Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF, Göran Bengtsson PRO ave och Barbro Krigh SKPF

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF, Göran Bengtsson PRO ave och Barbro Krigh SKPF"

Transkript

1 Anteckningar Pensionärsrådet Tid: kl Plats: Närvarande: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum bv Ulla Bäckström PRO kry Lea Vulli Pro fin Inger Ljungman PRO gry Lars Enghed RPG Susanne Berger (S) Göran Edström (S) Agneta Andreasson-Bäck (S) Landstinget Dalarna Ing-Marie Larsson PRO ave Ulf Holmberg SPF Maj-Britt Birath SKPF Sid Sandström PRO hdl Mikael Westberg (S) Jan-Åke Andersson (S) Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF, Göran Bengtsson PRO ave och Barbro Krigh SKPF Ärenden: 1. Föregående anteckningar - Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 2. Fråge-och informationsstund teknisk service, Mikael Jansson, teknisk chef Synpunkter: - Cementlock flyttar sig ofta vid plogning och sandning. När inte locken läggs tillbaka över öppningen blir den en fara för gående, cyklister och bilister. - Rännstensbrunnar måste läggas tillbaka i färdriktningen annars kan man fastna t.ex. med cykeln. - Stoppkranar utan lock ger skarpa kanter vilket förstör hjulen på cyklar. - Trottoaren vid Centrumkyrkan fram mot Dalarnas Försökringsbolag behöver åtgärdas, plattorna vickar när man går på trottoaren. - I sommar har många offentliga miljöer röjts och snyggats till, tyvärr har det på flera platser blivit kvar djupa lerdiken när man transporterat bort sly m.m. - I Brunnbäck är många lampor sönder varför belysningen blir dålig! Mikael Jansson: belysningen byts just nu ut mot en ny mindre energikrävande belysning. Det finns ett politiskt beslut att släcka varannan lampa för att spara el som också kan vara en förklaring. - På Ökenstigen ligger vattnet kvar efter regnande då det inte finns någon brunn.

2 Sida 2 - Varför sopas inte vinterns sandning/sand bort till sommaren? Mikael Jansson: Det ska göras. Det är däremot svårt att svara på utifrån varje plats. Det kan vara så att det är fastighetsägarens ansvar då det finns en lokal föreskrift där det åligger fastighetsskötaren att sköta detta vid fastigheten. - Mikael Jansson berättar att det kommer en informationsbroschyr om vinterns snöröjning. - Den 29 november invigs rondellen i Åsbo! Alla är välkomna att vara med! 3. Hemsjukvården Ulla Irving projektledare I arbetet med hemsjukvården i Avesta har nu fokus flyttat till det lokala arbetet. När Ulla Irving går i pension kommer Ewa Welén, sjuksköterska och medicinskt ansvarig i Avesta kommun, att ta över det fortsatta arbetet att få det att fungera praktiskt. Det gemensamma arbetet med att föra över hemsjukvården från landstinget till kommunen fungerar bra. Gensvaret för att föra över anställda från landstinget och nyanställa har varit bra med flera intresseanmälningar. Arbetet med att forma ett avgiftssystem pågår. Förslaget till system kommer att läggas fram Här prioriteras att systemet är väl genomarbetat innan beslut skall tas. Det är mycket svårt att forma ett system som alla är nöjda med. Pensionärsrådet och handikapprådet kommer att få lämna synpunkter på förslaget till system vid ett möte i januari månad. Omsorgsstyrelsen får ett förslag till avgiftssystem till sammanträdet den 14 december. Beslut om avgifter ska slutligen tas i kommunfullmäktige. Ewa Welén: Hemsjukvården kommer att fungera för personer som är boende i Avesta kommun. För att få hemsjukvård måste man ha ett långvarigt behov av hjälp med t.ex. sår, rehabilitering m.m. (sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast.) Innan man får hemsjukvård måste en läkare (vilken är stationerad inom landstinget)skriva en vårdbegäran och därefter görs en bedömning om hemsjukvård är aktuellt. Hemsjukvård ges under en begränsad tid och kan sedan upphöra då vårdbehovet har upphört. Hemsjukvård kan ges från 0 år och omfattar alltså alla åldrar. Hemsjukvården kommer att bedrivas i team: Horndal- Framnäs, Skogsbo-Fors, Krylbo- Karlbo och centrala Avesta. Hembesök görs enligt tröskelprincipen : Om man av olika orsaker inte kan ta sig till vårdcentralen kan hembesök för bedömning göras inom hemsjukvården. T.ex. omläggning, stopp i kateter eller något annat. Vårdcentralen gör bedömningen om hembesök ska göras då patienten tar kontakt. Idag är 32 personer inskrivna för hemsjukvård i Avesta kommun. 1 december 2012 kommer ett informationsmaterial till alla hushåll, alla som är direkt berörda får ett eget informationsmaterial. Hjälp i form av hemtjänst söker man hos Avesta kommuns biståndshandläggare. 4. Presentation av tf. socialchef Carina Johansson Carina Johansson blir tf. socialchef under i första hand 6 månader då Annika Strand slutar och blir kommunchef i Hedemora kommun. Carina Johansson arbetar annars som resultatenhetschef för socialtjänsten vid omsorgsförvaltningen i Avesta.

3 Sida 3 5. Information från omsorgsförvaltningen, Eva-Lena Ängskog- Koivisto och Birgitta Pettersson - Matdistribution inom hemtjänsten Matdistribution kan fås som servicetjänst eller biståndsbeslut. All mat lagas på Skogsgläntan. Maten körs ut kall och vacuum förpackad 3ggr/vecka. Maten ska värmas i mikrovågsugn. Man kan också få specialkost eller konsistensanpassad kost. Priset är 55 kr per portion, då ingår efterrätt. Det finns två maträtter att välja på för varje dag och man måste beställa minst 15 portioner per månad. Avesta kommuns matdistribution startade 1 oktober 2012, då 78 personer hade matdistribution, idag har 123 personer matdistribution. Matdistributionen kommer att följas upp med en enkätundersökning där inte bara synen på matens kvalité efterfrågas utan också bemötandet i samband med distributionen. - Hemtjänsten i Avesta frågestund Pensionärsrådets arbetsutskott vill ta upp situationen i hemtjänsten då de ofta får höra klagomål från personal som arbetar inom hemtjänsten. Att personalen upplever sin situation negativt påverkar naturligtvis brukarna. Eva-Lena Ängskog-Koivisto berättar att trycket på personalen inom hemtjänst är högt. Just nu pågår en stor satsning på utbildning av personal inom hemtjänsten vilket gör att trycket är ännu högre på personalen när de är i tjänst. Antalet personer med hemtjänst ökar i gruppen: - under 80 år. Antalet betaldagar på lasarettet ökar då kommunen inte har tillräckligt med platser på särskilda boenden. Då antalet undersköterskor är för få i förhållande till behovet behöver fler serviceuppgifter läggas ut på andra personalgrupper. Skatteväxlingen i hemsjukvården ger inte fler tjänster i hemtjänsten men den palliativa vården inom hemtjänsten går över till hemsjukvården. Svårt att klara behovet av hemtjänst inom budgeten. 140 tjänster inom hemtjänsten har blivit 104 under de senaste 15 åren. Idag går det inte att spara mer på hemtjänsten. Var fjärde Avestabo är pensionär. 6. Projekt trafikskadefria Dalapensionärer - Planering av informationsmöte Informationsmöte planeras till början av Lokalhyran bekostas av Avesta kommun. Ulla Bäckström PRO kry och Uno Andersson PRO gry utses att planera för informationsmötet. Handlingar bifogas anteckningarna. 7. Information från Landstinget Dalarna Agneta Andreasson-Bäck (S) Landstinget Dalarna tog vid landstingsfullmäktige i november beslut om höjning av landstingsskatten med 50 öre, ett tillskott med 250 milj. kr. Efter ett antal år med besparingar är en höjning av skatten en lösning för att ge möjlighet för hälso- och sjukvården att komma ifatt. Höjningen är också nödvändig för att Landstinget Dalarna ska kunna hänga med i utvecklingen när det gäller bl.a. hjälpmedel. En satsning ska även göras för att få hit nya läkare och att få läkare att stanna kvar. En målsättning är att en läkare inte ska ha ansvar för mer än 1500 patienter. Idag är antalet 2000 patienter per läkare. Västerbotten och Dalarna är de landsting som har flest läkare i utbildning. Man räknar med att ca 80 % av de blivande läkarna blir kvar i länet efter utbildning. Landstinget Dalarna satsar 50 milj. kr för att korta vårdköerna under 2013 då även andra sjukvårdsinrättningar kommer att anlitas för att få t.ex. operationer gjorda.

4 Sida 4 - Ett neuropsykiatriskt team för barn kommer att skapas. - Investeringarna i Falu lasarett blir något billigare än beräknade 600 Mkr. - Landstinget Dalarna ska ordna med en samordnarfunktion för asylsökande som behöver sjukvård. De asylsökande ska ha särskild personal som genomför de hälsosamtal som asylsökande kan få inom sjukvården. Hösten 2012 har antalet asylsökande uppgått till ca 800 varför behovet att organisera mottagandet är stort. Avesta lasarett - I Avesta kommer en förbättring av Avesta lasaretts entré att göras. Idag är det svårt att hitta i entrén. - Medicinavdelningen på Avesta lasarett har ofta överbeläggningar, 8 nya vårdplatser kommer att skapas. - Akuten förstärker jouren under helger. - Avesta vårdcentral har nu patienter listade, Avesta Hälsan 2218 och Koppardalens vårdcentral 2951 patienter. - Vilken vårdcentral man listas på (skrivs in) vid inflyttning till kommunen är beroende av var man geografiskt bosätter sig. Man kan sedan själv byta/välja vilken vårdcentral man vill gå till och då lista sig där. - Förslag till ämnen för befolkningsträffar tas fortfarande mot! 8. Avloppsfrågor, Göran Edström (S) Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnd - Avloppsfrågor Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsförvaltning har sedan 2008 arbetat med ett projekt med syfte att förbättra enskilda avlopp. Enligt miljöbalken är fastighetsägaren verksamhetsutövare för avloppsanläggningen, det är därmed denne som är ansvarig att den anläggs enligt reglerna samt ansvarar för att driften av anläggningen inte orsakar olägenheter. Att anlägga ett avlopp med toalett ansluten är tillståndpliktigt. Saknas toalett krävs en anmälan. Underlåtenhet att söka tillstånd eller göra anmälan för enskilda avlopp innebär utdömande av miljösanktionsavgift om kronor respektive kronor. (Information V-D miljö- och byggnadsförvaltnings webbsida) Om fastigheten är ansluten till det kommunala avloppet så betalas en avgift för detta till Avesta kommun. Att förbättra det enskilda avloppet innebär kostnader både i form av avgift till kommunen och entreprenör som åtgärdar anläggningen. 9. Information från verksamheterna Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, Göran Edström (S) - Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd arbetar just nu med sin budget. Prioriteringar måste göras, ett prioriterat område är information om växthusgaser och kylanläggningar. Omsorgsstyrelsen Jan-Åke Andersson (S) - Ansökningsförfarandet för föreningsbidragen ska förenklas Pensionärsföreningarna kommer att bjudas in till ett möte i december. Ansökningarna för 2012 ska lämnas in som tidigare sagts den 30 november. - Avesta kommun har anställt en folkhälsostrateg som finanseras tillsammans med Dalarnas Landsting. Första steget är en inventering av vilket folkhälsoarbete som bedrivs i Avesta kommun. - Omsorgsstyrelsen har förstärkt stödet till missbrukare i stödboendet i Horndal. - Ett medborgarförslag om studier för missbrukare har tillstyrkts av omsorgsstyrelsen.

