Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003"

Transkript

1 Miljöhandbok Uddevalla kommun Uddevalla kommuns miljöredovisning för år 2003 Verksamhetsbeskrivning Vi har i vår miljöpolicy antagit utmaningen att forma en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Det innebär att vi ska verka för en god folkhälsa och ett ökat miljömedvetande. Kommunen svarar för ett stort antal offentliga tjänster. Omsorg för äldre och funktionshindrade, barnomsorg, skola, fritid, anläggningar, kultur och biblioteksverksamheten, miljö, trafik, byggande och mycket mer. Många lagar styr och påverkar kommunens verksamhet. Uddevalla arbetar målinriktat för att bli en effektiv och attraktiv kommun för företag, medborgare och för de som besöker Uddevalla. I kommunen finns 4200 fastanställda och 260 politiker. Verksamheten styrs under Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen av Barn- och Utbildningsnämnden, Socialnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden, Fritidsnämnden och Valnämnden. Kulturnämnden och Fritidsnämnden slogs samman till en nämnd, Kultur och Fritidsnämnden, Uddevalla kommun har ca invånare och under sommarhalvåret ett stort antal fritidsboende. Tot finns ca 5000 fritidsbostäder inom kommunen, en stor andel ligger längs kommunens ca 27 mil långa kustzon. Befolkningsstrukturen följer riket som helhet och inom kommunen finns ingen enskild verksamhetsutövare som dominerar vad gäller påverkan på hälsa eller miljö. Stora verksamhetsutövare ur miljösynpunkt är dock hamnen, Volvo, Uddevalla lasarett, Glimminge motorstadium, Uddevalla kommun, tillfälliga arrangemang som exempelvis O-ringen, Fjordfestivalen, VM i motorkross. Kommunen är största arbetsgivaren med 4200 fastanställda. Större delen av Uddevalla tätort är anslutet till fjärrvärmenätet som drivs med biobränslen. Kommunalt vatten och avlopp är väl utbyggt och anslutningar av kustnära fritidsbebyggelse/permanentbebyggelse sker successivt, nu senast 400 fastigheter på Ammenäs- Skäret-Stången. Den organiska delen i hushållssoporna inom kommunen sorteras ut av de boende och hämtas för produktion av biogas i rötgasanläggningen på Häljestorp. Som vägledning för medborgare och lokala verksamhetsutövare har kommunen beslutat om en miljöpolicy med bl a fem framlyfta miljökvalitetsmål. En översiktsplan med riktlinjer för ett hållbart Uddevalla antogs av Fullmäktige under I översiktsplanen lyftes ytterligare ett miljömål fram. Kommunfullmäktige har särskilt beslutat om en övergripande vision Uddevallas invånare skall ges förutsättningar för en god livskvalitet med bl a strategin skapa en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Visioner och strategier inom miljöområdet kommuniceras ut till medborgare och verksamhetsutövare genom kommunens A21-arbete där Kommunstyrelsen utgör ledningsgrupp. Miljöhandbok 1(24) Dok. Miljöredovisning för år 2003revdec2004_1

2 En heltid miljösamordnare finns under Kommunstyrelsen, organisatoriskt placerad på Miljö och Stadsbyggnad och underställd stadsbyggnadschefen. Varje förvaltning har dessutom utsett egna miljösamordnare inom sina verksamhetsområden. Uddevalla kommuns centrala förvaltning - Administrationen Administrationen arbetar med samordning och styrning av kommunens hela verksamhet. Kontoret har ansvaret för att den kommunala verksamheten är effektivt organiserad och ser till att kommungemen- samma mål och strategier styr verksamheten. Därutöver arbetar kontoret med ärendehantering för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, ekonomi, inköp och upphandling, personalfrågor, information, juridik, samt IT-frågor. Allmänna val och folkomröstningar planeras och administreras av administrationen. Socialtjänsten Socialtjänsten bedriver en bred verksamhet och ansvarar för omsorg för äldre och funktionshindrade samt stöd och rådgivning till barn, ungdomar och vuxna. Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. Insatserna skall utgå från vars och ens behov, resurser och förutsättningar. Miljöhandbok 2(24)

3 Barn och utbildning Barn och utbildning sköter administrationen inom förvaltningen och hanterar frågor som resursfördelning, ekonomi, skolskjutsar, förskoleplatser, inackorderingsbidrag och administration. Kontoret har även hand om intagningen till gymnasieutbildningarna i Uddevalla, Lysekil och Tanum. Frågor som rör elev eller skolan direkt handläggs av resp områdeskontor. Utbildning Att utveckla skolan är strategiskt viktigt för Uddevalla. Det bedrivs flera projekt för att utveckla skolan och elevernas lärande. Vårt uppdrag är att ge eleverna utbildning som skapar förutsättningar för ett framtida yrkesliv och för fortsatta studier på högskolan och universitet. Barn och utbildningsförvaltningen bedriver sedan flera år tillbaka ett medvetet miljöarbete. En miljösamordnare finns anställd för att stötta skolorna och förskolorna och driva arbetet framåt. Miljöfrågorna är ett av fyra områden som kontinuerligt ska målsättas, följas upp och utvärderas av skolorna och förskolorna. Arbetet vilar på flera hörnstenar som på olika sätt knyter an till vårt lärande för och skapandet av en hållbar utveckling. Kultur och fritid Kultur och fritid bildades 1 januari I förvaltningen ingår de tidigare enheterna Fritid Uddevalla och Kultur & Bibliotek samt Kulturskolan (som förut hette Musikskolan och tillhörde Barn och utbildning). Förvaltningen styrs av Kultur och fritidsnämnden. Kultur och fritid har en egen administration och ansvarar för verksamhet vid olika anläggningar som badhus, ishall, idrottsplatser. Förvaltningen ansvarar också för kommunens: Bibliotek Fritidsgårdar Föreningsutveckling Kulturavdelning Kulturskola Miljöhandbok 3(24)

4 Miljö och Stadsbyggnad Miljö och Stadsbyggnadsnämnden och dess förvaltning har i enlighet med kommunens vision att åstadkomma en god livskvalitet genom att skapa en socialt och ekologiskt hållbar kommun. Miljö och Stadsbyggnad arbetar med samhällsplanering, miljö och naturvård, hälsoskydd och djurskydd samt energirådgivning. En arbetsuppgift är traditionell och digital kartproduktion. Här finns även kommunens lantmäterimyndighet. Näringsliv och arbetsmarknad Näringsliv och arbetsmarknad ska förverkliga kommunens vision om god livskvalite genom att i vid mening utveckla sysselsättningen och stärka kommunens plats i omvärlden. Förvaltningen är stabsorgan till kommunstyrelsen och arbetar med sysselsättningsfrågor ur näringslivs- och arbetsmarknadsperspektiv, planerings- och översiktsfrågor, samordning med externa partners och inom kommunen, EU och internationella frågor, folkhälsa, kollektivtrafik, statistik mm Räddningstjänsten Räddningstjänsten utför räddningsinsatser vid olyckshändelser eller fara för olyckshändelser inom kommunen. Miljöhandbok 4(24)

5 Räddningstjänsten arbetar också med: Övning och utbildning av kommunens utryckningsstyrkor. Förebyggande åtgärder mot brand. Brandskyddsutbildning för enskilda och företag. Brandsyn och konsultation i brandskyddsfrågor. Samordning av kommunens beredskaps- planläggning. Tekniska kontoret Med teknisk verksamhet avses teknisk försörjning av kommunen inom en mängd områden. Ansvarig för den tekniska verksamheten i Uddevalla kommun är den Tekniska nämnden. Tekniska kontoret lyder under Tekniska nämnden och är indelat i sex avdelningar med olika uppgifter inom kontorets verksamhet. Kontoret har ca 315 anställda i flera olika yrkesgrupper. Nedan följer en kort redovisning av de sex avdelningarnas arbetsuppgifter: Administrativa avdelningen har till uppgift att svara för: sekreterarskap för nämnden samordning av budgethantering och kostnadsuppföljning kamerala frågor handläggning av leverantörsfakturor debiteringsfrågor administrativ service till förvaltningen kommuntryckeriet vaktmästeri Fastighetsavdelningen har till uppgift att svara för: ny- och ombyggnad av kommunala fastigheter drift och underhåll av kommunägda byggnader och lokaler förvaltning av kommunägda byggnader och markinnehav förvaltning av kommunens skogar lokalvård av kommunala förvaltningslokaler Gatu- och parkavdelningen har till uppgift att svara för: planering, investering, drift- och underhåll av gator och parker gatubelysning Miljöhandbok 5(24)

