Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF och Göran Bengtsson PRO Ave. Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF och Göran Bengtsson PRO Ave. Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna."

Transkript

1 Anteckningar Pensionärsrådet Tid: kl Plats: Närvarande: Omsorgsförvaltningen Ulf Holmberg SPF Ulla Bäckström PRO kry Sten Samuelsson PRO hdl Inger Ljungman PRO gry Agneta Andreasson- Bäck Landstinget Dalarna Johan Thomasson (M) Lars Enghed RPG Ing-Marie Larsson PRO ave Lea Vulli PRO fin Maj Britt Birath SKPF Lars Isacsson (S) Göran Edström (S) Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF och Göran Bengtsson PRO Ave Ärenden: 1. Föregående anteckningar Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. 2. Telefon försäljning- vad gör man om man drabbas, Elisabeth Falk konsumentsekreterare Elisabeth Falk berättar om sitt arbete som konsumentsekreterare, hennes arbetsuppgifter är att svara på konsumentfrågor och vilken lagstiftning som gäller. - Telefon försäljning. Se upp för telefon försäljare varnar Elisabeth Falk. Telefonförsäljaren ska alltid berätta syftet med samtalet, tala om namn och telefonnummer så att du kan ringa tillbaka. Om du har tackat ja till en telefonförsäljare men ångrar dig har du 14 dagars ångerrätt om man fått sig tillsänt handlingar gällande köpet. Ångerättstiden sträcker sig 14 dagar från den dag du fått handlingarna hem till dig. Bevis måste finnas på att du utnyttjat din ångerrätt och skickat tillbaka handlingarna. Ta kopia på handlingarna, rekommendera brevet. Då finns bevis på att du ångrat ditt köp i tid. Ångerblankett ska finnas bland handlingarna. Finns inte ångerblankett kan du hitta en sådan blankett på konsumentverkets hemsida: eller hos konsumentsekreteraren. Ta gärna kontakt med

2 Sida 2 konsumentsekreteraren så hjälper hon till. Om du inte har fått handlingar är ångerrätten upp till 1 år. Skicka ändå in ångerblanketten så snart som möjligt. Vid telefonförsäljning gäller distans- och hemförsäljningslagen. Ibland spelas samtalet in och får gälla som grund till avtal, begär att få handlingar skriftligt, i dessa ska ångerblankett ingå. Om man för över ett telefonabonnemang, begär att få ta del av den skriftliga handlingen. Om man ångrar att man fört över ett abonnemang, kontakta det gamla bolaget och låt dem informera det nya bolaget. Om försäljaren talar engelska eller ett annat språk som du inte förstår, lägg på luren! - Om du köper något av en dörrförsäljare har du 14 dagars ångerrätt. (distansoch hemförsäljningslagen) - Distans- och hemförsäljningslagen gäller även vid köp via internet. Vid köp i utlandet gäller inte svensk lagstiftning och du kan inte få hjälp via allmänna reklamationsnämnden. - Om du handlar av försäljare som t.ex. står i Plus-huset och säljer ex mobiltelefon gäller inte distans- och hemförsäljningslagen, då gäller konsumentköplagen. - Om man ingår avtal med t.ex. teleoperatör och är dement så kan man hänvisa till särskilda skäl. Ta hjälp av konsumentsekreteraren. - Om en person har god man och ingått ett avtal går det ändå att hänvisa till det ev handikappet. Är du god man, kontakta konsumentsekreteraren för att få hjälp. - En person som har förvaltare kan inte själv ingå avtal. - Tänk på att om du har trygghetslarm som går via din fasta telefon, du kan inte avsluta det fasta abonnemanget och bara ha mobiltelefon då fungerar inte larmet. - Handel över Blocket räknas som privatköp och då gäller inte konsumentlagarna. - Om du vill undvika kontakt med försäljare, registrera dig hos NIX, telefonnummer Du måste ringa detta nummer två gånger för att det ska fungera, första gången registreras du och andra gången blir en kontroll att du är registrerad. - Telefonförsäljare utnyttjar ofta gamla personer som tidigare varit egna företagare, egna företagare har nämligen ingen ångerrätt, eftersom distansoch hemförsäljningslagen är till för dig som konsument mot företagare. Ta hjälp av konsumentsekreteraren. 3. Information från Landstinget Dalarna, Agneta Andreasson- Bäck - Landstingsfullmäktige tog beslut om kommunernas övertagande av hemsjukvården. Alla kommuner i länet har inte ännu tagit beslut i frågan. Landstingsfullmäktige tror att kommunaliseringen av hemsjukvården kommer att bli bra för brukarna. Landstingets tidskrift Inblick kommer att innehålla mycket information om övertagandet. - Kö- satsningar. Under vintern och våren har köerna till specialistsjukvården växt. Nytt journalsystem och strukturförändringar är orsaken remisser inkommer varje månad till specialistsjukvården. Vårdgarantin har under den här tiden varit svår att uppfylla. Landstinget Dalarna arbetar nu med att få bort köerna genom regeringens satsning Kömiljarden : Överenskommelsen syftar till att förbättra patienters tillgänglighet till hälso- och sjukvården, nationell satsning för en fungerande vårdgaranti samt förstärkt satsning för insatser till barn och unga med psykisk ohälsa. Landstinget Dalarna räknar med att köerna är borta 2013.

3 Sida 3 - Utveckling av journalsystem och konsekvenser för rätt medicin m.m. I arbetet med utveckling av journalsystem har Långshyttans vårdcentral varit pilotverksamhet. Under v 43 kommer vårdcentraler och specialistvård att omfattas av utvecklingsarbetet. Det gamla systemet kommer att finnas kvar. Patientsäkerhetskontroller kommer att genomföras 1 ggr/månad. Patienten kan också begära att få se vilka som varit in och läst i patientens journal. Den som ska gå in i journalen måste ha en vårdrelation till patienten eller vara en chefsperson. Journalen kan spärras så att ingen kan gå in förutom läkare vid akut situation. När det gäller medicinhanteringen så skall den förste läkaren som går in i en journal i det nya systemet föra över läkemedelslistan anställda utbildas i det nya systemet. - Primärvården/Avesta vårdcentral+ By kommer alla att flytta in på samma våning. 1 april flytta även distriktssköterskorna in. Information angående vårdcentralens bemanning efterfrågas till nästa möte förpensionärsrådet 23 november. - Johan Thomasson, oppositionsråd ställer en fråga om väntetider på akuten i Avesta. Väntetiderna beror ofta på att avdelning 3 blir fullbelagd. Avesta kommun kan ibland inte placera färdigbehandlad patient tillräckligt snabbt. - Multisjuka behöver inte gå via akuten på Avesta lasarett utan kan få hjälp via avdelning. - Ett problem är att befolkningen verkar tro att det går fortare via akuten än att beställa tid på vårdcentral vilket det inte gör i de flesta fall. - Pensionärsföreningarna är välkomna med frågor gällande Landstingets verksamheter till Agneta Andreasson-Bäck på mobiltelefon Information från omsorgsförvaltningen Birgitta Pettersson enhetschef Omsorgsförvaltningen - Media rum. Omsorgsförvaltningen arbetar tillsammans med biblioteket på att skapa möjligheter att tillhandahålla böcker, ljudböcker, cd-skivor m.mm. på särskilda boenden - Föreningars medverkan. Pensionärsrådet framför att deras föreningar blir dåligt bemötta då de besöker särskilda boenden. Pensionärsrådet finner det märkligt då föreningsbidragen nu ska grundas på föreningarnas aktiviteter med de boende. Ewa Lund kommer att skicka ut information om föreningsbidragen. Ett möte behövs för att diskutera hur PRO finsktalande ska arbeta vidare med aktiviteter. - Lea Vulli PRO finsktalande, framför att de har svårt att veta vilka särskilda boenden som har finsktalande boende. Birgitta Pettersson kommer att göra en inventering av hur många finsktalande det bor på varje särskilt boende. - Boenderåd är under utformande, omsorgsförvaltningen återkommer med information. - Matdistribution, 1 oktober tar Avesta kommun över matdistributionen. Maten kommer att lämnas ut 3 ggr per vecka och den tillagas på Skogsgläntan. Varje dag finns det två rätter att välja mellan och man kan också välja att få dessert eller frukt som tillval. 75 personer har matdistribution. Om matportionerna skulle köras ut varje dag skulle portionspriset stiga. Matdistribution utförs som bistånd enligt Socialtjänstlagen eller som en servicetjänst. 5. Information från verksamheterna: Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnd, Göran Edström Göran Edström informerar: - Bostadsrättsföreningar kan komma till Västmanland-Dalarnas miljö- och byggnadsförvaltning och få råd och tips inför t.ex. ombyggnation av balkonger.

4 Sida 4 - Industriområdet Källhagen utökas på södra sidan av v Vid konferens om miljö-och hållbarhet har Avesta kommun fått beröm för sina avgiftsfria bussar. - Hedbergs tak och Östbergs fläkt är goda exempel på miljömedveten industri. - Riksdagen har tagit 16 miljömål som ska vara uppnådda Endast ett mål är uppnått. Naturvårdsverkets webbsida, Miljömålsportalen har information. - Avesta kommun har pengar avsatta i budget för bekämpningen av myggor. Numera finns inga statliga pengar till bekämpning, regeringen anser att detta vara ett regionalt ansvar. Anställda och forskare är nu uppsagda och det finns idag ingen att beställa bekämpning av. - Vid nästa möte för pensionärsrådet återkommer Göran Edström med information kring avloppsfrågor. 6. Information från kommunstyrelsen, Lars Isacsson - Sussie Berger blir ny ordförande i Gamla byn AB styrelse efter att Ingemar Gustafsson avsagt sig uppdraget. Avsägelsen kommer efter att kommunrevisionen granskat representation med First card kort, och direktupphandlingar i Avesta kommuns förvaltningar och bolag. Revisionen konstaterar att kommunens förvaltningar sköter sig bra. Bolagen visar brister, Avesta VA och Avfall när det gäller upphandlingar och Gamla Byn AB både när det gäller upphandlingar och representation. I representationen har även ingått alkohol vilket enligt reglerna ska godkännas av ordförande i kommunfullmäktige, vilket inte gjorts. Ingemar Gustafsson anger hälsoskäl som orsak och har avsagt sig alla politiska uppdrag. Den 15 november ska kommunstyrelsen ge ett svar på revisionens rapport och ange en handlingsplan för att åtgärda bristerna. - Outokumpu i Avesta, Nyby och Kloster i Långshyttan är till salu. Metall är ändå försiktigt positiva. Affären ska vara klar i november.( Kommentar: det blev ingen försäljning ) - StoraEnso och förbifarten i Fors. Trafikverket visar 6 olika lösningar och diskuterar nu med boende i området. En viktig investering för Avesta kommun då det gäller 600 arbetstillfällen i StoraEnso Fors. Ombyggnationen planlagd till 2015 men p.g.a. andra vägbyggnationer i Dalarna kan det komma att skjutas upp till Avesta- Krylbo bangård behöver utvecklas och åtgärdas då kapaciteten måste ökas. Trafikverket har nu gjort en förstudie med två olika förslag. I remissförslaget kommer Avesta, Norberg och Skinnskatteberg att svara tillsammans. - Olympic Day har arrangerats i Avesta för alla mellanstadiebarn, 601 barn. Barnen fick prova på olika idrotter: skytte, orientering, bågskytte, speedway, curling, ishockey, ridning och rodd. Arrangörer var föreningar och medverkade gjorde Olympiska kommittén med b.la. Lasse Karhonen. Till avslutningen på dagen kom Niklas Lidström och skrev autografer. Avesta kommun är en stark idrottskommun med flera olympiska medaljörer från 1948 och framåt. - Avgiftsfri kollektivtrafik. Antalet resande med kollektivtrafik har under juli månad ökat med 280 % och under augusti månad med 112%. - Delårsrapport: visar god måluppfyllelse och inte några stora underskott på driften. 7. Befolkningsträffar, Landstinget Dalarna Pensionärsorganisationerna kan återkomma med förslag till ämnen för befolkningsträff till pensionärsrådets nästa möte

5 8. Avslutning. Mötet avslutas. Nästa möte är den 23 november 2012 kl i Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum. Sida 5

Min guide till säker vård

Min guide till säker vård Min guide till säker vård På lättläst svenska Den här guiden tillhör Namn: Adress: Telefonnummer: E-post: Säkrare vård med din hjälp Regeringen vill att patienter ska kunna vara med och bestämma mer över

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem

Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem Sida 1(1) Datum 2015-02-18 Revisionen Till: BAS-nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Kommunstyrelsen Revisionsrapport Granskning av TESplaneringssystem KPMG har av s revisorer fått i uppdrag

Läs mer

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn

Oklart uppdrag. Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Oklart uppdrag Om rollen som god man för ensamkommande flyktingbarn Rädda Barnen kämpar för barns rättigheter. Vi väcker opinion och stöder barn i utsatta situationer - i Sverige och i världen. Oklart

Läs mer

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014

Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Handbok ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Innehåll Förord 1 Inledning 4 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 4 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 4 Checklista kostnader 4 Hushålla med pengar 5 Vad kostar

Läs mer

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström

ESL Ekonomi. Upplaga nr 3, 2014. Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström ESL Ekonomi Upplaga nr 3, 2014 Författare: Ulrika Hylén och Kicki Nyström Innehållsförteckning Inledning 1 Arbetsblad Nå mål och klara hinder 3 Ordning och reda på papper 4 Kostnader 5 Checklista kostnader

Läs mer

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg

Valfrihetssystem. Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg Valfrihetssystem Nya möjligheter för dig som är eller vill bli företagare inom service, vård eller omsorg 1. Vad är valfrihetssystem Lag om valfrihetssystem (LOV) ger kommuner och landsting möjlighet att

Läs mer

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge

Servicebostad. -VAD ÄR DET? -Lättläst. Östra Göinge kommun www.ostragoinge Servicebostad -VAD ÄR DET? -Lättläst Vad är en servicebostad? Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter och

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00.

Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till en visning av Tornet kl 17:30. Därefter gruppmöten från kl 18:00. KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2014-05-20 Tid 2014-05-20, Kl 19:00 Plats Vård- och omsorgsboendet Tornet, Tomtbergavägen 361, Norsborg Vård- och omsorgsnämnden är inbjuden till

Läs mer

Så fungerar det att söka asyl

Så fungerar det att söka asyl Så fungerar det att söka asyl Denna broschyr tillhör: Till dig som söker asyl utan förälder, föräldrar eller annan vårdnadshavare SÅ HÄR FUNGERAR DET AT T SÖKA ASYL 1 Innehållsförteckning Hej Barn Vad

Läs mer

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009

Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska. Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 Riksdagens årsbok 2008/09 på lättläst svenska Information om riksdagens beslut under hösten 2008 och våren 2009 På bilden ser du Riksdagshuset. Vattnet framför Riksdagshuset heter Stockholms ström. Riksdagshuset

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version

Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Lättläst version Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Lättläst version Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning Här är konventionen omskriven till lättläst. Allt viktigt

Läs mer

Konsument i Sverige. Svenska

Konsument i Sverige. Svenska Konsument i Sverige Svenska Konsument i Sverige För dig som vill veta vilka konsumentregler som gäller i Sverige har vi samlat viktiga fakta och goda råd. Råd och hjälp... 3 Konsumentvägledning... 3 Konsument

Läs mer

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen

Hjälp hemma. för dig som behöver extra stöd i vardagen Hjälp hemma för dig som behöver extra stöd i vardagen Innehåll Så söker du hjälp 3 Servicetjänster 6 Personlig omvårdnad 7 Fixartjänster 8 Trygghetslarm 8 Hemsjukvård 9 Rehabilitering i hemmet 9 Annan

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg

Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Kapitel 1 Personcentrerad vård och omsorg Det är morgon på ett demensboende. Undersköterskan Maria kommer in till Gustaf som just har vaknat. I den här situationen och i många andra situationer under sin

Läs mer

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN

ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN ETT ÅR MED UTÖKAD RÄTT TILL VÅRD FÖR PAPPERSLÖSA I TEORIN Läkare i Världen 2014-06-30 0 SAMMANFATTNING Från den första juli 2013 gäller en ny lag som ger papperslösa utökad rätt till vård. Det har gått

Läs mer

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska

Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Hur jämställda är kvinnor i Sverige? Om kvinnors rättigheter på lättläst svenska Läs detta först Den här boken beskriver

Läs mer

Dialog Meningsfullhet och sammanhang

Dialog Meningsfullhet och sammanhang Meningsfullhet och sammanhang Av 5 kap. 4 andra stycket i socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden ska verka för att äldre personer får möjlighet att ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap

Läs mer

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell

Det här är Kungsbacka kommuns. styrmodell Det här är Kungsbacka kommuns styrmodell innehåll Kapitel 1 Visionen pekar ut riktningen 4 Så här styrs Kungsbacka 6 Kapitel 2 Politikerna i KF styr på olika sätt 8 Kapitel 3 Så styr politikerna i nämnderna

Läs mer

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Servicebostad. Lättläst VAD ÄR DET? VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad VAD ÄR DET? Lättläst VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET Servicebostad Här får du information om vad en servicebostad är och hur det kan fungera att bo i en servicebostad. Här får du veta vilka rättigheter

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration.

Privatekonomi. En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Privatekonomi 83 Privatekonomi En gång per år måste alla kontrollera att Skatteverket har räknat rätt på deras skatt. Det kallas deklaration. Det här kapitlet handlar om ditt och andra hus hålls ekonomi.

Läs mer

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv

Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. patienten/brukarens perspektiv Vårdplanering med hjälp video jämfört med ordinarie vårdplanering. För och nackdelar ur patienten/brukarens perspektiv Utvärderingsarbete - Johan Linder Leg Sjuksköterska, Fil mag Vänersborgs kommun FoU

Läs mer

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3

Vårdcentral som har patientens fokus SIDORNA 10-11. ... och Tebladstårtan går till Marianne Eldh SIDAN 3 Tebladet.personal Posttidning B Nr 7 2011 årgång 30 Kampanj om stroke i höst I höst inleds en nationell kampanj om stroke. Syftet är att få allmänheten att känna igen symptomen. I samband med kapanjen

Läs mer

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland

Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning. Landstinget i Värmland Vart vänder jag mig? Upplysningar om stöd och hjälp för dig över 18 år med långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning Landstinget i Värmland 1 Innehåll Hälso- och sjukvård 4 Patientavgifter 7 Patientjournal

Läs mer