Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 (25) Plats och tid 14,00-17,30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Thor-Erik Rydén (VF) ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel Lundström (S) Anders Gustavsson (VF) Pia Lindell (C) Kjell-Åke Nottemark (M) Hans Svensson (KD) Donald Påhlsson (SD) Kenneth Hedin (S) Sven Leek (S) Thomas Thylén (VF) Göran Lundin (VF) Dag Boborg (C) Kjell Enell (KD) Gunnar Elmeke Lennart Samefors Sven-Åke Karlsson Ewa Andreasson Gunilla Viberg Marie-Louise Sollin Ola Ljunggren Pär-Olof Högstedt Catarina Lindskog Daniel Lundström Tekniska kontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ewa Andreasson Ordförande Thor-Erik Rydén Justerare Daniel Lundström

2 (25) Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslagets uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslagets nedtagande Tekniska kontoret Ewa Andreasson

3 (25) 24 Föregående protokoll har inga synpunkter på föregående protokoll.

4 (25) 25 Prognos noterar information till protokollet. Bakgrund Gunnar och Gunilla redovisade för prognos per februari Prognosen för driften visar ingen avvikelse. På investeringar är den stora avvikelsen att Withalaskolan budgetmedel inte kommer att användas fullt ut 2015 eftersom projektet är framskjutet i tid.

5 (25) 26 Internkontroll redovisning Beslut Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - godkänna tekniska kontorets kontroll för 2014 Bakgrund Enligt gällande internkontrollreglemente har kommunstyrelsen ansvaret för att se till att det finns en god intern kontroll. Nämnderna har det yttersta ansvaret och ska anta regler för den interna kontrollen inom sitt eget ansvarsområde. Varje år skall nämnderna anta en intern kontrollplan och resultatet av uppföljningen ska rapporteras till nämnden. I 34/2014 godkände tekniska nämnden intern kontrollplan för Den interna kontrollplanen omfattar 14 punkter. Gunilla och Gunnar redovisade kontrollplanen och gick genom bl.a. ej genomförda beslut, detaljbudgetar för investeringar enligt bifogad bilaga. Förslag till beslut föreslås besluta - godkänna tekniska kontorets kontroll för Utdrag Gunilla Viberg

6 (25) 27 Intern kontrollplan 2015 Beslut Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - godkänna internkontrollplan för 2015 för tekniska kontoret Bakgrund Enligt gällande internkontrollreglemente skall nämnderna varje år anta en intern kontrollplan där det noteras vilka granskningsområden som ska hanteras under året med utgångspunkt från väsentlighet och risk. Intern kontrollplan för 2015 för tekniska kontoret bifogas i bilaga. Förslag till beslut föreslås besluta - godkänna intern kontrollplan 2015 för tekniska kontoret Utdrag Gunilla Viberg

7 (25) 28 Redovisning av Synpunkt Vetlanda 2014 noterar redovisningen av inkomna synpunkter under 2014 till protokollet. Det framfördes från nämnden att många svar från förvaltningen är pedagogiska och välformulerade. Bakgrund Till Synpunkt Vetlanda kan allmänheten lämna sina tankar, idéer och klagomål på kommunens service och verksamhet. Inkomna synpunkter finns på hemsidan, vetlanda.se. Gunnar redovisade för fördelningen av de totalt 227 inkomna synpunkterna till tekniska kontoret under Trafik, gatuunderhåll och parker/grönområde är de tre kategorier med flest andel synpunkter.

8 (25) 29 Information om tillståndsgivning vid arbeten i gator och parker noterar informationen till protokollet. Bakgrund Pär-Olof informerade om det pågående arbetet med en ny handbok Arbete på väg för kommunala gator och allmän platsmark. Vi behöver förtydliga reglerna som gäller och få en struktur för tillståndsgivning av grävarbete och även upplåtelse och nyttjande av kommunal platsmark.

9 (25) 30 Skaderapportering 2014 noterar informationen om skaderapportering 2014 till protokollet. Bakgrund Marie-Louise Sollin från fastighetsavdelningen redogjorde för skaderapportering I samarbete med Höglandets Räddningstjänst och barn & utbildnings förvaltningen i kommunen gör tekniska kontoret skaderapportering. Projektet påbörjades 2011 och har som mål att skadegörelsen ska minska 5 % under åren Kostnaden för skadegörelsen 2014 var ca kr jämfört med kr för Att notera är att stor skadegörelse har rapporterats under året i Östanå och Landsbro skola. Under året har skadegörelsen minskat på bl.a. Tomaslundskolan och klottret i kommunen har minskat.

