Sammanträdesprotokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sammanträdesprotokoll"

Transkript

1 Sammanträdesdatum 1 (14) Plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal, klockan Beslutande Ersättare Övriga deltagande Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Daniel Lundström (S) Maria Ståhlgren (M) Anders Adolfsson (M) Monica Samuelsson (KD) Lars-Olof Reinfeldt (MP) Kennet Hedin (S) ersätter Conny Axelsson (S) Thomas Thylén (VF) ersätter Anders Gustavsson (VF) Gunnel Bjäde (M) Gunnar Magnusson (C) Gunnar Elmeke Sven-Åke Karlsson Jan-Åke Johansson Ewa Andreasson Sofie Josephson Utses att justera Justeringens plats och tid Maria Ståhlgren Tekniska kontoret Underskrifter Sekreterare Paragrafer Sofie Josephson Ordförande Justerare Dan Ljungström Maria Ståhlgren Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Sammanträdesdatum Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Tekniska kontoret Sofie Josephson de

2 Sammanträdesdatum Årsprognos Beslut Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - godkänna årsprognosen, samt - överlämna den till ks Ärendebeskrivning Drift Prognosen innebär ett överskridande av budget med 7,1 mkr (förra prognosen var också 7,1). Sedan två månader har vi sänkt prognosen för uppvärmning och el med 2,5 mkr till följd av gynnsamt väder och lägre priser, samtidigt får vi en engångskostnad för slutavräkning från tidigare elleverantör för på motsvarande belopp. Två större ombyggnader gör att bostadsanpassning går över budget med 1,3 mkr. Försäljning av skogråvaror blir enligt prognos 2,1 mkr bättre än budget till följd av bra priser och stort uttag. Beläggningsunderhåll på gator måste delvis skjutas till nästa år eftersom utbyte av va-ledningar inte har hunnits med. Större förändringar jämfört med budget kan sammanfattas enligt följande: Uppvärmning och el Bostadsanpassning Skogsfastigheter Beläggningsunderhåll Vinterväghållning Parker och lekplatser Parkering 8,0 mkr 1,3 mkr -2,1 mkr -1,7 mkr 0,7 mkr 0,5 mkr 0,3 mkr

3 Sammanträdesdatum forts. Till nästa prognos kommer redovisningen att anpassas till s beslut om omdisponerad budget, som innebär överföring av budgetmedel från underhåll till uppvärmning och el samt vinterväghållning. Investeringar Senareläggningar: Ombyggnad av hissar Badhus fuktskador -3,2 mkr -1,0 mkr Bäckseda skola Myresjö skola -1,4 mkr -7,0 mkr Sanering PCB och radon -1,5 mkr Tidigareläggning Norrgårdsskolan Österäng kök/värme 1,5 mkr 1,0 mkr (fördyring nästa år med 1,4 mkr hämtas från vht 1216) Fördyring Målaregårdens förskola Paviljonger 1,2 mkr 1,2 mkr Boendegrupp Himlabacken 2,3 mkr Särskilt beslut Ombyggnad Norrgården 2,3 mkr Utdrag KS

4 Sammanträdesdatum Östanå stugområde Beslut beslutar i enlighet med utskottets förslag Områdets karaktär ska i princip vara detsamma som idag, vilket innebär följande: - Mossvägen, som går runt området, sköts sommartid som tidigare och snöröjs av kommunen under vintern. - Kommunen svarar för och bekostar snöröjning av parkeringsplatser vid Mossvägen i anslutning till fritidshusområdet. - Den kommunala marken inne i fritidshusområdet sköter kommunen under sommarsäsongen, enligt dagens skötselplan. - Under vintersäsongen sker ingen kommunal snöröjning på den kommunala marken innanför bommarna. Fritidshusägare, som så önskar, får själva svara för och bekosta snöröjningen innanför bommarna. - De fem bommarna som finns som ingångar till området byts inte ut till elektroniska, eftersom de nuvarande bedöms som fullt tillräckliga. - Tekniska kontoret får i uppdrag att i samråd med sommarstugeföreningen i området skriva ihop regler och ordningsföreskrifter och göra dem kända för stugägare i området. - Om det uppkommer behov av förändringar i tillgängligheten till området, till exempel på grund av stugägare med funktionshinder, ska behovet av åtgärder prövas från fall till fall.

5 Sammanträdesdatum forts. Ärendebeskrivning Skrivelser I maj och augusti har skrivelser kommit in till tekniska nämnden från Östanå intresseförening för permanentboende. I skrivelserna framför intresseföreningen önskemål om att nuvarande fem vägbommar till Östanå fritidsområde ska bytas ut mot elektroniska bommar. Skälet är att det finns stugägare som på grund av fysiska handikapp inte kan hantera befintliga bommar. Vidare önskas snöröjning av samtliga grusvägar inom fritidshusområdet. Skälet är att området numera nyttjas i större omfattning året om, eftersom flera är permanentboende. Bakgrund och nuläge Kommunfullmäktige beslutade i februari 2011 att ge möjlighet för de 113 arrendatorerna av fritidshustomter att köpa loss sina tomter. Fullmäktige uttalade samtidigt att områdets karaktär ska bevaras. Det innebär att områdets kommunala ytor ska skötas i princip på samma sätt som idag. Sommarsäsongen finns en skötselplan för området. På vintern snöröjer kommunen inte inne i området utan endast Mossvägen, som går runt området. Bommarnas låsanordning är bytta under året, vilket gör att de fungerar tillfredsställande idag. Utdrag Sven-Åke Karlsson Östanå sommarstugeförening Östanå intresseförening för permanentboende

6 Sammanträdesdatum Information om hastighetsöversyn Gunnar Elmeke informerar om den kommande hastighetsöversynen på gator och vägar i kommunen. Vetlanda gör detta i samarbete med övriga Höglandskommuner med planerad start i mitten av november. Nya hastigheterna kommer att bli 40 och 60 kilometer i timman och de ersätter 50 och 70. I början av november startar en marknadsföringskampanj med annonser, informationsfilm och presskonferens. noterar informationen till protokollet.

7 Sammanträdesdatum Information om kulturhus Ingen ny information har tillkommit sedan senaste mötet.

8 Sammanträdesdatum Information om mät- och kartverksamheten Tre personer är rekryterade till den nya mät- och kartverksamheten och börjar sina anställningar på tekniska kontoret efter nyår. Vi arbetar på en lösning för ett samarbete med Sävsjö kommun om en halv tjänst. Just nu pågår upphandling av bilar och mätinstrument och vi bygger även om kontorsrum för de nyanställda. noterar informationen till protokollet.

9 Sammanträdesdatum Delgivningar beslutar - notera informationen till protokollet, samt - godkänna delegationsbesluten i medföljande pärm

10 Sammanträdesdatum Delgivningar kommundelsrådsprotokoll beslutar - notera informationen till protokollet.

11 Sammanträdesdatum Tomtförsäljning Östanå Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - sälja Vetlanda Kråkegård 1:130 (352 kvm.) till Anders Almers, xxxx, Kullgatan 16D, Vetlanda för en köpeskilling om kronor. Utdrag Sven-Åke Karlsson Anders Almers Ekonomikontoret

12 Sammanträdesdatum Tomtförsäljning Sandlandet Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - sälja Vetlanda Kråkegård 1:35 (639 kvm.) till Waldemar Maly, xxxx (1/2) och Anita Hammarström, xxxx (1/2), Gökgatan 28, Vetlanda till en köpeskilling om kronor. Utdrag Sven-Åke Karlsson Waldenar Maly Ekonomikontoret

13 Sammanträdesdatum Tomtförsäljning Sandlandet Efter förslag från ordföranden beslutar tekniska nämnden - sälja Vetlanda Kråkegård 1:36 (899 kvm.) till Åke Albinsson, xxxx (1/2) och Kristina Albinsson, xxxx (1/2)för en köpeskilling om kronor. Utdrag Sven-Åke Karlsson Åke och Kristina Albinsson Ekonomikontoret

14 Sammanträdesdatum Fråga om Biltema-tomten Thomas Thylén (VF) undrar vem som finansierar avvattningen av Biltemas tomt och vad det kostar. Nydalaområdet ingår i ett verksamhetsområde. Detta innebär att Vetab är huvudman för VA och har ansvaret för att ta hand om dagvattnet i området. Ett dammsystem kommer att byggas i anslutning till tomten och kostnaden för detta fördelas melllan Vetlanda kommun och Vetab. Utdrag Thomas Thylén

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-28 Ewa Andreasson. Ordförande Dan Ljungström

Underskrifter Sekreterare Paragrafer 14-28 Ewa Andreasson. Ordförande Dan Ljungström Sammanträdesdatum 1 (17 ) Plats och tid Hörsalen, klockan 14.00-17.30 ande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Dan Ljungström, ordförande (C) Percy Karlsson (S) Conny

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2015-03-19 1 (25) Plats och tid 14,00-17,30 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Thor-Erik Rydén (VF) ordförande Percy Karlsson (S) Conny Axelsson (S) Daniel

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (20) Plats och tid s sessionssal, stadshuset, kl. 18.30-20.00 Beslutande Gisela Brumme (S) Michael Petersson (M) Arne Ahlgren (S) Lola Frödeberg (VF) Anker Iskov Christensen (SD) Tommy

Läs mer

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare

Barbro Johansson, chef Väsby välfärd Kent Norström, utvecklingsledare Lidia Wasniewski, teamledare Jenny Magnusson, nämndsekreterare Kommunstyrelsens välfärdsutskott 2015-04-16 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Lundström Torsdagen den 16 april 2015, klockan 14:00 15:50 Ledamöter: Mathias Bohman (S),

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-04-27 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ersättare Henrik Tvarnö, ordf. (S), Nils-Erik Olofsson (S), Jan Johansson (VF), Dan Ljungström (C)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (21) Plats och tid Stadshuset, Vetlanda kl. 13.15-16.20 Beslutande Tommy Bohman, ordförande Klas Håkanson Gunilla Hjelm Jan Johansson Ingemar Sturesson Agneta Lindberg, ersättare Ritva

Läs mer

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-12-12 GATU- OCH PARKNÄMNDEN

Kalmar kommun. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2007-12-12 GATU- OCH PARKNÄMNDEN Sidan 1 av 8 Plats och tid Sammanträdesrummet Magistern kl.08.15 - kl.09.55 Beslutande Ingvar Nilsson (s) ordförande Per-Olof Jonsson (m) vice ordförande Charles Berg (s) Peter Olofsson (s) Anders Gustafsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1 (10) Plats och tid s sessionssal, kl. 18.30-20.05 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av Gunilla Bergdalen, Klas Håkanson, Conny Kristensen, Henrik Tvarnö, Håkan Johansson, Carina

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande...

Barn- och utbildningsnämnden 15 september 2009. Innehållsförteckning. * Friskoleansökan från Maria Bokföring, enskild firma, begäran om yttrande... Sammanträdesdatum Innehållsförteckning Sida *, begäran om yttrande...2-4 Sammanträdesdatum Sida 1 Tisdagen den 15 september 2009, klockan 08.00 16.00 Beslutande: Tomas Lönneborg, Mp, ordf Karin Wallén,

Läs mer

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8

Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5. Information från socialnämnden 6. Ändring av sammanträdestider 8 Sammanträdesdatum Sida 1 Innehållsförteckning Presentationsrunda 3 Föregående protokoll 4 Information om kommunens arbete med anhörigstöd 5 Information från socialnämnden 6 Tillgänglighet 7 Ändring av

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Kultur- och fritidsnämnden Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Vetlanda bibliotek, sammanträdesrum 3, den 19 april 2011, kl. 15.30 16.50 Beslutande Övriga deltagande Börje Wilsborn Rolf Axelsson Lena Åhrén

Läs mer

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13.

Sal Balder, Valhall, 2015-05-25 kl. 18.30-22.00. Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80. Kommunhuset 2015-05-28 kl. 13. Plats och tid Sal Balder, Valhall, kl. 18.30-22.00 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Utses att justera Rolf Solli, professor 80 Henric Svensson, ekonomichef 80 Per-Inge Pettersson Lizette

Läs mer

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15.

Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2. Rolf Hansson Ulla Nilsson Kommunledningskontoret 2010-06-30, kl 15. 2010-06-28 1 (25) Plats och tid Rådhuset, kl 18.00-19.15 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Rolf Hansson Ulla Nilsson

Läs mer

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11

Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (18) 2012-04-11 Protokoll från Barn- och ungdomsutskottets sammanträde 2012-04-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) kan vissa uppgifter i protokollet vara borttagna

Läs mer

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, Heby fredag, 26 september 2014 kl 08:00. Helena Henriksson 152-171. Marie Wilén David Olsson 168 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Heby kl 10:00-15:00 Beslutande Marie Wilén (C), ordförande 152-167-, 169-171 David Olsson (M), ordförande 168 Carina

Läs mer

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M)

1(24) 2015-05-13. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) 1(24) Plats och tid Onsdagen den 13 maj, klockan 8.00-12.00 Ordförande ande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Peter Rosholm (S) Peter Rosholm (S) Emma Isfeldt (S) Christer Johansson

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden 2014-09-02 1 (11) Plats och tid KS-salen, Stadshuset, Vetlanda kl. 13.35-16.45 Beslutande Övriga deltagare Johanna Haraldsson (S), ordförande Henrik Tvarnö (S) Henrik Freij (M) Jan Bergman (C) Sven-Erik

Läs mer

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s)

Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m) Mathias Haglund, (s) 2013-01-07 1(30) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, Vindeln, måndagen den 7 januari 2013, kl. 08.30-12.30 13.00-17.25 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c), ordförande Tomas Nilsson, (m)

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (7) Plats och tid Östanå Wärdshus kl. 13.00-15.00 Beslutande Klas Håkanson (M) Lennart Lööw (S) Börje Wilsborn (C) Marie Johansson (KD) Lola Frödeberg (VF) Ersättare Nils-Erik Johansson

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2006-04-25 37 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-22.00 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Tage Dalteg, kommunchef Utses att justera Justeringens plats och tid Erik Hartelius

Läs mer

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A

15 juni 2015, klockan 16.30, Borgmästaregatan 5A KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Sjöallén 9D, Kungsbacka Klockan 15-19.04 Ajournering 16.45-17.00 ande Ledamöter Kristina Karlsson (C), ordförande Kent Stenhammar (S),

Läs mer

Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell

Sture Pettersson. Stadshuset, Barn- och utbildningsförvaltningen. Carina Törnell Sammanträdesdatum Sida 103 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Torsö, kl 08.00-10.50 Beslutande Leif Jonegård (FP) ordförande Sture Pettersson (S) 2:e vice ordförande Leif Andersson (C) ledamot

Läs mer

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden

Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden 1(11) Protokoll för samhällsbyggnadsnämnden Plats: Kommunhuset Sessionssalen Datum och tid: 2013-06-12 kl 09.00 11.30 Justering Plats: Kommunhuset, Skutskär Datum och tid: 2013-06-17 kl 11.00 Paragrafer:

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01

Anslag/bevis. Sida 1 Sammanträdesprotokoll Datum: 2010-02-01 Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2010-02-01 Sida 1 Sammanträdesdatum 2010-02-01 Plats och tid Kommunkontoret kl. 08.30-12:25 Beslutande Christer Aronsson (C), ordförande Barbro Gustafsson (M) Maria Radivoj (S) Gunilla Hermansson (KD) Martin Alfborger

Läs mer

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning

Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1. Enligt bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2005-12-21 1 Plats och tid Onsdag 21 december 2005 kl 19.00-20.02 Beslutande Enligt bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16

Tekniska nämnden 2014-03-25 11-16 Tekniska 11-16 2 Informationer och överläggningar 5 Upphandling av parkdrift, norra kommundelen... 7 Avslutande av avtal med slamsugningsentreprenör och övertagande av driftledning... 9 Granskning av Bälinge

Läs mer

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund

Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192. Justeringens plats och tid: Kommunkontoret 2007-12-19. Maj-Britt Westlund Kommunstyrelsen 1(19) Tid och plats: Kl.18.30 19.20 Kommunkontoret, Forshaga Avser : 177 192 ande: Övriga närvarande: Angelica Rage (s), ordförande Ann-Charlotte Grahn-Sjöström (fp), tjg ersättare Sten

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20

Protokoll Sammanträdesdatum Sida 2014-04-22 1(17) Kommunstyrelsen. kl 10.00-12.20 2014-04-22 1(17) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Kommunkontoret, tisdagen den 22 april 2014, kl 10.00-12.20 Beslutande Ewa-May Karlsson, (c) Tomas Nilsson, (m) Jeanette Knutstam, (m) Marianne Hörnberg,

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf

Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s), 1;e vice ordf SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Lokal Uroxen i förvaltningsbyggnaden Uroxen, kl. 14:00-15:55. Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Per-Åke Söderström (c), vice ordf Gunnar Eriksson (s),

Läs mer