Kommunala Pensionärsrådet Protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13"

Transkript

1 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll

2 !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren, kommunstyrelsen Gunilla Nordhalm, omsorgsnämnden Mona Forsberg, vård- och omsorgsförvaltningen Jan Hansson, PRO Hedemora Kristoffer Forsberg, PRO Hedemora, tjänstgörande ersättare Berndt Östman. PRO Husby Anna Kempff-Skäringer, SPF Hedemora Agneta Overmo, SPF Hedemora Inger Backlin, SPF Husby Sven Olof Almkvist, RPG lnga-lill Hemberg, SKPF Sören Aspgren, Landstinget Dalarna Ersättare Mats Kronberg, PRO Hedemora Bo Hedås, SPF Hedemora Birgitta Erixon, SPF Husby Anneli Lindström, RPG Märta Forslund, SKPF Övriga närvarande Yasmina Lithman. praktikant Gunilla Eriksson, enhetschef Kicki Gustafsson, anhörigsamordnare Carina Lundgren, vik. utredare Katarina Arnestål-Dahlstedt, assistent Isaac Tham. nämndsekreterare Juste rare Justeringens plats och tid Kristoffer Forsberg, PRO Hedemora Vintergatan, fredagen den 17 april 2015, kl Underskrifter Sekreterare Isaac Tham Paragrafer 9-15 Ordförande Justerare ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Förvaringsplats för protokollet Underskrift Vård- och omsorgsförvaltningen - ~~---->- Isaac Tham Datum då anslaget tas ned

3 &. HEDEMORA ~ KOMMUN Kommunala Pensio närsrådet (9) Innehållsförteckning 9 Godkännande av dagordning Information angående dagverksamheten för dementa på Tyllingstrand Information angående digitala e-hälsa Information från Landstinget Information från vård- och omsorgsförvaltningen Rapporter Genomgång av föregående mötesprotokoll I """''"''"~'""

4 it. HEDEMORA 3(9) 9 Godkännande av dagordning Dagordningen gås igenom. Kommunala pensionärsrådet fastställer dagordningen. I ""~,...,...

5 .:t. HEDEMORA Sammantrådesdatum 4(9) 10 Information angående dagverksamheten för dementa på Tyllingstrand Dagvcrksamheten för Dementa på Tyllingstrand kommer de med utredd minnesproblematik, vilket är läkarna på vårdcentralen som skriver intyg på. En arbetsterapeut utför ett test. Tyllingstrand 12 gäster per dag med en åldersspridning på år, två stycken står i kö. 11 undersköterskor. Brukarna besöker dagverksamheten 2-4 dagar per vecka beroende på vilka behov de har, vilket avgörs av en biståndshandläggare efter ett hembesök. 1 vissa fall kan handläggaren se att det finns ett behov men personen i fråga anser sig inte behöva några insatser och accepterar därför inte erbjudandet om dagverksamhet. När en person blir beviljad plats på särskilt boende for dementa kan de inte gå kvar på dagverksamheten. Brukarna kommer dit med fä rdtjänst. Verksamheten pågår Dagen börjar med ett fika, och under dagen äter man gemensam lunch sedan avslutas dagen med ytterligare ett fika. Under dagen kollar brukarna på film, går på promenader, kastar pil, bakar, målar, läser tidn ingen, spelar kort. Brukarna har en personlig skrivbok där de skriver vad som hänt under dagen. Dagverksamheten har en buss som används för kortare utflykter. Det finns uppgifter om att demenssjukdomens utveckling fördröjs av sociala aktiviteter. Gästerna betalar 50 kr per dag för maten, och 50 kr för färdtjänst varje gång. På grund av arbetsbelastning arbetar demensteamet endast med de personer som är inskrivna i dagverksamhctcn. Efterfrågan på insatser för dementa ökar. Om man har en anhörig som man tror har en minnesproblematik är det viktigt att uppsöka en läkare för att utreda personen. För tillfället genomför kommunen en basutbildning för all personal för att lära sig känna igen demenssymptom. En viktig del av åtgärdandet av demenssjukdomar är att sprida information om sjukdomen till allmänheten. Dagverksamheten på Tyllingstrand gör inga beslut om vilka insatser som ska erbjudas vilka individer utan genomför bara det som biståndshandläggama beslutat om. Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.

6 ~HEDEMORA 5(9) 11 Information angående digitala e-hälsa 450 larm, 340 är i bruk för tillfället. 7 stycken analoga som går på vanliga tclcsignalcn på grund av att mobiltäckningen inte fungerat. Kommunen har ett samarbete med Trygghetsjouren som tillhandahåller larmsystemet och tar emot larmen och meddelar förvaltningen. när det händer något Vill man ha ett trygghetslarm ska man kontakta en biståndshandläggare. Alla personer över 80 år blir beviljade trygghetslarm om de söker. Larmen kostar 199 kr/mån. Förvaltningen testar att larmen har täckning hemma hos brukaren men endast inomhus, trädgården garanteras inte täckas. Om det digitala nätet skulle sättas ur funktion av någon anledning så kommer förvaltningen bli meddelade om detta. Vid längre avbrott i nätet kommer förvaltningen kontakta alla med trygghetslaim för att stämma av läget. Batterierna i larmdosorna som brukarna har räcker i tre dygn utan att laddas om. Kommunen erbjuder nattkamcra som ett alternativ till nattbesök av hemtjänsten. En kamera finns i bruk idag vi lket har fungerat bra. Det finns i nuläget inga planer på att använda kamerorna under dagtid. Det finns en slags robot som kan stationeras hemma hos brukaren och assisterar med enklare göromål som till exempel ta upp föremål från golvet. Roboten, den så kallade Giraffen, är röststyrd och används ännu inte i Hedemora. förvaltningen kommer anordna en informationsträff för att fä mer kunskap om vilka tekniska lösningar som finns. Kommunala pcnsionärsrådet har tagit del av informationen och uppdrar åt förvaltningen att återkomma med mer information angående vilka tekniska lösningar som finns tillgängliga på marknaden. I"""""'"'"'""

7 it. HEDEMORA 6(9) 12 Information från Landstinget Sören Aspgren, Dalarnas Landsting, informerar om läget. I,andstinget går 200 miljoner kronor minus för 2014, mestadels för vård- och omsorgsdelen. Ett stort omstruktureringsarbete pågår för att komma ti llrätta med underskottet. Landstinget arbetar mycket med att få kommunerna att ta emot de patienter som är utskrivningsklara för att ge plats åt nya. Det finns en möjlighet för kommunerna att öppna en akut korttidsverksamhet i samarbete med Landstinget för att slippa de viten som kommunen måste betala när patienterna ligger kvar när de är färdigbehandlade. Den 23 april är det Vårdcentralens dag i hela Dalarna. Då har vårdcentralerna öppet hus kl och allmänheten kan besöka dem för att lära sig mer om verksamheten. Det finns ett förslag om äldrevårdcentraler där äldre personer ska kunna läggas in snabbare utan att behöva vänta på ett beslut från läkare. Situationen med antal ~jänstgörande läkare på vårdcentralerna håller på att förbättras, det finns fortfarande många stafettläkare men dessa arbetar under längre perioder på samma plats. Personalsituationen i Hedemora vårdcentral och Långshyttans vårdcentral skiljer sig åt då Långshyttan har bättre kontinuitet. Hedemora vårdcentral har haft problem med sviktande patientunderlag och anpassningssvårighetcr då det under en kort tid fanns två stycken vårdcentraler på orten. På senare tid har det öppnats en vårdcentral särskilt för nyanlända vilket har avlastat den ordinarie. Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.

8 A. HEDEMORA 7(9) 13 Information från vård- och omsorgsförvaltningen I juni börjar Britt Larsson som ny medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) på 50 % till och med 1 augusti, då hon går på heltid. Eva Rosen, biträdande förvaltningschef är sjukskriven på 50 %. Förvaltningen har haft stora problem att hitta vikarierande sjuksköterskor till sommaren. Det ser bättre ut med undersköterskor. Det är viktigt med en bra introduktion för vikarierna, både för brukarnas skul I och för att fä ny personal att känna sig bekväm i sin yrkesroll. Förvaltningen arbetar vidare med att förbättra personalsituationen i hemtjänsten, bland annat genom att analysera den höga sj ukfrånvaron. Fyra stycken ur personalen i hemtjänsten avslutade nyligen utbildningen till undersköterska, och 13 stycken är under pågående utbildning. 20 stycken kommer påbörja samma utbildning inom kort. De personer som går utbildningen fär en del av sin betalda arbetstid avsatt till studier, studietakten är individuell. Förvaltningen ska beställa ID-kort till personalen i hemtjänsten för att alla ska kunna legitimera sig för de brukare de besöker. Förvaltningen ska också beställa arbetskläder och utreder nu vilka tvättmöjligheter som finns. Förvaltningen kommer inleda en dialog med byggföretag för att diskutera vilka behov av bostäder som finns i kommunen. Det finns en efterfrågan på bostäder speciellt avsedda för äldre som inte är ett särskilt boende. Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen. I """""'''~""

9 ~HEDEMORA 8(9) 14 Rapporter Det har skett en incident på Norden gällande fallskada. Personalen har inte möjlighet att förhindra den sortens incidenter med nuvarande bemanning. Frågan om utökad nattbemanning har utretts tidigare men ledde inte till någon förändring. Problemet med underbemanning är generell för alla områden och förvaltningen arbetar kontinuerligt med att komma på nya lösningar. Kommunala pensionärsrådet flyttar nästkommande sammanträde den 15 juni till den 11 juni. Politikerna i omsorgsnämnden har i uppdrag besöka olika verksamheter regelbundet för att skaffa sig en uppfattning om hur de fungerar. Kommunala pensionärsrådet har tagit del av informationen.

10 it. HEDEMORA 9(9) 15 Genomgång av föregående mötesprotokoll Föregående mötesprotokoll gås igenom. Kommunala pensionärsrådet har tagit del av föregående mötesprotokoll.

Kommunala Handikapprådet Protokoll 2015-04-15

Kommunala Handikapprådet Protokoll 2015-04-15 Kommunala Handikapprådet Protokoll ~HEDEMORA 1(9) Plats och tid Tjädernhuset, sammanträdesrum Vargen, kl. 13.30-16.30 Beslutande Ledamöter Lars Westlund (S), kommunstyrelsen, ordförande Britt-Inger Remning

Läs mer

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11

Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och omsorgsutskottet. Protokoll 2015-03-11 Omsorgsnämndens arbetsutskott, vård- och Protokoll *HEDEMORA Sammimträdesdatum 1 (12) Plats och tid Beslutande Vintergatan, sammanträdesrum Tellus, kl. 09.00-12.00 Ledamöter Owe Ahlinder (C), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30

Sammanträdesprotokoll 1/13 Pensionärsrådet Rådet för funktionshinderfrågor. Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 1/13 Rådet för funktionshinderfrågor Sammanträdestid: 2015-03-11 kl. 8.30 11.30 Lokal: Ledamöter, Maria Forsberg, ordförande Ulrika Häller Lundbäck, vice ordförande Jan-Olof Johansson, kommunstyrelsen

Läs mer

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare?

Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare. Rollkoll. Vad gör en god man och förvaltare? Ett material framtaget av Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare Rollkoll Vad gör en god man och förvaltare? 1 Rollkoll är ett projekt som genomförs av Riksförbundet frivilliga samhälls arbetare (RFS)

Läs mer

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)

Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Individuell plan enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) Inledning Denna lathund har Riksföreningen Autism (RFA) sammanställt för att underlätta för brukare som vill

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade

Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade LSS betyder lag om Stöd och Service till vissa funktionshindrade och ger rätt särskild hjälp. LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till

Läs mer

Elevråd - så här gör man Studiehandledning

Elevråd - så här gör man Studiehandledning Elevråd - så här gör man Studiehandledning Vision: Ambitionen med Medix filmer är att fler elever ska uppfylla en större del av målen för årskursen. Alla elever har olika inlärningsstilar. Genom att tillhandahålla

Läs mer

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare

Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Markstedt Cert. kommunal revisor Jenny Krispinsson Revisionskonsult Januari 2013 Granskning av beviljad tid och insats hos hemtjänstmottagare Gällivare kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Dialog Insatser av god kvalitet

Dialog Insatser av god kvalitet Dialog Insatser av god kvalitet Av 3 kap. 3 i socialtjänstlagen framgår att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO

Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300 00 701 35 ÖREBRO r-i fin BESLUT jngpektjongn fgrvgnj och Omsorg 2015-02-18 Dnr 8.7.l-636l/20l5-1 1(10) Avdelning mitt Tove Hedåberg Tove.Hedaberg@ivo.se Örebro kommun Tg1"2013 v 2.3 Vård- och omsorgsnämnd öster Box 300

Läs mer

En Bättre Demensvård. Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre

En Bättre Demensvård. Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre En Bättre Demensvård Kunskap, idéer och goda exempel som gör demensvården bättre Innehåll God tillgänglighet till professionell bedömning och behandling... 4 Reagera snabbt på minnessvikt och erbjud minnesutredning

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen

ALIO assistans att arbeta hos oss. Vård- och omsorgsförvaltningen ALIO assistans att arbeta hos oss Vård- och omsorgsförvaltningen Enköpings kommun, vård- och omsorgsförvaltningen, uppdaterad april 2015. Välkommen Med den här foldern hälsas du varmt välkommen att arbeta

Läs mer

Ersättning vid arbetslöshet

Ersättning vid arbetslöshet PÅ LÄTTLÄST SVENSKA Ersättning vid arbetslöshet INFORMATION OM ARBETSLÖSHETSFÖRSÄKRINGEN 1 2 Det här är arbetslöshetsförsäkringen... 4 Vem gör vad?...... 6 När har du rätt till arbetslöshetsersättning?...

Läs mer

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre

Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre Din rätt till vård och omsorg en vägvisare för äldre VEM KAN FÅ HJÄLP? Socialtjänstlagen ger Dig rätt till hjälp i hemmet, äldreboende, dagverksamhet och annat bistånd om Du inte själv kan tillgodose Dina

Läs mer

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning

LSS lagen om rätten att leva som andra. För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning LSS lagen om rätten att leva som andra För dig som vill veta mer om stöd och service för personer med funktionsnedsättning Innehåll Så söker du hjälp 3 En lag om rätten att leva som andra 4 Socialtjänstlagen

Läs mer

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten

Beviljad tid och insats inom hemtjänsten www.pwc.se Revisionsrapport Jenny Krispinsson Jonas Wallin Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Kalix kommun Beviljad tid och insats inom hemtjänsten Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning...

Läs mer

Bättre liv för sjuka äldre

Bättre liv för sjuka äldre Bättre liv för sjuka äldre Ta del av goda exempel, framgångsfaktorer och värdefulla tips! Dokumentation från Kvalitetsregisterkonferensen 10 april 2014 på Parken i Härnösand. 1 INNEHÅLL Innehåll Om satsningen

Läs mer

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid

Version för tryck 2014-08-01. Vård och omsorg i en ny tid Vård och omsorg i en ny tid 1 Bakgrund Förbundsstyrelsen beslutade i maj 2012 att tillsätta en särskild arbetsgrupp för frågan om äldres vård och omsorg. Förbundsstyrelsens direktiv för gruppens arbete

Läs mer

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende

Slutrapport. Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Äldreomsorgskontoret Slutrapport Ett rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt gentemot brukaren i ordinärt boende och vård- och omsorgsboende Projektet genomfördes under tiden april 2007-februari

Läs mer

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen?

Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Hur fungerar hemsjukvården i Västmanland, två år efter kommunaliseringen? Sammanfattning av uppföljning och utvärdering som genomförts under perioden september 2012 till augusti 2014 Lena Karlsson, utvecklingsstrateg

Läs mer

Copyright 2011 Enköpings kommun

Copyright 2011 Enköpings kommun Utgivare: Enköpings kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Formgivare: Kristina Gyld och Angelica Runqvist, Enköpings kommun Illustration omslag: Charlotta Carlqvist, Charlotta Illustration Foto: se respektive

Läs mer

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn

bra Framtidsprogram frisk resor barn hälsa får vänner umgås god liv familj oberoende för det goda åldrandet i Karlskrona kunna friska mer barnbarn umgås vänner fritid barn pension ekonomiskt hälsan får resor frisk bra mer kunna bo god familjen liv Framtidsprogram för det goda åldrandet i Karlskrona oberoende friska barnbarnen hälsa resa göra arbete

Läs mer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer

Demenssjukdom. stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående. Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Demenssjukdom stöd för dig som har en demenssjukdom och för dina närstående Rekommendationer ur Socialstyrelsens nationella riktlinjer Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10

PROTOKOLL. Markus Evensson. Datum Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-03-10 Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-11:40 Beslutande Lars Molin (M), ordförande Yvonne Oscarsson (V) Harald Noréus (FP) Markus Evensson (S), 33-47 och 49-54 Örjan Fridner,

Läs mer

Får jag gå på promenad idag?

Får jag gå på promenad idag? Får jag gå på promenad idag? Vem vet i vilken utsträckning äldres behov av hjälp och stöd tillgodoses på särskilda boenden? Rapport från tillsynsinsats med anledning av uppdrag från regeringen 2014 Du

Läs mer

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn

Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg. Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Nytänkande och innovationer inom vård och omsorg Exempel på förnyelse och kreativitet i sektorn Tillväxtverkets publikationer finns att beställa eller ladda ner som pdf på tillvaxtverket.se/publikationer.

Läs mer

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING

ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING ATT FÅ INFLYTANDE ÖVER SIN EGEN VÅRDPLANERING Äldrevägledare i Nacka kommun - en modell för att förbereda den äldre inför samordnad vårdplanering Jenny Österman Anita Karp Rapporter/Stiftelsen Stockholms

Läs mer