10 (25) 31 Servicedeklarationer städ Beslut Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - godkänna den nya servicedeklarationen om kommunens städverksamhet. Bakgrund Ola Ljunggren och Catarina Lindskog informerade om den nya servicedeklarationen som tagits fram för kommunens städverksamhet. Servicedeklarationen tydliggör gränsdragningen mellan förvaltningen och verksamheterna. Städverksamheten i kommunen tillhör kontorets fastighetsavdelning som städar kommunens och delar av de kommunala bolagens fastigheter utifrån tilldelad budget. Städkonceptet bygger på SRY:s (Servicebranschens Yrkesnämnd) städmetoder som innebär att städningen utförs med effektiva metoder vad gäller både synlig och osynligt smuts.

11 (25) 32 Rekrytering underhållsplanerare Beslut Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden godkänna - rekrytering av en underhållsplanerare till fastighetskontoret. Bakgrund Lennart redovisar för behovet av att inrätta en ny tjänst som underhållsplanerare till fastighetskontoret. Utdrag Lennart Samefors

12 (25) 33 Rekrytering OVK -ventilationstekniker Beslut Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden godkänna - rekrytering av en ventilationstekniker till fastighetskontoret. Bakgrund Lennart redovisar för behovet av att inrätta en ny tjänst som ventilationstekniker till fastighetskontoret. Vetlanda kommuns fastighetsavdelning har ca 200 st. aggregat som skall OVK besiktigas vart 3:e år till en kostnad av ca 5 000: -/aggregat. Utöver detta måste vi serva besiktningsmannen med ritningar, nycklar, visning på plats etc. För närvarande finns ramavtal med Gösab AB Göteborg, ramavtalet går ut 1/ I arbetet skall också ingå att utföra plåt o ventilationsarbeten vid mindre om o tillbyggnader som utför i egen regi, samt att granska inkomna fakturor på externt inköpta plåt o ventilationsarbeten. Tjänsten skall också vara byggprojektledarna behjälplig vid framtagning av anbudshandlingar vid om o till byggnationer samt kontroll under entreprenadtiden. Om tid finns över säljer vi tjänst till de övriga kommunala bolagen. Nuvarande kostnader OVK besiktning Åtgärda besiktningsanmärkningar Minskade inköpta tjänster vid mindre om o tillbyggnader kr/år kr/år kr/år Utdrag Lennart Samefors

13 (25) 34 Funktionsprogram förskolor Beslut föreslår kommunstyrelsen - att tillstyrka funktionsprogrammet för förskolor - och beakta att förstärka skrivelsen angående livscykelkostnaderna enligt förslag från Hans Svensson (KD) Bakgrund Styrgruppen Funktionsprogram förskola, där Thor-Erik Rydén (VF) och Kjell-Åke Nottemark (M) från tekniska nämnden ingår, har sitt nästa sammanträde måndagen den 9 mars. Programmet har varit ute på remiss och synpunkter har nu sammanställts. Beslut om funktionsprogrammet förskolor tas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i maj. Utdrag KS

14 (25) 35 Beachfotbollsplan Östanå Beslut Efter förslag från tekniska nämndens ordförande beslutar tekniska nämnden - att anlägga en beachfotbollsplan om ca 40 x 40 m vid en gräsyta söder om korpstugan. Finansiering sker inom projektet Östanå. Bakgrund och ärendebeskrivning Efter beredning med kultur & fritidsförvaltningen och berörda intressenter föreslås att en beachfotbollsplan anläggs i Östanå-området. Sand till en tänkt anläggning finns deponerad och kan användas till byggnation. Anläggningen är tänkt att drivas i kommunal regi genom kultur & fritidsförvaltningen. Bedömd anläggningskostnad är kr. Förslag till beslut - att anlägga en beachfotbollsplan om ca 40 x 40 m vid en gräsyta söder om korpstugan. Finansiering sker inom projektet Östanå. Utdrag Sven-Åke Karlsson

15 (25) 36 Utredningsuppdrag parkering Östanå Beslut Efter förslag från tekniska nämndens utskott beslutar tekniska nämnden ge tekniska kontoret i uppdrag att utreda möjligheterna till parkering i anslutning till golfbana och värdshus Bakgrund Sven-Åke informerar om planer som framkommit i det pågående Östanå-projektet att anlägga en parkering i anslutning till golfbanan/värdshuset. Utdrag Sven-Åke Karlsson

16 (25) 37 Dnr 2014TK Kompletterande yttrande i mål till Förvaltningsrätten angående laglighetsprövning om uppsättning av bommar i Östanå stugområde Beslut Efter förslag från tekniska nämndens utskott beslutar tekniska nämnden konfirmera utskottets yttrande till förvaltningsrätten i mål , se bilaga. Bakgrund Fyra sommarstugeägare i Östanå-området har överklagat tekniska nämndens beslut om uppsättning av fyra elektroniska bommar vid Östanå stugområdes gångstråk. s utskotts kompletterande yttrande i ärendet skulle vara inne hos Förvaltningsrätten senast den 2 mars 2015 och redovisas i bilaga. Utdrag Jan G Lindahl m.fl.

17 (25) 38 Information om investeringsprojekt noterar informationen till protokollet. Bakgrund Gunnar informerar om nuläget angående ombyggnationen av Withalaskolan och att det inte finns någon lösning med den budget som ligger och nu inväntar förvaltningen styrsignaler från politiken angående ombyggnationen. Renoveringsbehovet på Mogärdeskolan är stort då skolan är mycket nersliten. Hans Svensson (KD) påtalar att behovet av skollokaler varit mindre om ny F-6 skola byggts som planerades för några år sedan. Arbetet med utvecklingen av centrum enligt Centrumplanen fortsätter. Många av ledamöterna tycker det är viktigt att antal tomma skyltfönster minskar. Omstrukturering är ett problem vi delar med många städer och ett förtätat boende i stadskärnan är positivt. Alla behöver tänka nytt och centrum göras attraktivt för nya typer av affärer. En paviljong för en avdelning kommer att installeras vid Stensåkra förskola för att tillgodose efterfrågan om förskoleplatser.

18 (25) 39 Presidieöverläggning noterar information till protokollet. Bakgrund s och kommunstyrelsens presidier har haft en presidieöverläggning om fastighetsorgansationen. Bakgrunden är den utredning som Fasticon gjorde 2013 och som nu aktualiserats.

19 (25) 40 Delgivningar Beslut beslutar - notera informationen till protokollet, samt - godkänna delegationsbesluten i medföljande pärm

20 (25) 41 Delgivningar kommundelsrådsprotokoll Beslut beslutar - notera informationen till protokollet, samt - godkänna delgivningarna i medföljande pärm

21 (25) 42 Tillstånd Gladan parkering Anders Gustavsson (VF) frågar vad som gäller vid Wheelers cruising i maj och upplåtelse av Gladan parkeringen. Vid upplåtelse av allmän platsmark söks tillstånd hos Polisen och tillstånd för cruisingen 2015 har sökts av arrangören Wheelers motorklubb och godkänts. Utdrag Anders Gustavsson

22 (25) 43 Olägenhet med fåglar i centrum Thomas Thylén (VF) frågar vad som görs för att minska nedskräpningen från de många fåglarna i de centrala delarna av Vetlanda. Detta är ett problem som är svår att komma till rätta med då de trivs i stadsmiljön. Skyddsjägarna skjuter av fåglar 2 ggr i veckan i centrum. Under 2014 har totalt 150 kajor och 60-tal duvor skjutits men effekten är försumbar. Pär-Olof redogjorde för andra åtgärder som gjorts i flera år som att hänga upp döda kajor på stadshustaket men som bara haft en temporär effekt. Vidare har en jättestor fågelfälla byggts men med dåligt fångstresultat. Vi kommer att sätta upp plastrovfåglar på stadshuset och testa ljudsignaler. Utdrag Thomas Thylén

23 (25) 44 Investeringsstöd Vetlanda Lättebo 3:1 Tomas Thylén (VF) tar upp frågan vad som hänt med investeringsstödet till äldrebostäder på 6 miljoner kronor som Länsstyrelsen avslagit och Vetlanda kommun överklagat men nu fått avslag på. Vetlanda kommun överväger att överklaga Boverkets beslut med hjälp av advokat. Utdrag Thomas Thylén

24 (25) 45 Parkering Ölandsgatans förskola Tomas Thylén (VF) tar upp frågan om lekplats och parkering i anslutning till Ölandsgatan förskola. Planläggning pågår för om/tillbyggnad av Ölandsgatans förskola och enligt planen är parkering tänkt att anläggas från Ledningsvägen och det medför att lekplatsen flyttas inom området. Utdrag Thomas Thylén

25 (25) 46 Budgetberedning 2016 Gunnar informerar om den kommande budgetberedningen inför 2016 som tas upp i tekniska nämndens utskott och nämnd i april. Underlag för budgetarbetet läggs ut i början av april i nämndens grupp på Vinna.

26

27

28 Tjänsteskrivelse Ej verkställda beslut 2014 tekniska nämnden Förslag till beslut föreslås besluta att godkänna redovisning av Ej verkställda beslut 2014 för tekniska nämnden 1 januari 31 december 2014 Bakgrund och ärendebeskrivning beslutade att ej verkställda beslut ska redovisas för nämnden två gånger per år. Ärendets utredning/beredning En sammanställning över ej verkställda beslut inkl. ev. kommentarer redovisas i bilaga. Gunilla Viberg Förvaltningsekonom Vetlanda här växer människor och företag

29 Bilaga TN Ej verkställda beslut Sammanställning över Ej verkställda beslut tekniska nämnden Ref. Beslut Kommentar TN utskott 98/ Att ta fram ett förslag till förändring av antal lekplatser till TN sammanträde i december Kvarstår sedan 2013, resursbrist TN Att tillsätta en ny VS-reparatör Avvaktar, ev. omprioritering TN utskott Att riva Sjöstugan Ej verkställt, finns rivningslov men pga. överklagan är rivning inte genomförd. TN Handikappramp Östanå Att ge förvaltningen i uppdrag att bereda ärendet. Se längre ner,. 138 för kommentarer TN Rivning kommunala byggnader Att godkänna avyttring/rivning av kommunala byggnader enligt listan nedan med undantag för Holsbyholm 7:65 där nämnden avvaktar med beslut till våren Fastighetsbeteckning- Namn- Typ av verksamhet Broby 8:24 Landsbro Industri Stocken 12 (del av) f.d. Åseda hus Kontor Tällerda 1:4 Knappshem Ladugård Östanå Lokal "Sjöstugan" Lokal Östanå Windsurfing Garage Östanå Toalett Holsbyholm 7:65 F.d. kommunalhuset Förskola Riven Rivs i april Rivs början på mars Inget ännu pga. överklagan Riven Riven Avvaktar enligt beslutet TN Detaljbudget Att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag på hur en långsiktig handläggning av bostadsanpassningsbidrag kan hanteras. Kvarstår Att uppdra till förvaltningen att återkomma med beslutsunderlag för förstärkt underhållsplanering och undersöka möjligheten till samordning med Witalabostäder. Ärendet redovisas i TN mars

30 Bilaga TN Ej verkställda beslut Ref. Beslut Kommentar TN Östanå friluftsområde Att fyra elektroniska bommar monteras vid infarter till stugområdet i Östanå till en kalkylerad kostnad av kr. Att uppfräschning och en mindre nybyggnad av allmänna toaletter i området utförs, till en kalkylerad kostnad av ca kr. Att anläggning av ramp för funktionshindrade vid badplatsen utförs, ca kr i kommunal kalkylerad kostnad Ej verkställt pga överklagan till Förvaltningsrätten Genomförs våren 2015, senast 30/6-15 Genomförs våren 2015, senast 30/6-15

31

32

33

34

35

36

37

38

39

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-28 Ewa Andreasson. Ordförande Dan Ljungström

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-28 Ewa Andreasson. Ordförande Dan Ljungström Sammanträdesdatum 1 (17 ) Plats och tid Hörsalen, klockan 14.00-17.30 ande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00

Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Övriga deltagande. Helena Henriksson, kommunsekreterare. Kommunkontoret, Heby 28 februari 2014, kl 08:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-16:20 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande David Olsson (M) Carina Schön (S) Anders Pettersson (S) Bengt

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson

Stig Olsson (C) för Birgit Olofsson (M) Matthijs Klomp (KD) Edith Elbing (S) Marie Lundström (V) Ole Borch (MP) Patrik Petré, Lars-Göran Johansson SAMMANTRÄDE Tekniska nämnden PLATS OCH TID Bäve kl. 14:00 LEDAMÖTER TJÄNSTGÖRANDE ERSÄTTARE ERSÄTTARE ÖVRIGA Henrik Sundström (M) Ordförande Tage Nolstedt (C) 1:e vice ordförande Anna-Lena Heydar (S) 2:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.

