungdomsprojektet i Tallbohov, Järfälla, har vi fått ett rejält kvitto på att många ungdomar nu är väldigt engagerade i Hyresgästföreningens arbete. Vid ett boutvecklingsmöte (samarrangemang mellan Hyresgästföreningen Järfälla och Järfällahus) utgjordes hälften av deltagarna av ungdomar vilket beskrivs som historiskt. I Järfälla kunde Hyresgästföreningen spela ytterligare en viktig roll genom sin upparbetade och breda kontakt med ungdomar i ett projekt som drivs av Järfälla kommun, Verdandi och Stockholms läns landsting. I Huddinge har Hyresgästföreningen, i samarbete med ABF och Ung Zon, anordnat en rad olika aktiviteter i Flemingsberg. Dels Drömverkstan vars verksamhet syftar till att fånga upp ungdomars drömmar och stötta i arbetet med att formulera om drömmarna till konkreta idéer. Dels aktiviteten Gör din egen film som är en kurs i digital storytelling, riktad till ungdomar. Hyresgästföreningen medverkade aktivt i årets upplaga av Stadsodlarfestivalen som genomfördes den 6 september. Medverkan skedde genom en aktivitetsgrupp inom LH Piskan, via vårt boinflytandeprojekt i Stockholmshem, samt genom att regionstyrelseledamöter deltog. Våra aktiva medlemmars engagemang med att hålla bikupor och därmed kunna producera honung var en av alla de exempel som visades upp av våra odlingsengagerade. En förhoppning är att locka fler hyresgäster att engagera sig i stadsodling samtidigt som vi hoppas att fler hyresvärdar skapar förutsättningar för detta. I ABF Huddinges Visättraprojekt där Hyresgästföreningen i Huddinge är en samarbetspartner kan vi notera att fler unga tjejers engagemang kan fångas upp på ett bättre sätt. Detta eftersom tjejerna idag besöker fritidsgården i högre grad än tidigare och den vägen kan få utlopp för sitt engagemang. 20

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV

FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV FÖRTUR TILL BOSTAD FÖR DIG MED SÄRSKILDA BEHOV UPPLANDS-BRO SIGTUNA ATT ANSÖKA OM FÖRTUR TILL BOSTAD Du som har starka medicinska behov, sociala behov eller en allvarlig hotbild kan ansöka om förtur till

Läs mer

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010

Bostadsmarknadsenkäten 2010. Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Bostadsmarknadsenkäten 2010 Öppet forum för boendeplanering 26 mars 2010 Befolkningsökning i Stockholms län 40 000 35 000 30 000 Inflyttningsnetto Födelsenetto 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 1991

Läs mer

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin.

56 % NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN. eller mer än varannan ung vuxen saknar egen bostad. Det är den högsta uppmätta andelen någonsin. HYRESGÄSTFÖRENINGEN REGION STOCKHOLM NÅGRA SIFFROR OM BOSTADSMARKNADEN 30 000 bostäder har byggts de senaste 5 åren. 75 000 hade behövts för att motsvara befolkningsökningen. 56 % eller mer än varannan

Läs mer

Samverkansfunktion Stockholmsregionen

Samverkansfunktion Stockholmsregionen Samverkansfunktion Stockholmsregionen Uppdrag och bakgrund Hösten 2009 togs initiativet att samla ett tiotal aktörer för att diskutera möjligheterna att skapa ett mer formaliserat samverkansforum. Projektet

Läs mer

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst

Om oss. Om Hyresgästföreningen. Innehåll. Var med i Hyresgästföreningen. lättläst Om oss Var med i Hyresgästföreningen lättläst Om Hyresgästföreningen I den här broschyren kan du läsa om Hyresgästföreningen. Vi berättar om vilka vi är, vad vi gör och vad vi tror på. Ring oss på telefon

Läs mer

Alla har rätt till en bra bostad!

