Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004"

Transkript

1 BSN-Norr BSN-Söder BSN-Öster Centrala skolnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004 Kommunrevisionen har granskat tillämpningen av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Revisionsrapport har upprättats i december 2004, bilaga. Granskningen har inriktats på huruvida: - Det finns rutiner som säkerställer att fakturering baseras på överenskomna villkor och i enlighet med av fullmäktige fattade beslut om maxtaxa. - Det finns rutiner som säkerställer att samtliga placerade barn debiteras avgift. - Det finns rutiner som säkerställer att fastställda rutiner för obetalda avgifter följs. I rapportens sammanfattning, avd 1, redovisas granskningens resultat och vår bedömning. Revisionsrapporten översändes till barn- och skolnämnderna och centrala skolnämnden för kännedom och åtgärder. En genom centrala skolnämndens försorg samlad återredovisning av vidtagna åtgärder, lämpligen utifrån i rapportens sammanfattning redovisade punkter, emotses före utgången av april månad Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom. FÖR LUNDS KOMMUNS REVISORER Per Olsson Anna-Klara Arvidsson Eva Ekelund Olsson Ordförande Vice ordförande 2:e vice ordförand

2 Revisionsrapport December 2004 Granskning av Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg inom Lunds kommun Ingegerd Gustafsson Lena Salomon Jörgen Persson

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och metod Debiteringsrutiner Procapita Dokumentation Revisionell bedömning Granskningens resultat Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att fakturering baseras på överenskomna villkor och i enlighet med av kommunfullmäktige fattade beslut om maxtaxa? Iakttagelser Revisionell bedömning Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att samtliga placerade barn debiteras avgift? Iakttagelser Revisionell bedömning Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att fastställda rutiner för obetalda avgifter följs? Iakttagelser Revisionell bedömning

4 1. Sammanfattning Granskning har genomförts av tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Lunds kommun. Vi bedömer efter genomförd granskning utifrån granskningens kontrollmål att förbättringar kan ske avseende den interna kontrollen. Nedan redogörs kortfattat för granskningens resultat och vår bedömning: För att säkerställa en enhetlig hantering oberoende av nämnd bör enligt vår bedömning en gemensam fullständig rutinbeskrivning för debitering upprättas. Detta kan ske genom att flödesschemat som upprättats under granskningens gång kompletteras med ytterligare information. (Se avsnitt 3.3.) Kontrollmoment bör införas på respektive BSN avseende inregistrerade uppgifter och riktigheten i debiteringsunderlaget. (Se avsnitt ) Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen är det viktigt att respektive BSN inför dokumenterade kontroller av att intäkterna avseende förskoleverksamhet och skolbarnomsorg bokförs med rätt belopp och utan fördröjning. (Se avsnitt ) Kontrollmoment måste införas på centrala skolnämnden för att säkerställa att förändringar inte sker i filöverföringen av debiteringar mellan Procapita och Raindance. Detta för att erhålla en god intern kontroll. (Se avsnitt ) Centrala skolnämnden föreslås vidare utreda uppkommen differens i debiteringen för maj 2004 avseende Procapita. (Se avsnitt ) En dokumenterad avstämning bör kontinuerligt ske på respektive BSN mellan de uppgifter om antal barn som finns inregistrerade i Procapita och vilka barn som faktiskt finns placerade på respektive enhet. Detta för att säkerställa att samtliga placerade barn debiteras korrekt avgift och för att uppnå en god intern kontroll. (Se avsnitt ) I granskningen noteras att de regler som finns avseende obetalda barnomsorgsavgifter inte följs fullt ut. Exempelvis så följs på BSN Söder inte tidplanen vad gäller utsändande av varsel om avstängning från barnomsorg. De regler/anvisningar som finns skall följas och kontrollmoment bör införas av att dessa följs. (Se avsnitt ) 2

5 2. Inledning 2.1 Bakgrund Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun genomfört en granskning av tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i kommunen. Detta i enlighet med revisionsplanen för Den 1 januari 2003 infördes allmän förskola vilket innebär att alla barn skall erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller fyra år. Det är obligatoriskt för kommunerna att anordna den allmänna förskolan men frivilligt för barnen att delta i verksamheten. Verksamheten skall omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri. För verksamhet som överstiger de garanterade 525 timmarna kan kommunen ta ut en skälig avgift. Om kommunen tillämpar en viss högsta avgift (maxtaxa) erhåller kommunen statsbidrag för förskoleverksamheten och skolbarnomsorgsverksamheten. Lunds kommun tillämpar maxtaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorgsverksamhet. (Beslut i kommunfullmäktige och beslut om justering av avgifterna efter riksdagens beslut om höjning av högsta avgiften inom maxtaxan för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.) Varje månad skickas cirka fakturor ut och debiteringen är på totalt ca 4,8 Mkr per månad. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av berörda tjänstemän på BSN Norr, BSN Söder, BSN Öster, centrala skolnämnden och kommunstyrelsen. 2.2 Syfte och metod Syftet med granskningen är att: Kontrollera om det finns rutiner som säkerställer att fakturering baseras på överenskomna villkor och i enlighet med av kommunfullmäktige fattade beslut om maxtaxa. Kontrollera om det finns rutiner som säkerställer att samtliga placerade barn debiteras avgift. Kontrollera om det finns rutiner som säkerställer att fastställda rutiner för obetalda avgifter följs. 3

6 Utifrån särskild gjord registeranalys har stickprovsmässig granskning av faktureringar under maj månad 2004 inom BSN Norr, BSN Söder och BSN Öster genomförts. I granskningen ingår inte kravverksamheten och efterbevakningen av obetalda fordringar som hanteras av kommunkontoret. Genomgång har skett av dokumenterade regler och rutiner. Kompletterande intervjuer har genomförts med verksamhetspersonal såsom barnomsorgsadministratörerna på respektive BSN, IT-samordnaren för förskola på centrala skolförvaltningen samt ekonomiadministratören på kommunkontoret. Granskningen har genomförts i enlighet med Komrevs granskningsprogram för tillförlitlighet och säkerhet i debiteringsrutiner. 3. Debiteringsrutiner 3.1 Procapita Procapita är det gemensamma namnet för IT-stödet för vård, omsorg och skola. Systemet Procapita används vid hanteringen av uppgifter och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Kommunen har de delar som avser barn och ungdom samt exempelvis kommuninvånarregister. I Procapita finns exempelvis barnmodul, schemamodul, inkomstmodul och avgiftsmodul. TietoEnator är systemleverantör för Procapita. I granskningen framkom att uppdatering av debiteringssystemet sker cirka en gång per månad via s k servicefönster. IT-samordnaren för förskola och IT-samordnaren för skola tilldelar övriga användare behörigheter/roller avseende Procapita. Systemansvarig avseende debiteringen i Procapita är ITsamordnaren för förskola. Ytterligare en barnomsorgsadministratör på BSN Norr har behörighet som systemansvarig. Samtliga barnomsorgsadministratörer på respektive BSN har registreringsbehörighet. Tittbehörighet har exempelvis en ekonom på BSN Öster. Barnomsorgsadministratörerna på respektive BSN handhar bl a inregistrering av uppgifter i Procapita. IT-samordnaren för förskola på centrala skolförvaltningen är huvudansvarig avseende Procapita. Barnomsorgsadministratörerna inordnas organisatoriskt under respektive BSNs förvaltningschef. Korrigeringar av inlagt material kan genomföras av de som har registreringsbehörighet respektive systemansvar. Manuella debiteringar förekommer vid exempelvis uppehåll och terminsbarn som har uppehåll över sommaren samt vid byte från förskola till fritidshem. De som har uppehåll över sommaren läggs in manuellt per den siste i månaden före den som skall debiteras. 4

7 3.2 Dokumentation Systemdokumentation avseende Procapita finns i systemet. Dokumentet Information och avgifter för den kommunala förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i Lunds kommun innehåller bl a information om maxtaxan, se bilaga 1. Detta dokument sänds ut till föräldrarna/vårdnadshavarna tillsammans med anmälningsblanketten. Tillämpningsanvisningar till ovannämnda finns i dokumentet Information och avgifter för den kommunala förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i Lunds kommun med tillämpningsanvisningar daterat och kompletterat av kommunstyrelsen senast Under granskningens gång har ett dokument avseende flödesschema för debitering av förskole-, fritidshems- och fritidsklubbsavgifter daterat upprättats. Dokumentet bifogas i bilaga 2. Cirka en gång per månad anordnas användarträff och på dessa träffas barnomsorgsadministratörerna och IT-samordnaren för förskola. Användargruppen får information om nyheter i Procapita via IT-samordnaren för förskola. Rutinbeskrivning för debiteringen finns inte utöver ovannämnda flödesschema. 3.3 Revisionell bedömning Vi rekommenderar att utbildning kontinuerligt hålls för de som använder sig av systemet Procapita. Detta för att möjliggöra att systemet används på ett optimalt sätt. För att säkerställa en enhetlig hantering oberoende av nämnd bör enligt vår bedömning en gemensam fullständig rutinbeskrivning för debitering upprättas. Detta kan ske genom att ovannämnda flödesschema kompletteras med ytterligare information. Framförallt är det viktigt att rutinerna är dokumenterade om någon exempelvis är frånvarande. Gemensam dokumentation är även viktig för att säkerställa en likartad hantering oberoende av handläggare. Vi rekommenderar att det sker ett närmare samarbete mellan systemansvarig och de som hanterar uppgifter och avgifter avseende förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen. Detta för att värna om kompetensen och säkerställa en likartad hantering. 5

8 4. Granskningens resultat Nedanstående text gäller samtliga BSN om det inte specificeras. 4.1 Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att fakturering baseras på överenskomna villkor och i enlighet med av kommunfullmäktige fattade beslut om maxtaxa? Iakttagelser Underlaget för debiteringen utgörs av placeringserbjudandet som tas ut från Procapita och som vårdnadshavarna undertecknar. Undertecknandet innebär att platsen accepterats och att de tagit del av informationen. Barnomsorgsadministratören kontrollerar att placeringserbjudandet är undertecknat av båda vårdnadshavarna. I Procapita registreras att platsen accepterats och eventuell inkomstuppgift. Placeringsbeslut skickas till vårdnadshavarna och till respektive enhet. Utöver placeringserbjudandet ligger kommunens regler till grund för debiteringen. Den beslutade maxtaxan, från , följs och ligger i systemet Procapita. På respektive BSN sker inregistrering av uppgifter avseende barn, föräldrar/ vårdnadshavare och hushållets inkomst av respektive barnomsorgsadministratör (totalt sju stycken). Därefter sker faktureringen automatiskt varje månad. Vid förändringar sker inregistrering av dessa uppgifter. Föräldrarna skall skriftligen begära ändring om de exempelvis anser att något är fel. Exempelvis måste terminsbarn hanteras manuellt. Ändring/ justering kan ske tre år tillbaka i tiden. Det finns inte något register eller dylikt att samköra inkomstuppgifterna mot. Vid oklarheter kontaktas föräldrarna. Rimlighetsbedömning genomförs avseende inlämnade inkomstuppgifter. I granskningen framkom att det ibland kan vara problem med de som är egna företagare och Skatteverket kontaktas ibland. Årligen under hösten sänds förfrågan om inkomst ut. De som inte lämnar in inkomstuppgifter debiteras högsta avgift/maxavgift. Vid ändring av inkomsten skall detta meddelas. Det genomförs inte några särskilda kontroller av inregistrerade uppgifter. I granskningen framkom att föräldrar ibland hör av sig om något inte stämmer. På respektive BSN genomför barnomsorgsadministratörerna kontroller vid förändring av taxan samt vid höst- respektive vårterminsstart. Kontroll sker inte av inlämnade inkomstuppgifter. Bevakning sker av att svar inkommer på utsänt erbjudande. Enheten får inte ta emot barn utan att det finns placeringserbjudande/beslut. I granskningen framkom att det förekommer att barn finns på fritidshem och fritidsklubbar innan placeringserbjudande/beslut skapats. 6

9 Fakturering sker cirka den femtonde i respektive månad och avser innevarande månad. Debitering sker för tolv månader per år. Första kalendermånaden som placeringen avser är avgiftsfri. Avgiftsbearbetningen/faktureringen hanteras av IT-samordnaren för förskola. En debiteringsomgång testkörs och därefter får alla användare cirka två dagar på sig att göra korrigeringar. Debiteringsfilen skapas därefter av IT-samordnaren för förskola, vilken sänds till ekonomiadministratören på kommunkontoret som sedan hanterar processen. Vid debiteringen erhålls logglista och av denna framgår beloppet som senare överförs till ekonomisystemet. IT-samordnaren kontrollerar rimligheten i beloppen. I loggboken kan kontroll sedan ske av att körningen är genomförd. Ekonomiadministratören på kommunkontoret erhåller fil från Procapita Barnomsorg. Denna läses in i Raindance. Avstämning sker av antal räkningar och belopp från Procapita mot redovisningen. Kontroll sker av om överbetalningar finns och om sådana finns avräknas dessa. Loggbok/ avisering, dvs fellista, tas fram och avstäms. Eventuella förskott räknas ifrån faktureringsfilen. Korrigeringar kontrolleras och avstäms kontinuerligt mot Raindance. I de fall barn ligger som registerledare, dvs den som skall erhålla fakturan, korrigerar ekonomiadministratören så att fakturan sänds till förälder/vårdnadshavare. Lista avseende nollräkningar körs ut och dessa makuleras. I granskningen framkom att även räkningar som understiger 50 kr sänds ut. Det finns inte någon minimigräns för fakturering i systemet Procapita. I Raindance (ekonomisystemet) finns inte någon möjlighet att ackumulera belopp i så fall måste detta ske i Procapita. Ekonomiadministratören översänder fil till posten som sedan sänder ut fakturorna. Kvittens erhålls från posten och denna stäms av. Genom filöverföringen från Procapita till Raindance sker automatisk överföring/ koppling till respektive konto. De filer som inte är konterade i filen hamnar på kontot för öresavrundning. Dessa för ekonomiadministratören om manuellt till respektive konto. En gång per månad sker avstämning av kundfordringar mot kundreskontran av ekonomiadministratören på kommunkontoret. I samband med vår databearbetning noteras att det finns en differens på ca kr (tre fakturor) i debitering för maj 2004 som hänför sig till utsökningen i Procapita. Systemleverantören håller på att utreda differensen. 7

10 Stickprovsgranskning av genomförda faktureringar - maj 2004 Faktura med område (registeranalys) I databearbetningen har sökts fram de fakturor med små belopp respektive de på stora belopp. Detta material omfattar även nollräkningar, vilka produceras i systemet avseende de som har noll i avgift på grund av ingen/låg inkomst, på grund av beslut eller placering i enskild regi. Nollräkningar produceras även i systemet för de som bor utanför kommunen men har placering i Lunds kommun. Avgift betalas till hemkommunen. De nollräkningar som skapas i systemet skickas inte ut till föräldrarna/vårdnadshavarna. I granskningen har inte noterats några avvikelser i förhållande till gällande regler och avgifter. Inkomst med område (registeranalys) I databearbetningen har sökts fram datum för när inkomstuppgift inlämnades senaste. Stickprovsgranskning har genomförts avseende materialet. Av listan framgår i många fall äldre datum från tidsperioden eller så saknas datum för inlämnade av inkomstuppgift. Av dokumentet om information och avgifter, se bilaga 1, framgår att om hushållet har en sammanlagd bruttoinkomst på kr eller mer så betalas alltid högsta avgift och någon inkomstuppgift behöver inte lämnas. Vid stickprovsgranskning noteras att i dessa fall debiteras maxavgift eftersom man antingen har för hög inkomst, över kr per månad i bruttoinkomst för 2004, eller inte har inlämnat inkomstuppgift och då debiteras maxavgift. I granskningen har inte noterats några avvikelser i förhållande till gällande regler och avgifter Revisionell bedömning Mot bakgrund av att det generellt inte utförs kontroller av inregistrerade uppgifter i Procapita och för att säkerställa en korrekt debitering bör kontrollmoment införas på respektive BSN avseende inregistrerade uppgifter och riktigheten i debiteringsunderlaget. Vi rekommenderar att det vid upprättandet av planer för intern kontroll bör övervägas att införa kontroller avseende exempelvis att avgiftsdebiteringen följer gällande taxa och att faktureringen baseras på överenskomna villkor. Vi konstaterar att kommunens regler/anvisningar inte följs vad gäller att avgifter under 50 kr skall summeras och debiteras när den sammanlagda summan överstiger 50 kr. Vi rekommenderar att kommunens regler följs. Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen är det viktigt att respektive BSN inför dokumenterade kontroller av att intäkterna avseende förskoleverksamhet och skolbarnomsorg bokförs med rätt belopp och utan fördröjning. 8

11 Kontrollmoment måste införas på centrala skolnämnden för att säkerställa att förändringar inte sker i filöverföringen av debiteringar mellan Procapita och Raindance. Detta för att erhålla en god intern kontroll. Centrala skolnämnden föreslås vidare utreda uppkommen differens i debiteringen för maj 2004 avseende Procapita. 4.2 Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att samtliga placerade barn debiteras avgift? Iakttagelser På BSN Norr sker räkning av antalet inskrivna barn den 15:e i respektive månad avseende förskolor. Listor tas fram ur Procapita och antal barn meddelas till respektive enhet. Bekräftelse erhålls inte från respektive enhet på om uppgifterna på listorna överensstämmer med de placerade barn som finns på enheten. Denna rutin tillämpas fr o m april Före dess tilllämpades samma rutin som på BSN Öster, se nedan. Avseende fritidshem och fritidsklubbar sänds listor ut en gång per termin, vid terminsstart, till respektive för kontroll. I granskningen framkom att svar erhålls från respektive enhet. Ekonomen på BSN Öster handhar hanteringen avseende elevpeng och erhåller underlag där antal barn framgår. Ekonomen tar fram lista från systemet Procapita runt den 15:e i varje månad och stämmer av. Ekonomen och barnomsorgsadministratören stämmer därefter av uppgifterna. Differenser undersöks och utreds. I granskningen på BSN Öster framkom att det under hösten 2004 har upptäckts att det finns barn som inte blivit fakturerade. Exempelvis har ett barn debiterats retroaktivt avseende tidsperioden maj till och med augusti 2004 i oktober i år. I granskningen framkom att det finns brister i rutinerna vad gäller att svar avseende placerade barn erhålls/ skickas in från respektive enhet. På BSN Söder tar barnomsorgsadministratörerna runt den 15:e i varje månad fram listor från Procapita avseende antal barn. Verksamhetscheferna skall kontrollera dessa och återrapportera. I granskningen framkom att denna kontroll inte alltid är tillfredsställande och det är mest problem med fritidshemmen. Placeringslistor avseende fritidshem och fritidsklubbar överlämnas en gång per kvartal till enhetscheferna som skall kontrollera dessa och återrapportera. I samband med granskningen på BSN Söder framkom att man noterat ett barn som varit placerat sedan januari men inte varit registrerat i Procapita. 9

12 Stickprovsgranskning av genomförda faktureringar - maj 2004 Placeringar utan matchande faktura (registeranalys) I databearbetningen har sökts fram placeringar utan matchande fakturor. Granskning har genomförts av materialet. Vid granskningen noteras ett antal fall där fakturering inte har skett och heller inte skall ske enligt beslutade regler och avgifter, bilaga 1. Nedan återges dessa: Fakturering sker inte avseende allmän förskola för barn på 4 år och 5 år. Från och med höstterminen det år de fyller fyra år erbjuds de en avgiftsfri verksamhet i förskolan. Första månaden som barnet är placerat. Första kalendermånaden är avgiftsfri oavsett vilket datum barnet börjar. Hushållet har noll i inkomst. Barn från annan kommun som är placerat i Lunds kommun. Avgift betalas till hemkommunen. Barn som är placerad i 6-årsverksamhet som är avgiftsfri. Därutöver noteras vid granskningen att barn i flera fall ligger som registerledare, dvs fakturamottagare, i maj månad Kontroll har då skett av att faktura gått ut till vårdnadshavare/förälder. Vid granskningstillfället var detta i de flesta fall korrigerat så att förälder/ vårdnadshavare numera är registerledare. Vid granskningen noteras ett fall på BSN Söder där barnet/ärendet avseende fritidsklubb skulle varit avslutat i systemet i maj/juni Detta barn har varit med på placeringslistan och vid kontroll borde personalen på fritidsklubben ha upptäckt att barnet inte längre var placerat där och meddelat barnomsorgsadministratörerna Revisionell bedömning En dokumenterad avstämning bör kontinuerligt ske mellan de uppgifter om antal barn som finns inregistrerade i Procapita och vilka barn som faktiskt finns placerade på respektive enhet. Detta för att säkerställa att samtliga placerade barn debiteras korrekt avgift och för att uppnå en god intern kontroll. 10