2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13. 2011-11-10 2013-06-11 1 (31) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, tisdagen den 11 juni, 2013, kl. 09.00 13.15 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden

TOMELILLA KOMMUN Familjenämnden : Plats och tid Tryde 1303, den, kl. 08.30-11.30 Beslutande Christer Yrjas (C), ordförande Anders Albäck (FP), 1:e vice ordförande, 45-46 Daniel Persson (M) Sven Gunnarsson (MP) Anders Throbäck (S), 2:e

Läs mer

Kommunstyrelsen 2014-03-04

Kommunstyrelsen 2014-03-04 Kommunstyrelsen 2014-03-04 Ks 15 Ansökan om bidrag till genomförande av Leaderprojekt... 2 Ks 16 Remiss, Dalarnas regionala serviceprogram 2014-2018... 4 Ks 17 Fågelsången... 6 Ks 18 Vattenförsörjning

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v

Inger Grelsson, v, ersätter Jan-Eric Berglund, v 1 (22) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, tisdag den 17 februari 2009, kl. 9.00 12.00, 13.00 14.45 Sten-Ove Danielsson, s, ordförande Åke Nyhlén,

Läs mer

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare

Inger Digrell (S) tjänstgörande ersättare 1(22) Bygg och miljönämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Bengt-Olof Lorentzon (C) ordförande Rolf Gruvborg (M) Magnus Andreasson (FP) Roland Moberg (KD) ej 30

Läs mer

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS

Peter Lund, kommunchef. Helena Henriksson. Kommunkontoret, Heby, torsdag 4 juni 2015 kl 09:00. Helena Henriksson 131-144 ANSLAG/BEVIS - SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande Ewa Westling Olzon (M) Carina Schön (S) Dick Pettersson

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16

Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Kommunstyrelsen 2012-11-27 1(23) Plats och tid Kommunkontoret, klockan 17.05-19.16 Beslutande Ledamöter Mathias Lindquist (S), ordförande, 133-149 Birgitta Carlgren (S), 133-149 Annette Felixson (S), 133-149

Läs mer

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81

Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Service- och tekniknämnden 2009-06-11 81 Plats och tid Förrådet, Kerstinboda, Mejerigatan 5 ande Pat Werner (s), Sten Holmgren (c), Christer Ekstrand (s), Maj-Britt Staaf (s), Kerstin Engman (s), Leif

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2011-05-02 1(66) Plats och tid Kommunhuset Ankaret, sammanträdesrum Norrtälje, kl 18.00-19.00 ande Enligt förteckning Övriga deltagande Tommie Eriksson, kommundirektör Gunnel Löfqvist,

Läs mer

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00

Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 PROTOKOLL 1(43) Plats och tid Mötesrum 209 - Ale gymnasium, kl 09:00-12:10 Ajourneringar: 09:35-09:45, 10:25-10:42, 11:11-11:15, 11:17-11:22, 11:54-12:00 Beslutande och tjänstgörande ersättare Mikael Berglund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL TEKNISKA NÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 2008-03-31. ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) Sammanträdesdatum s. 1 (28) Plats Kommunhuset, Lomma Tid Måndagen den 31 mars 2008, kl. 14.00-19.00 Beslutande Anders Berngarn (m) ordförande Alf Michelsen (m) vice ordförande Lena Archenholtz (m) ledamot

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar

473 Kommunstyrelsens ärendelista. 474 Vallonbygden rapporterar. 476 Investeringsplan uppföljning. 477 Investeringsförslag för gång- och cykelvägar 2010-10-04 Paragrafer 473 Kommunstyrelsens ärendelista 474 Vallonbygden rapporterar 475 Underhållsplan affärsområde förvaltade fastigheter Vallonbygden 476 Investeringsplan uppföljning 477 Investeringsförslag

Läs mer

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo

Gunnar Eriksson och Per-Åke Söderström. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 11-20 Monica Boo SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(16) Plats och tid Sammanträdesrummet Uroxen kl 17.00-19.30. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), 2:e vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1:e vice ordf

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer