Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004"

Transkript

1 BSN-Norr BSN-Söder BSN-Öster Centrala skolnämnden Kommunstyrelsen Revisionsrapport Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg december 2004 Kommunrevisionen har granskat tillämpningen av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Revisionsrapport har upprättats i december 2004, bilaga. Granskningen har inriktats på huruvida: - Det finns rutiner som säkerställer att fakturering baseras på överenskomna villkor och i enlighet med av fullmäktige fattade beslut om maxtaxa. - Det finns rutiner som säkerställer att samtliga placerade barn debiteras avgift. - Det finns rutiner som säkerställer att fastställda rutiner för obetalda avgifter följs. I rapportens sammanfattning, avd 1, redovisas granskningens resultat och vår bedömning. Revisionsrapporten översändes till barn- och skolnämnderna och centrala skolnämnden för kännedom och åtgärder. En genom centrala skolnämndens försorg samlad återredovisning av vidtagna åtgärder, lämpligen utifrån i rapportens sammanfattning redovisade punkter, emotses före utgången av april månad Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom. FÖR LUNDS KOMMUNS REVISORER Per Olsson Anna-Klara Arvidsson Eva Ekelund Olsson Ordförande Vice ordförande 2:e vice ordförand

2 Revisionsrapport December 2004 Granskning av Tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg inom Lunds kommun Ingegerd Gustafsson Lena Salomon Jörgen Persson

3 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning Inledning Bakgrund Syfte och metod Debiteringsrutiner Procapita Dokumentation Revisionell bedömning Granskningens resultat Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att fakturering baseras på överenskomna villkor och i enlighet med av kommunfullmäktige fattade beslut om maxtaxa? Iakttagelser Revisionell bedömning Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att samtliga placerade barn debiteras avgift? Iakttagelser Revisionell bedömning Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att fastställda rutiner för obetalda avgifter följs? Iakttagelser Revisionell bedömning

4 1. Sammanfattning Granskning har genomförts av tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i Lunds kommun. Vi bedömer efter genomförd granskning utifrån granskningens kontrollmål att förbättringar kan ske avseende den interna kontrollen. Nedan redogörs kortfattat för granskningens resultat och vår bedömning: För att säkerställa en enhetlig hantering oberoende av nämnd bör enligt vår bedömning en gemensam fullständig rutinbeskrivning för debitering upprättas. Detta kan ske genom att flödesschemat som upprättats under granskningens gång kompletteras med ytterligare information. (Se avsnitt 3.3.) Kontrollmoment bör införas på respektive BSN avseende inregistrerade uppgifter och riktigheten i debiteringsunderlaget. (Se avsnitt ) Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen är det viktigt att respektive BSN inför dokumenterade kontroller av att intäkterna avseende förskoleverksamhet och skolbarnomsorg bokförs med rätt belopp och utan fördröjning. (Se avsnitt ) Kontrollmoment måste införas på centrala skolnämnden för att säkerställa att förändringar inte sker i filöverföringen av debiteringar mellan Procapita och Raindance. Detta för att erhålla en god intern kontroll. (Se avsnitt ) Centrala skolnämnden föreslås vidare utreda uppkommen differens i debiteringen för maj 2004 avseende Procapita. (Se avsnitt ) En dokumenterad avstämning bör kontinuerligt ske på respektive BSN mellan de uppgifter om antal barn som finns inregistrerade i Procapita och vilka barn som faktiskt finns placerade på respektive enhet. Detta för att säkerställa att samtliga placerade barn debiteras korrekt avgift och för att uppnå en god intern kontroll. (Se avsnitt ) I granskningen noteras att de regler som finns avseende obetalda barnomsorgsavgifter inte följs fullt ut. Exempelvis så följs på BSN Söder inte tidplanen vad gäller utsändande av varsel om avstängning från barnomsorg. De regler/anvisningar som finns skall följas och kontrollmoment bör införas av att dessa följs. (Se avsnitt ) 2

5 2. Inledning 2.1 Bakgrund Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Lunds kommun genomfört en granskning av tillämpning av taxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg i kommunen. Detta i enlighet med revisionsplanen för Den 1 januari 2003 infördes allmän förskola vilket innebär att alla barn skall erbjudas plats i förskola från och med höstterminen det år de fyller fyra år. Det är obligatoriskt för kommunerna att anordna den allmänna förskolan men frivilligt för barnen att delta i verksamheten. Verksamheten skall omfatta minst 525 timmar om året och vara avgiftsfri. För verksamhet som överstiger de garanterade 525 timmarna kan kommunen ta ut en skälig avgift. Om kommunen tillämpar en viss högsta avgift (maxtaxa) erhåller kommunen statsbidrag för förskoleverksamheten och skolbarnomsorgsverksamheten. Lunds kommun tillämpar maxtaxa för förskoleverksamhet och skolbarnomsorgsverksamhet. (Beslut i kommunfullmäktige och beslut om justering av avgifterna efter riksdagens beslut om höjning av högsta avgiften inom maxtaxan för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.) Varje månad skickas cirka fakturor ut och debiteringen är på totalt ca 4,8 Mkr per månad. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av berörda tjänstemän på BSN Norr, BSN Söder, BSN Öster, centrala skolnämnden och kommunstyrelsen. 2.2 Syfte och metod Syftet med granskningen är att: Kontrollera om det finns rutiner som säkerställer att fakturering baseras på överenskomna villkor och i enlighet med av kommunfullmäktige fattade beslut om maxtaxa. Kontrollera om det finns rutiner som säkerställer att samtliga placerade barn debiteras avgift. Kontrollera om det finns rutiner som säkerställer att fastställda rutiner för obetalda avgifter följs. 3

6 Utifrån särskild gjord registeranalys har stickprovsmässig granskning av faktureringar under maj månad 2004 inom BSN Norr, BSN Söder och BSN Öster genomförts. I granskningen ingår inte kravverksamheten och efterbevakningen av obetalda fordringar som hanteras av kommunkontoret. Genomgång har skett av dokumenterade regler och rutiner. Kompletterande intervjuer har genomförts med verksamhetspersonal såsom barnomsorgsadministratörerna på respektive BSN, IT-samordnaren för förskola på centrala skolförvaltningen samt ekonomiadministratören på kommunkontoret. Granskningen har genomförts i enlighet med Komrevs granskningsprogram för tillförlitlighet och säkerhet i debiteringsrutiner. 3. Debiteringsrutiner 3.1 Procapita Procapita är det gemensamma namnet för IT-stödet för vård, omsorg och skola. Systemet Procapita används vid hanteringen av uppgifter och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Kommunen har de delar som avser barn och ungdom samt exempelvis kommuninvånarregister. I Procapita finns exempelvis barnmodul, schemamodul, inkomstmodul och avgiftsmodul. TietoEnator är systemleverantör för Procapita. I granskningen framkom att uppdatering av debiteringssystemet sker cirka en gång per månad via s k servicefönster. IT-samordnaren för förskola och IT-samordnaren för skola tilldelar övriga användare behörigheter/roller avseende Procapita. Systemansvarig avseende debiteringen i Procapita är ITsamordnaren för förskola. Ytterligare en barnomsorgsadministratör på BSN Norr har behörighet som systemansvarig. Samtliga barnomsorgsadministratörer på respektive BSN har registreringsbehörighet. Tittbehörighet har exempelvis en ekonom på BSN Öster. Barnomsorgsadministratörerna på respektive BSN handhar bl a inregistrering av uppgifter i Procapita. IT-samordnaren för förskola på centrala skolförvaltningen är huvudansvarig avseende Procapita. Barnomsorgsadministratörerna inordnas organisatoriskt under respektive BSNs förvaltningschef. Korrigeringar av inlagt material kan genomföras av de som har registreringsbehörighet respektive systemansvar. Manuella debiteringar förekommer vid exempelvis uppehåll och terminsbarn som har uppehåll över sommaren samt vid byte från förskola till fritidshem. De som har uppehåll över sommaren läggs in manuellt per den siste i månaden före den som skall debiteras. 4

7 3.2 Dokumentation Systemdokumentation avseende Procapita finns i systemet. Dokumentet Information och avgifter för den kommunala förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i Lunds kommun innehåller bl a information om maxtaxan, se bilaga 1. Detta dokument sänds ut till föräldrarna/vårdnadshavarna tillsammans med anmälningsblanketten. Tillämpningsanvisningar till ovannämnda finns i dokumentet Information och avgifter för den kommunala förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen i Lunds kommun med tillämpningsanvisningar daterat och kompletterat av kommunstyrelsen senast Under granskningens gång har ett dokument avseende flödesschema för debitering av förskole-, fritidshems- och fritidsklubbsavgifter daterat upprättats. Dokumentet bifogas i bilaga 2. Cirka en gång per månad anordnas användarträff och på dessa träffas barnomsorgsadministratörerna och IT-samordnaren för förskola. Användargruppen får information om nyheter i Procapita via IT-samordnaren för förskola. Rutinbeskrivning för debiteringen finns inte utöver ovannämnda flödesschema. 3.3 Revisionell bedömning Vi rekommenderar att utbildning kontinuerligt hålls för de som använder sig av systemet Procapita. Detta för att möjliggöra att systemet används på ett optimalt sätt. För att säkerställa en enhetlig hantering oberoende av nämnd bör enligt vår bedömning en gemensam fullständig rutinbeskrivning för debitering upprättas. Detta kan ske genom att ovannämnda flödesschema kompletteras med ytterligare information. Framförallt är det viktigt att rutinerna är dokumenterade om någon exempelvis är frånvarande. Gemensam dokumentation är även viktig för att säkerställa en likartad hantering oberoende av handläggare. Vi rekommenderar att det sker ett närmare samarbete mellan systemansvarig och de som hanterar uppgifter och avgifter avseende förskoleverksamheten och skolbarnomsorgen. Detta för att värna om kompetensen och säkerställa en likartad hantering. 5

8 4. Granskningens resultat Nedanstående text gäller samtliga BSN om det inte specificeras. 4.1 Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att fakturering baseras på överenskomna villkor och i enlighet med av kommunfullmäktige fattade beslut om maxtaxa? Iakttagelser Underlaget för debiteringen utgörs av placeringserbjudandet som tas ut från Procapita och som vårdnadshavarna undertecknar. Undertecknandet innebär att platsen accepterats och att de tagit del av informationen. Barnomsorgsadministratören kontrollerar att placeringserbjudandet är undertecknat av båda vårdnadshavarna. I Procapita registreras att platsen accepterats och eventuell inkomstuppgift. Placeringsbeslut skickas till vårdnadshavarna och till respektive enhet. Utöver placeringserbjudandet ligger kommunens regler till grund för debiteringen. Den beslutade maxtaxan, från , följs och ligger i systemet Procapita. På respektive BSN sker inregistrering av uppgifter avseende barn, föräldrar/ vårdnadshavare och hushållets inkomst av respektive barnomsorgsadministratör (totalt sju stycken). Därefter sker faktureringen automatiskt varje månad. Vid förändringar sker inregistrering av dessa uppgifter. Föräldrarna skall skriftligen begära ändring om de exempelvis anser att något är fel. Exempelvis måste terminsbarn hanteras manuellt. Ändring/ justering kan ske tre år tillbaka i tiden. Det finns inte något register eller dylikt att samköra inkomstuppgifterna mot. Vid oklarheter kontaktas föräldrarna. Rimlighetsbedömning genomförs avseende inlämnade inkomstuppgifter. I granskningen framkom att det ibland kan vara problem med de som är egna företagare och Skatteverket kontaktas ibland. Årligen under hösten sänds förfrågan om inkomst ut. De som inte lämnar in inkomstuppgifter debiteras högsta avgift/maxavgift. Vid ändring av inkomsten skall detta meddelas. Det genomförs inte några särskilda kontroller av inregistrerade uppgifter. I granskningen framkom att föräldrar ibland hör av sig om något inte stämmer. På respektive BSN genomför barnomsorgsadministratörerna kontroller vid förändring av taxan samt vid höst- respektive vårterminsstart. Kontroll sker inte av inlämnade inkomstuppgifter. Bevakning sker av att svar inkommer på utsänt erbjudande. Enheten får inte ta emot barn utan att det finns placeringserbjudande/beslut. I granskningen framkom att det förekommer att barn finns på fritidshem och fritidsklubbar innan placeringserbjudande/beslut skapats. 6