Alla har rätt till en bra bostad! Alla har rätt till en bra bostad Bostadspolitiskt program Hyresgästföreningen Södertälje/Nykvarn Bostadsbrist Idag råder det bostadsbrist i Södertäljes och Nykvarns kommuner och framför allt saknas det

Läs mer

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013

BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 BOSTADSPOLITISKT PROGRAM 2013 VÄSTERÅS FRAMTIDEN MÅSTE BYGGAS IDAG Västerås växer snabbare än på mycket länge och passerade nyligen 140 000 invånare, men bostadsbyggandet i Västerås går inte i takt med

Läs mer

Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014

Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 Valberedningens förslag FÖRBUNDSSTÄMMA 2014 2 Hyresgästföreningen står inför stora utmaningar de närmaste åren. Den 14 15 juni 2014 genomförs förbundsstämman i Visby. På stämman ska de personer väljas

Läs mer

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län

Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten områdesansvar för barn och vuxna inom allmäntandvården i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-02-06 1 (4) HSN 1009-1008 Handläggare: Maria Hedberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-03-18, P 12 Förlängning av avtal med vårdgivare om tjänsten

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad

Skattefria underhållsfonder. Rotavdrag för hyresrätter. Miljöpremie för ombyggnad/upprustning av hyresrätter. Stärkt boendeinflytande vid ombyggnad Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt för Rotavdrag för Minst 15 000 nybyggda varje år fram till 2016 den gemensamma boendemiljön Slopad fastighetsskatt

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2011 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2012-03-12 Diarienummer: HSN 1202-0135 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning...

Läs mer

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig

Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014. Gullwie Berggren, bildningsansvarig Verksamhetsberättelse Bromma/Ekerö hyresgästförening 2014 Styrelsens ledamöter Britt-Marie Karlsson, ordförande Niclas Bergquist, kassör Leif Kollbrink, sekreterare Elaine Adlertz, vice ordförande Mats

Läs mer

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby

Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby September 2013 Svart på Vitt - Så mycket satsar Upplands Väsby på skolan i förhållande till andra kommuner - En studie baserad på åren 2005 och 2011 1 Inledning Skolresultaten har under en lång rad av

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:30 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår

Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelse avseende verksamhetsförlagda inslag i internationella studenters studiegångar samt inom utbildningsvetenskapligt basår Överenskommelsen har tagits fram av företrädare för Stockholms universitet,

Läs mer

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017.

Detta avtal reglerar samverkan mellan parterna om kommunal energi- och klimatrådgivning (EKR) under perioden 2015 2017. AVTAL 2014-11-??? Dnr 2014/?? Samarbetsavtal avseende Kommunal Energioch klimatrådgivning mellan kommunerna i Stockholms län, Håbo kommun (Uppsala län), samt Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) 1 PARTER

Läs mer

Stadgar för Ung Media Stockholm

Stadgar för Ung Media Stockholm Stadgar för Ung Media Stockholm Antagna på årsmötet 2014-05-09 Reviderade på årsmötet 2015-03-18 Definition 1 Syfte mom 1 Distriktets syfte är att inom Stockholms län verka för förbundets syfte. 2 Organisation

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm

Regelförenkling på kommunal nivå. Stockholm Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 85% Nej 15% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas.

Förslag till. EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till EN NY BOSTADS- POLITIK Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. 1 ETT FÖRSLAG TILL EN NY BOSTADSPOLITIK INNEHÅLL Hyresgästföreningens mål 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag

Läs mer

Uppföljning av bostadsbyggandet

Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport2001:01 2015:7 Rapport Uppföljning av bostadsbyggandet Rapport 2015:7 Uppföljning av bostadsbyggandet Foto omslag: Bostadsbyggnation på Södermalm, Stockholm. Christina Fagergren. Utgivningsår:

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun

Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun Studenten 2008 Avslutningar ordnat efter kommun SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan S:t Botvids gymnasium Botkyrka 2008-06-03 13.00 Tullingegymnasium Botkyrka 2008-06-02 14.00 Tumba gymnasium Botkyrka

Läs mer

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning

Studenten 2008 Avslutningar i datumordning Studenten 2008 Avslutningar i datumordning SKOLA Utsparksadress Kommun Datum Klockan Tyska skolan Stockholm 2008-05-16 13.00 Täby Enskilda gymnasium Täby 2008-05-28 13.00 Nacka gymnasium Nacka 2008-05-29

Läs mer

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30.

På gång: Hållbar affärsutveckling till befintliga företagare med utländsk bakgrund i Stockholms län, 0,45 mkr. Anbud ska senast lämnas 2010-06-30. Nyhetsbrev nr 8 Så kommer äntligen nästa nyhetsbrev från Entrepreneur Sthlm. I detta nummer tipsar vi om all den rådgivning som nu finns upphandlad och tillgänglig för entreprenörerna i länet. Hjälp oss

Läs mer

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner

På plats för utveckling. Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner På plats för utveckling Studiefrämjandet en engagerad samarbetspartner Vi har mer att ge... Stockholmsregionen växer. För att utveckla vår del av Sverige behöver många bidra med kreativitet och kunskap.