13 4.3 Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att fastställda rutiner för obetalda avgifter följs? Iakttagelser Av dokumentet Förslag till kravrutin vid uteblivna barnomsorgsavgifter beslutad i kommunstyrelsen framgår hanteringen av obetalda avgifter. Bland annat framgår att skriftligt varsel om avstängning skall sändas ut 30 dagar efter förfallodagen. Varje månad skriver ekonomiadministratören på kommunkontoret ut en bevakningslista per handläggare. Denna restlista skrivs ut i samband med att första påminnelsen sänds ut. Listan skickas ut till respektive handläggare som har i uppgift att gå igenom denna och utifrån listan vidta åtgärder som t ex avstängning och liknande. Av listan framgår namn på föräldrar och barn samt vilken omsorgsform som avses. På BSN Norr sker genomgång av bevakningslistan. Varsel om avstängning skickas ut ca 30 dagar efter fakturans förfallodag. Därefter har vårdnadshavarna/föräldrarna ca 30 dagar på sig att betala skulden eller upprätta en amorteringsplan. Om inte åtgärd sker så sker avstängning. I granskningen framkom att det är mycket sällan som avstängning sker. På BSN Öster erhålls varje månad bevakningslista från ekonomiadministratören på kommunkontoret. Rektor/biträdande verksamhetschef kontaktas när det gått mer än 30 dagar efter en fakturas förfallodag och ytterligare en faktura är förfallen. Föräldrarna kontaktas sedan. Fjorton dagar därefter utsänds skriftligt varsel om avstängning. En månad efter detta sker avstängning. På BSN Söder finns ett dokument som beskriver tillämpningen av rutinerna vid kravverksamhet och avstängningar, daterat Om betalning inte skett cirka dagar efter förfallodag så skrivs varsel om avstängning. Förskolechef/rektor överlämnar varslet till föräldern som kvitterar brevet. Har inte åtgärd vidtagits ca dagar efter förfallodagen så kan beslut fattas om avstängning från barnomsorg. I granskningen framkom att varsel om avstängning av barnomsorg skrivs cirka tre månader efter fakturans förfallodag. Detta lämnas sedan till förskolechefen som i sin tur lämnar det till föräldern/vårdnadshavaren som utkvitterar detta. Varselblanketten med underskrift skall lämnas åter till barnomsorgsadministratören Revisionell bedömning I granskningen noteras att de regler som finns avseende obetalda barnomsorgsavgifter inte följs fullt ut. Exempelvis så följs på BSN Söder inte tidplanen vad gäller utsändande av varsel om avstängning från barnomsorg. Vi rekommenderar att de regler/anvisningar som finns skall följas och att kontrollmoment avseende dessa införs. 11

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Granskning av barnomsorgsdebitering

Granskning av barnomsorgsdebitering Revisionsrapport* Granskning av barnomsorgsdebitering Finspångs kommun December 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Revisionsfråga och syfte...1 1.2 Revisionsmetod...1

Läs mer

Uppföljande granskning av löpande redovisning

Uppföljande granskning av löpande redovisning Revisionsrapport Uppföljande granskning av löpande redovisning Sandvikens kommun Helena Carlson Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...2 2.1. Syfte och revisionsfråga...2

Läs mer

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor

Revisionsrapport. Intern kontroll vid. nämnden. Kristianstads kommun. Mattias Johansson, Godkänd revisor Revisionsrapport Intern kontroll vid debitering av VAavgifter inom tekniska nämnden Kristianstads kommun Mattias Johansson, Godkänd revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.

Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor. www.pwc.se Revisionsrapport Linda Yacoub Sandra Feiff December 2013 Granskning av intern kontroll avseende tillförlitlighet i system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor Danderyds kommun Ange

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011

Haninge kommun. Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Revisionsrapport 6 / 2011 Genomförd på uppdrag av revisorerna oktober/november 2011 Haninge kommun Granskning av intern kontroll med avseende på finansiell rapportering 2011 Innehåll 1. Sammanfattning...

Läs mer

System och rutiner 2009

System och rutiner 2009 Revisionsrapport System och rutiner 2009 Smedjebackens kommun April 2010 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Revisionsfråga...4 2.2 Metod och avgränsning...4 3 Leverantörsfakturahantering...6

Läs mer

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering

Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Intern kontroll i kommunens elektroniska fakturahantering Vänersborgs kommun Revisionsrapport November 2010 Kerstin Rosendahl Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Bakgrund... 3 Revisionsfråga...

Läs mer

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter

Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Revisionsrapport Granskning av intäktsredovisning av patientavgifter Landstinget Gävleborg Pär Månsson Helena Carlson Innehåll 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Bakgrund och uppdrag...

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Granskning av kontanthantering

Granskning av kontanthantering www.pwc.se Revisionsrapport Malin Kronmar revisionskonsult Kerstin Sikander certifierad kommunal revisor Granskning av kontanthantering Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2.

Läs mer

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura

Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014. Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2014 Landstinget Västernorrland Granskning av system för inköp och faktura Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Bakgrund... 4 2.1 Syfte och revisionsfråga

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Granskning av leverantörsfakturor

Granskning av leverantörsfakturor Revisionsrapport Granskning av leverantörsfakturor Eslövs kommun Februari 2008 Anna Eriksson Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 1.2 Syfte och genomförande...3 2 Kommunens regler/anvisningar...4

Läs mer

Granskning av debiteringsrutiner

Granskning av debiteringsrutiner Revisionsrapport Granskning av debiteringsrutiner Stadsrevisionen Örebro kommun September 2009 Karin Jäderbrink Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Revisionell bedömning och förbättringsförslag...1 2 Bakgrund,

Läs mer

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf

pwc Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Revisionsrapport 2 3 :D'Jf 2 3 :D'Jf.'-- D.,;_Q... -- --- :. ;. ~ :.. '-rdi Revisionsrapport Debiteringsrutiner inont ntiljö- och hälsoskyddsverksantheten Karlstads kommun Stefan Fredriksson Certijierad kommunal revisor pwc Innehållsförteckning

Läs mer

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner

Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson Thomas Lidgren Landstingsstyrelsens förvaltningar April 2014

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system www.pwc.se Revisionsrapport Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Lotten Lasson, Revisionskonsult Henrik Friang, Risk manager Granskning av Staffanstorps kommuns leverantörsskulder och dess system

Läs mer

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter www.pwc.se Revisionsrapport Caroline Liljebjörn Certifierad kommunal revisor Malin Kronmar Revisionskonsult Cecilia Fehling Revisionskonsult Granskning av intern kontroll till skydd för oegentligheter

Läs mer

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx

Arvika kommun. Intäkter Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11. Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB 2014-09-15 Antal sidor: 11 Rapport Arvika intäkter.docx ABCD Arvika kommun Intäkter 2014-09-15 Innehåll 1. Sammanfattning 2 2. Bakgrund

Läs mer

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden

Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Revisionsrapport Intern kontroll Barn- och ungdomsnämnden Halmstads kommun 2008-10-14 Margareta Bertin Leif Johansson Carl-Magnus Stensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Bakgrund, syfte, avgränsning

Läs mer

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden

Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012. Kungälvs kommun. Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Revisionsrapport 2012 Genomförd på uppdrag av revisorerna Juni 2012 Kungälvs kommun Granskning av kontanthantering i kommunens gruppboenden Innehåll 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 3 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna

Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013. Växjö Kommun. Genomförd på uppdrag av revisorerna Intern kontroll avseende redovisning och räkenskaper 2013 Växjö Kommun Genomförd på uppdrag av revisorerna September 2013 Innehållsförteckning 1. INLEDNING... 2 1.1 SYFTE OCH METOD... 2 2. ALLMÄNNA REVISIONSÅTGÄRDER...

Läs mer