9 Fakturering sker cirka den femtonde i respektive månad och avser innevarande månad. Debitering sker för tolv månader per år. Första kalendermånaden som placeringen avser är avgiftsfri. Avgiftsbearbetningen/faktureringen hanteras av IT-samordnaren för förskola. En debiteringsomgång testkörs och därefter får alla användare cirka två dagar på sig att göra korrigeringar. Debiteringsfilen skapas därefter av IT-samordnaren för förskola, vilken sänds till ekonomiadministratören på kommunkontoret som sedan hanterar processen. Vid debiteringen erhålls logglista och av denna framgår beloppet som senare överförs till ekonomisystemet. IT-samordnaren kontrollerar rimligheten i beloppen. I loggboken kan kontroll sedan ske av att körningen är genomförd. Ekonomiadministratören på kommunkontoret erhåller fil från Procapita Barnomsorg. Denna läses in i Raindance. Avstämning sker av antal räkningar och belopp från Procapita mot redovisningen. Kontroll sker av om överbetalningar finns och om sådana finns avräknas dessa. Loggbok/ avisering, dvs fellista, tas fram och avstäms. Eventuella förskott räknas ifrån faktureringsfilen. Korrigeringar kontrolleras och avstäms kontinuerligt mot Raindance. I de fall barn ligger som registerledare, dvs den som skall erhålla fakturan, korrigerar ekonomiadministratören så att fakturan sänds till förälder/vårdnadshavare. Lista avseende nollräkningar körs ut och dessa makuleras. I granskningen framkom att även räkningar som understiger 50 kr sänds ut. Det finns inte någon minimigräns för fakturering i systemet Procapita. I Raindance (ekonomisystemet) finns inte någon möjlighet att ackumulera belopp i så fall måste detta ske i Procapita. Ekonomiadministratören översänder fil till posten som sedan sänder ut fakturorna. Kvittens erhålls från posten och denna stäms av. Genom filöverföringen från Procapita till Raindance sker automatisk överföring/ koppling till respektive konto. De filer som inte är konterade i filen hamnar på kontot för öresavrundning. Dessa för ekonomiadministratören om manuellt till respektive konto. En gång per månad sker avstämning av kundfordringar mot kundreskontran av ekonomiadministratören på kommunkontoret. I samband med vår databearbetning noteras att det finns en differens på ca kr (tre fakturor) i debitering för maj 2004 som hänför sig till utsökningen i Procapita. Systemleverantören håller på att utreda differensen. 7

10 Stickprovsgranskning av genomförda faktureringar - maj 2004 Faktura med område (registeranalys) I databearbetningen har sökts fram de fakturor med små belopp respektive de på stora belopp. Detta material omfattar även nollräkningar, vilka produceras i systemet avseende de som har noll i avgift på grund av ingen/låg inkomst, på grund av beslut eller placering i enskild regi. Nollräkningar produceras även i systemet för de som bor utanför kommunen men har placering i Lunds kommun. Avgift betalas till hemkommunen. De nollräkningar som skapas i systemet skickas inte ut till föräldrarna/vårdnadshavarna. I granskningen har inte noterats några avvikelser i förhållande till gällande regler och avgifter. Inkomst med område (registeranalys) I databearbetningen har sökts fram datum för när inkomstuppgift inlämnades senaste. Stickprovsgranskning har genomförts avseende materialet. Av listan framgår i många fall äldre datum från tidsperioden eller så saknas datum för inlämnade av inkomstuppgift. Av dokumentet om information och avgifter, se bilaga 1, framgår att om hushållet har en sammanlagd bruttoinkomst på kr eller mer så betalas alltid högsta avgift och någon inkomstuppgift behöver inte lämnas. Vid stickprovsgranskning noteras att i dessa fall debiteras maxavgift eftersom man antingen har för hög inkomst, över kr per månad i bruttoinkomst för 2004, eller inte har inlämnat inkomstuppgift och då debiteras maxavgift. I granskningen har inte noterats några avvikelser i förhållande till gällande regler och avgifter Revisionell bedömning Mot bakgrund av att det generellt inte utförs kontroller av inregistrerade uppgifter i Procapita och för att säkerställa en korrekt debitering bör kontrollmoment införas på respektive BSN avseende inregistrerade uppgifter och riktigheten i debiteringsunderlaget. Vi rekommenderar att det vid upprättandet av planer för intern kontroll bör övervägas att införa kontroller avseende exempelvis att avgiftsdebiteringen följer gällande taxa och att faktureringen baseras på överenskomna villkor. Vi konstaterar att kommunens regler/anvisningar inte följs vad gäller att avgifter under 50 kr skall summeras och debiteras när den sammanlagda summan överstiger 50 kr. Vi rekommenderar att kommunens regler följs. Mot bakgrund av vad som framkommit i granskningen är det viktigt att respektive BSN inför dokumenterade kontroller av att intäkterna avseende förskoleverksamhet och skolbarnomsorg bokförs med rätt belopp och utan fördröjning. 8

11 Kontrollmoment måste införas på centrala skolnämnden för att säkerställa att förändringar inte sker i filöverföringen av debiteringar mellan Procapita och Raindance. Detta för att erhålla en god intern kontroll. Centrala skolnämnden föreslås vidare utreda uppkommen differens i debiteringen för maj 2004 avseende Procapita. 4.2 Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att samtliga placerade barn debiteras avgift? Iakttagelser På BSN Norr sker räkning av antalet inskrivna barn den 15:e i respektive månad avseende förskolor. Listor tas fram ur Procapita och antal barn meddelas till respektive enhet. Bekräftelse erhålls inte från respektive enhet på om uppgifterna på listorna överensstämmer med de placerade barn som finns på enheten. Denna rutin tillämpas fr o m april Före dess tilllämpades samma rutin som på BSN Öster, se nedan. Avseende fritidshem och fritidsklubbar sänds listor ut en gång per termin, vid terminsstart, till respektive för kontroll. I granskningen framkom att svar erhålls från respektive enhet. Ekonomen på BSN Öster handhar hanteringen avseende elevpeng och erhåller underlag där antal barn framgår. Ekonomen tar fram lista från systemet Procapita runt den 15:e i varje månad och stämmer av. Ekonomen och barnomsorgsadministratören stämmer därefter av uppgifterna. Differenser undersöks och utreds. I granskningen på BSN Öster framkom att det under hösten 2004 har upptäckts att det finns barn som inte blivit fakturerade. Exempelvis har ett barn debiterats retroaktivt avseende tidsperioden maj till och med augusti 2004 i oktober i år. I granskningen framkom att det finns brister i rutinerna vad gäller att svar avseende placerade barn erhålls/ skickas in från respektive enhet. På BSN Söder tar barnomsorgsadministratörerna runt den 15:e i varje månad fram listor från Procapita avseende antal barn. Verksamhetscheferna skall kontrollera dessa och återrapportera. I granskningen framkom att denna kontroll inte alltid är tillfredsställande och det är mest problem med fritidshemmen. Placeringslistor avseende fritidshem och fritidsklubbar överlämnas en gång per kvartal till enhetscheferna som skall kontrollera dessa och återrapportera. I samband med granskningen på BSN Söder framkom att man noterat ett barn som varit placerat sedan januari men inte varit registrerat i Procapita. 9

12 Stickprovsgranskning av genomförda faktureringar - maj 2004 Placeringar utan matchande faktura (registeranalys) I databearbetningen har sökts fram placeringar utan matchande fakturor. Granskning har genomförts av materialet. Vid granskningen noteras ett antal fall där fakturering inte har skett och heller inte skall ske enligt beslutade regler och avgifter, bilaga 1. Nedan återges dessa: Fakturering sker inte avseende allmän förskola för barn på 4 år och 5 år. Från och med höstterminen det år de fyller fyra år erbjuds de en avgiftsfri verksamhet i förskolan. Första månaden som barnet är placerat. Första kalendermånaden är avgiftsfri oavsett vilket datum barnet börjar. Hushållet har noll i inkomst. Barn från annan kommun som är placerat i Lunds kommun. Avgift betalas till hemkommunen. Barn som är placerad i 6-årsverksamhet som är avgiftsfri. Därutöver noteras vid granskningen att barn i flera fall ligger som registerledare, dvs fakturamottagare, i maj månad Kontroll har då skett av att faktura gått ut till vårdnadshavare/förälder. Vid granskningstillfället var detta i de flesta fall korrigerat så att förälder/ vårdnadshavare numera är registerledare. Vid granskningen noteras ett fall på BSN Söder där barnet/ärendet avseende fritidsklubb skulle varit avslutat i systemet i maj/juni Detta barn har varit med på placeringslistan och vid kontroll borde personalen på fritidsklubben ha upptäckt att barnet inte längre var placerat där och meddelat barnomsorgsadministratörerna Revisionell bedömning En dokumenterad avstämning bör kontinuerligt ske mellan de uppgifter om antal barn som finns inregistrerade i Procapita och vilka barn som faktiskt finns placerade på respektive enhet. Detta för att säkerställa att samtliga placerade barn debiteras korrekt avgift och för att uppnå en god intern kontroll. 10

13 4.3 Kontrollmål: Finns rutiner som säkerställer att fastställda rutiner för obetalda avgifter följs? Iakttagelser Av dokumentet Förslag till kravrutin vid uteblivna barnomsorgsavgifter beslutad i kommunstyrelsen framgår hanteringen av obetalda avgifter. Bland annat framgår att skriftligt varsel om avstängning skall sändas ut 30 dagar efter förfallodagen. Varje månad skriver ekonomiadministratören på kommunkontoret ut en bevakningslista per handläggare. Denna restlista skrivs ut i samband med att första påminnelsen sänds ut. Listan skickas ut till respektive handläggare som har i uppgift att gå igenom denna och utifrån listan vidta åtgärder som t ex avstängning och liknande. Av listan framgår namn på föräldrar och barn samt vilken omsorgsform som avses. På BSN Norr sker genomgång av bevakningslistan. Varsel om avstängning skickas ut ca 30 dagar efter fakturans förfallodag. Därefter har vårdnadshavarna/föräldrarna ca 30 dagar på sig att betala skulden eller upprätta en amorteringsplan. Om inte åtgärd sker så sker avstängning. I granskningen framkom att det är mycket sällan som avstängning sker. På BSN Öster erhålls varje månad bevakningslista från ekonomiadministratören på kommunkontoret. Rektor/biträdande verksamhetschef kontaktas när det gått mer än 30 dagar efter en fakturas förfallodag och ytterligare en faktura är förfallen. Föräldrarna kontaktas sedan. Fjorton dagar därefter utsänds skriftligt varsel om avstängning. En månad efter detta sker avstängning. På BSN Söder finns ett dokument som beskriver tillämpningen av rutinerna vid kravverksamhet och avstängningar, daterat Om betalning inte skett cirka dagar efter förfallodag så skrivs varsel om avstängning. Förskolechef/rektor överlämnar varslet till föräldern som kvitterar brevet. Har inte åtgärd vidtagits ca dagar efter förfallodagen så kan beslut fattas om avstängning från barnomsorg. I granskningen framkom att varsel om avstängning av barnomsorg skrivs cirka tre månader efter fakturans förfallodag. Detta lämnas sedan till förskolechefen som i sin tur lämnar det till föräldern/vårdnadshavaren som utkvitterar detta. Varselblanketten med underskrift skall lämnas åter till barnomsorgsadministratören Revisionell bedömning I granskningen noteras att de regler som finns avseende obetalda barnomsorgsavgifter inte följs fullt ut. Exempelvis så följs på BSN Söder inte tidplanen vad gäller utsändande av varsel om avstängning från barnomsorg. Vi rekommenderar att de regler/anvisningar som finns skall följas och att kontrollmoment avseende dessa införs. 11

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning

Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Revisionsrapport Debiteringsrutiner för barnomsorgsavgifter, uppföljande granskning Vara kommun Charlotte Karlsson Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och förslag... 1 2. Inledning... 2 2.1

Läs mer

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden

Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Revisionsrapport Debiteringsrutiner Taxe- och avgiftsnämnden Hallsbergs kommun 2010-04-08 Oscar Hjelte 2010-04-08 Lars Wigström Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfråga...1

Läs mer

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016

Revisionsrapport Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Mars 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontroll avseende barnomsorgsavgifter Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Revisionsrapport Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Anna Carlénius Revisionskonsult December 2016 Övertorneå kommun

Revisionsrapport Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Anna Carlénius Revisionskonsult December 2016 Övertorneå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Internkontrollen avseende barnomsorgsavgifter Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga.

Kommunstyrelsen. Kommunrevisionen har under hösten 2004 granskat rubricerade rutiner. Revisionsrapport har upprättats i september månad, bilaga. 2004-10-13 Kommunstyrelsen Revisionsrapport, september 2004, efter granskning av rutinerna för återsökning av statsbidrag för förhöjda kostnader vid inköp av momsbefriade tjänster Kommunrevisionen har

Läs mer

Granskning av barnomsorgsdebitering

Granskning av barnomsorgsdebitering Revisionsrapport* Granskning av barnomsorgsdebitering Finspångs kommun December 2009 Markus Zackrisson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Revisionsfråga och syfte...1 1.2 Revisionsmetod...1

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna

Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Borgholms kommun 2013-11-05 Revisorerna Till Socialnämnden Utbildningsnämnden För kännedom Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Granskning av intern kontroll debiterade avgifter. Kommunens revisorer har gett

Läs mer

Granskning av kommunens kravrutiner

Granskning av kommunens kravrutiner Revisionsrapport* Granskning av kommunens kravrutiner Uppvidinge kommun Februari 2008 Eva Gustafsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 2 Tillvägagångssätt...1 3 Iakttagelser...1 3.1

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Debiteringsrutiner inom hemtjänsten Hallstahammars kommun Utarbetad av Kommunal sektor inom PwC på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015

Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun mars 2015 www.pwc.se Granskning Intern kontroll av debiteringsrutiner Vård och omsorg Oxelösunds kommun Annika Hansson, Velid Jahic Är kommunstyrelsens och nämndens interna kontroll tillräcklig för att säkerställa

Läs mer

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor

Revisionsrapport Kundfakturering Sundsvalls kommun Linda Marklund Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Kundfakturering Sundsvalls kommun Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb

Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb TJÄNSTESKRIVELSE 2017-02-03 Utbildningskontoret Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Översyn av och förslag till förändring av avgift till fritidsklubb Dnr: 17/009 Sammanfattning av ärendet För barn

Läs mer

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter

Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av intern kontroll avseende debitering av barnomsorgsavgifter Halmstads kommun Rebecca Andersson Revisionskonsult Kerstin Sikander Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner

Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppföljning av granskningen av kommu- nens kravrutiner Uppvidinge kommun Revisionsrapport 2011-01-31 Eva Gustafsson Innehåll Bakgrund, syfte och revisionsfråga......3 Iakttagelser......3 Arbetsgången......3

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Motala kommun oktober 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendation...3

Läs mer

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN

REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN REGLER FÖR BARNOMSORGEN I ÄLVDALENS KOMMUN GENERELLA REGLER Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg skall tillhandahållas i den omfattning det behövs med hänsyn till föräldrarnas

Läs mer

Handläggare Jörgen Alm Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2018 DnrUN 17/64

Handläggare Jörgen Alm Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2018 DnrUN 17/64 ~oaenaqe kommun I (3) 2017-08-04 Tjänsteskrivelse Kontor Utbildningskontoret Handläggare Jörgen Alm 08-523 019 64 Jorgen.alm@sodertalje.se ANKOM SÖDERTÄLJE KOMMUN 2017-08'-, 1 s Dnr.~~(.~~:

Läs mer

Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2017 Dnr UN 16/082

Taxor och avgifter för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2017 Dnr UN 16/082 1 (3) 2016-08-10 Tjänsteskrivelse Kontor Utbildningskontoret Handläggare Lena Henlöv 08-523 022 02 lena.henlov@sodertalje.se Utbildningsnämnden Kommundelsnämnderna Taxor och avgifter för förskoleverksamhet

Läs mer

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12

Innehållsförteckning. 3.2. Bygglov... 9. 4. Granskningsresultat... 12 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 12 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist

Revisionsrapport. Granskning av kravverksamhet kundfordringar. Botkyrka kommun. Anders Petersson och Josefin Loqvist Revisionsrapport Granskning av kravverksamhet kundfordringar Botkyrka kommun Anders Petersson och Josefin Loqvist Juni 2011 2011-06-07 Anders Petersson Projektledare Jan Nilsson Uppdragsledare Namnförtydligande

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun

Revisionsrapport. Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering. Överkalix kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Granskning av tillförlitlighet i redovisning, system och rutiner för kundfakturering Överkalix kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning...

Läs mer

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun

Granskning av. debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun www.pwc.se Revisionsrapport Annika Hansson, certifierad kommunal revisor, Himn Dagemir Granskning av den interna kontrollen avseende debiteringsrutiner inom vård och omsorg Katrineholms kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll vid debitering av avgifter

Intern kontroll vid debitering av avgifter www.pwc.se Revisionsrapport 12 februari 2015 Malin Kronmar Caroline Liljebjörn Intern kontroll vid debitering av avgifter Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Revisions PM Källbybadet, september 2003

Revisions PM Källbybadet, september 2003 2003-12-17 Kultur- och fritidsnämnden Kommunstyrelsen Revisions PM Källbybadet, september 2003 Kommunrevisionen har granskat rutinerna för försäljning på Källbybadet. Granskningen syftar till att säkerställa

Läs mer

Revisionsrapport Faktureringsrutiner

Revisionsrapport Faktureringsrutiner s revisorer Kommunstyrelsen För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av faktureringsrutiner inom äldreomsorgen. Revisionen hemställer

Läs mer

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter

Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Revisionsrapport* Granskning av rutiner för debitering av barn- samt äldreomsorgsavgifter Mjölby kommun 16 juni 2009 Matti Leskelä *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte... 3 2 Metod...

Läs mer

System och rutiner 2008

System och rutiner 2008 Revisionsrapport System och rutiner 2008 Avesta kommun Mars 2009 Åke Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Uppdrag...3 2.2 Syfte...3 2.3 Metod...3 3 Fakturering och betalningsbevakning...4

Läs mer

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning.

Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för fodringsbevakning. Karlsborgs kommun TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-08-18 Diarienummer 1(1) Anders Johansson Ekonomichef Ekonomienheten Reviderad policy för fodrings bevakning Ekonomichefens förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET

RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET RIKTLINJER FÖR FAKTURERING 040-1 BETALNINGSBEVAKNING OCH KRAVVERKSAMHET Antagna av kommunfullmäktige 1989-03-21. Ändrade av kommunstyrelsen 1992-08-12, 201. *) Ändrade av kommunfullmäktige 1998-03-26,

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Under revidering Sidan 2 av 6 Riktliner för

Läs mer

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Antagna av kommunfullmäktige 2015-03-16, 27 Träder i kraft 2015-03-16 1. Avgift/maxtaxa Avgift för plats i kommunal förskola,

Läs mer

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun

Riktlinjer. för tillhandahållande av plats inom. förskole- och fritidshemsverksamhet. i Sävsjö kommun 1 (6) Riktlinjer för tillhandahållande av plats inom förskole- och fritidshemsverksamhet i Sävsjö kommun Fastställda av barn- och utbildningsnämnden 120426 147 Sidan 2 av 6 Riktliner för tillhandahållande

Läs mer

Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen. Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna

Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen. Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Vetlanda kommun Granskning av intäktsredovisningen Revisionsrapport 7 april 2015 Genomförd på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Innehåll Allmän förskola 1 Inskolning 5 Ansökan 2 Kontrakstplats 5 Arbetslös 2 Kö/Placering 5 Avgift 2 Schema/Vistelsetid 6 Avgiftsreducering 3

Läs mer

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg.

Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Avgift för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. 1. Grundprinciper för avgift Avgiften grundar sig på att ett abonnemang tecknats mellan vårdnadshavare och skol- och fritidsförvaltningen i Helsingborgs

Läs mer

Tillämpning av regler och taxa för förskoleverksamhet och

Tillämpning av regler och taxa för förskoleverksamhet och Tillämpning av regler och taxa för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg Kommunen ska erbjuda förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i olika former för barn i åldern 1 12/13 år, i den omfattning som behövs

Läs mer

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11

Innehållsförteckning. 4. Granskningsresultat... 10 4.1. Avstämning mot kontrollmål... 10 4.2. Svar på revisionsfrågan... 11 Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2. Syfte, revisionsfråga och kontrollmål... 4 2.3. Revisionsmetod och avgränsning... 4

Läs mer

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter

Kalmar kommun. Granskning av intern kontroll debiterade avgifter www.pwc.se Revisionsrapport Kalmar kommun Åsa Bejvall Certifierad kommunal revisor Kristina Lindhe Granskning av intern kontroll debiterade avgifter Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Revisionsfråga...

Läs mer

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad

Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet, fritidshem och pedagogisk omsorg i Malmö stad SIGNERAD 2014-11-08 Malmö stad Grundskoleförvaltningen 1 (2) Datum 2014-11-03 Vår referens Erik Mogård Skoljurist Erik.Mogard@malmo.se Tjänsteskrivelse Revidering av dokument om avgifter för förskoleverksamhet,

Läs mer

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen

INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen INFORMATION OCH AVGIFTER för den kommunala förskoleverksamheten, pedagogiska omsorgen och skolbarnomsorgen Nedanstående avgifter gäller från och med 2010-07-01 Avgiften beräknas i procent på hushållets

Läs mer

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB

Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Avgifter och regler FÖRSKOLA, FAMILJEDAGHEM, FRITIDSHEM, FRITIDSKLUBB Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01. Innehåll Verksamhetsformer... 3 Rätt till plats...

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem från och med 1 januari 2016. Vårdnadshavare som önskar annan

Läs mer

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef.

Under vårdnadshavarens semester är barnet ledigt. Eventuella undantag görs i samråd med förskolechef. MAXTAXA Förskola i Ockelbo kommun Verksamhet i förskolegrupp omfattar barn från 1 års ålder fram till och med vecka 31 det år barnet fyller 6 år. Verksamhet i förskola styrs av skollag, läroplan för förskolan

Läs mer

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben

Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Avgifter inom förskola och fritidshem/klubben Antagen av kommunfullmäktige den 19 september 2014, 70 Innehållsförteckning Avgifter i förskola och fritidshem/klubben... 2 Beräkning av avgift...2 Vad är

Läs mer

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb

Avgifter och regler. Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Avgifter och regler Förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och fritidsklubb Innehåll Verksamheter...3 Rätt till plats...4 Att söka plats...5 Turordningsregler...6 Närvarotid...7 Uppsägning av plats...7

Läs mer

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004

Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 2004-02-25 Kultur- och fritidsnämnden Utbildningsnämnden Socialnämnden BSN-Söder Kommunstyrelsen Revisionsrapport Försäljningsverksamhet, januari 2004 Kommunrevisionen har låtit granska tillämpningen av

Läs mer

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige

Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige Kultur och utbildningsnämnd Reviderad: Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-17 Detta är Pajala kommuns regler och riktlinjer för förskola och fritidshem. Vårdnadshavare som önskar annan tillämpning på

Läs mer

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering.

Om du har barn som är i behov av särskilda insatser är du välkommen att kontakta kommunens pedagogkonsult för samråd kring placering. 2014-08-22 1 (6) Avgifter och regler Förskola och pedagogisk omsorg, 1-5 år Du söker plats till förskola eller pedagogisk omsorg på kommunens webbplats, www.jarfalla.se, under E-tjänster. Ansökan kan du

Läs mer

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN

FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNOMSORG I HÖGANÄS KOMMUN -regler och avgifter VERKSAMHETSFORMER Förskola: för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn med förvärvsarbetande,

Läs mer

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI

2. RÄTT TILL FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I KOMMUNAL OCH FRISTÅENDE REGI 2015-06-08 1 (6) RIKTLINJER FÖR FÖRSKOLE- OCH FRITIDSHEMSVERKSAMHET SAMT PEDAGOGISK OMSORG I 1. VERKSAMHETSFORMER 1.1 Förskola för barn 1-5 år, i kommunal eller enskild regi. Verksamheten är till för barn

Läs mer

Taxor och avgifter. Sollefteå kommun

Taxor och avgifter. Sollefteå kommun www.pwc.se Revisionsrapport Taxor och avgifter Anneth Nyqvist, cert. kommunal revisor Lisbet Östberg, revisionskonsult November 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 4 1.1. Bakgrund... 4 1.2.

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Antagen av kommunfullmäktige 2013-06-19, 139 Gäller from 2013-08-01 Barnomsorgstaxa och tillämpningsregler för förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet i Värnamo

Läs mer

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT

REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT 1 REGLER FÖR TAXA OCH AVGIFT Förskola och pedagogisk omsorg Fritidshem Fritidsklubb SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR HÄRRYDA KOMMUN 2 REGLER Regler för taxa och avgift inom förskola, pedagogisk omsorg,

Läs mer

senast uppdaterad

senast uppdaterad TILLÄMPNINGSANVISNING TILL TAXA för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1. Avgiftens GRUNDPRINCIPER Avgiften grundar sig på att abonnemang tecknats mellan förälder och staden företrädd av den nämnd

Läs mer

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem

Avgifter & regler. förskola förskoleklass fritidshem Avgifter & regler förskola förskoleklass fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 2 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16

BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 BARNOMSORGSTAXA FR. O. M. 2014-04-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2014-03-03, 23 Uppdaterad 2014-05-16 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2014-04-01 Avgiften grundar sig på hushållets sammanlagda

Läs mer

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll

Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun. Innehåll Avgifter och regler avseende förskola och skolbarnomsorg Malung-Sälens kommun Innehåll Allmän förskola. 1 Inskolning.. 4 Ansökan.. 2 Kontraktsplats 5 Arbetslös. 2 Kö. 5 Avgift. 2 Schema/vistelsetid 5 Avgiftsreducering.

Läs mer

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem

BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Information om BARNOMSORG Förskola Pedagogisk omsorg Fritidshem Gäller fr.o. m. 2013-03-01 2 (7) BARNOMSORG Omsorgsbehovet för barn mellan 1-5 år tillgodoses genom förskola och pedagogisk omsorg. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Regler och avgifter för skolbarnomsorg

Regler och avgifter för skolbarnomsorg Regler och avgifter för skolbarnomsorg Hällefors och Grythyttans fritidshem Rektor Skolbarnomsorg i Hällefors kommun Klockarhagsskolan och Grythyttans skola Linda Igelström Telefon 0591-641 52 E-post linda.igelstrom@hellefors.se

Läs mer

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01

Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 TJÄNSTESKRIVELSE 1[8] Referens Sofia Nordgren Regler för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg från och med 2013-06-01 Former av barnomsorg Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år.

Läs mer

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015

Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll Tandvårdsnämnden 2015 Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

att från och med 2003 införa avgift under årets samtliga tolv månader inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg -------------

att från och med 2003 införa avgift under årets samtliga tolv månader inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg ------------- Barnomsorgstaxa - maxtaxa (Kf 2001-09-20, 171) (Kf 2001-11-22, 220) (KF 2002-12-11, 227) Kf 227/2002 Kommunfullmäktige har beslutat att från och med 2003 införa avgift under årets samtliga tolv månader

Läs mer

Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64

Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64 VÄRMDÖ KOMMUN Reviderad av utbildningsnämnden 2010-09-22 64 Reviderad av finansieringsnämnden för utbildning 2011-06-21 64 TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR MAXTAXAN I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG, FRITIDSHEM

Läs mer

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla

Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen. 451 81 Uddevalla Revisorerna Till: Uddevalla kommun Kommunstyrelsen 451 81 Uddevalla Löpande granskning 2012 Inom ramen för årets redovisningsrevision har Ernst & Young på uppdrag av kommunrevisionen genomfört en granskning

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01

Föreskrift Taxa KS 2014:190-706. Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. Kf 2014-11-17 134 Fr.o.m. 2015-01-01 Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2015 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2014:190-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter

Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter LANDSTINGET I VÄRMLAND RAPPORT Revisorerna AM/VHL 2013-02-19 Rev/12012 Hantering och redovisning av folktandvårdens intäkter Sammanfattning Vi har granskat om det finns tillfredsställande rutiner som säkerställer

Läs mer

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige , reviderad

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige , reviderad Författningssamling i Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige 2013-04-09, reviderad 2016-10-19 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Avgifter förskola, pedagogisk

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen!

Välkommen till barnomsorgen! BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2015-07-01 Välkommen till barnomsorgen! HÄR HITTAR DU INFORMATION OM REGLER OCH AVGIFTER KIL1000, v1.0, 2013-06-14 Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon

Läs mer

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg

Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg 1/7 FÖRFATTNINGSSAMLING BKFS 2016:2 DIARIENUMMER KS/2016:916-710 Föreskrifter för avgifter i kommunala förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg Antagna av kommunfullmäktige 2016-12-19, 131 Träder i

Läs mer

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN

REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN REGLER OCH TAXA FÖR FÖRSKOLEVERKSAMHET OCH SKOLBARNSOMSORG I VANSBRO KOMMUN Barnomsorg *) bedrivs i kommunen genom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg. Förskoleverksamhet erbjuds till alla barn som

Läs mer

RIKTLINJER FÖR PLATS

RIKTLINJER FÖR PLATS RIKTLINJER FÖR PLATS inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Eksjö kommun Fastställda av kommunstyrelsen 2015-06-02, 193 och gäller från och med 2015-08-01. Innehållsförteckning Rätt till plats

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23

REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01. Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 REGLER OCH AVGIFTER BARNOMSORGEN I EMMABODA KOMMUN FR. O. M. 2015-07-01 Fastställd av kommunfullmäktige 2015-06-08, 23 Barnomsorgsavgifter i Emmaboda kommun fr.o.m. 2015-07-01 Avgiften grundar sig på hushållets

Läs mer

Regler för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun

Regler för placering i förskola, fritidshem och annan pedagogisk omsorg i Strängnäs kommun 1/6 Beslutad när: 173 Beslutad av Barn- och utbildningsnämnden Diarienummer: BUN/2016:496-640 Ersätter: Gäller fr o m: 2017-01-01 Dokumentansvarig: Uppföljning: för placering i barnomsorg i Strängnäs kommun

Läs mer

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem

Avgifter & regler. Förskola Förskoleklass Fritidshem Avgifter & regler Förskola Förskoleklass Fritidshem INNEHÅLL Verksamhetsformer... 2 Förskola och familjedaghem 1 5 år... 2 Allmän förskola för 3 5-åringar... 2 Förskoleklass... 2 Skolbarnsomsorg (fritidsverksamhet)...

Läs mer

Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg

Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 1 Regler för att erhålla och nyttja plats inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i KINDA KOMMUN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Fastställd av barn- och utbildningsnämnden 2011-05-25 43 Innehållsförteckning

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen

Välkommen till barnomsorgen BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN INFORMATION 2013-01-18 Välkommen till barnomsorgen Barn och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Barnomsorgen innefattar, pedagogisk omsorg, förskola

Läs mer

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun

Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Regler och riktlinjer Fritidshem Köpings kommun Fritidshem i Köpings kommun I regler och riktlinjer för fritidshem i Köpings kommun hittar du beskrivning på de olika verksamhetsformer som kommunen erbjuder.

Läs mer

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404

Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Uppdaterad 2011-07-01 1 Regler för Munkfors kommuns barnomsorg Antagna av Kultur- och utbildningsnämnden 050404 Kultur- och utbildningsnämnden är ansvarig för kommunens barnomsorg. Verksamhetens mål, är

Läs mer

Skolbarnsomsorgsverksamheten i Staffanstorps kommun

Skolbarnsomsorgsverksamheten i Staffanstorps kommun FÖRFATTNING 4.1.2 Antagen av kommunfullmäktige 264/02, 101/03, 172/03 Reviderad av bun 43/11 Redaktionella ändringar av barn- och utbildning 2011-12-15 Reviderad kf 160/14 Skolbarnsomsorgsverksamheten

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen.

Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Rapport avseende granskning av kontroller av intäktsredovisningen. Östersunds kommun April 2014 Innehåll Sammanfattning 1 1. Inledning 2 2. Granskningsresultat 3 3. Revisionell bedömning 9 4. Bilagor 11

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson

Revisionsrapport. Löpande granskning av den interna kontrollen. vid Kostnämnden. Landstinget Västmanland. Inger Hansén Viveca Karlsson Revisionsrapport Löpande granskning av den interna kontrollen i administrativa rutiner vid Kostnämnden Landstinget Västmanland Inger Hansén Viveca Karlsson 18 mars 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande

Läs mer

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Beslut Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Beslut 2016-09-15 Riktlinjer för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg 1. Allmänt Riktlinjerna tillämpas för följande verksamheter som regleras i Skollagen (2010:800): Förskolan ( kapitel 8) Fritidshem

Läs mer

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Information och avgifter

Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Information och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Information och avgifter Innehåll AVGIFTER... 3 Bra att veta om taxan... 3 Syskonrabatt... 3 Sjukavdrag... 3 INKOMSTUPPGIFTER... 4 Familj/hushåll... 4 Detta räknas

Läs mer

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2013-05-01 Reviderad 2012-11-30 1 Ansökan Senast 4 månader innan platsbehov

Läs mer

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb

2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08. Avgifter och regler. Förskola. Familjedaghem. Fritidshem. Fritidsklubb 2010-12-01 REVIDERAD 2010-12-08 Avgifter och regler Förskola Familjedaghem Fritidshem Fritidsklubb Barn- och ungdomsnämndens regler och tillämpning av skollagen. Gäller från 2011-02-01 Innehållsförteckning

Läs mer

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala

Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala 1 (6) Avgifter och tillämpningsföreskrifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg i Sala Följande avgifter och tillämpningsföreskrifter har fastställts av Kommunfullmäktige i Sala 28 januari 2013

Läs mer

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg

Revisionsrapport. Attestrutiner. Östhammars kommun. Datum: 080918. Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Revisionsrapport Attestrutiner Östhammars kommun Datum: 080918 Författare: Jonas Eriksson Carin Norberg Sammanfattning Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har fått i uppdrag av de förtroendevalda

Läs mer

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg

Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Tillämpningsregler för förskola, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Dokumenttyp Regler För revidering ansvarar Barn- och utbildningschef Dokumentet gäller till och med Tills vidare Diarienummer 2015-710-710

Läs mer

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från

Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från Gällivare kommun Tillämpningsanvisningar för Maxtaxa av föräldraavgifter inom förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Gäller från 2017-01-01 1 Platsinnehavare Det är vårdnadshavare som ansöker om plats

Läs mer

Granskning av verksamhetssystemet Procapita. Utbildningsnämnden, Gävle kommun 2015-11-06

Granskning av verksamhetssystemet Procapita. Utbildningsnämnden, Gävle kommun 2015-11-06 Granskning av verksamhetssystemet Procapita Utbildningsnämnden, Gävle kommun 2015-11-06 Innehållsförteckning Granskning av verksamhetssystemet Procapita... 1 Utbildningsnämnden, Gävle kommun... 1 Sammanfattning...

Läs mer

Föreskrift Taxa KS 2016: Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. KF Fr.o.m

Föreskrift Taxa KS 2016: Barn-, utbildning och Kommunfullmäktige kulturförvaltningen. KF Fr.o.m Gällivare Kommun Dokumentnamn TAXA FÖR AVGIFTER I FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM 2017 Dokumenttyp Diarienummer Föreskrift Taxa KS 2016:154-706 Beslutad av Framtagen av Barn-, utbildning och

Läs mer

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige , reviderad

Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige , reviderad Författningssamling i Borlänge kommun Avgifter förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Beslutad av kommunfullmäktige 2013-04-09, reviderad 2015-12-15 Metadata om dokumentet Dokumentnamn Avgifter förskola,

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING. Utgåva oktober 2012 11:2 SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva oktober 2012 11:2 ANSÖKNINGS- OCH PLACERINGSREGLER INOM FÖRSKOLA OCH SKOLBARNOMSORG Regler för kommunal förskoleverksamhet 1. Vem reglerna gäller Verksamheten

Läs mer

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ...

regel modell plan policy program regel riktlinje rutin strategi taxa Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun ... modell plan policy regel Regler och riktlinjer för förskola och fritidshem i Svenljunga kommun program regel riktlinje rutin strategi taxa............................ Beslutat av: Barn- och utbildingsnämnden

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun

Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter. Krokoms kommun Revisionsrapport Granskning av fakturering av avgifter Krokoms kommun 29 april 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Rutinbeskrivning... 4 3. Granskningsresultat... 9 Sammanfattning På

Läs mer

Information om fritids

Information om fritids Information om fritids Barn- och utbildningsförvaltningen 2018-01-02 Var finns fritids? Fritids finns i skolans lokaler. Barnet går på det fritids som tillhör den skola där barnet är placerat. När har

Läs mer