Läs mer

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag

Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas. Förslag till en ny bostadspolitik. ett förslag Ett tryggt boende där människor och samhälle utvecklas Förslag till en ny bostadspolitik ett förslag Innehåll Hyresgästföreningens mål... 5 Hyresgästföreningens åtgärdsförslag... 5 Bruksvärdessystemet

Läs mer

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting

Inkomster. 362 Inkomster Årsstatistik 2012 för Stockholms län och landsting Inkomster Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges

Läs mer

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken

FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010. Byggnads Elektrikerna Fastighets Målarna Seko Transport. BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken FAKTA OCH ARGUMENT INFÖR VALET 2010 BYGG MER! Om den viktiga bostadspolitiken Den borgerliga bostadspolitiken Det har skett stora förändringar av bostadspolitiken sedan maktskiftet år 2006. Den borgerliga

Läs mer

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb.

Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. Nu avslutas temaåret om Barnfattigdom. Vi går vidare med samma arbetssätt men ett nytt tema: fler jobb. 1. Att befästa och stärka S förtroende vad gäller jobbpolitiken. 2. Att stärka S förtroende vad gäller

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Fehret Raza Tangenten Lokal Hyresgästförening Kerstin Anders Gunnar Verksamhetsberättelse 2012 2013-01-21 1 Ordförande har ordet! Vi har ännu ett år som kännetecknas med stor

Läs mer

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05

Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 Sid 1 av 7 Sammanträde med styrelsen på: HGF Sydosts Expedition, Högdalen. Tisdagen den 14 april 2009 mellan klockan 18:35 och 21:05 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO, TIDIGARE PROTOKOLL 1. Sammanträdet öppnas

Läs mer

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning

TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012. Slutrapportering av attitydmätning TYRESÖ KOMMUN 24 januari 2012 Slutrapportering av attitydmätning INNEHÅLL Bakgrund & syfte med studien Om studien Genomgång av utvalda resultat Boende i Stor-Stockholm Boende i Tyresö Medarbetare i Tyresö

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Verksamhetsplan och budget 2004 HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST Års- och budgetmöten, styrelsens arbete Föreningens års- och budgetmöten skall göras tillgängliga för så många medlemmar som möjligt. Stor vikt

Läs mer

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster

Inkomster. Årsstatistik 2009 för Stockholms län och landsting. Inkomster 17 Statistiken i detta kapitel är hämtad från den totalräknade inkomststatistiken, IoT, som innehåller uppgifter om inkomster, avdrag, skatter, förmögenhet och sociala ersättningar för hela Sveriges befolkning.

Läs mer

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar.

Arbetarekommunen ska 131231 ha minst 1050 medlemmar. 2 Verksamhetsplanen är det dokument som pekar ut arbetarekommunens prioriterade verksamhet under 2013. Verksamhetsplanen föreslå inte till skillnad från föregående års verksamhetsplaner, att gälla över

Läs mer

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot

Protokoll styrelsemöte HGF Syd-Ost 2015-05-19 kl. 18:30 21:00 Önskehemsgatan 40 124 54 Bandhagen Lättare måltid från kl. 18:00. Lars Larsson, ledamot Plats: Expeditionen, Önskehemsgatan 40, Högdalen Tid 2015-05-19 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Anmält förhinder: Janåke Skoog, ordförande Lars Larsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Annie Bärnevåg,

Läs mer

IF Metalls kompetensbank

IF Metalls kompetensbank IF Metalls kompetensbank Bakgrund, syfte och funktion Anders Fredriksson 2013-10-15 2 BAKGRUND Kongressbeslut 2011 om att arbeta för halverad långtidsarbetslöshet Hög arbetslöshet inom förbundets verksamhetsområden

Läs mer

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011

ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 ID 1 (7) SID 1 (7) RAPPORT 2011 Denna första rapport innehåller övergipande information om verksamheten under hela 2011. Den berättar om hur det fungerat utifrån ett samverkansperspektiv med kommuner och

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2013 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2014-04-15 Diarienummer: 1404-0512 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Maria Hedberg 08-123 132

Läs mer

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10)

HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) HSBs BOSTADSINDEX 2014 1 (10) 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Varför bostadsindex?... 3 2 Hur har vi gjort?... 3 3 Avgränsningar... 4 4 Resultat av HSBs bostadsindex 2014... 5 5 bedömning... 9 6 Frågor och

Läs mer

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden.

för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. för 4. Bygg små hyresrätter för unga och studenter Unga stockholmare måste kunna flytta hemifrån och komma ut på arbetsmarknaden. Det går bra för Stockholmregionen, men vi står också inför stora utmaningar.

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter

Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter Innehåll Extrem bostadsbrist bland Stockholms studenter 2 Bostadsbristen i siffror 2 Läget i dag 2 Läget för studenter 3 Vad har byggts? 4 Varför just nu?

Läs mer

Ny bostadspolitik för Sverige

Ny bostadspolitik för Sverige Ny bostadspolitik för Sverige Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet maj 2015 2(8) Ny bostadspolitik för Sverige 3(8) Bostadssituationen i Sverige är inte som den ska vara I stora delar av Sverige

Läs mer

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv

Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Utsatta EU-medborgare i Sverige lägesrapport ur ett människohandelsperspektiv Vad är uppdraget? Vi jobbar mot människohandel Inte mot generell social utsatthet och inte med minoritetsfrågor Det finns indikationer

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010

Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Verksamhetsberättelse 2010 Kommunala handikapprådet Antagen av Kommunala handikapprådet 2010-11-22 Författad av samordnare Elin Jonsson, december 2009 Kommunala handikapprådets

Läs mer

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden

Motion 38 Motion 39. med utlåtanden Motion 38 Motion 39 med utlåtanden 106 Motion 38 Kortare handläggningstider vid behov av tvångsförvaltning. Hyresgästföreningen får ibland ärenden om dålig teknisk förvaltning och bristande underhåll.

Läs mer

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014

Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-03-11 Diarienummer: 1503-0369 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Siri Lindqvist Ståhle

Läs mer

Rapport om Handslaget och skolorna år 4

Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Rapport om Handslaget och skolorna år 4 Beskrivning av verksamheten i Stockholmsdistriktet under perioden 2006-07-01-2007-06-30 Bakgrund och ambition Med Handslaget vill Stockholms Idrottsförbund (SIF)

Läs mer

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län

Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Stödet för barn och ungdomar med hörselnedsättning inom stat och landsting i Stockholms län Team och teamsamordnare vid Hörselhabiliteringen Specialpedagoger vid Hörselhabiliteringen Rådgivare i Specialpedagogiska

Läs mer

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission

Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring AB genom förvärv av aktier i en riktad nyemission KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 16 juni 2014 13 Paragraf Diarienummer KS-2014/760.109 Ansökan från Sigtuna kommun om att bli delägare av Stockholmsregionens Försäkring

Läs mer

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013

Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 1 Verksamhetsplan för Piratpartiet i Stockholms län 2013 Senast reviderat: 2013-10-05 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...1 Internt arbete...1 Politiskt programarbete...3 Aktivismera mera!...3

Läs mer

Nyanländas etablering i Stockholms län

Nyanländas etablering i Stockholms län Nyanländas etablering i Stockholms län INTEGRERA LOKALT & ETABLERA REGIONALT Sam Yildirim Uppdaterad 2010-12-15 1 Att komma in på arbetsmarknaden eller starta företag Uppdaterad 2010-12-15 2 Helvetestrappan

Läs mer

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn

RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn RAPPORT 2: FÖRDJUPNING Stockholms län Bostadsbristens konsekvenser för våldsutsatta kvinnor och barn Innehåll - Övergripande om fullbeläggning på kvinnojourernas skyddade boenden - Exempel: Sollentuna

Läs mer

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm

VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm VAD ÄR RÄTT HYRA I STOCK- HOLM? En rapport från Hyresgästföreningen region Stockholm Hyressättningen i Stockholms stad är och har varit föremål för debatt under en lång tid. Till grund för hyrorna ligger

Läs mer

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna

Efterlyses: Fler hem för unga vuxna 0 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna EN RAPPORT OM BOSTADSBRISTEN BLAND UNGA 1 (12) Efterlyses: Fler hem för unga vuxna Sammanfattning... 1 Undersökningsmetod... 2 Inledning... 3 Ökad brist på bostäder

Läs mer

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober

Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Demokratidagarna 2011: Dokumentation från Samtal om medborgardialog 22 oktober Den 20-22 oktober 2011 arrangerades för första gången demokratidagar i Huddinge kommun med det övergripande syftet att lyfta

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2014

Verksamhetsberättelse 2014 1 HYRESGÄSTFÖRENINGEN s verksamhetsberättelse 2014 inför årsmötet 2015 HGF Lokal: Vanadisplan 3 D, 113 31 Stockholm, telefon 08 24 84 42 e-post: hgf.norrmalm@gmail.com, hemsida: sthlmshyresgast.se/norrmalm

Läs mer

Stockholms studenter flest, bäst och sämst

Stockholms studenter flest, bäst och sämst Stockholms studenter flest, bäst och sämst I flera av gymnasieskolans resultatmått faller Stockholms län illa ut. Betyder detta att länet har usla gymnasieresultat? Både ja och nej. Huvudstadsregionen

Läs mer

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen

Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Kan tyska marknadshyror lösa den svenska bostadsbristen? Jörgen Mark-Nielsen Hyresbostadsmarknaden i Tyskland Hyresrätt är den vanligaste boendeformen De flesta hyresbostäderna ägs av privatpersoner Hyresrätten

Läs mer

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016

Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 Proposition. Projektplan 20 % arvoderad ordförande 2015-2016 BAKGRUND Agronomförbundet grundades 1921 med syfte att främja den lantbruksvetenskapliga forskningen och undervisningen samt hävda dess betydelse

Läs mer

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009

Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Aborter och förlossningar i Stockholms län 2009 Aborter, förlossningar i Stockholms län, januari-december 2009 Förlossningar Det totala förlossningsantalet i Stockholms län ökade år 2009 med 615 förlossningar

Läs mer

En skattereform för hyresrätten

En skattereform för hyresrätten 1 (6) En skattereform för hyresrätten Sammanfattning Hyresgästföreningen utvecklar i denna promemoria förslag på en skattereform för hyresrätten. Med denna reform skulle de ekonomiska villkoren för hyresrätten

Läs mer

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD

PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD PRINCIPPROGRAM FÖR SVERIGES UNGDOMSRÅD 1. INLEDNING På s årsmöte 2009 valdes en styrelse på ett mandat att se över hur ungdomsråden i landet kunde utvecklas och bli starkare. För att komma dit behövde

Läs mer

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014

Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren 2014 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SOCIALFÖRVALTNING 2014-08-25 DNR SN 2014.126 URBAN JONSSON SID 1/1 SUTVECKLARE URBAN.JONSSON@VALLENTUNA.SE SOCIALNÄMNDEN Tjänsteskrivelse bidragsansökan kvinnojouren

Läs mer

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN

Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Samarbete över partigränserna INTERVJU MED KATRINEHOLMS KOMMUN Katrineholms kommun S+M en politisk bomb I Katrineholm hade Socialdemokraterna haft egen majoritet i 90 år när medborgarna gick till val år

Läs mer

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden

Motion 15 Motion 16. med utlåtanden Motion 15 Motion 16 med utlåtanden 44 Motion 15 Ombildningar av allmännyttans hyresrätter/ Ombildning av hyresrätter till bostadsrätter Ombildningen av allmännyttans lägenheter fortsätter. Nu med ännu

Läs mer

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län

Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förteckning Folkets hus och Folkets park i Stockholms län Förklaring Hallunda Folkets Hus = byggnad som finns kvar idag Tungelsta Folkets Hus = byggnad som inte finns kvar idag Botkyrka Hallunda Folkets

Läs mer

Partierna och politikerna i medierna

Partierna och politikerna i medierna Partierna och politikerna i medierna En undersökning av Boråspolitiken i de sociala- och traditionella medierna Oskar Eklöf 1. Inledning 1.1. Bakgrund Under 2-talet har internet revolutionerat informations-

Läs mer

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter

Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter 2014-11-18 KS-2014/1418.109 1 (3) HANDLÄGGARE Yvonne.Sawert@huddinge.se Kommunstyrelsen Utträde ur regionalt nätverk kring barn och ungas rättigheter Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Huddinge

Läs mer

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg

Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Valseger 2014 valplan grön ungdom väst och göteborg Inledning Grön Ungdom ska synas och höras. Ingen ska kunna missa att på något sätt under 2014 komma i kontakt med oss eller med Miljöpartiet. Grön Ungdom

Läs mer

Tema: Arbete & Bostad

Tema: Arbete & Bostad - BLADET NR 67 Maj 2013 Tema: Arbete & Bostad 2 - B L A D E T - BLADET NR 67 Maj 2013 Många unga utan bostad Tema: Arbete & Bostad 189 000 nya bostäder skulle behövas i Sverige bara för att ge de ungdomar

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Det handlar om Linköpings framtid.

Det handlar om Linköpings framtid. Det handlar om Linköpings framtid. Tre förslag från Socialdemokraterna för att få igång bostadsbyggandet i Linköping. Det byggs för lite i Linköping. Under flera år har antalet färdigställda bostäder underskjutit

Läs mer

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015

FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds verksamhetsplan för verksamhetsåret 2015 FSAstuds ska under verksamhetsåret 2015 koncentrera verksamheten till tre fokusområden: En starkare studentorganisation En yrkesidentitet redan under studietiden

Läs mer

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

SocialdemoKraterna. Protokollsutdrag. Socia~ ~,år:.möte 140315. . (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet. I i SocialdemoKraterna Protokollsutdrag Socia~ ~,år:.möte 140315 13 OO~il"er en förändring av Lule:isoosmdspo1itlli.. (}Jmm~~BaWt!st(!.rlutnd Ak-styrelsen hirnrer morronen. till motionen i sin helhet.

Läs mer

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv

Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv 2015:6 Mer än 9 av 10 stockholmare fortsatt nöjda med sina liv Hela 92 procent av invånarna i Stockholms län är nöjda med det liv de lever och drygt 91 procent trivs med sitt boende. Dessutom ser de boende

Läs mer

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727)

PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE FÖR ALBIN 25 KLUBBEN (ORG.NR 874001-9727) Tid: 18 februari 20 kl 19.00 Plats: Telefonkonferens mellan närvarande styrelsemedlemmar Närvarande: Ledamot / vice ordförande Tommy Malmgren

Läs mer

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder

Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Stockholmsregionens bostadsmarknad Ny kunskap för att förbättra förståelsen för bostadsmarknaden och bedömning av behovet av bostäder Fredrik Meurman, Avdelningschef Ulrika Palm, Regionplanerare Regeringsuppdrag

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN STOCKHOLMSREGIONEN. Framtidsinvesteringar i jobben går före SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN BOSTADSPLAN FÖR JÄRFÄLLA FÖR STOCKHOLMSREGIONEN Framtidsinvesteringar i jobben går före Små hyresrätter nya skattesänkningar för unga och studenter Vår bostadsplan för

Läs mer

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande

Program. 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande Program 08.30 09.00 Registrering/Kaffe, nätverkande 09.00 09.10 Svensk Byggtjänsts VD, Erik Hellqvist, hälsar välkommen! Emma Jonsteg, VD på Utopia Arkitekter, är dagens moderator och presenterar dagen.

Läs mer

En modern sjukvård för alla inte bara några

En modern sjukvård för alla inte bara några En modern sjukvård för alla inte bara några Sjukvårdspolitisk plattform för Socialdemokraterna i Stockholmsregionen 2(7) Sjukvårdspolitisk plattform VI SOCIALDEMOKRATER GÅR i bräschen för förnyelse och

Läs mer

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt

PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt PM utifrån protokoll nr 5 IOGT-NTO Stockholms distrikt Tid: 2013-05-05 13.00-16.00 Plats: IOGT-NTO Distriktsexpeditionen, Klara Södra Närvarande: Oskar Jalkevik Ordförande Linda Tjälldén Vice ordförande

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015

Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2015 Befolkningen i Stockholms län 31 mars 215 Över 2,2 miljoner i länet Sveriges folkmängd var 9 767 357 den 31 mars 215, en ökning med 2 2 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 7 61 till 2 25 15. De

Läs mer

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län

Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN Plan för samhällsorientering - samverkande kommuner i Stockholms län CENTRUM FÖR SAMHÄLLSORIENTERING I STOCKHOLMS LÄN TELEFON: 08-508 25 699 EPOST: INFOSAM@STOCKHOLM.SE

Läs mer

Energirådgivning för ett energieffektivare. Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen...