5 Sida 5 Bildningsstyrelsen Mikael Westberg (S) - Antalet besökare till Verket har ökat med 15 % under % av besökarna var boende i Avesta. - Var tredje elev vid gymnasiet byter program eller slutar i förtid. - Fritidshemmen i Avesta har 22 barn/vuxen. Det finns kommuner i Sverige som har 33 barn/vuxen. - Gymnasiet ska certifiera program till collegenivå vilket man hoppas ska resultera i att fler stannar kvar i Avesta och går sin gymnasieutbildning här. - Beslut har tagits om en fältorganisation som ska arbeta bland unga, organisationen med tre tjänster ska fungera från och med Målet är att man ska minska skadegörelse, skolk m.m. Gamla Byn AB Susanne Berger (S) - Hyresförhandlingarna för året pågår och ambitionen är att de ska vara klara före jul. - Folktandvården har flyttat in i nybyggda kvarteret Örnen. 14 av de 25 lägenheterna är uthyrda. - Johan Stråhle har tillförordnats som vd medan rekrytering av ny vd pågår. Kommunstyrelsen Susanne Berger (S) - Avesta kommuns ekonomi är bra. En anledning är försäkringsbolaget AFAs återbetalning av försäkringspremier med 21 Mkr. Skatteprognosen för 2012 är också positivt. - Karslund avfallsanläggning ska flyttas och Karlslund ska sluttäckas. Täckningen kan komma att kosta upp till 65 Mkr. - En fördjupad förstudie har genomförts för Avesta Krylbo bangård. Avesta har tillsammans med berörda kommuner lämnat ett yttrande med synpunkter på utformningen. - Jernhusen AB säljer Krylbo stationsbyggnad. Avesta kommun ser över byggnadens skick och möjligheten till inköp av byggnaden. - Avesta 2020 kör igång på allvar Just nu annonseras efter 3 marknadsförare påbörjas förändringsarbetet i Krylbo.

Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF och Göran Bengtsson PRO Ave. Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.

Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF och Göran Bengtsson PRO Ave. Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. Anteckningar Pensionärsrådet Tid: 2012-09-28 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Omsorgsförvaltningen Ulf Holmberg SPF Ulla Bäckström PRO kry Sten Samuelsson PRO hdl Inger Ljungman PRO gry Agneta Andreasson-

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll BILDNINGSSTYRELSEN Plats och tid Beslutande Förvaltningskansliet klockan 14:00-16:50 Mikael Westberg (S) ordförande Maria Andersson (S) Ulf Bengtsson (S) Isa-Susanne Kenving (V) Jonas

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling

Äldreomsorgen i Jönköpings län. Aktuella förändringar, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling Äldreomsorgen i Jönköpings län, personalsituationen och personalens kompetensutveckling MEDDELANDE NR 2003:46 2 ÄLDREOMSORGEN

Läs mer

Heltidsprojektet i Avesta

Heltidsprojektet i Avesta Datum 2011-04-15 Heltidsprojektet i Avesta Heltid och Kvalité Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusg 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 56 61 E-post: sven.fernlund-skagerud@avesta.se

Läs mer

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN

INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INFORMATION OM VÅRD OCH OMSORG I VÄNERSBORGS KOMMUN INNEHÅLL Hur ansöker jag om hjälp Sidan Biståndsenheten... 4 Avgifter... 4 Lagstiftning... 5 Värdegrund inom vård och omsorg... 6-11 Att bo kvar hemma

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNSTYRELSEN Plats och tid Stadshuset, Avesta, klockan 13:15-14:40 Beslutande Lars Isacsson (S), ordförande Susanne Berger (S) Johan Thomasson (M) Jan-Åke Andersson (S), ersättare

Läs mer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer

Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel. riktade till vård och omsorg om äldre personer Redovisning av 2007 2009 års stimulansmedel riktade till vård och omsorg om äldre personer Citera gärna Socialstyrelsens rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier och illustrationer

Läs mer

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna

Rapport 2006:62. Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Tillsyn av äldreomsorgen inom Göteborgs stad Majorna Rapport 2006:62 ISSN 1403-168X Rapportansvarig: Socialkonsulenterna Elisabeth Björheden

Läs mer

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst

Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen. En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Orsaker till ökande kostnader för äldreomsorgen En utvärdering av Hedemora kommuns hemtjänst Författare: Renita Sörensdotter Dalarnas forskningsråd, 090127 Innehåll 1. Inledning 3 Bakgrund 3 Syfte 3 Metod

Läs mer

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.