6 vinterväghållning barmarksunderhåll gaturenhållning trafikanordningar konstbyggnader trafikfrågor inom väghållningsområdet lokala trafikföreskrifter planering, drift och underhåll av parkeringsanläggningar samt uthyrning av parkeringsplatser flyttning av felaktigt uppställda fordon parkeringstillstånd för rörelsehindrade nyttoparkeringstillstånd dispenser från lokala trafikföreskrifter tillfälliga parkerings- och trafikeringstillstånd parkeringsövervakning Mark- och exploateringsavdelningen har till uppgift att svara för: exploateringsverksamhet beträffande industrimark och bostadsområden handhavande av köp och försäljning av fastigheter bostadsanpassning tomträttsfrågor Renhållningsavdelningen har till uppgift att svara för: fastighetsrenhållning (sophämtning) återvinningscentraler Avfallsdeponi på tippen vid havskuren slamsugning latrinhämtning oljesanering VA-avdelningen har till uppgift att svara för: anläggning, drift och underhåll av de kommunala VA-anläggningarna planering för framtida VA-försörjning ekonomisk styrning och tillämpning av den av KF fastställda taxan Miljöpolicy Uddevalla kommun skall arbeta för ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Den tjänsteutövning och övrig verksamhet som bedrivs, skall ske i enlighet med Miljöbalkens intentioner: Skydda människors hälsa mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av fysisk och psykisk påverkan Skydda och vårda värdefulla natur- och kulturmiljöer Miljöhandbok 6(24)

7 Bevara den biologiska mångfalden Använda mark, vatten och fysisk miljö så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas Återanvändning och återvinning, liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas, så att kretslopp uppnås Miljöpolicyn ska uppfyllas genom att: Steg för steg förbättra de kommunala verksamheterna ur miljösynpunkt Med god marginal uppfylla kraven i lagar och förordningar inom miljöområdet Alla kommunala nämnder och styrelser ur miljösynpunkt granskar och utvärderar den tjänsteutövning och verksamhet som bedrivs All kommunalanställd personal och politiker informeras och utbildas i miljöfrågor med syftet att vara föregångare samt verka för en miljöanpassad produktion av varor, tjänster och beslut Vara samordnare och "katalysator" i det lokala Agenda 21-arbetet Utveckla lokala mål utifrån de nationella miljömål som är relevanta för kommunen Gröna nyckeltal upprättas, utvärderas och revideras för hela den kommunala verksamheten Genomföra årlig miljörevision av hela den kommunala verksamheten Årligen redovisa miljöledningsarbetet offentligt Övergripande miljömål för Uddevalla kommun Uddevalla kommun har fastställt nedanstående övergripande miljömål som ska gälla för hela verksamheten. Målen skall beaktas utifrån en ekonomisk och teknisk rimlig nivå. Medborgare och lokala verksamhetsutövare Uddevalla kommun ska verka för att samtliga medborgare och lokala verksamhetsutövare medverkar till att minska den totala miljöbelastningen. Det innebär dels att vi ska främja och uppmuntra miljömedvetandet, dels att vi ska skapa förutsättningar för dem att agera på ett miljöanpassat sätt. Detta gäller inom samtliga nedanstående miljöområden. Myndighetsutövning All myndighetsutövning inom Uddevalla kommun ska ske med största möjliga miljöhänsyn. Det innebär att arbetet med tillsyn, information och fysisk planering ska genomföras så att det leder till största möjliga miljönytta och ger så liten negativ miljöpåverkan som möjligt. Miljöhandbok 7(24)

8 Det innebär också att lokala föreskrifter och taxor ska utformas så att de gynnar förbättringar inom miljöområdet och missgynnar aktiviteter och verksamheter som är negativa för miljön. Produktion av varor och tjänster All produktion av varor och tjänster inom Uddevalla kommun ska göras med minsta möjliga negativa påverkan på miljön och på ett resurssnålt sätt. Miljöanpassning avser hela processen; från planering, produktion och nyttjande av produkter och tjänster till att de förbrukats. Det innebär att vi ska välja utformningar och tekniska lösningar samt material som innebär minsta möjliga miljöpåverkan. Material och råvaror Förbrukningen av material och råvaror inom Uddevalla kommun ska minimeras. Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med hushållning, dels att vi ska verka för att medborgare och lokala verksamhetsutövare minimerar sin förbrukning. Användningen av miljöanpassade material och råvaror ska prioriteras. Det innebär att vi i första hand ska använda material och råvaror som är resurssnåla, förnybara eller återvinningsbara och som innebär små eller inga utsläpp till luft, mark eller vatten. Energi Energiförbrukningen inom Uddevalla kommun ska minimeras. Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med energihushållning, dels att vi ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin energiförbrukning. Användningen av miljöanpassad och förnybar energi ska prioriteras. Det innebär att vi ska minimera användningen av fossilt bränsle och kärnenergi samt verka för en övergång till förnyelsebara energikällor liksom utveckla och effektivisera befintlig vattenkraft. Vatten Vattenförbrukningen inom Uddevalla kommun ska minimeras genom hög effektivitet. Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med vattenbesparing, dels att vi ska verka för att våra medborgare och lokala verksamhetsutövare ska minimera sin vattenförbrukning. Avlopp Ett kretsloppsanpassat avloppssystem ska prioriteras. Det innebär att vi ska verka för att utsläppen av miljöstörande ämnen i och till avloppsnätet minimeras, liksom att viktiga näringsämnen tas om hand och återförs till jordbruksmarken. Avfall Den totala avfallsmängden ska minimeras. Det innebär dels att vi själva ska arbeta aktivt med avfallsminskning, dels att vi ska verka för att våra medborgare ska minimera sina avfallsmängder. Det avfall som uppstår ska omhändertas enligt kretsloppsprincipen, dvs. återanvändas, återvinnas som material eller energi eller slutligt omhändertas med minsta möjliga resursförbrukning och med minsta möjliga påverkan på miljön. Transporter Samtliga transporter inom Uddevalla kommun ska ske på ett miljöanpassat sätt. Det innebär att vi kontinuerligt ska arbeta för att eliminera onödiga transporter. Miljöhandbok 8(24)

9 De transporter som sker ska genomföras så att miljöpåverkan minimeras. Det innebär miljöanpassade transportmedel samt att andelen av miljöanpassade och förnybara drivmedel skall öka. Vi ska verka för en väl fungerande och utbyggd kollektivtrafik samt goda gång- och cykelmöjligheter i hela kommunen. Inköp Miljöhänsyn ska tas i samband med samtliga inköp och all upphandling. Det innebär att miljöpåverkan och resursanvändning ska minimeras i samtliga led, i samband med tjänstens genomförande eller varans produktion. Bedömningen av miljöpåverkan ska göras med ett livscykelperspektiv. Administration och kontor Verksamheten på kontor och arbetet med administration inom Uddevalla kommun ska i likhet med övrig verksamhet bedrivas så att miljöpåverkan minimeras. Detta med avseende på t.ex. pappersförbrukning, och kontorsmaterial, lokalanvändning, kontorsmaskiner, möbler, intern kommunikation. Nödlägesberedskap Uddevalla kommun ska sträva efter att förebygga och undvika nödlägen. Vi ska planera och förbereda oss för de nödlägen som ändå kan uppstå så att, om något händer, vi kan minimera effekterna. Med nödlägen menar vi oönskade situationer som innebär fara för miljö och hälsa. Miljöskadliga ämnen och produkter Användningen och förekomsten av miljöskadliga ämnen och produkter inom Uddevalla kommun ska minimeras. Det innebär att ha kännedom om de ämnen och produkter som används inom verksamheten, av medborgare och lokala verksamhetsutövare av entreprenörer och leverantörer samt de som finns inbyggda i fastigheterna, eller som förorenad mark. Vi ska också planera för hur de miljöskadliga ämnena och produkterna ska fasas ut och tas omhand. Medarbetare Uddevalla kommun ska verka för att medarbetarna ska vara motiverade, medvetna och delaktiga inom miljöområdet. Genom utbildning och annan kompetensutveckling, ska vi säkerställa medarbetarnas engagemang. Övriga intressenter Uddevalla kommun ska aktivt samverka med alla intressenter i strävan för en hållbar utveckling. Med intressenter menar vi de organisationer, företag och enskilda som påverkar Uddevalla kommun eller som påverkas av oss. Detta gäller för samtliga miljöområden. Miljöhandbok 9(24)

10 Vårt miljöledningssystem enligt EMAS Miljöledningssystemet är verktyget för att prioritera och följa upp de miljöinsatser som förväntas ge bäst effekt inom kommunens olika verksamhetsområden som är produktion av service och tjänster samt myndighetsutövning. Samtliga förvaltningar ingår. Verksamhet som inte omfattas är Havskurens avfallsanläggning. Förslag till nya villkor samt beslut är på remiss och kommer att faställas i början av En central miljöhandbok har arbetats fram utifrån förvaltningarnas genomgång av sina verksamheter. Centralt övergripande miljömål samt gemensamma detaljerade miljömål liksom miljöorganisation har tagits fram och fastställts av KS och KF. Förvaltningarna har egna miljöhandböcker som styrs av den centrala miljöhandbokens policy, mål och rutiner. Förvaltningarna skall i vissa fall och kan i andra, utarbeta olika instruktioner för sin egen verksamhet. Under hösten 2002 påbörjades arbetet med att utforma vårt miljöledningssystem för att bli registrerat enligt EMAS (Eco Management and Audit Scheme) som är EU: s frivilliga miljöstyrnings- och miljöredovisningsordning. EMAS baseras på ISO 14001, men ställer krav på en granskad och godkänd miljöredovisning för att förmedla ett trovärdigt budskap till allmänheten och näringslivet. Registreringen beräknas ske under Vi hoppas då bli bland de första kommunerna i Sverige där hela kommunen är EMAS-registrerad. Vi internreviderar hela vårt miljöledningssystem under en treårsperiod. Alla internrevisorer har genomgått den utbildning som erfordras för att kontrollera och följa upp, att rutinerna i miljöhandboken följs. Miljöledningssystemet är integrerat med kommunens styrsystem Verksamhetsutveckling 2003 där uppföljning av miljöarbetet sker. Beskrivning av våra femton framtagna miljöområden samt de betydande miljöaspekterna: 1. Information till medborgare och lokala verksamhetsutövare samt 15. information till övriga intressenter Kommunen har ett stort informationsansvar inom miljöområdet med syftet att skapa ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Målet är att samtliga medborgare, verksamhetsutövare och övriga aktörer eller intressenter skall få en högre miljömedvetenhet och vara delaktiga i att minska den totala miljöbelastningen. Samtliga nationella miljökvalitetsmål påverkas av hur väl kommunen lyckas sprida miljöinformation och skapa en dialog med medborgarna andra aktörer. Fyra miljöaspekter mäts och följs upp årligen genom de möten och arrangemang som genomförs i samarbete med kommunens frilufts- natur- och miljöorganisationer, antal tillsynsbesök med Miljöhandbok 10(24)

11 tillhörande information enligt miljöbalken, antalet besökare på kommunens hemsida Uddevalla.se samt underliggande sida miljö och hälsa. Kommunledningen har det övergripande ansvaret för den externa informationen där informationsavdelningen ansvarar för att miljöpolicyn och miljöredovisningen finns lättillgängliga på kommunens hemsida samt i tryckt version på Medborgarkontoret. Miljö och Stadsbyggnad tar årligen tillsammans med Studiefrämjandet och Bohusläns museum fram ett kalendarium Biologisk mångfald gällande möten och arrangemang inom friluftsnatur- och miljöområdet. Miljö och Stadsbyggnad har en hög miljökompetens och genomför tillsynsbesöken med tillhörande information enligt miljöbalken. Samtliga förvaltningar identifierar sina respektive målgrupper för extern miljökommunikation. Informationen kan alltid spridas via kommunens hemsida eller via kommunsidorna i Bohusläningen. Aktuell miljöinformation lämnas alltid på kommunens hemsida Miljöpåverkan Ett stort antal personer nås genom de 66, under 2003, fastställda aktiviteterna i kalendariet Biologisk mångfald. Vid varje arrangemang möter besökarna engagerade och kunniga personer och möjlighet ges till uppföljande aktivitet. Kommunens hemsida besöktes gånger varav på underliggande sida miljö och hälsa. Tillsynsbesök med miljöinformation enligt miljöbalken ökade igen för år 2003 och blev 692 st. På kommunsidorna i Bohusläningen har information getts bl a om energifrågor och avfallshantering. På Medborgarkontoret ges ett par dagar i veckan miljöinformation främst genom energirådgivarna. Under september månad anordnades en energiutställning i anslutning till Medborgarkontoret på Kungstorget i Uddevalla. Samarbete med andra intressenter som HTU har skett genom ett antal genomförda projektarbeten bl a inom området Hållbart boende i kustnära områden. En aktiv kommunikation med medborgarna sker också genom kommunens system för synpunktshantering Ris och Ros. Under 2003 inkom 863 olika typer av synpunkter via systemet. Ett detaljerat gemensamt miljömål för år 2004 har antagits av Kommunstyrelsen gällande miljöområdena Medborgare och lokala verksamhetsutövare och Övriga intressenter. Målet är att kommunens samlade miljöarbete skall kommuniceras externt minst en gång per år. Målet uppnås genom att ett Miljö och Välfärdsbokslut upprättas i kommunens årsredovisning samt presenteras på kommunens hemsida. Miljöhandbok 11(24)

12 2. Myndighetsutövning Miljöområdet påverkar 15 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. Målet som ej påverkas behandlar den svenska fjällmiljön. Myndighetsutövning som berör miljöområdet sker inom följande nämnders ansvarsområden: Kommunstyrelsen, Miljö och Stadsbyggnadsnämnden samt Tekniska nämnden. Myndighetsutövningen består av följande delar; fastställande av lokala föreskrifter, fastställande av taxor, tillsyn, tillståndsgivande, bidragsgivning samt fastställelse av detaljplaner. Samtliga former av myndighetsutövning sker med stöd av Kommunallagen och Förvaltningslagen. Miljöområdet mäts och följs upp årligen genom att beräkna antalet miljögranskade beslut enligt särskild framtagen mall genom totala antalet beslut (inget underlag för 2003). Miljöområdet följs också upp genom antalet genomförda tillsynsbesök enlig miljöbalken. Miljöpåverkan Samtliga lagkrav har uppfyllts och några kända negativa effekter på miljön har inte genererats genom myndighetsutövningen. Antal fattade beslut: Godkända detaljplaner Bygglov Bygganmälningar Miljöärenden Lantmäteriförrättningar Beslut om taxor 12 st 620 st 505 st 905 st 76 st 4 st Fattade beslut under 2003 har inte granskats ur miljösynpunkt i enlighet med nu framtagen bedömningsmall. Under 2004 kommer beslut med myndighetsutövning att granskas enligt mall. Detaljerade miljömål för 2004 har antagits av Kommunstyrelsen samt Miljö- och stadsbyggnadsnämnden med syftet att ta fram mallar för att kvalitetssäkra myndighetsutövningen gentemot de nationella miljökvalitetsmålen samt i Översiktsplanen framlyfta miljömål. 3. Produktion av varor och tjänster Inom detta miljöområde har tre olika miljöaspekter lyfts fram: - Beslut rörande miljö, ej myndighetsutövning - Utbildning - Teknisk service Samtliga nationella miljökvalitetsmål berörs. Beslut rörande miljö, ej myndighetsutövning Miljöaspekten beslut rörande miljö, ej myndighetsutövning. Aspekten innefattar bl a Kommunfullmäktiges beslut om strategiska dokument, visioner, policys, översiktsplaner samt styrande dokument som verksamhetskort och verksamhetsplan. Besluten skall bedömas utifrån de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Miljöhandbok 12(24)

13 När styrelser och nämnder fattar beslut som kan innebära påverkan på miljön, skall hänsyn tas till miljöpolicy, övergripande miljömål, gemensamma detaljerade miljömål, fastställda rutiner, nämndens antagna detaljerade miljömål samt förvaltningens instruktioner. Detta gäller även i de ärenden där styrelser eller nämnder avger yttranden, internt eller externt. Miljöaspekten mäts och följs upp årligen genom att beräkna antalet miljögranskade beslut enligt särskild framtagen mall genom totala antalet beslut. Miljöpåverkan Samtliga beslut har fattats i enlighet med kända lagkrav. Under 2004 kommer beslut med betydande miljöpåverkan att granskas enligt mall. De beslut som kommunen fattat inom miljöområdet ex v: övergripande miljömål (2003), detaljerade miljömål (2003) samt miljöpolicy (1999) har en betydande styrande funktion i all kommunal produktion av varor och tjänster. Ett detaljerat miljömål har antagits av Kommunstyrelsen gällande beslut rörande miljö, ej myndighetsutövning. Besluten skall bedömas utifrån de nationella och regionala miljökvalitetsmålen. Utbildning Miljöaspekten Utbildning. Aspekten innefattar samtliga elever inom Barn och Utbildningsnämndens verksamhetsområde. All utbildning påverkar eleverna och ett av utbildningssyftena är att skapa förutsättningar för att utveckla ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Målet är att samtliga elever och lärare skall få en högre miljömedvetenhet och vara delaktiga i att minska den totala miljöbelastningen. Samtliga miljöaspekter för Uddevalla kommun berörs av elevernas förståelse, insikt och beteende inom miljöområdet. Miljöaspekten mäts och följs upp årligen genom att beräkna antalet elever inom Barn och Utbildningsnämndens verksamhetsområde, andelen elever som besökt kommunens naturskolan Åslån samt andelen elever i Grön Flagg skolor. Miljöpåverkan Under 2003 gick elever i kommunens skolor. Den direkta miljöpåverkan sker genom användning av energi, vatten, förbrukning av material, avfall, miljöskadliga ämnen och produkter, transporter samt skolmåltider. Teknisk service Miljöaspekten Teknisk service innefattar all kommunal service och mäts bl a genom antalet abonnenter för distribution av renvatten och omhändertagande av avloppsvatten samt avfallshantering. Aspekten har en stor direkt påverkan på miljön och styrs i stor utsträckning av lagstiftning och tillståndsbeslut. Skansverket är kommunens största avloppsreningsverk och renar i genomsnitt ca 5.5 milj m3 vatten per år. Under de senaste åren har årsmedelvärdet för totalkväve och totalfosfor legat under de krav som ställs av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Miljöaspekten mäts och följs upp årligen genom att beräkna antalet abonnenter och mäta mängden avfall samt reningsverkens funktion. Miljöhandbok 13(24)

14 Miljöpåverkan Under 2003 fanns st renhållningsabonnenter och insamlad mängd avfall i form av gröna, röda och påsar till deponi var ton. Antal va-abonnenter under 2003 var och ton slam producerades vid avloppsreningsverken. 4. Användning av material och råvaror samt 10. Inköp/upphandling Samtliga nationella miljökvalitetsmål berörs av dessa två miljöområden. Aspekterna inom områdena mäts genom inköpt mängd kontorspapper, mängd kontorsmaterial, muttagen mängd råvatten för renvattenproduktion samt centrala upphandlingar och leverantörsbedömningar. Rutiner för inköp av varor och produkter syftar även till att minska miljöpåverkan hos tillverkare och leverantörer. De inköp som görs är en stor del av Uddevalla kommuns totala miljöpåverkan. Framtagen inköpsrutin innebär att vi ska ställa krav på varor och tjänster som upphandlas. Rutinen syftar också till att beskriva arbetsgången och organisationen vid upphandling och på vilket sätt krav ska ställas. De entreprenörer och leverantörer som anlitas har stor påverkan på Uddevalla kommuns totala miljöpåverkan. Rutinen för leverantörsbedömning ska leda till att kommunen ställer krav på att leverantörer och entreprenörer bedriver ett bra och trovärdigt eget arbete. Miljöpåverkan Kommunen köpte centralt in A4 kontorspapper under 2003 samt kontorsmaterial för kr. Uttaget av råvatten under 2003 var m3. Tidigare rutiner för inköp samt leverantörsbedömningar har reviderats under 2003 utifrån framtagen utredning kring kommunens nuvarande system för miljöanpassad upphandling. En miljöanpassad upphandling av personbilar för resor i tjänsten har genomförts. Samtliga personbilar som köps in drivs med drivmedlet etanol E Energi Aspekten påverkar 6 av de 16 nationella miljökvalitetsmålen. En miljöaspekt har lyfts fram inom detta område och det är kommunens användning av el och olja. Aspekten innefattar alla delar i den kommunala verksamheten som använder betydande mängder el eller olja. Särskilt betydande förbrukare är simhall, ishall, Stadshuset samt gatubelysning. Kommunens fjärrvärmeanläggning eldas till största delen med biobränsle varför miljöpåverkan från kommunens energianvändning främst härrör från elproduktion. En rutin finns fastställd för hur samtliga medarbetare skall bete sig i all verksamhet för att minimera energiförbrukningen. Miljöpåverkan Gatubelysningen var den största enskilda förbrukaren av elenergi som mättes under Förbrukningen var kwh. Under de fem senaste åren har förbrukningen minskat med ca 10 %. Andra stora förbrukare var Simhallen kwh, ishallen kwh, Miljöhandbok 14(24)

15 Stadshuset kwh. Förbrukningen av olja har minskat de senaste fem åren med ca 15 %, från 723 till 606 m3. Vid nyinstallation eller byte av utrustning, apparater och system som värmepannor, direktverkande el etc. skall möjligheten till övergång till förnyelsebara energislag alltid prövas och prioriteras. Införande av XP-systemet påbörjades under 2003 och innebär att datorerna stängs ned effektivare och på så sätt minskas energiförbrukningen. Två gemensamma detaljerade miljömål har antagits av Kommunstyrelsen gällande miljöorådet Energi. Målen är att energiförbrukningen minskas med 10 % och att energianvändning för uppvärmning som är baserat på icke förnyelsebar energi skall minskas med 5 % fram till 2006 räknat från 2003 värden. Detta gäller för kommunens större energiförbrukande verksamheter/enheter/objekt. Under 2004 kommer verksamheter/enheter/objekt att väljas, där mätning skall ske och åtgärder vidtas. 6. Vattenförbrukning och 7. Avloppsutsläpp Sex av de nationella miljökvalitetsmålen berörs. Aspekterna behandlar förbrukningen av renvatten mängden renat avloppsvatten samt utsläpp av fosfor och kväve i mg/l. Aspekten renvatten innefattar alla delar i den kommunala verksamheten som använder betydande mängder renvatten. Särskilt betydande förbrukare är simhallen. Genom god hushållning med vatten och avlopp skall vi säkerställa att belastningen på miljön bli så liten som möjligt. Alla medarbetare ansvarar för att användning av vatten och avlopp sker på ett ansvarsfullt sätt. Vattensnål teknik sätts in efterhand som reparationer och renoveringar sker i kommunens fastigheter. Inom de verksamheter där, för avloppssystemet miljöstörande ämnen hanteras, skall gällande regler för utsläpp till avloppsnätet kommuniceras med de anställda. Miljöpåverkan Totalt debiterar kommun för m3 renvatten och renar m3 avloppsvatten. Skillnaden mellan debiterad mäng renvatten och renad mängd avloppsvatten minskade mellan 2002 till Detta är positivt ur miljösynpunkt då mängden avloppsvatten till reningsverket bör närma sig den mängd renvatten som levereras ut till abonnenterna. Walkersborgsbadet förbrukade m3 renvatten under Stadshuset m3 och Agnebergshallen 1933 m3. Ökningen av vattenförbrukningen i Walkersborgsbadet de senaste 2 åren beror på att en ny metod för klorhantering har tagits i bruk. Det innebär att svagare koncentration av klor används samtidigt som denna metod kräver oftare rengöring av bassängerna. En rutin har tagits fram under 2003 för att säkerställa att miljöbelastningen från vatten och avlopp blir så liten som möjligt. Miljöhandbok 15(24)

16 Ett gemensamt detaljerat miljömål har antagits för miljöområdet Vatten. Vattenförbrukningen skall minskas med minst 5 % till 2006 räknat från 2003 års nivå. Detta gäller för kommunens större vattenförbrukande verksamheter/enheter/objekt. Utvalda verksamheter/enheter/objekt kommer att fastställas under Avfallshantering 14 av de nationella miljökvalitetsmålen berörs. Aspekten behandlar uppkomsten, insamlingen och behandlingen av allt avfall som produceras. Utvärdering och mätning av följande avfallsfraktioner sker årligen: papper, glas, kartong, plast, plåt, farligt avfall, mängden hushållsavfall samt antalet besök på Havskurens avfallscentral. För att säkerställa att belastningen på miljön, som avfallshanteringen innebär, blir så liten som möjligt ska avfallet hanteras och tas omhand på ett miljöanpassat sätt. Rutiner finns framtagna för hur hanteringen ska ske och antal fraktioner som minst ska finnas för hushållssopor, verksamhetsavfall, avfall med producentansvar samt farligt avfall. Arbetsledare ansvarar för att informera om hur avfallshanteringen fungerar. Alla medarbetare som hanterar avfall ska göra detta på ett ansvarfullt sätt. Miljöpåverkan Insamlad mängd avfall under 2003 kg/inv: Insamlad mängd papper (tidn, well) kg/inv 60,5 Insamlad mängd glas kg/inv 21,5 Insamlad mängd kartong kg/inv 19 Insamlad mängd plast kg/inv 11,5 Insamlad mängd plåt kg/inv 3,1 Insamlad mängd farligt avfall, hushåll kg/inv 2,2 Insamlad mängd hushållsavfall kg/inv 190 En rutin har tagits fram under 2003 för att säkerställa att miljöbelastningen från avfall blir så liten som möjligt. Ett gemensamt detaljerat miljömål har tagits av Kommunstyrelsen för miljöområdet Avfall som innebär att förvaltningsvisa instruktioner för avfallshantering vid behov ska tas fram under Transporter 14 av de nationella miljökvalitetsmålen berörs. Två miljöaspekter har lyfts fram inom detta miljöområde: Förbrukning av drivmedel samt utsläpp av avgaser. Aspekterna behandlar främst olika typer av tjänsteresor och resor till och från möten. Förbrukningen av ändliga resurser såsom bensin och diesel ger upphov till stora miljöproblem ex v klimatförändringar vid utsläppen av förbränningsgaserna men även utsläppen vid utvinning och transport av råolja. Miljöhandbok 16(24)

17 Resor i tjänsten ska ske med så liten miljöbelastning som möjligt. Möjligheterna till planering, samordning och samåkning ska beaktas vid egna transporter för att undvika onödiga transporter och resor. Miljöanpassade transportsätt ska väljas i så stor utsträckning som möjligt. Kollektiva transportmedel (tåg och buss) samt cykel ska väljas i första hand. Fordon med låg bränsleförbrukning och/eller som drivs med alternativa bränslen bör användas när fordon används. Telefon, videokonferens och e-post ska ersätta tjänsteresor när detta är möjligt. Medarbetare som årligen i tjänsten kör mer än 2000 km bör genomgå utbildning i miljöanpassat körsätt, så kallad Eco Driving. Miljöpåverkan Under 2003 påbörjade bensin/dieseldrivna personbilar ersättas av etanoldrivna. Bilarna byts ut efterhand som nuvarande avtal går ut eller behov av byte uppkommer ur verksamhetssynpunkt. Ca 45 % av kommunens personbilar var vid utgången av 2003 etanoldrivna och andelen förbrukad etanol (E85) var 24%. Kommunens tjänstebilar tankades under 2003 med liter bensin och med liter av etanolbränslet E85. Från de bensindrivna bilarna släpps CO2 ut som ej ingår i det naturliga kretsloppet. CO2 utsläppen från de etanoldrivna bilarna härrör från skogsavfall och ger därmed inget extra tillskott av CO2 till atmosfären. Utsläppet av CO2 från bensin (inklusive 15% från E85 bränslet) var kg och CO2 utsläppet från etanol var kg. Kommunen antog en ny miljöanpassad resepolicy samt en rutin för transporter under Förvaltningarna har i uppdrag att vid behov under 2004 utveckla egna instruktioner för resor och transporter. Två gemensamma detaljerade miljömål för 2004 har antagits av Kommunstyrelsen gällande miljöområdet Transporter. Målen är att instruktioner på förvaltningsnivå vid behov tas fram för miljöanpassade resor och transporter senast 2004 samt att andelen miljöanpassade personbilar inom den kommunala verksamheten ska vara minst 50 % vid utgången av Administration och kontor Nio av de nationella miljökvalitetsmålen berörs. Aspekten behandlar främst användningen av kontorspapper vilket i sin tur styrs av hur kopieringsmaskiner, skrivare, intern kommunikation, etc. hanteras i verksamheten. Miljöbelastningen från administration och kontor ska vara så liten som möjligt samtidigt som hög kvalitet och effektivitet bibehålls. Alla medarbetare som har administrativa arbetsuppgifter har ansvar för att det administrativa arbetet utförs på ett resurssnålt sätt. Det innebär att Pappersanvändning sker på ett resurssnålt sätt genom dubbelsidig kopiering Elektronisk post skall ersätta papperskopior när så är möjligt. Miljöhandbok 17(24)

18 Övrigt kontorsmaterial återanvänds eller återvinns enligt tillverkarens anvisningar eller enligt förvaltningens egna interna instruktioner. Miljöpåverkan Kommunen köpte centralt in A4 kontorspapper under 2003 vilket omräknat blir st papper per anställd. Även om återvinningen av papper sker rutinmässigt idag sker en miljöpåverkan vid transporter och framställningen av pappret. Under året har nya program installerats för elektronisk post för att underlätta och öka användningen internt i kommunen. Funktionen dubbelsidig kopiering blir vanligare i takt med att kopieringsmaskinerna blir mer användarvänliga. Kommunens centrala tryckeri utvecklas och kan direkt utifrån digitala original ta fram trycksaker. En rutin har tagits fram under 2003 för att säkerställa att miljöbelastningen från administration och kontor blir så liten som möjligt. Ett gemensamt detaljerat miljömål har antagits av Kommunstyrelsen gällande miljöområdet Administration och kontor. Målet är att minska pappersförbrukningen med 10 % fram till Nödlägesberedskap Nödlägesutrustningar och brandskydd är de viktigaste funktionerna för att förhindra och hantera de nödlägen som kan uppkomma i kommunens verksamheter. Fjorton av de nationella miljökvalitetsmålen berörs. Ledningen har det centrala och övergripande ansvaret för nödlägesberedskap och vid nödlägessituationer samt att nödläge och beredskapsplan upprättas. Förvaltningschefen har ansvar för nödlägesberedskap och vid nödlägessituationer inom sitt verksamhetsområde. Miljösamordnaren på respektive förvaltning ansvarar för att riskanalys genomförs. Arbetsledare ansvarar för att information om nödlägesberedskap ges till medarbetare. Miljöpåverkan Under 2003 har inga kända nödlägen inträffat inom den kommunala verksamheten. Från och med 2004 hanteras och registreras alla eventuella nödlägen via rutinen för avvikelserapportering. Utbildningar i nödlägesberedskap har bedrivits inom förvaltningarna Socialtjänsten och Fritid under Två gemensamma detaljerade miljömål för 2004 har antagits av Kommunstyrelsen gällande miljöområdet Nödlägesberedskap. Målen är att riskanalyser skall göras på förvaltningsnivå senast under 2004 samt att samtliga medarbetare skall ha genomgått utbildning/övning eller fått information om nödlägesberedskap senast under Miljöskadliga ämnen och produkter Miljöaspekten behandlar användning av miljöskadliga ämnen och produkter Det helt dominerande slaget av produkter är städ- och rengöringsmedel. Sedan flera år tillbaka har ett arbete ur arbetsmiljösynpunkt pågått för att minska användningen av starka Miljöhandbok 18(24)

19 rengöringsmedel. Miljöhänsyn tas också för att minska emissionerna till luften och utsläppen till avloppet. Fyra av de nationella miljökvalitetsmålen berörs. Rutin finns för användandet av miljöskadliga ämnen och produkter inom den kommunala verksamheten. Ansvar för vilka kemiska produkter som används inom varje förvaltning ligger hos förvaltningschefen, medarbetare med inköpsansvar och arbetsledare. En kemigrupp finns som är ett rådgivande organ med uppgift att ge hjälp och stöd till förvaltningarna i dessa frågor. Centrala administrationens personalavdelning ansvarar för att vid behov kalla samman Kemigruppen. Uddevalla Företagshälsovård AB anlitas för riskbedömning av kemiska produkter. De kemiska produkter som används ska vara registrerade i Uddevalla kommuns kemikalieregister Kemix eller på en för respektive arbetsplats upprättad kemikalieförteckning. Ansvarig arbetsledare ansvarar för att aktuella säkerhetsdatablad finns tillgängliga på den plats där produkten används. Miljöpåverkan Använd mängd städ- och rengöringsmedel mäts genom förbrukad mängd per kvadratmeter och år. Under 2003 förbrukades 22 l/m2. Användningen av bekämpningsmedel inom områden där allmänheten får och kan vistas mäts genom hur många objekt som anmälts till Miljö och Stadsbyggnad. Under 2003 har 4 objekt anmälts för att behandlas med bekämpningsmedel. En sedan tidigare använd rutin har lyfts in i miljöledningssystemet under 2003 för att säkerställa att miljöbelastningen från miljöskadliga ämnen och produkter blir så liten som möjligt. 14. Medarbetare Miljöaspekten behandlar personalens allmänna miljökompetens, utbildningar, information och miljökommunikation. Kommunen har ett stort informationsansvar inom miljöområdet med syftet att skapa ett socialt och ekologiskt hållbart samhälle. Målet är att samtliga medarbetare inklusive politikerna skall få en allt högre miljömedvetenhet och vara delaktiga i att minska den totala miljöbelastningen. Samtliga nationella miljökvalitetsmål påverkas av hur väl kommunen lyckas höja miljökompetensen hos både förtroendevalda och anställda. Miljöaspekten mäts och följs upp årligen genom att mäta totalt antal anställda i kommunen samt antalet informations- och utbildningstillfällen inom miljöområdet. Minst två miljöseminarier hålls per år, lämpligen ett på våren och ett på hösten. Den centrala miljösamordnaren tar i samråd med EMAS-gruppen fram en övergripande informations- och utbildningsplan samt planerar för minst en halv dags utbildning/information per år för all personal. Denna ska bidra till att kommunens medarbetares kompetens inom miljöområdet hålls på en hög nivå. Förvaltningschefen ska säkerställa att samtliga medarbetare har tillräcklig utbildning inom miljöområdet samt att tillräckliga resurser finns för detta. Miljöhandbok 19(24)

20 Miljöpåverkan Antalet medarbetare under 2003 var och 5 olika centrala informations- och utbildningsaktiviteter har genomförts. Respektive förvaltning genomför dessutom egna miljöutbildningar riktade mot speciella yrkesgrupper. Informations- och utbildningsplaner som berör samtliga anställda har tagits fram under 2003 gällande för Under 2003 har ledningsgruppen för miljöledningssystemet samt en arbetsgrupp med representanter från samtliga förvaltningar genomgått en utbildning genom Ekosofia AB från Göteborg. På kommunens hemsida Agenda21 hållbar utveckling finns tillgänglig miljöinformation för all personal. Två detaljerat gemensamma miljömål för 2004 har antagits av Kommunstyrelsen gällande miljöområdet Medarbetare. Målen är att miljöarbetet skall kommuniceras internt minst två gång per år samt att all personal skall ha fått information eller genomgått miljöutbildning senast under Nyckeltalssammanställning Mätning av betydande miljöaspekter Centrala miljösamordnaren samlar årligen in underlaget och sammanställer uppgifterna inför ledningens genomgång och samt till årsredovisningen. Aspekt Sort Information till medborgare och lokala verksamhetsutövare Antal möten, aktiviteter i kalendarier biologiskt mångfald st 66 Antal besökare på kommunens hemsida miljö hälsa st Aspekt Sort Antal tillsyn med miljöinformation enligt miljöbalken st Myndighetsutövning inom miljöområdet Antal miljögranskade beslut enligt mall/totala antalet beslut % - Antal tillsyn enligt Miljöbalken st Beslut rörande miljö ej myndighetsutövning Antal miljögranskade beslut enligt mall/totala antalet beslut % - Utbildning Antal elever st Miljöhandbok 20(24)

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004

Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004 Miljöredovisning för verksamhetsåret 2004 UDDEVALLA KOMMUN Innehåll Ett steg mot hållbar utveckling... 3 Uddevalla kommun i korthet... 4 Vår verksamhet... 4 Så här arbetar vi med miljöfrågan... 6 Mål och

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2012

Miljöhandlingsplan 2012 Miljöhandlingsplan 2012 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av DSV:s styrelse 2012-02-14 2 Miljöhandlingsplan 2012 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11

Miljöpolicy och miljömål 2009-2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna 2009-03-11 Miljöpolicy och miljömål -2011 Miljöpolicyn är antagen av Stadsbyggnadsnämnden 2007-02-14 och miljömålen är antagna -03-11 Stadsbyggnadsförvaltningen är miljöcertifierad Stadsbyggnadsförvaltningen är

Läs mer

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET

ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET ETT HÅLLBART VÄRMDÖ TIO DELMÅL INOM MILJÖOMRÅDET värmdö kommun har sex övergripande mål samt delmål för olika verksamhetsområden. Ett av de övergripande målen är Ett hållbart Värmdö. Målet utgår från internationella

Läs mer

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem

Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Riktlinjer för Trosa kommuns miljöledningssystem Fastställda av kommunfullmäktige 2002-12-18/ 111 Sid 1 Innehåll Sid Allmänt om dessa riktlinjer 3 Varför miljöledningssystem?. 3 Miljöledningsnivåer 3 Beskrivning

Läs mer

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska

För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska Miljöpolicy För VF Tryck är det självklart med en verksamhet som genomsyras av miljöhänsyn. Vi ska hushålla med resurser och i största möjliga mån använda förnybara naturresurser i vår produktion och administration

Läs mer

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier

MÅL FÖR KEMIKALIEANVÄNDNING Övergripande mål: Minska användningen av hälso- och miljöfarliga kemikalier Miljömål och handlingsplan för Önnestads folkhögskola Önnestads folkhögskolas miljömål syftar till att med människan i centrum bidra till en hållbar utveckling genom effektiv hushållning med resurser och

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. miljöpolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset miljöpolicy Genom Sahlgrenska Universitetssjukhusets (SU) miljöpolicy visar ledningen sitt engagemang, intentioner och avsikt med SU:s miljöarbete. Vi ska som en del

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22

Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 Datum Sida 2010-02-22 1(16) Lokala miljömål för Tibro kommun Antagna av kommunfullmäktige 2010-02-22 2(16) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Strategiskt miljöarbete... 4 Miljöpolitiskt

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB

MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB MILJÖLEDNINGSSYSEM MORA DATORER AB Sida 1 av 6 MILJÖLEDNINGSSYSTEM MORA DATORER AB INNEHÅLL MILJÖPOLICY 3 RIKTLINJER FÖR MILJÖARBETET 3 ORGANISATION OCH LEDARSKAP 3 Organisation och ledarskap 3 Miljöledningssystem

Läs mer

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan 2014. Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2014 Institutionen för data- och systemvetenskap Fastställd av prefekten 2014 02 17 2 Miljöhandlingsplan 2014 Bakgrund Rektor vid har den 5 mars 2009 beslutat att ska miljöcertifieras

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418)

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) Protokollsutdrag SID 1(2) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-02-04 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 26 Miljöpolicy för Vallentuna kommun (KS 2012.418) BESLUT Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige

Läs mer

Regenber g & Hansson

Regenber g & Hansson Utgåva 1 (1)10 MILJÖPLAN 2006 Regenber g & Hansson Utgåva 1 (2)10 Regenberg & Hansson...1 1. Verksamhetsbeskrivning...3 2. Miljöledning...3 3. Miljöpolicy...5 4. Handlingsplaner...6 5. Inköpsrutiner...8

Läs mer

Samma krav gäller som för ISO 14001

Samma krav gäller som för ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS är samma som ingår i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 )

Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Miljöredovisning 2012 (inkl. internrevision 2011 ) Inledning Miljöredovisningen för 2012 sammanfattar det gångna året och redovisar uppfyllnad av mål. Miljöredovisningen fungerar både som ett internt och

Läs mer

Miljöpolicy. Miljöpolicy

Miljöpolicy. Miljöpolicy Miljöpolicy Innehållsförteckning Falköpings kommun som förebild 3 Internt miljöarbete 3 Fokusområden 4 Transporter 4 Lokaler 4 Mat 5 Dokumenttyp Policy Antagen av Kommunfullmäktige 2011-01-31 Dokumentansvarig

Läs mer

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013

Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 2012-10-15 1 (4) Vision och mål för landstingets miljöarbete, år 2013 Landstingets miljövision Landstinget ska medverka till en hållbar utveckling som innebär att östgöten, i nuvarande och kommande generationer,

Läs mer

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS

Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO och EMAS 1(6) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y 2017-06-12 Ärendenr: NV-00001-17 Stegvis införande av ett miljöledningssystem för första gången utblick mot ISO 14001 och EMAS Inledning

Läs mer

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator

Jämtlands läns landsting. Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen. Jonas Pettersson Miljökoordinator Jämtlands läns landsting Erfarenheter från miljöledninssystem och certifieringen, registreringen Jonas Pettersson Miljökoordinator Certifiering Första landstinget i Europa att certifieras enligt ISO 14

Läs mer

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund

Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Strävan mot en hållbar utveckling - Miljöarbete på Universitetssjukhuset i Lund Våra sju miljömål Universitetssjukhusets sju miljömål gäller under en tre års period. Varje division ska bryta ner dessa

Läs mer

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006

Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 1 BESLUT 2003-12-18 Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola 2004-2006 Malmö högskolas miljöråd har under hösten tagit fram ett förslag till Handlingsplan för miljöarbetet vid Malmö högskola.

Läs mer

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne

Strategi för energieffektivisering. Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Strategi för energieffektivisering Anna-Karin Olsson, Kommunekolog Höör 2013-01-30 Johan Nyqvist, Energikontoret Skåne Interna miljöregler, 1996 kontorspapper ska vara Svanenmärkt glödlampor byts till

Läs mer

Region Skånes Miljöbevis - checklista

Region Skånes Miljöbevis - checklista Region Skånes Miljöbevis - checklista Denna checklista består av kriterier som ni som mottagare av bidragsfinansiering från Region Skåne ska fylla i om ni får minst sex prisbasbelopp eller mer per tolvmånadersperiod.

Läs mer

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk

Miljölagstiftning. s 59-67 i handboken. 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Miljölagstiftning s 59-67 i handboken 2013-10-10 Föreläsare Per Nordenfalk Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket 2012-02-16 Redovisning av miljöledningsarbetet 2011 Arbetsmiljöverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte

Läs mer

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad

POLICY. Miljöpolicy för Solna stad POLICY Miljöpolicy för Solna stad POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Byråns interna miljöarbete

Byråns interna miljöarbete Byråns interna hållbarhetsarbete Byråns interna miljöarbete För Mannheimer Swartling innebär en hållbar affärsmodell dels att föregå med gott exempel när det gäller att bidra till en bättre miljö genom

Läs mer

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning

Innehållsförteckning. Strategi. Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning version 22 jan 2004 2 Innehållsförteckning Sida Bakgrund 3 Strategi Kommunens övergripande policy 4-6 Planering Konsumtion Transporter Energi Avfall Kemikalier Utbildning Miljöledningssystem för kommunens

Läs mer

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle.

Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjer 1(5) Riktlinjer gällande arbetet för ett hållbart samhälle. Riktlinjerna utgör grunden för arbetet med hållbar utveckling, vårt mål är ett strukturerat arbete där det framgår på ett tydligt

Läs mer

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank

Miljö- och Hållbarhetspolicy. Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank Miljö- och Hållbarhetspolicy Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2016-04-19 110. Datum för fastställelse 2016-04-19 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2012 Innehåll Framtiden byggs av oss idag... Uddevalla kommun i korthet 1 Vår verksamhet. 1 Så här arbetar vi med

Läs mer

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap

Miljöhandlingsplan Institutionen för data- och systemvetenskap Miljöhandlingsplan 2016 Institutionen för data- och systemvetenskap MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Fastställd av DSV:s styrelse 2016 02 23 2 MILJÖHANDLINGSPLAN 2016 Miljöhandlingsplan 2016 Bakgrund Rektor vid

Läs mer

Miljö och stadsbyggnad. Vi skapar god livskvalitet

Miljö och stadsbyggnad. Vi skapar god livskvalitet Miljö och stadsbyggnad I Uddevalla är vi: Öppna - vi bjuder in till dialog och vill förnyas Orädda - vi har mod att ta risker och prövar gärna nya idéer Energiska - vi har kraft att driva igenom det vi

Läs mer

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ

FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ FÖRETAGSORGANISATION MILJÖ Företag Namn Gunnar Perssons Grävmaskins AB Adress Bergstena Sjölyckan Postnr o postadress 441 92 ALINGSÅS Telefon kontor 0322 63 50 40 Telefax 0322 63 50 40 Miljöansvarig Upplåtaransvar

Läs mer

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015

REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 REDOVISNING MILJÖLEDNING I STATEN 2015 Naturvårdsverket 2016-09-26 Kristina von Oelreich Naturvårdsverket Swedish Environmental Protection Agency 2016-09-28 1 Bidra till de nationella miljömålen och FN:s

Läs mer

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el.

Figur 1 Av den totala elförbrukningen utgörs nästan hälften av miljömärkt el, eftersom några av de stora kontoren använder miljömärkt el. KLIMATBOKSLUT Det är dags att summera 2013 års klimatinventering. Tyréns årliga klimatinventering baseras på den internationella beräkningsstandarden The Greenhouse Gas Protocol. 1 Miljömässiga dimensionen

Läs mer

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej

2. Har myndigheten gjort en miljöutredning och identifierat vilka aktiviteter som kan påverka miljön (dvs miljöaspekter)? Ja Nej 1(6) Riktlinjer för statliga myndigheters redovisning av miljöledningsarbete 2009 Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten miljöcertifierad? Ja ISO14001 Ja EMAS Nej 2. Har myndigheten gjort en miljöutredning

Läs mer

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13

Grön IT policy. Karlstads kommun 2013-09-13 Grön IT policy Karlstads kommun 2013-09-13 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Bakgrund... 3 1.1 Strategisk plan... 3 1.2 Miljö- och Klimatstrategin... 3 2 Grön IT... 3 2.1 Syfte... 3 2.2 Tillämpning... 4 3 Förutsättningar

Läs mer

Utformning av miljöledningssystem

Utformning av miljöledningssystem Utformning av miljöledningssystem Principskiss för miljöledningssystem miljöutredning Ledningens genomgång Miljörevision och uppföljning miljöpolicy Ständig förbättring Miljömål Miljöprogram Införande/genomförande

Läs mer

2. Miljölagstiftning

2. Miljölagstiftning 2. Miljölagstiftning Varför en balk? Naturvårdslagen Miljöskyddslagen Lagen om förbud mot dumpning av avfall i vatten Lagen om svavelhaltigt bränsle Lagen om skötsel av jordbruksmark Renhållningslagen

Läs mer

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål

1. Redovisning av resultatet från miljöutredningen, miljöpolicy och övergripande miljömål 1(7) Rektor 2004-03-14 Leif Svensson Dnr Redovisning av miljöledningssystemarbetet under år 2003 vid Högskolan i Gävle Arbetet med att integrera miljöledningssystem allt bättre i den ordinarie verksamheten

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015

MILJÖBERÄTTELSE. Miljöberättelse för år 2015 MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2015 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Gunnar Rogenfelt Telefon: 031-7246470 Översikt Härryda

Läs mer

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete

Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Chefsutbildning i Göteborgs universitets miljöarbete Målet är att tydliggöra dekaner, prefekter och chefers ansvar i miljöarbetet/miljöledningssystemet. 13.00 13.45 Eddi Omrcen, miljöchef vid GU Hur är

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016

Riktlinjer för Habilitering & Hälsa. Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för Habilitering & Hälsa Miljöarbete 2014-2016 Riktlinjer för miljöarbete Habilitering & Hälsa 2014-2016 Habilitering & Hälsa ska: följa den miljölagstiftning, föreskrifter och övriga krav som

Läs mer

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008

Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisning av Fastighets AB Umluspens miljöarbete under 2008 Redovisningen av miljöarbetet och sammanställning av den miljöpåverkan som Umluspens verksamhet förorsakar. Redovisningen följer de punkter

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

Miljöledningsbarometern 2002

Miljöledningsbarometern 2002 Bilaga 7 Miljöledningsbarometern 2002 Uppgiftslämnare: Ann-Christine Mohlin Verksamhet: Tandvårdsstaben Datum: 2003-02-04 A. MILJÖUTREDNING Ja Arbete Har ni genomfört en miljöutredning*? B. MILJÖLEDNINGSSYSTEM

Läs mer

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007

Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 1(7) Fastställd av rektor Kåre Bremer 2008-02-28 Dnr: 83-0334-08 Uppföljning och bedömning av miljöarbetet vid Stockholms universitet 2007 Inledning Detta dokument avser miljörådets uppföljning och bedömning

Läs mer

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012

Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Mah/förvaltning Sid 1(6) Mål och åtgärder för miljöarbetet vid Malmö högskola 2009-2012 Inledning Vid Malmö högskola bedrivs forskning, utbildning och samverkan inom miljöområdet. Genom denna s k indirekta

Läs mer

Miljöledning Ecotraffic

Miljöledning Ecotraffic Miljöledning Ecotraffic Ecotraffic AB Postadress Box 1159 131 26 Nacka Strand Besöksadress Kungsholmstorg 16 112 21 Stockholm +46-(0)8-545 168 00 info@ecotraffic.se http://www.ecotraffic.se orgnr: 556473-0215

Läs mer

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar

Miljöpolicy. Ekologigruppen AB. Vi sätter miljön i fokus i varje uppdrag. Ständig förbättring. Miljöansvar VERKSAMHETSSYSTEM Miljöpolicy och miljömål Generella dokument nr: 00-08 Fastställd av styrelsen 2013-02-13 Ekologigruppen AB Miljöpolicy Ekologigruppens verksamhet genomsyras av en strävan mot ett samhälle

Läs mer

Miljöpolicy. Krokoms kommun

Miljöpolicy. Krokoms kommun Miljöpolicy Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-06-11 Innehåll 1 Inledning... 7 2 Övergripande miljömål för Krokoms kommun... 8 2.1 SamhäIlsplanering och byggande... 8 2.2 Energi...

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2012 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013)

Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Svensk Miljöbas kravstandard (3:2013) Utfärdare Revisorer Verksamheter Antagen den 22 november 2013 Innehåll Inledning... 4 Utfärdare... 4 Revisorer... 4 Verksamheter... 4 Definitioner och begrepp i standarden...

Läs mer

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY

LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ. Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY LEDNINGSSYSTEM FÖR MILJÖ Norbergstrappan AB:s Miljöledningssystem enligt EN ISO 14001:2994 MILJÖPOLICY NORBERGSTRAPPAN AB 2 Företagsfakta Företagsnamn: Norbergstrappan AB Företagsadress: Svarvargatan 22,

Läs mer

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun

Uddevalla. Sveriges första EMAS - registrerade kommun Uddevalla Sveriges första EMAS - registrerade kommun Miljöredovisning för verksamhetsåret 2010 Innehåll En hållbar framtid för Uddevalla... 1 Mål och resultat 2010... 1 Förvaltningsvisa miljömål...13 Framtiden...22

Läs mer

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15

Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Kravstandarder för: 1. Utfärdare 2. Revisorer 3. Verksamheter 2010-11-15 Innehåll kravstandarder... 3 Inledning... 3 Utfärdare... 3 Revisorer... 3 Verksamheter... 3 Definitioner... 3 1. Krav på utfärdare...

Läs mer

Inga krav utöver ISO 14001

Inga krav utöver ISO 14001 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Relaterat till motsvarande krav i ISO 14001 och EMAS De krav som ställs på miljöledningssystem enligt EMAS utgår från kraven i ISO 14001. Dessutom

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket

Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket 2011-02-04 AKS 2011/1001 188 1 (8) Enheten för statistik Helene Swartz, 08-730 93 06 arbetsmiljoverket@av.se Redovisning av miljöledningsarbetet 2010 Arbetsmiljöverket Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är

Läs mer

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel

Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel Tyresö kommuns energiplan Beslutsdel WSP Environmental 30 september 2008 1 1 Bakgrund Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och

Läs mer

Postadress: Mölnlycke

Postadress: Mölnlycke MILJÖBERÄTTELSE Miljöberättelse för år 2013 Företag/verksamhet: Härryda Energi AB Gatuadress: Kabelvägen 2 Postadress: Mölnlycke Miljösamordnare: Mats Fredriksson Telefon: 031-7246470 Sammanfattning Översikt

Läs mer

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015

2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13. Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 2013-12-19 Dnr SU FV-2.10.1-3832-13 Stockholms universitets miljöhandlingsplan för 2014 och 2015 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 MÅL OCH ÅTGÄRDER... 3 3 ALLMÄNNA ANVISNINGAR FÖR MILJÖARBETET... 7 3.1 ORGANISATION

Läs mer

Avfall Sveriges. ståndpunkter

Avfall Sveriges. ståndpunkter Avfall Sveriges ståndpunkter BAKGRUND OCH UTGÅNGSPUNKTER FÖR STÅNDPUNKTERNA Avfall Sveriges ståndpunkter är det dokument som vägleder ställningstaganden och åtgärder för att utveckla avfallshanteringen

Läs mer

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet.

VD Kenneth Stahre och vice VD Roger Lifvergren bär det yttersta ansvaret för att miljölagen efterlevs och Jonnah Stahre för miljöledningsarbetet. Miljöberättelse 216 Organisation och verksamhet Stahrebolaget är ett av Mellansveriges största företag inom sanering, skadeservice och underhållsservice. Våra beställare är försäkringsbolag, kommuner,

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara

PLANETEN SKA MED Augusti 2011. Planeten ska med. Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara Planeten ska med Hur miljöarbetet ska bli en naturlig del av Riksbyggens sätt att arbeta och att vara 2 På vår resa ska planeten med n Vår resa mot framtiden bygger just nu på sju åtaganden som vi ska

Läs mer

Hållbarhetsprogram 2011

Hållbarhetsprogram 2011 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 HÅLLBARHETSPOLICY 3 VAROR 4 MÅL 4 KRETSLOPP 4 MÅL 4 TRANSPORTER 4 MÅL 4 ENERGI- OCH LOKALANVÄNDNING 5 MÅL 5 LEVERANTÖR 5 MÅL 5 MEDARBETARE 5 MÅL 5 KUNDEN I HÅLLBARHETSARBETET

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax

KONKURRENSVERKET Adress Telefon Fax KONKURRENSVERKET Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Konkurrensverket Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet

Läs mer

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar

KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015. Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar KOMMUNNÄTVERKET FÖR HÅLLBAR UTVECKLING: Uppföljning av kommunalt miljöarbete 2015 Miljömålsillustrationer illustratör Tobias Flygar Inledning I den här rapporten redovisas inrapporterade indikatorer från

Läs mer

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet

Utdrag. Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet Utdrag Protokoll RK 89 2008-02-28 FA2008/390/STAB Statsrådsberedningen Miljöpolicy och riktlinjer för arbetet med miljöledning inom Regeringskansliet (1 bilaga) Bakgrund Miljöledningsarbetet är en viktig

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk

Lunds Renhållningsverk. Lunds Renhållningsverk > Ett viktigt uppdrag - att spara resurser och skydda miljön Kunder Idéer Miljö Vårt uppdrag Lunds Renhållningsstyrelse ansvarar på uppdrag av kommunfullmäktige för avfallshanteringen i Lunds kommun. ska

Läs mer

Policy för Miljö och hållbarhet

Policy för Miljö och hållbarhet Policy för Miljö och hållbarhet Fastställd av styrelsen i Orusts Sparbank 2017-04-25 116 Datum för fastställelse 2017-04-25 Sidan 2 Innehåll 1. Syfte... 3 3. Organisation och ansvar... 3 3.1 Styrelsen...

Läs mer

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet

Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet UMEÅ UNIVERSITET Miljökurser inom ramen för Miljöledningssystem vid Umeå universitet Innehållsförteckning Miljökurser inom ramen för universitetets miljöledningssystem... 1 Utbildningsplan och målgrupper...

Läs mer

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun

HÅLLBAR TILLVÄXT. Miljöarbete i Uddevalla kommun HÅLLBAR TILLVÄXT Miljöarbete i Uddevalla kommun Visste du? Uddevalla kommun är sedan 2010 diplomerad Fairtrade City. Detta betyder bland annat att vi engagerar oss för etisk konsumtion och lever upp till

Läs mer

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1

Verksamhetshandbok FT Riks EEv medutarbetad av Godkänd av Utgåva Datum/Signum Sidan Dokument nr. FT Riks ( 6) 2.1.1 FT Riks 7 2011-10-21 1 ( 6) 2.1.1 Lagar och krav som berör miljöaspekterna i verksamheten Miljöbalken SFS 1998:808 senast ändrad, 2010:1052 med tillhörande förordningar och föreskrifter Miljöbalken är

Läs mer

Att satsa på miljön är att satsa på livet

Att satsa på miljön är att satsa på livet SATSA PÅ MILJÖN! Att satsa på miljön är att satsa på livet JMS Mediasystem satsar stora resurser på sitt miljöarbete. Genom en öppen dialog med samarbetspartners, kunder, allmänhet, leverantörer, miljöorganisationer,

Läs mer

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam.

Främst skrivande journalist. Även foto och redigering. Arbetar i gränslandet mellan journalistik och reklam. Miljöutredning för: Företag/verksamhet:_StormStyrka Gatuadress:_Syrengården 51 Postadress:_424 39 ANGERED Miljöansvarig:_Karin Storm Tel:_031-330 21 55 Verksamheten Vår verksamhet kan kortfattat beskrivas

Läs mer

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES

LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 1(7) LANDSKAPSARKEOLOGERNAS POLICIES Miljöpolicy Kvalitetspolicy Säkerhetspolicy Policies Alla i konsultgruppen 2011-05-22 1.0 2(7) Innehåll 1 INLEDNING...

Läs mer

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH

BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH BILAGA 5. SAMMANSTÄLLNING AV NATIONELLA OCH REGIONALA MILJÖMÅL SOM BERÖR AVFALL NATIONELLA MILJÖMÅL Det övergripande målet för miljöarbetet är att vi till nästa generation, det vill säga med sikte på år

Läs mer

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006

Modell för redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Dokumentupprättare: MLS HiG/aho, roelof Godkänd av: Inst: Diarienr: 101-329/07 Sida: 1(6) Dokumentnamn: Redovisning av miljöledningsarbetet 2006 Datum 2007-02-28 Mall gäller från datum: 2003-09-30 Modell

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.

AFFÄRSPLAN. AB Stora Tunabyggen. 1 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013 Tunabyggen Affärsplan 2010 2013. Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen. 2010 AFFÄRSPLAN 2013 AB Stora Tunabyggen Box 308 781 24 Borlänge www.tunabyggen.se BESÖK Vasagatan 27 TEL 0243-733 00 FAX 0243-733 70 E-POST info@tunabyggen.se BANKGIRO 465-2566 POSTGIRO 46 26 58-6 ORG

Läs mer

Energistrategier. Vision 2040

Energistrategier. Vision 2040 Vision 2040 Liv, lust och läge blir livskvalitet i Hjärtat av Bohuslän Energistrategier Strategier Strategisk plan 2010-2014 Strategi för energieffektivisering Uppdrag och planer Uppdrag i strategisk plan

Läs mer

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014

Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Värt att veta miljöarbete inom SLU i Alnarp 2014 Rektor har beslutat att hela universitet ska miljöcertifieras innan utgången av 2016. ISO 14001 Internationell standard för miljöledningssystem Grundkravet:

Läs mer

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg

Gävleborg i Sverige. Landstinget Gävleborg och miljön. Susanna Nyberg Landstinget Gävleborg och miljön Susanna Nyberg Gävleborg i Sverige Nordanstig Ljusdal Hudiksvall 10 kommuner 275 780 länsmedborgare 18 192 km2, ca 4 % av Sveriges yta Två landskap - Gästrikland och Hälsingland

Läs mer

Miljöprogram 2013-2016

Miljöprogram 2013-2016 Datum 2012-10-04 Version 12 Upprättare Susanna Andersson, miljöchef Miljöprogram 2013-2016 Miljöpolitiskt måldokument Miljöpolitiskt måldokument för Landstinget Gävleborg Förord Denna skrift utgör ett

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen

Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Bilaga 1 Konsekvensanalys av avfallsplanen Innehåll Inledning... 3 1 Målområde 1 Förebygga avfall... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Konsekvenser... 3 2 Målområde 2 Säkra hanteringen av farligt avfall... 4 2.1 Syfte...

Läs mer

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020

LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 LIDINGÖS MILJÖMÅL 2011-2020 KLOKA VAL ENERGI STAD HÅLLBAR GRÖN KORTVERSION LIDINGÖS MILJÖPROGRAM 2011 2020 1 Lidingö tar ställning för miljön På Lidingö tar vi ställning för miljön och för en hållbar utveckling.

Läs mer

Handbok för det interna miljömålsarbetet

Handbok för det interna miljömålsarbetet Handbok för det interna miljömålsarbetet Sida 1 av 7 Gemensamma mål för en gemensam framtid I Sverige har vi beslutat om sexton nationella miljömål. De anger riktningen på arbetet mot ett hållbart samhälle.

Läs mer

Linda Eliasson. Avfallsstrateg

Linda Eliasson. Avfallsstrateg Linda Eliasson Avfallsstrateg Strategisk verksamhet Operativ verksamhet Stödjande verksamhet Fjärrvärme Fjärrkyla El El Fordonsgas Sortering Insamling prod.avf Miljösamordning Vågmottagningskontr. ÅVC

Läs mer

Energisession 2008 Trollhättan strategiskt, brett och ihärdigt arbete med bred förankring Hållbart samhälle Karin Thorsenius och Rose-Mari Sandstedt

Energisession 2008 Trollhättan strategiskt, brett och ihärdigt arbete med bred förankring Hållbart samhälle Karin Thorsenius och Rose-Mari Sandstedt Energisession 2008 Trollhättan strategiskt, brett och ihärdigt arbete med bred förankring Hållbart samhälle Karin Thorsenius och Rose-Mari Sandstedt A. Förutsättningar och strategiska verktyg 1. Organisation

Läs mer