Energirådgivning för ett energieffektivare. Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen... Ett samarbete mellan 25 kommuner i Stockholmsregionen......om opartisk och kostnadsfri kommunal energirådgivning Energirådgivning för ett energieffektivare samhälle 1 25 kommuner Sigtuna Nykvarn Håbo Vallentuna

Läs mer

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av

av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Ansvarsfördelning och finansiering av Slussens anpassning Ingemar Skogö Uppdraget om en ny reglering av Mälaren, Försvarsdepartementet Mälaren är en viktig gemensam tillgång för regionen Vattentäkt för

Läs mer

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även

Familjestödsgruppen hjälper. social tjänsten med att hitta. lämpliga boenden för barn och. ungdomar. Vi erbjuder även Familjestödsgruppen hjälper social tjänsten med att hitta lämpliga boenden för barn och ungdomar. Vi erbjuder även familje behandling och kvalificerat kontaktmannaskap. EN TRYGG TILLVARO Alla människor

Läs mer

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST

STYRELSEMÖTE HYRESGÄSTFÖRENINGEN SYD-OST 124 54 Bandhagen Sida 1 av 8 Plats:, Bandhagen Tid 2014-05-20 kl 18:30-21:00 Närvarande ledamöter; Janåke Skoog, ordförande Terje Gunnarsson, ledamot Ola Janfjäll, kassör Hervor Holm, ledamot P.A. Waern,

Läs mer

Var bor simhallarnas besökare?

Var bor simhallarnas besökare? Var bor simhallarnas besökare? Av -12-10 FoU och Driftavdelningen IDROTTSFÖRVALTNINGEN UNDERSÖKNINGEN Idrottsförvaltningens forskningsenhet har, med hjälp av studenter vid Stockholms universitet och Södertörns

Läs mer

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län 1 Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län Tisdagen 17:e September 2013 1. Mötet öppnas Erik öppnar mötet klockan 19:46 2. Närvaro/Frånvaro Vi vill gärna veta vilka som var med och röstade.

Läs mer

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014

Befolkningen i Stockholms län 30 september 2014 Befolkningen i Stockholms län 3 september 214 Stockholms län har 35 procent av landets folkökning Sveriges folkmängd ökade under de tre första kvartalen 214 med 83 634 personer till 9 728 498. Stockholms

Läs mer

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare

Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping. Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Integrationsarbete under förändring?! Torsdagen den 11e-12e april 2013 Norrköping Länsstyrelsen i Stockholms län Sam Yildirim Utvecklingsledare Den svenska arbetsmarknaden Antal personer 115000 110000

Läs mer

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag

Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder Allbo-kommittens uppdrag Allmännyttan på 2000-talet - beslutsregler vid försäljning av kommunala bostäder - en sammanfattning av SOU 2000:104 sammanställd av Allbo-kommittens sekretariat Allbo-kommittens uppdrag Allbo-kommitten

Läs mer

KL s Erhvervskonference Aarhus

KL s Erhvervskonference Aarhus Olle Zetterberg CEO Stockholm Business Region KL s Erhvervskonference Aarhus 2015-08-24 Stockholm Business Alliance (SBA) Ett långsiktigt, regionalt samarbete för att attrahera utländska etableringar och

Läs mer

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring

RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring RS 2011 RS-medier RS 2011 RS 2010 Förändring 18 Minuter 18600 18100 2,8% Affarsliv.biz 42800 41800 2,4% Affärsresenären 18600 - Aktuell Produktion 20000 20000 0,0% Alingsås Kuriren 25700 25600 0,4% Amos

Läs mer

Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting

Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting Ungdomsmottagningar i Stockholms läns landsting Uppföljning av verksamheten 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2015-04-28 Diarienummer: HSN 1504-0520 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Läs mer

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet

Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet 2014-08-27 Socialdemokraternas mål för bostadsbyggandet Socialdemokraternas vallöfte för bostadsbyggande Sverige behöver en bostadspolitik och ett mål för bostadsbyggandet i Sverige. Bostadsbristen är

Läs mer

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12

Pressmeddelande. Ny start för Malmö! 2013-06-12 Pressmeddelande 2013-06-12 Ny start för Malmö! Idag presenterar Moderaterna i Malmö sin budget för verksamhetsåret 2014. Moderaterna föreslår skarpa satsningar för att förbättra skolan, arbetsmarknaden

Läs mer

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län

Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning av tillgången och behovet av rehabbassänger i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Cecilia Matzon TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-24 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-02, P 26 1 (5) HSN 1502-0287 Svar på skrivelse från Dag Larsson (S) om kartläggning

Läs mer