Reviderad 2013-01-01. Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder. Reviderad 2013-01-01 Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning, som utförare av din personliga assistans. Foto: www.smalandsbilder.se Innehållsförteckning Till dig som valt Ljungby kommuns socialförvaltning,

Läs mer

Slutrapport Måltidsprogram för äldre

Slutrapport Måltidsprogram för äldre Projektnamn Måltidsprogram för äldre Dokumentansvarig Ingela Oscarsson Fastställd av Catharina Johansson Dokument version 13-05-27 Slutrapport Måltidsprogram för äldre Förord I framtidens äldreomsorg har

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling!

Regionvalet. Tebladet. Tema: Länstidningen. Vinn lyxiga upplevelser i Tebladets tipstävling! Länstidningen Juni 2014 årgång 33 SIDAN 16 Till alla länsbor från landstinget Tema: Regionvalet... och Tebladstårtan går till Barn- och ungdomskliniken på USÖ SIDAN 15 GRUPPFÖRSÄNDELSE TILL HUSHÅLL Tebladet.

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

JAG BARA LYFTER LUREN

JAG BARA LYFTER LUREN JAG BARA LYFTER LUREN Utvärdering av Äldreteamet i Huddinge Ingrid Hjalmarson Rapporter/Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum 2011:4 ISSN 1401-5129 FÖRORD Åtskilliga granskningar under de senaste decennierna

Läs mer

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea

TRANÅS direkt. Försäljning pågår på Norraby udde. Campusfrågan lever vidare. Full fart & go i Ekbergspark. Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea TRANÅS direkt INFORMATION FRÅN HELA TRANÅS KOMMUN - DECEMBER 2012 Full fart & go i Ekbergspark Försäljning pågår på Norraby udde Tranås deltog i Världskonferens i Sydkorea Campusfrågan lever vidare Självklart

Läs mer

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud

Heltidsprojektet. Slutrapport. Datum 11-09-30. Författare Sven Fernlund Skagerud Datum 11-09-30 Heltidsprojektet Slutrapport Författare Sven Fernlund Skagerud Enhet: Personalenheten Besök: Corneliusgatan 16 Post: 774 81 Avesta Telefon: 0226-64 50 00 www.avesta.se Orgnr: 2120002262

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Till Dig... 1 Val av assistansanordnare... 1 Allmänt... 1 Individuell plan, IP-plan... 2 Underlag för insatsens innehåll... 2 Avtal... 2 Vid den första rekryteringen

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12

Sammanträdesprotokoll 2013-02-12 Sida 1 Plats och tid Kommunstyrelsesalen, Kommunhuset, Drottninggatan 2, Motala Tisdag 12 februari 2013, kl 08:30 11:45 Beslutande Helli Björklund S ordf Åke Lust M Anne-Lie Liljedahl S Eric Davidsson

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Sviktboendeprojektet i Mölndal

Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboendeprojektet i Mölndal Sviktboende ett projekt för att stödja människor med psykisk ohälsa i deras självständiga boende. Tänk om det fanns ett ställe dit man kunde söka innan man Tänk om blir det

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1

Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Information från Vännäs kommun 3:2013 HÄR & NU 3:2013 1 Härliga höst! Vännäs kommun fortsätter att växa, vid halvårsskiftet hade befolkningen ökat med 30 personer, en utveckling som är mycket positiv.

Läs mer

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3

RIKSDAGEN. Inga stora skattesänkningar. Pengarna behövs till nya jobb, skolan och välfärden. Sid 2-3 SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA SOCIALDEMOKRATERNA En tidning från framtidspartiet i svensk politik RIKSDAGEN KOMMUNEN

Läs mer

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3

Innehållsförteckning. Årsredovisning Avesta kommun 2013 3 Årsredovisning 2013 Innehållsförteckning Fem år i siffror 4 Kommunens organisation 5 Vart gick skattepengarna? 6 Året som gått 7 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 8 Vision 9 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer