Anteckningar. 1. Mötet öppnas av Lars Isacsson. 2. Föregående protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anteckningar. 1. Mötet öppnas av Lars Isacsson. 2. Föregående protokoll"

Transkript

1 Sida 1 Anteckningar Handikapprådet Tid: kl Plats: Omsorgsstyrelsen Närvarande: Lars Isacsson (S) ordförande Susanne Berger (S) vice ordförande Wojciech Nedzewicz (MP) Johan Thomasson (M) Ingemar Gustafsson (S) Jan-Åke Andersson (S) Irene Westlund, HSO Gerti Stenberg, Reumatikerföreningen Kristina Nielsen, FUB Annette Borgstedt, Svenska Diabetesföreningen Margareta Nord, Synskadades Riksförbund Lars Segerström ers f Iva-Bell Nilsson, Hjärt & Lungsjukas förening Inga Markfjärd ers f John Gunnar Henningsson Afasi föreningen Gunnel Grönstrand ers f Sune Lindström Riksförb Social- o Mental hälsa Sofie Norberg, Tillväxt Avesta Carina Johansson, Socialtjänsten Agneta Andreasson Bäck, Landstinget Anne-Sofi Söderholm, sekr Ärenden: 1. Mötet öppnas av Lars Isacsson. 2. Föregående protokoll Föregående protokoll godkändes och lades till handlingarna. I fortsättningen blir det inga protokoll skrivna från handikappråden utan minnesanteckningar. Val av justerare tas bort från kallelsen. 3. Information från verksamheterna - Sofie Norberg, samhällsplanerare Tillväxt Avesta

2 Sida 2 Kollektivtrafiken From 17 juni 2012 blir kollektivtrafiken i Avesta kostnadsfri, gäller linje 3, 4, 12 och 301 samt kompletteringstrafiken till dessa linjer. Tidtabeller finns på Dalatrafiks hemsida. Papperskopia kan fås om man ringer Dalatrafiks kundtjänst, där kan du även få en personlig tidtabell. 1 januari 2012 kom en ny kollektivtrafiklag som ger tillgänglighet för privata aktörer, tillsynsmyndighet är Region Dalarna. Den 22 maj blir det samråd för allmänheten ang trafikförsörjningsprogrammet. Det finns inget krav på bälten i tätortstrafik (70 km/tim). Man tror att man kommer att behöva förstärka med 2 bussar i och med den kostnadsfria åkningen. Tur Korskrogen Sonnbo Brunnbäck Koppardalen - Rutbo kommer att gå mellan ca för att öka tillgängligheten till nya vårdcentralen i Koppardalen. Busshållplats vid Grytnäs församlingshem går ev att få till. Ang tillgängligheten på hållplatserna så är det Dalatrafik som ansvarar för det, Sofie tar med sig frågan dit. Säkerheten inom färdtjänsten Dalatrafik har sett över sina rutiner och gått igenom olika register för sina anställda. Frågan är om Samres gör samma med sina anställda och de företag som är anslutna till Samres. - Ulla Irwing, projektledare Kommunalisering av hemsjukvården När ÄDELreformen genomfördes 1992 övertog landets kommuner ansvaret för hälso- och sjukvården upp t.o.m. sjuksköterskekompetens i alla särskilda boenden och dagverksamheter för äldre. Ungefär hälften av landets landsting och kommuner valde att även ta över ansvaret i ordinärt boende. Landstinget Dalarna valde att behålla hemsjukvården. Socialstyrelsens kartläggningar visar att patienter har bättre och mer kontinuerlig tillgång till hälso- och sjukvård när hemsjukvårdsansvaret samordnas under ett huvudmannaskap tillsatte regeringen en nationell samordnare för att stödja återstående landsting och kommuner i processen att föra över ansvaret för hemsjukvården i ordinärt boende till kommunen. Sommaren 2011 påbörjade Region Dalarna (Landstinget + 15 kommuner) ett gemensamt arbete för att vid årsskiftet genomföra kommunaliseringen. Arbetet på regionen pågår för fullt. Välfärdsberedningen utgör den politiska styrgruppen. Socialenhetsgruppen förstärkt med landstingschefer utgör

3 Sida 3 projektledning. Två projektledare en för landstinget och en för kommunerna har tillsatts. Fyra arbetsgrupper arbetar med de övergripande frågorna: Verksamhetens innehåll, ekonomi, personal och IT. Just nu är den största aktiviteten i arbetsgruppen Verksamhetens innehåll. Gruppen är partsammansatt och har i uppdrag at komma överens om definitioner, gränssnitt och kartläggningar som sedan ska ligga till grund för den ekonomiska och personella överföringen. Landstinget och samtliga 15 kommuner måste vara överens för att skatteväxlingen ska kunna genomföras. Efter beslut återstår att stort arbete för att allt ska fungera på det lokala planet. Vårt uppdrag är att kunna erbjuda en god och säker vård där vi på bästa sätt nyttjar de möjligheter som kommunaliseringen innebär. Erbjuder deltagande från KHR i en referensgrupp på i det lokala arbetet. KHR utsåg Irene Westlund, Annette Borgstedt och Kristina Nielsen att representera KHR i referensgruppen. Kostnader för hemtjänst Kostnader för hemtjänst är begränsad till ca 500 kr/tim inkl personalkostnader, lokaler, leasingbilar m.m. Man betalar mellan kr/tim beroende på inkomst upp till 6 tim, högkostnadsskyddet är 1760 kr/mån. Frågan om trostillhörighet handlar inte om vilken tro man har utan om man betalar till något samfund då tas det hänsyn till det när man fastställer taxan för hemtjänst. Frivilligt om man vill uppge. Staten gör en satsning på 4 miljarder under tre år för att förbättra för de mest sjuka äldre. Avesta är pilotkommun i länet tillsammans med Ludvika och ett regionalt team. Kommunen har en skyldighet att bedriva uppsökande verksamhet när för äldre. - Carina Johansson, socialtjänsten Assistanstimmar Försäkringskassan gör förändringar i bedömningen av behov av personlig assistans. Man har tidigare varit frikostig i sina bedömningar, det är alltså inte fråga om någon förändring i lagstiftningen. De grundläggande behoven ska vara 20 tim/vecka och av personlig karaktär såsom personlig hygien, måltider, hjälp med av- påklädning, el annat av personlig karaktär. Enbart tiden för varje moment räknas.

4 Sida 4 Efter att ett beslut om neddragning fattats av FK så har kommunen och brukaren bara en månad på sig innan neddragningen träder i kraft. Rättsväsendet hänger inte med i förändringarna och ärendena tar otroligt lång tid och kommunen får ligga ute med pengarna. Indragningarna drabbar framförallt unga vuxna mitt i livet. Frågan tas upp på Omsorgsstyrelsens nästa möte. 70 % blir av med assistanstimmar, vad gör vi då? Det rör sig om mycket stora kostnader. Detta tar enormt mycket kraft från omsorgsförvaltningen just nu. Syn-hörselkonsulentens framtid Funktionen är kvar så länge personen är kvar. När hon går i pension ses funktionen över och ev delas upp på fler. - Ingemar Gustavsson, Gamla Byn Nybygget på Köpmangatan ligger bra till i tid, Folktandvården flyttar in i september. Det blir ev kooperativa hyresrätter med möjlighet att påverka sin hyra. Bruksklubben väntar på bullerplankskostnad. - Lars Isacsson, kommunstyrelsen Infrastrukturberedningen Kapacitetsutredning från Trafiksäkerhetsverket, öka kapaciteten på transportsidan. Krylbo bangård är bra. Malm ska fram från Grängesberg till Gävle hamn ska gruvbrytnigen vara i gång i Grängesberg. Politikerna är överens om sträckningen Ludvika Smedjebacken Avesta. Vi vill ha mer persontrafik mot Stockholm. Stora förändringar i infrastrukturen tex. ombyggnad på Krylbo bangård måste vara statens ansvar, ekonomiskt, tycker kommunen annars blir det bara rika kommuner som får infrastruktur i landet. I mil järnväg kostar en miljard och tar i snitt 9 år att bygga (inkl planering). Det skulle vara ett lyft för Krylbo, kan bli en stor arbetsplats. - Omsorgen Boende, vilken typ ska vi ha i Avesta, Gamla Byn bygger ej trygghetsboende just nu. Vi skulle behöva seniorboende i Avesta. Skogsgläntan ska utökas med särskilt boendeplatser på Kornknarren finns olika lösningar just nu. På Balders blir det ej mera platser bara växling av platser.

5 Sida 5 Vi har ökat bidragen till pensionärsföreningarna för att få fler aktiviteter inom äldreboendena. På Balders är inget planerat för de som behöver arbetsträning. Info om: Projekt På väg till jobb för personer med försörjningsstöd. From 1 mars, Nystartsjobb anställning av personer med försörjningsstöd in i verksamheten. Omlastningscentralen är snart igång, daglig verksamhet psykiatri hopslaget. Habiliteringsersättning, hur löser vi det rättvist i fortsättningen. - Susanne Berger, Bildningsstyrelsen Uppdrag att se över särskoleverksamheten. Föreningsbidrag kan se olika ut Konsulter kan ha fått det i uppdrag. Horndals badhus kommer att ha särskilda badtider för kvinnor i höst. Maten för pensionärerna i skolmatsalarna är inte så mycket utnyttjad. Konstrundan, blir det bussar i år också? Susanne kollar det. Tekniskt utskott. Offentliga miljöer Förslag 3,6 milj för 2012, prioriteringslista finns framtagen. Bl.a. kommer lekparker att öppnas, Bergsnäsrondellen, finpark i Karlbo, gatuunderhåll, central sopning, utsmyckning broar, infarter m.m. skötsel av naturmark slyröjning, Karlbergsparken, stadshusparken etappvis utveckling, Krylbostation m.m. 5 milj/år är avsatt för asfaltsunderhåll, gång och cykelvägar prioriteras i år. Underhållet ska kommuniceras på kommunens hemsida, där det ska prickas av vartefter det blir åtgärdat. Man ska alltså kunna gå in och titta när det är dags för min gata att få underhåll. 4. Rapport från Landstinget - Agneta Andreasson-Bäck, Landstinget Agneta undrar om alla får Landstingets tidning Inblick, den som avsagt sig reklam får den inte. Ev. kommer tidningen att komma ut i blindskrift. I undersökning om att komma i kontakt med vårdcentralen samma dag man söker den så ligger vi högst i landet. Landstinget jobbar på att upprätthålla vårdgarantin. Varför stafettläkare: Man har utbildat för lite läkare under många år så det finns brist på utbildade läkare. På Avesta vårdcentral fattas

6 Sida 6 det några läkare som nu lösts med stafettläkare, telefontillgängligheten har klarats bra ändå. Vid mätningen den 5 mars i år så var 19657personer listade på Avesta Vc, 364 personer var listade på Avesta Hälsan och 1169 personer på Vc i Koppardalen. En ledamot tycker att det blivit sämre på Avesta Vc då han ej fått träffa samma läkare. En önska framfördes att multisjuka ska få träffa samma läkare varje gång de besöker vårdcentralen. Ett plus är dock att man har nära till röntgen och akutmottagning. Fr.o.m. 1 januari 2012 är högkostnadsskyddet 1100 kr, en höjning med 200 kr. Hjälpmedel ingår inte. Högkostnadsskyddet för sjukresor är 1800 kr. 5. Handikappdagen 2012 Datum 10 oktober i Församlingsgården i Avesta. Tid kl eller ev. 18. Ev. Tema: Dolda Handikapp Budget kommer att ges till HK-dagen med kr. 6. Övriga frågor Fråga vem som har hand om sopsorteringsstationerna. Svar, det är privata som har hand om det, alltså inte kommunen. Mötet avslutas av Susanne Berger. Nästa möte blir den 1 juni kl 9.00 i Omsorgenshus, sammanträdesrum 1 på bv

Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF, Göran Bengtsson PRO ave och Barbro Krigh SKPF

Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF, Göran Bengtsson PRO ave och Barbro Krigh SKPF Anteckningar Pensionärsrådet Tid: 2012-11-23 kl. 9.00-12.15 Plats: Närvarande: Omsorgsförvaltningens sammanträdesrum bv Ulla Bäckström PRO kry Lea Vulli Pro fin Inger Ljungman PRO gry Lars Enghed RPG Susanne

Läs mer

Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF och Göran Bengtsson PRO Ave. Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna.

Närvarande, ej kallade: Börje Jervered SPF och Göran Bengtsson PRO Ave. Föregående mötesanteckningar godkändes och lades till handlingarna. Anteckningar Pensionärsrådet Tid: 2012-09-28 kl. 9.00-12.00 Plats: Närvarande: Omsorgsförvaltningen Ulf Holmberg SPF Ulla Bäckström PRO kry Sten Samuelsson PRO hdl Inger Ljungman PRO gry Agneta Andreasson-

Läs mer

Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen

Lennart Paalo (V) för Sören Bertilsson (S), landstinget Rolf Eriksson för Kickan Fält, Psykgruppen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Paragrafer Sida 2011-11-09 34-43 1 (10) Plats och tid Landstingshuset, Falun, kl 13.30 16.00 Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Övriga

Läs mer

Möjlighet att leva som andra

Möjlighet att leva som andra Möjlighet att leva som andra Lättläst sammanfattning Slutbetänkande av LSS-kommittén Stockholm 2008 SOU 2008:77 Det här är en lättläst sammanfattning av en utredning om LSS och personlig assistans som

Läs mer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer

Stimulansmedel. För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Projektrapport: Stimulansmedel För insatser inom vård och omsorg för äldre personer Delprojekt: Mobil läkare Projektperiod 2007-09-01 tom 2010 Anette Lindberg projektledare Vård- och omsorgsförvaltningen

Läs mer

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista

Sammanträdesdatum. Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret Onsdag, 19 februari, 2014 kl. 13.00-15.40 enligt bifogad närvarolista NORRTÄLJE SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdalum Sammanträdesdatum 1(13) Sammanträde Kommunala Handikapprådet Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Norrtäljesalen, Kommunhuset Ankaret

Läs mer

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP)

Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman (MP) Tommy Lundkvist (FP) Kommunala handikapprådet 2015-03-26 Plats och tid: Kungsgatan 12, Socialnämndens sammanträdesrum, kl 17:00-20:00 Beslutande: Suzanne Åkerlund (FP), ordförande Ella Kardemark (KD) Imre Gulyas (S) Tove Bergman

Läs mer

Dalamoderaten. Nr 3/2013

Dalamoderaten. Nr 3/2013 Dalamoderaten Nr 3/2013 Landsbygdspolitik för framtidens Dalarna. Mindre än ett år kvar till valet! En arbetsmarknad i förändring. Alliansen i landstinget är överens om politiken. Förbundsordförande. Det

Läs mer

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4)

1 (1) Delges. från. kommun. Kommunstyrelsen. t i. kommunerna och landstinget. 2012. Monica Erikssonn Stadsdirektör 1) 2) 3) 4) Stadsledningskontoret Thomas Energård Telefon: 021-3924444 E-post: thomas.energard@vasteras.se Delges TJÄNSTESKRIVELSE 2011-08-177 Dnr: 2009/312-KS Kommunstyrelsen 1 (1) Övergång avv verksamhet och skatteväxling

Läs mer

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA

LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA LOKALT HANDLINGPROGRAM PRO BOTKYRKA Pensionärernas Riksorganisation Samorganisationen i Botkyrka 1 Förord Vid sin kongress i juni 2012 beslutade Pensionärernas Riksorganisation (PRO) att anta ett handlingsprogram

Läs mer

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE

Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet. PROGRAM FÖR EN BÄTTRE OMSORG OCH VÅRD FÖR DE MEST SJUKA ÄLDRE Trygghet, tillit och tillgänglighet 3 1. Förord. När vi blir äldre och krafterna tryter ska samhället

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Plats och tid Fors Folketshus, klockan 15:00 19:20 Vid sammanträdets inledning framför Roland Söderberg (MP) dikten En bön för 2000-talet av Jonas Gardell Beslutande

Läs mer

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016.

Det här är regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning under år 2011-2016. Socialdepartementet Regeringens plan för sin politik för personer med funktionsnedsättning En strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken Intro och sammanfattning Det här är regeringens plan

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg

RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg RESAM Ett samordnat resursteam för Fagersta, Norberg och Skinnskatteberg Slutrapport 070901-101231 Datum: 2010-12-01 Rapportförfattare: Karin Helander, Camilla Johansson, Mats Pettersson Kontaktinformation:

Läs mer

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13

Kommunala Pensionärsrådet Protokoll 2015-04-13 Kommunala Pensionärsrådet Protokoll !t. HEDEMORA 1 (9) Plats och tid Beslutande Tjädernhuset, sammanträdesrum Björnen, kl. 08.30-11.30 Ledamöter Owe Ahlinder, omsorgsnämnden, ordförande Jonas Carlgren,

Läs mer

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet

Om kommunen. Bra service kostar pengar. Information om Arvika kommuns verksamhet Bra service kostar pengar Det kostar naturligtvis mycket pengar att ge all den service som kommuninvånarna vill ha och behöver. Därför måste vi som bor i kommunen betala skatt. Men skattepengarna räcker

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg

Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Verksamhetsplan 2015 Vård och omsorg Enhetens uppdrag: Vård och omsorg ansvarar för att tillgodose kommunens äldres och funktionshindrades behov av stödinsatser, omvårdnad och sjukvård i eget och särskilt

Läs mer

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I

MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I MINNESANTECKNINGAR FRÅN MEDBORGARTRÄFF I HORN DEN 12 MAJ 2008. Datum: 2008-05-12 Tid: 19.00 21.02 Plats: IOGT-NTO- Lokalen Deltagare: 42 + Kommunalrådet Anders Ljung hälsar välkommen till kvällens träff

Läs mer

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26

Dialogmöte. Lenhovda 2014 05 26 2014-06-24 Dialogmöte Lenhovda 2014 05 26 1. Välkomna Presentation av deltagare: PO Ekelund, kommunchef Magda Gyllenfjell, ny projektledare Annie Öhman, planerare/utvecklare Jimmi Olsson, näringslivsutvecklare

Läs mer

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden?

EXAMENSARBETE. Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? EXAMENSARBETE 2005:09 HV Äldreomsorgen år 2020 Vilka planer har beslutsfattare och tjänstemän inför framtiden? Helén Jakobsson, Annalena Niemi Luleå tekniska universitet Hälsovetenskapliga utbildningar

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN 3 FÖRÄNDRINGAR OCH TRENDER I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Enligt Hälso- och sjukvårdslagen är det hälso- och sjukvårdens uppgift att medicinskt förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador. Primärvården

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Sätt fart på Sverige

Sätt fart på Sverige Sätt fart på Sverige Länsstyrelser vill investera mer Rapport från 6F fackförbund i samverkan juni 2015 Länsstyrelser ger regeringen underkänt Sveriges länsstyrelser är eniga. Regeringens satsningar på

Läs mer

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset

Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Dnr: AN 16/2013 1 Minnesanteckningar från Pensionärsrådets sammanträde onsdagen den 15 maj 2013, KS-salen Utö, Kommunhuset Närvarande: Martin Lundqvist (FP) Ordförande Per Ryhd (S) Äldrenämnden Gunnel

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.

Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015. Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna. Motioner DISTRIKTSKONGRESS 2015 Socialdemokraterna i Norrbotten V Varvsgatan49B 972 33 Luleå T: 0920-698 40 www.socialdemokraterna.se/norrbotten Innehållsförteckning Distriktsstyrelsens utlåtande över

Läs mer

1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin

1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin MOTIONER FÖREDRAGANDE 1. Sjukvård 1.1 Kostnader för läkarbesök vid inträffad Ewa Söderberg skada på rörelsefunktion/apparat 1.2 Framtida utveckling av onkologin Jan Sjödin 2. Äldrevård - omsorg 2.1 Näringsrik

Läs mer

Tiden går fort när man har roligt

Tiden går fort när man har roligt Nr 2 2015 Tiden går fort när man har roligt Bild hämtad ifrån unsplash.com. Fotograf Jeremy Cai. Ja tänk vad tiden går, vi är nu inne på Carpes fjärde verksamhets år som går från och med 1 april 2015 31

Läs mer